diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme"

Transkript

1 dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme Uzaktan / Mobil Kullanõm Bilgi Transferi Internet Kullanõmõ Fax ve Kullanõmõ

2 dinamo Temel Özellikler Ana İşlem Prensibi dinamo nun ana işlem prensibi şu şekilde özetlenebilir : İşlem olduğu yerde (kaynağõnda) bir kez ve bir evrak düzeni içinde kayõt edilir, hiçbir yerde tekrarlanmaz, entegrasyonu sistem tarafõndan gerçekleştirilir. Olaylar tamamen (gerçek hayatta olduğu gibi) bir zincir içinde gelişir ve bu zincirin her zaman bir ilk ve her an bir son noktasõ vardõr. Kullanõcõlar hiçbir kayõt şekli ile bu zinciri bozamazlar ve ortasõndan kõramazlar. dinamo da düzeltme, işlemin ana kaynağõnda yapõlõr. Bu işleme bağlõ bütün diğer entegrasyon noktalarõ kendiliğinden düzelir. Herhangi bir işlem gerçek hayatta nasõl bir sonuç doğuruyor ise diyalog yazõlõmlarõ içinde de o sonucu doğurur.

3 dinamo Temel Özellikler Standart Görünüm diyalog dinamo bütünüyle standart kullanõcõ arayüzüne ve görüntüye sahiptir. Son derece kolay kullanõlan menü tekniği sayesinde kullanõcõlar hiç zorluk çekmezler. Her programõn üst kõsmõnda yer alan fonksiyon tuşlarõnõn yerleşimi programdan programa değişmez. İki ayrõ set gezinti tuşu sayesinde ister genel liste ister seçilmiş kayõtlar üzerinde gezinilebilir. Seçilmiş kayõtlar tekniği sayesinde numara takip etmeyen ama belli bir özelliği aynõ olan kayõt veya evraklar arka arkaya incelenebilir.

4 dinamo Temel Özellikler Çok Dövizlilik Sistem sõnõrsõz sayõda döviz ve her döviz için 10 farklõ değeri takip edebilir. Sistem içinde yapõlabilecek her işlem aynõ anda iki para birimi üzerinde işlem görür; bunlardan biri işlemin orijinal para birimi diğeri ise Türk Lirasõdõr. Orijinal Para Birimi uygulamasõnõn yanõ sõra Raporlama Para Birimi sayesinde de tüm raporlar istenilen para birimi cinsinden elde edilebilir.

5 dinamo Temel Özellikler Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Sistem içindeki her uygulamanõn (örneğin Fatura, Sipariş, Ambar Girişi vs...) birden fazla formu olabilir. Bu formlar kullanõcõ tarafõndan tanõmlanabilir. Formlarõn üzerinde barcode, resim, değişik büyüklük ve renkte fontlar yer alabilir. Bütün formlar doğrudan (kağõda basmadan) fakslanabileceği gibi eki olarakda gönderilebilir. Formlarõnõzõn üzerinde grafik ve kalite sisteminizin referans numaralarõda yer alabilir. Bu sayede baskõlõ evrakõ en aza indirmeniz ama bunun yanõnda matbaa kalitesinde formlar ile çalõşmanõz mümkün oluyor.

6 dinamo Temel Özellikler Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Sistemde sõnõrsõz sayõda rapor tanõmlanabilir. Bu raporlar da sistem içindeki tüm sahalarõ kullanabilir, formüller yer alabilir, mantõksal işlem yaptõrõlabilir, tek veya iki boyutlu raporlar tanzim edilebilir. Raporlar istenilen detay seviyesine inebilir, örneğin bu ayõn satõşlarõnõ aşağõdaki esaslara göre temin edebilirsiniz : * Ürün bazõnda * Ürün Grubu bazõnda * Müşteri bazõnda * Fatura bazõnda * Her faturanõn her satõrõ detayõnda * Müşteri grubu bazõnda Bu liste aslõnda çok daha uzundur örneğin ; * Gün Gün * Müşteri ara toplamlõ ürün detayõnda * Ürün ara toplamlõ müşteri detayõnda Raporlar bir çok bilgiyi bir araya getirebilir, örneğin; Müşteri - Aylõk Cirosu - Karlõlõk - İskonto - Ortalama Valör - Şu anki bakiyesi - Riski Raporlar 2 boyutlu olabilir, örneğin ; Bir raporun her satõrõ hem müşterinin toplam cirosunu hem de bu cironun ürün gruplarõna dağõlõmõnõ gösterebilir. Normal şartlarda çok uzun olabilecek bu bilgi tek satõrda ifade edilebilir.

7 dinamo Temel Özellikler Barcode Kullanõmõ Barcode etiketleme sistem çapõnda kullanõlabilir. Sisteme tarif edilen etiket formatlarõ herhangi bir uygulamadan, o andaki canlõ bilgi kullanõlarak üretilebilir. Örneğin Ambar Girişi yapõlõyor iken ; Girişi yapõlan her malzeme için etiketler tek seferde üretilebilir. Bu etiketler üzerindeki bilgi kullanõcõnõn o anda işlemekte olduğu bilgiyi kapsayabildiği için iki kez bilgi girişine gerek kalmaz. Sistemin her noktasõndan canlõ bilgi ile etiket basmak mümkündür. Bu sayede yeniden bilgi girerek etiket basmak tarihe karõşmõş olur. Etiket sistemi hem laser yazõcõlarõ hem de endüstriyel barcode yazõcõlarõnõ tanõr. Etiketler bilgileri ekranda görülebilen bilgiler ile sõnõrlõ değildir, veri tabanõnõn tüm sahalarõ kullanõlabilir.

8 dinamo Temel Özellikler Güvenlik Sistem içinde yer alan her kullanõcõnõn hangi programlara hakkõ olduğu, bu hakkõn görmekyazmak-silmek gibi detaylarõ tanõmlanabilir ; bunun yanõnda sistem içinde yer alan Ambarlar ve Portföyler ayrõca kullanõcõlar ile ilişkilendirilir. Bu sayede Kasa programõnõ kullanmaya yetkisi olan bir kullanõcõnõn, bu uygulama içinde hangi portföylere işlem yapabileceği de tanõmlanmõş olur. Bunun yanõnda kullanõcõlarõn gün içindeki tüm eylemleri Aktivite Log dosyasõnda saklanõr. Bu sayede, kimin hangi işlemi hangi terminalden ve ne zaman yaptõğõ kesin olarak bilinir. Sistemde yer alan tarih kilitleri, işlemlerin sadece tanõmlanmõş dönemler içinde yapõlmasõnõ garantiler. Örneğin; KDV işlemlerini tamamladõktan sonra Fatura Tarih Kilidi devreye alõndõğõnda ilgili dönemde hiçbir işleme izin verilmez. İşlem yapõlmasõ gerekli olan durumlarda ise Sistem Yöneticisi haberdar edilir, bu sayede yapõlacak hareket ilgili bölümün sorumlusunun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olacaktõr.

9 dinamo Temel Özellikler Parametrik Tanõmlama Sistem içindeki akõş ve kontrol parametreler tarafõndan yönlendirilir. Örneğin : bir ambar girişinin mutlaka satõn alma siparişine bağlanarak yapõlma mecburiyeti, sipariş alõrken ürünün reçetesinin olup olmadõğõnõn kontrolu, fiyatlandõrmanõn sabit olup olmadõğõ gibi ayrõntõlarõn tümü parametrik olarak tanõmlanõr. Bu tip işlemler için program yazmak veya değiştirmek gerekmez.

10 dinamo Temel Özellikler ISO 9000 Geriye İzleme Sistem içindeki kurgu ISO 9000 geriye izleme kurallarõnõ tümüyle destekler, sistem içindeki tüm işlemler sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir ve yapõlan eylemler gereken izleri bõrakõrlar. Bir ürünün içinde kullanõlan tüm stok partileri satõnalma girişine, faturasõna ve satõnalma sipariş evrakõna kadar geriye doğru izlenebilir, bir üretimin tüm operasyonlarõndaki bilgiler, nasõl yapõldõklarõ, ölçümler sistemden elde edilebilir. Bu sayede ISO 9000 geriye izleme işlemlerinin büyük bir kõsmõ sisteme devredilir, ayrõ ayrõ formlara gerek kalmaz.

11 dinamo Temel Özellikler Uzaktan / Mobil Kullanõm INTERNET Uzak Kullanıcı dinamo nun kayõt alt yapõsõ son derece güvenilir ve hõzlõdõr. Uzaktan erişim esnasõnda bu özellikler daha da ön plana çõkar. Sistem uzaktan erişen bir kullanõcõnõn telefon hatlarõnda veya kendi bilgisayarõnda olan bir arõzadan etkilenmez ve bilgi kayõplarõ oluşmaz. Dinamo Server (Terminal Server) WEB Server Hareket Halindeki Kullanıcı Cep veya endüstriyel el terminalleri ile gerçekleştirilen uygulamalar sayesindede geniş alanlardan bilgi toplamak / işlemek veya kablosuz, dünyanõn herhangi bir yerinden sisteme erişerek çalõşabilmek mümkün olmaktadõr. RF Network

12 dinamo Temel Özellikler Bilgi Transferi Diğer Yazõlõmlar XML dinamo Objects COPY / PASTE dinamo Veri Tabanõ ODBC XML Diğer Yazõlõmlar COPY/PASTE dinamo sahip olduğu her türlü bilgiyi uluslararasõ standartlara uygun olarak (XML) dõşarõya verebilir. Dõşarõdan gelen bilgiler ise ilgili uygulamalar tarafõndan denetlenerek kabul edilir. Bilgi transferi ; program içinde evrak kopyalama, bir başka programa XML olarak gönderim veya geleni alma, bir raporu Excel formatõnda elde etme yabancõ bir programõn dinamo objelerini kullanarak veri tabanõna bilgi gönderimi HTML Parsing XML Doğrudan Çõkõş dinamo Objects bir web sitesine bağlanarak bilgi alma veya bir web sitesine bilgi aktarõmõ gibi farklõ şekillerde düşünülebilir. WEB Excel

13 dinamo Temel Özellikler Internet Kullanõmõ dinamo, Windows ve Internet teknolojilerini bir arada kullanabilir. Örneğin; T.C. Merkez Bankasõnõn web sitesine bağlanarak günlük döviz bilgilerini otomatik olarak alabilir, TEB ve Garanti Bankasõnõn EFT ve Havale uygulamalarõnõ kullanabilir FORD un sistemi ile konuşarak FOSN ve ASN uygulamalarõnõ gerçekleştirebilir Bağlantõlõ dökümanlar kõsõmlarõnda web sayfalarõ kaynak olarak verilebilir Kontakt ve benzeri uygulamalarda firma veya kişinin web sayfasõnõ bir pencerede açabilir Internet sitelerine bağlanarak fiyat ve ürün bilgisi tazeleyebilir (BTdepo uygulamasõ)

14 dinamo Temel Özellikler Fax ve Kullanõmõ dinamo içinde yer alan bütün form ve raporlar doğrudan fax veya ile gönderilebilir. Örneğin; Satõnalma fiyat isteme mektuplarõnõz veya siparişleriniz doğrudan gönderilebilir. Müşteri siparişlerinin teyit formunu kaydõnõzõ bitirir bitirmez gönderebilirsiniz. Müşterinize elektronik ekstre veya mutabakat mektubu gönderebilirsiniz. Satõş raporunu ilgili herkese olarak iletebilirsiniz. Kalite raporlarõnõzõ müşterinize elektronik olarak yollayabilirsiniz...

15 Muhasebe, Finansman, Maliyet Muhasebe!Tekdüzen Hesap Planõ!Masraf Merkezleri (Alternatif) Hesap Planõ!Mahsup Fişi!Entegrasyon Tablolarõ!Akõllõ Entegrasyon!Dağõtõm Tablolarõ!Defterler!Mali Tablolar!Beyannameler Finansman Yönetimi Fiili Maliyet (TL ve Döviz)!Fiili Maliyetin ve dinamo!masraf Dağõlõmõ Nasõl Yapõlõyor!Yan Ürünler ve Maliyet Kurgusu!Demontaj veya Tek Giriş Çok Çõkõş!Çoklu Depo Ortamõ!Fire Dağõtõmõ!Fason İşlemler ve Maliyet!Çok Dövizli Maliyet (Enflasyon Arõndõrma) Standart Maliyet dinamo Muhasebe Finansman Maliyet Yönetimi!Çok Dövizli Sistem!Cari Hesap Kartõ!Cari Hesap Limit Tanõmlarõ!Kur Farkõ!Nakit Kasa İşlemleri!Banka EFT ve Havale Entegrasyonu!Çek / Senet İşlemleri!Nakit Akõş!Standart Maliyet Nasõl Hesaplanõyor!Standart ve Fiili Maliyet Sonuçlarõn Kullanõmõ!Karlõlõk Analizleri!Üretim Partilerinin Maliyet Analizi!Envanterin Analizi!Muhasebe Entegrasyonu NOT : dinamo ERP & E-Business yazõlõmõnõn içinde maliyet ile ilgili olabilecek tüm analizlerde Fiili - TL, Fiili - Döviz ve Standart Maliyet üçlüsü bir arada kullanõlabilir. Dolayõsõ ile hem kendi aralarõndaki farklarõn incelenmesi hem de yapõlan analizin her üçüne göre aynõ anda gerçekleştirilmesi mümkündür.

16 Muhasebe ve Entegrasyon dinamo Muhasebe, çift hesap planlõ çalõşabilir, ikinci hesap planõ masraf merkezleri, proje muhasebesi veya yabancõ ortağõn hesap planõ gibi kullanõlabilir. Resmi defterlerinizin tümü isteğinize göre şekillendirilebilir, kontrol amaçlõ iç kullanõm formatlarõ ile onaylõ kağõt formatlarõ farklõ olabilir. Akõllõ entegrasyon sayesinde muhasebe içinde silme ve düzeltme işlemleri sona erer, evraklarõn sadece kaynaklarõnda işlem görmesi yeterlidir. Entegrasyon tablolarõ son derece detaylõ tarif edilebilir, örneğin bir stok kaleminin satõşõ müşterisine veya satõşõn türüne göre farklõ hesaplara yönlendirilebilir. dinamo Muhasebe, resmi defterler, mali tablolar ve beyannameler gibi standart fonksiyonlarõ tam olarak yerine getirmenin yanõnda yönetim için gerekli olan tablo ve analizleri de kolaylõkla elde etmenizi sağlar. Mali tablolar tanõmlanmõş olarak sistemin içinde yer alõrlar, ancak siz de istediğiniz gibi ek tablolar tarif edebilirsiniz. Beyannameleriniz de dinamo Muhasebe içinden elde edilebilir, standart formlarõna doğrudan yazdõrõlabilir. Mahsup fişi Kopyalama, Ters Çevirme, Kebir Özeti, Hesap Bakiyesi, Çift Hesap Planõnõ Tek Satõrda Kullanabilme, On- Line Hesap Ekstresi gibi kolaylõklar ile donatõlmõştõr. Fiş ve Yevmiye numaralama son derece esnek tanõmlanabilmektedir, bu sayede alõşkanlõklarõnõza uygun bir düzeni oluşturabilirsiniz. Hesap dağõtõm şablonlarõ sayesinde KDV ayõrma, Serbest Meslek Makbuzunun dağõtõmõ veya elektrik masrafõnõn dağõlõmõ gibi işlemleri tek tuşa basarak gerçekleştirebilirsiniz. Maliyet Muhasebesi ile entegrasyonu sayesinde malzeme ve üretim eylemleriniz otomatik olarak muhasebeleşir, bu sayede dönem sonlarõnda gerekli olan zamanõ size kazandõrõr.

17 Muhasebe ve Entegrasyon Tekdüzen Hesap Planõ dinamo Muhasebe sisteminde hesap planõnõzõ toplam 24 hane içinde istediğiniz gibi alt kõrõlõmlara bölebilirsiniz. Bir kebir hesabõnõn alt kõrõlõm seviyesi diğer bir kebir hesabõ ile aynõ olmak zorunda olmadõğõ gibi alt kõrõlõmlarõn hane sayõsõ için de bir kõsõtlama yoktur. İstendiğinde alfanümerik kodlama da kullanõlabilir. Hesap planõnõzda yer alan her hesabõ çeşitli gruplar altõnda da toplayabilirsiniz. Örneğin departmanlar altõnda masraf tiplerine göre bir kõrõlõmõnõz olsun, bu durumda bir masrafõn icmalini veya departman dağõlõmõnõ elde etmek için bu gruplamalarõ kullanabilirsiniz. Her birinin içeriğini kendinizin tanõmlayabileceği 10 farklõ gruplama sahasõ ile istediğiniz her türlü rapor / analiz için gereken kod düzenini oluşturabilirsiniz. Hesap kartlarõnda hem aylõk toplamlarõ, hem o hesaba işlem yapmõş evrak türlerine göre icmali hem de hareket muavinini bir tuşa basarak görebildiğiniz için anlõk bilgi ihtiyaçlarõnõz için raporlara ihtiyacõnõz kalmaz. Resim 1 : Bir hesap ekrana geldiğinde aylõk özeti de görüntülenir Resim 2 : Hesabõn hangi tür evraklar ile çalõştõğõnõda anõnda görebilirsiniz

18 Muhasebe ve Entegrasyon Masraf Merkezleri (Alternatif) Hesap Planõ dinamo Muhasebe, Tekdüzen ve Alternatif olmak üzere 2 hesap planõnõ aynõ anda kullanabilecek şekilde tasarlanmõştõr. Alternatif hesap planõ firmanõzõn ihtiyaçlarõna göre özgürce tasarlanabilir. Örneğin bu hesap planõnõ Masraf Merkezleriniz, Proje Muhasebesi veya Yabancõ Ortağõnõzõn Hesap Planõ için kullanabilirsiniz. Kõrõlõm, tanõm, raporlama ve kullanõm imkanlarõ Tekdüzen Hesap Planõ ile aynõ olan bu hesap planõ programõn her noktasõnda aktif olarak kullanõlabilir, kõsacasõ bu bölüme işlem yapmak için ikinci kez bilgi girmenize gerek yoktur. Resim 1 : Alternatif Hesap Planõ Kartõ Resim 2 : Nakit Kasa işlemi yaparken 2 hesap planõna bağlantõ örneği.

19 Muhasebe ve Entegrasyon Mahsup Fişi Kopyalama : Örneğin bir mahsup fişini kopyalayarak yeni bir fiş yaratabilirsiniz. Bu sayede sõk kullandõğõnõz fiş içeriklerini tekrar tekrar yazmanõz gerekmez. Ters Çevirme : Bu fonksiyon sayesinde dönem sonlarõnda hazõrladõğõnõz bir kapanõş fişinin tam tersini açõlõş için kullanabilirsiniz. Kebir Özeti : Fişinizin kebir özetini bir tuşa dokunarak görebilirsiniz. Bu sayede çok maddeli fişleri kolaylõkla inceleyebilirsiniz. Hesap Bakiyesi : İşlem yapmakta olduğunuz hesabõn fiş tarihindeki ve bugünkü toplamla ve bakiyesini bir tuşa basarak görebilirsiniz. Çift Hesap Planõ : Bir işlem satõrõnda hem Tekdüzen Hesap Planõ hem de Alternatif Hesap Planõ kodlarõ kullanõlabilir, işiniz tek satõrda biter. Hesap Ekstreleri : Mahsup fişinizi terk etmeden istediğiniz hesabõn (Tekdüzen ve Alternatif) hareket detayõnõ ekranõnõzda görebilirsiniz. Belge Bağlama : Mahsup fişiniz ile ilişkili olan herhangi bir dökümanõ (Word, Excel,... dosyalarõ gibi) ilişkilendirebilirsiniz.

20 Muhasebe ve Entegrasyon Entegrasyon Tablolarõ Muhasebe ile diğer modüller arasõndaki ilişki tamamiyle tablolar aracõlõğõ ile kurulmaktadõr. Bu sayede kazanõlan esnekliğe örnek olarak satõş faturalarõnõn entegrasyonunu verebiliriz : Klasik bir uygulamada bir ürünün satõldõğõ zaman hangi hesabõn çalõşacağõnõ belirtebilirsiniz ancak satõldõğõ müşteriyi bir parametre olarak kullanamazsõnõz. dinamo da ise bir ürünün kime (veya bir gruba) ve nasõl satõldõğõna dair tanõm yapabilir ve muhasebe hesap planõnõzõ istediğiniz detayda canlandõrabilirsiniz. Tanõmlama tümü ile tablolar aracõlõğõ ile yapõldõğõ için hem değişiklikleri çok daha kolay yapabilir hem de yeni tanõmlarõ derhal ekleyebilirsiniz. Sistem içinde tanõm setinize uymayan bir hareketi belirli bir hesaba yönlendirebilir ve ayrõ olarak inceleyebilirsiniz.

21 Muhasebe ve Entegrasyon Akõllõ Entegrasyon dinamo Muhasebe sistemi, son derece iyi düzenlenmiş ve akõllõ bir entegrasyon mekanizmasõna sahiptir. Entegrasyon Tablolarõ : Muhasebeye ulaşmasõ gereken eylemlerin nasõl ulaşacağõ tablolarda tarif edilir, işlemleri yapan kişiler uzman olmak zorunda değildir. Bu tablolar sistemdeki trafiği düzenlerler. Kesintisiz Kullanõm : dinamo Muhasebe sisteminde izin verilmiş herkes, dilediği zaman ve sistemin diğer kullanõcõlarõnõ hiç etkilemeden entegrasyon yapabilir. Entegrasyon esnasõnda diğer kullanõcõlar işlerine devam edebilir. Akõllõ Entegrasyon : dinamo Muhasebe Entegrasyonu neyi entegre etmesi gerektiğine kendisi karar verir. Yeni evraklarõ, değişmeleri ve silinmeleri kontrol parametrelerinin tarif ettiği şekilde muhasebeye yansõtõr. Entegrasyon sonucu yaratõlan fişlerin manuel düzeltilmesine asla gerek kalmaz.

22 Muhasebe ve Entegrasyon Dağõtõm Tablolarõ Dağõtõm tablolarõ bilgi girişinizi kolaylaştõrmak içindir. Örneğin bir Serbest Meslek Makbuzunu Kasa fişine işlerken herhangi bir hesaplama yapma ihtiyacõnõz ve bu makbuza ait tüm satõrlarõ tek tek yazmanõza gerek kalmaz. Bunun için önceden hazõrlanmõş olan dağõtõm formülünü çağõrdõğõnõzda tüm işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik ile KDV li faturalarõn ayrõştõrõlmasõ, elektrik makbuzunun bölümler arasõ dağõtõmõ, bir kõsmõ kanunen kabul edilmeyen giderlerin ayrõştõrõlmasõ gibi sõnõrsõz sayõda işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

23 Muhasebe ve Entegrasyon Bütün Defterleriniz Tam İstediğiniz Gibi Bütün defterlerinizin görüntüsü tam istediğiniz şekilde tasarlanabilir. Hatta resmi baskõlar için ayrõ, kontrol ve iç kullanõm için farklõ formatlarda kullanabilirsiniz. dinamo Muhasebe, tüm yasal veya iç kullanõm amaçlõ dökümlerinizde dilediğiniz yazõcõyõ kullanabilir; bu yazõcõlarõn teknik özelliklerine uygun form tasarõmlarõ ile de olabilecek en yüksek hõzda çalõşabilirsiniz. Yevmiye madde numaralandõrõlmasõ esnasõnda evrak türlerinin öncelik sõrasõ veya bir madde içine toplanmasõ istenen evrak türleri ayrõ ayrõ belirtilebilir. Bu sayede yevmiye defterinizin şeklini de tamamen kontrol edebilirsiniz. Yasal defterleriniz basõm öncesinde bütünlük kontrolundan geçerler, sistem herhangi bir eksiklik gördüğünde sizi uyaracaktõr. Bu sayede onaylõ kağõtlarõnõza hatalõ çõkõş yapõlmasõ tamamen engellenmiş olur.

24 Muhasebe ve Entegrasyon Mali Tablolar Bilanço, Gelir, Satõşlarõn Maliyeti, Fon Akõm, Nakit Akõm, Kar Dağõtõm, Özkaynaklar Değişim Tablolarõ gibi temel ve ek tablolarõn tümü dinamo Muhasebe sisteminden elde edilebilir. Bu tablolar dipnotlarõ ile birlikte saklandõklarõ için başka bir araca gerek olmaksõzõn hazõrlanabilmektedir. dinamo Muhasebe sisteminde tablo tanõmlarõ parametrik ve sõnõrsõzdõr. Bu sayede hem yukarõdaki tablolarõ kendi hesap planõnõzõn özelliklerine göre uyarlayabilirsiniz hem de tamamen farklõ tablolar hazõrlayabilirsiniz. Sisteminizde üretilmiş tablolarõ başka kurumlara (örneğin SPK) aktarabilmeniz için ise istediğiniz formatõ (Excel, XML...) kullanabilmeniz de mümkün.

25 Muhasebe ve Entegrasyon Beyannameler KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannameleri ile A B formlarõnõ da dinamo Muhasebe sisteminden elde edebilirsiniz. Bu belgeler istenirse orjinal formlara baskõ şeklinde veya ekran üzerinde elde edilebilirler. Her beyanname sisteminize entegredir, bu sayede hesaplanabilecek tüm bilgileri otomatik olarak oluştururlar ve saklarlar. Bu sayede dilediğiniz zaman, dosyalara bakmadan bu bilgilere de ulaşabilirsiniz.

26 Finansman Yönetimi dinamo Finansman Yönetimi, kullanõcõlarõn kolay, hõzlõ ve kontrollu işlem yapabilmesini sağlar, bunun yanõnda muhasebe için gerekli olan tüm ayrõntõlara sahiptir. Finansman Yönetimi çok dövizlidir; tüm işlemler istenen para birimi, işleme özgü kur çaprazõ ile yapõlabilir. Aynõ zamanda cari hesabõn orjinal ve yerel para birimlerinden farklõ birim ile hareket görebilmesini sağlayabilir. Borç Alacak eşleştirme fonksiyonu sayesinde bir borç hareketi (veya alacak) birden fazla alacak hareketi (veya borç hareketi) ile eşlenebilir veya tam tersi yapõlabilir. Eşleme esnasõnda borç veya alacak hareketinin tamamõ kullanõlmayabilir veya tamamõ kapanmayabilir, bu durumda açõk kalan tutar bir sonraki işlemlerde kullanõlabilir (örneğin bir çek birden fazla faturayõ veya çok sayõda çek ve nakit hareketi bir faturayõ kapatabilir). dinamo Finansman Yönetimi, hem işlem yapanlarõn işini kolaylaştõrõr hem de yöneticilerin bir tuşa basarak firmanõn tümünü görmesini sağlar. Finansman Yönetimi raporlarõ istenen para birimi cinsinden elde edilebilir, raporlama para birimleri sõnõrsõz olarak kullanõlabilir. Sistemdeki cari hesaplar birden fazla yabancõ para birimi ile işlem görebilirler, her para birimi cinsinden olan toplam ve bakiyeler ayrõ ayrõ izlenir. Alacak ve Borçlarõn takibi için hem özet hem de detaylõ yaşlandõrma analizleri on line olarak görüntülenir. Bu imkan, cari hesabõn işlem görebileceği her uygulamada (fatura, sipariş, teklif...) yer almaktadõr. Sistemde yer alan Nakit Kasalar ve Çek/Senet portföyleri kullanõcõ bazõnda yetkilendirilebilir. Bu sayede çok şubeli / çok noktalõ uygulamalarõn güvenlik ihtiyacõ tam olarak karşõlanõr. Sistem geriye dönük bakiye veya portföy raporu üretebilir. Bu sayede geçmiş bir tarihteki borç-alacak bakiyeleri veya çek portföylerinin içeriği raporlanabilir. Vade farklarõ, eşleştirme, işlem kapatma veya valör kapatma gibi 3 farklõ yönteme göre hesaplanabilir. dinamo sisteminde kullanõcõnõn tarif edebileceği yöntemleri kullanmakta mümkündür. dinamo Finansman Yönetimi, yöneticiler için özel ekranlara sahiptir. Yöneticiler, bu ekranlarõ kullanarak tüm nakit veya vadeli işlemleri, portföyleri, banka mevcutlarõnõ, bakiye yaşlandõrma tablolarõnõ izleyebilirler.

27 Finansman Yönetimi Çok Dövizli Sistem Finansman sisteminin tüm kayõtlarõ çok dövizli olarak çalõşmaktadõr. İşlemlerin tümü orjinal para birimi ve yerel para birimi (TL) ikilisini beraber kullanõrlar. Bunlara ilaveten bir cari hesabõ ilgilendiren işlemlerde cari hesap para birimi kullanõlabilmektedir. Örneğin USD olarak yapõlan bir tahsilat kasa işlemi olarak USD / TL ikilisine sahip iken bu işlem cari hesaba EURO olarak yansõtõlabilir. dinamo finans sisteminde bir cari hesap birden fazla para birimi ile çalõşabilir ve her birim kendi içinde izlenebilir. Finansman sistemindeki tüm işlemler herhangi bir para birimi cinsinden raporlanabildiği için raporlama dövizi açõsõndan herhangi bir sõnõr yoktur. Kayõtlar günlük sistem kurundan veya işleme özgü kur üzerinden işlenebildiği için bir gün içinde tek kur değeri kullanmak zorunda da değilsiniz.

28 Finansman Yönetimi Cari Hesap Kartõ Cari hesap kartlarõ finansman bölümüne hõzlõ bilgi vermek için dizayn edilmiştir. Cari hesabõn TL ve Yabancõ Para Birimi ekstreleri, bakiye yaşlandõrma tablosu, risk ve açõk hesap analizi, farklõ para birimlerine göre özetlenmiş bakiye tablosu, hareket türlerine göre icmal tablosu bir tuşa basarak elde edilebilmektedir. Bu bilgilerin yanõsõra, cari hesap kartlarõnõza kullanõcõ tanõmlõ alanlar, sõnõrsõz mesaj ekleyebilir, farklõ standartta dökümanlar bağlayabilir, onunla ilgili şikayet / istekleri görebilirsiniz. Bu bilgilerin özeti, satõş, satõnalma gibi cari hesabõ ilgilendirecek noktalarda, kullanõcõnõn görmek için ulaşabileceği şekilde yer almaktadõr.

29 Finansman Yönetimi Cari Hesap Limit Tanõmlarõ Çalõştõğõnõz müşteriler için hem Açõk Hesap hem de Risk Limiti tespit ederken çeşitli temainatlar alõyor veya iç yetki kullanõyor (veya hepsi birden) olabilirsiniz. Bu uygulamada aldõğõnõz teminatlarõ işlerken (mektup, ipotek vs...), bunlarõn ne kadarõnõn Açõk Hesap Limitine ne kadarõnõn Risk Limitine sayõlacağõnõ da belirleyebilirsiniz. Bunlarõn yanõnda iç yetkiler ile bazõ limit kararlarõda verilmiş olabilir. Kimin bu limiti açtõğõ, ne zaman ve ne amaçla açõldõğõda kayõt altõna alõnmõş olacaktõr. Bu kõsõmda yaratõlan kayõtlar müşterinizin limitlerini oluşturacak ve aynõ zamanda müşteri kartõndan da görüntülenecektir.

30 Finansman Yönetimi Kur Farkõ Cari hesaplarda oluşan dönem sonu kur farklarõ bu uygulama sayesinde kolayca hesaplanmakta ve sisteme kaydedilebilmektedir. dinamo, cari hesaplarõnõzõ birden fazla Yabancõ Para Birimleri cinsinden izleyebildiği için her an her para birimi cinsinden bakiye ve TL karşõlõğõ bilgisinede sahiptir. Dönem sonlarõnda veya istediğiniz zaman Kur Farkõ Fişi oluşturmak bu uygulama ile son derece kolay olacaktõr.

31 Finansman Yönetimi Nakit Kasa İşlemleri dinamo Finansman sisteminde sõnõrsõz sayõda kasa tanõmõ yapõlabilir ve her kasa belli bir kullanõcõya veya kullanõcõlara yetkilendirilir. Bu sayede her bölüm kendi kasasõ ile çalõşabilir, ancak sistemdeki daha yetkili bir kullanõcõ birden fazla kasa üzerinde işlem yapabilir. Kasalar, kendi içlerinde birden fazla para küpürü taşõyabilirler; dolayõsõ ile bir kasa birden fazla para birimi ile çalõşabilir. Her para biriminin giriş çõkõş bakiye bilgileri ayrõ ayrõ değerlendirildiği gibi ayrõ muhasebe hesaplarõna entegre ediliyor olabilir. Tamamen bir kasiyerin günlük çalõşma ihtiyaçlarõna göre tasarlanan kasa işlemi, hem cari hesap hem de muhasebe hesaplarõ ile ilişkilendirilebilir. Kasiyer ekranõnõ terk etmeden, bir tuşa basarak tahsilat veya tediye fişi bastõrabilir, kasasõnõn son durumunu her an izleyebilir.

32 Finansman Yönetimi Banka EFT ve Havale Entegrasyonu Sol tarafta gördüğünüz her iki uygulamada da ilgili bankalarõn (TEB ve Garanti Bankasõ) tanõmlarõna tamamen sadõk kalõnmõştõr. Oluşturacağõnõz ödeme listesi program tarafõndan bankaya gönderilecek ve cevaplar otomatik olarak alõnacaktõr. Onaylanan ödemeler ise bir tuşa basarak sisteme aktarõlabilmektedir.

33 Finansman Yönetimi Çek / Senet İşlemleri dinamo Finansman sisteminde çek ve senet işlemleri de nakit işlemleri gibi portföyler aracõlõğõ ile izlenebilir. Bu sayede çok etkin bir kullanõcõ yetkilendirme mekanizmasõ kullanõlarak farklõ noktalardaki kullanõcõlarõn sadece kendilerine ait portföylerde işlem yapabilmeleri sağlanõr. Çek/ Senet işlemlerinin tümü geriye izleme kurallarõna uygun olarak bordrolar ile gerçekleştirilir. İşlem esnasõnda çek listelerine ulaşmak ve seçmek amacõ ile kolaylaştõrõcõ tedbirler alõnmõştõr. Bütün bordro işlemlerinde o andaki çek sayõsõ, toplam tutar, ortalama vade görüntülenir. Diğer finansman işlemlerinde de olduğu gibi Çek / Senet işlemleri de çok dövizli yapõlabilir; alõnan / verilen çekin orjinal para biriminden bağõmsõz olarak, cari hesap farklõ para birimi ile çalõşabilir. Diğer yandan tüm finansman işlemlerinde olduğu gibi bir çek birden fazla faturaya eşlenebilir (veya birden fazla çek tek faturaya), eşlenemiyen miktar açõk olarak bekleyebilir.

34 Finansman Yönetimi Nakit Akõş Nakit Akõş uygulamasõ, Cari Hesap Yaşlandõrmasõ, Çek Portföyleriniz, Kasalarõnõz, Banka Hesaplarõnõz ve dõşarõdan söyleyeceğiniz beklenen tahsilat veya ödeme bilgilerinizi (sistemde henüz kaydõ olmayan olaylar) bir araya getirerek analiz eder. Sonuçlarõ istenen para birimi cinsine çevirmenin yanõsõra, günlük, haftalõk, aylõk gibi farklõ zaman dilimlerine göre konsolide edebilir, tahsilat veya ödemeleri ileri geri kaydõrarak olasõlõklarõ görmenizi sağlar. İstediğiniz müşterileri (bankalarõ, portföy ve kasalarõ) tek başõna veya sizin tespit ettiğiniz gruplar içinde izleyebilir, farklõ ihtiyaçlar için farklõ şablonlar tanõmlayabilirsiniz. Hesaplanan tabloyu, kağõda basabilir, Excel e transfer edebilir veya grafik olarak inceleyebilirsiniz.

35 Maliyet Muhasebesi dinamo Maliyet Muhasebesi, hem V.U.K hem de SPK esaslarõna uygun sonuçlar üretir, otomatik mahsuplaştõrma yaparak mali tablolarõnõzõn hazõrlõk süresini kõsaltõr. Sistem olabilecek en alt detayda çalõştõğõ için herhangi bir üretim partisine yansõyan masraflarõn ayrõntõlarõ veya yapõlan her satõşõn maliyeti doğrudan elde edilebilir. dinamo, maliyetlerinizi hem yönetim muhasebesi hem de vergi muhasebesi için kullanabileceğiniz şekilde, farklõ bakõş açõlarõ ile hesaplayabilir. TL ve Döviz eksenlerinde, 3 farklõ yöntemle (FIFO-LIFO-AO) hesaplanabilen maliyetler stok sistemine aktarõldõğõ için satõş, üretim, transfer gibi eylemlerin tümü maliyetleri açõsõndan analiz edilebilirler. Fiili maliyetlendirme kurgusu içinde fire dağõtõmõ, iadeler, çok depolu ortamlar, demontaj eylemleri, yan ürünler, fason işlemler, aşamalõ üretim gibi farklõ problemler tamamen çözülmüştür. TL maliyetlendirmenin yanõsõra çok dövizli veya enflasyon endekslerine hesaplanan ikinci bir maliyet ekseni sayesinde tüm yönetim raporlarõ enflasyon etkisinden arõnmõş olarak düzenlenebilir. Masraf dağõtõmlarõ sayesinde her üretim deklarasyonu almasõ gereken masraf payõnõ en doğru şekilde alabilir. Kullanõlan anahtarlar masrafõn veya ürünün veya iş merkezinin türüne göre farklõ seçilerek gerçek operasyona en uygun dağõtõm şablonu yaratõlabilir. Standart maliyet sayesinde ise sistem içi sapmalarõnõzõ kolayca ölçebilir, teklifleriniz veya siparişleriniz için ön maliyeti kolayca hesaplayabilirsiniz. dinamo standart maliyet algoritmasõ fiyat ve maliyet unsurlarõnõn zaman üzerinde değişken olabileceğini varsaydõğõ için ne bütün yõl için tek fiyat uygulamak ne de değişen koşullara ayak uyduramamak gibi bir sorununuz olmayacaktõr. Ürün, müşteri, bölüm, bölge, satõş mümessili gibi farklõ eksenlerde karlõlõk analizleri yapabilir, bu analizlerde sisteminizde yer alan TL-Fiili, Döviz-Fiili ve Standart Maliyete aynõ anda yer verebilirsiniz. Bu sayede TL ekseninde çok karlõ gibi görünen bir ürünün döviz ekseninde de karlõ olup olmadõğõ veya standart maliyet ile kõyaslayarak öngörülerinizin ne kadar doğru olup olmadõğõnõda görebileceksiniz.

36 Maliyet Muhasebesi Fiili Maliyet ve dinamo Gerçek harcanan teorik ürün ağacõnõzõn işlenmesinden farklõdõr, bunun için iş emrinden üretim deklarasyonuna kadar işleyen zincirde gerçek malzeme ve gerçek süreler dinamo tarafõndan kayõt altõna alõnõr. Analizlerde kullanõlabilirlik özelliğinin sağlanmasõ için dinamo sistem içindeki her hareketin maliyetini (üretim, satõş, hurda çõkõşõ vs...) izler, bu sayede her faturanõzõn her satõrõ maliyetlendirilir. Kõyaslanabilirlik olabilmesi için ise en az 2 maliyet kurgusunun aynõ anda olabilmesi gerekir. dinamo ise 3 farklõ kurguyu aynõ anda bilir, TL Fiili maliyetinizi hem standart hem de enflasyon düzeltmeli maliyet ile kõyaslayabilir. Bu sayede bir yandan sistem içindeki sapmalar diğer yandan ise gerçek karlõlõk rakkamlarõ ortaya çõkmõş olur. Fiili maliyet (actual cost), bir envanter kaleminin üretilmesi ve / veya satõnalõnmasõ için gerçekten harcanan kaynaklarõn (satõnalma masraflarõ, hammadde, zaman) çeşitli dağõtõm anahtarõna göre şarj edilmesi sonucu ortaya çõkar. Ortaya çõkan maliyetin satõş, müşteri ve ürün karlõlõğõ gibi analizlerde kullanõlabilmesi, gerektiğinde de standart ve enflasyon düzeltmeli maliyet ile kõyaslanabilmesi gerekir.

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

İÇİNDEKİLER. www.logo.com.tr

İÇİNDEKİLER. www.logo.com.tr , İÇİNDEKİLER Standart Özellikler... 3 Yönetici Konsolu... 3 Kullanım Kolaylıkları... 3 Sihirbazlar...5 Alternatifli Anamenü... 5 Arayüz Uyarlama... 5 Grup Şirketi... 5 Tedarikçi Performans İzleme... 6

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun!

Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! Bütün ihtiyaçlarınız düşünülerek tasarlanmış Logo Mali Müşavir Plus ile bir adım önde olun! LOGO MALİ MÜŞAVİR PLUS Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu olan Logo nun Mali Müşavir lere

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar

Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar Öğretmen Kitaplarõ Dizisi SINIF YÖNETİMİ Hüseyin Başar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3390 BİLİM ve KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ : 1205 Öğretmen Kitaplarõ Dizisi: 200 Kitabõn adõ SINIF YÖNETİMİ Yayõn Kodu

Detaylı

TE (Ticari Entegre / Trading Entegration)

TE (Ticari Entegre / Trading Entegration) YAYLASOFT Ticari ve Sektörel Bilgisayar Programları KULLANIM KLAVUZU 2006 TE (Ticari Entegre / Trading Entegration) Stok, Cari, Kasa, Fatura, Döviz ve Taksit hesaplarınızı rahatlıkla takip edebileceğiniz,

Detaylı