BAZI 6-[ 4-(2-FENİL-4-ARİLİDEN-5-0KS0-2-İMİDAZO:LİN-1-İL)FENİL]-4,5-DİHİDRO- 3(2H)-PİRİDAZİNON Tt~VLERlldNSENTEZİVE ANTİHİPE:B.T ANSİF' ETKİLERİNİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI 6-[ 4-(2-FENİL-4-ARİLİDEN-5-0KS0-2-İMİDAZO:LİN-1-İL)FENİL]-4,5-DİHİDRO- 3(2H)-PİRİDAZİNON Tt~VLERlldNSENTEZİVE ANTİHİPE:B.T ANSİF' ETKİLERİNİ."

Transkript

1 BAZI 6-[ 4-(2-FENİL-4-ARİLİDEN-5-0KS0-2-İMİDAZO:LİN-1-İL)FENİL]-4,5-DİHİDRO- 3(2H)-PİRİDAZİNON Tt~VLERlldNSENTEZİVE ANTİHİPE:B.T ANSİF' ETKİLERİNİ.N ARAŞTIRILMASI Ecz. A.Qayum. NURZAİ Anadlu Unversites Merkez Kütüphane

2 BAZI 6-[ 4-(2-FENİL-4-ARİLİDEN-5-0KS0-2- İMİDAZOLİN-1-İL)FENİL]-4,5-DİHİDRO- 3(2H)-PİRİDAZİNON TÜREVLERİNİN SENTEZi VE ANTİHİPERTANSİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ecz. A. Qayum Nurzai Anadlu Üniversitesi Sağlk Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Uyannca Farmasötik Kimya Anabilimdal'nda YÜKSEK LiSANS TEZi Olarak hazrlanmştr. Danşman: Prf. Dr. Şeref DEMİRAYAK Eylül2001

3 A. Qayum Nurzai'nin YÜKSEK LiSANS tezi larak hazrladğ "BAZI 6-[4-[2- FENİL-4-ARİLİDEN-5-0KS0-2-İMİDAZOLİN-1-İL) ]FENİL ]-4,5-DİHİDR0-3(2H) PİRİDAZİNON TÜREVLERİNİN SENTEZi VE ANTİHİPERTANSİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI" başlkl bu çalşma jürimizce Lisansüsüt Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarnca değerlendirilerek kabul edilmiştir. ~?..t.9.9.j~ ~ Üye: Prf. Dr. Şeref DEMİRAYAK Üye: Prf.Dr. Zafer CESU Üye: Y.Dç.Dr. Kadriye BENKLİ Anadlu Üniversitesi Sağlk Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun.. ~.r..?..:.. 2.Q.Çl ( gün ve... 4f.<J sayl kararyla naylanmştr. Enstitü Müdürü Anadlu Ur ve. M 1 ' rstes erkez Kütüphane

4 ÖZET Piridazinn türevlerinin kardiyvasküler sistem üzerinde çk önemli etkileri lduğu bilinmektedir. 6-Aril-3(2H)piridazinn yapsnn söz knusu etkiler için bir farmakfrik grup lduğu göz önüne alnarak, bu çalşmada, antihipertansif etki elde etmek amacyla türevleri sentezlenmiştir. Bunun için, 3-( 4-aminbenzil)prpanik asid, hidrazin ile reaksiyna skularak, 6-( 4-aminfenil)-3(3H)piridazinn elde edilmiştir. Bu bileşikle 2-fenil-4-ariliden- 5-ksazln türevleri kndenzasyna tabi tutularak ulaşlmştr. Elde edilen bileşiklerin yaplan elementel analiz ve UV, IR, NMR ve MS spektral verileri kullanlarak kantlanmştr. Bileşiklerin antihipertansif etkileri, in viv larak tail cuff metdu ve in vitr larak sheep cartid ringleri kullanlarak araştnlmştr. Bileşiklerin, kayda değer derecede antihipertansif etki gösterdikleri saptanmştr. ANAHTAR KELiMELER Piridazinn, ksazln, sentez, yap aydnlatma ve antihipertansif etki

5 SUMMARY Pyridazinne derivatives are knwn with their effects n cardivascular system. Cnsidering 6-aryl-3-(2H)pyridazinne residue the pharmacphric grup, in this study se aimed the synthesis f new derivatives f this residue t btaine antihypertansive activity. Fr this purpuse, 3-(4-aminbenzyl)prpanic acid was reacted with hydrazine t btaine 6-(4- aminphenyl)-3(2h)-pyridazinne and the latter was cndensed with 2-phenyl-4-aryliden-5- xazlnes t btain fnal prducts. The structure elucidatin f the cmpunds was perfrmed by elemental analyses results and UV, IR, NMR and MS spectral data. Antihypertensive activities f the cmpunds was examined in viv by tail cuff methd and in vitr by sheep cartid rings. It was bserved that ur cmpunds psses ntabi e antihypertensive activity. KEYWORDS Pyridazinne, xazlne, synthesis, structure elucidatin and antihypertensive activity

6 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i SUMMARY... ii 1. Giriş ve amaç Kaynak Bilgisi Kardiyevasküler sistem ile ilgili kaynak bilgisi Bileşiklerin sentez yöntemleri Arilprepaneik asidierin el des i Aril-4,5-dihidre3(2H)-piridazinen türevlerinin eldesi Fenil-4-benziliden-5(4H)-eksazelen türevlerinin eldesi Piridazinen türevleri üzerinde yaplmş çalşmalar Deneysel Bölüm Materyal ve yöntemler Kullanlan aletler Kullanlan kimyasal maddeler Başlangç maddelerin elde edilmeleri Hippürik asid eldesi Fenil-4-ariliden-5-eksazelen türevlerinin eldesi için genel yöntem [ 4-( asetilamine )benzeil]prpaneik asi d eldesi [4-(amine)benzeil]prepaneik asid eldesi ( 4-aminefenil)-4,5-dihidre-3(2H)piridazinen eldesi

7 [ 4-[2-Fenil-4-ariliden-5-ks-2-imidazlin-l-il)]fenil]-4,5-dihidr- 3(2H)-piridazinn Türevlerinin Edesi İçin Genel Yöntem Fannakljik deneyler Snuç ve Tartşma Bileşiklerin eldesi Bileşiklerin yap tayini UV Spektrumlarnn değerlendirilmesi IR Spektrumlannn değerlendirilmesi H-NMR Spektrumlarnn değerlendirilmesi MS Spektrumlarnn değerlendirilmesi Fannakljik snuçlarn değerlendirilmesi.~ Referanslar Ekler

8 1. GİRİŞ VE AMAÇ Günümüzde en çk krkulan hastalğn kanser lmasna rağmen, ölüm ranmn en yüksek lduğu hastalklar, kardiyvasküler sisteme bağl hastalklar lduğu bilinmektedir 1 ' 2 Bu hastalklardan biri lan hipertansiyn, sebebi pek çk faktöre bağl lan ve henüz nedenleri tam larak aydnlatlamamş ve çk yaygn bir şekilde görülen bir hastalktr. Hipertansiynun tplumda görülme sklğ % kadardr. Ancak bu ran krk yaşn üstünde yaşn ilerlemesiyle artmaktadr. 60 yaşn üstünde bu ran% 50 yi geçmektedi~. Hipertansiyn tedavisi, klinikte diüretik, kalsiyum kanal blkasynu, anjiytensin knvering enzim inhibisynu, anjiytensin reseptör blkasynu, ~-adrenerjik reseptör blkasynu, a.-adrenerjik reseptör blkasynu, santral etkiyle kan basncnn düşürülmesi, direkt etkiyle vazdilasyn gibi etkilerle palyatif larak yaplabilmektedir 1-6. Piridazin halka sistemini taşyan pek çk bileşiğin kardiyvasküler sistem üzerinde baz önemli farnakljik etkilere sahip lduğu bilinmektedir 7 ' 8 Söz knusu halka sistemini içeren bileşikleri üç grupta incelemek mümkündür. İlk grupta, hidrazin substitüe piridazinler düşünülebilir. Bu bileşiklerin en tannmş prt tipleri birer ftalazin türevi, I, lan hidralazin ve dihidralazindir. Bu bileşiklerdeki hidrazin grubu farmakfrik grup larak kabul edilmiştir. Bu grupta ilaç larak geliştirilmiş ve klinik kullanm lan piridazin türevleri, Il, ksadralazin, pildralazin, kadralazin ve mpidralazin larak saylabilir. İkinci grubu, ~-blke edici farnakfrik grub larak bilinen 3-sübstitüe amin-2-hidrksiprpilksi kalmts içeren bileşikler, luşturmaktadr 9 Prizidill, III, dramedill, IV, TZC-1370'de, V, hidrazinpiridazin kalnts geliştirilmiştir. yer alrken hidrazin grubu içermeyen piridazinn grubu türevler de, VI,

9 NHNHz R I Hidraiazin H Dihidra1azin NHNHz R--0-Rz N-N Oksadralazin ~ IR_ ro H -N ~ OH -NHNH Pildralazin ;-( OH -N CH3 ' CH3 -NHNH Kadralazin,-(OH -N CH 3 \_CH3 -NHNHCOCH3 Mpidralazin r\ F\ c~9 O N~ rnhn ~ \_/ N-N Cllj Sn grupta, 4,5-dihidrpiridazinn türevi bileşikler, VII, bulunmaktadr. Bu bileşikler daha önceki iki grupta lduğu gibi klasik hiptansif farmakfrik grup lan hidrazin grubunu içermezler. Çalşma knumuzu da bu grup bileşikler, yani, 6-aril-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn türevleri luşturmaktadr. 6-Aril-3(2H)-piridazinn türevlerinin kard~yvasküler sistem Ozerinde pzitif intrpik, antihipertansif, platelet agregasyn inhibasynu etkilerinin lduğu bilinmektedir

10 NHNH 2 Prizidill ~H +H III N~ 1\ CH3 1 1 O~ fnh-n==< H OH N-N CH 3 IV V VI 3

11 R\0>0 VII H Bunun dşnda, analjezik, antiinflamatuvar, antiülser, antidepresan, anksiylitik, trankilizan, antiknvülzan, miyrölaksan, antitümör, immünsüpresan, antiviral antibakteriyel, antifungal ve antialerjik etkiler gösteren bileşikler sentenlenmiştir 9 " 18 Bir bakma, bu bileşikler, ilk söz edilen grupla hidrazin türevlerinin ve ikinci grupta söz edilen P-blkör farnakfrik grubu taşyan türevlerin başlangç maddeleridirler. Bu sentez klaylğ nedeniyle ve 6-sübstitüe fenil-4,5-dihidr-3(2h)-piridazinn yapsnn hiptansif etki için bir farmakfrik kalnt lduğu görüşünün ağrlk kazanmas, piridazinn türevlerinin, hem kimyasal hem de farnakljik açdan büyük ilgi görmelerine neden lmuştur 9 Bu çalşmada, 6-[ 4-(2-fenil-4-ariliden-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr- 3(2H)-piridazinn türevlerinin sentezlenmesi ve antihipertansif etkilerinin araştnimas amaçlanmştr. 2. KAYNAK BiLGİSİ 2.1. KARDİYOVASKÜLER SiSTEMLE İLGİLİ KAYNAK BiLGİSİ Hipertansiyn, sistemik arteriyel kan basncnn devaml yükselmesi ile rtaya çkan bir kardiyvasküler hastalktr. Hipertansiyn zamanla arterlerde irreversibil zedelenmelere neden larak ciddi kardiyvasküler kmplikasynlara yl açar. Hipertansiyn, primer (esansiyel) ve seknder larak ikiye ayrlr. Temel nedenleri belli lmayan primer hipertansiyn, lgularn yaklaşk %95'ini luşturur. Geri kalan %5 layda hipertansiyn böbrek rahatszlklar, renvasküler hastalklar ve baz endkrin hastalklar (tirid, adrenal, paratrid ve ön hipfz hastalklar gibi lmak üzere arteriyel kan basncn yükselttiği bilinen primer patalajik bzukluklara bağldr. Kullanlan baz ilaçlarda da hipertansiyna yl açabilir. Trmbksan A 2 (TxA 2 ), etkin bir platelat agrege edici ve vazknstriktör ajandr. intravasküler sistemde platelet agregasynun luşumu, miykardial ve serebral sirkülasyn 4

12 düzensizlikleri venöz trmbzlar kardiyak ve serebral enfarktüsler ve arteriysiklerz gibi yaygn larak kardiyvasküler hastalklarda önemli patjeik bir faktördür. Bu nedenle, TxA'nin aktivitesini ve/veya sentezini suprese eden bileşikler platelet agregasyn inhibitörü ve güçlü antitrmbtik ajanlar larak geliştirilmişlerdi?. Platelet agregasynun indirekt etkilerle hipertansiyna neden lduğu göz önüne alnrsa, 6-aril-4,5-dihidr-3(2H)-piridazinn türevlerinin hem antihipertansif etkiyi hem de platelet agregasyn inhibisynu etkiyi bir arada hibrit drg larak gösterebilmesi knunun önemini vurgulamak açsndan ayrca önem taşmaktadr. Bu bileşiklerin yüksek ve uzun etki süreli hiptansif etki göstermeleri nedeniyle, bu etkinin a-reseptör blke edici etkiden kaynaklandğ düşünülmüş ve araştrmalar snunda bileşiklerin a 1 -blke etme ve hiptansif aktiveteleri arasnda iyi bir krelasynun bulunduğu gösterilmiştir 1-6. Snuç larak ister m-blke edici etkinin, ister ~-blke edici etkinin isterse platelet agregasynu inhibitör etkinin tezahürü ile lsun, antihipertansif etki bu bileşiklerin en önemli özelliğini luşturmaktadr.bu bileşiklerin kardiyvasküler sistem ile ilgili bir diğer önemli etki de brnkdilatör etkidir. Bu etki, TxA sentetaz inhibisynu ve ~-blke edici etkinin bir snucu larak rtaya çktğ kabu1 edilmektedi~. Knjestifkalp yetmezliği, kardiyvasküler hastalklarnn belki de en önemlisidir. Zira kardiyvasküler hastalklarla ilgili ölüm laylarnn çğu bundan kaynaklanmaktadr. Bu hastalğn tannnas ve tedavisi için 200 yldr çaba gösterilmektedi~. Bir bileşiğin pzitif intrp etkisinin araştnlabilmesi için değişik mekanizmalar araştnlmştr. Bunlardan en önemlileri kalp hücrelerinde bulunan siklik adeninnnfsfat (camp) ve fsfdiesteraz (PDE) inhibisynudur. camp ve PDE inhibitörü larak geliştirilen Amrinn ve Milrinn gibi türevlerin biyizsterleri larak piridazinn yaps düşünülmüş ve primbendan'a ulaşlmştr. Primbendann etkili bir pzitif intrp ajan lduğu görüldükten snra piridazinn yaps üzerinde önemle durlmaya başlanmştr 1-6 Amrinn R =H R= NH Mihinn R = CH3 R =CH3 5

13 ~N N.:::::/ İmazdan Pimbendan 2.2. BİLEŞİKLERİN SENTEZ YÖNTEMLERİ 6-Aril-4,5-dihidr-3(2H)-piridazinnlarn başlangç maddeleri birer arilil prpanik asit türevleridirler. Arilprpanik asitler başlca beş değişik yöntemle elde edilebilirler ARİLPROPRONOİK ASİDLERİN ELDESİ a) Armatik bir bileşik ile süksinik anhidrid veya türevlerinin alilininyum klrür ile Friedel-Crafts reaksiynu şartlarnda reaksiyna skulmasyla arilil prpiynik asid türevleri elde edilebili~ 2 23 b) Asetfenn türevleri, önce dimetilamin ve fnnaldehit kullanlarak Mannich reaksiynu şartlarnn uygulanmasyla ~-dimetilaminprpiyfenn türevlerine 6

14 çevrilir, daha snra NaCN ile reaksiyna skularak elde edilen P-siyanprpiyfenn türevi hidrliz edilerek arililprpanik asid türevine ulaşlr 24 NaCN,. R hidrliz R COOH c) a-brmasetfenn türevlerinin, dietil malnat ile kndanse edilmesiyle elde edilen ürünün hidrlizi ve dekarbksilasynu ile yine arilil prpanik asid türevleri elde edilebilir 5 ~c/br ~\\ + R O CO O Et X::::!/ \\ COOH R O ) hidrliz,. ~cl\ 2)- CO d) Benzaldehit türevleri asetn içinde bazik rtamdaki benzalasetnu verir. Benzalasetnun Willgerdt reaksiynu şartlarnda mrflin ile verdiği 2-( 4- mrflinil-5-ariltiyfen bileşiklerinin asit rtamda hidrlizi ile arililprpiynik asid türevleri elde edilebilir 6 ~CH R r\ Ss, -t. '-' 7

15 e) Armatik aldehitlerin Stetter reaksiynu şartlarnda, akrilnitril veya etil akrilat ile verdikleri P-siyanprpiyfuran türevi veya etil arililprpiynatn hidrlizi ile arililprpiynik asidler elde edilebilir 7. H /"en~ c,., \\ + R R O rcoet NaCN,AMF R hidrjiz f) Asetfenn türevlerinin gliyksilik asid ile kndanse edilmesi ile elde edilen aldl ana ürünü amnyum hidrksidli rtamda hidrazin ile siklizasynu snucu piridazinnu verir 19 fi-(ch R O R OH NROH... [ R OH ] NHNHz~ [ R OH ] R 8... '

16 ARİL-4,5-DİHİDR0 3(2H)PİRİDAZİNON TÜREVLERİNİN ELDESİ Arililprpanik asidin kendisi veya esteri hidrazin veya mn substitüe hidrazin türevleriyle etanl içinde reaksiyna skulmasyla 6-aril-4,5-dihidr-3(2H)piradazinn türevleri elde edilebilif3 31 ~COOH R~~, + HN-NH-R R Bu yöntem piridazin türevlerinin sentezi için uygulanan en yaygn yöntemdir. Elde edilen 4,5-dihidr-3(2H)piridazinnlar dehidrjenasynla 3(2H)piridazinnlara çevrilebilirler. Bu reaksiyn da, 4,5-dihidr türevinin asetik asid içinde brmla reaksiyna skulmas ile klayca uygulanabilir R-{)= N-N H Br R-C)= N-N H :;;r:::::=::!!!:: R~OH N-N PO Cb R~Cl N-N R-n N-N FENİL-4-ARİLİDEN-5(4H)-OKSAZOLONON TÜREVLERİNİN ELDESİ Oksazln türevlerine azlaktnlar da denir Bu bileşiklerin eldesi için kullanlan en eski ve en çk uygulama alan bulan yöntem, Erlenmayer Yöntemidir 32 Bu yönteminde bir a.- 9

17 açilamin asidden su çekilmesi suretiyle halka kapanmas sağlanr. Su çekici ajan larak genellikle asetik anhidrit kullanlr. Ekzsiklik dymamş grup luşumunu sağlamak için ise azlaktn, bir armatik aldehid ile susuz sdyum asetat veya ptasyum asetat gibi bir baz karşsnda asetik anhidrit içinde stlr. Sdyum asetat-asetik anhidrit sistemi yerine perklrik asid, plifsfrik asid, dimetilfrinamid-kükürtriksit, bizmut triasetat-asetik anhidrit veya ptasyum flrür-aluminyum triksit-asetik anhidrit sistemleri kullanlabilit 3-34 Çalşmalarmzda kullandğmz bulunan2-fenil-4-ariliden-5( 4 H)-ksazln türevle ri, hippürük asid ile uygun bir armatik aldehidin asetik anhidrit içinde susuz sdyum asetet karşsnda stlmasyla elde edilmişlerdir. f H H,...N O 2.3. PİRİDAZİNON TÜREVLE Rİ ÜZERİNDE YAPlLMlŞ ÇALIŞMALAR Piridazinn türevleri üzerinde yaplan çalşmalarda, elde edilen türevlerin sübstitüentlerine göre etki türünü kesin snrlarla snflandrmak mümkün lamamştr. Bu nedenle piridazinn, kardiyvasküler sistem üzerinde lan etkileri esas alnarak, yaplan çalşmalarn incelenmesi esas alnmş ve aşağda verilmiştir. lo

18 Mc Evy ve Allen(l974), 5-sübstitüe 6-aril-4,5-dihidr-3(2H)piridazinn türevleri üzerinde yaptklan çalşmada, 6-alkilaminfenil türevlerinin yüksek antihipertansif aktiviteye sahip lduklann göstermişlerdir. Bu türevlerin açillenmeleriyle aktitetenin ya ayn kaldğ ya da daha da arttğ saptanmştr 35 R-N R R = CH3, CHCH3, (CH)CH3 R= H, COCH3, COCHCH3, COCF 3 R3 = H, CH3, CHCH3 R=H,CH3 Curan ve Rss (1974), genel sentez yöntemleri lan a ve f yöntemlerini kullanarak 6- sübstitüe fenil veya substitüe tiyfenil piridazinn türevlerini sentezleyerek nrmtansif tavşanlarda arteriyel kan basncna lan etkilerini incelemişler ve hiptansif etkilerini saptamşlard? 6 R R= hal, NO, OH, COOH, CN, CH3CONH, Ary NH R, R3 = H, CH3 R = H, Aikil, Aril Thyes ve arkadaşlannn(1983) yaptğ bir araştrmada, asetanilit ve uygun süksinik anhidrid türevleri kullanlarak 6-( 4-arilaminfenil)-4,5-dihidr-3(2H)-piridazin türevleri sentezlenmiş ve elde edilen bileşiklerin platelet agregasyn inhibisynu ve hiptansif aktiveteleri incelenmiştir 37

19 H R-Cll R= H, CHO, CH3CO, Cl-CH3-CO, Cl (Br) CH-CO R2, R3, R = H, CH3 R Elde edilen türevlerin, kllajen-indüklenmiş ve ADP-indüklenmiş platelet agregasynu in viv larak tavşanlarda incelenmiştir ve mg/kg dzda EDs'lerinin kan basncna lan etkileri, anastezi yaplmş tavşanlarda araştrlmş ve hidralazinin etkisine göre rannda kan basncn değiştirdiği gözlenmiştir. Abu-Zeid'in (1995) yaptğ iki araştrmada, 6-(4-aminfenil)-5,6-dihidr- 3(2H)piridazinun amin grubu kullanlarak baz amid ve imid yapsnda bileşikler sentezlenmiş,elde edilen bileşiklerin kardiyak siklik AMP ve fsfdiesteraz (PDE) inhibitörü etkileri araştrlmştr. İlk çalşma aşağda şema edilmiştir H2N ~ ~cl cyc-n +Cl -- R R R =H, CH3 12

20 2. Çalşma şu şekilde özetlenebilir. ll w Crsan ve arkadaşlannn(1989, 1992) 6-(alkilaminfenil)piridazinn türevleri üzerinde yaptğ çalşmada, elde edilen 6-[4-(metil-1,4-benzdiksan)aminfenil]-4,5-dihidr- 3(2H)-piridazinn'un anesteziye edilmiş kedilerde arteriyel basnç üzerine lan etkileri araştnlmştr 40 ' 41 Okushima ve arkadaşlan(1987), bir seri 6-[4-(sübstitüe metil)aminfenil]piridazinn türevi bileşik sentezleyerek elde ettikleri bileşiklerin in vitr larak intrpik etkilerine, in viv larak kardiyehemdinamik etkilerini araştrmşlardr, baz türevlerin, vazdilatör etki ile birlikte kuvvetli pzitif intrpik aktivite gösterdiklerini saptamşlardl 2 R N C>-NH 13

21 Buchman ve arkadaşlan(l980), genel sentez yöntemleri dşnda bir yöntemle elde ettikleri 5,6-diarilpiridazin-3-n türevlerin de spntane hipertansif tavşanlarda kan hasmen düşürdüğünü gözlemişlerdi~. R NHNH RCHCON~ ~CHCOOR R R =H, CH3, hal, CH30, R= Ari1, COCH3, COOH, CN, R3 =Alkil, Sircar ve çalşma grubu(1985, 1987), bir seri 4,5-dihidr-6-[4-(1H-imidazl-1- il)fenil]-3(2h)piridazinn türevi bileşiğin guinea pig ventriküler kaslanndan izle ettikleri PDE'nin değişik frmlarnn in vitr inhibisynunu incelemişler ve bileşiklerin tamamna yaknnn ptent kardiyak tip III fsfdiesteraz inhibitörü lduklann göstermişlerdir R : H, CH3, CH-Ph, CHCHOH, R: H, CH3, CONHz, CONHNHz, NH R3 : H, CH3, CHzCH3 R- : H, CH3, SH, SCH3, SOCH3, CHzCH3, Rs: H, CH3, CHOH 14

22 Crsan ve grubu(l995) bir başka çalşmalarnda, 6-(1H-imidazl-l-il)-3(2H) piridazinn türevi bileşikler hazrlayarak, piridazinn halkasnda N-alkilasynla yeni türevler sentezlemişlerdir. Elde edilen türevlerin platelet agregasyn inhibitörü etkilerini araştrmşlardr 45 ~N N~ R : Alkil ve aralkil Cm bs ve arkadaşlarnn( 1990) yaptğ bir çalşmada, 6-aril grubu, ksazin veya ksazinn halka sistemiyle kndanse edilmiş ve elde edilen benzksazin-piridazinn birleşiklerinin pzitif inptrp ve periferik vazdilatör etkileri incelenmiş ve uzun etki süreli ve ral etkili larak kullanabilecek kardiytnik ajanlar lduklar görülmüştür. Piridazin halkasnn 5. knumunda metil grubu getirildiği saptanmştr 46. zaman daha etkili bileşiklerin elde edildiği R = SOCH3, COCH3, R =~H, CH3, COOH, ' R R =H, CH3, R= H, CH3, COOH, 15

23 Oksazinn yaps yerine daha dar halka sistemleri lan furan veya pirl yaplarmn getirildiği etkili bileşikler de sentezlenmiş ve etkileri kamtlanmştr. Mertens ve arkadaşlar bir seri indlildihidrpiridazinn türevi bileşik hazrlayarak pzitif intrpik aktivitelerini araştrmşlardr. Bileşiklerin çğu sçanlarda dza bağl larak miykardiyal kntraktiliteyi artrmşlardr 47 R / H N R : COOCHs, aril, 3~piridil,4-piridil, 4-piridazinil, 4-tiyazlil, R: H, CH3 Rbertsn ve arkadaşlar(1985, 987),,3~dihidr~3,3~dimetil-5~,4,5,6~tetrahidr~6~ kz-3-piridazinil-2h-ind-2-n'un ldukça etkili ve uzun etki süreli bir kardiytnik lduğunu saptamştr. Bu bileşik klinik değerlendirmede de başarl bulunmuştur 48, 49 NaOH COOH NHNH 16

24 6-Fenil grubu yerine biyizster grup larak tiyenil kalntsnn getirilmesi de düşünülmüştür. Mnter-Lastres ve arkadaşlannn(l999) yaptğ bir çalşmada, fenil ve 2- tiyenil gruplarnn yer aldğ iki bileşiğin platelet agregasynu üzerine lan etkilerini incelenmiştir. İki bileşiğin etki düzeylerinin yaklaşk ayn lduğu saptanmştr 50 OH-CH H N Hidralazin'in temel alndğ, 4,5-kndanse piridazinn türevleri üzerinde de geniş bir şekilde çalşlmştr. Bu çalşmalarda benzftalazinn türevleri yannda benzen halkasnn biyizeteri lan tiyfen, izksasl ve pirazl gibi hetersiklik yaplada kndanse piridazinn türevleri de çalşlmştr. Bu yaplarnn (J)TxA sentetaz inhibisynu etki yannda brnkdilasyn etki de gösterdikleri belirtilmiştir. Özellikle brnkdilasyn için 2. knumun 2-(imidazl-1-il)etil (ll) ile substitüe edildiği gösterilmiştirs-ss. zaman etkinin maksimum lduğu R /--... /--... ( ' ( ' ' ( ' ( R I II ~ N-N ~- -N Yamaguchi ve çalşma grubu( ), araştrmalann bu yönde yğunlaştrmştr. Ptalazinn türevlerinin ele alndğ çalşmalarla ftalazinn halkasnn 4. knumuna substitüe fenil ve nun biyizsteri lan tenil ve piridil gruplann getirmişlerdir. Bunun yannda brnkdilasyn için farmakfrik grup larak nitelenebilecek (imidazl-1-il), alkil gruplanyla sübstitüe edilmiştir. Çalşmalann ana hatlan aşağdaki şemada özetlenmiştirs-ss. 17

25 Armatik Bileşik NHNH Friedel Crafts Ar COOH Ar Ar R = ~- R ()-, 2-, 3- ve 4- piridil ~2 R = haljen, a1kil; CH30, CH3S, CF3 R= CH3, CH30, CH3CO, haljen Bir diğer çalşmalarnda (1993) ftalazinn halkasnn 4. knumundaki hetersiklik bileşiklerin çeşitlerneleri artnlmş ve 2.knumdaki imidazlil alkil grubu yerine başka yaplar getirilmiştir. R R= aril, renil, pi:ilil, inidazl-1-il, triazl-2-il, tiyazl-2-il, pirimidin-s-il R= SOR3, COR, Ayn çalşma grubu(1995), bir diğer çalşmada ftalazinn yapsndaki benz kalntsmn biyizesteri lan furan ve tiyfen ile yer değiştirmiştir. 18

26 X=O,S R =H, CH, CH3 Dal Piaz ve arkadaşlan(1991,1994 ve 1997), ftalazinn halka sistemindeki benz kalnts yerine biyizester larak izksazl ve pirazl kalntlarnn getirilmesi üzerine yğunlaşmşlardr6-28.çalşmarda, izksazl[3,4-d]piridazin-7 ( 6H)n türevlerinden hareketle izksazl halka kalntsnn açlmasyla 4,5-disubtitüe piridazinn türevleri hazrlanmş ve hiptansif etkileri incelenmişti \ 19,. nadlu Universites Merkez Kütüphaw

27 Mntesan ve arkadaşlan(1998), isksazl[3,4-d]piridazin-7(6h)n türevleri ve bunlann yaplanndaki izksazl halka kalntsnn yerine halkasz analglarn hazrlayarak a adrenseptör selektif antagnist etkilerini incelemişlerdir. Baz türevlerin önemli derecede a 1 a, a b ve a d reseptörler üzerinde etkiye sahip lduklan gösterilmiştit 9 \ N-~ 1\ (CH)n-N\ /N H3CO ~-~CH~-~(~~}~ H3CO Haider ve grubu (1996, 1999) ftalazinn yapsn biraz daha genişletmiş ve brnkdilasyn ve TxA 2 sentetaz inhibitör etki için farmakfrik yap lan (I)'in çeşitlendirilmesine katkda bulunmuşlardr. Elde edilen bileşiklerin in vitr larak TxA sentetaz inhibisynu aktivitesi araştnlmş ve etkili lduklan gösterilmiştir 60 ' 61 <) n= 1,2,3,4, 20

28 Birçk çalşmada piridazinn halkas ile fenil kalnts bir ara zincir ile bağlanarak trisiklik piridazinn türevleri elde edilmiştir. n= 1,2,3 Burada n=1,2 ve 3 lduğu duruma göre elde edilen yaplar, srasyla, inden[1,2- c ]piridazinn, benz[h]sinnlin ve benz[ 6, 7]siklhepta[1,2-c]piridazinn türevleridir. İnden[l,2-c]piridazinn da rijid bir halka sistemi söz knusudur. Halka gerginliği diğer iki trisiklikli türevde rtadan kalkmştr. Ancak, bu yaplar rijid bir yapya dönüştükleri için aril halkas ile piridazinn halkasn birleştiren bağda serbest dönmeleri engellenmiştir. Aslnda bu durumun, yani serbest dönmenin engellenmesi piridazinn halkasnn 5. knumuna bir substitüent getirildiği zaman da sağlanmştr. Bu tip yaplarda etki ptansiyalinin yükseldiği gözlenmiştir. Bu substitüentin CH3, CHOH, CHO, COOH, Br, Cl ve dialkilamin gibi gruplarn geldiği bileşikler sentezlenmiştir R= CH3, CH 2 0H, CHO, COOH, Br, Cl, v.s. Sircar ve arkadaşlarnn(1986) yaptğ bir çalşmada, 2,3-dihidr-6-flr-1H-inden-1- n, imidazl ile nükleflik bir sübstitüsyn reaksiynu ile kndanse edilmiş, elde edilen 2,3- dihidr-6-(lh-imidazl-1-il)-lh-inden-1-n, sdyum hidrat karşsnda dimetil karbnat ile~ket ester türevi elde edilmiş, bunun da etil brmasetat ile alkilasynu snucu y-ket estere ulaşlmştr. y-ket esterin hidrazin ile reaksiynu piridazinn türevini vermişir 64 21

29 N ~NH + F ~ ~N N~ CO O Et l.nah BrCHCOOEt ~N N~ COOH 2.HC1!NH2NH2 ~N N~ edilmiştir. Ayn çalşmada tetraln türevleri kullanlarak benz[h]sinnlin türevleri de elde Bunun için tetraln türevi önce dimetil amin ile Mnnich reaksiynuna skulmuş elde edilen amin metil iydür ile katernize edilmiştir. Katemer amnyum türevi ptasyum siyanür ile y-kznitrile dönüştürülmüş, bunun hidrlizi ile de y-kz asid, piridazinn türevlerinin sentezinde kullanlmştr. HCHO H3C, _...CH3 O N l.mel Ac-N H MeNH COOH Ac-N H 2.KCN 3.HC1 H H-N NHNH )l H H-N Ac 2 0 H H-N 22

30 Elde edilen bu rijid bileşiklerin fsfdiesteraz (PDE) inhibitör aktiviteyle pzitif intrpik etki verdiği saptanmştr. Yukarda belirtilen yöntemin kullanlmasyla yaplmş ve benz[h]sinnlin türevlerinin sentezlendiği pek çk çalşma bulunmaktadr. Bu çalşmalarn bazlarnda y-kz asit türevinin sentezi değişik bir yöntemle yaplmştr. Bunun için tetraln türevi gliyksilik asid ile kndanse edilmiş elde edilen türev, hidrazin hidrat ile muamele edilerek 5,6- dihidrbenz[h]sinnlin-3-(2h)-n türevlerine, asetik asit içinde çink ile indirgenmesiyle elde edilen türevin, hidrazin hidrat ile reaksiynu snucu 4,4a,5,6-tetrahidrbenz[h]sinnlin- 3-(2H)-n türevlerine ulaşlmştr COOH + OHC-COOH Red.... O COOH NHNH... Benz[h]sinnlin türevlerinde benzen kalnts yerine biyizsteri lan tiyfen kalnts getirilerek yaplan çalşmalar da bulunmaktadr. Bu çalşmalarda elde edilen tiyensinnlin3-n türevleri antitrmbtik ve antihipertansif larak değerlendirilmişlerdir

31 3. DENEYSEL BÖLÜM 3.1. MA TERY AL VE YÖNTEMLER Kullanlan Aletler: Erime Derecesi tayini Cihaz Elementel Analiz Aleti UV-V iz. Spektrftmetresi IR Spektrftmetresi NMR Spektrmetesi Kütle Spektrmetresi (Elektrtermal9100 melting pint apparatus) (Lec CHNS Elementel Analiz Aleti) (Shimadzu UV-Vis-160A Spektrftmetre) (Shimadzu 435 IR Spektrftmetre) (Bruker DPX 400 NMR Spektrmetresi ) (VG Platfrm Kütle Spektrmetresi) Kullanlan Kimyasal Maddeler Benzil klrür Sdyum hidrksit Glisin Hidrklrik asit Asit anhidrit Susuz Sdyum asetat Benzaldehit 2,4-Diklrbenzaldehit 3,4-Diklrbenzaldehit 3,4-Dimetksibenzaldehit Asetik asit Silikajel Pipernal Etanl (teknik ) 4-İzprpilbenzaldehit 2-Metksibenzaldehit 4-Hidrksi-3-metksibenzaldehit 24

32 3.2. BAŞLANGlÇ MADDELERİNİN ELDE EDiLMELERİ Hippürik Asid Eldesi: Glisin(O.l ml, 8 g) 50 ml suda çözüldü. Üzerine sdyum hidrksitin(0.2 ml 8 g) 20 ml sudaki çözeltisi ilave edildi. Buz banysunda sğutulan çözeltiye damla damla benzil klrür(o.l ml, ) ilave edildi. Ortam seyreltik hidrklrik asid ile asidik yapld. Çöken ham ürün süzülerek alnd. Ham ürün, 100 ml karbntetraklrür ile 5 dakika kaynatlarak trmptan süzüldü, sudan kristallendirildi. E.n C Fenil-4-ariliden-5-ksazln Türevlerinin Eldesi İçin Genel Yöntem Hippurik asit (55 mml,) uygun bir benzaldehit (55 mml, ), susuz sdyum asetat (55 mml, 4.5 gr) 50 ml asetik anhidrit alnarak hafif alev üzerinde stlr. Kanşm tamamen çözündükten snra, da scaklğna kadar sğutulur. Karşma 00 ml etanl ilave edilerek su banysunda 30 dakika kadar karştnlr, sğutulur ve ham ürün süzülerek alnr. Ürün benzenden kristallendirilir. 2-F enil-4-benziliden-5-ksazln Hippürik asit (55mml, Og) ve benzaldehit (55mml, 5.83g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C 25

33 2-F enil-4-( 4-metilbenziliden )-5-ksazln Hippürik asit (55mml, log) ile 4-metilbenzaldehit (55mml, 6.6g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C 2-Fenil-4-( 4-izprpilbenziliden )-5-ksazln Hippürik asit (55mml, log) ile 4-izprpilbenzaldehit (55mml, 8.14g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C Lit. 76 E.n. 121 C 26

34 2-Fenil-4-(2-metksibenziliden )-5-ksazlnn Hippurik asit (55mnl, log) ile 2-metksibenzaldehit (55mnl, 7.48g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C Lit. 77 E.n C 2-Fenil-4-( 4-metksibenziliden )-5-ksazln Hippürik asit (55mml, 1 Og) ile 4-metksibenzaldehit (55mnl, 7.48g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir E.n C 2-Fenil-4-(3,4-metilendiksi benziliden )-5-ksazln < Hippürik asit (55 mnl, 10 gr) ile 3,4-metilendiksibenzaldehit (55 mnl, 8.25 gr) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C 27

35 2-F enil-4-(2-klrbenziliden )-5-ksazln Hippürik asid (55mml, log) ile 2-klrbenzalehit (55mml, 7.72g)genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C Lit. 75 E.n C 2-Fenil-4-(3-klrbenziliden )-5-ksazln Hippürik asit (55mml, g)ile 3-klrbenzaldehit (55mml, 7.72g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C Lit. 75 E. n C 2-F enil-4-( 4-klrbenziliden )-5-ksazln Hippürik asit (55mml, log) ile 4-klrbenzaldehit (55mml, 7.72g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. 28

36 E.n C Lit. 75 E.n. 195 C 2-Fenil-4-(2,4-diklrbenziliden)-5-ksazln Cl Cl Hippürik asid (55 nml, 10 gr) ile 2,4-diklrbenzaldehit (55 nml, 9.62 gr) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C 2-F enil-4-(3,4-diklrbenziliden )-5-ksazln Cl Cl Hippürik asid (55nml, log) ile 3,4-diklrbenzaldehit (55nml, 9.62g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edilmiştir. E.n C 29

37 (4-Asetilaminbenzil)prpanik Asid Eldesi Asetanilid (0.1 ml 13.5 gr) ve süksinik anhidrit(0.1 ml, 10 gr) 100 ml karbndisülfür içinde süspanse edildi. İyice kanştnlarak aluminywn klrür(l ml, gr) ilave edilerek 2 saat geri çeviren sğutucu altnda kaynatld. Karbnsülfiir distile edildi. Kalnt bir buz banysuna yerleşticilerek buzlu seyreltik hidrklrik asid ile dekmpze edildi. Oluşan kat madde süzülerek alnd, dymuş sdywn bikarbnat çzeltisiyle muamele edilerek süzüldü. Süzüntü seyreltik hidrklrik asid ile asidik lana kadar asitlendirildi. Çökelek süzülerek alnd ve dimetilfrmamid-su kanşmndan kristallendirildi. E.n C Lit. 37 E.n C (4-Aminbenzil)prpanik asid eldesi 3-[4-(Asetilamin)benzil]prpanik asid(0.1 ml, 23.5 gr) 100 ml knsantre hidrklrik asid ile geri çeviren sğutucu altnda 30 dakika kaynatld. Çözelti sğutularak hacmi kadar suyla seyraltildi ve sdywn karbnat ile nötralize edildi. Çöken ürün süzülerek alnd. E.n C ( 4-Aminfenil)-4,5-dihidr-3(2H)-piridazinn Eldesi 30

38 3-[4-(Amin)benzil]prpanik asid ((0.1 ml, 19.3 gr) ve hidrazin hidrat(0.12 ml, 6 gr) 200 ml etanl içinde geri çeviren sğutucu altnda 6 saat kaynatld. luşan ürün süzülerek alnd ve etanlden kristallendirildi. Karşm sğutuldu, E.n C Lit. 37 E.n C [ 4-(2-Fenil-4-ariliden-5-ks-2-imidazlin-l-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H)- piridazinn Türevlerinin Eldesi İçin Genel Yöntem Uygun bir 2-fenil-4-(sübstitüe ariliden)-5-ksazln türevi(l mml), 6-(4-aminfenil)- 4,5-dihidr-3(2H)-piridazinn (lmml), susuz sdyum asetat(3 mml) ve 30 ml asetik asid karşm, geri çeviren sğutucu altnda 5 saat kaynatlr. Karşm sğutulur, luşan ham ürün süzülerek alnr. Ham ürün etanlden veya etanl-dmf karşmndan kristallendirilir 6-[4-(2-Fenil-4-benziliden-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H)-piridazinn 2-Fenil-4-(benziliden)-5-ksazln (8mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn (8mml, 1.5g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, etanlden kristallendirildi, Verim: %72 E.n C Analiz Hesaplanan :C: H:4.79 N: Bulunan :C: H:4.23 N:

39 UV(EtOH)A.(nm)(lge): 377(3.82), 297(3.89), 265(muz, 3.26) IR(K.Br)Umaks(cm-1) : 3264(N-H), 169l(İmidazln C=O), 1642 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1374,1328(piridazinn). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-d6) (ppm): 2.49(2H, t, J: Hz, piridazinn C 4 -H), 2.99(2H, t, J: Hz, piridazinn C 5 -H), 7.31(1H, s, =CH-), 7.36(2H, d, J: 8.55 Hz, 6- arilpiridazinn'un aril kalnts C3, 5 -H), (8H, m, 2-fenilimidazln kalnts Ar-H ve benziliden C3,4,s-H), 7.84(2H,d, J: 8.53 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts 8.38(2H, d, J: 7.04 Hz, benziliden C 2,6-H), 10.97(1H, s, N-H) C,6-H), 6-[4-(2-Fenil-4-(4-metilbenziliden)-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn 2 2-Fenil-4-( 4-metilbenziliden)-5-ksazln (1.2mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5- dihidr-3(2h)-piridazinn (1.2mml, 2.31g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği elde edildi, etanlden kristallendirildi. Verim: %68 E.n C şekilde Analiz Hesaplanan :C: H: 5.10 N: Bulunan :C: H:4.84 N: UV(EtOH)A.(nm)(lge) :285(4.52), 297(4.50), 250(muz, 4.36) 32

40 IR(KBr)Umaks(cm-1) : 3208(N-H), 1719(İmidazln C=O), 1674 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1374,1328(piridazinn). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-d6) ô (ppm): 2.40(3H, s, Ar-CH3), 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn Cs-H), 7.28(1H, s, =CH-), (9H, m, 2-fenilimidazln kalnts Ar-H, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C3,s-H ve benziliden CJ,s-H), 7.84(2H,d, J: 8.50 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C2,6-H), 8.27(2H, d, J: 8.20 Hz, benziliden C,6-H), 10.97(1H, s, N-H) 6-[4-(2-Fenil-4-( 4-izprpilbenziliden )-5-ks-2-imidazlin-l-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn 3 2-Fenil-4-( 4-izprpilbenziliden)-5-ksazln (6mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5- dihidr-3(2h)-piridazinn (6mml, 1.29g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, etanlden kristallendirildi. Verim: %62 E.n C Analiz Hesaplanan :C: H: 5.66 N: Bulunan :C: H: 5.53 N: UV(EtOH)A.(nm)(lg&): 377(4.28), 280(4.47), 270(4.48) IR(KBr)umaks(cm-1): 3163(N-H), 1710(İmidazln C=O), 1685 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1372,1330(piridazinn). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-d6) ô (ppm): 1.26(6H, d, izprpil CH3), 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), (3H, m, izprpil CH ve piridazinn Cs-H), 7.28(1H, s, =CH-), 33

41 7.35(2H, d, J: 8.64 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C3,s-H), (7H, m, 2- fenilimidazln kalnts Ar-H ve benziliden CJ,s-H), 7.84(2H,d, J: 8.62 Hz, 6- arilpiridazinn'un aril kalnts C,6-H), 8.30(2H, d, J: 7.04 Hz, benziliden C 2,6-H), 10.97(1H, s, N-H) 6-[4-(2-Fenil-4-(2-metksibenziliden)-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn 4 2-Fenil-4-(2-metksibenziliden)-5-ksazln (7mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5-. dihidr-3(2h)-piridazinn (7mml, 1.35g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, etanlden kristallendirildi. Verim: %70 E.n C Analiz Hesaplanan :C: H: 5.16 N: 11.9 Bulunan :C: H:4.99 N: UV(EtOH)J...(nm)(lgE): 384(3.62), 296(3.63), 270(muz, 3.61) IR(KBr)umaks(cm-1): 3196(N-H), 1710(İmidazln C=O), 1671 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1381,1348(piridazinn), 1284,1135(C-O). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-d6) ö (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn C 5 -H), 3.87(3H, s, O-CH3), 7.13(1H, d, J: 8.52 Hz, Benziliden C3-H), 7.28(1H, s, =CH-), 7.34(2H, d, J: 9.0 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts CJ,s-H), (6H, m, 2-34

42 fenilimidazln kalnts Ar-H ve benziliden C4-H), 7.84(2H,d, J: 8.54 Hz, 6- arilpiridazinn'un aril kalnts C 2,6-H), 7.90(1H, dd, J: 1.45 Hz, J: 1.47 Hz ve J: 8.38Hz, benziliden Cs-H), (1H, m, benziliden C 6 -H), 10.97(1H, s, N-H) MS(EI)M/z : 450(M+, %20), 435, 421,407, 393, 382, 365, 351, 337, 337, 323, 310, 295(%100), 281, [4-(2-Fenil-4-( 4-metksibenziliden )-5-ks-2-imidazlin-l-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn 5 2-Fenil-4-( 4-metksibenziliden)-5-ksazln (7mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5- dihidr-3(2h)-piridazinn (7mml,l.35g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, etanlden kristallendirildi. Verim: %70 E.n C Analiz Hesaplanan Bulunan : C: H: 4.92 :C: H: 4.72 N: N: UV(EtOH)A.(nm)(lgE): 284(4.44), 298(4.39), 260(muz, 4.28) IR(K.Br)umaks(cm-1) : 3193(N-H), 1715(İmidazln C=O), 1669 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1377,1349(piridazinn), 1255,1161(C-0). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-~) 8 (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn Cs-H), 3.87(3H, s, O-CH3), 7.1 1(2H, d, J: 8.96 Hz, benziliden C3,s-H), 7.28(1H, s, =CH-), 7.34(2H, d, J: 8.64 Hz, arilpiridazinn'un aril kalnts C3,s-H), (5H, m, 2-35

43 fenilimidazln kalnts Ar-H), 7.84(2H,d, J: 8.63 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C 2,6- H), 8.37(2H, d, J: 8.93 Hz, benziliden C,6-H), 10.97(1H, s, N-H) 6-[ 4-(2-Fenil-4-(3,4-metilendiksibenziliden )-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr- 3(2H)-piridazinn 6 < 2-Fenil-4-(3,4-metilendiksibenziliden)-5-ksazln ( 6mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)- 4,5-dihidr-3(2H)-piridazinn (6mml, 1.29g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, DMF-etanl karşmndan kristallendirildi. Verim: %75 E.n C Analiz Hesaplanan Bulunan :C: H: 4.59 : C: H: 4.84 N: N: UV(EtOH)J.(nm)(lgs): 382(4.19), 298(4.21), 270(4.13) IR(KBr)Umaks(cm-1) : 3192(N-H), 1715(İmidazln C=O), 1670 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1376,1349(piridazinn), 1259,1131(C-O). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-~) ö (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn Cs-H), 6.16(2H, s, O-CH 2-0), 7.09(1H, d, J: 8.14 Hz, benziliden Cs-H), 7.26(1H, s, =CH-), 7.34(2H, d, J: 8.65 Hz, arilpiridazinn'un aril kalnts C3,s-H), (5H, m, 2- fenilimizazln kalnts Ar-H), 7.78 ve 7.81(1H, dd, J: 1.69 Hz, J: 1.49 Hz ve J: 8.39 Hz, benziliden C 2 -H), 7.84(2H, d, J: 8.83 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C,6-H), 8.29(1H, d, J: 1.48 Hz, benziliden C6-H), 10.97(1H, s, N-H) 36

44 6-[ 4-[ (-Fenil-4-(2-klrbenziliden )-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn 7 2-F enil-4-(2-klrbenziliden)-5-ksazln (7mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5-dihidr- 3(2H)-piridazinn (7mml, 1.33g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, DMF -etanl karşmndan kristallendirildi. Verim: %78 E.n C Analiz Hesaplanan Bulunan :C: H: 4.92 : C: H: 4.62 N: N: UV(EtOH)A.(nm)(lgE): 395(3.46), 295(3.76), 250(3.76) IR(KBr)umaks( cm-1) : 3199(N-H), 1721 (İmidazln C=O), 1666 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1379,1350 piridazinn). 1 H-NMR(400 MHz)(DMS0-<4) ö (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn C 5 -H), 7.32(1H, s, =CH-), 7.36(2H, d, J: 8.58 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C3,4,s-H), (5H, m, 2-fenilimidazln kalnts Ar-H), 7.81(2H,d, J: 8.45 benziliden C3,4-H), 7.85(2H, d, J: 8.59 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C,6-H) 8.40 ve 8.41(1H, dd, J: 1.84 Hz, J: 1.83 Hz ve J: 8.01 Hz, benziliden C3-H), (1H, m, benziliden C6-H), 10.97(1H, s, N-H) 37

45 6-( 4-[2-Fenil-4-(3-klrbenziliden)-5-ks-2-imidazlin-1 -il)fenil]-4,5-dihidr-3(2h) piridazinn 8 2-Fenil-4-(3-klrbenziliden)-5-ksazln (7mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5-dihidr- 3(2H)-piridazinn (7mml, 1.33g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, DMF-etanl karşmndan kristallendirildi. Verim: %76 E.n C Analiz Hesaplanan Bulunan : C: H: 4.21 : C: H: 4.04 N: N: UV(EtOH)A.(nm)(lge): 398(4.61), 291(4.47), 260(muz, 4.46) IR(KBr)umaks(cm-1) : 3206(N-H), 1722(İmidazln C=O), 1672 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1380,1348 piridazinn). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-d6) ô (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn C 5 -H), 7.31(1H, s, =CH-), 7.36(2H, d, J: 8.60 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C 3,5-H), (7H, m, 2-fenilimidazln kalnts Ar-H ve benziliden C4,s-H), 7.84(2H, d, J: 8.53 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C 2,6-H), (1H, m, benziliden C6-H), (1H, m, benziliden C 2 -H), 10.97(1H, s, N-H) 38

46 6-[ 4-(2-Fenil-4-( 4-klrbenziliden)-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn 9 2-Fenil-4-( 4-klrbenziliden)-5-ksazln 2g (7mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5- dihidr-3(2h)-piridazinn (7mml, 1.33g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, DMF-etanl kanşmndan kristallendirildi. Verim: %75 E.n C Analiz Hesaplanan Bulunan :C: H: 4.21 :C: H: 4.21 N: N: UV(EtOH)A.(nm)(lgE): 397(3.57), 314(4.39) IR(KBr)umaks(cm-1) : 3193(N-H), 1716(İmidazln C=O), 1667 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1375,1347(piridazinn). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-~) ö (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C 4 -H), 2.99(2H, t, piridazinn C 5 -H), 7.32(1H, s, =CH-), 7.36(2H, d, J: 8.64 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C 3,s-H), (7H, m, 2-fenilimidazln kalnts Ar-H ve benziliden CJ,s-H), 7.83(2H, d, J: 8.63 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C 2,6-H), 8.40(2H, d, J: 8.65 Hz, benziliden C,6-H), 10.97(1H, s, N-H) 39

47 6-(4-(2-Fenil-4-(2,4-diklrbenziliden)-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil]-4,5-dihidr-3(2H) piridazinn 10 2-Fenil-4-(2,4-diklrbenziliden)-5-ksazln (9mml, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5- dihidr-3(2h)-piridazinn (9mml, 1.73g) kullamlarak genel yöntemde belirtildiği elde edildi, DMF-etanl karşmndan kristallendirildi. şekilde Verim: %85 E.n C Analiz Hesaplanan Bulunan :C: H: 4.45 :C: H: 4.80 N: N: UV(EtOH)A.(nm)(lgE): 406(4.05), 289(3.95), 265(3.95) IR(KBr)umaks(cm-1) : 3210(N-H), 1721(İmidazln C=O), 1667 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1379,1349(piridazinn). 1 H-NMR( 400 MHz)(DMSO-d 6 ) ö (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn Cs-H), 7.36(2H, d, J: 8.57 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C3,s-H), (6H, m, 2-fenilimidazln kalnts Ar-H ve =CH-), 7.65 ve 7.67(H, dd, J: 1.99 Hz, J: 1.97 Hz ve J: 8.64 Hz, benziliden Cs-H), 7.81(1H, d, J: 2.09 Hz, benziliden C3-H), 7.85(2H, d, J: 8.57 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C 2,6-H), 9.04(1H, d, J: 8.66 Hz, benziliden C6- H), 10.97(1H, s, N-H) 40

48 6-[ 4-[ (-Fenil-4-(3,4-diklrbenziliden )-5-ks-2-imidazlin-1-il)fenil] -4,5-dihidr-3(2H) piridazinn ll c Cl 2-Fenil-4-(3,4-dik.lrbenziliden)-5-ksazln (9mnl, 2g) 6-( 4-aminfenil)-4,5- dihidr-3(2h)-piridazinn (9mml, 1.73g) kullanlarak genel yöntemde belirtildiği şekilde elde edildi, DMF -etanl karşmndan kristallendirildi. Verim: %76 E.n C Analiz Hesaplanan :C: H: 3.70 N: Bulunan :C: H: 3.57 N: UV(EtOH)A.(nm)(lg::): 386(3.49), 296(3.56), 269(muz, 3.72) IR(KBr)umaks(cm-1) : 3182(N-H), 1715(İmidazln C=O), 1691 (piridazinn C=O), (C=N, C=C), 1375,13504(piridazinn). 1 H-NMR(400 MHz)(DMSO-d6) 8 (ppm): 2.49(2H, t, piridazinn C4-H), 2.99(2H, t, piridazinn C 5 -H), 7.32(1H, s, =CH-), 7.36(2H, d, J: 8.57 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C 3,s-H), (5H, m, 2-fenilimidazln kalnts Ar-H), 7.81(1H, d, J: 8.46 Hz, benziliden Cs-H), 7.85(2H, d, J: 8.53 Hz, 6-arilpiridazinn'un aril kalnts C,6-H), 8.39 ve 8.41(1H, dd, J: 1.78 Hz, J: 1.81 Hz ve J: 8.54 Hz, benziliden Cs-H), 8.64(1H, d, J: 1.74 Hz, benziliden C 2 -H), 10.97(1H, s, N-H). 41

49 3.4. FARMAKOLOJİK DENEYLER Bileşiklerin antihipertansif aktiviteleri hem in viv hemde in vitr larak tayin edilmişlerdir 78 Bu yöntemler aşağda verilmiştir. in viv kan basnc ölçümleri: Tail Cuff metdu Çalşmada erkek ve dişi cinslerin her ikisinden 200±10g ağrlğnda albin sçanlar kullanld. Bunlar yedişerli gruplara ayrldlar. Bileşikler DMSO da çözüldü. Her bir bileşik 20mg/kg dzda 0,1ml hacimde intraperitneal larak verildi. Bu arada O,lml DMSO kntrl grubundaki hayvaniara ayn şekilde verildi. Bileşiklerin verilmesinden önce ve verildikten 30dk snra her bir sçann arteryel sistlik kan basnc indirekt bir yöntem lan nn invazif tail cuff yöntemi ile sçanlarn kuyruklarndan stnay takiben alnmştr. Bu işlem May 9610( Türkiyede üretilmiş) cihaz ile tmatik şişirme digital gösterge sistemi araclğ ile ardşk 3 ölçüm rtalamas tek değer kabul edilerek yaplmştr. Ölçüm esnasnda yeterli s rtam sağlanamadğnda elde edilen seyrek ve düzensiz kuyruk atmiarn takip eden ölçümler dikkate alnmamştr. Snuçlar rtalama± SEM larak verilmiştir. in vitr izle kartid ring ölçümleri Mezbahadan alnan kyun kartid arteri 0,3mm kalnlğnda halka şeklinde kesilerek Tyrde çözeltisi içerisinde(mml/l)(nacl 136,87; KCl 2,68; CaCl 1,80; MgS04 0,81; NaH 2 P04 4,16; NaHC0 3 11,9; Glukz 5,5;) bany scaklğ 37 C lacak şekilde ve %95 O %5 CO gaz karşm ile havalandrld. Preparat 60 dk süre ile 1g'lk ağrlkla çalşma öncesi gerime hazrland. Bu süre içinde 15 dk'lk periydlarla ykand. Preperatn kaslnas için bany knsantrasynu 8 mm lacak şekilde KCl uyguland Her işlemden snra kaslmalarn amplitüdünün sabitleurnesi için yeterli süre beklendi ve ardndan bileşikler uygulanarak gevşeme cevaplar alnd burada da stabil bir gerime düşene kadar beklendi ardndan preperat ykanarak dinlenme periyduna alnd. Kümülatif etki baklmamş lup tek dz tekniği ile bileşiklerin gevşeme cevaplar incelenmiştir.kaslma ve gevşeme cevaplar COMMAT 96 transducer Data Acq. Cihaz ile kaydedildi. Elde edilen snuçlar, Snuç ve Tartşma Bölümünde Tabl 1 ve 2'de verilmiştir. 42

50 4. SONUÇ VE TARTIŞMA 4.1. BiLEŞiKLERiN ELDESi İlkel madde larak kullanlan 3-( 4-asetilaminbenzil)prpanik asit, asetanilid ve süksinik anhidritten hareketle aluminyum klrür katalizörlüğünde Friedel-Crafts reaksiynu şartlarnda elde edilmiştir 2 CH 3 CONH- + ~= Daha snre elde edilen bileşik asit rtamda hidrliz edilerek 3-( 4-aminbenzil) prpanik asit elde edildi 22.)NROH 1 H-N-~ ~COOH h~ Piridazinn halkasnn luşturulmas için 4-aminbenzilprpanik: asit etanl içinde hidrazin hidrat ile reaksiyna skuldu 37 43

51 H-~~COOH H O NHNH H-N H.. HN-NH N-N H Böylece başlangç maddelerimizden birisi lan 6-(4-aminfenil)-4,5-dihidr- 3(2H)piridazinn elde edilmiş ldu. 4-Ariliden-2-fenil-5(4H)ksazln türevleri, diğer başlangç maddeleri grubumuzu luşturmaktadr. Bu bileşiklerin eldesi Erlenmeyer yöntemi kullanarak sağlanmştr. Hippurik asit, benzaldehit türevleriyle susuz sdym asetat katalizörlüğünde stlmştr. asetik anhidrid ile Reaksiynun ilk safhasnda hippurik asidden su çekilmesiyle azlaetn luşumu sağlanmştr 32 /\ ]>= H O \ f\b HO 1\ ;;N~D ~... ff 0 :OHOH.. Q--ll-:K H ""-OH 44

52 Reaksiynun ikinci sathasnda sdyum asetatn bazik katalizör etkisinde Perkin kndasynunun özel bir uygulamas larak azlaktnun metilen grubuyla benzaldehit kndanse larak iliden yaps luşturulmuştur. + Araştrma knumuzu luşturan 6-[4-[2-fenil-4-ariliden-5-ks-2-imidazlin-1- il)]fenil]-4,5-dihidr-3(2h)-piridazinn türevlerine ulaşmak için 6-(4-aminfenil)-4,5-dihidr- 3(2H)-piridazinn ile 2-fenil-4-ariliden-5( 4H)ksazln türevleri asetik içerisinde susuz sdyum asetat karşsnda stlmştr. 45

53 BiLEŞiKLERiNYAPI TA YİNi Tüm bileşiklerimiz için yaplan C, H ve N analizlerinde elde edilen değerlerin, hesaplanan terik değerlerle uyum içinde lmas bileşiklerin yaplann dğrular yöndedir. Benziliden kalntsmn rt knumunda metksi ve klr gruplar bulunan bileşiklerle metilendiksi grubu bulunan bileşiğin, yani Bileşik 4, 6, 7 ve 10, kristal yaplarnda su bulundurduklar analiz snuçlarndan anlaşlmaktadr. Bileşiklerin IR, NMR ve MS spektrumlar Ekler bölümünde verilmiştir. 46

54 UV Spektrumlarnn Değerlendirilmesi Bileşiklerin UV spektrumlar incendiği zaman elde edilen spektrwnlar, maddelerin yaplanna bağl larak değişmesine rağmen genelde birbirleriyle benzerlik içindedirler. Spektrumlarda iki band dikkat çekicidir. Bunlar yaklaşk nm ve nmarasnda bulumnak:tadrlar. Spektrumlarda nm civarnda baz bileşikler için belirgin bir band baz bileşikler için de bir muz şeklinde bir banda rastlanmaktadr. Literatürde ksazln türevleri ile yaplan bir çalşmada iki önemli banddan söz edilmektedir. Bu bandlarn nm ve nm civarnda geldiği belirtilmektedir. Bu değerler maddelerimiz için elde ettiğimiz değerlerle örtüşmektedir. Bu nedenle bileşiklerimizin UV absrbsiynunda, ksazlndan hareketle elde etmiş lduğumuz imidazln kalntsmn önemli katksmn lduğu söylenebilir IR Spektrumlannn Değerlendirilmesi IR spektrumlarmn incelenmesi snucu, bileşiklerimizi karakterize edebilecek band gruplarmn saptanmas mümkün lmuştur. Bütün bileşiklerimizin ana yaps, benziliden kalnts dşnda aym lduğu için, spektrumlar da birbirine çk benzemektedirler. Bileşiklerimizi belirgin bir şekilde karakterize eden bandlar piridazinn kalntsndaki amid fnksiynunun N-H ve C=O gruplarna ve imidazln kalntsmn C=O grubuna ait bandlardr. Piridazinn halkasnn amid fnksiynunun N-H grubuna ait gerilim band cm" 1 civarnda gözlemrken C=O grubuna ait bandlar cm" 1 civarnda elde edilmiştir. İmidazln kalntsmn karbnil grubana ait bandlar ise daha yüksek frekanslarda ve cm" 1 civarnda gözlenmişlerdir. Bu iki karbnil. grubuna ait bandlarn aynmmn yaplabilmesi için imidazln ve piridazinn yaplan üzerinde yaplan çalşmalarn IR spektral verilerinden yararlanlmştr. Her iki karbnil grubunun da amid fnksiynlannda yer almasna rağmen imidazln kalnts üzerindeki karbnil grubuna ait bandlar halka gerginliği ve tautmerik dengeye giremernesi nedeniyle beklendiği gibi daha yüksek frekanslarda elde edilmişlerdir. 47

55 Spektrumlarda dikkat çeken diğer iki rtak band grubu da cm 1 ve cm 1 civarnda gözlenen bandlardr. Bu bandlar, piridazinnn halka sistemi için karakteristik bandlardr H-NMR Spektrumlannm Değerlendirilmesi Bileşiklerimiz için elde edilen 1 H-NMR spektrumlar incelendiği zaman spektrumlarn birbirlerine benzerlikleri açsnda iki gruba ayrlabilecekleri görülmektedir. Birinci grupda, sübstitüe lmamş ilk bileşiğimizle 4-sübstitüe benziliden kalnts taşyan bileşiklerimiz, yani, bileşik 1-3,5,9 ; ikinci grupta da diğer bileşiklerimiz, yani, bileşik 4,6,7,8,10,11 bulunmaktadr. Spektrumlardaki farkllaşmalar, benziliden kalnts üzerindeki süstitüentlerin karakterlerine göre ve dlaysyla söz knusu kalntya ait prtnlarn spektrumlardaki farkl yerlerde reznans vermelerine göre meydana gelmiştir. Bileşiklerimizin çözünürlüklerinin az lmas nedeniyle spektrumlarn alnmas srasnda bileşiklere ait pikierin görünür hale getirilmesi ve dlaysyla çözücü larak kullanlan DMSO-d 6 'y karakterize eden ve 2.5 ve 3.1 de gelen pikierin şiddetinin artnimas nedeniyle, bu piklerden ileri gelen yan piklerin de görülmesi nedeniyle spektrumun bu ksmnda karşklklara neden lmuştur. Piridazinn kalntsmn N-H prtnu veya ppm de ve beklendiği gibi singlet larak reznansa uğramşlardr. Tüm bileşiklerimiz için piridazinn kalntsnn C4-H ve C5-H prtnlarna ait pikler 2.49 ve 2.99 ppm de triplet larak gözlenmişlerdir. Ancak 2.49 ppm'de görülen pik ile çözücü larak kullamlan DMSO-~'mn reznans yerleri örtüştüğü için, 2.49 da gelen tripletin düşük alanda beklenen ucu gözlenememiştir. Piridazinn ve imidazln kalntlarm birbirine bağlayan 1,4-disübstitüe benzen kalntsna ait pikler genelde izle larak elde edilebilmişlerdir. Ancak baz bileşiklerde diğer armatik prtnlara ait piklerle mültiplet larak gözlenmişlerdir. Bu prtnlar, ve ppm civarnda ve 1-4-disübstitüe benzen türevlerini karakterize eden bir şekilde ikişer dublet larak reznans vermişlerdir 80 Bütün bileşikler için rtak lan bir diğer prtn da benziliden kalntsna ait metin prtnudur. Bu prtna ait pikler izle larak elde edilebildikleri zaman 7.28 ve 7.32 ppm civarnda ve siglet larak gözlenmişlerdir. Benziliden kalntsmn aril prtnlar, bu yapya bağl lan sübstitüentin karakterine bağl larak değişik yarimalara uğrayarak reznans vermişlerdir 80 48

56 MS spektrumunun Değerlendirilmesi Bileşik 4 için elde edilen EI-MS spektrununda mleküler iyn piki elde edilebilmiştir. Mlekülün önerilen parçalanma şemas, Şema ve 2'de verilmiştir. Her iki parçalanma ylunda da temel pik lan rnfz 295 iyna ulaşlabilmiştir FARMAKOLOJİK TEST SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ Bileşiklerin antihipertansif etkileri, in vitr ve tail cuff yöntemiyle, in viv larak denenmiştir. Elde edilen snuçlar, klnidin ile kyaslanmş ve Tabl ve Tabl 2'de verilmiştir. Tabl 1. Sistlik kan basnc( mmhg). Gruplar Kntrl DMSO Bileşik Ortalama 08.9± ± ± ± ± ± ± ± /~nadlu Universites Merkez Kütüphane

57 Sistlik Kan Basnçlar O) :: E 60 E Kntrl DMSO Grup Şekil 1. Bileşiklerin verdiği sistlik kan basnçlar Tabl 2. Bileşiklerin kyun kartid halkacklarndan hazrlanan preparatlarda 8nM KCl ile luşturulan kaslnaya karş elde edilen gevşetme etkisi. Bileşik.( I 0 4 M) KCl kaslmasmn(8mm) % İnhibisynu ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ll 2.00 ± Klnidin 78.5 ± 13.6 (10 4 M) 50

58 BiLEŞiKLERIN % RÖLAKSAN ETKISi 60 :iz 50 -w c 40 n ~ 30 n :0 n:: 20 <fl Gruplar Şekil 2. Bileşiklerin % rölaksan etkileri edilmiştir. İn viv kan basnc ölçümlerinde en anlaml düşme, Bileşik 2 çn elde Bu bileşik kan hasmen yaklaşk% 50 rannda düşürmüştür. Diğer göze çarpan düşme bileşik 6 ve 3 için elde edilmiştir. İn vitr kyun kartid riglerde yaplan test snuçlarna göre, klrndinin etki değeriyle kyaslannas snucu, bileşiklerimizin kayda değer derecede rölaksan aktivite gösterdikleri söylenebilir. En etkili bileşiğimiz, 8 mm KCl'in meydana getirdiği kaslmay % rannda inhibe eden Bileşik 3'tür. Bunu, % inhibisyn değeriyle Bileşik 6 izlemektedir. Bileşik 2, 5 ve 10 da yaklaşk% 18 inhibisyn değerleriyle dikkat çekicidir. Görülüyr ki, bileşikleri, etki açsndan sübstitüentlerine göre snflandrmak mümkün lamamştr. Ancak, metil ve izprpil sübstitüe lan bileşikler, 2 ve 3'te ve benzer şekilde 4- metksi ve 3,4-metilendiksi sübstitüe bileşikler, 5 ve 6'da sübstitüentin büyümesi ile etki şiddetinin de artmş lmas dikkate değer bulunmuştur. 51

59 ~~ O+ O O 9" 1 N f ' ~ O ~ N f ' O ~ # ~ # 4~ 4~ +~~ r\. ()_ W i= ~- N~ 1 H!-28 -CO! 351 :~, H H~~ !-~~:~H +cr)-~ 267 Şema 1. 52

60 ~N-{)-()=T / 19 /-N 2 -H =\ \- -28 u N-N\ _!~N~ 1=<, ~- -:r- ~~ Q 421 m-~ '> :18 -~H 365 "" (y)-~ 1 ~ ;j !-28 +H" -CH=CH ~ OCH3 =sn ~ ;j cr~):so: - N~ ~:~+ () A=\_'=j- 9 ~CH,=CH, '> C()-&-O ;j 281 Şema2. 53

61 5. REFERANSLAR 1. P. A. V. Zwieten, W. J. Greenlee, Antihypertensive drugs, Harwd Academic Publishers,. s:l- 528(1997) 2. G. Szasz, Z. Budvavi-Bavauy Pharmaceutical Chemistry f Antihypertensive Agents, CRC press. Bca Ratn, s:3-265 (1991) 3. Z. O. Kayaalp, Rasynel Tedavi Yönünden Tbbi Farmkji, Hacettepe-Taş Yaynlar Cilt 1, dkuzuncu bask,. s: (2000) 4. W. O. Fye, T. L. Lenke, D. A. Williams Pirinciples fmedicinal Chemistry, 4 th ed. Williams and Wilkins, Lndn, s: , (1995) 5. M. E. Wlf. E., Burger's Medicinal Chemistry And Drug Discvery 5 th ed. V 12, p: Jhn Wiley and sns New Yrk (1997) 6. Farmasötik Kimya, Hacettepe Üniversitesi Bezaclk Fakültesi Ankara,. s: (2000) 7. G. Heinisch, H. Pharmaclgically active pyridazine derivatives, Part I, Prg. Med. Chem., 27, 1-49 (1990) 8. G. Heinisch, H. Kpelent-Frank, Pharmaclgically active pyridazine derivatives, Part II, Prg. Med. Chem., 29, (1992) 9. R. Buchman, J. A. Sczzie, Z. S. Ariyan, R. D. Heilman, Dnna J. Rippin, W. J. Pyne, Larry J. Pwers, and R. J. Mattews, Antihypertensive 5,6-Diarlpyridazin-3-nes, J. Med. Chem., 23, (1980). 10. M. Pinza, G. Pifferi, Synthesis and bitransfrmatin f 3-hydrazinpyridazine drugs, Farmac., 49, (1994). ll. E. A. Steck, R. P. Brundage and Lynn T.Fletcher, Pyridazine dravatives. I. sme amebicidal3-pyridaznes, J.Am. Chem. Sc., 75, (1953). 12. M. Takaya, M. Sat, K. Terashima, H. Tanizawa, A new nnsteridal analgesicantiinflamnatry agent, Synthesis and activity f 4-ethxy-2-methyl-5-mrflin-3(2H) pyridazinne and Related Cmpunds, J. Med. Chem., 22, (1979). 13. T. Yamada, Y. Nbuhara, A.Yamaguchi, and M. Ohki, pyridazinnes, 1. Synthesis and antisecretry and antiulcer activites f thi arnide derivetives, J. Med Chem., 25, (1982). 14. T. Yamada, Y. Nbuhara, H. Shimamura, Y. Tsukamt, K. Yshihara, A. Yamaguchi, and M. Ohki, Pyridazinnes. 2. Synthesis and antisecretry and antiulcer activities f thiurea and 2-cyanguanidine derivatives, J. Med Chem., 26, (1983). 54

62 15. T. Yamada, H. Shimamura, Y. Tsukamt, A. Yamaguchi, and M. Ohki, Pyridaznes.3. Synthesis, Antisecretry, and antiulcer Activities f 2-Cyanguanidine derivatives, J. Med. Chem., 26, (983). 6. J. M. Kanne, E. W. Huber, F. P. Miller and J. H. Kehne, Sntehesis and phannaclgy f 3-aryl-5,6-dihydr-6-x-1 (4H) pyridazine acetic acid derivatives, Pharmazie, 47, (1992). 7. H. Tanaka, S. Kirihara, H. Y asumatsu, T. Y akushiji, T. Naka, Synthesis and evalutin f nvel 2-aryl-2,5,6,7-tetrahydr-3H-thien[2',3',:6,7]cyclhepta[,2-c]pyridazin-3-nes and 2- aryl-5,6-dihydrthien[2,3-h]cinnlin-3(2h)-nes as anxilytics, Eur. J. Med. Chem., 32, (997). 8. M. J. Krnet and G. Shacklefrd, Micrwave synthesis and anticnvulsant activity f 2- benzyl-(2h)-phthalazinnes, J. Hetercyclic Chem., 36, (1999). 19. M. Tishler, B. Stanvnik, pyridazines, Adv. Hetercyclic Chem., 9,121 (1968) 20. M. Tishler, B. Stanvnik, Recent Advanced in pyridazine chem, Adv. Hetercyclic Chem., 24,363 c 979) 21. M. Tishler, B. Stanvnik, Advances in pyridazine chem. Adv. Hetercyclic Chem., 49,385 (990) 22. J. P. English, R C. Clapp, Q. P. Cle. and J. Krapch, An imprved synthesis f y-(3,4- ureylene-cyclhexyl)-butyric acid, J.Am.Chem.Sc., 67, (1945). 23. N. P. Buu-Hi, N. Han, N. H. Khi, and N.D. Xung, 7-methylmercapt-1-tetralne, and its use in preparing sulfur-cntaining carbazles and acridines 1, J. Org. Chem., 15, (1950). 24. E. B. Kntt, ~-Cyclylprpinitriles. part I. a general synthesis and cnversin int pyrrle dyes. J.Chem. S c., 67, (194 7). 25. D. W. H. MacDwell and T. D. Greenwd, A synthesis f 7-substituted benz[b]thiphene derivatives, J. Hetercyclic Chem., 2, (1965). 26. C. D. Slater and D. L. Heywd, 2-(4-mrphlin)-5-phenilthene, a 2-t- aminthiphene derivative, J. Hetercyclic.Chem., 2, (1965). 27. Hermann Stetter and Heinrch Kuhlnann, The catalzed nuclephilic additin f aldehydes t electrphilic duble b n ds, Org. Reactins, 40, ( 99 ). 28. D. Bradley G. William, K. Blann, and C. W. Hlzapfel, Aryl y-ketesters as precursrs fr y-butyrlactnes in samari um (II) idide-mediated reactins, Synthetic.Cm., 3 (2), (200). 29. W. J. Cated, A. McKlillip, One-Pt preparatin f 6-Substituted 3(2H)-Pyridazinnes frm Ketnes, Synthesis, (993). 55

63 30. F. J. McEvy and G. R. Allen, Jr., A general synthesis f 3-(substituted benzyl)-3- substituted alkanic acids, J. Org. Chem., 38, 23, (1973). 31. E. A. Steck, R. P. Brundage, and L. T. Fletcher, Pyridazines VI. sme 6-substituted 3(2H) pyridazinnes (1), J. Am. Chem. Sc., ll, (1974). 32. I.J. Turcki, Ed., The Chemistry f Hetercyclic Chemistry, Oxazles, An intersciences Pub., Jhn Wiley and sns, s: (1986). 33. Y. Wang, D. Shi, Z. Lu, G. Dai, a cnvenient synthesis f 4-arylidene-2-phenylxazl-5- ne cataalyzed by Kf-Alumina, Synthetic.Cm., 30(4), (2000) 34. K. A. Mnk, D. Sarapa and R. S.Mhan, Bismuth (lll) acetate: A new catalyst fr preparatin f azlactnes via the erlenmeyer synthesis, Synthetic.Cm.,30 (17), (2000). 35. F. J. McEvy and G. R. Alien, Jr., 6-(substituted phenyl)-5-substituted-4,5-dihydr- 3(2H)-pyridazinnes., J. Med.Chem., 17, 3, (1974). 36. W. V. Curran, and A. Rss, 6-Phenyl-4,5-dihydr-3-(2H)-pyridazinnes, A series f hyptensive agents, J. Med. Chem., 17, 3, (1974). 37. M. thyes, H. D. Lehmann, J. Gries, H. König. R. Kretzschmar, J. Kunze, R. Lebkücher, and D.Lenke, 6-Phenyl-4,5-dihydr-3-(2H)-pyridazinnes, J. Med. Chem., 26, (1983). 38. K. Abu-Zeid, K. M.Yussef, M. A. Shaaban, F. A. El-Telbany and S.H.Al-Zanfaly, Synthesis and phsphdiesterase inhibiting activity f sme 6-substituted-4,5-dihydrpyridazin-3(2H)-ne, Bull. Fac. Pharm. Cair. Univ., 33, (1995). 39. K. Abu-Zeid, K. M. Yussef, M. A. Shaaban, F.A. El-Telbany and S. H. Al-Zanfaly,6- [ 4-(substituted-amin )phenyl]-4,5-dihydrpyridazin-3(2h)-nes as carditnic agents, Bull.Fac.Pharm.Cair. Univ., 33,9-28 (1995). 40. S. Crsan, G. Strappaghetti, and A. Cdagnne, Synthesis and antihypertensive prperties f benzdixane-pyridazinnes and benzdixane-dihydrpyridazinnes, Arch. Pharm., 322, (1989). 41. S. Crsan, G. Strappaghetti, A. Cdagnne, R. Scapicchi, G. Marucci, Synthesis and pharmaclgical activity f sme new pyridazinnes, E ur. J. Med. Chem., 27, (1992). 42. H. Okushima, A. Narimatsu, M. Kbayashi, R. Furuya, K. Tsuda, and Y. Kitada, A. nvel class f carditnics, Synthesis and pharmaclgical prperties f [4-(substitutedamin)phenyl ]pyridazinnes and related derivatives, J. Med. Chem., 30, (1987). 43. I. Sircar, B. L. Duell, G. Bbwski, J. A. Bristl, and D. B. Evans, Carditnic agents. 2. Synthesis and structure-activity relatinships f 4,5-dihydr-6-[4-(1h-imidazl-1yl)phenyl]- 3(2H)-pyridazinnes, J. Med. Chem., 28, (1985). 56

64 44. I. Sircar, R. E. Weishaar, D. Kbylarz, W. H. Ms, and J. A. Bristl, Carditnic agents, 7. Inhibitin f separated fnns f eye li c nucletide phsphdiesterase frm guinea pig cardiac m use le by 4,5-dihydr-6-[ 4-(1H)-imidazl-1-yl)phenyl]-3(2H)-pyridazinnes and related cmpunds, Structure- activity relatinships and crrelatin with in viv psitive intrpic activity, J. Med. Chem., 30, (1987). 45. S. Crsan, R. Vezza, R. Scapicchi, S. Fresi, G. Strappaghetti, GG. Nenci, P. Gresele, New pyridazinne derivatives as inhibitrs f platelet aggregatin, Eur. J. Med. Chem., 30, (1995). 46. D. W. Cmbs, M. S. Rampulla, S. C. Bell, D. H. Klaubert, A. J. Tbia, R. Faltic, B. Haertlein, C. Lakas-Weiss, and J. B. Mre, 6- benzxazinylpyridazin-3-nes, Ptent, lngacting psitive intrpe and peripheral vasdilatr agent, J. Med. Chem., 33, (1990). 47. A. Mertens, W.-G. Friebe, B. Müller-Beckmann, W. Kampe, L. Kling, and W. vn der Saal, Nnsteridal carditnics, 3. new 4,5-dihydr-6-(1H-indl-5-yl)pyridazin-3(2H)-nes and related cmpunds with psitive intrpic activities, J. Med. Chem., 33, (1990). 48. D. W. Rbertsn, J. H. Krushinski, E. E. Beedle, V. Wyss, G. D. Pllck, H. Wilsn, R. F. Kauffman, and J. S. Hayes, dihydrpyridazinne carditnics, The discvery and intrpic activity f 2,3-dihydr-3,3-dimethyl-5-(2,4,5,6-tetrahydr-6-x-3-pyridazinyl)-2H-indl-2- ne, J. Med. Chem., 29, (1986). 49. D. W. Rbertsn, N. D. Jnes, J. H. Krushinski, G. D. Pllck, J. K. Swartzendruber, and J. S. Hayes, Mlecular structure f the dihydrpyridazinne carditnic. 1,3-dihydr-3,3- dimethyl-5-(2,4,5,6-tetrahydr -<i-x-3-pyridazinyl)-2h-indl-2-ne, A ptent inhibitr f cyclic AMP phsphdiesterase, J. Med. Chem., 30, (1987). 50. A. Mnter-Lasters. N. Fraiz, R. Laguna, E. Can, I. Esteves, and E. Ravina, Pyridazines XVIII. 6-aryl-3(2H)-pyridazinnes inhibit calcium influx in stimulated platelets, Bil. Pharm. Bull., 22(12) (1999). 51. M. Yamaguchi, N. Maruyama, T. Kga, K. Kamei, M. Akima, T. Kurkki, M. Hamana, and N. Ohi, Nvel antiasthamatic agents with dual activities f thrmbxane A synthetase inhibitin and brnchdilatin. V. thienpyridazinne derivatives, Ch em. Pharm. Bull., 43(2) (1995). 52. M. Y amaguchi, T. Kga, K. Kamei, M. Akima, N. Maruyama, T. Kurkki, M. Hamana, and N. Ohi, Nvel antiasthamatic agents with dual activities f thrmbxane A synthetase inhibitin and brnchdilatin. IV. 2-[2-(1-imidazlyl)ethyl]-4-(3-pyridyl)-1 (2H) phathalazinnes, Chem. Pharm. Bull., 42(9) (1994). 53. M. Yamaguchi, T. Kga, K. Kamei, M. Akima, T. Kurkki, M. Hamana, and N. Ohi, Nvel antiasthamatic agents with dual activities f thrmbxane A synthetase inhibitin and brnchdilatin. III. 4-[2-(5-ethyl-2- thienyl)-2'-[2-(1-imidazlyl)ethyl]-1(2h) phathalazinnes, Chem. Pharm. Bull., 42(8) (1994). 57

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4 Preparatın Adı: Anisol (Fenil metil eter) Deney Konusu: Eterleşme Tepkimeleri Denel Organik Kimya Kitabındaki Sayfa No: 432 Fenol NaOH Dimetil sülfat [] H 2 SO 4 NaCl Preparatın Adı: Asetofenon Deney Konusu:

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AMACIMIZ: Günümüz kimya endüstrisinde ideal katalizörler ekonomik olan, bol bulunan, geri kazanılan ve tepkime mekanizmasında

Detaylı

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ)

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2017 QSAR nedir, ne için ve nerede kullanılır? Kemometriklerin

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (1) (2012) 10-15 Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 1 Adıyaman

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI

ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI 6Ci1t, lsay1 (Mart 2002) Eneji Sistemlerinde Kesme Y önterni ile Güvenilirlik Anafu FVatansever, FUysal, EYamkğ1u, YUyarğh ENERJİ SİSTEMLERİNDE KESME YÖNTEMİ İLE GÜVENİLİRLİK ANALIZI Fahri VATANSEVER,

Detaylı

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi

7-2. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Amfiprotik çözücü b) Farklandırıcı çözücü c) Seviyeleme çözücüsü d) Kütle etkisi SKOOG 7-1. Aşağıdakileri kısaca tanımlayınız veya açıklayınız. a) Zayıf elektrolit b) Bronsted-Lowry asidi c) Bronsted-Lowry asidinin konjuge bazı d) Bronsted-Lowry tanımına dayanarak nötralleşme e) Amfiprotik

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ... SA hla ^l...0.ö-a5.i HA... AAc.kOr.kN.. JLata m! U P.-. M $... /Aı>i )CA.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ... SA hla ^l...0.ö-a5.i HA... AAc.kOr.kN.. JLata m! U P.-. M $... /Aı>i )CA. , a,,, 'fe T. C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kntrl Genel Müdürlüğü Sayı : 54284602-010.07.02- m * S S 0 Knu.Yeni PsikaktifMaddeler d Z V I 4 17.04.2015-14833 GKGM... SA hla ^l....0.ö-a5.i

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır.

Ödevleri teslim ederken bu soru sayfası da verilmek zorundadır. 12. BÖLÜM: ARENLERİN REAKSİYONLARI: ELEKTROFİLİK AROMATİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ (ÖDEV TESLİM TARİHİ 13/03/2017) 1) Aşağıda verilen tepkimelerin ana organik ürününü yazınız. 2) aşağıda verilen bileşiği

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 0ASİT VE BAZ KAVRAMLARI Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır.

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ Synthesis Of New Pigment Azo Dyestuffs And Cobalt, Copper And Nickel Complexes Dilek ÇANAKÇI Kimya Anabilim Dalı Selahattin

Detaylı

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir.

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Bu etkileşim absorbsiyon (soğurma) ya da emisyon (yayınma) şeklinde olabilir. Elektromanyetik ışımanın

Detaylı

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen

Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ: Çözünme olayı ve Çözelti Oluşumu: Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasına ÇÖZÜNME denir. Çözelti=Çözücü+Çözünen Çözünme İyonik Çözünme Moleküler

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

İLAÇ ETKEN MADDESİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ. Prof. Dr. Esin AKI Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

İLAÇ ETKEN MADDESİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ. Prof. Dr. Esin AKI Farmasötik Kimya Anabilim Dalı İLAÇ ETKEN MADDESİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2013 ŞANSESERİ BİYOLOJİK ETKİ TARAMA MEKANİSTİK TASARIM KİMYASAL ÇEŞİTLEME Hastalık Etmenin Tanımı Efektör Hedef Tanımı

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

AROMATİK BİLEŞİKLER

AROMATİK BİLEŞİKLER AROMATİK BİLEŞİKLER AROMATİK HİDROKARBONLAR BENZEN: (C 6 H 6 ) Aromatik moleküllerin temel üyesi benzendir. August Kekule (Ogüst Kekule) benzen için altıgen formülü önermiştir. Bileşik sınıfına sistematik

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( )

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ( ) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (1984-) Ankara-Ocak 2018 FARMASÖTİK KİMYA DOKTORA PROGRAMI FKİ-D1 ÜMİT UÇUCU METİL - 2 - BENZİMİDAZOLİLKARBAMAT

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

10. Ders Akusto- ve Magneto-Optik Etkiler

10. Ders Akusto- ve Magneto-Optik Etkiler 10. Ders Akust- ve Magnet-Optik Etkiler l ışık Ses Dalgası 1 Bu bölümü bitirdiğinizde, Akust-ptik etki, Akust-ptik mdülatörler, Magnete-ptik etki, Faraday dönmesi, Optik yalıtıcılar knularında bilgi sahibi

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma)

ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETKİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) ÇÖZÜNÜRLÜ (ORTA İYON ETİSİ ) (Çöktürme ile Ayırma) Prof. Dr. ustafa DEİR 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA 1 ORTA İYON ETİSİ 08ORTA İYON ETİSİ07B ÇÖZÜNÜRLÜ ÇÖTÜRE İLE AYIRA ORTA İYON ETİSİ

Detaylı

Oksidasyon ve Redüksiyon Reaksiyonları Oksidasyon Reaksiyonları

Oksidasyon ve Redüksiyon Reaksiyonları Oksidasyon Reaksiyonları 1.1.1. Oksidasyon ve Redüksiyon Reaksiyonları 1.1.1.1. Oksidasyon Reaksiyonları Bir organik molekülün oksidasyonu, oksijen miktarının artışı veya hidrojen miktarının azalması olarak tanımlanabilir. Başka

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-1 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Her NMR spektrumu bir karmaşık bilgiler topluluğudur. Spektrayı kolaylıkla

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi

Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi Journal Homepage: http://www.jaccer.com/anasayfa.aspx Benzofuran sübstitüe kalkonların sentezi Mehmet Taşkın ve Cumhur Kırılmış Makale Bilgileri: Mehmet Taşkın ve Cumhur Kırılmış. Benzofuran sübstitüe

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi. Doç.Dr. Esvet AKBAŞ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi. Doç.Dr. Esvet AKBAŞ YÜZÜCÜ YIL ÜİVERSİTESİ FE FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Çeşitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi Doç.Dr. Esvet AKBAŞ SUUM İÇERİĞİ: Pirimidin ve Pirimidin Türevleri Genel Özellikleri Kullanım Alanları Reaksiyonları

Detaylı

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -2 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Polimerize Olabilirlik Nedir? Bir monomerin polimerize olabilirliği termodinamik ve kinetik düşüncelere bağlıdır. Termodinamikçe uygun olan her monomer,

Detaylı

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım

Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Genel Kimya 101-Lab (4.Hafta) Asit Baz Teorisi Suyun İyonlaşması ve ph Asit Baz İndikatörleri Asit Baz Titrasyonu Deneysel Kısım Asit Baz Teorisi Arrhenius Teorisi: Sulu çözeltlerine OH - iyonu bırakan

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

1.1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ ETKEN MADDE TASARIM VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

1.1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ ETKEN MADDE TASARIM VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ 1.1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ ETKEN MADDE TASARIM VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren araştırmacılar, yeni ilaç etken maddesi bileşiklere ulaşabilmek amacıyla kimyasal

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu)

KİMYA-IV. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) KİMYA-IV Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler) (5. Konu) Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü kokulu anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler

Detaylı

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2), Sayı 1-2, 1-7 TEKNOLOJİ ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE ÇİNKO KAPLAMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Ahmet HASÇALIK, Cebeli ÖZEK Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

PROBLEM 7.1 Örnek çözüm PROBLEM 7.2 Örnek çözüm PROBLEM 7.3 Örnek çözüm PROBLEM 7.4

PROBLEM 7.1 Örnek çözüm PROBLEM 7.2 Örnek çözüm PROBLEM 7.3 Örnek çözüm PROBLEM 7.4 PROBLEM 7.1 Örnek çözüm PROBLEM 7.2 Örnek çözüm PROBLEM 7.3 Örnek çözüm PROBLEM 7.4 a) 3 o RX ler S N 2 yer değiştirme tepkimeleri veremeyeceklerinden bu tepkime gerçekleşmez. (Burada oluşması beklenilen

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

SEMRA SOLAK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ

SEMRA SOLAK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ 200620105037 SEMRA SOLAK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ James Mason CRAFT Charles FRİEDEL 1877 yılında Fransız kimyager Charles FRİEDEL ve Amerikalı çalışma arkadaşı

Detaylı

UYGULAMA NOTU. HPLC ile Gıda Ürünlerinde Fenolik Bileşen Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN

UYGULAMA NOTU. HPLC ile Gıda Ürünlerinde Fenolik Bileşen Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L018 HPLC ile Gıda Ürünlerinde Fenolik Bileşen Analizi HAZIRLAYAN Uzm. Kim. Ozan Halisçelik ve Kim. Ömer H. Turmuş Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU:

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

HAZIRLAYAN: Defne GÖKMENG FEF/Kimya 1.Ö

HAZIRLAYAN: Defne GÖKMENG FEF/Kimya 1.Ö BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 2009 EĞİE ĞİTİM ÖĞRETİM M YILI BAHAR DÖNEMİ ORGANİK K SENTEZ DERSİ ÖDEVİ HAZIRLAYAN: Defne GÖKMENG FEF/Kimya 1.Ö 200610105034 FRİEDEL EDEL-CRAFTS REAKSİYONLARI Friedel-Crafts

Detaylı

ALKOL ELDE EDİLME TEPKİMELERİ ALKOL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ALKOL ELDE EDİLME TEPKİMELERİ ALKOL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ALKOL ELDE EDİLME TEPKİMELERİ ALKOL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Alkollerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Alkil Halojenürlerin Bazlarla Tepkimesi: Alkil halojenürlerin seyreltik NaOH ya da KOH gibi bazlarla ısıtılması

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

KONU: 2018 GLOBAL HİLE VE SUİSTİMAL RAPORU SAYI:

KONU: 2018 GLOBAL HİLE VE SUİSTİMAL RAPORU SAYI: KONU: 2018 GLOBAL HİLE VE SUİSTİMAL RAPORU SAYI: 2018-01 1 2018 GLOBAL HİLE VE SUİSTİMAL RAPORU Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE) tarafından en sn 2016 da yayımlanan Glbal Hile ve

Detaylı

KİMYASALLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME g/mol

KİMYASALLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME g/mol KİMYASALLAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. ASETİK ASİT Kalem No: 1 Lineer formül CH 3 CO 2 H 60.05 g/mol 2.07 (vs air) 1.049 g/ ml (25 C)(lit.) Tutuşma sıcaklığı 800 F Görünüm Fiziksel hali Sıvı, renksiz /Donma

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.C. LDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATVARI II DENEY 5: KOMPARATÖRLER DENEY GRB :... DENEYİ YAPANLAR :......... RAPOR HAZIRLAYAN

Detaylı

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye BAZI N-ALKİL NÎTR ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI HaJil HŞGÖREN (*) ve Giray T PAL (**) (*) Dile Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye (**) Dile Öniu, Eğitim FaJültesi

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

KAYE ve Spektrokimyasal seri

KAYE ve Spektrokimyasal seri 12 DENEY KAYE ve Spektrokimyasal seri 1.Amaç Bu deneyde, Cr(III) iyonun çeşitli sekizyüzlü kompleksleri sentezlenecek ve elektronik spektrumları incelenecektir. UV spektumlarındaki bantların λ max değerleri

Detaylı

EBRU TEKİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ(İ.Ö)

EBRU TEKİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ(İ.Ö) EBRU TEKİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ(İ.Ö) 200620105028 KONU BAŞLIKLARI 1)AMİNLERİN ADLANDIRILMASI 2)GABRİEL SENTEZİ AMİNLERİN ADLANDIRILMASI Aminler amonyaktaki bir, iki

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

DİCLE NEHRİNDE TAŞINAN AYLIK SÜSPANSE-SEDİMENT MİKTARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BELİRLENMESİ

DİCLE NEHRİNDE TAŞINAN AYLIK SÜSPANSE-SEDİMENT MİKTARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BELİRLENMESİ DİCLE NEHRİNDE TAŞINAN AYLIK SÜSPANSE-SEDİMENT MİKTARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BELİRLENMESİ Necati KAYAALP Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrlik Anabilim

Detaylı

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1

ÇOKLU DENGELER-2. Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 13-ÇOKLU DENGELER - 2 1 ÇOLU DENGELER- Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 1-ÇOLU DENGELER - 1 Örnek 1 : ph 4 tampon ortamında CaC O 4 çözünürlüğü nedir? Esitlikler CaC C HC H O O 4 O O 4-4 H H H Ca OH HC - H C O C O - 4 4 O 4. ütle

Detaylı

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DENEY 8 POLİPROTİK ASİTLER: ph TİTRASYON EĞRİLERİ KULLANILARAK pka DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 8.1. AMAÇ Bir asidin titrasyonunu yapmak. Poliprotik bir asidin gücünü belirlemek. Bir asidin pka değerlerini

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLER. Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre

NÜKLEİK ASİTLER. Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre NÜKLEİK ASİTLER Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre metabolizmasında çeşitli görevleri vardır. Nükleotitler, metabolik dönüşümlerde enerji birimi, hücrelerin hormonlara

Detaylı

Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen direkt hiperbilirubinemidir. Genellikle total bilirubinin % 20 sinden fazla

Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen direkt hiperbilirubinemidir. Genellikle total bilirubinin % 20 sinden fazla YENİDOĞAN KOLESTAZI Nenatal klestazın ayırıcı tanısı Direkt hiperbilirubinemili yenidğanın değerlendirilmesi Klestazlı yenidğanlarda tedavi yaklaşımları Ekstrauterin hayatın ilk 90 günü içinde gelişen

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI.

21.11.2008. I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Hazırlayan: Sibel ÖCAL 0501150027 I. Koenzim A nedir? II. Tarihsel Bakış III. Koenzim A nın yapısı IV. Asetil-CoA nedir? V. Koenzim A nın katıldığı reaksiyonlar VI. Eksikliği 1 2 Pantotenik asit (Vitamin

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

BİYOKİMYASAL ÇÖZELTİLER

BİYOKİMYASAL ÇÖZELTİLER 2. HAFTA BİYOKİMYASAL ÇÖZELTİLER Çözelti hazırlanması % Çözeltiler, molar çözeltiler, normal çözeltiler, osmolar çözeltiler, izotonik çözeltiler, molal çözeltiler, ppm çözeltiler BİYOKİMYASAL ÇÖZELTİLER

Detaylı