SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL FOTO RAF MAK NELER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G L (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOfiTUMO LU (Ünite 6, 7) Editör Doç.Dr. Melih Zafer ARICAN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Nurcan Tepecik Dil Yaz m Dan flman Okt. Nilay Giriflen Grafiker Burhan Bilgiç Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Say sal Foto raf Makineleri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 800 adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri... 2 SAB T OBJEKT FL SAYISAL FOTO RAF MAK NELER... 3 Alg lay c Boyutlar... 4 Gizli Kameralar... 7 Kullan m Amaçlar... 8 Belirleyici Özellikleri... 8 Cep Telefonlar... 9 Kullan m Amaçlar... 9 Belirleyici Özellikleri Basit Küçük Boyutlu Foto raf Makineleri Kullan m Amaçlar Belirleyici Özellikleri Geliflmifl Küçük Boyutlu Foto raf Makineleri Kullan m Amaçlar Belirleyici Özellikleri Elektronik Bakaçl (EVF) Foto raf Makineleri Kullan m Amaçlar Belirleyici Özellikleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar mm DSLR Foto raf Makineleri G R fi MM DSLR FOTO RAF MAK NES N N TEMEL YAPISI, ÖGELER VE filevler Gövde Alg lay c lar ve Görüntü fllemcileri Jpeg - Joint Photographic Experts Group (.jpg ya da.jpeg) Dosyalama Örtücü Mekanizmas Ifl k Ölçer zleme Düzene i / Ayna, Pentaprizma ve Bakaç (Vizör) Netleme Düzene i Objektif Ifl k Geçirgenli i ve Diyafram Bak fl Aç s Odak Uzakl MM DSLR FOTO RAF MAK NELER N N TÜRLER APS-C Tip 35mm DSLR Foto raf Makineleri APS- H (Advanced Photo Sytem - High) Türü 35mm DSLR Foto raf Makineleri Tam Çerçeve (Full Frame) 35mm DSLR Foto raf Makineleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar vii 1. ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Say sal De iflebilir Objektifli Aynas z Foto raf Makineleri G R fi SAYISAL DE fieb L R OBJEKT FL AYNASIZ FOTO RAF MAK NELER Mikro 4/3 (Micro Four Thirds) Sistemi /3 (Four Thirds) Sistemi Mikro 4/3 (Micro Four Thirds) Sistemi Sistemin Özellikleri NEX ve NX Sistemleri Sony NEX Sistemi Samsung NX Sistemi Telemetreli Modeller Alg lay c s yla Birlikte De iflen Objektif Sistemi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Büyük ve Orta Format Foto raf Makineleri G R fi BÜYÜK FORMAT FOTO RAF MAK NELER Büyük Format Foto raf Makinelerinin Türleri ve Yap lar Düzlem Yatakl Foto raf Makineleri Monoray (Tek Rayl ) Foto raf Makineleri Büyük Format Foto raf Makinelerinin Temel Yap sal Ögeleri ve fllevleri Tafl y c Unsurlar Görüntüleme Unsurlar Büyük Format Foto raf Makinelerinin Fonksiyon ve Çal flma Prensipleri Biçim ve Perspektif Kontrolü Net Alan Derinli i Kontrolü ORTA FORMAT FOTO RAF MAK NELER Orta Format Foto raf Makinelerinin Türleri ve Yap lar Geleneksel SLR-TLR Orta Formatlar Kompozit SLR Orta Formatlar Say sal SLR Orta Formatlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar HDSLR: Film Çekiminde Kullan lan Say sal Foto raf Makineleri G R fi YEN B R KAMERA TÜRÜ: HDSLR KLAS K V DEO KAMERALARA UYGULANAN SINIF AYRIMI VE NEDENLER YEN KUfiAK D J TAL F LM KAMERALARI SONUNDA UCUZA F LM ÇEKEB LECE N Z B R KAMERA: HDSLR HDSLR lar n Olumsuz Yönleri

5 çindekiler v CMOS Alg lay c lar n Yap s ndan Gelen Rolling Shutter Sorunu Merdivenlenme Sorunu Bakaç Sorunu AVCHD veya h264 Gibi Yüksek S k flt rma Oranl Codecler Kullanmalar Ses Kayd Sorunu Time Code Sorunu Ergonomi Netlik Sorunu Ç k fl Sorunu Kay t Süresi S n r Alg lay c Is nmas HDSLR Kameralar çin Eklentiler Bakaçlar Follow Focus (Netlik Takip Sistemleri) Destek Sistemleri B R HDSLR LE ÇEK M YAPARKEN D KKAT ED LMES GEREKEN NOKTALAR HDSLR lar n Gelece i Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Say sal Foto rafta Yard mc Gereçler G R fi SAYISAL FOTO RAFTA KULLANILAN VER SAKLAMA ÜN TELER Bellek Kartlar SD (Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) Mini SD Micro SD Compact Flash (CF) xd-picture Card Sony Memory Stick Microdrive Multi Media Card Optik Depolama Birimleri: CD-R, DVD-R ve BR-D Manyetik Kay t Ortamlar (Diskler) Sabit Diskler Harici (Tafl nabilir) Diskler Tafl nabilir Çoklu Ortam Depolama Birimleri Web Tabanl Veri Depolama Servisleri SAYISAL FOTO RAFTA KULLANILAN VER AKTARMA YÖNTEMLER VE ARAÇLARI Bellek Kart Okuyucular Veri Aktarma Kablolar USB Kablosu FireWire Kablosu Foto raf flleme Yaz l m Kullanarak Efl Zamanl Foto raf Aktar m Kablosuz Aktar m Bluetooth Sistem K z lötesi Sistem Kablosuz (Wi-Fi) Yerel A a Foto raf Aktar m ÜN TE

6 vi çindekiler SAYISAL FOTO RAFTA KULLANILAN YAZILIMLAR Adobe Photoshop Adobe LightRoom Adobe Bridge Picasa Aperture Capture One PTGui Pro Photomatix Pro FOTO RAF ÇEKERKEN KULLANILAN YARDIMCI DONANIMLAR Üçayak Filtreler Ayd nlatma Araçlar Sürekli Ifl k Kaynaklar Flafllar Stüdyo Paraflafllar Fotoflood Ampüller Led Ifl klar Kablolu ve Uzaktan Kumandal Çekim Dü meleri GÖRÜNTÜ TARAYICILAR Düz Yat k (Flatbed) Taray c Saydam Taray c Dönen Tamburlu Taray c Boyutlu Taray c GÖRÜNTÜ ÇIKTI C HAZLARI Mürekkep Püskürtmeli Yaz c lar Termal Yaz c lar Fotorealistik Bask Cihaz Renkli Lazer Yaz c RGB Lazer Tüplü Foto raf Bask Sistemi (Lambda) Film Ç kt Sistemi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Say sal Foto raf Makinesinin Kullan ld Alanlar G R fi YAKIN PLAN (MAKRO) FOTO RAFÇILIK MASA ÜSTÜ (STILL LIFE) FOTO RAFÇILIK KOPYALAMA (REPRODÜKS YON) BASIN FOTO RAFÇILI I BELGESEL FOTO RAFÇILIK REKLAM VE TANITIM FOTO RAFÇILI I B L M VE UZAY ÇALIfiMALARI NTERNET Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Dizin

7 Önsöz vii Önsöz Say sal Foto raf Makineleri kitab, hayat m z n her alan na giren, say sal foto raf makinelerinin bütün türleri hakk nda bilgi sahibi olunmas n, ifllevlerini, makineleri oluflturan ögeleri ve kullan m amac na göre hangi tür makinenin tercih edilmesi konusunda okuyucusunu bilgilendirmeyi amaçlamaktad r. Foto rafç l k; görüntülerin iki boyutlu fl a duyarl bir yüzey (film ya da say - sal alg lay c ) üzerine, foto raf makinesi ad verilen bir ayg t yard m yla, dura an bir flekilde kaydedilme ifllemidir. Tan mdan da anlafl laca üzere foto raf makinesi, foto raf çekimi iflleminin vazgeçilmez unsurlar ndan biridir. Bu nedenledir ki, birçok foto raf merakl s, etkileyici bir foto raf gördüklerinde, ilk olarak hangi makine ile çekildi ini sorarlar. Bu sorudaki temel yan lg, ayn makine kendilerinde olsa, benzer bir foto raf çekebileceklerini düflünmeleridir. Her ne kadar bu kitap, say sal foto raf makineleri konusu üzerine yaz lm fl ve bu konunun önemini vurgulam fl olsa da, sanatsal ya da düflünsel yarat, insan n usunda bafllar ve orada sonlan r. Foto raf makinesi, düflünceleri ka da aktarmada, kullan lan bir kalemden daha etkili de ildir. Bu durumun kavranmas için, Türkiye de pek be enilmeyen Rus foto raf makineleri ile Rus foto rafç lar n n 20. Yüzy l boyunca çektikleri foto raflar incelemek yeterli olacakt r. Ancak yine de, foto rafç l kta baflar l olmak için, foto raf n teknik dilyap s n ve teknolojisini iyi bilmek gerekir. Bu nedenle Say sal Foto raf Makineleri kitab nda, basit küçük boyutlu foto raf makinelerinden, büyük format foto raf makineleri ve say sal arkal klara kadar tüm foto raf makineleri ve kullan mlar hakk nda okuyucu bilgilendirilmifltir. Bu kitab n haz rlanmas nda eme i geçen; baflta ünite yazarlar m z Yrd. Doç. Çetin Ergand, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kofltumo lu, Ö r. Gör. Emre kizler ve Dr. lker Canikligil e, Aç k Ö retim Fakültesi nden Kadriye Kobak a ve çizimler konusunda yard mc olan Burhan Bilgiç e teflekkür ederim. Ayr ca, Program Koordinatörlü ü boyunca, Aç k Ö retim Fakültesi bünyesinde yay nlad onlarca kitapla, Türkiye ye gerçek bir foto raf kütüphanesi kazand r lmas n sa layan, Asistan olmaktan her zaman gurur duydu um hocam Prof. Dr. Levend K l ç a, Türkiye foto raf dünyas na b rakt bu de erli hazine için flükranlar m sunar m. Çok zeki insanlar n yaflad co rafyam zda, en önemli ihtiyac m z yaz l bilgi ve bu bilginin paylafl lmas d r. Bu projenin bir parças olmaktan onur duyuyorum. Dilerim bu kitap ve tüm foto raf kitaplar okuyucular na faydal olur. Editör Doç.Dr. Melih Zafer Ar can

8 1SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Sabit objektifli basit ve geliflmifl küçük say sal foto raf makinelerini tan yarak ay rt edici özelliklerini aç klayabilecek, Kullan m amac na en uygun foto raf makinesi modelini seçebilecek, Foto raf çekmeye yeni bafllayanlara makine seçimi konusunda tavsiyeler verebilecek, Say sal foto raf makinelerinde yaflanan geliflmeleri izleyerek gelece i hakk nda yorum yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Küçük Boyutlu Foto raf Makineleri Alg lay c Boyutu Tasar m Kullan fll l k Kolay Kullan m Zoom Görüntü Kalitesi Malzeme Kalitesi çindekiler Say sal Foto raf Makineleri Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri SAB T OBJEKT FL SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

9 Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri SAB T OBJEKT FL SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Say sal foto raf makinelerinin birbirlerine göre en belirgin farklar, boyutlar ve tasar mlar n n çeflitlilik göstermesidir. Baz makineler çok küçük boyutlara sahipken baz lar ise çok daha büyük ve a rd r. Bu farkl boyutlar, kullan m amaçlar - na ba l olarak ortaya ç kmaktad r. Sürekli yan m zda tafl mam z için gelifltirilen cep telefonlar ayn zamanda en küçük foto raf makineleri olarak da ifllev görürken daha fazla görevi yerine getirebilecek yap daki çok fonksiyonlu makineler daha büyük ve a rd r. Farkl boyut ve tasar mlarda üretilen foto raf makineleri için farkl boyutlarda görüntü alg lay c lar üretilmektedir. Cep telefonlar ve kompakt foto raf makineleri için alg lay c lar (köflegen uzunluklar ) 1/3 inç, 1/2,5 inç, 1/1,8 inç, 1/1,6 inç, 2/3 inç gibi boyutlarda, DSLR modeller içinse alg lay c lar (en x boy) 17,3 x 13 mm, 23,5 x 15,7 mm ve 24 x 36 mm gibi boyutlarda üretilmektedir. Foto raf 1.1 Farkl boyut ve tasar mlarda sabit objektifli say sal foto raf makineleri. Foto raf 1.2 Farkl boyutlarda alg lay c lar. Alg lay c boyutu büyüdükçe fl daha iyi kavrama yetene i ve/veya çözünürlük de eri artar.

10 4 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.3 Sabit objektifli foto raf makinelerinde objektif ile alg lay c birbirine çok yak n konumland r labildikleri için optik performans artar. fiekil 1.1 Çok çeflitli boyutlarda alg lay c lar üretilmektedir. De iflebilir objektifli foto raf makineleriyle k yasland klar nda sabit objektifli foto raf makineleri; küçük alg lay c lar, yavafll klar ve s n rl ifllevleri nedeniyle foto rafç l k zevki veren modeller olmasalar da objektiflerinin alg lay c ya yak n konumlanmalar nedeniyle çok ifllevsel bir yap ya sahiptir. SLR modellerde objektif ile alg lay c aras na ayna mesafesi kadar bir boflluk girdi i için objektifin önünde de minimum netleme mesafesi ad verilen kullan lamaz bir derinlik bulunur. Oysa objektiflerin alg lay c ya çok yak n konumlanabildi i sabit objektifli foto raf makineleri çok daha yak na netlik yapabilir. Pek çok küçük boyutlu (kompakt) foto raf makinesi makro (yak n plan) modunda 1-2 cm. yak na kadar netleyebilmektedir. Söz konusu objektiflerin, bu özelli e ek olarak hem genifl aç yla görebilmesi hem de çok uzaktaki nesneleri yaklaflt rabilmesi gibi olumlu özellikleri de birlikte gerçeklefltirdi i düflünüldü ünde asl nda son derece yararl bir tasar ma sahip olduklar daha iyi anlafl l r. Sabit objektifli foto raf makinelerinin çok büyük bir bölümünün sahip oldu u temel sorun, kulland klar alg lay c boyutlar - n n çok küçük olmas ndan kaynaklanmaktad r. Neyse ki bu sorunu yaflatmayan, nispeten büyük boyutlarda alg lay c kullanan, kaliteli modeller de üretilmektedir. Boyutlar n büyümesi, makinelerin üzerindeki objektiflerin ve/veya içindeki alg lay c lar n da boyutlar n n büyümesine yol açmaktad r. Alg lay c n n boyutlar büyüdükçe alg lama hücreleri daha temiz sinyaller üretebilmekte ve bu da daha kaliteli görüntülerin oluflmas n sa lamaktad r. Objektiflerin net görüntü daire çap, kulland klar alg lay c boyutu ile do ru orant l d r ve alg lay c boyutunun büyümesi durumunda, foto raf makinesinin önündeki objektifin çap ve a rl da artmaktad r. Öte yandan, foto rafta kaliteyi belirleyen daha pek çok unsur bulundu u unutulmamal d r. Söz konusu unsurlar; alg lay c büyüklü ü, çözünürlük, objektif kalitesi, yaz l m ve kullan c n n tercihleridir. Bu nedenle, ayn çözünürlükteki iki farkl foto raf makinesinin oluflturdu u görüntüler birbirinden farkl olacakt r. Alg lay c Boyutlar Alg lay c n n genifl yüzeyli olmas - n n önemli yararlar vard r. Ayn çözünürlükte iki alg lay c dan daha genifl yüzeyli olan n üzerindeki her bir alg lama hücresinin de yüzeyi daha genifl olaca için, özellikle daha az fl kl ortamlarda fl daha iyi kavrayaca ndan görüntü kalitesi daha yüksek olacakt r (fiekil 1.1). Asl nda görüntü kalitesindeki temel fark, her bir hücrenin yüzey büyüklü ünden kaynaklan r. Genifl yüzeyli hücreler gerçe e daha yak n, daha temiz pikseller oluflturur. Özellikle düflük fl k koflullar nda bu durum daha da belirginleflir. Çok küçük yüzeylere sahip hücreler, az fl kl

11 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri ortamlarda güçlü bir ak m oluflturamad klar için foto rafç lar aras nda çamur gibi diye adland r lan (kontrast düflük, renk do rulu undan yoksun ve kirli) görüntülerin oluflmas na neden olurlar. Cep telefonlar ve küçük boyutlu makinelerin daha çok yaflatt bu sorunun as l nedeni, alg lama hücrelerinin çok küçük olmas d r. Örne in cep telefonlar nda kullan lan 12 milyon piksellik alg lay c lar n hücreleri 1-2 mikrometrelik kenar uzunluklar na sahipken ayn çözünürlü e sahip tam çerçeve (full frame) bir DSLR nin hücreleri 8-9 mikrometrelik kenar uzunluklar na sahip olabilmektedir. Bu hücrelerin yüzey hesab yap l rsa, küçük hücrelerin yüzeyleri 1-4 mikrometrekare aras ndayken, büyük hücrelerin mikrometrekare aras nda olduklar görülür (fiekil 1.2). Aradaki fark, görüntü kalitesine (ayn oranda olmasa da) büyük ölçüde yans r. Alg lay c yüzeyinin büyüklü ü, bir baflka üstünlük daha sa lar: Her bir hücrenin ayn büyüklükte olmas durumunda, iki farkl alg lay c dan daha genifl yüzeyli olan daha yüksek çözünürlü e sahip olacakt r. Genellikle üretim teknolojisinden 2 m kaynaklanan belirli hücre büyüklükleri (1,7 µm, 2,2 µm, 4,3 9 m µm, 6,4 µm, 9 µm gibi) söz konusudur ve üretilecek alg lay - c n n boyu ve çözünürlü ü için bu de erlerden hareket edilir. Dolay s yla ayn üretim tekni iyle (örne in 6,4 mikrometre ile) küçük yüzeyli 6 milyon piksellik bir alg lay c ya da daha büyük yüzeyli 24 milyon piksellik bir alg lay c üretilebilir. Piksel baz nda incelendi inde, teorik olarak bu iki alg lay c n n benzer kalitede görüntü oluflturmas beklenir ancak say sal teknolojide, alg lay c hücre büyüklü ünün yan s ra görüntü kalitesini etkileyen baflka etkenler de söz konusu oldu u için uygulamada çok farkl sonuçlar elde edilebilir. Bu etkenlerin bafl nda optik, yaz l m ve ifllemci gelmektedir. Alg lay c lar, üretim zorluklar na ba l olarak belli standart boyutlarda üretilir. Zaman zaman özel üretim boyutlar na rastlan lsa da maliyeti yükseltti i için çok fazla ye lenmez ve Tablo: 1-1 deki standart boyutlardan biri seçilir. Boyutlardan söz ederken maalesef her zaman ngiliz ölçü birimi olan inç söz konusudur. Asl nda dikdörtgen fleklindeki alg lay c n n köflegen uzunlu u baz al n r. Ancak durumu daha da zorlaflt rmak istercesine, 1950 lerdeki televizyon kameralar n n tüplerinde kullan lan 1/2, 2/3 gibi standart boyutlar kullan lmaya devam edilmektedir. Ancak söz konusu boyutlar alg lay c n n köflegen uzunlu u de il, eski cam tüplerin d fl çaplar n tan mlamaktad r. Anlafl lmas güç olsa da eski bir standart n günümüz teknolojisindeki karfl l anlam na gelen bu ifade flekli, çap n yaklafl k üçte ikisi olan alg lay c köflegenini tan mlamak için kullan l r. Boyutlar büyüdükçe tip ler yerine adlar ya da k saltmalar kullan ld dikkat çekmektedir. 5 Mikrometre: Metrenin milyonda biri, yani milimetrenin binde biri uzunlu undaki ölçü birimi. K saltmas : µm. Yaln zca birkaç µm geniflli indeki her bir alg lama hücresinin asl nda ne kadar küçük oldu unu daha iyi anlamam z sa layan uzunluk ölçüsü birimidir. fiekil 1.2 Büyük yüzeyli alg lama hücreleri özellikle az fl kl ortamlarda, küçük yüzeyli alg lama hücrelerine göre daha kaliteli görüntüler üretebilmektedir.

12 6 Say sal Foto raf Makineleri fiekil 1.3 Küçük boyutlu foto raf makinelerinde kullan lan alg lay c lar tan mlamak için kullan lan, inç cinsinden çap de eri gerçek boyutlar yans tmamaktad r; gerçek boyutlar daha da küçüktür mm 6.72mm 4.03 mm 7.17 mm 8.80 mm 8.93mm 5.32 mm 11.00mm 1/2.7 1/1.8 2/ mm Tablo 1.1 Alg lay c lar n tipleri ve boyutlar Alg lay c Boyutlar (mm) Tip En/Boy oran Çap (mm) Köflegen En Boy 1/3.6" 4: /3.2" 4: /3" 4: /2.7" 4: /2.5" 4: /2.3" 4: /2" 4: /1.8" 4: /1.7" 4: /3" 4: " 4: /3" (Four Thirds) 4: " (Foveon X3) 3: " (APS-C) 3: " (APS-C) 3: "(APS-H) 3: mm (Full Frame) 3: Leica S 3: Orta Format 4: Orta Format 4: Orta Format 4: Alg lay c boyutlar ile bu alg lay c lar n önünde kullan lan objektiflerin ayd nlatma daireleri aras nda bir iliflki bulunmaktad r. Objektifin net görüntü daire çap, arkas nda bulunan alg lay c y tamamen kaplamak zorundad r. Bu durumda alg lay c n n köflegeni, önünde kullan lan normal objektifin net görüntü daire çap na eflit olmal d r. Herhangi bir boyuttaki alg lay c için normal objektif tan m da flöyle yap labilir: Net görüntü daire çap n n odak uzunlu una eflit oldu u objektiftir. Bu bilgi kullan larak, alg lay c boyutu bilinen tüm foto raf makineleri için normal objektif tan m yap labilir ve her foto raf makinesinin üzerindeki objektifin nas l bir görüntü üretebilece i tahmin edilebilir. Objektifin gövde ile bütünle-

13 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri flik olarak üretildi i tüm foto raf makinelerinde küçük boyutlu alg lay c lar kullan lmaktad r ve bu objektiflerin odak uzakl klar 35mm lik film kullanan (tam çerçeve) foto raf makinelerinden daha k sad r. Hangi oranda daha k sa oldu unu anlamak için tam çerçeve foto raf makinelerinin normal odak uzakl olan 50mm yi, k yaslanmak istenen foto raf makinesinin normal odak uzakl bölmek yeterlidir. Ç kan sonuç odak çarpan olarak bilinen kavramd r. Küçük boyutlu alg lay c lar, yüksek çözünürlük de erleri nedeniyle gerçekten çok küçük boyutta alg lama hücrelerine sahip olmaktad r ve her ne kadar geliflen teknoloji yard m yla sürekli kaliteleri yükselmekte olsa da, asl nda her çözünürlük art fl nda her bir hücrenin fl alg lama kapasitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu durum, özellikle az fl kl ortamlarda gerek duyulan yüksek ISO de erlerinde tüm ç plakl yla ortaya ç kmaktad r. Bütün bu çözünürlük savafllar sürerken, objektiflerin ayn h zda gelifltirilememesi nedeniyle, arzu edilen görüntü kalitesi art fl na bir türlü ulafl lamamaktad r. Öte yandan, artan ifllemci performanslar ve yaz l m deste i sayesinde piyasaya yeni sürülen foto raf makinelerinin görüntü kaliteleri en az ndan geriye do ru gitmemekte, baz modellerde iyi optik tasar mlar sayesinde kalite art fl sa lanabilmektedir. Sabit objektifli küçük say sal foto raf makinelerini incelerken farkl ölçütler kullan labilir. Tasar m, boyut ya da objektif özellikleri gibi ölçütler akla gelse de, en gerçekçi ölçüt foto raf makinesinin as l kullan m amac n n ne oldu u ile ilgilidir. Bu durumda as l kullan m amaçlar fark edilmeden foto raf çekmek olan gizli kamera lar ya da as l kullan m amac haberleflme olan cep telefonlar n da ayr bir grup olarak ele almak olas d r. Kulland n z sabit objektifli foto raf makinesindeki (örne in cep telefonu ya da küçük boyutlu bir model) kulland alg lay c n n büyüklü ünü ö renin. Bu bilgiyi kullan m k lavuzundan ya da üretici firman n internet sitesinden edinebilirsiniz. 7 Foto raf makinenizin objektifi üzerinde yazan odak uzakl bilgisini SIRA kullanarak S ZDE bu objektifin 35mm lik sistemde nas l bir objektife eflde er oldu unu hesaplay n. Gizli Kameralar SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M kinci Dünya Savafl ve sonras ndaki So uk Savafl y llar boyunca casusluk faaliyetlerinde kullan lmak üzere say s z gizli kamera tasar m yap lm flt r. SORU ngiliz ve SORU Amerikan casusluk filmlerinde boy gösteren gizli kameralar, dönemin teknolojisi olan kimyasal film kullan yordu ve mekanik donan mlara sahipti. Ayr ca, yeterince küçük de ildi ve fl a duyarl l klar düflük oldu u için görüntü kaliteleri çok dü- D KKAT D KKAT flüktü. Oysa günümüzün say sal teknolojisi sayesinde boyutlar çok küçülen ve akla gelebilecek her türlü günlük kullan m arac n n (gözlük, kalem, SIRA S ZDE anahtarl k, dü me vb.) içine yerlefltirilebilen gizli kameralar tamamen sessiz çal flabilmekte ve fo- SIRA S ZDE to raf n yan nda video kayd da yapabilmektedir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 Foto raf 1.4 K T A P TELEV ZYON Çok çeflitli modelleri K T A P bulunan gizli kameralar hemen her türlü günlük kullan m aletine TELEV ZYON uygulanabilmektedir. NTERNET NTERNET

14 8 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.5 Kayak, yüzme, sörf gibi sporlarda performans düflürmeyecek flekilde düzenlenmifl olan kameralar genellikle gözlüklerle bütünleflik olarak üretilir. Foto raf 1.6 Kalem fleklinde üretilmifl olan bu gizli kameran n üst bölümünde bir açma kapama dü mesi ve hemen yan nda objektif bulunuyor. Kullan m Amaçlar Bu tür görüntüleme araçlar n n kötü amaçl kullan mlara alet olmalar en önemli sorundur. Askerî ve teknolojik casusluk eylemleri kadar s - navlarda kopya çekme, soygun ve terör sald r lar için bilgi toplama gibi eylemlerde de kullan ld klar bilinmektedir. Öte yandan gizli kameralar her zaman kötü amaçlar için kullan lmamaktad r: Bas n ve polis taraf ndan bilgi edinme ve olumsuzluklar belgeleme amaçl olarak ayr - ca kayak, yüzme ve sörf gibi hobi amaçl sporlarda da ilginç anlar n görüntülenmesi amac yla bu tür kameralardan yararlan lmaktad r. Özellikle araflt rmac gazeteciler taraf ndan yo un olarak kullan lan gizli kameralar sayesinde çok say da yasad fl eylem gün fl na ç kar lmakta ve suçlular adalete teslim edilmektedir. Dolay s yla gizlenmek istenen olumsuzluklar n aç a ç kar lmas gibi do ru bir amaç için kullan ld klar nda gizli kameralar n çok yararl foto raf makineleri oldu u söylenebilir. Belirleyici Özellikleri Gizli kameralar, çok küçük görüntüleme modülleridir ve tek bafllar na de- il, kameral gözlük, kameral kalem, brofl, kol saati, gibi monte edildikleri araçla birlikte sat l rlar. Kullan mlar çok basittir çünkü foto rafç lar için üretilmemifltir. Herkesin kullanabilece i kadar basittir. Herhangi bir fl k kontrol mekanizmas bar nd rmaz; yaln zca foto raf/video fonksiyonu seçimi ve açma/kapama dü mesi vard r. Günümüzde üretilen ve kullan lan gizli kameralardaki alg lay c lar n tipleri 1/3,6 (köflegenleri 5 mm) civar ndad r ve çözünürlükleri de 1 ile 8 milyon piksel aras nda de iflmektedir. Küçük yap lar içinde 4 ya da 8 GB kapasitesinde dâhili bellekleri bulunur ve bellek kart kullanmaz. Kaydedilen görüntüler USB ba lant s yard m yla bilgisayara aktar l r. Pilleri de çok küçük olan gizli kameralar n kay t süreleri flafl rt c flekilde uzundur saate varan sürekli kullan m süreleri, hepimizin kulland foto raf makineleri ya da video kameralardan çok daha uzundur. Bunun nedeni; herhangi bir LCD ekran bar nd rmamalar ve otomatik netleme, zoom gibi fazla elektrik harcayan bileflenlerinin bulunmay fl d r. Kullan c kat-

15 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri 9 k s n n çok s n rl olmas, basit yap l objektiflerinin zoom özelli inin bulunmamas ve görüntü kalitelerinin düflük olmalar nedeniyle gizli kameralar fotografik amaçlarla kullanmak pek mümkün de ildir. Dünyada üretilen en küçük boyutlu alg lay - c lar ve en küçük boyutlu objektiflerin kullan ld gizli kameralar n kaliteleri ne kadar geliflirse geliflsin, her zaman için o günün koflullar nda en düflük kalitede görüntü üreten foto raf makineleri olarak tan mlanmalar kaç n lmazd r. Cep Telefonlar Günlük yaflam m z n vazgeçilmezleri aras nda ilk s rada yer alan cep telefonlar, pek çok fleyi yapabildikleri gibi görüntüleme ifllevini de yerine getirir. Hem foto raf makinesi hem de video kamera ifllevine sahip olan cep telefonlar son derece kolay kullan ml d r. Oldukça küçük boyutlarda görüntü alg lay c lar na sahip olduklar ndan görüntü kaliteleri de di- er foto raf makineleriyle k yasland nda daha düflüktür. Ayr ca çok küçük yap lar içine, etkin hareket dedektörleri ve güçlü motorlar yerlefltirmedeki zorluk nedeniyle otomatik netleme h zlar oldukça düflüktür. Dahas, çok yo un rekabet ve maliyet kayg s nedeniyle h zl bir ifllemci ve yeterli bir tampon bellekten yoksundur. Bu nedenle çekilen foto raf n kaydedilmesi aflamas nda da yeterince h zl de ildir. Foto raf 1.7 Cep telefonlar ile her gün milyonlarca foto raf çekiliyor. Kullan m Amaçlar Temelde, yaln zca bas çek ifllevini yerine getirmek için tasarland klar ndan gerçek anlamda foto rafç l k yapmak için uygun araçlar de ildir. Öte yandan, görüntü kalitesi ve h z bak m ndan geride olsalar da, tüm kullan c lar foto rafç, gazeteci ve kameraman yapt klar için; toplumsal adalet ve düzenin sa lanmas ad na son derece önemli bir kan t oluflturma ve belgeleme ifllevine sahiptir. Ayr ca, teknolojik geliflme ve maliyetlerin azalmas ile gelecekte çok daha nitelikli görüntüler oluflturacaklar kesindir. 12 milyon piksellik 3x optik zoom a sahip modeller, bu geliflmenin habercisidir. Cep telefonlar, çektikleri foto raflar belleklerinde saklaman n ötesinde, istendi inde dünyan n herhangi bir noktas nda bulunan bir baflka telefona gönderme, hatta baz lar elektronik posta olarak gönderme yetene ine de sahiptir. Bu özellikleri, foto raflar n paylafl lmas bak m ndan eflsiz bir kullan m kolayl sunar. Dünyan n herhangi bir noktas nda çekilen bir foto raf n saniyeler içinde bütün dünya ile paylafl lmas olana hemen herkesi muhabir hâline getirmektedir. Foto raf 1.8 3x zoom lu 12 MP lik cep telefonlar n n foto raf performanslar küçük foto raf makinelerinden daha kötü de ildir.

16 10 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.9 Çok say da ifllevi bulunan cep telefonlar n n en çok kullan lan ifllevlerinden biri de foto raf ve video çekimidir. SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU 2 Belirleyici Özellikleri Cep telefonlar n n as l ifllevleri elbette karfl l kl konuflma yapmakt r. Görüntüleme özelli i ço u cep telefonunda bulunmakla birlikte ürünün as l ifllevini de il, yard mc bir ifllevini yerine getirmektedir. Bu nedenle de hem sat n al rken hem de kullan rken görüntü kalitesi çok da fazla sorgulanmamaktad r. Çok küçültülmüfl olan alg lay c lar ve optik düzenekleri ile kalite bak m ndan daha büyük boyutlu foto raf makinelerine göre dezavantajl durumlar n koruyacakt r. Ancak her zaman yan - m zda bulunmas ve kolay kullan mlar nedeniyle en yayg n olarak kullan lan say - sal foto raf makineleri s n f n oluflturduklar gerçe ini kabul etmek gerekiyor. Bütün cep telefonlar görüntüleme ifllevine sahip de ildir ama günümüzde üretilen ve sat lan modellerin büyük bir bölümü bu özellik vard r. Yak n gelecekte de bu durumun de- iflmesi beklenmemektedir. Cep telefonlar da t pk gizli kameralar gibi yasad fl ve düzen bozucu eylemlerin görüntülenmesinde yo un olarak kullan lmakta ve bu nedenle de en yararl görüntüleme araçlar ndan biri olarak an lmaktad r. Cep telefonlar yaln zca kendi çektikleri görüntüleri de il, baflka foto raf makineleriyle çekilmifl görüntüleri de dünyan n bir baflka noktas na iletebilme yetene- ine sahiptir. Kablo, bluetooth, wi-fi ya da 3G ile cep telefonuna aktar lan say sal görüntüler baflka bir telefon hatt na iletilebilmektedir. Özellikle bas n foto rafç lar taraf ndan kullan lan bu yöntem sayesinde, profesyonel DSLR foto raf makineleriyle çekilen foto raflar dakikalar içinde TV kanallar ya da internet sitelerinde yay mlanabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle cep telefonlar n yararl bir foto raf aksesuar olarak da niteleyebiliriz. Görüntüleme özelli ine sahip cep telefonlar n n büyük bir bölümü microsd olarak bilinen bellek kartlar n kullanabilmektedir. Bu kartlar n bellek kapasiteleri, bunlara yüklenebilecek foto raf ve video görüntülerinin miktar n da belirlemektedir. Büyük kapasiteli bir bellek kart, yeni görüntülerle birlikte daha önce çekilmifl olan görüntülerin de el alt nda bulunmas n sa lar. Öte yandan baz cep telefonlar bellek kart kullanamaz çünkü bu tür bir veri girifl kap lar yoktur. Bunun yerine çeflitli kapasitelerde sabit bellek özelliklerine sahiptir. Bu tür bir cep telefonu sat n almak gerekti inde bellek kapasitesi hesab n n en bafltan yap lmas gerekir. Benzer flekilde pil tüketimi de önemli bir ölçüttür ve kulland n z cep telefonunun pilinin ne kadar süre yetece inin bilinmesi önemlidir. Çok ifllevli yap lar nedeniyle hangi ifllevinin ne kadar süre ile kullan laca önceden tahmin edilemeyebilir ama planlanm fl bir geziye ç karken cep telefonunun flarj n n tam doldurulmas ve flarj cihaz n n mutlaka yan m zda bulundurulmas gerekir. Cep telefonunuzu SIRA S ZDE sat n al rken görüntüleme ve paylafl m özellikleri karar n z ne ölçüde etkiledi? Basit Küçük DÜfiÜNEL M Boyutlu Foto raf Makineleri T pk film kullanan modellerde oldu u gibi say sal foto raf makinelerinde de kolay tafl nan, kolay SORU kullan lan ve fazla foto raf bilgisi gerektirmeyen ama buna karfl n ka- D KKAT D KKAT SIRA S ZDE SIRA S ZDE

17 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri bul edilebilir kalitede görüntüler oluflturabilen foto raf makineleri bu s n f oluflturmaktad r. Tüm küçük boyutlu (kompakt) say sal foto raf makinelerinin en belirgin özelli i, objektif ve flafl n ince, küçük ve hafif gövdeler içine baflar yla yerlefltirilmesidir. Basit küçük boyutlu foto raf makineleri cebe girebilecek kadar ince tasar mlar ve kolay kullan m özellikleriyle di- er küçük boyutlu modellerden ayr l r. Kullan m Amaçlar Basit küçük boyutlu foto raf makineleri yayg n olarak bas çek olarak adland r l r. Bu makinelerin as l kullan c lar, foto rafç - l ktan fazla anlamayanlar n oluflturdu u büyük ço unluktur. Kullan c lar n büyük bir bölümü, yanlar nda kolayl kla tafl yabilecekleri (ceplerine rahatl kla s - abilecek boyutta), kolay kullanabilecekleri hatta kendilerinin çekimde hata yapmalar n önleyebilen foto raf makinelerine ihtiyaç duyarlar. Durum böyle olunca basit küçük boyutlu foto raf makineleri (cep telefonlar ile birlikte) dünyada en yayg n olarak gelifltirilen, üretilen ve sat lan foto raf makineleri s n f n oluflturmaktad r. Belirleyici Özellikleri Arkadaki LCD sayesinde ön izleme yapmak yani foto raf çekmeden görüntüyü izlemek mümkündür. Günümüzde pek çok modelde yeterince büyük ekranlar bulundu u için ayr ca bir bakaç sistemi bulunmamaktad r. Baz modellerde bulunan küçük bakaçlar da pek kullan fll de ildir. Hem foto raf hem de SIRA video S ZDE çekme özelli i bulunan bu tür modeller, asl nda son derece kullan fll d r ancak foto rafç n n kontrol edebilece i mekanizma say s çok azd r. Zaten kullan c lar n çok büyük bir DÜfiÜNEL M bölümü açma kapama dü mesi ve çekim dü mesinden baflka bir dü meyi kullanmak niyetinde de de ildir. Basit küçük boyutlu modellerin menüleri de genellikle basit ve kolay anlafl l r bir ara yüze sahiptir. SORU Foto raf 1.10 Basit küçük boyutlu foto raf makineleri; küçük, hafif ve kolay kullan lan yap dad r. Foto raf 1.11 Ço u kullan c n n basit küçük boyutlu foto raf makinesini tercih etmesinin nedenleri, kolay tafl nmalar ve ayar gerektirmeyen çekim özellikleridir. SORU 11 SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M Basit küçük boyutlu foto raf makineleri çok farkl malzeme, renk ve kullan m D KKAT özelliklerine sahiptir. Her ne kadar bu kitapta ayr alt bafll klara yer verilmemifl olsa da, farkl kaynaklarda D KKAT baz alt kategorilere rastlamak olas d r. Örne in çok ince yap daki tasar mlara ultra küçük SIRA S ZDE SIRA S ZDE boyutlu, daha kal n ve büyük yap dakilere küçük boyutlu ad n veren kaynaklar oldu u gibi, s n rl özelliklere sahip modellere bafllang ç ya da düflük bütçeli, genifl aral kl zoom objektife sahip modellere seyahat ya da uzun zoom gibi adlar veren AMAÇLARIMIZ çeflitli kaynaklar bulunmaktad r. Bütün bu tan mlamalar, kullan c n n tercihini s n rl bir aral kta yapabilmesini AMAÇLARIMIZ sa lamaya yöneliktir ve tüketicinin kulland sözcüklerden yola ç k larak türetilmifllerdir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

18 12 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.12 Basit küçük boyutlu foto raf makinesi modellerinin ço unda optik bir bakaç sistemi bulunmaz. Bulunan modellerde ise bakaç çok küçük oldu u için pek ifllevsel de ildir, ama en az ndan foto raf makinesini gözüne yaklaflt rarak çekim yapma al flkanl ndaki foto rafç lara bir f rsat verir. Foto raf 1.13 Basit küçük boyutlu foto raf makinelerinin bir bölümünde dokunmatik ekran bulunur. Yal n bir tasar ma olanak verdi i için fl k ve seçkin görünen bu modellerin hepsinde ekran n duyarl l ayn de ildir. Foto raf 1.14 Basit küçük boyutlu foto raf makinelerinin en ucuz modellerinde küçük çapl sabit bir objektif, düflük çözünürlüklü bir alg lay c ve küçük bir LCD bulunur. Basit küçük boyutlu foto raf makinelerinin en ucuz modelleri sabit odakl objektiflere sahiptir ve kullan c n n kontrol edebilece i de iflkenler yaln zca ISO, çözünürlük ve beyaz ayar gibi birkaç temel ifllevdir. Basit küçük boyutlu foto raf makinelerinin pahal modellerinde ise genifl aral kl zoom objektifler ve genifl yüzeyli dokunmatik ekranlar yer al r. Bu modellerde ekran n büyüklü ü sayesinde görüntü daha rahat izlenirken bu bölümde herhangi bir dü me bulunmad ndan ekran yüzeyine dokunularak çeflitli ayarlar yap l r. Küçük boyutlu alg lay c lar, düflük fl k koflullar ndaki yetersiz performanslar ve düflük AF h zlar nedeniyle basit küçük boyutlu foto raf makinelerinin kullan c ya tatminkâr bir foto rafç l k duygusu verdiklerini söylemek güçtür. En düflük fiyatl modellerde genellikle sabit odak uzunlu una sahip plastikten yap lm fl objektifler ile küçük ya da düflük çözünürlüklü izleme ekranlar (LCD) bulunur. Tahmin edilebilece i gibi, bu modeller hem konuya yaklaflmada hem de görüntü kalitesinde pek baflar l de ildir. Ama biraz daha yüksek fiyatl modellerde, daha büyük yüzeyli alg lay c lar, daha geliflmifl fl kölçerler, geliflmifl zoom objektifler, daha h zl AF yetenekleri ve daha büyük LCD gibi özellikler sayesinde daha rahat kullan ma ek olarak k smen daha yüksek görüntü kalitesi elde edilebilir. Günümüzde basit küçük boyutlu foto raf makineleri farkl amaçlarla kullan lmaktad r. Yine de küçük ve hafif yap lar sayesinde kolay tafl nabilir olmalar en önem-

19 1. Ünite - Sabit Objektifli Basit ve Geliflmifl Küçük Boyutlu Say sal Foto raf Makineleri 13 li özellikleridir. Baz modeller düflük bütçeli aileler için, baz renkli modeller genç kullan c - lar için, baz tasar mlar s rad fl olmay seçenler için, darbe ve suya dayan kl modeller maceray sevenler için, baz fl k tasar mlar da seçkin görünmeyi tercih edenler için üretilmektedir. Üretici firmalar n tasar m kozunu en iyi oynad foto raf makinesi s n f olan basit küçük boyutlu foto raf makineleri; çok çeflitli renk, flekil ve görünüfllerde üretilmektedir. Bu makinelerin hedef kitlesinde yer alan kullan c lar ise foto rafç l ktan fazla anlamayan kifliler olduklar için sat n alma kriteri olarak renk, flekil ve malzemelerden çokça etkilenmekte ve tercihlerini görsel zevklerinden yana kullanmaktad r. Ayr ca üretici firmalar toplam çözünürlük de erini de bir koz olarak kullanmaktad r. Foto rafç l ktan fazla anlamayan kiflilerin yüksek çözünürlük de erini kalitenin bir göstergesi olarak alg lamalar nedeniyle, üretici firmalar küçük boyutlu modellerde sürekli olarak daha yüksek çözünürlükler sunmaktad r. Yayg n olarak kullan lan 1/2.3 tipindeki küçük alg lay c - larda günümüzde 16 milyon piksellik çözünürlükler söz konusudur. Bu kadar küçük yüzeyli bir alg lay c da bu kadar yüksek çözünürlük de eri, her bir alg lama hücresinin çok küçük boyutlara sahip olmas ve fl daha zor alg lamas anlam na gelmektedir. Özellikle az fl kl ortamlarda, yani yüksek ISO kullan m gerekti inde bu durum bir olumsuzluk yaratmaktad r. Bu tür foto raf makinelerini kullananlar n as l ihtiyac yüksek çözünürlük de ildir çünkü bu kullan c lar çektikleri foto raflar büyük boyutta basmak gereksiniminde de ildir. Tam tersine, daha düflük çözünürlük ve daha büyük alg lama hücreleri az fl kl ortamlarda deneyimsiz kullan c lar n daha çok ifline yarayacakt r. Foto raf 1.15 Daha pahal basit küçük boyutlu foto raf makineleri; kullan c ya alüminyum gövde, farkl renk seçenekleri, genifl aral kl ve h zl çal flan bir zoom objektif ile büyük boyutlu ve yüksek çözünürlüklü LCD ekran sunar. Foto raf 1.16 SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU Tasar mc lar her be eniye ve kullan m amac na uygun modeller üretmektedir. Kullan c n n gereksinimlerini do ru belirlemesi, do ru tercih yapmas n n gerek SIRA S ZDE flart d r. Ancak pek çok kullan c yaln zca rengini ya da görünüflünü be endi i DÜfiÜNEL M için foto raf makinesi sat n almaktad r. SORU Kolay ya da rahatça kullan labilme, günümüzde tüm foto raf makineleri D KKAT için en çok aranan özelliklerin bafl nda gelmektedir. Kullan fll l artt ran etkenleri küçük boyutlar, ko- D KKAT lay tafl nabilme, h z, genifl aral kl zoom objektif, yak n plan çekim yetene i ve program SIRA S ZDE SIRA S ZDE modlar d r. Kullan fll l k ile kalitenin ters orant l oldu unu, en kullan fll makinenin genellikle en kalitesiz görüntüyü sunmak zorunda kald n unutmay n! AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

20 14 Say sal Foto raf Makineleri Foto raf 1.17 Basit küçük boyutlu foto raf makinelerinin büyük bir ço unlu u SD ya da MemoryStick ailesinden bellek kartlar kullan r. Ancak bu kartlar n foto raf makinesiyle olan uyumlar iyi araflt r lmal d r. Ayr ca bellek kart sat n al rken, yüksek kapasite kadar h zl veri aktar m özelli i de dikkate al nmal d r. Basit küçük boyutlu foto raf makinelerinin kulland bellek kart tipi de önemli bir ölçüttür. SD (secure digital) ve MemoryStick en çok kullan lan bellek kartlar - d r ama MultiMediaCard ve xd Picture Card da hala baz modellerde kullan lmak zorundad r. SD bellek kartlar n n zaman içinde daha yüksek kapasitelere sahip olan SDHC (high capacity-yüksek kapasite) ve SDXC (extended capacity-geniflletilmifl kapasite) adl versiyonlar piyasaya ç km flt r. Kullan lan foto raf makinesinin SDHC ya da SDXC ile uyumsuz olmas gibi sorunlar yaflanabilmektedir. Benzer flekilde MemoryStick ailesinin de MemoryStick Duo, MemoryStick PRO ve Memory- Stick PRO Duo gibi daha yüksek kapasiteli türleri bulunmaktad r ve bunlar kullanan foto raf makineleriyle uyum sorunlar araflt r lmal d r. Pek çok makine üreticisi firma, foto raf makinesinin üretiminden daha sonra piyasaya ç kan bellek kartlar için çeflitli yaz l mlar (firmware) haz rlayarak bunlar kendi internet sitelerinden yay mlamaktad r. Tüketicinin de bilinçli davranarak zaman zaman bu internet sitesini ziyaret etmesi ve kulland foto raf makinesi ile ilgili yaz l m güncellemelerini indirerek foto raf makinesine yüklemesi gerekir. Söz konusu yaz l mlar yaln zca bellek kart ile ilgili sorunlar de il, görüntü kalitesini iyilefltirici, pefl pefle çekim h - z n artt r c ya da pil ömrünü uzat c baz yenilikleri de içerebilmektedir. Söz konusu yaz l m güncellemeleri yaln zca basit küçük boyutlu modeller için de il, üretilen tüm say sal foto raf makineleri için söz konusudur. SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU D KKAT SIRA S ZDE 3 Bilinçli bir SIRA tüketici S ZDE olarak foto raf makinenizin güncellemeleri ilgili neler yapman z gerekti ini düflününüz. Geliflmifl DÜfiÜNEL M Küçük Boyutlu Foto raf Makineleri Küçük boyutlu modellerin en üst düzeyindeki baz modeller ileri amatör ve profesyonel foto rafç lar n SORU kullan mlar için tasarland ndan oldukça dayan kl, pahal ve oldukça iyi kalitede görüntü verebilen modellerdir. Geliflmifl küçük boyutlu (kompakt) foto raf makineleri olarak nitelenen bu modeller, genellikle dayan kl malzemelerden üretilmifl gövdelere sahiptir ve kullan c n n de ifltirebile- D KKAT ce i kontrol mekanizmalar n bar nd r r. Menülerinde de çok say da özellik bar nd rd klar ndan, SIRA S ZDE basit küçük boyutlu modellere göre daha karmafl k arayüzlere sahiptir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA

1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA 1-Sabit diskler 2-Hafıza kartları 3-USB flash Diskler 4-CD-ROM- DVD-Blueray 5-Hafıza ölçümü 6-Bilgisayar performansı DEPOLAMA İÇ ve DIŞ DİSKLER Sabit Diskler Dahili (İç) sabit diskler Harici (Dış) taşınabilir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı