Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011"

Transkript

1

2

3 Merhaba 3 On y l önce Cumhuriyet tarihimizin en ciddi krizini yaflad m z bir dönemde ilk say m z ç kard m zda, ancak bu dergi okuyucular taraf ndan sahiplenirse yaflayabilece ini yazm flt m. On y ld r dergimiz yay n hayat na devam ediyorsa, bilin ki siz de erli meslektafllar m z n katk lar ve destekleri sayesindedir. Öncelikle hepinize çok teflekkür ederim. On y lda 30. say m za ulaflt k. ç Denetim dergimiz meslektafllar m z n buluflma noktas, birlikteli imizin ve mesleki gücümüzün mihenk tafl olmaya devam ediyor, sizlerle daha nice y llar devam edecek. On y lda dünyan n birçok ülkesinde de iflimler yaflan rken, bizler de mesleki yay nc l kta küresel de er yaratmak için çok çal flt k. Meslekte küresel geliflim ve mükemmelli in paydafl olmak misyonumuzla çal flmalar m za devam ediyor ve de er kat yoruz. Enstitümüzü kurdu umuz 1995 y l ndan bugüne 15 kongre gerçeklefltirdik. Mesle in akademik ihtiyaçlar na çözüm üretmek ad na oluflturdu umuz Akademik liflkiler Komitesi ile çeflitli projeler haz rlad k. T DE, bugün uluslararas iç denetim standartlar n kendi dilimizde, meslek dünyas n n ve ifl dünyas n n kullan m na sunuyor. Ayr ca, T DE faaliyete geçen Mesleki Geliflim Akademisi ile e itim faaliyetlerini kurumsallaflt rarak, iç denetim konusunda uluslararas standartlarda e itim programlar na süreklilik sa lad. T DE ile birlikte bugün art k Türkiye de iç denetimin uluslararas standartlarda yap lmas na imkan sa layan altyap ya sahip oldu umuzu görüyoruz. Bizler 1995 y l n n Eylül ay nda Enstitümüzü kurdu- umuzda, Türkiye 5 Nisan kararlar ndan sonra yaflad ekonomik krizin yaralar n sarmaya çal fl rken, dünya ekonomisindeki büyüme ivmesinin bafllang c da 1990'l y llar n ortalar na rastl yor. Bu ivmede, 1995 y l nda Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurulmufl olmas büyük önem tafl yor. Ne ac tesadüftür ki, bizler on y l önce dergimizi yay na haz rlarken, ABD de yaflanan 11 Eylül sald r lar n da bir yandan televizyondan seyrediyorduk. 11 Eylül günü Amerika da dört yolcu uça ndan ikisi New York taki Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerine çarpt. Süper güç ABD nin riski göz ard etme lüksü olmad na hep birlikte tan k olduk. On y lda ekonomik anlamda dünyan n merkezi Bat dan Do- u ya kayd. Dünyan n en büyük ekonomisi olan ABD de kredi kriziyle bafllayan sorun finans piyasalar na yans y nca dalgan n boyu da artt. ABD de birçok banka tarihe kar flt, baz bankac l k modelleri rafa kalkt. mrenerek bakt m z ABD ve Avrupa ülkeleri borçla, krizle yat p kalkarken, iflas eden ülkeler oldu. On y l önce terörist sald r lar nedeniyle insan av bafllatan ABD, flimdi New York ta finans merkezi olarak bilinen "Wall Street"i, ülkedeki gelir da l m dengesizli ini, iflsizli i ve ekonomik politikalar protesto eden göstericileri a rl yor. Bu on y lda o kadar çok fley de iflti ki, ülkemizin Bat s ekonomik krizlerle bo uflurken, Do u sundaki ülkelerde bahar devrimleri yaflan yor. Di er yanda Çin, Hindistan, Endonezya, fiili, büyüyen ekonomileriyle dünyaya meydan okuyor. Tüm bu geliflmeler yaflan rken Türkiye, geliflen ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. ç Denetim dergimizin ilk say s nda ilk Aysberg konusu da yine Say n Cüneyt Sezgin beyin moderatörlü ünde, BDDK n n 2001 y l nda ç kard yönetmelikti. Bugün onuncu y l m zda Aysberg sayfalar - m zda yine BDDK n n yönetim beyan düzenlemesine yer verdik. Yönetim beyan konusunda, BDDK n n, bankalar n ve ba ms z denetçilerin görüfllerini alarak, neler beklediklerini sayfalar m za tafl d k. Çok kapsaml olarak haz rlad m z Yönetim Beyan dosyas n n, sizlere de katk sa layaca n düflünüyoruz. Ayn zamanda, dergimizin onuncu y l n kutlayan mesajlar ald k. De erli hocam z Prof. Dr. Ömer Lalik beyin mesaj n ilk söz olarak dergimizin ilk sayfalar nda yer verdik. fl ortaklar m zdan, kifli ve kurumlardan gelen mesajlar da dergimiz muhtelif sayfalar na yerlefltirdik. Katk lar ve de erli görüflleri için hepsine ayr ayr teflekkür ederiz. Ayr ca, bu say m zda kardefl ülke Azerbaycan dan Aner Bayramov un sizlerle paylaflmak için gönderdi- i makalesine yer verdik. Bu vesile ile Azerbaycanl meslektafllar m za sevgilerimizi gönderiyoruz. Derginin di er bölümlerinde ise yine iç denetimle ilgili güncel geliflmelere, faydal olaca ve ilgiyle okuyaca n z düflündü ümüz makale ve yaz lara yer verildi. Son söz olarak, Enstitümüzün kuruluflunda eme i geçen, meslektafl m z, dostum sevgili Sinan Tanakol u da özlemle anmak isterim. Enstitümüzün kuruluflundaki katk s n unutmayaca z, ruhu flad olsun Daha nice on y llar m zda buluflmak dile iyle, Keyifli okumalar Sevgi ve sayg lar mla, Ali Kamil Uzun Türkiye ç Denetim Enstitüsü Kurucu Baflkan

4 4 Ç NDEK LER 5 Yapt klar iflin do rulu una inanan insanlar çal flmalar n n denetlenmesinden, karfl fikirlerin ortaya at lmas ndan ve tercihleri üzerinden münakafla yapmaktan zevk al rlar Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Adına İmtiyaz Sahibi Ali Kamil UZUN Emekli Subayevleri Müşir Derviş İbrahim Sokak 1. Blok No:6 D:16 Esentepe / İstanbul Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gürdoğan YURTSEVER Emekli Subayevleri Müşir Derviş İbrahim Sokak 1. Blok No:6 D:16 Esentepe / İstanbul Mustafa Kemal Atatürk Aysberg Yönetim Beyan ndan Neler Bekliyoruz? Ba ms z Denetim Kurulufllar Yönetim Beyan Konusunda Neler Söylüyor? Yeflil Kalem Selçuk Bozda Etkin ve Güvenilir Denetimler çin Analiz Sürecinin Desteklenmesinde Ontolojilerin Kullan m Yrd. Doç. Dr. Özgür Çat kkafl Arac Kurumlarda ç Kontrol ve ç Denetim Ataç Müge Alflan Bankalarda Yönetim Beyan Süreci Mühür M. Kemal Tapkan Kurumsal Etik Denetimi Yak n Plan Türk Telekomünikasyon A.fi. ç Denetim Birimi Perçin Anar Bayramov flletmelerde ç Denetimin Yürütülmesi Aflamalar Ayraç Nil Akan Palacios Kontrol Hastas m Yoksa Kontrol Ustas m s n z? Çizgi Ötesi Salim Kad beflegil Etik / tibar / Futbol Parmak zi Meltem Kiriflci Sürdürülebilirlik ve Etkileri Üzerine Yans ma Ali Kamil Uzun Sinan Tanakol un An s na Çeviren: Ersin Bulut ç Denetimin Kurum çindeki Statüsünü Yükseltmek Pano Quiz Summary Yayın Direktörü Ali Kamil UZUN Genel Yayın Yönetmeni Gürdoğan YURTSEVER Editör Ersin GÜNERALP KATKIDA BULUNANLAR Ahmet Türkay Varlı, Ali Kamil Uzun, Arzu Pişkinoğlu, Anar Bayramov, Dr. Cüneyt Sezgin, Ersin Bulut, F. Devrim Eren, Gürdoğan Yurtsever, Hakan Tıraşın, Kemal Semerciler, M.Kemal Tapkan, Meltem Kirişci, Prof. Dr. Mustafa A. Aysan, Müge Alşan, Dr. Nazif Burca, Nil Akan Palacios, Oktay Aktolun, Yrd. Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş, Özlem Aykaç İğdelipınar, Salim Kadıbeşegil, Selçuk Bozdağ, Tanıl Durkaya, Tumin Gultekin REKLAM Sevilay ÇALIŞKAN, Şebnem KABASAKAL İLETİŞİM ADRESİ Emekli Subayevleri Müşir Derviş İbrahim Sokak 1. Blok No:6 D:16 Esentepe / İstanbul Tel: Faks: E-posta: / Y ll k Abone Bedeli: 60 TL KDV dahildir. ki Y ll k Abone Bedeli: 120 TL KDV dahildir. YAPIM Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. Prof. N. Mazhar Ökten Sk. No:1 Rota Binası Şişli-İstanbul Tel: Faks: E-Posta: YAYIN TÜRÜ Yaygın Süreli Yayın BASKI TARİHİ Ekim 2011 BASKI ve CİLT TOR Ofset San.ve Tic. Ltd. Şti. Akçaburgaz Mh Sk. No:2 Esenyurt - İstanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-Posta: DAĞITIM Doğan Dağıtım Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği tarafından üç ayda bir yayımlanır. Yazıların fikri sorumluluğu yazarlarına aittir. VİZYON Mesleki yayıncılıkta küresel değer yaratmak MİSYON Kurumsal Yönetimin güvencesi iç denetim ile ilgili; pay ve menfaat sahipleri, mesleğin profesyonelleri ve çözüm ortağı olarak hizmet gören kurum ve kuruluşlar için iletişim, paylaşım ve referans kaynağı olmak. (The Institute of Internal Auditors Chairman s Special Recognition Award) (The Institute of Internal Auditors Membership Competition) (The Institute of Internal Auditors Publication Contest Newsletter Category) (The Institute of Internal Auditors International Mastering Advocacy Program Award) Sevgili Dostlar m Merhaba, Elinizde tuttu unuz bu dergi ile T DE, baflar larla dolu on alt y ll k yaflam n yeni bir baflar ile taçland rmaktad r. ç denetim felsefesini, Ç DENET M DERG LER ile on y ld r topluma ileten T DE, amaçlar ndan ödün vermeden konusunda akademik anlamda ö retim, e itim, araflt rma ve yay n yapmakta ve bilim çevreleri ile sayg n iflbirlikleri kurmaktad r. Arkalar ndaki önemli finans gücüne ra men yaflamlar üç-befl y lla sonlanm fl pek çok süreli yay n bugün tarihin çöplü ündedir. T DE ç Denetim Dergisi üyelerinden ald güç ve yöneticilerinin özverisiyle Türkiye Sahnesinde önemli rolünü on y ld r oynamaktad r. Meslek örgütlerinde, e itim kurumlar nda, derneklerde süreli yay n ç karman n ne denli zor oldu unu bilir ve bir dergiyi haz rlaman n tiyatro oyunlar na benzedi ini düflünürüm. Siz benzetir misiniz, bilemem! ster baflrol oynas n, isterse minicik bir rolde görev alm fl olsun her aktris ve her aktör, özellikle ilk oyun gecesi nin heyecan n yüre inde duyar. Oyunu tasarlayanlar, gelifltirenler ve yazanlar da; seyircilerin ç lg nca ba r p alk fllayarak be enilerini belli etmelerini görmek için, hep birlikte salonun arka s ralar nda, o ilk galada, oyunun son perdesine kadar nefeslerini tutarak bekleflirler. Son replikle inen perdenin ard ndan yank lanan alk fllar tümünün yüzünü ayd nlat r. çlerini bir nefl e ve oyunun be enilmesinden kaynaklanan bir ferahlama duygusu sarar. Baflar l bir finalin uyand rd büyük coflku, baflar s zl kta yerini genellikle onar lmaz bir ac ya b rak r. Yeni bir süreli yay n tasarlamay, yürürlü e sokmay, gelifltirmeyi, da tmay ve sonuçlar n beklemeyi; ilk kez sahnelenen bir tiyatro oyununa bu nedenle benzetirim. T DE bu klasik oyunu on y ld r kapal gifle oynuyor. Salonlar y llard r dolup boflal - yor. Herhalde, ilk ad m n, ilk gecenin, ilk y l n heyecan çok gerilerde kald. San yorum y llar önce yaz lan oyun, her y l gözden geçiriliyor. Yeni renkler ve esneklik kazand r l yor. Sadece dergi de il, e itim programlar da yeni aktör ve yeni aktrislerce yeni seyircilere her yeni y lda taze bir heyecanla sunuluyor. T DE Sahnesi yeni senaryolar, yeni programlar ve yeni anlay fllarla haz rlan yor. T DE L DOSTLARIM Hepinizi içtenlikle kutluyor, heyecanlar n z n sonsuz olmas n diliyorum. Prof. Dr. Ömer Lalik MÖDAV BAfiKANI yıl mesaj

5 6 7 Yönetim Beyan ndan Neler Bekliyoruz? Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf ndan 30 Temmuz 2010 tarihinde yay mlanan "Yönetim Beyan " konulu genelgeye göre her y l Ocak ay sonuna kadar, bir önceki y l n faaliyetlerine iliflkin olarak Banka Yönetim Kurullar taraf ndan, bankan n bilgi sistemleri ve bankac l k süreçleri üzerindeki iç kontrollerin etkinlik, yeterlilik ve uyumlulu una iliflkin güvence veren ve kontrol zay fl klar ve eksikliklerini içeren bir beyan haz rlanmas ve ba ms z denetçiye sunulmas gerekiyor. Bu beyana mesnet teflkil edecek çal flmalar n ise bankalar n iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi birimleri taraf ndan yürütülmesi öngörülüyor. lk yönetim beyan n n ise 2011 y l faaliyetlerini kapsar flekilde 2012 y l Ocak ay na kadar haz rlanmas ve ba ms z denetim kurulufluna iletilmesi gerekli. Bu kapsamda bankalarda yo un çal flmalar yürütülüyor. ç Denetim Dergisi'nin bu say s nda Aysberg konusu olarak bu önemli konuyu ele ald k. Garanti Bankas Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye ç Denetim Enstitüsü Dan flma Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin'in moderatörlü ünde yap lan yuvarlak masa toplant s nda, Bankac l k Denetleme Düzenleme Kurumu (BDDK) Bilgi Yönetimi Daire Baflkan Ahmet Türkay Varl, Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Baflkan Prof. Dr. Mustafa A. Aysan, Alternatif Bank (ABank) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Baflkan Kemal Semerciler, Türk Ekonomi Bankas (TEB) Teftifl Kurulu Baflkan Hakan T rafl n in görüfllerini ald k. Soldan sa a: Gürdo an Yurtsever, Ali Kamil Uzun, Ahmet Türkay Varl, Özlem Aykaç delip nar Dr. Cüneyt Sezgin, Prof. Dr. Mustafa A. Aysan, Kemal Semerciler, Hakan T rafl n Dr. Cüneyt Sezgin: Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün yay n olan ç Denetim dergimiz 10. y - l na ulaflt. ç denetçilerin birbiriyle bulufltu u platform olan dergimizin önemli bölümlerinden biri olan sayfalar m zda yuvarlak masa toplant lar yer al yor. Bu sayfalarda genellikle o dönem için önemli geliflmeleri bizler çok daha önce tart flmak f rsat buluyoruz. Bugün üzerinde duraca m z ve çok önemli olan Yönetim Beyan konusu çok tart fl lmad. ç denetçiler aras nda, bankalar n kendi içlerinde bu konu belki tart fl ld ama genifl platformlarda yeterince ele al nmad. O nedenle ilk sorumuzu sorarak, toplant m z açmak istiyorum. Yönetim Beyan kavram ndan ne anlamal y z? Böyle bir ihtiyaç nas l ortaya ç kt? Uluslararas ileri uygulamalarla da karfl laflt rarak, bugüne kadar olan ve olmas muhtemelen geliflmeleri nas l de erlendirebiliriz? lk sözü BDDK taraf n temsil eden Say n Ahmet Türkay Varl ya vermek istiyorum. Kendisi bu konularda yorum yapt ktan sonra sizlerin de de erli katk lar yla konuyu geniflletebiliriz. Yönetim beyan yla ilgili düzenlemeler mevzuat m zda geçiyor Ahmet Türkay Varl : Bu konuya öncelikle bir süreç olarak bakmak laz m. Her düzenleme; ister bu düzenlemelere zemin teflkil eden uluslararas standartlar olsun ister düzenlemenin kendisi olsun mutlaka yaflan lan bir tak m tecrübelerden hareketle kendisini gelifltiriyor. Bu konu öncelikle herhangi bir flirketin yönetim kurulunun sorumluluklar n belirleyen ticaret yasalar gibi hissedarlar ad na icrac lar gözetleyen, hissedarlar kurumlarda temsil edecek yönetim kurulunun kurmak ve yürütmek zorunda oldu u bir tak m düzenlemeler bizim mevzuat m zda da geçiyor. Hemen hemen tüm uygulamalara bakt m zda, muhasebe ve finansal konular n muhakkak ifllendi ini görüyoruz. Son dönemde bunun içine risk yönetimi ve iç sistemler de dahil edilmifltir. ç sistemler ile iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim alt bafll klar n n kapsand bir yap y kastediyoruz. Yönetim kurulunun iç sistemler ile ilgili ayr nt l sistemleri kurmak ve gözetmek sorumluluklar var. Dr. Cüneyt Sezgin Garanti Bankas Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye ç Denetim Enstitüsü Dan flma Kurulu Üyesi Yönetim beyan ndan bizim bekledi imiz, özellikle ba ms z denetçiyle, banka iliflkisinde yönetimin kurmak zorunda oldu u bu sistemler üzerinde fark ndal n ve sorumlulu unu aç kça beyan etmesidir. Yönetim Beyan ile yönetim kurulu diyor ki; yönetti imiz bu kurumda, üretilen bilgilerin do rulu unu sa lamak ad na yeterli ve etkin çal flan bir iç kontrol sistemi kurduk, burada önemli bir kontrol eksikli i söz konusu de ildir. Önemli bir kontrol eksikli i varsa onlar flunlard r ve bunlar düzeltme çabalar n gösteriyoruz ve sundu umuz bilgiler gerçek durumu ortaya konulan bilgilerdir diye ortaya bir beyan konuluyor. Bizim aç m zdan Yönetim Beyan önce finansal tarafla bafllayan sonra bilgi sistemlerinin denetiminin de ajandam za girmesiyle, bilgi sistemlerinde de bir beyan konusu olarak gündeme giren bir husustur. Uluslararas arenada neler oluyor diye bakt m zda, onlarla birlikte bu soruyu ele almak laz m. Çünkü d flar dan destek hizmeti alma konusu kaç n lmaz bir gerçek. ster banka ister di er flirketler olsun yürütmek zorunda olduklar tüm faaliyetleri, bizzat kendi kaynaklar n kullanarak yürütemeyebiliyorlar. Kaynaklar n verimli kullan lmas ad na, d fl kaynaklara baflvurmak durumunda kal yorlar. Böyle bir durumda Yönetim Beyan n n kapsamas gereken alan bir miktar d flar ya da kaym fl oluyor. Yönetim kurulunun muhasebe ve iç kontrol sistemiyle alakal olarak, beyanla ortaya koydu u iddian n d flar dan kaynak kullan ld durumlarda bir parça d flar ya do ru kaçma veya bir bölümünün aç a ç kma ihtimali var.

6 8 9 yıl mesaj da en üst seviyede sorumluluklar mevcut ancak bu sorumluluklar baz uygulamalarla delege edilmifl gibi gözükebiliyor veya alg lanabiliyor. Örne in bankac l k uygulamas nda, iç sistemler sorumlusu/denetim komitesi yap lanmas oldu undan, iç sistemleri oluflturan, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim fonksiyonlar n kurmak ve uyumlu bir flekilde çal flt rmak pratikte denetim komitesinin sorumlulu u fleklinde düflünülebiliyor. Sonuç olarak, denetim komitesi üyesi olmayan yönetim kurulu üyeleri denetim ve kontrol konular n n, bu iflin sorumlusu olarak atanm fl di er üyelere göre bir ölçüde d fl nda kal yorlar, oysa yasal sorumluluklar devam ediyor. Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından 2001 yılından bu yana yayımlanmakta olan İç Denetim Dergisimesleki yayıncılıkta küresel bir değer yaratmak adına önemli bir kaynak haline gelmiştir. İç Denetim Dergisi, yeni Türk Ticaret Kanunu ile önemi daha da artan iç denetimle ilgili konularda gündem yaratmakta; bu mesleği icra edenlerin ve iş dünyasının ihtiyaç duydukları konularda bilimsel ve kalıcı bir referans kaynağı oluşturmaktadır.tüsiad olarak İç Denetim Dergisi nin gündemine aldığı konuları ve iç denetim alanında bizlere sunduğu son gelişmeleri yakından takip ediyor, kurumumuz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda bu bilgilerden faydalanıyoruz. İç Denetim Dergisi nin 10. yılını tüm içtenliğimle kutlar, referans bir meslek ve sektör dergisi olarak iç denetim alanındaki literatüre katkısının uzun yıllar devam etmesini dilerim. Ümit Boyner TÜSİAD Başkanı Ahmet Türkay Varl BDDK Bilgi Yönetimi Daire Baflkan Bu konu geçmiflte, SAS 70 raporlar denilen raporlarla uluslararas arenada bir denetçinin kullan c konumundaki bir flirkete d fl hizmet sa layan flirketindeki finansal raporlamayla ilgili iç kontrol sisteminin do ru çal fl p çal flmad konusunda görüfl beyan etti i bir raporlar önemli bir gereksinimi karfl lam flt r. SAS 70 raporlar Amerikan denetim standard olarak ortaya ç ksa da zaman içinde bu çal flmalar beklentiyi karfl layamaz hale geldi. Özellikle risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri aç s ndan bir Yönetim Beyan verilmesi tarz nda bir gereksinim ortaya ç kt. Bu bir uluslararas standart biçimde ISAE 3402 ve SSAE 16 biçiminde SAS 70 in yerine gelecek standart olarak 2010 y l nda gündeme geldi. Biz de SAS 70 in yo un biçimde kullan ld n ya da kullan mda oldu unu gözetirsek, bu konunun mevzuatta net biçimde ifade edilmesi gerekecektir diye düflünüyoruz. Özellikle ba ms z denetçiler aç s ndan hizmet firmalar nda denetimi nas l yapaca z sorusu çok s k gündeme getiriliyor. Biz burada uluslararas standartlar referans veriyoruz ama bunu belki biraz daha netlefltirmek durumunda kalabiliriz. Yönetim Beyan ile yönetim kurulu üyeleri riskleri daha yak ndan tan yacak Yönetim Beyan uygulamas bir anlamda yönetim kurulu üyelerinin; etkin, yeterli ve uyumlu bir kontrol sistemi kurmak ve iflletmek yükümlülü- ünü vurgulayarak bu yöndeki yasal sorumluluklar n n fark ndal k yaratarak yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. Bu uygulama ile üyeler günlük uygulamalar n niteli i, kapsam, tafl d riskler ve kontrol noktalar hakk nda daha içerikli bilgi al p, her zamankinden fazla zaman ay racaklar ndan, olan riskleri daha yak ndan tan yacaklar, riskleri konu ve önem derecelerine göre somut tespitler baz nda görecekler ve giderilmesine yönelik aksiyonlar takip edecekler. Özetle, beklenti ve etkinin; risklerin bilinmesi, takip edilmesi, sonuçlar bilinmeyen, öngörülemeyen ve kontrol edilmeyen risklerin al nmamas, kontrolsüz büyümenin önlenmesi yönünde olaca n düflünüyorum. Bir baflka bak fl aç - s yla da son on y l içinde sektörde mevzuat ve uygulamalarla farkl laflan risk bilinci, kontrol ve denetim yaklafl mlar n n yeni bir aflamas olarak görüyorum. Türkiye dünya trendine daha kolay uyum sa layacakt r Prof. Dr. Mustafa A. Aysan: 2009 y l nda bu tebli gelince ben çok sevindim. Çünkü öteden beri, Ticaret ve Bankac l k Kanunu nun yönetim kurullar na ve özellikle yönetim kurullar içindeki ve ona ba l olarak kurulmufl denetim insan na ne kadar a r bir sorumluluk verdi ini biliyoruz. Fakat burada fark ndal k yaratacak bir uygulama yoktu. Tebli i, bu yöndeki çal flmalar n bafllang c olarak yorumlad m ve çok sevin- Hakan T rafl n: Ahmet Beyin belirttiklerine ilaveten, flu hususlar vurgulamak istiyorum. Asl nda yönetim kurullar n n gerek ticaret kanunu gerekse bankac l k kanununa göre bu konulardim. Böyle bir fark ndal k yarat ld zaman dünyadaki ileri e ilimlere yönelece iz. Ülkemizde ba ms z denetçilik, bu ifli profesyonel olarak yapan denetçilere geçtikten sonra, yönetim kurullar nda bu sorumlulu u üstlenenlere, genel kurul üyelerine ve ba ms z denetçiye yüklemeye yöneldik. Bununla herkes denetim konusunda ve iç denetim sisteminin iyi çal flt konusunda bir fark ndal k elde etti ve birbirleriyle konuflmaya bafllad lar. Biz denetim komitesinde 2009 y l nda bir simülasyon yapt k için bir taahhütte bulunmayaca z ama 2010 için böyle bir fley yapt m z varsayarak, bir model gelifltirdik. Bu çal flman n sonunda bir Yönetim Beyan tasla ç kt. Gördük ki, biz bunun prosedürünü de yapmal y z. ç kurala ba lamal y z. Bir y l boyunca yap lacak ve gelecek y l n ocak ay nda da taahhütname verilecek. Bu taahhütname nas l olsun diye çal flt k. Bizim d fl denetçinin verdi i beyana benzeyen bir beyan ortaya ç kt. Biz sistemlerimize güveniyoruz diyoruz, d fl denetçilere onlar da sistemlerimizin do ru hesap ç karabilece ine inans nlar. Yönetim kurullar nda böyle fark ndal k yarat l nca, Türkiye dünya trendine bu alanda daha kolay uyum sa layacakt r. Benim de erlendirmeme göre, iç denetim ile d fl denetim ba ms z denetim kurallar na göre yönetiliyor. lerde bir tarihte, iç denetim sisteminden ç kan finansallar denetlenmifl olacak. Muhasebe standartlar konusundaki geliflme nedeniyle, Yönetim Beyan da o ifle yard mc olacakt r; diye düflünüyorum. fiimdi Bat da böyle geliflmeler var. Bilgi teknolojilerindeki geliflmeler nedeniyle acaba buradan an nda, online bilgi sa layabilir miyiz? Denetlenmifl bilgi sa lanabilir mi? ç denetimden ç km fl, hemen d fl denetçi bunu onaylam fl, bilgi verilebilir mi? Bu nereden ç kt? Borsadaki analistler al-sat kararlar n vermek için an nda bilgi istiyor. Özellikle çok ifllem gören hisse senetleri konusunda. Ben zannediyorum ki, bu Türkiye yi bir ad m daha o tarafa do ru yönlendirecek. Bu önümüzdeki y l sonra olur. Amerika da ngiltere de bu sistem çal fl yor ve an nda denetlenmifl bilgi sa l yorlar. Yaln z çok pahal programlar bunlar. Henüz çok s n rl say da firma bu sisteme giriyor ve oradan finansallar alarak bildiriyor. fiimdi bankac l k sisteminde böyle bir sistem geliflir de bankac lar m z da bunu piyasaya empoze ederse bence çok büyük ad m atm fl oluruz. Ben çal flmalar m içinde bu inisiyatifi desteklemek istiyorum ve desteklenmesinin faydal olaca n inan yorum. Denetim komitesi bankada genel müdürden daha fazla sorumlu Kemal Semerciler: Bilgi sistemleri denetimi konusunda yap lan çal flmalar n büyük deste ini gördük. Bilgi Sistemleri süreçlerinin ele al nmas ve ba ms z denetim flirketleri taraf ndan gözden geçirilmesinin bankalar m za büyük katk s oldu u düflüncesindeyim. Bilgi Sistem-

7 10 11 yıl mesaj Hakan T rafl n Türk Ekonomi Bankas Teftifl Kurulu Baflkan leri denetimine bankac l k süreçleri denetiminin ilave edilmesi asl nda birbirini bütünleyen bu iki sürecin birlikte gözden geçirilmesi aç s ndan, gerçekten iyi oldu. Her bankan n bankac - l k süreçleriyle ilgili kendi içinde düzenlemeleri ve kontrolleri mutlaka vard r. Bunlar n uluslararas standartlarda ve üçüncü bir partinin gözetiminde derlenip toparlanmas ve buna yönetim kurulunun da dahil edilerek ba ms z denetim flirketine güvence verilmesi, bu süreçleri daha etkin hale getirecektir. Bizim genelde yönetim kurullar m z bu konulara uzakt r y l ndaki Yönetmeli e göre, bu tür ifller denetim komitelerinin görev alan nda yorumland. ç sistemler yönetmeli inde de denetim komitesi üyelerinin sorumluluklar o kadar kapsaml bir flekilde aç kland ki, denetim komitesi bankada genel müdürden daha fazla sorumluluk tafl r hale geldi. Di er yönetim kurulu üyeleri de çok sorumlu, verdi iniz krediden, att n z imzadan. Bir kredi Yönetim Kurulu na nas l geliyor, oradaki süreçler do ru iflliyor mu? Bu süreçlerle ilgili, BDDK n n yapt de ifliklik yönetmelikte 25. maddede belirtildi. Bence bu çok da iyi oldu. Bankalar m z o süreçlerin hepsinin tek tek üzerinden geçmek durumunda kald. Bu çal flmalar m z n sonucunda bir mali tablo aç kl yoruz. O mali tablolar n da en do ru flekilde aç klanmas gerekiyor. Dünyada bir tak m skandallar oldu. ABD de Enron, ülkemizde mar Bankas gibi, süreçler do ru ifllemez ise sonuçlar çok farkl yerlere gidebiliyor. Sektöre, piyasalara, bize paras n tevdi eden yat r mc lara çok güvenilir bilgilerin sa lanmas n, mali tablolar n do ru ç kar lmas n, yönetim kurulunun da bu sürecin içinde etkin bir flekilde yer almas n bu uygulama sa l yor. Uygulaman n sonuçlar n görmek için zaman gerekiyor, her banka kendine göre bir tak m çal flmalar yap yor. Sektöre faydal olaca n düflünüyorum. En az ndan herkes bu süreçlerin üzerinden geçiyor, riskli alanlar tespit ediyor ve tekrar de erlendiriyor. O riskleri gidermek için önlemler al n yor. Kendi bankamda bunun çok faydas n gördüm. Mevzuatta yönetim kurulu üyelerinin nitelikleriyle ilgili konular yer al yor Ahmet Türkay Varl : zin verirseniz bir ekleme yapmak istiyorum. Mustafa Bey de bu konuya de indi. Türk bankac l k sisteminin geçmiflindeki yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine bakt m zda, yönetim kurulu üyeleri aras nda bankac l k risklerini sevk ve idaresinde gerekli kapasiteye haiz olmayan üyeler olabiliyordu. Askeriyeden, siyasetten insanlar belli amaçlarla yönetim kurullar nda üye olabiliyorlard. Uzmanl klar bankac l k alan nda olmayan kifliler, buralarda bulunuyorlard. Al nan kararlar yeterli de erlendirme ve süzgeçten geçirme rollerini lay k yla yerine getirmek ve karar almak noktas nda eksiklikler yaflanabiliyordu. Fakat zaman içinde yaflanan krizlerin ne kadar zarar verici olabildi ini gördük. Bugünkü mevzuatta yönetim kurulu üyelerinin nitelikleriyle ilgili konular yer almakta, onlar n üstlendikleri sorumluluklar net bir flekilde ifade edilmektedir. Yönetim Beyan, yönetim kurulunun nas l bir tafl n alt na elini soktu unun fark ndal n art racak bir araçt r diye düflünüyorum. Geldi imiz noktada mesle in profesyonellerinin yönetim kurulu üyesi olma durumu ve Türk bankac l k sisteminin bu bak mdan iyileflti ini ortaya koyuyor. Yönetim Beyan bu anlamda pozitif etkisi bulunan araçlardan birisidir demek istiyorum. Dr. Cüneyt Sezgin: Bir di er soruma geçmek istiyorum. Türkiye de uygulanan Yönetim Beyan ile dünyada uygulanan sistemler aç s ndan benzerlikler farkl l klar var m? Türkiye deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşması ve iç denetim mesleğinin faaliyetlerini mükemmelliğe taşıma amacıyla faaliyetlerini 16 senedir istikrarla yürüten TİDE nin periyodik yayını olan ve iş dünyası ve iç denetim mesleğinin tanıtımı ve gelişimi açısından büyük önem taşıyan İç Denetim Dergisi nin 10. yılını içtenlikle kutluyorum. İç denetim mesleğinin Türkiye deki en önemli referans kaynağı olan TİDE nin oluşumundan bu yana bugünlere kadar gelinen süreçte PwC olarak, mesleğin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sağladığımız desteğimizi bundan sonra da artarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde kurumsal yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetlerinin Türkiye ve dünyadaki iyi uygulamalarını bizlerle paylaşan, meslek mensuplarının ortak platformda bir araya gelmesine, tecrübe ve görüşlerini paylaşmasına fırsat veren, sektörel ve küresel yenilikler ve trendler hakkında bilgilerimizi güncel tutmamızı sağlayan İç Denetim Dergisi nin tüm iç denetçiler için merakla beklenen bir kaynak olduğunu büyük bir mutlulukla belirtebilirim. Kurumsal yönetim alanında ciddi bir gelişim içerisinde olan ülkemizde, iç denetim açısından böyle bir kaynağı bizlere sunduğu için TİDE ye bir kez daha kutluyor ve emeği geçen herkese şahsım ve PwC adına teşekkür ediyorum. Denetim ifli çok önemlidir Cansen Başaran Symes PwC Türkiye Başkanı Prof. Dr. Mustafa A. Aysan: Bu konuda bir fleyin alt n çizmek istiyorum. Bizim sadece bankac l k sistemimizde de il tüm flirketlerde, denetim ifli yap lmas zorunlu bir yükümlülük fleklinde görülürdü. fiirket skandallar denetimin çok önemli oldu unu gösterdi. Ondan sonra ABD SOX kanununu ç kard. Uzak Do u daki bir bunal m de ildi, asl nda, Kriz içinde batan Uzak Do u daki flirketler de Amerikan flirketleriydi; ya da Amerikan sermayesiyle kurulmufllard. Orada olan iflaslar n, Amerika üzerinde etkisi çok fliddetli oldu. O fliddet bu SOX Kanunu nu ç kard. O kanun diyor ki; denetim, kay tlama ve dökümantasyon (kan t toplama) ifli çok önemlidir. Bunu demekle beraber, 2008 y l nda ç kan kriz yine ayn sebeplerle ç kt. Bu ifl bir kanuna girdi ve Amerika n n bütün flirketlerinde uygulanmaya bafllad. Ona ra men denetim eksikli i yüzünden yine de büyük iflaslar ve skandallar oldu. Denetim eksikli i nedeniyle ç kt. Biz asl nda çok önemli bir konuyu konufluyoruz. Yönetim Beyan bildirgesi yönetim kurullar na diyor ki, bu denetim ifli önemlidir, sizin önemli vaktinizi alacak. Çünkü siz flu taahhütlerde bulunacaks n z, bu taahhütleri yerine getireceksiniz. Onun için denetimlere önem ve daha çok vakit veriniz diyor. Son zamanlarda denetim uygulamalar na önem veriliyor; ama önceki dönemlerde denetim ifli, bir formalite yerine getirilsin diye yap l yordu. Yönetim Beyan nda denetim ifli yönetim kurulunun bütün faaliyetlerini destekliyor konumuna geliyor. Bunu yapmazsan z öteki iflleriniz rahat olmaz diyor bana bu beyan. ç denetim sorumlulu u yönetim kurullar na do rudan verildi i için bu önemli bir de iflikliktir. Biz de çok yak n zamana kadar böyle de ildi. fiimdi de öyle de il. Ba ms z denetçi yetkiyi genel kuruldan al r. Yönetim kurullar önerir. Yönetim Beyan tüm bu sistemlere dikkat çekiyor. ç sistemlerini düzenli hale getirin ve bunun taahhütünü de d fl denetçiye verin diyor. Bunun alt n çizmek isterim. Yönetim Beyan mevzuat na banka süreçleri de dahil edildi Kemal Semerciler: Amerika da yaflanan Enron örne inde oldu u gibi, finansal tablolarla ilgili s k nt lardan sonra, 2002 y l nda Amerika da muhtelif düzenlemeler yap ld. Bizdeki düzenlemenin temeli biraz buraya dayan yor. Oradaki düzenlemeler daha çok finansal tablolara iliflkin düzenlemelerdir. Burada BDDK n n bizim bankac l k süreçlerini de buna dahil etmesinin daha iyi oldu unu söyleyebilirim. Otoritemiz, iç denetime, banka süreçlerinin kontrolüne yönetim kurullar n n daha fazla önem vermesini, bunlar yak ndan izlemesini, iflin içinde olmas - n istiyor. Bunu da her y l yap n diyor. Avrupa da 2008 y l nda yaflanan krizin mali sektöre

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Entegre Bir Bakış

Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Entegre Bir Bakış 14. 2001 2015 Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Entegre Bir Bakış Yeşil Kalem İç Denetçiler İçin Sürdürülebilirlik Raporlamalarına Güvence Verme Kılavuzu Ataç Büyük Veri Üzerine Değerlendirmeler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KIŞ 2010 SAYI: 25 Fiyatı 15 TL. Dr. Eren Gegin Günümüz fl Dünyas çin Örnek Bir ç Denetim Modeli Yeflil Kalem...16

KIŞ 2010 SAYI: 25 Fiyatı 15 TL. Dr. Eren Gegin Günümüz fl Dünyas çin Örnek Bir ç Denetim Modeli Yeflil Kalem...16 KIŞ 2010 SAYI: 25 Fiyatı 15 TL Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim Dr. Eren Gegin Günümüz fl Dünyas çin Örnek Bir ç Denetim Modeli Yeflil Kalem...16 Salim Kad beflegil Küresel De erler ve Etik Çizgi

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı