Basınç. 4. Şekildeki düzenekte K ve L yüzeylerine yapılan basınç. ve P L A) 1 2. ve F K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basınç. 4. Şekildeki düzenekte K ve L yüzeylerine yapılan basınç. ve P L A) 1 2. ve F K"

Transkript

1 FİZİ Basınç 0.SINIF GENE 0. Şe kil I de eşit bo yut lu ve ka tı ci sim le rin den, nin ye re uy gu la dı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve ti F, nin ye uyguladığı basınç P dir. 4. Şekildeki düzenekte ve yüzeylerine yapılan basınç kuv vetlerinin büyüklükleri F ve F dir. cismi, Şekil II deki konuma getirildiğinde, P, P ve F değerlerinden hangileri artar? A) alnız P B) alnız P C) P ve F D) F ve P E) P ve P. esik koni, küp ve silindir biçimdeki,, cisimlerinin taralı kısımları kesilip atılıyor. Buna göre, hangi cisimlerin zemine uyguladığı basınç, parça çıkarıldıktan sonra yarıya iner? A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E) ve Buna göre, F oranı kaçtır? F A) B) C) D) E) 5. Bir bi ri ne ka rış ma yan ve sı vı larının bu lun du ğu ka pa lı kapta, sıvı sı nın ye uy gu la dı ğı ba sınç P, kap ta banında ki top lam sı vı ba sın cı da P dir. ap ters çev ril di ğin de P ve P de ğerleri na sıl de ği şir? ÖRNETİR P P A) Ar tar Ar tar B) Ar tar De ğiş mez C) Ar tar Aza lır D) De ğiş mez Azalır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit hacim bölmeli ve kaplarında eşit kütleli ve sı vıları vardır. Bu durumda ka bı nın ta ba nın da ki sı vı ba sın cı P, ninki de P dir. 6. E) Aza lır Ar tar Bu na gö re, P P A) ora nı kaç tır? 4 B) C) D) E) 4 Düşey kesiti verilen şe kil de ki I, II, III kap la rın dan hangile rinde tabana etkiyen sı vı ba sınç kuv ve ti, sı vı nın ağır lı ğın dan bü yük tür? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve III E) II ve III

2 Basınç 0 7. İçe ri sin de sıvı ve gaz bulunan Şekil-I deki kapalı kapta, gaz basıncı P, sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç P dir. 9. Hava ortamında cam dan ya pıl mış bi le şik kap lar dan açık, ve ka pa lı dır. ap ters çevrilerek Şekil-II deki duruma getirildiğinde P ve P için ne söylenebilir? us luk açı la rak sı vı den ge ye gel di ğin de, kap lar da ki sı vı yük sek lik le ri h, h, h ara sın da ki iliş ki ne olur? A) h > h > h B) h > h = h C) h > h > h P P D) h > h = h E) h > h > h A) Değişmez Artar B) Değişmez Azalır C) Azalır Artar D) Aza lır Değişmez E) Artar Değişmez 8. Dü şey ke si ti şe kil de ki gi bi olan boş ka p, de bi si sa bit olan mus luk tan akan su ile dol du ru lu yor. örfez ayınları 0. Şekildeki I, II ve III nolu kaplarda aynı yükseklikte sıvılar var dır. cismi sıvılarda şekildeki gibi dengede kaldığına göre kap tabanlarındaki sıvı basınçları P, P ve P arasındaki ilişki nasıldır? A) P > P > P B) P > P > P C) P > P > P D) P > P > P E) P = P = P ÖRNETİR. Birbiri ile karışabilen yoğunlukları birbirinden farklı,, Z sıvıları karışmadan önce şekildeki konumda iken noktasındaki sıvı basıncı P, noktasındaki de P dir. a bın ta ba nı na ya pı lan sı vı ba sın cı nın za ma na bağ lı de ği şim gra fi ği aşa ğı da ki ler den han gi si gi bi dir? Sı vı lar ka rış tı rı la rak tür deş ka rı şım oluş tu ru lur sa P ve P için ne söy le ne bi lir? P P A) Azalır Artar B) Artar Artar C) Değişmez Artar D) Azalır Değişmez E) Değişmez Azalır Cevap Anahtarı.B.B.E 4.B 5.C 6.E 7.A 8.D 9.E 0.A.C

3 0.SINIF GENE FİZİ Sıvıların aldırma uvveti Ağırlıkları sırasıyla G, G, G olan,, cisimleri bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Su İnce düzgün ve türdeş,, çubukları su dolu bir kaba konulunca bu çubuklardan hangileri verilen konumda dengede kalabilir? A) ve B) alnız C) ve D) ve E) alnız. Eşit kütleli, cisimleri sıvı içinde şekildeki konumda dengededir. sıvı Buna göre,, cisimleri ile ilgili; I. Hacimleri eşittir. II. Özkütleleri eşittir. III. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve III D) II ve III E) I ve II. Özkütlesi d olan cismi, bir dinomometre ile özkütlesi d olan bir sıvı içine batırıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor. tavan sıvı Cisimlerin batan kısımlarının hacimleri eşit olduğuna göre, G, G, G arasındaki ilişki nedir? ( cismi dibe batmıştır.) A) G > G > G B) G = G > G C) G > G = G D) G = G = G E) G > G > G 5. Sıvı yüzeyinden bırakılan ve cisimleri şekildeki gibi dengededir. sıvı ve cisimlerine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre; I. Cisimlerin hacimleri eşittir. II. cisminin yoğunluğu ninkinden büyüktür. ÖRNETİR III. Cisimlerin kütleleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 6. İplerle tavana asılı eşit kütleli,, cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Bu durumda iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla T, T, T dir. tavan dinamometre T T T sıvı Dinamometrenin gösterdiği değer G olduğuna göre, cismin ağırlığı kaç G dir? A) B) C) D) E) sıvı,, cisimlerinin hacimleri sırasıyla V, V, V olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) V > V > V B) V > V > V C) V > V > V D) V > V > V E) V > V > V

4 Sıvıların aldırma uvveti 0 7. Ağırlığı G olan eşit hacim bölmeli cismi, bir iple kap tabanına bağlı olarak Şekil-I deki gibi dengededir. İp kesildiğinde cismi Şekil-II deki gibi dengede kalıyor. 0. Ağırlığı G, özkütlesi 4d olan cismi, taşma seviyesine kadar d özkütleli sıvıyla dolu kaba yavaşça bırakılıyor. su ip Şekil-I Buna göre, Şekil-I deki ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç G dir? su Şekil-II sıvı Dinamometre Sıvı akışı tamamlanıp cisim dengeye geldiğinde dinamometredeki değişim için ne söylenebilir? A) B) C) D) E) 8. Eşit hacim bölmeli ve cisimleri birbirine karışmayan d, d yoğunluklu ve sıvıları içerisinde şekildeki gibi dengededir. ; d ; d cisminin kütlesi m, ninki de m olduğuna göre, m oranı kaçtır? m A) 4 B) C) D) E) 4 9. Eşit hacim bölmeli,, Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. örfez ayınları A) Değişmez B) 4 G artar C) 4 G artar D) 4 G azalır E) 4 G azalır. Esnemeyen bir ipe asılı metal küre, içinde su bulunan kabın noktasına gergin bir iple bağlandığında yayda gerilme kuvveti oluşuyor. Bu durumda ipteki gerilme kuvveti T ip, yaydaki de T yay oluyor. ÖRNETİR musluk su ip yay tavan usluk açılıp kaba bir miktar su akıtıldığında T ip ve T yay ne söylenebilir? Buna göre, cisimlerin kütleleri m, m, m Z arasındaki ilişki nedir? A) m = m = m Z B) m Z > m > m C) m Z > m > m D) m Z > m = m Z T ip T yay A) Değişmez Değişmez B) Değişmez Artar C) Artar Değişmez D) Artar Azalır E) Azalır Azalır E) m > m > m Z Cevap Anahtarı.D.B.B 4.C 5.B 6.D 7.A 8.B 9.D 0.B.C

5 0.SINIF GENE FİZİ Elektrostatik 0. I. Elekt ron kaybetmiş ci sim ler ( ) yük lü dür. II. ük lü bir ci sim, nötr bir cis me do kun ma dan yak laş tı rıldı ğın da nötr ci sim ay nı yük le yük le nir. III. ük lü bir elekt ros ko ba elektroskopla ay nı işaretle yüklü bir ci sim yak laş tı rı lır sa yap rak lar açı lır. yargılarından han gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) I ve III. Nötr ve cisimleri birbirine sürtüldükten sonra ve elektroskoplarına yaklaştırılıyor. cismi, () yüklü elektroskobunun yapraklarının biraz kapanmasına sebep olurken ise elektroskobunun yapraklarının biraz açılmasını sağlıyor. Buna göre, I. cismi ( ) yüklenmiştir. II. cismi () yüklenmiştir. III. elektroskobu ( ) yüklüdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) II ve III 4. Nötr ve ilet ken ve ci sim leri bir bi ri ne ye te rin ce ya kın olup cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor. toprak Ön ce top rak bağ lan tı sı ke si lir, son ra () yük lü cis mi uzak laş tı rı lır sa ve ci sim le ri nin son yük işaretleri ne olur? A) Nötr B) Nötr C) D) E) 5. Şe kil de ki elekt ros ko ba ( ) yük lü cis mi yak laş tı rı lı yor. Sonra top rak bağ lan tı sı ke silip cis mi uzak laş tı rı lı yor. ÖRNETİR D) I ve III E) I, II ve III. Şe kil de ki yük lü cis mi, yük lü elekt ros kop lar dan ye yaklaş tı rıl dı ğın da, ye ise do kun du rul du ğun da elekt ros kopların yap rak la rı bi raz ka pa nı yor. Da ha son ra () yük lü başka bir ci sim elekt ros ko ba yaklaş tı rıl dığında, yap rak la rın ha re ke ti na sıl olur? A) Bi raz açı lır. B) Bi raz ka pa nır. C) Ta ma men ka pa nır. D) Ön ce kapanır, son ra açılır. E) Değişik ol maz. toprak Bu na gö re; I. ile zıt cins elektrikle yük lü dür. II. ile zıt cins elektrikle yük lü dür. III. ile ay nı cins elektrikle yük lü dür. yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru olabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 6. üklü bir elektroskobun topuzuna iletken bir küre dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları için yazılan aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Biraz kapanır. B) Biraz açılır. C) Önce açılır, sonra kapanır. D) Önce kapanır, sonra açılır. E) Değişiklik olmaz.

6 Elektrostatik 0 7. İpek ip lik le bağ lı,, ilet ken kü re le ri, nötr ve iç le ri boş ilet ken kap lar da şe kil de ki ko num da tu tu lur ken yük da ğı lımı şekildeki gibi olmaktadır. 0. Şekildeki yalıtkan saplı özdeş ve iletken,, kürelerinin elektrik yükleri sırasıyla q Q ve 0 (sıfır) dır. küresi ye dokundurulup ayrıldıktan sonra, ye dokundurulup ayrıldığında, nin yükü sıfır oluyor. q Q 0 8. Buna göre,,, kü re le ri nin verilen konumlardaki yük işaretleri için ne söy le ne bi lir? A) B) C) nötr D) E) nötr İlet ken ve ( ) yük lü cis mi, nötr cis mi nin iç kıs mına do kun du rul duk tan son ra () yük lü elekt ros ko bun to pu zu na yak laş tı rı lır sa elekt ros ko bun yap rak la rı arasın da ki q açı sı na sıl de ği şir? A) Biraz daha açılır. B) Biraz kapanır. C) Değişmez. ip D) Tamamen kapanır. E) Önce tamamen kapanır, sonra biraz açılır. θ örfez ayınları Buna göre, q aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0 B) Q C) Q D) Q E) 4Q. I. Sürtünme ile elektriklenme olayında () ve ( ) yükler zıt yönde hareket ederler. II. Elektron alan cisimler ( ), proton alan cisimler (), yüklenir. III. Protonlar atomun çekirdeğindeki () yüklü taneciklerdir. ukarıda I, II ve III ile verilenlerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III ÖRNETİR. üklü küresi, özdeş, elektroskoplarından elektroskobuna dokundurulunca yapraklar tamamen kapanmaktadır. küresi başlangıçtaki yükü ile elektroskobuna dokundurulunca, yapraklar önce kapanıp sonra açılmaktadır. 9. Özdeş, elektroskopları elektrik yüklüdür ve yaprakları arasındaki açılar a ve a dir. a > a olduğuna göre, nin topuzu, ninkine dokundu rulup ayrıldıktan sonra, I. Her ikisi de aynı işaretli yükle yüklenir. II. Son durumda a azalırken a artar. III. Son yük miktarları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) II ve III Buna göre; I. nin başlangıçtaki yük miktarı, elektroskobunun yüküne eşittir. II. nin başlangıçtaki yük miktarı, ninkinden küçüktür. III. ve elektroskoplarının başlangıçtaki yüklerinin işareti aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III D) I ve III E) I, II ve III Cevap Anahtarı.C.B.E 4.B 5.A 6.C 7.E 8.B 9.D 0.E.B.E

7 onu avrama FİZİ Elektriksel uvvet ve Alan 0.SINIF GENE 04.,, küreleri, ipek ipliklerle tavana asıldıklarında Şekil-I ve Şekil-II deki gibi dengede kalıyor.. Eşit bölmeli yatay sürtünmesiz düzlemde bulunan q, q ve q yüklü cisimler şekildeki konumda tutulmaktadır. tavan tavan ok Buna göre; Şekil-I I. ile nin yük işaretleri aynıdır. II. ile nin yük işaretleri zıttır. III. küresi nötr dür. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III. Elektrik yük miktarları birbirine eşit olan noktasal,, cisimleri, yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki konumda tutulmaktadır. d ok cismi serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başladığına göre, cisimlerin yük işaretleri; d Şekil-II örfez ayınları q yükü serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başladığına göre, I. q yükünün işareti ( ) dir. II. q yükünün işareti () dir. III. q ve q nin yük miktarları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III ÖRNETİR 4. Elektrik yüklü,, noktasal yüklerinin çevrelerinde oluşturduğu elektriksel alan çizgileri şekildeki gibidir. q q q metal levha I. II. III. yukarıda verilenlerden hangileri olabilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III Buna göre;,, noktasal yüklerinin işareti aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) D) E)

8 Elektriksel uvvet ve Alan Eşit karelere bölünmüş düzlemdeki elektrik yükleri q, q, q, q olan noktasal,,, N cisimleri yatay sürtünmesiz düzlemde şekildeki konumlarda tutulmaktadır. q q 5 4 N q 8. Düzgün bir elektrik alana konulan yüklü bir parçacığa etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü; I. Elektrik alan şiddeti II. Parçacığın yük miktarı III. Elektrik alanın yönü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III q Buna göre, nötr cismi serbest bırakıldığında ilk hareket yönü,,, 4, 5 ile verilenlerden hangisi olur? A) B) C) D) 4 E) 5 6. Eşit büyüklükteki bölgelerde oluşan elektriksel alan çizgilerinin modellemesi Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki gibidir. Şekil-I Buna göre;,, noktalarındaki elektriksel olan şiddetleri E, E, E olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) E = E = E B) E > E > E C) E > E > E D) E > E > E E) E > E > E Şekil-II Şekil-III örfez ayınları 9. atay sürtünmesiz düzlemde bulunan q ve q yükleri şekildeki gibi tutuluyor. q yüklü cisim v hızıyla atıldığında şekildeki yörüngeyi izliyor. Buna göre, q q I. q ve q nin yük işaretleri aynıdır. II. q ve q nin yük miktarları eşittir. III. q in yük işareti (), q nin yük işareti ( ) dir. q yargılarından hangileri doğru olabilir? ÖRNETİR v A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. q x q x N Şekil-I Şekil-II Şekil-I ve Şekil-II deki q ve q noktasal yüklerinin,,, N noktalarında oluşturduğu elektriksel alanlardan hangileri x yönündedir? A) ve B) ve C) ve D) ve E) ve N 0. Elektrik yükleri q, q ve q olan noktasal cisimlerinin,, noktalarında oluşturduğu elektriksel alanların şiddetleri sırasıyla E, E, E dir. q d q Buna göre; E, E, E arasındaki ilişki nedir? A) E = E = E B) E > E > E C) E > E = E d q d D) E > E > E E) E > E > E Cevap Anahtarı.E.E.E 4.D 5.D 6.C 7.C 8.C 9.E 0.C

9 onu avrama SINIF GENE FİZİ Elektrik Akımı- 05. I. Dev re den ge çen akım şid de ti ni öl çen alete ohm met re de nir. 4. II. Devrede iki nokta arasındaki po tan si yel far kı nı öl çen alet e volt met re de nir. III. Re os ta; dev re den ge çen akım şid de ti ni ayar la maya yarayan ayar lı dirençtir. IV. Dev re de elektrik akı mını üre teç ler oluşturur. yar gı la rın dan han gi le ri doğ ru dur? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV.,, Z ilet ken le ri nin ay nı sıcak lık ta ke sit, uzun luk ve direnç le ri tab lo da ki gi bi dir. Bu na gö re, ilet ken le rin cins le ri için ne söy le ne bi lir? A) Üçü de ay nı ola bi lir. B) Üçü de fark lı dır. esit Uzunluk Direnç A R A R Z A R C) ve ay nı olabilir, Z ke sin lik le fark lı dır. D) ve Z ay nı olabilir, ke sin lik le fark lı dır. E) ve Z ay nı olabilir, ke sin lik le fark lı dır. örfez ayınları 5. Şe kil de ki devre parçasında ve nok ta la rı ara sın da ki eş de ğer di renç kaç R dir? A) B) C) D) E) 4 5 Şe kil de ki devre parçasında ve N noktaları arasında eş de ğer di renç kaç ohm dur? ÖRNETİR A) B) 5 6 C) D) E) Şekildeki devre parçasında ve nok ta la rı arasında ki eş de ğer di renç kaç R dir? Şe kil de ki dev re parçasında ve noktaları ara sın da ki eş de ğer di renç kaç ohm dur? A) B) C) D) E) A) B) C) 4 D) 6 E) 8

10 Elektrik Akımı Şe kil de ki dev re parçasında ve noktaları ara sın da ki eş de ğer di renç kaç R dir? Şe kil de ki dev re par çasın da ve noktaları ara sın daki eş de ğer di renç kaç ohm dur? A) B) 5 6 C) D) E) 5 A) B) C) 4 D) 4,5 E) 6 8.,, di renç le ri ne ait po tansi yel fark-akım şid de ti gra fi ği şe kil de ki gi bi dir. 9. Bu di renç ler se ri bağ lan dı ğın da eş de ğer di renç kaç ohm olur? A) B) 5 C) 7 D) 9 E) örfez ayınları. Şe kil de ki dev re par çasın da ve N noktaları ara sındaki eş de ğer di renç kaç ohm dur? A),5 B) C) 5 D) 7,5 E) 5 ÖRNETİR. Şekildeki devre parçasında dirençler özdeştir. Şe kil de ki dev re parçasında ve noktaları ara sın da eş de ğer di renç kaç ohm dur? Buna göre, ve nok ta la rı ara sın da ki eş de ğer di renç kaç R dir? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 A) 4 B) C) D) E) Cevap Anahtarı.E.A.A 4.A 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 0.B.B.E

11 FİZİ Elektrik Akımı- 0.SINIF GENE 06. Şekildeki iyon tüpünün S kesitinden 0,8 s de I yönünde tane () iyon, II yönünde.0 8 tane ( ) iyon geçiyor. 4. Şekildeki devre parçasında voltmetre 8 voltu gösteriyor. V I II S Buna göre, iyon tüpünde hangi yönde kaç A lik akım oluşur? (Elektronun yükü e =,6.0 9 coulomb) A) I yönünde, A B) II yönünde, A C) I yönünde, 4A D) II yönünde, 4A E) I yönünde, 8A. Bir iletken telin kesitinden 0,4 s de.0 8 tane elektron geçiyor. Buna göre, iletken telde oluşan elektrik akımının şiddeti kaç A dir? (Elektronun yükü e =,6.0 9 coulomb) A) 0,4 B) 0,8 C), D),6 E), Buna göre, R direnci kaç ohm dur? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 5. Şekildeki elektrik devresinde,, Z dirençleri özdeştir. A ampermetresinin gösterdiği değer i olduğuna göre, A ampermetresinin gösterdiği değer kaç i dir? ( = ) i = A R = Ω R ÖRNETİR A A) B) C) D) 4 E) 5 Z A. Şekildeki devre parçasında dirençlerden geçen akımlar gösterilmiştir. 7i 6. Şekildeki devre parçasında ampermetrenin gösterdiği değer 5A dir. V i i i i 5 Ω A 0 Ω 5 Ω i Buna göre, voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur? Buna göre, i i oranı kaçtır? A) 0 B) 5 C) 0 D) 5 E) 5 A) B) C) D) 4 E) 5

12 Elektrik Akımı Şekildeki elektrik devresi özdeş dirençlerden oluşmuştur. Bu devrede,, dirençlerinden sırasıyla i, i, i şiddetinde elektrik akımları geçiyor. 0. Şekildeki devrede voltmetre 8 voltu göstermektedir. Ω Ω Ω Ω V V Buna göre, i, i, i arasındaki ilişki nedir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) i > i > i B) i > i > i C) i = i > i D) i > i > i E) i > i = i 8. Özdeş dirençler ve üreteçle kurulu şekildeki elektrik devresinde A ve A ampermetrelerinden geçen elektrik akımlarının büyüklükleri i ve i dir. Buna göre, i i oranı kaçtır? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) B) C) D) E) 9. Özdeş dirençlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde voltmetre voltu göstermektedir. A A örfez ayınları Devrede ohm luk direnç ine 6 ohm luk direnç bağlanırsa voltmetre kaç voltu gösterir? (Üretecin iç direnci önemsizdir.) A) 4 B) 8 C) D) 8 E) 4. Şekildeki elektrik devresinde voltmetre 5 voltu göstermektedir. Ω Ω Ω Devrede ohm luk direnç ine ohm luk direnç bağlanırsa voltmetre kaç voltu gösterir? ÖRNETİR V R (Üretecin iç direnci önemsizdir.) V A) B) 5 C) 6 D) 8 E) 4. Şekildeki elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği değer A dir. A Ω A R Ω ε ε R 6 Ω Buna göre, üretecin emk i(e) kaç volttur? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) 6 B) C) 4 D) 6 E) 48 Buna göre, üretecin emk i (e) kaç volttur? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) B) 9 C) 8 D) 6 E) 4 Cevap Anahtarı.C.B.C 4.B 5.B 6.D 7.E 8.D 9.D 0.E.C.B

13 0.SINIF GENE FİZİ Emk ve ambalar 07.. Özdeş lamba ve iç di ren ci önemsiz özdeş üreteçlerden oluşan Şe kil I, Şe kil II, Şe kil III te ki devrelerde üreteçlerin tü ken me sü re le ri sırasıyla t, t, t dür. Şe kil I de ki öz deş lam ba lar, iç direnci önemsiz üretece Şe kil II de ki gi bi bağ la nır sa par lak lık la rı na sıl de ği şir? A) ve nin ki de ğiş mez, nin ki ar tar. B) ve nin ki ar tar, nin ki aza lır. C) ve nin ki aza lır, nin ki ar tar. D) Üçü nün ki de ar tar. E) ve nin ki aza lır, nin ki de ğiş mez.. Şe kil de ki dev re de lam ba lar ve üre teç ler öz deş tir. 4. Buna göre, t, t, t ara sın daki nedir? A) t > t > t B) t > t = t C) t > t > t D) t > t > t E) t > t > t ÖRNETİR Öz deş lam ba lar la ku ru lu devre de han gi lam ba en parlak ya nar? A) B) C) D) N E) P Bu na gö re; I. ve ay nı par lak lık ta ya nar, yan maz. 5. II. S anah tarı açıl dı ğın da ve nin parlaklıkları değişmez. III. S anah tarı açıl dı ğın da lam ba la rın hiç bi ri yan maz. yargılarından han gi le ri doğ ru dur? A) al nız I B) al nız II C) al nız III D) I ve II E) I ve III Şe kil de ki dev re de 6 ohm luk di ren cin gü cü 4 watt oldu ğu na gö re, R di ren ci kaç Ω dur? (Üretecin iç direnci önemsizdir.) A) B) C) D) 4 E) 5

14 Emk ve ambalar Şe kil de ki elekt rik dev resin de R, R, R di renç le ri belir li bir sü re de E, E, E de ğe rin de ener ji yi açı ğa çı kar - mak ta dır lar. 9. Bu na gö re, E, E, E ara sın da ki iliş ki ne dir? (Üretecin iç direnci önemsizdir.) A) E > E > E B) E > E > E C) E > E > E D) E = E > E E) E = E = E 7. Şe kil de ki dev re de 60 watt gücün de ki lam ba 0 volt luk geri lim al tın da yan mak ta dır. örfez ayınları 0. Öz deş lam ba lar dan olu şan Şe kil I de ki dev re, Şe kil II de ki du ru ma ge ti ri lir se lam ba la rın par lak lık la rı na sıl de ği şir? (Üretecin iç direnci önemsizdir.) A) ar tar, ve Z aza lır. B) Üçü de ar tar. C) Üçü de aza lır. D) aza lır, ve Z ar tar. E) ar tar, ve Z de ğiş mez. Şe kil de ki elekt rik dev resin de ve nok ta la rı ara sında ki po tan si yel far kı V kaç volt tur? (Üretecin iç direnci önemsizdir.) ÖRNETİR Sis te me 80 volt luk bir ge ri lim uy gu lan dı ğın da lam banın bo zul ma ma sı için R di ren ci kaç ohm ol ma lı dır? A) 5 B) 0 C) 5 D) 0 E) 5 A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 4. Öz deş lam ba lar ve öz deş üre teç ler le ku rul muş elekt rik dev re le rin de,, Z lam ba la rın dan sı ra sıy la i, i, i Z akımla rı geç mek te dir. 8. Şe kil de ki öz deş lam balar la ku ru lu dev re de en par lak ya nan lam ba han gisidir? A) B) C) D) N E) P Üre teç le rin iç di renç le ri önemsiz olduğuna göre, i, i, i Z ara sın daki ilişki nedir? A) i = i Z < i B) i = i Z < i C) i Z < i < i D) i Z < i = i E) i < i = i Z Cevap Anahtarı.A.E.E 4.D 5.B 6.C 7.D 8.E 9.B 0.C.D

15 0.SINIF GENE FİZİ anyetizma 08. I. apı otomatikleri II. Hızlı trenler III. Hoparlörler I, II, III ile verilenlerden hangilerinde elektromıknatıs kullanılır? 4. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlem üzerinde bulunan şekildeki özdeş,, mıknatıslarının hareketleri engellenmiştir. ıknatıslar aynı anda serbest bırakıldıklarında mıknatısı x yönünde hareket ediyor. x x A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III. Özdeş,, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor. S N d ok S N N S ıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete başlar? (erin manyetik alanı önemsizdir.) A) alnız B) alnız C) alnız Z D) ve E) ve Z. Şekildeki mıknatısı ortasından kesilerek ve Z mıknatısları, Z mıknatısı da ortasından kesilerek T ve U mıknatısları oluşturuluyor. d Z d d Buna göre, ve mıknatısları hangi yönde hareket eder? A) x x B) x x C) x x D) x x E) Hareketsiz Hareketsiz ÖRNETİR 5. erkezler arasında d, d uzaklıklar bulunan,, çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi hareketsiz tutulmaktadır. d d T Z U mıknatısı serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre, Buna göre, şekildeki belirtilen,, kutupları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? A) N S N B) N N N C) S S N D) S S S I. nin kutup şiddeti ninkinden büyüktür. II. nin kutup şiddeti ninkinden küçüktür. III. nin kutup şiddeti ninkinden küçüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III E) N N S

16 anyetizma Çubuk mıknatısları yatay bir düzlem üzerinde sabit tutuluyor. P ve R pusulaları aynı yatay düzlem konulduklarında şekildeki konumu alıyorlar. P R 8. İplerle birbirlerine bağlı özdeş,,, P çubuk mıknatısları sürtünmesi önemsiz makaralarla şekildeki gibi dengededir.,, Z ve S iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla T, T, T Z ve T S dir. Z tavan Buna göre;,, kutup cinsleri için ne söylenebilir? (Pusulaların koyu ucu N kutbudur.) A) N S S ipi N S ipi Z ipi N S S ipi B) S S N C) N S N D) S N S E) S S S 7. Özdeş,, çubuk mıknatısları yatay düzlemde tutularak üzerlerine cam levha konuyor. evha üzerine demir tozları döküldüğünde, tozların dizilişi şekildeki gibi oluyor. örfez ayınları Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? N S (alnız ve ve yalnız ile P mıknatısları etkileşiyor.) A) T = T B) T = T Z C) T Z = T S D) T S > T E) T > T S 9. Elektromıknatısın kutup şiddetini araştıran bir öğrenci şekildeki deney düzeneklerini kuruyor. I. düzenekte tane pil, II. düzenekte, tane pil kullanarak özdeş elektromıknatıslara bağlanıyor. Bu durumda II. düzenekteki elektromıknatısa daha çok toplu iğne yapıştığını gözlüyor. ÖRNETİR 4 Buna göre, mıknatısları,,, 4 numaralı kutupları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? 4 A) N S N S I Buna göre, yapılan deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve sabit tutulan değişken aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bağımlı Bağımsız Sabit tutulan Değişken Değişken değişken S N P II B) N S S S C) S N S S D) S N N N E) S S N S A) apışan iğne Pil sayısı Sarım sayısı sayısı B) Sarım sayısı Pil sayısı apışan iğne sayısı C) Sarım sayısı apışan iğne apışan iğne sayısı sayısı D) Pil sayısı Sarım sayısı apışan iğne sayısı E) Pil sayısı apışan iğne Sarım sayısı sayısı Cevap Anahtarı.E.E.A 4.B 5.B 6.A 7.E 8.A 9.A

17 onu avrama FİZİ Temel Dalga Bilgileri 0.SINIF GENE 09. Periyodik bir su dalgasının. ve 0. dalga tepeleri arası uzaklık 70 cm olarak ölçülüyor. Buna göre, dalgaların dalga boyu kaç cm dir? A) 5 B) 0 C) 5 D) 0 E) 5 5.,,, N, P dalga kaynaklarının ürettiği dalgaların ilerleme hızı ve periyotları tablodaki gibidir. N P İlerleme hızı v v v v v Periyot T T T T T. addesel bir ortamda ilerleyen dalgalar, farklı özellikteki başka bir maddesel ortama geçtiğinde; I. Dalgaların hızı II. Dalgaların frekansı III. Dalgaların genliği niceliklerin hangileri değişebilir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. Periyodik dalga üreten bir dalga kaynağı dakikada 90 dalga üretmektedir. Dalgaların dalga boyu 0 cm olduğuna göre, dalgaların yayılma hızı kaç cm/s dir? A) 0 B) 5 C) 45 D) 60 E) 90 örfez ayınları Buna göre, hangi kaynağın ürettiği dalgaların dalga boyu en büyüktür? A) B) C) D) N E) P 6. Eşit büyüklükteki,, ortamlarında bulunan molekül ve parçacıklar şekildeki gibi modellenmiştir.,, ortamlarında üretilen dalgaların ilerleme hızı ÖRNETİR sırasıyla v, v, v olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) v > v > v B) v = v = v C) v > v > v D) v > v > v E) v > v > v 4. I. addesel ortamda yayılırlar. II. Hareketleri gözle görülebilir. III. Enerji taşırlar. ukarıda verilenlerden hangileri elektromanyetik dalgaların özelliği değildir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 7. Periyodu sabit bir kaynağın ürettiği dalganın görünümü şekildeki gibidir. 6 cm arası uzaklık 6 cm olduğuna göre, dalga boyu kaç cm dir? A) B) 5 C) 8 D) 0 E) 4

18 Temel Dalga Bilgileri Aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgalardan biri değildir?. Gergin bir tel üzerinde oluşturulan,, Z dalgalarının görünümleri şekildeki gibidir. A) Deprem dalgaları B) Su dalgaları C) ay dalgaları D) Ses dalgaları E) Radyo dalgaları Z 9. Dalga hareketi ile ilgili olarak; I. Dalgalar enerji harcanarak oluşturulur. II. Dalga hareketi enerjiyi bir noktadan diğer noktalara taşır. III. Salıncağın yaptığı hareket bir dalga hareketidir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 0.,, dalga kaynaklarının ürettiği dalgalar şekildeki gibi modellenmiştir. örfez ayınları,, Z dalgalarından tam bir dalga boyu oluşturmak için harcanan enerjiler sırasıyla E, E, E Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) E > E Z > E B) E > E > E Z C) E = E Z > E D) E > E > E Z E) E Z > E > E. Aşağıda verilen dalgalardan hangisinin hızı en büyüktür? A) Deprem dalgaları B) Ses dalgaları C) Su dalgaları ÖRNETİR D) Radyo dalgaları E) ay dalgaları. Bir ucu duvara bağlı, diğer ucu serbest olan türdeş bir yayda oluşturulan, atmalarının t 0 = 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. duvar Serbest uç,, dalga kaynaklarının ürettiği dalgaların dalga boyları l, l, l olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) l > l > l B) l > l > l C) l = l > l D) l > l > l E) l > l = l Buna göre, t saniyede şekildeki yönlerde bölme ilerleyen atmalar kaç t saniye sonra ilk defa birbirini sönümnlendirir? A) B) C) D) 4 E) 5 Cevap Anahtarı.B.D.C 4.B 5.E 6.C 7.E 8.E 9.C 0.B.C.D.D

19 0.SINIF GENE FİZİ Su Dalgaları 0. Bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların frekansı f dir. Bu dalgalara saniyede devir yapan 6 yarıklı bir stroboskobun arkasından bakıldığında, leğende duruyormuş gibi ve gerçek dalga boyunda görülüyor. Buna göre, dalgaların frekansı en fazla kaç s dir? A) 9 B) C) 5 D) 8 E) 4. Bir dalga legeninde oluşturulan dalgaların frekansı 5 s, dalga boyu l dir. Bu dalgalara n yarıklı bir stroboskobun arkasından bakıldığında leğende duruyormuş gibi görünen dalgaların iki ardışık çukuru arası uzaklık l olarak ölçülüyor. Stroboskop saniyede devir yaptığına göre n kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) E) 5. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde şekildeki gibi hareket eden atmalar ve engellerinden yansıyor Derinliği sabit bir dalga leğeninde f frekansıyla üretilen dalgaların ilerleme hızı v, dalga boy l dır. aynağın frekansı f yapıldığında dalgaların ilerleme hızı ve dalga boyu ne olur? Hız Dalga boyu A) v l B) v l C) v λ D) v l E) v λ 5. Odak uzaklıkları f olan dairesel engellere Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki gibi dairesel su dalgaları gönderiliyor. ÖRNETİR engel f Şekil-I f Şekil-II engel engel f yatay Buna göre, atmaların görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) yatay yatay yatay D) E) f f Şekil-III Buna göre, hangilerinde yansıyan dalgalar doğrusal hale gelir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III 60 yatay yatay

20 Su Dalgaları 0 6. Bir dalga leğeninde, ortamından,, ortamına geçen doğrusal atmaların görünümleri şekildeki gibidir. 8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir dalga leğeninin noktasındaki dalga kaynağı sabit periyotlu doğrusal dalgalar üretiyor. aynak su dalga söndürücü,, ortamlarının derinlikleri sırasıyla h, h, h olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? Buna göre, leğene üstten bakan bir gözlemci dalga tepelerini aşağıdakilerden hangisi gibi görür? A) B) A) h > h > h B) h > h > h C) h > h > h D) h > h > h E) h = h > h 7. Üstten görünümü şekildeki gibi olan bir dalga leğeninin I. bölümü derin, II. bölümü sığdır. Buna göre, derin den sığ e geçen dalgaların, I. İlerleme hızı II. Dalga boyu III. Frekans IV. İlerleme doğrultusu niceliklerinden hangileri değişir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III örfez ayınları C) D) ÖRNETİR aynak derin I sığ II E) 9. Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. 0 cm ayak su Dalgaların ilerleme hızı 5 cm/s olduğuna göre, kaynağın frekansı kaç s dir? A) B) C) D) E) D) II ve IV E) III ve IV Cevap Anahtarı.D.C.D 4.C 5.A 6.B 7.A 8.B 9.A

21 FİZİ Ses Dalgaları 0.SINIF GENE. Bir adam, kendisinden 60 m uzakta bulunan bir dağa karşı bağırdığında sesinin yankısını t saniye sonra duyuyor. Sesin havadaki hızı 40 m/s ise t süresi kaç saniyedir? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 4. Aynı sesin çeşitli müzik aletlerinden çıktığı zaman gösterdiği farklılık sesin hangi özelliğinden kaynaklanır? A) üksekliğini B) Hızını C) Frekansını D) Şiddetini E) Tınısını. I. Gök gürültüsü,şimşek çaktıktan bir süre sonra duyulur. II. Uzaktaki bir oduncu, baltayı oduna vurduktan bir süre sonra ses duyulur. III. Uzaktan gelen trenin sesi, kulaklar yolundaki raylara dayandığında daha iyi duyulur. ukarıda verilen yargılardan hangileri ışık hızının, ses hızından daha büyük olduğunu ispatlamak için örnek olarak verilebilir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 5. I. Ses maddesel ortamda yayılır, boşlukta yayılmaz. II. Ses enine dalgadır. III. Ses dalgalarının şiddeti kaynağın titreşim genliğine bağlıdır. ukarıda ses ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? ÖRNETİR A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III. I. Enerji taşımaları II. Dalgalar halinde yayılmaları III. Boşlukta yayılmaları I, II, III ile verilenlerden hangileri hem ışık, hem de ses dalgaları ile ilgili ortak özelliklerdendir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 6. Aynı ortamda bir kaynaktan çıkan sesin; I. Frekansı II. Hızı III. Şiddeti niceliklerinden hangileri kaynaktan uzaklaştıkça azalır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III

22 Ses Dalgaları 7. Ses ile ilgili; Sesin bir enerjisi vardır. Sesin şiddetinin birimi desibeldir. Ses boşlukta yayılır. Frekansı büyük sesler tiz seslerdir. Sesin yayılma hızı bulunduğu ortama bağlıdır. verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) D) E). Bir kaynaktan çıkan ses havadan suya geçtiğine hızı ve şiddeti nasıl değişir? Hızı Şiddeti A) Artar Artar B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Azalır Artar E) Artar Azalır 8. Ses hızı; I. Ortamın sıcaklığı II. Ortamın cinsi III. aynağın frekansı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III 9. Bir ses dalgasının genliği artırıldığında, sesin hangi özelliği kesinlikle değişir? A) Hızı B) Periyodu C) Frekansı D) Şiddet E) Dalga boyu örfez ayınları. I. Deprem öncesinde bazı hayvanların, insanların duyamadığı sesleri duyması. II. Cep telefonunu kulağımızdan uzaklaştırdıkça duyulan sesin azalması. III. Büyük salonlarda konuşmacıların yükseltici kullanarak seslerini arka sıralara duyurmaları. ukarıda verilenlerden hangileri sesin frekansı ilgili bir olaydır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III ÖRNETİR D) I ve II E) II ve III 0. Bir gitardan çıkan sesin kalınlığını artırmak için; I. Telin boyu artırılmalı II. Telin kalınlığı artırılmalı III. Telin geren kuvvet artırılmalı işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ya da II E) II ya da III. I. Ses bombası patladığında camların kırılması II. Uçakların alçaktan uçarken camları titreştirmesi III. Ses dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması ukarıda verilen olaylardan hangileri sesin enerjisi olduğunu gösterir? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Cevap Anahtarı.D.D.D 4.E 5.E 6.C 7.B 8.D 9.D 0.D.E.A.E

23 SINIF GENE onu avrama FİZİ Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması ge reken doğru davranışlardandır? A) B) D). 4. Hamur yığınlarının aynı yönde ileri-geri zıt yönlerde hare keti sağlanarak şekildeki modelleme yapılmıştır. Bu modellemeyle aşağıdaki olaylardan hangisi anlatıl mıştır? A) Fayların kırılması C) E) R İ T E I. Depremin boyutunun aletsel olarak belirlenmesine depremin büyüklüğü denir. N R Ö II. Depremin binalar ve insanlar üzerindeki etkisine dep remin şiddeti denir. III. Ülkemizde en aktif ve en büyük depremleri İç Anadolu Fay hattı üretir. IV. Depremler genelde dakikadan az sürer. B) Sıra dağların oluşumu C) Okyanusların oluşumu D) evhaların yakınlaşması E) evhaların uzaklaşması 5. I. Depremler levhaların yanal hareketi sonucu meydana gelir. II. evhaların kırılmış bölümlerine hendek denir. III. Depremler fay hatları üzerinde oluşur. Depremlerle ilgi yukarıda verilenlerden hangileri doğ rudur? A) alnız I örfez ayınları. Deprem Dalgaları V. Depremler sonucu faylarda biriken enerji açığa çıkar.. Depremlerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yan lıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V Depremlerle ilgili yapılan tanımlardan hangisi yanlış tır? A) Fay : er kabuğundaki kırıklar B) Fay hattı : Depremin yüzünde etkilediği bölüm C) Odak noktası : Depremin altındaki merkezi D) erkez üssü : Deprem dalgalarının yüzüne en kısa yoldan ulaştığı E) Deprem dalgası : Odak noktasından çevreye yayılan titreşim B) alnız II D) I ve III E) II ve III C) alnız III

24 Deprem Dalgaları 6. erkürede bulunan levhaların birbirinden uzaklaşması ya da birbirine yaklaşması şekildeki gibi modellenmiştir. 8. Depremlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ana depremden önce oluşan küçük sarsıntılar öncü depremlerdir. B) Depremlerdeki sarsıntıları sismoğraf ölçer. C) Depremin merkezinde açığa çıkan enerji miktarı depremin büyüklüğüdür. Buna göre, I. İki kıtasal levhanın yaklaşması modellenmiştir. D) Depremin binalar üzerinde meydana getirdiği hasarın ölçüsü o depremin büyüklüğüdür. E) Depremle ilgili ölçümler rasathanelerde yapılır. II. aklaşma olayı milyonlarca yılda gerçekleşir. III. Bu olay sonucunda kıvrımlı sıradağlar oluşabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 7. Boğaziçi Üniversitesi andilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme erkezi verilerine göre Türkiye de meydana gelen bazı şiddetli depremlere ait bilgiler verilmiştir. A) alnız I B) I ve II C) I ve III Tarih Oluş Büyüklük aybı Bina Can Hasarlı er Şiddet Zamanı : Erzurum-ars VIII :5 Doğanşehir (alatya) VIII ,0.99 9:08 Erzincan VIII :57 anisa VI :57 Dinar (Afyon) VIII 6, :55 Ceyhan (Adana) VIII :0 Gölcük (ocaeli) 7, :7 Bingöl VIII 6, :0 andilli Aşkale (Erzurum) VII örfez ayınları 9. Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına ne ad verilir? A) eteroloji B) Sismoloji C) Radyoloji D) Biyoloji E) Sismolog 0. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) P dalgaları boyuna dalgalardır. ÖRNETİR B) S dalgaları enine dalgalardır. C) P dalgalarının ilerleme hızı, S dalgalarından daha fazladır. D) üzey dalgalarının yıkım etkisi düşüktür. E) Rayleigh dalgalarının genlikleri büyüktür. Tabloya göre, I. Depremler günün her saatinde olabilir. II. Depremler aynı şiddetle olmasına rağmen büyüklükleri farklı olabilir. III. Depremlerin şiddeti arttıkça hasarlı bina sayısı artmaktadır. verilenlerden hangileri doğrudur?. Depremlerin sarsıntıları yani büyüklükleri hangi ölçek ile ölçeklendirilir? A) Richter B) ercalli C) Pascal D) Toriçelli E) Newton D) II ve III E) I, II ve III Cevap Anahtarı.A.C.A 4.A 5.D 6.E 7.B 8.D 9.B 0.D.A

25 onu avrama FİZİ SINIF GENE Aydınlanma. Işık şiddeti I olan bir noktasal kaynağın perde üzerindeki noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E dir.. arıçapları r, r olan ve kürelerinin merkezlerine özdeş noktasal ışık kaynakları şekildeki gibi konuluyor. ok d r r Perde Buna göre, E yi artırmak için; I. Perdeyi noktası çevresinde ok yönünde çevirmek II. d uzaklığını azaltmak III. I ışık şiddetini artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. O merkezli bir çemberin üzerindeki noktasında bulunan I noktasal ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilerek noktasına getiriliyor. ok örfez ayınları Buna göre, I. ve kürelerinin iç yüzeylerinde oluşan ışık akıları eşittir. II. ve kürelerinin iç yüzeylerindeki aydınlanma şiddetleri eşittir. III. nin iç yüzeyindeki aydınlanma şiddeti ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III ÖRNETİR 4. I noktasal ışık kaynağının,, noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlanmalar sırasıyla E, E, E dir. O Buna göre, O noktası çevresinde oluşan aydınlanma nasıl değişir? A) Sürekli azalır. B) Önce artar, sonra azalır. C) Sürekli artar. Buna göre; E, E, E arasındaki ilişki nedir? A) E = E > E B) E > E > E C) E > E > E D) E = E > E E) E > E = E D) Önce azalır, sonra artar. E) Değişmez

26 Aydınlanma 5., noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan engeller bir perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur. 9. Paralel ışık yayan bir kaynaktan çıkan ışınları şekildeki gibi modellenmiştir. engel engel perde Buna göre, perde üzerindeki 0 bölmeden kaç tanesi ışık alır? IŞI ANAĞI A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 d d d 6. Aşağıdaki aletlerden hangisi ışık enerjisini hareket enerjisine dönüştürür? A) Crookes radyometresi B) Fotometre C) El feneri D) Elektrik lambası E) Akü 7. Bir kürenin merkezine konan noktasal ışık kaynağının kürenin iç yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı 600 lümen dir. Buna göre, ışık kaynağının şiddeti kaç candela dır? (p = alınız.) örfez ayınları,, noktaları çevresinde oluşan aydınlanmalar E, E, E olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) E = E = E B) E > E > E C) E > E = E D) E > E > E E) E > E > E 0. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynakları bir perde önüne Şekil-I ve Şekil-II deki gibi konuluyor. d Perde ve noktaları çevresindeki aydınlama şiddetleri E, ÖRNETİR A) 40 B) 50 C) 80 D) 00 E) 0 8. Şekildeki düzenekte noktası çevresinde oluşan aydınlanma 0 lümendir. filtresi kaldırıldığında ise 400 lümen oluyor. Perde d Perde E olduğuna göre, E oranı kaçtır? E A) 4 B) C) D) E) 4. filtre = 0 cd m Buna göre, filtresi üzerine gelen ışığın % kaçını soğurmuştur? Işığın %0 sini soğuran bir filtrenin önündeki ışık kaynağının noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti kaç lüks tür? A) B) C) D) 4 E) 5 A) 0 B) 40 C) 60 D) 75 E) 80 Cevap Anahtarı.E.B.E 4.B 5.D 6.A 7.B 8.A 9.A 0.A.D

27 0.SINIF GENE FİZİ Gölge - arı Gölge 4., noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan top perde önüne Şekil-I, Şekil-II ve Şekil-III teki gibi konulmuştur. Perde Perde., noktasal ışık kaynakları ile saydam olmayan küresi perde önüne şekildeki gibi konuluyor. Perde top Şekil-I top Şekil-III Buna göre, hangilerinde perde üzerinde yalnız yarı gölge oluşur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III. Noktasal ışık kaynağının önüne küresel engel küre konulduğunda perde üzerinde tam gölge oluşmaktadır. ışık kaynağı engel Perde top Şekil-II Perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanını büyütmek için,,, ve perdeden hangileri tek başına ok yönünde çekilmelidir? A) alnız B) alnız C) alnız Perde D) ve Perde E) ve Perde 4., noktasal ışık kaynakları ve saydam olmayan bir top perde önüne şekildeki gibi konulmuştur. Perde top ÖRNETİR Buna göre, perde üzerinde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? ( : tam gölge ; : yarı gölge) ok Perde Tam gölgenin alanını artırmak için; I. Engeli kaynağı yaklaştırmak II. Perdeyi engele yaklaştırmak III. Perdeyi engelden uzaklaştırmak işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) alnız I B) alnız III C) I ve III D) I ve II E) II ve III A) B) D) E) C)

28 4 Gölge - arı Gölge üresel ışık kaynağının önüne ve saydam olmayan küresel cisimleri şekildeki gibi leştirilmiştir. Bu durumda perdede oluşan gölgenin alanı Stam, yarı gölgenin alanı ise Syarı dır. ve noktalarında bulunan gözlemcilerle küresel ışık kaynağı arasına saydam olmayan küresel bir engel konul muştur. Perde küresel ışık kaynağı kaynak saydam olmayan engel Buna göre, cismi kaldırılınca tam ve yarı perde gölge alanları nasıl değişir? Stam Syarı A) Artar Değişmez B) Değişmez Artar C) Değişmez Azalır D) Değişmez Değişmez E) Azalır E D) Artar E) üresel ışık kaynağının önüne küçük saydam olmayan küresi konuluyor. 8. O, noktasal ışık kaynakları ile P, R saydam olmayan kü resel cisimleri bir perdenin önüne şekildeki gibi leştiril miştir. : Aydınlık, A) : arı gölge, B) P Buna göre, şekildeki O noktasına bir beyaz perde ko nulursa oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine ben zer? ( R İ T A) C) B) N R Ö 6. örfez ayınları Buna göre, gözlemciler ışık kaynağını nasıl görürler? perde R : Tam gölge ( C) Buna göre, perde üzerindeki,, noktalarından hangileri kaynakların yalnızca birinden ışık alır? A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E) ve D) Cevap Anahtarı.C E).C.D 4.C 5.C 6.B 7.B 8.D

29 0.SINIF GENE FİZİ Düzlem Aynalar 5.. P bölgesinde bulunan bir düzlem aynaya gönderilen bir I ışık ışını düzlem aynadan I ı ışını olarak yansıyor düzlem ayna Şekildeki düzenekte I, I, I ışık ışınları yansımalardan sonra hangi noktalardan geçerler? I I I A) B) C) D) düzlem ayna E). Düzlem ayna önündeki,, cisimlerinin aynadaki görüntüleri ı, ı, ı şekildeki gibidir. düzlem ayna ı 4. Buna göre, ışığın aynadan yanıma açısı kaç derecedir? A) 45 B) 50 C) 60 D) 70 E) 75 ÖRNETİR P Eşit karelere bölünmüş düzleme konulan düzlem aynaya G noktasından bakan bir gözlemci ayna önünde bulunan,,, N cisimlerinden hangilerinin görüntülerini düzlem aynada görür? ı 0 A) alnız B) ve C), ve D), ve N E), ve N G N ı ı 5. Bir adam ve düzlem ayna şekilde belirtilen e göre hızlarla birbirlerine doğru hareket etmektedir. v v Buna göre,,, cisimlerinden hangilerinin görüntüleri doğru çizilmiştir? adam ayna görüntü A) alnız B) alnız C) alnız D) ve E) ve Buna göre, adamın aynadaki görüntüsünün e göre hızı kaç v dir? A) 4 v B) v C) v D) v E) 4 v

30 Düzlem Aynalar 5 6. Şekildeki eşit bölmeli düzlemde kesişen aynaların önünde bulunan cismi gösterilmiştir. 9. Bir düzlem aynaya gönderilen I ışık ışını düzlem aynadan Şekil-I deki gibi yansıyor. Buna göre, cismin aynalardaki ilk görüntüleri arası uzaklık kaç birimdir? A) B) C) D) 4 E) 5 7. ve noktalarından düzlem aynaya bakan gözlemciler, sabit v hızıyla x yönünde hareket eden P cisminin aynadaki görüntüsünü t, t süre izliyorlar. P Buna göre, v t t oranı kaçtır? br br x düzlem ayna A) B) C) D) E) 4 örfez ayınları 0. 0 θ Düzlem ayna köşesi çevresinde θ açısı kadar döndürüldüğünde I ışık ışını Şekil-II deki gibi kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre, θ kaç derecedir? düzlem ayna düzlem ayna yatay yatay Şekil-I Şekil-II A) 5 B) 0 C) 45 D) 60 E) 90 Eşit bölmeli düzlemde bulunan, düzlem aynalarında ışıklı cisminin kaç tane görüntüsü oluşur? ÖRNETİR A) B) C) D) 4 E) Şekildeki gibi leştirilmiş düzlem aynalardan aynasına gönderilen I ışınının, aynasına gelme açısı kaç derecedir? A) 0 B) 0 C) 0 D) 40 E) 50 Şekildeki gibi konulmuş düzlem aynalar arasındaki cisminin görüntüsü,,, 4 ve 5 ile verilen noktalardan hangisinde oluşmaz? A) ve B) ve C) ve 5 D) ve 4 E) ve 5 Cevap Anahtarı.B.C.E 4.B 5.A 6.D 7.C 8.B 9.D 0.D.C

31 onu avrama FİZİ üresel Aynalar 0.SINIF GENE 6. Odak noktaları F olan I, II, III teki küresel aynalarda, I, I, I ışınlarının yansıması şekildeki gibidir. asal çukur ayna θ θ Buna göre, hangilerinde ışınların yansıması doğru olarak verilmiştir? I F (Noktalar arası uzaklıkları eşittir.) F A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III. Şekil-I ve Şekil-II deki çukur ve tümsek aynaların yarıçapları eşit ve R dir. çukur ayna tümsek ayna Şekil-I asal Noktalar arası uzaklıklar eşit ve R olduğuna göre,,,, N ışınlarından hangilerinin küresel aynalardan yansıması yanlış çizilmiştir? III tümsek ayna F asal II Şekil-II α α asal asal N örfez ayınları. Asal leri çakışacak şekilde konulan, küresel aynalarından oluşan düzenekte I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. in odak uzaklığı f, ninki de f olduğuna göre, f f oranı kaçtır? A) aynası B) C) D) E) 4. Odak noktası F olan bir çukur ayna önüne konulan ışıklı cismi ok yönünde hareket ettirilerek odak noktasına getiriliyor. Buna göre, cisminin çukur aynadaki görüntüsü; I. Görüntü hareket süresince aynadan uzaklaşır. II. Hareket süresince görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür. III. Görüntünün ve cismin ortalama hızlarının büyüklükleri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? aynası ÖRNETİR F ok A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III asal Asal A) alnız B) alnız C) alnız D) ve N E) ve

32 üresel Aynalar 6 5. Odak uzaklığı f olan bir tümsek ayna ile bir düzlem ayna arasına P ışıklı cismi şekildeki gibi konuluyor. 7. noktasından çukur aynaya gönderilen I ışını asal e paralel olarak yansıyor. ok F tümsek ayna P düzlem ayna asal α α N asal P ışıklı cisminden çıkan ışınların yalnız tümsek ayna ve yalnız düzlem aynada yansımasıyla oluşan görüntüler için; I. Boyları eşittir. f f f II. Tümsek ayna ve düzlem aynaya uzaklıkları eşittir. III. Her iki görüntü cisme göre düzdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III 6. Odak uzaklığı f olan bir çukur aynanın önüne, boyları eşit, cisimleri şekildeki gibi konulmuştur. örfez ayınları Çukur ayna ok yönünde hareket ettirilerek noktasına getirilirse I ışınının aynadan yansıması aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) ansıyan ışının uzantısı N noktasından geçecek şekilde yansır. B) endi üzerinden geri yansır. C) Asal e paralel olarak yansır. D) ansıyan ışının uzantısı noktasından geçecek şekilde yansır. E) arasından geçecek şekilde yansır. ÖRNETİR asal 8. Bir küresel ayna, asal i NP doğrultusu olacak şekilde konulduğunda noktasında bulunan cismin görüntüsü N noktasında oluşuyor. cisim görüntü h h N P asal cisminin çukur aynadaki görüntüsünün boyu h, cismininki de h olduğuna göre, h oranı kaçtır? h (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) f B) C) D) E) Cismin boyu, görüntünün iki katı olduğuna göre, küresel aynanın cinsi ve konulduğu nokta neresidir? Ayna Aynanın i A) Çukur noktası B) Tümsek noktası C) Çukur noktası D) Tümsek noktası E) Çukur N arası Cevap Anahtarı.B.A.D 4.C 5.C 6.C 7.A 8.D

33 04-05 onu avrama FİZİ ırılma ve Renk- 0.SINIF GENE 7. Tek renk I ışınının saydam,, Z ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir.. Tek renk I ışık ışınının saydam,, Z ortamlarında izlediği yol Şekil-I ve Şekil-II deki gibidir. Z Z θ,, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla n, n, n Z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n Z B) n Z > n > n C) n > n > n Z D) n > n Z > n E) n > n Z > n. I ışık ışınının birbirine paralel saydam,, ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. örfez ayınları Şekil-I,, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla n, n, n Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) n Z > n > n B) n > n > n Z C) n > n = n Z D) n > n > n Z E) n Z > n > n 4. Düşey kesiti verilen cam prizmaya gönderilen tek renk I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. 4 hava cam hava Buna göre, camdan havaya I ışını için sınır açısı kaç derecedir? A) 6 B) 40 C) 4 D) 48 E) 60 ÖRNETİR θ Şekil-II,, ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla n, n, n olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n B) n > n > n C) n > n > n D) n > n > n E) n > n > n 5. aranlık bir ortam, tek renk kırmızı ve tek renk yeşil renkli ışınlarla aydınlatılıyor. Buna göre, bu ortamda bulunan beyaz renkli bir kitap hangi renkte görünür? A) Sarı B) ırmızı C) eşil D) avi E) Beyaz

34 ırılma ve Renk Hava ortamında bulunan O merkezli yarım küre biçimindeki camdan yapılmış ortama tek renk I ışını gönderiliyor. 8. Saydam, ortamlarında I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. hava O i cam r 4 5 Buna göre, kırılma açısı r yi azaltmak için; I. in kırma indisi Buna göre, I ışını,,, 4, 5 ile verilen yollardan hangisini izler? A) B) C) D) 4 E) 5 7. P bölgesinde bulunan tam yansımalı iki cam prizmaya gönderilen tek renk, ışınları düzeneği ı, ı olarak şekildeki gibi terk ediyor. P ı örfez ayınları II. nin kırma indisi III. Gelme açısı i niceliklerinden hangileri tek başına artırılabilir? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) I ve III 9. ırma indisleri farklı saydam, ortamlarının ayrılma yüzeyine bir I ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre, I ışını,,, 4 ile verilen yollardan hangilerini izleyemez? A) ve B) ve C) ve D) ve 4 E) ve 4 0. Sıvı dolu bir ortamda bulunan üç gözlemci,,, Z saydam ortamlarına normele yakın doğrultuda baktığında yi kendine yakın, yi kendine daha uzak, yi de olduğu de görüyor. normal α α 4 ÖRNETİR Buna göre, prizmaların konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) ı B) C) sıvı D) E) Z,, Z ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla n, n, n Z olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nedir? A) n > n > n Z B) n > n Z > n C) n Z > n > n D) n > n Z > n E) n > n > n Z Cevap Anahtarı.A.C.B 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.E 0.B

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

X Y Z K L M. L o. K o. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... A) Grubu. 3. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

X Y Z K L M. L o. K o. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... A) Grubu. 3. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ADI: OADI: No: ınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. a) Pozitif yüklü bir cismin çevresindeki elektrik alanın yönü... doğrudur. b) Dirençler...

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

derin sığ derin ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: a) Hava ortamından su ortamına gönderilen ses dalgalarının

derin sığ derin ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: a) Hava ortamından su ortamına gönderilen ses dalgalarının ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... a) Enine dalgalarda ortamın parçacıklarının titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna... b) Ses en hızlı... en yavaş... yayılır. c) Dalgalar taşıdıkları

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak; FİZİ üresel Aynalar BÖÜ-14 Test-1 1. Bir tümsek önüne konulan cismin daki görüntüsü ile ilgili olarak; I. Boyu daima cismin boyundan küçüktür. II. Aynaya uzaklığı, cisim ya uzaklığından daha büyüktür.

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

01/U UYGULAMA FİZİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 1. I. Termodinamik

01/U UYGULAMA FİZİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş. 1. I. Termodinamik FİZİ 1 - FÖ İZEE TESTERİ 1/U UGUAA ÜNİTE 1: FİZİ BİİİNE GİRİŞ Fizik Bilimine Giriş 1. I. Termodinamik II. Atom Fiziği III. atıhal Fiziği ukarıda verilenlerden hangileri fiziğin alt alanlarıdır? 4. ütle

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. MERCEKLER İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Şekildeki gibi yüzeyler kesişiyorsa ince kenarlı mercek olur ki bu mercek üzerine gelen bütün

Detaylı

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI ) BAINÇ ( IVIARIN BAINCI ) 1. Düşey kesiti verilen kap, özkütlesi 4 g/cm 3 olan sıvısıyla 60 cm çizgisine kadar dolduruluyor. Buna göre, kabın tabanındaki bir noktaya etki eden sıvı basıncı kaç N/m 2 dir?

Detaylı

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR 1-) 2002 OKS 3-) 4-) 2004 OKS 2-) 2003 OKS 5-) 2005 OKS 6-) 2006 OKS 10-) 2010 SBS 7-) 2008 OKS 11-) 2011 SBS 8-) 2009 SBS 2012 SBS 14-) 12-) 15-) 2015 TEOG 2014 TEOG 13-)

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası YGS GRB. 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. Fİİ 1. I. adde ile enerji arasındaki olayları inceler. II. Doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim dalıdır. ukarıda verilenlerden angileri fizik bilimi için doğrudur?

Detaylı

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 3 Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına ve moleküllerin kinetik enerjisine bağlıdır. Yani ses dalgalarının

Detaylı

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri 34 Ses Dalgaları 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 Y I. Sonar II. Termal kamera 2 Z 3 Sesin yüksekliği ile sesin frekansı aynı kavramlardır. Titreşen bir telin frekansı, telin gerginliği ile doğru orantılıdır.

Detaylı

DALGALAR. Su Dalgaları

DALGALAR. Su Dalgaları DALGALAR Su Dalgaları Su Dalgaları Su dalgalarının özellikleri tabanı cam olan ve içinde su bulunan dalga leğeni yardımıyla incelenir. Eğer kaynak noktasal ise oluşan dalga dairesel; eğer kaynak düz bir

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK C IŞIĞIN KIRILMASI (4 SAAT) 1 Kırılma 2 Kırılma Kanunları 3 Ortamların Yoğunlukları 4 Işık Işınlarının Az Yoğun Ortamdan Çok Yoğun Ortama Geçişi 5 Işık Işınlarının

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri 0 Mercekler Test in Çözümleri.. Mercek gibi, ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde ava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında avaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

RENKLER BÖLÜM 28 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER RENER BÖÜM 28 1 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖÜMER rm z Mavi eflil Cyan Beyaz 3 T eflil T Magenta U rm z V ırmızı, ve yeşil ışık kaynaklarından in uçlarına ışınlar gönderildiğinde de şekildeki renkler görünür

Detaylı

e) İdeal voltmetrenin direnci.

e) İdeal voltmetrenin direnci. ADI: OADI: No: ınıfı: Tari.../.../... ADIĞI NOT:... 1. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Teneke kutunun içindeki ava boşaltılırsa, sadece kutunun dış yüzeydeki açık ava basıncı

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 1

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 1 TEST Basınç ve aldırma uvveti AZANIM AVRAMA TEST. atıların basıncı ile ilgili olarak; I. Yüzeye etki eden net dik kuvvet ile doğru orantılıdır. II. Yüzey alanı ile ters orantılıdır. III. Birimi N/m dir.

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR İZİ ŞĞ ASAS VE AAAR Ş Ğ A S A S V E A A A R Cisimleri görmemizi sağlayan, göze gelerek cisimleri algılamamıza yarayan enerjiye ışık denir. endiliğinden ışık üreten sistemlere ışık kaynağı denir. sı yoluyla

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 5. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 5. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 28 NİSAN 2018, 10.00 13.00 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30 YAY VE SU DAGAAR BÖÜM 3 MODE SORU 1 DE SORUARN ÇÖZÜMER 4. dalga kayna V=cm/s 1. 1 λ λ 3 λ 4 λ 5 λ 6 dalga kayna 1cm Ardı ardına gelen 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık 5λ dır. Bu durumda dalgaların dalga

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf 10. Sınıf Soru Kitabı 3. Ünite Dalgalar 3. Konu Ses Dalgası Test Çözümleri Sismograf 2 3. Ünite Dalgalar Test 1 in Çözümleri 1. Ses dalgalarının hızı ortamı oluşturan moleküllerin birbirine yakın olmasına

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı 1.R yarıçaplı bir diske iki ip takılmıştır ve ipler teğettir. İki ipin doğrultuları arasındaki açı α=60 iken disk w açısal hızı ile dönüyor. Bu anda kütle merkezinin hızı

Detaylı

1 Elektrik Yükleri. Test 1 in Çözümleri. Dokunma sırasında her küre kendi yarıçapıyla orantılı yük alır. K ve L nin dokunması ile yük dağılımı;

1 Elektrik Yükleri. Test 1 in Çözümleri. Dokunma sırasında her küre kendi yarıçapıyla orantılı yük alır. K ve L nin dokunması ile yük dağılımı; 1 Elektrik Yükleri 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. P R S M r r 3r d ve kürelerinin yükleri q olarak verilmiştir. Bu durumda küresi, R küresinden elektronları kendine doğru çekerek, R nin sol yanını () ile

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir

8. Sınıf II. Ünite Deneme Sınavı Farklılık Ayrıntılarda Gizlidir 1. Bir öğrenci sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki deney düzeneğini kurarak K cismi bağlanmış dinamometrenin havada 100N, suda 60N gösterdiğini gözlemliyor. 3. Taşma seviyesine kadar su dolu

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI. www.saraynot.com 427 - FİZİK. Notlarınızı anında online alışveriş sitemizden alabilirsiniz

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARI. www.saraynot.com 427 - FİZİK. Notlarınızı anında online alışveriş sitemizden alabilirsiniz AÇI ÖĞRETİM LİEİ ÇIMIŞ IAV ORULARI 427 - FİZİ 7 0,75 5 3 0 0 0 0 0 2 3 5 6 7 otlarınızı anında online alışveriş sitemizden alabilirsiniz www.saraynot.com Hemde Adrese Teslim (427) FİZİ 7. Isı ile ilgili;

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği prensibine

Detaylı

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5. 4 şığın ırılması Test Çözümleri Test 'in Çözümleri.. cam şık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu nedenle dan cama geçen ışık şekildeki gibi kırılmalıdır. anıt B şık

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elektron ve proton

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2 4 Işığın ırılması Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri 1. I ışını P noktasına normal doğrultunda geldiği için kırılmadan geçmiştir. P nin geçişi doğrudur. O noktasında normalden uzaklaşarak kırılmıştır.

Detaylı

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. DALGALAR Dalga hareketi Nedir? Durgun bir su birikintisine bir tas attığımızda, tasın suya düştüğü noktadan dışarıya doğru daireler seklinde bir hareketin yayıldığını görürüz. Bu hareket bir dalga hareketidir.

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri 3 Su Dalgaları 1 Test 1'in Çözüleri 1. 3. dalga kaynağı v = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir cetveli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek

Detaylı

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f 3 Su Dalgaları 1 Test 1 1. 3. dalga kaynağı = 4 c Suya parağıızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir ata eydana gelir. Bir ceteli su yüzeyinde sürekli ileri geri hareket ettirirsek dalga leğeninde

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. Şekildeki makara sistemi hafif kütleli makaralardan, mükemmel ipten ve kütleleri şekilde işaretlenen cisimlerden oluşmaktadır. Sürtünmeyi ihmal ederek O noktasindaki makara ekseninin ivmesini bulunuz.

Detaylı

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın Işık: Görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Doğrusal yolla yayılır ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur. Işınlar ortam değiştirdiklerinde; *Süratleri *Yönleri *Doğrultuları değişebilir Işık

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C B ÇÖÜE Test 1 1. BÖÜ 3 ambalar Öğrenci lambanın en parlak 3. yanmasını istiyor ise gerili- min ve akımın en büyük olması gerekir. Bu ise pillerin seri bağlanması ile sağ- 1 3 4 lanır. 1 ucu ye, ucunu 3

Detaylı

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt tabakalarını etkilemez. Yani su dalgaları yüzey dalgalarıdır.

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK 15DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK 15DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMÜ 15DENEME Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-713-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, 09.30-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu

Detaylı

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik

ÖN SÖZ. Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız YKS Alan Yeterlilik ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, Üniversiteye hazırlık yolunda, yeni sınav sistemine uygun olarak hazırladığımız S Alan eterlilik Testi Fizik Soru Bankası kitabımızı sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. Başarınıza

Detaylı

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1 üresel ynaların Çözümleri 1 Test 1 1. Çukur aynalar;. noktasındaki cismin sü yine noktasında oluştuğuna göre bu nokta aynanın merkezidir. sal eşit bölmeli olduğuna göre L noktası da aynanın odak noktasıdır.

Detaylı

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir.

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1. 3 Işığın ırılması Test in Çözümleri 3. n ortamından n 2 ortamına gelen ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n > n 2 dir.. 53 37 53 37 Şekil I n n 2 n 3 n ortamından n 3 ortamına gelen ışık ışını normale

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN 1. SORULAR Yalıtkan bir ortamda bulunan noktasal üç yükten K(+q),L(-q),M(+2q) dur. K ile L arasındaki uzaklık d, L ile M arasıdaki uzaklık 2d dir. K yükünün L yüküne

Detaylı

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 5 Mercekler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri. 1. X ışık kaynağının yakınsak mercekteki görüntüsü şekildeki gibi ʹ olarak oluşur. ʹ görüntüsünden gelen ışınlar perde üzerinde r yarıçaplı bir gölge oluşturur.

Detaylı