ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN"

Transkript

1 Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý O KADAR EÐÝLMEYE KAMIÞ BÝLE DAYANMAZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KIBRIS'TA NEDEN FARKLI DAVRANILIYOR? Dolgun Dalgýçoðlu ADRENALÝN Ali Osman 13. maaþ konusunda kaynak sýkýntýsý yaþandýðýný itiraf eden Maliye Bakaný Ersin Tatar yine de iddialý konuþtu. Sýkýntý var, ama... SANIÐI KÝMLÝÐÝNE GÖRE DEÐÝL, SABIKASINA GÖRE CEZALANDIRMALI Erdoðan Baybars BÝR KARDÝYOLOÐUN ANATOMÝSÝ Elvan Levent 13 YIL... DÝLE KOLAY... Mehmet Levent Þener Elcil: 13. maaþ çalýþanýn hakký n KTÖS Genel Sekreteri Elcil: 13. maaþý bile ödemekten aciz bir yönetim bizi temsil edemez! n Kýbrýslý Türklerin Türkiye'nin de gerisine itilerek fakirleþtirildiðini belirten Elcil, "Bize Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýz yeter" dedi... l 3. sayfada Vereceðiz n Sýkýntýnýn aþýlmasý için çalýþtýklarýný söyleyen Tatar, gecikmeli de olsa 13. maaþlarý ödeyeceklerini söyledi. Tatar, "Biz bunu taahhüt ettik ve çalýþanlarýn hakkýdýr. Sadece zamanýnda bir sýkýntý olabilir" dedi... n Tatar geçtiðimiz yýl da benzer bir sorun yaþadýklarýný ve bunu 2010 bütçesinden aldýklarý avansla aþtýklarýný ifade ederek, gerekirse bu yýl da ayný çözüm yoluna baþvuracaklarýný belirtti... n Ersin Tatar 13. maaþ ödemeleri için önümüzde daha iki hafta olduðunu, konunun birkaç gün içinde netleþeceðini söyledi... n Kamu çalýþanlarýnýn maaþ ödemelerinde ise hiçbir sýkýntý yaþanmayacaðýný da ifade eden Tatar, bu yýlý 100 milyon TL açýkla kapattýklarýný kaydetti... l 2. sayfada Mahkeme dolup taþacak... Gözler bugün mahkemede n Ýki önemli dava var bugün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde.. Biri emeklilerin davasý, diðeri Kamil Tuncel davasý... Her iki dava için de eylemciler mahkeme avlusuna yýðýlacak... n Emeklilerin sosyal güvence ödeneklerinden vergi kesilmesini öngören yasalarýn iptali için açtýðý davanýn bugün karara baðlanmasý bekleniyor... Emekli dernekleri bugün 09.30'da yapýlacak duruþma için mahkemede toplanacak... n Kamil Tuncel'e çarparak ölümüne neden olan Anýl Koç da bugün saat 11.00'de mahkemeye çýkarýlýyor... Koç'un tutuklu yargýlanmasýný talep eden Tuncel'in ailesi ile örgüt temsilcileri bugün yine mahkeme önünde olacak... l 7. ve 19. sayfalarda Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde... Bir casusluk davasý daha n Yaklaþýk üç haftadan beri tutuklu bulunan ve kimseyle görüþtürülmeyen Erdal Eryener nihayet dün mahkemeye çýkarýldý... Eryener'e getirilen suçlamalar þöyle: 1 Gizlilik kararý bulunan bilgileri yabancý devlet namýna edinmek... 2 KKTC tarafýndan gizli tutulmasý gereken bilgileri casusluk maksadýyla ele geçirmek... 3 Gizli askeri bilgilerin baþkalarýnýn eline geçmesine neden olmak... 4 Askeri bölge ve tatbikatlarýn fotoðraflarýný çekmek... n 3 ayý geçmeyen bir süre için cezaevine gönderilen Eryener tutuklu yargýlanacak... l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Türklerin haklarýný deðil, Kýbrýslýlarýn haklarýný n2. sayfada

2 13. maaþ... Tatar: Kaynak sýkýntýsý var Maliye Bakaný Ersin Tatar, 13'üncü maaþ ödemeleri için kaynak sýkýntýsý yaþandýðýný ve ödemelerin biraz gecikebileceðini açýkladý. Sýkýntýnýn aþýlmasý için çalýþtýklarýný; 13'üncü maaþ ödemelerine daha iki hafta olduðunu ifade eden Tatar, konunun önümüzdeki günlerde netleþeceðini söyledi. Planladýklarý gibi yýl sonu bütçede 100 milyonluk bir açýk yaþanacaðýný ifade eden Tatar, kamu çalýþanlarýnýn maaþ ödemelerinde ise sýkýntý olmayacaðýný, ancak 13. maaþlarýn gününde bir sýkýntý olabileceðini belirtti. BRT'de yayýnlanan bir programa telefonla katýlan Bakan Tatar, 13. maaþ ödemelerinde gecikme olmamasý için hükümetin çalýþma ve deðerlendirmelerinin sürdüðünü; geliþmeleri kamuoyuyla paylaþacaklarýný dile getirdi. Geçen yýl da benzer bir sorun yaþadýklarýný ve bunu 2010 bütçesinden aldýklarý avansla aþtýklarýný anýmsatan Maliye Bakaný Ersin Tatar, gerekirse bu yýl da ayný çözüm yolunu kullanacaklarýný ifade etti. Tatar, bütçe rakamlarýnda her yýlsonu bazý sýkýþýklýklar olabileceðini kaydetti. Bakan Tatar, 13. maaþlarý zamanýnda ödeme niyetinde olduklarýný vurgularken, sorun çýkmasýnýn sadece biraz gecikmeye yol açacaðýný söyledi. Tatar, "Biz bunu taahhüt ettik ve çalýþanlarýn hakkýdýr. Sadece zamanýnda bir sýkýntý olabilir" dedi. USTABAÞINI BIÇAKLAYARAK AÐIR YARALADI Haspolat'taki bir iþyerinde dün meydana gelen olayda, bir iþçi, kendisini iþten durduran ustabaþýný býçakla aðýr yaraladý. TAK muhabirinin polisten aldýðý bilgiye göre saat 17:00 sýralarýnda Levent Sanayi Mozaik Ltd'de iþçi olarak çalýþan R.L.C (E- 27), kendisini iþten durduran ustabaþý Süleyman Taþ (36) ile tartýþtý. Tartýþma sonucunda R.L.C., tasarrufunda kanunsuz olarak taþýdýðý býçaðý, Taþ'ýn belinin sað arka kýsmýna saplayarak aðýr yaralanmasýna neden oldu. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ne kaldýrýlan Süleyman Taþ'ýn ameliyata alýndýðý, durumunun aðýr olduðu ve hayati tehlikesinin bulunduðu öðrenildi. Sanýk R.L.C.'yi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmayý sürdürdüðü bildirildi. KORUÇAM'DA HIRSIZLIK Koruçam'da önceki gün bir evden para çalýndý. Polis olayla ilgili iki kiþiyi tutukladý. Polisten verilen bilgiye göre, Hristallu Yosif Þimi'ye ait evden 1140 TL ve 85 Euro nakit para çalýndý. Olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine isimlerinin ilk harfleri C.V. (E-23) ve A.V. (K-60) olan iki kiþi tutuklandý. Çalýnan para, C.V.'nin tasarrufunda bulundu. Soruþturma devam ediyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Geçende AS TV'de idim. Programdan sonra bir arkadaþ aradý. Kendisini programý izleyen bir arkadaþý aramýþ ve "Arif Hoca madem Türk deðil niçin Türklerin haklarýný korumaya çalýþýr?" diye sormuþ. Hikaye uzun ama özetlemeye çalýþalým. Soru yanlýþ. Çünkü ben, (Arif Hoca) Kýbrýs'ta Türklerin haklarýný korumaya çalýþan bir insan deðilim. Ben Kýbrýs'ta Kýbrýslýlarýn haklarýný korumaya çalýþan bir insaným. Kendi aklýmý kendim kullanmaya baþladýðýmdan beri... O da genç yaþýmda baþladý. Ýngilizlerin bu adayý idare etmelerinden yana olmadým hiçbir zaman. O nedenle Lise yýllarýmdan beri, Ýngilizlere karþý düzenlenen her olaya, gücümün, kabiliyetimin yettiði oranda katýldým. EOKA'ya Ýngilizlere savaþ açtý diye kýzmadým. Kýbrýs'ý Ýngilizlerden alýp Yunanistan'a verme hedeflerine kýzdým. Yunanistan'a baðlanmak, Kýbrýslýlarýn tümden "özgür, baðýmsýz ve kendi kendilerini idare etme haklarýna" aykýrýydý. Bir sömürge idaresinden çýkýp baþka bir sömürge idaresinin altýna girmek demekti. Türkiye'ye baðlanmak da öyle... Kýbrýslýlar kendi kendilerini idare etmekten aciz miydiler? O nedenle ben Yunanistan'a baðlanmaya (ENOSÝS) karþý olanlarýn yanýnda yer aldým. Derler ki TMT Kýbrýs'ýn Türkiye'ye baðlanmasý için kuruldu. Bunu da söyleyen yazan Ýsmail Tansu... Oysa Ankara'ya eðitime gönderildiðimizde kamp sorumlumuz Ýsmail Tansu idi. Ve bizi kafile olarak topladý ve tam tersini söyledi. Özetle, "silahýnýzý gönderdik, sizi eðitiyoruz, artýk gerisi size aittir. Kendi haklarýnýzý kendiniz koruyacaksýnýz. Bizi beklemeyin biz gelecek deðiliz" dedi. 21 Aralýk 1963'te silahlý çatýþmalar baþladýðý zaman Kemal Þemi'den emir alan bir görevdeydim. "Kendi kendimizi yönetmek için savaþýrýz, Türkiye'yi getirmek TÜRKLERÝN HAKLARINI DEÐÝL, KIBRISLILARIN HAKLARINI için deðil" sözlerini her gerekli gördüðünde bana hatýrlattý. Türklük-Yunanlýlýk meselesi ise Kýbrýs'ta daha dünkü bugünkü bir meseledir. Kýbrýs'ta bizim çocukluðumuzda ahali takýmýnýn ne Türklük'ten haberi vardý ne Yunanlýlýktan. Kýbrýs'ta sadece Müslümanlar ve Hristiyanlar vardý. Atatürk'e kadar Türkiye'de da Türklük yoktu. Türk sözcüðü bir küfür olarak yabancýlarýn Osmanlýlara yakýþtýrdýðý bir sözcüktü. Her neyse... Konu bir yazýlýk konu deðildir. Özetleyerek gideriz. Ulus devlet ortaya çýkýnca herkesin bir adý vardý da, Osmanlýda Hristiyanlýktan Bizi rahat idare edebilmeleri için bir bölümümüzü Türk, bir bölümümüzü Yunanlý yaptýlar. Ben Türk ya da Yunanlý olmadýðýmý bilirim. Ama Kýbrýslýyým. Kýbrýs için ve Kýbrýslýlar için çalýþýrým. Umarým bir gün siz da Kýbrýslý olduðunuzu, Yunanlý ya da Türk olmadýðýnýzý anlar, ve baðýmsýz Kýbrýs'ý yaratmak için birlikte çalýþýrsýnýz. Müslümanlýða geçen dönmelerin bir adý yoktu. Bu durum karþýsýnda kendilerine bir millet adý aradý okumuþ takýmý. O da "Türk" oldu. Con Türkler olarak adlandýrdýlar kendi kendilerini. Mustafa Kemal da savaþý kazanýnca "Biz Türk Milletiyiz" dedi ve kabul ettirebildiklerine kabul ettirdi. Metazori... Ýngilizlerin yayýnlanan gizli belgelerine göre Kýbrýs'ta ENOSÝS kalýcý bir istek olacak deðildi. Kýbrýslýlýk öne geçecek ve baðýmsýzlýk öne çýkacaktý. O nedenle Kýbrýslýlarý ikiye böldü. Türkler ve Yunanlýlar diye... Kýbrýs'ta Kýbrýslý yoktur iddiasý bundandýr. Bizi rahat idare edebilmeleri için bir bölümümüzü Türk, bir bölümümüzü Yunanlý yaptýlar. Ben Türk ya da Yunanlý olmadýðýmý bilirim. Ama Kýbrýslýyým. Kýbrýs için ve Kýbrýslýlar için çalýþýrým. Umarým bir gün siz da Kýbrýslý olduðunuzu, Yunanlý ya da Türk olmadýðýnýzý anlar, ve baðýmsýz Kýbrýs'ý yaratmak için birlikte çalýþýrsýnýz. Birçok konuda iþler kolaylaþtý. Türk ya da Yunanlý olmadýðýnýzý anlamanýz kolay. Biraz düþünün. Çözemezsanýz birkaç kuruþ ödeyin ve ne olduðunuzu öðrenin. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý O KADAR EÐÝLMEYE KAMIÞ BÝLE DAYANMAZ Anlattýðý her þeyi adeta yeniden yaþar gibi çok canlý anlatan dostumu sahnede tek baþýna tiyatro yapan usta bir aktöre benzetirim her zaman... Bir film çekmeye kalksam, ona da bu filmde önemli bir rol verirdim mutlaka... Hareketleri çok doðal... Öyle yapmacýk falan deðil... Bazý kimseler, sürekli olarak bir kamera karþýsýnda imiþ gibi çok ölçülü davranýrlar... Özellikle politikacýlar... Kötü bir durumda kameralara ve objektiflere yakalanmamak için büyük özen gösterirler... Bir robot gibi... Adýmlarýný ölçülü atarlar... Dururken dik durmaya çalýþýrlar... El-kol hareketleri, tebessümleri ve gülüþleri ayarlýdýr hep... Pusuya yatan açýkgöz kameraman ve fotoðrafçýlarýn farkýndadýrlar çünkü... Sanýrým Mehmet Ali Talat bu kategorinin en iyi örneði... Saray yolunda ilerlerken aldýðý imaj dersleri bu kurallarý ona öðretti herhalde... Birinci kural, sanýrým, her zaman bir kamera tarafýndan izlendiðinin farkýnda olmak... Benim dostum öyle deðil... Bir politikacý olmadýðý için de öyle gayleleri yok... Uzun bir zamandan sonra karþýlaþtýðýmýzda eskisi gibi buldum onu... Nerden açýldýysa konu birdenbire saðlýktan açýldý... Bir akrabasý ciddi bir ameliyat geçirmiþ güneydeki devlet hastanesinde... -Kaça mal oldu, bilir misin, dedi. -Kaça Euro'ya! -2 Euro dediði güneyde aldýðý saðlýk kartýnýn bedeli... -Sen almadýn mý, diye sordu... -Almadým henüz, dedim... Bunun üzerine cebinden bir kart çýkarýp önüme koydu. -Bak, dedi, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin saðlýk kartý... 2 Euro'ya aldým... Bununla Avrupa Birliði üyesi ülkelerin tümünde de bedava saðlýk hizmeti alabilirsin... -Kýbrýslýtürklerin pek çoðu almýþtýr herhalde bu karttan, dedim... -Ona ne þüphe, dedi... En baþta da milliyetçilerimiz mutlaka... Zaten kapýlar açýlýr açýlmaz pasaport ve kimlik almaya ilk koþan onlar deðil miydi? Akrabasý bu ameliyatý kuzeydeki özel bir hastanede yaptýrmaya kalksa, en az 300 milyar liraya (150 bin Euro) patlarmýþ kendisine... Her zamanki gibi çok canlý anlattý dostum bunlarý bana... Güneydeki hastaneyi, hastane odasýný, konforu, hizmeti vesaireyi anlatmakla bitiremedi. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde geçtiðimiz hafta yaþananlarý düþündüm o bunlarý anlatýrken... Hem de týbbi cihazlarý, dünyaca meþhur doktorlarý ve hizmeti ile övünen bir hastanede... Bir Ýngiliz hasta midesindeki gaz þikayeti ile baþvurmuþtu hastaneye... Üç gün tedavi etmiþler... Taburcu olacaðý sýrada bir de efor testi yapmýþlar sonra ona... Ve ne olduysa o sýrada olmuþ... Eforda fenalaþmýþ adamcaðýz ve hemen yoðun bakýma almýþlar. Kalbine iki stent takmýþlar... Birkaç gün sonra ise, iþe yaramadý diyerek iki stenti çýkarmýþlar ve üç stent takmýþlar onlarýn yerine... Kýsa bir süre sonra ise By-pass yapmýþlar ona... Midesinde gaz þikayetiyle hastaneye baþvuran hasta birdenbire ölümle karþý karþýya bulmuþ kendini... Ailesi Ýngiliz Büyükelçiliði'ne baþvurarak bir ambulans uçak ayarlamýþ Ýngiltere'den... Güneydeki hastaneden de bir ambulans araç... Hastayý önce Larnaka Havaalaný'na, oradan da Ýngiltere'ye taþýmýþlar... Bizim özel hastanenin bu hastanýn ailesine tüm bunlarýn karþýlýðý olarak çýkardýðý hesap ne? 85 bin Euro! Gaz þikayeti olan adamýn hastaneden cenazesi çýkacak neredeyse, üstünden de bu kadar para! Mehmet Ali Talat keþke imaj için gösterdiði çabayý Kýbrýs sorununun çözümü için de gösterebilseydi... Sahi, güneyde AKEL, kuzeyde de CTP, yönetimi ele geçirdikleri zaman, neden yine hiçbir þey yapamadýk bu adada?.. Sevgili Arif Hoca dünkü yazýsýnda çok güzel sordu soruyu... Ben de tekrarlayým bir daha: "-Ne ilan etmediniz be komünizmi? Kellenizden mi korktunuz? Kamýþ gibi eðilmenizi anladýk. Ama yok da bu kadar... O kadar eðilmeðe kamýþ bile dayanmaz"...

3 AFRÝKA dan mektup... DUYGULANMAMAK MÜMKÜN MÜ BU MESAJLAR ARASINDA? Sevgili okurlar, Dün gazetemize telefon, ve faks yaðdý. Kutlama mesajlarý... 'Afrika'nýn 10. yýlýný pek çok vatandaþýmýz telefonla kutladý. Bazýlarý ismini de söylemedi hatta. Sadece kutladý... Gazeteciler Birliði incelik gösterdi... Cenk Mutluyakalý çiçekçiden kocaman bir hediye gönderdi bize... Ajans Press Direktörü sevgili Faika Yalvaç'tan da göz kamaþtýrýcý bir çiçek demeti... Sonsuz teþekkürler herkese... Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in inceliði de duygulandýrdý bizi... Doðum günümüzü bir gün önceden hatýrlayýp kutladý... Ki tarihi unutan bazý arkadaþlarýmýz için tam bir sürpriz oldu bu... Doðum günümüzde ne mi yaptýk? Bir sofra kurduk gazetede arkadaþlarla... Þarap içtik... Kadeh tokuþturduk... Ve onüç yýl nasýl geçmiþ çabucak, ona þaþtýk... Hani derler ya, göz açýp kapayana kadar... Bizi tanýyanlar gösteriþi sevmediðimizi, bunun için pek çok davetlere katýlmadýðýmýzý ve kendi kendimizi pohpohlamaktan hoþlanmadýðýmýzý iyi bilirler... * Bize gelen kutlama mesajlarý arasýnda Kýbrýs Türk Mücahitler Derneði Baþkaný Sayýn Vural Türkmen'in mesajý da duygulandýrdý bizi... Çatýþma, uygar bir diyaloða býraktýðý için yerini... Farklý kutuplarda ve zýt görüþlerde olabiliriz. Ancak tüm Kýbrýslýtürkler olarak bizi birleþtiren çok önemli baþka bir þey var... Bu topraklarýn insanýyýz hepimiz de... Ve hiç kuþkumuz yok ki, hepimiz de toplumumuzun esenliðe kavuþmasýndan, tam baðýmsýz olmamýzdan ve icazetsiz bir hayattan yanayýz... Herkes farklý yollardan ulaþmak isteyebilir buna... Ama bu varýlacak hedefi deðiþtirmez... Çünkü biliyoruz ki, ayný yolu yürüyenler farklý yerlere varamadýðý gibi, farklý yolu yürüyenler de farklý bir yere varamazlar bu adada... Yollar kesiþir bir gün mutlaka... 63'te ve 74'te kesiþtiði gibi mesela... Bir cephede ansýzýn yanyana bulur kendini en saðcýmýz ve en solcumuz da... Vural Bey de ayný þeyi söylüyor zaten... Elbet bir gün buluþacaðýz... Ona ne þüphe... Ama þimdi sorun þu: Hangi cephede? Kim kime iltihak edecek? Biz mi onlara? Yoksa onlar mý bize? * Kapýmýza bolca siyah çelenk yýðýlan günlerden bugünlere ulaþtýysak, bir ilerleme sayýlýr bu da... Aradan geçen zaman haksýz çýkarmadý bizi... Kýbrýslýtürk toplumu olarak ileriye gitmedik, geriye gittik daha da... Eski tüfekler kabul etse de etmese de iki ateþ arasýndayýz... Ve normal bir devletin vatandaþý olamadan 47 yýldýr havadayýz daha... Bir yandan Türkiye, bir yandan Rum tarafý... Halk dilinde 'tost olduk' derler buna... Hiçbir Kýbrýslýtürkün aslýný inkar edip gerçek bir baðýmsýzlýk ve özgürlüðe sýrtýný dönecek kadar aptal olmadýðýndan eminiz... Bu topraklarda var olmanýn bedelini nasýl ödediyse bugüne kadar, ödeyecek elbette bundan sonra da... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE 13. maaþ krizi... KTÖS: Bize Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýz yeter n KTÖS, çalýþanýn hakký olan 13. maaþý bile ödemekten aciz bir yönetimin kendilerini temsil edemeyeceðini savundu... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn, 13. maaþlarýn ödenmesi için TC Yardým Heyeti Baþkaný Halil Ýbrahim Akça'ya baþvurduðunu ve olumsuz yanýt aldýklarýný açýkladýðýný belirterek, çalýþanýn hakký olan 13. maaþý bile ödemekten aciz bir yönetimin kendilerini temsil edemeyeceðini söyledi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil dün yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi: "Adamýzýn kuzeyinde iþbirlikçi UBP hükümetinin Maliye Bakaný, onüçüncü maaþlarýn ödenmesi için T.C. Yardým Heyeti Baþkaný Halil Ýbrahim Akça'ya baþvurduklarýný ve olumsuz yanýt aldýklarý açýklamasý yapmýþtýr. Ýþbirlikçi UBP hükümeti göreve geldikten sonra adaya yýðýlan nüfus, sermaye kesimlerinden vergi alýnmasý konusunda adým atmazken T.C.'den aldýðý emirler doðrultusunda emekliden vergi almaya, çalýþanlarýn maaþlarýndan kesintiye gitmeye ve "Göç Yasasý" ile Kýbrýslý Türkler'i ülkeden kaçýrmaya yönelmiþtir. Sn. Tatar bu dayatýlanlarla ekonomiyi düzelteceðini söyleyerek övünmeyi marifet sayarken ortaya çýkan tablo ise hiç de içaçýcý deðildir. Bizi Türkiye ile kýyaslayan T.C. bürokratlarý, kýskançlýk ve haset ile "Kýbrýslý Türkler'i" fakirleþtirmeye ve adanýn kuzeyini Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde... (Mustafa ERKAN)- 23 Kasým 2010 tarihinde polisin yaptýðý geniþ çaplý soruþturma neticesinde Erdal Eryener adlý þahýs casusluk suçlamasýyla tutuklandý. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin huzurunda Askeri Savcý Sarper Altýncýk ve Polis Müfettiþi Enver Erem'in hazýr bulunduðu mahkemede Erdal Eryener aleyhine getirilen suçlama þöyle: 1- Gizlilik kararý bulunan bilgileri istek ve çaba göstererek edinmek Yetkisiz olduðu halde KKTC tarafýndan gizli kalmasý gereken bilgileri casusluk maksadýyle ele geçirmek Gizlilik kararý bulunan bilgileri yabancý devlet namýna edinmek Gizli askeri bilgilerin baþkalarýnýn eline kolonileþtirmeye yönelmiþlerdir. Ýþbirlikçi UBP hükümetinin Maliye Bakaný þimdi bize "hikaye okumaktadýr." Öte yandan Sn. Eroðlu ise görüþme sürecinin kesintiye uðramasýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendirdiðini, bu coðrafyada kendi kendimizi baþkasýnýn tahakkümü altýna girmeden yönettiðimizi ifade etmektedir. Anlaþýlan odur ki cebinde formülle gelip, tüm sorunlarý çözeceði iddiasýnda bulunan Sn. Eroðlu herhalde baþka bir ülkede yaþamaktadýr. Ülkenin T.C. hükümetlerinin kontrol ve idaresinde olduðu bu kadar açýkken ve T.C. hükümetinin adanýn kuzeyini kolonileþtirip uzun süren bir çözümsüzlük için hazýrlýk yaptýðý ortada iken Kýbrýslý Türkler'e masal okuma zamaný geçmiþtir. Bilinmelidir ki Kýbrýslý Türkler 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti'nin eþit ve egemen ortaðýdýrlar. Türkiye garantörlük görevi çerçevesinde Kýbrýs Cumhuriyeti'nin anayasal nizamýný ve toprak bütünlüðünü korumak için bu ülkede bulunmaktadýr. Kýbrýslý Türkler'i Türkiye'nin de gerisine itip fakirleþtirmek, elindeki bütün kamusal alanlara el konmak isteniliyorsa bize Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýz yeter diyoruz. Çalýþanýn hakký olan on üçüncü maaþý bile ödemekten aciz bir yönetim bizi temsil edemez..." Bir casusluk davasý daha geçmesine neden olmak Askeri bölge ve tatbikatlarýn fotoðraflarýný çekerek bunlarý yabancý devlet lehine kullanmak Askeri ünvanlar kullanmak... Bu suçlarýn askeri mahkeme sorumluluðuna giren suçlar olduðu belirtilen duruþmada, zanlýnýn gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiði de açýklandý. Erdal Eryener'in KKTC vatandaþý yanýsýra Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþý olduðu da mahkemeye sunulan bilgiler arasýnda yer aldý. Ayrýca Eryener'in Kýbrýs Cumhuriyeti'nden maaþ aldýðý da belirtildi... Yargýç Fügen Ulutekin, dava görüþülene kadar zanlýyý 3 ayý aþmayan bir süre için cezaevine gönderdi. ex istence Elvan Levent BÝR KARDÝYOLOÐUN ANATOMÝSÝ Yevgeniy Çazov'un oldukça ilginç bulduðum bir röportajýný okudum dün Rus basýnýnda. Çazov, seksen bir yaþýnda bir doktor, kardiyolog... Muhtemelen Sovyet döneminin gelmiþ geçmiþ en ünlü kardiyoloðu. Hayatý boyunca dünyanýn on beþ ülkesinin on dokuz liderini tedavi ettiðini ve bunun için Guinness Rekorlar Kitabý'na girmesi gerektiðini söylüyor þimdilerde. Kendisine sýklýkla bir KGB ajaný mý, bir katil mi yoksa, gerçekten bir doktor mu, olduðunu sorduklarýný anlatýyor yýlýnda Pravda gazetesinde çýkan bir yazýda, Çazov'un bir katil olduðu, Brejnev'i, Andropov'u ve Çernenko'yu öldürdüðü iddia edilmiþti. Bunu, salt Gorbaçov'un yönetimin baþýna geçmesi için yaptýðý ileri sürülmüþtü. Çok içerlemiþ buna Çazov, "Hiçbir zaman herhangi bir sorunla ilgili tek baþýma hareket etmedim", diyordu, "Sorunlarýn çözümünde toplu bir þekilde karar alýnýyordu". Bu noktadan hareketle, Týp Akademisi'nin toplantýsýnda söz isteyerek, þu sözleri sarfetmiþ gazetedeki iddialarla ilgili: "Bu salonda on altý katil doktor oturuyor. Ben tek baþýma hesap vermeyeceðim. Eðer ben katilsem, siz de, hepiniz katilsiniz." Oysa Çazov, hiçbir zaman tedavi ettiði kiþinin kim olduðu üzerine kafa yormadýðýný ve salt bunu pek önemsemediðinden ötürü bazen baþýnýn aðrýdýðýný söylüyordu... Dahasý, "Andropov son on sekiz yýlýný bana borçlu", diyor, Brejnev'in diksiyon sorununu ise çok fazla uyku ilacý almasýna baðlýyordu. Þimdi düþündüðüm zaman, týpký sonradan ortaya çýkan birçok 'gerçek' gibi, inanýlmasý güç geliyor Çazov'un anlattýðý bir sürü þey. Örneðin yetmiþli yýllarýn sonuna kadar Sovyetler'de diþ tedavisinin geliþmemiþ bir alan olduðunu söylüyor Çazov. Günün birinde Brejnev, kendisi için iki tane iyi diþ doktoru talep etmiþ Çazov'tan ve "Eðer bizde yoksa Almanya'dan getirt", diye buyurmuþ... Almanya'dan iki uzman diþ hekimi getirtmiþler. Böylelikle, önce Brejnev'in, sonra da geriye kalanlarýn diþlerini tedavi etmeye baþlamýþlar... Ayný þekilde ilk bigisayarlý tomografi cihazýný da, Kosygin beyin kanamasý geçirmesinin ardýndan aldýrtmýþ yurtdýþýndan. Çünkü Çazov, bilgisayarlý tomografi cihazlarý olsaydý eðer, çok daha erken teþhis koyabileceklerini söylemiþ kendisine... Çazov'tan dünyanýn en iyi saðlýk sistemini kurmasýný isteyen de Brejnev olmuþ. Ama herkes için deðil sadece 'Sovyetler'in en iyi insanlarý' olarak nitelendirdiði altmýþ bin 'parti üyesi' için... Gorbaçov baþa geldiðinde Çazov'u Saðlýk Bakaný olarak görevlendirmiþ. Ve Brejnev'in sadece 'partililer' için kurdurduðu saðlýk sistemini bütün ülke geneline yaymasýný istemiþ kendisinden. "Ýmkansýz", diye yanýtlamýþ Çazov Gorbaçov'u, "Para yetmez". "Ben kalp saðlýðýyla ilgilenmeye baþladýðým yýllarda 'kalp'le ilgili pek birþey bilmiyoruk", diyor Çazov, "Kardiyolog kelimesinin neredeyse 'romantik' bir manasý vardý. Kulaða akýl almaz geliyordu: Ýnsanýn kurtuluþu- demekti. Ben de romantik birisiydim"... Röportajýn sonuna da kulaða neredeyse hüzünlü gelen bir tonla, 'kalp'ten bahsediyor... "Kalp, Vücudun 'olmazsa olmazý'dýr", diyor, "En temel organýmýz... Hasarlý bir beyinle bile yaþayabilirsiniz ama kalp durduðunda, artýk geriye yapýlabilecek pek birþey kalmaz"...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Avrupa'ya giderken aldý da bir Afrika Ýki ay yaþamaz demiþti birileri Herkes þaþýrýp kaldý ortaya konan farka Ýnsanlarýn çözüldü Afrika'yla dilleri Kalay KÝM "ET" KÝM "TIRNAK" BELLÝ OLSUN CTP Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer "Türkiye ile olan iliþkileri yeniden tanýmlayalým" dedi. Sizce ne demek istedi. Ýþte seçenekler: A) Türkiye ile et ve týrnak olmayalým, "golon ce vracin" olalým. B) Et ve týrnak meselesini açýklýða kavuþturalým. Kim et kim týrnak belli olsun. C) Biz Yavruvatan olmayalým, Türkiye de Anavatan olmasýn, herkes kendi vatanýný bilsin. D) Tayyip Erdoðan'a Çiçek'i þikayet edelim, Çiçek yüzünden aramýz bozuluyor, düþmanlarýmýzý sevindirmeyelim. E) Hepsi F)Hiçbiri Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ADRENALÝN Ýddia ederim ki Avrupa-Afrika gazetesinin baþýna gelenler baþka hiçbir gazetenin baþýna gelmedi... Sadece gazetenin deðil, yazarlarýnýn çizerlerinin de... Tacizleri, tehditleri bir oyun gibi karþýladýk hep... Öldüreceklerse öldürecekler dedik... Karar verilmiþse nereye gitseniz düþman sizi bulur ve öldürür... Ýnançlý düþman karþýsýnda þansýnýz pek yok gibidir... Ölümün ne taraftan geleceðini tahmin etseniz bile uygulayýcýsýnýn kim olacaðýný kestirmek çok zor... Hacizler yaþadýk... Matbaamýzdan tutun da, gazete büromuzdaki sandalye, masalara kadar herþeyimizi alýp gittiler... "Boþ odalarýn dayanýlmaz hafifliði"nde yazdýk ertesi günkü yazýlarýmýzý... Emir kullarýnýn, Girne Kapýsý'nda iþ bekleyen Hataylý gençleri toplayýp, polis gözetiminde koltuklarýmýzý, masalarýmýzý birer birer taþýmalarý unutulacak bir þey midir? Bunlar, bizim yýllýk gazetecilik yaþantýmýzda bizden sonraki kuþaklara aktaracaðýmýz en güzel anýlarýmýzdýr... O civcivli gecelerin birindeydi... Ýþ bitiminde arabama binip evime gittim... Kapýyý açýp eve henüz girmiþtim ki telefon çalmaya baþladý... Ýçeri girdiðimizi gören biri mi vardý? Ahizeyi kaldýrýp "alo" dedim. Karþý taraftaki Erdem'di... Heyecanlý bir ses tonuyla "Matbaayý yaktýlar" diyordu. Fazla soru sormadým... Geriye döndüm ve Þener Levent'i de alýp matbaaya gittik. Ýtfaiye araçlarý ve polis ekipleri oradaydý... Matbaaya patlayýcý atýlmýþtý... Patlama hem yangýna sebep olmuþ, hem de tahribat yapmýþtý... Arkadaþlarýmýz ertesi gün polis karakoluna çaðrýlarak ifade verdiler... Matbaayý çalýþanlarýn bombaladýklarý ve yaktýklarý üstünde duruluyordu... Denktaþ da açýklama yaparak, "Matbaayý Avrupa çalýþanlarýndan birisinin bombaladýðýný ve yaktýðýný gören varsa polise bildirsin" diyor ve karþýlýðýnda 5000 TL vereceðini duyuruyordu. Hangi birisini yazmalý buraya... Sivil Ýþler Baþkaný Namýk Koç, bir araþtýrmacý arkadaþýmýzý aracý olarak gönderdi ve bizimle konuþmak istediðini bildirdi... Bize bunlarý aktarýrken, heyecandan titriyordu... "Ahýr"da buluþmayý teklif ettik... Yer de ayýrttýk... Ancak önceden kabul etmesine raðmen yine araþtýrmacý arkadaþýmýzý göndererek "Ahýr"ýn yemeklerini ve mezelerini beðenmediðini söyleyip baþka bir yere gitmemizi önerdi. Reddetmedik... Korkacak bir þeyimiz mi vardý ki? Alyans Düðün Salonu'na çaðrýldýk... Sivil giymiþ askerler yaptý servisleri... Sabahýn beþine kadar oturduk orada... Bizlerden istenen yazdýklarýmýzdan vazgeçmemizdi... KKTC'yi terkedersek gideceðimiz yerle ilgili her türlü yardýmý yapmaya da hazýrdýlar... Reddettik... Genç bir arkadaþýmla paylaþtým baþýmýza gelenlerin bazýlarýný... -Vooov, dedi... Adrenalin ha... Adrenalinmiþ... Hem de ne adrenalin... Eroðlu'na göre ilerleme var n Eroðlu: Ekonomi baþlýðýnda bazý geliþme ve ilerlemeler saðlandý. Bu memnuniyet verici... Cenevre'deki görüþmenin 26 Ocak'ta yapýlmasý netleþti... Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, uzlaþýlmasý gereken yönler bulunmasýna raðmen müzakerelerdeki "Ekonomi" baþlýðýnda bazý geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný; bunun memnuniyet verici olduðunu söyledi. Eroðlu, Dimitris Hristofyas ile gerçekleþtirdiði görüþmeden dönüþte, Cumhurbaþkanlýðý'nda basýna açýklamalarda bulundu. Eroðlu, Rum liderle gerçekleþtirdiði 1.5 saatlik görüþmede Cenevre'deki görüþmenin 26 Ocak'ta, saat 10.00'da yapýlmasýnýn netleþtiðini kaydetti. Derviþ Eroðlu, görüþmede, temsilcilerin "Ekonomi" baþlýðýyla ilgili çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunduklarýný belirtti. Temsilcilerin "Ekonomi" baþlýðýnda bazý geliþmeler ve ilerlemeler saðlamasýný memnuniyetle onayladýklarýný kaydeden Eroðlu, "Bazý konularda hala uzlaþýlmasý gereken yönler bulunmaktadýr. Ama birkaç konuda anlaþýlmýþ olmasý memnuniyet vericidir" dedi. HRÝSTOFYAS Dimitris Hristofyas, Derviþ Eroðlu ile dünkü görüþmesinde ekonomi konusunda ilerleme saðlandýðýný söyledi. Rum radyosu RÝK'in haberine göre, görüþmeden dönüþünde açýklama yapan Hristofyas, "güç paylaþýmý" konusuna iliþkin görüþlerini sunduklarýný ve Türk tarafýndan yanýt beklediklerini de ifade etti. Ekonomi konusunun hangi noktasýnda ilerleme yaþandýðýnýn sorulmasý üzerine ise yanýt vermekten kaçýnan Hristofyas, "Müzakereler devam ediyor" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent 13 YIL... DÝLE KOLAY yýl... Dile kolay... Bize 2 ay ömür biçenler þimdi nerde? Acemi erlerin yemin törenlerinde bize kin ve düþmanlýk kusarak, "Kuyruklarýný kýsýp yerlerine oturacaklar" diye nutuk sallayan Türkiyeli generaller þimdi nerde? Nerde o çarþýlarý dükkân dükkân gezip "Bunlara reklam vermeyiniz" diyen omuzu kalabalýklar? Bize Rumcu diyenler... Kanýmýza ekmek doðrayýp içmeye, dilimizin üstünde sigara söndürmeye, sabah sporunda bizi eþek sudan gelinceye kadar dövdükten sonra, "Bildiðiniz gibi yapýn" diyerek götürüp askerin önüne atmaya... "Aðaran þafaklar þahidimiz olsun" diyerek andiçenler nerde? 2 ay yaþamaz demiþlerdi. 13 yýl oldu... Yýkýlmadýk ve ayaktayýz. Kararmadý bir gün bile... Göðsümüzün sol yanýndaki cevahir... Halk bize omuz verdi... Yürek verdi... Can verdi... Ve 2 ay yaþamaz diyenlerin inadýna yýl yaþattý bizi yýla taþýdý. Bu destekle... Daha nice yýllara yürümek azmindeyiz... Göðsümüzün sol yanýndaki cevahir kararmadýkça... Ya da karartýlmadýkça... Bugün 16 Aralýk Bir kez daha mahkemeler önünde toplanacak emekliler. Diabetlisi... Kolesterollüsü... By-Pass'lýsý... Tansiyonlusu... Tekerlekli sandalyelisi... Soðuk, yaðmur, rüzgâr demeden, yollara düþüp eski Ýngiliz Sarayý'nýn önünde toplanacaklar. Ve Anayasa Mahkemesi'nin, kendileriyle ilgili olmak ya olmamak kararýný açýklamasýný bekleyecekler. Anayasa Mahkemesinin iþi çok zor. Türkiye'nin, 13. maaþlarýn ödenmesi için KKTC tarafýndan talep edilen 100 milyon lirayý son defa olarak vermek için derhal yerine getirilmesini istediði birçok koþullar ileri sürdüðü söyleniyor. Ankara'nýn takýnacaðý tavýrda, Anayasa Mahkemesinin emeklilerle ilgili kararýnýn da etkili olacaðý konuþuluyor siyasi çevrelerde. Eðer bu doðruysa, çok dehþet verici bir tehdit ve þantajla karþý karþýyayýz demektir. Hatta bu tehdit ve þantajdan daha elim ve daha vahim olmak üzere, yargýya, kabulü asla mümkün olmayan çok açýk ve net bir müdahale sözkonusudur. Çünkü bu duruma göre Anayasa Mahkemesi, emekli maaþlarýndan vergi alýnmasýnýn Anayasaya aykýrý olduðu kararýný verirse, Ankara'nýn 13. maaþlara tek kuruþ katkýda bulunmayacaðý kesinleþecek. Böyle bir karar ne kadar hak ve adalete dayalý olursa olsun, Ankara'yý memnun etmeyecektir. Çünkü emekli maaþlarýndan vergi alýnmasý Ankara'nýn talimatýdýr. Anayasa Mahkemesi, aykýrý deðil kararýna varýrsa, 13. maaþ önündeki engellerden biri kalkmýþ olabilecek belki. Ama o zaman da... Vay emeklinin haline...

5 16 Aralýk 2010 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Galatasaray, Fener, Beþiktaþ varken, Kýbrýs sorununu çözmeye çalýþmak ve eþiniz dostunuzla tartýþmaya girmek iþgüzarlýk gibi geliyor bana.. *Ülkemizin en büyük sorunu iþsizlikmiþ. - O kadar da abartmayýn caným. Ellerimiz iþlemese bile, dillerimiz maþallah arý gibi çalýþýyor. * 13. maaþ için kaynak aranýyormuþ maaþ için bulunmuþsa mesele yok. Memurlar biraz bekleyebilir. *Prof. Ata Atun Apostolos Andreas Manastýrý'ndaki türbenin Türklerin ziyaretine açýlmasýný istemiþ.. - Demek Apostolos Andreas'ta türbe var da açmazlar ha Vay hainler vay. Nasýl yaparsýnýz bunu bize be *Sel, Rum tarafýndaki bazý evlere ve iþyerlerine büyük zarar vermiþ. - Biz dere yataklarýný temizleyip buz gibi yaptýk ya, su aktý aktý gitti onlarý bastý! *Tüp gaza yine zam yapýldý. - Lütfen "Zamcý UBP" diye baðýrýp çaðýrmaya baþlamayýn þimdi. Çok demode oldu. Bugün hayýrlý bir gün. Bugün yeni havayolu þirketimiz kuruluyor. Hisselerin çoðu þahýslarýn olacak Yönetim baþkalarýnda olacak Ama sevgili hükümetimiz "Biz kurduk bizimdir" havalarýnda Hem kendini kandýrýyor Hem vatandaþý kandýrmaya çalýþýyor. Yine de hayýrlý olsun Uçtuðunu da görürüz inþallah! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI SANIÐI KÝMLÝÐÝNE GÖRE DEÐÝL, SABIKASINA GÖRE CEZALANDIRMALI Bir kaza oldu. Bir araba, bir motosikletliye çarptý. Kazada araba sürücüsü kusurluydu. Kazada motosiklet sürücüsünün hiç kusuru yoktu. Bu kazada kusurlu deðil, kusursuz olan zarar gördü. Kusurlu sürücü tutuklandý. Yargýlanacak ve cezasýný alacak. Þimdi bir tartýþma var. Nasýl yargýlanacak? Ne kadar ceza alacak? Anlaþýlan odur ki, sanýðýn yargýlanana kadar tutuklu kalmasý, sonra da en aðýr cezayý almasý isteniyor. Yakýnlarýnýn isteði böyle olabilir Acýlýdýrlar Haklýdýrlar. Ama Olaya uzaktan bakýnca Bugüne kadar benzer durumlarda uygulananýn dýþýnda bir süreç yaþanmamalý. Yaþanýrsa Bundan önce (Ve bundan sonra) Benzer þekilde kusursuz ölenlere haksýzlýk olur. Aklýnýzdan çýkarmayýn. Çifte standart her yerde ve her konuda zararlýdýr. Ceza intikam için verilmez. Ve kiþiyi; Sabýkasýna göre deðil, kimliðine göre cezalandýrmak adaletin üzerine kopkoyu bir gölge düþürür, tanýnmaz ve anlaþýlmaz olur. Demokratik bir ülke için bundan daha büyük utanç yoktur AFRÝKA 10 YAÞINDA AFRÝKA 10 yaþýna basmýþ Hiç göstermiyor oysa - Baksanýza þuna. Ne kadar sevimli bir maymuncuk deðil mi Üstelik maharetli de. Her kapýyý açýyor Ama her atýlan muzu asla yemiyor Onur ve gurur bu... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Turistlerin güneþimize, kumumuza ve denizimize geldiklerini söylemekle, kumarhanelerimize büyük haksýzlýk ediyormuþuz gibi geliyor bana Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KIBRIS'TA NEDEN FARKLI DAVRANILIYOR? Günümüzde ileriye dönük yapýlacak iyi bir iþin açýklanmasý insanlarýn yüzlerinde tebessüme yol açabilir. Mesela emekli maaþlarý ile yaþamak zorunda kalan insanlara, "maaþýnýz geçinmenizi, senede bir ay iyi tatil yapmanýzý saðlayacak düzeye çekilecektir" denilse emeklinin yüzü güler ve anýnda telefona sarýlarak torunlarýna müjdeyi verir. Veya hükümetin her sýkýþmasý sonrasýnda koyduðu vergilere artýk son vereceðini, hatta var olan vergilerin çoðunu kaldýracaðýný açýklamasý nasýl da coþku yaratýr yüzlerde. Düþünün ki, her gün araba ile trafikte cebelleþip duran ben, gazetede oturduðum bölgeden çalýþtýðým istikamete doðru metro inþaatýnýn hemen baþlanacaðýný ve altý ay sonra hizmete sokulacaðýný okusam, nasýl da havalara zýplarým Böyle bir þeydir iyi haberin verilmesi Kýbrýs'ýn genelinde tam belli deðil ama bugün her halde 1.5milyon insan yaþar. Kýbrýslý nüfus belki de 1974'te býraktýðýmýz kadardýr yani bin. Bunun 120 bini Türkçe konuþanlar. 1955'te Ýstanbul'un nüfusu yaklaþýk 1.4 milyon, bunun 100 bin kadarý da Rumlardý. Bugün Ýstanbul'daki nüfus 15 milyon civarýnda Rumlarýn sayýsý ise sadece Katý milliyetçilerin dýþýnda kime sorsam, o günleri özlediðini ve onlarýn gidiþi ile Türkiye'nin çok deðerler kaybettiðini söyler. Ait olunan yerler vardýr bir de ait olanlar. Ýstanbul binlerce yýlýn kaynaþmasý ile kültür baþkenti ünvanýný hak etti. Nasýl ki, bir zamanlar parmakla gösterilen Bahçeþehir TOKÝ sayesinde sýradan bir yer olmuþsa, Ýstanbul da 1955 yýlýndan itibaren birçok güzel özelliðini yitirmiþtir. Aradan bunca yýl geçmesine raðmen hala Agop'larýn, Yakup'larýn meyhaneleri ve sanatlarý özlemle aranýyorsa, bir yerlerde yanlýþ yapýlmýþ demektir. Doðru olan ise, bu durumun düzeltilmesi için çaba gösterilmesidir. Ýyi bir haberin yanlýþ yalan da olsa verilmesi, uygulanamayacaðý bilinse bile anlatýlmasý insanda heyecan yaratýr. Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, siyasi ve sosyal nedenlerle Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan kiþilere tekrar Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý kazandýrýlmasýna yönelik yürüttüðü çalýþmalarýndan bahsetti Burada bahsedilen konu bilhassa 1955 yýlýnda zorunlu göç eden Ýstanbullu Rumlardýr. Ve bugün hepsi gelse dahi 15 milyona çýkan Ýstanbul'da oransal olarak yok denilecek kadar sayýya ulaþacaklar. Ýstanbul'a bir renk katacak olmalarý çoðumuzu duygulandýrýr. Ancak yapýlan hatalarla yerlerinden yurtlarýndan edilen Rumlarý evlerine davet eden zihniyet, Kýbrýs'ta ayný doðrultuda hareket etmiyor... Neden? Çünkü Türkiye'nin solu da, saðý da Kýbrýs'a tek gözlükle bakmaktadýr. Adanýn bölünmüþlüðü... Gönderilen belki de milyona yakýn nüfus... Rumlarýn mallarý üzerinde elde edilen rant ve de en önemlisi bu mallarý kullanarak elde edilen siyasi kazanç az buz þey midir? 1955 yýlýnda zorunlu olarak Ýstanbul'dan göç eden Rumlarýn geriye dönüþleri alkýþlanýrken ve bu demokrasinin geliþimi olarak algýlanýrken, Kýbrýs'ta kapalý Maraþ'ýn mal sahiplerine verilmesi söylemleri namussuzlukla eþanlamlý tutuluyor... Ýkircikli Türk siyaseti bu... Baþka ne denir ki?

6 GÜNLÜK KTHY çalýþanlarýna Halkýn Adalet Konseyi de sahip çýktý... Çocuklar da ayaklandý! n Konsey hükümetten, KTHY çalýþanlarýnýn maðduriyetlerinin giderilmesini, ayrýca ekonomik programý terk edip, daha gerçekçi tedbirler alýnmasýný istedi... Halkýn Adalet Konseyi (HAK), dün Lefkoþa'da Baþbakanlýk ve eski KTHY Merkez Binasý önünde eylem yaparak, hükümetten; KTHY'nin maðdur edilen eski çalýþanlarýnýn maðduriyetlerinin giderilmesini, ayrýca "günü kurtarmaya yönelik ekonomik programý terk edip, daha gerçekçi tedbirler almasýný" istedi. Konsey, yanlýþ politikalarda ýsrar edilirse daha büyük eylemler yapacaklarýný da açýkladý. Ülkede yapýlan "yanlýþ iþler" ve sorunlara çözümler üretilmesi amacýyla bazý sivil toplum örgütleri, akademisyen, avukat ve serbest meslek sahipleri, basýn mensuplarý ile iþ adamlarýnýn katýlýmýyla sivil inisiyatif olarak oluþturulan HAK, bugün ilk olarak KTHY Genel Merkezi önünde eylem yaptý. Burada KTHY'de yaþananlarý "Bir Maðduriyet Öyküsü" adý altýnda hazýrlanan bildiriyle anlatan, çalýþanlara destek veren ve maðduriyetlerinin giderilmesini isteyen HAK, buradaki eyleminin ardýndan Baþbakanlýða yürüdü. Eylemde ellerinde "Hepimiz Kýbrýslýyýz, sen, ben, o, þu, bu deðil", TÜRKÝYE'YÝ ÝLO'YA ÞÝKÂYET EDECEKLER... 9 SENDÝKACI TÜRKÝYE'YE GÝDÝYOR KKTC hükümeti ve Türkiye'yi "KKTC'de toplu sözleþmelerin kaldýrýlmasý ve kazanýlmýþ haklarý geri götürecek paketler hazýrladýklarý ve hayata geçirdikleri" gerekçesiyle Uluslararasý Çalýþma Örgütü'ne (ÝLO) þikâyet etmek için 9 sendikacý bugün Ankara'ya gidiyor. 6 sendikanýn baþkan veya temsilcilerinden oluþan heyet, 17 Aralýk Cuma günü, altýnda Türk-Sen ve 13 sendikanýn imzasý bulunan bir mektubu çalýþanlar adýna, standartlarý belirleyen ve takibini yapan ILO yetkililerine verecek. Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ'ýn TAK'a verdiði bilgiye göre mektupta, "ILO sözleþmelerini kabul eden Türkiye'nin, toplu sözleþmeleri ortadan kaldýracak, kazanýlmýþ haklarý geri götürecek paketlerin uygulamaya konmasý için KKTC hükümetine baský uyguladýðý, KKTC hükümetinin söz konusu paketleri hayata geçirdiði; KKTC'nin de ILO sözleþmelerini kabul ettiði ve Anayasa'da uluslararasý antlaþmalarýn yasalarýn üstünde olduðunu söylemesine raðmen dikkate alýnmadýðý" kaydedildi. Özkardaþ bu sabah baþlayacak Ankara ziyaretlerinde, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný, ana muhalefet Cumhuriyetçi Halk Partisi ve diðer muhalefet partilerle de görüþme yapacaklarýný, 17 Aralýk Cuma günü mektubu ILO'ya ilettikten sonra saat 12:00'de Türkiye Eðitim- Sen binasýnda basýn toplantýsý düzenleyeceklerini söyledi. ILO'ya verilecek mektup Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen), Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Devrimci Genel-Ýþ, Emek-Ýþ, Petrol Ýþ, Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Türk-Sen), Kooperatif Çalýþanlarý Sendikasý (Koop Sen), Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ- SEN), Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), Doðu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanýþma Sendikasý (DAÜ BÝR- SEN )ve Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (Týp-Ýþ) tarafýndan imzalandý. Türkiye'ye KTAMS, Kamu-Sen, KTOEÖS, KTÖS, El-Sen ve Güç- Sen baþkan veya temsilcilerden oluþan 9 kiþilik bir heyet gidiyor. "Devletimizi onun bunun malý olmaktan çýkaralým, bu devlet hepimizin", "Sevdamýz birlik olmak, haksýzlýðý tüm dünyaya duyurmak", "Ülkede ayrýmcýlýk istemiyoruz" þeklinde pankartlar taþýyan HAK üyeleri adýna konuþmayý Konsey Sözcüsü Tekin Söylemez yaptý. Söylemez, KTHY önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, KTHY çalýþanlarýnýn maðduriyetini ve yaþadýðý zor durumu "Bir Maðduriyet Öyküsü" olarak anlatarak, KTHY'nin batýrýlmýþ ve feshedilmiþ olmasýndan dolayý personelin maðduriyetlerinin giderilmesi için onlara destek amacýyla bu eylemi düzenlediklerini kaydetti. KTHY'nin kurulduðu 4 Aralýk 1974 tarihinden batmasýna kadar geçen sürede yaþananlarý ayrýntýlý bir þekilde anlatan Tekin Söylemez, çalýþanlarýn hak ediþ ödeneklerinin bütün ýsrarlara raðmen ödenmediðini ve ödeme niyetinin bulunmadýðýný savunarak, ne yazýk ki toplum içinde elit bir yapýda ve prestije sahip olan çalýþanlarýn, yardýmlara muhtaç hale geldiklerini kaydetti. Söylemez, iki yýlý aþkýn bir süredir yapýlan kesintilere raðmen Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta primlerinin yatýrýlmadýðýný, bu nedenle iþsiz kalan çalýþanlarýn birikimlerini alamadýðýný ifade ederek, personelin Toplu Ýþ Sözleþmesi ve Ýþ Yasasý'nýn öngördüðü haklarýnýn bertaraf edildiðini ve tazminatlarýnýn ödenmediðini söyledi. YANLIÞ POLÝTÝKALAR Ülke ekonomisinin büyük bir bölümünün kayýt dýþý olduðunu, vergi adaletinin saðlanamadýðýný savunan Söylemez, verilen kredilerin geri dönüþü için tedbirler alýnmadan "Ekonomik Tedbirler" adý altýnda kazanýlmýþ haklarýn budanmasýný haksýzlýk olarak gördüklerini belirterek, bu yanlýþ politika üzerinde ýsrar edilmesi halinde daha büyük eylemler gerçekleþtireceklerini bildirdi. MÜJDE AR'IN FENDÝ ABDURRAHMAN DÝLÝPAK'I YENDÝ Abdurrahman Dilipak, Vakit Gazetesi'ndeki bir yazýsýnda, sinema oyuncusu Müjde Ar'a basýn yolu ile sövdüðü gerekçesiyle 105 gün hapis cezasý aldý. Ceza, 3 bin 150 TL para cezasýna çevrildi. Duruþmada söz alan Dilipak, yazýsýnda Ar'ý hedef almadýðýný, onun üzerine alýndýðýný söyledi. Karara itiraz edeceklerini, gerekirse AÝHM'ye gideceklerini söyleyen Dilipak "Aileyi ve iffeti korumaya devam edeceðim" dedi. Dilipak, NTV'de yayýmlanan "Haydi Gel Bizimle Ol" isimli programý yapan Müjde Ar ile manken Aysun Kayacý için þu aðýr sözleri sarfetmiþti: "Müjde Ar bile Aysun Kayacý ile birlikte ahlak dersi vermeye kalkýyor. Bunlar 'pornocu' deðil mi? Grup seks yapýp, ensest iliþkiye giren lolita takýmýndan deðiller sanki. Homo'luðu, lezbiyenliði meþrulaþtýrmaya çalýþanlar kendileri deðil sanki.. " Ýyi ki de Müjde Ar'ý hedef almamýþ, hedef alsaymýþ kimbilir daha neler yazacaktý!.. Merakla bekleniyor þimdi: AÝHM bu davayý kabul edecek mi, etmeyecek mi? DEVLET VE TEFECÝ Ersin Tatar 13. maaþ konusunun önümüzdeki günlerde netleþeceðini söyledi, ancak paranýn nerden bulunacaðýný açýklamadý. Devletin ölümü de galiba tefecinin elinden olacak! RUMDAN ÝSTESEK 13. maaþýn çalýþanýn hakký olduðunu söyleyen Þener Elcil "Bize Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki haklarýmýz yeter" dedi. 13. maaþý güneydeki hükümetten mi istesek acaba? ÝÞSÝZLÝK VE BIÇAK Duydunuz mu? Haspolat'taki bir iþyerinde çalýþan bir iþçi kendisini iþten durduran ustabaþýsýný býçaklayarak aðýr yaralamýþ. Ýþsizliðe karþý tepkilere artýk býçak da karýþtýysa vay halimize! HALKIN ADALET KONSEYÝ Halkýn Adalet Konseyi iyi bir baþlangýç yapmýþ. Ýlk eylemini KTHY çalýþanlarý için düzenlemiþ. Konsey genelde TC kökenlilerden oluþuyor. Ama "Hepimiz Kýbrýslýyýz" diye pankart taþýmýþlar... Ýlk kez minik göstericiler gördük bu eylemde... Ellerinde boylarý kadar pankart... Kýbrýslýlarýn yapamadýðýný acaba onlar mý yapacak? Týrnak... "Kurultay öncesinde 'en yetkili aðýzlardan' halka söylenen þuydu: '13'üncü maaþlarda herhangi bir sýkýntý yoktur. Gününde ödeme yapýlacaktýr...' Bugünkü fýsýldamalar ise çok farklýdýr... Maliye Bakaný'nýn 100 milyon TL avans için TC Teknik Heyet Baþkaný ile sürekli görüþme yaptýðýný biliyoruz... Ankara 100 milyon TL avans gönderirse, 13'üncü maaþlar ödenecek... Göndermezse, iþte bir kaos daha..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Sormak lazým. Sakin bir Ýstanbullu mahallesinde, ansýzýn 5-10 yabancý aile peyda olursa, mahallenin huzurunu kaçýrýrsa, hýrsýzlýk, kavga, soygun, cinayet baþlarsa, acaba, o Ýstanbullu mahallesinde yerleþen bu yeni yerleþikleri mahalle sakinleri kabul eder mi, ayný sokakta yaþamalarýný ister mi? Adam gibi oturan, çalýþan, kimseye zarar vermeyen, iþ güç, zanaat sahibi, sakin insanlarý kim kovabilir mahallesinden? Ýþte Kýbrýs'ýn kuzeyinde de yaþanan tartýþmaya bu açýdan bakýlmalýdýr." Özcan ÖZCANHAN (Star) "1990'lý yýllarda da, KKTC'ye gönderilen yardýmlarla ilgili olarak, söylentiler yapýlmaktaydý. Rahmetli Ecevit bana þunlarý söylemiþti: Yalçýn Bey, bizim size yapmýþ olduðumuz katký, Ýstanbul'un bir ilçesine yaptýðýmýz katký kadardýr. Þayet siz Kýbrýslý Türkler adada olmamýþ olsaydýnýz, savunma maksatlarý için Kýbrýs için yapacaðýmýz harcamalar, bizim size gönderdiðimizin on katý kadar daha fazlasýný yapmamýz icap edecekti. Sizin adada olmanýz, bizim için nimettir." Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný ERSÝN TATAR 13. maaþ krizi gelip çattý ve gözler Maliye Bakaný Ersin Tatar'a çevrildi bir kez daha. Tatar, gazetemizde geçtiðimiz gün yer alan bu konudaki haberleri bir kez daha doðruladý ve 13. maaþý ödemekte zorlandýklarýný itiraf etti. Bu ödemeyi yapmak için önümüzde daha iki hafta olduðunu söyledi ve biraz gecikmeyle bu ödemenin mümkün olabileceðini açýkladý. 13. maaþ ödemeleri için ihtiyaç duyulan para 100 milyon lira... Yine de gecikme olmamasýna çalýþacaklarýný söylüyor Tatar... Bakýn ne diyor: "Biz bunu taahhüt ettik ve çalýþanlarýn hakkýdýr. Sadece zamanýnda bir sýkýntý olabilir"... Anladýnýz deðil mi?

7 16 Aralýk 2010 Perþembe FESLÝKAN Niyazi Ökten BÜTÇE VE EKONOMÝ Hükümet olabilmenin ön koþullarýndan biri ekonomiyi kontrol edebilmenin baþarýsýndan geçer ki, gelmiþ geçmiþ KKTC hükümetlerinin yetersiz kaldýðý en önemli alandýr ekonomi. Kalkýnma oranýnýn yüksek oranlarda seyrettiði yýllarda beceremediler. Durgunlukta beceremediler. Krizde hiç beceremeyecekler. Nitekim sudan çýkmýþ balýða döndüler, krizi nasýl atlatacaklarý hakkýnda hiç ama hiç fikirleri yok. * Ekonomi uzmaný kesilmesi gereksiz. Gören göz kýlavuz istemez. Sokaktaki adama sorsanýz bilir ekonomik krizi atlatmanýn tek çaresinin devlet yatýrýmlarýndan geçtiðini... Devlet önce yatýrým yapacak ve ekonomiyi tetikleyecek. Ve doðal olarak yatýrýmlar istihdamý beraberinde getirecek. Hükümetlerin bu gayede devlet bütçesinde açýklarý da göze aldýðý bilinen gerçektir. Fakat ne yapýyor bizim KKTC hükümeti? Kriz ortasýnda bütçe açýðýný kapatmak için tasarruf önlemleri alýyor. Tasarruf önlemleri KKTC'deki ekonomik krizi daha da derinleþtirmekten öteye geçmez maalesef. * Ýþte bütçe tartýþmalarýný dinliyoruz. Süren tartýþmalarda dikkati çeken en önemli nokta nedir bilir misiniz? Gelirlerin %20 oranýnda artmasý ve bunun hükümetin tek övünce kaynaðýný oluþturmasý! Peki, %20 artýþ hangi kaynaklardan saðlandý? Kayýt dýþý ekonominin kayýt altýna alýnmasýndan mý? 'Biraz aldýk...' der Ersin Tatar. Hayýr almadý. Emekli ve kamu maaþlarýndan yapýlan kesintilerle bütçe açýðýna katký saðlandý, o kadar. Öte yandan, kriz ortamýnda bütçe açýðý kapatmaya çalýþan tek yönetimdir bunlar. * Hani bütçe taslaðýnda devlet yatýrýmlarýyla istihdam yaratma projeleri yer alýyor mu? Hayýr. Gerçi açýkca vurgulanmýyor, gizliden gizliden vergi artýrýlmasýný öneriyor UBP bütçesi aslýnda. Dayatýlan paketlerle krizden çýkýlacaðý mý öneriliyor, ne oluyor? Çýkýlmaz yola girildi sayýn okuyucu, gelecek yýlýn baþlarýnda ekonomideki çöküþün kesin hale geldiði rahatça görülecek. * Anna Planý sonrasýnda yaþanan ekonomik kalkýnmanýn yapay olduðu anlaþýldý. Ferdi Sabit kiþi baþýna düþen milli gelirin on bin dolarlara çýktýðýný söylerdi o günlerde. Yalandý tabii. Sen nüfüsunu bilmeden kiþi baþýna düþen milli geliri bilemezsin, bilemezdin elbette. Sonra, özellikle inþaat sektöründe yaþanan hareketliliðin kaynaðýnda ikinci ganimet furyasý yatardý ve inþa edilen konutlarýn çoðu atýl durumda kalmadý mý? Ve inþa edilen lüks oteller? Ýstihdam mý saðladý KKTC iþsizine? Aksine otel personeli TC'den ithal edilmedi mi? * Kýsaca taþýma suyla deðirmen dönmez... KKTC ekonomisi de hazýr parayla gideceði yere kadar gitti ve bu mesele burda bitti. Ganimet suyunu çekti, umutlar TC'nin göndereceði daha çok paraya kaldý. O da 'göndermem...' diye tutturdu ya, tek çare onu ikna etmeye kaldý. Çareler tükenmez demokraside, deðil mi? Ýkna edeceksiniz TC'yi ki yatýrým yaparak iþsize istihdam saðlamanýn yolunu açsýn. Ýkna edeceksiniz TC'yi, maaþlarda kesinti gibi örneklerin yerine maaþ artýþlarýný benimsesin tekrardan! Ve tüm ekonomik ve sosyal sorunlarýn çözümle giderileceðini umut edenler de öyle yanýlgý içindedirler ki... * Kafa yorma sayýn okuyucu. Mecliste bütçe ve ekonomi tartýþmasý içine gömülenler bile kendi kendi kendilerini kandýrdýklarýnýn algýsýnda. Zaman öldürmenin yolunu konuyu baþka boyut ve konulara çekmekte buluyorlar zaten... EMEKLÝ DERNEKLERÝ MAHKEMELER AVLUSUNDA TOPLANACAK Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi, Emeklilerin Sosyal Güvence ödeneklerinden vergi kesilmesini öngören yasalarýn iptali için açtýðý davanýn bugün görüleceðini ve bu nedenle mahkeme avlusunda toplanacaklarýný açýkladý. Emekli Mücahitler Derneði, GKK Emekli Subaylar Derneði, Özürlü Fidan'a akülü tekerlekli sandalye Kýbrýs Türk Tabipler Odasý'nýn giriþimi (KTTO), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler (CTP-BG), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) katkýlarýyla Özgür Fidan'a akülü tekerlekli sandalye alýndý. Sandalye, kolay kemik kýrýlmasý anlamýna gelen "cam kemik" hastalýðýndan dolayý normal tekerlekli sandalye LEDRA PALACE'TA YILIN SON TOPLANTISI Bazý Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi partilerin baþkan ve temsilcileri dün saat 10.30'da ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de biraraya geldi. Slovak Büyükelçiliði'nin düzenlediði toplantýya katýlan siyasiler, bu yýlýn son toplantýsýný gerçekleþtiriyor. Slovak Büyükelçi Anna Turenicova, AKEL'in ev sahipliði yaptýðý toplantýya baþlamadan önce yaptýðý açýklamada, gerçekleþtirilen etkinlikler ve 2011'e iliþkin hazýrlýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. BAKANLIK OKULLARDAKÝ SEKRETER EKSÝKLÝÐÝNÝ GÝDERMÝYOR Kýbrýs Türk Orta eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný'nýn ihtiyaç olmayan ortaokullara sekreter aldýðýný, sekreter olmayan okullar karþýsýnda da duyarsýz kaldýðýný savundu. KTOEÖS Baþkaný Adnan Eraslan yaptýðý açýklamada, bazý okullarda sekreter eksikliði bulunduðunu ve sekreterlik görevlerinin öðretmen veya idareciler tarafýndan yerine getirildiðini, ancak bunun asli görevlerinin aksamasýna neden olduðunu belirtti. UBP hükümetini okullara GKK Emekli Astsubaylar Derneði, Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti, Polis Emeklileri Derneði, Vakýflar ve Din Ýþleri Emeklileri Derneði'nden oluþan Eþgüdüm Komitesi, üyelerinden gelen talep üzerinde 09.30'da yapýlacak duruþma öncesinde mahkemelerin avlusunda toplanma kararý aldý. kullanmasý sakýncalý olan, iþsiz ve maddi gücü olmayan Fidan'a Kýbrýs Türk Tabipler Birliði binasýnda düzenlenen törenle verildi. Taraflar sembolik hareketin daha geniþ çapta yapýlmasý temennisini dile getirdi. Özgür Fidan, katký için herkese teþekkür etti ve sandalye sayesinde yapamadýðý bazý þeyleri yapma imkâný bulacaðýný söyledi. istihdam edilecek personel konusunda partizanca hareket etmekle suçlayan Eraslan, "Bununun en son örneði son günlerde yaþanan okul sekreteri istihdamýdýr. Hâlihazýrda birçok okulda yeterli sekreter yokken, hatta Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu, Beyarmudu Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesi gibi okullarýmýzda hiç sekreter yokken, yeterli sekreterin bulunduðu bazý okullara siyasi anlayýþla ek sekreter görevlendirilmesi yapýlmýþtýr" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ HASTAHANEDE MUAYENE NUMARASI YOK... Doðancý'dan gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý vatandaþýmýzýn þikayeti de Cengiz Topel Hastanesi'yle ilgili. Bakýnabilmek için numara alamadýklarýndan yakýnan bayan vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Yeþilyurt'taki Cengiz Topel Hastanesi'ne günlerdir gidip geliyorum. Amacým muayene olmaktýr. Tabii büyük bir hastalýk deðil benimki... Rahatsýzým sadece... Ýyi ki daha büyük bir hastalýðým yoktur. Kartým olsa gidip güneyde muayene olacaðým. Yaklaþýk bir haftadan beridir hastaneye gidip geliyorum. Bakýnmak için numara bulamýyorum ama... Bir çare bulunmasý gerekmektedir. Yoksa bizi býktýrýp usandýrmak mýdýr niyetleri?" TORUNLARIMIZIN HAKKI YENÝYOR... Ayorgi'den bizi arayan bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Ben bir KKTC vatandaþýyým. Aslen Limasol göçmeniyim. Yýllardýr Ayorgi'de yaþamaktayým ve 1974 yýllarý arasýnda yaþanan bütün savaþlara katýldým. Ýki yýl da Erenköy'de askerlik yaptým. Esnafým... Hükümet 13. maaþlarý ödemeyecekmiþ. 13. maaþ esnafýn yýlda 12 ay beklediði birþeydir. Bu memlekette kaçak insanlara paralar ödenmektedir. Mesela BRT buraya gelen ama iþ bulamadýðý ve çalýþma koþullarýna uymadýðý için kaçak pozisyona düþen insanlarý programlarýnda darbuka çaldýrtarak onlara ayda 750 TL ödemektedir. Bir kýsým insana da ayda 1000 TL vererek müzik yaptýrtmaktadýr. Beli aðrýr, sakattýr diyerek yapýlan bu harcamalar bizim torunlarýmýzýn haklarýnýn yenmesidir. Benim çocuklarýmýn, torunlarýmýn haklarýnýn yenmesidir." BOÞ YERE KAN AKITTIK Telefonla gazetemizi arayan yaþlý bir vatandaþýmýz da 13. maaþlarýn kesilmesiyle ilgili olarak TC Yardým Heyeti Baþkaný'nýn KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu ziyaret ederek Kýbrýslýtürkler hakkýnda konuþmasý hakkýnda þikayette bulundu... "Ben bir Kýbrýslý Türk'üm. Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti Baþkaný Halil Ýbrahim isimli þahsýn KKTC Cumhurbaþkaný'na giderek Kýbrýslý Türklere artýk günlerini gösterme zamanýnýn geldiðini söylemesi büyük bir gaftýr... Hakarettir. Derviþ Eroðlu'nun derhal onu makamýna geldiði için teþekkür edip kovmasý gerekirdi. Ýrsen Küçük'ten sonra Derviþ Bey de bizi hakaretleyen bir TC memuruna boyun eðdi... Biz, Türkiye buralara gelip bizleri esir etsin diye mücadele etmedik. Onlar sýcak yataklarýnda yatarken biz boyumuza kadar sularýn, çamurlarýn içinde direniyorduk. Türkiye gelmezse bizlere birþey olacaðý da yoktu... Herþey Türkiye buralara geldikten sonra oldu. Ben ömrümün sonuna geldim. Adýmý söylesem kim olduðumu herkes bilir. Ben bizim emeklerimize ve akýttýðýmýz kanlara da yazýklar olsun diyorum. Para deðildir istediðim... Özgür olmaktýr. Zaten bizim tüm kavgamýz bugüne kadar özgürlük için olmadý mý?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR "AFRÝKA" DAHÝL AMA "AVRUPA" DA HARÝÇ DEÐÝL Bizim Mandra Tam 13 yýl akla hayale gelmedik baský ve tehditler arasýnda, Avrupa-Afrika, 14. yýla ulaþýr. Afrika'ya gönül veren vatandaþlarýn kutlama telefonlarý, gazetenin telefonlarýný adeta kilitler. 13 yýlda yaþanan bombalanmalar, hacizler, ölüm tehditleri, komplolar, mahkemelerde daðlar gibi yýðýlan davalar, hücreler, hapislikler, vatan hainliði suçlamalarý, bugün Afrika'nýn göðsünde bir onur madalyasý gibi durmaktadýr.

8 8 16 Aralýk 2010 Perþembe 13. maaþlar ödenmezse ne olur? Evrim Kamalý Yeni yýl yaklaþtýkça 13. maaþlarýn ödenip ödenmeyeceði tartýþmasý gittikçe gündeme oturuyor... Her geçen gün çalýþanlarýn ve emeklilerin üzerindeki baský artýyor. Bazý bankalar 13. maaþ ikramiyelerini peþinen ödedi... Ýkramiyesini alýp harcayanlar eðer 13. maaþ verilmezse bankalarýn bunu maaþlarýndan keseceðini, taksitlendirdiði takdirde de faiz uygulayacaðýnýn endiþesi içine girdiler... Dün Lefkoþa'nýn surlariçini dolaþtýk ve 13. maaþlarýn ödenmeme veya üçte birinin ödenmesiyle ilgili düþüncelerini sorduk. Kýsa cevaplar istedik... Emekliler, esnaf, memur, iþçiler, iþsizler ve diðerleri büyük oranda bu sorumuza cevap vermekten kaçýndýlar... Mazereteleri hep ayný... Kimisi iþten atýlmaktan, kimisi sürülmekten, bazýlarý çocuklarýna zarar vermek istemediklerinden, büyük çoðunluk da vatandaþ olmadýklarýndan sorumuza cevap vermek istemediler... GÜLEK KURT (Taksici) Devletin 13. maaþý taksitli ödeyeceði söyleniyor. Eðer taksitli öderse kamu alacaklarýna uyguladýðý faizin benzeri bir faiz uygulamasý da yapmak zorundadýr. Ha eðer siyasi iktidar 13. maaþý ödemeyecekse sonucuna da katlanacak.. Çünkü daha düne kadar Ýþ Kadýnlarý Derneði (ÝKD), "Þirket ve Ýþyerlerinde Kapasite Artýrýmý ve Kurumsallaþtýrma" konusunda 5 bölgede yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarýný dün düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. "ÝKD Köþk"te saat 10.00'da yapýlan basýn toplantýsýnda ilk sözü alan ÝKD Baþkaný Þenay Ekingen, derneklerinin belirli zaman aralýklarýnda ekonomi ve kadýnlara yönelik bazý çalýþmalar yaptýðýný söyledi. 5 bölgede, 26 Ekim-5 Kasým tarihleri arasýnda yaptýðý toplantýlarda, Kýbrýs Türk þirketlerin kapasite artýrma ve kurumsallaþma yönünde ne gibi eksikleri olduðunu, ekonomik krizin etkileri ve sektörel sorunlar, bölgesel farklýlýklarýn olup olmadýðý gibi konularý irdelediklerini söyledi. Ekingen'den sonra söz alan Dernek Dýþiliþkiler Sorumlusu Mine Yücel de, araþtýrma sonuçlarýný açýkladý. SORUNLAR Yücel, yaptýklarý araþtýrmadaki kapasite artýrýmý ve kurumsallaþmadaki baþlýca sorunlarý þöyle sýraladý: "Devlet uygulamalarýndaki þeffaflýk eksikliði, kalifiye eleman eksikliði, yoðun devlet bürokrasisi, gelecekle ilgili belirsizlik, ekonomideki kriz ortamý, mahkeme süreleri- (alacaklýlar eziliyor ve hakkýný mahkemede alamýyor), ileri tarihli çek kullanýmý ülkede istikrar ihtiyacý, yasalarýn her gelen yeni hükümetle deðiþtirilmesi, AB mevzuatlarýnýn bilinmemesi, Kýbrýs sorununun hala daha çözülmemiþ olmasý (Yeþil Hat üzerinden Ticaretin artýrýlamamasý da ayrýca sýkýntý sebebidir), bazý insanlarýn otorite ve siyasilere olan güvensizliði, TC ve güney ile rekabet (üretici anlamýnda), ekonomik olarak Türkiye'ye baðýmlýlýk, yabancý yatýrýmýn ayrýcalýklý olmasý, girdi maliyetlerinin yüksek olmasý." Elde ettikleri verileri deðerlendirdiklerinde "umutsuz ve çaresiz bir halk oluþtuðunu" savunan Yücel, tüm bu sonuçlar doðrultusunda iþ insanlarýnýn tutucu bir profil ortaya koyduðunu kaydetti. "GÜVEN VE KAPASÝTE EKSÝKLÝÐÝ" "Ülkede iþsiz eleman fazlalýðý dikkat çekerken, çalýþan maliyetlerinin yüksek olmasýndan dolayý tarým ürünlerinin dalda kalmasý veya üretimin 13. maaþlar ödenecek diyorlardý... Ýnsanlar da hazýrlýklarýný ona göre yaptýlar... MEHMET BETMEZOÐLU (Serbest Meslek) Bana göre hükümetin yaptýðý blöftür. Yeni yýlda baþta Elektrik Kurumu olmak üzere birçok kurum ve kuruluþ özelleþtirilecektir. Herþey buna dayanýr. Özelleþtirme aslýnda Türkiyelileþtirme yönünde atýlacak adýmlara baþlamadan önce vatandaþý sýkýntýya sokacaklar ki tepkileri asgariye indirsinler. Bir gazetede, TC Valisi konumunda bulunan Halil Ýbrahim'in açýklamasýndan çýkan anlam budur. Halil Ýbrahim Kýbrýslýlarý cezalandýracaðýný Sayýn Cumhurbaþkaný'na söylediðini itiraf etti. Unutmamalarý gerekir ki, biz varýz diye onlar buradadýrlar... HAKAN AÞIK (Seyyar satýcý) Bana birþey yok... Ben 13. maaþa karþýyým. Bu 13. maaþ da nerden çýktý? Birçok insan yaþantýsýný buna göre ayarladý ama benim ve benim gibilerin nasýl geçindiklerini soran oldu mu? Biz 13. maaþ almýyoruz zaten... düþmesi sýkýntýsý büyük bir çeliþki olarak ortaya çýkmaktadýr" diyen Yücel, iþ insanlarýnda kendine güven ve kapasite eksikliði gözlemlendiðini, ne gibi eksikleri olduðunu bilmeyen þirketlerin bu eksiklerini nasýl gidereceklerinin de farkýnda olmadýklarýný vurguladý. Dünyayý tanýmama/uluslararasý ticaret ile uluslararasý piyasalar içerisinde tecrübe eksikliðinin de kendini ciddi bir þekilde hissettirdiðine dikkat çeken Yücel, "bölgesel toplantýlarda ortaya çýkan baþarý öyküleri ise, her türlü olumsuz koþula raðmen iþ insanlarýnýn dünyadaki ticaret koþullarýný iyi tanýmasý durumunda kendi ürünlerine yurt dýþýnda pazar bulmasýnýn ve satýþ yapmasýnýn mümkün olduðunu ortaya koymaktadýr" dedi. "REKABET ÝÇÝN YASAL ÇERÇEVE EKSÝK" Ülkedeki rekabet ortamýnýn gerekli yasal çerçevenin eksik olmasýndan dolayý gerektiði gibi çalýþmadýðýný ifade eden Mine Yücel, yerel iþletmelerin rekabet edebilir olmadýklarýný vurguladý. Yüksek üretim maliyetlerinden dolayý ve Türkiye'ye satýþ yapamama engelini aþabilmek amacýyla üretimini Türkiye'ye taþýyan üreticiler ortaya çýktýðýna iþaret eden Yücel, "iþ dünyasýnýn BÜLENT KORAT (Kamil Tuncel'in oðlu) Burada yaþamadýðým için yorum yapamayacaðým. Pek ilgilenemedim de, çünkü yaþadýðýmýz acý yanýnda bir de adaletin tecellisi için çalýþýyoruz. VEHBÝ DOÐAN (Piyango bileti satýcýsý) Bana göre verecekler... Ama hep böyle yaparlar. Bu bir haktýr. Kesinlikle verilmesi gerekir... ERAY EREL (Serbest meslek) 13. maaþ ödenmezse çarþý çok daha kötü olacak. En baþta da hediye ve giyim sektörü geliyor. Beklentiler ters yönde çýkarsa ne olacaðýný düþünemem. SAMÝ GÜDENOÐLU (Zümrüt Turizm sahibi) Bana göre ödeyecekler ama gecikmeli ödeyecekler. Ödemezlerse kaos olur. Memur ve halkýn tepkisi büyür, ekonomi dayanmaz. Çünkü ödeme olmazsa esnaf çöker. Bu iþ bankalarýn hatýrýna yapýldý... ÝKD ARAÞTIRMA SONUÇLARI... ÝÞ ÝNSANLARININ PROFÝLÝ TUTUCU ciddi bir güven ortamýna, yasal ekonomik altyapý olarak önemli bir yeniden yapýlandýrýlmaya ihtiyaç vardýr. Ülkede iþ yapabilirlik ortamýnýn saðlanmasý için ciddi adýmlar atýlmasý ve özel sektörün önünün açýlmasý gerekmektedir. Bu ciddi bir istihdam kaynaðý yaratacak, devlete artan vergi ödeneði olarak geri dönecek ve belki de ülkede var olan 'devlette istihdam' özentisini de ortadan kaldýracaktýr" þeklinde konuþtu. Avrupa Birliði ülkelerine satýþ yapma önündeki engellerin de devam ettiðine dikkat çeken Yücel, yasal engeller yanýnda AB piyasasýna ürün satabilmek konusunda Kýbrýs Türk þirketlerinin eðitim ve kapasite artýrma yanýnda, standartlar gibi teknik konularda da bilinçlendirilme ve teknik yardým alma ihtiyacý bulunduðunu söyledi. Yücel, ülkede faaliyet gösteren fon saðlayýcýlarýn da bu yönde adým atmalarýnýn tavsiye edilebileceðini ifade ederek, ayný þekilde iþ dünyasýnda faaliyet gösteren dernek ve odalara da eðitim alanýnda büyük görevler düþtüðünü vurguladý. Yücel, konuþmasýný þöyle tamamladý: "Ülke genelinde yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi ve Kýbrýs sorununun bir an önce çözülmesi, iþ dünyasýnýn geleceði ve ülkedeki ekonomik belirsizliðin giderilmesi adýna önemlidir." KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ BAÞBAKANLIÐI Sayýn Þener LEVENT Genel Yayýn Yönetmeni AFRÝKA Gazetesi Lefkoþa Kýbrýs Türk basýn yayýn yaþamýnda duruþu ile çok sesliliðe katkýda bulunan Afrika Gazetesi'nin kuruluþ yýldönümünü kutlar, size ve gazetenin yayýnlanmasýnda emeði geçenlere çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. Ýrsen KÜÇÜK Baþbakan Sayýn Þener Levent, Genel Yayýn Yönetmeni, Afrika Gazetesi, Lefkoþa. Her türlü olumsuz koþul ve zorluklara raðmen Avrupa ve Afrika isimleri altýnda toplamda 14 yýl yayýnýný kesintisiz sürdürerek halkýmýzýn demokrasi, özgürlük ve barýþ yolundaki mücadelesine büyük katkýlar koyan Afrika gazetesi ve çalýþanlarýný þahsýnýzda kutlar baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Ferdi Sabit SOYER CTP-BG Genel Baþkaný Vodafone Mobile Operations Ltd. Sayýn Þener Levent Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Sayýn Þener, Ýnsanlar gibi kurum ve kuruluþlarýn da doðum günleri vardýr ve bu günlerin kutlanmasý emek verenler için çok anlamlýdýr. Emek vererek kurduðunuz Afrika Gazetesi'nin, Kuruluþ Yýl Dönümü'nü kutlar, sizi ve sizin þahsýnýzda tüm ekibinizi tebrik ederim. Saygýlarýmla, Ahmet ULUBAY Genel Müdür KIBRIS TÜRK MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ GENEL MERKEZÝ Sayýn Þener LEVENT Afrika Yayýncýlýk Ltd. Genel Yayýn Yönetmeni Lefkoþa Avrupa olarak yola çýkan, Afrika olarak yola devam eden gazetenizin 9. kuruluþ yýldönümünüzü camiamýz adýna kutluyoruz. Kendine özgü çizgisinde görüþ ve fikirlerimiz zaman zaman ters düþse de basýn özgürlüðü ve çok seslilik açýsýndan bilinçli bir halk yaratma amaçlý hassasiyetlerinizi izliyoruz. KKTC Devletinin ve halkýmýzýn egemen varlýðýnýn, geleceðimiz açýsýndan olmazsa olmaz gerçek çizgisinde er veya geç buluþacaðýmýzý umuyor, þahsýnýzda Afrika ailesine saðlýk ve mutluluklar, yayýn hayatýnýzda baþarýlar dilerim. Vural TÜRKMEN Genel Baþkan K.T.M.D. Genel Merkez Yönetim Kurulu a. Þener LEVENT Afrika gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Kuruluþ yýldönümünüzü kutlar, yayýnlarýnýzda baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. K.T. Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk Mutluyakalý

9 16 Aralýk 2010 Perþembe Tünel ALINTI MAHÝR ÇAYAN, CENGÝZ ÇANDAR VE BEN Bizi de böyle dövmüþlerdi. Demirel baþbakandý Haziranýydý. Hükümet, üniversite özerkliðini ortadan kaldýran bir yasa hazýrlýyordu. Üniversiteler ayaða kalktý. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde iþgal eylemi baþlattýk. Dekanýmýz Ýlhan Unat bir akþam bizi evine çaðýrdý. Mahir Çayan, SBF Öðrenci Derneði Baþkaný Cengiz Çandar ve Sosyalist Fikir Kulübü Baþkaný olan ben gittik. Dekan, barýþçý yöntemler kullanmamýz konusunda bizi uyardý. Dönemin Ýçiþleri Bakaný Faruk Sükan buluþmamýzý izletmiþti. Meclis'te "SBF Dekaný, gece evinde iþgalcilerle görüþtü" dedi. O dönemde, "Komünistler Moskova'ya" diyerek, bizleri hep birilerinin maþasý gibi görürlerdi. Hem 'seçilmiþ iktidar'lar hem de 'aralarda' gelen askeri darbe yönetimleri, gençlerin eylemlerini 'düþman' gördüler, þiddet yoluyla bastýrmayý tercih ettiler. Oral ÇALIÞLAR (Radikal) DÝPNOT Time dergisi, Tayyip Erdoðan'ýn da adaylar arasýnda bulunduðu ankette Facebook'un kurucularýndan Mark Zuckerberg'i yýlýn adamý seçti. ARÞÝV TARÝH 10 KASIM, 2009 Kýbrýs Türk Tabipler Birliði'nden domuz gribi aþýsý konusunda halka çok ciddi uyarýlar: Hekime danýþmadan ve avantajlarla dezavantajlarý ölçüp tartmadan aþý yaptýrmaya karar vermeyin... Gözden kaçmayanlar MAAÞIN ÇARESÝ VAR maaþý verecekler mi, vermeyecekler mi? Senelerdir ne zaman yýlbaþý yaklaþsa, hep ayný tartýþmalar. Bu kýsýr döngünün sonu yoktur arkadaþlar. Madem Kýbrýs Cumhuriyeti vatandaþýyýz, madem kimliðini pasaportunu taþýyoruz, madem saðlýk hizmetlerinizi Kýbrýs Cumhuriyeti'nden alýyoruz ve çocuklarýmýzý da artýk güneydeki okullara gönderiyoruz, o halde, 13.maaþlarýmýzý da oradan talep etmeye hakkýmýz var. Deðil mi ki, hem güneyde hem kuzeyde devletimiz var, birisi vermezse, diðeri verir. Ýbret olsun aleme... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ VÝRGÜL TÜRKÝYE'NÝN MÜZEVÝR ÇOCUKLARI UBP, CTP'yi Ankara'ya þikayet ederek para istiyormuþ. Bunu Ferdi bey söylüyor. Mümkündür. Öyledir. Geçmiþten beri böyle gelmiþtir, böyle gidiyordur, gitmektedir, gidecektir. Beþ yýllýk hükümetçilik oyunu boyunca CTP'nin de farklý bir yöntem izlediðini sanmýyoruz. Kýbrýslý siyasilerin Türkiye'nin karþýsýnda hep "müzevir" çocuklar gibi durduðunu bilmeyen mi var? Saðcýlar, Ankara'ya diðerlerinin Rumcu olduðunu söylediyse, sözümona solcular da hükümette iken diðerlerinin "Annan Planý'na karþý" olduklarýný söylemiþtir. Sonuç? Aha beklerig alalým 13.maaþý... KURT ÝDÝK KUZU OLDUK "Geçen gün CTP üzerinden siyaset yapmaya çalýþan birine 'CTP'nin aldýðý oy kadar Araplar koþtursun peþinde' dedim." Ferdi SABÝT SOYER "Kýbrýs sorunu yalanlar üzerinden halledilmeye çalýþýyor ve biz de hâlâ kuzu kuzu görüþmelere devam ediyoruz..." Rauf RAÝF DENKTAÞ 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Yýldýrým Türker "Radikal"de yazdý: "Sizin korumalarýnýz, coplarýnýz var; onlarýnsa yalnýz yumurtalarý..." Siyasal Bilgiler'de yumurtalanan Burhan Kuzu, besbelli bu tür bir amaç için korumalar tarafýndan bolca bulundurulan çadýr modeli büyük siyah þemsiyelerin altýndan doðru kameralara söyleniyordu. Gerçekten de mahalle çocuklarý tarafýndan topu alýnýp hýrpalanmýþ bir çocuðun köþeyi dönüp küfürler savurmasý gibiydi hali tavrý. Yumurta fýrlatanlarýn zekâsýna sövüp saydýktan sonra, doymuyor, üniversite rektörünü istifaya çaðýrýyordu. Hatta kamera suratýna biraz daha tutulsa, okulun kapatýlmasýný, askeri birliklerin kapýlarý tutmasýný, devletin bir buçuk hafta yas ilan etmesini talep eden çýðlýklarýný iþitecektik.(..) Þimdi üniversiteli gençlerin karþýsýnda yekvücut olan aklýselim tacirleri, Baþbakan ve çevresinin 'masum deðiller, yönlendiriliyorlar' açýklamalarýný meþrulaþtýrma gayretinde. Þu an, gençlerin attýðý yumurtanýn þiddet olup olmadýðýný tartýþmaya çaðýrýlýyoruz. Bu resme polisin, hükümetin, milli menfaatlerin, zorba tarafýn omzu üstünden bakmamýzý istiyorlar. Biz, 'erkek tarafý'yýz. Gelsin yine 'hýrsýzýn hiç mi suçu yok' itirazlarý. Ne de olsa gençler tarafýndan kýþkýrtýlýyorlar. Onlar da insan evladý. Onlarýn da KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu sabýrlarýnýn bir hududu var. Baþbakan dedi ya; 'masum' deðil ki bu gençler. Neden olacaklarmýþ? Onlarýn nümayiþlerinin 'þov yapýyorlar' diye küçümsenmesi çok gülünç. Elbette þov yapýyorlar. Üstelik siz onlarý kendi þovlarýnýza alet edemeden, onlar sizi kendi þovlarýna alet ediyorlar. Üstelik siz heves ettiðiniz þova yanýnýzda onlarca koruma ve sivil polis eþliðinde çadýr þemsiyelerle mücehhez gelirken onlarýn yalnýz yumurtalarý var. Hayatýný demokrasinin ilkelerini hatýrlatmaya adamýþ kimi ihtiyarlar, yumurtanýn da þiddet olduðunu söyleyeduruyor bu arada. Britanya'da prensi yumurta yaðmuruna tutan ve karþýlýðýnda þiddet görmeyenleri de anlamalarý mümkün deðil. (...) Gençleri itibarsýzlaþtýrarak, onlarý potansiyel suçlu ilan edip toplumun gözünden düþürerek yoluna devam edecek anlaþýlan AKP ve yandaþlarýnýn demokratik açýlýmý. Bu arada, gazetemize iliþtirilmiþ elden düþme danýþman, demokrasinin bu kadarýný fazla bulduðunu açýklayarak gençlere yükleniyor. Eyüp Can da, 'nesnel gazetecilik' anlayýþýyla 'orantýsýz eylem' kavramýný üretip koroya katýlýyor. Radikal gazetesi 'hýrsýzýn hiç mi suçu yok' yayýný yapýyor, coplarýn, tekmelerin, açýk vahþetin karþýsýna geçip. Türköne, Ardýç, Aköz, utanç kütüklerine bir kez daha yazdýrýyorlar isimlerini. Gençleri aptal, patolojik, gerici ilan ediyorlar. Baþbakanlarýný da ikna edip gençleri dinlemeye tahammüller etselerdi, bir ihtimal þuna benzer þeyler çýnlayacaktý kulaklarýnda: Ey demokrat Baþbakan. Gençlik, senin iktidarýný uyarýyor. Frene basma zamanýn geldi. Taþ atan çocuklarý anlamayý reddettiniz. Onlarý hapse atýp bir an evvel büyümelerini beklediniz. Onlar suçlu büyüsünler istediniz. Þimdi de yumurta atan gençleri anlamaya yanaþmýyorsunuz. O çocuklar taþlarýný atacak. O gençler yumurtalarýný patlatacak kafalarýnýzda. Askerinizle polisinizle, copunuz silahýnýzla geleceði yok edemezsiniz. Gençleri, çocuklarý dinleyeceksiniz. Aklýnýzý baþýnýza alýn. (Bu yazý Yýldýrým Türker'in 13/12/ 2010 tarihli "Radikal"de yayýmlanan "Yumurta" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 16 Aralýk 2010 Perþembe GÜNEYDEN... WÝKÝLEAKS'E BÝLGÝSAYAR KULLANICILARINDAN DESTEK ABD'nin dünya genelinde görev yapan diplomatlarýnýn gizli yazýþmalarýný kamuoyuna açýklamasýyla tüm dünyada gündeme oturan "Wikileaks"e, Güney Kýbrýs'taki bilgisayar kullanýcýlarýndan da destek geldiði bildirildi. Simerini gazetesi, haberinde, kuruluþa maddi katkýlarýn saðlanmasýna aracýlýk eden "Mastercard, Visa, Paypal ve Amazon" þirketlerinin Wikilieaks'in söz konusu belgeleri açýklamasýnýn ardýndan bu kuruluþla iþbirliðini bitirmesi sonrasýnda, bu kuruluþlara yönelik internet üzerinden saldýrýlar yapýlmaya baþlandýðýný, Wikileaks'le iþbirliðine son veren þirketlerin internet sitelerine ardý ardýna baþvuru yaparak sitelerin çalýþmasýný engelleyen "LOIC" programýnýn, Güney Kýbrýs'ta 38 kullanýcý tarafýndan bilgisayarlarýna indirildiðini yazdý. ESNAF YERLÝ MÜÞTERÝDEN UMUDU KESTÝ- Her geçen gün aðýrlaþan yaþam þartlarýyla vatandaþlarýn elini eteðini çekmeye baþladýðý çarþý esnafý zor günler yaþýyor. Bir zamanlar siftah bir yana günde 10-15'ten az müþteri aðýrladýklarýnda "iþler kesat" diye yakýnan esnaf özellikle de Lefkoþa'daki Arasta esnafý baþta olmak üzere siftahsýz geçen günler nedeniyle kapýlarýný tek bir müþterinin çaldýðý günlere þükreder hale geldiklerini söylüyorlar. Yeni yýlýn yaklaþtýðý bu günlerde hala iþlerin kesat gitmesinden yakýnan esnaf, yerli müþteriden artýk umudu kestiðini söylüyor. Dükkânlarýný yaklaþan Noel'de alýþ-veriþ çýlgýnlýðý yaþayan yabancý müþterileri cezp edecek þekilde donatýp süsleyen Arasta esnafý, "Yerli müþterinin durumu malum. Biz de artýk gözümüzü güneyden gelecek müþterilere çevirmek zorunda kaldýk çünkü bizim insanýmýzýn alým gücü iyice kötüleþtiðinden çarþýya bakýnmak için bile uðramaz oldu" diye konuþtu. (Harun UÇAR) 2 TC UYRUKLU SAHTE BELGELERLE ÇIKIÞ YAPMAK ÝSTERKEN TUTUKLANDI Türkiye uyruklu 2 kiþinin, sahte belgelerle Larnaka Havalimaný'ndan çýkýþ yapmaya çalýþýrken tutuklandýðý bildirildi. Politis gazetesi, 23 ve 17 yaþlarýndaki 2 kiþinin bir hafta önce KKTC'ye geldiklerini ve pazartesi akþamý Kýbrýslý Türklere ait olduðu iddia edilen Rum pasaportlarý ile Larnaka Havalimaný üzerinden Londra'ya gitmek istediklerini öne sürdü. Gazete, dün Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan 2 kiþi hakkýnda 6'þar günlük tutuklama emri verildiðini yazdý. Habere göre Rum polisi, söz konusu pasaportlarda belirtilen isimlerin gerçekten var olup olmadýklarýný araþtýrýyor. TRAFÝKTE KAYBEDÝLENLER ÝÇÝN FÝDAN Yakýn Doðu Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi'nden bir grup öðrenci, "trafik kazalarýnda kaybedilenler için doðaya bir fidan da sen dik" sloganýyla Cumartesi günü fidan dikme etkinliði düzenliyor. Öðrenciler, TAK'a yaptýklarý açýklamada, 18 Aralýk Cumartesi günü saat 11.30'da Aslanköy'de (Paþaköy yolu üzeri) yer alacak etkinliðe, tüm vatandaþlarý davet etti. Halkla Ýliþkiler Planlama ve Uygulama dersi kapsamýnda düzenleyecekleri fidan dikme etkinliðine Trafik Kazalarýný Önleme Derneði yetkililerinin de katýlacaðýný kaydeden öðrenciler, amaçlarýný "trafik kazalarýnda kaybedilenlerin anýsýný yaþatmak, gelecek nesillere temiz ve yemyeþil bir doða býrakmak" diye açýkladý. KTAMS'TAN TÜRKÝYE'DEKÝ ÝÞÇÝLERE DESTEK Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), dünyada kargo sektöründe faaliyet gösteren UPS firmasýnýn Türkiye'deki kurumlarýnda çalýþan iþçilerin, örgütlenmek istemeleri ve sendikaya üye olmalarýndan dolayý iþten çýkarýlmalarýný eleþtirdi. KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal, yaptýðý yazýlý açýklamada, sendikalý olduklarý için iþten çýkarýlan UPS iþçilerinin yanýnda olduklarýný belirterek, iþçilerin yürüttükleri direniþi selamladý. SOS ÇOCUKKÖYÜ'NE YARDIM SOS Çocukköyü'ndeki çocuklarýn kaldýðý 12 aile evinin ve idari binalarýn periyodik köklü temizliðini Yýlbor Tic. Þti Ltd. ücret talep etmeden yapacak. SOS Çocukköyü'nden yapýlan açýklamada, teklifte bulunan Yýlbor Tic. Þti. Ltd'in direktörü Hüseyin Topsoy'a teþekkür edildi. Yýlbor þirketi SOS Çocuk Köyü'nün köklü temizliðini 2011 yýlý boyunca 3 ayda bir ücretsiz yapacak. YAÞAM GÖNÜLLÜLERÝ SOS ÇOCUKLARINI EÐLENDÝRDÝ Gönüllülük esasýna dayalý olarak 2009 yýlýnda Kýbrýs'ýn Güneyinde kurulan ve kâr gütmeyen bir kuruluþ olan "Life Motivated Edutainment" dün Lefkoþa'daki SOS Çocuk Köyüne giderek yeni yýl öncesinde çeþitli gösterilerle çocuklarý eðlendirdi. Ana amaçlarý özellikle çocuklarýn sosyal sorumluluk programlarýna katýlýmlarýný teþvik ederek iyilikseverlik, cömertlik, yardýmseverlik ve konukseverlik gibi ana deðerlerin güçlendirilmesi olan grup, özellikle hastanelerdeki hasta çocuklarý ziyaret ederek onlara moral verirken, etkinliklerine ve çocuklara yönelik projelere maddi destek saðlamak amacýyla festivaller, gösteri ve müzik etkinlikleri ve doðum günü partilerinde yer alýyorlar. Dün saat 15.00'te SOS çocuk köyüne giden ve Daniel Cuevas, Karen Dansholm ve Mark Voorn'dan oluþan üç kiþilik Life Motivated Edutainment grubu palyaçolar, müzikli gösterilerle minikleri sevindirdi... RUM GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝNÝN YENÝ BAÞKANI MAKRÝDÝS Rum Gazeteciler Birliði'nin yeni Baþkanýnýn, Andonis Makridis olduðu bildirildi. Simerini ve diðer gazetelerin haberine göre, Makridis baþkanlýða dün seçildi. ÝSRAÝL ÝLE SÝYASÝ ÝSTÝÞARE Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü Nikolaos Emiliu baþkanlýðýndaki Dýþiþleri Bakanlýðý heyeti ile Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü Rafael Barak baþkanlýðýndaki Ýsrail Dýþiþleri heyeti arasýnda siyasi istiþarelerde bulunulduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, iki heyet, Kýbrýs sorunu, Orta Doðu'daki barýþ süreci, AB-Ýsrail arasýndaki iliþkiler ve iki ülkenin Avrupa Nükleer Araþtýrma Konseyi'ne (CERN) adaylýklarýný tartýþtý. GÜNEY KIBRIS CRE-NET PROGRAMINA KATILDI Güney Kýbrýs'ýn, AB üyesi ülkeler arasýnda, bir kiþinin adli sicil kaydýnýn diðer ülkeler tarafýndan görülmesini saðlayacak olan CRE-NET (Criminal Record Exchange Network- Adli Sicil Kaydý Deðiþim Aðý) programýna katýldýðý bildirildi. Simerini gazetesinin haberine göre, söz konusu program, tüm ülkeler arasýnda adli sicil kayýtlarýnýn ve bilgilerin deðiþiminin yapýlmasýný saðlýyor. Gazete, Güneyle ilgili programýn yüzde 70'inin AB, yüzde 30'unun da Rum Hükümeti tarafýndan finanse edildiðini ve toplam 530 bin 385 Euro'ya mal edildiðini yazdý. GÖÇMENLERE ARSA Rum göçmenlere Larnaka'ya baðlý Ksilofagu bölgesinde 23 adet arsa verildiði belirtildi. Haravgi gazetesi, Ksilofagu'da göçmenlere 23 adet arsa verilmesinin akabinde, önümüzdeki ay ise göçmenlere Güney Lefkoþa'ya baðlý Analionda'da 30, Koççat'ta ise 25 arsa verilmesinin planlandýðýný haber verdi. Son iki yýldýr Rum göçmenlere 1198 arsa verildiðini belirten gazete, 1230 arsanýn daha göçmenlere verilmesinin beklendiðini ifade etti.

11 16 Aralýk 2010 Perþembe 11 Roma'yý 'yaktýlar' Ýtalya'da günlerdir üniversite reform tasarýsýný protesto eden öðrenciler, Silvio Berlusconi hükümetinin güvenoyu almasýna çok sert tepki gösterdi. Roma'da öðrenciler, bankalara ve çevredeki otomobillere zarar verdi. Olaylarda 100 kiþi yaralandý, 40 gösterici gözaltýna alýndý. Yunanistan'da protestocular eski ulaþtýrma bakaný Kostis Hacýdakis'e saldýrdý... Eski bakan kanlar içinde! Yunanistan'da protestocular, parlamento binasý dýþýnda eski ulaþtýrma bakanlarýndan Kostis Hacýdakis'e saldýrdý. Hacýdakis'i ellerinde taþlarla kovalayan yaklaþýk 200 sol görüþlü gösterici, "Hýrsýzlar! Utanýn!" diye baðýrdý. Reuters'e konuþan görgü tanýklarý, eylemciler tarafýndan sopalarla dövülen Hacýdakis'in yüzünün kan içinde kaldýðýný söyledi. Protestocular, hükümetin, maaþ ve ödenek kesintileri baþta olmak üzere kamu ve özel sektör çalýþanlarýnýn iþ koþullarýyla ilgili reformlarýný protesto ediyor. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Güney'de bütçe tartýþmalarý Kýbrýs sorunuyla baþladý... Gýda maddeleri ve ilaçlara yüzde 5 KDV Güney Kýbrýs'ta 2011 mali yýlý bütçesi önceki gün Meclis'te görüþülmeye baþladý. Siyasi parti yetkililerinin bütçe tartýþmalarýný fýrsat bilerek Kýbrýs sorununa iliþkin tezlerini dile getirdikleri ve Baþkan Hristofyas'a yönelik sert eleþtirilerde bulunduklarý bildirildi. Rum Meclisi'nin, gýda maddeleri ve ilaçlardan yüzde 5 KDV alýnmasýný onayladýðý da kaydedildi. Fileleftheros gazetesi konuya iliþkin haberinde, dün baþlayan bütçe görüþmelerini fýrsat bilen muhalefet temsilcilerinin mecliste 40'ar dakikalýk konuþmalarýnda Kýbrýs sorunundaki bilindik tezlerini dile getirerek Hristofyas'ý eleþtirdiklerini yazdý. Habere göre ana muhalefet partisi DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis konuþmasýnda, Hristofyas'ýn son üç yýllýk Kýbrýs politikasýna bakýldýðýnda koordinasyon ve strateji eksikliðinin yaný sýra, tek taraflý giriþimlerde buluma unsurlarýn göze çarptýðýný söyledi. Anastasiadis, AB ve diðer ülkelerin Kýbrýs sorununun çözümüne etkin katýlýmlarýnýn göz ardý edilmesini de eleþtirdi ve bütünlüklü bir strateji oluþturulmasý çaðrýsýnda bulundu. DÝKO Parlamento Sözcüsü Andreas Angelidis ise konuþmasýnda, "Türkiye'nin cömertçe tavizlerden daha fazlasý için çaba sarfettiðini" savundu ve "Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmayarak uluslararasý hukuku küçümsemeyi sürdürmesinin sorumlusunun Rum tarafýnýn güttüðü politikalar olduðu" eleþtirisinde bulundu. KS EDEK Baþkaný Yannakis Omiru da, Kýbrýs sorunundan "karabasan" olarak bahsederek, Hristofyas'a sert eleþtiriler yöneltti. Rum tarafýnýn güttüðü "esneklik politikasýnýn" çýkmazdan kurtulmayý saðlayacaðýna iliþkin inancýn karabasana dönüþtüðünü ifade eden Omiru, Rum tarafýnýn izlediði yolun yanlýþ olduðunu, Annan Planý benzeri bir çözümün ortaya çýkma tehlikesinin bulunduðunu söyledi. EURO.KO Baþkaný Dimtiris Silluris ise, Hristofyas'ýn sözlerine atýfta bulundu ve Rum tarafýný "umut gemisiyle bilinmezliðe götüren trajik çýkmazlardan" bahsetti. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis de, hükümetin ne Kýbrýs sorunu ne de ekonomi ve iç politikadaki icraatlarýndan memnun olduklarýný belirterek, önerilerinin hükümet tarafýndan dikkate alýnmamasýndan þikayet etti. Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun ise konuþmasýnda, gerek Hristofyas'a gerekse hükümete yönelik eleþtirilere göðüs gerdiðini yazdý. Kiprianu, Hristofyas'ýn tüm dünyada Güney Kýbrýs'ýn "talepkar sesi" haline geldiðini ve Kýbrýs sorununa kalýcý bir çözüm bulunmasýný hayati hedef olarak belirleyen partisinin Hristofyas'a tam destek vermeyi sürdüreceðini söyledi. "Bazý siyasetçilerin sanki rakipleri Türkiye deðil de Hristofyas'mýþ gibi hareket ettiklerini" ifade eden Kiprianu, Kýbrýs sorunu ve ekonomide yaþanan zorluklarý AKEL'i yýkmak için kullananlarýn baþarýlý olamayacaklarýný ekledi. Öte yandan Politis gazetesi, Rum hükümetinin ekonomik krizin aþýlmasýna iliþkin önlemlerini de içeren 2011 bütçesine AKEL, DÝKO ve EDEK'in onay vereceklerini; DÝSÝ'nin ise bütçeye karþý çýktýðýný yazdý. Gazete, bütçe tartýþmalarýnýn ilk gününün, partilerin seçim öncesi kozlarýný gündeme getirdikleri ve Kýbrýs sorununa iliþkin görüþlerini ifade ettikleri konuþmalarla geçtiðini belirtirken; gýda maddeleri ve ilaçlardan yüzde 5 KDV alýnmasýnýn dün meclis tarafýndan onaylandýðýný da duyurdu. Hristofyas: Ýlerleme beklenen düzeyde deðil Dimitris Hristofyas, Kýbrýs sorununun çözümü çerçevesinde gerçekleþtirilen doðrudan görüþmelerdeki ilerlemenin beklenen düzeyde olmadýðýný belirtti ve Kýbrýs sorununa çözüm bulunmadan Türkiye'nin AB'ye üye olamayacaðý mesajýný gönderdi. Haravgi ve diðer gazeteler, Hristofyas'ýn, dün Atina Üniversitesi'nde fahri doktora unvaný almasýnýn ardýndan yaptýðý konuþmada, doðrudan müzakereler ve Türkiye'nin AB sürecine deðindiðini yazdýlar. Habere göre, Hristofyas, konuþmasýnda, Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerinde ilerlemenin beklenen düzeyde olmadýðýný ancak bundan kendilerinin sorumlu tutulamayacaðýný öne sürdü ve çözümün anahtarýnýn Türkiye'nin elinde olduðu iddiasýný yineledi. Ýlk kez Kýbrýs Türk tarafýnýn, çözümün temelinin tek egemenlik, vatandaþlýk ve uluslararasý temsiliyete dayanan tek devlet olduðunu kabul etmesiyle çözümün temelinin ve müzakere sürecinin hakemlik ve sýký takvimler olmaksýzýn sürmesinin saðlandýðýný savunan Hristofyas, müzakerelere iyi niyet ve yapýcý bir tutumla katýldýklarýný ancak Türk tarafýnýn ayný tutumu sergilemediðini öne sürdü. Hristofyas; "Eroðlu'nun (Cumhurbaþkaný) partisinin son kongresinde 'Kýbrýs'ta iki devlet, iki halk ve iki egemenlik' tezinin yinelendiðini; Eroðlu ve Türkiye'nin KKTC'nin düzeyini yükseltmek için giriþimlerini sürdürdüklerini" ileri sürdü. Türkiye'nin müzakere sürecinin ve stratejik planlarýnýn, Türkiye'nin AB ve özellikle Güney Kýbrýs karþýsýndaki ileri sürdükleri "yükümlülüklerini" yerine getirmediði için tehlikede olduðunu da savunan Hristofyas, Türkiye'nin AB hedeflerinin tamamlanmasýnýn yolunun "birleþik Lefkoþa'dan geçtiði" iddiasýnda bulundu. Hristofyas, Türkiye'nin müzakere sürecini güçlendirmek ve AB'ye tam üye olabilmek için Kýbrýs sorununun çözümündeki yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edilmesi gerektiðini de savunduðu konuþmasýnda, Kýbrýs sorununun çözümü için Türkiye'ye yönelik en önemli baský unsuru olduðunu düþünmelerinden ötürü Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediklerini de belirtti. "BÖLÜNME" Öte yandan Fileleftheros, "Baþkan'ýn Yabancýlara Yönelik Atina'dan Mesajý: Türkiye Çözüm Olmadan Üyeliði Unutsun" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Hristofyas'ýn konuþmasýnda adanýn bölünmesinin tehlikelerine de deðindiðini yazdý. Habere göre, Hristofyas; bölünmenin Kýbrýs halký ve Kýbrýslý Türkler için yýkýcý bir durum olacaðýný savundu ve "Kýbrýslý Türklerin, Türkiye'den binlerce yerleþiðin (TC kökenli vatandaþlar) geliþi ve Türk politikasýnýn her alandaki sürekli baskýlarý sebebiyle yok olma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðunu" öne sürdü. Hristofyas; bölünmeyle birlikte Güney'de saf bir Yunan devleti oluþacaðýna inananlarýn da aldandýklarýný, bölünme durumda Güney'de karma bir devlet, Kuzey'de ise "saf bir Türk devleti" oluþacaðýný iddia etti.

12 12 16 Aralýk 2010 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Yaðmur yaðar sel olur Rüzgâr eser yel olur Öpsem yarin göðsünü Açýlan bir gül olur PARTÝCÝLER Türkiye'de Partiler ve Sosyal Aðlarýn Ýnþasý Ayþen Uysal, Oðuz Topak Ýletiþim Yayýnlarý 223 sayfa "Herkes insanlýðý deðiþtirmeyi düþünür, ama hiç kimse önce kendini deðiþtirmeyi düþünmez." Tolstoy TAHATTUR Alnýmdaki býçak yarasý Senin yüzünden Tabakam senin yadigârýn "Ýki elin kanda olsa gel" diyor Telgrafýn Nasýl unuturum seni ben Vesikalý yarim? Orhan V. Kanýk Da Vinci'nin þifresi gerçek mi? Mona Lisa'yý inceleyen uzmanlar çarpýcý bir gerçekle karþýlaþtýlar! Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu inceleyen sanat tarihçileri, ünlü eserin gözlerinde harf ve rakamlar yer aldýðýný fark ettiler. Daily Mail'in haberine göre, Ýtalyan Ulusal Kültürel Miras Komitesi, tablo yüksek büyütme yöntemiyle incelendiðinde, Mona Lisa'nýn gözlerinde harf ve rakamlarýn görülebildiðini açýkladý. Komite baþkaný Silvano Vincetti, "Çýplak gözle bakýldýðýnda bu sembolleri göremiyorsunuz, ancak eðer bir büyüteçle bakarsanýz açýk bir þekilde görülür hale geliyorlar" açýklamasýný yaptý ve ekledi: "Sað gözde, Leonardo da Vinci'nin ismini sembolize eden LV harfleri yer alýyor. Sol gözde de kimi semboller var ancak bunlar o kadar belirgin deðil. Ne olduklarýný çýkartabilmek pek kolay deðil, CE harfleri ya da B harfi olabilir. Tablonun neredeyse 500 yýllýk olduðu gözönüne alýnýrsa, bu sembollerin ilk çizildiði zamanki kadar keskin ve belirgin olmamasý doðal. Arka plandaki köprünün kemerinde de 72 rakamý görülebiliyor ancaj bunlar L harfi ve 2 rakamý da olabilirler. Bunlar þimdiye kadar hiçkimse tarafýndan farkedilmedi. Yaptýðýmýz ön incelemeler, bunlarýn birer hata olmadýðýný ve ressam tarafýndan bilinçli olarak tabloya eklendiklerini gösteriyor. Þu an incelemelerin çok baþýndayýz. En kýsa zamanda bu gizemin daha da derinine inip daha fazla detay elde etmeyi umuyoruz." GÝZLÝ BÝR AÞK MESAJI MI? Tüm bu çalýþmalar ise bir komite üyesinin antika dükkanýnda bulduðu kitapta Mona Lisa'nýn gözlerinde yer alan sembollerden bahsedildiðini görmesiyle baþlatýldý. Vinceti, "Da Vinci'nin Mona Lisa'ya özel bir deðer verdiðini biliyoruz, son yýllarýnda tabloyu gittiði her yere beraberinde götürdüðü de biliniyor. Da Vinci'nin gizemli bir insan olduðu ve çalýþmalarýnda kullandýðý sembollerle kimi mesajlar ilettiði de bilinen bir gerçek. Bütün bu semboller belki de, tablodaki gizemli kiþiye bir aþk mesajýydý" þeklinde konuþtu. Uzmanlar, zor seçilen bu harf ve rakamlarýn gerçek birer Da Vinci þifresi olabileceðini söylüyor. Yazar Dan Brown'ýn tüm dünyada fýrtýnalar koparan kitabý 'Da Vinci Þifresi'nde de Mona Lisa'nýn Kutsal Kase'ye ait sýrlarý barýndýrdýðý yazýyordu Warhol Vakfý, Smithsonian Müzesi'ne sert çýktý David Wojnarowicz in karýncalarla kaplý çarmýha gerilmiþ Ýsa videosu, AIDS karþýsýnda duyarsýz kalan dindar çevreleri eleþtiriyor... Smithsonian Müzesi'nin Katoliklerin talebi üzerine bir videoyu sergiden kaldýrmasýna tepkiler büyüyor. Warhol Vakfý, 'Eseri sergiye koymazsanýz desteðimizi çekeriz' açýklamasý yaptý. David Wojnarowicz imzalý video, çarmýha gerilmiþ Ýsa'nýn karýncalarla kaplandýðýný gösteriyordu. Warhol Vakfý, yaptýðý açýklamada 'Böylesi bir sansür kabul edilemez. Smithsonian'ýn cehalet nefret ve korku içinde sergiye saldýran yobazlar karþýsýnda eðilmesine sessiz kalamayýz. Sanatýn geliþmesi için sanat özgür olmalý." Warhol Vakfý, son üç yýl içinde müzeye 375 bin dolar baðýþ yaptý. Wojnarowicz'in sergiden kaldýrýlan iþini sergilemek üzere New York, Washington ve Los Angeles galerileri ise birbiriyle yarýþýyor. Bu arada Sanat Müzesi Direktörleri Birliði de Smithsonian'ý kýnayan bir açýklama yaptý. Müze ise, bu kararý almakta zorlandýklarýný ama artýk eseri tekrar sergiye koymak istemediklerini açýkladý. David Wojnarowicz'in videosu, kendi hayatýna da mal olan AIDS hastalýðýný konu alýyor. Eser, cinsellik gibi konularý ele alan iþlerden oluþan 'Hide Seek' adlý sergide yer alýyordu. (ap) Erden Kýral'dan romanlarýn dizilere uyarlamalarýna yönelik sert eleþtiriler... 'Yazarlar mezarlarýnda ters dönmüþtür' Yazar Reþat Nuri Güntekin'in 'Çalýkuþu' ve 'Dudaktan Kalbe' romanýný yazdýðý evinin Karabaðlar ilçesinde bulunmasý nedeniyle yazarýn isminin verildiði bu yýl ikincisi düzenlenen Reþat Nuri Güntekin Edebiyat Günleri büyük ilgi gördü. Ünlü yönetmeni Erden Kýral'ýn da konuþmacý olduðu "Sinemada Edebiyat Uyarlamalarý ve Günümüz Sinemasý" konulu panelde, romanlarýn günümüzde dizi ve sinema uyarlamalarýna yönelik eleþtiriler dikkat çekti. Reþat Nuri Güntekin'in 'Çalýkuþu' romanýný, yönetmen Osman Seden'in dönemin ünlü oyuncularýyla çektiðini hatýrlatan Erden Kýral, sözlerine þöyle devam etti: "Bu film benim için bir okuldur, ben sinemayla ilgili her þeyi bu filmde öðrendim, ünlü oyuncularla tanýþma fýrsatý elde ettim. Reþat Nuri romanlarýnda gerçekliði, olduðu gibi deðil olmasý gerektiði gibi temsil etmiþtir. Týpký Tolstoy gibi. Eserleri çok yüksek seviyede. Son yýllarda, önemli yazarlarýmýz Orhan Kemal, Reþat Nuri Güntekin, Halit Ziya Uþaklýgil'in 134 sayfalýk romanlarýndan 3-4 yýl süren diziler çekilmiþ, romanlar tanýnmaz hale gelmiþtir. Rahmetli yazarlar mezarlarýnda ters dönmüþtür sanýyorum. Diziler konfeksiyon iþidir, sanat deðildir. Çok önemli romanlarýmýzýn içi bu dizilerle boþaltýlmýþtýr." Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Memlekette Demokrasi Var ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Av Mevsimi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema New York ta 5 Minare ( ) Maðusa Maðusa Galeria Av Mevsimi ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Narnia Günlükleri: Þafak Yýldýzýnýn Yolculuðu 3D ( Cuma/Ctesi 23.30) 2. salon

13 16 Aralýk 2010 Perþembe 13 Hayatta sadece para kazanmak gibi bir hedefi olmamasý gerektiðine inanan, Kýbrýs ta bir insan haklarý örgütü kurma idealinden yola çýkarak, bu konuda yaptýðý çalýþmalarla her geçen gün biraz daha mesafe kateden, Prolog Danýþmanýk Þirketi kurucu ve yöneticisi Mine Yücel le Kuzey Kýbrýs taki, kadýn ticaretini ve toplum olarak bu konuda geldiðimiz noktayý konuþtuk... Yücel: Bugünkü tanýmýyla, insan ticaretine yeni kölelik diyorlar Söyleþi: Elvan LEVENT Bir süre önce kuzeydeki kadýn ticaretini protesto etmek amacýyla, Ben Rahatsýzým baþlýðý altýnda bir eylem düzenlendi. Toplumun farklý kesimlerinden kadýnlarýn katýldýðý bir eylemdi. Eylemciler, yüzlerini farklý renklere boyadýlar ve kadýn iç çamaþýrlarýný ipe asarak yürüdüler sokakta. Sizin düþünceniz nedir bu eylemle ilgili? MÝNE YÜCEL: Olay þu ki; genellikle medyada da yansýtýldýðýnda bu olay, çýplak kadýn figürleri çýkar ön plana. Ve belki de salt o satar diye çýplak fotoðraflar kullanýlýyor ama yaptýðýmýz aslýnda ayný sömürüyü farklý bir þekilde ortaya koymaktýr. Bana kalýrsa çok iyi niyetle yapýlmýþ bir eylem, yapýlmasý da gerekiyor, þok edici olmasý da gerekiyor ama, ayný zamanda da kadýn ve cinsellik temasýný iþleyerek yapýlmýþ birþey. Dolayýsýyla, bu þekilde yapýlan bir eylem, iyi amaçla yapýlmýþ olup, dönüp amacýný vuran, ortadan kaldýran birþeye dönüþür sonuç olarak. Benim tepkim bunaydý açýkçasý. Elbette, atýlan her adým önemli sonuçta ancak, biraz daha dikkatli gitmekte fayda var çünkü, ortada bir insan haklarý ihlali durumu var ve amacýmýz bunu ortadan kaldýrmaktýr. Bunu da yaparken, hem kadýn figürünü istismar etmekten kurtulmak, hem de, belli baþlý etiksel deðerleri artýk oturtup gitmekte fayda var diye düþünüyorum. Kadýn ticareti konusunda toplumdaki tepkisizliði kýrmak için nasýl bir eylem yapýlmasý gerekiyor size göre? MÝNE YÜCEL: Sadece kadýn konusunda deðil, genel olarak belli bir çaresizlik hissi var insanlarda. Yaptýðýmýz birçok çalýþmada bunu gözlemledim. Psikolojik olarak baktýðýmýzda bu biraz kendine güvensizlikten kaynaklanýyor belki. Ýnsanlar bir þekilde geçmiþte birþeyler denedik ve olmadý, bu yüzden de neyi nasýl deðiþtireceðimizi bilmiyoruz, noktasýna geldiler. Bazýlarýnýn iþlerini kaybetme korkusu var. Bazýlarý da belli bir sistem içinde ve çoðunluðun yanýnda yer almak ister her zaman. Bir grup da neyi nasýl yapacaðýný bilmediði için yapmýyor. Yani, hareketsiz bir kitle var burada. Ve tabii ki, bütün bunlarýn en baþýnda duran ekonomik çýkarlar var. Bu insanlarýn neyini rahatsýz etmek gerekiyor? Dünya Anketi diye birþey yapýldý örneðin son olarak ve orada ortaya þöyle birþey çýkýyor: Artýk sosyolojik shift dedikleri bir olay var. Eskiden aileydi, geleneksellikti, þimdi artýk ekonomidir, ekonomik çýkarlarýdýr, insanlarýn kendi bireyselliðidir. Böyle bir genel toplum yapýsý da varken, insanlarý ekonomik çýkarlarýyla etkilemek lazým, kendi deðer yargýlarýna veya vicdanlarýna inebilmek lazým. Biz devamlý olarak, kadýn ticareti ve baþka konularla ilgili, farklý gruplarla farklý tartýþma toplantýlarý yapýyoruz. Kadýnlara baktýðýnýzda dedikleri þu: Bu insanlar zaten kendi ülkelerinde fahiþedirler, bize de gelip kendi kültürlerini yansýtýyorlar, gelmesinler bu ülkeye, diyorlar. Onlarýn çözümü budur. Orta sýnýf diyebileceðiniz, belki orta yaþlý diyebileceðiniz Kýbrýslýtürk kadýnlar. Evli ve belki kocalarý gece kulüpleri ne giden insanlar. Gece kulüplerini bir eðlence olarak gören erkeklere baktýðýnýzda, onlarýn söylediði Beni hiçbir mesaj etkilemez. Niye etkilemez? Çünkü ben oraya paramý verip bir hizmet satýn almaya gidiyorum. Bunu çok açýk bir þekilde söylüyorlar. Yani eðer yasal ise bu iþ, ve ben bu parayý ödüyorsam, oradaki kadýn da bana gülümsüyorsa, istediðim þeyi yapýyorsa, oturup, iki dakika bile düþünmem bu konuda, diyorlar. Eðer mutsuzsa, aðlýyor ve dövünüyorsa, bir daha gitmem olur biter, diye bir avuntu içindeler. Ama oradaki kadýnýn da mutsuz olduðunu belli etme þansý yoktur çünkü ya dayak yiyecek, ya parasý ödenmeyecek, cezalandýrýlacak bir þekilde... Onun öyle bir þansý da yok, mutlu görünmek zorunda her zaman için. Talep tarafý, ben paramý veririm, alan da mutlu, veren de mutlu, o yüzden sorun yok, diyor. Daha çok kadýnlar olarak niteleyebileceðimiz, rahatsýz olmasý gereken kesime baktýðýmýzda, onlarýn da bazýlarý rahat aslýnda. Çünkü birkaç gün için de olsa, kocasýný evden gönderir, rahat eder. Bu tarz bir yaklaþým da var. Gitsin, kurtulayým, mantýðý da var. Bir de Bu kadýnlar evliliklerimizi yýkýyor, suçlu onlar, eþlerimiz deðil, þeklinde bakanlar var olaya. Kimse sisteme bir suç bulmuyor mu peki? Bu kadýnlarý buraya getiriyorlar, insanlýk dýþý koþullarda yaþýyor bu kadýnlar, bundan rahatsýz olan yok mu? MÝNE YÜCEL: Öyle bir yaklaþým yok. Gece kulüplerine baktýðýnýzda, onlar da Ben þehir içindeyken, devlet beni þehir dýþýna yatýrým yapmaya zorladý- özellikle Alayköy taraflarýna- bu yatýrým için ben de belli bir para harcadým, devletin de bana karþý borçlarý var, þeklinde bir tavýr içindeler. Bir tür vefa borcu yani... Baþka bir bakýþ açýsý daha var. Geçmiþ yýllarda DAÜ yolunda bir tecavüz olayý olmuþtu örneðin. Daha sonra bir tartýþma düzenledik üniversitede. Öðrencilerden bir tanesi tecavüze uðrayan kýzýn, öncesinde tecavüzcüsüne, Paraný vereyim, gece kulübüne git ve beni býrak þeklinde bir teklifte bulunduðunu söyledi. Bu çok korkunç birþey. Yani sonuçta, bu ortamda, gece kulübü içinde tecavüz tamamdýr, anlamýna geliyor. Toplum içinde de kadýn artýk benim rahat edebilmem için baþka kadýnlarýn tecavüze uðramasý, kurban olmasý gerekir, noktasýna geldi. Ben paraný vereyim, sen git baþka kadýna tecavüz et, þeklinde düþünebilecek noktaya geldi. Gece kulüplerinin de zaten bu tarz bir argümaný var: Biz topluma sosyal bir hizmet veriyoruz, biz kapanýrsak veya kapatýlýrsak, sokaklarda tecavüzden geçilmeyecek, diye bir mantýk var. Bu da nasýl bir toplumda yaþadýðýmýzý aslýnda açýkça ortaya koyuyor. Eðer bu argüman doðruysa, yani eðer her gün gazeteleri açtýðýmýzda, tecavüz, cinsel istismar, aile içi þiddet, ensest iliþkileri görmeye baþlýyorsak bugün, ciddi boyutlarda toplumsal bir travma geçiriyoruz demektir. Bu da olayýn kökeninde olan birþey ve bunu da irdelemek gerekiyor. Nasýl bir toplumda yaþýyoruz, bir insan yaptýðý þeyleri sorgulamadan hayatýna nasýl devam edebilir... Çünkü benim, bu topluma ait bir birey olarak, oturup bunu kendime dert edinmem lazým. Benim toplumum belli insanlarý istismar ediyor, diye düþünebilmem lazým. Ama toplum içinde bunu yapan çok fazla insan yok açýkçasý. Bu sadece cinsellikle ilgili deðil. Ýnsan ticareti bugün, hasta bakýcýlýðýnda da, temizlik iþçiliðinde de, inþaat iþçiliðinde de olan birþey... Bugün örneðin, kadýn ticaretine dair, kadýnlarý korumamýz gerekir, þeklinde yaklaþan bir insan, dönüp de kendi iþ yerinde, ayný þartlarda, yabancý, Türkiye den gelen bir iþçi çalýþtýrabiliyor. Geri dönmemesi için pasaportuna el koyabiliyor, çünkü bu adamýn çalýþma iznini ben ödedim, diyor. Onun için istediðim saatte, istediðim þartta çalýþacak... Çalýþmazsa, þiddet uygulama hakký görüyor kendinde... Ýki yüzlülük de var yani iþin içinde. Çünkü baktýðýnýzda, bu da insan ticaretidir. Yani sadece kadýn ve kadýnýn korunmasý gerektiði mantýðýyla hareket edip, kadýnlarýn durumuna karþý duyarlý davranabilen bir insan, burda dönüp de ayný olayý, farklý boyutta insan ticareti yaptýðýnýn farkýna varmadan belkierkeðe yapabiliyor, ama bu da insan ticaretidir. Þartlara bakmak lazým bunlarý incelerken. Ýnsan ticaretinde borçalandýrma var, borçalandýrýp kendine baðlama var, þiddet veya siddet tehditi kullanma var. Bugünkü tanýmýyla, insan ticaretine yeni kölelik diyorlar. Eðer þiddet olayý yoksa, eðer pasaportunu elinden alma yoksa -çünkü insanýn pasaportunu elinden almak da uluslararasý bir hukuk ihlalidir - sadece sömürü olarak deðerlendirilebilir. Halâ daha, kadýnlar buraya ne yapacaklarýný bilerek geliyor, özrünü kullanarak, gidiyor insanlar gece kulüpleri ne ama, o bir özür deðil aslýnda. Yani baþtan kadýn, buraya fahiþelik yapacaðýný bilerek geliyor belki veya bir inþaat iþçisi, buraya inþaatta çalýþacaðýný bilerek geliyor ama, biz onu alýp dövüp, geri gitmesine engel oluyorsak, baþka bir iþte çalýþmasýna engel oluyorsak, þiddet kullanýyorsak, tehdit kullanýyorsak, bu da insan ticaretidir. Farklý boyutta, farklý alanda belki ama, bu da bir insan ticaretidir. Bu açýdan baktýðýmýzda olay çok ciddi bir boyutta. Siz çok araþtýrma yaptýnýz bu konuda, özellikle 2006 da basýnda da geniþ yer buldu bu konuyla ilgili yaptýðýnýz araþtýrmanýn sonuçlarý. Sonrasýnda peki yetkili makamlardan bir açýklama geldi mi, toplumda bir deðiþim gözlemlediniz mi bu araþtýrmadan sonra? MÝNE YÜCEL: Bu yýlýn baþýnda yaptýðýmýz bir anketin sonucuna göre, yüzde 70 lerde bir oranla, insanlar artýk burada bir insan ticareti olduðu gerçeðini kabul etti. O noktada ciddi bir iyileþme durumu var. Ancak halâ bir yasa yok mesela insan ticaretiyle ilgili. Halâ gece kulüpleri ne yönelik hiçbir hareket yok ve harekete geçecek istek de yok. Geçmiþ yönetimin hazýrladýðý bir yasa taslaðý vardý ama yeterli deðildi. Biz de daha sonradan biraz katký koyduk ama yeni gelen yönetimle bu da ortadan kayboldu. Devlet yetkilileri açýkçasý tepkisiz kalmayý tercih ediyorlar. Benden mesela o dönemde çalýþmamý isteyen sadece iki tane milletvekili oldu. Diðerleri ilgisiz kaldý. Hükümetten hiçkimse çaðýrýp konuþmak istemedi. Cumhurbaþkanlýðýnda tasarýnýn hazýrlandýðý dönemde, ilk baþta tasarý hazýrlandý ortaya atýldý, biz çok fazla eleþtirdik o tasarýyý. Sonra Gel katký koy denildi, o da belki olumlu bir adýmdý. Gittik katký da koyduk, belirli seviyede o da kabul edildi ama, tasarý ortadan kalktýðý için o da öyle kaldý. SÜRECEK

14 14 16 Aralýk 2010 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Mesuliyetsizlik. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Müslümanlarýn hep birlikte namaz kýlmak için toplandýklarý yer. 3-Harf okunuþu. Çok anlayýþlý ve sezgili kimseler için kullanýlýr. Ýrlanda Cumhuriyet Ordusu'nýn kýsa yazýlýþý. 4-Suyu sýcak olarak yerden çýkan hamam, kaplýca. Yardým amacýyla toplanan para. 5-Aþýrý derecede içki nedeniyle kendinden geçerek uyuyakalmak. 6-Ters okunuþu "Yanardaðlarýn püskürtme sýrasýnda yeryüzüne çýkardýklarý, dünyanýn derinliklerinden gelen kýzgýn, erimiþ maddeler". Ýlgilendiren, ilgili. Büyük bir makama sunma, anlatma. 7-Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Yabancý. 8-Herhangi bir iþte, bir yarýþta, birbirini geçmeye çalýþan, ayný þeyi elde etmeye uðraþan kimse. Boyutlar. 9-Manganez'in kýsaltmasý. Ters okunuþu "Eksiksiz, kusursuz". 10-Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. 11-Bir þeyi yapabilme niteliðini ve ustalýðýný kazanmýþ olan, nitelikli. Çayýr. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Beril Eczanesi: Müftü Ziyai Efendi Sok. No:28 Bekiroðlu Ýþhaný Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. (Sema Hotel Karþýsý Adaþ Bebe Yaný) Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýyi, uygun olduðunu söylemek, tavsiye etmek (iki kelime). 2-Yolcu ve turistlere geceleme imkaný saðlamak, bunun yanýnda yemek, eðlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacýyla kurulmuþ iþletme. Eksikliði duyulma. 3-Radyum'un kýsaltmasý. Suya batýrýlmýþ veya üzerine su dökülmüþ olan. Vücudumuzun bir uzvu. 4-Küçük çocuklarý korkutmak için uydurulmuþ hayali yaratýk. Köpekgillerden, kümes hayvanlarýna zarar veren, kürkü beðenilen hayvan. 5-Hastalýk, illet. Harf okunuþu. 6- Kayak. Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Eski dilde "Mavi". 7-Bir araba markasý. Bazý maddeleri korumak, belirli bir parlaklýk kazandýrmak veya boyamak için kullanýlan saydam veya donuk cama benzeyen cila. 8-Alfabenin 29 ve 3. harfleri. Beyaz. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. 9- Lanetlenmiþ, melun. Ýlgi. 10-Hac mevsimi dýþýnda Kâbe'yi ve Mekke'nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme. Sýnavda baþkasýndan yardým görme veya bir kaynaktan yararlanma, kopya. 11-Bir araba markasý. Üye. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk 2012 Kýyamet Günü Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 21 Aralýk 2012'de kader, dört yabancýnýn yollarýný Meksika'daki eski bir tapýnakta birleþtirir. Bu tarih Mayalara göre, kaydedilen son gün, NASA'ya göre küresel kutup hareketi, geri kalanlarýmýza göre ise kýyamet günüdür Yönetmen: NICK EVERHART Oyuncular: CLIFF DE YOUNG, DALE MIDKIFF, AMI DOLENZ, JOSHUA LEE Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Tnt Býçak Sýrtý Türü: Yabancý Sinema Saat: 20: yýlýnda en iyi görsel efekt ve en iyi sanat yönetimi konusunda Oscar'a aday olan film, Philip K. Dick'in ünlü kitabýndan sinemaya uyarlanmýþtýr. Ridley Scott'un yönetmen koltuðuna oturduðu filmde 2019 yýlýna yolculuk ediyoruz. Ýnsanlar gelecekte, 'replikant' adýný verdikleri ve dünya dýþýndaki tehlikeli görevleri yerine getirmeleri için android benzeri bir tür yaratmýþlardýr. Ne yazýk ki birkaç insanüstü güce sahip 'replikant' bir uzay gemisi çalarak dünyaya ayak basar. Emekli olmaya karar veren uzman polis Rick Deckard (Harrison Ford), bu haberi alýr almaz dev þehirde onlarýn izini sürecektir. Bilim-kurgu sevenler için kaçýrýlmamasý gereken bir film. Y: Ridley Scott O: Harrison Ford, Sean Young 1982 Aksiyon/Bilim-kurgu Kanaltürk Sürgün Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:30 Patrick McGrath'ýn ayný adlý romanýndan sinemaya uyarlanan, David MacKenzie'nin yönettiði ve baþrolünde Natasha Richardson'ýn oynadýðý, 2005 yapýmý bir drama 1960'larýn baþlarýnda, psikiyatrist Max Raphael, Londra'nýn varoþlarýnda bir akýl hastanesinin müdürü olur. Karýsý Stella ve oðullarý Charlie'yle hastanenin içindeki lojmana yerleþen Max, çalýþmaya baþlarken, iþi yüzünden sürekli olarak ihmal ettiði karýsý Stella, hastalardan biriyle tutkulu bir iliþki yaþamaya baþlar. Söz konusu kiþi Edgar Stark'dýr ve karýsýný öldürüp, yüzünü tanýnmaz hale getirmekten mahkum olmuþ, akýl saðlýðý yerinde olmadýðýna karar verildiði için de týmarhaneye yatýrýlmýþtýr. Stella ve gerçek bir psikopat olan Edgar, bir süre, iliþkilerini gizlemeyi baþarýrlar. Fakat adam kaçmayý baþarýnca, Stella onun yokluðuna dayanamaz ve kocasýyla oðlunu terk ederek Edgar'ýn saklandýðý küçük stüdyoya taþýnýr. Bu arada, ayný akýl hastanesinde çalýþan ve gözü Stella'nýn kocasý Max'ýn yerinde olan bir baþka psikiyatrist, Dr.Cleave, Stella'ya aþýk olduðu için, kaçak çifti bulmak ve onlarý geri getirmek için ciddi bir çabaya giriþir. Bir gün, alýþveriþ yapýp eve dönen Stella, karþýsýnda polisleri bulur. Yönetmen : David MacKenzie Oyuncular : Natasha Richardson, Marton Csokas, Ian McKellen, Hugh Bonneville, Sean Harris, Joss Ackland CNBC-E Kardan Adam Geçiti Türü: Yabancý Sinema Saat: 22:00 Karlý daðlarýn tepesinde geçen bir macera filmi. Bir daðcýlýk macerasý sýrasýnda kaybettiði niþanlýsýnýn acýsýyla boðuþan daðcý Diana, sevgilisinin cesedine ulaþmak için yeni teknoloji ürünü bir yöntemi kullanmayý kabul eder. Ancak kendisine sunulan bu cömert teklifin arkasýnda birtakým gizli kapaklý planlar vardýr. Yönetmen: REX PIANO Oyuncular: NICOLE EGGERT, MARC SINGER, GEORGE STULTS SAKARÝN ZARARLI MADDELER LÝSTESÝNDEN ÇIKARILDI Amerikan Çevre Koruma Ajansý (EPA), yapay tatlandýrýcý sakarini zararlý maddeler listesinden çýkardý. EPA'dan yapýlan açýklamada, bilimsel olarak sakarinin EPA'nýn listesinde kalmasýnýn artýk anlamý olmadýðýný bildiren Kalori Kontrol Konseyi'nin baþvurusu üzerine, sakarin ve tuzlarýnýn zararlý maddeler listesinden çýkarýldýðý belirtildi. Kalori Kontrol Konseyi'nde, düþük kalorili yiyecek ve içecekler üreten sanayi gruplarý temsil ediliyor. HÝNDÝSTAN'DA OTOBÜS GÖLETE DÜÞTÜ: 29 ÖLÜ Hindistan'da, düðün davetlilerini taþýyan otobüsün gölete düþmesi sonucu 29 kiþinin öldüðü bildirildi. Polis, Hindistan'ýn güney eyaleti Karnataka'nýn Mysore kenti yakýnlarýnda meydana gelen kazada otobüsün yoldan çýkarak gölete düþtüðünü, 5 kiþinin yüzerek kurtulduðunu belirtti. Dalgýçlarýn gölette aramalarýný sürdürdüðünü kaydeden yetkililer, polis ve köylülerin 29 kiþinin cesedini göletten çýkardýðýný, ölenlerden 25'inin kadýn ve çocuk olduðunu söyledi. ÝRAN'DA CAMÝYE SALDIRI: 38 ÖLÜ Ýran'da, Kerbela þehitlerinin yas törenlerine katýlan halký hedef alan saldýrýlarda ilk belirlemelere göre 38 kiþi hayatýný kaybetti, onlarca kiþi yaralandý. Devlet televizyonu, ülkenin güney doðusundaki Sistan- Belucistan eyaletinin Çabahar kentinde bulunan Ýmam Hüseyin Camisine dün sabah terör saldýrýsý düzenlendiðini duyurdu. Kerbela þehitleri için düzenlenen yas törenlerine katýlanlarý hedef alan terör saldýrýsýnda 38 kiþinin öldüðü, onlarca kiþinin yaralandýðý belirtildi. ATÝNA'DA MOLOTOF KOKTEYLÝ YAÐMURU Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da hükümetin kemer sýkma önlemlerini protesto amacýyla düzenlenen gösterilerde çýkan olaylarda, çok sayýda araç ve motosikletin yaný sýra gazete bayileri de ateþe verildi. Atina'da, Yunanistan Parlamentosu'nun da bulunduðu Sindagma Meydanýnda düzenlenen ve saatler süren gösteride, protestocular hem birbirleri hem de polisle çatýþtý. Son yýllarýn en yoðun güvenlik önlemlerinin alýndýðý gösterilerde, kent merkezi "molotofkokteyli yaðmuru" altýnda kalýrken, güvenlik birimlerinin, göstericileri daðýtmak için kullandýðý gözyaþartýcý gaz yüzünden yüzlerce kiþi solunum problemleri yaþadý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 16 Aralýk 2010 Perþembe 15 DÝKMEN'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Elektrik þebekesinde yapýlacak çalýþma nedeniyle Yukarý Dikmen'de bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapýlacak. Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre 09:00 ile 14:00 saatleri arasýnda Yukarý Dikmen'in bir bölümü, Kýrýkkale askeri tesisleri ve civardaki su motorlarý ile tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak. GEÇÝTKALE BELEDÝYESÝ 2011 PROJELERÝNE BAÞLADI Geçitkale Belediye Baþkaný Kývanç Buhara, belediye seçimlerinden önce kararý alýnan bazý projeleri hayata geçirmek için çalýþmalara baþladýklarýný söyledi. Kývanç Buhara, Geçitkale Belediyesi Basýn Birimi aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada bölgeyi kent haline getirmek için tasarlanan projelerin bilgi ve gereðinin yapýlmasý için Ýçiþleri Bakanlýðý'na sunulduðunu söyledi. Kývanç Buhara, her köy için kaldýrým, Geçitkale'yi ayýran köprünün 4,5 metreden 5,70 metreye çýkarýlmasý, belediyeye bir kültür-sanat merkezinin yapýlmasý projelerinin bulunduðunu belirtti. Belediyenin 2010 yýlýnda tüm asbest su þebekesini yenilediðini, alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn yanýnda beldede bulunan kurum ve kuruluþlara da yardýma devam ettiðini belirten Buhara, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi'ne sýnýflarýn ýsýtýlmasý amacýyla 12 soba hediye ettiklerini söyledi. Belediye Meclis Üyesi Olsan Oran ise Geçitkale bölgesinin eksikliklerini belirleyerek Geçitkale beldesini modern bir kente dönüþtürmek için çalýþtýklarýný söyledi. Olsan Oran, 2011 yýlýnda gençliðe yönelik farklý projelerin de bulunduðunu kaydetti. VAKIFLAR ÝDARESÝ ÇALIÞANLARINA HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi çalýþanlarýna, hizmet içi eðitim kapsamýnda, Adeo Biliþim Teknolojileri Eðitim Merkezi tarafýndan "Microsoft Office 2010" eðitimi verildi. Vakýflar Ýdaresi'nden yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen törenle eðitimi baþarýyla tamamlayan çalýþanlara sertifika verildi. Sertifikalarý, eðitmenler, Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu Baþkaný Tekin Köse ve Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade verdi. Konu ile ilgili açýklama yapan Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Kaymakamzade, "Ýdare olarak çalýþanlarýmýza bu tür eðitimler verdiðimiz için oldukça mutluyuz. Çalýþanlarýmýzýn, çaðýn gerekliliklerine ayak uydurmalarý oldukça önemli. Teknoloji günümüzde her gün yeni bir kolaylýkla karþýmýza çýkýyor, iþ hayatýnda bu tür kolaylýklarý çalýþanlarýmýzla buluþturmanýn ve performanslarýný artýracak eðitimler sunmanýn gerekliliðine inanýyoruz. Bugün burada sertifika alan bütün çalýþma arkadaþlarýmýzý tebrik eder kendilerine baþarýlar dilerim" dedi. ÇÝZENEL'ÝN BERLÝN NOTLARI SERGÝSÝ AÇILDI Emin Çizenel'in Berlin ziyaretini yansýtan "Berlin Notlarý '07" isimli resim sergisi açýldý. Lefkoþa Surlariçi'ndeki Sidestreet galerisinde yer alan sergi 15 Ocak'a kadar ziyarete açýk olacak. Sanatçý Emin Çizenel, çalýþmalarýnda 2007'de bir sanat toplantýsý için gittiði Berlin'de etkilendiði ve kendinde çaðrýþým yapan unsurlarý yansýtmaya çalýþtýðýný söyledi. Çalýþmalarýnda farklý malzeme ve teknikler kullanan Çizenel, bulabildiði farklý malzemeleri kullanarak çalýþmalarýna "gezginci" ruhu vermeye çalýþtýðýný da dile getirdi. GÜZELYURT'TA ÝKÝ KÝTAP, ÝKÝ YAZAR Güzelyurt Ýlçesi Geliþtirme ve Kalkýndýrma Derneði (GÜKAD) bu akþam panel ve kitap imza etkinliði düzenliyor. Dernekten verilen bilgiye göre saat 20.00'de GÜKAD lokalinde yer alacak etkinlikte Dr. Cemal Mert "Dokuz Köyden Kovulanlar Ýçin Onuncu Köy" kitabýný, Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman da "Kýbrýs'ta Yeni Sol" adlý kitabýný tanýtan birer sunum yapacaklar ve kitaplarýný imzalayacaklar. Ülkedeki sol politikalar konusunda eleþtirel duruþlarý ve farklý önerileriyle tanýnan yazarlar, kitaplarýnda son yýllarda dünyadaki geliþmeler ýþýðýnda Kýbrýs'ta yaþanan olaylarý irdeliyorlar. Mert ve Erhürman, panele katýlanlarýn sorularýný da yanýtlayacak 'ÇEVRE YILI' ÝLAN EDÝLECEK Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst çevre projelerini paylaþmak amacýyla Çevre Koruma Vakfý'ný (ÇEKOVA) ziyaret etti. Bakanlýktan verilen bilgiye göre ziyarette ÇEKOVA Baþkaný Kenan Atakol'la görüþen Kemal Dürüst, 2011 yýlýnýn Türkiye'de KKTC Turizm Yýlý olarak ilan edileceðini, bunun yanýnda 2011'i "Çevre Yýlý" da ilan etmek gibi bir düþünceleri olduðunu belirtti ve "Turizm, çevre ve kültürden ayrý düþünülemez" dedi. Kemal Dürüst, hayata geçirildiði taktirde söz konusu projenin sadece bir yýllýk geliþim için deðil, uygulanabilir kalýcý ve istikrarlý çevre politikalarýnýn geliþtirilmesi açýsýndan da önemli olduðunu vurguladý. Devletin tek baþýna her soruna yetiþmesinin ve muvaffak olmasýnýn mümkün olamayacaðýný, sivil toplum örgütlerinin, halkýn ve bireylerin destek ve yönlendirmelerine her zaman ihtiyaç duyduklarýný belirten Dürüst, ÇEKOVA yetkililerine çalýþmalarýndan ötürü teþekkür etti. YILBAÞI ÝÇÝN BOYLU FÝDAN SATIÞI Orman Dairesi, kuraklýðýn devam etmesi nedeniyle yýlbaþý için kesilmiþ aðaç yerine boylu fidan satýþa çýkarýyor. Orman Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, halkýn yýlbaþý aðacý gereksinimlerini karþýlamak için geçmiþ yýllarda daire tarafýndan yýlbaþý aðaçlarýnýn kesilip satýldýðý anýmsatýldý, ancak devam eden kuraklýk nedeniyle ormanlarda özellikle genç fidanlarda büyük oranda yaþanan kurumadan dolayý bu yýl yýlbaþý için aðaç kesilmeyeceði belirtildi. Daire, yýlbaþý aðacý olarak Güzelyurt Orman Fidanlýðý, Lefkoþa Orman Fidanlýðý, Girne Orman Bölge Þefliði, Alevkaya Orman Bölge Þefliði ve Salamis Orman Ýstasyonu'nda boylu fidan satýþa sundu. Gerekli bilginin "ALO 177" Orman Yangýn Hattý'ndan alýnabileceði belirtildi. TALAT BM BARIÞ GÜCÜ KOMUTANI'NI KABUL ETTÝ 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü (UNFCYIP) Komutaný Amiral Mario Sanchez Debernardi'yi kabul etti. Mehmet Ali Talat 2.5 yýllýk görevini tamamlayan ve veda ziyaretlerine baþlayan Debernardi'ye, BM Barýþ Gücü'nün faaliyetlerini yürütürken ortaya koyduðu baþarýlý çalýþmalardan dolayý teþekkür etti. Debernardi ise, 2. Cumhurbaþkaný Talat'a iþbirliði için teþekkür etti.

16 16 16 Aralýk 2010 Perþembe

17 16 Aralýk 2010 Perþembe 17

18 18 16 Aralýk 2010 Perþembe

19 16 Aralýk 2010 Perþembe 19 Kamil Tuncel davasý ertelendi (Mustafa ERKAN) Geçtiðimiz hafta 46 plakalý bir aracýn motosikletine çarpmasý sonucu hayatýný kaybeden eski sendikacýlardan Kamil Tuncel'in ölümüne sebep olan Anýl Koç'un yargýlanmasý bugüne ertelendi. Mahkemenin verdiði üç günlük tutukluluk süresi bugün sona erecek. Kamil Tuncel'in ölümüne sebebiyet veren TC uyruklu Anýl Koç'un tutuksuz yargýlanmasý halinde ülkeden kaçýrýlacaðý iddialarýna karþý Tuncel'in ailesi ve sevenleri, tutuklu yargýlanmasýný talep ediyor. Duruþma bugün saat 11.00'de yapýlacak. Mahkeme avlusunda Tuncel ailesinin taþýdýðý pankartlarda þu sloganlar vardý: "Biz acýný, o cezasýný çeksin.", "Kaderim kaderin olsun", "Biz canýmýzý kaybettik, sen de özgürlüðünü kaybedecen", "Avukat ordusu ile gelsen de adalet yerini bulacaktýr..." KAYIP DÝPLOMA 2006 yýlýnda Þht. Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndan aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Hazal Menak DUYURU Vadeli çek bozulur. Daire, arsa, arazi, iþ merkezlerine 10 yýla kadar kredi saðlanýr. Araba çeþitlerine 5 yýla kadar bankalardan ve/veya finans þirketlerinden kredi saðlanýr. Müþteriden hiçbir maddi kazanç istemiyoruz. Tel: ALAYKÖY DE 4 LÜ ANI TURNUVASI Aralýk günü Saat: da Alayköy Spor Kulübü Sedat Þener adýna 4 lü aný turnuvasý düzenlemiþtir. Alayköy, Yýlmazköy, Ortaköy ve Vadili katýlacaktýr. Tüm futbol severler davetlidir. MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg SATILIK ÝÞ MAKÝNELERÝ VE ARABALAR model BMW 6.45i Stg (çok temiz km de) model Merceeds C220 CDI (sol) Stg model Toyota Landcruiser Stg model Scania Streamline çekici Týr 8000 Stg model Daf 2300 kamyon 5000 Stg model JCB 3CX kepçe Stg model Volvo BL71 kepçe Stg model Hitachi 200 LC excavator (20 ton) Stg model Daewoo 300 LC excavator (30 ton) Stg model CLARK 125 C yükleyici Stg model CLARK 125 B yükleyici Stg Pazarlýk ve takas yapýlabilir. Tel: KAYIP KÖPEK Kozanköy batýsýnda Alman Pointeri diþi köpek kaybolmuþtur. Ýrtibat telefon: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: ÝÞ ARIYORUM Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Bu yýlbaþý sevdiklerinizi ENERJÝ TAÞLARIYLA sevindirin ve onlarýn yaþam kalitesini yükseltmelerine yardýmcý olun. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviren taþlarýmýz; Saðlýk problemlerinize iyi gelecek taþlarýmýz; Bereket taþlarýmýz ve daha pek çok enerji taþlarýmýzla hizmetinizdeyiz... Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa DEVREN SATILIK TERZÝ DÜKKANI Lefkoþa surlariçinde terzi dükkaný saðlýk nedeniyle devren satýlýktýr. Tel:

20 Basketbolda ilk aný turnuvasý bu akþam baþlýyor Basketbol Federasyonu Organizasyonu ile gerçekleþtirilecek olan Kemal Mehmetali Aksay Genç Erkekler Basketbol Aný Turnuvasý bu akþam baþlýyor. Turnuvada Levent, MAGEM, YDÜ ve Akdeniz genç erkek takýmlarý mücadele edecek. Bugün 18:00'deLevent-MAGEM, 19:30'da YDÜ- Akdeniz karþýlaþacaklar. Basketbol Federasyonu ve Çetinkaya Kulübü Bayanlar Basketbol Ligi için basýn toplantýsý düzenledi Donangil: Bayanlar Ligi ni Vangöl'e borçluyuz n Basketbol Sezonu Bayanlar Ligi'nin adý "Urcan Vangöl Bayanlar Ligi" olarak düzenlendi. Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil, yeni sezonda bayanlar liginin oynanacak olmasýný Urcan Vangöl'ün giriþimine borçlu olduklarýný söyledi... Basketbol Federasyonu, yakýn bir geçmiþte vefat eden Çetinkaya Kulüp Baþkaný Urcan Vangöl'ün anýsýný yaþatmak için Basketbol Sezonu Bayanlar Ligi'nin adýný "Urcan Vangöl Bayanlar Ligi" olarak düzenleme kararý aldý. Dün Çetinkaya Kulüp Lokali'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda söz alan Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil, anlamlý bir olaya imza atacaklarý için çok mutlu olduklarýný kaydetti. Donangil: "Yeni sezonda bayanlar liginin oynanacak olmasýný Urcan Vangöl'e borçluyuz" Okan Donangil, yeni sezon öncesi özellikle bayanlar ligi'ndeki takým sayýsýnýn yetersiz olmasýndan dolayý sýkýntý yaþadýklarýný ancak Çetinkaya Kulüp Baþkaný Urcan Vangöl'ün kendilerine gelip Çetinkaya Bayan Basketbol Takýmý kurmak amacýnda olduðunu söylemesiyle bu sýkýntýnýn ortadan kalktýðýný söyledi. Yeni sezonda bayanlar liginin oynanacak olmasýný Urcan Vangöl'ün bu giriþimine borçlu olduklarýný söyleyen Donangil, yýllarca ülke basketboluna hizmet veren Urcan Vangöl'ün Çetinkaya Kulüp baþkaný olduktan sonra futbol ile birlikte, basketbola da hizmet vermesi onun spor aþkýnýn göstergesi olduðunu kaydetti. 21 Aralýk'ta Gençler Ligi ile baþlayacak olan Basketbol Sezonu'nun 4 Ocak'ta Büyük Erkekler, 7 Ocak'ta ise Büyük Bayanlar Ligi'nin baþlamasýyla tamamlanacaðýný söyleyen Okan Donangil, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Bayanlar Ligi'ne "Urcan Vangöl Bayanlar Ligi"adýnýn verlimesi kararýný aldýðýný söyledi. Geçmiþ yýllarda Basketbola hizmet veren Çetinkaya Kulübüne de teþekkür eden Okan Donangil, Çetinkaya'nýn bu davranýþýnýn diðer kulüplere de örnek olmasýný diledi. Kösezade: "Merhum baþkanýmýz bize Spor Kulübü olduðumuzu hatýrlattý" Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil'in ardýndan söz alan Çetinkaya Kulüp Baþkaný Ali Kösezade ise merhum Urcan Vangöl'ün basketbol kökenli bir insan olduðunu ve KKTC Milli Takýmý formasý altýnda ülke basketboluna yýllarca hizmet ettiðini söyledi. Vangöl'ün sezon baþýnda Çetinkaya'ya baþkan olurken kendilerine, Çetinkaya'nýn sadece futbol deðil spor kulübü olduðunu hatýrlattýðýný kaydeden Kösezade, onun giriþimleriyle Basketbol Þubesini kurduklarýný ve uzun bir aradan sonra futbolun dýþýnda bir branþta da mücadele edeceklerini söyledi. Bu olayý gerçekleþtirme imkaný veren Basketbol Federasyonu'na da teþekkür eden Kösezade, "Merhum baþkanýmýzýn adýný yaþatmak için bize yardýmcý olan Basketbol Federasyonu yetkililerine teþekkür ederiz" dedi. Aydýn Bahri: Onun adýný yaþatmak için çalýþanlara teþekkürler Basýn toplantýsýnda son sözü alan Urcan Vangöl'ün kýzý Aydýn Bahri ise, "Basketbol onun en büyük tutkusu ve aþkýydý. Oðlunun da bu branþý seçmesi için çok çaba harcadý ve baþardý. Basketbol Federasyonu'nun bu giriþimi aile olarak bizi çok duygulandýrdý ve gururlandýrdý"dedi. Basketbol Federasyonu yanýnda Çetinkaya Kulübü Yönetim Kurulu'na da teþekkür eden Bahri, "Ýyi ki varsýnýz ve iyi ki onu yaþatmak için çaba harcýyorsunuz. Bu olay Vangöl ve Denktaþ aileleri olarak bizleri son derece mutlu etmiþtir, katký koyan herkese teþekkür ederiz" dedi. Futbolda ara transfer 27 Aralýk'da baþlýyor n KTFF yönetimi futbolcularla transfer pazarlýklarýnýn sadece ara transfer döneminde gerçekleþmesi için kulüplere çaðrýda bulundu... Futbolda Sezonu devre arasý baþlangýcýna kadar tüm lig kulüp yetkililerinin, Futbol Sezonu ara transfer dönemi baþlangýcýna kadar Fair- Play çerçevesinde hareket etmeye ve transfer görüþmelerinin bu dönem süresi içerisinde yapýlmasý gerektiðinin tüm kulüp yetkililerine hatýrlatýlmasýna karar verdi. Ara transfer 27 Aralýk Ocak tarihleri arasýnda gerçekelecek. Milli Takým Teknik Direktörü... Milli Takýmlar Teknik Direktörlüðüne Tayfun Kurtarýcýoðullarý'nýn atanmasýna, yardýmcýðýna ise Hüseyin Çaðer'in getirilmesine ve kaleci antrenörlüðüne ise Ýbrahim Reis'in görevlendirilmesine karar verildi. Milli Takýmlar Sorumluluðuna ise KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Çaðer'in yetkilendirilmesine ve Milli Takýmlar Ýdari Menajerliðine ise Mehmet Avcý'nýn görevlendirilmesine karar verildi. Kulüpler 2 yabancý daha deneyebilecekler Futbol Sezonu devre arasý transfer döneminde Kuzey Kýbrýs Turkcell 1.Lig takýmlarýnýn yabancý uyruklu futbolcular için mevcut lisanslý futbolcular ile birlikte en fazla 4 (dört) kiþi için (Ör: Mevcut 2 lisanslý futbolcusu olan kulüp, 2 ön izin alabilir.) ön izin alarak adaya denenmek amacýyla getirebilmelerine ve kadrolarýndaki yabancý futbolcu kontenjanýný Polis Muhaceret'den çýkýþ yaptýðýný belgeleyen yazý Federasyona ibraz etmesi halinde boþalan kontenjanlarý doldurabilmelerine karar verilmiþtir. Hava þartlarý fikstür deðiþikliðine neden oldu Geçtiðimiz hafta sonu ülkemizi etkisine alan yoðun yaðýþlar nedeniyle ertelenen 1.Lig ve 2.Lig U19 müsabakalarýnýn 02 Ocak 2011 tarihinde saat 14.00'da daha önceden belirlenen sahalarda oynanmasýna ve 3.Lig U19 müsabakalarýnýn ise Aralýk 2010 tarihlerinde daha önceden belirlenen sahalarda oynatýlmasýna karar verildi. Gaziköy-Gaziveren maçý 25 Aralýk'da oynanacak 12 Aralýk 2010 tarihinde oynanmasý gereken Gaziköy- Gaziveren Kuzey Kýbrýs Turkcell 3.Lig Batý Grubu müsabakasý, maçýn orta hakemi tarafýndan 'saha zemininin futbol oynamaya elveriþli olmamasýndan dolayý' tatil edilmiþtir. Bu karþýlaþmanýn 25 Aralýk 2010 tarihinde ayný saha ve saatte oynanmasýna karar verildi. Gaziköy-Hamitköy maçýnýn sahasý deðiþti 18 Aralýk 2010 tarihinde oynanacak olan Gaziköy- Hamitköy Kuzey Kýbrýs Turkcell 3.Lig Batý Grubu müsabakasýnýn, Gaziköy Sahasýnýn zemininin futbol oynamaya elveriþli olmamasýndan dolayý, Akdoðan Özgürlük Stadý'nda ayný tarih ve saatte oynatýlmasýna karar verilmiþtir. Binatlý -Baf maçýnýn tarihi deðiþti Fikstür gereði 18 Aralýk 2010 tarihinde Cumartesi günü oynanacak olan Binatlý- Baf Ülkü Yurdu Kuzey Kýbrýs Turkcell 2.Lig ve 2.Lig U19 müsabakalarýnýn, her iki takýmýn da yazýlý müracaatla müsabakanýn tarihinin 19 Aralýk 2010 tarihinde Pazar günü oynama taleplerini de göz önünde bulunduran KTFF Yönetim Kurulu, bu karþýlaþmalarýn talep edilen 19 Aralýk 2010 tarihinde ayný saha ve ayný saatlerde oynanmasýna karar verildi. Turunçlu-Mormenekþe sahasý deðiþti... Fikstür gereði 18 Aralýk 2010 tarihinde oynanacak olan Turunçlu Ulukýþla - Mormenekþe Kuzey Kýbrýs Turkcell 3.Lig Doðu Grubu ve 3.Lig Doðu U19 müsabakalarýnýn, Turunçlu Hasan Bardakko Sahasý'nýn zemininin futbol oynamaya elveriþli olmamasý sebebiyle ve her iki takýmýn da onayý alýnmýþ olmasý sebebiyle, bu tarihte oynanacak olan 1. Yarý müsabakasýnýn Mormenekþe Cemal Balses Stadý'nda, Mormenekþe'nin ev sahipliðinde oynatýlmasýna karar verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı