ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NEVVAR NOLAN BÝZÝ MÝ KIRACAK? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR KÝRACI HÝKAYESÝ Niyazi Ökten ÖZELLEÞTÝRME MÝ GÜVENCESÝZ- LEÞTÝRME MÝ? Kani Kanol "K.T.EÐÝTÝM VAKFI " DAMGALI MEYVE SULARI GERÇEKTEN KATIKSIZ MI? (2) Erdoðan Baybars FABRÝKA Elvan Levent YÝDONÝSSA! SÝZDE ASGARÝ ÜCRET NE KADAR? Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde yaðlý kýyaklar... Çangar, BMW X5 araçlarýna uygulanan gümrük muafiyetinin BMW X6 ile Z4 model araçlara da uygulanmasý için mahkemeye baþvurmuþ ve Ersin Tatar da dava sonuçlanýncaya dek buna izin vermiþti. Ancak Aðustos 2010'da Bakanlar Kurulu'nun kararýyla bu iþlem durduruldu ve %10 vergi kondu yýlýnda Gümrük Dairesi ile Mehmet Çangar arasýnda, araç ithali konusunda büyük bir sorun patlak verdi. Gümrük Dairesi, BMW X5 araçlarýn ABD menþeli olduðunu, bunun için de vergi uygulanmasý gerektiðini belirtti. Çangar ise araçlarý Avrupa'dan ithal ettiðini öne sürerek mahkemeye baþvurdu. Bu davada taraf olmasý gereken zamanýn Maliye Bakaný Ahmet Uzun ýsrarlý olmayýnca, dava Çangar'ýn lehine sonuçlandý... Gümrüksüz BMW Gizlenen karar n Mehmet Çangar'a BMW X5 araçlarý gümrüksüz ithal muafiyeti tanýyan Yüksek Ýdare Mahkemesi 150/2005 No'lu dava kararýný, mahkemenin "www.mahkemeler.net" sitesinde bulamadýk... Tüm kararlar var, o yok! n Savcýlýðýn da pek pasif kaldýðý öne sürülen bu dava ile ilgili karar tüm YÝM kararlarýnýn yayýnlandýðý internet sitesine girmedi... n ABD'den ithal edilen araçlara %20.9 gümrük vergisi uygulanýrken, Avrupa'dan ithal edilen araçlar sýfýr gümrükle ülkeye girdi... n Bu uygulama 2010 yýlýnýn Aðustos ayýna kadar sürdü... Çangar bu tarihe dek BMW X5 araçlarý hiçbir gümrük ödemeden getirdi... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda Tayyip Erdoðan: Asimilasyon insanlýk suçudur n Erdoðan: Asimilasyon tanýmýný þöyle masaya yatýrdýðýmýz zaman, iyi ele alýrsak bir insanýn deðerlerinin devþirilmesidir. Bu zaman zaman zorla devþirilmesidir... Bu, dinde, kültürde, bir deðiþime zorla tabi tutulmasýdýr. Örflerinden, adetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesidir." l 3. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Küçük, Tatar, Cemil, anlaþtýlar gardaþ gardaþ n2. sayfada

2 BABASININ EVÝNÝ KUNDAKLADI Derince'de isminin ilk harfleri B.B (E) olan 28 yaþýndaki bir kiþi, babasýnýn ikametgahýný kundakladý. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün saat 22:30'da, B.B., babasýna ait ikametgahta, kendisinin kullandýðý yatak odasýndaki perdeyi ve salondaki kanepeyi babasýyla arasýndaki ailevi problemlerden dolayý tutuþturdu. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü, yangýnda salon ve yatak odasý içerisindeki eþyalarýn bir kýsmý yandý. Polis B.B.'yi tutukladý, soruþturma devam ediyor. UÇAKTA KAVGA Ercan Havalimaný'nda bir uçak içerisinde çýkan kavgada bir kiþi, burnunun kýrýlmasý üzerine hastanelik oldu. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün saat 23.45'de çýkan tartýþmada "C.Ý (E- 25)" kimlikli kiþi, Arda Akýn'ýn burnunu baþý ile vurarak kýrdý. Akýn Lefkoþa Devlet Hastanesinde aldýðý tedaviden sonra taburcu oldu. C.Ý tutuklandý. ÝSKELE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kalecik Trafo Merkezinde bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle, 11 Ekim Pazartesi günü, Ýskele ilçesine baðlý bazý bölgelere elektrik enerjisi verilmeyecek. Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi 09:30-15:30 saatleri arasýnda olacak ve bundan Mehmetçik, Pamuklu, Bafra, Çayýrova, Tuzluca, Yedikonuk, Büyükkonuk, Kilitkaya, Sazlýköy, Zeybekköy, Kalecik, Safaköy, Yarköy, Boðaztepe, Turnalar, Kantara, Topçuköy, Ardahan, Kaplýca, Ýskele Sanayi bölgesi, Ýskele Aðýllar bölgesi ve Ýskele Bahçeler etkilenecek. Ayrýca, Mersinlik ve Ergazi köyünde de kesinti olacaðý belirtildi. DAVUTOÐLU'NUN KÝTABI LÝMASOL VE BAF'TA TANITILACAK Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararasý Konumu" adlý kitabýnýn, Limasol ve Baf'ta düzenlenecek bir dizi etkinlikle tanýtýlacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, kitabýn, "Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi" ve "Eðitim Ýçin Yeni Bir Soluk" isimli öðretmenler hareketinin inisiyatifiyle, 12 Ekim Salý günü saat 19.45'te Limasol'da bulunan "Kýbrýs Bankasý" konferans salonunda tanýtýlacaðýný belirtti. Gazete, 13 Ekim Çarþamba saat 19.30'da de, Baf'taki "Marfin Laiki Bank" konferans salonunda kitabýn tanýtýmýnýn yapýlacaðýný ifade etti. SINIR KAPILARINDAN GEÇÝÞLER Alithia gazetesi, ilk sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýndan Eylül ayýna kadar geçen zamanda Kýbrýslý Rumlarýn Kuzey'e geçiþlerinin 6 milyon 984 bin 877; Kýbrýslý Türklerin Rum tarafýna geçiþlerinin ise 11 milyon 842 bin 364 sayýsýna ulaþtýðýný belirtti. UBP 35. YILINI KUTLUYOR Ulusal Birlik Partisi (UBP), kuruluþunun 35'inci yýldönümünü kutluyor. 11 Ekim 1975'te kurulan UBP, kuruluþ yýldönümü vesilesiyle 11 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Lefkoþa'da Hidden Garden'da halka açýk bir resepsiyon verecek. Resepsiyona, Kuzey ve Güney Kýbrýs'tan politikacýlar ve Birlemiþ Milletler yetkililerinin de katýlmasý bekleniyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Hazine tamtakýr olsa ne yazar? Bu ahval ve þerait içinde dahi olsa saray ya da cami yaptýran padiþahlarýn gahraman torunlarýndan ne beklersiniz? Kendilerine yeni bir Meclis binasý yapmasýnlar mý? Ne derler? "Soyuna çekmeyen soysuz olur" demezler mi? UBP enkaz aldý ama, kokteyller, yemeler içmeler, arabalar-þoförler, korumalar gýrla... Baþ Vezir ile vezirlerin, ve de onlarýn ahbaplarýna hediye ettikleri Resmi Hizmet Araçlarýnýn benzin, mazot, yað paralarý, satýnalma paralarý bir yana, açlýk sýnýrýnda olan insanlarýn bir haylisinin karnýný doyurmaya yeter. Padiþah'ýn, Sadrazam'ýn, Vezirlerin bir da Görünmeyen Giderler (Örtülü Ödenek) Kalemleri vardýr. Bu paralar nasýl daðýtýlýr? Bu hesaplarýn nasýl kullanýldýklarýný bilen var mý? Yoksa açýklanmasý yasak mý? Mehmet Ali Talat "Cumhurbaþkaný" yapýlýnca, "bu örtülü ödenek casuslar içindir" dediydi. Yani bize hizmet eden yabancý casuslar vardýr da, bu asýl adý "Beklenmedik giderler kalemi" olan, ama bu parayý kullananlarca "Örtülü ödenek" adý verilen kalemden ödenirler mi demek istedi, yoksa kendi casuslarýný mý? Sanki da "Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve Bakanlýklar" devletin casusluk þebekeleridirler... "Maliye Bakaný" Ersin Tatar ne açýklamaz bu avanta kalemleri? Bir zamanlar Denktaþ'ýn bu konuda bazý daðýtýmlarý basýna düþtüydü. Bu listede olan isimler en çok Denktaþ'ýn casusu olurlardý. Ona da ne gerek vardý? Keþke bu konuda Mehmet Ali Talat'ýn daðýtým listelerine ulaþýlsaydý da, vataný koruyan aslan casuslarýmýzý da bilseydik... Ýnsanlarýmýzýn kimisi açlýk sýnýrýnda, kimisi aç. Ama memleketi cami doldurdular. Cemaati olmayan, ama çifte çifte imamý olan camiler. Hangi akla hizmet? Ýnsan namaz kýlacaksa evinde kýlamaz KÜÇÜK, TATAR, CEMÝL, ANLAÞTILAR GARDAÞ GARDAÞ mý? Camilerde Hazreti Muhammed deðil ya namaz kýldýran... Bu galemi da gaydedin bir yere... "Bütçe tamtakýr" dersiniz ama... Toplumun karnýný doyuramazlar ama, þimdi da yeni Meclis Binasý isterler... Tataroðlu Ersin Bey, bu para ile iþsizlere ayda birkaç kuruþ ödemek için bir fon kuramaz mý? Ve bunu takviye edecek bir yol bulamaz mý? Mesela partilere daðýttýðý paralar ile... Mesela "Devlette" çalýþan herkese verilen arabalar satýlsa, ve yýllýk masraflarý ile beraber bu paralar iþsizlik fonuna yatýrýlsa, kaç kiþinin karný doyar? Bu rakamlarý topluma açýklayabilir mi Ersin Bey? Bilmeyenler için söyleyim. 20 Temmuz 1974 harekatýndan önce Meclis'in da Tiyatro Salonu'nun da projeleri tamamlanmýþ ve inþaatlarýna baþlanmak üzere idi. 20 Temmuz'dan sonra ne oldu? Türkiye yerini elimizden aldý ve kendi Elçilik binasýný oraya yaptý. Þimdi, "Yeni Meclis Binasý"ný BRT'nin oralarda yapacaklarmýþ "Tilkilerin çiftleþtikleri bir yer"... Farkýndasýnýz. Yeridir, deðildir, toplumun bir süre için moda yaptýðý ya da sürekli olarak kullandýðý deyimleri aklýma geldik sonra geleceðe aktarmak düþüncesi ile buraya kaydederim. "Daþ topla deli!" mesela bunlardan biridir. Ýrsen Bey ile, Ersin Bey'e göre memleket ekonomisi yandý gavrýldý parasýzlýktan. Birkaç kuruþ için, ya da ya beleþe topluma ait olan ve bugüne kadar, þöyle ya da böyle korunabilen birçok kuruluþumuz da elden çýkarýlacaktýr. Yol gösteren da Cemil Bey... "Küçük, Tatar, Cemil, anlaþtýlar gardaþ gardaþ!" Ne deyim be efendiler size? Koskoca binaya sýðýþamadýnýz ha! Size Dr. Küçük'ün bir zamanlar bir arkadaþa dediðinden deyceydim. Baþka sefere... Biz bu hallere düþecek toplum muyduk be gavole? "Hem uyuz, hem guduz..." Ayýplar olsun bize! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NEVVAR NOLAN BÝZÝ MÝ KIRACAK? 'Kurtlar Vadisi'ni biz keþfetmedik. Türkiyeli film yapýmcýlarý keþfetti. Ama cuk diye oturmuþ yerine... Kurtlarýn hatýrýna Denktaþ bile artist olmuþ... Bu filmde oynamýþ... Sharon Stone bile oynamýþ... Þimdilerde Filistin'e el atmýþlar... 'Mavi Marmara'nýn baþýna gelenleri çekiyorlar... Sýra Kýbrýs'a da gelir herhalde... Burada malzeme çok... Artist çok... Kurt çok... Son dizilerden birinde bir polisi öldüren, sonra tutuklanan, sonra da hapisten kaçan kurtlar, nereye gideceklerini planlýyorlardý... Birisi, -Önce Mersin'e gideriz, oradan da Kýbrýs'a, dedi... Hiçbir sakýnca yok... Maþallah feribotlarýmýz iþliyor týkýr týkýr... Gelmeyen kurt mu kaldý bize? Abdullah Çatlý... Oral Çelik... Murat Demirel... Yahya Demirel... Cem Uzan... Yaþar Öz... Ve de son parti Ýsmet Felek... Yuvamýz üç hilalli bozkurtlar yuvasý... Þimdi o muteber konuklarýmýzýn burada nasýl aðýrlandýðýný ve ne büyük iþler çevirdiklerini yazmaya kalksak, bu sütuna da sýðmaz... Ayrýca bugün sýrada onlar deðil, baþka cilveli iþler var... Bir gümrük meselesi... Bir araç ithali... Bilirsiniz, oto kralýmýzdýr Mehmet Çangar... Getirir ve size satar... Sürümden mi kazanýr, gümrükten mi, nerden bileyim... Ama CTP'nin olanca aðýrlýðýyla hükümet koltuklarýna kurulduðu sýralarda... Ve de Ahmet Uzun Bey Maliye Bakaný iken... Yani develer tellal, pireler de berber iken... Ve siz yavruvatanýn beþiðini týngýr mýngýr sallarken... Ve sokaklarda "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrýrken... Bir gümrük sorunu çýkmýþ... Çangar'la Gümrük Dairesi arasýnda... Gümrüðümüz, Çangar'ýn ithal ettiði BMW X5 modeli araçlarýn ABD menþeli olduðunu ve gümrük ödenmesi gerektiðini söylemiþ... Ne kadar? % Çangar ise bu araçlarý Avrupa'dan getirdiðini öne sürmüþ... Ordan gelenlere gümrük sýfýr... Mahkemelik olmuþlar... Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde görülmüþ bu dava... Bir tarafta devlet, diðer tarafta Çangar... Muhatap Maliye Bakaný Ahmet Uzun... Koyverip gitmiþ... Adeta býrakmýþ Çangar kazansýn diye... Savcýlýk da Çangar'ýn üstüne pek gitmeyince, beklenen sonuç çýkmýþ... Çangar kazanmýþ... Ve bir önemli ayrýntý daha... Ahmet Uzun, Çangar'a vergi ödetmekte direten zamanýn Gümrük Müdürü Sayýn Altýnel'i cezalandýrmýþ... Kýzaða almýþ... Yerine baþkasýný koymuþ... Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin bir internet sitesi var... Bu sitede mahkemenin tüm kararlarý yayýnlanýr... Ama o karar yok iþte... Açýn bakýn... Hepsi var, o yok... Neden? Þimdi söylesek, Sayýn Nevvar Nolan'a buradan duyursak, oraya koyarlar mý acaba? 2007'de sonuçlanmýþ o dava... Ve o tarihten 2010 Aðustos'una kadar ithal ettiði BMW X5 araçlara hiç gümrük vergisi ödememiþ Çangar... %20.9 vergiden kurtulmuþ... Üstelik bu muafiyetin X6 ve Z4 model araçlara da uygulanmasý için bir kere daha mahkemeye baþvurmuþ... Ersin Tatar da baþlangýçta, dava sonuçlanýncaya dek makul karþýlamýþ bunu... Ancak hükümet bu yýlýn Aðustos ayýnda aldýðý bir kararla son vermiþ bu uygulamaya... Avrupa'dan gelen araçlara da %10 vergi koymuþ... Atý alan dereleri geçtikten sonra...

3 AFRÝKA dan mektup... KIBRIS KONUSUNDA AYKIRI FÝKÝRLER Çok merak ediyorum çok... Benim gibi baþka merak edenler de çok... Kýbrýs'ýn kuzeyine taþýnan nüfusu Rum tarafý neden bir mesele yapmadý bugüne kadar? Uluslararasý platformlara neden taþýmadý? Neden ciddi biçimde itiraz etmedi buna... Lahey Adalet Divaný'na bile götürebilirdi bu konuyu oysa... Ýþgal edilen topraklara nüfus taþýmak suç deðil mi? Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý deðil mi bu? Soruyu yakýn dostlarýma da sordum... Neden itiraz etmedi Rum tarafý... Onlar da bilmiyor ve onlar da merak ediyor. Kiliselerden ve eski eserlerden bir dizi meseleye kadar, yani nüfustan daha önemsiz konular hakkýnda bile uluslararasý platformlarý ayaða kaldýrýrken, nüfusu neden hiçbir yerde ciddi biçimde masaya koymadýlar? Yoksa bu nüfusun buraya taþýnmasýndan onlar da mý siyasi yarar umdular? Tuhaf bir soru... Akýl almaz bir þey... Taþýnan nüfustan Rum tarafýnýn ne gibi bir yararý olabilir ki... Ama bu iddiayý öne süren dostum ciddi mi ciddi... Bak sana izah edeyim, diyor. Ve izah ediyor... Soruyu kendi soruyor ve kendi yanýtlýyor: -Rum tarafý neden federasyon istiyor? Kýbrýs Cumhuriyeti'nde Kýbrýslýtürkleri bir daha ortak olarak görmek istemediði için... Kýbrýs Cumhuriyeti tek bölgeli bir cumhuriyet idi... Türk-Rum karýþýk yaþardý... Federasyon iki bölgeli olacak... Kendi bölgesine çekilecek herkes... Ve borusu da kendi bölgesinde ötecek yalnýz... Federasyona 1974'ten sonra ilk razý olan Makarios'tu... Ve o günkü þartlarda gerçekten büyük bir tavizdi bu onun için... Makarios'un gönlü Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yanaydý aslýnda... Ama bunun imkansýzlýðýný gördüðü anda federasyona razý oldu... Bugünkü Kýbrýslýrum liderler öyle mi? Onlar Kýbrýslýtürkleri bir daha cumhuriyet ortaðý yapmamak için federasyona sarýlýyorlar. Federasyon onlar için bir taviz deðil artýk, bir sýðýnak... -Peki, Türkiye'den taþýnan nüfusla ilgisi ne bunun? -Ýlgisi þu: Taþýnan nüfusu bir tehlike olarak görmüyorlar kendileri için... Kýbrýslýtürkleri görüyorlar. Türkiyeli nüfus ne kadar aðýr basarsa, tek baþlarýna sahip olduklarý cumhuriyet de o kadar emniyette olur. TC'li nüfus Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðý talep etmez çünkü, ama Kýbrýslýtürkler arasýnda hala bunu isteyenler var... Sayýlarý çok deðil þimdi gerçi, ama çoðalabilirler... Ve bir gün masaya da koyabilirler ansýzýn bunu... Ýþte bundan dolayý Kýbrýslýtüklerin sürekli azalmasý, TC'li nüfusun artmasý ve siyasi iradenin onlarýn eline geçmesi iþlerine gelir... Dostumun yalnýz taþýma nüfusla ilgili deðil, adadaki Türk askeri ile ilgili de farklý fikirleri vardý. Askerin buradaki varlýðýnýn da Rum tarafýnýn iþine geldiðini söylüyordu. Türk askeri de týpký TC'li nüfus gibi, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bir 'Rum Cumhuriyeti' olarak yaþamasýnda büyük bir etkendi. Neden? En azýndan taksimin güvencesi sayýldýðý için... Asker adadan giderse, þimdi Kýbrýslýrum toplumunun önemli bir bölümünün istediði taksim de suya düþmez mi?.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE LEFKOÞA'DA TRAFÝK EYLEMÝ... AVCI'YA SADECE BÝR KÝÞÝ TEPKÝ GÖSTERMÝÞ Lefkoþa'da önceki gün trafik kazasýnda ölen Selin Enginsoy anýsýna ve trafik kazalarýnda baþka canlar gitmesin diye önlemlerin alýnmasý istenciyle yapýlan yürüyüþün organizatörleri, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'yle iþbirliði içinde düzenlendikleri yürüyüþ sonunda Dernek Baþkaný Mehmet Avcý'nýn konuþmasýna tepki gösterenin sadece bir kiþi olduðunu ve olaydan üzüntü duyduklarýný açýkladý. Yürüyüþü düzenleyen komite adýna TAK'a açýklama yapan Ahmet Demiray, eylemin düzenlenmesinde, izinlerin Erdoðan: Asimilasyon bir insanlýk suçudur Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, iki yýl önce Almanya'yý ziyareti sýrasýnda yaptýðý "Asimilasyon bir insanlýk suçudur" deðerlendirmesine yönelik tartýþmalar konusunda, "Asimilasyon tanýmýný þöyle masaya yatýrdýðýmýz zaman, iyi ele alýrsak bir insanýn deðerlerinin devþirilmesidir. Bu, zaman zaman zorla devþirilmesidir. Bu, dinde, kültürde, bir deðiþime zorla tabi tutulmasýdýr. Örflerinden, adetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesi soyutlanmasýdýr ki insanoðlunu bura zorlamak kesinlikle bir insanlýk suçudur. Bu düþüncemde herhangi bir deðiþikliðin olmasý mümkün deðildir. Bunu ben söylemiyorum bunu bilim söylüyor" dedi. Baþbakanlýk Binasý'nda kahvaltýda bir araya gelen Erdoðan ve Almanya Baþbakaný Angela Merkel, görüþmelerinin ardýndan ortak basýn toplantýsý yaptýlar. Erdoðan, bir gazetecinin "2 yýl önce Köln'de yaptýðýnýz açýklamadaki 'Asimilasyon bir insanlýk suçudur' cümleniz çok tartýþýldý, halen tartýþýlýyor alýnmasýnda, pankartlarýn temininde TKÖD Baþkaný Mehmet Avcý'nýn bizzat ilgilendiðini kaydederek, etkinlik sonunda düzenleme komitesinin Avcý'dan bir konuþma yapmasýný istediðini belirtti. "Eyleme katýlan bir kiþinin tepki koymasý üzerine, Mehmet Avcý'nýn eylemin gündeminin sapmasýný önlemek için konuþmasýný sürdürmediðini" belirten Demiray, "tepki koyanýn bir grup eylemci deðil, sadece bir kiþi olduðu" ve eylem komitesinin olaydan üzüntü duyduðunu ifade etti. bu konudaki tavrýnýzda bir deðiþiklik var mý? Ayný cümleyi bugün de söyler miydiniz?" sorusuna da þu yanýtý verdi: "Ben bu konuyu adeta matematik olarak görüyorum, iki kere iki dört eder ve bunun bilimsel bir alt yapýsý var. Yani asimilasyon tanýmýný þöyle masaya yatýrdýðýmýz zaman, iyi ele alýrsak bir insanýn deðerlerinin devþirilmesidir. Bu, zaman zaman zorla devþirilmesidir. Bu, dinde,kültürde, bir deðiþime zorla tabi tutulmasýdýr. Örflerinden, adetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesi soyutlanmasýdýr ki insanoðlunu bura zorlamak kesinlikle bir insanlýk suçudur. Bu düþüncemde herhangi bir deðiþikliðin olmasý mümkün deðildir. Bunu ben söylemiyorum, bunu bilim söylüyor. Ayný þekilde entegrasyon noktasýnda da bir insanýn bulunmuþ olduðu farklý topluluðun yaþamýna, deðerlerine her þeyine saygý duymasý, onlarla uyumlu olmasý, bir entegrasyon içerisinde, bir yaþam birliðini orada saðlamasýnýn da çok çok önemli olduðuna inanýyorum. DAYANIÞMA YEMEÐÝ- Önceki akþam, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Dýþ Basýn Birliði Lokali'nde bir dayanýþma yemeði düzenledi. Geceye siyasilerin pek ilgi göstermediði gözlemlenirken, satýlan biletleri önceden aldýklarý belirtildi. Gecede derneðin sponsorlarýna ve derneðe emeði geçenlere plaket verildi. Konuþma yapan dernek üyesi Erkan Asilzade, emeði geçen herkese teþekkür ederek duyarlý halkýmýzýn katkýlarýndan dolayý minnettar olduðunun da altýný çizdi. (Evrim Kamalý) ex istence Elvan Levent FABRÝKA Gözümün önünde, uzun bir süre dikkatle baktýðým bir fotoðraf duruyordu. Çin'deki Foxconn fabrikasýnýn fotoðrafý. Foxconn dünyanýn en büyük elektronik parçalar üreten firmasýydý. En yeni elektronik parçalarýný, þimdilerde modern dünya insanýnýn vahim bir þekilde müptelasý olduðu ipod ve iphone'lar için üretiyordu. Kocaman bir binaydý fotoðraftaki. Duvarlarý griydi, kare kare bölünmüþ pencerelerindeki camýn rengi ise koyu mavi... Fotoðrafýn sol alt köþesinde bakanýn gözüne diken þeklinde batan kupkuru, sarý otlar, etraftaki kýsa kesilmiþ yeþil çimlerle algýlamasý zor bir zýtlýk içindeydi. Ancak fotoðraftaki en ilgi çekici þey, bu kocaman fabrikanýn dört bir yanýný saran geniþ aðlardý. Büyük balýklarý avlamada kullanýlan aðlarý andýrýyorlardý ama, balýklara ilgileri yoktu. Çalýþanlarýn kendilerini, bu kocaman binanýn yüksek bir katýndan atmalarý suretiyle intihar etmelerini önlemek amacýyla, böyle bir önlem almýþ fabrika yetkilileri. Böyle birþeyi ilk kez görüyordum doðrusu. Aklýma ilk gelen þey, bu fabrikadaki çalýþma koþullarýnýn, çalýþanlarýn kendilerini birdenbire pencereden atmalarýna yol açacak kadar zor ve kötü olduðuydu. Foxconn firmasýnýn bu yýl içinde birçok iþçisinin intihar ettiðini sonradan öðrendim. Onlar da, moral olsun, kendilerini öldürmekten vazgeçsinler diye, maaþlarýna zam yapmýþlar çalýþanlarýn. Bir de iþte böyle kocaman aðlar yerleþtirmiþler fabrikanýn etrafýna... Dünyanýn neresinde olursak olalým, satýn aldýðýmýz hemen herþeyin üzerinde 'made in China' yazýyor olmasýnýn da bunda bir rolü olup olmadýðýný düþündüm. Giyimden teknolojiye, oyuncaktan ev eþyalarýna kadar tüm dünyayýnýn tüketim ihtiyacýný doyuran bir ülkedeki fabrika iþçilerinin hangi þartlarda çalýþtýklarýný anlatýyordu belki de bu fotoðraf. Ýntiharýn eþiðinde... Tüketim çaðýnýn diðer yüzü de diyebilirdik belki bunun adýna. Dehþet verici bir görüntüydü ancak, bu kocaman aðlar muhtemelen iþe yarýyor ve onlar da görevlerini en az fabrikanýn iþçileri kadar iyi yapýyorlardý. Dünyada milyonlarca insanýn ipod ve iphone talebini karþýlamak kolay deðildi ne de olsa. Her türlü önlemi almak gerekiyordu. Ýþçiler intihar etmiyor, fabrika harýl harýl çalýþýyor ve bu devran dönüyordu. Ne kadar ironik, deðil mi? Çin'deki fabrika çalýþanlarý intihar edip dururken, biz de batýda onlarýn ürettiklerini tüketip, artýk tüketmekten tükendiðimizi hissettiðimiz anda bunalýma giriyorduk. Ve iþin en ilginç yaný, bunalýma girdiðimizde de yine onlarýn, Çinlilerin felsefesinde arýyorduk bizi iyileþtirebilecek çareyi. Bu kez de elimizden ipod'larý býrakýp, üzerinde Yin&Yang imgesinin bulunduðu her türlü objeye sarýlýyorduk. Doðadaki yaþam enerjisini yaþadýðýmýz beton ve plastik mekanlarda nasýl kullanabileceðimzi öðrenmek için Feng Shui kitaplarýný karýþtýrmaya baþlýyorduk heyecanla. Evlerimizi, iþ yerlerimizi Feng Shui'ya göre dekore ediyorduk büyük umutlarla. Konfüçyüs'e sýðýnýyorduk çaresizlik içinde. Yeniden insanca bir yaþama geçebilmenin yollarýný arýyorduk bu bilgenin öðretilerinde. Fabrika çalýþýyor ve etrafýndaki aðlarý örmeye devam ediyordu. Hepimiz bu 'fabrika'nýn bir parçasýydýk aslýnda. Hepimiz, bu aðlara takýlan kurbanlara dönüþüyorduk sonunda. Avlanýyorduk.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hukukçu bolluðu varmýþ bu mandrada Neye yarar sanki hukuk olmayýnca Kefaletli suçlular fink atar ortalarda Adalet terazisi böyle yoldan sapýnca Kalay KKTC MECLÝSÝ'NÝ DE MÝ HARACA KESTÝLER ACABA? Gazetemizin birkaç aydýr sürdürdüðü yayýnlarla nasýl bir "düzen"de yaþadýðýmýz gün gibi ortaya çýktý. Kýbrýs'ýn kuzeyinde en rahat yaþayanlar, memleketi haraca kesen çeteler. Aldýklarý haracýn binde biri kadar bir kefaletle serbest býrakýlan bu kriminal tiplere "yürü ya kulum" diyenlere de gelecek bir gün sýra. Kefalet kýyaklarýyla ellerini kollarýný sallayarak aramýzda dolaþan bu zýrtopozlara KKTC Meclisi'nden de "gýk" yok. KKTC Meclisi'ni de mi haraca kestiler acaba? Bu havanýn psikiyatrik okumasýný yapsanýza sayýn Çakýcý.. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik GANNAVURÝDEN EROÝNE Uyuþturucu falan dendi mi aklýma çocukluðum gelir En büyük uyuþturucunun þimdi Hint keneviri dedikleri gannavuri olduðunu sanýrdým o zamanlar... O günler ayrýlýkçýlýðýn tavan yaptýðý zamanlardý Düþünün, bir cumhuriyet kurulmuþtu ama elbirliðiyle taraflar bu cumhuriyeti baþkalarýnýn aklýyla hareket ederek yýkmaya çabalýyorlardý... Bir taraf devlete sarýlmýþ, diðer taraf gettolara sýðýnmýþtý "Devleti" ilk kez o günlerde gördüm! Ýlkokulumuz caminin yanýndaydý... Teneffüsteydik... Kalabalýk birileri kahveden okula doðru geliyorlardý... Ýki kiþinin omuzunda oturan bir adam vardý... Öðretmenimiz bizi sýraya koydu. Okulun avlusuna girdiklerinde onun talimatýyla gelenleri alkýþladýk ve "Ya ya ya þa þa þa Dr. Küçük çok yaþa" diye tempo tuttuk. Elinden sigarasýný düþürmeyen adam "devlet"ti!.. Birþeyler söyledi hala hatýrlayamadýðým... Bizim evin yaklaþýk iki-üç dönümlük bir avlusu vardý. Bir defasýnda babam onlarca fidan dikti bu araziye... Ýlaçladý, suladý zamaný geldiðinde... Büyüdü, yeþerdi, aðaç kadar oldu ekilenler... Sýk sýk kontrol ediyordu onlarý... "Sakýzlandý" dedi bir keresinde ve kökten kesti onlarý... Götürüp boþ ahýra astý... Gölgede kuruttuktan sonra beyaz torbalara doldurdu ve ahýrýn merteðine çakýlan çivilere astý torbalarý... Gettolarýn kralýydý teþkilatçýlar... Kimse de rahatsýz deðildi halinden... Kýbrýslýtürkler devlete vergi vermezler, kendi baþlarýna buyruk, devletin kontrolünden uzak yaþarlardý. Kolay mýydý gannavurileri (Hint keneviri) bir polisin gelip alabilmesi veya evlerini, avlularýný yoklamada bulunabilmesi? Bu getto yaþamý içerisinde insanlar domates, salatalýk eker gibi yetiþtirdikleri "gannavuri"leri hem Ruma, hem de Türke satýyorlardý Hatýrladýðým kadarýyla, alýcý Rum arada sýrada RMMO'dan çaldýðý silahlar ve mermilerle öderdi aldýðý gannavurilerin parasýný... Türk alýcýnýn aracýnýn iki rengi vardý... Aðýrlýklý beyaz ve belli yerlerde de mavi renk... Hala dün gibi hatýrlarým... Gettolara kapatýlan toplum, en azýndan benim bulunduðum dar çerçevede, o günlerde gannavuri yetiþtirip satmayý bir kazanç yolu yapmýþtý. Bugün, kapatýldýðýmýz bu mandrada, yani yasal olmayan bir toprak parçasýnda yaþamaya zorlanýldýðýndan, geliþen dünyaya uyum saðlayan insanlarýmýz gannavuri ekimini býrakmýþlar, eroinle falan uðraþmaya baþlamýþlar! Gannavuri vardý çocukluðumuzda Ýkinci baharýmýzda eroin Bundan sonrasýný ne olur bilemem... Gaziveren'e 220 milyon dolarlýk yatýrým "Wonderland"ýn temeli 15 Kasým'da atýlacak n 5 yýldýzlý otel ve eðlence parký içerecek büyük yatýrým, bölge halkýnýn istihdamýna ve bölgede üretilenlerin tüketimine öncelik verecek... Dünyada benzeri sadece 10 tane bulunan turistik tesis ve eðlence merkezi, "Wonderland" (harikalar diyarý) ismiyle KKTC'de Gaziveren sahilinde kuruluyor. Deniz sahilinde, 70 dönümlük arazi üzerinde Türk, Ýngiliz ve Amerikan ortaklýðýndaki Ilbe Trading tarafýndan 220 milyon dolarlýk yatýrýmla hayata geçecek tesisin temelinin, 15 Kasým'da atýlmasý hedefleniyor. Bakanlar Kurulu'nca arazi tahsisi geçtiðimiz günlerde yapýlan Wonderland'ýn inþaatýnýn uzmanlýk gerektiren bazý bölümlerini Amerikalý ve Hollandalý firmalar yürütecek. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, dün, Türkiye'nin tanýnmýþ turizmcilerinden biri ve halen Mercure Hotel'in iþletmecisi de olan Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Konseyi (DEÝK) Baþkaný Mustafa Gürbüz'ün ortaðý olduðu Ilbe Trading'in yapacaðý Wonderland için tahsis edilen araziye giderek yatýrýmla ilgili basýna bilgi verdi; yatýrýmcý þirketin yetkilileri ve köylülerle görüþtü. DÜRÜST Bakan Dürüst, burada basýna yaptýðý açýklamada, Güzelyurt ve Lefke'ye bugüne dek çeþitli gerekçelerle ciddi yatýrým gelmediði için güzelliðin de fark edilmediðini belirterek, ülkeye gelen yatýrýmlarýn ilk kez bu bölgeye yönlendirildiðini belirtti. Tesisin 220 milyon dolarlýk yatýrýmla hayata geçeceðini kaydeden Dürüst, 5 yýldýzlý otelin çok kapsamlý eðlence merkezi de barýndýrarak günü birlik turizmde, Güney'den Kuzey'e ciddi akýþ saðlamasýnýn hedeflendiðini anlattý. Dürüst, yatýrýmcýnýn arazi ýslahýyla iþe baþladýðýný; Bakanlar Kurulu kararýna göre, 6 ay-1 yýl içinde yeterli gerçekleþtirmediði taktirde arazinin ellerinden derhal alýnacaðýný belirterek, "Ama görüyorum ki olay ciddiye alýnmýþ ve ön tahsis gerçekleþtikten 2-3 gün sonrasýnda ciddi bir çalýþma burada baþlamýþtýr. Hedef, 15 Kasým Cumhuriyet Bayramýmýzda burada bir temel atýlmasýdýr" dedi. Her türlü tarým ürünü için elveriþli toprak bulunan bölgede bu yatýrýmýn üreticileri besleyeceðini; ekonomik ve sosyal kalkýnmaya katkýda bulunacaðýný vurgulayan Kemal Dürüst, roller coaster (dað treni) sisteminin de bulunacaðýný; böyle bir yatýrýmýn ilk kez uygulanacaðýný ifade etti. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Güney Kýbrýs'ýn bu yatýrýmý almak için çok mücadele ettiðini de belirterek, "Güney Kýbrýs'taki yönetim, bu yatýrýmý oraya çekebilmek için üstün mücadeleler ortaya koydular ama bizim gerek ilgili bakanlýklar gerekse yatýrýmcýnýn kararlýlýðýyla ve Anavatan Türkiye'nin desteðiyle dünyada 10 tane daha eþi olan bu yatýrýmýn 11'incisi buraya yapýlacaktýr" diye konuþtu. ELÇÝLÝK ÖNÜNDE YANDI- Lefkoþa'da TC Elçiliði'nin önünden Kýzýlbaþ istikametine doðru gitmekte olan AE 636 plakalý Ford Cortina araç seyir halindeyken bir anda tutuþtu. Motor bölümü ateþ alan araç için olay yerine itfaiye geldi. Panik halinde aracýndan çýkan 72 yaþýndaki sürücü Mustafa Alýndýoðlu, aracýný makinistten yeni aldýðýný ve sparklarýný deðiþtirdiðini söyledi. Ýtfaiyenin müdahalesinden sonra araç sahibi ifadesi alýnmak üzere polis merkezine götürüldü. (Evrim Kamalý) Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YÝDONÝSSA! SÝZDE ASGARÝ ÜCRET NE KADAR? Geçenlerde yazmýþtým. Bu yýlýn baþlarýnda Güney Kýbrýs'taki asgari ücret 1851 TL idi. Yani bizde 1237 TL olduðunda, onlarda da 1851 TL olarak açýklanmýþtý. Haberin kaynaðý Rum basýnýydý. Açýklama elbette euro olarak yapýlmýþ, bizde tercüme edilirken TL'ye tekabül eden karþýlýðý yazýlmýþtý. Þimdi onlarýn 2000 TL için çalýþma yaptýklarý haberleri geliyor. Bizimkiler ise 1297 TL için! Býrakýn 2000 rakamýný ve halen güneyde yürürlükte olan 1851 TL ile mukayese edin nerde? 1851 nerde? Þimdi neden bir kez daha döndüm bu konuya? Nedeni gayet basit. Kapý komþumuzla aramýzdaki bu çarpýcý farklýlýk, bütün gerçekliðiyle ortada dururken, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, bir gazeteye verdiði mülâkatta, KKTC'deki asgari ücreti, birtakým uzak ülkelerdeki asgari ücretlerle rakam da vererek mukayese etmiþ ve KKTC'nin bunlardan önde olduðu sonucuna varmýþtýr. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadýðým için saptamalarýna bir diyeceðim yok. Ancak, Güney Kýbrýs'ta da asgari ücretin bizden daha iyi olduðunu söylemesi kesinlikle kabul edilebilir deðil. Neden? Çünkü doðru deðil de ondan. Güney Kýbrýs'ta halen uygulanmakta olan asgari ücretin TL olarak karþýlýðý 1851 TL civarýndadýr. Kuzey Kýbrýs'ta 1 yýldan beridir uygulanmakta olan asgari ücret ise 1237 TL'dir. Arada tam 614 lira fark var. Kaldý ki güneydeki birçok tüketim mallarýnýn, Kuzeyden çok daha ucuz olduðu da bir gerçek. Hal böyle iken, Türkay Tokel'in güneydeki asgari ücretin bizden daha iyi olmadýðýný iddia etmesini anlamak mümkün deðil. Oturduðu yerden komþuya seslense ve dese ki: "Re yidonissa! Sizde asgari ücret ne gadardýr olân?" Komþu baþýný anýnda pencereden uzatacak ve diyecekti ki: "1851 lira be gomþu"! Bir aydýr süregelen asgari ücret tartýþmalarýnýn nerede noktalanacaðý az çok belli olmuþtur. Hükümet ve patronlarýn anlaþmasý, iþçi kanadýnýn ise kesinlikle buna karþý çýkmasýyla yeni asgari ücret 1297 TL olarak belirlenip ilan edilecektir. Yani 1300 bile deðil! Ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, "Bu parayla yaþanmaz biliyoruz, ama onu da bulamayan var" tesellisine ve "Güney'deki de bizden iyi deðil" yutturmacasýna sarýlacaktýr! Ersin Tatar, asgari ücretin artýrýlmasýna þiddetle karþý çýkan ve bunun için binbir dereden su getiren iþadamlarý ve tüccarlara çaðrýda bulunarak, "Döviz düþtü. Siz de bu düþüþü piyasaya yansýtarak fiyatlarý aþaðýya çekin" diyor. Ben deyim 10. siz deyin 20. çaðrýdýr bu! Ama ne yazýk, iþ dünyamýzýn kulaklarý fazla mum yaptý. Ersin Tatar'ýn ne dediðini duymuyorlar bile! Ya da duyuyorlar da bir kulaklarýndan koyup öteki kulaklarýndan çýkarýyorlar! Döviz düþtüðü için, Ersin Tatar'ýn çaðrýlarýný da dikkate alarak fiyatlarý aþaðýya çeken bir tek tüccar görülmedi þimdiye kadar. Tatlý kârlara alýþanlar, "Hep bana, Rabbena" demekten vazgeçemiyor!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı