T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr"

Transkript

1 1 T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ. ihale sonucunda bu Ģartnamede tarifi edilen iģleri yapacak olan gerçek ve tüzel kiģiler ise yüklenici olarak tanımlanacaktır. Ġhalede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü, ihale makamı olarak iģin bir kısmını değil tamamını ihale ettiğinden 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 1. ve 21. maddeleri anlamında alt/üst iģveren nosyonu içersinde mütalaa edilmeyecektir. MADDE : 1 - ĠġĠN ESASI VE TANIMI : Ç.L.Ġ. Müdürlüğünün sosyal yerleģim yeri, misafirhanesi, termik santral yanı yeni kriplaj tesisi, Saray Kontrol Mühendisliği ve atölye binalarının yanında bulunan toplam 6 adet ısı merkezinin iģletilmesi, kazan boyler, hidrofor ve yardımcı tesisatının periyodik bakımı, tadilat ve gerekli onarım ile çevre ısı kanallarında ki boruların izolasyonunun kontrolü, temizlenmesi ve gerekli tüm iģlerin iģ bu Ģartname esasları dahilinde 15 Ekim- 15 Mayıs tarihleri arsında (7 ay) en az 27 elemanla, 16 Mayıs- 14 Ekim arasında ise (5 ay) 19 elemanla olacak Ģekilde kısmi zamanlı çalıģma yaptırılması iģidir. MADDE : 2 - YAPILACAK ĠġLERĠN GENEL ESASLARI : 2.1- Bu Ģartnamede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal YerleĢim yerindeki 120 M 2 lik 2 adet, Saray Kontrol Mühendisliğinde bulunan 2 adet 50 m2 lik, misafirhanede bulunan 30 m 2 lik 1 adet, atölye binaları yanında bulunan, 80 M 2 lik 2adet, Sıra Takipte bulunan 1 adet 30m2 kalorifer kazanı, termik santral yani yeni eleme tesislerinde bulunan 30 M 2 lik 2 adet ve yardımcı tesisatın (boyler, hidrofor, soğuk su tankı, kazanı, kompresör, siklonlar, filtreler, pompalar, vana, helezon, elektrik motorlarının ve komple elektrik tesisatının vs.) 12 (on iki) ay süreyle çalıģtırılması ve bakımlarının yapılması, 2.2- Ç.L.Ġ. den temin edilecek parça kömürü veya ceviz kömürü, taģ ve yabancı maddelerden ayırarak kazanlara nakledilecek ve usulüne uygun kazanların randımanlı bir Ģekilde yanması sağlanacaktır Kazanlardan çıkan kül, cüruf, toz ve diğer atıklar gösterilen bir yere boģaltılacak. Biriken atıkları Ç.L.Ġ araçlarına yükleyerek ocak sahasına boģaltılmasını sağlayacaktır Isı merkezlerinin iç ve dıģ mekanlarının (ısı merkezi ve lojmanlar arasındaki kalorifer borularının geçtiği kanalların çevresi) temizliği ile ĠĢletmemiz lojmanlarının çevre temizliği ve çevre düzenlenmesi (çimlerin biçilmesi, sulanması ve bakımı) vb. gibi iģleri gündüz vardiyasında yaz ve kıģ sezonunda devamlı olarak yapılacaktır Kalorifer kazanlarının ateģ ve duman borularını haftada en az iki defa temizlemek, siklonları ve filtreleri, bacaları temizleyip bakımını yapacaktır Su pompalarının, vanaların, boruların su sızıntısını önlemek, gerekli tamiratını yapmak. (Örnek; salmastra, conta, silikon ve kaynak ile gidermek) Sosyal YerleĢim yerinde bulunan dizel aydınlatma jeneratörünün temizliğini yapmak ve haftada bir defa periyodik olarak çalıģtırılacaktır

2 Soğuk su deposu ve boylerden her yıl en az bir defa suları boģaltılıp temizlendikten sonra boyanacaktır. (Ġçeride biriken çamur ve atıklar dıģarıya atılacak) 2.8- Arızalanan kazanların duman boruları, ateģ boruları ve diğer müģtemilatın tamir ve bakımı gerekli önlemler alındıktan sonra iģleri aksatmayacak Ģekilde kendi imkanları ile yapmak. Elektrik panoları, elektrik motorlarının ve elektrik tesisatının bakımını yapmak KıĢ ve yaz sezonunda Sosyal YerleĢim Lojmanları, atölye, idari binalar, misafirhane ile sıra takip binası, termik santral yanı eleme tesisleri ısı merkezleri 3 vardiya halinde çalıģtırılacaktır. Bu çalıģma vardiyalarını Ç.L.Ġ. değiģtirebilir Yüklenici firma arızalanan kazan ve müģtemilatın yıllık tamir, bakım ve onarımlarını (boyler, pompa, vana, hidrofor, denge tankı, elektrik motoru, elektrik tesisatı ve mekanik aksamlar) yaz sezonunda kendi imkanları ile yaparak her üç sistemi kıģ sezonuna hazırlayacaktır. (Burada firmadan istenilen söz konusu tamir ve bakımların yapılması esnasında iģçiliktir). Tamir-bakım esnasında kullanılacak olan sarf malzemeler Ç.L.Ġ. ce karģılanacaktır Getirilecek parça veya ceviz kömürün istenilen yerlere boģaltılması, kömür kazanlarına yüklenilmesi ve usule uygun olarak tam yanmanın gerçekleģtirilmesini sağlamalıdır. Yılda bir defa ana bacalar temizlenecektir Periyodik olarak tüm kalorifer kazanlarını, duman borularını ve bacaları temizlemek ve tüm makine ve teçhizatta oluģacak su sızıntısı, kaçaklar, çatlak ve arızalara müdahale etmek ve önlemek Isı merkezlerindeki demirbaģ makine ve teçhizatın korunmasını sağlamak, sarf malzemelerini verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek, çalıģır vaziyette teslim alınan tüm makine ve teçhizatı yine çalıģır durumda teslim etmek. Tesisin eski oluģu yüklenicinin yükümlülüklerinden kaçınmasına mazeret teģkil etmez Yüklenici firma çalıģtıracağı elemanların kalorifer ateģçi belgelerini iģe baģlarken ibraz edecek ve iģ yerinde panoya görünür yere asacaktır Yaz ve kıģ sezonu baģlamadan önce yılda iki defa ısı kanallarını kontrol edip temizleyerek izolasyonlarını yapacaktır. Ġzolasyon malzemeleri Ç.L.Ġ. ce karģılanacaktır Yüklenici ihale konusu iģi ilmin, fennin, tekniğin ve sanatın belirlediği tüm kurallara eksiksiz olarak uymak ve günlük iģleri rapor defterine ve ilgili formlara iģleyip, kontrolör nezaretinde imza altına almak zorundadır Yüklenici firma personeli verilen iģi gerektirdiği gibi yerine getirmez veya kasıt, ihmal, dikkatsizlik ile Ç.L.Ġ yi herhangi bir zarar ve ziyana uğratırsa bu zarar ve ziyan firma tarafından karģılanacaktır Isı merkezlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi esnasında kullanılacak olan her çeģit civata, elektrot, sıvı conta, silikon, kilingirik conta, salmastra keten vb. gibi sarf malzemeler Ç.L.Ġ. temin edip yüklenici firmaya gerekli yerlerde kullanılmak üzere teslim edecektir. Kullanılan malzemelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecektir. Yerinde kullanılmayan malzeme olursa yükleniciye ödettirilecektir. Kullanma hataları veya bakım hatalarından malzemeler zarar görürse, bu durum tutanakla tespit edilip bedeli firmaya - 2 -

3 3 ödettirilecektir. Örneğin bir vananın sıkarken çatlaması, elektrik motorun ayaklarının dengeli bağlanmamasından dolayı kırılması, pompaların susuz çalıģtırılarak yanması vb. gibi arızalar ĠĢletmemizde ve sorumluluk alanlarımızda olabilecek inģaat iģlerine gerekli müdahaleleri yapmak ve gerekli tamir ve tadilatlar yapılacaktır Mevcut, kurulu bulunan sistemde herhangi bir aksaklıktan dolayı bu aksaklığı gidermek için yapılacak yenileme iģlerin de kullanılacak mekanik ve elektriksel tesisatın malzemeleri Ç.L.Ġ. ye ait, iģçilikler yüklenici firma tarafından yapılacaktır. (Yenileme iģleri kalorifer kazanı, hidrofor, komple tesisatın yenilenmesi gibi iģleri vb kapsamaktadır.) Bu tür yenileme iģlerinde firma bu iģlerin yapılması esnasında iģçilik yönünden biz bu iģi yapmıyoruz diyemezler. MADDE: 3- ĠġĠN SÜRESĠ VE TEKLĠFLERĠN VERĠLME ġeklġ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : 3.1- Ġstekliler, 12(on iki) ayı kapsayacak Ģekilde ve Ģartnamede istenilen bütün giderler; (araç masrafları,yol-yemek giderleri,makine tesisat giderleri,vs.) hesaplayarak fiyat teklifinde bulunacaklardır ÇalıĢtırılacak personele brüt asgari ücret baz alınarak asgari ücretin ; a-)ekip sorumlusu(formen 1 kiģi) en az %50 fazlası, b-)kaynakçı (1 kiģi) en az %60 fazlası, c-)elektrikçi (1 kiģi) en az %60 fazlası d-) Sıhhi tesisatçı (1 kiģi) en az %50 fazlası ve e-) Kaloriferci-ateĢçi (23 kiģi) en az %30 fazlası ödenecektir Haftalık çalıģma süresi 45 saattir. Buna göre ÇalıĢma Bakanlığınca çıkarılan iģ süreleri tüzüğüne göre düzenleme yetkisi Ç.L.Ġ. ce saklı tutulacaktır. Yapılacak olan bu düzenleme bu Ģartnamenin eki sayılacaktır. MADDE : 4 ÇALIġMA ġeklġ VE ÇALIġTIRILACAK ELEMANLAR : 4.1 Yüklenici söz konusu altı ısı merkezinde bulunan kalorifer kazanları ve yardımcı donanımını çalıģtırılmasını, bakımı ve arızalandığı zaman onarımını, temizlik, yağlama gibi iģleri yapmak üzere aģağıda meslek, unvan nitelik ve sayıları belirtilen elemanları bulundurmak zorundadır. (ÇalıĢacak elemanlar eğitim aldıklarına dair belge getirecek.) Buna göre; 15 Ekim-15 Mayıs arası 27 kiģi vardiyası vardiyası vardiyası Ekip Sorumlusu 1 KiĢi (Formen) Lojmanlar 1 Sıhhi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Tesisatçı Lojmanlar - Lojmanlar - Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Elektrikçi Misafirhane 1 AteĢçi Misafirhane 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Kaynakçı Bekar 1 AteĢçi Bekar Pavyonu 1 AteĢçi Pavyonu Yeni eleme tesisleri 1 AteĢçi Yeni eleme 1 AteĢçi Yeni eleme tes. 1 AteĢçi tes. Atölye 1 AteĢçi TKĠ Saray 1 AteĢçi TKĠ Saray 1 AteĢçi - 3 -

4 4 Misafirhane Bekar Pavyonu Haftalık ateģçi değiģtirici TKĠ Saray Kontrol Müdürlüğü 1 AteĢçi 1 AteĢçi 3 KiĢi 2AteĢçi (biri değiģtirici) Kont. Kont. 14 Mayıs- 14 Ekim arası 19 kiģi vardiyası vardiyası vardiyası Ekip Sorumlusu 1 KiĢi (Formen) Lojmanlar - Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 elektrikçi Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 kaynakçı Lojmanlar 1 sıhhi tesisatçı Atölye 1 ateģçi Atölye 1 ateģçi Atölye 1 ateģçi Eleme tesisleri 1 ateģçi Eleme tesisleri 1 ateģçi Eleme tesisleri 1 ateģçi Haftalık değiģtirici 2 ateģçi TKĠ Saray Kontrol 1 ateģçi Saray 1 ateģçi Saray 1 ateģçi Mühendisliği 4.2- Yaz ve kıģ sezonunda üstlenici firma Ç.L.Ġ. deki beģ adet ısı merkezi için; Formen:En az 3 yıl deneyimli bu ve benzeri iģlerde formenlik(ekip baģı,nezaretçi, sorumlu v.b.)olacaktır. Kaynakçı; Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin metal iģleri, kaynakçılık ve benzeri bölümü mezunu veya çıraklık eğitimden kaynakçı ustalık belgesine haiz en az 5 yıl deneyimli kaynakçı sertifikası olacaktır. Elektrikçi;Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin elektrik bölümlerinden mezun olmak veya en az 5 yıl deneyimli elektrikçi ustası belgesine haiz olacaktır.) Sıhhi tesisatçı: Endüstri Meslek Lisesi tesisat teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat) bölümü mezunu,veya en az 5 yıl deneyimli Sıhhi tesisatçı ustalık belgesine haiz olacaktır. AteĢçi;Kalorifer ateģçi belgesi olacaktır vardiyasında formen,elektrikçi, kaynakçı ve sıhhi tesisatçı periyodik bakım için sürekli bulunduracaktır BeĢ ayrı ısı merkezinde günün herhangi bir saatinde meydana gelen arızalara teknik ekip olarak müdahale edeceklerdir Elektrik arızaları, motor, redüktör motoru, su pompası, elektrik motoru, fan motoru, aspiratör motorunda meydana gelen arızalar yüklenicinin ehliyetli elektrikçi ustası tarafından giderilecektir. Kullanma ve iģletme hataları dıģında kalan arızaların giderilmesinde kullanılacak malzemeler Ç.L.Ġ. ce karģılanacaktır

5 Yüklenici firma günün herhangi bir anında beģ ısı merkezinde vuku bulabilecek arızalara anında müdahale edecektir. Yüklenici tarafından yapılamayan arıza, bakım ve benzeri iģler ĠĢletmemiz elemanlarına yaptırıldığı takdirde iģçilik bedelleri yüklenicinin hak ediģinden tahsil edilecektir. 4.5-Yüklenici;beĢ ısı merkezi arasında ulaģımı ve iģin takibinin sağlamak, gerekli malzeme ve personeli taģımak için, 2008 modelden aģağı olmamak kaydıyla 1 adet çift kabinli 2200cc motor, dizel pikap bulundurmak zorunda olup, yakıtı firmaya aittir. Ayrıca aracı; firmanın bu iģle ilgili çalıģan ehliyetli elemanlarından birileri kullanacaktır Yüklenici sözleģme kapsamındaki iģlerin yapılması sırasında herhangi bir nedenle sözleģmede yazılmayan kanun, tüzük ve yönetmeliklerden sorumludur Yüklenici ile Ç.L.Ġ. Müdürlüğündeki sorumlular arasında gerekli koordinasyonun sağlanması açısından formen niteliğinde bir eleman bulundurulacaktır. Bu eleman üç vardiyadan da sorumlu olacaktır Personel ayda 26 gün esasına göre çalıģacak, haftada 1 gün (iģletmenin belirleyeceği günlerde) olarak hafta tatili kullandırılacaktır Muhtemel bir depreme karģı tesislerimizde yapılması planlanan yenileme ve onarım iģlemlerinin baģlatılması halinde, kısmi zamanlı çalıģma kapsamında 14 Mayıs/14 Ekim dönemi itibarıyla iģten çıkartılacak 8 eleman tekrar iģe döndürülmeyecektir. MADDE : 5 - ĠġĠN DENETĠMĠ : Ç.L.Ġ. tarafından tayin edilen elemanlarca yüklenici firmanın teknik elemanları karģılıklı tutulan defterlerde her gün ve her vardiyada kalorifer kazanlarının termostat sıcaklığı, sıcak su sıcaklığı, kalorifer giriģ sıcaklığı, hidrofor basınçları vb. gibi konular yazılacak, meydana gelen arızalar veya yapılan iģler deftere rapor halinde tanzim edilerek imza altına alınacaktır. MADDE : 6 - EMNĠYET TERTĠBATI : Yüklenici iģletme sırasında doğabilecek kaza, hasar, yaralanma ve ölüm dahil bütün kazalara karģı mali, hukuki cezai hükümlülükleri kabul eder. Bütün bunlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumları önlemek için gerekli olan yasal ve tüm emniyet tedbirlerini alacaktır.(yıllık kazan, hidrofor, kompresör testlerini T.M.M.O. tarafından yapılmaktadır.) Isı merkezlerinde çalıģan elemanlar iģin baģında iken kesinlikle uyumayacaktır.(iģçi sağlığı ve iģ emniyeti açısından önemli) Uyuduğu tespit edilen eleman iģçi sağlığı ve iģ emniyeti acısından risk oluģturduğu için direk olarak iģten çıkarılacaktır. MADDE : 7 - Ç.L.Ġ. NĠN VERECEĞĠ HĠZMETLER : 7.1- Isı merkezlerinde Ç.L.Ġ. tarafından temin edilen parça veya ceviz kömürü kullanılacaktır Parça veya ceviz kömür ısı merkezlerine Ç.L.Ġ. araçları ile nakledilecek ve kantar tartı fiģlerine göre teslim edilecektir

6 MADDE : 8 - KAZANLARI YAKMA SÜRESĠ : 6 Isı merkezlerindeki kalorifer kazanlarının kıģ sezonu baģlangıç tarihi ĠĢletme Müdürlüğümüzün isteği doğrultusunda mevsim koģullarına göre ayarlanacaktır. Kazanların Su ÇıkıĢ Sıcaklıkları: DıĢ hava sıcaklığı Kalorifere giden su sıcaklığı + 15 C C C C C C 0 0 C C 0-5 C C 0 uygun olacak Ģekilde yakılacaktır. Bu sıcaklık dereceleri % 10 dan fazla veya eksik olmayacaktır. MADDE : 9 - ÇALIġANLARIN SAĞLIK DURUMLARI VE Ġġ GÜVENLĠKLERĠ : 9.1- Yüklenici çalıģtıracağı elemanlar için 4857 Sayılı ĠĢ Kanununa istinaden çıkarılmıģ olan tüzük ve yönetmelikler ve ĠLO standartlarına uygun iģ ve iģçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici firma ihale kapsamındaki iģ yerinde meydana gelebilecek her türlü iģ kazası ve hasar ile bunların sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanma ve ölüm dahil bütün risklere karģı mali, hukuki ve cezai yükümlülükleri kabul eder. Tüm emniyet tedbirlerinin alınmasına rağmen ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu yükleniciye aittir ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği yönünden alınacak ve alınması gerekli tüm yükümlülük yükleniciye aittir. Tesisler ve çalıģma sahalarında Ç.L.Ġ.'nin sorumluluğu altında olan bina, makine ekipmanı ve koruyucu malzemelerde meydana gelebilecek arıza ve hasarlar Ç.L.Ġ yetkililerine yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı olarak bildirilmeyen arızalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü iģ kazalarından yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği kurallarına aynen uymak zorundadır. Meydana gelecek iģ kazalarından sorumlu olduğu gibi iģletmenin uğrayacağı zarar ve ziyan ile bundan doğacak mali hukuki ve cezai sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Isı merkezlerinde çalıģacak elemanlara iģçi sağlığı ve iģ güvenliği hükümlerine uygun olarak her yıl iģ elbisesi, iģ eldiveni, ısıya ve darbelere dayanıklı ayakkabı, çizme, toz maskesi gibi koruyucu malzemeleri (ayakkabı-çizme-yağmurluk-baret-eldiven-toz maskesi-ecza dolabı) vermek idareye, kullanımlarını sağlamak ise yükleniciye aittir. MADDE : 10 ĠSTĠHKAKIN ÖDENMESĠ : Aylık faturalar, her ayın son gününde tanzim edilecektir Fatura ile birlikte bir önceki aya ait KDV, SGK prim, vergi borçlarının ödendiğine dair belgeyi verecektir. Yüklenici çalıģan personelinin bir ay önceki aya ait maaģlarının ödendiğine dair maaģ bordroları ile devam puantajlarını da vermek zorundadır. Bu belgelerin ibraz edilememesi durumunda yükleniciye ödeme yapılmayarak faturası bekletilecektir Yükleniciye aylık ödeme yapıldığında iģçilerin maaģı geciktirilmeden eksiksiz bir Ģekilde derhal ödenecektir. Ödenmediği Ç.L.Ġ.'ce tespit edildiğinde yüklenicinin istihkakından uygun bir kısmı tutularak bu meblağ yüklenici adına çalıģanlara ödenecektir. Ç.L.Ġ. dini ve - 6 -

7 7 milli bayramlarda yapılan çalıģmalarda yükleniciye çalıģan sayısına göre asgari ücret üzerinden bir yevmiye fazla ödeme yapacaktır. (Bu ödeme teklif fiyata dahil değildir). Yüklenici de buradan almıģ olduğu ücreti çalıģanlarına yasa hükümleri doğrultusunda ödeyecektir. Bayramlarda yapılacak çalıģmalarda çalıģacak eleman sayısı Ç.L.Ġ. nin talebine göre belirlenecektir. Ödemede çalıģan sayısına göre yapılacaktır Yüklenicinin SGK'ya olan borçlarının yatırılmadığı, SGK tarafından Ç.L.Ġ.'ye bildirildiğinde istihkakından kesinti yapılarak SGK'ya yatırılacaktır Yüklenici, gerek çalıģanlarına aylık ödemelerini geciktirmesi, gerekse SGK veya ilgili kurumlara olan yasal hükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği ve bu durumunda bir alıģkanlık haline getirildiği anlaģıldığı takdirde süre bitimi beklemeden sözleģme fesih edilebilecektir Yüklenici firma bir önceki geçmiģ aya ait çalıģtırmıģ olduğu iģçilerin imzalı bordrolarını verecektir Yüklenici firma adına iģin takibi, hak ediģlerin hazırlanması, imzalanması ve iģ düzeninin sağlanması için çalıģanlardan biri noter aracılığı ile yetkilendirilecektir Yüklenici,çalıĢan personelin ücretlerini açılacak banka hesap numaralarına yatıracaktır. MADDE : 11 - CEZALAR : Yüklenici madde 8 de belirtilen kazan suyu çıkıģ sıcaklıklarını % 10 tolerans içerisinde kalmak suretiyle tutturmak mecburiyetindedir. Aksi halde istenilen sıcaklığı elde edemez ise her gün için o ay ki istihkakın % 03 (bindeüç) ü oranında ceza kesilecektir Günün herhangi bir saatinde meydana gelen arızaların giderilmesi yüklenici firma tarafından geciktirilirse o ay ki istihkakından 100,00 TL ceza kesilecektir BeĢ ısı merkezi arasında ulaģımı sağlayan iģin takibinin, gerekli malzeme ve personeli taģımak için yüklenici,1 adet çift kabinli pikap bulundurmak zorundadır. Söz konusu aracın bulundurulmaması halinde her gün için 200 TL yüklenici firmanın hak ediģinden kesilecektir. Ayrıca, araç yakıt yokluğundan çalıģamaz durumdaysa her gün için 200 TL hak ediģinden kesilecektir ĠĢten ayrılan bir eleman olursa üç gün içersinde istenilen vasıflara uygun bir eleman iģe baģlatılacaktır. Bu sürenin aģılması halinde her aģılan gün için 1 (bir) günlük brüt asgari (kiģi baģına) ücretin 5 katı oranında ceza tahakkuk ettirilir. Hesaplanan bu ceza yüklenicinin ilk istihkakından kesilir Yüklenici idareden hakediģini almasını müteakip bu iģte çalıģtırmıģ olduğu personelin tamamının ücretlerini en geç 5 (beģ) iģ günü içerisinde ödemek zorundadır. Personel ücretlerinin tamamının 5(beĢ) iģ günü içinde ödenmemesi veya bir kısmının ödenip bir kısmının ödenmemesi durumunda; Ġdarenin, Yüklenici hesabına hakediģini ödendiği tarihi izleyen altıncı iģ günü için 300,00 TL, yedinci iģgünü için 500,00 TL, sekizinci iģ günü için 750,00 TL, dokuzuncu iģ günü ve bu günden sonraki her gün için 1000,00 er TL ceza uygulanır. Cezalar toplanarak hak ediģten kesilir

8 8 Örnek: Personel ücretleri 6. Gün ödenmemesi halinde 300,00TL Personel ücretleri 7. Gün ödenmemesi halinde 300,00 TL+500,00TL =800,00TL Personel ücretleri 8. Gün ödenmemesi halinde 800,00TL +750,00TL= 1550,00TL Personel ücretleri 9. Gün ödenmemesi halinde 1550,00 TL+1000,00TL 2550,00TL Dokuzuncu gün ve takip eden günlerde her gün için 1000,00 er TL ile birlikte bir önceki günün ceza tutarı toplanarak ceza uygulaması yapılır. MADDE : 12 - YÜKLENĠCĠNĠN VERECEĞĠ BELGELER VE UYACAĞI HUSUSLAR : Yüklenici, çalıģtıracağı personeli için, aģağıda belirtilen belgeleri hizmete baģlamadan önce Ç.L.Ġ.'ye ibraz etmek zorundadır; 1) Savcılıktan sabıkasızlık belgesi, 2) Ġkametgah belgesi, 3) Nüfus cüzdanı sureti, 4) Askerliğini yapmıģ olduğunu gösterir belge,(erkekler için) 5) Sağlık kuruluģundan alınmıģ sağlık raporu, 6) Öğrenim belgesi,veya sertifikası 7) 4 adet fotoğraf, 8) SGK ĠĢe giriģ bildirgeleri, Yüklenici aylık istihkakını alabilmesi için bir önceki aya ait; 1) Aylık sigorta primlerinin ödendiğini gösterir belge, 2) 4 aylık sigorta primleri bordrosu, 3) Aylık ücret tediye bordrosu, 4) Muhtasar beyannamesi ve kanunların emrettiği diğer hususları, yasalara uygun olarak belgelemek zorundadır ĠĢi alacak olan Yüklenici, sözleģmenin taraflarca imzalanmasından sonra, iģ yerinin bağlı bulunduğu Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne baģvurarak iģ yeri numarası alacak ve çalıģtıracağı personelini bildirerek sigortalanmasını sağladıktan sonra, yüklenici personeli iģe baģlatacaktır Yüklenici, 4857 sayılı, iģ yasasının ilgili maddeleri gereğince ve SGK tüzüğüne göre, iģçilerin aylık ücret bordrolarının (iģçilerin imzası bulunan ve ödenen meblağı gösterir) birer nüshası ile sigorta primlerinin miktarını ve SGK'ya yatırıldığını gösterir belgelerin birer örneğini ertesi ayın istihkakı yapılırken Ç.L.Ġ.'ye ibraz edecektir. Aksi halde hak ediģ ödenmeyecektir Hak ediģ ödenmesinde, iģ kanununun 32. maddesi uygulanacaktır Yüklenici, bu Ģartnamenin kapsamına giren tüm personelin iģvereni olarak, iģ kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ile diğer kanun, tüzük ve Yönetmelik hükümlerini aynen uygulayacaktır. Bu uygulamalardan ileride doğabilecek hukuki, mali ve cezai mükellefiyetlerin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder ÇalıĢtırılacak elemanların, mevzuat gereği iģe baģlamadan önce SGK'ya bildirilmesi ve bu bildirime iliģkin belge, - 8 -

9 ĠĢe baģlamadan önce SGK'dan alınmıģ iģyeri numarası, MADDE : 13 - SĠGORTA ĠLĠġKĠLERĠ VE KIDEM TAZMĠNATLARI : Yüklenici, çalıģtıracağı elemanlar hakkında çalıģma, sağlık ve iģçi sigortaları masraflarının gerektirdiği yükümlülüklerini yasal süreleri içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür Yüklenici tarafından çalıģtırılan iģçilerin Ģikayeti üzerine Ç.L.Ġ yukarıda öngörülen hükümler uyarınca iģçilerin hak sahibi oldukları bir önceki aya ait ücretleri alamadıklarını belgelemeleri halinde yüklenicinin hak ediģinden yüklenici adına iģçilere ödenecektir Yüklenici tarafından çalıģtırılan sigortalılarla ilgili prim belgeleri SGK'ya verilmemiģ ise, SGK bu durumu Ç.L.Ġ.'ye bildirdiği zaman iģ yerinden dolayı tahakkuku muhtemel sigorta primi ve gecikme zammını karģılamak üzere hak ediģinden kesinti yapılarak SGK'ya yatırılacaktır. Hak ediģ miktarı yüklenicinin SGK'ya olan borcunu karģılamaz ise bakiye borç daha sonra ödenecek olan hak ediģinden kesilerek SGK'ya ödeme yapılacaktır Yüklenicinin yanında çalıģtıracağı elemanların yürürlükteki mevzuat gereği tüm sosyal hak ücret ve tazminatlarından yüklenici sorumludur. Ç.L.Ġ.'nin bu hususlardan sorumluluğu olmayacaktır. MADDE : 14 DĠĞER HÜKÜMLER : Ç.L.Ġ. nin çalıģma koģulları değiģtiği zaman örneğin doğalgaz kullanımına geçilmesi durumunda eleman eksiltebilir veya yeni tesisleģme durumunda Ģartlara göre eleman artırımına gidilir, bu gibi durumlarda firmanın teklif mektubundaki teklif ettiği birim fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır Ç.L.Ġ. nin görevlendirmesi durumunda diğer resmi dairelerin (okullar, hastane, karakol, kaymakamlık vb) kalorifer sistemlerine yardımcı olunacaktır Ayda 26 gün üzerinden kiģi baģına öğle yemeği ücreti brüt 4,59 TL/gün nakden ve ayda 26 gün üzerinden kiģi baģına yol ücreti brüt 2,50 TL/gün nakden ödenecektir ĠĢ kazaları, meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 olarak uygulanacaktır Hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalıģmalarda ücret ödeme iģlemleri 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre yapılır. Ayrıca istisnai olarak genel ve resmi tatil aralarına rastlayan ve Bakanlar Kurulunca idari izin verilen günler iģ günü olup yüklenici firma çalıģanları fazla mesai veya her hangi bir ek ücret talebinde bulunamayacak ve normal çalıģmalarına devam edeceklerdir Yüklenici iģe baģlamadan en az bir gün önce Ģartnamede belirtilen 1 adet pikap ve 48 kalemlik teçhizatı eksiksiz getirerek ĠĢletmemize teslim edecektir. Sıra Malzemenin Adı : Miktarı : No : 1 - EL ARABASI 10 ad. 2 - YILDIZ ANAHTAR TAKIMI 1 tk. 3 - ġarzli ÇĠFT DÖNERLĠ MATKAP(14 W) 1 ad. 4 - SĠLĠKON TABANCASI 2 ad

10 w ÇANTA KAYNAK MAKĠNASI 1 ad. 6 - BÜYÜK CIRCIR KOLU (32 lik) 1 ad. 7 - ĠÇ SEKMAN PENSESĠ (DÜZ) 1 ad 8 - DARBELĠ MATKAP ve UÇLARI (1-16 mm) 1 tk. 9 - DIġ SEKMAN PENSESĠ(DÜZ) 1 ad 10 - GÖNYE 1 ad PENSE 3 ad YANKESKĠ 2 ad KARGABURNU 1 ad DÜZAĞIZ TORNAVĠDA 4 ad KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ 5 ad KONTROL KALEMĠ 2 ad ALYAN ANAHTAR TAKIMI 1 tk DEMĠR TESTERE KOLU 1 ad ÖLÇÜ ALETĠ-AVOMETRE 1 ad KÜÇÜK SPREYAL TAġI 1 ad BÜYÜK SPREYAL TAġI 1 ad AYARLI PENSE-PAPAĞAN 1 ad METRELĠK ÇELĠKMETRE 6 ad YILDIZ TORNAVĠDA 4 ad EL FENERĠ (PĠLLĠ) 6 ad ġarzli EL FENERĠ 1 ad MAKARALI ARA KABLOSU 30 MT 1 ad ÜÇGEN EĞE 2 ad DÜZ EĞE 2 ad PLASTĠK BORU YAPIġTIRMA MAK. 1 tk KURBAĞACIK(10 luk) 1 ad 32 - KURBAĞACIK(12 lik) 1 ad 33 - KURBAĞACIK(14 lük) 1 Ad) 34 - BORU ANAHTARI (MAġALI) 1 1 ad 35 - LOKMA TAKIMI (1/2)(7/8-30/32) 1 tk. 36-1/2-2 YE KADAR BORU PAFTA TAKIMI 1 tk TEL FIRÇA (KAYNAKÇI ĠÇĠN) 5 ad DÜZ ANAHTAR TAKIMI 1 tk BORU ANAHTAR(MAġALI) 1 ½ 1 Ad 40 - KERPETEN 2 ad 41 - SAPLI SÜPÜRGE (OT SÜPÜRGE) 30 ad GEMĠCĠ KÜREĞĠ 10 ad TAKIM ÇANTASI 2 ad HAVYA (LEHĠM VE PASTASI) 1 ad BORU ANAHTARI(MAġALI) 2 1 ad 46 - ZĠNCĠRLĠ BORU ANAHTARI 4 1 ad 47 - ĠÇ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 ad 48 - DIġ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 ad ĠĢ bu Ģartname 10 sayfa ve 14 maddeden ibarettir

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR 1 T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ., ihale sonucunda

Detaylı

T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr T.K.Ġ. KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu şartnamede Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Ç.L.İ., ihale sonucunda

Detaylı

TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ

TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Malzemesiz; AĢçılık, Garsonluk, BulaĢıkçılık, Sekreterlik, Marangoz Ustalığı, ĠnĢaat Ustalığı, Elektronik Ustalığı,

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA İ HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN TANIMI: Ege Linyitleri

Detaylı

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015

T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 T.K.İ. KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN TAŞIMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 2015 1-İŞİN TANIMI: Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü personelinin

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ÜZERE ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠNDEN HĠZMET ALIMI

ÜZERE ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠNDEN HĠZMET ALIMI TKĠ KURUMU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI KANUN GEREĞĠ ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANI OLARAK KISMĠ ZAMANLI ÇALIġACAK ġekġlde OLMAK ÜZERE

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ

AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ 1 ĠġĠN TANIMI : E.L.Ġ. MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIġTIRILMASI VE BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ TEKNĠK ġartnamesġ 2014-2015 Ç.L.İ açık ocak sahasında

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

1 İŞİN TANIMI : 2 İŞİN KONUSU :

1 İŞİN TANIMI : 2 İŞİN KONUSU : 1 İŞİN TANIMI : T.K.İ. E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAK SAHASINDA BULUNAN SU TULUMBALARININ ÇALIŞTIRILMASI VE BAKIMI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015-2016 Ç.L.İ açık ocak sahasında;

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Tarar No: 84 Sayfa No: 1/17 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 05.01.2012 Rapor Sayısı : YMM 122/ 150-01 ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ġükrü

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: Kanuni ikametgâhı, Adana/Yüreğir/Sinanpaşa Girne Bulvarı 78/A olan Atak Power ( Bundan sonra Atak Power diye anılacaktır) ile kanuni ikametgahı;... adresi

Detaylı

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar

EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar EPDK SERTĠFĠKA YÖNETMELĠĞĠ GEREĞĠ DOĞUGAZ TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLMĠġ SERTĠFĠKALI FĠRMA OLABĠLMEK ĠÇĠN GEREKLĠ ġartlar MuĢ, Bitlis, Bingöl, Tatvan ve Güroymak Doğalgaz Dağıtım Bölgesi sınırları içerisinde

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.03.00/ 73 Konu : Veri paylaģımı 08.02.2011 GENELGE 2011/14 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. YAPILACAK İŞ 3 3. SATIN ALINACAK MLAZEME/HİZMET VE ADETLERİ..3 4. TONER

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER NİN; Bölümü Programı : Muhasebe ve Vergi Bölümü : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog. Adı Soyadı : Sınıf

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI. I - ĠHALENĠN KONUSU VE BAġVURUYA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR 1 T.C. HAMUR ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI ĠHALE ĠLANI Birliğimizce Hamur İlçesi Köy Yollarına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yapım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-020 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE (SIRA NO: 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) OLUŞTURMAKTADIR. 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır.

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır. TEKNİK ŞARTNAME İşin Konusu: Madde 1. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet binasında temizlik, şoförlük, büro hizmeti ve teknik personel hizmetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan hizmet alım işidir.

Detaylı

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ İçindekiler SUNUŞ...1 İŞLETME PROJESİ GEREKÇELERİ...4 Personel Giderleri...5 İşletme Giderleri... 6 Bakım Onarım ve Sosyal Tesis Giderleri...6 Çeşitli Giderler...6 Sigorta Giderleri...6

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :...

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... 2- SÖZLEġME KONUSU 13.000.000 kg ham fındık yağının; 6 parti halinde

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü KOMPOZİT DÖKÜM KALDIRIM SINIR ELEMANI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Kompozit döküm kaldırım sınır elemanı Alımı İşi 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Madde 2.ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN SORUMLULUK ALANLARI:

Madde 2.ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN SORUMLULUK ALANLARI: Madde l. İŞİN KONUSU: RUMELİ ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ RUMELĠ Üniversitesi birimlerine ait binaların dıģ ve iç güvenliği, çalıģan idari ve akademik personelin ve

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı