Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý"

Transkript

1 Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde...

2 De Tasarýmý nakýþa, nakýþý paraya dönüþtürün... Zengin özelliklerimizi keþfedin Usta bir nakýþ yazýlýmý kullanýcýsý mýsýnýz? Yoksa nakýþa yeni baþlayan birimi? Hiç önemli deðil! Aradýðýnýz ihtiyaçlarýnýza cevap verecek en iyi yazýlým olan çok yönlü ve kullanýcý dostu özellikleriyle DesignShop V9 hizmetinizde.

3 signshop Melco Logo Express Melco logo Express özelliði ile Melco nakýþ dijitalleþtirmede devrim yapýyor. Bu özellik sayesinde kullanýcýlar online dijitaleþtirme servis portalýna direkt baðlanarak logolarýný 24 saat gibi kýsa bir sürede dönüþtürebilirler. (Bu özellik Pro ve Pro+ versiyonlarý için geçerlidir.) Obje Seçenekleri Penceresi Obje seçenekleri penceresi yeni, anlaþýlýr ve kullanýmý kolay arayüzü ile hizmetinizde. Her zaman açýk arayüz ile tasarým ve nakýþ özelliklerini gösteren ve hýzlýca istediðiniz þekilde ayarmanýza imkan veriyor. Üstelik yaptýðýnýz deðiþiklikler uygula butonuna basmaya gerek kalmadan eþ zamanlý olarak yapýlmaktadýr. Gözlerinizle gördüðünüz nakýþ olarak alacaðýnýz sonuçtur. Kumaþ Profilleri Kumaþ profilleri özel kumaþlara ait dizaynla ilgili bilgileri (iðne kalýnlýðý v.b. gibi) kullanýcý kayýt edebilir veya isterse önceki kumaþ profillerini dizaynýna uygulayabilirler. Barkod Asistaný Dizayn bilgilerini barkod olarak çýktý alabilmenizi saðlayan bu özellik ile ihtiyaç olduðunda barkod okuyucu ile dosya bilgilerine ulaþabilirsiniz. Böylece sabit disk veya diskinizde dosyayý aramak zorunda kalmazsýnýz. Nakýþ Asistaný Arayüzü Nakýþ Asistaný vektör dosyalarýnýzý saniyeler içinde kolayca dijitalize etmenin yolunu sizlere sunuyor.. Otomatik Alt Çizgi UnaFill Dijitalize edilen nesne ve font için çok Unafill Splicer özelliði ile nakýþýnýzda tek bir seçenekli altyazý tipi içeren otomatik alt obje üstünde farklý ip yönleri verebilirsiniz. çizgi eklenmiþtir. Böylece kopyala yapýþtýr yaparken seçim ve renk özellikleri tutulmakta tekrar renk eþlemesine gerek kalmamaktadýr. DesignShop 9

4 Geniþ özelliklerle yüklü DesignShop V9 size dizayn için; güçlü araçlarý sunuyor. Tasarýmlarýnýzý dijital nakýþ dosyalarýna kolayca dönüþtürün. DesignShop V9 un istediðiniz deðiþiklikleri yapma imkaný veren güçlü grafik yetenekleriyle tasarýmýnýzý nakýþa hýzlýca geçiriyor. Üstelik vektör dosyalarýnýzý baþka bir programa ve pencereye gerekmeksizin dijitalleþtirebilirsiniz. Artýk Harflerle Vakit Kaybetmek Yok DesignShop V9 kontrol noktasý editörü, otomatik border, geniþletilmiþ nakýþ editörü gibi özelliklerle harf yazýmýný sonraki seviyeye çýkarýyor. Tüm nakýþ harfleri için true type alfabe harfleri dönüþüm yeteneðiyle sofistike harf kapasitesi sunuyor. Hatta kendi alfabenizi bile oluþturabilirsiniz. Bir klik ile ölçeklendirin, çevirin, gruplayýn ve revize edin DesignShop V9 son edit araçlarýný, geniþletilmiþ iðne editörünü ve tasarýmda ihtiyacýnýz olan aletleri ve çok daha fazla özelliði beraberinde getiriyor. Ekranda gördüðünüz nakýþ olarak alacaðýnýz sonuç DesignShop V9 iðne özellikleri, renkler ve nihai nakýþ çýktýsý simülasyonu gibi çeþitli görüntü modlarý ile çalýþmanýza imkan saðlar. Ekran/Proje görüntüsü nakýþýn iþlenmiþ halini önceden görmenizi saðlar. DesignShop V9 un yenilikçi aplik özelliði (endüstride tek) ile aplik parçalarýný ekranda tam tasarým üstünde gerçekci bir görünümle kumaþýn üzerinde gösterebilir. Barkodlama Kolayca tasarým bilgilerinizi oluþturarak bir barkod okuyucu ile direkt olarak AMAYA XT atabilirsiniz. Bilgisayar deneyimi gerektirmez Yarýnýn iþini bu günden yapýn Ayný dizayný bir daha programlamanýz gerekmez. Ve daha fazlasý...

5 Seviye : Harf Yazýmý Ýçin Boyutlama Seviye :DesignShop V9 Pro Plus Yazýlacak harfler için maksimum uzunluk sýnýrý konulabilir. Bu sýnýrdan uzun olanlar küçültülerek (sadece harf geniþliði) konan sýnýra uyar. Ayarlanabilir Kilit Düðümü Seviye : DesignShop V9 Pro Plus Kullanýcý kilit düðümünü dijitalize edebilir ve sonra kullanmak için saklayabilir. Dolgu için Rastgele Ýlmek Uzunluðu Rastgele ilmek uzunluðu ve rastgele denkleþtime olmak üzere iki rastgele seçim seçeneði bulunur. Rastgele ilmek seçeneði ilmek uzunluðu büyüklüðünün izin verilen çeþitliðine uygunluðunu kontrol eder. Rastgele hizalama ilmek hattýnýn hizalamasýný rastgele yapar ve rastgele ilmek uzunluðu sýfýr faktör seçilmesi ile aynýdýr. Proje Görünüþü Artýk renklerde tasarýmýn parçasý. Seçenekler Barý En sýk kullanýlan seçenekler kontrolleri bir bar üzerinde. Seçenekler Sayfalarý Hepsi Eski özellik sayfalarý daha etkin yeni sayfalarla deðiþtirilmiþtir. Yapýlan deðiþiklikler dizayna otomatik olarak etkilemekte seçenekler kutusundan çýkmadan yapýlan deðiþikliklere ön izleme yapýlabilir. DesignShop V9 Microsoft Windows temelli ve kolay kullanýma sahiptir. Hiç nakýþ yazýlýmý kullanmamýþ bile olsanýz bu programla nakýþ dizayný hazýrlamanýn ne kadar kolay olduðunu görünce ondan vazgeçemeyeceksiniz. Nakýþ Asistaný Arayüzü Harf Yazýmý Ýçin Sürekli Alt-çizgi DesignShop ile harflerin altçizgilerini çýkararak karaktere göre en iyi ilmeði saðlar. Kompleks Dokuma w/splice Seviye : DesignShop V9 Pro Plus Bu özellik sayesinde kullanýcý farklý bölgeler oluþturarak farklý dokuma yönleri oluþturabilir. Unafill de olduðu gibi Geliþtirilmiþ Yardým Sistemi UnaFill ile ayný obje üzerinde farklý iðne yönleri verebilirsiniz. Yardým menusünden eðitim videolarýnýda izleyebilirsiniz. Ýnternet Güncellemesi Ýnternet üzerinden güncelemeler yapýlabilir.

6 DÝSPLAY PRO+ PRO DS Lite DÝJÝTALLEÞTÝRME PRO+ PRO DS Lite Geliþmiþ ekran görüntüsü Seçenekler Penceresi Nakýþ Asistaný Grafiði Kompleks dolgu (splice öz.) Dosya Bilgisi Pencerisi Dolgu için rastgele ilmek uzunluðu Gerçekci ip görünümü Kumaþ profilleri Otomatik ilmek tipi Otomatik alt-çizgi Seçenekler Barý Otomatik seçimli ilmek tipi Kullanýcý ayarlý geniþ nokta boyutu Farenin tekerleði ile çalýþma Elementi numaralandýrma Geliþtirilmiþ giriþ ve çýkýþ noktalarý sembolleri Hibrit dijitalleþtirme modu Özelleþtirilebilir kilit düðüm Geliþmiþ sembol/otomatik þekiller Daire aparatý Renk Haritasý Kalýp & Adým ve Tekrar Özel Kasnak 3 Boyutlu olarak ilmik gösterimi Kullanýcý tanýmlý kýsayol tuþlarý Sýnýrsýz geri ve ileri (undo/redo) alma Grafiksel zoom in /out Otomatik kaydýrma ve saða sola hareket Gizle/göster ilmek,geniþçerçeve nokta çizgisi baðlayýcý, baþlangýç ve son noktalarý ve elementler Dizayn, durum, not, firma logosu yazdýrma Çizim Hýzý (yavaþtan hýzlýya ayarlama) Proje Aðacý Renkli Layer Renk Paleti ve navigator Farklý ölçü birimleri (imperyal, metre, nokta) Ticari makineler için nakýþ kasnaðý gösterimi Dizayn Bilgileri: geniþlik, yükseklik, ilmik sayýsý renk deðiþimi, renkli ilmek Özel Dolgu (Pro da sýnýrlý) Geliþmiþ kopyala / Yapýþtýr Aplike Aparatý Gölge Efekti Kenar Dolgu Çapraz Ýlmek Otomatik vektör dijitalleþtirme.cdr v2-9,.ai v2-9,.dxf,.eps,.wmf,.emf Otomatik dijitalleþtirme.pcx,.tif,.png,.jpg dosyalarýný okuma ve yazma Ýlmek grafik bölgesi Ekranda dijitalleþtirme Dalga ve çift dalga Trapunto efekti Yol Dolgu stoðu Kullanýcý tanýmlý yol dolgusu Dekoratif Ýlmek Blending (özel yoðunluk) Random edge 4Seviyeden istediðinizi seçin, DesignShop V9 Pro Plus Profesyonel dijitalleþtirme için ihtiyacýnýz olan herþey. Harflendirme, boyutlandýrma ve ayarlama için vektör grafikleri dahil tam özellikli dizayn yazýlýmý. DesignShop V9 Pro Tam dijitalleþtirme, harf yazýmý, ayarlama ve boyutlama kapasiteleriyle otomatik dijitalleþtirme. DesignShop V9 Harf boyutlandýrma, ayarlama ve boyutlama gibi temel dijitalleþtirme iþlemleri. Baþlarken ileri yetenekli program kullanmak isteyenler için ideal. DesignShop V9 Lite Ýsterseniz sonra yükseltin! baþlayanlar için gerekli harflendirme kabiliyeti ve ayarlar.

7 HARF YAZIMI GRAFÝKLER PRO+ PRO DS Lite PRO+ PRO DS Lite Harf Yazýmý için Boyutlama Perspektif Baseline Nakýþ Asistaný Grafiði Tümleþik Grafikler 140+ Alfabe Grup isimleri/ Adým ve tekrar Kullanýcý Tanýmlý Alfabe Ölçülendirme yeteneði Fotograf dolgu Okuyabilinen vektör dosya tipleri.cdr v2-9,.ai v2-9,.dxf,.eps,.wmf,.emf Geliþmiþ True-Type font çevirici Nakýþ dosyalarýný vektör.emf olarak saklama Kontrol Nokta Ayarý.Ofm dosyalarýný bir grafik programýna kopyalama Geniþletilmiþ Ýlmek Ayarý Alfabe kod sayfalarýnýn Gösterimi Otomatik Border Satin yürüme / fasulye ilmek Yoðunluk / Sütün kalýnlýk ayarý Otomatik alt çizgi Renk Deðiþimi / Sýnýr Sýrasý Ölçeklendirme, döndürme ve eðimli tek harfler Ekran üstünde harflendirme Basitleþtirilmiþ Harflendirme seçenekleri Çok renklilik,sembol, monograming Yükseklik, kalýnlýk ve eðim ayarý Tek tek harf renginin ayarlanmasý En yakýn, en alt yada dijitalleþtirme baðlantýlarý Ölçeklendirme, çevirme, eðimli harflendirme elementleri Grup Ýsimleri Font (alfebetik) ön izleme Otomatik kumaþ ayarý Otomatik alt çizgi Harflerin ilmeklerinin deðiþimi (içten -dýþa, saðdan sola) Ilmek hattýný deðiþimi (üsten altta, alttan üstte) Vektör çizgisi ve þekil dolgu Grafiði vektör nesnesine çevirme 1 derecelik büyüklükle grafiði Ölçeklendirme / çevirme Otomatik Sýralama.Bmp dosyalarýný okuma.pcx,.tif,.png,.jpg dosyalarýný okuma ve yazma Ýmaj tarama Ýmaj temizleme ve filtreleme DÜZENLEME Renk ayarlama sistemi Gerçek element kullanýmý Ölçeklendirme barý Ýlmek yönü Geliþtirilmiþ ilmek düzenleme X, Y çekme dönüþümü Otomatik sýra Köþe kývrýlmasý Yerleþtir, sil, hareket ve deðiþim giriþ noktalarý Element tipi ve parametre deðiþtirme Gruplama ve gruptan çýkarma ve araþtýr Ölçeklendirme ve Çevirme Kes, kopyala, yapýþtýr ve çoðalt Otomatik alt-çizgi ve doygunluk kontrolü Birleþtirme aracý PRO+ PRO DS Lite VE DAHA FAZLASI... PRO+ PRO DS Lite Melco Logo Ekspress Back-up Sistemi Geliþtirilmiþ Yardým Sistemi Ýntrenet Güncellemesi AMAYA renk sýralama kabiliyeti Dizayn Database Dizayn Ýþlemcisi Ýlmek Hesaplayýcý DesignShop dan AMAYA a direkt baðlantý Ek formatlar (.pat,.gnc,.emd,.shv) stok dizayn (50 adet DS Lite için)

8 melco Lider Nakýþ Makinesi Daha ayrýntýlý bilgi ve fýrsatlar için Lütfen irtibata geçiniz. CarePromo Perpa A blok kat:11 No:1476 Okmeydaný / ÝSTANBUL Tel. (0212) Faks.(0212) Tasarýmýnýzý nakýþa çevirin 1972 den beri Melco firmasý hem küçük giriþimci hem de endüstriyel nakýþçýlar için komple nakýþ çözümleriyle endüstrisinde lider firmadýr. AMAYA XT profesyonel nakýþ makinelerinin yanýsýra lider nakýþ dijitalleþtirme yazýlýmý DesignShop V9 ile tarasýmlarýnýzý nakýþa dönüþtürmenin en kolay ve düzgün yolunu sizlere sunmaktadýr. Melco hem nakýþ makineleri üreten hem de tamamlayýcý nakýþ yazýlýmlarýný birlikte sunan Amerikadaki tek firmadýr. SÝSTEM ÝHTiYAÇLARI Basit, Hýzlý, Kuvvetli Ýþletim Sistemi Microsoft Windows 2000 Servis Paketi 4 ve üstü Microsoft Windows XP (Profesyonel yada Home) Servis Paketi 2 veya üstü Microsoft Windows Vista Windows Server 2003 Servis Paketi 1 CPU / RAM En az kullanýlan iþletim sistemi ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeyde olmalý. Hýzlý CPU ve geniþ RAM önerilir. Hard Disk En az 1.5 gigabyte (GB) hard disk alaný gereklidir. Nakýþ dizaynlarýný saklamak için fazladan alan gerekir. Video 1024 x 768 çözünürlüðe sahip video kartý ve 17 monitör önerilir. DVD Okuyucu DesignShop V9 Dvd olarak gelmektedir. Araçlar Klavye ve microsoft uyumlu mouse DesignShop V9 yada üstü: 3-butonlu mouse Portlar DesignShop V9 dongle ýný takmak için USB portu Internet Tarayýcý Explorer 5.0 veya üstü

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Kullanım Kılavuzu 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Kullanım Kılavuzu İçindekiler Readiris'e giriş... 9 Readiris 14'deki yenilikler... 10

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında

1 / 226. Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics Hakkında Microsoft Mathematics öğrencilerin okul çalışmalarını hızla,kolayca yapılabilir ve yardımcı matematiksel bir araç kümesi sağlar. Ön cebir, cebir, trigonometri, fizik, kimya

Detaylı

Her şey tasarladığınız gibi!

Her şey tasarladığınız gibi! Her şey tasarladığınız gibi! M i m a r i t a s a r ı m v e ç i z i m i ç i n e n t e g r e y a z ı l ı m ç ö z ü m ü İşleriniz tasarladığınız gibi olmuyor mu? Her boyutta proje tasarımına yönelik olarak

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Birkaç tıklatma sonra, siparişiniz baskıya hazırdır. Yaşadığınız yere ve tasarladığınız ürün tipine bağlı olarak:

Birkaç tıklatma sonra, siparişiniz baskıya hazırdır. Yaşadığınız yere ve tasarladığınız ürün tipine bağlı olarak: Hoş Geldiniz! RocketLife tarafından hazırlanan HP Photo Creations, fotoğraflarınızdan profesyonel kalitede hatıralar yaratmanın hızlı ve kolay yoludur. Saniyeler içinde zarif fotoğraf albümleri, tebrik

Detaylı