İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken Bağlantõ Telefonu tanõyalõm Diğer özellikler Sorun Giderme Arama...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama..."

Transkript

1 İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2 ). Arama Çağrõlar, video çağrõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Mesajlar Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadaşlarõm. Görüntüleme Kamera, video, blog, resimler, temalar. Eğlence Handsfree, Müzik çalar ve Video oynatõcõ, radyo, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, oyunlar ve daha fazlasõ. Sony Ericsson K810i Bağlantõ Ayarlar, İnternet, RSS, senkronizasyon, Bluetooth teknolojisi, infrared, USB kablosu, güncelleme servisi. Diğer özellikler Çalar saat, takvim, görevler, profiller, saat ve tarih, SIM kart kilidi, vb. Sorun Giderme Telefon neden istediğim gibi çalõşmõyor? Önemli bilgiler Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans sözleşmesi, declaration of conformity. Dizin İçindekiler 1

2 Sony Ericsson UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Bu Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşlarõ tarafõndan, garantisiz olarak basõlmõştõr. Sony Ericsson Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşlarõ, istediği zaman önceden haber vermeksizin, bu Kullanma kõlavuzundaki yazõm hatalarõ, geçerli bilgilerdeki yanlõşlar veya programlar ve/veya cihazlarõn geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanma kõlavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Baskõ numarasõ: TR/LZT R1A Lütfen dikkat: Bu kullanma kõlavuzunda bahsedilen bazõ servisler, tüm şebekelerce desteklenmeyebilir. Bu durum ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ, 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi kullanõp kullanamayacağõnõzdan emin olmak için, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen Güvenli ve etkin kullanõm ana hatlarõ ve Sõnõrlõ garanti bölümlerini okuyun. Cep telefonunuzun ilave içerikleri, örneğin, zil seslerini indirme, saklama ve iletme özelliği bulunmaktadõr. Bu tür içeriklerin kullanõmõ, yürürlükte olan telif haklarõ da dahil fakat bunlarla sõnõrlõ kalmaksõzõn, bazõ haklar ile sõnõrlandõrõlabilir veya yasaklanabilir. Cep telefonunuza indirdiğiniz ve telefonunuzdan ilettiğiniz ilave içeriklerden Sony Ericsson değil, siz sorumlu olursunuz. İlave içerikleri kullanmadan önce, lütfen kullanõm amacõnõza uygun izne sahip olduğunuzdan veya yetkiniz olduğundan emin olun. Sony Ericsson, ilave içeriklerin veya herhangi bir üçüncü sahsõn içeriğinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve kalitesini garanti etmez. Sony Ericsson herhangi bir durumda, ilave içerikleri veya diğer üçüncü şahõslara ait içerikleri doğru şekilde kullanmamanõzdan sorumlu tutulamaz. Bilye şeklindeki logo, BestPic, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ ve VideoDJ, Sony Ericsson Mobile Communications AB nin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro ve M2, Sony Corporation şirketinin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Ericsson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson şirketine ait bir ticari bir marka veya tescilli bir ticari markadõr. Bluetooth, Bluetooth SIG Inc. Şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. Real, RealNetworks, Inc. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. RealPlayer for Mobile, RealNetworks, Inc. şirketinden lisans alõnarak dahil edilmiştir. Copyright , RealNetworks, Inc. Her hakkõ saklõdõr. Adobe Photoshop Album Starter Edition, Adobe Systems Incorporated şirketine ait tescilli bir ticari markadõr. Microsoft, Windows ve PowerPoint, Amerika Birleşik Devletleri nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation a ait tescilli ticari markalar veya ticari markalardõr. Mac OS, Apple Computer, Inc. şirketine ait, ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, Tegic Communications a ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. T9 Metin Girişi, aşağõdakilerden biri veya daha fazlasõ altõnda lisanslõdõr: ABD Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, ve 6,011,554; Kanada Pat. No. 1,331,057, İngiltere Pat. No B; Hong Kong Standart Pat. No. HK ; Singapur Cumhuriyeti Pat. No ; Avrupa Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ve dünya çapõnda ilave patentler de mevcuttur. 2 İçindekiler

3 Smart-Fit Rendering, Japonya da ve diğer ülkelerde ACCESS CO., LTD. şirketine ait bir ticari marka veya tescilli bir ticari markadõr. Java ve tüm Java tabanlõ ticari markalar ve logolar ABD ve diğer ülkelerde, Sun Microsystems, Inc. şirketine ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardõr. Sun Java J2ME için son kullanõcõ lisans sözleşmesi. 1 Kõsõtlamalar: Yazõlõm, Sun şirketinin gizli ve telif haklõ bilgisidir ve tüm kopyalarõn haklarõ Sun ve/ veya lisans sahiplerine aittir. Müşteriler Yazõlõmõ, değiştirmeyecek, çözümlemeyecek, açmayacak, şifresini açõğa çõkarmayacak, ortaya çõkarmayacak ve ters mühendislik işlemlerine tabi tutmayacaktõr. Yazõlõm tamamen veya kõsmen kiralanamaz, atanamaz veya alt lisans sahiplerine devredilemez. 2 İhraç Düzenlemeleri: Bu teknik verileri de içeren yazõlõm, ABD İhracat Müdürlüğü Sözleşmesini ve ilgili düzenlemelerini de kapsayan, ABD ihracat kontrol yasalarõna tabidir ve diğer ülkelerde ihraç ve ithal düzenlemelerine tabi olabilir. Müşteriler bu tür düzenlemelere tamamõyla uyacağõnõ kabul eder ve bu Yazõlõmõ ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ithal etmek için lisans almasõ gerektiğini bildiklerini teyit ederler. Yazõlõm (i) Küba, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya, Sudan, Suriye (bu liste zaman zaman yeniden düzenlenebilir) vatandaşlarõ veya ABD nin ürünlerine ambargo uyguladõğõ ülkelerce (ii) ABD Hazine Bakanlõğõ nõn Özel Konumlu Ülkeler listesindeki veya ABD Ticaret Bakanlõğõ nõn Reddedilenler Listesinde yer alanlarca indirilemez, bu kişilere ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. 3 Sõnõrlõ Haklar: ABD hükümetince kullanõmõ, kopyalanmasõ veya açõklanmasõ DFARS (c) (1) (ii) ve FAR (c) (2) içinde öngörülen Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazõlõmlarõ Maddeleri sõnõrlamalarõna tabidir. Bu üründeki yazõlõmõn bir bölümü SyncML Limited Şirketi ne aittir ( ). Her hakkõ saklõdõr. Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarõ olabilir. Burada açõkça belirtilmeyen tüm haklar saklõdõr. Tüm resimler yalnõzca açõklama amaçlõ olup gerçek telefonu tam olarak yansõtmayabilir. Belirtici semboller Kullanma kõlavuzunda aşağõdakiler yer alõr: Not Bir servis veya fonksiyon şebekeye veya aboneliğe bağlõdõr. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze danõşõn. % Bkz. ayrõca sayfa... } Bu seçeneğe ulaşmak ve seçeneği seçmek için seçim tuşlarõnõ veya dolaşõm tuşunu kullanõn % 12 Dolaşõm. Dolaşõm tuşunun ortasõna basõn. Dolaşõm tuşuna yukarõ yönde basõn. Dolaşõm tuşuna aşağõ yönde basõn. Dolaşõm tuşuna sol yönde basõn. Dolaşõm tuşuna sağ yönde basõn. İçindekiler 3

4 Başlarken Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. adresinden daha fazla bilgiye ulaşabilir ve indirme işlemleri yapabilirsiniz. Montaj Telefonunuzu kullanmak için: 1 SIM kartõ ve pili takõn. 2 Pili şarj edin. 3 Telefonunuzu açõn. SIM kart Bir şebeke operatörüne abone olduğunuzda, size bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kartõ verilir. SIM kart, telefon numaranõz, aboneliğinize dahil olan servisler, kayõtlarõnõzdaki isimler ve numaralar gibi öğelerin içinde saklandõğõ bir bilgisayar çipi içerir. SIM kartõnõzõ bir başka telefondan çõkartmadan önce, SIM kartõnõzdaki kayõt bilgilerini kaydedin; örneğin, kayõtlar telefon belleğinize kaydedilebilir. PIN Telefonunuzu başlatmak ve servisleri aktif hale getirmek üzere SIM kartõnõz için bir PIN (Kişisel Kimlik Numarasõ) koduna ihtiyacõnõz olabilir. PIN kodunuzu girdiğinizde eğer PIN kodunuzun başlangõcõ, bir acil durum numarasõnõn başlangõcõ ile aynõ değilse, örneğin 112, haneler * olarak görüntülenir. Bu sayede PIN girmeden acil durum numaralarõ aranabilir. Hatalarõ düzeltmek için tuşuna basõn. PIN kodunu arka arkaya üç defa hatalõ girerseniz, PIN bloke oldu mesajõ görüntülenir. Blokajõ kaldõrmak için, PUK (Kişisel Bloke açma Kodu) kodunuzu girmeniz gerekir % 86 SIM kart kilidi. Pil Bazõ fonksiyonlar diğerlerinden daha fazla pil gücü tüketirler ve bu nedenle daha sõk şarj gerektirebilirler. Konuşma süresi veya bekleme süresi fark edilir derecede kõsalõrsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Sadece Sony Ericsson tarafõndan onaylanmõş pilleri kullanõn % 97 Pil. 4 Başlarken

5 SIM kart ve pil SIM kartõ ve pili takmak için: Pili şarj etmek için: 30 dak. 2,5 s. 1 Pil kapağõnõ çõkartõn. 2 SIM kartõ, temas yüzeyleri aşağõya bakacak şekilde yuvasõna doğru kaydõrõn. 3 Pili, etiketli kõsmõ yukarõ doğru gelecek ve temas noktalarõ birbirine bakacak şekilde yerleştirin. 4 Pil kapağõnõ kaydõrarak yerine oturtun. 1 Şarj ünitesinin fişini sembol yukarõ bakacak şekilde telefona bağlayõn. 2 Pil simgesinin belirmesi 30 dakikaya kadar sürebilir. 3 Yaklaşõk olarak 2,5 saat veya pil simgesi pilin tam olarak dolduğunu gösterinceye kadar bekleyin. Ekranõ aktifleştirmek için bir tuşa basõn. 4 Şarj ünitesinin fişini yukarõ yönde eğerek çõkartõn. Başlarken 5

6 Telefonunuzu açma Telefonunuzu açmadan önce şarj edilmiş olduğunu ve bir SIM kart yerleştirmiş olduğunuzu kontrol edin. Telefonunuzu açtõktan sonra, onu hõzlõ ve kolay bir şekilde kullanõma hazõrlamak için kurulum sihirbazõnõ kullanõn. Telefonu açmak için: 1 tuşunu basõlõ tutun. İlk başlangõç birkaç dakika sürebilir. 2 Telefonunuzu: Normal mod tüm fonksiyonlarõyla mõ yoksa Flight mode şebeke, FM radyo, Bluetooth alõcõlarõ/vericileri kapalõ durumdayken sõnõrlõ fonksiyonlarõyla mõ kullanacağõnõzõ seçin % 7 Uçuş modu menüsü. 3 İstenirse, SIM kart PIN ini girin. 4 İlk çalõştõrdõğõnõzda, telefon menüleriniz için tercih ettiğiniz dili seçin. 5 } Evet ile kurulum sihirbazõnõn size yardõm etmesini sağlayõn. 6 Kurulumu tamamlamak için talimatlarõ takip edin. Telefonunuzda İnternet ve MMS için önceden tanõmlõ ayarlar bulunuyorsa, daha fazla ayar yapmanõz gerekmez. Ayarlarõ indir özelliğini kullanõrsanõz, telefonu Sony Ericssona kaydetmeniz gerekir. Bir metin mesajõ gönderilir. Sony Ericsson tarafõndan hiçbir kişisel veri aktarõlmaz veya işleme konmaz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Telefonunuzda yardõm Yardõm ve bilgileri istediğiniz anda telefonunuzda bulabilirsiniz. Kurulum sihirbazõnõ kullanmak için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Kurulum sihirbazõ ve bir seçeneği seçin: Ayarlarõ indir Temel ayarlar İpuçlarõ ve hileler. Fonksiyonlar hakkõndaki bilgileri görüntülemek için: Bir fonksiyona gelin, bilgi mevcutsa, } Seçim } Bilgi. 6 Başlarken

7 Telefonun demosunu görüntülemek için: } Eğlence } Demo turu. Ayarlarõ indir İnternet, resimli mesaj, e-posta, Arkadaşlarõm, senkronizasyon, güncelleme servisi, blog ve akõş gibi İnternet i kullanan telefonunuzdaki fonksiyonlarõ otomatik olarak ayarlar. SIM kartõnõzõn servisi desteklemesi, telefonunuzun şebekeye bağlõ olmasõ, normal modda başlatõlmasõ ve önceden tanõmlanmõş ayarlarõ olmamasõ durumunda, Ayarlarõ indir i kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. Uçuş modu menüsü Telefonunuzu açtõktan sonra Flight mode menüsü aktif durumdaysa, telefonunuzu tüm fonksiyonlarõyla kullanmak için Normal mod seçeneğini veya sõnõrlõ fonksiyonlarõyla kullanmak için Flight mode seçeneğini seçin. Şebeke, radyo ve Bluetooth alõcõlarõ/ vericileri hassas teçhizatlarõ etkileyebileceğinden kapatõlõr. Uçakta; örneğin, müzik dinleyebilir veya daha sonra gönderilmek üzere bir metin mesajõ yazabilirsiniz ancak çağrõ yapamazsõnõz. Uçakta elektronik cihazlarõn kullanõmõ ile ilgili yönetmeliklere ve uçuş mürettebatõnõn talimatlarõna uyun. Flight mode menüsü seçeneklerini görüntülemek için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Uçuş modu ve bir seçeneği seçin. Çağrõ yapma ve alma Telefon normal modda olmalõdõr. Çağrõ yapmak için: Çağrõ yapmak için, (gerekirse uluslar arasõ öneki ve alan kodunu da girerek) bir telefon numarasõ girin } Ara veya } Seçim } Video çağrõsõ yap % 22 Video çağrõsõ. Çağrõ almak için: Telefon çaldõğõnda } Cevapla veya reddetmek için, } Meşgul. Çağrõyõ bitirmek için: } Bitir. Başlarken 7

8 1 Telefonu tanõyalõm Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2 ). Telefona genel bakõş Tuşlar üzerindeki bazõ simgeler farklõlõk gösterebilir. 8 Telefonu tanõyalõm

9 1 Video çağrõsõ kamerasõ, ahize 2 Fotoğraf tuşu: Bekleme modunda, kamera albümü resimlerini tam boyutta görüntüleme. Kamerayõ kullanõrken, çekim modunu seçme. 3 Oynat/durdur düğmesi 4 Memory Stick Micro (M2 ) yuvasõ 5 Ekran 6 Seçim tuşu 7 İnternet tuşu 8 Geri tuşu 9 Dolaşõm tuşu/müzik çalar kontrolü 10 Açma/kapatma düğmesi 11 Fotoğraf tuşu: Bekleme modunda, kamera albümü resimlerini küçük resimler olarak görüntüleme. Kamerayõ kullanõrken, fotoğraf modlarõnõ/ video gece modunu seçme. 12 Ses seviyesi, kamera dijital yaklaştõrma düğmeleri 13 Seçim tuşu 14 Aktivite menüsü tuşu 15 Kamera düğmesi 16 Sil tuşu 17 İnfrared portu 18 Sessiz tuşu 19 Şarj ünitesi, handsfree ve USB kablosu için bağlantõ yuvasõ 20 Aktif kamera lens kapağõ Daha fazla bilgi için % 12 Dolaşõm. Telefonu tanõyalõm 9

10 Menüye genel bakõş Kamera albümü Müzik Resimler Videolar Temalar Web sayfalarõ Oyunlar Uygulamalar Diğer PlayNow * İnternet* Eğlence Online servisler* Radyo Oyunlar TrackID Video oynatõcõ VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Uzaktan kumanda Ses kaydõ Demo turu Cyber-shot Mesajlar Müzik çalar Yeni mesaj yaz Gelenler E-posta RSS okuyucu Taslaklar Gidenler Gönderil. mesajlar Kaydedilmiş msjlar Arkadaşlarõm* Sesli mesajõ ara Kalõplar Ayarlar şimdi çalan Sanatçõlar Parça Çalma listeleri Dosya yöneticisi** Kayõtlar Video çağ. Yeni kayõt 10 Telefonu tanõyalõm

11 Çağrõlar** Tüm çağrõlar Cevaplanan Arananlar Cevapsõz Ajanda Alarmlar Uygulamalar Takvim Görevler Notlar Senkronizasyon Zaman sayacõ Kronometre Hesap makinesi Kod belleği Ayarlar** Genel Profiller Saat ve tarih Dil Güncelleme servisi Sesle kontrol Yeni etkinlikler Kõsayollar Uçuş modu Güvenlik Kurulum sihirbazõ Telefon durumu Fabrika ayarlarõ Sesler ve uyarõlar Zil sesi seviyesi Zil sesi Sessiz mod Artan zil sesi Titreşimli uyarõ Mesaj uyarõsõ Tuş sesi Ekran Duvar kağõdõ Temalar Başlangõç ekranõ Ekran koruyucu Saat boyutu Parlaklõk Uyku modu saati Hat ismini düzenle* Çağrõlar Hõzlõ arama Çağrõ yönlendirme Hat 2'ye geç* Çağrõlarõ düzenle Zaman ve ücret* No. göster / gizle Handsfree Bağlantõ* Bluetooth Infrared portu USB Senkronizasyon Cihaz yönetimi Mobil şebekeler Data iletişimi İnternet ayarlarõ Akõş seçenekleri Aksesuarlar * Bazõ menüler operatöre, şebekeye ve aboneliğe bağlõdõr. ** Alt menülerdeki sekmelerde dolaşmak için dolaşõm tuşunu kullanõn. Daha fazla bilgi için % 12 Dolaşõm. Telefonu tanõyalõm 11

12 Dolaşõm Ana menüler simgeler şeklinde gösterilir. Bazõ alt menülerin sekmeleri bulunur. Dolaşõm tuşuna sol veya sağ yönde doğru basarak bir sekmeye gelin ve bir seçeneği seçin. Dolaşõm tuşlarõ Tuş Ana menülere gitme veya üzerine gelinen öğeleri seçme. Menülerde ve sekmelerde dolaşma. Ekranda bu tuşlarõn hemen üzerinde beliren seçenekleri seçme. Menülerde bir seviye geri gitme. Bekleme moduna geri dönmek veya bir fonksiyonu sonlandõrmak için bu tuşu basõlõ tutun. Resimler, sesler ve kayõtlar gibi öğeleri silme. Bir çağrõ sõrasõnda, mikrofonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Tarayõcõyõ açma. Aktivite menüsünü açma % 17 Aktivite menüsü. Müzik çalarõ açma veya duraklatma. Resim çekmek veya bir video klip kaydetmek için bu tuşu basõlõ tutun. Sesli mesaj servisinizi (eğer ayarlanmõşsa) aramak için bu tuşu basõlõ tutun. 12 Telefonu tanõyalõm

13 - Bu tuşlarõn herhangi birini basõlõ tutarak, belirli bir harf ile başlayan kayõtlara ulaşabilirsiniz. - Hõzlõ arama yapmak için, bir sayõ tuşuna basõn ve } Ara. Çağrõ alõrken zil sesini kapatma. Telefonun sesini kapatmak için bu tuşu basõlõ tutun. Telefon sessizde olsa bile, alarm sinyali çalar. Bekleme modunda durum bilgilerini görüntüleme. Çağrõ sõrasõnda veya müzik çalarõ kullanõrken ses seviyesini arttõrma. Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken uzaklaştõrma. Bir önceki parçaya geri dönmek için bu tuşu basõlõ tutun. Çağrõyõ reddetmek için iki defa basõn. Sesle arama yapmak için, bu tuşu basõlõ tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 28 Sesle arama. Çağrõ sõrasõnda veya müzik çalarõ kullanõrken ses seviyesini azaltma. Kamerayõ kullanõrken veya resimleri görüntülerken yaklaştõrma. Bir sonraki parçaya geçmek için bu tuşu basõlõ tutun. Sesle arama yapmak için, bu tuşu basõlõ tutun veya alternatif olarak (eğer ayarlanmõşsa) sihirli kelimenizi söyleyin % 28 Sesle arama. Bekleme modunda kamera albümü resimlerini tam ekran veya küçük resim olarak görüntülemek için sol veya sağ fotoğraf tuşlarõnõ kullanõn. } Bilgi Telefonunuzda seçmiş olduğunuz özellikler, menüler veya fonksiyonlar ile ilgili daha fazla bilgi, açõklama veya ipuçlarõ alõn % 6 Telefonunuzda yardõm. } Seçim Bu tuş sizi seçenekler listesine götürür. Menülerin içinde nerede bulunduğunuza bağlõ olarak, seçenekler listesinde farklõ alternatifler bulunur. Telefonu tanõyalõm 13

14 Durum çubuğu Görüntülenebilecek bazõ simgeler şunlardõr: Simge Açõklama 3G (UMTS) şebekesi kullanõlabilir. GSM şebekesi sinyal gücü. Pil durumu. Pili şarj etme, pil durum simgesiyle birlikte görüntülenir. Cevapsõz gelen çağrõ. Metin mesajõ alõndõ. E-posta mesajõ alõndõ. Resimli mesaj alõndõ. Sesli mesaj alõndõ. Devam eden çağrõ. Tuş kilidi açõk. Mikrofon kulaklõk seti bağlõ durumda. Arka planda radyo çalõyor. Takvim uyarõcõsõ. Görev uyarõcõsõ. Kõsayollar Menülere hõzlõ bir şekilde ulaşmak için tuş takõmõ kõsayollarõnõ veya belirli fonksiyonlara erişmek için dolaşõm tuşu kõsayollarõnõ kullanõn. Dolaşõm tuşu kõsayollarõnõ, ihtiyaçlarõnõza göre düzenleyebilirsiniz. Tuş takõmõ kõsayollarõnõ kullanma Bekleme modunda, tuşuna basarak menülere gidin ve ardõndan menünün numarasõnõ girin. Menü numaralandõrma sol üst simgeden başlar ve çapraz yönde ve ardõndan sõra sõra aşağõ yönde devam eder, örneğin beşinci menü öğesi için tuşuna basõn. Onuncu, onbirinci ve onikinci öğeler için sõrasõyla,, ve tuşlarõna basõn. Bekleme moduna geri dönmek için, tuşunu basõlõ tutun. Dolaşõm tuşlarõ kõsayollarõnõ kullanma Bekleme modunda, bir kõsayollar menüsüne veya fonksiyona gitmek için,, veya tuşuna basõn. 14 Telefonu tanõyalõm

15 Dolaşõm tuşu kõsayolunu düzenlemek için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Kõsayollar ve bir kõsayol seçin } Düzenle. Telefon dili Telefon menülerinde veya metin yazarken kullanõlacak dili seçin. Telefon dilini değiştirmek için: } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Telefon dili. Bir dil seçin. Bekleme modunda, ayrõca şu tuşlara da basabilirsiniz: 8888 otomatik dil seçimi için İngilizce için. SIM kartlarõn büyük bir çoğunluğu menü dilini, SIM kartõnõzõ satõn almõş olduğunuz ülkenin diline göre ayarlar. Durum bu değilse, önceden ayarlõ dil İngilizce dir. Yazma dilini seçmek için: 1 } Ayarlar } Genel sekmesi } Dil } Yazma dili. 2 Kullanõlacak dile gelin ve o dili işaretleyin. Menüden çõkmak için, } Kaydet. Harfleri girme Harfleri aşağõdaki yollardan (metin girişi yöntemleri) birini kullanarak girebilirsiniz, örneğin mesaj yazarken: Normal metin girişi T9 Metin Girişi. Metin girişi yöntemini değiştirmek için: Önceden veya harfleri girerken, tuşunu basõlõ tutarak yöntemi değiştirin. Harfleri girerken kullanõlan seçenekler } Seçim ile mesaj yazarken seçenekleri görüntüleyin. Normal metin girişini kullanarak harfler girmek için: İstenilen karakter belirinceye kadar, - tuşlarõna arka arkaya basõn. Büyük ve küçük harfler arasõnda geçiş yapmak için, tuşuna basõn. Sayõ girmek için, - tuşlarõnõ basõlõ tutun. Harfleri veya sayõlarõ silmek için, tuşuna basõn. En sõk kullanõlan noktalama işaretleri için tuşuna basõn. Bir boşluk eklemek için, tuşuna basõn. Telefonu tanõyalõm 15

16 T9 Metin Girişi T9 Metin Girişi yöntemi, her defasõnda bir tuşa basõldõğõnda, içerisindeki dahili sözlük yardõmõyla en sõk kullanõlan kelimenin tanõnmasõ esasõyla çalõşõr. Bu yolla, istediğiniz harf tuşun üzerindeki ilk harf olmasa da, her tuşa sadece bir defa basarsõnõz. T9 Metin Girişini kullanarak harfler girmek için: 1 Metin girmek için, metin girişinin mümkün olduğu bir fonksiyonun içinde olmalõsõnõz, örneğin } Mesajlar } Yeni mesaj yaz } Metin mesajõ. 2 Örneğin Jane kelimesini yazmak için,,,, tuşlarõna basõn. 3 Görüntülenen kelime istediğiniz kelimeyse, tuşuna basarak kabul edin ve bir boşluk ekleyin. Boşluk eklemeden kelimeyi kabul etmek için, tuşuna basõn. Görüntülenen kelime istediğiniz kelime değilse, alternatif kelimeleri görüntülemek için veya tuşuna basõn. tuşuna basarak kelimeyi kabul edin ve bir boşluk ekleyin. 4 Mesajõ yazmaya devam edin. Bir noktalama işareti girmek için, tuşuna ve ardõndan arka arkaya veya tuşuna basõn, kabul etmek ve bir boşluk eklemek için tuşuna basõn. T9 Metin Girişi sözlüğüne kelimeler eklemek için: 1 Harfleri girerken } Seçim } Kelimeyi hecele. 2 Önerilen kelimeyi, normal metin girişi kullanarak düzenleyin. İmleci harfler arasõnda hareket ettirmek için, ve tuşlarõnõ kullanõn. Bir karakteri silmek için, tuşuna basõn. Tüm kelimeyi silmek için, tuşunu basõlõ tutun. Kelimeyi düzenlediğinizde, } Ekle. Kelime T9 Metin Girişi sözlüğüne eklenir. T9 Metin Girişini kullanarak tekrar bu kelimeyi girdiğinizde, kelime alternatif kelimeler arasõnda görünür. Sonraki kelime tahmini Mesaj yazarken, eğer daha önce bir cümlede kullanõlmõşsa, sonraki kelimeyi tahmin etmek için T9 Metin Girişi kullanabilirsiniz. Sonraki kelime tahminini açmak/ kapatmak için: Harfleri girerken } Seçim } Yazma seçenekleri } Sonr. kel. tahmini. Sonraki kelime tahminini kullanmak için: Harfleri girerken, tuşuna basarak harfleri kabul edin veya devam edin. 16 Telefonu tanõyalõm

17 Aktivite menüsü Telefondaki neredeyse her menüden aktivite menüsünü açarak, yeni etkinlikleri görebilir, düzenleyebilir ve bookmark lara ve kõsayollara erişebilirsiniz. Aktivite menüsünü kapatmak ve açmak için: tuşuna basõn. Aktivite menüsü sekmeleri Yeni etkinlikler cevapsõz çağrõlar ve mesajlar gibi. Yeni bir etkinlik oluştuğunda, sekme belirir. Bir etkinliği, etkinlik sekmesinden kaldõrmak için, tuşuna basõn. Yeni etkinlikler açõlõr pencere metni olarak görüntülenmek üzere de ayarlanabilir, } Ayarlar } Genel sekmesi } Yeni etkinlikler } Açõlõr pencere. Çalõşan uygula. arka planda çalõşan uygulamalar. Geri dönmek için bir uygulama seçin veya tuşuna basarak uygulamayõ sonlandõrõn. Kõsayollarõm ile kõsayollarõ ekleyebilir, onlarõ silebilir veya onlarõn sõralarõnõ değiştirebilirsiniz. Bir kõsayolu seçtiğinizde ve uygulama açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. İnternet İnternet bookmarklarõnõz. Bir bookmark õ seçtiğinizde ve tarayõcõ açõldõğõnda, diğer programlar kapatõlõr veya küçültülür. Dosya yöneticisi Dosya yöneticisini, telefon belleğinde veya bir Memory Stick Micro (M2 ) bellek kartõnda kayõtlõ olan resimler, videolar, müzik, temalar, Web sayfalarõ, oyunlar ve uygulamalar gibi öğelerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanõn. Telefonunuz için ayrõ bir bellek kartõ satõn almanõz gerekebilir. Memory Stick Micro (M2 ) Bir bellek kartõ telefonunuza, örneğin, resimler veya müzik kaydetmek için daha fazla saklama alanõ ekler. Ayrõca, diğer uyumlu yazõcõlarla ve bilgisayarlarla taşõnabilir bellek olarak da kullanõlabilir. Telefonu tanõyalõm 17

18 Bellek kartõnõ takmak ve çõkartmak için: 1 Kapağõ açõn ve şekilde gösterildiği gibi (temas yüzeyleri yukarõ bakacak şekilde) takõn. 2 Bellek kartõnõn köşesine basarak kartõ serbest bõrakõn ve çõkartõn. Ayrõca, telefon, bilgisayar ve bellek kartõ arasõnda dosyalarõ taşõyabilir ve kopyalayabilirsiniz. Bir bellek kartõ takõlõysa, dosyalar ilk olarak bellek kartõna ve ardõndan telefon belleğine otomatik olarak kaydedilir. Dosyalarõ taşõyacağõnõz veya kopyalayacağõnõz alt klasörler oluşturun. Oyunlar ve uygulamalar sadece telefon belleğinden bir bellek kartõna veya Oyunlar ve Uygulamalar klasörleri arasõnda taşõnabilir. Tanõmlanamayan dosyalar Diğer klasörüne kaydedilir. Dosyalar ile ilgili işlemleri yürütürken, Oyunlar ve Uygulamalar dõşõndaki tüm öğelerde, klasör içindeki birçok dosyayõ veya dosyalarõn tümünü aynõ anda seçebilirsiniz. Tüm dosyalar otomatik olarak telefon belleğine kaydedilir. Kullanõlabilir tüm bellek dolu ise, içeriği silene kadar herhangi bir dosya kaydedemezsiniz. Dosya yöneticisi menüsü sekmeleri Dosya yöneticisi üç sekmeye bölünmüştür ve dosyalarõn kayõt yerlerini belirtmek için simgeler kullanõlmõştõr. Tüm dosyalar telefon belleğindeki ve Memory Stick Micro (M2 ) üzerindeki tüm içerik. Memory Stick'te Memory Stick Micro (M2 ) üzerindeki tüm içerik. Telefonda telefon belleğindeki tüm içerik. Dosya bilgisi Dosya bilgilerini görmek için dosyanõn üzerine gelin } Seçim } Bilgi. Mevcut aktarma yöntemlerini kullanarak indirilen veya alõnan öğeler telif haklarõ ile korunuyor olabilir. Dosya korunuyorsa, o dosyayõ kopyalayamayabilir veya gönderemeyebilirsiniz. Bu tür bir dosyanõn anahtar sembolü olur. 18 Telefonu tanõyalõm

19 Dosya yöneticisinden bir dosyayõ kullanmak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin } Seçim. Dosyayõ belleğe taşõmak veya kopyalamak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü seçin. 2 Bir dosyaya gelin, dosyayõ taşõmak için } Seçim } Dosyayõ yönet } Taşõ veya dosyayõ kopyalamak için Kopyala. 3 Dosyayõ Telefon a veya Memory Stick e taşõmayõ veya kopyalamayõ seçin } Seç. Dosyalarõ bir bilgisayara taşõmak veya kopyalamak için: % 78 USB kabloyu kullanarak dosya aktarma. Bir alt klasör oluşturmak için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 } Seçim } Yeni klasör ve klasör için bir isim girin. 3 } Tamam tuşuna basarak klasörü kaydedin. Birden fazla dosya seçmek için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 } Seçim } İşaretle } Birçoğunu işaretle. 3 Dosyalarõ seçmek için tarama yapõn, } İşaretle veya Seçi. kaldõr. Bir klasördeki tüm dosyalarõ seçmek için: } Dosya yöneticisi ve bir klasör açõn } Seçim } İşaretle } Tümü. işar. Bir dosyayõ veya alt klasörü dosya yöneticisinden silmek için: 1 } Dosya yöneticisi ve bir klasörü açõn. 2 Bir dosyaya gelin } Seçim } Sil. Bellek kartõ seçenekleri Bellek durumunu kontrol edebilir veya tüm bilgileri silmek için bellek kartõnõ biçimlendirebilirsiniz. Bellek kartõ seçeneklerini kullanmak için: } Dosya yöneticisi ve Memory Stick'te sekmesini seçin ve ardõndan seçenekler için } Seçim. Telefonu tanõyalõm 19

20 Arama Çağrõlar, video çağrõlarõ, kayõtlar, sesle kontrol, çağrõ seçenekleri. Çağrõ yapma ve alma Herhangi bir çağrõ yapmanõz veya almanõz için önce telefonunuzu açmalõ ve bir şebeke kapsamõnda bulunmalõsõnõz. % 6 Telefonunuzu açma. Bir video çağrõsõ yapmak için % 22 Video çağrõsõ. Şebekeler Telefonu açtõğõnõzda, kapsama alanõ içindeyse otomatik olarak ana şebekenizi seçer. Kapsama alanõ içinde değilse, şebeke operatörünüzün o şebeke ile anlaşma yapmõş olmasõ halinde diğer bir şebekeyi de kullanabilirsiniz. Buna serbest dolaşõm (roaming) adõ verilir. Kullanacağõnõz şebekeyi seçebilirsiniz veya tercihli şebekelerinize bir şebeke ekleyebilirsiniz. Ayrõca, otomatik tarama sõrasõnda şebekelerin seçilme sõralarõnõ belirleyebilirsiniz. Kullanõlabilen şebeke seçeneklerini görmek için: } Ayarlar ve veya tuşunu kullanarak Bağlantõ sekmesine gelin } Mobil şebekeler. Telefonunuz kullanõlabilirliğe bağlõ olarak, GSM ve 3G (UMTS) şebekleri arasõnda otomatik olarak geçiş yapar. Kullanõlabilir olmayan şebekeler pil gücünü tüketeceğinden, bazõ şebeke operatörleri şebekeler arasõnda manuel olarak geçiş yapmanõza imkan sağlar. Şebekeler arasõnda geçiş yapmak için: 1 } Ayarlar } Bağlantõ } Mobil şebekeler } GSM/3G şebekeleri. 2 } GSM ve 3G (otomatik) veya } Sadece GSM. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze başvurun. Çağrõ yapmak için: 1 Bir telefon numarasõ girin (gerekirse uluslar arasõ ülke kodu ve alan kodu ile birlikte). 2 } Ara ve bir ses çağrõsõ yapõn veya } Seçim ile seçenekleri görüntüleyin, örneğin Video çağrõsõ yap % 22 Video çağrõsõ. 3 } Bitir ile çağrõyõ bitirin. Kayõtlarõnõz içinden ve çağrõ listesinden numaralarõ arayabilirsiniz, % 24 Kayõtlar, ve % 27 Çağrõ listesi. Ayrõca çağrõ yapmak için sesinizi de kullanabilirsiniz, % 28 Sesle kontrol. 20 Arama

21 Uluslararasõ çağrõ yapmak için: 1 Bir + işareti belirinceye kadar tuşunu basõlõ tutun. 2 Ülke kodunu, alan kodunu (baştaki sõfõr olmadan) ve telefon numarasõnõ girin } Ara ve bir ses çağrõsõ yapõn veya } Seçim } Video çağrõsõ yap. Numarayõ tekrar aramak için: Bir çağrõ bağlantõsõ başarõsõz olursa ve Tekrar dene? belirirse } Evet. Beklerken telefonu kulağõnõza tutmayõn. Çağrõ bağlandõğõnda, sessize alõnmadõkça telefon yüksek sesli bir sinyal verir. Çağrõyõ cevaplamak veya reddetmek için: } Cevapla veya } Meşgul. Mikrofonu kapatmak için: 1 tuşunu basõlõ tutun. 2 Görüşmeye geri dönmek için, tekrar tuşunu basõlõ tutun. Ses çağrõsõ sõrasõnda hoparlörü açmak veya kapatmak için: } Seçim } Hoparlörü aç veya Hoparlörü kapat. Hoparlörü kullanõrken, telefonu kulağõnõza tutmayõn. Bu, kulağõnõza zarar verebilir. Ahizenin ses seviyesini değiştirmek için: Çağrõ sõrasõnda veya tuşuna basarak ahizenin ses seviyesini değiştirebilirsiniz. Cevapsõz çağrõlar Aktivite menüsü varsayõlan olarak ayarlandõğõnda, bekleme modunda cevapsõz çağrõlar Yeni etkinlikler sekmesinde belirir. Açõlõr pencere varsayõlan olarak ayarlanmõşsa, bekleme modunda Cevapsõz çağrõlar: görüntülenir % 17 Aktivite menüsü. Cevapsõz çağrõlarõ bekleme modundan kontrol etmek için: Aktivite menüsü varsayõlan olarak ayarlanmõşsa: tuşuna basõn ve veya tuşunukullanarak Yeni etkinlikler sekmesine gelin ve bir numara seçmek için veya tuşunu kullanõn } Ara ile çağrõ yapõn. Açõlõr pencere varsayõlan olarak ayarlanmõşsa: } Çağrõlar ve veya tuşunu kullanarak Cevapsõz sekmesine gelin. Bir numara seçmek için veya tuşunu kullanõn } Ara ile çağrõ yapõn. Arama 21

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Mağazada detaylı bilgi edinebilirsiniz. Android, bir Google Inc. ticari markasıdır. Google

Detaylı

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5830 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005

Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005 Kullanım kılavuzu Xperia E1 D2004/D2005 İçindekiler Başlarken...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...8 Google hesabı neden gereklidir?...8 Cihazınızı şarj etme...9 Temel konuları öğrenme...10

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843

Kullanım kılavuzu. Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 Kullanım kılavuzu Xperia Z Ultra C6802/C6833/C6806/C6843 İçindekiler Xperia Z Ultra Kullanım kılavuzu...6 Başlarken...7 Genel bakış...7 Montaj...8 Cihazınızı ilk kez açma...10 Google hesabı neden gerekli?...11

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia S LT26i

Kullanım kılavuzu. Xperia S LT26i Kullanım kılavuzu Xperia S LT26i İçindekiler Xperia S Kullanım kılavuzu...6 Bașlarken...7 Nedenleri ve niçinleriyle Android...7 Genel bakıș...7 Montaj...8 Cihazı açma ve kapatma...9 Ekran kilidi...10 Kurulum

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503 Kullanım kılavuzu Xperia Z2 D6502/D6503 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...9 Cihazınızı

Detaylı

SONY. Kullanım kılavuzu. Xperia go

SONY. Kullanım kılavuzu. Xperia go SONY Kullanım kılavuzu Xperia go İçindekiler Önemli bilgiler...7 Su direnci...8 IP (Giriş Koruması) değeri...8 Android ne ve neden?...10 Uygulamalar...10 Başlarken...11 Montaj...11 Telefonu açma ve kapatma...12

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Ayrıntılı bilgi için satıcınıza danışın. Facebook, Facebook, Inc. firmasının ticari markasıdır. Google, Android, YouTube ve diğer markalar

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653 Kullanım kılavuzu Xperia Z3 D6603/D6653 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...10 Cihazınızı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia E3 D2202/D2203/D2206

Kullanım kılavuzu. Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Kullanım kılavuzu Xperia E3 D2202/D2203/D2206 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...9 Cihazınızı

Detaylı

Cep Telefonu Kullanıcı kılavuzu

Cep Telefonu Kullanıcı kılavuzu Cep Telefonu Kullanıcı kılavuzu Vodafone Group 2015. 2015. Vodafone Vodafone and ve the Vodafone Vodafone logoları logos Vodafone are trade marks Group un of Vodafone ticari markasıdır. Group. Any Burada

Detaylı

Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.0

Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.0 Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu Baskı 2.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 6 Cihazınız hakkında 6 Şebeke servisleri 8 Dijital Hak Yönetimi Hakkında 8 Bataryayı çıkarma 9 Başlarken 10 Tuşlar ve parçalar

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu 9215279 Baskı 2 2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan

Detaylı

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Yasal Bildirim 2015 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, bunların ilgili logoları, Caterpillar Yellow, Power Edge ticari sunum şekli ve burada kullanılan

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.2

Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.2 Nokia 5230 Kullanım Kılavuzu Baskı 2.2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-588 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Detaylı

Turkcell T40 Kullanım Kılavuzu

Turkcell T40 Kullanım Kılavuzu Turkcell T40 Kullanım Kılavuzu 1 Bu El kitabı hakkında TURKCELL T40 ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı en iyi durumda tutabilmek için, lütfen bu el kitabını okuyun ve gelecekte de başvurabilmek

Detaylı

Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu

Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu Baskı 3.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 7 Tuşlar ve parçalar 7 Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme 9 Tuşları veya ekranı kilitleme

Detaylı

Nokia N97 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5

Nokia N97 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5 Nokia N97 Kullanım Kılavuzu Baskı 5 İçindekiler Güvenlik 6 Cihazınız hakkında 6 Şebeke servisleri 7 Paylaşılan hafıza 8 Mail for Exchange 8 Yardım bulma 9 Destek 9 Cihazdaki yardım 9 Cihazınızla daha fazla

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Nokia C7 00 Kullanım Kılavuzu

Nokia C7 00 Kullanım Kılavuzu Nokia C7 00 Kullanım Kılavuzu Baskı 3.1 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 7 Tuşlar ve parçalar 7 SIM kartı ve bataryayı takma 9 Hafıza kartı takma 11 Şarj etme 12 Telefonu açma veya kapatma

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v P/NO : MMBB0369520 (1.0) G www.lgmobile.com Bluetooth QD ID B016193 En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3+ E6553

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3+ E6553 Kullanım kılavuzu Xperia Z3+ E6553 İçindekiler Başlarken...7 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...7 Genel bakış...7 Ekranı koruma...8 Montaj...8 Cihazınızı ilk kez açma...10 Google hesabı neden gereklidir?...10

Detaylı

Nokia C3 00 Kullanım Kılavuzu

Nokia C3 00 Kullanım Kılavuzu Nokia C3 00 Kullanım Kılavuzu Baskı 4.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Destek 5 Kısaca Nokia C3 5 Temel özellikler 5 Tuşlar ve parçalar 5 Başlarken 7 SIM kartı ve bataryayı takma 7 Açma veya kapatma

Detaylı

Huawei'ye Hoş Geldiniz

Huawei'ye Hoş Geldiniz Huawei'ye Hoş Geldiniz HUAWEI U8655-1 Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Devam Etmeden Önce Okuyun...1 1.1 Güvenlik Önlemleri... 1 1.2 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği... 2 1.3 Yetkili Servis Adresleri:...

Detaylı

GT-N8005. Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu

GT-N8005. Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu GT-N8005 Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung mobil cihazı satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, her yere git cihaz, aktif yaşam stilinize uyan çok yönlü ve hafif yapısı

Detaylı

Nokia 808 PureView Kullanım Kılavuzu

Nokia 808 PureView Kullanım Kılavuzu Nokia 808 PureView Kullanım Kılavuzu Baskı 2.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 5 Başlarken 7 Tuşlar ve parçalar 7 SIM kartı takma 8 Hafıza kartı takma 9 Bataryayı şarj etme 11 Telefonu açma veya kapatma

Detaylı