10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1."

Transkript

1 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ HO^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bazik özellik gösterir. B) Turnusol kağıdının rengini maviye boyar. C) Ele kayganlık hissi verir. D) Asitlerle tepkime verir. E) Elektrik akımını iletmez Aşağıdaki özelliklerden hangileri asitler ve bazlar için ortak özelliktir? A) Tadları acıdır. B) ph değerleri 7 den küçüktür. C) Turnusol kağıdını maviye boyarlar. D) Sulu çözeltileri elektriği iletir. E) Ele kayganlık hissi verirler.. Asit ve bazları birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere ayraç denir. Bu maddelerin asidik ortamdaki renkleri ile bazik ortamdaki renkleri birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi ayraç olarak kullanılmaz? A) Kongo kırmızısı B) Metil oranj C) Bromtimol mavisi D) Turnusol kâğıdı E) Saf su 3. Turnusol, kuzukulağı bitkisinden elde edilen bir maddedir. Bu maddeden yapılan turnusol kağıdı, asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk alır. Buna göre turnusol kağıdı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer? 5. Günlük yaşamda tatları ekşi olarak bilinen birçok madde genellikle asidik özelliktedir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki maddelerden hangisi asit sınıfına girmez? A) Sirke B) Limon suyu C) Çamaşır sodası D) Portakal suyu E) Domates suyu 6. Bir X maddesinin, mermeri aşındırdığı gözleniyor. Y maddesinin ise ele kayganlık hissi verdiği biliniyor. Buna göre, X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Katalizör B) İndikatör C) İnhibitör D) Stabilizatör E) Emülsiyon X maddesi Y maddesi A) Limon suyu Sirke B) Sirke Elma C) Kireç Limon suyu D) Sirke Çamaşır sodası E) Çamaşır sodası Kireç Î

2 1 Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 7. I. Deterjan a. Aşındırıcı özelliği vardır. II. Sirke b. Tadı ekşidir III. Tuz ruhu c. Ele kayganlık hissi verir IV. Çamaşır sodası d. Tadı acıdır. yukarıda verilen maddeler ve özellikleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 10. Aşağıda bazı sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler verilmiştir. Bu tepkimelere göre hangisi bir asit çözeltisine aittir? A) I. d B) I. b C) I. a D) I. c E) I. d II. b II. a II. c II. d II. b III. a III. c III. b III. a III. c IV. c IV. d IV. d IV. b IV. a - + kh sh aqh aqh A) NaOH^ + H O^ " OH^ + Na^ s $ + - ` h 4aqh aqh B) NH3 g j + H O^ NH ^ + OH^ g s $ + 3 aq - h h h aqh C) HCl^ + H O^ H O^ + Cl^ $ - + D) LiOH^kh+ HO^sh OH^aqh+ Li^aqh E) CaO + H O $ Ca + + OH - ^ h ^ h k s ( aq) (aq) 8. Bir sulu çözelti kırmızı turnusol kağıdını maviye boyamaktadır. Bu çözeltiye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tadı acıdır. B) Asittir. C) Elektriği iletir. D) Ele kayganlık hissi verir. E) OH - iyonlarının sayısı, H + iyonlarının sayısından fazladır. 9. Günlük yaşantımızda mermer tezgah üzerine limon suyu, sirke gibi maddelerin dökülmemesine özen gösteririz. Çünkü bu maddeler mermer tezgahı aşındırırlar. Bu maddelerin aşındırma özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? A) Bazlık B) Asallık C) Asitlik D) İletkenlik E) Çözünürlük 11. I. CaO II. CO III. SO IV. Na O yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin sulu çözeltisinin ph değeri 7 den büyüktür? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) I ve III + 1. X maddesi suda çözündüğünde hidronyum _ HO 3 i iyonu oluştururken, Y maddesi hidroksit iyonu _ OH - i oluşturuyor. Buna göre; X ve Y maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? X maddesi Y maddesi A) HCl H B) NaOH NH 3 C) NH 3 HCl D) HCl NaOH E) Mg(OH) H NO : Puan :...

3 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar - II (Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri) 1. Aşağıdaki durumlardan hangisi tam nötrleşmeyi ifade eder? _ n: molsayısıi A) ph1 7 B) n = n H OH + - C) n 1n H OH + - D) ph 7 E) n n H OH X maddesinin sulu çözeltisine NaOH eklendiğinde tuz ve su oluşuyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) HCI B) H SO C)HNO 4 3 D) NH E) CH COOH 3 3. Aşağıdaki çözeltilerden hangileri karıştırıldığında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir? A) NaCI + NaOH ^aqh ^aq h$ ^aqh+ ^aq h$ ^aqh+ ^aq h$ 4^aqh + 3 ^aqh$ 3 ^aqh+ ^aqh$ B) HCI NaOH C) NaCI HCI D) H SO HNO E) NH NaOH 3. H SO + CaOH ( ) $ CaSO + H O 4 4 Yukarıdaki nötrleşme tepkimesinde yer alan asit, baz ve tuz maddeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Asit Baz Tuz A) H SO 4 Ca(OH) Ca B) Ca( OH) C) HSO4 Ca( OH) H SO 4 Ca H O D) HSO4 Ca Ca( OH) E) Ca HSO4 Ca( OH) 5. 1 mol H SO 4 ile mol X maddesi reaksiyona girdiğinde tam nötrleşme sağlanıyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) NaOH B) Ca(OH) C) Mg(OH) D) CH 3 COOH E) Al(OH) 3 6. Fenolftalein çözeltisi asidik ortamda renksiz, bazik ortamda pembe renklidir. 1. Çözeltinin ph değeri 1. Çözeltinin ph değeri 8 3. Çözeltinin ph değeri 1 ise bu çözeltilere fenolftalein damlatıldığında çözeltilerin rengi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1.Çözelti.Çözelti 3.Çözelti A) Renksiz Pembe Pembe B) Renksiz Renksiz Pembe C) Pembe Renksiz Renksiz D) Renksiz Pembe Renksiz E) Pembe Renksiz Pembe Î

4 Asitler, Bazlar ve Tuzlar - II ( Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri ) 7. Ca(OH) H SO çözeltisi 4 + Fenolftalein Şekildeki deney düzeneğindeki kapta 1 mol H ve fenolftalein indikatörü bulunmaktadır. Bu karışımın üzerine damla damla Ca(OH) çözeltisi ilave ediliyor. 10. Normal koşullar altında X çözeltisinin üzerine Y çö- 11 zeltisi damla damla ilave edilirken ph değişimi yandaki grafikteki gibi ölçülmektedir. 7 ph Zaman Buna göre X ve Y çözeltileri aşağıda verilenlerden hangisi olamaz? Bu sistemle ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Başlangıçta kaptaki çözelti pembe renklidir. B) Kapta;Ca(OH) (aq) +H (aq) $Ca (k) +H O (s) tepkimesi gerçekleşir. C) 1 mol H ile mol Ca(OH) reaksiyona girdiğinde tam nötrleşme gerçekleşir. D) Kaptaki çözelti pembe olduğunda tam nötrleşme gerçekleşir. E) Ca(OH) çözeltisi ilave edildikçe kaptaki ph değeri azalır. 8. Laboratuvar çalışmaları sırasında asit üzerine su ilave edilmemelidir. Çözeltiler hazırlanırken su üzerine yavaş yavaş asit eklenmelidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Reaksiyon hızı düşebilir. B) İndikatör renk değiştirmeyebilir. C) Aşırı ısınma nedeniyle etrafa asit sıçrayabilir. D) Dönüm noktası gözlenemeyebilir. E) Tepkimenin ph ı hesaplanamayabilir. 9. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesi değildir? A) HCI + NaOH $ NaCI + H O (aq) (aq) (k) (s) $ B) NH 3(aq) + HCI (aq) NH 4 CI ( aq) C) HSO4 + Ca( OH) $ CaSO4 + HO + - D) Ag + Cl $ AgCl (aq) (aq) (aq) (S) _ aqi _ aqi _ ki E) HNO + Mg( OH) Mg( NO ) + H O 3_ aq i _ aqi$ 3 _ ki (s) X çözeltisi Y Çözeltisi A) HCI NaOH B) H Ca(OH) C) NH 3 NaOH D) CH 3 COOH KOH E) HNO 3 Mg(OH) 11. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Bileşiğin formülü Bileşiğin adı A) HCI Hidroklorik asit B) NaOH Amonyak C) H Sülfürik asit D) CH 3 COOH Asetik asit E) Ca(OH) Kalsiyum hidroksit 1. Oda koşullarında bulunan sulu asit ve baz çözeltileriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) ph = poh ise çözelti nötrdür. B) ph ı 3 olan çözeltilerin tatları acıdır. C) ph ı 11 olan çözeltiler elektrik akımını iletmez. D) Çözeltiye batırıldığında mavi turnusol kağıdının rengi değişmiyorsa çözeltinin ph ı 7 den küçüktür. E) poh değeri 7 den büyük olan çözeltiler ele kayganlık hissi verir NO :... Puan :...

5 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar - III (Hayatımızda Asitler ve Bazlar - I) 1. Kezzap olarak bilinen HNO 3 cam şişede saklanırken, X asidi polietilen kaplarda saklanır. Bunun nedeni X asidinin camı aşındırmasıdır. Yukarıdaki açıklamada sözü edilen X asidi aşağıdakilerden hangisidir? 3 4. Asitlerin az etki ettiği yada etmediği metallerle (altın ve platin gibi) tepkimeye girebilen kuvvetli asit çözeltisinin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Zaç yağı B) Kral suyu C) Kezzap A) HCI B) CH 3 COOH C) HF D) Tuz ruhu E) Fosforik Asit D) H E)H 3 5. Mg Al Hg. Çözelti ph I ph 7 II ph = 7 III ph 1 7 Yukarıda verilen sulu çözeltilerden hangisi oda koşullarında Fe metaliyle tepkime verir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 3. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? A) Na + H SO _ ki 4( aq ) $ B) Ca_ i+ HCI_ aq k i$ C) Al_ i + HNO 3( ) k aq $ D) Cu + HCI _ k i (aq) $ E) Ag + H SO _ ki 4( aq ) $ HCl çözeltisi NaOH çözeltisi Şekildeki kaplarda bulunan çözeltiler üzerine metaller daldırılmıştır. Buna göre kaplardan hangilerinde hidrojen (H ) gazı açığa çıkar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6. HCI çözeltisi aşağıdaki kaplardan hangisinde saklanamaz? A) Cu metalinden yapılmış kapta B) Cam kapta C) Fe metalinden yapılmış kapta D) Porselen kapta E) Ag metalinden yapılmış kapta NaCl çözeltisi I. Kap II. Kap III. Kap 7. Aşağıdaki metallerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girer? A) Au B) Ag C) Pt D) Al E) Na Î

6 3 Asitler, Bazlar ve Tuzlar - III ( Hayatımızda Asitler ve Bazlar - II ) 8. Aşağıdaki metallerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girmez? 11. A) Al B) Ag C) Zn D) Au E) Na HCl Elastik Balon HCl Na Metali Na Metali Na Metali 9. Kireç ve kostikle çalışırken plastik eldiven ve önlük giymeliyiz.bunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır? A) Saç ve deriyle tepkimeye girerler. B) Reaksiyonları ekzotermiktir. C) Reaksiyonları yavaştır. D) Tepkimelerinde toksit maddeler oluşur. E) ph değerleri çok yüksektir. 10. H, H 3 ve CH 3 COOH gibi asitlerle çözünme deneyleri yapılırken deney kabı çıplak elle tutulmamalıdır. Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde açıklanmıştır? A) Çözünmeleri ekzotermiktir. B) Cam kaplar yaralanmalara sebep olabilir. C) Kimyasal malzemeler cildi tahriş eder. D) Temas reaksiyon hızını düşürür. E) Deney kapları tahriş edicidir. I. Adım : Balon joje içerisine Na metali konuluyor. II. Adım : Balon joje içerisine HCI çözeltisi ilave edilerek musluk kapalı konuma getiriliyor. III. Adım : Balon jojenin ağız kısmına elastik bir balon yerleştirilerek musluk açık konuma getiriliyor. Bu deneyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Na metali ile HCI arasında tepkime gerçekleşir. B) Na metalinin miktarı başlangıç miktarına göre zamanla azalır. C) Elastik balonun hacmi zamanla artar. D) Elastik balonun şişmesini sağlayan CO gazıdır. E) Çözeltinin ph değeri zamanla artar. 1. Bir X metali için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Asitlerle reaksiyona girerek H gazı oluşturur. Elektron verme eğilimleri hidrojenden büyüktür. Bazlarla tepkime vermez. Bu bilgiler ışığında X metali aşağıdaki terimlerin hangisiyle belirtilir? A) Aktif metal B) Amfoter metal C) Soy metal D) Yarı soy metal E) Geçiş metali NO : Puan :...

7 1-A 10. SINIF K KAVRAMA KAZANIM KAZANIM Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV ( Hayatımızda Asitler ve Bazlar II) 1. Sülfürik asit ( H ) için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 4 4. Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı asitlerin kullanım alanları verilmiştir. A) Geleneksel ismi zaç yağıdır. B) Bütün metallerle tepkime verir. C) Yoğun kıvamlı, renksiz yada hafif sarımtırak renkli bir sıvıdır. D) Korozif maddedir. E) Diprotik (iki hidrojenli) asit olarak sınıflandırılır. Buna göre hangi asitin karşısında yazan kullanım alanı yanlıştır? Asidin adı Kullanım alanı A) Sülfürik asit (H ) Araba akülerinde elektrolit olarak B) Nitrik asit (HNO 3 ) TNT gibi patlayıcıların yapımında C) Asetik asit (CH 3 COOH) Cam aşındırıcı olarak D) Hidroklorik asit (HCl) Midede besinlerin parçalanmasında E) Fosforik asit (H 3 ) Pas sökücü. H ün NH 3 ile olan tepkimesinden oluşan tuz, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamada kullanılan önemli bir gübre türüdür. Bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Na B) (NH 4 ) C) NH 4 NO 3 D) (NH 4 ) 3 E) Ca 3. Bir X asidinin kullanım alanları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Tutkal üretiminde kullanılır. Fotoğraf filmlerinde, mürekkep ve boya imalatında kullanılır. Sebzelerin dezenfekte edilmesinde ve turşu yapımın da kullanılır. Buna göre, X asidinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? 5. Kostik kelimesi yakan, yakıcı anlamında kullanılır. Kostik soda (NaOH) ve kostik potas (KOH) sanayide yaygın kullanılan önemli iki maddedir. Bu iki madde için aşağıda verilen ortak özelliklerden hangisi yanlıştır? 6. A) İkisi de kuvvetli bazdır. B) İkisinin de sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. C) İkisi de beyaz sabun yapımında kullanılır. D) İkisi de turnusol kağıdını maviye boyar. E) İkisinin de tadı acıdır. Bazın ismi Kullanım alanı I. Sodyum hidroksit (NaOH) a. Arap sabunu yapımı II. Potasyum hidroksit (KOH) b. Lavabo açıcı III. Amonyak (NH 3 ) c. Evlerde badana yapımı IV. Kalsiyum hidroksit (Ca(OH) ) d. Genel temizlik malzemesi yapımı Yukarıda verilen baz isimleri ve kullanım alanları ile bir eşleştirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) H B) H 3 C) CH 3 COOH D) HCl E) NaOH A) I.b B) I.a C) I.c D) I.b E) I.a II.a II.b II.b II.a II.b III.d III.c III.a III.c III.d IV.c IV.d IV.d IV.d IV.c Î

8 4 Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV ( Hayatımızda Asitler ve Bazlar II ) 7. I. Tuz ruhu II. Yağmur suyu III. Sud kostik Yukarıda verilen maddelerin ph değerleri büyükten küçüğe sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) III > I > II B) III > II > I C) I > II > III D) I > III > II E) II > I > III 10. Aşağıda bazı asit ve bazın piyasa adı ile sistematik adı verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Piyasa adı Sistematik adı A) Zaç yağı Sülfürik asit B) Kezzap Nitrik asit C) Tuz ruhu Hidroklorik asit D) Sirke ruhu Asetik asit E) Sönmüş kireç Sodyum hidroksit 8. Tuz ruhu (HCl) ve sirke ruhu (CH 3 COOH) için; I. ph değerleri sıfır ile yedi aralığındadır. 11. Gübre imalatında H II. Tadları ekşidir. III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. IV. Metal kaplarda saklanabilir. V. Sentetik olarak elde edilebilinir. verilen açıklamalarından hangisi yanlıştır? A) I B)II C)III D) IV E)V HNO 3 H 3 asitleri kullanılır. Buna göre azot ve fosfora ihtiyaç duyan bir bitkiye yukarıdaki hangi asitlerin tuzları verilmelidir? A) Yalnız HNO 3 B) Yalnız H 3 C) HNO 3 ve H 3 D) H ve HNO 3 E) H ve H 3 9. Lavabo açıcı olarak sud kostik (NaOH) kullanılmasının nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Kuvvetli baz olması B) Ele kayganlık hissi vermesi C) Yağ, saç ve deriyle tepkimeye girmesi. D) Yüzde yüz iyonlaşabilmesi E) ph değerinin yüksek olması 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin kullanım alanlarından biri değildir? A) İlaç yapımı B) Boya yapımı C) Kostik yapımı D) Temizlik malzemesi yapımı E) Patlayıcı yapımı NO : Puan :...

9 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar V (Hayatımızda Asitler ve Bazlar III) 1. Bazı asit ve bazların deriyle temas ettiğinde cilde zarar verdiği bilinmektedir. Bu asit ve bazlar için alınması gereken en önemli önlem nedir? A) Ortamın havalandırılması B) Çeker ocak kullanılması C) Eldiven kullanılması D) Metallerle temasının önlenmesi E) Deney araç-gereçlerini cam malzemelerden seçilmesi. Asit ve bazların nakliyesinde tankerler kullanılır. Bu tankerlerde taşıma kaplarında tehlike tanımını belirtmek için aşağıdaki güvenlik etiketlerinden hangisi genellikle kullanılır? A) B) C) D) 3. I. Koruyucu gözlük II. Eldiven III. Önlük (iş elbisesi) 5 Yukarıdakilerden hangileri asit-baz ile çalışan kişilerin kullanmak zorunda olduğu iş malzemeleridir? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I ve III E) II ve III 4. Satın alınan üç ürünün ambalajında yazan ph değerleri şöyledir; 1.ürün: 6,.ürün: 3,4 3.ürün: 7, Buna göre bu üç ürünün asitlik-bazlık sınıfı nedir? 1.Ürün.Ürün 3.Ürün A) Asit Asit Asit B) Asit Baz Asit C) Asit Asit Baz D) Baz Baz Asit E) Baz Asit Baz 5. Asitler ve bazlar insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Proteinlerin sindirimi için midede - - I - - salgılanırken, yağların sindirimi için safra kesesinde - - II - -salgılanır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? E) I II A) NaOH HCl B) HCl NaOH C) HCl NH 3 D) NH 3 CH 3 COOH E) CH 3 COOH NaOH Î

10 5 Asitler, Bazlar ve Tuzlar V (Hayatımızda Asitler ve Bazlar III) 6. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kimyasal maddeleri kullanırken almamız gereken tedbirler arasında yer almaz? A) Maske kullanmak. B) Koruyucu gözlük takmak. C) Uygun kıyafet (iş kıyafeti-önlük) giymek. D) Kullanım talimatına uymak. E) Etkisini arttırmak için miktarını ya da derişimini arttırmak. 10. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? A) Tarım ilaçları B) Plastik eşyalar C) Kimyasal gübre D) Deterjanlar E) Azot gazı 7. Aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmurlarına neden olmaz? 11. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin ve bazların depolaması sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir? A) SO 3 B) NO C) O D) CO E) SO 8. Asit yağmurlarının çevreye olan etkileri ile ilgili; I. Göl, nehir, baraj sularının asitliğini arttırır. II. Toprağın ph dengesini bozar. III. Su ve karasal ekosistemi olumsuz etkiler. yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I,II ve III 9. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarından korunmak için alınması gereken önlemler arasında yer almaz? A) Fabrika bacalarına filtre takmak. B) Sera gazlarının salınımını arttırmak. C) Toplu taşıma araçlarına yönelmek. D) Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak. E) Fosil yakıtların kullanımını azaltmak. A) Asitlerin bazlarla olan temasını önlemek. B) Depolama alanının sıcaklığını kontrol altında tutmak. C) Havalandırma koşullarını iyi ayarlamak. D) Maddelerin güneş ışığıyla temasını sağlamak. E) Nem çeken maddelerin mantar tıpa yardımıyla şişelenip, nemden uzak tutulmasını sağlamak. 1. Yapılan araştırmalara göre maden suyu mideyi rahatlatmakta, safra kesesinin daha fazla çalışmasını sağlamaktadır. Bunun nedeni maden suyunun içinde çözünmüş olarak bulunan CO gazıdır. Buna göre maden suyunun ph ı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6,6 B) 7,4 C) 8,1 D) 8,6 E) 9,1 NO : Puan :...

11 10. SINIF K Asitler, Bazlar ve Tuzlar -VI (Hayatımızda Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV) 1. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan asitlerin ve bazların olumlu - olumsuz etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Hayatı kolaylaştırmak. B) Çevre kirliliğine yol açmak. C) Tesisat sorunlarına yol açmak. D) Radyoaktif atık oluşturmak. E) Boya, ilaç üretiminde ham madde görevi üstlenmek. 4. Tuzlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Oda koşullarında katı halde bulunurlar. B) Kristal yapılıdırlar. C) Katı halde elektrik akımını iletirler. D) Nötralleşme reaksiyonu sonucunda oluşurlar. E) Anyon ve katyondan oluşurlar. 6. Lavabo açıcılarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Daha etkili sonuç alabilmek için kireç sökücülerle birlikte tatbik edilmelidir. B) Aşırı kullanımı su tesisatında tahribata yol açar. C) Yağ, deri ve saç gibi maddelerle tepkime verir. D) Uygulama sırasında solunum sistemine zarar vermemesi için maske kullanılmalıdır. E) Çıplak elle dokunulmamalıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi tuzların kullanım alanlarından değildir? A) Sebzeleri salamura etmek. B) Et ve balıkları saklamak. C) Hayvan derilerini tabaklamak. D) Elektrolit çözelti oluşturmak. E) Asit-baz reaksiyonlarına ayraçlık etmek. 3. Çamaşır suyuyla ilgili; I. Ağartıcı etkisi vardır. II. Dezenfektandır. III. Tuz ruhu ile karıştırılmamalıdır. yargılardan hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I ve III E) Yalnız I 6. Aşağıda bazı tuzlar ve karşılarında grupları verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Tuz Grubu A) NH 4 Cl Nitrat tuzu B) Ca Klorür tuzu C) KNO 3 Nitrat tuzu D) NaCl Sülfat tuzu E) Na Klorür tuzu Î

12 6 Asitler, Bazlar ve Tuzlar -VI (Hayatımızda Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV) 7. Sodyum klorür (NaCl) için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Nötr tuzdur. B) Sofra tuzu olarak bilinir. C) Suda iyi çözünür. D) Tek kaynağı yer altı sularıdır. E) İyonik bağlı bileşiktir. 10. X tuzu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. I. Halk arasında güherçile olarak bilinir. II. Patlayıcı yapımında kullanılır. III. Sucuk, salam gibi et ürünlerinin muhafaza edilmesinin yanında, onlara kırmızı bir renk verir. Buna göre bu tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) NaCl B) Na C) KNO 3 D) CaCO 3 E) NH 4 Cl 8. Aşağıda verilen tuz örneklerinden hangisinin karşısında yazılan geleneksel adı yanlıştır? Tuz Geleneksel adı A) Sodyum bikarbonat(nahco 3 ) Kabartma tozu B) Sodyum karbonat (Na CO 3 ) Çamaşır sodası C) Sodyum klorür (NaCl) Sofra tuzu D) Amonyum klorür (NH 4 Cl) Kireç taşı E) KAl( ).1H O Şap 9. Sodyum bikarbonat(nahco 3 ) çözeltisi evlerde beyaz eşyaların (buzdolabı, fırın gibi) temizliğinde tercih edilen bir maddedir. Bu kullanım alanı sodyum bikarbonatın hangi özelliğinden kaynaklanır? A) Bazı mikroorganizmalara karşı etkilidir. B) Asidik maddelerle tepkimeye girip CO gazı açığa çıkarır. C) Bazik tuzdur. D) Toz şeklinde bulunur. E) Sudaki çözünürlüğü oldukça yüksektir. 11. Günlük hayatımızda önemli bir yere sahip olan tuzların sağlığa zararlı olanları da vardır. Bu duruma örnek tuz ve kullanım alanı aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Tuz Kullanım Alanı A) Amonyum klorür Suni gübre üretiminde B) Sodyum karbonat Patlayıcı yapımında C) Sodyum bikarbonat Sert suyun yumuşatılmasında D) Potasyum nitrat Azotlu bileşiklerin üretiminde E) Şap Gıda sektöründe 1. Tuzlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Tuzların hepsi nötraldir. B) Klorür tuzlarına sofra tuzu denir. C) Oda koşullarında katı halde bulunurlar. D) Sağlık açısından zararlı olanları yoktur. E) Tuzların hepsi bir asit ile bir bazın reaksiyonundan oluşur. NO : Puan :...

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ ARES EĞĠTĠM [Metni yazın] MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ 1-ASİTLER Suda çözündüklerinde ortama H + iyonu verebilen bileşiklere asit denir. ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, Bazlar ve Tuzlar 1.Ünite Asitler, Bazlar ve Tuzlar Maddelerin Asitlik ve Bazik Özellikleri Test-1 1. I. Tatlarının ekşi olması II. Tahriş edici olması III. Ele kayganlık hissi vermesi Yukarıdaki özelliklerden hangileri

Detaylı

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR

ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR 1. ASİTLER Sulu çözeltilerine Hidrojen İyonu veren maddelere asit denir. Ör 1 HCl : Hidroklorik asit HCl H + + Cl - Ör 2 H 2 SO 4 : Sülfürik asit H 2 SO 4 2H + + SO 4-2 Ör 3 Nitrik

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test

BÖLÜM. Asitler Bazlar ve Tuzlar. Asitler ve Bazları Tanıyalım Test Asitler ve Bazları Tanıyalım Test BÖLÜM 5 Asitler Bazlar ve Tuzlar Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 1... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 2... 2 Asitler ve Bazları Tanıyalım Test - 3... 2 Asitlerin / Bazların Tepkimeleri Test -

Detaylı

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1.

10. SINIF. $ + - şeklinde olduğuna göre NH 3. Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) TEST. ün suda çözünme denklemi; 1. 10. SINIF Asitler, Bazlar ve Tuzlar I ( Asitleri ve Bazları Tanıyalım ) 1. NH 3 ün suda çözünme denklemi; $ + - NH3^aqh+ H2O^sh NH4 ^aqh+ OH ^aqh şeklinde olduğuna göre NH 3 ün sulu çözeltisi için aşağıdaki

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR SU ARITIMI Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi

Test-1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar. 1. I. Deterjanlı su. 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili; I. Akü yapımı. II. Sirkeli su. II. Yapay gübre üretimi Kimya BÖLÜM-8 Test-1 1. I. Deterjanlı su II. Sirkeli su III. Amonyak çözeltisi Yukarıda verilen maddelerden hangilerine turnusol boyası damlatıldığında mavi renk alır? 4. H 2 SO 4 ve HNO 3 ile ilgili;

Detaylı

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016

ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR. Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER-BAZLAR VE TUZLAR Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 ASİTLER Sulu çözeltilerinde Hidrojen İyonu maddelere asit denir. veren HCI H + + CI CH 3 COOH CH 3 COO + H + ASİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.

KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. KİMYASAL BAĞ *Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. *Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişimlerin sonucunda kimyasal bağları meydana getirirler. *Kimyasal bağ oluşurken dışarıya

Detaylı

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

SINIF. Asit - Baz Tepkimeleri TEST. 1. Bazların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? AZANI AVRAA TEST TEST 11 - Tepkimeleri 1. ların genel özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Tatları ekşidir. avi turnosol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. lerle

Detaylı

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol TUĞBA KÜÇÜKKAHRAMAN Asitler - Bazlar Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol kâğıdını mavi renge

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri

ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM. Asitlerin Özellikleri ASİTLER VE BAZLAR 1. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Asitlerin Özellikleri Tatları ekşidir. Aşındırıcı özellikleri vardır. Cildi, mermer yüzeyi aşındırırlar ancak asitlerin çoğu plastik, cam veya metal yüzeyleri

Detaylı

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ METAL AKTİF METAL YARISOY METAL SOY METAL AMFOTER METAL 1A (Li, Na, K) Cu (Bakır) Au (Altın) Zn Cr 2A (Mg, Ca) Hg (Civa) Pt (Platin) Al Pb Ag (Gümüş) Sn 1- ASİT + AKTİF METAL TUZ

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 3 DENEYĠN ADI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN ĠLETKENLĠĞĠ DENEYĠN AMACI: ASĠT, BAZ VE TUZLARIN SULU ÇÖZELTĠLERĠNDE ĠYONLARINA AYRIġARAK ELEKTRĠK

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 1-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 7 3-4- 2- 5-7- 8-6- 9- Aşağıda K, L ve M çözeltilerine ait özellikler verilmiştir. K çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviriyor. L çözeltisine

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Asit ve Bazların Tanımı HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ASĐTLER VE BAZLAR KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ Asitler

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 )

DERS PLANI (. -. Ocak/.-. Şubat 201 ) Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır. 4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar

Detaylı

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının

Görevi: Bütün vücut hücrelerinin içindeki ve dışlarındaki suyun düzenlenmesi, kalp ritmi, sinir uyarılarının ve kaskasılmalarının İNORGANİK BİLEŞİKLER Su Asit Baz Tuz Mineraller SU Özellikleri Yüksek yüzey gerilimine sahiptir Yüksek özgül ısı nedeniyle sıcaklık değişimine karşı dirençlidir Yüksek buharlaşma ısısı nedeniyle soğutma

Detaylı

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

KİMYA. Kimya YGS. Kazanım Merkezli. Orta Düzey ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ S G Y Kimya KİMYA YGS Kazanım Merkezli SORUSORU BANKASI BANKASI İsabetli Soru Bankası Kazanımların Etkin Özeti Nöbetçi Öğretmen Uygulaması Güncel Soru ve Çözümleri zey ü el D ÜÇ AŞAMALI TEST MODÜL SİSTEMİ

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ (1) benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. (2)... Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk sekiz elementten sonra benzer özelliklerin

Detaylı

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.

4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. 4.2. 4.3. 4.1 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11.  4. 4. Asit ve baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleri ile tanır. 4.2. Asitler ile H + iyonu, bazlar ile OH - iyonu arasında

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net

Öğretmen fen ve teknoloji dersinde asitlerin aşındırıcı etkisini göstermek için bir miktar asidin içerisine. www.fenokulu.net 1-2- 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 3. Ünite Deneme 8 çinko parçaları atıyor. Gaz çıkışını,deney tüpünün ısınışını ve çinko parçalarının neredeyse kaybolduğunu gözlemleyen Arda şaşkın bir şekilde Şimdi

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA SORU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DERS SORUMLUSU: Prof. Dr. Đnci MORGĐL LĐMONATAMI GAZLI ĐÇECEK YAPABĐLĐR MĐYĐM? Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta pek çok kez içtiğimiz limonlu içeceklere karbonat katılmasıyla

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur.

Ünite: 4. BAZLAR Suda çözündüğünde OH - iyonu veren maddelere H H + H+ OH - gazı oluşturur. 4. FÖY FEN BİLİMLERİ Madde VE ENDÜSTRİ LGS ASİTLER VE BAZLAR Neler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati Ünite: 4 Asitler ve Bazlar ph Kavramı Asit ve Bazların Etkileri Asit Yağmurları Asitler ve Bazlar ASİTLER Suda

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ 2. BÖLÜM ASİTLERİN VE BAZLARIN TEPKİMELERİ Asitler ve bazlar kimyasal özellikleri ve tepkimeleri bakımından çok önemli maddeler olup oldukça sık kullanılırlar. Bu bölümde asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri;

Detaylı

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20

Yapısmda C, H ve O bulunduran bileşiklerin yanma tepkimesi; CjHsOH + 302 ---- 2C02 + 3H20 (4T A şağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. 1- H 04 + KOH K 04 + H20 2- Fe203 + A l ^ A1203 -t Fe 3- Ca+HCI ------ CaCI2 +H2 Yanma tepkimeleri Çivinin paslandığım gördünüz mü? Hiç kamp ateşi veya

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri:

Ġyon halindeki elektron sayısı: 10 Proton sayısı: Adı: Sembolü Periyodik tablodaki yeri: PERĠYODĠK TABLO ÇALIġMA KÂĞIDI Yandaki periyodik tabloda verilen yönlere göre cümlelerdeki yanlıģlıkları bulup doğru ifadeyi boģ bırakılan yere yazınız. ( Bütün cümlelerde yanlışlık vardır.) 1 yönünde

Detaylı

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda)

www.kimyahocam.com Bu tepkimede; ile CO 2 konjuge asit baz çiftidir. O ile OH konjuge asit baz çiftidir. CO 3 ÖRNEK 1 HCN (suda) SULU ÇÖZELT LERDE AS T VE BAZ DENGELER I AS T BAZ TANIMLARI Arrhenius Tanımı Arrhenius a göre, suda çözündüğünde iyonlaşarak H iyonu verebilen maddeler asit, H iyonu verebilen maddeler bazdır. Bu tanım

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI  YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE ASİTLER VE BAZLAR KULLANIM ALANLARI 1) ASİT- BAZLARIN KULLANIM ALANLARI H 2 SO 4 ZAÇ Yağı Sülfürik Asit(Kuvvetli nem çekicidir) Sülfatlı GÜBRE üretiminde Boya üretiminde Petro-kimya sanayinde

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ 2.BÖLÜM ZAYIF ASİT VE ZAYIF BAZ İYONLAŞMA YÜZDESİ 0,1 M Kuvvetli Asit HBr 1. Her iki asit çözeltisinin hacimleri ve derişimleri eşit

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİ EN KÜÇÜK YAPI BİRİMİDİR ATOM ÇEKİRDEK YÖRÜNGE(KATMAN) PROTON ELEKTRON NÖTRON ELEMENT AYNI CİNS ATOMLARIN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞAN SAF MADDELERDİR. ELEMENTLERİN

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası

İÇERİK. Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası İÇERİK Suyun Doğası Sulu Çözeltilerin Doğası Su içinde İyonik Bileşikler Su içinde Kovalent Bileşikler Çökelme Tepkimesi Asit-Baz Tepkimeleri (Nötürleşme) Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimeleri Önemli Tip

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI

Youtube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI Serüveni 5.ÜNİTE Tuzlar kullanim ALANLARI YAYGIN KULLANILAN TUZLAR ÖZELLİKLER- KULLANIM ALANLARI Yemek tuzu arasında adı NaCI Suda çözünür. Nötral tuz SODYUM KLORÜR Dericilik Hayvan Besiciliği Suyu yumuşatma

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

clkrmz35.wordpress.com

clkrmz35.wordpress.com Asitlerin ve Bazların Özellikleri Asit ve baz kavramları ile ilgili günlük yaşamımızda oldukça sık karşılaşırız. Asitlerin ve bazların sahip oldukları farklı özellikleri duyu organlarımızla algılarız ve

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Tülin ÖZBİLGİÇ, Timuçin SARITAŞ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ

GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ İLKÖĞRETİMDE DOĞAL BELİRTEÇLER KULLANILARAK ASİT ve BAZLARIN BELİRLENMESİ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın GRUP:İNDİKATÖR Mustafa ORDUERİ TUBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ FEN ve TEKNOLOJİ-FİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-MATEMATİK

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

5.111 Ders Özeti #21 21.1

5.111 Ders Özeti #21 21.1 5.111 Ders Özeti #21 21.1 AsitBaz Dengesi Bölüm 10 Okunsun Konular: Asit ve Bazların Sınıflandırılması, Suyun Öziyonlaşması, ph Fonksiyonları, Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit İçeren Dengeler. Asit ve

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR

3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR 3. BÖLÜM: ASiTLER BAZLAR A. ASİT VE BAZLARI TANIYALIM Fenolftalein gibi maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan ve onların sınıflandırılmasında kullanılan maddelere belirteç (indikatör) denilmektedir.

Detaylı

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi

Sulu Çözeltilerde Asit - Baz Dengesi Bu notlara Youtube dan Kimya Elbistan kanalında ilgili videolarının açıklamalar kısmında ki linkten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. A. Asit ve Baz Tanımları Arrhenius Asit - Baz Tanımı Arrhenius

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN

Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 1 ph KAVRAMI VE HESABI Araş. Gör. Can GÜNGÖREN 2 ph ın Önemi Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu aktivitesi çok önemli bir rol oynar. Kimyada, çözünmüş hidrojen iyonu aktivitesinin ölçüsüne ph denir. ph bir

Detaylı

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca

İnstagram:kimyaci_glcn_hoca H A 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ. kimyaci_glcn_hoca 13 H A M L E D E 9.HAMLE SULU ÇÖZELTİLERDE DENGE ASİT VE BAZ DENGESİ ASİTLER VE BAZLAR 1.Arrhenius Asit-Baz Tanımı Arrhenius a göre bir madde suda iyonlarına ayrışarak çözündüğünde ortamdaki; H + iyonları

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI KONU: ASĐTLER VE BAZLAR DERS: ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ DERS SORUMLUSU: PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI 20338561 HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA 2007 PROJE

Detaylı

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran tarihli denem sınavına

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

maddelere saf maddeler denir

maddelere saf maddeler denir Madde :Kütlesi olan her şeye madde denir. Saf madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeye denir. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere saf maddeler denir Element:

Detaylı

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ???

KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KÖPÜREN ĐÇECEKLERĐN SIRRINI KEŞFETMEYE VAR MISINIZ??? KONU SEÇĐMĐ Kimyasal Reaksiyonlar KĐMYAYLA ĐLĐŞKĐSĐ Çevremizde farkında bile olmadığımız pek çok kimyasal değişimler olur. Çevremizde her an gerçekleşen

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri

ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek "X" herhangi bir atomu temsil

Detaylı

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir.

Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. KİMYASAL DEĞİŞİMLER FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel Özellikler: Bir maddenin beş duyu organı ile algılanabilen renk, koku, tat, şekil gibi dış yapısındaki özelliklerdir. Örnek: Çözünürlük, hal

Detaylı