Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka"

Transkript

1 Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

2 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r ancak, hiçbir flekilde rotay tayin eden kiflinin yerine geçmez. Afla daki durumlarda otomatik dümeni kullanmay n: Trafi in yo un oldu u alanlarda veya dar sularda Görüfl mesafesinin düflük oldu u veya afl r deniz koflullar nda Otomatik pilotun yasalarca yasakland yerlerde Otomatik pilotu kullan rken: Dümeni b rakmay n. Otomatik pilot sisteminde kullan lan yön sensörünün yak n na manyetik maddeler veya cihazlar yerlefltirmeyin. Düzenli aral klarla teknenin rotas n ve konumunu kontrol edin. Tehlikeli durumlardan kaç nmak için daima Standby moduna geçin ve zaman nda h z düflürün. 1.1 Cihaz n Genel Görünümü fiekil 1-1 AP24 Ön Panel Kullan m 2

3 Tufl Aç klama AÇMA/KAPATMA / Ayd nlatma tuflu Standby tuflu Cihaz Standby moduna al r. Otomatik tuflu Otomatik modunu aktif hale getirir. Mod tuflu Mod (yumuflak) tufllar aktif hale getirir. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. Dönüfl tuflu Dönüfl alt menüsüne girmenizi sa lar. Rüzgar modunda tiramola etmenizi veya yelken açman z sa lar. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. Menü/Onay tuflu Ana menüye girmenizi sa lar. De eri girmenizi ve onaylaman z sa lar. Sol 1 tuflu Önceki, Sol, ptal, Ç k fl Uzun süreli bas fl: Ana menüye dönmenizi sa lar (ifllem seviyesi 1). Rotay veya rüzgar aç s n 1 derece ayarlar. skele taraf na dönmeyi sa lar. Sa 1 tuflu Sonraki, Sa Rotay veya rüzgar aç s n 1 derece ayarlar. Sancak taraf na dönmeyi sa lar. Sol 10 tuflu Rotay veya rüzgar aç s n 10 derece ayarlar. skele taraf na dönmeyi sa lar. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. Sa 10 tuflu Rotay veya rüzgar aç s n 10 derece ayarlar. Sancak taraf na dönmeyi sa lar. Yumuflak tufl sembolüne göre ifllem yapar. 3 Kullan m

4 Yukar tuflu Menü veya liste kutusunda yukar gitmenizi ve de eri art rmay sa lar. Afla tuflu Menü veya liste kutusunda afla gitmenizi ve de eri düflürmenizi sa lar. Yumuflak tufllar Tufllar n ana ifllemleri de ifltirildi inde, alternatif fonksiyonu belirtmek için tufllar n yukar s nda yumuflak tufl sembolleri görünecektir. Afla daki yumuflak tufl sembolleri kullan l r: Sembol fllem Sembol fllem Sembol fllem Onay ptal Önceki Sonraki Yukar Art rma Afla Düflürme Art rma Azaltma Gece arka ayd nlatma Gündüz arka ayd nlatma Mevcut bilgiler Seyir kayd n s f rlama Sancak taraf s skele taraf s Montaj NoDrift (Demir tarama yok) modunu seçin NAV (Seyir) modunu seçin WIND (Rüzgar) modunu seçin Semboller Çal flmayan cihaz, devre d fl olmufl veri sayfas Alarm hat rlat c Kilitli Kullan m 4

5 Çal flma modlar AP24 sistemi afla daki ana dümen modlar nda çal flabilir: STBY (otomatik dümen), AUTO, NoDrift, NAV, WIND ve WINDNAV. STBY ve AUTO modlar n n uyumlu tufllar vard r; di er modlara ise MODE tuflunun alt ndaki yumuflak tufllar vas tas yla ulafl labilir. WINDNAV moduna sadece WIND modunda girilebilir. Her bir mod size çok ifllevli mod göstergesi sunar. Kullan c taraf ndan yap labilir ayarlar AP24 Ana Menüsünde bulunur (sayfa 43). Alarmlar Alarmlar, sistem ve harici veri ar zas durumlar na karfl sizi uyarmak için yaz ile sunulur. Alarmlar hem sesli hem de görseldir. Komutun iletilmesi Çok istasyonlu bir sistemde, herhangi bir mod tufluna bas larak komut kolayca bir cihazdan di erine aktar labilir. Kontrol alt nda olmayan AP24 cihazlar nda simgesi görünecektir. Gelifltirilmifl ifllemler 1.2 AÇMA/KAPATMA PWR tufluna bir kez bas lmas otomatik pilot sistemini açar ve bafllama sayfalar n sunar. 5 Kullan m

6 Ürün ad Seri numaras Yaz l m sürümü Piyasaya sürülme tarihi Yaz l m sürümü ve piyasaya sürülme tarihi sadece örnektir. Yaklafl k 5 saniye sonra, sistem çal fl r ve aç lan cihaz standby modu göstergesini gösterecektir. Çok istasyonlu bir sistemdeki di- er cihazlar sembolünü gösterecektir. Kontrol herhangi bir cihaza STBY tufluna bas larak aktar l r. PWR tufluna uzun süre bas ld nda diyalog kutusu kapan r ve otomatik pilot, 3 saniye sonra kapanmadan önce STBY (standby) moduna girer. Acil bir durumda, çok istasyonlu bir sistemde, PWR tufluna basarak herhangi bir kontrol ünitesinden sistemi KAPATMAK mümkündür. Otomatik pilot kapal olsa bile, devre kesici kapat lmad kça, pillerden az miktarda ak m çekilecektir. 1.3 Arka ayd nlatma Ekran arka ayd nlatmas istenildi i zaman ayarlanabilir. 1 PWR tufluna bas n. - Ifl k seviyesi penceresi, mevcut görüntünün üst taraf nda görünecektir. 2 Afla da aç kland gibi, ekran arka ayd nlatmas n de ifltirmek için tufllardan birisine bas n. a. Ayd nlatma seviyesini birer ad m art rmak için PWR tufluna bas n. Kullan m 6

7 b. Ayd nlatma seviyesini birer ad m art rmak/azaltmak için Yukar /Afla yumuflak tufllar na bas n. c. Gündüz ve gece profilleri aras nda geçifl yapmak için Gündüz /Gece yumuflak tufllar n kullan n. 3 saniye içinde herhangi bir ayarlama yap lmazsa, ayd nlatma seviyesi penceresi kapanacakt r. 1.4 Standby modu STBY modu tekneyi dümende döndürürken kullan lan moddur. Gösterge bilgileri: Standby modu Mevcut yön 346 M Pusula kayna : RC42 01 sancak dümen aç s Otomatik dümen (NFU) Standby modunda PORT veya STBD tufllar ndan birisine bas n. Non-Follow-Up (NFU) ekran görünür ve tufl bas l tutuldu u sürece dümen hareket edecektir. veya veya SKELE dümen komunutu aktif hale getirir SANCAK dümen komunutu aktif hale getirir Bir NFU dümen kolu veya uzaktan kumanda çal flt r ld nda, di er kumanda ünitelerinde simgesi (çal flm yor) görünür. NFU dümen kollar veya uzaktan kumandalar için bölüm 7 ye bak n. 7 Kullan m

8 Standby modundaki alternatif ekranlar De iflen dümen aç s çubuk grafi i Otomatik pilotunuz Simrad MSD50 K çtan Takmal y çal flt r yorsa dümen aç s ekran, (dümen) s f r noktas n n ayarlanmas gerekti ini belirtmek için 10 derece iskele ve sancak aras nda s rayla aç lacakt r. Dümen aç s çubuk grafi i yok Otomatik pilot Sanal Dümen Geribildirim Cihaz nda (VRF) çal fl yorsa, Standby modunda dümen aç s çubuk grafi i bofl olacakt r. Mod simgesi yok Otomatik pilot Elektronik Tekne Kontrolü (EVC) için ayarland nda, otomatik pilot modundan ba ms z olarak dümen yard m yla dümeni manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Otomatik pilot standby moduna girecektir. Ekrandaki S harfi, dönüflün dümenden yap ld n belirtmek için bir çizgi ile yer de ifltirir. Kullan m 8

9 1.5 Otomatik dümen OTOMAT K (Pusula) modu AUTO tufluna bas ld nda, AP24 otomatik olarak mevcut tekne yönünü ayarl rota olarak seçer ve dümen aç s n muhafaza eder. Bu, mod de ifliminde darbesiz aktarma sa lar. Otomatik dümen modu Ayarl rota: 340 derece Pusula okumas : 340 M Yön kayna : RC42 Dümen aç s : 01 sancak H z: 5.6 kn (seyir h z ölçme aletinden) Dönüfl parametresi ayar : LO-A (Düflük otomatik) AP24, yeni bir mod seçilinceye veya bu tufllarla yeni bir rota ayarlan ncaya kadar tekneyi ayarl rotada tutacakt r. skele rota ayar, 1 /bas n skele rota de iflimi, 10 /bas n Sancak rota de iflimi, 10 /bas n Sancak rota ayar, 1 /bas n Rota yeni bir ayarl rotaya de ifltirildi inde, tekne otomatik olarak yeni yöne dönecek ve yeni rotay muhafaza edecektir. Yön yakalama AUTO veya NoDrift modunda yön yakalama özelli i, AUTO tufluna veya NoDrift yumuflak tufluna h zla basarak yapt n z dönüflü otomatik olarak iptal etmenizi sa lar. Otomatik pilot, AUTO tufluna veya NoDrift yumuflak tufluna bast n z anda pusuladan okunan yöne do ru gitmeye devam etmeniz için dönüflü iptal edecektir. Bu, örne in bir gemi havuzuna veya koya girmek için yapman z gereken dönüflten tam olarak emin de ilseniz 9 Kullan m

10 Dümen performans kontrolü Otomatik dümen modu Yeni yakalanan yön: 305 Pusula okumas : 311 M (manyetik) veya T (gerçek) STBY tufluna basarak yeniden manuel dümene geçin. Otomatik modunda çal fl rken AP24, iki farkl dümen parametresinden (HI/LO) yararlan r. Parametreler, teknenin farkl h zlardaki ve rüzgar yönlerindeki yan t n kontrol eder. ki parametre dizisi otomatik veya manuel olarak seçilebilir ve her biri manuel olarak ayarlanabilir (yan t ayar ). Otomatik pilotun otomatik olarak LO (düflük) parametresinden HI (yüksek) parametresine (veya tersi) de iflme h z Installation/ Commissioning/Seatrial menüsünde ayarlanan "Transition HI-LO" ayar ile belirlenir. Afla daki flemaya bak n. Herhangi bir h z girifli olmad nda, STBY modundan bir otomatik mod aktif hale getirildi i zaman otomatik pilot LO dümen parametrelerine s f rlan r. Bu, afl r dönmeyi önlemek için bir güvenlik özelli idir. H z LO (düflük) hassasiyet parametreleri HI (yüksek) hassasiyet parametreleri Yüksek h zla LO parametrelerine geçifl: 10 deniz mili 9 deniz mili ne ayarl Geçifl H z Düflük h zla HI parametrelerine geçifl: 8 deniz mili Kullan m 10

11 Ekran lejand HI-A Otomatik olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-A Otomatik olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri HI-M Manuel olarak ayarlanan yüksek hassasiyet parametreleri LO-M Manuel olarak ayarlanan düflük hassasiyet parametreleri Sürat tekneleri Sürat teknelerinde HI veya LO ayar n n otomatik olarak seçimi, yukar daki flemada gösterildi i gibi sadece tekne h z taraf ndan belirlenir. Yelkenliler WIND modunda seyrederken, parametre afla da gösterildi i gibi tekne h z ve rüzgar n yönü taraf ndan belirlenir. HI parametreleri RÜZGAR RÜZGAR LO parametreleri RÜZGAR Bu yüzden, çok fazla h z kaybederseniz (örne in, tiramola ederken), yeterli dümen yan t almak için parametreler HI konumuna de iflecektir. Yelkenlilerde geçifl h z n ayarlarken bu durum göz önünde bulundurulmal d r. Sayfa 15 teki Rüzgar yan t k sm na bak n. Hassasiyet ayar AP24 teki otomatik ayarlama fonksiyonu, teknelerin ço u herhangi bir dümen parametre ayar gerektirmeyecek flekilde gözden geçirilmifltir. Ancak baz teknelerde veya belli deniz koflullar nda dümen parametrelerinin ince ayarlanmas otomatik pilotun performans n art rabilir. Hassasiyet kontrolü, iki (HI/LO) parametre grubunun her biri için bu ince ayarlamay yapman z sa lar. Hassasiyet dokuz seviyeye ayarlanabilir. Seviye 4, otomatik ayar fonksiyonu taraf ndan ayarlanan parametre de erli varsay lan ayarlamal d r. 11 Kullan m

12 Herhangi bir otomatik ayarlama yap lmam flsa (önerilmez), seviye 4 de erleri varsay lan fabrika ayar olacakt r. Düflük hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini azalt r ve daha genifl bir dönüfl sa lar. Yüksek hassasiyet seviyesi, dümenin hareketlili ini art r r ve daha dar bir dönüfl sa lar. Çok yüksek hassasiyet seviyesi teknenin S-dönüflü yapmas na sebep olacakt r. RESPONSE sayfas na eriflti inizde, parlak haldeki Hassasiyet parametresi aktif oland r. HI ve LO de erlerinin ayarlanmas, tekne suyun d fl nda iken bile yap labilir. Menzil Her ad mdaki de iflim Varsay lan Rüzgar hassasiyeti (yelkenliler) Dönülecek Rota (CTS) ile gerçek yön aras ndaki fark n kabul edilebilir minimum seviyede oldu undan emin olun. Ayarl rüzgar aç s ile gerçek rüzgar aç s aras ndaki fark çok fazla ise, fark azaltmak için Rüzgar hassasiyetini düflürün. Kullan m 12

13 E er gerçek rüzgar aç s, ayarl rüzgar aç s civar nda dalgalan - yorsa veya dümen hareketi çok fazla ise, Rüzgar hassasiyeti düflürülmelidir. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan HI/LO parametrelerinin seçimi Manuel seçim maddesinin üç alternatifi vard r: Auto HI LO. Auto, h z girifli taraf ndan otomatik olarak ayarlan r. HI veya LO, h z girifli olmad nda manuel olarak ayarlanmal d r. 13 Kullan m

14 Ekrandaki alt bafll k aktif parametre ayar n ve nas l seçildi ini gösterir. Dönüfl biçimi (sürat tekneleri) Otomatik pilot, AUTO modunda çok say da farkl dönüfl biçimi özelli i sunar. Bir dönüfl biçimi seçmek ile dönüfle bafllama aras nda bir dakikal k bir süre vard r. Bu süre esnas nda otomatik pilot ayarl rotada kalacakt r. Bir dönüfl yaparken, istedi iniz zaman de iflkenleri ayarlayabilirsiniz. tufluna basarak Dönüfl biçimi modundan ç kmak için AUTO tufluna bas n. U-Dönüflü U-Dönüflü, mevcut ayarl rotay 180 derece ters yöne de ifltirir. Bu özellik, birisi tekneden düfltü ünde ve çift tarafl bir yönde geri dönmek istedi inizde çok faydal d r. U-Dönüflünü yapmak istedi iniz yönü seçmek ve dönüfle bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Tekne sancak taraf ndan U-Dönüflü yapar. C dönüflü Otomatik pilot AUTO modunda sürekli bir dönüfl özelli i sunar. Bu, dönen bal klar veya deniz yata ndaki belli bir cisim için kullan labilir. Kullan m 14

15 C-dönüflü, teknenin sabit bir dönüfl h z ile daire biçiminde dönmesini sa lar. Kullan c C-dönüflün iskele ya da sancak taraf ndan yap laca n belirleyebilir. C-dönüflü moduna girmek için: C-dönüflünün yap laca yönü seçmek ve dönüfle bafllamak için (*) veya yumuflak tufluna bas n. Dönüfl h z (ROT), dönüfle bafllamadan ve dönüfl esnas nda ayarlanabilir. Dönüfl h z n art rmak dairenin küçük olmas yla ve h z azaltmak ise dairenin büyük olmas yla sonuçlan r. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Birim Dönüfl h z /dak 15 Kullan m

16 K vr ml dönüfl K vr ml dönüfl, dönen bal klar veya deniz yata ndaki belli bir cismi aramak için kullan labilir. K vr ml dönüfl, teknenin artan veya azalan bir dönüfl yar çap ile k vr ml biçiminde dönmesini sa lar. K vr ml -dönüfl moduna girmek için: lk dönüfl yar çap dönüfle bafllamadan önce ayarlanabilir. K vr ml -dönüflün yap laca yönü seçmek ve dönüfle bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Dönüfl s ras nda dönüfl yar çap nda de ifliklik yap labilir ve feet veya metre say s, her bir dairesel dönüfl için yar çap n ne kadar de iflti ini gösterir. Dönüfl yar çap nda de ifliklik s f ra ayarlan rsa, tekne bir daire fleklinde dönüfl yapacakt r. Kullan m 16

17 Negatif de erler azalan yar çap, pozitif de erler ise artan yar çap belirtir. Artan yar çap Azalan yar çap Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan lk yar çap Her dönüfl için yar çap de iflimi Yar çap birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). 17 Kullan m

18 Zigzag-dönüfller Zigzag-dönüfl moduna girmek için: Rota de iflimi dönüfle bafllamadan önce ayarlanabilir (2-70 ). lk rota de ifliminin yap laca yönü seçmek ve bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Zigzag biçiminde seyrederken rotay, mesafeyi veya ana rotay de ifltirebilirsiniz. Bir ok iflareti, sonraki rota de iflim yönünü gösterir. Kullan m 18

19 lk rota de iflimi 20 Ana rota Rota de iflimi 40 Mesafe Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Rota de iflimi Mesafe Mesafe birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). Kare dönüfl AUTO modundaki kare dönüfl özelli i dikdörtgen biçiminde veya sonraki dönüflün 90 oldu u herhangi bir biçimde olabilir. Kare-dönüfl moduna girmek için: lk rota de ifliminin yap laca yönü seçmek ve bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Mesafe 19 Kullan m

20 stedi iniz zaman ana rotay de ifltirebilirsiniz. Tekne yeni bir 90 lik dönüfl yap ncaya kadar istedi iniz zaman rotan n mesafesini de ifltirebilirsiniz. Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Mesafe Mesafe birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). Kullan m 20

21 Yavafl S-dönüflü Yavafl S-dönüfl moduna girmek için: Rota de iflimi dönüfle bafllamadan önce ayarlanabilir (2-80 ). lk rota de ifliminin yap laca yönü seçmek ve bafllamak için veya yumuflak tufluna bas n. Yavafl S dönüflü biçiminde seyrederken rota de iflim büyüklü ünü, dönüfl yar çap n ve veya ana (ortalama) rotay de ifltirebilirsiniz. Bir ok iflareti, dönüfl yönünü gösterir. 21 Kullan m

22 Rota de iflimini ve yar çap afla daki gibi ayarlay n: lk rota de iflimi Rota de iflimi Ana rota Daha yüksek yar çap Ana rota Daha düflük yar çap Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Rota de iflimi Yar çap Yar çap birimi, derinlik için seçilen birimle ayn d r (feet veya metre). Kullan m 22

23 Derinlik E risini zleme, DCT Sonardan derinlik bilgileri al narak otomatik pilot, tekneyi ayarl bir derinlikte döndürecek flekilde ayarlanabilir. Bu, bir derinlik e risini takip etmek istedi inizde çok faydal d r. Sistemde derinlik de erinin oldu undan emin olun. Düz deniz taban Kayal k sular E im Dar kanal Ç k nt l Deniz yata uygun olmad kça bu özelli i kullanmay n. Bu özelli i, küçük bir alanda derinli in belirgin bir flekilde de iflti i kayal k sularda kullanmay n. Gerçek derinlik de eri ekranda görünür. 23 Kullan m

24 Tekneyi izlemek istedi iniz bir derinli e ve derinlik çizgisi yönüne (ana rota) çevirin. stenilen derinlik ekranda göründü ünde, veya yumuflak tuflu ile (ikisinden birisi) derinlik çizgisi dönüflünü aktif hale getirin. skele taraf s ise tuflunu veya sancak taraf s ise tuflunu kullan n. Ana rota Bu, izlemek istedi iniz derinlik çizgisinin ana (ortalama) yönüdür. Derinlik çizgisinin yönünde büyük bir de ifliklik varsa, ayarl rotay manuel olarak yeni bir yöne do ru ayarlamal s n z. Bu, otomatik pilottan h zl bir yan t al nmas yla sonuçlanacakt r. Rota ayarlanmazsa, otomatik pilotun dönüfl yapmas ve tekneyi referans derinli e döndürmesi için daha fazla zamana ihtiyac olacakt r. Alt ekran n afla daki ayarlamalar vard r: Derinlik kazan m Otomatik pilot, tekne referans derinlikten sapt nda bir x-iz hatas n hesaplayarak derinli i takip eder. Bu hata, tekneyi tekrar ize getirmek için ayarl rotay otomatik olarak ayarlar. Derinlikteki de iflimden dengeli veya düzgün bir yan t almak için kazan m kontrolünü kullan n. Kullan m 24

25 Rotadan Sapma Aç s (CCA) Bu parametre ile teknenin referans derinlik boyunca yavafl s dönüflü yapmas n sa layabilirsiniz. CCA s f ra ayarland nda S-dönüflü olmaz. CCA, ayarl rotaya eklenilen veya ondan ç kar lan bir aç d r. Tekne referans derinli i her geçti inde, CCA n n iflareti (+/- ) de iflir ve tekneyi ters yönde referans derinlik çizgisine döndürür. CCA ne kadar büyük olursa, dönüfl o kadar büyük olur. CCA, 15 dereceye ayarlanm flt r. skele taraf ndan referans derinli e yaklaflma Referans derinlik CCA, 15 dereceye ayarlanm flt r. Sancak taraf ndan referans derinli e yaklaflma Dönüfl parametresi Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan Ana rota Derinlik kazan m Rotadan Sapma Aç s Referans derinlik Referans derinlik, DCT aktif hale getirildi inde yakalan r. Referans derinli i de ifltirmek için Yukar veya Afla tufluna bas n. 25 Kullan m

26 Otomatik modunda Tramola atma (yelkenli) Tramola atma fonksiyonu, sadece sistem montaj ayarlamas nda YELKENL tekne tipi için ayarland nda kullan labilir. AUTO modunda tramola atma, WIND modunda tarmola atmaktan farkl d r. AUTO modunda tramola aç s sabittir ve Setup/Sailing menüsünde ayarlanabilir. Varsay lan tramola aç s 100 dir. Volta vurma sadece rüzgarda yap lmal d r ve teknede nas l çal flt n görmek için hafif rüzgarl sakin deniz koflullar nda denenmelidir. Teknenin çok say da özelli inden dolay (seyir teknelerinden yar fl teknelerine kadar) tramola fonksiyonunun performans tekneden tekneye de ifliklik gösterebilir. Sabit rota de iflimi ve ekranlardaki de iflimler d fl nda ifllem, sayfa 16 da aç klanan U- Dönüflü ifllemine benzerdir. Sadece yelkenli için Tekne sancak taraf ndan volta vurur. 1.6 NoDrift modu NoDrift modu, NAV modunda rota dönüflüne bir alternatiftir ve MODE tuflundan sonra yumuflak tufluna bas larak otomatik olarak girilir. NoDrift modunda çal fl rken veri kayna Konum (Pos) olacakt r. NoDrift modunda çal flmak için GPS/chartplotter n z n aç k olmas gerekir. Kullan m 26

27 Auto modundan farkl olarak, NoDrift modu aktif hale getirildi inde otomatik pilot tekneyi rüzgardan ve dalgadan etkilenmeden döndürecektir. Dönülecek rota (kerteriz çizgisi), Auto modunda rota de ifltirme ile ayn flekilde de ifltirilebilir. Pusula yönü: 345 M Dümen Aç s : 01 sancak H z: seyir h z ölçme aletinden 6.8 kn Dönüfl parametresi: HI-A Kaçma (Önceki kerteriz çizgisine dönme) AP24 ün belli bir kaçma tuflu yoktur. NoDrift modunda, STBY tufluna bas n ve herhangi bir engeli geçmek için otomatik olarak dönüfl yap n veya dümeni kullan n. 60 saniye içinde NoDrift moduna dönerseniz afla daki ekran görünerek iki alternatif sunar: Önceki ayarl kerteriz çizgisindeki NoDrift moduna dönün Mevcut yönü ayarl kerteriz çizgisi olarak belirleyerek NoDrift moduna gidin 5 saniye içinde iki yumuflak tufltan herhangi birisine bas lmazsa, diyalog kutusu kaybolur ve otomatik pilot, mevcut yönü ayarl kerteriz çizgisi olarak belirleyerek NoDrift moduna girecektir. Kaçma manevran z 60 saniyeden uzun sürerse, otomatik pilot Standby modunda kalacakt r. 1.7 AP24 ile seyir 27 Kullan m AP24, tekneyi belli bir waypoint noktas na veya bir waypoint ler rotas boyunca yönlendirmek için harici bir navigasyon cihaz ndan (GPS, chartplotter) al nan dönüfl bilgilerini kullanma kabiliyetine sahiptir.

28 Navigasyon cihaz ndan al nan bilgiler, tekneyi rotada tutmak ve AP24 ü hedef waypoint e yönlendirmek için dönülecek rotay otomatik olarak de ifltirir. AP24, sonraki waypoint in yönünü gösteren bir mesaj iletmeyen bir navigasyon al c s na ba lanm flsa, sadece Rotadan Sapma Hatas (XTE) ile dönecektir. Bu durumda, her bir waypoint te AUTO moduna dönmeli ve kerterizi sonraki waypoint ile eflitlemek için ayarl rotay manuel olarak de ifltirmeli ve tekrar NAV modunu seçmelisiniz. Tatmin edici seyir dönüflü elde etmek için, NAV moduna girilmeden önce afla daki hususlar gerçeklefltirilmelidir: AP24 otomatik dönüflü test edilmeli ve onaylanmal d r. Navigasyon al c s (GPS, chartplotter), geçerli konum ve seyir bilgileri için yeterli sinyal karakteristikli olarak tam çal flma modunda olmal d r. Mevcut Gidilecek waypoint olarak en az bir waypoint girilmeli ve seçilmelidir. NAV modunda çal fl rken veri kayna Seyir (Nav) olacakt r. Bu, normalde Konum kayna (GPS/chartplotter) ile ayn d r; bkz. sayfa 45. Seyir dönüflü sadece aç k sularda yap lmal d r. NAV modunu seçerken AP24, mevcut ayarl rotay muhafaza eder ve kullan c n n, hedef waypoint e do ru rota de iflimini kabul etmesini ister. NAV bilgi ekran n aktif hale getirmek için MODE tuflundan sonra mod yumuflak tufluna bas n. Kullan m 28

29 Bilgi ekran n sonraki waypoint in (WP) ad n, önceki waypoint ten hedef waypoint e iz çizgisi yönünü (BWW), gerekli rota de iflimini (CHG) ve teknenin dönece i yönü gösterir. Sadece bir waypoint girilmiflse yön, mevcut konumdan hedef waypoint e do ru olacakt r. NAV modu Dönülecek rota (CTS): tekneyi iz çizgisine döndürmek ve yönü muhafaza etmek için 014 otomatik pilot taraf ndan dahili olarak ayarlan r. Rotadan Sapma Hatas (XTE): nm Teknenin planl izin iskele ya da sancak taraf nda oldu unu gösteren tekne sembolü Pusula yönü: 345 M Sonraki waypoint: Eigeroy Sonraki waypoint yönü (BTW): 014 M Sonraki waypoint in mesafesi (DTW): nm Dönüfl parametresi: HI-A Rotadan Sapma Hatas için, görünen ondal k rakam say s GPS/chartplotter dan al nan bilgiye ba l d r. qüç ondal k say, izin daha do ru takip edilmesini sa lar. Bir waypoint ler rotas nda dönüfl yapmak için AP24 ü NAV modunda çal flt r rken AP24, NAV modu uyar s n kabul ettikten sonra rota yönündeki en yak n waypoint e dönecektir. Waypoint e vard - n zda, AP24 bir sesli uyar verecek, yeni rota bilgili bir uyar ekran görüntüleyecek ve rotay otomatik olarak yeni rotaya de ifltirecektir. Gerekli rota de iflimi NAV de iflim s n r ndan fazla ise (varsay - lan; 10 ), yap lacak rota de ifliminin kabul edilebilir oldu unu onaylamal s n z. Bu bir güvenlik özelli idir. 29 Kullan m

30 10 den büyük rota de iflimini onaylamak içn yumuflak tufluna bas n. Onaylama yap lmazsa AP24, AUTO modunda mevcut ayarl rota üzerinde devam edecektir. STBY tufluna basarak yeniden manuel dümene geçin. Waypoint var fl dairesini ayarlama Rota seyri için, otomatik waypoint de ifltirmeyi ayarl bir waypoint var fl dairesinde kullanman z öneririz. Var fl dairesi teknenin h z na göre ayarlanmal d r. H z ne kadar yüksek olursa, daire o kadar genifl olur. Amaç, sonraki rotaya rahat dönmek için otomatik pilotun zaman nda yönü de ifltirmesini sa lamakt r. Var fl Dairesi BAfiLANGIÇ NOKTASI Afla daki flekil GPS/chartplotter da uygun waypoint dairesini seçmek için kullan labilir. Kullan m 30

31 Deniz mili olarak tekne h z 1/100 nm olarak waypoint var fl dairesi yar çap Örnek: 20 deniz mili h zla, 0.09 nm yar çapl bir waypoint dairesi kullanmal s n z. Otomatik waypoint de ifltirme özelli ini kullan rken, bir rotadaki herhangi iki referans noktas aras ndaki mesafe, waypoint var fl dairesi yar çap ndan düflük olmamal d r. Farkl bir seyir kayna n seçme AP24 e birden fazla navigasyon cihaz ba l ise, seyir için istedi inizi seçebilirsiniz. Farkl bir navigasyon cihaz n seçme ile ilgili detaylar için Setup menüsündeki Sources maddesine bak n (sayfa 50). 1.8 Rüzgar gülü seyiri (yelkenliler) WIND modu, sadece sistem Installation Menüsünde ayarlamas nda YELKENL tekne için ayarland nda kullan labilir. WIND moduna girmeden önce, AP24 sistemi AUTO modunda çal flmal ve rüzgar gülü sensöründen geçerli sinyal almal d r. MODE tuflundan sonra moduna girin. yumuflak tufluna basarak WIND 31 Kullan m

32 Rüzgar ekran afla daki bilgileri sunar: Rüzgar rüzgar gülü modu Ayarl rüzgar aç s : Sancaktan 010 derece Ölçülen rüzgar aç s : 009 A (aç k) veya T (gerçek) Dönülecek rota (ayarl rüzgar aç s n korumak için): 345 Yön: 344 M (manyetik) veya T (gerçek) Dümen aç s : 00 Ölçme cihaz ndan al nan h z: 6.8 deniz mili Parametre: HI-A (Yüksek de er, otomatik ayarlama) Ayarl dönülecek rota (CTS) ev ayarl rüzgar aç s, WIND modu seçildi i anda pusula kerterizinden ve rüzgar sensöründen girilir. Bu noktada otomatik pilot, rüzgar n yönü de iflebilece inden, rüzgar n aç s n korumak içn rotay de ifltirecektir. Rüzgar yönünün toplam de iflimi ayarl s n r aflarsa, bir RÜZ- GAR YÖNÜ DE fi M alarm verilecektir. Ayarl rüzgar aç s nda yap labilen ayarlamalar afla daki gibidir. skele yönünde dönme, 1 /bas fl skele yönünde dönme, 10 /bas fl Sancak yönünde dönme, 10 /bas fl Sancak yönünde dönme, 1 /bas fl STBY tufluna basarak yeniden manuel dümene geçin. Rüzgar modunda tramola atmak AUTO moduyla karfl laflt r ld nda WIND modunda tramola atma, referans olarak aç k veya gerçek rüzgar ile seyrederken yap labilir; gerçek rüzgar aç s 90 dereceden az olmal d r. Tramola atma ifllemi, ayarl rüzgar aç s n hemen tekne burnunun di er taraf na yans tacakt r. Ekranda bir tramola penceresi görünecektir. Tramola s ras ndaki dönüfl oran, Setup/Sailing menüsünde ayarlanan Tack time parametresi taraf ndan verilecektir (sayfa 55). Kullan m 32

33 Tramola atma s ras n h z kayb n önlemek için, tramola atma süresi ayn zamanda teknenin h z taraf ndan da kontrol edilecektir. TURN tufluna h zl bir bas fl tramola fonksiyonunu aktif hale getirecek ve tekne, rüzgar n tersi bir aç yla dönmeye bafllayacakt r. Tack penceresi göründükten sonra TURN tufluna yeni bir bas fl tramola ifllemini durduracak ve tekne, önceki ayarl rüzgar aç s na dönecektir. AÇIK RÜZGAR AÇIK RÜZGAR Yelken açma Gerçek rüzgar aç s 120 den büyük ise yelken açmak mümkündür. Yelken açma süresi, kontrol alt nda olabildi ince h zl gerçeklefltirmek için teknenin h z taraf ndan belirlenir. 33 Kullan m

34 Tramola atmayı ve yelken açmay önleme Rüzgara karfl ilerlerken ve seyrederken otomatik pilotun kullan lmas çok kritiktir. Rüzgara karfl ilerlerken yelkenlinin dengesi bozulursa, yelkenlerin çarpma kuvveti tekneyi rüzgara karfl ilerletebilir. Tekne ayarl minimum rüzgar aç s n aflacak flekilde seyrediyorsa, yelkenlerin itme kuvveti aniden kaybolacak ve teknenin h z n düflürecektir. Böylece, dümen daha az etkili olaca ndan tekneyi döndürmek daha zorlaflacakt r. WIND modunda tramola önleme fonksiyonu bu tip durumlar engellemek için kullan l r. Bu, aç k rüzgar aç s ayarl minimum rüzgar aç s n n 5 alt na düfltü ünde ve daha fazla dümen k rma istenildi inde hemen tepki verecektir. Seyrederken, yanlardan veya arkadan gelen dalgalarla tekneyi döndürmek zordur. Dalgalar tekneyi istenmeyen bir yöne savurabilir; bu durum hem mürettebat hem de direk için tehlikeli olabilir. Yelken açmay önleme fonksiyonu, gerçek aç k rüzgar aç s 175 nin üstüne ç kt nda veya ayarl rüzgar aç s n n tersine döndü ünde aktif hale gelecektir. stenmeyen yöne dönmeyi önlemek için daha fazla dümen k rma istenecektir. Tramola atma ve yelken açma önleme fonksiyonlar tehlikeli bir duruma düflmeyi önlemeye karfl bir garanti de ildir. Dümenin ve/veya tahrik ünitesinin etkisi yeterli de ilse, bu durumlarla karfl lafl labilir. Bu tip durumlarda çok dikkatli olun. 1.9 Rüzgar ile dönüfl yapma ve seyir (yelkenliler) Otomatik pilot ayr ca tekneyi, bir GPS/chartplotter dan al nan rüzgar verileriyle ve iz verileriyle döndürebilir. WINDNAV modu olarak adland r lan bu modda, otomatik dönüfl bir dizi kritere ba l d r (sonraki sayfadaki bilgilere bak n). Rüzgar ile dönüfl ve seyir, Wind modunda [1] MODE tuflundan sonra yumuflak tufluna bas larak aktif hale getirilir. Aktif waypoint e do ru gitmek için gerekli ilk rota de iflimi (CHG) otomatik pilot taraf ndan hesaplan r. Kullan m 34

35 Otomatik pilot bu hesaplamalarda mevcut rüzgar yönünden yararlanacak ve rotan n de iflimi, yumuflak tufluna (2) bas larak onaylanacakt r. WINDNAV modunda çal flma Waypoint WP1 e en etkili flekilde gitmek için WindNAV moduna giren bir yelkenliyi gösteren fiekil 1-2 ye bak n. 1. Otomatik pilot hala Wind modunda, iflaret 2 ye yaklafl yor ve waypoint WP1 chartplotter a girilmifl. 2. WindNAV moduna girilmifl ve otomatik pilot, sancak taraf - na 71 derecelik rota de ifliminin onaylanmas istiyor. 3. Tekne flimdi, karaya oturmay önlemek için bir voltay sanca a vurman n gerekli oldu u iflaret 4 ün rotas üzerindedir. DTT volta vurmaya olan mesafe görünüyor ve bu yüzden, yön rüzgara karfl d r. Ayr ca, otomatik pilot dönülecek rotay ve yönü gösteriyor. 4. Tramola otomatik pilotta bafllat lm fl ve tramola göstergesi görünüyor. 5. Otomatik pilot flimdi yeni rota ve sonraki tramola ile ilgili bilgileri sunuyor. 6. Siz rota çizgisini geçmek üzeresiniz ve otomatik pilot iskele taraf nda yeni bir tramola atmayı öneriyor. 7. Yeni tramola gerçeklefltiriliyor. 8. Waypoint e do rudan giden son rotadas n z. Otomatik pilot flimdi tekneyi rotada tutuyor (XTE) ve waypoint in yönünü ve mesafesini gösteriyor. 35 Kullan m

36 Hedef Waypoint (WP1) deal rota çizgisi Volta vurma Volta vurma fiekil 1-2 Kullan m 36

37 1.10 Veri sayfalar SimNet te bilgi varsa çok say da veri sayfas görüntülenebilir. Ana mod sayfalar ndan birisi göründü ünde, Yukar /Afla tufllar - na basarak mevcut veri sayfalar na ulafl n ve sayfalarda arama yap n. Veri sayfalar na ulafl rken, en son aktif olan sayfa ilk önce görünecektir. Görüntülenecek gösterge sayfalar n n numaralar n de ifltirmeyi isterseniz, Main menu/data pages setup menüsüne girin. Veri sayfalar n görüntülerken, moda ba l olarak ekran n sol taraf nda afla daki bilgiler görünecektir. Standby modu Yön Yön kayna Auto (otomatik) modu Ayarl rota Yön Yön kayna HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r Nav/NoDrift modu Dönülecek rota Rotadan Sapma Hatas (XTE) HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r Wind (Rüzgar) modu Ayarl rüzgar aç - s Gerçek aç k rüzgar aç s HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r WindNAV modu Ayarl rüzgar aç s Gerçek aç k rüzgar aç s HI parametreleri, otomatik olarak ayarlan r 37 Kullan m

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı