Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011"

Transkript

1

2

3 Merhaba 3 On y l önce Cumhuriyet tarihimizin en ciddi krizini yaflad m z bir dönemde ilk say m z ç kard m zda, ancak bu dergi okuyucular taraf ndan sahiplenirse yaflayabilece ini yazm flt m. On y ld r dergimiz yay n hayat na devam ediyorsa, bilin ki siz de erli meslektafllar m z n katk lar ve destekleri sayesindedir. Öncelikle hepinize çok teflekkür ederim. On y lda 30. say m za ulaflt k. ç Denetim dergimiz meslektafllar m z n buluflma noktas, birlikteli imizin ve mesleki gücümüzün mihenk tafl olmaya devam ediyor, sizlerle daha nice y llar devam edecek. On y lda dünyan n birçok ülkesinde de iflimler yaflan rken, bizler de mesleki yay nc l kta küresel de er yaratmak için çok çal flt k. Meslekte küresel geliflim ve mükemmelli in paydafl olmak misyonumuzla çal flmalar m za devam ediyor ve de er kat yoruz. Enstitümüzü kurdu umuz 1995 y l ndan bugüne 15 kongre gerçeklefltirdik. Mesle in akademik ihtiyaçlar na çözüm üretmek ad na oluflturdu umuz Akademik liflkiler Komitesi ile çeflitli projeler haz rlad k. T DE, bugün uluslararas iç denetim standartlar n kendi dilimizde, meslek dünyas n n ve ifl dünyas n n kullan m na sunuyor. Ayr ca, T DE faaliyete geçen Mesleki Geliflim Akademisi ile e itim faaliyetlerini kurumsallaflt rarak, iç denetim konusunda uluslararas standartlarda e itim programlar na süreklilik sa lad. T DE ile birlikte bugün art k Türkiye de iç denetimin uluslararas standartlarda yap lmas na imkan sa layan altyap ya sahip oldu umuzu görüyoruz. Bizler 1995 y l n n Eylül ay nda Enstitümüzü kurdu- umuzda, Türkiye 5 Nisan kararlar ndan sonra yaflad ekonomik krizin yaralar n sarmaya çal fl rken, dünya ekonomisindeki büyüme ivmesinin bafllang c da 1990'l y llar n ortalar na rastl yor. Bu ivmede, 1995 y l nda Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurulmufl olmas büyük önem tafl yor. Ne ac tesadüftür ki, bizler on y l önce dergimizi yay na haz rlarken, ABD de yaflanan 11 Eylül sald r lar n da bir yandan televizyondan seyrediyorduk. 11 Eylül günü Amerika da dört yolcu uça ndan ikisi New York taki Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerine çarpt. Süper güç ABD nin riski göz ard etme lüksü olmad na hep birlikte tan k olduk. On y lda ekonomik anlamda dünyan n merkezi Bat dan Do- u ya kayd. Dünyan n en büyük ekonomisi olan ABD de kredi kriziyle bafllayan sorun finans piyasalar na yans y nca dalgan n boyu da artt. ABD de birçok banka tarihe kar flt, baz bankac l k modelleri rafa kalkt. mrenerek bakt m z ABD ve Avrupa ülkeleri borçla, krizle yat p kalkarken, iflas eden ülkeler oldu. On y l önce terörist sald r lar nedeniyle insan av bafllatan ABD, flimdi New York ta finans merkezi olarak bilinen "Wall Street"i, ülkedeki gelir da l m dengesizli ini, iflsizli i ve ekonomik politikalar protesto eden göstericileri a rl yor. Bu on y lda o kadar çok fley de iflti ki, ülkemizin Bat s ekonomik krizlerle bo uflurken, Do u sundaki ülkelerde bahar devrimleri yaflan yor. Di er yanda Çin, Hindistan, Endonezya, fiili, büyüyen ekonomileriyle dünyaya meydan okuyor. Tüm bu geliflmeler yaflan rken Türkiye, geliflen ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. ç Denetim dergimizin ilk say s nda ilk Aysberg konusu da yine Say n Cüneyt Sezgin beyin moderatörlü ünde, BDDK n n 2001 y l nda ç kard yönetmelikti. Bugün onuncu y l m zda Aysberg sayfalar - m zda yine BDDK n n yönetim beyan düzenlemesine yer verdik. Yönetim beyan konusunda, BDDK n n, bankalar n ve ba ms z denetçilerin görüfllerini alarak, neler beklediklerini sayfalar m za tafl d k. Çok kapsaml olarak haz rlad m z Yönetim Beyan dosyas n n, sizlere de katk sa layaca n düflünüyoruz. Ayn zamanda, dergimizin onuncu y l n kutlayan mesajlar ald k. De erli hocam z Prof. Dr. Ömer Lalik beyin mesaj n ilk söz olarak dergimizin ilk sayfalar nda yer verdik. fl ortaklar m zdan, kifli ve kurumlardan gelen mesajlar da dergimiz muhtelif sayfalar na yerlefltirdik. Katk lar ve de erli görüflleri için hepsine ayr ayr teflekkür ederiz. Ayr ca, bu say m zda kardefl ülke Azerbaycan dan Aner Bayramov un sizlerle paylaflmak için gönderdi- i makalesine yer verdik. Bu vesile ile Azerbaycanl meslektafllar m za sevgilerimizi gönderiyoruz. Derginin di er bölümlerinde ise yine iç denetimle ilgili güncel geliflmelere, faydal olaca ve ilgiyle okuyaca n z düflündü ümüz makale ve yaz lara yer verildi. Son söz olarak, Enstitümüzün kuruluflunda eme i geçen, meslektafl m z, dostum sevgili Sinan Tanakol u da özlemle anmak isterim. Enstitümüzün kuruluflundaki katk s n unutmayaca z, ruhu flad olsun Daha nice on y llar m zda buluflmak dile iyle, Keyifli okumalar Sevgi ve sayg lar mla, Ali Kamil Uzun Türkiye ç Denetim Enstitüsü Kurucu Baflkan

4 4 Ç NDEK LER 5 Yapt klar iflin do rulu una inanan insanlar çal flmalar n n denetlenmesinden, karfl fikirlerin ortaya at lmas ndan ve tercihleri üzerinden münakafla yapmaktan zevk al rlar Türkiye ç Denetim Enstitüsü Derne i Adına İmtiyaz Sahibi Ali Kamil UZUN Emekli Subayevleri Müşir Derviş İbrahim Sokak 1. Blok No:6 D:16 Esentepe / İstanbul Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gürdoğan YURTSEVER Emekli Subayevleri Müşir Derviş İbrahim Sokak 1. Blok No:6 D:16 Esentepe / İstanbul Mustafa Kemal Atatürk Aysberg Yönetim Beyan ndan Neler Bekliyoruz? Ba ms z Denetim Kurulufllar Yönetim Beyan Konusunda Neler Söylüyor? Yeflil Kalem Selçuk Bozda Etkin ve Güvenilir Denetimler çin Analiz Sürecinin Desteklenmesinde Ontolojilerin Kullan m Yrd. Doç. Dr. Özgür Çat kkafl Arac Kurumlarda ç Kontrol ve ç Denetim Ataç Müge Alflan Bankalarda Yönetim Beyan Süreci Mühür M. Kemal Tapkan Kurumsal Etik Denetimi Yak n Plan Türk Telekomünikasyon A.fi. ç Denetim Birimi Perçin Anar Bayramov flletmelerde ç Denetimin Yürütülmesi Aflamalar Ayraç Nil Akan Palacios Kontrol Hastas m Yoksa Kontrol Ustas m s n z? Çizgi Ötesi Salim Kad beflegil Etik / tibar / Futbol Parmak zi Meltem Kiriflci Sürdürülebilirlik ve Etkileri Üzerine Yans ma Ali Kamil Uzun Sinan Tanakol un An s na Çeviren: Ersin Bulut ç Denetimin Kurum çindeki Statüsünü Yükseltmek Pano Quiz Summary Yayın Direktörü Ali Kamil UZUN Genel Yayın Yönetmeni Gürdoğan YURTSEVER Editör Ersin GÜNERALP KATKIDA BULUNANLAR Ahmet Türkay Varlı, Ali Kamil Uzun, Arzu Pişkinoğlu, Anar Bayramov, Dr. Cüneyt Sezgin, Ersin Bulut, F. Devrim Eren, Gürdoğan Yurtsever, Hakan Tıraşın, Kemal Semerciler, M.Kemal Tapkan, Meltem Kirişci, Prof. Dr. Mustafa A. Aysan, Müge Alşan, Dr. Nazif Burca, Nil Akan Palacios, Oktay Aktolun, Yrd. Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş, Özlem Aykaç İğdelipınar, Salim Kadıbeşegil, Selçuk Bozdağ, Tanıl Durkaya, Tumin Gultekin REKLAM Sevilay ÇALIŞKAN, Şebnem KABASAKAL İLETİŞİM ADRESİ Emekli Subayevleri Müşir Derviş İbrahim Sokak 1. Blok No:6 D:16 Esentepe / İstanbul Tel: Faks: E-posta: / Y ll k Abone Bedeli: 60 TL KDV dahildir. ki Y ll k Abone Bedeli: 120 TL KDV dahildir. YAPIM Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti. Prof. N. Mazhar Ökten Sk. No:1 Rota Binası Şişli-İstanbul Tel: Faks: E-Posta: YAYIN TÜRÜ Yaygın Süreli Yayın BASKI TARİHİ Ekim 2011 BASKI ve CİLT TOR Ofset San.ve Tic. Ltd. Şti. Akçaburgaz Mh Sk. No:2 Esenyurt - İstanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-Posta: DAĞITIM Doğan Dağıtım Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği tarafından üç ayda bir yayımlanır. Yazıların fikri sorumluluğu yazarlarına aittir. VİZYON Mesleki yayıncılıkta küresel değer yaratmak MİSYON Kurumsal Yönetimin güvencesi iç denetim ile ilgili; pay ve menfaat sahipleri, mesleğin profesyonelleri ve çözüm ortağı olarak hizmet gören kurum ve kuruluşlar için iletişim, paylaşım ve referans kaynağı olmak. (The Institute of Internal Auditors Chairman s Special Recognition Award) (The Institute of Internal Auditors Membership Competition) (The Institute of Internal Auditors Publication Contest Newsletter Category) (The Institute of Internal Auditors International Mastering Advocacy Program Award) Sevgili Dostlar m Merhaba, Elinizde tuttu unuz bu dergi ile T DE, baflar larla dolu on alt y ll k yaflam n yeni bir baflar ile taçland rmaktad r. ç denetim felsefesini, Ç DENET M DERG LER ile on y ld r topluma ileten T DE, amaçlar ndan ödün vermeden konusunda akademik anlamda ö retim, e itim, araflt rma ve yay n yapmakta ve bilim çevreleri ile sayg n iflbirlikleri kurmaktad r. Arkalar ndaki önemli finans gücüne ra men yaflamlar üç-befl y lla sonlanm fl pek çok süreli yay n bugün tarihin çöplü ündedir. T DE ç Denetim Dergisi üyelerinden ald güç ve yöneticilerinin özverisiyle Türkiye Sahnesinde önemli rolünü on y ld r oynamaktad r. Meslek örgütlerinde, e itim kurumlar nda, derneklerde süreli yay n ç karman n ne denli zor oldu unu bilir ve bir dergiyi haz rlaman n tiyatro oyunlar na benzedi ini düflünürüm. Siz benzetir misiniz, bilemem! ster baflrol oynas n, isterse minicik bir rolde görev alm fl olsun her aktris ve her aktör, özellikle ilk oyun gecesi nin heyecan n yüre inde duyar. Oyunu tasarlayanlar, gelifltirenler ve yazanlar da; seyircilerin ç lg nca ba r p alk fllayarak be enilerini belli etmelerini görmek için, hep birlikte salonun arka s ralar nda, o ilk galada, oyunun son perdesine kadar nefeslerini tutarak bekleflirler. Son replikle inen perdenin ard ndan yank lanan alk fllar tümünün yüzünü ayd nlat r. çlerini bir nefl e ve oyunun be enilmesinden kaynaklanan bir ferahlama duygusu sarar. Baflar l bir finalin uyand rd büyük coflku, baflar s zl kta yerini genellikle onar lmaz bir ac ya b rak r. Yeni bir süreli yay n tasarlamay, yürürlü e sokmay, gelifltirmeyi, da tmay ve sonuçlar n beklemeyi; ilk kez sahnelenen bir tiyatro oyununa bu nedenle benzetirim. T DE bu klasik oyunu on y ld r kapal gifle oynuyor. Salonlar y llard r dolup boflal - yor. Herhalde, ilk ad m n, ilk gecenin, ilk y l n heyecan çok gerilerde kald. San yorum y llar önce yaz lan oyun, her y l gözden geçiriliyor. Yeni renkler ve esneklik kazand r l yor. Sadece dergi de il, e itim programlar da yeni aktör ve yeni aktrislerce yeni seyircilere her yeni y lda taze bir heyecanla sunuluyor. T DE Sahnesi yeni senaryolar, yeni programlar ve yeni anlay fllarla haz rlan yor. T DE L DOSTLARIM Hepinizi içtenlikle kutluyor, heyecanlar n z n sonsuz olmas n diliyorum. Prof. Dr. Ömer Lalik MÖDAV BAfiKANI yıl mesaj

5 6 7 Yönetim Beyan ndan Neler Bekliyoruz? Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf ndan 30 Temmuz 2010 tarihinde yay mlanan "Yönetim Beyan " konulu genelgeye göre her y l Ocak ay sonuna kadar, bir önceki y l n faaliyetlerine iliflkin olarak Banka Yönetim Kurullar taraf ndan, bankan n bilgi sistemleri ve bankac l k süreçleri üzerindeki iç kontrollerin etkinlik, yeterlilik ve uyumlulu una iliflkin güvence veren ve kontrol zay fl klar ve eksikliklerini içeren bir beyan haz rlanmas ve ba ms z denetçiye sunulmas gerekiyor. Bu beyana mesnet teflkil edecek çal flmalar n ise bankalar n iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi birimleri taraf ndan yürütülmesi öngörülüyor. lk yönetim beyan n n ise 2011 y l faaliyetlerini kapsar flekilde 2012 y l Ocak ay na kadar haz rlanmas ve ba ms z denetim kurulufluna iletilmesi gerekli. Bu kapsamda bankalarda yo un çal flmalar yürütülüyor. ç Denetim Dergisi'nin bu say s nda Aysberg konusu olarak bu önemli konuyu ele ald k. Garanti Bankas Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye ç Denetim Enstitüsü Dan flma Kurulu Üyesi Cüneyt Sezgin'in moderatörlü ünde yap lan yuvarlak masa toplant s nda, Bankac l k Denetleme Düzenleme Kurumu (BDDK) Bilgi Yönetimi Daire Baflkan Ahmet Türkay Varl, Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Baflkan Prof. Dr. Mustafa A. Aysan, Alternatif Bank (ABank) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Baflkan Kemal Semerciler, Türk Ekonomi Bankas (TEB) Teftifl Kurulu Baflkan Hakan T rafl n in görüfllerini ald k. Soldan sa a: Gürdo an Yurtsever, Ali Kamil Uzun, Ahmet Türkay Varl, Özlem Aykaç delip nar Dr. Cüneyt Sezgin, Prof. Dr. Mustafa A. Aysan, Kemal Semerciler, Hakan T rafl n Dr. Cüneyt Sezgin: Türkiye ç Denetim Enstitüsü nün yay n olan ç Denetim dergimiz 10. y - l na ulaflt. ç denetçilerin birbiriyle bulufltu u platform olan dergimizin önemli bölümlerinden biri olan sayfalar m zda yuvarlak masa toplant lar yer al yor. Bu sayfalarda genellikle o dönem için önemli geliflmeleri bizler çok daha önce tart flmak f rsat buluyoruz. Bugün üzerinde duraca m z ve çok önemli olan Yönetim Beyan konusu çok tart fl lmad. ç denetçiler aras nda, bankalar n kendi içlerinde bu konu belki tart fl ld ama genifl platformlarda yeterince ele al nmad. O nedenle ilk sorumuzu sorarak, toplant m z açmak istiyorum. Yönetim Beyan kavram ndan ne anlamal y z? Böyle bir ihtiyaç nas l ortaya ç kt? Uluslararas ileri uygulamalarla da karfl laflt rarak, bugüne kadar olan ve olmas muhtemelen geliflmeleri nas l de erlendirebiliriz? lk sözü BDDK taraf n temsil eden Say n Ahmet Türkay Varl ya vermek istiyorum. Kendisi bu konularda yorum yapt ktan sonra sizlerin de de erli katk lar yla konuyu geniflletebiliriz. Yönetim beyan yla ilgili düzenlemeler mevzuat m zda geçiyor Ahmet Türkay Varl : Bu konuya öncelikle bir süreç olarak bakmak laz m. Her düzenleme; ister bu düzenlemelere zemin teflkil eden uluslararas standartlar olsun ister düzenlemenin kendisi olsun mutlaka yaflan lan bir tak m tecrübelerden hareketle kendisini gelifltiriyor. Bu konu öncelikle herhangi bir flirketin yönetim kurulunun sorumluluklar n belirleyen ticaret yasalar gibi hissedarlar ad na icrac lar gözetleyen, hissedarlar kurumlarda temsil edecek yönetim kurulunun kurmak ve yürütmek zorunda oldu u bir tak m düzenlemeler bizim mevzuat m zda da geçiyor. Hemen hemen tüm uygulamalara bakt m zda, muhasebe ve finansal konular n muhakkak ifllendi ini görüyoruz. Son dönemde bunun içine risk yönetimi ve iç sistemler de dahil edilmifltir. ç sistemler ile iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim alt bafll klar n n kapsand bir yap y kastediyoruz. Yönetim kurulunun iç sistemler ile ilgili ayr nt l sistemleri kurmak ve gözetmek sorumluluklar var. Dr. Cüneyt Sezgin Garanti Bankas Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye ç Denetim Enstitüsü Dan flma Kurulu Üyesi Yönetim beyan ndan bizim bekledi imiz, özellikle ba ms z denetçiyle, banka iliflkisinde yönetimin kurmak zorunda oldu u bu sistemler üzerinde fark ndal n ve sorumlulu unu aç kça beyan etmesidir. Yönetim Beyan ile yönetim kurulu diyor ki; yönetti imiz bu kurumda, üretilen bilgilerin do rulu unu sa lamak ad na yeterli ve etkin çal flan bir iç kontrol sistemi kurduk, burada önemli bir kontrol eksikli i söz konusu de ildir. Önemli bir kontrol eksikli i varsa onlar flunlard r ve bunlar düzeltme çabalar n gösteriyoruz ve sundu umuz bilgiler gerçek durumu ortaya konulan bilgilerdir diye ortaya bir beyan konuluyor. Bizim aç m zdan Yönetim Beyan önce finansal tarafla bafllayan sonra bilgi sistemlerinin denetiminin de ajandam za girmesiyle, bilgi sistemlerinde de bir beyan konusu olarak gündeme giren bir husustur. Uluslararas arenada neler oluyor diye bakt m zda, onlarla birlikte bu soruyu ele almak laz m. Çünkü d flar dan destek hizmeti alma konusu kaç n lmaz bir gerçek. ster banka ister di er flirketler olsun yürütmek zorunda olduklar tüm faaliyetleri, bizzat kendi kaynaklar n kullanarak yürütemeyebiliyorlar. Kaynaklar n verimli kullan lmas ad na, d fl kaynaklara baflvurmak durumunda kal yorlar. Böyle bir durumda Yönetim Beyan n n kapsamas gereken alan bir miktar d flar ya da kaym fl oluyor. Yönetim kurulunun muhasebe ve iç kontrol sistemiyle alakal olarak, beyanla ortaya koydu u iddian n d flar dan kaynak kullan ld durumlarda bir parça d flar ya do ru kaçma veya bir bölümünün aç a ç kma ihtimali var.

6 8 9 yıl mesaj da en üst seviyede sorumluluklar mevcut ancak bu sorumluluklar baz uygulamalarla delege edilmifl gibi gözükebiliyor veya alg lanabiliyor. Örne in bankac l k uygulamas nda, iç sistemler sorumlusu/denetim komitesi yap lanmas oldu undan, iç sistemleri oluflturan, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim fonksiyonlar n kurmak ve uyumlu bir flekilde çal flt rmak pratikte denetim komitesinin sorumlulu u fleklinde düflünülebiliyor. Sonuç olarak, denetim komitesi üyesi olmayan yönetim kurulu üyeleri denetim ve kontrol konular n n, bu iflin sorumlusu olarak atanm fl di er üyelere göre bir ölçüde d fl nda kal yorlar, oysa yasal sorumluluklar devam ediyor. Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından 2001 yılından bu yana yayımlanmakta olan İç Denetim Dergisimesleki yayıncılıkta küresel bir değer yaratmak adına önemli bir kaynak haline gelmiştir. İç Denetim Dergisi, yeni Türk Ticaret Kanunu ile önemi daha da artan iç denetimle ilgili konularda gündem yaratmakta; bu mesleği icra edenlerin ve iş dünyasının ihtiyaç duydukları konularda bilimsel ve kalıcı bir referans kaynağı oluşturmaktadır.tüsiad olarak İç Denetim Dergisi nin gündemine aldığı konuları ve iç denetim alanında bizlere sunduğu son gelişmeleri yakından takip ediyor, kurumumuz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda bu bilgilerden faydalanıyoruz. İç Denetim Dergisi nin 10. yılını tüm içtenliğimle kutlar, referans bir meslek ve sektör dergisi olarak iç denetim alanındaki literatüre katkısının uzun yıllar devam etmesini dilerim. Ümit Boyner TÜSİAD Başkanı Ahmet Türkay Varl BDDK Bilgi Yönetimi Daire Baflkan Bu konu geçmiflte, SAS 70 raporlar denilen raporlarla uluslararas arenada bir denetçinin kullan c konumundaki bir flirkete d fl hizmet sa layan flirketindeki finansal raporlamayla ilgili iç kontrol sisteminin do ru çal fl p çal flmad konusunda görüfl beyan etti i bir raporlar önemli bir gereksinimi karfl lam flt r. SAS 70 raporlar Amerikan denetim standard olarak ortaya ç ksa da zaman içinde bu çal flmalar beklentiyi karfl layamaz hale geldi. Özellikle risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri aç s ndan bir Yönetim Beyan verilmesi tarz nda bir gereksinim ortaya ç kt. Bu bir uluslararas standart biçimde ISAE 3402 ve SSAE 16 biçiminde SAS 70 in yerine gelecek standart olarak 2010 y l nda gündeme geldi. Biz de SAS 70 in yo un biçimde kullan ld n ya da kullan mda oldu unu gözetirsek, bu konunun mevzuatta net biçimde ifade edilmesi gerekecektir diye düflünüyoruz. Özellikle ba ms z denetçiler aç s ndan hizmet firmalar nda denetimi nas l yapaca z sorusu çok s k gündeme getiriliyor. Biz burada uluslararas standartlar referans veriyoruz ama bunu belki biraz daha netlefltirmek durumunda kalabiliriz. Yönetim Beyan ile yönetim kurulu üyeleri riskleri daha yak ndan tan yacak Yönetim Beyan uygulamas bir anlamda yönetim kurulu üyelerinin; etkin, yeterli ve uyumlu bir kontrol sistemi kurmak ve iflletmek yükümlülü- ünü vurgulayarak bu yöndeki yasal sorumluluklar n n fark ndal k yaratarak yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. Bu uygulama ile üyeler günlük uygulamalar n niteli i, kapsam, tafl d riskler ve kontrol noktalar hakk nda daha içerikli bilgi al p, her zamankinden fazla zaman ay racaklar ndan, olan riskleri daha yak ndan tan yacaklar, riskleri konu ve önem derecelerine göre somut tespitler baz nda görecekler ve giderilmesine yönelik aksiyonlar takip edecekler. Özetle, beklenti ve etkinin; risklerin bilinmesi, takip edilmesi, sonuçlar bilinmeyen, öngörülemeyen ve kontrol edilmeyen risklerin al nmamas, kontrolsüz büyümenin önlenmesi yönünde olaca n düflünüyorum. Bir baflka bak fl aç - s yla da son on y l içinde sektörde mevzuat ve uygulamalarla farkl laflan risk bilinci, kontrol ve denetim yaklafl mlar n n yeni bir aflamas olarak görüyorum. Türkiye dünya trendine daha kolay uyum sa layacakt r Prof. Dr. Mustafa A. Aysan: 2009 y l nda bu tebli gelince ben çok sevindim. Çünkü öteden beri, Ticaret ve Bankac l k Kanunu nun yönetim kurullar na ve özellikle yönetim kurullar içindeki ve ona ba l olarak kurulmufl denetim insan na ne kadar a r bir sorumluluk verdi ini biliyoruz. Fakat burada fark ndal k yaratacak bir uygulama yoktu. Tebli i, bu yöndeki çal flmalar n bafllang c olarak yorumlad m ve çok sevin- Hakan T rafl n: Ahmet Beyin belirttiklerine ilaveten, flu hususlar vurgulamak istiyorum. Asl nda yönetim kurullar n n gerek ticaret kanunu gerekse bankac l k kanununa göre bu konulardim. Böyle bir fark ndal k yarat ld zaman dünyadaki ileri e ilimlere yönelece iz. Ülkemizde ba ms z denetçilik, bu ifli profesyonel olarak yapan denetçilere geçtikten sonra, yönetim kurullar nda bu sorumlulu u üstlenenlere, genel kurul üyelerine ve ba ms z denetçiye yüklemeye yöneldik. Bununla herkes denetim konusunda ve iç denetim sisteminin iyi çal flt konusunda bir fark ndal k elde etti ve birbirleriyle konuflmaya bafllad lar. Biz denetim komitesinde 2009 y l nda bir simülasyon yapt k için bir taahhütte bulunmayaca z ama 2010 için böyle bir fley yapt m z varsayarak, bir model gelifltirdik. Bu çal flman n sonunda bir Yönetim Beyan tasla ç kt. Gördük ki, biz bunun prosedürünü de yapmal y z. ç kurala ba lamal y z. Bir y l boyunca yap lacak ve gelecek y l n ocak ay nda da taahhütname verilecek. Bu taahhütname nas l olsun diye çal flt k. Bizim d fl denetçinin verdi i beyana benzeyen bir beyan ortaya ç kt. Biz sistemlerimize güveniyoruz diyoruz, d fl denetçilere onlar da sistemlerimizin do ru hesap ç karabilece ine inans nlar. Yönetim kurullar nda böyle fark ndal k yarat l nca, Türkiye dünya trendine bu alanda daha kolay uyum sa layacakt r. Benim de erlendirmeme göre, iç denetim ile d fl denetim ba ms z denetim kurallar na göre yönetiliyor. lerde bir tarihte, iç denetim sisteminden ç kan finansallar denetlenmifl olacak. Muhasebe standartlar konusundaki geliflme nedeniyle, Yönetim Beyan da o ifle yard mc olacakt r; diye düflünüyorum. fiimdi Bat da böyle geliflmeler var. Bilgi teknolojilerindeki geliflmeler nedeniyle acaba buradan an nda, online bilgi sa layabilir miyiz? Denetlenmifl bilgi sa lanabilir mi? ç denetimden ç km fl, hemen d fl denetçi bunu onaylam fl, bilgi verilebilir mi? Bu nereden ç kt? Borsadaki analistler al-sat kararlar n vermek için an nda bilgi istiyor. Özellikle çok ifllem gören hisse senetleri konusunda. Ben zannediyorum ki, bu Türkiye yi bir ad m daha o tarafa do ru yönlendirecek. Bu önümüzdeki y l sonra olur. Amerika da ngiltere de bu sistem çal fl yor ve an nda denetlenmifl bilgi sa l yorlar. Yaln z çok pahal programlar bunlar. Henüz çok s n rl say da firma bu sisteme giriyor ve oradan finansallar alarak bildiriyor. fiimdi bankac l k sisteminde böyle bir sistem geliflir de bankac lar m z da bunu piyasaya empoze ederse bence çok büyük ad m atm fl oluruz. Ben çal flmalar m içinde bu inisiyatifi desteklemek istiyorum ve desteklenmesinin faydal olaca n inan yorum. Denetim komitesi bankada genel müdürden daha fazla sorumlu Kemal Semerciler: Bilgi sistemleri denetimi konusunda yap lan çal flmalar n büyük deste ini gördük. Bilgi Sistemleri süreçlerinin ele al nmas ve ba ms z denetim flirketleri taraf ndan gözden geçirilmesinin bankalar m za büyük katk s oldu u düflüncesindeyim. Bilgi Sistem-

7 10 11 yıl mesaj Hakan T rafl n Türk Ekonomi Bankas Teftifl Kurulu Baflkan leri denetimine bankac l k süreçleri denetiminin ilave edilmesi asl nda birbirini bütünleyen bu iki sürecin birlikte gözden geçirilmesi aç s ndan, gerçekten iyi oldu. Her bankan n bankac - l k süreçleriyle ilgili kendi içinde düzenlemeleri ve kontrolleri mutlaka vard r. Bunlar n uluslararas standartlarda ve üçüncü bir partinin gözetiminde derlenip toparlanmas ve buna yönetim kurulunun da dahil edilerek ba ms z denetim flirketine güvence verilmesi, bu süreçleri daha etkin hale getirecektir. Bizim genelde yönetim kurullar m z bu konulara uzakt r y l ndaki Yönetmeli e göre, bu tür ifller denetim komitelerinin görev alan nda yorumland. ç sistemler yönetmeli inde de denetim komitesi üyelerinin sorumluluklar o kadar kapsaml bir flekilde aç kland ki, denetim komitesi bankada genel müdürden daha fazla sorumluluk tafl r hale geldi. Di er yönetim kurulu üyeleri de çok sorumlu, verdi iniz krediden, att n z imzadan. Bir kredi Yönetim Kurulu na nas l geliyor, oradaki süreçler do ru iflliyor mu? Bu süreçlerle ilgili, BDDK n n yapt de ifliklik yönetmelikte 25. maddede belirtildi. Bence bu çok da iyi oldu. Bankalar m z o süreçlerin hepsinin tek tek üzerinden geçmek durumunda kald. Bu çal flmalar m z n sonucunda bir mali tablo aç kl yoruz. O mali tablolar n da en do ru flekilde aç klanmas gerekiyor. Dünyada bir tak m skandallar oldu. ABD de Enron, ülkemizde mar Bankas gibi, süreçler do ru ifllemez ise sonuçlar çok farkl yerlere gidebiliyor. Sektöre, piyasalara, bize paras n tevdi eden yat r mc lara çok güvenilir bilgilerin sa lanmas n, mali tablolar n do ru ç kar lmas n, yönetim kurulunun da bu sürecin içinde etkin bir flekilde yer almas n bu uygulama sa l yor. Uygulaman n sonuçlar n görmek için zaman gerekiyor, her banka kendine göre bir tak m çal flmalar yap yor. Sektöre faydal olaca n düflünüyorum. En az ndan herkes bu süreçlerin üzerinden geçiyor, riskli alanlar tespit ediyor ve tekrar de erlendiriyor. O riskleri gidermek için önlemler al n yor. Kendi bankamda bunun çok faydas n gördüm. Mevzuatta yönetim kurulu üyelerinin nitelikleriyle ilgili konular yer al yor Ahmet Türkay Varl : zin verirseniz bir ekleme yapmak istiyorum. Mustafa Bey de bu konuya de indi. Türk bankac l k sisteminin geçmiflindeki yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine bakt m zda, yönetim kurulu üyeleri aras nda bankac l k risklerini sevk ve idaresinde gerekli kapasiteye haiz olmayan üyeler olabiliyordu. Askeriyeden, siyasetten insanlar belli amaçlarla yönetim kurullar nda üye olabiliyorlard. Uzmanl klar bankac l k alan nda olmayan kifliler, buralarda bulunuyorlard. Al nan kararlar yeterli de erlendirme ve süzgeçten geçirme rollerini lay k yla yerine getirmek ve karar almak noktas nda eksiklikler yaflanabiliyordu. Fakat zaman içinde yaflanan krizlerin ne kadar zarar verici olabildi ini gördük. Bugünkü mevzuatta yönetim kurulu üyelerinin nitelikleriyle ilgili konular yer almakta, onlar n üstlendikleri sorumluluklar net bir flekilde ifade edilmektedir. Yönetim Beyan, yönetim kurulunun nas l bir tafl n alt na elini soktu unun fark ndal n art racak bir araçt r diye düflünüyorum. Geldi imiz noktada mesle in profesyonellerinin yönetim kurulu üyesi olma durumu ve Türk bankac l k sisteminin bu bak mdan iyileflti ini ortaya koyuyor. Yönetim Beyan bu anlamda pozitif etkisi bulunan araçlardan birisidir demek istiyorum. Dr. Cüneyt Sezgin: Bir di er soruma geçmek istiyorum. Türkiye de uygulanan Yönetim Beyan ile dünyada uygulanan sistemler aç s ndan benzerlikler farkl l klar var m? Türkiye deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşması ve iç denetim mesleğinin faaliyetlerini mükemmelliğe taşıma amacıyla faaliyetlerini 16 senedir istikrarla yürüten TİDE nin periyodik yayını olan ve iş dünyası ve iç denetim mesleğinin tanıtımı ve gelişimi açısından büyük önem taşıyan İç Denetim Dergisi nin 10. yılını içtenlikle kutluyorum. İç denetim mesleğinin Türkiye deki en önemli referans kaynağı olan TİDE nin oluşumundan bu yana bugünlere kadar gelinen süreçte PwC olarak, mesleğin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sağladığımız desteğimizi bundan sonra da artarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde kurumsal yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetlerinin Türkiye ve dünyadaki iyi uygulamalarını bizlerle paylaşan, meslek mensuplarının ortak platformda bir araya gelmesine, tecrübe ve görüşlerini paylaşmasına fırsat veren, sektörel ve küresel yenilikler ve trendler hakkında bilgilerimizi güncel tutmamızı sağlayan İç Denetim Dergisi nin tüm iç denetçiler için merakla beklenen bir kaynak olduğunu büyük bir mutlulukla belirtebilirim. Kurumsal yönetim alanında ciddi bir gelişim içerisinde olan ülkemizde, iç denetim açısından böyle bir kaynağı bizlere sunduğu için TİDE ye bir kez daha kutluyor ve emeği geçen herkese şahsım ve PwC adına teşekkür ediyorum. Denetim ifli çok önemlidir Cansen Başaran Symes PwC Türkiye Başkanı Prof. Dr. Mustafa A. Aysan: Bu konuda bir fleyin alt n çizmek istiyorum. Bizim sadece bankac l k sistemimizde de il tüm flirketlerde, denetim ifli yap lmas zorunlu bir yükümlülük fleklinde görülürdü. fiirket skandallar denetimin çok önemli oldu unu gösterdi. Ondan sonra ABD SOX kanununu ç kard. Uzak Do u daki bir bunal m de ildi, asl nda, Kriz içinde batan Uzak Do u daki flirketler de Amerikan flirketleriydi; ya da Amerikan sermayesiyle kurulmufllard. Orada olan iflaslar n, Amerika üzerinde etkisi çok fliddetli oldu. O fliddet bu SOX Kanunu nu ç kard. O kanun diyor ki; denetim, kay tlama ve dökümantasyon (kan t toplama) ifli çok önemlidir. Bunu demekle beraber, 2008 y l nda ç kan kriz yine ayn sebeplerle ç kt. Bu ifl bir kanuna girdi ve Amerika n n bütün flirketlerinde uygulanmaya bafllad. Ona ra men denetim eksikli i yüzünden yine de büyük iflaslar ve skandallar oldu. Denetim eksikli i nedeniyle ç kt. Biz asl nda çok önemli bir konuyu konufluyoruz. Yönetim Beyan bildirgesi yönetim kurullar na diyor ki, bu denetim ifli önemlidir, sizin önemli vaktinizi alacak. Çünkü siz flu taahhütlerde bulunacaks n z, bu taahhütleri yerine getireceksiniz. Onun için denetimlere önem ve daha çok vakit veriniz diyor. Son zamanlarda denetim uygulamalar na önem veriliyor; ama önceki dönemlerde denetim ifli, bir formalite yerine getirilsin diye yap l yordu. Yönetim Beyan nda denetim ifli yönetim kurulunun bütün faaliyetlerini destekliyor konumuna geliyor. Bunu yapmazsan z öteki iflleriniz rahat olmaz diyor bana bu beyan. ç denetim sorumlulu u yönetim kurullar na do rudan verildi i için bu önemli bir de iflikliktir. Biz de çok yak n zamana kadar böyle de ildi. fiimdi de öyle de il. Ba ms z denetçi yetkiyi genel kuruldan al r. Yönetim kurullar önerir. Yönetim Beyan tüm bu sistemlere dikkat çekiyor. ç sistemlerini düzenli hale getirin ve bunun taahhütünü de d fl denetçiye verin diyor. Bunun alt n çizmek isterim. Yönetim Beyan mevzuat na banka süreçleri de dahil edildi Kemal Semerciler: Amerika da yaflanan Enron örne inde oldu u gibi, finansal tablolarla ilgili s k nt lardan sonra, 2002 y l nda Amerika da muhtelif düzenlemeler yap ld. Bizdeki düzenlemenin temeli biraz buraya dayan yor. Oradaki düzenlemeler daha çok finansal tablolara iliflkin düzenlemelerdir. Burada BDDK n n bizim bankac l k süreçlerini de buna dahil etmesinin daha iyi oldu unu söyleyebilirim. Otoritemiz, iç denetime, banka süreçlerinin kontrolüne yönetim kurullar n n daha fazla önem vermesini, bunlar yak ndan izlemesini, iflin içinde olmas - n istiyor. Bunu da her y l yap n diyor. Avrupa da 2008 y l nda yaflanan krizin mali sektöre

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı