dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi"

Transkript

1 diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

2 dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan, üretimini izleyemeyen işletmelerde sõk sõk barcode sistemi kurularak düzene girilebileceği, bu konuda araştõrma yapõldõğõ veya yapõlmasõ gerektiği konuşulur; en azõndan biz bu cümleleri çok duyduk. Yukarõdaki varsayõm hem doğru hem yanlõş. Doğru çünkü barcode tekniği hatayõ azaltabilir, işlemleri hõzlandõrabilir; yanlõş çünkü barcode tekniği kendi başõna değil ancak hedeflenen işi yapabilecek yazõlõm seti ile beraber anlamlõdõr. Aksi halde etiket basar, okutur ama hiç bir netice elde edemeyebilirsiniz. BARCODE aslõnda son derece basit bir tekniktir, netice olarak gözle okunabilen, elle yazõlabilen bir karakter dizisinin çubuk kodlar ile ifadesinden ibarettir. Etkin kullanõmõ için öncelikle BARCODE olarak basõlabilecek bir kod setinin olmasõ gerekir, kodlarõnõz işinize uygun değil ise BARCODE larõnõz da olmayacaktõr. Uygulamanõzõn genel tasarõmõnda ise neyin hangi aşamada etiket haline dönüşeceği ve hangi aşamada nasõl okunacağõna karar verirsiniz. İşte bu şekilde düşünmeye başladõğõnõzda asõl sihirin BARCODE un kendisinde değil ama iş akõşõnõzõn içinde olduğunu göreceksiniz. Bu dökümanda, yazõlõmõ içinde gerçekleştirilebilecek BARCODE uygulama örneklerini tanõtmaya çalõştõk. dinamo yazõlõmõ içinde her noktada kullanõlabilen bu kodlama biçiminin uygulamalarõ aslõnda hayal ile gücü sõnõrlõ; örneklerimizin yapõlabilecekler konusunda fikir verebileceğini, bu fikirleri kendi işletmenize göre daha da geliştirebileceğinizi düşünüyoruz. Saygõlarõmõzla diyalog

3 İçindekiler Sorular Cevaplar Örnekler 1. Satõnalma Girişi 2. Satõnalma Girişi Esnasõnda Etiketleme 3. Depolararasõ Transfer 4. Seri Numarasõndan Tek Okuma 5. Üretim Girişi Esnasõnda Etiketleme 6. Sevk irsaliyesinin üzerinde BARCODE kullanõmõ 7. Üretimin İzlenmesinde Barcode Kullanõmõ 8. Sayõm 9. Üretim Takibinde diyalog traveler Yöntemi 10. Stok ID uygulamasõ (tek okuma çok bilgi) 11. Depo İçi Adres Etiketi (lokasyon etiketi) 12. Depodan Satõş (Sipariş) Uygulamasõ 13. İrsaliye ile Sevk Edilenin Kontrolu 14. Müşteriye Özgü Kodlama (etiketleme) dinamo ve diyalog hakkõnda Soru, yorum ve katkõlarõnõz için :

4 S o r u l a r - C e v a p l a r dinamo içindeki hangi programlar etiket basabilir? dinamo seti içinde yer alan bütün programlar etiket basabilir, bu etiketlerin üzerinde barcode, resim veya grafik görüntüler olabilir. Barcode sadece etiketlerde mi yer alabilir? Hayõr, barcode işaretleri dinamo nun ürettiği bütün dökümanlarda yer alabilir. Örneğin sevk irsaliyenizin her satõrõnda ilgili ürününüzün barcode işareti olabilir, bu sayede müşterinizin depo girişi olağanüstü kolaylaşõr. Veya her evrakõnõzõn KOD-Numarasõ aynõ zamanda barcode olarak basõlabilir, örnekleri sonsuz şekilde çoğalmanõz mümkün. Hangi barcode türlerini kullanabilirim? Barcode yazõcõnõzõn tanõyabildiği bütün fontlarõ (barcode sembol setlerini, Code 39, EAN13, EAN ) kullanabilirsiniz. Hangi yazõcõlarõ kullanabilirim? Üretmek istediğiniz etiketin türüne göre lazer veya ink-jet yazõcõ kullanabileceğiniz gibi profesyonel barcode yazõlõcõlarõnõ da kullanabilirsiniz. Etiket üzerinde yer alacak bilgilerin girişini nasõl ve hangi program ile yapõyorum? Hiçbir özel giriş yapmõyor ve hiçbir farklõ yazõlõm kullanmõyorsunuz; çünkü dinamo tüm etiketlerinizi sistemdeki bilgiyi kullanarak üretebilir. Örneğin üretim sonuçlarõnõ sisteminize söylerken aynõ zamanda ürün etiketlerinizi de basabilirsiniz. Bu özelliğin ismi LIVE LABEL, kõsacasõ canlõ bilgi ile etiketi üretebilmek. Etiketler ne kadar küçük veya büyük olabilir? Yazõcõnõzõn kağõt sõnõrlarõ ile sõnõrlõsõnõz, dinamo tarafõndan getirilen herhangi bir sõnõr yok. Tedarikçimize sipariş verirken aynõ zamanda etiket üretip ona gönderebilir miyiz? Evet, dinamo da her noktada etiket üretebilirsiniz. Yukarõdaki ihtiyacõ karşõlamak için Satõnalma Siparişi içinden etiketlerinizi basmanõz yeterli. Not : Tedarikçiniz dinamo kullanõyor ise buna gerek yoktur, çünkü o zaman sizin istediğiniz etiket formatõnõ, sizin kodlarõnõz ile o hazõrlayabilir.

5 S o r u l a r - C e v a p l a r Bazõ müşterileriniz kendi stok kodlarõnõ içeren, onlar için dizayn edilmiş etiketler isterse ne olacak? dinamo da her uygulama için sõnõrsõz sayõda etiket tanõmlanabilir, dolayõsõ ile her müşteri için farklõ bir dizayn olabilir. Bunun yanõnda sistem hem sizin hem de müşterinizin kodlarõ ile işlem yapabilmektedir. Bu iki özelliği sayesinde yukarõdaki problem kolayca çözülmüş olur. Müşterinizin bilgi girişini kolaylaştõrmak için istedikleri kod u irsaliyenize de yerleştirebilir, hatta bir de barcode işaretini ekleyebilirsiniz. Bu sayede hem ürünlerinizin hem de evrakõnõzõn üzerinde müşterinizin istediğinden fazlasõnõ ona vermiş olursunuz. İş emri takibinde barkod kullanõlabilir mi? Evet, dinamo iş emri sistemi bu tür isteklerinize uygun tasarlandõ. Tek bir okuma ile İş emri, müşteri, ürün, tezgah, operasyon bilgileri ekrana gelebilir; operatörün girmesi gereken bilgi en aza indirilir. (Örnekler kõsmõna bakõnõz) dinamo kullanõyorsam ayrõ bir depo otomasyon yazõlõmõ almama gerek var mõ? Hayõr yok. dinamo stok ve depo sistemi son derece kapsamlõ bir uygulamadõr; sistemi barcode ile desteklediğinizde hem depo otomasyonunu gerçekleştirebilir hem de stoklarõnõzõn doğruluk oranõnõ arttõrõrsõnõz. Demirbaşlarõmõ etiketleyebilir miyim? Elbette, dinamo Sabit Kõymetler modülü de diğerleri gibi etiket üretebilir. Bu sayede demirbaşlarõnõzõn gerekli gördüğünüz her türlü bilgisini etiket tasarõmõnõzõn içine alabilirsiniz. Ürün ve yarõmamul etiketlerinde kalite test ve ölçüm değerleri yer alabilir mi? dinamo yazõlõmõ içinde bulunan Kalite modülü kullanõldõğõnda her türlü test ve ölçüm değeri ürün bilgileri ile beraber etiket üzerinde yer alabilir. Bu sayede her üretim partisi kendisine özgü değerler ile etiketlenebilir.

6 Örnek 1 : Satõnalma Girişi Satõn aldõğõnõz bir malzemenin üzerinde veya beraberinde gelen bir dökümanda barcode var ise bu aşağõdakilerden biri olabilir : 1. Tedarikçi kendisine ait bir kodun barcode işaretini göndermektedir. 2. Tedarikçi sizin kodunuzun karşõlõğõ olan bir barcode işareti kullanmaktadõr (tedarikçiniz diyalog programõ kullanõyor ise bu mümkün). dinamo, her iki durumda da gelen kodu tanõyarak işlem yapabilir. dinamo da bir stok kodunun sõnõrsõz sayõda üretici kodu olabilir (her tedarikçi kendisine göre bir kod veriyor veya zaman içinde kendi kodunu değiştiriyor olabilir) bu sayede okunan kod sistem içinde geçerli olan koda anõnda çevrilir. Bir çok programda bu özellik olmadõğõ için şirketler kendisine satõlan ürünlerin üzerinde kendilerine ait kod olmasõnõ ister, dinamo bu ihtiyacõnõzõ da karşõlar (Müşteri kodlarõ ile etiketleme örneğine bakabilirsiniz) Tedarikçilerinizden farklõ farklõ kodlar ile aynõ malzeme gelebilir dinamo Satõnalma İrsaliyesi Sistem üretici kodunu tanõyor ve ekrana sizin stok kodunuz geliyor Sizin sisteminizdeki Stok Kodu CV 30*67 Hammadde Deposu

7 Örnek 2 : Satõnalma Girişi Esnasõnda Etiketleme Satõn aldõğõmõz ürünlerde BARCODE yok veya yeniden etiketlemek istiyorsunuz, dolayõsõ ile satõn alma irsaliyesi girerken aynõ zamanda etiket basmanõz gerekebilir... Satõn alma irsaliyesi (veya irsaliyeli fatura) ile giriş yaparken stok kodunuzu, var ise Lot / Seri bilgilerinizi, malzemenin giriş miktarõnõ, tedarikçinizi zaten yazõyorsunuz. Bu aşamada herhangi bir yeni bilgi girişi yapmadan etiketlerinizi bastõrabilirsiniz. Etiketlerinizin üzerinde içinde bulunduğunuz uygulamanõn ulaşabildiği tüm bilgiler istenildiği gibi kullanõlabilir. Örneğin satõnalma girişinde hem tedarikçi hem de stoğun tüm bilgileri kullanõlabilir; buna göre etiketinizin üzerinde kod-lot-seri gibi işlemekte olduğunuz girişin bilgilerinin yanõnda tedarikçinin adõ, telefonu veya ilgili stok kaleminin teknik parametreleri veya giriş esnasõnda yapõlan kalite test sonuçlarõ olabilir. Tedarikçilerinizden gelen malzemenin üstünde herhangi bir etiket veya barcode bilgisi yok. dinamo Satõnalma İrsaliyesi Bu kez bilgiyi klavyenizden gireceksiniz (ister kendi stok kodunuzu ister tedarikçinizin stok kodunu kullanarak).bilgi girişi esnasõnda etiketlerinizi de o anda basabilirsiniz 3456 Hammadde Deposu

8 Örnek 3 : Depolararasõ transfer Depodan depoya transfer işlemlerinizi BARCODE etiketlerinizi okutarak yapabilirsiniz. Bunun için iki farklõ uygulama yapõlabilir : Bir ambarõnõzdan diğer ambarõnõza malzeme transfer ederken 1. Okutmak istediğiniz malzemeler bilgisayarõnõza bağlõ bir okuyucudan uzakta olabilir ve bu malzemeler okuma noktasõna taşõnamaz durumdadõr. 2. Okunacak etiketler (malzemeler) okuma noktasõndan geçmektedir (marketlerde olduğu gibi). Birinci durumda kablosuz bir okuyucu kullanmalõsõnõz, bunun da 2 türü olabilir BATCH veya RF. İkinci durumda ise bilgisayarõnõza doğrudan bağlõ olan herhangi bir okuyucu olabilir. Her iki durumda da dinamo sistemi içinde çözümünüz var. dinamo R/F Depo Transferi dinamo Depo Transferi Hammadde Deposu İmalat Alanõ

9 Örnek 4 : Seri numarasõndan tek okuma Bazõ malzemelerinize (ürünlerinize) seri numarasõ vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Seri numarasõnõn yanõnda parti numarasõ, lokasyon kodu veya nitelik bilgileri gibi ayraçlarõnõz da olabilir. Bu durumda etiketinizin üzerinde bir çok barcode işareti olabilir. dinamo da hepsini tek tek okumak yerine sadece seri no bilgisini okutarak işlem gerçekleştirilebilir. Çünkü dinamo sistemi sistem içindeki seri numaralarõnõn tekil olmasõnõ sağlayabilir, bu sayede tek okuma ile kaydõn tümüne ulaşabilir. Tek okuma ile işlem yapabilme imkanõ Ürün: dinamo bütün modüller Parti : Seri : Siz okuma yaptõkça sağ tarafta gördüğünüz her satõr otomatik olarak oluşur.

10 Örnek 5 : Üretim girişi esnasõnda etiketleme Üretim girişi esnasõnda istiyorsunuz ki ürünlerin üzerine Kod-Lot-Seri- Net Kg-Brüt Kg bilgilerini taşõyan etiket kolayca hazõrlanabilsin? dinamo kullanmõyor iseniz, yapmanõz gereken aynõ bilgileri bir kez daha etiket programõnõza girmektir... Bu arada sisteme işlediğiniz bilgiler ile ikinci kez girdiğiniz etiket bilgilerinin doğruluğunu sağlamak sizin sorumluluğunuzda olacaktõr. Üretim girişi yaparken aynõ anda etiketlerinizi hazõrlayabilirsiniz. dinamo Üretim Girişi Halbuki dinamo da ikinci bir işleme gerek yok, üretim bilgilerini bilgisayarõnõza girerken o anda etiketiniz hazõr olur. Bu sayede önce etiketleyip sonra okumaya veya önce sisteminize sonra da etiket programõnõza bilgi girmeye gerek kalmaz. Ürün : Parti : Seri : Net Kg : Brüt Kg:

11 Örnek 6 : Sevk irsaliyesinin üzerinde BARCODE kullanõmõ Bu uygulama barcode kullanõmõ ve depo otomasyonu için çok önemli imkan sağlar. Müşteriniz sizin gönderdiğiniz malzemeleri kolayca teslim alõp, işlemini yapabilir. Şimdi ürünlerinizi teslim alan bir depocuyu düşünün, varsayalõm ki göderdiğiniz her şeyin üzerinde barcode etiketleri olsun ve gene varsayalõm ki depocu bu etiketleri okuyacak Eline okuyucuyu aldõ ve malzemelerin yanõna gitti. 2. El terminalinde ki programõ kullanarak okumalarõ yaptõ. 3. Yerine döndü, el terminalini bilgisayarõna bağladõ ve okuduğu bilgileri transfer etti. 4. Depo giriş programõna girdi, transfer etttiği bilgileri çağõrdõ ve kayõt etti. Ama siz müşterinize sağ taraftaki gibi bir sevk irsaliyesi gönderirseniz, bilgi girişini doğrudan depo giriş programõna yapacak, kõsacasõ yukarõdaki ilk 3 adõm olmayacaktõ. Sağ taraftaki uygulamanõn farklõ uygulama şekilleri olabilir. Örneğin irsaliye formunuz üzerine barcode basmaya uygun olmayabilir, bu durumda müşterinize irsaliye kalemlerini içeren ama üzerinde barcode bilgileri de olan ikinci bir liste (çeki listesi gibi) verebilirsiniz. Müşterinizin Depo Giriş Programõ dinamo içinde bunun için tek yapmanõz gereken irsaliyenizi kağõda bastõrdõktan sonra bu listeyi de bastõrmanõz. Çünkü dinamonun her uygulamasõ sõnõrsõz sayõda formu ve etiketi destekler.

12 Örnek 7 : Üretimin izlenmesinde BARCODE kullanõmõ Üretimin BARCODE ile takibi çok konuşulmasõna rağmen yaygõn olarak uygulanmaz. Bunun ilk ve çok basit nedeni ortada okutulacak bir barcode olmayõşõdõr. Üretim operasyonõz, siparişin tüm bilgilerini içerecek şekilde üretim emrinizin üzerinde yer alabilir. Bir an düşünün, hangi noktada neyin barcode işaretini basarsanõz daha sonra onu okuyarak izleyebilirsiniz? Bir başka basit soru ise : Bu okuduğunuz bilgiler sipariş sisteminiz ile nasõl birleştirecek ve siz hangi siparişin hangi aşamada olduğunu görebileceksiniz? Gördüğünüz gibi başarõlõ bir izleme için önce bir alt yapõnõz olmalõ, sonra da buna uygun dizayn edilmiş bir izleme sistemi. dinamo, bu düzeni son derece doğal olarak kurar, üretim emirleri kendi rotalarõnõ bilir, bu rota üzerinde yer alan operasyonlarõn sistem tarafõndan üretilen kodlarõ vardõr ve siz sadece tek okuma ile sonuca ulaşabilirsiniz. Sağ taraftaki örnekte bir üretim emrinin ilk operasyonunu görüyorsunuz (yeşil bant) ve onun bir barcode u var. Operatörünüz bu işareti ve kendisini tanõmladõğõnda geriye sadece ne yaptõğõnõ söylemek kalõr. Üretim operatörünüz kendisine gelen operasyon emrini okutup, sisteme aktarmak istediği bilgileri kolaylõkla söyler. Yapõlan eylem üretim veya duruş olabilir, tezgahõnõza yerleştirebileceğiniz bir duruş kodlarõ panosu ile duruş sebeplerinin de kolayca girişini sağlayabilirsiniz. Bu bilgiler üretim emri (MPS) içinde birleşir, bu sayede hangi müşterinin hangi siparişinin hangi aşamada olduğu kolayca görünür, hatta isterseniz müşteriniz bile doğrudan bakõp görebilir. Internet Müşteriniz

13 Örnek 8 : Sayõm Barcode kullanõmõ depo, mağaza veya demirbaş sayõmlarõnõzõ kolaylaştõrõr. Bu sayede sayõm için harcanan zaman en aza indirilmiş olur. Sayõm başlamadan önce dinamo sayõm programõ sayõm yapõlacak bölgenin stok bilgilerinin son durumunu tespit eder. Klasik olarak sayõm sayõlanla olmasõ gerekenin kõyaslamasõdõr. Bir başka uygulamasõ ise bilgisayar kayõtlarõnda var olan malzeme veya demirbaşlarõn onaylanmasõ şeklinde düşünülebilir. Bu durumda el terminalinin içine var olmasõ gerekenler listesi yüklenir, sayõmõ yapan kişi bu listeyi okuma yaparak doğrular. Bir el terminali ile sayõm alanõndaki okumalar tamamlanõr. Sayõm sonuçlarõ daha önceden liste ile kõyaslanõp raporlanõr.

14 Örnek 9 : Üretim takibinde diyalog-traveler yöntemi diyalog - traveler, üretimi tek tek takip edilecek ürünler için son derece pratik bir yöntemdir. dinamo iş emri sisteminden TRAVELER basõlõr Örneğin bir üründen 100 adet üretilecek olsun. Üretim rotasõnda da 5 operasyon bulunsun. İş emri yerine her biri 5 etiketten oluşan 100 set yaratabiliriz ve malzeme ile beraber üretim hattõna veririz. Her operatör işlemi bitirdikçe kendisine ait etiketi okutur, bunun dõşõnda bir bilgi girişine ihtiyaç kalmaz. dinamo MPS ve İmalat İzleme yazõlõmlarõ bu bilgiyi anõnda değerlendirerek hangi operasyonda ne yapõldõğõnõ, hangi operatörün ne kadar yaptõğõnõ ve süreleri değerlendirecektir. Bu uygulamanõn bir çok farklõ çeşitlemesi düşünülebilir; örneğin operatörler herhangi bir okuma yapmaz ve sadece kendilerine ait etiketi kopartõp bir kutuya koyarlar. Daha sonra bu etiketler toplu olarak okutulabilir. Her üretim operatörü işlem tamamlandõkça kendisine ait olan etiketi okutur. (veya koparõp bir kutuya koyar) Gelişmeler ve üretimin akõşõ anõ anõna izlenebilir.

15 Örnek 10 : STOK-ID uygulamasõ (tek okuma çok bilgi) Stok-ID yönteminin niçin gerekli olduğuna en iyi örnek belki de ayakkabõ mağazacõlõğõdõr. Klasik anlayõşa göre yapõlan bir etiket dizaynõ. Bugünün perakendecilik anlayõşõna uygun olarak mağazada satõlan (veya mağazada bulunan) ayakkabõlarõn modeli, derisi, tabanõ, ölçüsü gibi ayrõntõlar izlenmek durumundadõr. Bunlarõn bütün olasõlõklarõnõ düşünerek stok kodu vermeye kalkõlõr ise, sonuçta on binlerce kod sahibi olur ve asla etkin bir üretim takibi veya maliyetlendirme yapamazsõnõz. (Bugün bir çok firma buna benzer bir yöntem izlediği için stoğunda bulunan ürünlerin ayrõntõlarõnõ bilmeden hareket etmektedir). dinamo da, ürünü tanõmlayan bu ayrõntõlar VARYANT olarak tanõmlanõr, bu sayede son derece dinamik bir kodlama imkanõ kazanõlõr. Ancak bu sefer de etiketleme aşamasõnda önemli bir sorun çõkar. Çünkü bir ayakkabõyõ tanõmlamak için bir çok kodun bilinmesi gerekir. İşte diyalog tarafõndan geliştirilen Stok-ID yöntemi bu problemi kolayca çözer. Bütün ayrõntõlarõ tek kod içine birleştirir, okutulduğu zaman ise bunlarõ tekrar deşifre eder. Bu yöntemin bir diğer faydasõ ise etiketin küçülmesidir.. Stok-ID sistemi ile tasarlanmõş olan aynõ bilgileri içeren etiket. Not : Stok-ID yöntemi diyalog tarafõndan geliştirilmiş olan ve sadece dinamo ve d/7000 yazõlõmlarõnda olan bir özelliktir.

16 Örnek 11 : Depo içi adres etiketi (lokasyon etiketi) Satõn aldõğõnõz veya ürettiklerinizi adreslenmiş bir deponun içine yerleştirmek daha sonraki işlemlerinizi kolaylaştõracaktõr. Satõnalma veya Üretim Girişi yaparken depo içi lokasyon seçilebilir. Eğer bir soğuk hava deposu kullanmak durumunda iseniz bu ihtiyaç daha da önemlidir çünkü deponun içinde harcanacak süre en aza indirilmelidir. dinamo stok-depo sistemi 4 boyutlu lokasyon kodlamasõna imkan verir, malzemenin depoya kabulü esnasõnda yerleştirilebilecek boş lokasyonlar listelenir yapõlan seçime göre malzeme stoğa girer. Üzerinde lokasyon bilgisi etiket yerleştirme yapacak olan operatörünüzün işini kolaylaştõracağõ gibi daha sonra yapacağõnõz malzeme hareketi veya sayõm işlemlerinize büyük katkõda bulunacaktõr.

17 Örnek 12 : Depodan Satõş (Sipariş) Uygulamasõ Büyük bir deponuz var, ürünleriniz sõnõflanmõş ve kodlanmõş (ürünleriniz üzerlerine etiket yapõştõrõlmasõna uygun değil ise raflarõnõz etiketlenebilir). Müşteriniz depoyu gezerken aynõ zamanda sipariş de verecek, dolayõsõ ile yanõnõzda bir el terminali var, müşteriniz hangi üründen isterse okutuyor ve miktarõ yazõyorsunuz. Gezintiniz bittiğinde el terminalinizde müşterinizin satõn almak istedikleri var, müşteriniz bunlarõn bir kõsmõnõ hemen kalanõ ise başka bir tarihte sevkini istiyor olabilir. Sağ taraftaki kurguyu izlerseniz dinamo nun bu akõş şekline nasõl uyum sağladõğõnõ göreceksiniz. Müşteriniz ile beraber depoya giriyorsunuz (belki de mağazanõza). Müşterinizin istediği ürünlerin etiketlerini okutuyor ve istenen miktarõ söylüyorsunuz. Daha sonra bilgisayarõnõzõn yanõna gelip bu bilgileri ana sisteme aktarõyorsunuz. dinamo da bu amaç için geliştirilmiş bir GateWay yazõlõmõ vardõr. Şimdi ister bu bilgiyi siparişe, ister irsaliye veya faturaya çağõrabilir, müşterinize özgü fiyatlayabilir ve işlemleri büyük bir hõzla gerçekleştirebilirsiniz. (*) dinamo içinde yer alan OT/VT GateWay uygulamasõ ile sisteme giren bilgi herhangi bir uygulama tarafõndan doğrudan kullanõlabilir. Bu sayede tek noktadan sisteme giren bilgi kullanõm amacõna göre istendiği gibi defalarca kullanõlabilir.

18 Örnek 13 : İrsaliye ile sevk edilenin kontrolu Amaç : Sistemde hazõrlanan irsaliye ile yükleme noktasõnda (gönderilmekte olanlar) hazõrlanan ürünlerin aynõ olup olmadõğõnõ kontrol etmek. İrsaliye, müşterinin siparişi õşõğõnda hazõrlanõr. El terminali ile sahada bulunan yükleme operatörü bu irsaliyeyi ekranõna çağõrõr. Bu uygulamanõn hedefi bilgisayarõmõzda yaptõğõmõz seçime göre yükleme yapmaktõr. Bu uygulama prensip olarak bir RF uygulamasõdõr (firmanõn sevk metoduna göre BATCH olarak da düşünülebilir). El terminaline gönderilecek irsaliyenin numarasõ yazõlõr ve ürünlerin etiketleri okunmaya başlanõr, hatalõ okumalarda operatör uyarõlõr, doğru okunanlar listeden çõkartõlõr. Bu sayede yüklemenin irsaliyeye uygun olup olmadõğõ % 100 kontrol edilmiş olur. İrsaliyede belirtilen parti seri numarasõna sahip ürünleri depo içinden seçer ve okutur. Hatalõ okuma yapa ise uyarõlõr, doğru okumalar otomatik olarak listeden çõkar. Müşterinin sevkiyatõ % 100 doğrulanõr ve sevk edilir.

19 Örnek 14 : Müşteriye özgü kodlama - etiketleme Bazen ürünlerinizin üzerindeki etiketler müşteriniz için hiç bir şey ifade etmez, kendi stok kodlarõ ve kendi istedikleri bilgileri etiket üzerinde görmek isterler. Bir ürününüzü çeşitli müşterilere satõyor ve bunlarõn bir kõsmõ kendilerine özgü kod, açõklama ve etiket istediklerinde sevkiyat alanõnõzda gerçek bir problem yaşamaya başlarsõnõz. Bu problem dinamo içinde kolayca çözülebilir. Her ürününüzün her müşteri için stok kodu farklõ olabilir (sizin kod sisteminiz bozulmadan) ve her müşteriniz için farklõ bir etiket tasarõmõ kullanõlabilir. Müşteriye özgü ürün etiketleri herhangi bir aşamada üretilebilir, örneğin üretimden mamul deponuza giriş esnasõnda (dinamo, üretim emrinden dolayõ müşteriyi otomatik tanõr), sipariş, irsaliye veya fatura gibi dökümanlarõn eşliğinde bu etiketler üretilebilir. Bir ürününüzün kodu TE 012 KT olsun, 2 farklõ müşteriniz var bunlardan biri kodu ile diğeri ise kodu ile bu ürünü satõn almak istesinler. Ve her biri kendilerine sevk edilecek ürünlerin üzerinde kendi dizaynlarõ olan bir etiket olsun istesinler. dinamo Üretim Girişi Dinamo açõlan iş emirlerinden dolayõ biten ürünün hangi müşteriye ait olduğunu biliyor, operatörünüz sadece istenen formatõ seçip ürünü etiketliyor. Bu sayede ürünlerinizi müşterinizin tam istediği gibi sevk edebilir, onun memnuniyetine önemli bir katkõda bulunmuş olursunuz. Niçin Önceden Basõlamõyor: Bu tür etiketlerde canlõ bilgi bulunma ihtimali çok yüksektir. Örneğin Reel No (Makara No), Ağõrlõk veya Lot No gibi değerler ancak üretim tamamlandõğõnda belirlendiği için bu tür etiketleri önceden basmak mümkün olamayabilir.

20 dinamo ve diyalog hakkõnda 8 yõldõr üretim yapanlar için yazõlõm geliştiriyoruz diyalog 1994 yõlõnda, üretim yapanlar özellikle de sipariş üzerine üretim yapan firmalarõmõz için yazõlõm geliştirmek üzere kuruldu. Bugün de aynõ çizgide devam ediyoruz. Önce MRP ve MRP-II entegrasyonunu gerçekleştirdik Üretim yapanlarõn stok ve üretim planlama amacõ ile dünyada en çok kullandõğõ MRP ve MRP-II yöntemlerini sipariş üzerine üretim için yorumladõk. Bu yorumu, finans, muhasebe, satõşdağõtõm ve maliyetlendirme uygulamalarõ ile birleştirerek ilk ürünümüz olan d/7000 i hazõrladõk (1995) d/7000, mağazanõzdaki alõşveriş hareketinden, üretim operatörünüzün duruş kaydõna kadar genişledi 1994 yõlõnda yaptõğõmõz seçimden hiç uzaklaşmadõk, tek ürünümüz olan d/7000 i sürekli geliştirdik. Bu sayede hem uluslararasõ firmalar ile rekabet edebilecek bir düzeye geldik hem de kullanõcõlarõmõzõn yatõrõmlarõnõ koruduk. Yol haritamõz, kullanõcõlarõmõzõn değişen ihtiyaçlarõdõr Yeni ürünümüz dinamo, Windows ve Internet teknolojilerini beraberce kullanmak, d/7000 ile ulaşõlan entegrasyon seviyesini yükseltmek ve kullanõcõlarõmõzõn en yüksek verimle çalõşabilmelerini sağlamak için hazõrlandõ. Üretim konusunda uzman olmamõz, muhasebe, finans, dağõtõm, CRM gibi konulardan uzak olduğumuz anlamõna gelmiyor dinamo nun içinde SPK ve VUK esaslarõna uygun bir muhasebe sistemi, çok dövizli çalõşan finans, en karmaşõk sevkiyat ve depolama uygulamalarõnõ kolayca çözebilen bir lojistik kurgusu, son derece akõllõ barcode düzenleri, müşterinizin her hareketini izleyebilen CRM uygulamalarõ, internet ile on-line konuşabilen sipariş sistemi, çok dövizli maliyetlendirme ve ülkemizin ihtiyaçlarõna göre düzenlenmiş maliyet muhasebesi gibi her biri kendi başõna birer ürün olabilecek modüller var. Reel sektöre reel, hõzlõ ve akõllõ bilgi sistemi : dinamo Her şirket günlük hayatõnda bir çok problem yaşar ama sanayi şirketleri herkesten daha fazla problemle uğraşmak zorundadõr. Bunu tahmin etmiyor, biliyoruz. Yeni yöntemleri uygulamak için çok fazla zamanõnõz olmadõğõnõ, bunun için büyük bütçeler ayõramadõğõnõzõ, hõzlõ konuşmak, hõzlõ anlaşmak ve hõzlõ uygulamak istediğinizi, üretim yazõlõmõ görmek isterken muhasebe yazõlõmõ görmek istemediğinizi de.

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

Üretim yapan firmalar için bir test

Üretim yapan firmalar için bir test Üretim yapan firmalar için bir test ERP Yazılımınız size ne kadar hizmet ediyor veya siz onu ne kadar etkin kullanıyorsunuz? Hazırlayan Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Tarih Haziran 2010 Aslında bilgisayar

Detaylı

Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans

Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans Özellikler: Bilinen şudur ki, Ses Teknolojileri en iyi toplama işleminde performans gösterir. Fakat ses teknolojileri depo yönetiminin her aşamasında kullanılabilir. MAL KABUL Gelen Malın kabulü Etiketleme

Detaylı

HAKKIMIZDA.

HAKKIMIZDA. HAKKIMIZDA 25 yıllık perakende lojistiği deneyimimiz boyunca birçok ulusal, uluslararası mağaza zincirlerinin ve özellikle de yerel zincir ana distribütörlerinin ve otomotiv sektörünün lojistik operasyonlarında

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

Plansız veya Planlı Bakım Emirleri Tek Bir Yönetim Ekranında

Plansız veya Planlı Bakım Emirleri Tek Bir Yönetim Ekranında 1 Plansız veya Planlı Bakım Emirleri Tek Bir Yönetim Ekranında NONSTOP Planlı Bakım içinde hem Plansız yapılan işlemler hem de 3 Farklı Yaklaşım ile Planlı yapılan eylemler yer almaktadır. Bütün emirler

Detaylı

İhtiyacınızıBelirleyin, Size Çözüm Sunalım. Lastik Servis Satış. Finans. Dış Ticaret. Lastik Otel Fatura. Lastik Kaplama Cari CRM

İhtiyacınızıBelirleyin, Size Çözüm Sunalım. Lastik Servis Satış. Finans. Dış Ticaret. Lastik Otel Fatura. Lastik Kaplama Cari CRM İhtiyacınızıBelirleyin, Size Çözüm Sunalım Satınalma Finans Lastik Servis Satış Dış Ticaret Lastik Otel Fatura CRM Lastik Kaplama Cari E-Fatura B2B (Bayii Yönetimi) Muhasebe E-Defter B2C( Müşteri Yönetimi)

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor 1 Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor NONSTOP Bakım Yönetimi içinde hem Plansız yapılan işlemler hem de 3 farklı yaklaşım ile Planlı yapılan eylemler yer almaktadır. Bütün emirler

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

İçindekiler 1. ConnectProf a Geçiş Entegrasyon Adımları... 3 a. Paket Seçimi... 3 b. Link Ekleme ve Analiz... 4 c. Analiz Sonucu ve Alan

İçindekiler 1. ConnectProf a Geçiş Entegrasyon Adımları... 3 a. Paket Seçimi... 3 b. Link Ekleme ve Analiz... 4 c. Analiz Sonucu ve Alan 1 İçindekiler 1. ConnectProf a Geçiş... 3 2. Entegrasyon Adımları... 3 a. Paket Seçimi... 3 b. Link Ekleme ve Analiz... 4 c. Analiz Sonucu ve Alan Kontrolü... 4 d. Hedef Seçimi... 5 e. API Hesabı Seçimi...

Detaylı

dinamo KALIP Kalıp Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo KALIP dinamo KALIP Bilgi Dosyası

dinamo KALIP Kalıp Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo KALIP dinamo KALIP Bilgi Dosyası dinamo KALIP dinamo KALIP Kalıp Kalıp Üretim Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı Yazılımı Bilgi Dosyası dinamo KALIP Yazılımı Nedir? dinamo KALIP, kalıp üretimi yapan işletmelerin; - imalat aşamalarını

Detaylı

FSMobility Fast WMS for LOGO Tiger Tanıtım

FSMobility Fast WMS for LOGO Tiger Tanıtım FSMobility Fast WMS for LOGO Tiger Tanıtım Kablosuz mobil stok yönetimi çözümlerine odaklanan FSSoftware, uluslararası firmalarda büyük projelerin deneyimlerini yaşayan uzman ekibiyle FSMobility Fast WMS

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI tmmob makina mühendisleri odası ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI 29 Kasım 1997/İZMİR Bildiriler ve Paneller mmo yayın no: 222 k EİM KURULTAYI DÜZENLEME KURULU İlknur ATEŞ Meriç BEBİTOĞLU Nurten

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak sağlayan AKINSOFT un uzun yıllardan beridir tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan yazılımlarından

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU

EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI

Detaylı

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ

DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ DEPO YÖNETİMİ VE DEPO YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNEMİ Depo nedir? Depo Hizmeti alan iç ve dış müşteriler için, depo tam zamanlı ve müşteri odaklı çalışan stratejik destek bir birimdir. Depo, katma değer üretilen

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU (Bütün sorularõn yanõtlanmasõ gerekmektedir. Gerektiği taktirde lütfen "hayõr" yanõtõnõ kullanõn. Kutularõ boş bõrakmayõn veya tire işareti koymayõn. SİYAH

Detaylı

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatı kolaylaştıran çözümler sunmak! LOGO, KOBİ lere ve Ar-Ge ye yaptığı büyük yatırımlarla büyüyor. Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine

Detaylı

Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: Bilist Hakkında

Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: Bilist Hakkında Bilist Hakkında Bilist Hakkında Kuruluş: Kişi sayısı: Sermaye: Ocak 2011 1 0 TL Müşteri sayısı: Vizyon: 1 1TÇ yazılım ürünlerini satmak ve tam desteği sağlamak; - Satış - Eğitim/Destek - Yazılım geliştirme

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1- ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ WOLVOX Mobil Satış programı ile tam entegrasyonlu

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

Üretim Yapanların Kazancını Kemiren 7 Problem

Üretim Yapanların Kazancını Kemiren 7 Problem Üretim Yapanların Kazancını Kemiren 7 Problem Kazancõnõzõ Kemiren 7 Problem Ve Çözümü Müşterinize çabuk ve doğru cevap verememek Yönetici Özeti : Bölümler arasõ bilgi akõş problemleri, yõpratan toplantõlar

Detaylı

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ Depolarını 2008 den günümüze 130 Firma 1.000 Kullanıcı İle Yönetiyor! SmartWM DEPO YÖNETİMİ Çözüm Ortaklarımız SENTIA BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN TİC. LTD.ŞTİ AKTİF PROJE VE DANIŞMANLIK ERBİLİŞİM BİLGİSAYAR

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY.

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY. Amaç: Mağazaya gelen ürünlerin teslim alınması ve mağazadan ürün çıkartılması standardının oluşturulması, Kapsam: Tüm mağaza personelini kapsar. Uygulama: 1. Mağaza tarafından fabrikaya sipariş çekilir.

Detaylı

STOKLARI & SATINALMALARI YÖNETMENİN 10 YOLU

STOKLARI & SATINALMALARI YÖNETMENİN 10 YOLU STOKLARI & SATINALMALARI YÖNETMENİN 10 YOLU Stok Yönetim Yazılımı Stoklar ve satınalmaların kontrolü, sürdürülebilir şirket yönetimi için çok önemlidir. Mali ve operasyonel açıdan doğrudan sonuçları vardır.

Detaylı

dinamo Yan-Sanayi dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı

dinamo Yan-Sanayi dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı Ana Sanayi Yan Sanayi Entegrasyonu dinamo Yan-Sanayi Otomotiv ve Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmalarının ERP & E-Business Yazılımı dinamo Yan-Sanayi ERP & E-Business Yazılımı ve Açık Çek Uygulaması Yönetici

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

Lojistik Bilişim Çözümleri. ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım

Lojistik Bilişim Çözümleri. ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım Lojistik Bilişim Çözümleri ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım ÇÖZÜM Bilgisayar ve Yazılım 15 yıllık bir tecrübe ve bilgi birikimi ile 2002 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet konumuz Lojistik Bilişim Çözümleri

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI xproje Erp Uygulamaları MyArge Bilgi Teknolojileri İletişim = 0 544 413 20 86 bilgi_arge@myarge.com Projelerinizde Teknolojiyi En Üst Seviyede Kullanarak

Detaylı

Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35

Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35 Anasayfa tedarik.aldora.com.tr Aldora Mobilya Intuitive SAY (Satın Alma Yönetimi) Karşılama Ekranı 1 / 35 Kayıtlı Kullanıcı Girişi Değerleri tedarikçimiz; Kayıtlı Kullanıcı Girişi ekranından önceden göndermiş

Detaylı

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın!

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO 3 ile iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi yönetirken verimliliğinizi de artırabilirsiniz. GO 3 rol bazlı kişiselleştirilebilir

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi

NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi NEO - Depo ve Sevkiyat Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen NEO-Depo ve Sevkiyat Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

İNTERNET. 400 yeni abone katõlõyor.

İNTERNET. 400 yeni abone katõlõyor. İNTERNET İnternet dünya genelinde bilgisayar ağlarõnõ birbirine bağlayan ve ağlarõn ağõ olarak da anõlan adeta sõnõrsõz bir iletişim ve bilişim ortamõdõr. 1969 yõlõnda Amerika Birleşik Devletleri İleri

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için)

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım

Detaylı

SİTE KULLANIMI. Sepete Ürün Ekleme. Sepeti Onaylama

SİTE KULLANIMI. Sepete Ürün Ekleme. Sepeti Onaylama SİTE KULLANIMI Üye Girişi Anasayfa Sepete Ürün Ekleme Sepeti Onaylama Sipariş Adımları Fatura Bilgisi Teslimat Bilgisi Teslimat Yönetimi Ödeme Seçeneği Sipariş Onaylama Üyelik Bilgileri Düzenlemeleri Hesap

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

KOMNET&KOMCARE&KOMTRAX EĞİTİM. Nisan 2016 ANTALYA

KOMNET&KOMCARE&KOMTRAX EĞİTİM. Nisan 2016 ANTALYA Nisan 2016 ANTALYA Komnet Tanım Komnet kullanıcı sayıları Bayi tipleri 2015-2016 Yenilikler Teslimatta bayi seçimi Komnet kullanırken eksiklerimiz Uygulamalar Komnet Tanım Diğer Muhasebe Programlarında

Detaylı

MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI

MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI MATRİKS TRADER DERİNLİKLİ EMİR EKRANI Versiyon 7.1.1 10.8.2014 Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. DERİNLİKLİ EMİR EKRANI İÇİNDEKİLER : 1. GÖRÜNÜM-KISIMLAR 1.1. Hesap Bilgi Paneli 1.2. Emir Giriş Paneli

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

Stok Nasıl Azaltılır ve Bir Daha Artmaz

Stok Nasıl Azaltılır ve Bir Daha Artmaz Stok Nasıl Azaltılır ve Bir Daha Artmaz Hazırlayan : Cengiz Pak Stok Nasıl Azaltılır? Stokların biraz şişkin olması iyi mi kötü mü, azaltılmalı mı yoksa azaltılmamalı mı? Bu soruya farklı zamanlarda farklı

Detaylı

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar 21 Mayıs 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ulusal Marketler ile Çalışanların Programımızdan e-fatura Hazırlaması Ulusal Marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

Tanıtım Kataloğu SMARTUYS. Tekstil İşletmeleri için Üretim Yönetim Sistemi

Tanıtım Kataloğu SMARTUYS. Tekstil İşletmeleri için Üretim Yönetim Sistemi Tanıtım Kataloğu SMARTUYS Tekstil İşletmeleri için Üretim Yönetim Sistemi GİRİŞ SMART projesi SERKON Makina nın yıllardır profesyonel çözümler ürettiği Tekstil makinaları alanı dışında yazılım sektörüne

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

Express İthalat sistemi. Gönderen için kullanım kılavuzu

Express İthalat sistemi. Gönderen için kullanım kılavuzu Express İthalat sistemi Gönderen için kullanım kılavuzu TNT Express İthalat sistemi Bu sistem, ithalat gönderilerinin organize edilmesi için hazırlanmıș, kullanımı kolay online bir programdır. TNT Express

Detaylı

HAKKIMIZDA.

HAKKIMIZDA. HAKKIMIZDA 25 yıllık perakende lojistiği deneyimimiz boyunca birçok ulusal, uluslararası mağaza zincirlerinin ve özellikle de yerel zincir ana distribütörlerinin ve otomotiv sektörünün lojistik operasyonlarında

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, NET3D Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Sempa NEON G4 Depo Otomasyonu 2.400 10 800 2 1.100 Stok Lokasyon Modülü 1.200 6 480 2 1.100 Mobil Teslimat Modülü 1.200 8 880 2 1.

Sempa NEON G4 Depo Otomasyonu 2.400 10 800 2 1.100 Stok Lokasyon Modülü 1.200 6 480 2 1.100 Mobil Teslimat Modülü 1.200 8 880 2 1. Depo Eğitim Şehirdışı Sempa NEON G4 Depo Otomasyonu Lisans (TL) Saat Fiyatı Gün Fiyatı Sempa NEON G4 Depo Otomasyonu 2.400 10 800 2 1.100 Stok Lokasyon Modülü 1.200 6 480 2 1.100 Mobil Teslimat Modülü

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.kaledata.com kaledata@kaledata.com 1 IBpro AMBAR VE SEVKİYAT YÖNETİMİ TANITIMI 2 NEDEN AMBAR OTOMASYONUNA İHTİYACIMIZ VAR? Ambarın planlanması ve yerleştirme alanlarının

Detaylı

ODETTE ETİKETİ & E-İRSALİYE PROGRAMI v2

ODETTE ETİKETİ & E-İRSALİYE PROGRAMI v2 ODETTE ETİKETİ & E-İRSALİYE PROGRAMI v2 26/10/2015 1 20 Novembre, 2010 Genel İÇİNDEKİLER KURULUM & PARAMETRELER GENEL ÖZELLİKLER ETİKET BASMA İRSALİYE GİRİŞİ TRANSFER DOSYASI OLUŞTURMA OTOMATİK E-İRSALİYE

Detaylı

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre TM Ataşehir deki 1 İki Problem Tek Çözüm Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre Ne öneriyoruz? Müşterilerinize daha kaliteli ve hatasız hizmet sunmak ve farklılık yaratmak, aynı zamanda

Detaylı

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler Yusuf Kanl Kuşkusuz 45 yõllõk tarihiyle ülkemizin günlük ilk İngilizce gazetesi olmasõ nedeniyle genel yayõn yönetmenliğini yapmakta olduğum Turkish Daily News gazetesi hem diğer yabancõ dilde yayõn yapan,

Detaylı

LOGO Perakende Modülü

LOGO Perakende Modülü Mağazanızın Yeni Yöneticisi LOGO Perakende Modülü Hayatınızı Kolaylaştırın, Verimliliğini Artırıp Rekabette Öne Geçin! With LOGO Perakende Modülü! LOGO Perakende Modülü, LOGO nun mağazaların operasyonel

Detaylı

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu Agency-1 Golf Otomasyonu 5N 1K Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Kim? Ne? Agency-1 Golf Otomasyonu Golf Organizasyonu yapan işletmelerin sektörel ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş bir yazılımdır. Bilinen

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri

Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri Freedom ERP Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri Temel Teknoloji Barkod Otomasyonu ve Kurumsallaşma İlişkisi Kurumsal olmak nedir? Aşağıda okuyacağınız

Detaylı

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Orhan MATARACI, Mustafa İLKER Tapu

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

LOGO Perakende Modülü

LOGO Perakende Modülü Mağazanızın Yeni Yöneticisi LOGO Perakende Modülü Hayatınızı Kolaylaştırın, Verimliliğini Artırıp Rekabette Öne Geçin! With LOGO Perakende Modülü! LOGO Perakende Modülü, LOGO nun mağazaların operasyonel

Detaylı

www.vegayazilim.com.tr Tel: 0.312. 428 63 53

www.vegayazilim.com.tr Tel: 0.312. 428 63 53 www.vegayazilim.com.tr Tel: 0.312. 428 63 53 VENDOR Araçta Muhasebe Sistemleri, araçta sıcak ve soğuk satış yapma imkanını saglayıcı çözümler sunan, plasiyer root takibatı yaparak iş kolaylığı, hız ve

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

ERP(Enterprise Resource Planning)

ERP(Enterprise Resource Planning) ERP(Enterprise Resource Planning) 2 EDM ERP: Bir işletmenin, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, envanterden CRM'e tüm fonksiyonlarını kapsayan entegre bilgi sistemleridir. 3 EDM ERP Nedir?

Detaylı