SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL FOTO RAF MAK NELER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G L (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOfiTUMO LU (Ünite 6, 7) Editör Doç.Dr. Melih Zafer ARICAN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Nurcan Tepecik Dil Yaz m Dan flman Okt. Nilay Giriflen Grafiker Burhan Bilgiç Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Say sal Foto raf Makineleri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 800 adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri... 2 SAB T OBJEKT FL SAYISAL FOTO RAF MAK NELER... 3 Alg lay c Boyutlar... 4 Gizli Kameralar... 7 Kullan m Amaçlar... 8 Belirleyici Özellikleri... 8 Cep Telefonlar... 9 Kullan m Amaçlar... 9 Belirleyici Özellikleri Basit Küçük Boyutlu Foto raf Makineleri Kullan m Amaçlar Belirleyici Özellikleri Geliflmifl Küçük Boyutlu Foto raf Makineleri Kullan m Amaçlar Belirleyici Özellikleri Elektronik Bakaçl (EVF) Foto raf Makineleri Kullan m Amaçlar Belirleyici Özellikleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar mm DSLR Foto raf Makineleri G R fi MM DSLR FOTO RAF MAK NES N N TEMEL YAPISI, ÖGELER VE filevler Gövde Alg lay c lar ve Görüntü fllemcileri Jpeg - Joint Photographic Experts Group (.jpg ya da.jpeg) Dosyalama Örtücü Mekanizmas Ifl k Ölçer zleme Düzene i / Ayna, Pentaprizma ve Bakaç (Vizör) Netleme Düzene i Objektif Ifl k Geçirgenli i ve Diyafram Bak fl Aç s Odak Uzakl MM DSLR FOTO RAF MAK NELER N N TÜRLER APS-C Tip 35mm DSLR Foto raf Makineleri APS- H (Advanced Photo Sytem - High) Türü 35mm DSLR Foto raf Makineleri Tam Çerçeve (Full Frame) 35mm DSLR Foto raf Makineleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar vii 1. ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Say sal De iflebilir Objektifli Aynas z Foto raf Makineleri G R fi SAYISAL DE fieb L R OBJEKT FL AYNASIZ FOTO RAF MAK NELER Mikro 4/3 (Micro Four Thirds) Sistemi /3 (Four Thirds) Sistemi Mikro 4/3 (Micro Four Thirds) Sistemi Sistemin Özellikleri NEX ve NX Sistemleri Sony NEX Sistemi Samsung NX Sistemi Telemetreli Modeller Alg lay c s yla Birlikte De iflen Objektif Sistemi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Büyük ve Orta Format Foto raf Makineleri G R fi BÜYÜK FORMAT FOTO RAF MAK NELER Büyük Format Foto raf Makinelerinin Türleri ve Yap lar Düzlem Yatakl Foto raf Makineleri Monoray (Tek Rayl ) Foto raf Makineleri Büyük Format Foto raf Makinelerinin Temel Yap sal Ögeleri ve fllevleri Tafl y c Unsurlar Görüntüleme Unsurlar Büyük Format Foto raf Makinelerinin Fonksiyon ve Çal flma Prensipleri Biçim ve Perspektif Kontrolü Net Alan Derinli i Kontrolü ORTA FORMAT FOTO RAF MAK NELER Orta Format Foto raf Makinelerinin Türleri ve Yap lar Geleneksel SLR-TLR Orta Formatlar Kompozit SLR Orta Formatlar Say sal SLR Orta Formatlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar HDSLR: Film Çekiminde Kullan lan Say sal Foto raf Makineleri G R fi YEN B R KAMERA TÜRÜ: HDSLR KLAS K V DEO KAMERALARA UYGULANAN SINIF AYRIMI VE NEDENLER YEN KUfiAK D J TAL F LM KAMERALARI SONUNDA UCUZA F LM ÇEKEB LECE N Z B R KAMERA: HDSLR HDSLR lar n Olumsuz Yönleri

5 çindekiler v CMOS Alg lay c lar n Yap s ndan Gelen Rolling Shutter Sorunu Merdivenlenme Sorunu Bakaç Sorunu AVCHD veya h264 Gibi Yüksek S k flt rma Oranl Codecler Kullanmalar Ses Kayd Sorunu Time Code Sorunu Ergonomi Netlik Sorunu Ç k fl Sorunu Kay t Süresi S n r Alg lay c Is nmas HDSLR Kameralar çin Eklentiler Bakaçlar Follow Focus (Netlik Takip Sistemleri) Destek Sistemleri B R HDSLR LE ÇEK M YAPARKEN D KKAT ED LMES GEREKEN NOKTALAR HDSLR lar n Gelece i Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Say sal Foto rafta Yard mc Gereçler G R fi SAYISAL FOTO RAFTA KULLANILAN VER SAKLAMA ÜN TELER Bellek Kartlar SD (Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) Mini SD Micro SD Compact Flash (CF) xd-picture Card Sony Memory Stick Microdrive Multi Media Card Optik Depolama Birimleri: CD-R, DVD-R ve BR-D Manyetik Kay t Ortamlar (Diskler) Sabit Diskler Harici (Tafl nabilir) Diskler Tafl nabilir Çoklu Ortam Depolama Birimleri Web Tabanl Veri Depolama Servisleri SAYISAL FOTO RAFTA KULLANILAN VER AKTARMA YÖNTEMLER VE ARAÇLARI Bellek Kart Okuyucular Veri Aktarma Kablolar USB Kablosu FireWire Kablosu Foto raf flleme Yaz l m Kullanarak Efl Zamanl Foto raf Aktar m Kablosuz Aktar m Bluetooth Sistem K z lötesi Sistem Kablosuz (Wi-Fi) Yerel A a Foto raf Aktar m ÜN TE

6 vi çindekiler SAYISAL FOTO RAFTA KULLANILAN YAZILIMLAR Adobe Photoshop Adobe LightRoom Adobe Bridge Picasa Aperture Capture One PTGui Pro Photomatix Pro FOTO RAF ÇEKERKEN KULLANILAN YARDIMCI DONANIMLAR Üçayak Filtreler Ayd nlatma Araçlar Sürekli Ifl k Kaynaklar Flafllar Stüdyo Paraflafllar Fotoflood Ampüller Led Ifl klar Kablolu ve Uzaktan Kumandal Çekim Dü meleri GÖRÜNTÜ TARAYICILAR Düz Yat k (Flatbed) Taray c Saydam Taray c Dönen Tamburlu Taray c Boyutlu Taray c GÖRÜNTÜ ÇIKTI C HAZLARI Mürekkep Püskürtmeli Yaz c lar Termal Yaz c lar Fotorealistik Bask Cihaz Renkli Lazer Yaz c RGB Lazer Tüplü Foto raf Bask Sistemi (Lambda) Film Ç kt Sistemi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Say sal Foto raf Makinesinin Kullan ld Alanlar G R fi YAKIN PLAN (MAKRO) FOTO RAFÇILIK MASA ÜSTÜ (STILL LIFE) FOTO RAFÇILIK KOPYALAMA (REPRODÜKS YON) BASIN FOTO RAFÇILI I BELGESEL FOTO RAFÇILIK REKLAM VE TANITIM FOTO RAFÇILI I B L M VE UZAY ÇALIfiMALARI NTERNET Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Dizin

7 Önsöz vii Önsöz Say sal Foto raf Makineleri kitab, hayat m z n her alan na giren, say sal foto raf makinelerinin bütün türleri hakk nda bilgi sahibi olunmas n, ifllevlerini, makineleri oluflturan ögeleri ve kullan m amac na göre hangi tür makinenin tercih edilmesi konusunda okuyucusunu bilgilendirmeyi amaçlamaktad r. Foto rafç l k; görüntülerin iki boyutlu fl a duyarl bir yüzey (film ya da say - sal alg lay c ) üzerine, foto raf makinesi ad verilen bir ayg t yard m yla, dura an bir flekilde kaydedilme ifllemidir. Tan mdan da anlafl laca üzere foto raf makinesi, foto raf çekimi iflleminin vazgeçilmez unsurlar ndan biridir. Bu nedenledir ki, birçok foto raf merakl s, etkileyici bir foto raf gördüklerinde, ilk olarak hangi makine ile çekildi ini sorarlar. Bu sorudaki temel yan lg, ayn makine kendilerinde olsa, benzer bir foto raf çekebileceklerini düflünmeleridir. Her ne kadar bu kitap, say sal foto raf makineleri konusu üzerine yaz lm fl ve bu konunun önemini vurgulam fl olsa da, sanatsal ya da düflünsel yarat, insan n usunda bafllar ve orada sonlan r. Foto raf makinesi, düflünceleri ka da aktarmada, kullan lan bir kalemden daha etkili de ildir. Bu durumun kavranmas için, Türkiye de pek be enilmeyen Rus foto raf makineleri ile Rus foto rafç lar n n 20. Yüzy l boyunca çektikleri foto raflar incelemek yeterli olacakt r. Ancak yine de, foto rafç l kta baflar l olmak için, foto raf n teknik dilyap s n ve teknolojisini iyi bilmek gerekir. Bu nedenle Say sal Foto raf Makineleri kitab nda, basit küçük boyutlu foto raf makinelerinden, büyük format foto raf makineleri ve say sal arkal klara kadar tüm foto raf makineleri ve kullan mlar hakk nda okuyucu bilgilendirilmifltir. Bu kitab n haz rlanmas nda eme i geçen; baflta ünite yazarlar m z Yrd. Doç. Çetin Ergand, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kofltumo lu, Ö r. Gör. Emre kizler ve Dr. lker Canikligil e, Aç k Ö retim Fakültesi nden Kadriye Kobak a ve çizimler konusunda yard mc olan Burhan Bilgiç e teflekkür ederim. Ayr ca, Program Koordinatörlü ü boyunca, Aç k Ö retim Fakültesi bünyesinde yay nlad onlarca kitapla, Türkiye ye gerçek bir foto raf kütüphanesi kazand r lmas n sa layan, Asistan olmaktan her zaman gurur duydu um hocam Prof. Dr. Levend K l ç a, Türkiye foto raf dünyas na b rakt bu de erli hazine için flükranlar m sunar m. Çok zeki insanlar n yaflad co rafyam zda, en önemli ihtiyac m z yaz l bilgi ve bu bilginin paylafl lmas d r. Bu projenin bir parças olmaktan onur duyuyorum. Dilerim bu kitap ve tüm foto raf kitaplar okuyucular na faydal olur. Editör Doç.Dr. Melih Zafer Ar can

8 1SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Sabit objektifli basit ve geliflmifl küçük say sal foto raf makinelerini tan yarak ay rt edici özelliklerini aç klayabilecek, Kullan m amac na en uygun foto raf makinesi modelini seçebilecek, Foto raf çekmeye yeni bafllayanlara makine seçimi konusunda tavsiyeler verebilecek, Say sal foto raf makinelerinde yaflanan geliflmeleri izleyerek gelece i hakk nda yorum yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Küçük Boyutlu Foto raf Makineleri Alg lay c Boyutu Tasar m Kullan fll l k Kolay Kullan m Zoom Görüntü Kalitesi Malzeme Kalitesi çindekiler Say sal Foto raf Makineleri Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri SAB T OBJEKT FL SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

9 Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri SAB T OBJEKT FL SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Say sal foto raf makinelerinin birbirlerine göre en belirgin farklar, boyutlar ve tasar mlar n n çeflitlilik göstermesidir. Baz makineler çok küçük boyutlara sahipken baz lar ise çok daha büyük ve a rd r. Bu farkl boyutlar, kullan m amaçlar - na ba l olarak ortaya ç kmaktad r. Sürekli yan m zda tafl mam z için gelifltirilen cep telefonlar ayn zamanda en küçük foto raf makineleri olarak da ifllev görürken daha fazla görevi yerine getirebilecek yap daki çok fonksiyonlu makineler daha büyük ve a rd r. Farkl boyut ve tasar mlarda üretilen foto raf makineleri için farkl boyutlarda görüntü alg lay c lar üretilmektedir. Cep telefonlar ve kompakt foto raf makineleri için alg lay c lar (köflegen uzunluklar ) 1/3 inç, 1/2,5 inç, 1/1,8 inç, 1/1,6 inç, 2/3 inç gibi boyutlarda, DSLR modeller içinse alg lay c lar (en x boy) 17,3 x 13 mm, 23,5 x 15,7 mm ve 24 x 36 mm gibi boyutlarda üretilmektedir. Foto raf 1.1 Farkl boyut ve tasar mlarda sabit objektifli say sal foto raf makineleri. Foto raf 1.2 Farkl boyutlarda alg lay c lar. Alg lay c boyutu büyüdükçe fl daha iyi kavrama yetene i ve/veya çözünürlük de eri artar.

10 4 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.3 Sabit objektifli foto raf makinelerinde objektif ile alg lay c birbirine çok yak n konumland r labildikleri için optik performans artar. fiekil 1.1 Çok çeflitli boyutlarda alg lay c lar üretilmektedir. De iflebilir objektifli foto raf makineleriyle k yasland klar nda sabit objektifli foto raf makineleri; küçük alg lay c lar, yavafll klar ve s n rl ifllevleri nedeniyle foto rafç l k zevki veren modeller olmasalar da objektiflerinin alg lay c ya yak n konumlanmalar nedeniyle çok ifllevsel bir yap ya sahiptir. SLR modellerde objektif ile alg lay c aras na ayna mesafesi kadar bir boflluk girdi i için objektifin önünde de minimum netleme mesafesi ad verilen kullan lamaz bir derinlik bulunur. Oysa objektiflerin alg lay c ya çok yak n konumlanabildi i sabit objektifli foto raf makineleri çok daha yak na netlik yapabilir. Pek çok küçük boyutlu (kompakt) foto raf makinesi makro (yak n plan) modunda 1-2 cm. yak na kadar netleyebilmektedir. Söz konusu objektiflerin, bu özelli e ek olarak hem genifl aç yla görebilmesi hem de çok uzaktaki nesneleri yaklaflt rabilmesi gibi olumlu özellikleri de birlikte gerçeklefltirdi i düflünüldü ünde asl nda son derece yararl bir tasar ma sahip olduklar daha iyi anlafl l r. Sabit objektifli foto raf makinelerinin çok büyük bir bölümünün sahip oldu u temel sorun, kulland klar alg lay c boyutlar - n n çok küçük olmas ndan kaynaklanmaktad r. Neyse ki bu sorunu yaflatmayan, nispeten büyük boyutlarda alg lay c kullanan, kaliteli modeller de üretilmektedir. Boyutlar n büyümesi, makinelerin üzerindeki objektiflerin ve/veya içindeki alg lay c lar n da boyutlar n n büyümesine yol açmaktad r. Alg lay c n n boyutlar büyüdükçe alg lama hücreleri daha temiz sinyaller üretebilmekte ve bu da daha kaliteli görüntülerin oluflmas n sa lamaktad r. Objektiflerin net görüntü daire çap, kulland klar alg lay c boyutu ile do ru orant l d r ve alg lay c boyutunun büyümesi durumunda, foto raf makinesinin önündeki objektifin çap ve a rl da artmaktad r. Öte yandan, foto rafta kaliteyi belirleyen daha pek çok unsur bulundu u unutulmamal d r. Söz konusu unsurlar; alg lay c büyüklü ü, çözünürlük, objektif kalitesi, yaz l m ve kullan c n n tercihleridir. Bu nedenle, ayn çözünürlükteki iki farkl foto raf makinesinin oluflturdu u görüntüler birbirinden farkl olacakt r. Alg lay c Boyutlar Alg lay c n n genifl yüzeyli olmas - n n önemli yararlar vard r. Ayn çözünürlükte iki alg lay c dan daha genifl yüzeyli olan n üzerindeki her bir alg lama hücresinin de yüzeyi daha genifl olaca için, özellikle daha az fl kl ortamlarda fl daha iyi kavrayaca ndan görüntü kalitesi daha yüksek olacakt r (fiekil 1.1). Asl nda görüntü kalitesindeki temel fark, her bir hücrenin yüzey büyüklü ünden kaynaklan r. Genifl yüzeyli hücreler gerçe e daha yak n, daha temiz pikseller oluflturur. Özellikle düflük fl k koflullar nda bu durum daha da belirginleflir. Çok küçük yüzeylere sahip hücreler, az fl kl

11 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri ortamlarda güçlü bir ak m oluflturamad klar için foto rafç lar aras nda çamur gibi diye adland r lan (kontrast düflük, renk do rulu undan yoksun ve kirli) görüntülerin oluflmas na neden olurlar. Cep telefonlar ve küçük boyutlu makinelerin daha çok yaflatt bu sorunun as l nedeni, alg lama hücrelerinin çok küçük olmas d r. Örne in cep telefonlar nda kullan lan 12 milyon piksellik alg lay c lar n hücreleri 1-2 mikrometrelik kenar uzunluklar na sahipken ayn çözünürlü e sahip tam çerçeve (full frame) bir DSLR nin hücreleri 8-9 mikrometrelik kenar uzunluklar na sahip olabilmektedir. Bu hücrelerin yüzey hesab yap l rsa, küçük hücrelerin yüzeyleri 1-4 mikrometrekare aras ndayken, büyük hücrelerin mikrometrekare aras nda olduklar görülür (fiekil 1.2). Aradaki fark, görüntü kalitesine (ayn oranda olmasa da) büyük ölçüde yans r. Alg lay c yüzeyinin büyüklü ü, bir baflka üstünlük daha sa lar: Her bir hücrenin ayn büyüklükte olmas durumunda, iki farkl alg lay c dan daha genifl yüzeyli olan daha yüksek çözünürlü e sahip olacakt r. Genellikle üretim teknolojisinden 2 m kaynaklanan belirli hücre büyüklükleri (1,7 µm, 2,2 µm, 4,3 9 m µm, 6,4 µm, 9 µm gibi) söz konusudur ve üretilecek alg lay - c n n boyu ve çözünürlü ü için bu de erlerden hareket edilir. Dolay s yla ayn üretim tekni iyle (örne in 6,4 mikrometre ile) küçük yüzeyli 6 milyon piksellik bir alg lay c ya da daha büyük yüzeyli 24 milyon piksellik bir alg lay c üretilebilir. Piksel baz nda incelendi inde, teorik olarak bu iki alg lay c n n benzer kalitede görüntü oluflturmas beklenir ancak say sal teknolojide, alg lay c hücre büyüklü ünün yan s ra görüntü kalitesini etkileyen baflka etkenler de söz konusu oldu u için uygulamada çok farkl sonuçlar elde edilebilir. Bu etkenlerin bafl nda optik, yaz l m ve ifllemci gelmektedir. Alg lay c lar, üretim zorluklar na ba l olarak belli standart boyutlarda üretilir. Zaman zaman özel üretim boyutlar na rastlan lsa da maliyeti yükseltti i için çok fazla ye lenmez ve Tablo: 1-1 deki standart boyutlardan biri seçilir. Boyutlardan söz ederken maalesef her zaman ngiliz ölçü birimi olan inç söz konusudur. Asl nda dikdörtgen fleklindeki alg lay c n n köflegen uzunlu u baz al n r. Ancak durumu daha da zorlaflt rmak istercesine, 1950 lerdeki televizyon kameralar n n tüplerinde kullan lan 1/2, 2/3 gibi standart boyutlar kullan lmaya devam edilmektedir. Ancak söz konusu boyutlar alg lay c n n köflegen uzunlu u de il, eski cam tüplerin d fl çaplar n tan mlamaktad r. Anlafl lmas güç olsa da eski bir standart n günümüz teknolojisindeki karfl l anlam na gelen bu ifade flekli, çap n yaklafl k üçte ikisi olan alg lay c köflegenini tan mlamak için kullan l r. Boyutlar büyüdükçe tip ler yerine adlar ya da k saltmalar kullan ld dikkat çekmektedir. 5 Mikrometre: Metrenin milyonda biri, yani milimetrenin binde biri uzunlu undaki ölçü birimi. K saltmas : µm. Yaln zca birkaç µm geniflli indeki her bir alg lama hücresinin asl nda ne kadar küçük oldu unu daha iyi anlamam z sa layan uzunluk ölçüsü birimidir. fiekil 1.2 Büyük yüzeyli alg lama hücreleri özellikle az fl kl ortamlarda, küçük yüzeyli alg lama hücrelerine göre daha kaliteli görüntüler üretebilmektedir.

12 6 Say sal Foto raf Makineleri fiekil 1.3 Küçük boyutlu foto raf makinelerinde kullan lan alg lay c lar tan mlamak için kullan lan, inç cinsinden çap de eri gerçek boyutlar yans tmamaktad r; gerçek boyutlar daha da küçüktür mm 6.72mm 4.03 mm 7.17 mm 8.80 mm 8.93mm 5.32 mm 11.00mm 1/2.7 1/1.8 2/ mm Tablo 1.1 Alg lay c lar n tipleri ve boyutlar Alg lay c Boyutlar (mm) Tip En/Boy oran Çap (mm) Köflegen En Boy 1/3.6" 4: /3.2" 4: /3" 4: /2.7" 4: /2.5" 4: /2.3" 4: /2" 4: /1.8" 4: /1.7" 4: /3" 4: " 4: /3" (Four Thirds) 4: " (Foveon X3) 3: " (APS-C) 3: " (APS-C) 3: "(APS-H) 3: mm (Full Frame) 3: Leica S 3: Orta Format 4: Orta Format 4: Orta Format 4: Alg lay c boyutlar ile bu alg lay c lar n önünde kullan lan objektiflerin ayd nlatma daireleri aras nda bir iliflki bulunmaktad r. Objektifin net görüntü daire çap, arkas nda bulunan alg lay c y tamamen kaplamak zorundad r. Bu durumda alg lay c n n köflegeni, önünde kullan lan normal objektifin net görüntü daire çap na eflit olmal d r. Herhangi bir boyuttaki alg lay c için normal objektif tan m da flöyle yap labilir: Net görüntü daire çap n n odak uzunlu una eflit oldu u objektiftir. Bu bilgi kullan larak, alg lay c boyutu bilinen tüm foto raf makineleri için normal objektif tan m yap labilir ve her foto raf makinesinin üzerindeki objektifin nas l bir görüntü üretebilece i tahmin edilebilir. Objektifin gövde ile bütünle-

13 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri flik olarak üretildi i tüm foto raf makinelerinde küçük boyutlu alg lay c lar kullan lmaktad r ve bu objektiflerin odak uzakl klar 35mm lik film kullanan (tam çerçeve) foto raf makinelerinden daha k sad r. Hangi oranda daha k sa oldu unu anlamak için tam çerçeve foto raf makinelerinin normal odak uzakl olan 50mm yi, k yaslanmak istenen foto raf makinesinin normal odak uzakl bölmek yeterlidir. Ç kan sonuç odak çarpan olarak bilinen kavramd r. Küçük boyutlu alg lay c lar, yüksek çözünürlük de erleri nedeniyle gerçekten çok küçük boyutta alg lama hücrelerine sahip olmaktad r ve her ne kadar geliflen teknoloji yard m yla sürekli kaliteleri yükselmekte olsa da, asl nda her çözünürlük art fl nda her bir hücrenin fl alg lama kapasitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durum, özellikle az fl kl ortamlarda gerek duyulan yüksek ISO de erlerinde tüm ç plakl yla ortaya ç kmaktad r. Bütün bu çözünürlük savafllar sürerken, objektiflerin ayn h zda gelifltirilememesi nedeniyle, arzu edilen görüntü kalitesi art fl na bir türlü ulafl lamamaktad r. Öte yandan, artan ifllemci performanslar ve yaz l m deste i sayesinde piyasaya yeni sürülen foto raf makinelerinin görüntü kaliteleri en az ndan geriye do ru gitmemekte, baz modellerde iyi optik tasar mlar sayesinde kalite art fl sa lanabilmektedir. Sabit objektifli küçük say sal foto raf makinelerini incelerken farkl ölçütler kullan labilir. Tasar m, boyut ya da objektif özellikleri gibi ölçütler akla gelse de, en gerçekçi ölçüt foto raf makinesinin as l kullan m amac n n ne oldu u ile ilgilidir. Bu durumda as l kullan m amaçlar fark edilmeden foto raf çekmek olan gizli kamera lar ya da as l kullan m amac haberleflme olan cep telefonlar n da ayr bir grup olarak ele almak olas d r. Kulland n z sabit objektifli foto raf makinesindeki (örne in cep telefonu ya da küçük boyutlu bir model) kulland alg lay c n n büyüklü ünü ö renin. Bu bilgiyi kullan m k lavuzundan ya da üretici firman n internet sitesinden edinebilirsiniz. 7 Foto raf makinenizin objektifi üzerinde yazan odak uzakl bilgisini SIRA kullanarak S ZDE bu objektifin 35mm lik sistemde nas l bir objektife eflde er oldu unu hesaplay n. Gizli Kameralar SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M kinci Dünya Savafl ve sonras ndaki So uk Savafl y llar boyunca casusluk faaliyetlerinde kullan lmak üzere say s z gizli kamera tasar m yap lm flt r. SORU ngiliz ve SORU Amerikan casusluk filmlerinde boy gösteren gizli kameralar, dönemin teknolojisi olan kimyasal film kullan yordu ve mekanik donan mlara sahipti. Ayr ca, yeterince küçük de ildi ve fl a duyarl l klar düflük oldu u için görüntü kaliteleri çok dü- D KKAT D KKAT flüktü. Oysa günümüzün say sal teknolojisi sayesinde boyutlar çok küçülen ve akla gelebilecek her türlü günlük kullan m arac n n (gözlük, kalem, SIRA S ZDE anahtarl k, dü me vb.) içine yerlefltirilebilen gizli kameralar tamamen sessiz çal flabilmekte ve fo- SIRA S ZDE to raf n yan nda video kayd da yapabilmektedir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 Foto raf 1.4 K T A P TELEV ZYON Çok çeflitli modelleri K T A P bulunan gizli kameralar hemen her türlü günlük kullan m aletine TELEV ZYON uygulanabilmektedir. NTERNET NTERNET

14 8 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.5 Kayak, yüzme, sörf gibi sporlarda performans düflürmeyecek flekilde düzenlenmifl olan kameralar genellikle gözlüklerle bütünleflik olarak üretilir. Foto raf 1.6 Kalem fleklinde üretilmifl olan bu gizli kameran n üst bölümünde bir açma kapama dü mesi ve hemen yan nda objektif bulunuyor. Kullan m Amaçlar Bu tür görüntüleme araçlar n n kötü amaçl kullan mlara alet olmalar en önemli sorundur. Askerî ve teknolojik casusluk eylemleri kadar s - navlarda kopya çekme, soygun ve terör sald r lar için bilgi toplama gibi eylemlerde de kullan ld klar bilinmektedir. Öte yandan gizli kameralar her zaman kötü amaçlar için kullan lmamaktad r: Bas n ve polis taraf ndan bilgi edinme ve olumsuzluklar belgeleme amaçl olarak ayr - ca kayak, yüzme ve sörf gibi hobi amaçl sporlarda da ilginç anlar n görüntülenmesi amac yla bu tür kameralardan yararlan lmaktad r. Özellikle araflt rmac gazeteciler taraf ndan yo un olarak kullan lan gizli kameralar sayesinde çok say da yasad fl eylem gün fl na ç kar lmakta ve suçlular adalete teslim edilmektedir. Dolay s yla gizlenmek istenen olumsuzluklar n aç a ç kar lmas gibi do ru bir amaç için kullan ld klar nda gizli kameralar n çok yararl foto raf makineleri oldu u söylenebilir. Belirleyici Özellikleri Gizli kameralar, çok küçük görüntüleme modülleridir ve tek bafllar na de- il, kameral gözlük, kameral kalem, brofl, kol saati, gibi monte edildikleri araçla birlikte sat l rlar. Kullan mlar çok basittir çünkü foto rafç lar için üretilmemifltir. Herkesin kullanabilece i kadar basittir. Herhangi bir fl k kontrol mekanizmas bar nd rmaz; yaln zca foto raf/video fonksiyonu seçimi ve açma/kapama dü mesi vard r. Günümüzde üretilen ve kullan lan gizli kameralardaki alg lay c lar n tipleri 1/3,6 (köflegenleri 5 mm) civar ndad r ve çözünürlükleri de 1 ile 8 milyon piksel aras nda de iflmektedir. Küçük yap lar içinde 4 ya da 8 GB kapasitesinde dâhili bellekleri bulunur ve bellek kart kullanmaz. Kaydedilen görüntüler USB ba lant s yard m yla bilgisayara aktar l r. Pilleri de çok küçük olan gizli kameralar n kay t süreleri flafl rt c flekilde uzundur saate varan sürekli kullan m süreleri, hepimizin kulland foto raf makineleri ya da video kameralardan çok daha uzundur. Bunun nedeni; herhangi bir LCD ekran bar nd rmamalar ve otomatik netleme, zoom gibi fazla elektrik harcayan bileflenlerinin bulunmay fl d r. Kullan c kat-

15 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri 9 k s n n çok s n rl olmas, basit yap l objektiflerinin zoom özelli inin bulunmamas ve görüntü kalitelerinin düflük olmalar nedeniyle gizli kameralar fotografik amaçlarla kullanmak pek mümkün de ildir. Dünyada üretilen en küçük boyutlu alg lay - c lar ve en küçük boyutlu objektiflerin kullan ld gizli kameralar n kaliteleri ne kadar geliflirse geliflsin, her zaman için o günün koflullar nda en düflük kalitede görüntü üreten foto raf makineleri olarak tan mlanmalar kaç n lmazd r. Cep Telefonlar Günlük yaflam m z n vazgeçilmezleri aras nda ilk s rada yer alan cep telefonlar, pek çok fleyi yapabildikleri gibi görüntüleme ifllevini de yerine getirir. Hem foto raf makinesi hem de video kamera ifllevine sahip olan cep telefonlar son derece kolay kullan ml d r. Oldukça küçük boyutlarda görüntü alg lay c lar na sahip olduklar ndan görüntü kaliteleri de di- er foto raf makineleriyle k yasland nda daha düflüktür. Ayr ca çok küçük yap lar içine, etkin hareket dedektörleri ve güçlü motorlar yerlefltirmedeki zorluk nedeniyle otomatik netleme h zlar oldukça düflüktür. Dahas, çok yo un rekabet ve maliyet kayg s nedeniyle h zl bir ifllemci ve yeterli bir tampon bellekten yoksundur. Bu nedenle çekilen foto raf n kaydedilmesi aflamas nda da yeterince h zl de ildir. Foto raf 1.7 Cep telefonlar ile her gün milyonlarca foto raf çekiliyor. Kullan m Amaçlar Temelde, yaln zca bas çek ifllevini yerine getirmek için tasarland klar ndan gerçek anlamda foto rafç l k yapmak için uygun araçlar de ildir. Öte yandan, görüntü kalitesi ve h z bak m ndan geride olsalar da, tüm kullan c lar foto rafç, gazeteci ve kameraman yapt klar için; toplumsal adalet ve düzenin sa lanmas ad na son derece önemli bir kan t oluflturma ve belgeleme ifllevine sahiptir. Ayr ca, teknolojik geliflme ve maliyetlerin azalmas ile gelecekte çok daha nitelikli görüntüler oluflturacaklar kesindir. 12 milyon piksellik 3x optik zoom a sahip modeller, bu geliflmenin habercisidir. Cep telefonlar, çektikleri foto raflar belleklerinde saklaman n ötesinde, istendi inde dünyan n herhangi bir noktas nda bulunan bir baflka telefona gönderme, hatta baz lar elektronik posta olarak gönderme yetene ine de sahiptir. Bu özellikleri, foto raflar n paylafl lmas bak m ndan eflsiz bir kullan m kolayl sunar. Dünyan n herhangi bir noktas nda çekilen bir foto raf n saniyeler içinde bütün dünya ile paylafl lmas olana hemen herkesi muhabir hâline getirmektedir. Foto raf 1.8 3x zoom lu 12 MP lik cep telefonlar n n foto raf performanslar küçük foto raf makinelerinden daha kötü de ildir.

16 10 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.9 Çok say da ifllevi bulunan cep telefonlar n n en çok kullan lan ifllevlerinden biri de foto raf ve video çekimidir. SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU 2 Belirleyici Özellikleri Cep telefonlar n n as l ifllevleri elbette karfl l kl konuflma yapmakt r. Görüntüleme özelli i ço u cep telefonunda bulunmakla birlikte ürünün as l ifllevini de il, yard mc bir ifllevini yerine getirmektedir. Bu nedenle de hem sat n al rken hem de kullan rken görüntü kalitesi çok da fazla sorgulanmamaktad r. Çok küçültülmüfl olan alg lay c lar ve optik düzenekleri ile kalite bak m ndan daha büyük boyutlu foto raf makinelerine göre dezavantajl durumlar n koruyacakt r. Ancak her zaman yan - m zda bulunmas ve kolay kullan mlar nedeniyle en yayg n olarak kullan lan say - sal foto raf makineleri s n f n oluflturduklar gerçe ini kabul etmek gerekiyor. Bütün cep telefonlar görüntüleme ifllevine sahip de ildir ama günümüzde üretilen ve sat lan modellerin büyük bir bölümü bu özellik vard r. Yak n gelecekte de bu durumun de- iflmesi beklenmemektedir. Cep telefonlar da t pk gizli kameralar gibi yasad fl ve düzen bozucu eylemlerin görüntülenmesinde yo un olarak kullan lmakta ve bu nedenle de en yararl görüntüleme araçlar ndan biri olarak an lmaktad r. Cep telefonlar yaln zca kendi çektikleri görüntüleri de il, baflka foto raf makineleriyle çekilmifl görüntüleri de dünyan n bir baflka noktas na iletebilme yetene- ine sahiptir. Kablo, bluetooth, wi-fi ya da 3G ile cep telefonuna aktar lan say sal görüntüler baflka bir telefon hatt na iletilebilmektedir. Özellikle bas n foto rafç lar taraf ndan kullan lan bu yöntem sayesinde, profesyonel DSLR foto raf makineleriyle çekilen foto raflar dakikalar içinde TV kanallar ya da internet sitelerinde yay mlanabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle cep telefonlar n yararl bir foto raf aksesuar olarak da niteleyebiliriz. Görüntüleme özelli ine sahip cep telefonlar n n büyük bir bölümü microsd olarak bilinen bellek kartlar n kullanabilmektedir. Bu kartlar n bellek kapasiteleri, bunlara yüklenebilecek foto raf ve video görüntülerinin miktar n da belirlemektedir. Büyük kapasiteli bir bellek kart, yeni görüntülerle birlikte daha önce çekilmifl olan görüntülerin de el alt nda bulunmas n sa lar. Öte yandan baz cep telefonlar bellek kart kullanamaz çünkü bu tür bir veri girifl kap lar yoktur. Bunun yerine çeflitli kapasitelerde sabit bellek özelliklerine sahiptir. Bu tür bir cep telefonu sat n almak gerekti inde bellek kapasitesi hesab n n en bafltan yap lmas gerekir. Benzer flekilde pil tüketimi de önemli bir ölçüttür ve kulland n z cep telefonunun pilinin ne kadar süre yetece inin bilinmesi önemlidir. Çok ifllevli yap lar nedeniyle hangi ifllevinin ne kadar süre ile kullan laca önceden tahmin edilemeyebilir ama planlanm fl bir geziye ç karken cep telefonunun flarj n n tam doldurulmas ve flarj cihaz n n mutlaka yan m zda bulundurulmas gerekir. Cep telefonunuzu SIRA S ZDE sat n al rken görüntüleme ve paylafl m özellikleri karar n z ne ölçüde etkiledi? Basit Küçük DÜfiÜNEL M Boyutlu Foto raf Makineleri T pk film kullanan modellerde oldu u gibi say sal foto raf makinelerinde de kolay tafl nan, kolay SORU kullan lan ve fazla foto raf bilgisi gerektirmeyen ama buna karfl n ka- D KKAT D KKAT SIRA S ZDE SIRA S ZDE

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM

RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2490 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1461 RADYO VE TELEV ZYONDA ÖLÇÜ BAKIM Yazarlar smail GÜRKAfi (Ünite 1) Gürcan ÇOLPAN (Ünite 2) Mehmet KER MO LU (Ünite 3) Hilmi

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı