Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka"

Transkript

1 Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

2 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki aç klamalar, kullan c n n tufllar n nas l kullan ld n ve menüler içinde nas l arama yap ld n bildi ini varsayar. 2.1 IS20 nin Aç lmas IS20 nin açma/kapatma tuflu yoktur ve elektri e ba l oldu u sürece çal flacakt r. IS20 nin bir güç tasarruf fonksiyonu vard r. Bkz. sayfa 19. Elektrik verildi inde LCD ekranda ürünün ad (IS20), ard ndan da yaz l m sürümü görünecektir. Yaklafl k 5 saniye sonra cihaz çal flacakt r. lk çal flt rma IS20 çal flmaya haz r olmadan önce, sayfa 35 ten itibaren bafllayan Konfigürasyon bölümünde aç kland gibi ayarlanmal d r. IS20 cihaz n n yeniden bafllat lmas IS20 yeniden bafllat ld nda, do rudan kapanmadan önceki en son aktif iflleme geçecektir. 2 Kullan m

3 2.2 Arka ayd nlatma Ekran arka ayd nlatmas istenildi i zaman ayarlanabilir. Ayd nlatma tufluna bas n. Ifl k seviyesi LCD ekranda yan p sönen rakam ile belirtilecektir. Afla da aç kland gibi, ekran arka ayd nlatmas n de ifltirmek için tufllardan birisine bas n: Ayd nlatma seviyesini birer ad m art rmak için Ayd nlatma tufluna bas n. yd nlatma seviyesini birer ad m art rmak/azaltmak için Yukar /Afla tufllar na bas n. Seçimi onaylamak ve en son aktif olan ekrana dönmek için Enter tufluna bas n. 3 saniye içinde herhangi bir ayarlama yap lmazsa, LCD ekran en son aktif olan görüntüye dönecektir. K rm z /beyaz arka ayd nlatma rengi için, sayfa 17 deki Ekran rengi k sm na bak n. Kullan m 3

4 2.3 Ekranlar içinde ilerleme IS20 Analog cihazlar Yukar ve Afla tufllar kullan larak görüntülenebilen birkaç fonksiyon görüntüleyebilir. LCD ekran n üst taraf ndaki 3 ok, hangi fonksiyonun göründü ünü belirtir. Ok sembolleri, ölçek üzerine bas lm fl harflerle tan mlan r. IS20 Dümen / IS20 Pusula fiekil, afla da gösterildi i gibi, aktif fonksiyonu belirtmek için IS20 Dümen/Pusula cihazlar nda kullan lan sembolleri göstermektedir. LCD Ölçek/ibre Sembol Fonksiyon Pusula Dümen Yön Manyetik yön Yön Dümen aç s Gerçek yön Yön kilidi Rota üzerinde Rotadan sapm fl, iskele yönünde dön Rotadan sapm fl, sancak yönünde dön Yön 1/1000 NM olarak rotadan sapma hatas Rotadan sapma hatas, sancak yönünde dön Yön Rotadan sapma hatas, sancak yönünde dön 4 Kullan m

5 IS20 Rüzgar / IS20 Tiramola Cihaz Rüzgar/Tiramola cihazlar 5 farkl fonksiyonu görüntüleyebilir. Semboller, afla daki tabloda gösterildi i gibi aktif fonksiyonu belirtmek için kullan l r. Sembol Aç k rüzgar h z Fonksiyon Ölçek/ibre Aç k rüzgar aç s Gerçek rüzgar h z Gerçek rüzgar aç s Rüzgara karfl ilerle Aç k rüzgar aç s Rüzgara karfl ilerle Gerçek rüzgar aç s Rüzgar yönü Manyetik referans Gerçek referans Gerçek rüzgar aç s Rüzgar yönü, sadece yön ve rota bilgileri al nd zaman görünecektir. H z deniz mili, mil/saat ve metre/saniye olarak görüntülenebilir. Sayfa 47 deki Ölçü birimlerinin ayarlanmas k sm na bak n. Kullan m 5

6 2.4 Yön kilitleme fonksiyonunun kullan lmas IS20 Dümen ve IS20 Pusula cihazlar n n bir yön kilitleme fonksiyonu vard r. Bu fonksiyon aktif hale getirildi inde LCD ekranda, teknenin yönüyle karfl laflt rma yap larak yöndeki sapma görünecektir. Bu fonksiyon aktif hale getirmek için afla daki ifllemi kullan n: 1 Tekneyi seçilen yöne döndürün. 2 Kilitleme fonksiyonunu seçmek için Yukar /Afla tufllar na bas n. 3 Lock menü maddesini görüntülemek için Enter tufluna bas n. 4 Yan p sönen mevcut yönü görüntülemek için Enter tufluna tekrar bas n. 5 Enter tufluna yeniden basarak mevcut yönü onaylay n veya Yukar /Afla tufllar ndan sonra Enter tufluna basarak yönü de ifltirin. 6 Enter tufluna yeniden basarak seçiminizi onaylay n ve kilitleme fonksiyonu ekran na dönün. Cihaz, yukar da aç kland gibi yeni bir yön girilinceye kadar seçilen yönü referans alacakt r. 6 Kullan m

7 2.5 Menü sisteminin kullan m IS20 analog cihazlardaki tüm fonksiyonlara ve ayarlara Enter tufluna bas larak aktif hale getirilen menü sisteminden eriflilebilir. Tufllar, menü sistemi içinde arama yapmak için flu flekilde kullan - l rlar: TUfi TEK BASIfi BASILI TUTMA Bir seçimi/parametre ayar n onaylar Önceki/sonraki menü maddesini gitmenizi, parametre de erini art rman - z /azaltman z sa lar Sonraki sayfada yer alan flekil menü içinde arama yapmay ve sönümleme katsay s n 3 ten 4 e de ifltirirken gerekli tufl basma say s n gösterir. Kullan m 7

8 8 Kullan m

9 Menü aç klamalar Bu k lavuzda, bir menü ifllemindeki ilk ad mlar üst üste binen menü pencereleri ile aç klanm flt r. Alttaki menü pencerelerinin say s sadece bilgi amaçl d r ve gerçek tufl bas fl say s na karfl l k gelmez. Tufl bas fllar n ve ekranlar göstermek için gerekli detayl aç klamalar afla daki gibi gösterilmifltir: 2.6 Ekran ayarlar n de ifltirme Farkl ayd nlatma koflullar nda okunabilirli i iyilefltirmek için, cihaz n arka ayd nlatma 2 ayarlama ile kontrol edilir: Ifl k seviyesi Ifl k rengi Ifl k seviyesi ayd nlatma tuflu ile kontrol edilir. Sayfa 10 daki Arka ayd nlatma k sm na bak n. Renk ve seviye ayarlar tuflun arka ayd nlatmas na da uygulan r. Kullan m 9

10 Ekran profili Gündüz ve gece ekran profilleri, ekran n ve tufllar n fl k rengini kontrol eder. Profiller, sayfa 18 de aç kland gibi birkaç cihaz n SimNet arka ayd nlatma grubunun bir parças olarak ayarland kurulumlarda kullan l r. LCD Parametre Varsay lan Gündüz profili Gece profili Gündüz Ekran rengi Ifl k rengi, seçilen ekran profili için belirlenir. LCD Parametre Varsay lan Beyaz K rm z Gündüz profili: Beyaz Gece profili: K rm z 10 Kullan m

11 2.7 SimNet arka ayd nlatma grubu SimNet arka ayd nlatma grubu fonksiyonu, cihaz gruplar n n fl k ayar n kontrol etmek için kullan l r. Bu seçenek, çok say da cihaz n SimNet a üzerinden ba land büyük teknelerde kullan l r. Birkaç cihaz ayn gruba verildi i zaman bir cihaz n arka ayd nlatmas ndaki de ifliklik grubun di er üyeleri için de ayn etkiyi yaratacakt r. SimNet arka ayd nlatma gruplar normalde kurulum s ras nda ayarlan r ancak, istenildi i zaman de ifltirilebilir. Afla daki grup ayarlar mevcuttur: Parametre Seçenekler Varsay lan Simrad None Simrad 1-6 Simrad: IS20 için varsay lan grup None: Bir gruba verilmemifltir 1 6: Grup numaralar Kullan m 11

12 2.8 Sönümleme katsay s n n ayarlanmas Sönümleme katsay lar, ekran n de iflikliklere ne kadar h zl tepki verdi ini belirtir. Sönümleme katsay s ne kadar yüksek olursa, ekranda o kadar dengeli okuma sunulacakt r. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er 2.9 Güç tasarruf fonksiyonu Güç tasarruf fonksiyonu aktif hale geldi inde ekran kapanacakt r. Herhangi bir tufla basma veya alarm güç tasarruf fonksiyonunu devre d fl b rakacakt r. 12 Kullan m

13 2.10 Demo modu IS20, gösterimler için faydal olan bir demo modu içerir. IS20 Analog cihaz nda demo modu, ekran n aktif mod ile Demo modu aras nda de iflmesi ile belirtilir. Demo simgesi demo kayna nda, demo de erlerini okuyan cihazlardan daha s k yan p sönecektir. Demo modu, AÇILDI I zaman kullan lan ifllemin ayn s ile KAPA- TILIR. Demo modu, hangi cihazda aç lm flsa o cihazda kapat lmal d r. Alarm sistemi Kullan m 13

14 3 IS20 Alarm sistemi 3.1 Alarm simgesi IS20 analog cihazlar ndaki alarm sistemi, herhangi bir alarm ayar afl ld nda aktif hale gelir. Sayfa 45 teki Alarm ayar k sm na bak n. Alarm, bir alarm ID si ve bir sesli uyar ile birlikte verilir. Farkl alarm simgeleri afla daki tabloda gösterilmifltir. Alarm tipi Ses Ifl k Çok önemli alarm Önemli alarm Standart alarm Sabit 2 ton aras nda de iflir Aç l p kapan r Hat rlatma aral Uyar Hafif uyar Tek bip sesi Tek bip sesi 14 Alarm sistemi

15 IS20 Analog cihazlar nda afla daki alarmlar mevcuttur: Alarm ID si Alarm Kaynak ShAL deep AnCh chng High Lo off.c Er.xx AL.xx S su alarm Derin su alarm Demir tarama/derinlik de iflimi Gerçek rüzgar de iflme alarm Gerçek rüzgar h z çok yüksek Gerçek rüzgar h z çok düflük Rotadan ç kma alarm Yerel cihaz ar zas Di er tip alarmlar Rüzgar/Tiramola Rüzgar/Tiramola Rüzgar/Tiramola ç * Herhangi biri * xx iflareti küresel alarm ID si ile yer de ifltirecektir. Sayfa 23 teki Alarm kodlar k sm na bak n. IS20 Graphic di er SimNet cihazlar na ba l ise, sistemdeki herhangi bir alarm cihazda görünecektir. Alarm metni alarm kayna ndan veya SimNet ten al n r. 3.2 Bir alarm n onaylanmas Herhangi bir tufla bas larak alarm onaylan l r. Bu, alarm simgesini (yaz, fl k ve ses) cihazdan silecektir. IS20 Analog cihazlar herhangi bir alarm hat rlatmas göstermezler. Di er SimNet cihazlar ndan al nan bir alarm, alarm veren cihaz üzerinde düzeltilmelidir. Alarm sistemi 15

16 3.3 Alarm kodlar SimNet e ba l di er cihazlardan bir alarm yaz - s al n rsa, bu yaz görünmeyebilir. Alarm durumu daha sonra afla daki tabloda listelendi i gibi bir kod ile belirtilecektir. Alarm ID si Alarm S su Derin su Demirleme alarm Rüzgar yönü de iflmesi Gerçek rüzgar h z çok yüksek Gerçek rüzgar h z çok düflük Tekne h z çok düflük Voltaj çok yüksek Voltaj çok düflük Derinlik verileri kayboldu Rüzgar verileri kayboldu Seyir verileri kayboldu Pusula verileri kayboldu Rotadan ç kma Dümen verileri kayboldu (RF25) Dümen geribildirim ar zas (RF300) Dümen yan t ar zas Tahrik ünitesi afl r yüklü Yüksek s cakl k Bypas/kavrama afl r yüklü Bypas/kavrama çözülmüfl Yüksek tahrik gücü Düflük tahrik gücü 16 Alarm sistemi

17 Alarm ID si Alarm Aktif kontrol ünitesi yok Otomatik pilot bilgisayar yok ACXX haf za ar zas EVC sistemi ile ba lant yok EVC devre d fl RF kalibre edilmelidir Alarm sistemi 17

18 5 Konfigürasyon 5.1 Genel Bu bölümde, her bir cihaz tipinin konfigürasyon ifllemi detayl olarak aç klanm flt r. IS20 Dümen: sayfa IS20 Pusula: sayfa IS20 Rüzgar/Tiramola: sayfa Kalibrasyon fonksiyonu yok SimNet üzerinde veri besleyen baz sensörlerin kalibrasyon fonksiyonu olmayabilir veya kalibrasyon fonksiyonuna eriflim sa lamayabilirler. Kalibrasyon fonksiyonunun olmamas flekilde gösterildi i gibi belirtilecektir. 18 Konfigürasyon

19 5.3 IS20 Dümen Yön referans n n ayarlanmas IS20 Analog cihazlar Manyetik veya Gerçek yön referans noktas na ayarlanabilir. Gerçek yön seçilirse, manyetik sapma bir GPS cihaz ndan al nmal d r. LCD Parametre de eri Varsay lan Manyetik Gerçek Manyetik Konfigürasyon 19

20 Yön ayar Pusulan n yönü bilinen bir referans noktas na, dengelenmifl bir pusulaya veya kerterize göre kontrol edilmelidir. Daimi bir yön ayar varsa, hatay düzeltmek için yön ayar parametresini kullan n. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er Birim Dümen geribildirim kalibrasyonu Dümen kalibrasyonu, dümen yekesi ve düman aç sensörü aras ndaki montaj ve ba lant da oluflan sapma ve mekanik hatalar n dengelenmesi için kullan l r Maksimum dümen aç s n ayarlama 1. Afla da aç kland gibi kalibrasyonu bafllat n. 2. Son olarak, maksimum sancak (Stbd /S.xx) ve iskele (Port / P.xx) dümen aç s n ayarlay n. 3. Ayarlamalar onaylamak ve kalibrasyonu gösterildi i gibi bitirmek için Enter tufluna bas n. 20 Konfigürasyon

21 Dümen s f r konumunu ayarlama Bu ayarlama durgun bir denizde yap lmal d r. Rüzgar n veya ak - m n yaratt yan kuvvetlerden kaç n lmal d r. 1. Tekneyi seyir h z na getirin ve do rudan rüzgara karfl ilerleyin. 2. Teknenin çift motoru varsa, motor devirlerini uyumlu hale getirin. 3. Trim tablar n ve dengeleyiciler, teknenin yönü üzerinde herhangi bir etki yapmayacak flekilde ayarlay n. 4. Tekneyi manuel olarak sabit bir rotaya döndürün. 5. Mevcut dümen konumunu s f ra ayarlamak için afla daki flekle bak n. Gerçek dümen aç s n görüntüleme Bu menü maddesi gerçek dümen aç s n görüntülemek için kullan l r. Konfigürasyon 21

22 Cihaz numaras n ayarlama Cihaz numaras, bir SimNet veya NMEA2000 a na ba lanm fl ayn model çok say da cihaz tan mlamak için kullan l r. Cihaz numaras, cihaz n kolay tan nmas için ürün ad na eklenir; örne in IS20-3. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er 22 Konfigürasyon

23 5.4 IS20 Pusula Yön referans n n ayarlanmas IS20 Analog cihazlar Manyetik veya Gerçek yön referans noktas na ayarlanabilir. Gerçek yön seçilirse, manyetik sapma bir GPS cihaz ndan al nmal d r. LCD Parametre de eri Varsay lan Manyetik Gerçek Manyetik Konfigürasyon 23

24 Manyetik sapman n ayarlanmas Cihaz bir GPS cihaz na ba lanm flsa, manyetik sapma dengelemesi GPS cihaz ndan okunacak ve manyetik sapmay ayarlamak mümkün olmayacakt r. Bir GPS cihaz ba lanmam flsa, manyetik sapma manuel olarak girilebilir. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er 24 Konfigürasyon

25 Pusula kalibrasyonu IS20 ve otomatik pilot ayn sistemin parçalar ise, otomatik pilot STBY moduna al nmad kça kalibrasyonu bafllatmaya kalk flmay n. Pusula kalibrasyonu bafllat lmadan önce, bir tam dönüfl yapmak için teknenin çevresinde yeterince aç k alan oldu undan emin olun. yi sonuç elde etmek için kalibrasyon durgun deniz koflullar nda ve minimum rüzgar ile yap lmal d r. Tam bir dönüflü yaklafl k saniyede yap n. 1. Tekneyi iskele veya sancak yönünde döndürme bafllay n. 2. Otomatik pusula kalibrasyonunu bafllatmak için afla daki flekle bak n. Afla daki durumlarda kalibrasyon baflar s z olabilir: Pusula manyetik bir cismin çok yak n na yerlefltirildi inde Otomatik pilot STBY moduna ayarlanmad nda Otomatik pilot ayn SimNet sisteminin bir parças ise, pusulay kalibre etmek için otomatik pilot kullan lmal d r. Konfigürasyon 25

26 Yön ayar Pusulan n yönü bilinen bir referans noktas na, dengelenmifl bir pusulaya veya kerterize göre kontrol edilmelidir. Daimi bir yön ayar varsa, hatay düzeltmek için yön ayar parametresi kullan lmal d r. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er Birim 26 Konfigürasyon

27 Cihaz numaras n ayarlama Cihaz numaras, bir SimNet veya NMEA2000 a na ba lanm fl ayn model çok say da cihaz tan mlamak için kullan l r. Cihaz numaras, cihaz n kolay tan nmas için ürün ad na eklenir; örne in IS20-3. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er Konfigürasyon 27

28 5.5 IS20 IS20 Rüzgar ve IS20 Tiramola Cihaz Alarm ayar IS20, w parametreleri tercih edilen de erleri aflt nda bir alarm verecek flekilde ayarlanabilir. De er Off konumuna ayarlanarak alarm ekran kapat l r. Rüzgar yönü de iflme alarm Rüzgar yönü de iflme alarm rüzgar n yönünü izleyecektir. Referans aç, alarm aktif iken ayarlan r ve alarm onayland nda mevcut rüzgar aç s na s f rlan r. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er 28 Konfigürasyon

29 Rüzgar h z alarmlar Yüksek ve düflük rüzgar fliddetleri için gerçek rüzgar alarmlar ayarlanabilir: Gerçek rüzgar h z çok yüksek Gerçek rüzgar h z çok düflük fiekilde gerçek rüzgar alarm limitinin nas l ayarlanaca n gösterilmifltir. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er 60 kt Kapal 1 kt Kapal Konfigürasyon 29

30 Ölçü birimlerinin ayarlanmas Rüzgar ve tekne h z için görünen birimler afla daki tabloya göre ayarlanabilir. Parametre Seçenekler Varsay lan Rüzgar h z birimi Tekne h z birimi fiekilde rüzgar h z biriminin nas l ayarlanaca n gösterilmifltir. 30 Konfigürasyon

31 Rüzgar sensörünün ayarlanmas IS20 cihazlar, rüzgar sensörü montaj ndaki herhangi bir hatay otomatik olarak düzeltebilirler. 1 Tekneyi seyir h z na getirin ve do rudan rüzgara karfl ilerleyin. 2 Otomatik kalibrasyon yapmak için tufllara afla da gösterildi i gibi bas n. Cihaz numaras n ayarlama Cihaz numaras, bir SimNet veya NMEA2000 a na ba lanm fl ayn model çok say da cihaz tan mlamak için kullan l r. Cihaz numaras, cihaz n kolay tan nmas için ürün ad na eklenir; örne in IS20-3. Kapsam Her ad mdaki de iflim Varsay lan de er Konfigürasyon 31

32 6 Bak m 6.1 Genel bak m IS20 cihazlar de ifltirilerek tamir edilecek cihazlard r ve bu yüzden, operatörün sadece çok s n rl koruyucu bak m yapmas na izin verilir. Cihaz herhangi bir temizlik ifllemi gerektirdi inde, temiz su ve yumuflak sabun solüsyonu kullan n (deterjan kullanmay n). Mazot, benzin vs. gibi kimyasal temizlik maddelerini ve hidrokarbonlar kullanmaktan kaç nmak önemlidir. Tüm aç k SimNet konnektörlerine bir koruyucu kapak (Parça No ) tak ld ndan emin olun. Cihaz kullanmad n zda daima bir rüzgar koruma kapa tak n. 6.2 Sistemin s f rlanmas S f rlama seçene i cihaz varsay lan ayarlara döndürecektir. S f rlama yap ld ktan sonra Kurulum ve Ayarlama ifllemleri tekrarlanmal d r. 32 Bak m

33 Not

34 Not

35 Not

36 MERKEZ Promar Deniz Malzemeleri D fl Tic. ve Müm. Ltd.fiti. Postahane Mah.Derinsu Sok.No:8 Tuzla / ST. Tel : (216) Faks : (216) E-posta : TUZLA SERBEST BÖLGE fiubes Matrafl Cad. No:1 Desbafl Bina 52/B Tuzla STANBUL Tel : (216) (216) Faks : (216) E-posta : BODRUM fiubes çmeler Mevkii No: 10 Bodrum MU LA Tel : (252) Faks : (252) E-posta : Doc.no , Rev.B

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları

Detaylı

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III RD68 2002 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı