diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme"

Transkript

1 dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme Uzaktan / Mobil Kullanõm Bilgi Transferi Internet Kullanõmõ Fax ve Kullanõmõ

2 dinamo Temel Özellikler Ana İşlem Prensibi dinamo nun ana işlem prensibi şu şekilde özetlenebilir : İşlem olduğu yerde (kaynağõnda) bir kez ve bir evrak düzeni içinde kayõt edilir, hiçbir yerde tekrarlanmaz, entegrasyonu sistem tarafõndan gerçekleştirilir. Olaylar tamamen (gerçek hayatta olduğu gibi) bir zincir içinde gelişir ve bu zincirin her zaman bir ilk ve her an bir son noktasõ vardõr. Kullanõcõlar hiçbir kayõt şekli ile bu zinciri bozamazlar ve ortasõndan kõramazlar. dinamo da düzeltme, işlemin ana kaynağõnda yapõlõr. Bu işleme bağlõ bütün diğer entegrasyon noktalarõ kendiliğinden düzelir. Herhangi bir işlem gerçek hayatta nasõl bir sonuç doğuruyor ise diyalog yazõlõmlarõ içinde de o sonucu doğurur.

3 dinamo Temel Özellikler Standart Görünüm diyalog dinamo bütünüyle standart kullanõcõ arayüzüne ve görüntüye sahiptir. Son derece kolay kullanõlan menü tekniği sayesinde kullanõcõlar hiç zorluk çekmezler. Her programõn üst kõsmõnda yer alan fonksiyon tuşlarõnõn yerleşimi programdan programa değişmez. İki ayrõ set gezinti tuşu sayesinde ister genel liste ister seçilmiş kayõtlar üzerinde gezinilebilir. Seçilmiş kayõtlar tekniği sayesinde numara takip etmeyen ama belli bir özelliği aynõ olan kayõt veya evraklar arka arkaya incelenebilir.

4 dinamo Temel Özellikler Çok Dövizlilik Sistem sõnõrsõz sayõda döviz ve her döviz için 10 farklõ değeri takip edebilir. Sistem içinde yapõlabilecek her işlem aynõ anda iki para birimi üzerinde işlem görür; bunlardan biri işlemin orijinal para birimi diğeri ise Türk Lirasõdõr. Orijinal Para Birimi uygulamasõnõn yanõ sõra Raporlama Para Birimi sayesinde de tüm raporlar istenilen para birimi cinsinden elde edilebilir.

5 dinamo Temel Özellikler Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Sistem içindeki her uygulamanõn (örneğin Fatura, Sipariş, Ambar Girişi vs...) birden fazla formu olabilir. Bu formlar kullanõcõ tarafõndan tanõmlanabilir. Formlarõn üzerinde barcode, resim, değişik büyüklük ve renkte fontlar yer alabilir. Bütün formlar doğrudan (kağõda basmadan) fakslanabileceği gibi eki olarakda gönderilebilir. Formlarõnõzõn üzerinde grafik ve kalite sisteminizin referans numaralarõda yer alabilir. Bu sayede baskõlõ evrakõ en aza indirmeniz ama bunun yanõnda matbaa kalitesinde formlar ile çalõşmanõz mümkün oluyor.

6 dinamo Temel Özellikler Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Sistemde sõnõrsõz sayõda rapor tanõmlanabilir. Bu raporlar da sistem içindeki tüm sahalarõ kullanabilir, formüller yer alabilir, mantõksal işlem yaptõrõlabilir, tek veya iki boyutlu raporlar tanzim edilebilir. Raporlar istenilen detay seviyesine inebilir, örneğin bu ayõn satõşlarõnõ aşağõdaki esaslara göre temin edebilirsiniz : * Ürün bazõnda * Ürün Grubu bazõnda * Müşteri bazõnda * Fatura bazõnda * Her faturanõn her satõrõ detayõnda * Müşteri grubu bazõnda Bu liste aslõnda çok daha uzundur örneğin ; * Gün Gün * Müşteri ara toplamlõ ürün detayõnda * Ürün ara toplamlõ müşteri detayõnda Raporlar bir çok bilgiyi bir araya getirebilir, örneğin; Müşteri - Aylõk Cirosu - Karlõlõk - İskonto - Ortalama Valör - Şu anki bakiyesi - Riski Raporlar 2 boyutlu olabilir, örneğin ; Bir raporun her satõrõ hem müşterinin toplam cirosunu hem de bu cironun ürün gruplarõna dağõlõmõnõ gösterebilir. Normal şartlarda çok uzun olabilecek bu bilgi tek satõrda ifade edilebilir.

7 dinamo Temel Özellikler Barcode Kullanõmõ Barcode etiketleme sistem çapõnda kullanõlabilir. Sisteme tarif edilen etiket formatlarõ herhangi bir uygulamadan, o andaki canlõ bilgi kullanõlarak üretilebilir. Örneğin Ambar Girişi yapõlõyor iken ; Girişi yapõlan her malzeme için etiketler tek seferde üretilebilir. Bu etiketler üzerindeki bilgi kullanõcõnõn o anda işlemekte olduğu bilgiyi kapsayabildiği için iki kez bilgi girişine gerek kalmaz. Sistemin her noktasõndan canlõ bilgi ile etiket basmak mümkündür. Bu sayede yeniden bilgi girerek etiket basmak tarihe karõşmõş olur. Etiket sistemi hem laser yazõcõlarõ hem de endüstriyel barcode yazõcõlarõnõ tanõr. Etiketler bilgileri ekranda görülebilen bilgiler ile sõnõrlõ değildir, veri tabanõnõn tüm sahalarõ kullanõlabilir.

8 dinamo Temel Özellikler Güvenlik Sistem içinde yer alan her kullanõcõnõn hangi programlara hakkõ olduğu, bu hakkõn görmekyazmak-silmek gibi detaylarõ tanõmlanabilir ; bunun yanõnda sistem içinde yer alan Ambarlar ve Portföyler ayrõca kullanõcõlar ile ilişkilendirilir. Bu sayede Kasa programõnõ kullanmaya yetkisi olan bir kullanõcõnõn, bu uygulama içinde hangi portföylere işlem yapabileceği de tanõmlanmõş olur. Bunun yanõnda kullanõcõlarõn gün içindeki tüm eylemleri Aktivite Log dosyasõnda saklanõr. Bu sayede, kimin hangi işlemi hangi terminalden ve ne zaman yaptõğõ kesin olarak bilinir. Sistemde yer alan tarih kilitleri, işlemlerin sadece tanõmlanmõş dönemler içinde yapõlmasõnõ garantiler. Örneğin; KDV işlemlerini tamamladõktan sonra Fatura Tarih Kilidi devreye alõndõğõnda ilgili dönemde hiçbir işleme izin verilmez. İşlem yapõlmasõ gerekli olan durumlarda ise Sistem Yöneticisi haberdar edilir, bu sayede yapõlacak hareket ilgili bölümün sorumlusunun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olacaktõr.

9 dinamo Temel Özellikler Parametrik Tanõmlama Sistem içindeki akõş ve kontrol parametreler tarafõndan yönlendirilir. Örneğin : bir ambar girişinin mutlaka satõn alma siparişine bağlanarak yapõlma mecburiyeti, sipariş alõrken ürünün reçetesinin olup olmadõğõnõn kontrolu, fiyatlandõrmanõn sabit olup olmadõğõ gibi ayrõntõlarõn tümü parametrik olarak tanõmlanõr. Bu tip işlemler için program yazmak veya değiştirmek gerekmez.

10 dinamo Temel Özellikler ISO 9000 Geriye İzleme Sistem içindeki kurgu ISO 9000 geriye izleme kurallarõnõ tümüyle destekler, sistem içindeki tüm işlemler sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir ve yapõlan eylemler gereken izleri bõrakõrlar. Bir ürünün içinde kullanõlan tüm stok partileri satõnalma girişine, faturasõna ve satõnalma sipariş evrakõna kadar geriye doğru izlenebilir, bir üretimin tüm operasyonlarõndaki bilgiler, nasõl yapõldõklarõ, ölçümler sistemden elde edilebilir. Bu sayede ISO 9000 geriye izleme işlemlerinin büyük bir kõsmõ sisteme devredilir, ayrõ ayrõ formlara gerek kalmaz.

11 dinamo Temel Özellikler Uzaktan / Mobil Kullanõm INTERNET Uzak Kullanıcı dinamo nun kayõt alt yapõsõ son derece güvenilir ve hõzlõdõr. Uzaktan erişim esnasõnda bu özellikler daha da ön plana çõkar. Sistem uzaktan erişen bir kullanõcõnõn telefon hatlarõnda veya kendi bilgisayarõnda olan bir arõzadan etkilenmez ve bilgi kayõplarõ oluşmaz. Dinamo Server (Terminal Server) WEB Server Hareket Halindeki Kullanıcı Cep veya endüstriyel el terminalleri ile gerçekleştirilen uygulamalar sayesindede geniş alanlardan bilgi toplamak / işlemek veya kablosuz, dünyanõn herhangi bir yerinden sisteme erişerek çalõşabilmek mümkün olmaktadõr. RF Network

12 dinamo Temel Özellikler Bilgi Transferi Diğer Yazõlõmlar XML dinamo Objects COPY / PASTE dinamo Veri Tabanõ ODBC XML Diğer Yazõlõmlar COPY/PASTE dinamo sahip olduğu her türlü bilgiyi uluslararasõ standartlara uygun olarak (XML) dõşarõya verebilir. Dõşarõdan gelen bilgiler ise ilgili uygulamalar tarafõndan denetlenerek kabul edilir. Bilgi transferi ; program içinde evrak kopyalama, bir başka programa XML olarak gönderim veya geleni alma, bir raporu Excel formatõnda elde etme yabancõ bir programõn dinamo objelerini kullanarak veri tabanõna bilgi gönderimi HTML Parsing XML Doğrudan Çõkõş dinamo Objects bir web sitesine bağlanarak bilgi alma veya bir web sitesine bilgi aktarõmõ gibi farklõ şekillerde düşünülebilir. WEB Excel

13 dinamo Temel Özellikler Internet Kullanõmõ dinamo, Windows ve Internet teknolojilerini bir arada kullanabilir. Örneğin; T.C. Merkez Bankasõnõn web sitesine bağlanarak günlük döviz bilgilerini otomatik olarak alabilir, TEB ve Garanti Bankasõnõn EFT ve Havale uygulamalarõnõ kullanabilir FORD un sistemi ile konuşarak FOSN ve ASN uygulamalarõnõ gerçekleştirebilir Bağlantõlõ dökümanlar kõsõmlarõnda web sayfalarõ kaynak olarak verilebilir Kontakt ve benzeri uygulamalarda firma veya kişinin web sayfasõnõ bir pencerede açabilir Internet sitelerine bağlanarak fiyat ve ürün bilgisi tazeleyebilir (BTdepo uygulamasõ)

14 dinamo Temel Özellikler Fax ve Kullanõmõ dinamo içinde yer alan bütün form ve raporlar doğrudan fax veya ile gönderilebilir. Örneğin; Satõnalma fiyat isteme mektuplarõnõz veya siparişleriniz doğrudan gönderilebilir. Müşteri siparişlerinin teyit formunu kaydõnõzõ bitirir bitirmez gönderebilirsiniz. Müşterinize elektronik ekstre veya mutabakat mektubu gönderebilirsiniz. Satõş raporunu ilgili herkese olarak iletebilirsiniz. Kalite raporlarõnõzõ müşterinize elektronik olarak yollayabilirsiniz...

15 Muhasebe, Finansman, Maliyet Muhasebe!Tekdüzen Hesap Planõ!Masraf Merkezleri (Alternatif) Hesap Planõ!Mahsup Fişi!Entegrasyon Tablolarõ!Akõllõ Entegrasyon!Dağõtõm Tablolarõ!Defterler!Mali Tablolar!Beyannameler Finansman Yönetimi Fiili Maliyet (TL ve Döviz)!Fiili Maliyetin ve dinamo!masraf Dağõlõmõ Nasõl Yapõlõyor!Yan Ürünler ve Maliyet Kurgusu!Demontaj veya Tek Giriş Çok Çõkõş!Çoklu Depo Ortamõ!Fire Dağõtõmõ!Fason İşlemler ve Maliyet!Çok Dövizli Maliyet (Enflasyon Arõndõrma) Standart Maliyet dinamo Muhasebe Finansman Maliyet Yönetimi!Çok Dövizli Sistem!Cari Hesap Kartõ!Cari Hesap Limit Tanõmlarõ!Kur Farkõ!Nakit Kasa İşlemleri!Banka EFT ve Havale Entegrasyonu!Çek / Senet İşlemleri!Nakit Akõş!Standart Maliyet Nasõl Hesaplanõyor!Standart ve Fiili Maliyet Sonuçlarõn Kullanõmõ!Karlõlõk Analizleri!Üretim Partilerinin Maliyet Analizi!Envanterin Analizi!Muhasebe Entegrasyonu NOT : dinamo ERP & E-Business yazõlõmõnõn içinde maliyet ile ilgili olabilecek tüm analizlerde Fiili - TL, Fiili - Döviz ve Standart Maliyet üçlüsü bir arada kullanõlabilir. Dolayõsõ ile hem kendi aralarõndaki farklarõn incelenmesi hem de yapõlan analizin her üçüne göre aynõ anda gerçekleştirilmesi mümkündür.

16 Muhasebe ve Entegrasyon dinamo Muhasebe, çift hesap planlõ çalõşabilir, ikinci hesap planõ masraf merkezleri, proje muhasebesi veya yabancõ ortağõn hesap planõ gibi kullanõlabilir. Resmi defterlerinizin tümü isteğinize göre şekillendirilebilir, kontrol amaçlõ iç kullanõm formatlarõ ile onaylõ kağõt formatlarõ farklõ olabilir. Akõllõ entegrasyon sayesinde muhasebe içinde silme ve düzeltme işlemleri sona erer, evraklarõn sadece kaynaklarõnda işlem görmesi yeterlidir. Entegrasyon tablolarõ son derece detaylõ tarif edilebilir, örneğin bir stok kaleminin satõşõ müşterisine veya satõşõn türüne göre farklõ hesaplara yönlendirilebilir. dinamo Muhasebe, resmi defterler, mali tablolar ve beyannameler gibi standart fonksiyonlarõ tam olarak yerine getirmenin yanõnda yönetim için gerekli olan tablo ve analizleri de kolaylõkla elde etmenizi sağlar. Mali tablolar tanõmlanmõş olarak sistemin içinde yer alõrlar, ancak siz de istediğiniz gibi ek tablolar tarif edebilirsiniz. Beyannameleriniz de dinamo Muhasebe içinden elde edilebilir, standart formlarõna doğrudan yazdõrõlabilir. Mahsup fişi Kopyalama, Ters Çevirme, Kebir Özeti, Hesap Bakiyesi, Çift Hesap Planõnõ Tek Satõrda Kullanabilme, On- Line Hesap Ekstresi gibi kolaylõklar ile donatõlmõştõr. Fiş ve Yevmiye numaralama son derece esnek tanõmlanabilmektedir, bu sayede alõşkanlõklarõnõza uygun bir düzeni oluşturabilirsiniz. Hesap dağõtõm şablonlarõ sayesinde KDV ayõrma, Serbest Meslek Makbuzunun dağõtõmõ veya elektrik masrafõnõn dağõlõmõ gibi işlemleri tek tuşa basarak gerçekleştirebilirsiniz. Maliyet Muhasebesi ile entegrasyonu sayesinde malzeme ve üretim eylemleriniz otomatik olarak muhasebeleşir, bu sayede dönem sonlarõnda gerekli olan zamanõ size kazandõrõr.

17 Muhasebe ve Entegrasyon Tekdüzen Hesap Planõ dinamo Muhasebe sisteminde hesap planõnõzõ toplam 24 hane içinde istediğiniz gibi alt kõrõlõmlara bölebilirsiniz. Bir kebir hesabõnõn alt kõrõlõm seviyesi diğer bir kebir hesabõ ile aynõ olmak zorunda olmadõğõ gibi alt kõrõlõmlarõn hane sayõsõ için de bir kõsõtlama yoktur. İstendiğinde alfanümerik kodlama da kullanõlabilir. Hesap planõnõzda yer alan her hesabõ çeşitli gruplar altõnda da toplayabilirsiniz. Örneğin departmanlar altõnda masraf tiplerine göre bir kõrõlõmõnõz olsun, bu durumda bir masrafõn icmalini veya departman dağõlõmõnõ elde etmek için bu gruplamalarõ kullanabilirsiniz. Her birinin içeriğini kendinizin tanõmlayabileceği 10 farklõ gruplama sahasõ ile istediğiniz her türlü rapor / analiz için gereken kod düzenini oluşturabilirsiniz. Hesap kartlarõnda hem aylõk toplamlarõ, hem o hesaba işlem yapmõş evrak türlerine göre icmali hem de hareket muavinini bir tuşa basarak görebildiğiniz için anlõk bilgi ihtiyaçlarõnõz için raporlara ihtiyacõnõz kalmaz. Resim 1 : Bir hesap ekrana geldiğinde aylõk özeti de görüntülenir Resim 2 : Hesabõn hangi tür evraklar ile çalõştõğõnõda anõnda görebilirsiniz

18 Muhasebe ve Entegrasyon Masraf Merkezleri (Alternatif) Hesap Planõ dinamo Muhasebe, Tekdüzen ve Alternatif olmak üzere 2 hesap planõnõ aynõ anda kullanabilecek şekilde tasarlanmõştõr. Alternatif hesap planõ firmanõzõn ihtiyaçlarõna göre özgürce tasarlanabilir. Örneğin bu hesap planõnõ Masraf Merkezleriniz, Proje Muhasebesi veya Yabancõ Ortağõnõzõn Hesap Planõ için kullanabilirsiniz. Kõrõlõm, tanõm, raporlama ve kullanõm imkanlarõ Tekdüzen Hesap Planõ ile aynõ olan bu hesap planõ programõn her noktasõnda aktif olarak kullanõlabilir, kõsacasõ bu bölüme işlem yapmak için ikinci kez bilgi girmenize gerek yoktur. Resim 1 : Alternatif Hesap Planõ Kartõ Resim 2 : Nakit Kasa işlemi yaparken 2 hesap planõna bağlantõ örneği.

19 Muhasebe ve Entegrasyon Mahsup Fişi Kopyalama : Örneğin bir mahsup fişini kopyalayarak yeni bir fiş yaratabilirsiniz. Bu sayede sõk kullandõğõnõz fiş içeriklerini tekrar tekrar yazmanõz gerekmez. Ters Çevirme : Bu fonksiyon sayesinde dönem sonlarõnda hazõrladõğõnõz bir kapanõş fişinin tam tersini açõlõş için kullanabilirsiniz. Kebir Özeti : Fişinizin kebir özetini bir tuşa dokunarak görebilirsiniz. Bu sayede çok maddeli fişleri kolaylõkla inceleyebilirsiniz. Hesap Bakiyesi : İşlem yapmakta olduğunuz hesabõn fiş tarihindeki ve bugünkü toplamla ve bakiyesini bir tuşa basarak görebilirsiniz. Çift Hesap Planõ : Bir işlem satõrõnda hem Tekdüzen Hesap Planõ hem de Alternatif Hesap Planõ kodlarõ kullanõlabilir, işiniz tek satõrda biter. Hesap Ekstreleri : Mahsup fişinizi terk etmeden istediğiniz hesabõn (Tekdüzen ve Alternatif) hareket detayõnõ ekranõnõzda görebilirsiniz. Belge Bağlama : Mahsup fişiniz ile ilişkili olan herhangi bir dökümanõ (Word, Excel,... dosyalarõ gibi) ilişkilendirebilirsiniz.

20 Muhasebe ve Entegrasyon Entegrasyon Tablolarõ Muhasebe ile diğer modüller arasõndaki ilişki tamamiyle tablolar aracõlõğõ ile kurulmaktadõr. Bu sayede kazanõlan esnekliğe örnek olarak satõş faturalarõnõn entegrasyonunu verebiliriz : Klasik bir uygulamada bir ürünün satõldõğõ zaman hangi hesabõn çalõşacağõnõ belirtebilirsiniz ancak satõldõğõ müşteriyi bir parametre olarak kullanamazsõnõz. dinamo da ise bir ürünün kime (veya bir gruba) ve nasõl satõldõğõna dair tanõm yapabilir ve muhasebe hesap planõnõzõ istediğiniz detayda canlandõrabilirsiniz. Tanõmlama tümü ile tablolar aracõlõğõ ile yapõldõğõ için hem değişiklikleri çok daha kolay yapabilir hem de yeni tanõmlarõ derhal ekleyebilirsiniz. Sistem içinde tanõm setinize uymayan bir hareketi belirli bir hesaba yönlendirebilir ve ayrõ olarak inceleyebilirsiniz.

21 Muhasebe ve Entegrasyon Akõllõ Entegrasyon dinamo Muhasebe sistemi, son derece iyi düzenlenmiş ve akõllõ bir entegrasyon mekanizmasõna sahiptir. Entegrasyon Tablolarõ : Muhasebeye ulaşmasõ gereken eylemlerin nasõl ulaşacağõ tablolarda tarif edilir, işlemleri yapan kişiler uzman olmak zorunda değildir. Bu tablolar sistemdeki trafiği düzenlerler. Kesintisiz Kullanõm : dinamo Muhasebe sisteminde izin verilmiş herkes, dilediği zaman ve sistemin diğer kullanõcõlarõnõ hiç etkilemeden entegrasyon yapabilir. Entegrasyon esnasõnda diğer kullanõcõlar işlerine devam edebilir. Akõllõ Entegrasyon : dinamo Muhasebe Entegrasyonu neyi entegre etmesi gerektiğine kendisi karar verir. Yeni evraklarõ, değişmeleri ve silinmeleri kontrol parametrelerinin tarif ettiği şekilde muhasebeye yansõtõr. Entegrasyon sonucu yaratõlan fişlerin manuel düzeltilmesine asla gerek kalmaz.

22 Muhasebe ve Entegrasyon Dağõtõm Tablolarõ Dağõtõm tablolarõ bilgi girişinizi kolaylaştõrmak içindir. Örneğin bir Serbest Meslek Makbuzunu Kasa fişine işlerken herhangi bir hesaplama yapma ihtiyacõnõz ve bu makbuza ait tüm satõrlarõ tek tek yazmanõza gerek kalmaz. Bunun için önceden hazõrlanmõş olan dağõtõm formülünü çağõrdõğõnõzda tüm işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik ile KDV li faturalarõn ayrõştõrõlmasõ, elektrik makbuzunun bölümler arasõ dağõtõmõ, bir kõsmõ kanunen kabul edilmeyen giderlerin ayrõştõrõlmasõ gibi sõnõrsõz sayõda işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

23 Muhasebe ve Entegrasyon Bütün Defterleriniz Tam İstediğiniz Gibi Bütün defterlerinizin görüntüsü tam istediğiniz şekilde tasarlanabilir. Hatta resmi baskõlar için ayrõ, kontrol ve iç kullanõm için farklõ formatlarda kullanabilirsiniz. dinamo Muhasebe, tüm yasal veya iç kullanõm amaçlõ dökümlerinizde dilediğiniz yazõcõyõ kullanabilir; bu yazõcõlarõn teknik özelliklerine uygun form tasarõmlarõ ile de olabilecek en yüksek hõzda çalõşabilirsiniz. Yevmiye madde numaralandõrõlmasõ esnasõnda evrak türlerinin öncelik sõrasõ veya bir madde içine toplanmasõ istenen evrak türleri ayrõ ayrõ belirtilebilir. Bu sayede yevmiye defterinizin şeklini de tamamen kontrol edebilirsiniz. Yasal defterleriniz basõm öncesinde bütünlük kontrolundan geçerler, sistem herhangi bir eksiklik gördüğünde sizi uyaracaktõr. Bu sayede onaylõ kağõtlarõnõza hatalõ çõkõş yapõlmasõ tamamen engellenmiş olur.

24 Muhasebe ve Entegrasyon Mali Tablolar Bilanço, Gelir, Satõşlarõn Maliyeti, Fon Akõm, Nakit Akõm, Kar Dağõtõm, Özkaynaklar Değişim Tablolarõ gibi temel ve ek tablolarõn tümü dinamo Muhasebe sisteminden elde edilebilir. Bu tablolar dipnotlarõ ile birlikte saklandõklarõ için başka bir araca gerek olmaksõzõn hazõrlanabilmektedir. dinamo Muhasebe sisteminde tablo tanõmlarõ parametrik ve sõnõrsõzdõr. Bu sayede hem yukarõdaki tablolarõ kendi hesap planõnõzõn özelliklerine göre uyarlayabilirsiniz hem de tamamen farklõ tablolar hazõrlayabilirsiniz. Sisteminizde üretilmiş tablolarõ başka kurumlara (örneğin SPK) aktarabilmeniz için ise istediğiniz formatõ (Excel, XML...) kullanabilmeniz de mümkün.

25 Muhasebe ve Entegrasyon Beyannameler KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannameleri ile A B formlarõnõ da dinamo Muhasebe sisteminden elde edebilirsiniz. Bu belgeler istenirse orjinal formlara baskõ şeklinde veya ekran üzerinde elde edilebilirler. Her beyanname sisteminize entegredir, bu sayede hesaplanabilecek tüm bilgileri otomatik olarak oluştururlar ve saklarlar. Bu sayede dilediğiniz zaman, dosyalara bakmadan bu bilgilere de ulaşabilirsiniz.

26 Finansman Yönetimi dinamo Finansman Yönetimi, kullanõcõlarõn kolay, hõzlõ ve kontrollu işlem yapabilmesini sağlar, bunun yanõnda muhasebe için gerekli olan tüm ayrõntõlara sahiptir. Finansman Yönetimi çok dövizlidir; tüm işlemler istenen para birimi, işleme özgü kur çaprazõ ile yapõlabilir. Aynõ zamanda cari hesabõn orjinal ve yerel para birimlerinden farklõ birim ile hareket görebilmesini sağlayabilir. Borç Alacak eşleştirme fonksiyonu sayesinde bir borç hareketi (veya alacak) birden fazla alacak hareketi (veya borç hareketi) ile eşlenebilir veya tam tersi yapõlabilir. Eşleme esnasõnda borç veya alacak hareketinin tamamõ kullanõlmayabilir veya tamamõ kapanmayabilir, bu durumda açõk kalan tutar bir sonraki işlemlerde kullanõlabilir (örneğin bir çek birden fazla faturayõ veya çok sayõda çek ve nakit hareketi bir faturayõ kapatabilir). dinamo Finansman Yönetimi, hem işlem yapanlarõn işini kolaylaştõrõr hem de yöneticilerin bir tuşa basarak firmanõn tümünü görmesini sağlar. Finansman Yönetimi raporlarõ istenen para birimi cinsinden elde edilebilir, raporlama para birimleri sõnõrsõz olarak kullanõlabilir. Sistemdeki cari hesaplar birden fazla yabancõ para birimi ile işlem görebilirler, her para birimi cinsinden olan toplam ve bakiyeler ayrõ ayrõ izlenir. Alacak ve Borçlarõn takibi için hem özet hem de detaylõ yaşlandõrma analizleri on line olarak görüntülenir. Bu imkan, cari hesabõn işlem görebileceği her uygulamada (fatura, sipariş, teklif...) yer almaktadõr. Sistemde yer alan Nakit Kasalar ve Çek/Senet portföyleri kullanõcõ bazõnda yetkilendirilebilir. Bu sayede çok şubeli / çok noktalõ uygulamalarõn güvenlik ihtiyacõ tam olarak karşõlanõr. Sistem geriye dönük bakiye veya portföy raporu üretebilir. Bu sayede geçmiş bir tarihteki borç-alacak bakiyeleri veya çek portföylerinin içeriği raporlanabilir. Vade farklarõ, eşleştirme, işlem kapatma veya valör kapatma gibi 3 farklõ yönteme göre hesaplanabilir. dinamo sisteminde kullanõcõnõn tarif edebileceği yöntemleri kullanmakta mümkündür. dinamo Finansman Yönetimi, yöneticiler için özel ekranlara sahiptir. Yöneticiler, bu ekranlarõ kullanarak tüm nakit veya vadeli işlemleri, portföyleri, banka mevcutlarõnõ, bakiye yaşlandõrma tablolarõnõ izleyebilirler.

27 Finansman Yönetimi Çok Dövizli Sistem Finansman sisteminin tüm kayõtlarõ çok dövizli olarak çalõşmaktadõr. İşlemlerin tümü orjinal para birimi ve yerel para birimi (TL) ikilisini beraber kullanõrlar. Bunlara ilaveten bir cari hesabõ ilgilendiren işlemlerde cari hesap para birimi kullanõlabilmektedir. Örneğin USD olarak yapõlan bir tahsilat kasa işlemi olarak USD / TL ikilisine sahip iken bu işlem cari hesaba EURO olarak yansõtõlabilir. dinamo finans sisteminde bir cari hesap birden fazla para birimi ile çalõşabilir ve her birim kendi içinde izlenebilir. Finansman sistemindeki tüm işlemler herhangi bir para birimi cinsinden raporlanabildiği için raporlama dövizi açõsõndan herhangi bir sõnõr yoktur. Kayõtlar günlük sistem kurundan veya işleme özgü kur üzerinden işlenebildiği için bir gün içinde tek kur değeri kullanmak zorunda da değilsiniz.

28 Finansman Yönetimi Cari Hesap Kartõ Cari hesap kartlarõ finansman bölümüne hõzlõ bilgi vermek için dizayn edilmiştir. Cari hesabõn TL ve Yabancõ Para Birimi ekstreleri, bakiye yaşlandõrma tablosu, risk ve açõk hesap analizi, farklõ para birimlerine göre özetlenmiş bakiye tablosu, hareket türlerine göre icmal tablosu bir tuşa basarak elde edilebilmektedir. Bu bilgilerin yanõsõra, cari hesap kartlarõnõza kullanõcõ tanõmlõ alanlar, sõnõrsõz mesaj ekleyebilir, farklõ standartta dökümanlar bağlayabilir, onunla ilgili şikayet / istekleri görebilirsiniz. Bu bilgilerin özeti, satõş, satõnalma gibi cari hesabõ ilgilendirecek noktalarda, kullanõcõnõn görmek için ulaşabileceği şekilde yer almaktadõr.

29 Finansman Yönetimi Cari Hesap Limit Tanõmlarõ Çalõştõğõnõz müşteriler için hem Açõk Hesap hem de Risk Limiti tespit ederken çeşitli temainatlar alõyor veya iç yetki kullanõyor (veya hepsi birden) olabilirsiniz. Bu uygulamada aldõğõnõz teminatlarõ işlerken (mektup, ipotek vs...), bunlarõn ne kadarõnõn Açõk Hesap Limitine ne kadarõnõn Risk Limitine sayõlacağõnõ da belirleyebilirsiniz. Bunlarõn yanõnda iç yetkiler ile bazõ limit kararlarõda verilmiş olabilir. Kimin bu limiti açtõğõ, ne zaman ve ne amaçla açõldõğõda kayõt altõna alõnmõş olacaktõr. Bu kõsõmda yaratõlan kayõtlar müşterinizin limitlerini oluşturacak ve aynõ zamanda müşteri kartõndan da görüntülenecektir.

30 Finansman Yönetimi Kur Farkõ Cari hesaplarda oluşan dönem sonu kur farklarõ bu uygulama sayesinde kolayca hesaplanmakta ve sisteme kaydedilebilmektedir. dinamo, cari hesaplarõnõzõ birden fazla Yabancõ Para Birimleri cinsinden izleyebildiği için her an her para birimi cinsinden bakiye ve TL karşõlõğõ bilgisinede sahiptir. Dönem sonlarõnda veya istediğiniz zaman Kur Farkõ Fişi oluşturmak bu uygulama ile son derece kolay olacaktõr.

31 Finansman Yönetimi Nakit Kasa İşlemleri dinamo Finansman sisteminde sõnõrsõz sayõda kasa tanõmõ yapõlabilir ve her kasa belli bir kullanõcõya veya kullanõcõlara yetkilendirilir. Bu sayede her bölüm kendi kasasõ ile çalõşabilir, ancak sistemdeki daha yetkili bir kullanõcõ birden fazla kasa üzerinde işlem yapabilir. Kasalar, kendi içlerinde birden fazla para küpürü taşõyabilirler; dolayõsõ ile bir kasa birden fazla para birimi ile çalõşabilir. Her para biriminin giriş çõkõş bakiye bilgileri ayrõ ayrõ değerlendirildiği gibi ayrõ muhasebe hesaplarõna entegre ediliyor olabilir. Tamamen bir kasiyerin günlük çalõşma ihtiyaçlarõna göre tasarlanan kasa işlemi, hem cari hesap hem de muhasebe hesaplarõ ile ilişkilendirilebilir. Kasiyer ekranõnõ terk etmeden, bir tuşa basarak tahsilat veya tediye fişi bastõrabilir, kasasõnõn son durumunu her an izleyebilir.

32 Finansman Yönetimi Banka EFT ve Havale Entegrasyonu Sol tarafta gördüğünüz her iki uygulamada da ilgili bankalarõn (TEB ve Garanti Bankasõ) tanõmlarõna tamamen sadõk kalõnmõştõr. Oluşturacağõnõz ödeme listesi program tarafõndan bankaya gönderilecek ve cevaplar otomatik olarak alõnacaktõr. Onaylanan ödemeler ise bir tuşa basarak sisteme aktarõlabilmektedir.

33 Finansman Yönetimi Çek / Senet İşlemleri dinamo Finansman sisteminde çek ve senet işlemleri de nakit işlemleri gibi portföyler aracõlõğõ ile izlenebilir. Bu sayede çok etkin bir kullanõcõ yetkilendirme mekanizmasõ kullanõlarak farklõ noktalardaki kullanõcõlarõn sadece kendilerine ait portföylerde işlem yapabilmeleri sağlanõr. Çek/ Senet işlemlerinin tümü geriye izleme kurallarõna uygun olarak bordrolar ile gerçekleştirilir. İşlem esnasõnda çek listelerine ulaşmak ve seçmek amacõ ile kolaylaştõrõcõ tedbirler alõnmõştõr. Bütün bordro işlemlerinde o andaki çek sayõsõ, toplam tutar, ortalama vade görüntülenir. Diğer finansman işlemlerinde de olduğu gibi Çek / Senet işlemleri de çok dövizli yapõlabilir; alõnan / verilen çekin orjinal para biriminden bağõmsõz olarak, cari hesap farklõ para birimi ile çalõşabilir. Diğer yandan tüm finansman işlemlerinde olduğu gibi bir çek birden fazla faturaya eşlenebilir (veya birden fazla çek tek faturaya), eşlenemiyen miktar açõk olarak bekleyebilir.

34 Finansman Yönetimi Nakit Akõş Nakit Akõş uygulamasõ, Cari Hesap Yaşlandõrmasõ, Çek Portföyleriniz, Kasalarõnõz, Banka Hesaplarõnõz ve dõşarõdan söyleyeceğiniz beklenen tahsilat veya ödeme bilgilerinizi (sistemde henüz kaydõ olmayan olaylar) bir araya getirerek analiz eder. Sonuçlarõ istenen para birimi cinsine çevirmenin yanõsõra, günlük, haftalõk, aylõk gibi farklõ zaman dilimlerine göre konsolide edebilir, tahsilat veya ödemeleri ileri geri kaydõrarak olasõlõklarõ görmenizi sağlar. İstediğiniz müşterileri (bankalarõ, portföy ve kasalarõ) tek başõna veya sizin tespit ettiğiniz gruplar içinde izleyebilir, farklõ ihtiyaçlar için farklõ şablonlar tanõmlayabilirsiniz. Hesaplanan tabloyu, kağõda basabilir, Excel e transfer edebilir veya grafik olarak inceleyebilirsiniz.

35 Maliyet Muhasebesi dinamo Maliyet Muhasebesi, hem V.U.K hem de SPK esaslarõna uygun sonuçlar üretir, otomatik mahsuplaştõrma yaparak mali tablolarõnõzõn hazõrlõk süresini kõsaltõr. Sistem olabilecek en alt detayda çalõştõğõ için herhangi bir üretim partisine yansõyan masraflarõn ayrõntõlarõ veya yapõlan her satõşõn maliyeti doğrudan elde edilebilir. dinamo, maliyetlerinizi hem yönetim muhasebesi hem de vergi muhasebesi için kullanabileceğiniz şekilde, farklõ bakõş açõlarõ ile hesaplayabilir. TL ve Döviz eksenlerinde, 3 farklõ yöntemle (FIFO-LIFO-AO) hesaplanabilen maliyetler stok sistemine aktarõldõğõ için satõş, üretim, transfer gibi eylemlerin tümü maliyetleri açõsõndan analiz edilebilirler. Fiili maliyetlendirme kurgusu içinde fire dağõtõmõ, iadeler, çok depolu ortamlar, demontaj eylemleri, yan ürünler, fason işlemler, aşamalõ üretim gibi farklõ problemler tamamen çözülmüştür. TL maliyetlendirmenin yanõsõra çok dövizli veya enflasyon endekslerine hesaplanan ikinci bir maliyet ekseni sayesinde tüm yönetim raporlarõ enflasyon etkisinden arõnmõş olarak düzenlenebilir. Masraf dağõtõmlarõ sayesinde her üretim deklarasyonu almasõ gereken masraf payõnõ en doğru şekilde alabilir. Kullanõlan anahtarlar masrafõn veya ürünün veya iş merkezinin türüne göre farklõ seçilerek gerçek operasyona en uygun dağõtõm şablonu yaratõlabilir. Standart maliyet sayesinde ise sistem içi sapmalarõnõzõ kolayca ölçebilir, teklifleriniz veya siparişleriniz için ön maliyeti kolayca hesaplayabilirsiniz. dinamo standart maliyet algoritmasõ fiyat ve maliyet unsurlarõnõn zaman üzerinde değişken olabileceğini varsaydõğõ için ne bütün yõl için tek fiyat uygulamak ne de değişen koşullara ayak uyduramamak gibi bir sorununuz olmayacaktõr. Ürün, müşteri, bölüm, bölge, satõş mümessili gibi farklõ eksenlerde karlõlõk analizleri yapabilir, bu analizlerde sisteminizde yer alan TL-Fiili, Döviz-Fiili ve Standart Maliyete aynõ anda yer verebilirsiniz. Bu sayede TL ekseninde çok karlõ gibi görünen bir ürünün döviz ekseninde de karlõ olup olmadõğõ veya standart maliyet ile kõyaslayarak öngörülerinizin ne kadar doğru olup olmadõğõnõda görebileceksiniz.

36 Maliyet Muhasebesi Fiili Maliyet ve dinamo Gerçek harcanan teorik ürün ağacõnõzõn işlenmesinden farklõdõr, bunun için iş emrinden üretim deklarasyonuna kadar işleyen zincirde gerçek malzeme ve gerçek süreler dinamo tarafõndan kayõt altõna alõnõr. Analizlerde kullanõlabilirlik özelliğinin sağlanmasõ için dinamo sistem içindeki her hareketin maliyetini (üretim, satõş, hurda çõkõşõ vs...) izler, bu sayede her faturanõzõn her satõrõ maliyetlendirilir. Kõyaslanabilirlik olabilmesi için ise en az 2 maliyet kurgusunun aynõ anda olabilmesi gerekir. dinamo ise 3 farklõ kurguyu aynõ anda bilir, TL Fiili maliyetinizi hem standart hem de enflasyon düzeltmeli maliyet ile kõyaslayabilir. Bu sayede bir yandan sistem içindeki sapmalar diğer yandan ise gerçek karlõlõk rakkamlarõ ortaya çõkmõş olur. Fiili maliyet (actual cost), bir envanter kaleminin üretilmesi ve / veya satõnalõnmasõ için gerçekten harcanan kaynaklarõn (satõnalma masraflarõ, hammadde, zaman) çeşitli dağõtõm anahtarõna göre şarj edilmesi sonucu ortaya çõkar. Ortaya çõkan maliyetin satõş, müşteri ve ürün karlõlõğõ gibi analizlerde kullanõlabilmesi, gerektiğinde de standart ve enflasyon düzeltmeli maliyet ile kõyaslanabilmesi gerekir.

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi

dinamo / B A R C O D E diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi diyalog / dinamo ve BARCODE teknolojisi dinamo ve BARCODE teknolojisi Yönetici Özeti BARCODE çoğu kez yapõlamayan bir çok şeyin çaresi gibi görünen bir teknoloji. Deposuna veya stoğuna hakim olamayan,

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com

Sent Sen e t z e LIVE İş Çözümleri Çö Plat Pla f t o f rmu o sentez.com SentezLIVE İş Çözümleri Platformu sentez.com Malzeme Finans Malzeme Genel Özellikler Esnek Parametrik Geliştirilebilir Güvenilir Erişilebilir Entegre Finans Parametrik İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

Üretim yapan firmalar için bir test

Üretim yapan firmalar için bir test Üretim yapan firmalar için bir test ERP Yazılımınız size ne kadar hizmet ediyor veya siz onu ne kadar etkin kullanıyorsunuz? Hazırlayan Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Tarih Haziran 2010 Aslında bilgisayar

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE )

ULTIMATE OTEL YÖNETİM SİSTEMİ ( BACK OFFICE ) ( BACK OFFICE ) RMOS MUHASEBE SİSTEM OTOMASYONU Rmos önbüro,pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı. Gelişmiş yetkilendirme sistemi

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için)

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

Plansız veya Planlı Bakım Emirleri Tek Bir Yönetim Ekranında

Plansız veya Planlı Bakım Emirleri Tek Bir Yönetim Ekranında 1 Plansız veya Planlı Bakım Emirleri Tek Bir Yönetim Ekranında NONSTOP Planlı Bakım içinde hem Plansız yapılan işlemler hem de 3 Farklı Yaklaşım ile Planlı yapılan eylemler yer almaktadır. Bütün emirler

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor

Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor 1 Planlı veya Plansız Bakım Emirleri Tek Ekrandan Yönetiliyor NONSTOP Bakım Yönetimi içinde hem Plansız yapılan işlemler hem de 3 farklı yaklaşım ile Planlı yapılan eylemler yer almaktadır. Bütün emirler

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

Ticari Yazılım (ERP-MRP)

Ticari Yazılım (ERP-MRP) Ticari Yazılım (ERP-MRP) DARA ticari yazılım her sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, sipariş, üretim, satın alma, muhasebe & finans, insan kaynakları gibi temel işlemlerini yapabilmelerini

Detaylı

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız.

işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. işinizi net görün Tekliften genel muhasebeye tüm iş süreçlerinizdeki en önemli asistanınız. Netx ile işletmenizin tüm iş yönetimini bilgisayar ortamında rahatlıkla takip edebilir esnek raporlama teknikleriyle

Detaylı

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu

04.10.2010. Agency-1 Golf Otomasyonu Agency-1 Golf Otomasyonu 5N 1K Ne? Neden? Ne zaman? Nerede? Kim? Ne? Agency-1 Golf Otomasyonu Golf Organizasyonu yapan işletmelerin sektörel ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş bir yazılımdır. Bilinen

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı

Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Demsoft Yazılım Online Tercüme Programı Online Tercüme Programı ile iş takibini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden Tercüme kayıtlarına ulaşabilir. Müşterinize detaylı bilgi verebilirsiniz.

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Teklifimizle ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazır

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

Navision Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Navision Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Navision c. Hakkında I Navision Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Fevzi KARTAL MS Dynamics Nav Developer & Consultant Tarih: Nisan, 2013 Sıkça Sorulan Sorular 1.Microsoft Navision ın Orta Ölçekli Firmalar

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet ; Kolay kurulumu ve kullanımıyla ön plana çıkan, teknolojik alt yapısıyla işletmelere pratik çözümler sunan ve büyük avantajlar sağlayan tam bir

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX Mobil Server Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1- ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ WOLVOX Mobil Satış programı ile tam entegrasyonlu

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA 1996 yılında bilişim dünyasına adım atmış olan Analiz Bilişim, kuruluşundan bu yana gelişim ve ilerlemeyi hedeflemiştir. Geliştirdiğimiz Jetra Raporlama Programı bu kurumsal çabanın

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatı kolaylaştıran çözümler sunmak! LOGO, KOBİ lere ve Ar-Ge ye yaptığı büyük yatırımlarla büyüyor. Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI

ONLINE MUHASEBE PROGRAMI ONLINE MUHASEBE PROGRAMI Pc, Tablet, Telefon veya Web de Aynı Anda Online Çalışan Muhasebe Programı Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Kasa, Banka, Çek, Senet, İş Emri-Servis, Kurlar, Raporlar. Online

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

Tercüme Ofis Programı

Tercüme Ofis Programı Tercüme Ofis Programı Tercüme Takip, Tercüman Bilgileri, Cari, Stok,Fatura, İrsaliye, Sipariş,Teklif, Kasa,Banka, Çek, Senet, Personel, Ödeme Planı, Hızlı Satış (Barkodlu), Call Center, İş Programı, Kur

Detaylı

T A S A R I M A G i R i Ş

T A S A R I M A G i R i Ş T A S A R I M A G i R i Ş Dr. Hasip Yeniova İÇİNDEKİLER 1.1. Giriş 1 1.2. Tasarõmda karşõlaşõlan kõsõtlamalar 1 1.3. Tasarõmõn amaçlarõ 3 1.4. Verilerin toplanmasõ 3 1.5. Tasarõm probleminin alternatif

Detaylı

PROFESYONELİNE BIRAKIN! ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ. Eagleye Heat Treatment Quality & Management System

PROFESYONELİNE BIRAKIN! ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ. Eagleye Heat Treatment Quality & Management System Eagleye Heat Treatment Quality & Management System ISIL İŞLEM TESİSİNİZİN YÖNETİMİNİ PROFESYONELİNE BIRAKIN! HQM; ısıl işlem tesisinizdeki üretim süreçlerini izler ve hızlandırır Esnek ekran geçişleri

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ

MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ MOBİL SATIŞ Plasiyerlerinizin sıcak ve soğuk satışlarını yürütmelerine olanak sağlayan AKINSOFT un uzun yıllardan beridir tercih edilen ve içeriği itibariyle memnuniyet sağlayan yazılımlarından

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

Global Menkul Değerler. Yeni Sanal Şube Kullanım Kılavuzu

Global Menkul Değerler. Yeni Sanal Şube Kullanım Kılavuzu Global Menkul Değerler Yeni Sanal Şube Kullanım Kılavuzu İÇERİK 1. Yeni Sanal Şube Hakkında... 4 2. Ekranlar... 4 2.1. Ana sayfa... 4 2.1.1. Varlıklarım... 5 2.1.2. Favoriler... 6 2.1.3. BIST 100-Artanlar-Azalanlar...

Detaylı

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre

İki Problem Tek Çözüm. Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre TM Ataşehir deki 1 İki Problem Tek Çözüm Gelişmiş Servis Otomasyonu Profesyonel Ticari Entegre Ne öneriyoruz? Müşterilerinize daha kaliteli ve hatasız hizmet sunmak ve farklılık yaratmak, aynı zamanda

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı