dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi"

Transkript

1 diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

2 dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan, üretimini izleyemeyen işletmelerde sõk sõk barcode sistemi kurularak düzene girilebileceği, bu konuda araştõrma yapõldõğõ veya yapõlmasõ gerektiği konuşulur; en azõndan biz bu cümleleri çok duyduk. Yukarõdaki varsayõm hem doğru hem yanlõş. Doğru çünkü barcode tekniği hatayõ azaltabilir, işlemleri hõzlandõrabilir; yanlõş çünkü barcode tekniği kendi başõna değil ancak hedeflenen işi yapabilecek yazõlõm seti ile beraber anlamlõdõr. Aksi halde etiket basar, okutur ama hiç bir netice elde edemeyebilirsiniz. BARCODE aslõnda son derece basit bir tekniktir, netice olarak gözle okunabilen, elle yazõlabilen bir karakter dizisinin çubuk kodlar ile ifadesinden ibarettir. Etkin kullanõmõ için öncelikle BARCODE olarak basõlabilecek bir kod setinin olmasõ gerekir, kodlarõnõz işinize uygun değil ise BARCODE larõnõz da olmayacaktõr. Uygulamanõzõn genel tasarõmõnda ise neyin hangi aşamada etiket haline dönüşeceği ve hangi aşamada nasõl okunacağõna karar verirsiniz. İşte bu şekilde düşünmeye başladõğõnõzda asõl sihirin BARCODE un kendisinde değil ama iş akõşõnõzõn içinde olduğunu göreceksiniz. Bu dökümanda, yazõlõmõ içinde gerçekleştirilebilecek BARCODE uygulama örneklerini tanõtmaya çalõştõk. dinamo yazõlõmõ içinde her noktada kullanõlabilen bu kodlama biçiminin uygulamalarõ aslõnda hayal ile gücü sõnõrlõ; örneklerimizin yapõlabilecekler konusunda fikir verebileceğini, bu fikirleri kendi işletmenize göre daha da geliştirebileceğinizi düşünüyoruz. Saygõlarõmõzla diyalog

3 İçindekiler Sorular Cevaplar Örnekler 1. Satõnalma Girişi 2. Satõnalma Girişi Esnasõnda Etiketleme 3. Depolararasõ Transfer 4. Seri Numarasõndan Tek Okuma 5. Üretim Girişi Esnasõnda Etiketleme 6. Sevk irsaliyesinin üzerinde BARCODE kullanõmõ 7. Üretimin İzlenmesinde Barcode Kullanõmõ 8. Sayõm 9. Üretim Takibinde diyalog traveler Yöntemi 10. Stok ID uygulamasõ (tek okuma çok bilgi) 11. Depo İçi Adres Etiketi (lokasyon etiketi) 12. Depodan Satõş (Sipariş) Uygulamasõ 13. İrsaliye ile Sevk Edilenin Kontrolu 14. Müşteriye Özgü Kodlama (etiketleme) dinamo ve diyalog hakkõnda Soru, yorum ve katkõlarõnõz için :

4 S o r u l a r - C e v a p l a r dinamo içindeki hangi programlar etiket basabilir? dinamo seti içinde yer alan bütün programlar etiket basabilir, bu etiketlerin üzerinde barcode, resim veya grafik görüntüler olabilir. Barcode sadece etiketlerde mi yer alabilir? Hayõr, barcode işaretleri dinamo nun ürettiği bütün dökümanlarda yer alabilir. Örneğin sevk irsaliyenizin her satõrõnda ilgili ürününüzün barcode işareti olabilir, bu sayede müşterinizin depo girişi olağanüstü kolaylaşõr. Veya her evrakõnõzõn KOD-Numarasõ aynõ zamanda barcode olarak basõlabilir, örnekleri sonsuz şekilde çoğalmanõz mümkün. Hangi barcode türlerini kullanabilirim? Barcode yazõcõnõzõn tanõyabildiği bütün fontlarõ (barcode sembol setlerini, Code 39, EAN13, EAN ) kullanabilirsiniz. Hangi yazõcõlarõ kullanabilirim? Üretmek istediğiniz etiketin türüne göre lazer veya ink-jet yazõcõ kullanabileceğiniz gibi profesyonel barcode yazõlõcõlarõnõ da kullanabilirsiniz. Etiket üzerinde yer alacak bilgilerin girişini nasõl ve hangi program ile yapõyorum? Hiçbir özel giriş yapmõyor ve hiçbir farklõ yazõlõm kullanmõyorsunuz; çünkü dinamo tüm etiketlerinizi sistemdeki bilgiyi kullanarak üretebilir. Örneğin üretim sonuçlarõnõ sisteminize söylerken aynõ zamanda ürün etiketlerinizi de basabilirsiniz. Bu özelliğin ismi LIVE LABEL, kõsacasõ canlõ bilgi ile etiketi üretebilmek. Etiketler ne kadar küçük veya büyük olabilir? Yazõcõnõzõn kağõt sõnõrlarõ ile sõnõrlõsõnõz, dinamo tarafõndan getirilen herhangi bir sõnõr yok. Tedarikçimize sipariş verirken aynõ zamanda etiket üretip ona gönderebilir miyiz? Evet, dinamo da her noktada etiket üretebilirsiniz. Yukarõdaki ihtiyacõ karşõlamak için Satõnalma Siparişi içinden etiketlerinizi basmanõz yeterli. Not : Tedarikçiniz dinamo kullanõyor ise buna gerek yoktur, çünkü o zaman sizin istediğiniz etiket formatõnõ, sizin kodlarõnõz ile o hazõrlayabilir.

5 S o r u l a r - C e v a p l a r Bazõ müşterileriniz kendi stok kodlarõnõ içeren, onlar için dizayn edilmiş etiketler isterse ne olacak? dinamo da her uygulama için sõnõrsõz sayõda etiket tanõmlanabilir, dolayõsõ ile her müşteri için farklõ bir dizayn olabilir. Bunun yanõnda sistem hem sizin hem de müşterinizin kodlarõ ile işlem yapabilmektedir. Bu iki özelliği sayesinde yukarõdaki problem kolayca çözülmüş olur. Müşterinizin bilgi girişini kolaylaştõrmak için istedikleri kod u irsaliyenize de yerleştirebilir, hatta bir de barcode işaretini ekleyebilirsiniz. Bu sayede hem ürünlerinizin hem de evrakõnõzõn üzerinde müşterinizin istediğinden fazlasõnõ ona vermiş olursunuz. İş emri takibinde barkod kullanõlabilir mi? Evet, dinamo iş emri sistemi bu tür isteklerinize uygun tasarlandõ. Tek bir okuma ile İş emri, müşteri, ürün, tezgah, operasyon bilgileri ekrana gelebilir; operatörün girmesi gereken bilgi en aza indirilir. (Örnekler kõsmõna bakõnõz) dinamo kullanõyorsam ayrõ bir depo otomasyon yazõlõmõ almama gerek var mõ? Hayõr yok. dinamo stok ve depo sistemi son derece kapsamlõ bir uygulamadõr; sistemi barcode ile desteklediğinizde hem depo otomasyonunu gerçekleştirebilir hem de stoklarõnõzõn doğruluk oranõnõ arttõrõrsõnõz. Demirbaşlarõmõ etiketleyebilir miyim? Elbette, dinamo Sabit Kõymetler modülü de diğerleri gibi etiket üretebilir. Bu sayede demirbaşlarõnõzõn gerekli gördüğünüz her türlü bilgisini etiket tasarõmõnõzõn içine alabilirsiniz. Ürün ve yarõmamul etiketlerinde kalite test ve ölçüm değerleri yer alabilir mi? dinamo yazõlõmõ içinde bulunan Kalite modülü kullanõldõğõnda her türlü test ve ölçüm değeri ürün bilgileri ile beraber etiket üzerinde yer alabilir. Bu sayede her üretim partisi kendisine özgü değerler ile etiketlenebilir.

6 Örnek 1 : Satõnalma Girişi Satõn aldõğõnõz bir malzemenin üzerinde veya beraberinde gelen bir dökümanda barcode var ise bu aşağõdakilerden biri olabilir : 1. Tedarikçi kendisine ait bir kodun barcode işaretini göndermektedir. 2. Tedarikçi sizin kodunuzun karşõlõğõ olan bir barcode işareti kullanmaktadõr (tedarikçiniz diyalog programõ kullanõyor ise bu mümkün). dinamo, her iki durumda da gelen kodu tanõyarak işlem yapabilir. dinamo da bir stok kodunun sõnõrsõz sayõda üretici kodu olabilir (her tedarikçi kendisine göre bir kod veriyor veya zaman içinde kendi kodunu değiştiriyor olabilir) bu sayede okunan kod sistem içinde geçerli olan koda anõnda çevrilir. Bir çok programda bu özellik olmadõğõ için şirketler kendisine satõlan ürünlerin üzerinde kendilerine ait kod olmasõnõ ister, dinamo bu ihtiyacõnõzõ da karşõlar (Müşteri kodlarõ ile etiketleme örneğine bakabilirsiniz) Tedarikçilerinizden farklõ farklõ kodlar ile aynõ malzeme gelebilir dinamo Satõnalma İrsaliyesi Sistem üretici kodunu tanõyor ve ekrana sizin stok kodunuz geliyor Sizin sisteminizdeki Stok Kodu CV 30*67 Hammadde Deposu

7 Örnek 2 : Satõnalma Girişi Esnasõnda Etiketleme Satõn aldõğõmõz ürünlerde BARCODE yok veya yeniden etiketlemek istiyorsunuz, dolayõsõ ile satõn alma irsaliyesi girerken aynõ zamanda etiket basmanõz gerekebilir... Satõn alma irsaliyesi (veya irsaliyeli fatura) ile giriş yaparken stok kodunuzu, var ise Lot / Seri bilgilerinizi, malzemenin giriş miktarõnõ, tedarikçinizi zaten yazõyorsunuz. Bu aşamada herhangi bir yeni bilgi girişi yapmadan etiketlerinizi bastõrabilirsiniz. Etiketlerinizin üzerinde içinde bulunduğunuz uygulamanõn ulaşabildiği tüm bilgiler istenildiği gibi kullanõlabilir. Örneğin satõnalma girişinde hem tedarikçi hem de stoğun tüm bilgileri kullanõlabilir; buna göre etiketinizin üzerinde kod-lot-seri gibi işlemekte olduğunuz girişin bilgilerinin yanõnda tedarikçinin adõ, telefonu veya ilgili stok kaleminin teknik parametreleri veya giriş esnasõnda yapõlan kalite test sonuçlarõ olabilir. Tedarikçilerinizden gelen malzemenin üstünde herhangi bir etiket veya barcode bilgisi yok. dinamo Satõnalma İrsaliyesi Bu kez bilgiyi klavyenizden gireceksiniz (ister kendi stok kodunuzu ister tedarikçinizin stok kodunu kullanarak).bilgi girişi esnasõnda etiketlerinizi de o anda basabilirsiniz 3456 Hammadde Deposu

8 Örnek 3 : Depolararasõ transfer Depodan depoya transfer işlemlerinizi BARCODE etiketlerinizi okutarak yapabilirsiniz. Bunun için iki farklõ uygulama yapõlabilir : Bir ambarõnõzdan diğer ambarõnõza malzeme transfer ederken 1. Okutmak istediğiniz malzemeler bilgisayarõnõza bağlõ bir okuyucudan uzakta olabilir ve bu malzemeler okuma noktasõna taşõnamaz durumdadõr. 2. Okunacak etiketler (malzemeler) okuma noktasõndan geçmektedir (marketlerde olduğu gibi). Birinci durumda kablosuz bir okuyucu kullanmalõsõnõz, bunun da 2 türü olabilir BATCH veya RF. İkinci durumda ise bilgisayarõnõza doğrudan bağlõ olan herhangi bir okuyucu olabilir. Her iki durumda da dinamo sistemi içinde çözümünüz var. dinamo R/F Depo Transferi dinamo Depo Transferi Hammadde Deposu İmalat Alanõ

9 Örnek 4 : Seri numarasõndan tek okuma Bazõ malzemelerinize (ürünlerinize) seri numarasõ vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Seri numarasõnõn yanõnda parti numarasõ, lokasyon kodu veya nitelik bilgileri gibi ayraçlarõnõz da olabilir. Bu durumda etiketinizin üzerinde bir çok barcode işareti olabilir. dinamo da hepsini tek tek okumak yerine sadece seri no bilgisini okutarak işlem gerçekleştirilebilir. Çünkü dinamo sistemi sistem içindeki seri numaralarõnõn tekil olmasõnõ sağlayabilir, bu sayede tek okuma ile kaydõn tümüne ulaşabilir. Tek okuma ile işlem yapabilme imkanõ Ürün: dinamo bütün modüller Parti : Seri : Siz okuma yaptõkça sağ tarafta gördüğünüz her satõr otomatik olarak oluşur.

10 Örnek 5 : Üretim girişi esnasõnda etiketleme Üretim girişi esnasõnda istiyorsunuz ki ürünlerin üzerine Kod-Lot-Seri- Net Kg-Brüt Kg bilgilerini taşõyan etiket kolayca hazõrlanabilsin? dinamo kullanmõyor iseniz, yapmanõz gereken aynõ bilgileri bir kez daha etiket programõnõza girmektir... Bu arada sisteme işlediğiniz bilgiler ile ikinci kez girdiğiniz etiket bilgilerinin doğruluğunu sağlamak sizin sorumluluğunuzda olacaktõr. Üretim girişi yaparken aynõ anda etiketlerinizi hazõrlayabilirsiniz. dinamo Üretim Girişi Halbuki dinamo da ikinci bir işleme gerek yok, üretim bilgilerini bilgisayarõnõza girerken o anda etiketiniz hazõr olur. Bu sayede önce etiketleyip sonra okumaya veya önce sisteminize sonra da etiket programõnõza bilgi girmeye gerek kalmaz. Ürün : Parti : Seri : Net Kg : Brüt Kg:

11 Örnek 6 : Sevk irsaliyesinin üzerinde BARCODE kullanõmõ Bu uygulama barcode kullanõmõ ve depo otomasyonu için çok önemli imkan sağlar. Müşteriniz sizin gönderdiğiniz malzemeleri kolayca teslim alõp, işlemini yapabilir. Şimdi ürünlerinizi teslim alan bir depocuyu düşünün, varsayalõm ki göderdiğiniz her şeyin üzerinde barcode etiketleri olsun ve gene varsayalõm ki depocu bu etiketleri okuyacak Eline okuyucuyu aldõ ve malzemelerin yanõna gitti. 2. El terminalinde ki programõ kullanarak okumalarõ yaptõ. 3. Yerine döndü, el terminalini bilgisayarõna bağladõ ve okuduğu bilgileri transfer etti. 4. Depo giriş programõna girdi, transfer etttiği bilgileri çağõrdõ ve kayõt etti. Ama siz müşterinize sağ taraftaki gibi bir sevk irsaliyesi gönderirseniz, bilgi girişini doğrudan depo giriş programõna yapacak, kõsacasõ yukarõdaki ilk 3 adõm olmayacaktõ. Sağ taraftaki uygulamanõn farklõ uygulama şekilleri olabilir. Örneğin irsaliye formunuz üzerine barcode basmaya uygun olmayabilir, bu durumda müşterinize irsaliye kalemlerini içeren ama üzerinde barcode bilgileri de olan ikinci bir liste (çeki listesi gibi) verebilirsiniz. Müşterinizin Depo Giriş Programõ dinamo içinde bunun için tek yapmanõz gereken irsaliyenizi kağõda bastõrdõktan sonra bu listeyi de bastõrmanõz. Çünkü dinamonun her uygulamasõ sõnõrsõz sayõda formu ve etiketi destekler.

12 Örnek 7 : Üretimin izlenmesinde BARCODE kullanõmõ Üretimin BARCODE ile takibi çok konuşulmasõna rağmen yaygõn olarak uygulanmaz. Bunun ilk ve çok basit nedeni ortada okutulacak bir barcode olmayõşõdõr. Üretim operasyonõz, siparişin tüm bilgilerini içerecek şekilde üretim emrinizin üzerinde yer alabilir. Bir an düşünün, hangi noktada neyin barcode işaretini basarsanõz daha sonra onu okuyarak izleyebilirsiniz? Bir başka basit soru ise : Bu okuduğunuz bilgiler sipariş sisteminiz ile nasõl birleştirecek ve siz hangi siparişin hangi aşamada olduğunu görebileceksiniz? Gördüğünüz gibi başarõlõ bir izleme için önce bir alt yapõnõz olmalõ, sonra da buna uygun dizayn edilmiş bir izleme sistemi. dinamo, bu düzeni son derece doğal olarak kurar, üretim emirleri kendi rotalarõnõ bilir, bu rota üzerinde yer alan operasyonlarõn sistem tarafõndan üretilen kodlarõ vardõr ve siz sadece tek okuma ile sonuca ulaşabilirsiniz. Sağ taraftaki örnekte bir üretim emrinin ilk operasyonunu görüyorsunuz (yeşil bant) ve onun bir barcode u var. Operatörünüz bu işareti ve kendisini tanõmladõğõnda geriye sadece ne yaptõğõnõ söylemek kalõr. Üretim operatörünüz kendisine gelen operasyon emrini okutup, sisteme aktarmak istediği bilgileri kolaylõkla söyler. Yapõlan eylem üretim veya duruş olabilir, tezgahõnõza yerleştirebileceğiniz bir duruş kodlarõ panosu ile duruş sebeplerinin de kolayca girişini sağlayabilirsiniz. Bu bilgiler üretim emri (MPS) içinde birleşir, bu sayede hangi müşterinin hangi siparişinin hangi aşamada olduğu kolayca görünür, hatta isterseniz müşteriniz bile doğrudan bakõp görebilir. Internet Müşteriniz

13 Örnek 8 : Sayõm Barcode kullanõmõ depo, mağaza veya demirbaş sayõmlarõnõzõ kolaylaştõrõr. Bu sayede sayõm için harcanan zaman en aza indirilmiş olur. Sayõm başlamadan önce dinamo sayõm programõ sayõm yapõlacak bölgenin stok bilgilerinin son durumunu tespit eder. Klasik olarak sayõm sayõlanla olmasõ gerekenin kõyaslamasõdõr. Bir başka uygulamasõ ise bilgisayar kayõtlarõnda var olan malzeme veya demirbaşlarõn onaylanmasõ şeklinde düşünülebilir. Bu durumda el terminalinin içine var olmasõ gerekenler listesi yüklenir, sayõmõ yapan kişi bu listeyi okuma yaparak doğrular. Bir el terminali ile sayõm alanõndaki okumalar tamamlanõr. Sayõm sonuçlarõ daha önceden liste ile kõyaslanõp raporlanõr.

14 Örnek 9 : Üretim takibinde diyalog-traveler yöntemi diyalog - traveler, üretimi tek tek takip edilecek ürünler için son derece pratik bir yöntemdir. dinamo iş emri sisteminden TRAVELER basõlõr Örneğin bir üründen 100 adet üretilecek olsun. Üretim rotasõnda da 5 operasyon bulunsun. İş emri yerine her biri 5 etiketten oluşan 100 set yaratabiliriz ve malzeme ile beraber üretim hattõna veririz. Her operatör işlemi bitirdikçe kendisine ait etiketi okutur, bunun dõşõnda bir bilgi girişine ihtiyaç kalmaz. dinamo MPS ve İmalat İzleme yazõlõmlarõ bu bilgiyi anõnda değerlendirerek hangi operasyonda ne yapõldõğõnõ, hangi operatörün ne kadar yaptõğõnõ ve süreleri değerlendirecektir. Bu uygulamanõn bir çok farklõ çeşitlemesi düşünülebilir; örneğin operatörler herhangi bir okuma yapmaz ve sadece kendilerine ait etiketi kopartõp bir kutuya koyarlar. Daha sonra bu etiketler toplu olarak okutulabilir. Her üretim operatörü işlem tamamlandõkça kendisine ait olan etiketi okutur. (veya koparõp bir kutuya koyar) Gelişmeler ve üretimin akõşõ anõ anõna izlenebilir.

15 Örnek 10 : STOK-ID uygulamasõ (tek okuma çok bilgi) Stok-ID yönteminin niçin gerekli olduğuna en iyi örnek belki de ayakkabõ mağazacõlõğõdõr. Klasik anlayõşa göre yapõlan bir etiket dizaynõ. Bugünün perakendecilik anlayõşõna uygun olarak mağazada satõlan (veya mağazada bulunan) ayakkabõlarõn modeli, derisi, tabanõ, ölçüsü gibi ayrõntõlar izlenmek durumundadõr. Bunlarõn bütün olasõlõklarõnõ düşünerek stok kodu vermeye kalkõlõr ise, sonuçta on binlerce kod sahibi olur ve asla etkin bir üretim takibi veya maliyetlendirme yapamazsõnõz. (Bugün bir çok firma buna benzer bir yöntem izlediği için stoğunda bulunan ürünlerin ayrõntõlarõnõ bilmeden hareket etmektedir). dinamo da, ürünü tanõmlayan bu ayrõntõlar VARYANT olarak tanõmlanõr, bu sayede son derece dinamik bir kodlama imkanõ kazanõlõr. Ancak bu sefer de etiketleme aşamasõnda önemli bir sorun çõkar. Çünkü bir ayakkabõyõ tanõmlamak için bir çok kodun bilinmesi gerekir. İşte diyalog tarafõndan geliştirilen Stok-ID yöntemi bu problemi kolayca çözer. Bütün ayrõntõlarõ tek kod içine birleştirir, okutulduğu zaman ise bunlarõ tekrar deşifre eder. Bu yöntemin bir diğer faydasõ ise etiketin küçülmesidir.. Stok-ID sistemi ile tasarlanmõş olan aynõ bilgileri içeren etiket. Not : Stok-ID yöntemi diyalog tarafõndan geliştirilmiş olan ve sadece dinamo ve d/7000 yazõlõmlarõnda olan bir özelliktir.

16 Örnek 11 : Depo içi adres etiketi (lokasyon etiketi) Satõn aldõğõnõz veya ürettiklerinizi adreslenmiş bir deponun içine yerleştirmek daha sonraki işlemlerinizi kolaylaştõracaktõr. Satõnalma veya Üretim Girişi yaparken depo içi lokasyon seçilebilir. Eğer bir soğuk hava deposu kullanmak durumunda iseniz bu ihtiyaç daha da önemlidir çünkü deponun içinde harcanacak süre en aza indirilmelidir. dinamo stok-depo sistemi 4 boyutlu lokasyon kodlamasõna imkan verir, malzemenin depoya kabulü esnasõnda yerleştirilebilecek boş lokasyonlar listelenir yapõlan seçime göre malzeme stoğa girer. Üzerinde lokasyon bilgisi etiket yerleştirme yapacak olan operatörünüzün işini kolaylaştõracağõ gibi daha sonra yapacağõnõz malzeme hareketi veya sayõm işlemlerinize büyük katkõda bulunacaktõr.

17 Örnek 12 : Depodan Satõş (Sipariş) Uygulamasõ Büyük bir deponuz var, ürünleriniz sõnõflanmõş ve kodlanmõş (ürünleriniz üzerlerine etiket yapõştõrõlmasõna uygun değil ise raflarõnõz etiketlenebilir). Müşteriniz depoyu gezerken aynõ zamanda sipariş de verecek, dolayõsõ ile yanõnõzda bir el terminali var, müşteriniz hangi üründen isterse okutuyor ve miktarõ yazõyorsunuz. Gezintiniz bittiğinde el terminalinizde müşterinizin satõn almak istedikleri var, müşteriniz bunlarõn bir kõsmõnõ hemen kalanõ ise başka bir tarihte sevkini istiyor olabilir. Sağ taraftaki kurguyu izlerseniz dinamo nun bu akõş şekline nasõl uyum sağladõğõnõ göreceksiniz. Müşteriniz ile beraber depoya giriyorsunuz (belki de mağazanõza). Müşterinizin istediği ürünlerin etiketlerini okutuyor ve istenen miktarõ söylüyorsunuz. Daha sonra bilgisayarõnõzõn yanõna gelip bu bilgileri ana sisteme aktarõyorsunuz. dinamo da bu amaç için geliştirilmiş bir GateWay yazõlõmõ vardõr. Şimdi ister bu bilgiyi siparişe, ister irsaliye veya faturaya çağõrabilir, müşterinize özgü fiyatlayabilir ve işlemleri büyük bir hõzla gerçekleştirebilirsiniz. (*) dinamo içinde yer alan OT/VT GateWay uygulamasõ ile sisteme giren bilgi herhangi bir uygulama tarafõndan doğrudan kullanõlabilir. Bu sayede tek noktadan sisteme giren bilgi kullanõm amacõna göre istendiği gibi defalarca kullanõlabilir.

18 Örnek 13 : İrsaliye ile sevk edilenin kontrolu Amaç : Sistemde hazõrlanan irsaliye ile yükleme noktasõnda (gönderilmekte olanlar) hazõrlanan ürünlerin aynõ olup olmadõğõnõ kontrol etmek. İrsaliye, müşterinin siparişi õşõğõnda hazõrlanõr. El terminali ile sahada bulunan yükleme operatörü bu irsaliyeyi ekranõna çağõrõr. Bu uygulamanõn hedefi bilgisayarõmõzda yaptõğõmõz seçime göre yükleme yapmaktõr. Bu uygulama prensip olarak bir RF uygulamasõdõr (firmanõn sevk metoduna göre BATCH olarak da düşünülebilir). El terminaline gönderilecek irsaliyenin numarasõ yazõlõr ve ürünlerin etiketleri okunmaya başlanõr, hatalõ okumalarda operatör uyarõlõr, doğru okunanlar listeden çõkartõlõr. Bu sayede yüklemenin irsaliyeye uygun olup olmadõğõ % 100 kontrol edilmiş olur. İrsaliyede belirtilen parti seri numarasõna sahip ürünleri depo içinden seçer ve okutur. Hatalõ okuma yapa ise uyarõlõr, doğru okumalar otomatik olarak listeden çõkar. Müşterinin sevkiyatõ % 100 doğrulanõr ve sevk edilir.

19 Örnek 14 : Müşteriye özgü kodlama - etiketleme Bazen ürünlerinizin üzerindeki etiketler müşteriniz için hiç bir şey ifade etmez, kendi stok kodlarõ ve kendi istedikleri bilgileri etiket üzerinde görmek isterler. Bir ürününüzü çeşitli müşterilere satõyor ve bunlarõn bir kõsmõ kendilerine özgü kod, açõklama ve etiket istediklerinde sevkiyat alanõnõzda gerçek bir problem yaşamaya başlarsõnõz. Bu problem dinamo içinde kolayca çözülebilir. Her ürününüzün her müşteri için stok kodu farklõ olabilir (sizin kod sisteminiz bozulmadan) ve her müşteriniz için farklõ bir etiket tasarõmõ kullanõlabilir. Müşteriye özgü ürün etiketleri herhangi bir aşamada üretilebilir, örneğin üretimden mamul deponuza giriş esnasõnda (dinamo, üretim emrinden dolayõ müşteriyi otomatik tanõr), sipariş, irsaliye veya fatura gibi dökümanlarõn eşliğinde bu etiketler üretilebilir. Bir ürününüzün kodu TE 012 KT olsun, 2 farklõ müşteriniz var bunlardan biri kodu ile diğeri ise kodu ile bu ürünü satõn almak istesinler. Ve her biri kendilerine sevk edilecek ürünlerin üzerinde kendi dizaynlarõ olan bir etiket olsun istesinler. dinamo Üretim Girişi Dinamo açõlan iş emirlerinden dolayõ biten ürünün hangi müşteriye ait olduğunu biliyor, operatörünüz sadece istenen formatõ seçip ürünü etiketliyor. Bu sayede ürünlerinizi müşterinizin tam istediği gibi sevk edebilir, onun memnuniyetine önemli bir katkõda bulunmuş olursunuz. Niçin Önceden Basõlamõyor: Bu tür etiketlerde canlõ bilgi bulunma ihtimali çok yüksektir. Örneğin Reel No (Makara No), Ağõrlõk veya Lot No gibi değerler ancak üretim tamamlandõğõnda belirlendiği için bu tür etiketleri önceden basmak mümkün olamayabilir.

20 dinamo ve diyalog hakkõnda 8 yõldõr üretim yapanlar için yazõlõm geliştiriyoruz diyalog 1994 yõlõnda, üretim yapanlar özellikle de sipariş üzerine üretim yapan firmalarõmõz için yazõlõm geliştirmek üzere kuruldu. Bugün de aynõ çizgide devam ediyoruz. Önce MRP ve MRP-II entegrasyonunu gerçekleştirdik Üretim yapanlarõn stok ve üretim planlama amacõ ile dünyada en çok kullandõğõ MRP ve MRP-II yöntemlerini sipariş üzerine üretim için yorumladõk. Bu yorumu, finans, muhasebe, satõşdağõtõm ve maliyetlendirme uygulamalarõ ile birleştirerek ilk ürünümüz olan d/7000 i hazõrladõk (1995) d/7000, mağazanõzdaki alõşveriş hareketinden, üretim operatörünüzün duruş kaydõna kadar genişledi 1994 yõlõnda yaptõğõmõz seçimden hiç uzaklaşmadõk, tek ürünümüz olan d/7000 i sürekli geliştirdik. Bu sayede hem uluslararasõ firmalar ile rekabet edebilecek bir düzeye geldik hem de kullanõcõlarõmõzõn yatõrõmlarõnõ koruduk. Yol haritamõz, kullanõcõlarõmõzõn değişen ihtiyaçlarõdõr Yeni ürünümüz dinamo, Windows ve Internet teknolojilerini beraberce kullanmak, d/7000 ile ulaşõlan entegrasyon seviyesini yükseltmek ve kullanõcõlarõmõzõn en yüksek verimle çalõşabilmelerini sağlamak için hazõrlandõ. Üretim konusunda uzman olmamõz, muhasebe, finans, dağõtõm, CRM gibi konulardan uzak olduğumuz anlamõna gelmiyor dinamo nun içinde SPK ve VUK esaslarõna uygun bir muhasebe sistemi, çok dövizli çalõşan finans, en karmaşõk sevkiyat ve depolama uygulamalarõnõ kolayca çözebilen bir lojistik kurgusu, son derece akõllõ barcode düzenleri, müşterinizin her hareketini izleyebilen CRM uygulamalarõ, internet ile on-line konuşabilen sipariş sistemi, çok dövizli maliyetlendirme ve ülkemizin ihtiyaçlarõna göre düzenlenmiş maliyet muhasebesi gibi her biri kendi başõna birer ürün olabilecek modüller var. Reel sektöre reel, hõzlõ ve akõllõ bilgi sistemi : dinamo Her şirket günlük hayatõnda bir çok problem yaşar ama sanayi şirketleri herkesten daha fazla problemle uğraşmak zorundadõr. Bunu tahmin etmiyor, biliyoruz. Yeni yöntemleri uygulamak için çok fazla zamanõnõz olmadõğõnõ, bunun için büyük bütçeler ayõramadõğõnõzõ, hõzlõ konuşmak, hõzlõ anlaşmak ve hõzlõ uygulamak istediğinizi, üretim yazõlõmõ görmek isterken muhasebe yazõlõmõ görmek istemediğinizi de.

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr

KG PALAIMON. Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü. www.korgun.com.tr ÜRÜN AĞACI STANDART ÜRÜN AĞACI GELİŞMİŞ MODEL TANIM BÜTÜNLEŞİK MODEL TANIM KG Palaimon, içerisinde yer alan reçete tanımlamaları ile üretime yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ile

Detaylı

Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri

Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri Freedom ERP Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulama Örnekleri Temel Teknoloji Barkod Otomasyonu ve Kurumsallaşma İlişkisi Kurumsal olmak nedir? Aşağıda okuyacağınız

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN

MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN MÜKEMMEL BİÇİMDE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN MÜKEMMEL BİÇİMDE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ KAYNAK: ZAMAN Mükemmel Tekamül etme yani

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

dinamo KALIP Kalıp Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo KALIP dinamo KALIP Bilgi Dosyası

dinamo KALIP Kalıp Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo KALIP dinamo KALIP Bilgi Dosyası dinamo KALIP dinamo KALIP Kalıp Kalıp Üretim Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı Yazılımı Bilgi Dosyası dinamo KALIP Yazılımı Nedir? dinamo KALIP, kalıp üretimi yapan işletmelerin; - imalat aşamalarını

Detaylı

HTML Cambazlıkları. Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1

HTML Cambazlıkları. Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1 HTML Cambazlıkları Dr. Hakkı ÖCAL HTML CAMBAZLIKLARI DR. HAKKI ÖCAL 1 İçindekiler: İÇİNDEKİLER:... 2 WEBCİNİN TAKIM ÇANTASI... 4 HTML'İ İYİ BİLİYOR MUSUNUZ?... 6 DURAGAN HTML'İN İNCELİKLERİ...6 HTML DEYİP

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

dinamo / bakım Plansız Periyodik Önleyici - Kestirimci Fabrika Bakım Planlama

dinamo / bakım Plansız Periyodik Önleyici - Kestirimci Fabrika Bakım Planlama dinamo / bakım Plansız Periyodik Önleyici - Kestirimci Fabrika Bakım Planlama 1 Fabrika Bakım Planlama Versiyon 2.0 Bu döküman Fabrika Bakım Planlama yazılımını kullanmak isteyen kişilerin bir senaryo

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN

SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN SOSYALİZMİN ALFABESİ LEO HUBERMAN Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlõ yapõtõnõ, İngilizce aslõndan Alaattin B^gi

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı. ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı. Cengiz Pak. www.cengizpak.com.tr. www.cengizpak.com.tr

ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı. ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı. Cengiz Pak. www.cengizpak.com.tr. www.cengizpak.com.tr ERP WorkShop ve Proje Danışmanlığı Cengiz Pak İçindekiler Yönetici Özeti, ERP Nedir, Ne Bekleyebilirsiniz, Başarılı Bir Proje İçin Dikkat Etmeniz Gereken 5 Nokta WorkShop Seçenekleri ERP Plan : ERP Öncesi

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 14 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 14 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)... 22

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Öğretmen Kitaplarõ Dizisi PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK TEORY ve UYGULAMA Prof. Dr. Hasan Tan İstanbul, 2000 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ İlk baskõsõ 1986 yõlõ içinde okuyucularõn hizmetine sunulmuş olan bu kitap,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR

KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR KAMU YÖNETİMİNDE YENİ ESASLAR ÖNSÖZ Kamu yönetimimiz bugün bir çõkmazdadõr. Bu kitap, bu gerçekten büyük rahatsõzlõk duyup ta, ne yapõlmasõ gerektiğini tam bilemeyenler, ama arayanlar içindir. Zaman, arayanlarõn

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı