T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr"

Transkript

1 1 T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ. ihale sonucunda bu Ģartnamede tarifi edilen iģleri yapacak olan gerçek ve tüzel kiģiler ise yüklenici olarak tanımlanacaktır. Ġhalede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü, ihale makamı olarak iģin bir kısmını değil tamamını ihale ettiğinden 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 1. ve 21. maddeleri anlamında alt/üst iģveren nosyonu içersinde mütalaa edilmeyecektir. MADDE : 1 - ĠġĠN ESASI VE TANIMI : Ç.L.Ġ. Müdürlüğünün sosyal yerleģim yeri, misafirhanesi, termik santral yanı yeni kriplaj tesisi, Saray Kontrol Mühendisliği ve atölye binalarının yanında bulunan toplam 6 adet ısı merkezinin iģletilmesi, kazan boyler, hidrofor ve yardımcı tesisatının periyodik bakımı, tadilat ve gerekli onarım ile çevre ısı kanallarında ki boruların izolasyonunun kontrolü, temizlenmesi ve gerekli tüm iģlerin iģ bu Ģartname esasları dahilinde 15 Ekim- 15 Mayıs tarihleri arsında (7 ay) en az 27 elemanla, 16 Mayıs- 14 Ekim arasında ise (5 ay) 19 elemanla olacak Ģekilde kısmi zamanlı çalıģma yaptırılması iģidir. MADDE : 2 - YAPILACAK ĠġLERĠN GENEL ESASLARI : 2.1- Bu Ģartnamede Ç.L.Ġ. Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sosyal YerleĢim yerindeki 120 M 2 lik 2 adet, Saray Kontrol Mühendisliğinde bulunan 2 adet 50 m2 lik, misafirhanede bulunan 30 m 2 lik 1 adet, atölye binaları yanında bulunan, 80 M 2 lik 2adet, Sıra Takipte bulunan 1 adet 30m2 kalorifer kazanı, termik santral yani yeni eleme tesislerinde bulunan 30 M 2 lik 2 adet ve yardımcı tesisatın (boyler, hidrofor, soğuk su tankı, kazanı, kompresör, siklonlar, filtreler, pompalar, vana, helezon, elektrik motorlarının ve komple elektrik tesisatının vs.) 12 (on iki) ay süreyle çalıģtırılması ve bakımlarının yapılması, 2.2- Ç.L.Ġ. den temin edilecek parça kömürü veya ceviz kömürü, taģ ve yabancı maddelerden ayırarak kazanlara nakledilecek ve usulüne uygun kazanların randımanlı bir Ģekilde yanması sağlanacaktır Kazanlardan çıkan kül, cüruf, toz ve diğer atıklar gösterilen bir yere boģaltılacak. Biriken atıkları Ç.L.Ġ araçlarına yükleyerek ocak sahasına boģaltılmasını sağlayacaktır Isı merkezlerinin iç ve dıģ mekanlarının (ısı merkezi ve lojmanlar arasındaki kalorifer borularının geçtiği kanalların çevresi) temizliği ile ĠĢletmemiz lojmanlarının çevre temizliği ve çevre düzenlenmesi (çimlerin biçilmesi, sulanması ve bakımı) vb. gibi iģleri gündüz vardiyasında yaz ve kıģ sezonunda devamlı olarak yapılacaktır Kalorifer kazanlarının ateģ ve duman borularını haftada en az iki defa temizlemek, siklonları ve filtreleri, bacaları temizleyip bakımını yapacaktır Su pompalarının, vanaların, boruların su sızıntısını önlemek, gerekli tamiratını yapmak. (Örnek; salmastra, conta, silikon ve kaynak ile gidermek) Sosyal YerleĢim yerinde bulunan dizel aydınlatma jeneratörünün temizliğini yapmak ve haftada bir defa periyodik olarak çalıģtırılacaktır

2 Soğuk su deposu ve boylerden her yıl en az bir defa suları boģaltılıp temizlendikten sonra boyanacaktır. (Ġçeride biriken çamur ve atıklar dıģarıya atılacak) 2.8- Arızalanan kazanların duman boruları, ateģ boruları ve diğer müģtemilatın tamir ve bakımı gerekli önlemler alındıktan sonra iģleri aksatmayacak Ģekilde kendi imkanları ile yapmak. Elektrik panoları, elektrik motorlarının ve elektrik tesisatının bakımını yapmak KıĢ ve yaz sezonunda Sosyal YerleĢim Lojmanları, atölye, idari binalar, misafirhane ile sıra takip binası, termik santral yanı eleme tesisleri ısı merkezleri 3 vardiya halinde çalıģtırılacaktır. Bu çalıģma vardiyalarını Ç.L.Ġ. değiģtirebilir Yüklenici firma arızalanan kazan ve müģtemilatın yıllık tamir, bakım ve onarımlarını (boyler, pompa, vana, hidrofor, denge tankı, elektrik motoru, elektrik tesisatı ve mekanik aksamlar) yaz sezonunda kendi imkanları ile yaparak her üç sistemi kıģ sezonuna hazırlayacaktır. (Burada firmadan istenilen söz konusu tamir ve bakımların yapılması esnasında iģçiliktir). Tamir-bakım esnasında kullanılacak olan sarf malzemeler Ç.L.Ġ. ce karģılanacaktır Getirilecek parça veya ceviz kömürün istenilen yerlere boģaltılması, kömür kazanlarına yüklenilmesi ve usule uygun olarak tam yanmanın gerçekleģtirilmesini sağlamalıdır. Yılda bir defa ana bacalar temizlenecektir Periyodik olarak tüm kalorifer kazanlarını, duman borularını ve bacaları temizlemek ve tüm makine ve teçhizatta oluģacak su sızıntısı, kaçaklar, çatlak ve arızalara müdahale etmek ve önlemek Isı merkezlerindeki demirbaģ makine ve teçhizatın korunmasını sağlamak, sarf malzemelerini verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek, çalıģır vaziyette teslim alınan tüm makine ve teçhizatı yine çalıģır durumda teslim etmek. Tesisin eski oluģu yüklenicinin yükümlülüklerinden kaçınmasına mazeret teģkil etmez Yüklenici firma çalıģtıracağı elemanların kalorifer ateģçi belgelerini iģe baģlarken ibraz edecek ve iģ yerinde panoya görünür yere asacaktır Yaz ve kıģ sezonu baģlamadan önce yılda iki defa ısı kanallarını kontrol edip temizleyerek izolasyonlarını yapacaktır. Ġzolasyon malzemeleri Ç.L.Ġ. ce karģılanacaktır Yüklenici ihale konusu iģi ilmin, fennin, tekniğin ve sanatın belirlediği tüm kurallara eksiksiz olarak uymak ve günlük iģleri rapor defterine ve ilgili formlara iģleyip, kontrolör nezaretinde imza altına almak zorundadır Yüklenici firma personeli verilen iģi gerektirdiği gibi yerine getirmez veya kasıt, ihmal, dikkatsizlik ile Ç.L.Ġ yi herhangi bir zarar ve ziyana uğratırsa bu zarar ve ziyan firma tarafından karģılanacaktır Isı merkezlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi esnasında kullanılacak olan her çeģit civata, elektrot, sıvı conta, silikon, kilingirik conta, salmastra keten vb. gibi sarf malzemeler Ç.L.Ġ. temin edip yüklenici firmaya gerekli yerlerde kullanılmak üzere teslim edecektir. Kullanılan malzemelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecektir. Yerinde kullanılmayan malzeme olursa yükleniciye ödettirilecektir. Kullanma hataları veya bakım hatalarından malzemeler zarar görürse, bu durum tutanakla tespit edilip bedeli firmaya - 2 -

3 3 ödettirilecektir. Örneğin bir vananın sıkarken çatlaması, elektrik motorun ayaklarının dengeli bağlanmamasından dolayı kırılması, pompaların susuz çalıģtırılarak yanması vb. gibi arızalar ĠĢletmemizde ve sorumluluk alanlarımızda olabilecek inģaat iģlerine gerekli müdahaleleri yapmak ve gerekli tamir ve tadilatlar yapılacaktır Mevcut, kurulu bulunan sistemde herhangi bir aksaklıktan dolayı bu aksaklığı gidermek için yapılacak yenileme iģlerin de kullanılacak mekanik ve elektriksel tesisatın malzemeleri Ç.L.Ġ. ye ait, iģçilikler yüklenici firma tarafından yapılacaktır. (Yenileme iģleri kalorifer kazanı, hidrofor, komple tesisatın yenilenmesi gibi iģleri vb kapsamaktadır.) Bu tür yenileme iģlerinde firma bu iģlerin yapılması esnasında iģçilik yönünden biz bu iģi yapmıyoruz diyemezler. MADDE: 3- ĠġĠN SÜRESĠ VE TEKLĠFLERĠN VERĠLME ġeklġ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : 3.1- Ġstekliler, 12(on iki) ayı kapsayacak Ģekilde ve Ģartnamede istenilen bütün giderler; (araç masrafları,yol-yemek giderleri,makine tesisat giderleri,vs.) hesaplayarak fiyat teklifinde bulunacaklardır ÇalıĢtırılacak personele brüt asgari ücret baz alınarak asgari ücretin ; a-)ekip sorumlusu(formen 1 kiģi) en az %50 fazlası, b-)kaynakçı (1 kiģi) en az %60 fazlası, c-)elektrikçi (1 kiģi) en az %60 fazlası d-) Sıhhi tesisatçı (1 kiģi) en az %50 fazlası ve e-) Kaloriferci-ateĢçi (23 kiģi) en az %30 fazlası ödenecektir Haftalık çalıģma süresi 45 saattir. Buna göre ÇalıĢma Bakanlığınca çıkarılan iģ süreleri tüzüğüne göre düzenleme yetkisi Ç.L.Ġ. ce saklı tutulacaktır. Yapılacak olan bu düzenleme bu Ģartnamenin eki sayılacaktır. MADDE : 4 ÇALIġMA ġeklġ VE ÇALIġTIRILACAK ELEMANLAR : 4.1 Yüklenici söz konusu altı ısı merkezinde bulunan kalorifer kazanları ve yardımcı donanımını çalıģtırılmasını, bakımı ve arızalandığı zaman onarımını, temizlik, yağlama gibi iģleri yapmak üzere aģağıda meslek, unvan nitelik ve sayıları belirtilen elemanları bulundurmak zorundadır. (ÇalıĢacak elemanlar eğitim aldıklarına dair belge getirecek.) Buna göre; 15 Ekim-15 Mayıs arası 27 kiģi vardiyası vardiyası vardiyası Ekip Sorumlusu 1 KiĢi (Formen) Lojmanlar 1 Sıhhi Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Tesisatçı Lojmanlar - Lojmanlar - Lojmanlar 1 AteĢçi Lojmanlar 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Atölye 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Elektrikçi Misafirhane 1 AteĢçi Misafirhane 1 AteĢçi Lojmanlar 1 Kaynakçı Bekar 1 AteĢçi Bekar Pavyonu 1 AteĢçi Pavyonu Yeni eleme tesisleri 1 AteĢçi Yeni eleme 1 AteĢçi Yeni eleme tes. 1 AteĢçi tes. Atölye 1 AteĢçi TKĠ Saray 1 AteĢçi TKĠ Saray 1 AteĢçi - 3 -

4 4 Misafirhane Bekar Pavyonu Haftalık ateģçi değiģtirici TKĠ Saray Kontrol Müdürlüğü 1 AteĢçi 1 AteĢçi 3 KiĢi 2AteĢçi (biri değiģtirici) Kont. Kont. 14 Mayıs- 14 Ekim arası 19 kiģi vardiyası vardiyası vardiyası Ekip Sorumlusu 1 KiĢi (Formen) Lojmanlar - Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 elektrikçi Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 ateģçi Lojmanlar 1 kaynakçı Lojmanlar 1 sıhhi tesisatçı Atölye 1 ateģçi Atölye 1 ateģçi Atölye 1 ateģçi Eleme tesisleri 1 ateģçi Eleme tesisleri 1 ateģçi Eleme tesisleri 1 ateģçi Haftalık değiģtirici 2 ateģçi TKĠ Saray Kontrol 1 ateģçi Saray 1 ateģçi Saray 1 ateģçi Mühendisliği 4.2- Yaz ve kıģ sezonunda üstlenici firma Ç.L.Ġ. deki beģ adet ısı merkezi için; Formen:En az 3 yıl deneyimli bu ve benzeri iģlerde formenlik(ekip baģı,nezaretçi, sorumlu v.b.)olacaktır. Kaynakçı; Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin metal iģleri, kaynakçılık ve benzeri bölümü mezunu veya çıraklık eğitimden kaynakçı ustalık belgesine haiz en az 5 yıl deneyimli kaynakçı sertifikası olacaktır. Elektrikçi;Endüstri Meslek Lisesi/Teknik Liselerin elektrik bölümlerinden mezun olmak veya en az 5 yıl deneyimli elektrikçi ustası belgesine haiz olacaktır.) Sıhhi tesisatçı: Endüstri Meslek Lisesi tesisat teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat) bölümü mezunu,veya en az 5 yıl deneyimli Sıhhi tesisatçı ustalık belgesine haiz olacaktır. AteĢçi;Kalorifer ateģçi belgesi olacaktır vardiyasında formen,elektrikçi, kaynakçı ve sıhhi tesisatçı periyodik bakım için sürekli bulunduracaktır BeĢ ayrı ısı merkezinde günün herhangi bir saatinde meydana gelen arızalara teknik ekip olarak müdahale edeceklerdir Elektrik arızaları, motor, redüktör motoru, su pompası, elektrik motoru, fan motoru, aspiratör motorunda meydana gelen arızalar yüklenicinin ehliyetli elektrikçi ustası tarafından giderilecektir. Kullanma ve iģletme hataları dıģında kalan arızaların giderilmesinde kullanılacak malzemeler Ç.L.Ġ. ce karģılanacaktır

5 Yüklenici firma günün herhangi bir anında beģ ısı merkezinde vuku bulabilecek arızalara anında müdahale edecektir. Yüklenici tarafından yapılamayan arıza, bakım ve benzeri iģler ĠĢletmemiz elemanlarına yaptırıldığı takdirde iģçilik bedelleri yüklenicinin hak ediģinden tahsil edilecektir. 4.5-Yüklenici;beĢ ısı merkezi arasında ulaģımı ve iģin takibinin sağlamak, gerekli malzeme ve personeli taģımak için, 2008 modelden aģağı olmamak kaydıyla 1 adet çift kabinli 2200cc motor, dizel pikap bulundurmak zorunda olup, yakıtı firmaya aittir. Ayrıca aracı; firmanın bu iģle ilgili çalıģan ehliyetli elemanlarından birileri kullanacaktır Yüklenici sözleģme kapsamındaki iģlerin yapılması sırasında herhangi bir nedenle sözleģmede yazılmayan kanun, tüzük ve yönetmeliklerden sorumludur Yüklenici ile Ç.L.Ġ. Müdürlüğündeki sorumlular arasında gerekli koordinasyonun sağlanması açısından formen niteliğinde bir eleman bulundurulacaktır. Bu eleman üç vardiyadan da sorumlu olacaktır Personel ayda 26 gün esasına göre çalıģacak, haftada 1 gün (iģletmenin belirleyeceği günlerde) olarak hafta tatili kullandırılacaktır Muhtemel bir depreme karģı tesislerimizde yapılması planlanan yenileme ve onarım iģlemlerinin baģlatılması halinde, kısmi zamanlı çalıģma kapsamında 14 Mayıs/14 Ekim dönemi itibarıyla iģten çıkartılacak 8 eleman tekrar iģe döndürülmeyecektir. MADDE : 5 - ĠġĠN DENETĠMĠ : Ç.L.Ġ. tarafından tayin edilen elemanlarca yüklenici firmanın teknik elemanları karģılıklı tutulan defterlerde her gün ve her vardiyada kalorifer kazanlarının termostat sıcaklığı, sıcak su sıcaklığı, kalorifer giriģ sıcaklığı, hidrofor basınçları vb. gibi konular yazılacak, meydana gelen arızalar veya yapılan iģler deftere rapor halinde tanzim edilerek imza altına alınacaktır. MADDE : 6 - EMNĠYET TERTĠBATI : Yüklenici iģletme sırasında doğabilecek kaza, hasar, yaralanma ve ölüm dahil bütün kazalara karģı mali, hukuki cezai hükümlülükleri kabul eder. Bütün bunlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Bu durumları önlemek için gerekli olan yasal ve tüm emniyet tedbirlerini alacaktır.(yıllık kazan, hidrofor, kompresör testlerini T.M.M.O. tarafından yapılmaktadır.) Isı merkezlerinde çalıģan elemanlar iģin baģında iken kesinlikle uyumayacaktır.(iģçi sağlığı ve iģ emniyeti açısından önemli) Uyuduğu tespit edilen eleman iģçi sağlığı ve iģ emniyeti acısından risk oluģturduğu için direk olarak iģten çıkarılacaktır. MADDE : 7 - Ç.L.Ġ. NĠN VERECEĞĠ HĠZMETLER : 7.1- Isı merkezlerinde Ç.L.Ġ. tarafından temin edilen parça veya ceviz kömürü kullanılacaktır Parça veya ceviz kömür ısı merkezlerine Ç.L.Ġ. araçları ile nakledilecek ve kantar tartı fiģlerine göre teslim edilecektir

6 MADDE : 8 - KAZANLARI YAKMA SÜRESĠ : 6 Isı merkezlerindeki kalorifer kazanlarının kıģ sezonu baģlangıç tarihi ĠĢletme Müdürlüğümüzün isteği doğrultusunda mevsim koģullarına göre ayarlanacaktır. Kazanların Su ÇıkıĢ Sıcaklıkları: DıĢ hava sıcaklığı Kalorifere giden su sıcaklığı + 15 C C C C C C 0 0 C C 0-5 C C 0 uygun olacak Ģekilde yakılacaktır. Bu sıcaklık dereceleri % 10 dan fazla veya eksik olmayacaktır. MADDE : 9 - ÇALIġANLARIN SAĞLIK DURUMLARI VE Ġġ GÜVENLĠKLERĠ : 9.1- Yüklenici çalıģtıracağı elemanlar için 4857 Sayılı ĠĢ Kanununa istinaden çıkarılmıģ olan tüzük ve yönetmelikler ve ĠLO standartlarına uygun iģ ve iģçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici firma ihale kapsamındaki iģ yerinde meydana gelebilecek her türlü iģ kazası ve hasar ile bunların sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanma ve ölüm dahil bütün risklere karģı mali, hukuki ve cezai yükümlülükleri kabul eder. Tüm emniyet tedbirlerinin alınmasına rağmen ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu yükleniciye aittir ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği yönünden alınacak ve alınması gerekli tüm yükümlülük yükleniciye aittir. Tesisler ve çalıģma sahalarında Ç.L.Ġ.'nin sorumluluğu altında olan bina, makine ekipmanı ve koruyucu malzemelerde meydana gelebilecek arıza ve hasarlar Ç.L.Ġ yetkililerine yazılı olarak bildirilecektir. Yazılı olarak bildirilmeyen arızalardan dolayı meydana gelebilecek her türlü iģ kazalarından yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği kurallarına aynen uymak zorundadır. Meydana gelecek iģ kazalarından sorumlu olduğu gibi iģletmenin uğrayacağı zarar ve ziyan ile bundan doğacak mali hukuki ve cezai sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır Isı merkezlerinde çalıģacak elemanlara iģçi sağlığı ve iģ güvenliği hükümlerine uygun olarak her yıl iģ elbisesi, iģ eldiveni, ısıya ve darbelere dayanıklı ayakkabı, çizme, toz maskesi gibi koruyucu malzemeleri (ayakkabı-çizme-yağmurluk-baret-eldiven-toz maskesi-ecza dolabı) vermek idareye, kullanımlarını sağlamak ise yükleniciye aittir. MADDE : 10 ĠSTĠHKAKIN ÖDENMESĠ : Aylık faturalar, her ayın son gününde tanzim edilecektir Fatura ile birlikte bir önceki aya ait KDV, SGK prim, vergi borçlarının ödendiğine dair belgeyi verecektir. Yüklenici çalıģan personelinin bir ay önceki aya ait maaģlarının ödendiğine dair maaģ bordroları ile devam puantajlarını da vermek zorundadır. Bu belgelerin ibraz edilememesi durumunda yükleniciye ödeme yapılmayarak faturası bekletilecektir Yükleniciye aylık ödeme yapıldığında iģçilerin maaģı geciktirilmeden eksiksiz bir Ģekilde derhal ödenecektir. Ödenmediği Ç.L.Ġ.'ce tespit edildiğinde yüklenicinin istihkakından uygun bir kısmı tutularak bu meblağ yüklenici adına çalıģanlara ödenecektir. Ç.L.Ġ. dini ve - 6 -

7 7 milli bayramlarda yapılan çalıģmalarda yükleniciye çalıģan sayısına göre asgari ücret üzerinden bir yevmiye fazla ödeme yapacaktır. (Bu ödeme teklif fiyata dahil değildir). Yüklenici de buradan almıģ olduğu ücreti çalıģanlarına yasa hükümleri doğrultusunda ödeyecektir. Bayramlarda yapılacak çalıģmalarda çalıģacak eleman sayısı Ç.L.Ġ. nin talebine göre belirlenecektir. Ödemede çalıģan sayısına göre yapılacaktır Yüklenicinin SGK'ya olan borçlarının yatırılmadığı, SGK tarafından Ç.L.Ġ.'ye bildirildiğinde istihkakından kesinti yapılarak SGK'ya yatırılacaktır Yüklenici, gerek çalıģanlarına aylık ödemelerini geciktirmesi, gerekse SGK veya ilgili kurumlara olan yasal hükümlülüklerini zamanında yerine getirmediği ve bu durumunda bir alıģkanlık haline getirildiği anlaģıldığı takdirde süre bitimi beklemeden sözleģme fesih edilebilecektir Yüklenici firma bir önceki geçmiģ aya ait çalıģtırmıģ olduğu iģçilerin imzalı bordrolarını verecektir Yüklenici firma adına iģin takibi, hak ediģlerin hazırlanması, imzalanması ve iģ düzeninin sağlanması için çalıģanlardan biri noter aracılığı ile yetkilendirilecektir Yüklenici,çalıĢan personelin ücretlerini açılacak banka hesap numaralarına yatıracaktır. MADDE : 11 - CEZALAR : Yüklenici madde 8 de belirtilen kazan suyu çıkıģ sıcaklıklarını % 10 tolerans içerisinde kalmak suretiyle tutturmak mecburiyetindedir. Aksi halde istenilen sıcaklığı elde edemez ise her gün için o ay ki istihkakın % 03 (bindeüç) ü oranında ceza kesilecektir Günün herhangi bir saatinde meydana gelen arızaların giderilmesi yüklenici firma tarafından geciktirilirse o ay ki istihkakından 100,00 TL ceza kesilecektir BeĢ ısı merkezi arasında ulaģımı sağlayan iģin takibinin, gerekli malzeme ve personeli taģımak için yüklenici,1 adet çift kabinli pikap bulundurmak zorundadır. Söz konusu aracın bulundurulmaması halinde her gün için 200 TL yüklenici firmanın hak ediģinden kesilecektir. Ayrıca, araç yakıt yokluğundan çalıģamaz durumdaysa her gün için 200 TL hak ediģinden kesilecektir ĠĢten ayrılan bir eleman olursa üç gün içersinde istenilen vasıflara uygun bir eleman iģe baģlatılacaktır. Bu sürenin aģılması halinde her aģılan gün için 1 (bir) günlük brüt asgari (kiģi baģına) ücretin 5 katı oranında ceza tahakkuk ettirilir. Hesaplanan bu ceza yüklenicinin ilk istihkakından kesilir Yüklenici idareden hakediģini almasını müteakip bu iģte çalıģtırmıģ olduğu personelin tamamının ücretlerini en geç 5 (beģ) iģ günü içerisinde ödemek zorundadır. Personel ücretlerinin tamamının 5(beĢ) iģ günü içinde ödenmemesi veya bir kısmının ödenip bir kısmının ödenmemesi durumunda; Ġdarenin, Yüklenici hesabına hakediģini ödendiği tarihi izleyen altıncı iģ günü için 300,00 TL, yedinci iģgünü için 500,00 TL, sekizinci iģ günü için 750,00 TL, dokuzuncu iģ günü ve bu günden sonraki her gün için 1000,00 er TL ceza uygulanır. Cezalar toplanarak hak ediģten kesilir

8 8 Örnek: Personel ücretleri 6. Gün ödenmemesi halinde 300,00TL Personel ücretleri 7. Gün ödenmemesi halinde 300,00 TL+500,00TL =800,00TL Personel ücretleri 8. Gün ödenmemesi halinde 800,00TL +750,00TL= 1550,00TL Personel ücretleri 9. Gün ödenmemesi halinde 1550,00 TL+1000,00TL 2550,00TL Dokuzuncu gün ve takip eden günlerde her gün için 1000,00 er TL ile birlikte bir önceki günün ceza tutarı toplanarak ceza uygulaması yapılır. MADDE : 12 - YÜKLENĠCĠNĠN VERECEĞĠ BELGELER VE UYACAĞI HUSUSLAR : Yüklenici, çalıģtıracağı personeli için, aģağıda belirtilen belgeleri hizmete baģlamadan önce Ç.L.Ġ.'ye ibraz etmek zorundadır; 1) Savcılıktan sabıkasızlık belgesi, 2) Ġkametgah belgesi, 3) Nüfus cüzdanı sureti, 4) Askerliğini yapmıģ olduğunu gösterir belge,(erkekler için) 5) Sağlık kuruluģundan alınmıģ sağlık raporu, 6) Öğrenim belgesi,veya sertifikası 7) 4 adet fotoğraf, 8) SGK ĠĢe giriģ bildirgeleri, Yüklenici aylık istihkakını alabilmesi için bir önceki aya ait; 1) Aylık sigorta primlerinin ödendiğini gösterir belge, 2) 4 aylık sigorta primleri bordrosu, 3) Aylık ücret tediye bordrosu, 4) Muhtasar beyannamesi ve kanunların emrettiği diğer hususları, yasalara uygun olarak belgelemek zorundadır ĠĢi alacak olan Yüklenici, sözleģmenin taraflarca imzalanmasından sonra, iģ yerinin bağlı bulunduğu Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne baģvurarak iģ yeri numarası alacak ve çalıģtıracağı personelini bildirerek sigortalanmasını sağladıktan sonra, yüklenici personeli iģe baģlatacaktır Yüklenici, 4857 sayılı, iģ yasasının ilgili maddeleri gereğince ve SGK tüzüğüne göre, iģçilerin aylık ücret bordrolarının (iģçilerin imzası bulunan ve ödenen meblağı gösterir) birer nüshası ile sigorta primlerinin miktarını ve SGK'ya yatırıldığını gösterir belgelerin birer örneğini ertesi ayın istihkakı yapılırken Ç.L.Ġ.'ye ibraz edecektir. Aksi halde hak ediģ ödenmeyecektir Hak ediģ ödenmesinde, iģ kanununun 32. maddesi uygulanacaktır Yüklenici, bu Ģartnamenin kapsamına giren tüm personelin iģvereni olarak, iģ kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ile diğer kanun, tüzük ve Yönetmelik hükümlerini aynen uygulayacaktır. Bu uygulamalardan ileride doğabilecek hukuki, mali ve cezai mükellefiyetlerin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder ÇalıĢtırılacak elemanların, mevzuat gereği iģe baģlamadan önce SGK'ya bildirilmesi ve bu bildirime iliģkin belge, - 8 -

9 ĠĢe baģlamadan önce SGK'dan alınmıģ iģyeri numarası, MADDE : 13 - SĠGORTA ĠLĠġKĠLERĠ VE KIDEM TAZMĠNATLARI : Yüklenici, çalıģtıracağı elemanlar hakkında çalıģma, sağlık ve iģçi sigortaları masraflarının gerektirdiği yükümlülüklerini yasal süreleri içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür Yüklenici tarafından çalıģtırılan iģçilerin Ģikayeti üzerine Ç.L.Ġ yukarıda öngörülen hükümler uyarınca iģçilerin hak sahibi oldukları bir önceki aya ait ücretleri alamadıklarını belgelemeleri halinde yüklenicinin hak ediģinden yüklenici adına iģçilere ödenecektir Yüklenici tarafından çalıģtırılan sigortalılarla ilgili prim belgeleri SGK'ya verilmemiģ ise, SGK bu durumu Ç.L.Ġ.'ye bildirdiği zaman iģ yerinden dolayı tahakkuku muhtemel sigorta primi ve gecikme zammını karģılamak üzere hak ediģinden kesinti yapılarak SGK'ya yatırılacaktır. Hak ediģ miktarı yüklenicinin SGK'ya olan borcunu karģılamaz ise bakiye borç daha sonra ödenecek olan hak ediģinden kesilerek SGK'ya ödeme yapılacaktır Yüklenicinin yanında çalıģtıracağı elemanların yürürlükteki mevzuat gereği tüm sosyal hak ücret ve tazminatlarından yüklenici sorumludur. Ç.L.Ġ.'nin bu hususlardan sorumluluğu olmayacaktır. MADDE : 14 DĠĞER HÜKÜMLER : Ç.L.Ġ. nin çalıģma koģulları değiģtiği zaman örneğin doğalgaz kullanımına geçilmesi durumunda eleman eksiltebilir veya yeni tesisleģme durumunda Ģartlara göre eleman artırımına gidilir, bu gibi durumlarda firmanın teklif mektubundaki teklif ettiği birim fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır Ç.L.Ġ. nin görevlendirmesi durumunda diğer resmi dairelerin (okullar, hastane, karakol, kaymakamlık vb) kalorifer sistemlerine yardımcı olunacaktır Ayda 26 gün üzerinden kiģi baģına öğle yemeği ücreti brüt 4,59 TL/gün nakden ve ayda 26 gün üzerinden kiģi baģına yol ücreti brüt 2,50 TL/gün nakden ödenecektir ĠĢ kazaları, meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2 olarak uygulanacaktır Hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalıģmalarda ücret ödeme iģlemleri 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre yapılır. Ayrıca istisnai olarak genel ve resmi tatil aralarına rastlayan ve Bakanlar Kurulunca idari izin verilen günler iģ günü olup yüklenici firma çalıģanları fazla mesai veya her hangi bir ek ücret talebinde bulunamayacak ve normal çalıģmalarına devam edeceklerdir Yüklenici iģe baģlamadan en az bir gün önce Ģartnamede belirtilen 1 adet pikap ve 48 kalemlik teçhizatı eksiksiz getirerek ĠĢletmemize teslim edecektir. Sıra Malzemenin Adı : Miktarı : No : 1 - EL ARABASI 10 ad. 2 - YILDIZ ANAHTAR TAKIMI 1 tk. 3 - ġarzli ÇĠFT DÖNERLĠ MATKAP(14 W) 1 ad. 4 - SĠLĠKON TABANCASI 2 ad

10 w ÇANTA KAYNAK MAKĠNASI 1 ad. 6 - BÜYÜK CIRCIR KOLU (32 lik) 1 ad. 7 - ĠÇ SEKMAN PENSESĠ (DÜZ) 1 ad 8 - DARBELĠ MATKAP ve UÇLARI (1-16 mm) 1 tk. 9 - DIġ SEKMAN PENSESĠ(DÜZ) 1 ad 10 - GÖNYE 1 ad PENSE 3 ad YANKESKĠ 2 ad KARGABURNU 1 ad DÜZAĞIZ TORNAVĠDA 4 ad KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ 5 ad KONTROL KALEMĠ 2 ad ALYAN ANAHTAR TAKIMI 1 tk DEMĠR TESTERE KOLU 1 ad ÖLÇÜ ALETĠ-AVOMETRE 1 ad KÜÇÜK SPREYAL TAġI 1 ad BÜYÜK SPREYAL TAġI 1 ad AYARLI PENSE-PAPAĞAN 1 ad METRELĠK ÇELĠKMETRE 6 ad YILDIZ TORNAVĠDA 4 ad EL FENERĠ (PĠLLĠ) 6 ad ġarzli EL FENERĠ 1 ad MAKARALI ARA KABLOSU 30 MT 1 ad ÜÇGEN EĞE 2 ad DÜZ EĞE 2 ad PLASTĠK BORU YAPIġTIRMA MAK. 1 tk KURBAĞACIK(10 luk) 1 ad 32 - KURBAĞACIK(12 lik) 1 ad 33 - KURBAĞACIK(14 lük) 1 Ad) 34 - BORU ANAHTARI (MAġALI) 1 1 ad 35 - LOKMA TAKIMI (1/2)(7/8-30/32) 1 tk. 36-1/2-2 YE KADAR BORU PAFTA TAKIMI 1 tk TEL FIRÇA (KAYNAKÇI ĠÇĠN) 5 ad DÜZ ANAHTAR TAKIMI 1 tk BORU ANAHTAR(MAġALI) 1 ½ 1 Ad 40 - KERPETEN 2 ad 41 - SAPLI SÜPÜRGE (OT SÜPÜRGE) 30 ad GEMĠCĠ KÜREĞĠ 10 ad TAKIM ÇANTASI 2 ad HAVYA (LEHĠM VE PASTASI) 1 ad BORU ANAHTARI(MAġALI) 2 1 ad 46 - ZĠNCĠRLĠ BORU ANAHTARI 4 1 ad 47 - ĠÇ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 ad 48 - DIġ SEKMAN PENSESĠ(EĞĠK) 1 ad ĠĢ bu Ģartname 10 sayfa ve 14 maddeden ibarettir

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI 2015-2017 YILI (3 YILLIK) ÖZEL GÜVENLĠK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ ĠĢin Konusu MADDE 1-1) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Yavuz Selim Cad.1.Tabakhane Sok No:20

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI

GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI GOODYEAR LASTĠKLERĠ T.A.ġ. ĠZMĠT BĠTMĠġ MAMUL AMBARI ĠNġAATI ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME EKĠ GOOD YEAR MÜTEAHHĠT ÇALIġMA ĠZNĠ VE GÜVENLĠK KURALLARI ġubat 2014 SAYFA : 1/17 MÜTEAHHĠT

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı