TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TÜR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG Önemli konuların önce verilmesi gerektiğini söyleyen öğretmen, sürecin sonunda öğrencilerin yeterince dikkatli dinleyemeyeceğini çünkü her bireyin ilgisinin farklı olacağını ve genelde sürecin sonunda dinlemeden kopmaların olacağını kastetmektedir. Bu kopuşların sebebi konuya duyulan ilginin yani motivasyonun düşmesi ile ilgilidir. Öğretmenin dikkat çektiği faktör E seçeneğinde verilmiştir. 4. İyi bir konuşmanın dinleyicilerin işitebileceği bir şiddette olması gerektiğinden A, seslerin anlaşılır şekilde çıkartılması gerektiğinden B, konunun odak noktasından sapması söz konusu olmadığından D ve nefes, heyecan kontrolü olması gerektiğinden E seçenekleri olmazsa olmaz unsurlardır. Ancak hazırlıklı olma, hazırlıklı konuşmalar için olması gereken özelliklerdendir. Günlük konuşmaların çoğu hazırlıksız olduğundan doğru cevap C seçeneğidir. 7. Söz konusu sürecin ilk basamağı okuma ikinci basamağı anlamadır. Anlaşılanlar kavranır ve zihinde yapılandırıldıktan sonra ilişki kurulur ve değerlendirme yapılır. Buna göre öncülde yer değiştirmesi gereken süreçler III. ile V.tir. 2. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenci bilgiye arayarak ulaşır, tam öğrenmede öğrenci ipuçlarını takip eder ve bilgiye ulaşır, iş birliğine dayalı öğretimde küme çalışmaları ön plandadır ve araştırma - inceleme modelinde öğretmen anlatan değil yönlendirendir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen her şeyi aktarandır ve bu aktarımın çok büyük bir kısmı anlatımla yapıldığından öğrencinin dinleme becerisini geliştirecektir. 5. Sesine, duygu tonu katarak konuşma kuralı olduğundan A, beden dili kullanmak gerektiğinden C, doğru telaffuz olmazsa olmaz olduğundan D ve süreçte görgü kurallarına uyulması gerektiğinden E seçenekleri konuşma kurallarını uygulama amacına uygundur. Ancak kendine güvenerek konuşur kazanımı kendini sözlü olarak ifade etme amacına uygun olduğundan doğru cevap B seçeneğidir. 8. Okumanın amacı anlama olduğundan A, eylemin akıcı bir şekilde icra edilmesi gerektiğinden B, stratejik olması gerektiğinden C ve motivasyonsuz gerçekleştirilemeyeceğinden D seçenekleri söylenebilir. Ancak okuma becerisi okulda geliştirilmekle beraber bu gelişimi hayat boyu sürdürebilen bir beceri olduğundan okulda tamamlandığı söylenemez. 3. MEB Türkçe Prorgamı nda becerilere ayrılan oranlar şu şekildedir: Dil bilgisi %15 Dinleme %15 Konuşma %20 Okuma %30 Yazma %20 Buna göre en az orana sahip beceri dinleme becerisidir. Dil bilgisi beceri olarak kabul edilmediğinden doğru cevap A seçeneğidir. 6. Bilgi verme, kesin hüküm iletme içerdiğinden A, soru cevap bölümünden bahsedilmediği için B, iki tezden bahsedilmediği ve tartışmacıların uzman olduğu söylendiğinden D ve konuşmalar sohbet havasında olduğundan E seçenekleri doğru cevap olamaz. Özellikleri verilen hazırlıklı konuşma türü panel dir. 9. Başlık ve içerik ilişkisini sorgulama, yazarın amacını belirleme, sebep - sonuç ilişkilerini kurma, okuduklarını zihinde canlandırma okuduğunu anlama amacına ait kazanımlar olduğundan B, C, D ve E seçenekleri doğru cevap olamaz. A seçeneğindeki kazanım ise anlam kurma amacına aittir. Tıpkı metin içi anlam kurma ve metin dışı anlam kurma gibi. Bu açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A seçeneği olduğu görülecektir. 3

4 10. A, C, D ve E seçeneklerindeki kazanımlar planlı yazma amacına aitken B seçeneğindeki olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır kazanımı yazma kurallarını uygulama amacına aittir. 13. Öncüldeki Okulun imkânlarını artırmak ve sorunlarına çözümler bulmak amacıyla gerekli çalışmaları planlı bir şekilde yürütür. ifadesinde vurgulanan okulun imkânlarını geliştirme bu paragrafın anlattığı genel alan yeterliğinin okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlama olduğunu göstermektedir. Bu bilgiden hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 16. Zihin haritaları var olan bilgilerin görsel resminin oluşturulmasını sağlar. Bu yöntem bilgilerin hafızada tutulmasının yanında kolay bir şekilde kâğıda aktarılmasına da yardımcı olur. Zihin haritaları, diğer not alma tekniklerinden tamamen farklı, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkaran ve kişiye zaman kazandıran bir tekniktir. Bu teknikte belirlenen konu başlığı, kâğıdın merkezine kalın büyük harfler ile yazılır. Yazının yanına konuyu çağrıştıracak bir resim ya da simge çizilebilir. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A, B, C ve D seçeneklerinden herhangi biri değil E seçeneği olduğu görülecektir. 11. Konuların belirlendiği, öğrencilerin amacına uygun konuyu seçtiği ve süreci tasarladığı, öğretmenin yazma korkusunu gidermeye çalıştığı planlı yazma aşaması ilk taslağı oluşturma süreci dir. 14. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenciler pasif olduğu için A, tam öğrenme modeli Bloom tarafından geliştirildiği için C, birlikte ve beraberce iş yapma süreci söz konusu olmadığından D ve buluş yoluyla öğretim stratejisi Bruner tarafından geliştirildiği için E seçenekleri elenir. Öğrencinin aktif olduğu, problem çözme temelli olan ve bu sayede öğrencilere problem çözme basamaklarını öğreten öğretim stratejisi araştırma inceleme yoluyla öğretimdir. Bu stratejisinin kurucusu John Dewey dir. 17. Dil bilim ile ilgili olarak B, C, D ve E seçeneklerindeki söylemler doğrudur. Cümledeki gönderimler bazen isim bazense zamir olabildiğinden B, ana dili konuşucusunun sözcükleri ve gramer yapılarını depoladığı yer sözlükçe olduğundan C, Türkçede süre -kısa ünlüler sebebiyle- ayırıcı özellik olmadığından D ve Türkçedeki ötümsüz ünsüzler olmadığından D ve Türkçedeki ötümsüz ünsüzler f, s, t, k, ç, ş, h, p olmak üzere sekiz adet olduğundan E seçenekleri doğrudur. Ancak sezdirimlerin uzlaşımsal olmama özelliği olduğundan doğru cevap A seçeneğidir. 12. Belli bir konu etrafında oluşturulan sorulara verilen cevaplarla metin oluşturan Kayhan Öğretmen kontrollü yazma tekniğini kullanmıştır. Konu öğretmen tarafından seçildiğinden A, öğrencinin düşüncelerine yön verildiğinden B, yazma süreci bireysel değil sınıfla yapıldığından D ve gruplarla değil topyekûn bir yazma süreci yaşandığından E seçenekleri doğru cevap olamaz. 15. Beyin fırtınası sadece Türkçe dersinde değil, ne zaman hangi derste uygulanırsa uygulansın uyulması gereken belli başlı kuralları haizdir. Öğrencilerin düşüncelerini çekinmeksizin ifade edebileceği bir ortamın oluşturulması gerektiğinden A, süreci başarılı bir şekilde yönetebilecek bir başkan seçilmesi gerektiğinden B, öğrencilerin düşüncelerinin sınırlandırılmaması gerektiği için C ve tek konu odaklı hareket edilmesi gerektiğinden D seçenekleri beyin fırtınası yaptıracak bir öğretmenin yapması gerekenler arasındadır. Ancak bu uygulama bireysel olmadığından ve etkinlikte en az değil en fazla 15 dakika süre ayrılması gerektiğinden Türkçe öğretmeni E seçeneğini yapmamalıdır. 18. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. mısrasında göndergesel; medeniyetin tek dişli canavara, düşmanın alçak olarak nitelenmesine bakılarak heyecana bağlı; korkma, arkadaş yurduma alçakları uğratma yönlendirmelerinden hareketle alıcıyı harekete geçirme, şiir olması yönüyle de sanatsal işlevde kullanılmış denilebilir. Ancak iletişimin devam edip etmediğini kontrol eden kanalı kontrol etme işlemi kullanılmadığından doğru cevap E seçeneğidir. 4

5 19. A seçeneğindeki sızı+la, C seçeneğindeki koku+la, D seçeneğindeki kavuş+ak ve E seçeneğindeki besi+le sözcükleri yapım eki aldıkları için ünlü kaybına uğramışlardır. Ancak B seçeneğinde yapım ekinden kaynaklanan bir sözcük yoktur. 22. Efsane - masal farkıyla ilgili olarak A, C, D ve E seçeneklerindeki yargılar söylenebilir. Ancak efsaneler masallar gibi daima mutlu sonla bitmeyebilir. Bu açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 25. Numaralanmış cümlelere bakıldığında, fıkra türünün ilk örneklerine Divanü Lügâti t-türk te külünç külüt olararak rastlanmıştır, bilmecelerin ilk örnekleri Codex- Cumanicus adlı eserde görülür, atasözleri ilk kez Göktürk Kitabeleri adlı eserde yer almıştır, ninni türü balu balu adıyla ilk kez Divanü Lügâti t-türk te geçer. Bu durumda öncülde numaralanmış olarak verilen cümlelerden I. ve III. cümledeki altı çizili sözler yer değiştirdiğinde cümlelerdeki bilgi yanlışı ortadan kalkar. 20. Diller yapı bakımından tek heceli, eklemeli ve çekimli olarak üçe ayrılır. A seçeneğindeki Japonca, B seçeneğindeki Estonca, D seçeneğindeki Tunguzca ve E seçeneğindeki Fince yapı bakımından tıpkı Türkçe gibi eklemeli dillerdendir. Ancak Tibetçe tek heceli diller sınıfında yer alır. 23. Öncüldeki şiirin yazarı yani Nasrettin Hoca nın İpe Un Serili fıkrasını çocuklar için şiir biçiminde kaleme alan yazar Orhan Veli Kanık tır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 26. Öncüldeki parçada anlatılan destan İslami Dönem destanlarından Battalname dir. Destan, Bizanslılara karşı bir kahramanın hayatı etrafında teşekkül etmiş dinî-menkıbevi bir eserdir. Destan kahramanı, soyu Hz. Muhammed in torunu Hz. Hüseyin e dayandığı için Seyyit olarak anılır. Olağanüstü pek çok özelliğinin yanı sıra evliya nitelikleri taşıyan kahraman, Aşkar Devzâde adlı atıyla birlikte gaza ve cihat ruhu içinde nice mücadeleler vermiştir. Bu eser, Anadolu nun fethi esnasında askerleri cesaretlendirmek için anlatılmış önemli destanlardandır. Türk edebiyatında manzum ve mensur tarzda pek çok Battal Gazi Menkıbesi kaleme alınmıştır. 21. Çocuklar için yazılan masalların akıcı anlatıma sahip olması gerektiğinden A, çocuğun ilgisini çeken olayları içermesi gerektiğinden B, toplumsal değerlerle uyumlu olması gerektiğinden C ve hayale sevk ederken gerçekten koparmaması gerektiğinden E seçenekleri taşıması gereken niteliklerdendir. Ancak masallar eğiticiliği değil çocuğa hoş vakit geçirmeyi amaçladığından öğreticiliğin arka planda olması gerektiğinden doğru cevap D seçeneğidir. 24. Çocuk kitapları fiziksel yönden incelenirken büyüklüğe, ciltlemeye, resimlere, punto ve sayfa düzenine bakıldığından A, B, C ve D seçeneklerindeki kavramlara başvurulur. Ancak plan içerikle ilgili bir kavram olduğundan VI. kavrama başvurulmaz. 27. Öncüldeki parçada sözü edilen sanatçı Karacaoğlan dır. Değirmenden geldim beygirim yüklü / Şu kızı görenin dellenir aklı / On beş yaşında da kırk beş belikli / Bir kız bana emmi dedi, n eyleyim? dizeleriyle ünlü sanatçı 17. yüzyıl âşık edebiyatının samimiyetiyle dikkat çeken en başarılı isimlerindendir. Çukurova yöresinde pek çok ozanı etkileyen âşık, şiirlerini Güney Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır. Genellikle 8 li ve 11 li hece ölçüsüyle şiirlerini söylemiştir. Dinî-tasavvufi konulara pek fazla yer vermemiştir. Karacaoğlan güzelleme türünde koşma, semai ve varsağılarıyla ünlü bir şairdir. Sanatçının şiirlerini ilk kez Saadettin Nüzhet Ergun derleyip yayımlamıştır. 5

6 28. Öncülde verilen dizeler, murabba tarzında yazılan bir vezniaher örneğidir. Vezniaherde her mısra ilk üçü birbiriyle uyaklı dört eşit parçaya bölünmüştür. Bu mısralar ardından gelen mısranın başında tekrarlanır. Diğer parçalar da aynı mısranın içinde birbirini takip eder. Vezniaherin divan şeklinde ve zincirleme şeklinde yazılan biçimleri de vardır. 30. Öncüldeki parçada sözü edilen sanatçı Sultanu ş-şuara namıyla ünlü Baki dir. Sanatçı divan şiirinin 16. yüzyıldaki en büyük birkaç şairinden biridir. Şiirlerinde rind-meşrep, zevk ve eğlence düşkünü olan kimliği açıkça görülmektedir. Ona göre bu kısacık hayattan her fırsatta tat alınmalıydı. Bu düşüncesiyle sanatçı şiirlerinde mecazi aşkı işlememiş, tasavvufa yönelmemiştir. Sanatçının divanında dinî kaside bulunmamakta, ilk kaside olarak Kanuni için yazdığı bir şiir bulunmaktadır. Mahallîleşme hareketinin temellerini atan sanatçının şiirlerinde İstanbul Türkçesinin mükemmelliği ve lezzeti fazlasıyla hissedilir. Kanunî nin vefatı üzerine kaleme aldığı Kanunî Mersiyesi en ünlü eserleri arasındadır. Baki ye şöhretini kazandıran eseri Divan ıdır. Bunun yanında Fezailü l-cihad, Mealimü l-yakin fi-siret-i Seyyidi l-mürselin ve Fezail-i Mekke isimli eserleri de bulunmaktadır. 32. Öncüldeki dörtlük tuyuğ nazım biçimiyle yazılmıştır. Tuyuğ halk edebiyatındaki mâni nazım şekline benzeyen, Türk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir. 14. ve 16. yüzyıllarda daha çok Azeri ve Çağatay sahasında kullanılmıştır. Dört dizeden oluşur ve rubaiyle oldukça benzerlik gösterir. Tuyuğun rubaiden tek farkı fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmasıdır. Rubai kendine özgü aruz kalıplarıyla yazılır. Bir rubainin her dizesi farklı bir aruz kalıbından oluşabilir. Her iki nazım biçiminde de mahlas kullanılmaz. Divan edebiyatında Kadı Burhanettin ve Seyyit Nesimi tuyuğ biçiminin öncüleridir. 29. A, C, D ve E seçeneklerinde doğru bilgiler verilmiştir. Bayburtlu Zihni, ünlü eseri Sergüzeştname nin dışında Kitab-ı Hikâye-i Garibe adlı eserinde nesirlerini toplamıştır. Seyrani, hem hece hem de aruzla yazdığı şiirlerinde samimiyetsiz dindarları eleştirmiş ve 19. yüzyılın taşlama ve mizah ustası âşıkları arasında anılmıştır. 19. yüzyılın kalem şuarası badeli âşıklarından olan Ruhsati, devrinde kendine has âşıklık kolu oluşturan sanatçılardandır. Âşık Ömer in en meşhur şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname sidir. Dedim inci nedir dedi dişimdir / Dedim kalem nedir dedi kaşımdır dizeleriyle âşık edebiyatında müracaalı şiirin usta ismi Ercişli Emrah değil, Erzurumlu Emrah tır. Emrah koşmaları adıyla da bilinen Dedim-dedi li şiirleri âşıklık geleneğine Erzurumlu Emrah kazandırmıştır. Sanatçının yetiştirdiği pek çok ünlü âşık Anadolu da Emrah kolunu oluşturmuşlardır. 31. Kaside divan şairleri tarafından en çok tercih edilen nazım şekillerinden biridir. Kaside, beş bölümden oluşur. İlk bölüm olan nesibte şair methiye bölümüne geçmeden evvel anlatılacak olayın, manzaranın, akla gelebilecek her şeyin tasvirini yapar. Şairin genel kültürünü sergilemesi için en uygun bölüm nesibtir. İkinci bölüm olan girizgâh medhiyyeye giriş bölümüdür. Medhiyye, bir kasidenin yazılış amacını ortaya koyan bölümdür. Bu bölümde şair, adalet, bilgelik, cömertlik, cesaret, merhamet gibi kavramlara değinerek kasidesinde makam sahibi bir kişiyi över ve aynı zamanda o kişiyi belirttiği kavramlara yöneltmeye çalışır. Medhiyye bölümünden sonra fahriye bölümü gelir. Bu bölümde şair kendisinin ne kadar yetenekli ve bilgili olduğunu söyleyerek yaptığı övgünün değerini ortaya koyar. Dua bölümü ise kasidenin en son bölümüdür. Bu bölümde şair kasidede övülen şahsa dua ederek şahsın övdüğü özelliklerinin sürekli olmasını diler. A, B, C ve E seçeneğindeki beyitler bir kasidenin dua bölümünden alınmışken D seçeneğindeki beyit fahriye bölümünden alınmıştır. Bu beyitte şair Sultân-ı sühan menem ifadesiyle kendisini övmüştür. 33. Öncüldeki cümlelerle seçeneklerdeki kavramlar eşleştirildiğinde, herhangi bir nesnenin sorulduğu manzum bilmeceler lugaz; Fuzuli nin Heft Câm adlı eseri gerçek ya da tasavvufi manada içki ve içki âleminin övüldüğü eserler olan sakiname; bir şehrin güzelliklerini içten, samimi bir dille tanıtan eserler şehrengiz; meşhur bir şiire aynı ölçü ve kafiyede mizah yoluyla yazılan nazireler tehzil olarak adlandırılır. Numaralanmış cümlelerde bir kimseyi yermek amacıyla söylenen şiir türü olan hicviyeye ait bir özellik bulunmamaktadır. 34. Öncülde verilen beyit mef ûlü fâ ilâtü mefâ îlü fâ ilün kalıbıyla yazılmıştır. Beyit şu şekilde takti edilmektedir: Gel / gel / be / rü / ki savm / u / salâtun ka - -. /.. -. / / zâsı var /

7 35. Öncüldeki beyitte belirgin olarak görülen söz sanatı hüsnütalil dir. Hüsnütalil bir olayı asıl sebebinden daha güzel ve nükteli bir sebebe bağlama sanatıdır. Beyitte gülün kızarması ve sümbülün bükülmesi doğal bir olayken bu olaylar sevgilinin güzelliğiyle bağdaştırılmıştır. Gül, sevgilinin gülüşünün güzelliğinden dolayı utanarak kızarmış; sümbül ise sevgilinin kâkülünü kıskanarak boynunu bükmüş gibi gösterilerek hüsnütalil sanatı yapılmıştır. Seçeneklerdeki beyitlere bakıldığında, D seçeneğindeki, Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına / Nice atlı tuğlarla kapılmış fetih rüzgârına beytinde fetih olayı, atlıların atlarına yeni bir ülkede yem vermek için yola çıkmaları gibi güzel bir sebebe bağlanarak anlatılmış; hüsnütalil sanatı yapılmıştır. 37. Öncüldeki parçada anlatılan tür mensur şiirdir. Bu tür Servetifünun Dönemi nde şiirdeki arayışlardan doğmuştur. Bu tür eserler belli bir başlık altında yazılan, bağımsız ve kendi içinde bir bütünlük taşıyan anlamca yoğun metinlerdir. Uzun cümlelere, iç ahenklere, betimleme ve çözümlemelere sıkça yer veren bu tür, şiirden ziyade düzyazıya yakınlığıyla dikkat çekicidir. Seçeneklerdeki eserlerden Halit Ziya Uşaklıgil e ait Sanata Dair makale, Solgun Demet ise hikâye tarzında yazılmış eserlerdir. Hayal İçinde adlı eser Hüseyin Cahit Yalçın ın roman, Son Emel ise Mehmet Rauf un hikâye türündeki eserleridir. A seçeneğindeki Siyah İnciler, Mehmet Rauf un mensur şiir tarzında kaleme aldığı ünlü eseridir. 39. Öncüldeki parçada anlatılan eser, bireyin iç dünyasını esas alan eserler yazan Ahmet Hamdi Tanpınar ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanıdır. Cumhuriyet Dönemi nde bu tarz eserler kaleme alan sanatçılar Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi ve Mustafa Kutlu dur. Seçeneklerdeki eserlerden Sözde Kızlar Peyami Safa ya, Fahim Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar a, İbiş in Rüyası Tarık Buğra ya ve Mesihpaşa İmamı Samiha Ayverdi ye ait roman türündeki eserlerdir. Bireyin iç dünyasını esas alarak, insanı farklı yönleriyle anlatan romanlardır. C seçeneğindeki Onbinlerin Dönüşü adlı eser toplumcu-gerçekçi yazarlardan biri olan Samim Kocagöz e aittir. 36. Tanzimat Dönemi nde sanatçılar şiiri konuşma diline yaklaştırmayı amaçlamış fakat -Şinasi hariç- bunu pek başaramamışlardır. Özellikle Tanzimat ın sonlarına doğru sanatçıların dili yeniden ağırlaşmıştır. Tanzimat Dönemi şiirleri şekil özellikleri bakımından divan şiirinin âdeta takipçisi olmuş; tema bakımından ise hak, hukuk, adalet, medeniyet, kanun, devlet gibi yeni kavramlar şiirlerde görülmeye başlanmıştır. Türk edebiyatında ilk metafizik ve pastoral konulu şiirler bu dönemde yazılmıştır. Tanzimat sanatçıları hece ölçüsüne önem vermişler fakat şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanma geleneğini sürdürmüşlerdir. Seçeneklerde çeşitli sanatçılardan ve dönemlerden alınan şiir parçalarına bakıldığında; A seçeneğindeki dizeler, Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından Arif Nihat Asya nın Fetih Marşı şiirinden alınmıştır. Dizelerde oldukça sade bir dil görülmektedir. B seçeneğindeki dizeler Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından Ziya Gökalp in Ergenekon adlı şiirinden alınmıştır, şiir hece ölçüsüyle yazılmıştır. C ve E seçeneğindeki dizeler Servetifünun Dönemi sanatçılarından Tevfik Fikret in Sis ve Cenap Şahabettin in Elhan-ı Şita adlı şiirlerinden alınmıştır. C seçeneğindeki şiir Tevfik Fikret in karakteristik özelliği olarak nesre yakın bir üslupta; D seçeneğindeki şiir ise Cenap Şahabettin in karakteristik özelliği olarak daha önce hiç duyulmamış tamlamalarla süslenerek kaleme alınmıştır. E seçeneğindeki dizeler Tanzimat Dönemi sanatçılarından Namık Kemal in Hürriyet Kasidesi adlı şiirinden alınmıştır. Şiirde vatan ve millet kavramları dikkat çekicidir. Bunun yanında şiirin, gazel tipi uyak şeması vardır. 38. Seçeneklerde verilen bilgilere bakıldığında, Millî Edebiyat Dönemi nde aruz-hece tartışması 1905 te Selanik te çıkmakta olan Çocuk Bahçesi adlı dergide Mehmet Emin in şiirleri etrafında başlamıştır; Ömer Seyfettin 1911 de Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle adını duyurmuştur; Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sodom ve Gomore adlı romanında Mütareke yıllarındaki İstanbul u anlatır; Yahya Kemal Eğil Dağlar da Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılarını toplamıştır. bilgileri doğrudur. Halide Edip Adıvar Millî Mücadele Dönemi nin tanınmış ilk romancısıdır. Sanatçının ün kazanmasında Sultanahmet Mitingi ndeki konuşmaları ve Kurtuluş Savaşı nda cephelerde dolaşması gibi özellikleri oldukça etkili olmuştur. Sanatçının söylev türünde eseri bulunmamaktadır. Millî Mücadele Dönemi nde hatip olarak tanınan sanatçı Hamdullah Suphi Tanrıöver dir. Sanatçı söylevlerini Dağ Yolu adlı eserinde toplamıştır. 40. Öncüldeki dizeler dil ve üslûp açısından değerlendirildiğinde, dizelerde parnasizm akımının etkileri görülmektedir. Sanat için sanat anlayışını benimseyen bu akımda biçim ön plandadır. Şiirde yararlılık değil, güzellik aranmış; estetik ön plana çıkarılmıştır. Biçim ve söyleyiş güzelliğine, dilin kusursuzluğuna önem verilmiştir. Bu akım romantizme tepki olarak doğduğu için duygunun yerini düşünce almış, parnasyenler gerçekçi ve ayrıntılı betimlemelere yer vermişler, duygusallığı reddetmişlerdir. Dış dünyayı şiire yansıtmışlar; şiiri ışık, renk ve gölgelerle oluşturmaya çalışmışlardır. 7

8 41. Şiir, müzik dinletilerinde işe koşulan estetik dinleme, irdeleyerek yapılan sorgulayıcı dinleme, öğrenme amacıyla gerçekleştirilen bilgi edinme amaçlı gibi dinleme türleri duruma uygun yöntem ve tekniğin kullanıldığını gösterir. Bu bilgiden hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 42. MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı nda programın yapısı, amaçları, temel beceriler, yöntem ve teknikler, dil bilgisi ve Atatürkçülük konuları bölümler hâlinde verilmiştir. Ayrıca programda öğrenme - öğretme süreci, etkinlik örnekleri, ara disiplinler ve kazanımlar da bulunmaktadır. 43. Dil öğretiminde doğal ortamlardan yararlanılması gerektiğinden A, dil çalışmaları müstakil yani bağımsız olmadığından B, bütün derslerin Türkçe öğretim sorumluluğu olduğundan C ve dil öğretimi bir kültür aktarımı süreci olduğundan E seçenekleri söylenemez. Ancak dil, yapısal bir bütün olduğundan ve bu bütünlük bozulmadan aktarıldığından D seçeneği söylenebilir. 45. Türkçe dersinde sürenin %15 i dinlemeye, %20 si konuşma, %30 u okuma, %20 si yazma ve %15 i dil bilgisine ayrılır. Buna göre kırk dakikalık derste 6 dakika dinlemeye, 8 dakika konuşmaya, 12 dakika okumaya, 8 dakika yazmaya ve 6 dakika dil bilgisine ayrılır. Açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde hem okuma hem de yazma becerisine olması gerekenden daha az zaman ayırdığı için doğru cevabın C seçeneği olduğu görülecektir. 46. Çocuk haklarının korunması, insan haklarına uygun davranma, ayrımcılık yapmama ve eşit, adil davranma ifadeleri doğrudan ulusal ve evrensel kabul görmüş değerleri işaret etmektedir. Bu da Tutku Öğretmen in genel alan yeterliklerinden ulusal ve evrensel değerlere önem vermeye dikkat ettiğini gösterir. 47. Kitap inceleme sürecinde A seçeneğindeki soruyla karakterler, B seçeneğindeki soruyla olayın mekânı, C seçeneğindeki soruyla olay, D seçeneğindeki soruyla yazar hakkında bilgi edinilir ki kitap inceleme sürecinde de bu maddelere ait sorular sorulur. Söz konusu süreçte kitabın basım tarihi incelemeye konu edilmez. 49. Yazılı anlatımı değerlendirmede kullanılan ölçütler ve puanları şu şekilde sıralanmıştır. Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu Davranışlar Puanlar Kâğıt düzeni 3 Yazının okunaklı olması 3 Satırlara düz ve eşit aralıklarla 3 yazma Paragrafların belirgin olması 3 Başlık yazma 3 Giriş ve gelişme paragrafları 10 yazarak konuyu açıkça ortaya koyma Ana düşünceyi yazma 5 Yardımcı düşünceyi yazma 5 Maksada uygun kelimeleri 5 seçme Mantıkça doğru, dil kurallarına 20 uygun, anlamca açık cümleler kurma Bilgi yanlışı yapmama 10 İmla kurallarına uygun yazma 5 Anlattıklarında çelişkiye düşmeme 5 Yazıda dil, anlatım ve mantık 5 bakımından bütünlük sağlama Notlama işaretlerini kullanma 10 Sonuç paragrafı yazma 5 TOPLAM 100 Tablo dikkatle incelendiğinden en yüksek puanın 20 puanla mantıkça doğru, dil kurallarına uygun, anlamca açık cümleler kurma ölçütüne verildiği görülecektir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 44. Parçadaki birinci boşluk tüm kavramlarda bulunan özellikleri tanımladığından asıl, ikinci boşluk kavramlar arası bağı incelediğinden ilişkisel ve üçüncü boşluk zorunlu olmayan bir kavram olduğundan işlevsel özellikten bahsetmektedir. 48. Dinleme / izleme materyallerinin olumsuz öge içermemesi gerektiğinden A, süreye uygun olması gerektiğinden B, kısıtlı düzenlemelere açık olduğundan D ve evrensel değerle çelişemeyeceğinden E seçenekleri söylenebilir. Ancak dinleme / izleme materyallerinin aynı temada farklı türlerde kullanılması gerektiğinden C seçeneği söz konusu materyallerin taşımaması gereken özelliklerdendir. 50. Proje ödevi süresince yapılması gerekenlerin aşamaları şu şekildedir: I. Amaç belirlenir. II. Ölçütler belirlenir. III. Planlama yapılır. IV. Araştırma başlatılır. V. Sunum için hazırlık yapılır. VI. Ürün sunulur. VII. Değerlendirme yapılır. Buna göre yer değiştirilmesi gereken numaralanmış aşamalar I ve IV olduğundan doğru cevap A seçeneğidir. 8

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu

11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI. Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK. Redaksiyon. Burcu Yılmaz. Başak Kutucu. Esra Acar. Pınar Seyfittinoğlu 11. Sınıf TÜRK EDEBİYATI Mustafa CEYDİLEK Nuri CEYDİLEK Redaksiyon Pınar Seyfittinoğlu Başak Kutucu Burcu Yılmaz Esra Acar Ankara 2015 Nitelik Yayınları 9 11. Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı / Mustafa

Detaylı

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar.

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar. TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ Şiirler nazım birimlerine, kafiyelerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (08Aralık 2014-23 Ocak 2015)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (08Aralık 2014-23 Ocak 2015) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (08Aralık 2014-23 Ocak 2015) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 5 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 5 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

TG 15 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 15 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 55 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 33 1. Edebi Türler 2. Edebi Akımlar 3. Edebi Metinler Batı Etkisinde Gelişen Türk Tanzimat Dönemi Türk

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) KURS PROGRAMI ANKAR A, 2012 KURUMUN ADI : Özel Pana Sinema Oyunculuk ve Spikerlik Kursu KURUMUN ADRESİ : Teşvikiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ANAFİKİR: Demokratik anlayış toplumdaki insanları ve bakış

ANAFİKİR: Demokratik anlayış toplumdaki insanları ve bakış 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (25.04.2013 10. 05.2013) Sayın Velimiz, 25.04.2013-10.05. 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati

. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Fen Liselerine Yönelik. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati GİRİŞ En yaygın ve çok yönlü iletişim aracı olan konuşmanın hayatın her alnında büyük önemi var. Anadili öğretimi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

TG 12 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ 3. SINIF II. SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ TEMA Kim Olduğumuz ÜNİTE ADI Bütünün Parçasıyım TARİH 28 Ekim 6 Aralık 2013 SORGULAMA HATLARI Ait Olduğumuz Gruplar İnanç ve Değerler İnanç ve Değerlerin Davranış

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II Dersin Düzeyi:

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Ardıl Çeviri 222032000001425 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : ---- Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II Dersin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ YILLIK PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TÜRKÇE

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı