İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken Bağlantõ Telefonu tanõyalõm Diğer özellikler Sorun Giderme Arama...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama..."

Transkript

1 İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2 ). Arama Çağrõlar, video çağrõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Mesajlar Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadaşlarõm. Görüntüleme Kamera, video, blog, resimler, temalar. Eğlence Handsfree, Müzik çalar ve Video oynatõcõ, radyo, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, oyunlar ve daha fazlasõ. Sony Ericsson K810i Bağlantõ Ayarlar, İnternet, RSS, senkronizasyon, Bluetooth teknolojisi, infrared, USB kablosu, güncelleme servisi. Diğer özellikler Çalar saat, takvim, görevler, profiller, saat ve tarih, SIM kart kilidi, vb. Sorun Giderme Telefon neden istediğim gibi çalõşmõyor? Önemli bilgiler Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans sözleşmesi, declaration of conformity. Dizin İçindekiler 1

2 Sony Ericsson UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Bu Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşlarõ tarafõndan, garantisiz olarak basõlmõştõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşlarõ, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanma kõlavuzundaki yazõm hatalarõ, geçerli bilgilerdeki yanlõşlar veya programlar ve/veya cihazlarõn geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanma kõlavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Baskõ numarasõ: TR/LZT R1A Lütfen dikkat: Bu kullanma kõlavuzunda bahsedilen bazõ servisler, tüm şebekelerce desteklenmeyebilir. Bu durum ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ, 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi kullanõp kullanamayacağõnõzdan emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen Güvenli ve etkin kullanõm ana hatlarõ ve Sõnõrlõ garanti bölümlerini okuyun. Cep telefonunuzun ilave içerikleri, örneğin, zil seslerini indirme, saklama ve iletme özelliği bulunmaktadõr. Bu tür içeriklerin kullanõmõ, yürürlükte olan telif haklarõ da dahil fakat bunlarla sõnõrlõ kalmaksõzõn, bazõ haklar ile sõnõrlandõrõlabilir veya yasaklanabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanõm amacõnõza uygun izne sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü sahsõn içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda, ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahõslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanõzdan sorumlu tutulamaz. Bilye şeklindeki logo, BestPic, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ ve VideoDJ, Sony Ericsson Mobile Communications AB nin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro ve M2, Sony Corporation şirketinin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Ericsson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson şirketine ait bir ticari bir marka veya tescilli bir ticari markadõr. Bluetooth, Bluetooth SIG Inc. Şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. Real, RealNetworks, Inc. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. RealPlayer for Mobile, RealNetworks, Inc. şirketinden lisans alõnarak dahil edilmiştir. Copyright , RealNetworks, Inc. Her hakkõ saklõdõr. Adobe Photoshop Album Starter Edition, Adobe Systems Incorporated şirketine ait tescilli bir ticari markadõr. Microsoft, Windows ve PowerPoint, Amerika Birleşik Devletleri nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation a ait tescilli ticari markalar veya ticari markalardõr. Mac OS, Apple Computer, Inc. şirketine ait, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, Tegic Communications a ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, aşağõdakilerden biri veya daha fazlasõ altõnda lisanslõdõr: ABD Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, ve 6,011,554; Kanada Pat. No. 1,331,057, İngiltere Pat. No B; Hong Kong Standart Pat. No. HK ; Singapur Cumhuriyeti Pat. No ; Avrupa Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ve dünya çapõnda ilave patentler de mevcuttur. 2 İçindekiler

3 Smart-Fit Rendering, Japonya da ve diğer ülkelerde ACCESS CO., LTD. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. Java ve tüm Java tabanlõ ticari markalar ve logolar ABD ve diğer ülkelerde, Sun Microsystems, Inc. şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardõr. Sun Java J2ME için son kullanõcõ lisans sözleşmesi. 1 Kõsõtlamalar: Yazõlõm, Sun şirketinin gizli ve telif haklõ bilgisidir ve tüm kopyalarõn haklarõ Sun ve/ veya lisans sahiplerine aittir. Müşteriler Yazõlõmõ, değiştirmeyecek, çözümlemeyecek, açmayacak, şifresini açõğa çõkarmayacak, ortaya çõkarmayacak ve ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacaktõr. Yazõlõm tamamen veya kõsmen kiralanamaz, atanamaz veya alt lisans sahiplerine devredilemez. 2 İhraç Düzenlemeleri: Bu teknik verileri de içeren yazõlõm, ABD İhracat Müdürlüğü Sözleşmesini ve ilgili düzenlemelerini de kapsayan, ABD ihracat kontrol yasalarõna tabidir ve diğer ülkelerde ihraç ve ithal düzenlemelerine tabi olabilir. Müşteriler bu tür düzenlemelere tamamõyla uyacağõnõ kabul eder ve bu Yazõlõmõ ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ithal etmek için lisans almasõ gerektiğini bildiklerini teyit ederler. Yazõlõm (i) Küba, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya, Sudan, Suriye (bu liste zaman zaman yeniden düzenlenebilir) vatandaşlarõ veya ABD nin ürünlerine ambargo uyguladõğõ ülkelerce (ii) ABD Hazine Bakanlõğõ nõn Özel Konumlu Ülkeler listesindeki veya ABD Ticaret Bakanlõğõ nõn Reddedilenler Listesinde yer alanlarca indirilemez, bu kişilere ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. 3 Sõnõrlõ Haklar: ABD hükümetince kullanõmõ, kopyalanmasõ veya açõklanmasõ DFARS (c) (1) (ii) ve FAR (c) (2) içinde öngörülen Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazõlõmlarõ Maddeleri sõnõrlamalarõna tabidir. Bu üründeki yazõlõmõn bir bölümü SyncML Limited Şirketi ne aittir ( ). Her hakkõ saklõdõr. Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarõ olabilir. Burada açõkça belirtilmeyen tüm haklar saklõdõr. Tüm resimler yalnõzca açõklama amaçlõ olup gerçek telefonu tam olarak yansõtmayabilir. Belirtici semboller Kullanma kõlavuzunda aşağõdakiler yer alõr: Not Bir servis veya fonksiyon şebekeye veya aboneliğe bağlõdõr. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze danõşõn. % Bkz. ayrõca sayfa... } Bu seçeneğe ulaşmak ve seçeneği seçmek için seçim tuşlarõnõ veya dolaşõm tuşunu kullanõn % 12 Dolaşõm. Dolaşõm tuşunun ortasõna basõn. Dolaşõm tuşuna yukarõ yönde basõn. Dolaşõm tuşuna aşağõ yönde basõn. Dolaşõm tuşuna sol yönde basõn. Dolaşõm tuşuna sağ yönde basõn. İçindekiler 3

4 Başlarken Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilir ve indirme işlemleri yapabilirsiniz. Montaj Telefonunuzu kullanmak için: 1 SIM kartõ ve pili takõn. 2 Pili şarj edin. 3 Telefonunuzu açõn. SIM kart Bir şebeke operatörüne abone olduğunuzda, size bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartõ verilir. SIM kart, telefon numaranõz, aboneliğinize dahil olan servisler, kayõtlarõnõzdaki isimler ve numaralar gibi öğelerin içinde saklandõğõ bir bilgisayar çipi içerir. SIM kartõnõzõ bir başka telefondan çõkartmadan önce, SIM kartõnõzdaki kayõt bilgilerini kaydedin; örneğin, kayõtlar telefon belleğinize kaydedilebilir. PIN Telefonunuzu başlatmak ve servisleri aktif hale getirmek üzere SIM kartõnõz için bir PIN (Kişisel Kimlik Numarasõ) koduna ihtiyacõnõz olabilir. PIN kodunuzu girdiğinizde eğer PIN kodunuzun başlangõcõ, bir acil durum numarasõnõn başlangõcõ ile aynõ değilse, örneğin 112, haneler * olarak görüntülenir. Bu sayede PIN girmeden acil durum numaralarõ aranabilir. Hatalarõ düzeltmek için tuşuna basõn. PIN kodunu arka arkaya üç defa hatalõ girerseniz, PIN bloke oldu mesajõ görüntülenir. Blokajõ kaldõrmak için, PUK (Kişisel Bloke açma Kodu) kodunuzu girmeniz gerekir % 86 SIM kart kilidi. Pil Bazõ fonksiyonlar diğerlerinden daha fazla pil gücü tüketirler ve bu nedenle daha sõk şarj gerektirebilirler. Konuşma süresi veya bekleme süresi fark edilir derecede kõsalõrsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Sadece Sony Ericsson tarafõndan onaylanmõş pilleri kullanõn % 97 Pil. 4 Başlarken

5 SIM kart ve pil SIM kartõ ve pili takmak için: Pili şarj etmek için: 30 dak. 2,5 s. 1 Pil kapağõnõ çõkartõn. 2 SIM kartõ, temas yüzeyleri aşağõya bakacak şekilde yuvasõna doğru kaydõrõn. 3 Pili, etiketli kõsmõ yukarõ doğru gelecek ve temas noktalarõ birbirine bakacak şekilde yerleştirin. 4 Pil kapağõnõ kaydõrarak yerine oturtun. 1 Şarj ünitesinin fişini sembol yukarõ bakacak şekilde telefona bağlayõn. 2 Pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir. 3 Yaklaşõk olarak 2,5 saat veya pil simgesi pilin tam olarak dolduğunu gösterinceye kadar bekleyin. Ekranõ aktifleştirmek için bir tuşa basõn. 4 Şarj ünitesinin fişini yukarõ yönde eğerek çõkartõn. Başlarken 5

6 Telefonunuzu açma Telefonunuzu açmadan önce şarj edilmiş olduğunu ve bir SIM kart yerleştirmiş olduğunuzu kontrol edin. Telefonunuzu açtõktan sonra, onu hõzlõ ve kolay bir şekilde kullanõma hazõrlamak için kurulum sihirbazõnõ kullanõn. Telefonu açmak için: 1 tuşunu basõlõ tutun. İlk başlangõç birkaç dakika sürebilir. 2 Telefonunuzu: Normal mod tüm fonksiyonlarõyla mõ yoksa Flight mode şebeke, FM radyo, Bluetooth alõcõlarõ/vericileri kapalõ durumdayken sõnõrlõ fonksiyonlarõyla mõ kullanacağõnõzõ seçin % 7 Uçuş modu menüsü. 3 İstenirse, SIM kart PIN ini girin. 4 İlk çalõştõrdõğõnõzda, telefon menüleriniz için tercih ettiğiniz dili seçin. 5 } Evet ile kurulum sihirbazõnõn size yardõm etmesini sağlayõn. 6 Kurulumu tamamlamak için talimatlarõ takip edin. Telefonunuzda İnternet ve MMS için önceden tanõmlõ ayarlar bulunuyorsa, daha fazla ayar yapmanõz gerekmez. Ayarlarõ indir özelliğini kullanõrsanõz, telefonu Sony Ericssona kaydetmeniz gerekir. Bir metin mesajõ gönderilir. Sony Ericsson tarafõndan hiçbir kişisel veri aktarõlmaz veya işleme konmaz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Telefonunuzda yardõm Yardõm ve bilgileri istediğiniz anda telefonunuzda bulabilirsiniz. Kurulum sihirbazõnõ kullanmak için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Kurulum sihirbazõ ve bir seçeneği seçin: Ayarlarõ indir Temel ayarlar İpuçlarõ ve hileler. Fonksiyonlar hakkõndaki bilgileri görüntülemek için: Bir fonksiyona gelin, bilgi mevcutsa, } Seçim } Bilgi. 6 Başlarken

7 Telefonun demosunu görüntülemek için: } Eğlence } Demo turu. Ayarlarõ indir İnternet, resimli mesaj, e-posta, Arkadaşlarõm, senkronizasyon, güncelleme servisi, blog ve akõş gibi İnternet i kullanan telefonunuzdaki fonksiyonlarõ otomatik olarak ayarlar. SIM kartõnõzõn servisi desteklemesi, telefonunuzun şebekeye bağlõ olmasõ, normal modda başlatõlmasõ ve önceden tanõmlanmõş ayarlarõ olmamasõ durumunda, Ayarlarõ indir i kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Uçuş modu menüsü Telefonunuzu açtõktan sonra Flight mode menüsü aktif durumdaysa, telefonunuzu tüm fonksiyonlarõyla kullanmak için Normal mod seçeneğini veya sõnõrlõ fonksiyonlarõyla kullanmak için Flight mode seçeneğini seçin. Şebeke, radyo ve Bluetooth alõcõlarõ/ vericileri hassas teçhizatlarõ etkileyebileceğinden kapatõlõr. Uçakta; örneğin, müzik dinleyebilir veya daha sonra gönderilmek üzere bir metin mesajõ yazabilirsiniz ancak çağrõ yapamazsõnõz. Uçakta elektronik cihazlarõn kullanõmõ ile ilgili yönetmeliklere ve uçuş mürettebatõnõn talimatlarõna uyun. Flight mode menüsü seçeneklerini görüntülemek için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Uçuş modu ve bir seçeneği seçin. Çağrõ yapma ve alma Telefon normal modda olmalõdõr. Çağrõ yapmak için: Çağrõ yapmak için, (gerekirse uluslar arasõ öneki ve alan kodunu da girerek) bir telefon numarasõ girin } Ara veya } Seçim } Video çağrõsõ yap % 22 Video çağrõsõ. Çağrõ almak için: Telefon çaldõğõnda } Cevapla veya reddetmek için, } Meşgul. Çağrõyõ bitirmek için: } Bitir. Başlarken 7

8 1 Telefonu tanõyalõm Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2 ). Telefona genel bakõş Tuşlar üzerindeki bazõ simgeler farklõlõk gösterebilir. 8 Telefonu tanõyalõm

9 1 Video çağrõsõ kamerasõ, ahize 2 Fotoğraf tuşu: Bekleme modunda, kamera albümü resimlerini tam boyutta görüntüleme. Kamerayõ kullanõrken, çekim modunu seçme. 3 Oynat/durdur düğmesi 4 Memory Stick Micro (M2 ) yuvasõ 5 Ekran 6 Seçim tuşu 7 İnternet tuşu 8 Geri tuşu 9 Dolaşõm tuşu/müzik çalar kontrolü 10 Açma/kapatma düğmesi 11 Fotoğraf tuşu: Bekleme modunda, kamera albümü resimlerini küçük resimler olarak görüntüleme. Kamerayõ kullanõrken, fotoğraf modlarõnõ/ video gece modunu seçme. 12 Ses seviyesi, kamera dijital yaklaştõrma düğmeleri 13 Seçim tuşu 14 Aktivite menüsü tuşu 15 Kamera düğmesi 16 Sil tuşu 17 İnfrared portu 18 Sessiz tuşu 19 Şarj ünitesi, handsfree ve USB kablosu için bağlantõ yuvasõ 20 Aktif kamera lens kapağõ Daha fazla bilgi için % 12 Dolaşõm. Telefonu tanõyalõm 9

10 Menüye genel bakõş Kamera albümü Müzik Resimler Videolar Temalar Web sayfalarõ Oyunlar Uygulamalar Diğer PlayNow * İnternet* Eğlence Online servisler* Radyo Oyunlar TrackID Video oynatõcõ VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Uzaktan kumanda Ses kaydõ Demo turu Cyber-shot Mesajlar Müzik çalar Yeni mesaj yaz Gelenler E-posta RSS okuyucu Taslaklar Gidenler Gönderil. mesajlar Kaydedilmiş msjlar Arkadaşlarõm* Sesli mesajõ ara Kalõplar Ayarlar şimdi çalan Sanatçõlar Parça Çalma listeleri Dosya yöneticisi** Kayõtlar Video çağ. Yeni kayõt 10 Telefonu tanõyalõm

11 Çağrõlar** Tüm çağrõlar Cevaplanan Arananlar Cevapsõz Ajanda Alarmlar Uygulamalar Takvim Görevler Notlar Senkronizasyon Zaman sayacõ Kronometre Hesap makinesi Kod belleği Ayarlar** Genel Profiller Saat ve tarih Dil Güncelleme servisi Sesle kontrol Yeni etkinlikler Kõsayollar Uçuş modu Güvenlik Kurulum sihirbazõ Telefon durumu Fabrika ayarlarõ Sesler ve uyarõlar Zil sesi seviyesi Zil sesi Sessiz mod Artan zil sesi Titreşimli uyarõ Mesaj uyarõsõ Tuş sesi Ekran Duvar kağõdõ Temalar Başlangõç ekranõ Ekran koruyucu Saat boyutu Parlaklõk Uyku modu saati Hat ismini düzenle* Çağrõlar Hõzlõ arama Çağrõ yönlendirme Hat 2'ye geç* Çağrõlarõ düzenle Zaman ve ücret* No. göster / gizle Handsfree Bağlantõ* Bluetooth Infrared portu USB Senkronizasyon Cihaz yönetimi Mobil şebekeler Data iletişimi İnternet ayarlarõ Akõş seçenekleri Aksesuarlar * Bazõ menüler operatöre, şebekeye ve aboneliğe bağlõdõr. ** Alt menülerdeki sekmelerde dolaşmak için dolaşõm tuşunu kullanõn. Daha fazla bilgi için % 12 Dolaşõm. Telefonu tanõyalõm 11

12 Dolaşõm Ana menüler simgeler şeklinde gösterilir. Bazõ alt menülerin sekmeleri bulunur. Dolaşõm tuşuna sol veya sağ yönde doğru basarak bir sekmeye gelin ve bir seçeneği seçin. Dolaşõm tuşlarõ Tuş Ana menülere gitme veya üzerine gelinen öğeleri seçme. Menülerde ve sekmelerde dolaşma. Ekranda bu tuşlarõn hemen üzerinde beliren seçenekleri seçme. Menülerde bir seviye geri gitme. Bekleme moduna geri dönmek veya bir fonksiyonu sonlandõrmak için bu tuşu basõlõ tutun. Resimler, sesler ve kayõtlar gibi öğeleri silme. Bir çağrõ sõrasõnda, mikrofonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Tarayõcõyõ açma. Aktivite menüsünü açma % 17 Aktivite menüsü. Müzik çalarõ açma veya duraklatma. Resim çekmek veya bir video klip kaydetmek için bu tuşu basõlõ tutun. Sesli mesaj servisinizi (eğer ayarlanmõşsa) aramak için bu tuşu basõlõ tutun. 12 Telefonu tanõyalõm

13 - Bu tuşlarõn herhangi birini basõlõ tutarak, belirli bir harf ile başlayan kayõtlara ulaşabilirsiniz. - Hõzlõ arama yapmak için, bir sayõ tuşuna basõn ve } Ara. Çağrõ alõrken zil sesini kapatma. Telefonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Telefon sessizde olsa bile, alarm sinyali çalar. Bekleme modunda durum bilgilerini görüntüleme. Çağrõ sõrasõnda veya müzik çalarõ kullanõrken ses seviyesini arttõrma. Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken uzaklaştõrma. Bir önceki parçaya geri dönmek için bu tuşu basõlõ tutun. Çağrõyõ reddetmek için iki defa basõn. Sesle arama yapmak için, bu tuşu basõlõ tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 28 Sesle arama. Çağrõ sõrasõnda veya müzik çalarõ kullanõrken ses seviyesini azaltma. Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken yaklaştõrma. Bir sonraki parçaya geçmek için bu tuşu basõlõ tutun. Sesle arama yapmak için, bu tuşu basõlõ tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 28 Sesle arama. Bekleme modunda kamera albümü resimlerini tam ekran veya küçük resim olarak görüntülemek için sol veya sağ fotoğraf tuşlarõnõ kullanõn. } Bilgi Telefonunuzda seçmiş olduğunuz özellikler, menüler veya fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi, açõklama veya ipuçlarõ alõn % 6 Telefonunuzda yardõm. } Seçim Bu tuş sizi seçenekler listesine götürür. Menülerin içinde nerede bulunduğunuza bağlõ olarak, seçenekler listesinde farklõ alternatifler bulunur. Telefonu tanõyalõm 13

14 Durum çubuğu Görüntülenebilecek bazõ simgeler şunlardõr: Simge Açõklama 3G (UMTS) şebekesi kullanõlabilir. GSM şebekesi sinyal gücü. Pil durumu. Pili şarj etme, pil durum simgesiyle birlikte görüntülenir. Cevapsõz gelen çağrõ. Metin mesajõ alõndõ. E-posta mesajõ alõndõ. Resimli mesaj alõndõ. Sesli mesaj alõndõ. Devam eden çağrõ. Tuş kilidi açõk. Mikrofon kulaklõk seti bağlõ durumda. Arka planda radyo çalõyor. Takvim uyarõcõsõ. Görev uyarõcõsõ. Kõsayollar Menülere hõzlõ bir şekilde ulaşmak için tuş takõmõ kõsayollarõnõ veya belirli fonksiyonlara erişmek için dolaşõm tuşu kõsayollarõnõ kullanõn. Dolaşõm tuşu kõsayollarõnõ, ihtiyaçlarõnõza göre düzenleyebilirsiniz. Tuş takõmõ kõsayollarõnõ kullanma Bekleme modunda, tuşuna basarak menülere gidin ve ardõndan menünün numarasõnõ girin. Menü numaralandõrma sol üst simgeden başlar ve çapraz yönde ve ardõndan sõra sõra aşağõ yönde devam eder, örneğin beşinci menü öğesi için tuşuna basõn. Onuncu, onbirinci ve onikinci öğeler için sõrasõyla,, ve tuşlarõna basõn. Bekleme moduna geri dönmek için, tuşunu basõlõ tutun. Dolaşõm tuşlarõ kõsayollarõnõ kullanma Bekleme modunda, bir kõsayollar menüsüne veya fonksiyona gitmek için,, veya tuşuna basõn. 14 Telefonu tanõyalõm

15 Dolaşõm tuşu kõsayolunu düzenlemek için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Kõsayollar ve bir kõsayol seçin } Düzenle. Telefon dili Telefon menülerinde veya metin yazarken kullanõlacak dili seçin. Telefon dilini değiştirmek için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Telefon dili. Bir dil seçin. Bekleme modunda, ayrõca şu tuşlara da basabilirsiniz: 8888 otomatik dil seçimi için İngilizce için. SIM kartlarõn büyük bir çoğunluğu menü dilini, SIM kartõnõzõ satõn almõş olduğunuz ülkenin diline göre ayarlar. Durum bu değilse, önceden ayarlõ dil İngilizce dir. Yazma dilini seçmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Yazma dili. 2 Kullanõlacak dile gelin ve o dili işaretleyin. Menüden çõkmak için, } Kaydet. Harfleri girme Harfleri aşağõdaki yollardan (metin girişi yöntemleri) birini kullanarak girebilirsiniz, örneğin mesaj yazarken: Normal metin girişi T9 Metin Girişi. Metin girişi yöntemini değiştirmek için: Önceden veya harfleri girerken, tuşunu basõlõ tutarak yöntemi değiştirin. Harfleri girerken kullanõlan seçenekler } Seçim ile mesaj yazarken seçenekleri görüntüleyin. Normal metin girişini kullanarak harfler girmek için: İstenilen karakter belirinceye kadar, - tuşlarõna arka arkaya basõn. Büyük ve küçük harfler arasõnda geçiş yapmak için, tuşuna basõn. Sayõ girmek için, - tuşlarõnõ basõlõ tutun. Harfleri veya sayõlarõ silmek için, tuşuna basõn. En sõk kullanõlan noktalama işaretleri için tuşuna basõn. Bir boşluk eklemek için, tuşuna basõn. Telefonu tanõyalõm 15

16 T9 Metin Girişi T9 Metin Girişi yöntemi, her defasõnda bir tuşa basõldõğõnda, içerisindeki dahili sözlük yardõmõyla en sõk kullanõlan kelimenin tanõnmasõ esasõyla çalõşõr. Bu yolla, istediğiniz harf tuşun üzerindeki ilk harf olmasa da, her tuşa sadece bir defa basarsõnõz. T9 Metin Girişini kullanarak harfler girmek için: 1 Metin girmek için, metin girişinin mümkün olduğu bir fonksiyonun içinde olmalõsõnõz, örneğin } Mesajlar } Yeni mesaj yaz } Metin mesajõ. 2 Örneğin Jane kelimesini yazmak için,,,, tuşlarõna basõn. 3 Görüntülenen kelime istediğiniz kelimeyse, tuşuna basarak kabul edin ve bir boşluk ekleyin. Boşluk eklemeden kelimeyi kabul etmek için, tuşuna basõn. Görüntülenen kelime istediğiniz kelime değilse, alternatif kelimeleri görüntülemek için veya tuşuna basõn. tuşuna basarak kelimeyi kabul edin ve bir boşluk ekleyin. 4 Mesajõ yazmaya devam edin. Bir noktalama işareti girmek için, tuşuna ve ardõndan arka arkaya veya tuşuna basõn, kabul etmek ve bir boşluk eklemek için tuşuna basõn. T9 Metin Girişi sözlüğüne kelimeler eklemek için: 1 Harfleri girerken } Seçim } Kelimeyi hecele. 2 Önerilen kelimeyi, normal metin girişi kullanarak düzenleyin. İmleci harfler arasõnda hareket ettirmek için, ve tuşlarõnõ kullanõn. Bir karakteri silmek için, tuşuna basõn. Tüm kelimeyi silmek için, tuşunu basõlõ tutun. Kelimeyi düzenlediğinizde, } Ekle. Kelime T9 Metin Girişi sözlüğüne eklenir. T9 Metin Girişini kullanarak tekrar bu kelimeyi girdiğinizde, kelime alternatif kelimeler arasõnda görünür. Sonraki kelime tahmini Mesaj yazarken, eğer daha önce bir cümlede kullanõlmõşsa, sonraki kelimeyi tahmin etmek için T9 Metin Girişi kullanabilirsiniz. Sonraki kelime tahminini açmak/ kapatmak için: Harfleri girerken } Seçim } Yazma seçenekleri } Sonr. kel. tahmini. Sonraki kelime tahminini kullanmak için: Harfleri girerken, tuşuna basarak harfleri kabul edin veya devam edin. 16 Telefonu tanõyalõm

17 Aktivite menüsü Telefondaki neredeyse her menüden aktivite menüsünü açarak, yeni etkinlikleri görebilir, düzenleyebilir ve bookmark lara ve kõsayollara erişebilirsiniz. Aktivite menüsünü kapatmak ve açmak için: tuşuna basõn. Aktivite menüsü sekmeleri Yeni etkinlikler cevapsõz çağrõlar ve mesajlar gibi. Yeni bir etkinlik oluştuğunda, sekme belirir. Bir etkinliği, etkinlik sekmesinden kaldõrmak için, tuşuna basõn. Yeni etkinlikler açõlõr pencere metni olarak görüntülenmek üzere de ayarlanabilir, } Ayarlar } Genel sekmesi } Yeni etkinlikler } Açõlõr pencere. Çalõşan uygula. arka planda çalõşan uygulamalar. Geri dönmek için bir uygulama seçin veya tuşuna basarak uygulamayõ sonlandõrõn. Kõsayollarõm ile kõsayollarõ ekleyebilir, onlarõ silebilir veya onlarõn sõralarõnõ değiştirebilirsiniz. Bir kõsayolu seçtiğinizde ve uygulama açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. İnternet İnternet bookmarklarõnõz. Bir bookmark õ seçtiğinizde ve tarayõcõ açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. Dosya yöneticisi Dosya yöneticisini, telefon belleğinde veya bir Memory Stick Micro (M2 ) bellek kartõnda kayõtlõ olan resimler, videolar, müzik, temalar, Web sayfalarõ, oyunlar ve uygulamalar gibi öğelerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanõn. Telefonunuz için ayrõ bir bellek kartõ satõn almanõz gerekebilir. Memory Stick Micro (M2 ) Bir bellek kartõ telefonunuza, örneğin, resimler veya müzik kaydetmek için daha fazla saklama alanõ ekler. Ayrõca, diğer uyumlu yazõcõlarla ve bilgisayarlarla taşõnabilir bellek olarak da kullanõlabilir. Telefonu tanõyalõm 17

18 Bellek kartõnõ takmak ve çõkartmak için: 1 Kapağõ açõn ve şekilde gösterildiği gibi (temas yüzeyleri yukarõ bakacak şekilde) takõn. 2 Bellek kartõnõn köşesine basarak kartõ serbest bõrakõn ve çõkartõn. Ayrõca, telefon, bilgisayar ve bellek kartõ arasõnda dosyalarõ taşõyabilir ve kopyalayabilirsiniz. Bir bellek kartõ takõlõysa, dosyalar ilk olarak bellek kartõna ve ardõndan telefon belleğine otomatik olarak kaydedilir. Dosyalarõ taşõyacağõnõz veya kopyalayacağõnõz alt klasörler oluşturun. Oyunlar ve uygulamalar sadece telefon belleğinden bir bellek kartõna veya Oyunlar ve Uygulamalar klasörleri arasõnda taşõnabilir. Tanõmlanamayan dosyalar Diğer klasörüne kaydedilir. Dosyalar ile ilgili işlemleri yürütürken, Oyunlar ve Uygulamalar dõşõndaki tüm öğelerde, klasör içindeki birçok dosyayõ veya dosyalarõn tümünü aynõ anda seçebilirsiniz. Tüm dosyalar otomatik olarak telefon belleğine kaydedilir. Kullanõlabilir tüm bellek dolu ise, içeriği silene kadar herhangi bir dosya kaydedemezsiniz. Dosya yöneticisi menüsü sekmeleri Dosya yöneticisi üç sekmeye bölünmüştür ve dosyalarõn kayõt yerlerini belirtmek için simgeler kullanõlmõştõr. Tüm dosyalar telefon belleğindeki ve Memory Stick Micro (M2 ) üzerindeki tüm içerik. Memory Stick'te Memory Stick Micro (M2 ) üzerindeki tüm içerik. Telefonda telefon belleğindeki tüm içerik. Dosya bilgisi Dosya bilgilerini görmek için dosyanõn üzerine gelin } Seçim } Bilgi. Mevcut aktarma yöntemlerini kullanarak indirilen veya alõnan öğeler telif haklarõ ile korunuyor olabilir. Dosya korunuyorsa, o dosyayõ kopyalayamayabilir veya gönderemeyebilirsiniz. Bu tür bir dosyanõn anahtar sembolü olur. 18 Telefonu tanõyalõm

19 Dosya yöneticisinden bir dosyayõ kullanmak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin } Seçim. Dosyayõ belleğe taşõmak veya kopyalamak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü seçin. 2 Bir dosyaya gelin, dosyayõ taşõmak için } Seçim } Dosyayõ yönet } Taşõ veya dosyayõ kopyalamak için Kopyala. 3 Dosyayõ Telefon a veya Memory Stick e taşõmayõ veya kopyalamayõ seçin } Seç. Dosyalarõ bir bilgisayara taşõmak veya kopyalamak için: % 78 USB kabloyu kullanarak dosya aktarma. Bir alt klasör oluşturmak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 } Seçim } Yeni klasör ve klasör için bir isim girin. 3 } Tamam tuşuna basarak klasörü kaydedin. Birden fazla dosya seçmek için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 } Seçim } İşaretle } Birçoğunu işaretle. 3 Dosyalarõ seçmek için tarama yapõn, } İşaretle veya Seçi. kaldõr. Bir klasördeki tüm dosyalarõ seçmek için: } Dosya yöneticisi ve bir klasör açõn } Seçim } İşaretle } Tümü. işar. Bir dosyayõ veya alt klasörü dosya yöneticisinden silmek için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin } Seçim } Sil. Bellek kartõ seçenekleri Bellek durumunu kontrol edebilir veya tüm bilgileri silmek için bellek kartõnõ biçimlendirebilirsiniz. Bellek kartõ seçeneklerini kullanmak için: } Dosya yöneticisi ve Memory Stick'te sekmesini seçin ve ardõndan seçenekler için } Seçim. Telefonu tanõyalõm 19

20 Arama Çağrõlar, video çağrõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Çağrõ yapma ve alma Herhangi bir çağrõ yapmanõz veya almanõz için önce telefonunuzu açmalõ ve bir şebeke kapsamõnda bulunmalõsõnõz. % 6 Telefonunuzu açma. Bir video çağrõsõ yapmak için % 22 Video çağrõsõ. Şebekeler Telefonu açtõğõnõzda, kapsama alanõ içindeyse otomatik olarak ana şebekenizi seçer. Kapsama alanõ içinde değilse, şebeke operatörünüzün o şebeke ile anlaşma yapmõş olmasõ halinde diğer bir şebekeyi de kullanabilirsiniz. Buna serbest dolaşõm (roaming) adõ verilir. Kullanacağõnõz şebekeyi seçebilirsiniz veya tercihli şebekelerinize bir şebeke ekleyebilirsiniz. Ayrõca, otomatik tarama sõrasõnda şebekelerin seçilme sõralarõnõ belirleyebilirsiniz. Kullanõlabilen şebeke seçeneklerini görmek için: } Ayarlar ve veya tuşunu kullanarak Bağlantõ sekmesine gelin } Mobil şebekeler. Telefonunuz kullanõlabilirliğe bağlõ olarak, GSM ve 3G (UMTS) şebekleri arasõnda otomatik olarak geçiş yapar. Kullanõlabilir olmayan şebekeler pil gücünü tüketeceğinden, bazõ şebeke operatörleri şebekeler arasõnda manuel olarak geçiş yapmanõza imkan sağlar. Şebekeler arasõnda geçiş yapmak için: 1 } Ayarlar } Bağlantõ } Mobil şebekeler } GSM/3G şebekeleri. 2 } GSM ve 3G (otomatik) veya } Sadece GSM. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze başvurun. Çağrõ yapmak için: 1 Bir telefon numarasõ girin (gerekirse uluslar arasõ ülke kodu ve alan kodu ile birlikte). 2 } Ara ve bir ses çağrõsõ yapõn veya } Seçim ile seçenekleri görüntüleyin, örneğin Video çağrõsõ yap % 22 Video çağrõsõ. 3 } Bitir ile çağrõyõ bitirin. Kayõtlarõnõz içinden ve çağrõ listesinden numaralarõ arayabilirsiniz, % 24 Kayõtlar, ve % 27 Çağrõ listesi. Ayrõca çağrõ yapmak için sesinizi de kullanabilirsiniz, % 28 Sesle kontrol. 20 Arama

21 Uluslararasõ çağrõ yapmak için: 1 Bir + işareti belirinceye kadar tuşunu basõlõ tutun. 2 Ülke kodunu, alan kodunu (baştaki sõfõr olmadan) ve telefon numarasõnõ girin } Ara ve bir ses çağrõsõ yapõn veya } Seçim } Video çağrõsõ yap. Numarayõ tekrar aramak için: Bir çağrõ bağlantõsõ başarõsõz olursa ve Tekrar dene? belirirse } Evet. Beklerken telefonu kulağõnõza tutmayõn. Çağrõ bağlandõğõnda, sessize alõnmadõkça telefon yüksek sesli bir sinyal verir. Çağrõyõ cevaplamak veya reddetmek için: } Cevapla veya } Meşgul. Mikrofonu kapatmak için: 1 tuşunu basõlõ tutun. 2 Görüşmeye geri dönmek için, tekrar tuşunu basõlõ tutun. Ses çağrõsõ sõrasõnda hoparlörü açmak veya kapatmak için: } Seçim } Hoparlörü aç veya Hoparlörü kapat. Hoparlörü kullanõrken, telefonu kulağõnõza tutmayõn. Bu, kulağõnõza zarar verebilir. Ahizenin ses seviyesini değiştirmek için: Çağrõ sõrasõnda veya tuşuna basarak ahizenin ses seviyesini değiştirebilirsiniz. Cevapsõz çağrõlar Aktivite menüsü varsayõlan olarak ayarlandõğõnda, bekleme modunda cevapsõz çağrõlar Yeni etkinlikler sekmesinde belirir. Açõlõr pencere varsayõlan olarak ayarlanmõşsa, bekleme modunda Cevapsõz çağrõlar: görüntülenir % 17 Aktivite menüsü. Cevapsõz çağrõlarõ bekleme modundan kontrol etmek için: Aktivite menüsü varsayõlan olarak ayarlanmõşsa: tuşuna basõn ve veya tuşunukullanarak Yeni etkinlikler sekmesine gelin ve bir numara seçmek için veya tuşunu kullanõn } Ara ile çağrõ yapõn. Açõlõr pencere varsayõlan olarak ayarlanmõşsa: } Çağrõlar ve veya tuşunu kullanarak Cevapsõz sekmesine gelin. Bir numara seçmek için veya tuşunu kullanõn } Ara ile çağrõ yapõn. Arama 21

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 4 Telefonu açma, çağrılar, dolaşım, telefon dili, harfleri girme, tuşlar, menüler. Arama... 20 Çağrılar, video çağrıları, kayıtlar, çağrı listesi, hızlı arama, sesle kontrol, gruplar,

Detaylı

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin. Sony Ericsson W890i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müzikten keyif almanız için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada barındıran ince ve şık bir telefon. İlave telefon

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39 İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson Z750i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Artık önemli anlarınızı çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32 İçindekiler Sony Ericsson V640i Vodafone Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 6 Telefonunuzda yardım... 7 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Araç

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17 İçindekiler Başlarken...3 Montaj...3 Telefonu açma...4 Yardım...4 Pili şarj etme...5 Telefona genel bakış...6 Ekran simgeleri...7 Menüye bakış...8 Dolaşım...9 Bellek...10 Telefon dili...11 Metin girme...11

Detaylı

Sony Ericsson K800i. İçindekiler. Başlarken Bağlantõ Telefonu tanõyalõm Diğer özellikler Sorun Giderme Arama...

Sony Ericsson K800i. İçindekiler. Başlarken Bağlantõ Telefonu tanõyalõm Diğer özellikler Sorun Giderme Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, simgeler, menüler, harfleri girme, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W760i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu ince ve şık telefon, nereye giderseniz gidin müziğin tadına varmak için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahiptir. İlave telefon içeriği için,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z310I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820586 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 İçindekiler Telefonunuzu tanıyalım...................... 7 Arama.................................. 22 Mesajlaşma.............................. 32 Görüntüleme............................. 39 Eğlence.................................

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W205 Teşekkür ederiz, bir Sony Ericsson W205 Walkman satın aldınız. İlave telefon içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli araçlar, ücretsiz online saklama

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu S312 Sony Ericsson S312 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson W902 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Mobil müzik ve görüntünün keyfini çıkartın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Çeşitli araçlar,

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson W595 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Müziğin keyfini doyasıya çıkartmanız için sizin ve arkadaşlarınız için tasarlanan ince bir kayar kapaklı telefon. İlave telefon

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson T700 ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. İletişim kurarken bir tarzınız olsun. Kim olduğunuzu gösterin. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Çeşitli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J210I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820517 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Arama...15 Çağrı yapma ve cevaplama...15 Kayıtlar...17 Hızlı arama...19 Diğer arama özellikleri...19

Arama...15 Çağrı yapma ve cevaplama...15 Kayıtlar...17 Hızlı arama...19 Diğer arama özellikleri...19 İçindekiler Başlarken...4 Telefona genel bakış...5 Telefonu açma...6 Yardım...7 Pili şarj etme...7 Pil performansını en üst seviyeye çıkarma...7 Ekran simgeleri...9 Menüye bakış...10 Dolaşım...11 Bellek...12

Detaylı

Arama...13 Çağrı yapma ve cevaplama...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17

Arama...13 Çağrı yapma ve cevaplama...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17 İçindekiler Başlarken...3 Telefona genel bakış...4 Telefonu açma...5 Yardım...6 Pili şarj etme...6 Pil performansını en üst seviyeye çıkarma...6 Ekran simgeleri...8 Menüye bakış...9 Dolaşım...10 Medya

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W980 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Orijinal kayıt kadar gerçek bir ses kalitesi sunan ve yaklaşık 8000* parça saklayabilme kapasitesine sahip olan bu telefonla saatlerce

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Önemli bilgiler...4 Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor keşfedin...5 Başlarken...6 Bekleme modu...7 Telefonunuzu ilk kez açma...7 Telefonunuzu

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Uygun bir mikrofon ve hoparlörlere sahipseniz, Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını sesli aramalar için kullanabilirsiniz. Kurumunuzda kullanımı önerilen,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON Z320I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820587 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...8 Telefona genel bakış...9 Menüye genel bakış*...10 Dolaşım...11 Diğer şebekelerin kullanımı...15

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler

Vodafone Cep Sağlık. Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. İçindekiler Vodafone Cep Sağlık Kullanıcı Yardım Kılavuzu Sayfa isimlerine tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Sayfa Adı Sayfa Numarası Kullanıcı Girişi 2 Profilim 3 Acil Durum Sağlık Bilgilerim 4 Özlük Bilgilerim 5 Sağlık

Detaylı

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu R300 Sony Ericsson R300 ürününü satın aldığınız için Tebrikler. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz saklama alanı ve özel teklifler almak için

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W395 Sony Ericsson W395 ürününü satın aldığınız için Teşekkür Ederiz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Araçlara, ücretsiz online saklama alanına erişmek;

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E710

GPRS TELEFON SGH-E710 GPRS TELEFON SGH-E710 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 06/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli Güvenlik Uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19 İçindekiler Ek Yardım...4 Başlarken...5 Montaj...5 Yardım...6 Telefona genel bakış...7 Menüye genel bakış...8 Dolaşım...9 Pili şarj etme...12 Bellek...12 Diğer şebekelerin kullanımı...12 Durum simgeleri...13

Detaylı

Kullanma kılavuzu W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Kullanma kılavuzu W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W302 Sony Ericsson W302 ürününü satın aldığınız için Tebrikler. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz saklama alanı ve özel teklifler almak için

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin.

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz online veri deposu ve özel fırsatlardan yararlanmak için

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı