Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka"

Transkript

1 Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

2 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r ancak, hiçbir flekilde rotay tayin eden kiflinin yerine geçmez. Afla daki durumlarda otomatik dümeni kullanmay n: Trafi in yo un oldu u alanlarda veya dar sularda Görüfl mesafesinin düflük oldu u veya afl r deniz koflullar nda Otomatik pilotun yasalarca yasakland yerlerde Otomatik pilotu kullan rken: Dümeni b rakmay n. Otomatik pilot sisteminde kullan lan yön sensörünün yak n na manyetik maddeler veya cihazlar yerlefltirmeyin. Düzenli aral klarla teknenin rotas n ve konumunu kontrol edin. Tehlikeli durumlardan kaç nmak için daima Standby moduna geçin ve zaman nda h z düflürün. 1.1 Cihaz n Genel Görünümü fiekil 1-1 AP24 Ön Panel Kullan m 2

3 Tufl Aç klama AÇMA/KAPATMA / Ayd nlatma tuflu Standby tuflu Cihaz Standby moduna al r. Otomatik tuflu Otomatik modunu aktif hale getirir. Mod tuflu Mod (yumuflak) tufllar aktif hale getirir. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. Dönüfl tuflu Dönüfl alt menüsüne girmenizi sa lar. Rüzgar modunda tiramola etmenizi veya yelken açman z sa lar. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. Menü/Onay tuflu Ana menüye girmenizi sa lar. De eri girmenizi ve onaylaman z sa lar. Sol 1 tuflu Önceki, Sol, ptal, Ç k fl Uzun süreli bas fl: Ana menüye dönmenizi sa lar (ifllem seviyesi 1). Rotay veya rüzgar aç s n 1 derece ayarlar. skele taraf na dönmeyi sa lar. Sa 1 tuflu Sonraki, Sa Rotay veya rüzgar aç s n 1 derece ayarlar. Sancak taraf na dönmeyi sa lar. Sol 10 tuflu Rotay veya rüzgar aç s n 10 derece ayarlar. skele taraf na dönmeyi sa lar. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. Sa 10 tuflu Rotay veya rüzgar aç s n 10 derece ayarlar. Sancak taraf na dönmeyi sa lar. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. 3 Kullan m

4 Yukar tuflu Menü veya liste kutusunda yukar gitmenizi ve de eri art rmay sa lar. Afla tuflu Menü veya liste kutusunda afla gitmenizi ve de eri düflürmenizi sa lar. Yumuflak tufllar Tufllar n ana ifllemleri de ifltirildi inde, alternatif fonksiyonu belirtmek için tufllar n yukar s nda yumuflak tufl sembolleri görünecektir. Afla daki yumuflak tufl sembolleri kullan l r: Sembol fllem Sembol fllem Sembol fllem Onay ptal Önceki Sonraki Yukar Art rma Afla Düflürme Art rma Azaltma Gece arka ayd nlatma Gündüz arka ayd nlatma Mevcut bilgiler Seyir kayd n s f rlama Sancak taraf s skele taraf s Montaj NoDrift (Demir tarama yok) modunu seçin NAV (Seyir) modunu seçin WIND (Rüzgar) modunu seçin Semboller Çal flmayan cihaz, devre d fl olmufl veri sayfas Alarm hat rlat c Kilitli Kullan m 4

5 Çal flma modlar AP24 sistemi afla daki ana dümen modlar nda çal flabilir: STBY (otomatik dümen), AUTO, NoDrift, NAV, WIND ve WINDNAV. STBY ve AUTO modlar n n uyumlu tufllar vard r; di er modlara ise MODE tuflunun alt ndaki yumuflak tufllar vas tas yla ulafl labilir. WINDNAV moduna sadece WIND modunda girilebilir. Her bir mod size çok ifllevli mod göstergesi sunar. Kullan c taraf ndan yap labilir ayarlar AP24 Ana Menüsünde bulunur (sayfa 43). Alarmlar Alarmlar, sistem ve harici veri ar zas durumlar na karfl sizi uyarmak için yaz ile sunulur. Alarmlar hem sesli hem de görseldir. Komutun iletilmesi Çok istasyonlu bir sistemde, herhangi bir mod tufluna bas larak komut kolayca bir cihazdan di erine aktar labilir. Kontrol alt nda olmayan AP24 cihazlar nda simgesi görünecektir. Gelifltirilmifl ifllemler 1.2 AÇMA/KAPATMA PWR tufluna bir kez bas lmas otomatik pilot sistemini açar ve bafllama sayfalar n sunar. 5 Kullan m

6 Ürün ad Seri numaras Yaz l m sürümü Piyasaya sürülme tarihi Yaz l m sürümü ve piyasaya sürülme tarihi sadece örnektir. Yaklafl k 5 saniye sonra, sistem çal fl r ve aç lan cihaz standby modu göstergesini gösterecektir. Çok istasyonlu bir sistemdeki di- er cihazlar sembolünü gösterecektir. Kontrol herhangi bir cihaza STBY tufluna bas larak aktar l r. PWR tufluna uzun süre bas ld nda diyalog kutusu kapan r ve otomatik pilot, 3 saniye sonra kapanmadan önce STBY (standby) moduna girer. Acil bir durumda, çok istasyonlu bir sistemde, PWR tufluna basarak herhangi bir kontrol ünitesinden sistemi KAPATMAK mümkündür. Otomatik pilot kapal olsa bile, devre kesici kapat lmad kça, pillerden az miktarda ak m çekilecektir. 1.3 Arka ayd nlatma Ekran arka ayd nlatmas istenildi i zaman ayarlanabilir. 1 PWR tufluna bas n. - Ifl k seviyesi penceresi, mevcut görüntünün üst taraf nda görünecektir. 2 Afla da aç kland gibi, ekran arka ayd nlatmas n de ifltirmek için tufllardan birisine bas n. a. Ayd nlatma seviyesini birer ad m art rmak için PWR tufluna bas n. Kullan m 6

7 b. Ayd nlatma seviyesini birer ad m art rmak/azaltmak için Yukar /Afla yumuflak tufllar na bas n. c. Gündüz ve gece profilleri aras nda geçifl yapmak için Gündüz /Gece yumuflak tufllar n kullan n. 3 saniye içinde herhangi bir ayarlama yap lmazsa, ayd nlatma seviyesi penceresi kapanacakt r. 1.4 Standby modu STBY modu tekneyi dümende döndürürken kullan lan moddur. Gösterge bilgileri: Standby modu Mevcut yön 346 M Pusula kayna : RC42 01 sancak dümen aç s Otomatik dümen (NFU) Standby modunda PORT veya STBD tufllar ndan birisine bas n. Non-Follow-Up (NFU) ekran görünür ve tufl bas l tutuldu u sürece dümen hareket edecektir. veya veya SKELE dümen komunutu aktif hale getirir SANCAK dümen komunutu aktif hale getirir Bir NFU dümen kolu veya uzaktan kumanda çal flt r ld nda, di er kumanda ünitelerinde simgesi (çal flm yor) görünür. NFU dümen kollar veya uzaktan kumandalar için bölüm 7 ye bak n. 7 Kullan m

8 Standby modundaki alternatif ekranlar De iflen dümen aç s çubuk grafi i Otomatik pilotunuz Simrad MSD50 K çtan Takmal y çal flt r yorsa dümen aç s ekran, (dümen) s f r noktas n n ayarlanmas gerekti ini belirtmek için 10 derece iskele ve sancak aras nda s rayla aç lacakt r. Dümen aç s çubuk grafi i yok Otomatik pilot Sanal Dümen Geribildirim Cihaz nda (VRF) çal fl yorsa, Standby modunda dümen aç s çubuk grafi i bofl olacakt r. Mod simgesi yok Otomatik pilot Elektronik Tekne Kontrolü (EVC) için ayarland nda, otomatik pilot modundan ba ms z olarak dümen yard m yla dümeni manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Otomatik pilot standby moduna girecektir. Ekrandaki S harfi, dönüflün dümenden yap ld n belirtmek için bir çizgi ile yer de ifltirir. Kullan m 8

9 1.5 Otomatik dümen OTOMAT K (Pusula) modu AUTO tufluna bas ld nda, AP24 otomatik olarak mevcut tekne yönünü ayarl rota olarak seçer ve dümen aç s n muhafaza eder. Bu, mod de ifliminde darbesiz aktarma sa lar. Otomatik dümen modu Ayarl rota: 340 derece Pusula okumas : 340 M Yön kayna : RC42 Dümen aç s : 01 sancak H z: 5.6 kn (seyir h z ölçme aletinden) Dönüfl parametresi ayar : LO-A (Düflük otomatik) AP24, yeni bir mod seçilinceye veya bu tufllarla yeni bir rota ayarlan ncaya kadar tekneyi ayarl rotada tutacakt r. skele rota ayar, 1 /bas n skele rota de iflimi, 10 /bas n Sancak rota de iflimi, 10 /bas n Sancak rota ayar, 1 /bas n Rota yeni bir ayarl rotaya de ifltirildi inde, tekne otomatik olarak yeni yöne dönecek ve yeni rotay muhafaza edecektir. Yön yakalama AUTO veya NoDrift modunda yön yakalama özelli i, AUTO tufluna veya NoDrift yumuflak tufluna h zla basarak yapt n z dönüflü otomatik olarak iptal etmenizi sa lar. Otomatik pilot, AUTO tufluna veya NoDrift yumuflak tufluna bast n z anda pusuladan okunan yöne do ru gitmeye devam etmeniz için dönüflü iptal edecektir. Bu, örne in bir gemi havuzuna veya koya girmek için yapman z gereken dönüflten tam olarak emin de ilseniz 9 Kullan m

10 Dümen performans kontrolü Otomatik dümen modu Yeni yakalanan yön: 305 Pusula okumas : 311 M (manyetik) veya T (gerçek) STBY tufluna basarak yeniden manuel dümene geçin. Otomatik modunda çal fl rken AP24, iki farkl dümen parametresinden (HI/LO) yararlan r. Parametreler, teknenin farkl h zlardaki ve rüzgar yönlerindeki yan t n kontrol eder. ki parametre dizisi otomatik veya manuel olarak seçilebilir ve her biri manuel olarak ayarlanabilir (yan t ayar ). Otomatik pilotun otomatik olarak LO (düflük) parametresinden HI (yüksek) parametresine (veya tersi) de iflme h z Installation/ Commissioning/Seatrial menüsünde ayarlanan "Transition HI-LO" ayar ile belirlenir. Afla daki flemaya bak n. Herhangi bir h z girifli olmad nda, STBY modundan bir otomatik mod aktif hale getirildi i zaman otomatik pilot LO dümen parametrelerine s f rlan r. Bu, afl r dönmeyi önlemek için bir güvenlik özelli idir. H z LO (düflük) hassasiyet parametreleri HI (yüksek) hassasiyet parametreleri Yüksek h zla LO parametrelerine geçifl: 10 deniz mili 9 deniz mili ne ayarl Geçifl H z Düflük h zla HI parametrelerine geçifl: 8 deniz mili Kullan m 10

11 Ekran lejand HI-A Otomatik olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-A Otomatik olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri HI-M Manuel olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-M Manuel olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Sürat tekneleri Sürat teknelerinde HI veya LO ayar n n otomatik olarak seçimi, yukar daki flemada gösterildi i gibi sadece tekne h z taraf ndan belirlenir. Yelkenliler WIND modunda seyrederken, parametre afla da gösterildi i gibi tekne h z ve rüzgar n yönü taraf ndan belirlenir. HI parametreleri RÜZGAR RÜZGAR LO parametreleri RÜZGAR Bu yüzden, çok fazla h z kaybederseniz (örne in, tiramola ederken), yeterli dümen yan t almak için parametreler HI konumuna de iflecektir. Yelkenlilerde geçifl h z n ayarlarken bu durum göz önünde bulundurulmal d r. Sayfa 15 teki Rüzgar yan t k sm na bak n. Hassasiyet ayar AP24 teki otomatik ayarlama fonksiyonu, teknelerin ço u herhangi bir dümen parametre ayar gerektirmeyecek flekilde gözden geçirilmifltir. Ancak baz teknelerde veya belli deniz koflullar nda dümen parametrelerinin ince ayarlanmas otomatik pilotun performans n art rabilir. Hassasiyet kontrolü, iki (HI/LO) parametre grubunun her biri için bu ince ayarlamay yapman z sa lar. Hassasiyet dokuz seviyeye ayarlanabilir. Seviye 4, otomatik ayar fonksiyonu taraf ndan ayarlanan parametre de erli varsay lan ayarlamal d r. 11 Kullan m

12 Herhangi bir otomatik ayarlama yap lmam flsa (önerilmez), seviye 4 de erleri varsay lan fabrika ayar olacakt r. Düflük hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini azalt r ve daha genifl bir dönüfl sa lar. Yüksek hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini art r r ve daha dar bir dönüfl sa lar. Çok yüksek hassasiyet seviyesi teknenin S-dönüflü yapmas na sebep olacakt r. RESPONSE sayfas na eriflti inizde, parlak haldeki Hassasiyet parametresi aktif oland r. HI ve LO de erlerinin ayarlanmas, tekne suyun d fl nda iken bile yap labilir. Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan Rüzgar hassasiyeti (yelkenliler) Dönülecek Rota (CTS) ile gerçek yön aras ndaki fark n kabul edilebilir minimum seviyede oldu undan emin olun. Ayarl rüzgar aç s ile gerçek rüzgar aç s aras ndaki fark çok fazla ise, fark azaltmak için Rüzgar hassasiyetini düflürün. Kullan m 12

13 E er gerçek rüzgar aç s, ayarl rüzgar aç s civar nda dalgalan - yorsa veya dümen hareketi çok fazla ise, Rüzgar hassasiyeti düflürülmelidir. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan HI/LO parametrelerinin seçimi Manuel seçim maddesinin üç alternatifi vard r: Auto HI LO. Auto, h z girifli taraf ndan otomatik olarak ayarlan r. HI veya LO, h z girifli olmad nda manuel olarak ayarlanmal d r. 13 Kullan m

14 Ekrandaki alt bafll k aktif parametre ayar n ve nas l seçildi ini gösterir. Dönüfl biçimi (sürat tekneleri) Otomatik pilot, AUTO modunda çok say da farkl dönüfl biçimi özelli i sunar. Bir dönüfl biçimi seçmek ile dönüfle bafllama aras nda bir dakikal k bir süre vard r. Bu süre esnas nda otomatik pilot ayarl rotada kalacakt r. Bir dönüfl yaparken, istedi iniz zaman de iflkenleri ayarlayabilirsiniz. tufluna basarak Dönüfl biçimi modundan ç kmak için AUTO tufluna bas n. U-Dönüflü U-Dönüflü, mevcut ayarl rotay 180 derece ters yöne de ifltirir. Bu özellik, birisi tekneden düfltü ünde ve çift tarafl bir yönde geri dönmek istedi inizde çok faydal d r. U-Dönüflünü yapmak istedi iniz yönü seçmek ve dönüfle bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Tekne sancak taraf ndan U-Dönüflü yapar. C dönüflü Otomatik pilot AUTO modunda sürekli bir dönüfl özelli i sunar. Bu, dönen bal klar veya deniz yata ndaki belli bir cisim için kullan labilir. Kullan m 14

15 C-dönüflü, teknenin sabit bir dönüfl h z ile daire biçiminde dönmesini sa lar. Kullan c C-dönüflün iskele ya da sancak taraf ndan yap laca n belirleyebilir. C-dönüflü moduna girmek için: C-dönüflünün yap laca yönü seçmek ve dönüfle bafllamak için (*) veya yumuflak tufluna bas n. Dönüfl h z (ROT), dönüfle bafllamadan ve dönüfl esnas nda ayarlanabilir. Dönüfl h z n art rmak dairenin küçük olmas yla ve h z azaltmak ise dairenin büyük olmas yla sonuçlan r. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim Dönüfl h z /dak 15 Kullan m

16 K vr ml dönüfl K vr ml dönüfl, dönen bal klar veya deniz yata ndaki belli bir cismi aramak için kullan labilir. K vr ml dönüfl, teknenin artan veya azalan bir dönüfl yar çap ile k vr ml biçiminde dönmesini sa lar. K vr ml -dönüfl moduna girmek için: lk dönüfl yar çap dönüfle bafllamadan önce ayarlanabilir. K vr ml -dönüflün yap laca yönü seçmek ve dönüfle bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Dönüfl s ras nda dönüfl yar çap nda de ifliklik yap labilir ve feet veya metre say s, her bir dairesel dönüfl için yar çap n ne kadar de iflti ini gösterir. Dönüfl yar çap nda de ifliklik s f ra ayarlan rsa, tekne bir daire fleklinde dönüfl yapacakt r. Kullan m 16

17 Negatif de erler azalan yar çap, pozitif de erler ise artan yar çap belirtir. Artan yar çap Azalan yar çap Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan lk yar çap Her dönüfl için yar çap de iflimi Yar çap birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). 17 Kullan m

18 Zigzag-dönüfller Zigzag-dönüfl moduna girmek için: Rota de iflimi dönüfle bafllamadan önce ayarlanabilir (2-70 ). lk rota de ifliminin yap laca yönü seçmek ve bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Zigzag biçiminde seyrederken rotay, mesafeyi veya ana rotay de ifltirebilirsiniz. Bir ok iflareti, sonraki rota de iflim yönünü gösterir. Kullan m 18

19 lk rota de iflimi 20 Ana rota Rota de iflimi 40 Mesafe Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Rota de iflimi Mesafe Mesafe birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). Kare dönüfl AUTO modundaki kare dönüfl özelli i dikdörtgen biçiminde veya sonraki dönüflün 90 oldu u herhangi bir biçimde olabilir. Kare-dönüfl moduna girmek için: lk rota de ifliminin yap laca yönü seçmek ve bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Mesafe 19 Kullan m

20 stedi iniz zaman ana rotay de ifltirebilirsiniz. Tekne yeni bir 90 lik dönüfl yap ncaya kadar istedi iniz zaman rotan n mesafesini de ifltirebilirsiniz. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Mesafe Mesafe birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). Kullan m 20

21 Yavafl S-dönüflü Yavafl S-dönüfl moduna girmek için: Rota de iflimi dönüfle bafllamadan önce ayarlanabilir (2-80 ). lk rota de ifliminin yap laca yönü seçmek ve bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Yavafl S dönüflü biçiminde seyrederken rota de iflim büyüklü ünü, dönüfl yar çap n ve veya ana (ortalama) rotay de ifltirebilirsiniz. Bir ok iflareti, dönüfl yönünü gösterir. 21 Kullan m

22 Rota de iflimini ve yar çap afla daki gibi ayarlay n: lk rota de iflimi Rota de iflimi Ana rota Daha yüksek yar çap Ana rota Daha düflük yar çap Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Rota de iflimi Yar çap Yar çap birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). Kullan m 22

23 Derinlik E risini zleme, DCT Sonardan derinlik bilgileri al narak otomatik pilot, tekneyi ayarl bir derinlikte döndürecek flekilde ayarlanabilir. Bu, bir derinlik e risini takip etmek istedi inizde çok faydal d r. Sistemde derinlik de erinin oldu undan emin olun. Düz deniz taban Kayal k sular E im Dar kanal Ç k nt l Deniz yata uygun olmad kça bu özelli i kullanmay n. Bu özelli i, küçük bir alanda derinli in belirgin bir flekilde de iflti i kayal k sularda kullanmay n. Gerçek derinlik de eri ekranda görünür. 23 Kullan m

24 Tekneyi izlemek istedi iniz bir derinli e ve derinlik çizgisi yönüne (ana rota) çevirin. stenilen derinlik ekranda göründü ünde, veya yumuflak tuflu ile (ikisinden birisi) derinlik çizgisi dönüflünü aktif hale getirin. skele taraf s ise tuflunu veya sancak taraf s ise tuflunu kullan n. Ana rota Bu, izlemek istedi iniz derinlik çizgisinin ana (ortalama) yönüdür. Derinlik çizgisinin yönünde büyük bir de ifliklik varsa, ayarl rotay manuel olarak yeni bir yöne do ru ayarlamal s n z. Bu, otomatik pilottan h zl bir yan t al nmas yla sonuçlanacakt r. Rota ayarlanmazsa, otomatik pilotun dönüfl yapmas ve tekneyi referans derinli e döndürmesi için daha fazla zamana ihtiyac olacakt r. Alt ekran n afla daki ayarlamalar vard r: Derinlik kazan m Otomatik pilot, tekne referans derinlikten sapt nda bir x-iz hatas n hesaplayarak derinli i takip eder. Bu hata, tekneyi tekrar ize getirmek için ayarl rotay otomatik olarak ayarlar. Derinlikteki de iflimden dengeli veya düzgün bir yan t almak için kazan m kontrolünü kullan n. Kullan m 24

25 Rotadan Sapma Aç s (CCA) Bu parametre ile teknenin referans derinlik boyunca yavafl s dönüflü yapmas n sa layabilirsiniz. CCA s f ra ayarland nda S-dönüflü olmaz. CCA, ayarl rotaya eklenilen veya ondan ç kar lan bir aç d r. Tekne referans derinli i her geçti inde, CCA n n iflareti (+/- ) de iflir ve tekneyi ters yönde referans derinlik çizgisine döndürür. CCA ne kadar büyük olursa, dönüfl o kadar büyük olur. CCA, 15 dereceye ayarlanm flt r. skele taraf ndan referans derinli e yaklaflma Referans derinlik CCA, 15 dereceye ayarlanm flt r. Sancak taraf ndan referans derinli e yaklaflma Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Ana rota Derinlik kazan m Rotadan Sapma Aç s Referans derinlik Referans derinlik, DCT aktif hale getirildi inde yakalan r. Referans derinli i de ifltirmek için Yukar veya Afla tufluna bas n. 25 Kullan m

26 Otomatik modunda Tramola atma (yelkenli) Tramola atma fonksiyonu, sadece sistem montaj ayarlamas nda YELKENL tekne tipi için ayarland nda kullan labilir. AUTO modunda tramola atma, WIND modunda tarmola atmaktan farkl d r. AUTO modunda tramola aç s sabittir ve Setup/Sailing menüsünde ayarlanabilir. Varsay lan tramola aç s 100 dir. Volta vurma sadece rüzgarda yap lmal d r ve teknede nas l çal flt n görmek için hafif rüzgarl sakin deniz koflullar nda denenmelidir. Teknenin çok say da özelli inden dolay (seyir teknelerinden yar fl teknelerine kadar) tramola fonksiyonunun performans tekneden tekneye de ifliklik gösterebilir. Sabit rota de iflimi ve ekranlardaki de iflimler d fl nda ifllem, sayfa 16 da aç klanan U- Dönüflü ifllemine benzerdir. Sadece yelkenli için Tekne sancak taraf ndan volta vurur. 1.6 NoDrift modu NoDrift modu, NAV modunda rota dönüflüne bir alternatiftir ve MODE tuflundan sonra yumuflak tufluna bas larak otomatik olarak girilir. NoDrift modunda çal fl rken veri kayna Konum (Pos) olacakt r. NoDrift modunda çal flmak için GPS/chartplotter n z n aç k olmas gerekir. Kullan m 26

27 Auto modundan farkl olarak, NoDrift modu aktif hale getirildi inde otomatik pilot tekneyi rüzgardan ve dalgadan etkilenmeden döndürecektir. Dönülecek rota (kerteriz çizgisi), Auto modunda rota de ifltirme ile ayn flekilde de ifltirilebilir. Pusula yönü: 345 M Dümen Aç s : 01 sancak H z: seyir h z ölçme aletinden 6.8 kn Dönüfl parametresi: HI-A Kaçma (Önceki kerteriz çizgisine dönme) AP24 ün belli bir kaçma tuflu yoktur. NoDrift modunda, STBY tufluna bas n ve herhangi bir engeli geçmek için otomatik olarak dönüfl yap n veya dümeni kullan n. 60 saniye içinde NoDrift moduna dönerseniz afla daki ekran görünerek iki alternatif sunar: Önceki ayarl kerteriz çizgisindeki NoDrift moduna dönün Mevcut yönü ayarl kerteriz çizgisi olarak belirleyerek NoDrift moduna gidin 5 saniye içinde iki yumuflak tufltan herhangi birisine bas lmazsa, diyalog kutusu kaybolur ve otomatik pilot, mevcut yönü ayarl kerteriz çizgisi olarak belirleyerek NoDrift moduna girecektir. Kaçma manevran z 60 saniyeden uzun sürerse, otomatik pilot Standby modunda kalacakt r. 1.7 AP24 ile seyir 27 Kullan m AP24, tekneyi belli bir waypoint noktas na veya bir waypoint ler rotas boyunca yönlendirmek için harici bir navigasyon cihaz ndan (GPS, chartplotter) al nan dönüfl bilgilerini kullanma kabiliyetine sahiptir.

28 Navigasyon cihaz ndan al nan bilgiler, tekneyi rotada tutmak ve AP24 ü hedef waypoint e yönlendirmek için dönülecek rotay otomatik olarak de ifltirir. AP24, sonraki waypoint in yönünü gösteren bir mesaj iletmeyen bir navigasyon al c s na ba lanm flsa, sadece Rotadan Sapma Hatas (XTE) ile dönecektir. Bu durumda, her bir waypoint te AUTO moduna dönmeli ve kerterizi sonraki waypoint ile eflitlemek için ayarl rotay manuel olarak de ifltirmeli ve tekrar NAV modunu seçmelisiniz. Tatmin edici seyir dönüflü elde etmek için, NAV moduna girilmeden önce afla daki hususlar gerçeklefltirilmelidir: AP24 otomatik dönüflü test edilmeli ve onaylanmal d r. Navigasyon al c s (GPS, chartplotter), geçerli konum ve seyir bilgileri için yeterli sinyal karakteristikli olarak tam çal flma modunda olmal d r. Mevcut Gidilecek waypoint olarak en az bir waypoint girilmeli ve seçilmelidir. NAV modunda çal fl rken veri kayna Seyir (Nav) olacakt r. Bu, normalde Konum kayna (GPS/chartplotter) ile ayn d r; bkz. sayfa 45. Seyir dönüflü sadece aç k sularda yap lmal d r. NAV modunu seçerken AP24, mevcut ayarl rotay muhafaza eder ve kullan c n n, hedef waypoint e do ru rota de iflimini kabul etmesini ister. NAV bilgi ekran n aktif hale getirmek için MODE tuflundan sonra mod yumuflak tufluna bas n. Kullan m 28

29 Bilgi ekran n sonraki waypoint in (WP) ad n, önceki waypoint ten hedef waypoint e iz çizgisi yönünü (BWW), gerekli rota de iflimini (CHG) ve teknenin dönece i yönü gösterir. Sadece bir waypoint girilmiflse yön, mevcut konumdan hedef waypoint e do ru olacakt r. NAV modu Dönülecek rota (CTS): tekneyi iz çizgisine döndürmek ve yönü muhafaza etmek için 014 otomatik pilot taraf ndan dahili olarak ayarlan r. Rotadan Sapma Hatas (XTE): nm Teknenin planl izin iskele ya da sancak taraf nda oldu unu gösteren tekne sembolü Pusula yönü: 345 M Sonraki waypoint: Eigeroy Sonraki waypoint yönü (BTW): 014 M Sonraki waypoint in mesafesi (DTW): nm Dönüfl parametresi: HI-A Rotadan Sapma Hatas için, görünen ondal k rakam say s GPS/chartplotter dan al nan bilgiye ba l d r. qüç ondal k say, izin daha do ru takip edilmesini sa lar. Bir waypoint ler rotas nda dönüfl yapmak için AP24 ü NAV modunda çal flt r rken AP24, NAV modu uyar s n kabul ettikten sonra rota yönündeki en yak n waypoint e dönecektir. Waypoint e vard - n zda, AP24 bir sesli uyar verecek, yeni rota bilgili bir uyar ekran görüntüleyecek ve rotay otomatik olarak yeni rotaya de ifltirecektir. Gerekli rota de iflimi NAV de iflim s n r ndan fazla ise (varsay - lan; 10 ), yap lacak rota de ifliminin kabul edilebilir oldu unu onaylamal s n z. Bu bir güvenlik özelli idir. 29 Kullan m

30 10 den büyük rota de iflimini onaylamak içn yumuflak tufluna bas n. Onaylama yap lmazsa AP24, AUTO modunda mevcut ayarl rota üzerinde devam edecektir. STBY tufluna basarak yeniden manuel dümene geçin. Waypoint var fl dairesini ayarlama Rota seyri için, otomatik waypoint de ifltirmeyi ayarl bir waypoint var fl dairesinde kullanman z öneririz. Var fl dairesi teknenin h z na göre ayarlanmal d r. H z ne kadar yüksek olursa, daire o kadar genifl olur. Amaç, sonraki rotaya rahat dönmek için otomatik pilotun zaman nda yönü de ifltirmesini sa lamakt r. Var fl Dairesi BAfiLANGIÇ NOKTASI Afla daki flekil GPS/chartplotter da uygun waypoint dairesini seçmek için kullan labilir. Kullan m 30

31 Deniz mili olarak tekne h z 1/100 nm olarak waypoint var fl dairesi yar çap Örnek: 20 deniz mili h zla, 0.09 nm yar çapl bir waypoint dairesi kullanmal s n z. Otomatik waypoint de ifltirme özelli ini kullan rken, bir rotadaki herhangi iki referans noktas aras ndaki mesafe, waypoint var fl dairesi yar çap ndan düflük olmamal d r. Farkl bir seyir kayna n seçme AP24 e birden fazla navigasyon cihaz ba l ise, seyir için istedi inizi seçebilirsiniz. Farkl bir navigasyon cihaz n seçme ile ilgili detaylar için Setup menüsündeki Sources maddesine bak n (sayfa 50). 1.8 Rüzgar gülü seyiri (yelkenliler) WIND modu, sadece sistem Installation Menüsünde ayarlamas nda YELKENL tekne için ayarland nda kullan labilir. WIND moduna girmeden önce, AP24 sistemi AUTO modunda çal flmal ve rüzgar gülü sensöründen geçerli sinyal almal d r. MODE tuflundan sonra moduna girin. yumuflak tufluna basarak WIND 31 Kullan m

32 Rüzgar ekran afla daki bilgileri sunar: Rüzgar rüzgar gülü modu Ayarl rüzgar aç s : Sancaktan 010 derece Ölçülen rüzgar aç s : 009 A (aç k) veya T (gerçek) Dönülecek rota (ayarl rüzgar aç s n korumak için): 345 Yön: 344 M (manyetik) veya T (gerçek) Dümen aç s : 00 Ölçme cihaz ndan al nan h z: 6.8 deniz mili Parametre: HI-A (Yüksek de er, otomatik ayarlama) Ayarl dönülecek rota (CTS) ev ayarl rüzgar aç s, WIND modu seçildi i anda pusula kerterizinden ve rüzgar sensöründen girilir. Bu noktada otomatik pilot, rüzgar n yönü de iflebilece inden, rüzgar n aç s n korumak içn rotay de ifltirecektir. Rüzgar yönünün toplam de iflimi ayarl s n r aflarsa, bir RÜZ- GAR YÖNÜ DE fi M alarm verilecektir. Ayarl rüzgar aç s nda yap labilen ayarlamalar afla daki gibidir. skele yönünde dönme, 1 /bas fl skele yönünde dönme, 10 /bas fl Sancak yönünde dönme, 10 /bas fl Sancak yönünde dönme, 1 /bas fl STBY tufluna basarak yeniden manuel dümene geçin. Rüzgar modunda tramola atmak AUTO moduyla karfl laflt r ld nda WIND modunda tramola atma, referans olarak aç k veya gerçek rüzgar ile seyrederken yap labilir; gerçek rüzgar aç s 90 dereceden az olmal d r. Tramola atma ifllemi, ayarl rüzgar aç s n hemen tekne burnunun di er taraf na yans tacakt r. Ekranda bir tramola penceresi görünecektir. Tramola s ras ndaki dönüfl oran, Setup/Sailing menüsünde ayarlanan Tack time parametresi taraf ndan verilecektir (sayfa 55). Kullan m 32

33 Tramola atma s ras n h z kayb n önlemek için, tramola atma süresi ayn zamanda teknenin h z taraf ndan da kontrol edilecektir. TURN tufluna h zl bir bas fl tramola fonksiyonunu aktif hale getirecek ve tekne, rüzgar n tersi bir aç yla dönmeye bafllayacakt r. Tack penceresi göründükten sonra TURN tufluna yeni bir bas fl tramola ifllemini durduracak ve tekne, önceki ayarl rüzgar aç s na dönecektir. AÇIK RÜZGAR AÇIK RÜZGAR Yelken açma Gerçek rüzgar aç s 120 den büyük ise yelken açmak mümkündür. Yelken açma süresi, kontrol alt nda olabildi ince h zl gerçeklefltirmek için teknenin h z taraf ndan belirlenir. 33 Kullan m

34 Tramola atmayı ve yelken açmay önleme Rüzgara karfl ilerlerken ve seyrederken otomatik pilotun kullan lmas çok kritiktir. Rüzgara karfl ilerlerken yelkenlinin dengesi bozulursa, yelkenlerin çarpma kuvveti tekneyi rüzgara karfl ilerletebilir. Tekne ayarl minimum rüzgar aç s n aflacak flekilde seyrediyorsa, yelkenlerin itme kuvveti aniden kaybolacak ve teknenin h z n düflürecektir. Böylece, dümen daha az etkili olaca ndan tekneyi döndürmek daha zorlaflacakt r. WIND modunda tramola önleme fonksiyonu bu tip durumlar engellemek için kullan l r. Bu, aç k rüzgar aç s ayarl minimum rüzgar aç s n n 5 alt na düfltü ünde ve daha fazla dümen k rma istenildi inde hemen tepki verecektir. Seyrederken, yanlardan veya arkadan gelen dalgalarla tekneyi döndürmek zordur. Dalgalar tekneyi istenmeyen bir yöne savurabilir; bu durum hem mürettebat hem de direk için tehlikeli olabilir. Yelken açmay önleme fonksiyonu, gerçek aç k rüzgar aç s 175 nin üstüne ç kt nda veya ayarl rüzgar aç s n n tersine döndü ünde aktif hale gelecektir. stenmeyen yöne dönmeyi önlemek için daha fazla dümen k rma istenecektir. Tramola atma ve yelken açma önleme fonksiyonlar tehlikeli bir duruma düflmeyi önlemeye karfl bir garanti de ildir. Dümenin ve/veya tahrik ünitesinin etkisi yeterli de ilse, bu durumlarla karfl lafl labilir. Bu tip durumlarda çok dikkatli olun. 1.9 Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir (yelkenliler) Otomatik pilot ayr ca tekneyi, bir GPS/chartplotter dan al nan rüzgar verileriyle ve iz verileriyle döndürebilir. WINDNAV modu olarak adland r lan bu modda, otomatik dönüfl bir dizi kritere ba l d r (sonraki sayfadaki bilgilere bak n). Rüzgar ile dönüfl ve seyir, Wind modunda [1] MODE tuflundan sonra yumuflak tufluna bas larak aktif hale getirilir. Aktif waypoint e do ru gitmek için gerekli ilk rota de iflimi (CHG) otomatik pilot taraf ndan hesaplan r. Kullan m 34

35 Otomatik pilot bu hesaplamalarda mevcut rüzgar yönünden yararlanacak ve rotan n de iflimi, yumuflak tufluna (2) bas larak onaylanacakt r. WINDNAV modunda çal flma Waypoint WP1 e en etkili flekilde gitmek için WindNAV moduna giren bir yelkenliyi gösteren fiekil 1-2 ye bak n. 1. Otomatik pilot hala Wind modunda, iflaret 2 ye yaklafl yor ve waypoint WP1 chartplotter a girilmifl. 2. WindNAV moduna girilmifl ve otomatik pilot, sancak taraf - na 71 derecelik rota de ifliminin onaylanmas istiyor. 3. Tekne flimdi, karaya oturmay önlemek için bir voltay sanca a vurman n gerekli oldu u iflaret 4 ün rotas üzerindedir. DTT volta vurmaya olan mesafe görünüyor ve bu yüzden, yön rüzgara karfl d r. Ayr ca, otomatik pilot dönülecek rotay ve yönü gösteriyor. 4. Tramola otomatik pilotta bafllat lm fl ve tramola göstergesi görünüyor. 5. Otomatik pilot flimdi yeni rota ve sonraki tramola ile ilgili bilgileri sunuyor. 6. Siz rota çizgisini geçmek üzeresiniz ve otomatik pilot iskele taraf nda yeni bir tramola atmayı öneriyor. 7. Yeni tramola gerçeklefltiriliyor. 8. Waypoint e do rudan giden son rotadas n z. Otomatik pilot flimdi tekneyi rotada tutuyor (XTE) ve waypoint in yönünü ve mesafesini gösteriyor. 35 Kullan m

36 Hedef Waypoint (WP1) deal rota çizgisi Volta vurma Volta vurma fiekil 1-2 Kullan m 36

37 1.10 Veri sayfalar SimNet te bilgi varsa çok say da veri sayfas görüntülenebilir. Ana mod sayfalar ndan birisi göründü ünde, Yukar /Afla tufllar - na basarak mevcut veri sayfalar na ulafl n ve sayfalarda arama yap n. Veri sayfalar na ulafl rken, en son aktif olan sayfa ilk önce görünecektir. Görüntülenecek gösterge sayfalar n n numaralar n de ifltirmeyi isterseniz, Main menu/data pages setup menüsüne girin. Veri sayfalar n görüntülerken, moda ba l olarak ekran n sol taraf nda afla daki bilgiler görünecektir. Standby modu Yön Yön kayna Auto (otomatik) modu Ayarl rota Yön Yön kayna HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r Nav/NoDrift modu Dönülecek rota Rotadan Sapma Hatas (XTE) HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r Wind (Rüzgar) modu Ayarl rüzgar aç - s Gerçek aç k rüzgar aç s HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r WindNAV modu Ayarl rüzgar aç s Gerçek aç k rüzgar aç s HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r 37 Kullan m

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com EK Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler 1 Otomatik pilotun NSE sistemine tak

Detaylı

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu IS40 Ekran Kullan m K lavuzu Yaz l m Bu kılavuz Simrad IS40 için yaz lm flt r. Mevcut sürümün versiyonu ile ilgili detaylar için web sitesine göz at n. Not: Yukar da gösterilen menü düzeni sadece bir örnektir

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler Bu Ek Hakk nda...2 NSE nin OP40

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad NSO Çok fllevli Ekran Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Önsöz Yasal Uyar Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1

Detaylı

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m 988-0176-01B HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m Haritalı GPS Cihazı ve Balık Bulucu Sonar Kullan m K lavuzu Cihaz n z için yaz l m güncellemeleri. Cihaz n z n yaz l m güncellemeleri için arada bir Lowrance

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu

Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu Avaya one-x Masa Telefonu H.323 9608/9611G H zl Ba!vuru K lavuzu! LED ler Arama Görünümü Dü"mesi LED leri Sürekli ye!il Yava! yan p sönen ye!il H zl yan p sönen ye!il Sürekli k rm z Arama görünümü, ba!l

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

AÇIK T P DEVRE KES C LER

AÇIK T P DEVRE KES C LER Aç k Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E A... A F131E / F132E / F133E A... 30A F141E / F142E / F143E 00A Ç DEK LER Kontrol Devresi Özellikleri Butonların görevleri Kesicinin Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı