Motorola D1110 serisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motorola D1110 serisi"

Transkript

1 Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

2 Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz Telefon! Duvara monte edilebilir ana birim - Tüm el cihazlarõ kapsama alanõnda tamamen kablosuz çalõşmaktadõr. 1.6" renkli ekran 100 İsim ve numaralõk telefon rehberi. El cihazlarõ arasõnda telefon rehberini kopyalama. Ekran koruyucu saat ekranõ. 12 dakika dijital kayõt yapabilen telesekreter. SMS gönderme ve alma. 1 Arayan Ekranõ kimin aradõğõnõ gösterir ve son 30 aramanõn detaylarõnõ Aramalar listesinde görmenizi sağlar. 2 Bir ana üniteye 5 taneye kadar el cihazõ kaydedebilirsiniz, her el cihazõ 4 farklõ ana üniteye kaydedilebilir. Dahili görüşmeler yapõn, harici görüşmeleri aktarõn, iki dahili ve bir harici görüşme arasõnda üçlü konferans gerçekleştirin. 1 2 Metin mesajlarõnõ kullanmak için Şebeke Sağlayõcõnõzõn Arayanõn Kimliği hizmetine abone olmanõz ve numaranõzõ gizlememeniz gerekir. Üçer aylõk dönemlerde ödeme yapmanõz gerekebilir. Bazõ şebeke sağlayõcõ hatlarõ SMS servisi ile uyumlu olmayabilir. Bu özelliklerin çalõşmasõ için şebekenizin Arayan Kimliği veya Bekleyen Arama servislerine abone olmalõsõnõz. Üçer aylõk dönemlerde ödeme yapmanõz gerekebilir. Lütfen unutmayõn, bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda acil durum aramasõ yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramalarõ için alternatif düzenlemeler yapõlmalõdõr.

3 Bu Kullanõcõ Kõlavuzu telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanõz için gereken tüm bilgiyi sağlar. İlk aramayõ yapmadan önce telefonunuzu ayarlamanõz gereklidir. Sonraki sayfalarda bulunan Başlarken bölümündeki talimatlarõ uygulayõn. ÖNEMLİ Sadece sağlanmõş olan telefon hattõ kablosunu kullanõn. Bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda acil durum aramasõ yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramalarõ için alternatif düzenlemeler yapõlmalõdõr. Her şey tamam mõ? D1111 el cihazõ D1111 ana ünite Hõzlõ Başlama Kõlavuzu 2 x AAA NiMH şarj edilebilir pil Ana ünite için adaptör Kablo hattõ kablosu Duvar montajõ için vidalar ve dübeller Eğer D1111 çoklu paket satõn aldõysanõz, aşağõdaki ilave öğeler de olacaktõr: D1111 el cihazõ ve şarj cihazõ 2 x AAA NiMH şarj edilebilir pil Şarj cihazõ için adaptör

4 1. Başlarken... 6 Yer... 6 Ayarlama... 6 Ana ünitenin bağlanmasõ... 6 El cihazõ ve şarj cihazõnõn bağlanmasõ (Sadece çoklu paketler için)... 6 D1111'nizi Ayarlama... 7 Tarih ve saati manuel ayarlama Telefonunuzu tanõma... 8 El cihazõna genel bakõş... 8 El Cihazõ Ekranõ... 9 Ana üniteye genel bakõş... 9 Menülerde gezinme Menü haritasõ Karakter seti Telefonu kullanma Telefonu Açma/Kapama Arama yapma Ön arama Aramayõ bitirme Arama cevaplama Kulaklõk/ahize sesini ayarlama Sessiz Başka bir el cihazõnõ arama Arama aktarma lü konferans arama Ahizesiz arama yapma Aramayõ ahizesiz cevaplama Tekrar arama listesindeki bir numarayõ arama Tekrar arama listesindeki bir numarayõ telefon rehberine kaydetme Tekrar arama numarasõnõ/tüm tekrar arama numaralarõnõ silme Tuş takõmõnõ kilitleme El Cihazõ Çağõrma/Bulma İsim ve numara kaydetme Giriş görüntüleme Bir girdiyi arama Bir ismi ve numarayõ düzenleme Zil tonunu düzenleme Girişi silme Tüm telefon rehberini silme Bir girişi başka bir el cihazõna kopyalama Tüm telefon rehberini başka bir el cihazõna kopyalama Hafõza durumu El cihazõ ayarlarõ El cihaz zil sesleri El cihazõ zil sesi seviyesi Alõcõ ses seviyesi El cihazõ adõ Ekran dili Duvar kağõdõ Menü rengi Ekran Koruyucu Işõk zaman aşõmõ Ekran kontrastõ Otomatik konuşma Tuş tonu PABX erişim kodu Ana ünite ayarlarõ Ana ünite zil sesleri Ana ünite zil sesi seviyesi Çevirme modu Zil sesi önceliği Tekrar arama modu Birinci zil sesi Sistem PIN'i Varsayõlan ayarlarõ geri yükleme Varsayõlan ayarlar EKO mod Saat&Alarm Tarih ve saat Alarmõ kur Alarm açõk / kapalõ Alarm zilini kapatma Saat biçimi Etkinlik Hatõrlatõcõ Yeni olay ekleme Gündem zilini kapatma Hatõrlatõcõ detaylarõnõ gösterme

5 Hatõrlatõcõ düzenleme Hatõrlatõcõ metin mesajõ olarak gönderme Hatõrlatõcõ silme Tüm hatõrlatõcõlarõ silme Aramalar listesi Arayanõ Gösterme Aramalar listesi Yeni arama uyarõsõ Yeni cevapsõz aramalarõ görme Aramalar listesine bakma ve arama yapma Arama listesi numarasõnõ telefon rehberine kopyalama Aramalar listesindeki numaraya metin mesajõ gönderme Girişi silme Tüm girişleri sil Arama Beklemede Telesekreter Oda İzleme Oda izleme özelliğini Açõk hale getirmek için İzleme seviyesini değiştirmek için Aranacak numarayõ ayarlamak için Telesekreter Ana ünite kontrol tuşlarõ Telesekreteri açma/kapatma Cevap geciktirme Mesaj uyarõnõ tonunu açma/kapatma Ekran uyarõsõ Kendi giden mesajõnõzõ kaydetme Sesli komutlar veya giden mesaj dili Giden mesajõnõzõ kontrol etme veya silme Giden mesaj modunu seçme Memo kaydõ Arama görüntüleme Mesaj dinletme Tüm eski mesajlarõ silme Uzaktan erişimi Açma veya Kapatma Uzaktan erişimi PIN ini değiştirme Telesekreterinize uzaktan açma Telesekreterinizi başka bir telefondan kullanma SMS...32 metin mesaj servisine abone olma...32 Metin mesajõ gönderme...32 Standart metin girişi...32 Metin mesajlarõ gönderme ve alma...33 Yeni mesaj okuma...33 Gelen kutusundaki metin mesajlarõnõ okuma, iletme, silme, görme ve kaydetme...33 Taslaklar kutusundaki metinleri düzenleme veya gönderme...34 Giden kutusundaki mesajlarõ iletme veya silme...34 Şablonlarõ düzenleme...34 Metinleri silme...34 Servis Merkezi numaralarõ ekleme veya değiştirme...34 Giden merkez ayarlama...35 Mesaj uyarõ tonu...35 Mesaj boyutu ayarlama...35 Kullanõcõ posta kutusu ekleme...35 Posta kutusu metni açma ve okuma...36 Kullanõcõ posta kutusu düzenleme...36 Kullanõcõ posta kutusu silme...36 Ortak posta kutusu alt adresi ayarlama İlave el cihazlarõ kullanma...37 İlave el cihazlarõnõ kaydetme...37 Ana birim seçme...37 El cihazõ kaydõnõ silme Yardõm Genel bilgi...39 Güvenlik ve Elektromanyetik İnterferans/Uyumluluk Bilgisi...39 Temizleme...40 Çevre...40 Ürün bertaraf etme talimatlarõ...40 Garanti Bilgisi...41 R&TTE...41 Uygunluk Beyanõ...41 Santral bağlantõsõ...41 Duraklama girme...41 Flash Duvara montaj

6 1. Başlarken UYARI D1111'i banyo veya diğer nemli alanlarda bõrakmayõn. Yer D1111 ana birimini elektrik prizi ve telefon hattõna 2 metre mesafe içerisinde yerleştirmelisiniz, böylelikle kablo uzunluğu yeterli olacaktõr. İnterferanstan kaçõnmak için ana üniteyi diğer elektrikli aletlerden en az 1 metre uzağa yerleştirin. D1111 el cihazõ ve ana ünite arasõnda radyo sinyalleri göndererek çalõşõr. Sinyal gücü ana ünitenin nereye yerleştirildiğine bağlõdõr. Mümkün olduğunca yükseğe koymak en iyi sinyal gücünü sağlar. D1111 ana ünitesini duvara monte etmek için, bkz. Duvara montaj sayfa 42. EL CİHAZI KAPSAMA ALANI Ana ünite ve el cihazõ birbirlerini engellenmeden görebildiklerinde, D1111 dõş mekanlarda 300 metreye kadar kapsama alanõna sahiptir. Ana ünite ile el cihazõ arasõndaki engeller kapsama alanõnõ önemli ölçüde azaltõr. Ana ünite içerde, el cihazõ içerde veya dõşardayken, kapsama alanõ genellikle 50 metre civarõndadõr. Kalõn beton duvarlar kapsama alanõnõ ciddi şekilde etkiler. SİNYAL GÜCÜ El cihazõndaki simgesi kapsama alanõ içinde olduğunuzu gösterir. Ana ünitenin kapsama alanõ dõşõndayken ekranda Arõyor gösterir yanõp söner. Arama sõrasõnda el cihazõ kapsama alanõ dõşõna çõktõğõnda, el cihazõ kapsama alanõ dõşõnda sesli uyarõsõ verir. Arama srasnda, el cihaz ana ünite kapsama alan dna çkarsa arama sona erer. Kapsama alanõna girin. El cihazõ ana üniteye otomatik olarak tekrar bağlanõr. Ayarlama ÖNEMLİ Ana ünite daima fişe takõlõ olmalõdõr. El cihazõ tam şarj olmadan telefon kablosunu duvardaki sokete takmayõn. Sadece ürünle birlikte verilen güç ve telefon kablosunu kullanõn. HANGİ GÜÇ ADAPTÖRÜ? Şeffaf konektörlü güç adaptörü ana ünite, kõrmõzõ konektörlü güç adaptörü şarj cihazõ içindir. Ana ünitenin bağlanmasõ Şeffaf konektörlü güç adaptörünü ana ünitenin altõndaki işaretli sokete takõn, diğer ucunu ise duvardaki prize takõn ve cihazõ açõn. El cihazõ ve şarj cihazõnõn bağlanmasõ (Sadece çoklu paketler için) Eğer çoklu paket satõn aldõysanõz, bu işlem tüm el cihazlarõ ve şarj cihazlarõ için tekrarlanmalõdõr: 1. Kõrmõzõ konektörlü güç adaptörünü şarj cihazõnõn altõndaki işaretli sokete takõn. 6 Başlarken

7 2. Verilen 2 x AAA NiMH pili el cihazõna takõn. Son pil bölümü kapağõnõ yerine takõn. 3. El cihazõnõ şarj cihazõna yerleştirin ve en az 24 saat şarj edin. El cihazõ tam şarj olduğunda, simgesi tam şarj durumunu gösterir. 4. El cihaz 24 saat sonra tamamen arj olduunda, büyük ana ünitedeki telefon kablosunu duvardkai telefon soketine takn. ÖNEMLİ Uyarõ! Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. Eğer şarj edilmeyen piller kullanõlõrsa, Yanlõş Pil görüntülenecek ve şarj duracaktõr. Lütfen şarj edilebilir piller ile değiştirin. PİL ZAYIF UYARISI simgesi ekranda kõrmõzõ bir bölüm gösterirse, el cihazõnõ tekrar kullanmadan önce şarj etmeniz gerekir. Şarj sõrasõnda simgesi ekranda hareket eder. PIL PERFORMANSI İdeal koşullarda, tam şarjlõ pil tek şarj ile 10 saat konuşma veya 100 saat bekleme süresi sağlar. Yeni pillerin bir kaç günlük kullanõmõn ardõndan tam kapasiteye ulaştõklarõnõ unutmayõn. Pillerinizi en iyi durumda tutmak için, el cihazõnõ bir seferde sadece bir kaç saatliğine ana üniteden ayõrõn. Pilleri haftada en az bir kez tam olarak boşaltmak pil ömrünü mümkün olan en uzun şekilde koruyacaktõr. Şarj edilebilir pillerin şarj kapasiteleri zaman içinde aşõnmaya bağlõ olarak azalacaktõr, bu da el cihazõnõn daha kõsa konuşma/bekleme süresine sahip olmasõ anlamõna gelir. Sonuçta değiştirilmeleri gerekecektir. El cihazõnõn ilk şarjõndan sonra, bunu izleyen şarj süreleri 6-8 saat arasõndadõr. Şarj sõrasõnda piller ve şarj cihazõ õsõnabilir. Bu normaldir. D1111'nizi Ayarlama Merhaba ekranõ 1. Merhaba ekranõ kõsa süre belirir, ardõndan ülkelerin listesi görüntülenir. 2. u veya d ile ülkenizin üzerine gidin (operatör) Seç tuşuna El cihazõ ve ana ünite doğru ayarlarõ yüklemek için sõfõrlanõr. Daha sonra bekleme ekranõ gösterilir ve telefonunuz kullanõma hazõrdõr Önce ülke ve şebeke operatörünü seçmeden arama yapabilir ve cevaplayabilirsiniz, ancak telefonunuz ülke ayarlarõnõ yapõlandõrana kadar Merhaba ekranõ görüntülenmeye devam eder. Tarih ve saat Eğer şebekenizin Arayanõ Göster hizmetine abone olduysanõz, tarih ve saat gelen ilk aramada tüm el cihazlarõ için otomatik olarak ayarlanõr. Her telesekreter mesajõ ile birlikte tarih ve saat kaydedilir. Arayanõ Göster aboneliğiniz yoksa, tarih ve saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Tarih ve saati manuel ayarlama 1. Menü tuşuna basõn ve u veya d ile Saat ve Alarm a gidin ve Seç tuşuna 2. Tarih ve Saat vurgulanõr. Seç tuşuna 3. GG/AA/YY formatõnõ kullanarak tarihi girin örn. 1 Eylül 2008 için Saati 12 veya 24 saat formatõnda girin. Kaydet e Saat Formatõnõ değiştirmek için bkz.sayfa Bekleme ekranõna dönene kadar > veya Back(Geri) üzerine D1111 niz kullanõlmaya hazõrdõr. Başlarken 7

8 2. Telefonunuzu tanõma El cihazõna genel bakõş A Ahize B Ekran Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 9. C Seçenek düğmesi (sol) Menüyü açmak için Ekranda gösterilen seçenekleri seçmek için D Seçenek düğmesi (sağ) Bekleme modundayken, Telefon rehberi menüsünü açmak için basõn sayfa 14. Ekranda gösterilen seçenekleri seçmek için E Tekrar arama/yukarõ Bekleme modundayken, Tekrar arama listesini açmak ve gezinmek için basõn, sayfa 14. Konuşma modunda, sesi ayarlamak için Menü modunda, seçeneklerde gezinmek için Telefon rehberine bir numara kaydederken, Duraklama girmek için basõlõ tutun, sayfa 41. F Konuşma/Ahizesiz Bekleme modundayken, arama yapmak ve cevaplamak için basõn, sayfa 13. Konuşma modunda, ahizesiz modu açmak veya kapatmak için basõn, sayfa 14. G Aramayõ bitir/ Açma/Kapatma Aramayõ sona erdirmek için basõn, sayfa 13. Menü modunda, bekleme moduna dönmek için Bekleme modunda, el cihazõnõ kapatmak için basõlõ tutun. El cihazõ kapalõ iken, el cihazõnõ açmak için H Telefon rehberi/aşağõ Bekleme modundayken, Adlar listesini açmak ve gezinmek için basõn, sayfa 15. Konuşma modunda, sesi ayarlamak için Menü modunda, seçeneklerde gezinmek için I Navigatör aydõnlatma çalõşõ Telefon kullanõmdayken yanar. Yeni bir olay olduğunda yanõp söner, örn. cevapsõz çağrõ. J * Ton ve Puls arama arasõnda geçiş yapmak için basõn, sayfa 19. K #/ Kilit Tuş takõmõnõ kilitlemek için basõn, sayfa 14. Kilidi açmak için, Kilitsiz seçin ve ekrandaki talimatlarõ takip edin. 8 Telefonunuzu tanõma

9 L Dahili (İnterkom) Dahili aramalar için kullanõlõr, sayfa 38. M R (Geri arama) Santral/PABX ile kullanõm için. El Cihazõ Ekranõ Kapsama durumu göstergesi Kapsama alanõ dõşõnda veya kayõtlõ değilken yanõp söner Pil durumu Şarj olurken hareketlidir El cihazõ adõ/ numarasõ Ekran simgeleri Bekleme modunda el cihazõnõn ana ünite kapsama alanõnda olduğunu göstermek için görüntülenir. Kapsama alanõndan çõktõğõnõzda yanõp söner. ECO Mode açõldõğõnda gösterilir Metin mesajõnõz vardõr.* Sesli mesajõnõz vardõr.* Cevapsõz aramalarõnõz vardõr.* Pilinizin yaklaşõk güç seviyesi aşağõda gösterilmiştir: Pil tam şarjlõ. Pil kõsmen şarjlõ. Pil gücü zayõf. Pil tamamen boşalmak üzere (Kõrmõzõ). * Bu özellikten faydalanmak için şebeke sağlayõcõnõzõn Arayan Numarayõ Gösterme servisine kayõtlõ olmanõz gereklidir. Üçer aylõk dönemlerde ödeme yapmanõz gerekebilir. NOT Telesekreter, metin veya sesli mesaj hafõzasõ dolduğunda, bunlarõn hatõrlatma simgelerinin altõnda beyaz bir çizgi gösterilir. Ana üniteye genel bakõş El cihazõ zil sesi Kapalõdõr. Ahizesiz görüşme modunda gösterilir. Telesekreter Açõktõr. Bir alarm ayarlanmõştõr. Tuş kilidi devrededir. Telesekreter mesajõnõz vardõr. Telefonunuzu tanõma 9

10 A Telefonu arama tuşu Bekleme modundayken, el cihaz(lar)õnõ aramak için basõn, sayfa 14. El cihazlarõnõ kaydederken, kayõt moduna girmek için basõlõ tutun, sayfa 37. B Sesi Artõr C Sesi Azalt D LED Göstergesi Telesekreterin açõk veya kapalõ olduğunu ve kaç mesajõn olduğunu gösterir. Telesekreter AÇIK olduğunda Mesajlarõn sayõsõnõ gösterir Hafõza dolu ve telesekreter AÇIK Dönüşümlü olarak "F" ve mesajõ olduğunda sayõsõnõ gösterir Telesekreter Uzaktan Erişim sõrasõnda "A" gösterir Gelen/giden mesajlarõ ve notlarõ "r" gösterir kaydederken Ses ayarõ sõrasõnda "0" - "9" veya en yüksek ses için "H" gösterir Telesekreter KAPALI durumda iken "-" gösterir Başlarken Eğer saat ayarlanmamõşsa "C" ve mesaj sayõsõ arasõnda yanõp söner E Geri gitme/tekrar dinleme F Telesekreter Açõk/Kapalõ G İleri Git H Durdur I Çal/Duraklar J Sil Bu kontrol tuşlarõ ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz sayfa 27 Menülerde gezinme D1111 kullanõmõ kolay bir menü sistemine sahiptir. Her menü, takip eden sayfadaki menü haritasõnda görebileceğiniz çeşitli seçeneklere sahiptir. El cihazõ açõk ve bekleme modundayken: 1. Ana menüyü açmak için Menü tuşuna 2. Sonra u d ya da düğmeler ile istediğiniz seçeneğe gidin. 3. Menü seçeneğini seçmek için Seç düğmesine ya da bir önceki ekrana geri dönmek için Back(Geri) düğmesine Önceki menü seviyesine geri dönmek için, Back(Geri) düğmesine menüden çõkmak ve bekleme moduna geri dönmek için, > tuşuna Eğer 30 saniye boyunca hiç bir tuşa basõlmazsa, el cihazõ otomatik olarak bekleme moduna döner. 10 Telefonunuzu tanõma

11 Menü haritasõ SMS Telesekreter Arama listesi Hatõrlatõcõ Saat ve Alarm Ayarlar Kayõt Ekstra Adlar Arama sõrasõnda Adlar a SMS Yaz Gelen Kutusu Taslaklar Giden Kutusu Şablonlar SMS Sil SMS Ayarlarõ SMS Merkezleri SMS Kutusu No Mesaj Boyutu SMS Uyarõsõ Kullanõcõlar Oynat Tümünü Oynat Cevap Açõk/ Kapal Not Kaydet Giden Mesaj Mesajlarõ Sil Cevap Ayarlarõ Mesaj Dili Cevap Modu Cevap Geciktirme Mesaj Uyarõsõ Uzak Erişim Cevapsõz Aramalr Arayan Num. Aranan Num. Aramalarõ Sil Bir Olay olduğunda, aşağõdaki seçenekler görüntülenir. Olay Ekle* Ayrõntõ Göster Olay Düzenle SMS olarak Gönder Olay Sil Tüm Olaylarõ Sil Tarih ve Saat Alarm Zaman Biçimi El Ünitesi Ayarõ Zil Sesi Zil Sesi Seviyesi Alõcõ Ses Seviyesi El Ünitesi Adõ Dil Duvarkağõdõ Menü Rengi Ekran Koruyucu Işõk Zaman Aşõmõ Ekran Kontrastõ Otom. Konuşma Tuş Sesi PABX Erişim Kodu El Ünitesi Kaydet Ana Birim Seç Kayõt Sil Oda izleme Bekleme modundayken menüden: Arama Giriş Ekle Tel Rhbr Kopyala Arama Kodlarõ Hafõza Durumu Tel Rehberi Sil Bekleme modunda d tuşuna basõn: Telefon rehberi listesi görüntülenir Sçnklr seçin: Ayrõntõ Göster Telefon rehberi listesi görüntülenir. Sçnklr seçin: Giriş Ekle Ayrõntõ Göster Giriş Düzenle Giriş Sil SMS Gönder *Eğer listede zaten bir olay varsa, "Olay" görüntülenir. Aksi takdirde, "Olay Ekle" görüntülenir. Ana Birim Ayarõ Zil Sesi Zil Sesi Seviyesi Çevirme Modu Zil Sesi Önceliği Giriş Düzenle Giriş Kopyala Zil Sesi Giriş Sil Tkr Arama Modu Birinci Zil Sesi Sistem PIN'i Asõl Sõfõrlama EKO Mod Telefonunuzu tanõma 11

12 Karakter seti Tuş Büyük/ Atanmõş olan karakter ve semboller küçük harf 1 L/U*., -?! : ; / 1 2 L a b c 2 á â ä ă ą ć č U A B C 2 Á Â Ä Ă Ą Ć Č 3 L d e f 3 ď é ę ě U D E F 3 Ď É Ę Ě 4 L g h i 4 í î U G H I 4 Í Î 5 L j k l 5 ĺ ľ ł U J K L 5 Ĺ Ľ Ł 6 L m n o 6 ń ň ó ô ö ő U M N O 6 Ń Ň Ó Ô Ö Ő 7 L p q r s 7 ŕ ř ś ş š U P Q R S 7 Ŕ Ř Ś Ş Š 8 L t u v 8 ţ ú ú ü ů ű U T U V 8 Ţ Ť Ú Ü Ů Ű 9 L w x y z 9 ý ź ż ž U W X Y Z 9 Ý Ż Ž 0 L/U Boşluk 0 * L/U sembol tablosunu getirir # L/U Abc, abc ve ABC modlarõ arasõnda geçiş yapmak için kõsa basõn *L = Küçük harf U = Büyük harf Ekran dili Ελληνικά olduğunda karakter haritasõ şu şekildedir: Tuş Büyük/ Atanmõş olan karakter ve semboller küçük harf 1 L/U*., -?! : ; / 1 2 L α β γ 2 U A B Γ 2 3 L δ ε ζ 3 U Ε Ζ 3 4 L η θ ι 4 U Η Θ Ι 4 5 L κ λ µ 5 U Κ Λ Μ 5 6 L ν ξ ο 6 U Ν Ξ Ο 6 7 L π ρ σ 7 U Π Ρ Σ 7 8 L τ υ φ 8 U Τ Υ Φ 8 9 L χ ψ ω 9 U Χ Ψ Ω 9 0 L/U Boşluk 0 * L/U sembol tablosunu getirir # L/U büyük ve küçük harfler arasõnda geçiş yapmak için kõsa basõn *L = Küçük harf U = Büyük harf 12 Telefonunuzu tanõma

13 3. Telefonu kullanma ARAMA SAYACÉ El cihazõnõz harici aramalarõn süresini otomatik olarak belirleyecektir. El cihazõ ekranõ telefon görüşmesi süresini görüşme süresince ve görüşme bittikten bir kaç saniye sonra gösterir. Telefonu Açma/Kapama 1. El cihazõnõ kapatmak için, bekleme modunda > tuşunu basõlõ tutun. Kapalõyken, açmak için > tuşuna Arama yapma 1. < tuşuna 2. Çevir sesini duyduğunuzda, numarayõ çevirin. Ön arama 1. Önce numarayõ çevirin. Hata yaparsanõz son rakamõ silmek için Temizle tuşuna 2. Arama yapmak için < tuşuna Aradõğõnõz numara telefon rehberindeki bir girişle eşleşiyorsa, isim görüntülenir. Aramayõ bitirme 1. > tuşuna Arama cevaplama Harici bir arama geldiğinde telefonunuz çalar. Ekranda Dõş Arama gösterilir ve arayanõn numarasõ veya telefon rehberin eşleşen isim varsa ismi gösterilir. 1. Aramayõ cevaplamak için < tuşuna Kulaklõk/ahize sesini ayarlama 1. Arama sõrasõnda, sesi artõrmak veya azaltmak için u veya d tuşuna Ekranda ses seviyesi gösterilir. Sessiz Arama sõrasõnda, arayan sizi duymadan yanõnõzdaki bir kişi ile konuşabilirsiniz. 1. Arama sõrasõnda Sessiz tuşuna Ekranda Sessiz etkin görülür ve arayan sizi duyamaz. 2. Arayana geri dönmek için Kapalõ tuşuna İç aramalar Başka bir el cihazõnõ arama Eğer ana üniteye kayõtlõ birden fazla el cihazõ varsa, iki el cihazõ arasõnda iç arama yapabilirsiniz. 1. I tuşuna basõn sonra aramak istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna 2. Arama yapmak için Tamam tuşuna İç arama geldiğinde, ekranda İç Arama El Cihazõ X (burada X arayan el cihazõdõr) ve el cihazõ numarasõ görüntülenir. Arama aktarma Aramayõ ana üniteye kayõtlõ başka bir el cihazõna aktarabilirsiniz. Aramanõz sõrasõnda: 1. I tuşuna basõn sonra istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna 2. Aramak için Tamam tuşuna veya arama isteğini sona erdirerek arayana geri dönmek için Son tuşuna 3. Diğer el cihazõ cevap verdiğinde, arayanõ bildirebilirsiniz. 4. Aramayõ aktarmayõ tamamlamak için > tuşuna basõn veya I tuşuna basarak iki arama arasõnda geçiş yapõn. Diğer el cihazõ cevaplamazsa, ilk arayana dönmek için Son tuşuna 3-lü konferans arama 2 iç arama ve 1 dõş arama arasõnda 3-lü konferans arama yapabilirsiniz. Telefonu kullanma 13

14 Dõşarõya yaptõğõnõz bir arama sõrasõnda: 1. I tuşuna basõn sonra istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna 2. Arama yapmak için Tamam tuşuna 3. Diğer el cihazõ cevap verdiğinde, arayanõ bildirebilirsiniz. 4. Konferans aramayõ başlatmak için Katõl tuşuna Ekranda Konferans Arama gösterilir. 5. Aramayõ bitirmek için > tuşuna Ahizesiz Ahizesiz konuşma el cihazõnõ tutmadan arayan ile konuşabilmenizi sağlar. Bu aynõ zamanda odada bulunan diğer kişilerin hoparlörden konuşmayõ dinleyebilmesini de sağlar. Ahizesiz arama yapma 1. Numarayõ arayõn sonra < tuşuna 2. Press < tuşuna tekrar simgesi gösterilir ve el cihazõnõn hoparlöründen konuşmayõ duyarsõnõz. 3. Ahize ve hoparlör arasõnda geçiş yapmak için < tuşuna 4. Aramayõ bitirmek için > tuşuna Ahizesiz arama sõrasõnda ses yüksekliğini değiştirmek için u veya d tuşuna Aramayõ ahizesiz cevaplama Telefon çaldõğõnda, aramayõ ahizesiz arama modunda cevaplamak için < tuşuna iki kez Tekrar arama Son 20 telefon numarasõ tekrar arama listesinde kaydedilir. Tekrar aramak, silmek veya telefon rehberine kopyalamak için bu numaralardan birini seçebilirsiniz. Tekrar arama numaralarõ en fazla 32 hane uzunluğunda olabilir. Tekrar arama listesindeki bir numarayõ arama 1. u tuşuna basõn, aradõğõnõz son numara görüntülenir. 2. İstediğiniz numaraya gitmek için u veya d tuşuna 3. Arama yapmak için < tuşuna Tekrar arama listesindeki bir numarayõ telefon rehberine kaydetme Talimatlar için lütfen Arama listesi numarasõnõ telefon rehberine kopyalama sayfa 25 bölümüne bakõn ve Aranan Num. seçeneğini seçin. Tekrar arama numarasõnõ/tüm tekrar arama numaralarõnõ silme Talimatlar için lütfen Tekrar arama numarasõnõ/tüm tekrar arama numaralarõnõ silme sayfa 14 bölümüne bakõn ve Aranan Num. seçeneğini seçin. Tuş takõmõnõ kilitleme Taşõrken yanlõşlõkla basmamak için tuşlarõ kilitleyebilirsiniz. ÖNEMLI Tuş takõmõ kilitliyken gelen aramalarõ cevaplayabilirsiniz ve el cihazõnõ normal şekilde kullanabilirsiniz. Arama sona erdiğinde, tuş takõmõ tekrar kilitlenir. 1. # tuşunu basõlõ tutun görüntülenir. Tuş takõmõ kilidini açma 2. Kilitsiz tuşuna Ekranda Tuş Kilidini Açmak İçin # Basõn gösterilir. 3. # tuşuna El Cihazõ Çağõrma/Bulma Bir el cihazõnõ kullanõcõsõnõ uyarabilir veya kayõp el cihazõnõ bulabilirsiniz. Bu aramalar el cihazlarõndan cevaplanamaz. 1. Ana ünite üzerinde p tuşuna Ana üniteye kayõtlõ tüm el cihazlarõ çalar ve ekranda Anons Arama görüntülenir. 2. Çalmayõ durdurmak için ana ünitede p tuşuna tekrar basõn veya tüm el cihazlarõnõn çalmasõnõ durdurmak için el cihazõnda Durdur veya herhangi bir düğmeye Telefon Rehberi Telefon rehberine en fazla 100 ad ve telefon numarasõ kaydedebilirsiniz. Adlar en fazla 12 karakter, telefon numaralarõ ise en fazla 24 hane uzunluğunda olabilir. Telefon rehberi girişleri için farklõ zil sesleri de seçebilirsiniz. 14 Telefonu kullanma

15 ALFABETFİK OLARAK ARAMA ir kez d Veya Adlar üzerine Arama vurgulanõr. Seç tuşuna Girişlerin listesi görüntülenir. İstediğiniz ismin ilk harfini girin. Harf ile başlayan ilk isim görüntülenir. Aynõ harfle başlayan diğer girişleri görmek için d ile tarayõn. İsim ve numara kaydetme Arayan Numarayõ Gösterme servisine kayõt olduysanõz ve numara yerine arayanõn adõnõn gösterilmesini istiyorsanõz, telefon numarasõnõn tamamõnõ alan kodu ile birlikte telefon rehberinize kaydedin. Aynõ isimle birden fazla giriş yapabilirsiniz, fakat mükerrer girişleri önlemek için her seferinde sadece bir numara kaydedebilirsiniz. 1. Bekleme ekranõndayken, Adlar üzerine Telefon defteri menüsü gösterilir. 2. Arama vurgulanõr. d ile Giriş Ekle üstüne gelin ve Seç tuşuna 3. İsmi girin ve Tamam'a Bir isim kaydedilirken ismin baş harfi büyük, diğer harfler küçüktür. Büyük/küçük harf ayarõnõ manuel olarak değiştirmek için, # tuşuna Numara alanõna bir Duraklama kaydetmek için, u tuşuna basõn ve basõlõ tutun. Numara alanõna bir Tekrar Arama kaydetmek için, R tuşuna 4. Numarayõ girin ve Kaydet tuşuna 5. u veya d ile dilediğiniz melodiye gidin ve Seç e Ekranda <İSİM> Kaydedildi gösterilir ve telefon rehberi menüsüne dönülür. 6. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile İSİMLAER GİRME İsimleri girmek için tuş takõmõ tuşlarõnõ kullanõn, örn. TOM adõnõ kaydetmek için: Bir kez 8 tuşuna basarak T harfini girin. Üç kez tuşuna basarak O harfini girin. Bir kez 6 tuşuna basarak M harfini girin. YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARÉ Son rakamõ veya karakteri silmek için Temizle'e Karakterler/rakamlar arasõnda geri veya iler gitmek için u ve d tuşlarõna Büyük ve küçük harf arasõnda geçiş yapmak için # tuşuna Bir boşluk bõrakmak için 0 tuşuna Diğer noktalama işaretleri için 1 tuşunu kullanõn. Numarayla birlikte bir isim girmelisiniz. BİR ARAMA SÉRASÉNDA TELEFON REHBERİNİ AÇİN. 1. Görüşme yaparken Adlar tuşuna 2. Sçnklr tuşuna basarak Giriş Ekle, Ayrõntõ Göster, Giriş Düzenle veya Giriş Sil seçeneğini seçin. Giriş görüntüleme 1. d tuşuna İlk girdi görüntülenir. 2. İstediğiniz girişe gitmek veya alfabetik arama yapmak için u veya d tuşuna 3. Sçnklr tuşuna Ekranda Ayrõntõ Göster işaretlenir. 4. Kişiyi, numarayõ ve zil tonunu görüntülemek için Seç tuşuna 5. Numarayõ aramak için Tuşla tuşuna, önceki düzeye geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Bir girdiyi arama 1. Bekleme ekranõndayken, d üzerine İlk girdi görüntülenir. 2. İstediğiniz girişe gitmek veya alfabetik arama yapmak için u veya d tuşuna 3. Gösterilen numarayõ çevirmek için < tuşuna Bir ismi ve numarayõ düzenleme 1. d tuşuna 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna 3. Sçnklr tuşuna basõn ve d ile Giriş Düzenle seçeneğine gidin ve Seç üzerine Telefonu kullanma 15

16 4. Karakterleri silmek için Temizle tuşuna basõn, yeni karakterleri tuş takõmõyla girin ve Tamam a 5. Rakamlarõ silmek için Temizle tuşuna basõn, yeni karakterleri tuş takõmõyla girin ve Kaydet e 6. u veya d ile dilediğiniz zil tonuna gidin ve Seç e basarak girişi kaydedin. 7. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Zil tonunu düzenleme 1. d tuşuna 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna 3. Sçnklr tuşuna basõn, d ile Zil Sesi seçeneğine gidin ve Seç e 4. u veya d ile dilediğiniz zil tonuna gidin veya Varsa. Zil Sesi seçeneğini seçerek Seç tuşuna 5. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Girişi silme 1. d tuşuna 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna 3. Sçnklr tuşuna basõn ve d ile Giriş Sil seçeneğine gidin ve Seç üzerine 4. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 5. Bekleme ekranõna dönmek için Back(Geri) tuşuna Tüm telefon rehberini silme 1. Adlar üzerine 2. u veya d ile Tel Rehberi Sil üzerine gelin ve Seç tuşuna 3. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 4. Bekleme ekranõna dönmek için Back(Geri) tuşuna Bir girişi başka bir el cihazõna kopyalama D1111 ana ünitenizde birden fazla el cihazõ kayõtlõysa, girişleri bir el cihazõndan diğerine kopyalayabilirsiniz. 1. d tuşuna 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna 3. Sçnklr tuşuna basõn ve d ile Giriş Kopyala seçeneğine gidin ve Seç üzerine 4. El ünitesine görüntülenir. Seç tuşuna 5. Kullanõlabilir el cihazlarõ gösterilir. u veya d ile dilediğiniz el cihazõna gidin ve Seç e Alõcõ el cihazõnda Tel Rhbr Kopyala? gösterilir. Kabul etmek için Evet e, iptal etmek için Hayõr a İşlem tamamlandõğõnda verici el cihazõ <İSİM> Kopyalandõ mesajõnõ gösterir. 6. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Tüm telefon rehberini başka bir el cihazõna kopyalama Sadece birkaç dakika içerisinde telefon rehberinizin tamamõnõ başka bir el cihazõna kopyalayabilirsiniz. Kopyalanacak verilerin bulunduğu el cihazõnda: 1. Adlar üzerine 2. d ile Tel Rhbr Kopyala üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. El ünitesine görüntülenir. Seç tuşuna 4. Kullanõlabilir el cihazlarõ gösterilir. u veya d ile dilediğiniz el cihazõna gidin ve Seç e İşlem tamamlandõğõnda ekranda kopyalanan girişlerin sayõsõ gösterilir. 5. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Alõcõ el cihazõnda: 1. Ekranda Tel Rhbr Kopyala? gösterilir Kopyalamaya başlamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a Hafõza durumu Telefon rehberinizin hafõzasõnda ne kadar boş yer kaldõğõnõ kontrol edebilirsiniz. 1. Adlar üzerine 2. d ile Hafõza Durumu üstüne gelin ve Seç tuşuna 3. Ekranda Kullanõlan Hafõza ve Boş Hafõza girişlerinin sayõsõ gösterilir. 4. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna 16 Telefonu kullanma

17 4. El cihazõ ayarlarõ El cihaz zil sesleri Dõş aramalar ve iç aramalar için farklõ zil sesleri ayarlayabilirsiniz. 10 el cihazõ zil sesinden birini seçin. Üzerinde olduğunuz zil sesinin örnek sesini duyarsõnõz. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. Zil Sesi vurgulanõr. Seç tuşuna 4. u veya d tuşuna basarak Dõş Arama veya İç Arama seçeneğini vurgulayõn. Onaylamak için Seç tuşuna 5. İstediğiniz melodiyi seçmek için u veya d ile kaydõrõn. 6. Onaylamak için Seç tuşuna 7. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile El cihazõ zil sesi seviyesi El cihazõnõz 5 zil sesi seviyesi ve sessiz moda sahiptir. Eğer ses seviyesi Kapalõ olarak ayarlanõrsa simgesi gösterilir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Zil Sesi Seviyesi üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. İstediğiniz ses seviyesini görüntülemek için u veya d tuşuna Onaylamak için Kaydet'e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Alõcõ ses seviyesi Bu ayar el cihazõ kulaklõğõ için standart ses seviyesini ayarlar. Seçebileceğiniz 8 seviye vardõr. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Alõcõ Ses Seviys üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. İstediğiniz ses seviyesini görüntülemek için u veya d tuşuna Onaylamak için Kaydet'e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile El cihazõ adõ Eğer D1111 ana üniteniz ile birlikte birden fazla el cihazõ kullanõyorsanõz, el cihazlarõnõ birbirinden kolayca ayõrmak için her birine isim verebilirsiniz. İsim en fazla 10 karakter uzunluğunda olabilir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile El Ünitesi Adõ üstüne gelin ve Seç tuşuna 4. İsmi girmek için tuş takõmõnõ kullanõn ve Kaydet tuşuna 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Ekran dili Diller aşağõdaki gibidir: English, Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Ελληνικά, Polski ve Romana. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. u ile d ile Dil üzerine gelin ve Seç tuşuna 4. d veya istediğiniz dil üzerine gelin Seç tuşuna 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Duvar kağõdõ 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Duvarkağõdõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile dilediğiniz duvar kağõdõna gidin ve Gör ye 5. Ön izleme ekranõnda, u veya d ile mevcut duvar kağõtlarõ arasõnda gezinin. El cihazõ ayarlarõ 17

18 6. Duvar kağõdõnõ onaylamak için Kullan a 7. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Menü rengi 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Menü Rengi üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. İstediğiniz rengi seçmek için u veya d ile kaydõrõn. mavi, turuncu veya pembe ve Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Ekran Koruyucu Ekran koruyucu Saat olarak ayarlandõğõnda, analog bir saat görüntülenir. Ekran koruyucu bekleme modunda ekran õşõğõ söndüğünde devreye girer. Aydõnlatma süresini değiştirmek için bkz. Işõk zaman aşõmõ. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Ekran koruyucu üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Ekran koruyucuyu Saat ya da Kapalõ olarak ayarlayõn. 5. Seç e basarak Saat seçin. 6. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Işõk zaman aşõmõ El cihazõ bekleme moduna geçtikten sonra aydõnlatmanõn ne kadar süre açõk kalacağõnõ ayarlayõn. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Işõk Zaman Aşõmõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile istediğiniz zaman aşõmõ süresini ayarlayõn ve sonra Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Ekran kontrastõ 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Ekran Kontrastõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Düşük, Orta veya Yüksek üstüne gelin sonra Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Otomatik konuşma Eğer Otomatik Konuşmayõ AÇIK olarak ayarlarsanõz, gelen bir arama olduğunda, cevaplamak için el cihazõ şarj cihazõndan çõkartmanõz yeterli olacaktõr. < tuşuna basmanõz gerekmez. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Otom. Konuşma üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ üstüne gelin sonra Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Tuş tonu D1111 el cihazõnda bir tuşa bastõğõnõzda bip sesi duyarsõnõz. Bunu açabilir veya kapatabilirsiniz. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile Tuş Sesi üzerine gelin ve Seç e 4. u veya d ile Kapalõ ya da Açõk üstüne gelin sonra Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile 18 El cihazõ ayarlarõ

19 PABX erişim kodu Eğer D1111 santrale bağlõysa, dõş hat almak için arama dizisi içinde tek hanelik bir erişim kodu girmeniz gerekebilir. Erişim kodu ekrandaki numaranõn başõnda görüntülenecektir. Erişim kodu numaralarõ kendiniz çevirirken kullanõlmayacaktõr (örneğin telefon rehberindeki numaralarõ kullanmadõğõnõzda). Bu sayede diğer dahili numaralarõ da arayabilirsiniz. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. El Ünitesi Ayarõ vurgulanõr. Seç tuşuna 3. d ile PABX Erişim Kodu üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Açõk, Kapalõ ya da Kod Ayarla üzerine gelin sonra Seç e Kod Ayarla seçerseniz, santral erişim kodunu girin örn. 9 sonra Kaydet e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile 5. Ana ünite ayarlarõ Ana ünite zil sesleri 5 ana ünite zil sesinden birini seçin. Üzerinde olduğunuz zil sesinin örnek sesini duyarsõnõz. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. Zil Sesi vurgulanõr. Seç tuşuna 4. İstediğiniz melodiyi seçmek için u veya d ile kaydõrõn. 5. Onaylamak için Seç tuşuna 6. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Ana ünite zil sesi seviyesi Ana ünite 5 zil sesi seviyesi ve sessiz moda sahiptir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Zil Sesi Seviyesi üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. İstediğiniz ses seviyesini görüntülemek için u veya d tuşuna Onaylamak için Seç tuşuna 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Çevirme modu D1111 niz Ton çevirme modu için ayarlõdõr. Normalde bu ayarõ değiştirmeniz gerekmez. Çevirme modu seçenekleri Ton veya Puls aramadõr. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Çevirme Modu üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Darbeli Arama ya da Ton seçin sonra onaylamak için Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Ana ünite ayarlarõ 19

20 Zil sesi önceliği Ana üniteye kayõtlõ birden fazla el cihazõ olduğunda, bir el cihazõnõn diğerlerinden önce çalmaya başlamasõnõ ayarlayabilirsiniz. Bu, el cihazlarõndan birinin gelen tüm aramalarõ cevaplayabilmesini sağlar. Tüm el cihazlarõnõn aynõ anda açõlmasõnõ istiyorsanõz Tüm El Üniteleri seçin veya eğer bir el cihazõnõn diğerlerinden önce iki kez çalmasõnõ istiyorsanõz El Ünitesi Seç seçin. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Zil Sesi önceliği üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Tüm El Üniteleri veya El Ünitesi Seç üzerine gelin, sonra Seç e El Ünitesi Seç seçerseniz, mevcut tüm el üniteleri gösterilir. u veya d ile istediğiniz el ünitesini seçin, sonra Seç e u veya d ile ayarlamak istediğiniz çalma sayõsõnõ, 2, 4 ya da 6 belirleyin ve Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Tekrar arama modu 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Tkr Arama Modu üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Tekrar Arama 1 ya da Tekrar Arama 2 seçin sonra onaylamak için Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Birinci zil sesi Eğer şebekenizin Arayanõ Göster hizmetine abone olduysanõz, arayan kişinin bilgileri gelene ve gösterilene kadar D1111 çalmaz. Ancak, eğer telefonunuzun bu bilgiler gelmeden çalmaya başlamasõnõ istiyorsanõz, Birinci zil Sesi ayarõnõ Açõk olarak ayarlayõn. Lütfen unutmayõn, duyacağõnõz ilk zil sesi varsayõlan zil sesi olacaktõr. Arayanõn bilgisi görüntülendikten sonra bu daha önceden seçmiş olduğunuz zil sesine değişebilir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Birinci Zil Sesi üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ ya basõn, sonra Seç e basarak onaylayõn. 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Sistem PIN'i Sistem PIN i belirli ayarlarõ değiştirirken, kayõt etme ve kayõt silme sõrasõnda kullanõlõr. Varsayõlan ayar 0000 şeklindedir. Bunu en fazla 8 haneli olacak şekilde istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. PIN i girdiğinizde **** olarak görüntülenir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Sistem PIN i üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. Eski PIN i girin (orijinal ayarõ 0000) ve Tamam a 5. Yeni PIN i girin ve Tamam a 6. Yeni PIN i tekrar girin ve Tamam a 7. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Varsayõlan ayarlarõ geri yükleme D1111 nizi varsayõlan (orijinal) ayarlarõna geri döndürebilirsiniz. Telefon rehberi, aramalar listesi veya kişisel/kaydedilmiş giden mesajlar ve telesekreter mesajlarõ gibi kişisel verileri etkilemeyecektir. Ana üniteye kayõtlõ tüm el cihazlarõ korunur. Tüm metin, telesekreter, el cihazõ ve ana ünite ayarlarõ sõfõrlanacaktõr. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Asõl Sõfõrlama üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. Onaylamak için Evet, iptal etmek için Hayõr seçin 5. Sistem PIN ini girin (orijinal ayarõ 0000) ve Tamam a Ekranda Sõfõrlama Tamamlandõ gösterilir ve ünite tekrar başlar. 20 Ana ünite ayarlarõ

21 Varsayõlan ayarlar El Ünitesi Adõ El Ünitesi El Cihazõ Zil Sesi 3. Melodi El Cihazõ Zil Sesi Seviyesi 3 Alõcõ Ses Seviyesi 4 Tuş Sesi Açõk Otom. Konuşma Açõk Ekran Koruyucu Saat Ana Ünite Zil Sesi 1. Melodi Ana ünite Zil Sesi Seviyesi 3 Çevirme Modu Ton Birinci Zil Sesi Kapalõ Sistem PIN'i 0000 EKO Mod Kapalõ Oda İzleme Kapalõ Telesekreter Açõk Giden Mesaj Cevapla ve Kaydet Zil Sesi Gecikmesi 6 çalõş EKO mod Güç emisyonu seviyesini azaltmak için, düşük güç veya EKO mod seçebilirsiniz. EKO mod Açõk olarak ayarlandõğõnda, ana ünitenin iletişim gücü azaltõlõr. EKO modu Açõk veya Kapalõ olarak ayarlamak için: 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ayarlar seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Ayarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. d ile EKO Mod üzerine gidin ve Seç tuşuna ECO modda sinyal simgesi 4. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ ya basõn, sonra Seç e basarak onaylayõn. Ekranda AÇIK olarak ayarla veya KAPALI olarak ayarla görüntülenir, seçime bağlõ olarak bir onay tonu duyulur. AÇIK olarak ayarlandõğõnda, standart sinyal simgesi yerine simgesi gösterilir. NOT Eko mod AÇIK olarak ayarlandõğõnda, el cihazõnõn kapsama alanõ azalõr. Ana ünite ayarlarõ 21

22 6. Saat&Alarm Tarih ve saat Eğer şebekenizin Arayanõ Göster hizmetine abone olduysanõz, bir arama geldiğinde ana ünite tüm el cihazlarõ için tarih ve saati ayarlar. Her el cihazõnda saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz. 1. Menü tuşuna basõn ve d ile Saat ve Alarm üzerine gelin ve Seç e 2. Tarih ve Saat vurgulanõr, Seç e 3. GG/AA/YY formatõ ile tarihi girin. 4. Saati girin ve Kaydet tuşuna 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Alarmõ kur Alarm ayarlandõğõnda, ekranda simgesi görüntülenir. Her el cihazõ farklõ alarm ayarõna sahip olabilir. 1. Menü tuşuna basõn ve d ile Saat ve Alarm üzerine gelin ve Seç e 2. d ile Alarm üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile Açõk seçin ve Seç e 4. u veya d ile Bir Kez, Pazartesi-Cuma ya da Her Gün seçin ve Seç e 5. Alarm için istediğiniz saati girin ve Kaydet e 6. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Alarm Bir Kez olarak ayarlandõysa, simgesi ekrandan kaybolacaktõr. Her Gün veya Pazartesi-Cuma olarak ayarlandõysa, ekranda kalõr. Alarm açõk / kapalõ Alarm ayarlandõğõnda, ayarõnõ Açõk veya Kapalõ olarak değiştirebilirsiniz. 1. Menü tuşuna basõn ve d ile Saat ve Alarm üzerine gelin ve Seç e 2. d ile Alarm üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ seçin, sonra Seç e 4. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Alarm zilini kapatma Alarm sustuğunda, Durdur a Alarm çalma saatinde telefonla konuşmak için el cihazõnõ kullanõyorsanõz, yanõp söner ve kulaklõkta bir bip sesi duyarsõnõz. Saat biçimi Saat biçimini 12 saat veya 24 saat olarak ayarlayõn. 1. Menü tuşuna basõn ve d ile Saat ve Alarm üzerine gelin ve Seç e 2. d ile Saat biçimi üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile 12 Saat ya da 24 Saat seçin ve Seç e 4. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna 22 Saat&Alarm

23 7. Etkinlik Hatõrlatõcõ Yeni olay ekleme D1111 i, doğum günleri, yõl dönümleri veya randevular gibi en fazla beş olayõ hatõrlatmak için kullanabilirsiniz. Olay en fazla 24 karakter uzunluğunda olabilir. Konu olarak en fazla 24 karakter girilebilir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Hatõrlatõcõ seçeneğine gidin ve Seç e 2. Önceden saklanmõş olay yoksa, Olay Ekle vurguludur. Seç tuşuna Veya Eğer kayõtlõ olaylar varsa bunlar listelenir. Sçnklr tuşuna Olay Ekle vurgulanõr. Seç tuşuna 3. Konuyu girin ve Kaydet tuşuna 4. Tarihi girin (GG/AA/) veya Kaydet e 5. Saati girin (SS:DD) ve Kaydet tuşuna Eğer geçerli saat biçimi 12 saat şeklindeyse, am veya pm seçin. 6. u veya d ile Sessiz ya da Alarm seçin ve Seç e Alarm a basarsanõz: u veya d ile Bir Kez ya da Yõllõk seçin ve Seç e Bir Kez seçildiyse, u veya d ile hatõrlatõcõyõ Olay saatinde mõ yoksa 30 dk. önce mi almak istediğinizi belirleyin. Seç tuşuna Ekranda Kaydedildi görüntülenir. Yõllõk seçildiyse, alarm olay saatinde çalacaktõr. 7. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Sessiz hatõrlatõcõ seçerseniz, ekranda olayõn konusu görüntülenir ancak alarm sesi duyulmaz. Olay hafõzasõ dolduğunda, ekranda Bellek Dolu görüntülenir. Yeni bir olay eklemek için eskilerden birini silmeniz gerekir. Gündem zilini kapatma 1. Olay görüntülenir. Alarmõ susturmak ve olayõn detaylarõnõ görmek için Gör e Veya alarmõ susturmak ve bekleme ekranõnda dönmek için Back(Geri) ye Herhangi bir düğmeye basõlmadõğõnda, alarm bir dakika sonra susar. Hatõrlatõcõ detaylarõnõ gösterme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Hatõrlatõcõ seçeneğine gidin ve Seç e 2. Kayõtlõ olaylar görüntülenir. Gerekliyse, d ile istediğiniz olayõn üstüne gidin ve Sçnklr e 3. d ile Detaylarõ Göster üzerine gidin ve Seç tuşuna Hatõrlatõcõnõn açõklamasõ, tarihi ve saati gösterilir. 4. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Hatõrlatõcõ düzenleme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Hatõrlatõcõ seçeneğine gidin ve Seç e 2. Kayõtlõ olaylar görüntülenir. Gerekliyse, d ile istediğiniz olayõn üstüne gidin ve Sçnklrr e 3. d ile Olay Düzenle üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. Konuyu düzenleyin ve Kaydet tuşuna 5. Tarih ve saati düzenleyin ve sonra Kaydet tuşuna 6. u veya d ile Sessiz ya da Alarm seçin ve Seç e Alarm a basarsanõz: u veya d ile Bir kez ya da Yõllõk seçin ve Seç e Bir kez seçildiyse, u veya d ile hatõrlatõcõyõ Olay anõnda mõ yoksa 30 dakika önce mi almak istediğinizi belirleyin. Seç tuşuna Ekranda Kaydedildi görüntülenir. Yõllõk seçildiyse, alarm olay saatinde çalacaktõr. 7. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Etkinlik Hatõrlatõcõ 23

24 Hatõrlatõcõ metin mesajõ olarak gönderme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Hatõrlatõcõ seçeneğine gidin ve Seç e 2. Kayõtlõ olaylar görüntülenir. d ile istediğiniz olayõn üstüne gidin ve Sçnklr e 3. d ile SMS olarak gönder üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. Olay görüntülenir. Sçnklr e basarak Gönder seçeneğini seçin ve göndereceğiniz yeri girin. Hatõrlatõcõ silme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Hatõrlatõcõ seçeneğine gidin ve Seç e 2. Kayõtlõ olaylar görüntülenir. d ile istediğiniz olayõn üstüne gidin ve Sçnklr e 3. d ile Olayõ Sil üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Tüm hatõrlatõcõlarõ silme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Hatõrlatõcõ seçeneğine gidin ve Seç e 2. Kayõtlõ olaylar görüntülenir. Sçnklr tuşuna 3. d ile Tüm Olaylarõ Sil üzerine gidin ve Seç tuşuna 4. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile 8. Aramalar listesi ÖNEMLİ Arayanõn Kimliğini kullanmak için önce şebeke sağlayõcõnõzdan bu hizmete abone olmanõz gerekir. Üçer aylõk dönemlerde ödeme yapmanõz gerekebilir. Arayanõn adõnõn gösterildiğinden emin olmak için, telefon rehberindeki arama kodu dahil tam adõ girdiğinizden emin olun. Eğer arayan numara telefon rehberinde kayõtlõysa, buna ait isim görüntülenir. Eğer numara belli değil ise, Mevcut Değil görüntülenir. Eğer bu arama uluslararasõ arama ise, Uluslararasõ görüntülenecektir. Arama operatörden geliyorsa, Operatör gösterilir. Eğer bu arama umumi telefondan ise, Umumi telefn görüntülenecektir. Eğer bu arama geri arama isteği ise, Geri Ara görüntülenecektir. Arayanõ Gösterme Eğer Arayanõn Kimliği Servisine aboneyseniz, aramayõ cevaplamadan önce arayanõn kim olduğunu telefonunuzun ekranõndan görebilirsiniz (gizli olmamasõ gerekir). Eğer arayanõn adõ ve telefon numarasõ telefon rehberinde kayõtlõysa ve isim/numara eşleşmesi bulunduysa ekranda arayanõn adõnõ görürsünüz. Aramalar listesi Her el cihazõ 30 cevaplanmõş veya cevaplanmamõş arama ile yapõlan son 20 aramayõ saklayabilir. Arayanõn bilgileri aramayõ cevaplamõş olsanõz da olmasanõz da Aramalar listesinde saklanõr. Liste dolduğunda ve yeni arama geldiğinde, en eski giriş otomatik olarak silinecektir. Yeni arama uyarõsõ Cevapsõz bir arama olduğunda, ekranda X yeni cevapsõz aramanõz var görüntülenir. Back(Geri) ye basarsanõz, ekran bekleme moduna döner ve simgesi görüntülenir. 24 Aramalar listesi

25 Yeni cevapsõz aramalarõ görme 1. Yeni arama uyarõsõ gördüğünüzde, Gör e Şimdi u veya d ile cevapsõz Aramalar listesi içinde gezinebilirsiniz. 2. Sçnklr tuşuna Ayrõntõ Göster vurgulanõr. Arayan numarayõ, aramanõn tarihini ve saatini görmek için Seç tuşuna tekrar 3. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Aramalar listesine bakma ve arama yapma 1. Menü tuşuna basõn, d ile Arama listesi seçeneğine gidin ve Seç e Cevapsõz Aramalr vurgulanõr. u veya d ile Cevapsõz Aramalr, Arayan Num. ya da Aranan Num. üstüne gelin. 2. Seç tuşuna Şimdi u veya d ile liste içinde gezinebilirsiniz. 3. Sçnklr tuşuna Ayrõntõ Göster vurgulanõr. 4. Arayan numarayõ, aramanõn tarihini ve saatini görmek için Seç tuşuna tekrar 5. Numarayõ aramak için Tuşla tuşuna basõn. 6. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Arama listesi numarasõnõ telefon rehberine kopyalama 1. Menü tuşuna basõn, d ile Arama listesi seçeneğine gidin ve Seç e Cevapsõz Aramalr vurgulanõr. Gerekliyse u veya d ile Gelen veya Aranan Num. üzerine gelin ve sonra Seç e 2. u veya d ile dilediğiniz girişe gidin ve Sçnklr e 3. d tuşu ile Numarayõ Kaydet üzerine gelin. Seç tuşuna 4. İsmi girin ve sonra Tamam'a Numarayõ gösterilir, Kaydet tuşuna Numarayõ değiştirmeniz gerekiyorsa, silmek istediğiniz haneleri silmek için Temizle kullanõn, sonra tuş takõmõ ile yeni numaralarõ girin. 5. u veya d ile dilediğiniz melodiye gidin ve Seç e 6. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Bkz. İSİMLAER GİRME ve YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARÉ sayfa 15. Aramalar listesindeki numaraya metin mesajõ gönderme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Arama listesi seçeneğine gidin ve Seç e Cevapsõz Aramalr vurgulanõr. Gerekliyse u veya d ile Gelen veya Aranan Num. üzerine gelin ve sonra Seç e 2. u veya d ile dilediğiniz girişe gidin ve Sçnklr e 3. d ile SMS Gönder üzerinde gelin. Seç tuşuna 4. Mesajõ yazõn sonra Sçnklr e 5. Gönder vurgulanõr. Sonra Seç e (Kaydedebilir, sembol, ifade veya şablon ekleyebilirsiniz). 6. Numara Gönder ekranõnda önceden girilmiş haldedir, mesajõ göndermek için Gönder e 7. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Metin mesajlarõ ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. sayfa 32. Girişi silme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Arama listesi seçeneğine gidin ve Seç e Cevapsõz Aramalr vurgulanõr. Gerekliyse u veya d ile Gelen veya Aranan Num. üzerine gelin ve sonra Seç e 2. u veya d ile dilediğiniz girişe gidin ve Sçnklr e 3. d ile Arama Sil üstüne gelin. Seç tuşuna 4. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Tüm girişleri sil Her bir Arama listesindeki girişleri ayrõ ayrõ silebileceğiniz gibi Aramalar listesindeki tüm girişleri de silebilirsiniz. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Arama listesi seçeneğine gidin ve Seç e Cevapsõz Aramalr vurgulanõr. Gerekliyse, u veya d ile Aramalarõ Sil üstüne gidin ve Seç e 2. u veya d ile Cevapsõz Aramalr, Arayan Num., Aranan Num. veya Tüm Aramalar üstüne gelin. Seç tuşuna 3. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 4. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Aramalar listesi 25

26 9. Arama Beklemede Arama Bekletme özelliği için şebekenin Arayanõn Kimliği hizmetine abone olmanõz gereklidir. Üçer aylõk dönemlerde ödeme yapmanõz gerekebilir. 1. Arama sõrasõnda, kulaklõktan yumuşak bir bip sesi duyarsõnõz ve ekranda arayanõn numarasõ veya telefon rehberinde kayõtlõysa ismi görüntülenir. Eğer bunlar yoksa, ekranda Arama Beklemede görüntülenir. 2. Geçerli aramayõ beklemeye almak ve yeni aramayõ cevaplamak için R tuşuna 3. İki arama arasõnda geçiş için R tuşuna tekrar basõn (bazõ ülkelerde R + 2 gerekmektedir). 4. geçerli aramayõ bitirmek için > tuşuna veya her iki aramayõ da bitirmek için > tuşuna 10. Telesekreter Eğer şebekenizin sesli posta mesaj hizmetine abone olduysanõz, yeni sesli posta geldiğinde el cihazõnõz sizi uyarabilir. Eğer yeni sesli mesaj varsa Yeni bir sesli postanõz var görüntülenir. El cihazõnda kayõtlõ sesli posta numarasõnõ aramak için Dinle ye Eğer sesli posta numaranõz el cihazõnda kayõtlõ olandan farklõysa, tercih ettiğiniz numarayõ manuel olarak arayabilirsiniz. Veya sesli postalarõ daha sonra dinlemek için Back(Geri) ye basabilirsiniz. Hatõrlatõcõ simge görüntülenecektir. 11. Oda İzleme D10/D11 el cihazõnõzõ başka bir odadaki sesleri dinlemek için kullanabilirsiniz. Eğer sesler belirli bir seviyeye ulaşõrsa, el cihazõ otomatik olarak önceden ayarlanmõş bir numarayõ veya diğer el cihazõnõ arar. Oda İzleme Açõk olarak ayarlandõğõnda, el cihazõnda Oda izleme Açõk görüntülenir, oda içindeki ses seviyesini takip etmek için sadece mikrofon aktif olacaktõr. Hem hoparlör hem de alõcõ Kapalõ durumda olacak ve el cihazõ gelen aramalarda çalmayacaktõr. Oda izleme özelliğini Açõk hale getirmek için 1. Menü tuşuna basõn, d ile Ekstra üzerine gelin ve Seç e Oda izleme vurgulanõr. Seç e Mod vurgulanõr. 2. Seç e basõn, d ile Açõk üzerine gelin ve Seç e AÇIK olarak ayarla 2 saniye görüntülenir. El cihazõ boş ekrana döner ve ekranda Oda izleme Açõk görüntülenir. Oda izleme yi kapatmak için Kapalõ ya İzleme seviyesini değiştirmek için İzleme seviyesi Yüksek veya Düşük olarak ayarlanabilir, varsayõlan Düşük şeklindedir. Oda İzleme hassasiyetini artõrmak için: 1. Menü tuşuna basõn, d ile Seviye üzerine gelin, Seç e basõn Düşük veya Yüksek seçmek için yukarõ u veya aşağõ d kaydõrõn. Aranacak numarayõ ayarlamak için 1. Menü ye basõn, d ile Aranacak üzerine gelin ve Seç e 2. Yukarõ u veya aşağõ d tuşu ile Harici veya Dahili seçin. Harici 1. Seç e basõn ve Numara Gir: istemi görüntülenecektir. 2. Numarayõ girin ve Kaydet e Kaydedildi gösterilir. Oda izleme açõk olduğunda, ses seviyesi belirli bir seviyeye gelince numara otomatik olarak aranõr. 26 Arama Beklemede

27 Dahili 1. Seç e basõn, kayõtlõ el cihazlarõ listelenecektir, örneğin El Ünitesi El cihazõnõ seçmek için yukarõ u veya aşağõ d kaydõrõn, ses seviyesi belirli bir düzeye geldiğinde Oda izleme el cihazõnõ arayacaktõr. 3. Seç e basõn El Ünitesine 2 Ayarla gösterilir. Not Eğer sadece bir el cihazõ kayõtlõysa, ekranda Mevcut değil görüntülenir ve önceki ekrana döner. Önceden ilave el cihazõ kaydettiyseniz, el cihazõ görüntülenir ve Dahili arama yapõlõr. Not Eğer Oda İzleme el cihazõ veya numara aramak üzere tetiklenirse, 3 bipten oluşan bir uyarõ tonu duyulur. Eğer Oda İzleme sürekli olarak tetiklenirse, uyarõ bip sesi her 5 saniyede bir duyulur. Uyarõ! Bu ürün bebek güvenlik cihazõ olarak kullanõlmaz ve yetişkin gözetiminin yerini almak için değildir. 12. Telesekreter D dakikaya kadar mesaj veya en fazla 59 mesaj kaydedebilir. Her mesaj en fazla 3 dakika uzunluğunda olabilir. Gelen mesajlarõ kaydetmenin yanõnda diğer kullanõcõlar için notlar da kaydedebilirsiniz. Telesekreteri şunlarla kontrol edebilirsiniz: ana ünite. el cihazõ. uzaktan, başka bir Touchtone telefon ile, bkz sayfa 30. Tarih ve saati ayarlamanõz gereklidir (henüz yapmadõysanõz) böylelikle mesajlarõn ne zaman geldiğini bilebilirsiniz, bkz sayfa 22. Ana ünite kontrol tuşlarõ Telesekreteri açma/kapama için basõn Giden mesaj (OGM) seçim moduna girmek için basõlõ tutun o P s r l Kayõtlõ tüm mesajlarõ dinlemek için Dinlemeyi duraklatmak veya devam ettirmek için basõn Mesaj dinlemeyi durdurmak için basõn Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçer OGM seçim modu sõrasõnda Sadece Cevapla OGM seçin. Geçerli mesajõ tekrar çal Önceki mesaja geçmek için iki kez basõn OGM seçim modu sõrasõnda Cevapla ve Kaydet OGM seçin. Mesajõ dinlerken seçili mesajõ siler. x OGM dinleme sõrasõnda kişisel OGM silmeyi seçin. Önceden kaydedilmiş OGM seçilir ve dinletilir. + Mesaj dinlenirken sesi artõrõr - Hoparlör sesini azaltõr Giden mesajlar (OGM) ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 28. Telesekreter 27

28 Telesekreteri açma/kapatma 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Cevap Açõk/Kapalõ üzerine gidin ve Seç e 3. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ vurgulayõn, sonra Seç e Açõk hale getirildiğinde, el cihazõnõn ekranõnda boş moddayken gösterilir. Bunu, ana ünitede o tuşuna basarak yapabilirsiniz. Cevap geciktirme Cevap geciktirme, telesekreter aramayõ cevaplayõp giden mesajõ dinletmeye başlamadan önce telefonun kaç kez çalacağõnõ belirler. Bu ayarõ 2-9 arasõnda ayarlayabilir veya Ücret Kaydedicisi moduna ayarlayabilirsiniz. Varsayõlan ayar 6 çalõştõr. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Cevap Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile Cevap Geciktirme üzerine gelin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile dilediğiniz ayara gidin ve Seç e 5. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Tasarruf Modu hakkõnda daha fazla bilgi için, bkz Telesekreterinize uzaktan açma sayfa 31. Mesaj uyarõnõ tonunu açma/kapatma Yeni mesajlar olduğunda, sesli mesaj uyarõsõ açõk iken el cihazõnda ve telesekreter ana ünitesinde her 10 saniyede bir bip sesi duyarsõnõz. Varsayõlan ayar Kapalõ şeklindedir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Cevap Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile Mesaj Uyarõsõ üzerine gelin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ vurgulayõn, sonra Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menüye dönebilir veya > tuşu ile Ekran uyarõsõ Yeni bir mesajõnõz olduğunda, ekranda X yeni mesajõnõz var görüntülenir. Back(Geri) ye basarsanõz, ekran bekleme moduna döner ve simgesi görüntülenir. 1. Oynat ye basõn ve u veya d ile dinlemek istediğiniz mesaja gidin. Vurgulanan mesajõ dinlemek için Dinle ye Giden mesajlar Giden mesaj telesekreter aramayõ cevapladõğõnda arayanõn duyduğu ilk mesajdõr. Önceden kaydedilmiş 2 telesekreter mesajõ vardõr veya kendi mesajõnõzõ kaydedebilirsiniz. Kendi giden mesajõnõzõ kaydetme D1111 önceden kaydedilmiş iki giden mesaja sahiptir, Cevapla ve kaydet veya Sadece Cevapla, isterseniz kendi mesajõnõzõ kaydedebilirsiniz. CEVAPLA VE KAYDET Arayan kişinin mesaj bõrakmasõna olanak sağlayan önceden ayarlõ Cevapla ve Kaydet giden mesajõ Merhaba, aramanõzõ şu anda cevaplayamõyorum, lütfen ton sesinden sonra mesajõnõzõ bõrakõn şeklindedir. Cevapla ve Kaydet giden mesajõ en fazla 3 dakika uzunlukta olabilir ve önceden kaydedilmiş mesajõn yerini alõr. SADECE CEVAPLA Arayanõn giden mesajõ dinleyebildiği ancak mesaj bõrakamadõğõ önceden ayarlõ Sadece Cevapla giden mesajõ, Merhaba, aramanõzõ şu anda cevaplayamõyorum, mesaj bõrakamazsõnõz, lütfen daha sonra tekrar arayõn şeklindedir. Sadece Cevap mesajõnõzõ kaydederken arayanlara mesaj bõrakamayacaklarõnõ hatõrlatmayõ unutmayõn. Sadece Cevap giden mesajõ en fazla 3 dakika uzunlukta (maksimum kayõt uzunluğu) olabilir ve önceden kaydedilmiş mesajõn yerini alõr. Ancak, not kaydedebilmek veya Cevapla ve Kaydet modunu kullanõrken gelen mesajlarõ kaydedebilmek için mesajõnõzõ kõsa tutmaya çalõşmalõsõnõz. 28 Telesekreter

29 Giden mesajõnõzõ kaydetmek için: 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Giden Mesaj üzerine gelin ve Seç e 3. Kaydet vurgulanõr, Seç e 4. u veya d ile Cevapla ve Kaydet ya da Sadece Cevapla üzerine gelin ve Seç e 5. Ekranda Zil sesinden sonra konuşu gösterilir. 6. Ton sesinden sonra mesajõnõzõ el cihazõna anlaşõlõr bir ses tonu ile okuyun ve sonra Kaydet veya # tuşuna basarak kaydõ bitirin. 7. Giden mesajõnõz dinletilir. Silmek istediğiniz takdirde, dinleme sõrasõnda Sil e Kaydet e basar veya mesajõn dinletilmesini beklerseniz mesaj kaydedilir. Sesli komutlar veya giden mesaj dili Aşağõdaki diller seçildiğinde sadece giden mesajlar kullanõlabilir: Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Ελληνικά, Polski ve Romana. Bir başka deyişle, bu dillerden biri seçildiğinde sesli komut talimatlarõ mevcut olacaktõr. 1. Menü ye basõn, ekranda Telesekreter gösterilir ve Seç e 2. d ile Cevap Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. Mesaj Dili gösterilir, Seç e 4. u veya d ile istediğiniz dilin üstüne gelin ve onaylamak için Seç e Giden mesajõnõzõ kontrol etme veya silme Kişisel giden mesajõn silinmesi önceden kaydedilmiş giden mesajõ otomatik olarak geri alõr. Önceden kaydedilmiş mesajõ silemezsiniz. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Giden Mesaj üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. d ile Oynat üstüne gidin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Cevapla ve Kaydet ya da Sadece Cevapla üstüne gidin ve Seç e 5. d tuşuna basarak Kiºisel Gidn Msj üstüne gelin ve Seç e 6. Mesaj dinletilir. Dinlemeyi durdurmak için Tamam a basõn veya kişisel OGM silmek için Sil e 7. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Giden mesaj modunu seçme Arayanlarõn hangi giden mesajõ dinleyeceklerini seçin. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Cevap Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. Cevap Modu vurgulanõr, Seç e 4. u veya d ile Cevapla ve Kaydet ya da Sadece Cevapla üzerine gelin ve Seç e 5. Kaydedilmiş kişisel OGM varsa, u veya d ile Öncd kyt Gdn Msj ya da Kiºisel Gidn Msj üstüne gelin ve Seç e Seçiminiz onaylanõr. Kişisel OGM yoksa varsayõlan OGM seçilecektir. 6. Önceki menü seviyesinde Back(Geri) dönmek için Back(Geri) tuşuna Memo kaydõ Notlar sadece el cihazõndan kaydedilebilir. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Not Kaydet üstüne gelin ve Seç e 3. Ekranda Zil sesinden sonra konuşun gösterilir. 4. Ton sesinden sonra, notunuzu okuyun ve Kaydet veya # tuşuna basarak kaydõ bitirin. 5. Notunuz dinletilir. Silmek istediğiniz takdirde, dinleme sõrasõnda Sil e Kaydet e basar veya mesajõn dinletilmesini beklerseniz mesaj kaydedilir. 6. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Arama görüntüleme Telesekreter açõk ve aramalarõ cevaplar durumdayken, arayanõn bõraktõğõ mesajõ dinlemek için hoparlörü kullanabilirsiniz. Arayanõn kim olduğuna bakarak cevap verip vermemeyi seçebilirsiniz. 1. D1111 çaldõğõnda telesekreterin devreye girmesini bekleyin. Arayan mesaj bõrakmaya başladõğõnda ekranda Kayõt gösterilir. Arayanõ duymak için Ekran ye Telesekreter 29

30 2. Kesmek ve arayanla doğrudan konuşmak için, < tuşuna Veya, arayan telefonu kapattõktan ve ekranda Yeni bir mesajõnõz var görüntülendikten sonra, yeni mesajõ dinlemek için Oynat ye 3. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Görüntüleme sõrasõnda, u veya d tuşlarõna basarak sesi ayarlayabilirsiniz. Mesaj dinletme Her mesaj aramanõn yağõldõğõ tarih ve saat söylenerek dinletilir. Arayanõn adõ görüntülenir (telefon rehberinde kayõtlõysa)* Not dinletildiğinde, el cihazõ ekranõnda Not gösterilir. 1. Menü tuşuna basõn ve d ile Telesekreter e gidin. Seç tuşuna 2. Oynat vurgulanõr. Hangi mesajlarõ dinlemek istediğinizi seçmek için Seç e basõn veya d ile Tümünü Oynat üzerine gelin ve tüm mesajlarõ dinlemek için Seç e 3. Ahize ve hoparlör arasõnda geçiş yapmak için < tuşuna Dinleme sõrasõnda Sçnklr e basõn sonra u veya d ile aşağõdakilere kaydõrõn: Durdur, Mesajõ Tekrarla, İleri Atla, Geri Atla, Sil. 4. Vurgulanmõş seçeneği seçmek için Seç e Dinlemenin sonunda, önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna TUŞ TAKÉMÉ KÉSAYOLLARÉ Dinleme sõrasõnda: 1 Duraklama için 2 Devam etmek için 3 Mesajõ tekrarlamak için 4 Önceki mesajõ dinlemek için 5 Geçerli mesajõ silmek için 6 Sonraki mesajõ dinlemek için Tüm eski mesajlarõ silme Silinmeyen telesekreter mesajlarõ otomatik olarak kaydedilir. Yeni / dinlenilmemiş mesajlar silinemez. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Mesajlarõ Sil üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. Ekranda Tüm Eski Mesajlarõ Sil? gösterilir Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 4. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna HAFÉZA DOLU Arayan mesaj bõrakõrken bellek 10 saniye içinde dolu hale gelecekse, Lütfen mesajõnõzõ 10 saniye içinde tamamlayõn şeklinde bir mesaj duyarlar. Eğer mesaj bõrakõlõrken hafõza dolarsa, arayan kişi Aradõğõnõz için teşekkür ederiz mesajõnõ duyar ve telefon kapanõr. GOM Sadece Cevapla olarak ayarlanacaktõr. D1111 in yeni mesaj kaydedebilmesi için eski mesajlarõ silmeniz gerekir. Uzaktan erişim Telesekreterinizi herhangi bir Touchtone telefon ile D1111 nizi arayarak ve 4 haneli güvenlik kodunuzu girerek çalõştõrabilirsiniz. Telesekreter için seçtiğiniz dile bağlõ olarak, örneğin Türkçe sesli komut talimatlarõ kullanõlamayabilir. Uzaktan erişimi Açma veya Kapatma. 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Cevap Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile Uzak Erişim üzerine gelin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ vurgulayõn, sonra Seç e 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menüye dönebilir veya > tuşu ile Uzaktan erişimi PIN ini değiştirme 1. Menü tuşuna basõn, d ile Telesekreter seçeneğine gidin ve Seç e 2. d ile Cevap Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile Uzak Erişim üzerine gelin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Uzak PIN i Ayarla üstüne gelin ve Seç e 30 Telesekreter

31 5. 4 haneli Eski PIN kodunu girin ve Kaydet tuşuna (Varsayõlan ayar = 0000) 6. 4 haneli yeni PIN kodunu girin ve Kaydet tuşuna 7. Yeni PIN i tekrar girin ve Kaydet e 8. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menüye dönebilir veya > tuşu ile Yeni PIN kodunu bir yere not etmeniz ve güvenli bir yerde saklamanõz tavsiye edilir. Bu PIN ünitenin sõfõrlanmasõ ya da kayõt etme/kayõt silme sõrasõnda kullanõlan Sistem PIN inden farklõdõr. Telesekreterinize uzaktan açma Telesekreterinizi açmayõ unuttuysanõz, bunu bir başka telefon ile uzaktan yapabilirsiniz. 1. Telefon numarasõnõ arayõn ve çalmasõnõ bekleyin. 14 kez çaldõktan sonra giden mesajõnõzõ duyarsõnõz. 2. * tuşuna basõn, sonra güvenlik kodunuzu girin. (Varsayõlan ayar = 0000) 3. 0 tuşuna bastõğõnõzda telesekreteriniz gelen aramalarõ cevaplamak için hazõr olacaktõr. Tasarruf modu Mesajlarõnõza uzaktan erişmek için aradõğõnõzda, eğer telesekreter tasarruf moduna ayarlanmõşsa yeni mesaj olduğunda 2 çalõştan sonra devreye girer, eğer yeni mesaj yoksa 6 çalõştan sonra cevaplar. Bu sayede 3. çalõştan sonra yeni mesaj olmadõğõnõ bilerek telefonu kapatabilirsiniz, zaman ve paradan tasarruf edersiniz. Eğer bazõ şebeke özellikleri aktif ise bu özelliği kullanamazsõnõz, arama 20 çalõştan önce kesilecektir. Telesekreterinizi başka bir telefondan kullanma 1. Telefon numaranõzõ arayõn. Giden mesajõ duyduğunuzda * tuşlayõn haneli PIN kodunuzu girin. (Varsayõlan ayar = 0000) 3. Telesekreterinizi çalõştõrmak için tuş takõmõnõ kullanõn: DTMF kod Sesli Komutlar ile * Uzaktan erişimi kodunu girmek için İşlevi Giden Mesajlar ile Uzaktan erişimi kodunu girmek için 1 Ana menüyü tekrar dinlemek Eylem yok için 2 Tüm mesajlarõ dinlemek için Tüm mesajlarõ dinlemek için 3 Yeni mesajlarõ dinlemek için Yeni mesajlarõ dinlemek için 4 Mesajlar sõrasõnda geri atlamak için Mesajlar sõrasõnda geri atlamak için 5 Mesajlar sõrasõnda silmek için Mesajlar sõrasõnda silmek için 6 Mesajlar sõrasõnda ileri atlamak için 7 Cevaplama modu ayarlamak için Mesajlar sõrasõnda ileri atlamak için Eylem yok 8 Yeni OGM kaydetmek için Eylem yok 9 Telesekreteri kapatmak için Telesekreteri kapatmak için 0 Telesekreteri açmak için Telesekreteri açmak için Eğer yeni mesajlar varsa bunlar güvenlik PIN kodunuzu girdikten sonra dinletilecektir. PIN kodunu yanlõş girerseniz, şunu duyarsõnõz: 'Yanlõş güvenlik kodu veya iki bip (hata bipleri). Lütfen güvenlik kodunuzu girin'. Kodu girmeyi tekrar deneyebilirsiniz. Eğer hala yanlõş ise sesli komutu veya iki bip (hata bipleri) duyarsõnõz ve D1111 telefonu kapatõr. Telesekreter 31

32 13. SMS D1111 kõsa mesaj se4rvisine hoşgeldiniz. D1111 İngiltere deki katõlõmcõ cep telefonu şebekeleri ile normal telefonlar arasõnda metin mesajlarõ gönderebilir ve alabilir. ÖNEMLİ Metin mesajlarõnõ kullanmak için Şebeke Sağlayõcõnõzõn Arayanõn Kimliği hizmetine abone olmanõz ve numaranõzõ gizlememeniz gerekir. Üç aylõk ücret ödemeniz gerekebilir, daha fazla detay için lütfen şebeke sağlayõcõnõz ile görüşün. metin mesaj servisine abone olma Bazõ ülkelerde D1111 ile ilk metin mesajõnõzõ gönderdiğinizde, servise otomatik olarak kayõt olursunuz. Eğer Ayar sorunlarõ yaşarsanõz, lütfen Şebeke sağlayõcõnõzdan kontrol edin. Metin mesajõ gönderme Metin yazarken arama gelirse, SMS Yaz seçildiğinde metin tekrar görüntülenecektir. 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir, sonra Seç e 2. SMS Yaz vurgulanõr. Seç tuşuna 3. Mesajõnõzõ girmek için tuş takõmõnõ kullanõn. 4. Sçnklr tuşuna Gönder vurgulanõr Mesajõ göndermek için Seç e Telefon numarasõnõ girin veya telefon rehberini açmak için Arama ya basõn, sonra istediğiniz numaranõn üstüne gidin ve Seç e Şimdi Gönder e Veya u ya da d ile şunlara kaydõrõn: Kaydet Sembol Ekle Mesajlarõ Taslaklar klasörüne kaydetmek için Seç e Seç e Sembol tablosu görüntülenir. u veya d ile istediğiniz sembolü seçin, sonra Ekle ye İfade Ekle Seç e İfade tablosu görüntülenir. u veya d ile istediğiniz ifadeyi seçin, sonra Ekle ye Şablon Ekle Seç e Şablonlarõn listesi görüntülenir. u veya d ile istediğiniz şablonu seçin, sonra Şablon Ekle ye 5. Bir mesaj gönderirken, ekranda SMS Gönderiliyor sonra Mesaj Gönderildi gösterilir. YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARÉ Yanlõş karakterleri silmek için Temizle ye Metin eklemek/silmek istiyorsanõz, u veya d kullanarak imleci metin içinde hareket ettirin. BÜYÜZK VE KÜÇÜK HARF Büyük ve küçük harfler arasõnda geçiş yapmak için # tuşuna Metin mesajõ için maksimum karakter sayõsõ 140 tõr. Ekran 1450 tan 0 a doğru karakter geri sayõmõnõ gösterir (Mesaj boyutu 536 karakter olarak ayarlanmamõşsa). SMS başarõsõz ise, SMS Gönderme Başarõsõz! mesajõ gösterilir. Metin mesajlarõ göndermek ve almak için numaranõz gizli olmamalõdõr. Standart metin girişi Standart metin girişi ile, bir kelimeyi girerken her tuşa bir kaç kez basarak istediğiniz harfin ekranda görünmesini sağlarsõnõz. Örneğin Hello kelimesini yazmak için, 4 tuşuna iki kez, 3 tuşuna iki kez, 5 tuşuna üç kez, 5 tuşuna üç kez ve 6 tuşuna üç kez basmanõz gerekir. 32 SMS

33 Metin mesajlarõ gönderme ve alma D1111 niz tüm el cihazõ Giden kutularõ, Taslak kutularõ ve Gelen kutularõnda toplam 50 metin mesajõ saklayabilir. Yeni metin mesajõ aldõğõnõzda, simgesi ile birlikte X yeni mesajõnõz var mesajõ görüntülenir. AYNI TELEFON HATTINA BAĞLI MESAJI ÖZELLİĞİNE SAHİP İKİ TELEFON ANA BİRİMİNİZ Mİ VAR? Eğer metin mesajõ özelliğine sahip iki telefon ana birimi aynõ telefon hattõna bağlõysa, metin mesajlarõ alõrken sorun yaşamanõz muhtemeldir. Normalde, sadece bir SMS etkin ana ünite (DECT veya kablosuz) bir hatta olabilir. Eğer iki ana birimi de kullanmaya devam etmek ve metin mesajlarõ alabilmek istiyorsanõz, ana birimlerden birinden servis merkezi numarasõnõ silmeniz gereklidir. D1111 nizde bunu yapmak için, bkz. sayfa 34. Bu sayede her iki ana birimden de mesaj gönderebilirsiniz ancak gelen mesajlar sadece aktif servis merkezi olan ana birime gelir. Eğer aktif servis merkezi numarasõna sahip ana birim DECT ürün ise, bu ana birime kayõtlõ tüm el cihazlarõ metin mesajlarõnõ alabilirler. BELLEK DOLU UYARÉSÉ Eğer metin posta kutularõ doluysa, yeni mesaj yazmayõ denediğinizde ekranda Hafõza Dolu SMS Sil mesajõ görüntülenecektir. Yeni mesaj yazõp göndertmek için eski mesajlarõ silmelisiniz. Yeni mesaj okuma Gelen mesajlar Gelen Kutusu içinde kaydedilir. 1. Gelen Kutusu açõlõr ve mesajlarõn listesi görüntülenir. Back(Geri) tuşuna basarsanõz, mesaj daha sonra okunmak üzere Gelen kutusuna kaydedilir. 2. Gelen kutusunda, u (daha yeni mesajlara) veya d (mesaj listesinin başõna) ile mesaj listesinde gezinin. 3. Okumak istediğiniz mesajõ vurgulayõn ve Oku ya basõn veya Metin mesajõ menüsüne geri dönmek için Back(Geri) ye 4. Bekleme ekranõna dönmek için > tuşuna Gelen kutusundaki metin mesajlarõnõ okuma, iletme, silme, görme ve kaydetme Yeni mesaj uyarõsõ gördüğünüzde, Back(Geri) ye basarsanõz, mesaj Gelen kutusunda saklanõr, böylelikle daha sonra okuyabilirsiniz. 1. Gelen kutusunu açmak için, Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna 2. d ile Gelen Kutusu üstüne gidin ve Seç tuşuna Yeni mesajlarõnõz varsa (yeşil nokta ile gösterilir), doğrudan Gelen kutusuna gidersiniz, aksi takdirde d ile Gelen Kutusu na gidin ve Seç e 3. u veya d ile istediğiniz mesaja gidin ve Oku ya Mesajda gezinmek için u veya d tuşuna 4. Sçnklr e basõn ve u veya d ile aşağõdakilere gidin: Cevapla İleri SMS Ayrõntõlarõ Numara Kullan Sil Seç e Cevabõnõzõ yazõn sonra Sçnklr e basõn ve Gönder seçin. Seç e Mesaj görüntülenir. Sçnklr tuşuna Ekranda Gönder vurgulanõr. Seç e basõn ve bir numara girin veya numarayõ arayõn sonra Gönder e Mesajõ kimin gönderdiğini görebilir ve onlarõ arayabilirsiniz. Seç e basõn, gönderenin numarasõ görüntülenir. Numarayõ aramak istiyorsanõz, Tuşla tuşuna Göndereni aramak için, Seç e Ekranda Ara görüntülenir. Göndereni aramak için Seç e basõn VEYA numarayõ kaydetmek için, d ile Kaydet üzerine gelin ve Seç e İsim girin ve Tamam a basõn, gerekirse numarayõ düzenleyin ve sonra Kaydet e u veya d ile zil sesinin üstüne gidin ve Seç tuşuna Numara telefon rehberine kaydedilir. Seç e Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a SMS 33

34 Taslaklar kutusundaki metinleri düzenleme veya gönderme Daha sonra tamamlamak veya göndermek için bir mesajõ kaydettiğinizde Taslaklar kutusuna kaydedilir. Her kullanõcõnõn Taslaklar kutusuna sadece bir mesaj kaydedilebilir. 1. Taslaklar kutusunu açmak için, Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna 2. d ile Taslaklar üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. Mesaj içeriğinizi düzenlemek için Düzenle ye 4. Sçnklr e basõn ve u veya d ile Gönder, Kaydet, Sembol Ekle, İfade Ekle ve Şablon Ekle` ekle üstüne gelin. 5. Bir mesaj gönderirken, ekranda SMS Gönderiliyor sonra Mesaj Gönderildi gösterilir. Giden kutusundaki mesajlarõ iletme veya silme D1111 nizin giden kutusu tekrar arama listesine benzer. 5 taneye kadar gönderilen mesaj saklayabilir. Giden kutusu dolu olduğunda, yeni mesaj eskisinin yerini alõr. 1. Giden kutusunu açmak için, Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna d ile Giden Kutusu üstüne gidin ve Seç tuşuna 2. u veya d ile istediğiniz mesaja gidin ve Oku ya Mesajda gezinmek için u veya d tuşuna 3. Sçnklr e basõn ve u veya d ile aşağõdakilere gidin: İleri Sil Seç e Mesaj görüntülenir. Sçnklr tuşuna Ekranda Gönder vurgulanõr. Seç e basõn ve numarayõ girin veya telefon rehberinden aramak için Arama ya Numara girildiğinde, Gönder e Seç e basõn sonra onaylamak için Evet e veya iptal etmek için Hayõr!a 4. Bekleme ekranõna dönmek için > tuşuna Şablonlarõ düzenleme Tercih ettiğiniz mesaj için maksimum 32 karakterlik şablonlar ayarlayabilirsiniz. En fazla 3 şablon saklayabilirsiniz. 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç e basõn, d ile Şablonlar üstüne gidin ve Seç e 2. u veya d ile dilediğiniz şablona gidin ve Şablonlar e Düzenle Sil Seç e Karakterleri silmek için Temizle ye Şablon metnini girin ve Kaydet tuşuna Seç e Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 3. Bekleme ekranõna dönmek için > tuşuna Eğer metnin yerine yenisi yazmadan şablonu silerseniz Boş olarak işaretlenir. Metinleri silme 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç e basõn d ile SMS Sil üstüne gidin ve Seç e 2. u veya d ile Gelen Kutusu, Taslaklar, Giden Kutusu veya Tüm SMS'ler üstüne gidin ve Seç e 3. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 4. Bekleme ekranõna dönmek için Back(Geri) tuşuna Tüm mesajlar seçmek Gelen Kutusu, Giden Kutusu ve Taslaklar kutusundaki tüm mesajlarõ silecektir. Servis Merkezi numaralarõ Metin mesajlarõ göndermek ve almak için telefonunuzun Şebekenin Merkez numarasõna ihtiyacõ vardõr. Eğer yanlõşlõkla Giden veya Gelen Servis Merkezi numaralarõnõ silerseniz metin mesajõ gönderip alabilmek içinbunlarõ yeniden girmeniz gerekecektir. En fazla 4 Servis Merkezi numarasõ girebilirsiniz iki gelen ve iki giden. D1111 de birden fazla Sunucu Merkezi kayõtlõ ise, göndermek için hangisini kullanmak istediğinizi seçin (bkz sonraki bölüm). Servis Merkezi numaralarõ ekleme veya değiştirme 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç e basõn, u veya d ile SMS Ayarlarõ üstüne gelin ve Seç e 2. SMS Merkezleri vurgulanõr, Seç e 3. u veya d ile Gelen Merkez ya da Giden Merkez üstüne gidin ve Seç e 34 SMS

35 4. u veya d ile 1. Merkez ya da 2. Merkez veya 1. Merkez ya da 2. Merkez üstüne gelin ve Seç e 5. Merkez için numarayõ girin ve Kaydet tuşuna 6. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Bekleme moduna dönmek için, kapağõ kapatõn veya > tuşuna Giden merkez ayarlama 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna u veya d ile SMS Ayarlarõ üzerine gelin ve Seç tuşuna 2. SMS Merkezleri vurgulanõr, Seç e 3. Seç e tekrar basarak Giden nr Ayarla seçin. 4. u veya d ile 1. Merkez ya da 2. Merkez veya 1. Merkez ya da 2. Merkez üstüne gelin ve Seç e 5. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Mesaj uyarõ tonu Metin mesajõ aldõğõnõzda mesaj uyarõ tonu duyulur. Bu bip sesleri açõlabilir veya kapatõlabilir. 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna d ile SMS Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 2. d ile SMS Uyarõsõ üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile Açõk ya da Kapalõ üstüne gelin ve Seç e 4. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Mesaj boyutu ayarlama. Standart metin mesajõ 140 karakter uzunluğundadõr. Mesaj uzunluğunu 536 karaktere kadar ayarlayabilirsiniz ve mesaj her biri 140 karakter uzunluğunda arka arkaya 4 mesaj olarak gönderilir. 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna d ile SMS Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 2. d ile Mesaj Boyutu üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. u veya d ile 140 veya 536 karakter seçin, sonra Seç e 4. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna Kullanõcõ alanlarõ D1111 niz metin mesajlarõnõ herkesin kullanabileceği şekilde yapõlandõrõlmõştõr, tüm mesajlar Ortak Kutudan alõnõr ve gönderilir. Mesajlarõnõzõ özel tutmak için, 4 taneye kadar PIN korumalõ özel kullanõcõ alanõ (alt adresler) tanõmlayabilirsiniz. Her kişisel kullanõcõ alanõ kendi Gelen ve Giden kutularõna sahiptir, bunlara sadece doğru PIN girildiğinde erişmek mümkündür. Aynõ zamanda özel olmasõ gerekmeyen mesajlar için de ortak bir alt adres oluşturmanõz mümkündür. Kullanõcõ posta kutusu ekleme Kişisel kullanõcõ kutularõ ayarlarsanõz, insanlara kullanõcõ alan numaranõzõ söylemeniz gerekir. Size metin mesajõ gönderdiklerinde, ilgili kullanõcõ alan numarasõnõ telefon numaranõzõn sonuna koymalarõ gereklidir. Kullanõcõ alan numarasõnõ dahil etmezlerse, mesaj ortak kutuda saklanõr ve tüm D1111 kullanõcõlarõ tarafõndan erişilebilir. Posta kutusu numarasõ 0-9 arasõ herhangi bir sayõ olabilir ancak başka bir posta kutusu numarasõ veya orta posta kutusu ile aynõ olmamalõdõr. 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna d ile SMS Ayarlarõ üzerine gidin ve Seç tuşuna 2. d ile Kullanõcõlar üstüne gidin ve Seç tuşuna Kullanõcõ vurgulanõr. u veya d ile başka bir Kullanõcõ seçin. 4. Sçnklr tuşuna Düzenle vurgulanõr. Seç tuşuna 5. Kullanõcõ adõnõ girin (8 karaktere kadar) ve Kaydet e 6. Görüntülenen tek haneli posta kutusu numarasõnõ kullanõn veya kendi tek haneli posta kutusu numaranõzõ girin sonra Kaydet e 7. 4 haneli posta kutusu PIN kodunu girin ve Kaydet tuşuna 8. Şifreyi tekrar girin ve Kaydet e 9. Önceki menü seviyesinde geri dönmek için Back(Geri) tuşuna SMS 35

36 Posta kutusu metni açma ve okuma Posta kutularõ ayarlandõğõnda, SMS menüsünü açtõğõnõzda, posta kutularõ görüntülenir. Gelen Kullanõcõ Posta Kutusunu şifresiz açabilirsiniz, ancak her kullanõcõ alanõ için 4 haneli şifre PIN gereklidir. 1. Ekranda X yeni mesajõnõz var gösterilir. 2. Oku ya Posta kutularõ görüntülenir. Yeni mesaj olan posta kutularõ yeşil nokta ile işaretlidir. 3. d ile istediğiniz posta kutusuna gidin ve Seç e 4. 4 haneli posta kutusu PIN kodunu girin ve Tamam tuşuna 5. u veya d ile istediğiniz mesaja gidin ve Oku ya Veya 1. Eğer daha önceden Back(Geri) ye bastõysanõz ekranda gösterilir. 2. Menü ye basõn, metin simgesi gösterilir. Seç tuşuna Yeni mesaj olan posta kutularõ yeşil nokta ile işaretlidir. 3. d ile istediğiniz posta kutusuna gidin ve Seç e 4. 4 haneli posta kutusu PIN kodunu girin ve Tamam tuşuna 5. d ile Gelen Kutusu üstüne gidin ve Seç tuşuna 6. u veya d ile istediğiniz mesaja gidin ve Oku ya Kullanõcõ posta kutusu düzenleme 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna d ile düzenlemek istediğiniz posta kutusuna gidin ve Seç e 2. 4 haneli posta kutusu şifre PIN kodunu girin ve Tamam tuşuna 3. u veya d ile SMS Ayarlarõ üzerine gelin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Kullanõcõlar üzerine gelin ve Seç tuşuna 5. Düzenlemek istediğiniz kullanõcõ posta kutusuna gitmek için u veya d ile kaydõrõn ve Sçnklr tuşuna 6. Düzenle vurgulanõr, Seç e 7. Geçerli posta kutusu PIN ini girin ve Tamam a 8. Yeni ismi girin ve Kaydet tuşuna 9. Yeni tek haneli posta kutusu numarasõnõ girin ve Kaydet tuşuna haneli yeni posta kutusu şifresini girin ve Kaydet tuşuna haneli yeni şifreyi tekrar girin ve Kaydet tuşuna 12. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Kullanõcõ posta kutusu silme 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna d ile düzenlemek istediğiniz posta kutusuna gidin ve Seç e 2. 4 haneli posta kutusu şifre PIN kodunu girin ve Tamam tuşuna 3. u veya d ile SMS Ayarlarõ üzerine gelin ve Seç tuşuna 4. u veya d ile Kullanõcõlar üzerine gelin ve Seç tuşuna 5. Silmek istediğiniz kullanõcõ posta kutusuna gitmek için u veya d ile kaydõrõn ve Sçnklr tuşuna 6. d ile Sil üzerine gidin ve Seç tuşuna 7. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 8. Geçerli posta kutusu PIN ini girin ve Tamam a 9. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile Ortak posta kutusu alt adresi ayarlama 1. Menü ye basõn, SMS görüntülenir. Seç tuşuna 2. u veya d ile SMS Ayarlarõ üzerine gelin ve Seç tuşuna 3. d ile SMS Kutusu No üstüne gidin ve Seç tuşuna 4. İstediğiniz yeni tek haneli posta kutusu numarasõnõ girin ve Kaydet tuşuna Kullanõmdaki bir numarayõ girerseniz hata bip sesi duyarsõnõz. Farklõ bir numara girin. 5. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile 36 SMS

37 14. İlave el cihazlarõ kullanma. D1111 ana biriminiz ile birlikte beş adete kadar D1111 el cihazõ kullanabilirsiniz, böylelikle her yeni telefon için ilave yeni dahili priz kurmanõz gerekmez. D1111 niz 3 taneye kadar farklõ ana birime kayõt olabilir. Daha sonra kullanmak istediğiniz ana birimi seçebilirsiniz. Eğer D1111 çoklu paket satõn aldõysanõz ilave el cihazlarõ ana birime kaydedilmiş olarak gelir. İlave el cihazlarõnõ ayrõca satõn aldõysanõz, kullanmadan önce D1111 ana birime kaydetmeniz gerekecektir. İlave el cihazlarõnõ kaydetme Ana ünitede: 1. Ana birim Güç õşõğõ yanõp sönmeye başlayõncaya kadar p düğmesini 2 saniye basõlõ tutun. Ana birim 90 saniye boyunca kayõt modunda kalõr. El cihazõnda: 1. El cihazõ yeni ise ve ekranda Lütfen kaydolun gösteriliyorsa Menü ye u ile Kayõt üstüne gelin. Seç tuşuna Veya Eğer el cihazõ başka bir ana üniteye kayõtlõ ise, bekleme ekranõ gösterilir. Menü ye basõn, u veya d ile Kayõt üstüne gelin ve Seç e 2. El Ünitesi Kaydet vurgulanõr. Seç tuşuna 3. Ana üniteler gösterilir. Gerekliyse, u veya d ile D1111 el cihazõnõ kaydetmek istediğiniz yeni ana birim üstüne gidin ve Seç e 4. Sistem PIN i girin ve Tamam a (Varsayõlan ayar = 0000) 5. Ekranda Ana Birim X Aranõyor (burada X seçilen ana birim numarasõdõr) sonra El Ünitesi Kaydedildi gösterilir. El cihazõ otomatik olarak sõradaki boş el cihazõ numarasõnõ alõr. Eğer kayõt ilk seferde başarõlõ olmazsa, lütfen işlemi tekrarlayõn, ana birimin zaman aşõmõna uğramamasõna dikkat edin. Eğer ana birime kayõtlõ 5 el cihazõ varsa, kayõt başarõsõz olacaktõr. Yeni bir el cihazõ kaydetmek için kayõtlõ olan el cihazlarõndan birinin kaydõnõ silmeniz gerekir. Ana birim seçme D1111 el cihazõnõz birden fazla ana birime kayõtlõ, hangi ana birimi kullanacağõnõzõ seçebilirsiniz. 1. Menü ye basõn, u veya d ile Kayõt üstüne gelin ve Seç e 2. d ile Ana Birim Seç üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. Tüm ana birim numaralarõ gösterilir. (Meşgu) el cihazõnõn önceden kayõtlõ olduğu ana birimlere eklenir. u veya d ile dilediğiniz ana birime gidin ve Seç e 4. Ekranda Ana Birimi Arõyor gösterilir, sonra ana birim bekleme ekranõ gelir. El cihazõ kaydõnõ silme Bir el cihazõnõn kaydõnõ,silmek için diğer el cihazõnõ kullanõn. Kullandõğõnõz el cihazõnõn kaydõnõ aynõ cihazdan silemezsiniz. 1. Menü ye basõn, u veya d ile Kayõt üstüne gelin ve Seç e 2. d ile Kayõt Sil üstüne gidin ve Seç tuşuna 3. Sistem PIN i girin ve Tamam a (Varsayõlan ayar = 0000) 4. u veya d tuşu ile kaydõnõ silmek istediğiniz el cihazõnõ seçin ve Seç tuşuna 5. Onaylamak için Evet e, iptal etmek için Hayõr a 6. Back(Geri) tuşuna basarak önceki menü düzeyine veya > tuşu ile İlave el cihazlarõ kullanma. 37

38 15. Yardõm Telefon çalõşmõyor Pilleri düzgün yerleştirdiniz mi? Elektrik şebekesi bağlantõsõnõn düzgün yapõlõp yapõlmadõğõnõ kontrol edin. Çevir sesi yok Ana ünitenin telefon kablosu telefon soketine takõlõ mõ? Ana üniteye ve el ünitesi şarj cihaz(lar)õna elektrik şebekesi bağlantõsõnõn düzgün yapõlõp yapõlmadõğõnõ kontrol edin. Sadece telefonla birlikte verilen telefon kablosunu kullanõn. Arama yapamõyor veya alamõyor Elektrik şebekesi bağlantõsõnõn düzgün yapõlõp yapõlmadõğõnõ kontrol edin. Pillerin şarj edilmesi gereklidir. Elektrik kesintisi oldu mu? Olduysa, el cihazõnõ ana üniteye 10 saniye yerleştirin ve sonra tekrar deneyin. Eğer hala çalõşmazsa pilleri ve güç kablosunu çõkartõp 10 dakika bekleyin, sonra tekrar takõn ve deneyin. Çevir sesi var, fakat telefon arama yapmõyor Arama modunu tondan pulsa çevirmeniz gerekebilir, bkz. sayfa 19. Bir santrale bağlõysanõz, giriş kodu tuşlamanõz gerekip gerekmediğini öğrenin. El cihazõ çalmõyor. Zil sesi kapalõ olabilir, bkz. sayfa 17. Elektrik şebekesi bağlantõsõnõn düzgün yapõlõp yapõlmadõğõnõ kontrol edin. Hat kablosunun bağlõ olup olmadõğõnõ kontrol edin. El cihazõnõn ana üniteye kayõtlõ olduğundan emin olun, bkz. sayfa 37. Görüntü yok Piller boşalmõş, bitmiş, ölü veya yanlõş takõlmõş olabilir. Pilleri şarj edin veya değiştirin. simgesi yanõp sönüyor El cihazõ ana üniteye düzgün bir şekilde kaydoldu mu? bkz. sayfa 37. Elektrik şebekesi bağlantõsõnõn düzgün yapõlõp yapõlmadõğõnõ kontrol edin. El cihazõnõn, ana ünitenin kapsama alanõnda olup olmadõğõnõ kontrol edin. Piller zayõf, el cihazõnõ ana ünite/şarj cihazõna yerleştirerek şarj edin. simgesi hareketli değil Şarj kontaklarõnõ temizlemeyi deneyin. Elektrik şebekesi bağlantõsõnõn düzgün yapõlõp yapõlmadõğõnõ kontrol edin. < tuşuna bastõğõnõzda meşgul tonu duyuyorsunuz. El cihazõnõn ana ünite kapsama alanõnda olduğundan emin olun. D1111 ana birimine kayõtlõ başka bir el cihazõ hattõ kullanõyor olabilir. Telesekreter mesajlarõ kaydetmiyor Bellek dolu olabilir. Eski mesajlarõ dinleyin ve silin, bkz. sayfa 30. Telesekreter mesajlarõnda yanlõş tarih ve saat var Tarih ve saat ayarlõ mõ? Bkz sayfa 22. Arayan kişinin numarasõ/adõ gösterilmiyor Şebeke sağlayõcõnõzõn Arayan Numarayõ Gösterme servisine kaydoldunuz mu? Bkz sayfa 24. Arayan kişi numarasõnõ gizlemiş olabilir. Numara/isim dizininizdekilerle tam olarak eşleştirilememiştir. STD arama kodunu eksiksiz olarak kaydedip kaydetmediğinizi kontrol edin. El cihazõ ana birime kaydedilemiyor D1111 ana birimine en fazla 5 el cihazõ kaydedebilirsiniz, D1111 el cihazõ en fazla 4 ana birime kayõt olabilir. Bu sõnõrlarõ aşmadõğõnõzdan emin olun. Doğru PIN numarasõnõ girdiğinizden emin olun (varsayõlan PIN 0000). Kayõt sõrasõnda interferanslarõ önlemek için diğer elektrikli cihazlardan en az bir metre uzakta olduğunuzdan emin olun. Ana ünite çalmõyor ama õşõklarõ yanõyor. Telefon kablosunu doğru bağladõnõz mõ? Ana ünite zil sesi kapalõ mõ? Hatalõ hat veya priz olabilir. Başka bir priz veya hat kullanmayõ deneyin. Telefonumda veya yakõndaki bir elektrikli cihazda võzõltõ sesi var Şayet çok yakõnsa D1111 bazen diğer elektrikli cihazlarla interferansa girebilir. İnterferans riskini en aza indirmek için D1111 i elektrikli cihazlardan veya metal nesnelerden en az bir metre uzağa yerleştirmeniz önerilir. 38 Yardõm

39 Metin mesajlarõ ile ilgili olasõ problem Metin mesajlarõ gönderilemiyor ve alõnamõyor ve ekranda SMS Gönderme Başarõsõz! gösteriliyor Ana birim güç kaynağõ veya telefon hattõ kablosu doğru takõlmamõş olabilir. Ana birim güç kaynağõnõn doğru takõldõğõndan ve açõk olduğundan, telefonun telefon hattõna takõlõ olduğundan emin olun. Hatta sorun olabilir. Telefon hattõnõzõn düzgün çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol edin. Yanlõşlõkla sunucu numarasõnõ silmiş olabilirsiniz. Numaranõn nasõl girileceği ile ilgili talimatlar için bkz sayfa 34. Mesaj gönderemiyor Gönderme ve alma servis merkezi numaralarõ önceden programlanmõştõr. Bunlarõ değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen Servis Merkezi numaralarõ ekleme veya değiştirme sayfa 34 bölümüne bakõn veya servis sağlayõcõnõzla görüşün. Metin alamõyor Bazõ şebeke operatörleri için, ilk mesajõnõzõ göndermeden mesaj alamazsõnõz. Gönderdiğiniz ilk mesaj, mesaj servisine kayõt olmanõzõ sağlar. Hatta birden fazla metin mesaj ürünü var. Diğer ürünleri çõkartõn. Servis merkezi numarasõnõn doğruluğunu kontrol edin. Arayanõn Kimliği servisine abone olduğunuzdan ve aboneliğinizin aktif olduğundan emin olun. Bunu kontrol etmek için, gelen arama olduğunda telefonunuzun arayanõn numarasõnõ gösterip göstermediğine bakabilirsiniz. Eğer kişisel kullanõcõ alanlarõ kullanõyorsanõz, kişilere kullanõcõ alan numaranõzõ verdiğinizden ve onlarõn size mesaj gönderirken bu numarayõ telefon numarasõnõn sonuna eklediklerinden emin olun. Hata bip sesi duymaya devam ediyorsunuz Yanlõş tuş dizisine bastõnõz. Ekrandaki komutlarõ kontrol edin veya kullanõcõ kõlavuzuna bakõn. 16. Genel bilgi ÖNEMLİ Bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda acil durum aramasõ yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramalarõ için alternatif düzenlemeler yapõlmalõdõr. Bu ürün Türkiye'deki analog kamusal santraller ve özel santrallerde kullanõlmak üzere üretilmiştir. Güvenlik ve Elektromanyetik İnterferans/Uyumluluk Bilgisi Sadece bu ürün serisi için uygun güç kaynağõ kullanõn. Uygun olmayan güç kaynaklarõnõn kullanõlmasõ garantinizi geçersiz kõlar ve telefonunuza zarar verebilir. Sadece cihazla birlikte verilen onaylõ şarj edilebilir pilleri kullanõn. El cihazõnõ veya ana üniteyi açmayõn (el cihazõnõn pillerinin değiştirilmesi dõşõnda). Yüksek voltaja veya başka risklere maruz kalmanõza sebep olabilir. El cihazõ ve ana ünite arasõndaki radyo sinyalleri işitme cihazlarõnda interferansa sebep olabilir. Ürününüz diğer elektrikli cihazlarla örn. TV ve radyo setleri, saatler/ alarmlar ve bilgisayarlar ile interferans yaratabilir. İnterferans riskini en aza indirmek için ürününüzü bu gibi cihazlardan en az bir metre uzağa yerleştirmeniz önerilir. Mücevher, anahtar veya zincir gibi nesneler pillerin açõk uçlarõna temas ettiği takdirde, tüm piller maddi hasara ve/veya yanõklar gibi yaralanmalara sebep olabilir. İletken madde elektrik devresini tamamlar (kõsa devre) ve çok õsõnabilir. Özellikle cebinizde, çantanõzda veya metal nesne içeren herhangi bir kapta şarj edilmiş pilleri taşõrken çok dikkatli olun. Pilleri asla ateşe atmayõn. Patlama ve/veya toksik kimyasallarõn serbest kalmasõ riski vardõr. Bu cihazõn acil/yoğun bakõm ekipmanlarõ yakõnõnda kullanõlmasõndan önce kalifiye bir uzmandan tavsiye alõnmasõ tavsiye edilir. Genel bilgi 39

40 Tõbbi Cihazlar Kalp pilleri: Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) (Gelişmiş Tõbbi Teknolojiler Birliği) kablosuz el cihazlarõ ile kalp pili arasõnda minimum 15 cm mesafe olmasõnõ tavsiye eder. Bu tavsiye ABD Gõda ve İlaç İdaresi nin tavsiyeleri ile tutarlõdõr. Kalp pili kullanan kişiler: - El cihazõ AÇIK durumda iken el cihazõnõ DAİMA kalp pilinden 15 cm den daha uzak tutmalõdõr. - El cihazõnõ göğüs ceplerinde taşõmamalõdõr. - Potansiyel interferansõ minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağõ kullanmalõdõr. - İnterferanstan şüphelendikleri anda el cihazõnõ hemen KAPATMALIDIR. İşitme Cihazlarõ Bazõ dijital telsiz telefonlar bazõ işitme cihazlarõ için interferans oluşturabilir. Bu gibi interferanslar durumunda, işitme cihazõ üreticinizle alternatifleri görüşebilirsiniz. Diğer Tõbbi Cihazlar Eğer başka kişisel bir tõbbi cihaz kullanõyorsanõz, RF enerjisine karşõ yeterli korumaya sahip olup olmadõğõnõ belirlemek amacõyla cihazõn üreticisi ile görüşün. Bu bilgiyi edinmenizde doktorunuz yardõmcõ olabilir. Temizleme El cihazõnõ ve ana üniteyi (veya şarj cihazõnõ) menli (õslak değil) bezle veya anti statik temizleyici ile temizleyin. Asla ev tipi cila kullanmayõn, bu ürüne zarar verir. Asla kuru bez kullanmayõn ve statik şoka sebep olabilir. Çevre Doğrudan güneş õşõğõna maruz bõrakmayõn. Piller şarj edilirken veya uzun süreli kullanõmlarda el cihazõ õsõnabilir. Bu normaldir. Ancak, zarar görmesini önlemek amacõyla ürünü antika/ cilalõ ahşap üzerine koymamanõzõ öneririz. Ürünü lifli yüzeye sahip halõ veya benzer yerlere koymayõn, havanõn serbest dolaşmadõğõ yerlerde bõrakmayõn. Ürünün herhangi bir kõsmõnõ suya batõrmayõn veya õslak nemli ortamlarda kullanmayõn, örneğin banyoda. Ürününüzü ateş, patlayõcõ veya tehlikeli şartlara maruz bõrakmayõn. Telefonun elektrik fõrtõnasõndan zarar görmesi küçük bir ihtimaldir. Elektrik fõrtõnasõ sõrasõnda elektrik ve telefon kablosunu çõkartmanõzõ öneririz. Ürün bertaraf etme talimatlarõ Avrupa Birliği (AB) Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atõklarõ (WEEE) direktifi Avrupa Birliği WEEE direktifi AB ülkelerinde satõlan ürünlerin üzerinde üzeri çarpõ ile çizilmiş çöp kutusu bulunmasõnõ zorunlu kõlar (bazõ durumlar ürün ambalajõnda). WEEE direktifi tarafõndan açõklanan şekliyle, üzeri çarpõyla çizilmiş çöp kutusu AB ülkelerindeki müşterilerin ve son kullanõcõlarõn elektronik ve elektrikli ekipmanlarla bunlara ait aksesuarlarõ ev atõklarõ ile birlikte çöpe atamayacaklarõ anlamõna gelir. AB ülkelerindeki müşteriler ve son kullanõcõlar yerel satõş temsilcilerini veya servis merkezlerini arayarak ülkelerindeki atõk toplama sistemini öğrenmelidir. WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment Yönetmeliği (2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlõğõnõ koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanõlmasõnõ sağlamak için yürürlüğe konmuştur. Ev kullanõcõlarõ için bertaraf etme talimatlarõ Daha fazla kullanmayacağõnõz durumda, lütfen pilleri çõkartõn, pilleri ve ürünü yerel atõk proseslerinize uygun şekilde bertaraf edin. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililer veya ürünü satõn aldõğõnõz yer ile görüşün. Ticari kullanõcõlar için bertaraf etme talimatlarõ Ticari kullanõcõlar tedarikçileri ile görüşmeli ve satõn alma sözleşmelerinin şartlarõnõ ve koşullarõnõ kontrol etmelidir, ayrõca bu ürünün diğer ticari atõklarla karõşmadõğõndan emin olmalõdõrlar. 40 Genel bilgi

41 Garanti Bilgisi Motorola ürününüzü satõn aldõğõnõz yetkili Motorola bayisi veya satõcõsõ garanti belgesi verecek ve/veya garanti hizmeti sağlayacaktõr. Garanti hizmetinden yararlanmak için lütfen telsiz telefonunuzu bayi veya satõcõya götürün. Telefonu Motorola'ya göndermeyin.. Garanti hizmeti alabilmek için, satõn alma tarihini de gösteren satõn alma belgenizi veya buna denk bir satõn alma kanõtõnõ ibraz etmeniz gereklidir. Telefonun seri numarasõ da okunabilir olmalõdõr. Ürün üzerindeki tip veya seri numarasõ değiştirilmişse, silinmişse, sökülmüşse veya okunamaz haldeyse garanti geçersizdir. Garanti Kapsamõna Neler Girmez Ürünün normal ve alõşõldõk kullanõmõ dõşõndaki kullanõmlar ya da kullanma kõlavuzuna uyulmamasõ sebebiyle meydana gelen kusurlar veya hasarlar. Yanlõş kullanõm, kaza veya ihmalden kaynaklanan hasarlar. Uygun olmayan test, kullanõm, bakõm, ayarlama veya her çeşit modifikasyon ya da müdahaleden kaynaklanan hasarlar. Malzeme veya işçilikten kaynaklanmayan anten kõrõlmasõ ya da hasarlarõ. Performansõ olumsuz şekilde etkileyecek biçimde sökülen veya onarõlan ürünler ya da garanti talebinin incelenmesi ve kontrolü için yeterli imkanõn sağlanmamasõ. Kapsama alanõna bağlõ arõza veya hasarlar. Nem, sõvõ veya dökülen şeylerden kaynaklanan arõza veya hasarlar. Normal kullanõma bağlõ olarak çizilen veya hasar gören tüm plastik yüzeyler ve dõş bölümler. Geçici olarak kiralanmõş ürünler. Normal kullanõm, aşõnma ve yõpranmaya bağlõ bakõm onarõm veya parça değişiklikleri. Teknik Bilgi Kaç telefona sahip olabilirim? Telefon ekipmanõnõn tüm öğeleri Ringer Equivalence Number (REN) sahiptir, bu bir telefon hattõna bağlanabilecek toplam telefon sayõsõnõ belirler. D1111 REN 1 sahiptir. Toplam REN 4'e izin verilir. Eğer toplamda REN 4 aşõlõrsa, telefonlar çalmayabilir. Farklõ telefon tipleri ile REN 4'ten küçük olsa bile çalma garantisi yoktur. Kaydettiğiniz ilave el cihazlarõ ve şarj cihazlarõ REN 0'dõr. R&TTE Bu ürün Türkiye içinde telefon şebekeleri ve uygun santrallerde kullanõm içindir. Bu cihaz Radyo Cihazlarõ ve Telekomünikasyon Terminal Cihazlarõ Direktifi 1999/5/EC ile elektromanyetik enerjiye maruz kalma için ICNIRP standardõna uyumluluk dahil olmak üzere uyumludur. Uygunluk Beyanõ Motorola olarak beyan ederiz ki, bu ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur. Bu ürün serisi için Uygunluk Beyanõ aşağõdaki web sitesinde yayõnlanmõştõr: Santral bağlantõsõ Bu ürün Türkiye içinde kullanõm içindir. Duraklama girme Bazõ santrallerde, erişim kodu ardõndan bir süre beklemeniz gerekir, bu esnada santral dõş erişim hattõnõ alõr bu yüzden arama dizinizde duraklama girmeniz gerekebilir. Telefon numarasõndan önce duraklama (P) girmek için u tuşunu basõlõ tutun. Uluslararasõ numaralar ve kontör kartõ numaralarõndan önce de duraklama girmek isteyebilirsiniz. Flash Eğer santral/pabx (Özel Otomatik Hat Değişimi) bağlõysanõz, flash fonksiyonunu kullanmanõz gerekebilir, daha fazla bilgi için PABX tedarikçiniz ile görüşün. Genel bilgi 41

42 17. Duvara montaj ÖNEMLI D1111 i duvara monte etmeden önce, duvar arkasõndaki görülmeyen herhangi bir kablo veya boruyu delmediğinizden emin olun. Delmeden önce, elektrik ve telefon kablosunun prizlere ulaşacağõndan emin olun. 1. Delik konumlarõnõ belirlemek için aşağõdaki şablonlarõ kullanõn. Ana üniteyi duvara monte etmek için, 8 mm matkap ucu kullanarak duvarda 4.5 cm ara ile iki delik delin. 2. Gerekliyse dübelleri takõn, sonra vidalarõ takõn, telefonu duvara asmak için vidalar duvardan 5 mm kadar dõşarõda olmalõdõr. Şarj cihazõnõ duvara monte etmek için, 8 mm matkap ucu kullanarak duvarda 3.2 cm ara ile iki delik delin. 3. Ana ünite/şarj cihazõnõ tabandan çõkartõn, ana ünitenin arkasõndaki delikleri vidalarõn kafalarõ ile hizalayõn ve yerine sağlam şekilde oturmasõ için ana üniteyi/şarj cihazõnõ hafifçe aşağõ çekin. 42 Duvara montaj

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM. Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon

Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM. Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Hoşgeldiniz... Dijital Telsiz Telefon,

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D6050. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D6050. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D6050 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186

Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Hızlı başlangıç kılavuzu CD181/CD186 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 İçindekiler Baz istasyonu (CD175) Baz istasyonu (CD170) Not * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D130 D135. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D130 D135 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D120. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D120. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D120 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Destek almak için cihazını internet sitemize kayıt edin. www.philips.com/welcome SE445 TR Telesekreter w Uyarı Sadece şarj edilebilir pil kullanın. El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin. İçindekiler

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde

Detaylı

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Hoşgeldiniz... Dijital Telsiz Telefonunuzun Tanıtımı

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D150. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D150. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D150 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın CD390 CD395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D140 D145 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

Ürününüzü kaydedin ve destek alõn www.philips.com/welcome CD655 TR Telesekreter! Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 4 saat şarj edin. İçindekiler Önemli. Güç gereksinimleri.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon

Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Ho geldiniz... Dijital Telsiz Telefon,

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Akıllı Zarafet D4501B/38

Akıllı Zarafet D4501B/38 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz telefon 4,6 cm ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü D4501B/38 Akıllı Zarafet Modern tasarıma ve birinci sınıf kaplamaya sahip bu zarif ve şık

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi TTNET Alo kullanım kolaylıkları nedir? Nasıl faydalanabilirim? Clip (Arayan Numaranın Aranan Abone Cihazında Görünmesi) Telefonunuzu arayan abonenin numarasının görünmesi özelliğidir. Bu özellik hattınıza

Detaylı

Önemli Bilgiler Kutuda neler var? ID937 Telefonunuz Bağlantı Kurulum Telefon Defteri Arama Kaydı Kısa Mesaj Saat & Alarm Kişisel Ayarlar

Önemli Bilgiler Kutuda neler var? ID937 Telefonunuz Bağlantı Kurulum Telefon Defteri Arama Kaydı Kısa Mesaj Saat & Alarm Kişisel Ayarlar İçindekiler 4 Önemli Bilgiler 4 Güvenliğiniz için 4 Kurulum gereklilikleri 4 Yardıma ihtiyacınız mı var? 5 Kutuda neler var? 6 ID937 Telefonunuz 6 El cihazınıza genel bakış 9 Baz istasyonuna genel bakış

Detaylı

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Bekleme Modu...1 Daireyi Arama...1 Apartman Görevlisini Arama...1 Özel Şifreyle Kapı Açma...1 Kullanıcı Ayarlar Menüsü...2 Karşılama Ekranı-Metni Değiştirme...2 Kapı Açma Şifresi Değiştirme...2

Detaylı

Önemli Bilgiler Kutuda neler var? SE435 Telefonunuz Bağlantı Kurulum Arama Telefon Defteri Arama Kaydı Kısa Mesaj Saat & Alarm Kişiselleştir

Önemli Bilgiler Kutuda neler var? SE435 Telefonunuz Bağlantı Kurulum Arama Telefon Defteri Arama Kaydı Kısa Mesaj Saat & Alarm Kişiselleştir İçindekiler 4 Önemli Bilgiler 4 Güvenliğiniz için 4 Kurulum gereklilikleri 4 Yardıma ihtiyacınız mı var? 5 Kutuda neler var? 6 SE435 Telefonunuz 6 Telefonunuza genel bakış 9 Baz istasyonuna genel bakış

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 R (RACK TİPİ) ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 09/2005. Rev 1.1. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 09/2005. Rev 1.1. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 05/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı)

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı) Navigasyon menüsü Bu başlangıç ekranıdır, burada Navigasyon Menüsü'nü görürsünüz. Buradan uygulamanın tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bul üzerine dokunun. Bul menüsü Bu, hedefinizi bulmanıza yardım eden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D630 D635. Kısa Kullanım Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D630 D635. Kısa Kullanım Kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support D630 D635 Kısa Kullanım Kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Önemli Bilgiler Kutuda neler var? SE630 Telefonunuz Bağlantı Kurulum Arama Telefon Defteri Arama Kaydı Kısa Mesaj Saat & Alarm Kişiselleştir

Önemli Bilgiler Kutuda neler var? SE630 Telefonunuz Bağlantı Kurulum Arama Telefon Defteri Arama Kaydı Kısa Mesaj Saat & Alarm Kişiselleştir İçindekiler 4 Önemli Bilgiler 4 Güvenliğiniz için 4 Kurulum gereklilikleri 4 Yardıma ihtiyacınız mı var? 5 Kutuda neler var? 6 SE630 Telefonunuz 6 Telefonunuza genel bakış 9 Baz istasyonuna genel bakış

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

SGH-X620 Kullanım Kılavuzu

SGH-X620 Kullanım Kılavuzu * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Not: Güç kablosunu veya pilleri taktığınızda ekranda English ve Türkçe dillerinden birini seçmeniz istenir. [ ] veya [ ] tuşlarına basarak

Not: Güç kablosunu veya pilleri taktığınızda ekranda English ve Türkçe dillerinden birini seçmeniz istenir. [ ] veya [ ] tuşlarına basarak TM100 SMS ÖZELLİKLİ TELEFON MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU 1. FONKSİYONLAR 1.1 Temel Fonksiyonlar ETSI 201912 protokol 1 üzerinden SMS İki satır numara ve karakter, bir satır ikonlar için üç satır LCD Fihrist

Detaylı

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu

XPEECH Kullanıcı Kılavuzu XPEECH Kullanıcı Kılavuzu Versiyon: V1.1 Tarih: Aralık, 2013 Xpeech Technology Co., Ltd.(www.xpeech.com) 1/8 İçerik XPEECH KULLANICI KILAVUZU GİRİŞ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1. XPEECH KULLANICI WEB

Detaylı

InMail Kullanım Kılavuzu

InMail Kullanım Kılavuzu InMail Kullanım Kılavuzu Basım 1.0b Nisan 2011 Bu sayfa boş bırakılmıştır İçindekiler Tablosu Aramaları Posta Kutusuna Gönderme...1 Telefonunuzu Sesli Postaya İletme...1 Tüm gelen aramaları posta kutunuza

Detaylı

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 10/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-xxxxxA Turkish. 10/2005. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: D600 D605. Kısa kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  D600 D605. Kısa kullanım kılavuzu Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome D600 D605 Kısa kullanım kılavuzu Önemli güvenlik talimatları Uyarı Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome CD6550 TR İlave El Cİhazı! Uyarı Sadece şarj edilebilir pil kullanın. El cihazını kullanmadan önce 4 saat şarj edin. İçindekiler Önemli. Güç gereksinimleri.

Detaylı

SGH-E730 Kullanım kılavuzu

SGH-E730 Kullanım kılavuzu * Yüklü yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Kısa Kullanım Kılavuzu

Kısa Kullanım Kılavuzu D460 D465 Kısa Kullanım Kılavuzu Kablosuz Telefon Telesekreterli kablosuz telefon Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Önemli güvenlik talimatları Uyarı

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E630

GPRS TELEFON SGH-E630 * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. GPRS TELEFON SGH-E630 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

R303 KULLANIM KLAVUZU

R303 KULLANIM KLAVUZU R303 KULLANIM KLAVUZU KULLANMADAN ÖNCE BU KĐTAPÇIĞI OKUYUNUZ BURÇ ĐLETĐŞĐM HĐZMETLERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ 2007 GĐRĐŞ: R303 telefon makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok fonksiyonlu R303 den bir

Detaylı

Ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome CD255 SE255 TR Teleskreter Uyarı Sadece yeniden şarj edilebilir piller kullanın. Kullanmadan önce telefonu 24 saat süresince şarj edin. İçindekiler

Detaylı

SGH-E340 Kullanım kılavuzu

SGH-E340 Kullanım kılavuzu * Bu kılavuzdaki bazı açıklamalar, yüklü yazılıma ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarlar bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu

IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu IP Telefon Sistemi Kullanım Kılavuzu Hazırlayan: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Aralık, 2011 İçindekiler 1 Set Düğmeleri... 2 2 Dâhili çağrı... 3 3 Harici Çağrı... 3 4 Dışarıdan

Detaylı

Ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome CD155 SE155 TR Telefon telesekreter! Uyarı Sadece şarj edilebilir pil kullanın. El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin. İçindekiler 1

Detaylı

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M

ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ÜÇ BANT GPRS TELEFON SGH-300M ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 07/2003. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8558 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4214998 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS CT8558 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS CT8558 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

* Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

* Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. * Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Picture of the product

Picture of the product CD 245 CD 245 Picture of the product www.philips.com/support TR Telefon! Uyarõ Sadece yeniden şarj edilebilir pilleri kullanõn. El cihaz(lar)õnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. İçindekiler 1 Önemli

Detaylı