Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý..."

Transkript

1

2 Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

3 Melco müþterilerinin iþleri için vereceði en önemli kararýn profesyonel nakýþ makinelerine yatýrým kararý olduðunu çok iyi bilmektedir. Melco sizlere kolay kullanýma, yüksek hýza ve ileri teknolojiye sahip nakýþ sistemleri sunmak için müþterilerinin geribildirimlerini deðerlendirmektedir. Bu yüzden AMAYA aþaðýdaki özellikleri size sunan tek nakýþ sistemidir: Endüstrideki en geniþ þapka nakýþ alaný Eþsiz modüler dizayný Acti-Feed ip gerginliði sistemi ile mükemmel ip gerginliði Dakikada 1500 iðne darbesine çýkan nakýþ hýzý Tam konumlama için lazer göz Ýp Destek Sistemi 16 renkli Ýp Paleti Siz tasarýmýnýzý yapýn AMAYA gerçeðe dönüþtürsün. Hýzlý, Kusursuz ve çok basit. AMAYA XT nin sizin için yapabilecekleri : tek kelimeyle þaþýrtýcý...

4 Hýz, Mükemmellik, Esneklik Renk Destek Sistemli 16 Renk Kafa AMAYA XT endüstrideki ilk renk destek sistemine sahip nakýþ makinesidir. Kullanýcý iðneleri istediði renklerde gruplayabilir. Böylece ip kopmasý durumunda AMAYA XT otomatik olarak destek renk olarak atanan iðneyi seçerek nakýþa devam etmektedir. Renk destek sistemi hem çoklu hem de tek kafaya sahip makineler için kolayca ayarlanabilir. Acti-Feed Ýp Gerginliði Sistemi 1500 spm hýza çýkabilmeyi saðlayan özel Acti-Feed sistemi, iplik gerginliðini otomatik olarak ayarlayarak düzgün olarak ip beslemesi yapmaktadýr. Bu da size her iðne darbesinde ayný mükemmel kaliteyi saðlamaktadýr. Yüksek Hýzlý Pantograf Bütün hareketli parçalar çalýþýlacak ürünün üstünde yer aldýðýndan pantografýn ürüne takýlmasý önlenmiþtir. Optimize edilmiþ x/y- taþýyýcý aksam sensörleri ile yüksek hýzda bile mükemmel konumlamaya ulaþýlmaktadýr. Lazer Göz AMAYA XT konumlama için lazer göz özelliðini kullanan Ilk firmadýr. Böylece dizayn ayarlarýnýzý hýzlý ve kolayca yapabilir ve tasarýmýnýzýn çalýþma alanýnda kalýpkalmadýðýndan emin olabilirsiniz. Lazer göz iþlem esnasýnda otomatik olarak çalýþabilir yada kullanýcý tarafýndan tek bir tuþa dokunarak da çalýþtýrýlabilir.

5 Ýplik Destek Sistemli 16 Renkli Kafa Acti-Feed Ýplik Besleme Sistemi Yüksek Hýzlý Pantograf Lazer Göz Ayarlanabilir Baský Ayaðý Silindirik kol ve yüksek performanslý Hook Yüksekliði Ayarlanabilir Baský Ayaðý Patentli yüksekliði ayarlanabilir baský ayaðý farklý kumaþ türleri için makineyi kolayca ayarlama imkaný vermektedir. Herhangi bir alet gerekmeksizin manual olarak baský ayaðýnýn en alt noktasýný iðne plakasýný 0.5mm den 3.5mm üstüne kadar ayarlayabilirsiniz. Silindirik Alt kol ve Yüksek Performanslý Hook AMAYA XT endüstrideki en geniþ markalama alaný için en küçük silindirik alt koluna sahiptir. Özel kaplý yüksek performansa sahip rotary hook ile dakikada 1500 iðne hýzýna ulaþýrken standart hook lara göre daha az yaðlamaya ihtiyaç duymaktadýr. En Küçük Silindirik Alt Kol En üst Seviye Nakýþ Sürekli deðiþen moda trendleri ve müþteri isteklerini karþýlayacak çeþitliliðe sahip desenleri iþlemenize uygun ve yüksek hýza sahip kafa ile iþinizi büyütün. AMAYA Xt nin silindirik alt kolu, endüstrideki en geniþ nakýþ alanýný saðlayabilmek için en küçük silindirik alt kol ile diðer sistemlerin ulaþamadýðý nakýþ hýzýna çýkmaktadýr. Þapka, cep, çocuk ürünleri, restaurant ve otel örtülerinizi gibi pek çok ürüne zengin detaylý nakýþ yapabilme imkaný ile nakýþ endüstrisi için doðru tercih.

6 Performans Paketleri Çoklu - Kafa Üretim XT4 ile bir seferde birçok iþi yapýn - Ýleri Seviye Çoklu-Sistem AMAYA XT - Çoklu Kafa ve Farklý Ýþ Pazardaki diðer çok kafalý sýradan sistemlerden farklý olarak AMAYA XT, her kafa için farklý iþ üretebilme yeteneðine sahiptir. Günümüzün nakýþ ihtiyaçlarý çok çeþitlidir. Amaya Xt nin çoklu görev yeteneði ve baðlantý kapasitesi ile müþteri istek farklýlýðýný iþiniz için bir avantaja dönüþtürebilirsiniz. AMAYA Xt nin çoklu - kafa sistemi tüm ürün ve isteklere uyar. Bu sistemler ile konvelsiyel makinelerle yapamayacaðýnýz iþleri yapabilirsiniz. Baðýmsýz olarak çalýþan kafalardan birinde ip kopmasý gibi unsurlar diðer kafalarý etkilemediðinden konvelsiyel makinelerdeki gibi tüm iþ durmaz. Birbirinden baðýmsýz olarak hareket edebilen kafalar ile yüksek kapasiteli iþler çýkartabilirken her bir kafayý farklý olarak görevlendirerek düþük miktarlý sipariþ ve numune çalýþmalarýnýz ayný anda yapabilirsiniz. AMAYA XT demek esneklik demek...

7 Sýradan bir çok kafalý nakýþ makinesi deðil! Melco AMAYA XT çok kafalý sistemlerinde kafalar baðýmsýzdýr. Bu sayede her kafayý çalýþacaðýnýz iþe göre konfigüre edebilirsiniz. Ýster numune ister ufak üretim isterseniz bakým için tek bir kafayý bakýma da alsanýz diðer konvensiyonel sistemlerin aksine üretim aksamaz veriminiz düþmez. Üstelik tek bir bilgisayardan sorunsuzca tüm aðý kontrol edebilirsiniz. En pöpüler paket sistemlerimizin avantajýna sahip olun XT4 XT6 AMAYA XT Modüler Konfigürasyon Özelliðine Sahiptir. Tek Makineye istediðiniz sayýda ekleyebilirsiniz...

8 AMAYA OS Mükemmel Nakýþlar Ýçin güçlü yazýlým Melco nun lider yenillikçi iþletim sistemi yazýlýmý size tam esneklik ve uyumu sunuyor. AMAYA OS iþletim sistemi makinenizin daha verimli ve yüksek kapasiteyle çalýþmasý için yeni özelliklerle donatýlmýþtýr. AMAYA OS þimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarýnýzý karþýlamak için 3 seviye sunmaktadýr. Entegre nakýþ üretim sistemi için çoklu kafalarý sisteme kolayca baðlayabilme özelliði AMAYA OS güvenilir yazýlýmý ve bilgisayar ile nakýþ makinenizi kolayca idare edin. Özel Flex özelliði ile AMAYA XT kafalarýný ister senkronize (tüm kafalarý ayný anda çalýþtýrýp durdurun) isterseniz asenkronize olarak (her bir kafa baðýmsýz olarak çalýþmasý) çalýþtýrabilirsiniz. 2 - Kafa AMAYA OS 4 - Kafa Asenkronize mod da tek kafa herhangi bir sebeple ( bobin deðiþimi, ip kopmasý gibi) dursa bile diðer kafalar çalýþmaya devam ederler. Bu sayede AMAYA OS Flex yazýlýmý ile AMAYA XT makineler sistem ve dizayna baðlý olarak konvelsiyonel çoklu-kafa makinelere göre %200 ün üstünde performanslý çalýþabilirler. Bu da 8-10 kafa bir AMAYA sistem konvelsiyonel 20 kafa sistem kadar iþ gücü kapasitesi anlamýna gelmektedir. Ýster büyük endüstriyel isterse ufak bir nakýþ iþiniz olsun AMAYA ve AMAYA OS yazýlýmýnýn size sunduðu esneklik, hýz ve özelliklerle üretiminizi ve karlýlýðýnýzý üst seviye çýkarýn.

9 Ýþletim Sisteminizi Seçin AMAYA OS AMAYA OS SE Tek kafa iþletim sistemi AMAYA OS SE (Single Edition) tek bir AMAYA makine ile çalýþacak nakýþçýlar için uygundur. Eðer sonra makine eklenirse kolaylýkla upgrade edilebilir. AMAYA OS Flex Tek küme için Çoklu Kafa AMAYA OS Flex tek küme halinde 30 kafaya kadar makineyi asenkronize mod da çalýþtýrabilirsiniz. Asenkronize mod da bir kafa dursa bile (bobin deðiþimi ve ip kopmasý gibi)diðer kafalar nakýþa devam eder. Böylece verimliliðinizi maksimuma ulaþýr. Temel Özellikler AMAYA OS SE bütün AMAYA sistemlerle standarttýr. Tek kafa iþletilebilir. OS Temel Özellikler AMAYA OS Flex 30 kafaya kadar iþletim Ýstediðiniz anda konfigürasyon deðiþtirin. (2 Kafa - 4 Kafa - 6 Kafa) Asenkron mod da çalýþma (her kafa baðýmsýz hareket eder) Bütün kafalar ayný dizayný iþler Kümedeki kafa sayýsýný istediðiniz anda artýrýp azaltabilirsiniz. Bu yazýlým ile ihtiyaçlarýnýza uygun konfigürasyonu seçebilirsiniz. AMAYA OS Flex esneklik demek! OS 30 kafaya kadar AMAYA OS Flex Plus Çoklu küme için Çoklu Kafa AMAYA OS Flex Plus nakýþ iþleriniz için ihtiyacýnýz olan maksimum esnekliði size sunar. AMAYA OS Flex Plus yazýlýmý ile farklý kümeler halinde 30 makineye kadar çalýþabilirsiniz. AMAYA OS Flex Plus ile istediðiniz kombinasyonda makinelerinizi kümeleyebilir ve her kümede farklý bir dizayn ile çalýþabilirsiniz. Örneðin 2 kafalý, 4 kafalý ve 6 kafadan oluþan kümeler oluþturarak her birinde farklý dizaynlar ile çalýþabilirsiniz. Böylece numune çalýþmasý yaparken diðer iþlere ara vererek aksatmaz ve verimliliðinizi maksimuma çýkarabilirsiniz. Temel Özellikler OS AMAYA OS Flex 30 kafaya kadar farklý kümelerde çalýþma imkaný Ýstediðiniz anda konfigürasyon deðiþtirin. (2 Kafa - 4 Kafa - 6 Kafa) Asenkron mod da çalýþma (her kafa baðýmsýz hareket eder) Farklý kümelerde farklý dizayn çalýþma imkaný AMAYA OS Flex Plus yazýlýmý size tam esnekliði sunuyor!

10 Tüm Olasýlýklarý Düþünün En Popüler Aksesuarlarýmýzdan Bazýlarý Pul Aparatý SQD 35 Yeni aksesuarýmýzla nakýþ iþlemenize pýrýltý katýn. Mikro Silindirik Kasnak Bu aparat ve Amaya XT nin küçük silindirik kolu ile gömlek cebi, t-shirt yakasý gibi ufak alanlarý diðer nakýþ sistemleri ile ulaþýlamayacak yüksek hýzda iþleyin. Kabartma Nakýþ DesignShop ve AMAYA Xt nin eþsiz özeliklerini kullanarak kabartmalý nakýþ yapýn. Üstelik bu özelliði kullanmanýz için özel bir aparata ihtiyacýnýz yok AMAYA Xt nin eþsiz özelliðini kullanarak günümüzün trendlerini oluþturun.

11 Geniþ Açý Þapka Çerçevesi Endüstrideki en geniþ nakýþ alaný Hýzlý Çerçeve Kasnak Ýnce uzun nakýþ ürünleri için Þapka Ön Paneli Çerçevesi Her nakýþ dükkaný için gerekli AMAYA Geniþ Kasnak Geniþ nakýþ alanýn avantajýndan maksimum yararlanma için Özellikler Ýðne Sayýsý Düz Zeminde Dakikadaki Maksimum Ýðne Vuruþ Þapkada Dakikadaki Maksimum Ýðne Vuruþ Maksimum Tubular Çerçeve Alaný (X x Y) Maksimum Nakýþ Alaný / Tubular Çerçeve ( X x Y) Maksimum Kuþak Nakýþ Alaný ( X x Y Diagonal) Geniþ Açý Þapka Çerçevesi Konvensiyonel Þapka Çerçevesi Ýðne Uzunluk Aralýðý Makine Konfigürasyonu Bilgi Raporlama Gürültü Seviyesi (ortalama) Aydýnlatma Güç Kaynaðý Güç Ýhtiyacý Motor Motor Kapasitesi Kasa Materyali Slim-line Kasnak Sistemi Çantalar ve kasnaða germesi zor ürünler için ideal 16 (Endüstri Lideri) 1500 (Endüstri Lideri) 1200 (Endüstri Lideri) 19.7" x 16.9" (500 mm x " x 15.7" (410 mm x 400 mm) 16.1" x 15.7"/22.6" (410 mm x " x 3.23" (362 mm x " x 2.75" (152 mm x 70 Kasnak Boyutuyla Sýnýrlý 30 Makineye kadar Sorun Giderme için Makine Datasý saklama desibel Parlak LED V (tek faz, 50 / 60 Hz) Tipik: 200 Watt, Maksimum : 650 Watt Servo X ve Z: 100 Watt, Y: 250 Watt Alüminyum Ayak Takýlý Boyutlar Ayaksýz Boyutlarý Geniþlik : 28.5" (724 Geniþlik : 28.5" (724 Yükseklik : 60.7" (1541 mm) Yükseklik : 35.7" (907 Derinlik Derinlik 29.0" (737 mm) Aðýrlýk : Weight lbs (95.4 Aðýrlýk : Weight 165 lbs (75

12 melco Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý 1972 den beri Melco firmasý hem küçük giriþimci hem de endüstriyel nakýþçýlar için komple nakýþ çözümleriyle endüstrisinde lider firmadýr. Yeni AMAYA XT profesyonel nakýþ makinelerinin yanýsýra lider nakýþ dijitalleþtirme yazýlýmý DesignShop V9 ile tarasýmlarýnýzý nakýþa dönüþtürmenin en kolay ve düzgün yolunu sizlere sunmaktadýr. Melco hem nakýþ makineleri üreten hemde tamamlayýcý nakýþ yazýlýmlarýný birlikte sunan Amerikadaki tek firmadýr. Daha ayrýntýlý bilgi ve fýrsatlar için lütfen irtibata geçiniz. CarePromo Perpa A blok kat:11 No: 1476 Okmeydaný / ÝSTANBUL Tel. (0212) Faks.(0212)

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde... De Tasarýmý

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 9 Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý PUTZMEISTER EPS li makinelerin sayýsý hýzla artýyor Chernobyl den sonra Fukushima da da kusursuz Putzmeister teknolojisi

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı