TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TÜR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG Önemli konuların önce verilmesi gerektiğini söyleyen öğretmen, sürecin sonunda öğrencilerin yeterince dikkatli dinleyemeyeceğini çünkü her bireyin ilgisinin farklı olacağını ve genelde sürecin sonunda dinlemeden kopmaların olacağını kastetmektedir. Bu kopuşların sebebi konuya duyulan ilginin yani motivasyonun düşmesi ile ilgilidir. Öğretmenin dikkat çektiği faktör E seçeneğinde verilmiştir. 4. İyi bir konuşmanın dinleyicilerin işitebileceği bir şiddette olması gerektiğinden A, seslerin anlaşılır şekilde çıkartılması gerektiğinden B, konunun odak noktasından sapması söz konusu olmadığından D ve nefes, heyecan kontrolü olması gerektiğinden E seçenekleri olmazsa olmaz unsurlardır. Ancak hazırlıklı olma, hazırlıklı konuşmalar için olması gereken özelliklerdendir. Günlük konuşmaların çoğu hazırlıksız olduğundan doğru cevap C seçeneğidir. 7. Söz konusu sürecin ilk basamağı okuma ikinci basamağı anlamadır. Anlaşılanlar kavranır ve zihinde yapılandırıldıktan sonra ilişki kurulur ve değerlendirme yapılır. Buna göre öncülde yer değiştirmesi gereken süreçler III. ile V.tir. 2. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenci bilgiye arayarak ulaşır, tam öğrenmede öğrenci ipuçlarını takip eder ve bilgiye ulaşır, iş birliğine dayalı öğretimde küme çalışmaları ön plandadır ve araştırma - inceleme modelinde öğretmen anlatan değil yönlendirendir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen her şeyi aktarandır ve bu aktarımın çok büyük bir kısmı anlatımla yapıldığından öğrencinin dinleme becerisini geliştirecektir. 5. Sesine, duygu tonu katarak konuşma kuralı olduğundan A, beden dili kullanmak gerektiğinden C, doğru telaffuz olmazsa olmaz olduğundan D ve süreçte görgü kurallarına uyulması gerektiğinden E seçenekleri konuşma kurallarını uygulama amacına uygundur. Ancak kendine güvenerek konuşur kazanımı kendini sözlü olarak ifade etme amacına uygun olduğundan doğru cevap B seçeneğidir. 8. Okumanın amacı anlama olduğundan A, eylemin akıcı bir şekilde icra edilmesi gerektiğinden B, stratejik olması gerektiğinden C ve motivasyonsuz gerçekleştirilemeyeceğinden D seçenekleri söylenebilir. Ancak okuma becerisi okulda geliştirilmekle beraber bu gelişimi hayat boyu sürdürebilen bir beceri olduğundan okulda tamamlandığı söylenemez. 3. MEB Türkçe Prorgamı nda becerilere ayrılan oranlar şu şekildedir: Dil bilgisi %15 Dinleme %15 Konuşma %20 Okuma %30 Yazma %20 Buna göre en az orana sahip beceri dinleme becerisidir. Dil bilgisi beceri olarak kabul edilmediğinden doğru cevap A seçeneğidir. 6. Bilgi verme, kesin hüküm iletme içerdiğinden A, soru cevap bölümünden bahsedilmediği için B, iki tezden bahsedilmediği ve tartışmacıların uzman olduğu söylendiğinden D ve konuşmalar sohbet havasında olduğundan E seçenekleri doğru cevap olamaz. Özellikleri verilen hazırlıklı konuşma türü panel dir. 9. Başlık ve içerik ilişkisini sorgulama, yazarın amacını belirleme, sebep - sonuç ilişkilerini kurma, okuduklarını zihinde canlandırma okuduğunu anlama amacına ait kazanımlar olduğundan B, C, D ve E seçenekleri doğru cevap olamaz. A seçeneğindeki kazanım ise anlam kurma amacına aittir. Tıpkı metin içi anlam kurma ve metin dışı anlam kurma gibi. Bu açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A seçeneği olduğu görülecektir. 3

4 10. A, C, D ve E seçeneklerindeki kazanımlar planlı yazma amacına aitken B seçeneğindeki olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır kazanımı yazma kurallarını uygulama amacına aittir. 13. Öncüldeki Okulun imkânlarını artırmak ve sorunlarına çözümler bulmak amacıyla gerekli çalışmaları planlı bir şekilde yürütür. ifadesinde vurgulanan okulun imkânlarını geliştirme bu paragrafın anlattığı genel alan yeterliğinin okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlama olduğunu göstermektedir. Bu bilgiden hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 16. Zihin haritaları var olan bilgilerin görsel resminin oluşturulmasını sağlar. Bu yöntem bilgilerin hafızada tutulmasının yanında kolay bir şekilde kâğıda aktarılmasına da yardımcı olur. Zihin haritaları, diğer not alma tekniklerinden tamamen farklı, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkaran ve kişiye zaman kazandıran bir tekniktir. Bu teknikte belirlenen konu başlığı, kâğıdın merkezine kalın büyük harfler ile yazılır. Yazının yanına konuyu çağrıştıracak bir resim ya da simge çizilebilir. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A, B, C ve D seçeneklerinden herhangi biri değil E seçeneği olduğu görülecektir. 11. Konuların belirlendiği, öğrencilerin amacına uygun konuyu seçtiği ve süreci tasarladığı, öğretmenin yazma korkusunu gidermeye çalıştığı planlı yazma aşaması ilk taslağı oluşturma süreci dir. 14. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenciler pasif olduğu için A, tam öğrenme modeli Bloom tarafından geliştirildiği için C, birlikte ve beraberce iş yapma süreci söz konusu olmadığından D ve buluş yoluyla öğretim stratejisi Bruner tarafından geliştirildiği için E seçenekleri elenir. Öğrencinin aktif olduğu, problem çözme temelli olan ve bu sayede öğrencilere problem çözme basamaklarını öğreten öğretim stratejisi araştırma inceleme yoluyla öğretimdir. Bu stratejisinin kurucusu John Dewey dir. 17. Dil bilim ile ilgili olarak B, C, D ve E seçeneklerindeki söylemler doğrudur. Cümledeki gönderimler bazen isim bazense zamir olabildiğinden B, ana dili konuşucusunun sözcükleri ve gramer yapılarını depoladığı yer sözlükçe olduğundan C, Türkçede süre -kısa ünlüler sebebiyle- ayırıcı özellik olmadığından D ve Türkçedeki ötümsüz ünsüzler olmadığından D ve Türkçedeki ötümsüz ünsüzler f, s, t, k, ç, ş, h, p olmak üzere sekiz adet olduğundan E seçenekleri doğrudur. Ancak sezdirimlerin uzlaşımsal olmama özelliği olduğundan doğru cevap A seçeneğidir. 12. Belli bir konu etrafında oluşturulan sorulara verilen cevaplarla metin oluşturan Kayhan Öğretmen kontrollü yazma tekniğini kullanmıştır. Konu öğretmen tarafından seçildiğinden A, öğrencinin düşüncelerine yön verildiğinden B, yazma süreci bireysel değil sınıfla yapıldığından D ve gruplarla değil topyekûn bir yazma süreci yaşandığından E seçenekleri doğru cevap olamaz. 15. Beyin fırtınası sadece Türkçe dersinde değil, ne zaman hangi derste uygulanırsa uygulansın uyulması gereken belli başlı kuralları haizdir. Öğrencilerin düşüncelerini çekinmeksizin ifade edebileceği bir ortamın oluşturulması gerektiğinden A, süreci başarılı bir şekilde yönetebilecek bir başkan seçilmesi gerektiğinden B, öğrencilerin düşüncelerinin sınırlandırılmaması gerektiği için C ve tek konu odaklı hareket edilmesi gerektiğinden D seçenekleri beyin fırtınası yaptıracak bir öğretmenin yapması gerekenler arasındadır. Ancak bu uygulama bireysel olmadığından ve etkinlikte en az değil en fazla 15 dakika süre ayrılması gerektiğinden Türkçe öğretmeni E seçeneğini yapmamalıdır. 18. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. mısrasında göndergesel; medeniyetin tek dişli canavara, düşmanın alçak olarak nitelenmesine bakılarak heyecana bağlı; korkma, arkadaş yurduma alçakları uğratma yönlendirmelerinden hareketle alıcıyı harekete geçirme, şiir olması yönüyle de sanatsal işlevde kullanılmış denilebilir. Ancak iletişimin devam edip etmediğini kontrol eden kanalı kontrol etme işlemi kullanılmadığından doğru cevap E seçeneğidir. 4

5 19. A seçeneğindeki sızı+la, C seçeneğindeki koku+la, D seçeneğindeki kavuş+ak ve E seçeneğindeki besi+le sözcükleri yapım eki aldıkları için ünlü kaybına uğramışlardır. Ancak B seçeneğinde yapım ekinden kaynaklanan bir sözcük yoktur. 22. Efsane - masal farkıyla ilgili olarak A, C, D ve E seçeneklerindeki yargılar söylenebilir. Ancak efsaneler masallar gibi daima mutlu sonla bitmeyebilir. Bu açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 25. Numaralanmış cümlelere bakıldığında, fıkra türünün ilk örneklerine Divanü Lügâti t-türk te külünç külüt olararak rastlanmıştır, bilmecelerin ilk örnekleri Codex- Cumanicus adlı eserde görülür, atasözleri ilk kez Göktürk Kitabeleri adlı eserde yer almıştır, ninni türü balu balu adıyla ilk kez Divanü Lügâti t-türk te geçer. Bu durumda öncülde numaralanmış olarak verilen cümlelerden I. ve III. cümledeki altı çizili sözler yer değiştirdiğinde cümlelerdeki bilgi yanlışı ortadan kalkar. 20. Diller yapı bakımından tek heceli, eklemeli ve çekimli olarak üçe ayrılır. A seçeneğindeki Japonca, B seçeneğindeki Estonca, D seçeneğindeki Tunguzca ve E seçeneğindeki Fince yapı bakımından tıpkı Türkçe gibi eklemeli dillerdendir. Ancak Tibetçe tek heceli diller sınıfında yer alır. 23. Öncüldeki şiirin yazarı yani Nasrettin Hoca nın İpe Un Serili fıkrasını çocuklar için şiir biçiminde kaleme alan yazar Orhan Veli Kanık tır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 26. Öncüldeki parçada anlatılan destan İslami Dönem destanlarından Battalname dir. Destan, Bizanslılara karşı bir kahramanın hayatı etrafında teşekkül etmiş dinî-menkıbevi bir eserdir. Destan kahramanı, soyu Hz. Muhammed in torunu Hz. Hüseyin e dayandığı için Seyyit olarak anılır. Olağanüstü pek çok özelliğinin yanı sıra evliya nitelikleri taşıyan kahraman, Aşkar Devzâde adlı atıyla birlikte gaza ve cihat ruhu içinde nice mücadeleler vermiştir. Bu eser, Anadolu nun fethi esnasında askerleri cesaretlendirmek için anlatılmış önemli destanlardandır. Türk edebiyatında manzum ve mensur tarzda pek çok Battal Gazi Menkıbesi kaleme alınmıştır. 21. Çocuklar için yazılan masalların akıcı anlatıma sahip olması gerektiğinden A, çocuğun ilgisini çeken olayları içermesi gerektiğinden B, toplumsal değerlerle uyumlu olması gerektiğinden C ve hayale sevk ederken gerçekten koparmaması gerektiğinden E seçenekleri taşıması gereken niteliklerdendir. Ancak masallar eğiticiliği değil çocuğa hoş vakit geçirmeyi amaçladığından öğreticiliğin arka planda olması gerektiğinden doğru cevap D seçeneğidir. 24. Çocuk kitapları fiziksel yönden incelenirken büyüklüğe, ciltlemeye, resimlere, punto ve sayfa düzenine bakıldığından A, B, C ve D seçeneklerindeki kavramlara başvurulur. Ancak plan içerikle ilgili bir kavram olduğundan VI. kavrama başvurulmaz. 27. Öncüldeki parçada sözü edilen sanatçı Karacaoğlan dır. Değirmenden geldim beygirim yüklü / Şu kızı görenin dellenir aklı / On beş yaşında da kırk beş belikli / Bir kız bana emmi dedi, n eyleyim? dizeleriyle ünlü sanatçı 17. yüzyıl âşık edebiyatının samimiyetiyle dikkat çeken en başarılı isimlerindendir. Çukurova yöresinde pek çok ozanı etkileyen âşık, şiirlerini Güney Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır. Genellikle 8 li ve 11 li hece ölçüsüyle şiirlerini söylemiştir. Dinî-tasavvufi konulara pek fazla yer vermemiştir. Karacaoğlan güzelleme türünde koşma, semai ve varsağılarıyla ünlü bir şairdir. Sanatçının şiirlerini ilk kez Saadettin Nüzhet Ergun derleyip yayımlamıştır. 5

6 28. Öncülde verilen dizeler, murabba tarzında yazılan bir vezniaher örneğidir. Vezniaherde her mısra ilk üçü birbiriyle uyaklı dört eşit parçaya bölünmüştür. Bu mısralar ardından gelen mısranın başında tekrarlanır. Diğer parçalar da aynı mısranın içinde birbirini takip eder. Vezniaherin divan şeklinde ve zincirleme şeklinde yazılan biçimleri de vardır. 30. Öncüldeki parçada sözü edilen sanatçı Sultanu ş-şuara namıyla ünlü Baki dir. Sanatçı divan şiirinin 16. yüzyıldaki en büyük birkaç şairinden biridir. Şiirlerinde rind-meşrep, zevk ve eğlence düşkünü olan kimliği açıkça görülmektedir. Ona göre bu kısacık hayattan her fırsatta tat alınmalıydı. Bu düşüncesiyle sanatçı şiirlerinde mecazi aşkı işlememiş, tasavvufa yönelmemiştir. Sanatçının divanında dinî kaside bulunmamakta, ilk kaside olarak Kanuni için yazdığı bir şiir bulunmaktadır. Mahallîleşme hareketinin temellerini atan sanatçının şiirlerinde İstanbul Türkçesinin mükemmelliği ve lezzeti fazlasıyla hissedilir. Kanunî nin vefatı üzerine kaleme aldığı Kanunî Mersiyesi en ünlü eserleri arasındadır. Baki ye şöhretini kazandıran eseri Divan ıdır. Bunun yanında Fezailü l-cihad, Mealimü l-yakin fi-siret-i Seyyidi l-mürselin ve Fezail-i Mekke isimli eserleri de bulunmaktadır. 32. Öncüldeki dörtlük tuyuğ nazım biçimiyle yazılmıştır. Tuyuğ halk edebiyatındaki mâni nazım şekline benzeyen, Türk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir. 14. ve 16. yüzyıllarda daha çok Azeri ve Çağatay sahasında kullanılmıştır. Dört dizeden oluşur ve rubaiyle oldukça benzerlik gösterir. Tuyuğun rubaiden tek farkı fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmasıdır. Rubai kendine özgü aruz kalıplarıyla yazılır. Bir rubainin her dizesi farklı bir aruz kalıbından oluşabilir. Her iki nazım biçiminde de mahlas kullanılmaz. Divan edebiyatında Kadı Burhanettin ve Seyyit Nesimi tuyuğ biçiminin öncüleridir. 29. A, C, D ve E seçeneklerinde doğru bilgiler verilmiştir. Bayburtlu Zihni, ünlü eseri Sergüzeştname nin dışında Kitab-ı Hikâye-i Garibe adlı eserinde nesirlerini toplamıştır. Seyrani, hem hece hem de aruzla yazdığı şiirlerinde samimiyetsiz dindarları eleştirmiş ve 19. yüzyılın taşlama ve mizah ustası âşıkları arasında anılmıştır. 19. yüzyılın kalem şuarası badeli âşıklarından olan Ruhsati, devrinde kendine has âşıklık kolu oluşturan sanatçılardandır. Âşık Ömer in en meşhur şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname sidir. Dedim inci nedir dedi dişimdir / Dedim kalem nedir dedi kaşımdır dizeleriyle âşık edebiyatında müracaalı şiirin usta ismi Ercişli Emrah değil, Erzurumlu Emrah tır. Emrah koşmaları adıyla da bilinen Dedim-dedi li şiirleri âşıklık geleneğine Erzurumlu Emrah kazandırmıştır. Sanatçının yetiştirdiği pek çok ünlü âşık Anadolu da Emrah kolunu oluşturmuşlardır. 31. Kaside divan şairleri tarafından en çok tercih edilen nazım şekillerinden biridir. Kaside, beş bölümden oluşur. İlk bölüm olan nesibte şair methiye bölümüne geçmeden evvel anlatılacak olayın, manzaranın, akla gelebilecek her şeyin tasvirini yapar. Şairin genel kültürünü sergilemesi için en uygun bölüm nesibtir. İkinci bölüm olan girizgâh medhiyyeye giriş bölümüdür. Medhiyye, bir kasidenin yazılış amacını ortaya koyan bölümdür. Bu bölümde şair, adalet, bilgelik, cömertlik, cesaret, merhamet gibi kavramlara değinerek kasidesinde makam sahibi bir kişiyi över ve aynı zamanda o kişiyi belirttiği kavramlara yöneltmeye çalışır. Medhiyye bölümünden sonra fahriye bölümü gelir. Bu bölümde şair kendisinin ne kadar yetenekli ve bilgili olduğunu söyleyerek yaptığı övgünün değerini ortaya koyar. Dua bölümü ise kasidenin en son bölümüdür. Bu bölümde şair kasidede övülen şahsa dua ederek şahsın övdüğü özelliklerinin sürekli olmasını diler. A, B, C ve E seçeneğindeki beyitler bir kasidenin dua bölümünden alınmışken D seçeneğindeki beyit fahriye bölümünden alınmıştır. Bu beyitte şair Sultân-ı sühan menem ifadesiyle kendisini övmüştür. 33. Öncüldeki cümlelerle seçeneklerdeki kavramlar eşleştirildiğinde, herhangi bir nesnenin sorulduğu manzum bilmeceler lugaz; Fuzuli nin Heft Câm adlı eseri gerçek ya da tasavvufi manada içki ve içki âleminin övüldüğü eserler olan sakiname; bir şehrin güzelliklerini içten, samimi bir dille tanıtan eserler şehrengiz; meşhur bir şiire aynı ölçü ve kafiyede mizah yoluyla yazılan nazireler tehzil olarak adlandırılır. Numaralanmış cümlelerde bir kimseyi yermek amacıyla söylenen şiir türü olan hicviyeye ait bir özellik bulunmamaktadır. 34. Öncülde verilen beyit mef ûlü fâ ilâtü mefâ îlü fâ ilün kalıbıyla yazılmıştır. Beyit şu şekilde takti edilmektedir: Gel / gel / be / rü / ki savm / u / salâtun ka - -. /.. -. / / zâsı var /

7 35. Öncüldeki beyitte belirgin olarak görülen söz sanatı hüsnütalil dir. Hüsnütalil bir olayı asıl sebebinden daha güzel ve nükteli bir sebebe bağlama sanatıdır. Beyitte gülün kızarması ve sümbülün bükülmesi doğal bir olayken bu olaylar sevgilinin güzelliğiyle bağdaştırılmıştır. Gül, sevgilinin gülüşünün güzelliğinden dolayı utanarak kızarmış; sümbül ise sevgilinin kâkülünü kıskanarak boynunu bükmüş gibi gösterilerek hüsnütalil sanatı yapılmıştır. Seçeneklerdeki beyitlere bakıldığında, D seçeneğindeki, Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına / Nice atlı tuğlarla kapılmış fetih rüzgârına beytinde fetih olayı, atlıların atlarına yeni bir ülkede yem vermek için yola çıkmaları gibi güzel bir sebebe bağlanarak anlatılmış; hüsnütalil sanatı yapılmıştır. 37. Öncüldeki parçada anlatılan tür mensur şiirdir. Bu tür Servetifünun Dönemi nde şiirdeki arayışlardan doğmuştur. Bu tür eserler belli bir başlık altında yazılan, bağımsız ve kendi içinde bir bütünlük taşıyan anlamca yoğun metinlerdir. Uzun cümlelere, iç ahenklere, betimleme ve çözümlemelere sıkça yer veren bu tür, şiirden ziyade düzyazıya yakınlığıyla dikkat çekicidir. Seçeneklerdeki eserlerden Halit Ziya Uşaklıgil e ait Sanata Dair makale, Solgun Demet ise hikâye tarzında yazılmış eserlerdir. Hayal İçinde adlı eser Hüseyin Cahit Yalçın ın roman, Son Emel ise Mehmet Rauf un hikâye türündeki eserleridir. A seçeneğindeki Siyah İnciler, Mehmet Rauf un mensur şiir tarzında kaleme aldığı ünlü eseridir. 39. Öncüldeki parçada anlatılan eser, bireyin iç dünyasını esas alan eserler yazan Ahmet Hamdi Tanpınar ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanıdır. Cumhuriyet Dönemi nde bu tarz eserler kaleme alan sanatçılar Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi ve Mustafa Kutlu dur. Seçeneklerdeki eserlerden Sözde Kızlar Peyami Safa ya, Fahim Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar a, İbiş in Rüyası Tarık Buğra ya ve Mesihpaşa İmamı Samiha Ayverdi ye ait roman türündeki eserlerdir. Bireyin iç dünyasını esas alarak, insanı farklı yönleriyle anlatan romanlardır. C seçeneğindeki Onbinlerin Dönüşü adlı eser toplumcu-gerçekçi yazarlardan biri olan Samim Kocagöz e aittir. 36. Tanzimat Dönemi nde sanatçılar şiiri konuşma diline yaklaştırmayı amaçlamış fakat -Şinasi hariç- bunu pek başaramamışlardır. Özellikle Tanzimat ın sonlarına doğru sanatçıların dili yeniden ağırlaşmıştır. Tanzimat Dönemi şiirleri şekil özellikleri bakımından divan şiirinin âdeta takipçisi olmuş; tema bakımından ise hak, hukuk, adalet, medeniyet, kanun, devlet gibi yeni kavramlar şiirlerde görülmeye başlanmıştır. Türk edebiyatında ilk metafizik ve pastoral konulu şiirler bu dönemde yazılmıştır. Tanzimat sanatçıları hece ölçüsüne önem vermişler fakat şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanma geleneğini sürdürmüşlerdir. Seçeneklerde çeşitli sanatçılardan ve dönemlerden alınan şiir parçalarına bakıldığında; A seçeneğindeki dizeler, Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından Arif Nihat Asya nın Fetih Marşı şiirinden alınmıştır. Dizelerde oldukça sade bir dil görülmektedir. B seçeneğindeki dizeler Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından Ziya Gökalp in Ergenekon adlı şiirinden alınmıştır, şiir hece ölçüsüyle yazılmıştır. C ve E seçeneğindeki dizeler Servetifünun Dönemi sanatçılarından Tevfik Fikret in Sis ve Cenap Şahabettin in Elhan-ı Şita adlı şiirlerinden alınmıştır. C seçeneğindeki şiir Tevfik Fikret in karakteristik özelliği olarak nesre yakın bir üslupta; D seçeneğindeki şiir ise Cenap Şahabettin in karakteristik özelliği olarak daha önce hiç duyulmamış tamlamalarla süslenerek kaleme alınmıştır. E seçeneğindeki dizeler Tanzimat Dönemi sanatçılarından Namık Kemal in Hürriyet Kasidesi adlı şiirinden alınmıştır. Şiirde vatan ve millet kavramları dikkat çekicidir. Bunun yanında şiirin, gazel tipi uyak şeması vardır. 38. Seçeneklerde verilen bilgilere bakıldığında, Millî Edebiyat Dönemi nde aruz-hece tartışması 1905 te Selanik te çıkmakta olan Çocuk Bahçesi adlı dergide Mehmet Emin in şiirleri etrafında başlamıştır; Ömer Seyfettin 1911 de Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle adını duyurmuştur; Yakup Kadri Karaosmanoğlu Sodom ve Gomore adlı romanında Mütareke yıllarındaki İstanbul u anlatır; Yahya Kemal Eğil Dağlar da Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılarını toplamıştır. bilgileri doğrudur. Halide Edip Adıvar Millî Mücadele Dönemi nin tanınmış ilk romancısıdır. Sanatçının ün kazanmasında Sultanahmet Mitingi ndeki konuşmaları ve Kurtuluş Savaşı nda cephelerde dolaşması gibi özellikleri oldukça etkili olmuştur. Sanatçının söylev türünde eseri bulunmamaktadır. Millî Mücadele Dönemi nde hatip olarak tanınan sanatçı Hamdullah Suphi Tanrıöver dir. Sanatçı söylevlerini Dağ Yolu adlı eserinde toplamıştır. 40. Öncüldeki dizeler dil ve üslûp açısından değerlendirildiğinde, dizelerde parnasizm akımının etkileri görülmektedir. Sanat için sanat anlayışını benimseyen bu akımda biçim ön plandadır. Şiirde yararlılık değil, güzellik aranmış; estetik ön plana çıkarılmıştır. Biçim ve söyleyiş güzelliğine, dilin kusursuzluğuna önem verilmiştir. Bu akım romantizme tepki olarak doğduğu için duygunun yerini düşünce almış, parnasyenler gerçekçi ve ayrıntılı betimlemelere yer vermişler, duygusallığı reddetmişlerdir. Dış dünyayı şiire yansıtmışlar; şiiri ışık, renk ve gölgelerle oluşturmaya çalışmışlardır. 7

8 41. Şiir, müzik dinletilerinde işe koşulan estetik dinleme, irdeleyerek yapılan sorgulayıcı dinleme, öğrenme amacıyla gerçekleştirilen bilgi edinme amaçlı gibi dinleme türleri duruma uygun yöntem ve tekniğin kullanıldığını gösterir. Bu bilgiden hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 42. MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı nda programın yapısı, amaçları, temel beceriler, yöntem ve teknikler, dil bilgisi ve Atatürkçülük konuları bölümler hâlinde verilmiştir. Ayrıca programda öğrenme - öğretme süreci, etkinlik örnekleri, ara disiplinler ve kazanımlar da bulunmaktadır. 43. Dil öğretiminde doğal ortamlardan yararlanılması gerektiğinden A, dil çalışmaları müstakil yani bağımsız olmadığından B, bütün derslerin Türkçe öğretim sorumluluğu olduğundan C ve dil öğretimi bir kültür aktarımı süreci olduğundan E seçenekleri söylenemez. Ancak dil, yapısal bir bütün olduğundan ve bu bütünlük bozulmadan aktarıldığından D seçeneği söylenebilir. 45. Türkçe dersinde sürenin %15 i dinlemeye, %20 si konuşma, %30 u okuma, %20 si yazma ve %15 i dil bilgisine ayrılır. Buna göre kırk dakikalık derste 6 dakika dinlemeye, 8 dakika konuşmaya, 12 dakika okumaya, 8 dakika yazmaya ve 6 dakika dil bilgisine ayrılır. Açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde hem okuma hem de yazma becerisine olması gerekenden daha az zaman ayırdığı için doğru cevabın C seçeneği olduğu görülecektir. 46. Çocuk haklarının korunması, insan haklarına uygun davranma, ayrımcılık yapmama ve eşit, adil davranma ifadeleri doğrudan ulusal ve evrensel kabul görmüş değerleri işaret etmektedir. Bu da Tutku Öğretmen in genel alan yeterliklerinden ulusal ve evrensel değerlere önem vermeye dikkat ettiğini gösterir. 47. Kitap inceleme sürecinde A seçeneğindeki soruyla karakterler, B seçeneğindeki soruyla olayın mekânı, C seçeneğindeki soruyla olay, D seçeneğindeki soruyla yazar hakkında bilgi edinilir ki kitap inceleme sürecinde de bu maddelere ait sorular sorulur. Söz konusu süreçte kitabın basım tarihi incelemeye konu edilmez. 49. Yazılı anlatımı değerlendirmede kullanılan ölçütler ve puanları şu şekilde sıralanmıştır. Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu Davranışlar Puanlar Kâğıt düzeni 3 Yazının okunaklı olması 3 Satırlara düz ve eşit aralıklarla 3 yazma Paragrafların belirgin olması 3 Başlık yazma 3 Giriş ve gelişme paragrafları 10 yazarak konuyu açıkça ortaya koyma Ana düşünceyi yazma 5 Yardımcı düşünceyi yazma 5 Maksada uygun kelimeleri 5 seçme Mantıkça doğru, dil kurallarına 20 uygun, anlamca açık cümleler kurma Bilgi yanlışı yapmama 10 İmla kurallarına uygun yazma 5 Anlattıklarında çelişkiye düşmeme 5 Yazıda dil, anlatım ve mantık 5 bakımından bütünlük sağlama Notlama işaretlerini kullanma 10 Sonuç paragrafı yazma 5 TOPLAM 100 Tablo dikkatle incelendiğinden en yüksek puanın 20 puanla mantıkça doğru, dil kurallarına uygun, anlamca açık cümleler kurma ölçütüne verildiği görülecektir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 44. Parçadaki birinci boşluk tüm kavramlarda bulunan özellikleri tanımladığından asıl, ikinci boşluk kavramlar arası bağı incelediğinden ilişkisel ve üçüncü boşluk zorunlu olmayan bir kavram olduğundan işlevsel özellikten bahsetmektedir. 48. Dinleme / izleme materyallerinin olumsuz öge içermemesi gerektiğinden A, süreye uygun olması gerektiğinden B, kısıtlı düzenlemelere açık olduğundan D ve evrensel değerle çelişemeyeceğinden E seçenekleri söylenebilir. Ancak dinleme / izleme materyallerinin aynı temada farklı türlerde kullanılması gerektiğinden C seçeneği söz konusu materyallerin taşımaması gereken özelliklerdendir. 50. Proje ödevi süresince yapılması gerekenlerin aşamaları şu şekildedir: I. Amaç belirlenir. II. Ölçütler belirlenir. III. Planlama yapılır. IV. Araştırma başlatılır. V. Sunum için hazırlık yapılır. VI. Ürün sunulur. VII. Değerlendirme yapılır. Buna göre yer değiştirilmesi gereken numaralanmış aşamalar I ve IV olduğundan doğru cevap A seçeneğidir. 8

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI E Ğ İ T İ M V E B İ L İ M B A K A N L I Ğ I EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III SINIF Üsküp, Haziran 2013 yılı ÜÇ YILLIK ORTA MESLEKÎ EĞİTİMİ I. GİRİŞ (Öğretim dersi ile

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME

ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:189 203 ÇOCUK EDEBİYATINDA İHMAL EDİLMİŞ BİR EDEBÎ TÜR: DENEME Namık Kemal ŞAHBAZ Özet Çocukların bilişsel, dil ve sosyal gelişiminde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI. Prof. Dr. Erman ARTUN

ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI. Prof. Dr. Erman ARTUN 1 ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI Prof. Dr. Erman ARTUN Çocuk edebiyatı, 2-14 yaşlar arasının gereksinimlerini karşılayan bir edebiyattır. Çocuk edebiyatı çocukluk çağında bulunan

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ TÜRK EDEBİYATI-10 1 1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de öyledir. Buna da bilim tarihi denir. Bunun gibi Kültür

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 1 Mustafa Ruhi Şirin ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 2 ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. Ders ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ/ 9 2. Ders ÇOCUK, ÇOCUKLUK VE ÇOCUĞUN

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Sayfalar/Pages: 1-39 1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Özet Bekir GÖKÇE 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı