ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NEVVAR NOLAN BÝZÝ MÝ KIRACAK? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR KÝRACI HÝKAYESÝ Niyazi Ökten ÖZELLEÞTÝRME MÝ GÜVENCESÝZ- LEÞTÝRME MÝ? Kani Kanol "K.T.EÐÝTÝM VAKFI " DAMGALI MEYVE SULARI GERÇEKTEN KATIKSIZ MI? (2) Erdoðan Baybars FABRÝKA Elvan Levent YÝDONÝSSA! SÝZDE ASGARÝ ÜCRET NE KADAR? Mehmet Levent Kurtlar Vadisi'nde yaðlý kýyaklar... Çangar, BMW X5 araçlarýna uygulanan gümrük muafiyetinin BMW X6 ile Z4 model araçlara da uygulanmasý için mahkemeye baþvurmuþ ve Ersin Tatar da dava sonuçlanýncaya dek buna izin vermiþti. Ancak Aðustos 2010'da Bakanlar Kurulu'nun kararýyla bu iþlem durduruldu ve %10 vergi kondu yýlýnda Gümrük Dairesi ile Mehmet Çangar arasýnda, araç ithali konusunda büyük bir sorun patlak verdi. Gümrük Dairesi, BMW X5 araçlarýn ABD menþeli olduðunu, bunun için de vergi uygulanmasý gerektiðini belirtti. Çangar ise araçlarý Avrupa'dan ithal ettiðini öne sürerek mahkemeye baþvurdu. Bu davada taraf olmasý gereken zamanýn Maliye Bakaný Ahmet Uzun ýsrarlý olmayýnca, dava Çangar'ýn lehine sonuçlandý... Gümrüksüz BMW Gizlenen karar n Mehmet Çangar'a BMW X5 araçlarý gümrüksüz ithal muafiyeti tanýyan Yüksek Ýdare Mahkemesi 150/2005 No'lu dava kararýný, mahkemenin "www.mahkemeler.net" sitesinde bulamadýk... Tüm kararlar var, o yok! n Savcýlýðýn da pek pasif kaldýðý öne sürülen bu dava ile ilgili karar tüm YÝM kararlarýnýn yayýnlandýðý internet sitesine girmedi... n ABD'den ithal edilen araçlara %20.9 gümrük vergisi uygulanýrken, Avrupa'dan ithal edilen araçlar sýfýr gümrükle ülkeye girdi... n Bu uygulama 2010 yýlýnýn Aðustos ayýna kadar sürdü... Çangar bu tarihe dek BMW X5 araçlarý hiçbir gümrük ödemeden getirdi... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda Tayyip Erdoðan: Asimilasyon insanlýk suçudur n Erdoðan: Asimilasyon tanýmýný þöyle masaya yatýrdýðýmýz zaman, iyi ele alýrsak bir insanýn deðerlerinin devþirilmesidir. Bu zaman zaman zorla devþirilmesidir... Bu, dinde, kültürde, bir deðiþime zorla tabi tutulmasýdýr. Örflerinden, adetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesidir." l 3. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Küçük, Tatar, Cemil, anlaþtýlar gardaþ gardaþ n2. sayfada

2 BABASININ EVÝNÝ KUNDAKLADI Derince'de isminin ilk harfleri B.B (E) olan 28 yaþýndaki bir kiþi, babasýnýn ikametgahýný kundakladý. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün saat 22:30'da, B.B., babasýna ait ikametgahta, kendisinin kullandýðý yatak odasýndaki perdeyi ve salondaki kanepeyi babasýyla arasýndaki ailevi problemlerden dolayý tutuþturdu. Yangýn itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü, yangýnda salon ve yatak odasý içerisindeki eþyalarýn bir kýsmý yandý. Polis B.B.'yi tutukladý, soruþturma devam ediyor. UÇAKTA KAVGA Ercan Havalimaný'nda bir uçak içerisinde çýkan kavgada bir kiþi, burnunun kýrýlmasý üzerine hastanelik oldu. Polisten verilen bilgiye göre, önceki gün saat 23.45'de çýkan tartýþmada "C.Ý (E- 25)" kimlikli kiþi, Arda Akýn'ýn burnunu baþý ile vurarak kýrdý. Akýn Lefkoþa Devlet Hastanesinde aldýðý tedaviden sonra taburcu oldu. C.Ý tutuklandý. ÝSKELE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Kalecik Trafo Merkezinde bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle, 11 Ekim Pazartesi günü, Ýskele ilçesine baðlý bazý bölgelere elektrik enerjisi verilmeyecek. Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi 09:30-15:30 saatleri arasýnda olacak ve bundan Mehmetçik, Pamuklu, Bafra, Çayýrova, Tuzluca, Yedikonuk, Büyükkonuk, Kilitkaya, Sazlýköy, Zeybekköy, Kalecik, Safaköy, Yarköy, Boðaztepe, Turnalar, Kantara, Topçuköy, Ardahan, Kaplýca, Ýskele Sanayi bölgesi, Ýskele Aðýllar bölgesi ve Ýskele Bahçeler etkilenecek. Ayrýca, Mersinlik ve Ergazi köyünde de kesinti olacaðý belirtildi. DAVUTOÐLU'NUN KÝTABI LÝMASOL VE BAF'TA TANITILACAK Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararasý Konumu" adlý kitabýnýn, Limasol ve Baf'ta düzenlenecek bir dizi etkinlikle tanýtýlacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, kitabýn, "Kýbrýs Araþtýrmalarý Merkezi" ve "Eðitim Ýçin Yeni Bir Soluk" isimli öðretmenler hareketinin inisiyatifiyle, 12 Ekim Salý günü saat 19.45'te Limasol'da bulunan "Kýbrýs Bankasý" konferans salonunda tanýtýlacaðýný belirtti. Gazete, 13 Ekim Çarþamba saat 19.30'da de, Baf'taki "Marfin Laiki Bank" konferans salonunda kitabýn tanýtýmýnýn yapýlacaðýný ifade etti. SINIR KAPILARINDAN GEÇÝÞLER Alithia gazetesi, ilk sýnýr kapýlarýnýn açýlmasýndan Eylül ayýna kadar geçen zamanda Kýbrýslý Rumlarýn Kuzey'e geçiþlerinin 6 milyon 984 bin 877; Kýbrýslý Türklerin Rum tarafýna geçiþlerinin ise 11 milyon 842 bin 364 sayýsýna ulaþtýðýný belirtti. UBP 35. YILINI KUTLUYOR Ulusal Birlik Partisi (UBP), kuruluþunun 35'inci yýldönümünü kutluyor. 11 Ekim 1975'te kurulan UBP, kuruluþ yýldönümü vesilesiyle 11 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Lefkoþa'da Hidden Garden'da halka açýk bir resepsiyon verecek. Resepsiyona, Kuzey ve Güney Kýbrýs'tan politikacýlar ve Birlemiþ Milletler yetkililerinin de katýlmasý bekleniyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Hazine tamtakýr olsa ne yazar? Bu ahval ve þerait içinde dahi olsa saray ya da cami yaptýran padiþahlarýn gahraman torunlarýndan ne beklersiniz? Kendilerine yeni bir Meclis binasý yapmasýnlar mý? Ne derler? "Soyuna çekmeyen soysuz olur" demezler mi? UBP enkaz aldý ama, kokteyller, yemeler içmeler, arabalar-þoförler, korumalar gýrla... Baþ Vezir ile vezirlerin, ve de onlarýn ahbaplarýna hediye ettikleri Resmi Hizmet Araçlarýnýn benzin, mazot, yað paralarý, satýnalma paralarý bir yana, açlýk sýnýrýnda olan insanlarýn bir haylisinin karnýný doyurmaya yeter. Padiþah'ýn, Sadrazam'ýn, Vezirlerin bir da Görünmeyen Giderler (Örtülü Ödenek) Kalemleri vardýr. Bu paralar nasýl daðýtýlýr? Bu hesaplarýn nasýl kullanýldýklarýný bilen var mý? Yoksa açýklanmasý yasak mý? Mehmet Ali Talat "Cumhurbaþkaný" yapýlýnca, "bu örtülü ödenek casuslar içindir" dediydi. Yani bize hizmet eden yabancý casuslar vardýr da, bu asýl adý "Beklenmedik giderler kalemi" olan, ama bu parayý kullananlarca "Örtülü ödenek" adý verilen kalemden ödenirler mi demek istedi, yoksa kendi casuslarýný mý? Sanki da "Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk ve Bakanlýklar" devletin casusluk þebekeleridirler... "Maliye Bakaný" Ersin Tatar ne açýklamaz bu avanta kalemleri? Bir zamanlar Denktaþ'ýn bu konuda bazý daðýtýmlarý basýna düþtüydü. Bu listede olan isimler en çok Denktaþ'ýn casusu olurlardý. Ona da ne gerek vardý? Keþke bu konuda Mehmet Ali Talat'ýn daðýtým listelerine ulaþýlsaydý da, vataný koruyan aslan casuslarýmýzý da bilseydik... Ýnsanlarýmýzýn kimisi açlýk sýnýrýnda, kimisi aç. Ama memleketi cami doldurdular. Cemaati olmayan, ama çifte çifte imamý olan camiler. Hangi akla hizmet? Ýnsan namaz kýlacaksa evinde kýlamaz KÜÇÜK, TATAR, CEMÝL, ANLAÞTILAR GARDAÞ GARDAÞ mý? Camilerde Hazreti Muhammed deðil ya namaz kýldýran... Bu galemi da gaydedin bir yere... "Bütçe tamtakýr" dersiniz ama... Toplumun karnýný doyuramazlar ama, þimdi da yeni Meclis Binasý isterler... Tataroðlu Ersin Bey, bu para ile iþsizlere ayda birkaç kuruþ ödemek için bir fon kuramaz mý? Ve bunu takviye edecek bir yol bulamaz mý? Mesela partilere daðýttýðý paralar ile... Mesela "Devlette" çalýþan herkese verilen arabalar satýlsa, ve yýllýk masraflarý ile beraber bu paralar iþsizlik fonuna yatýrýlsa, kaç kiþinin karný doyar? Bu rakamlarý topluma açýklayabilir mi Ersin Bey? Bilmeyenler için söyleyim. 20 Temmuz 1974 harekatýndan önce Meclis'in da Tiyatro Salonu'nun da projeleri tamamlanmýþ ve inþaatlarýna baþlanmak üzere idi. 20 Temmuz'dan sonra ne oldu? Türkiye yerini elimizden aldý ve kendi Elçilik binasýný oraya yaptý. Þimdi, "Yeni Meclis Binasý"ný BRT'nin oralarda yapacaklarmýþ "Tilkilerin çiftleþtikleri bir yer"... Farkýndasýnýz. Yeridir, deðildir, toplumun bir süre için moda yaptýðý ya da sürekli olarak kullandýðý deyimleri aklýma geldik sonra geleceðe aktarmak düþüncesi ile buraya kaydederim. "Daþ topla deli!" mesela bunlardan biridir. Ýrsen Bey ile, Ersin Bey'e göre memleket ekonomisi yandý gavrýldý parasýzlýktan. Birkaç kuruþ için, ya da ya beleþe topluma ait olan ve bugüne kadar, þöyle ya da böyle korunabilen birçok kuruluþumuz da elden çýkarýlacaktýr. Yol gösteren da Cemil Bey... "Küçük, Tatar, Cemil, anlaþtýlar gardaþ gardaþ!" Ne deyim be efendiler size? Koskoca binaya sýðýþamadýnýz ha! Size Dr. Küçük'ün bir zamanlar bir arkadaþa dediðinden deyceydim. Baþka sefere... Biz bu hallere düþecek toplum muyduk be gavole? "Hem uyuz, hem guduz..." Ayýplar olsun bize! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NEVVAR NOLAN BÝZÝ MÝ KIRACAK? 'Kurtlar Vadisi'ni biz keþfetmedik. Türkiyeli film yapýmcýlarý keþfetti. Ama cuk diye oturmuþ yerine... Kurtlarýn hatýrýna Denktaþ bile artist olmuþ... Bu filmde oynamýþ... Sharon Stone bile oynamýþ... Þimdilerde Filistin'e el atmýþlar... 'Mavi Marmara'nýn baþýna gelenleri çekiyorlar... Sýra Kýbrýs'a da gelir herhalde... Burada malzeme çok... Artist çok... Kurt çok... Son dizilerden birinde bir polisi öldüren, sonra tutuklanan, sonra da hapisten kaçan kurtlar, nereye gideceklerini planlýyorlardý... Birisi, -Önce Mersin'e gideriz, oradan da Kýbrýs'a, dedi... Hiçbir sakýnca yok... Maþallah feribotlarýmýz iþliyor týkýr týkýr... Gelmeyen kurt mu kaldý bize? Abdullah Çatlý... Oral Çelik... Murat Demirel... Yahya Demirel... Cem Uzan... Yaþar Öz... Ve de son parti Ýsmet Felek... Yuvamýz üç hilalli bozkurtlar yuvasý... Þimdi o muteber konuklarýmýzýn burada nasýl aðýrlandýðýný ve ne büyük iþler çevirdiklerini yazmaya kalksak, bu sütuna da sýðmaz... Ayrýca bugün sýrada onlar deðil, baþka cilveli iþler var... Bir gümrük meselesi... Bir araç ithali... Bilirsiniz, oto kralýmýzdýr Mehmet Çangar... Getirir ve size satar... Sürümden mi kazanýr, gümrükten mi, nerden bileyim... Ama CTP'nin olanca aðýrlýðýyla hükümet koltuklarýna kurulduðu sýralarda... Ve de Ahmet Uzun Bey Maliye Bakaný iken... Yani develer tellal, pireler de berber iken... Ve siz yavruvatanýn beþiðini týngýr mýngýr sallarken... Ve sokaklarda "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrýrken... Bir gümrük sorunu çýkmýþ... Çangar'la Gümrük Dairesi arasýnda... Gümrüðümüz, Çangar'ýn ithal ettiði BMW X5 modeli araçlarýn ABD menþeli olduðunu ve gümrük ödenmesi gerektiðini söylemiþ... Ne kadar? % Çangar ise bu araçlarý Avrupa'dan getirdiðini öne sürmüþ... Ordan gelenlere gümrük sýfýr... Mahkemelik olmuþlar... Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde görülmüþ bu dava... Bir tarafta devlet, diðer tarafta Çangar... Muhatap Maliye Bakaný Ahmet Uzun... Koyverip gitmiþ... Adeta býrakmýþ Çangar kazansýn diye... Savcýlýk da Çangar'ýn üstüne pek gitmeyince, beklenen sonuç çýkmýþ... Çangar kazanmýþ... Ve bir önemli ayrýntý daha... Ahmet Uzun, Çangar'a vergi ödetmekte direten zamanýn Gümrük Müdürü Sayýn Altýnel'i cezalandýrmýþ... Kýzaða almýþ... Yerine baþkasýný koymuþ... Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin bir internet sitesi var... Bu sitede mahkemenin tüm kararlarý yayýnlanýr... Ama o karar yok iþte... Açýn bakýn... Hepsi var, o yok... Neden? Þimdi söylesek, Sayýn Nevvar Nolan'a buradan duyursak, oraya koyarlar mý acaba? 2007'de sonuçlanmýþ o dava... Ve o tarihten 2010 Aðustos'una kadar ithal ettiði BMW X5 araçlara hiç gümrük vergisi ödememiþ Çangar... %20.9 vergiden kurtulmuþ... Üstelik bu muafiyetin X6 ve Z4 model araçlara da uygulanmasý için bir kere daha mahkemeye baþvurmuþ... Ersin Tatar da baþlangýçta, dava sonuçlanýncaya dek makul karþýlamýþ bunu... Ancak hükümet bu yýlýn Aðustos ayýnda aldýðý bir kararla son vermiþ bu uygulamaya... Avrupa'dan gelen araçlara da %10 vergi koymuþ... Atý alan dereleri geçtikten sonra...

3 AFRÝKA dan mektup... KIBRIS KONUSUNDA AYKIRI FÝKÝRLER Çok merak ediyorum çok... Benim gibi baþka merak edenler de çok... Kýbrýs'ýn kuzeyine taþýnan nüfusu Rum tarafý neden bir mesele yapmadý bugüne kadar? Uluslararasý platformlara neden taþýmadý? Neden ciddi biçimde itiraz etmedi buna... Lahey Adalet Divaný'na bile götürebilirdi bu konuyu oysa... Ýþgal edilen topraklara nüfus taþýmak suç deðil mi? Cenevre Konvansiyonu'na aykýrý deðil mi bu? Soruyu yakýn dostlarýma da sordum... Neden itiraz etmedi Rum tarafý... Onlar da bilmiyor ve onlar da merak ediyor. Kiliselerden ve eski eserlerden bir dizi meseleye kadar, yani nüfustan daha önemsiz konular hakkýnda bile uluslararasý platformlarý ayaða kaldýrýrken, nüfusu neden hiçbir yerde ciddi biçimde masaya koymadýlar? Yoksa bu nüfusun buraya taþýnmasýndan onlar da mý siyasi yarar umdular? Tuhaf bir soru... Akýl almaz bir þey... Taþýnan nüfustan Rum tarafýnýn ne gibi bir yararý olabilir ki... Ama bu iddiayý öne süren dostum ciddi mi ciddi... Bak sana izah edeyim, diyor. Ve izah ediyor... Soruyu kendi soruyor ve kendi yanýtlýyor: -Rum tarafý neden federasyon istiyor? Kýbrýs Cumhuriyeti'nde Kýbrýslýtürkleri bir daha ortak olarak görmek istemediði için... Kýbrýs Cumhuriyeti tek bölgeli bir cumhuriyet idi... Türk-Rum karýþýk yaþardý... Federasyon iki bölgeli olacak... Kendi bölgesine çekilecek herkes... Ve borusu da kendi bölgesinde ötecek yalnýz... Federasyona 1974'ten sonra ilk razý olan Makarios'tu... Ve o günkü þartlarda gerçekten büyük bir tavizdi bu onun için... Makarios'un gönlü Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yanaydý aslýnda... Ama bunun imkansýzlýðýný gördüðü anda federasyona razý oldu... Bugünkü Kýbrýslýrum liderler öyle mi? Onlar Kýbrýslýtürkleri bir daha cumhuriyet ortaðý yapmamak için federasyona sarýlýyorlar. Federasyon onlar için bir taviz deðil artýk, bir sýðýnak... -Peki, Türkiye'den taþýnan nüfusla ilgisi ne bunun? -Ýlgisi þu: Taþýnan nüfusu bir tehlike olarak görmüyorlar kendileri için... Kýbrýslýtürkleri görüyorlar. Türkiyeli nüfus ne kadar aðýr basarsa, tek baþlarýna sahip olduklarý cumhuriyet de o kadar emniyette olur. TC'li nüfus Kýbrýs Cumhuriyeti ortaklýðý talep etmez çünkü, ama Kýbrýslýtürkler arasýnda hala bunu isteyenler var... Sayýlarý çok deðil þimdi gerçi, ama çoðalabilirler... Ve bir gün masaya da koyabilirler ansýzýn bunu... Ýþte bundan dolayý Kýbrýslýtüklerin sürekli azalmasý, TC'li nüfusun artmasý ve siyasi iradenin onlarýn eline geçmesi iþlerine gelir... Dostumun yalnýz taþýma nüfusla ilgili deðil, adadaki Türk askeri ile ilgili de farklý fikirleri vardý. Askerin buradaki varlýðýnýn da Rum tarafýnýn iþine geldiðini söylüyordu. Türk askeri de týpký TC'li nüfus gibi, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bir 'Rum Cumhuriyeti' olarak yaþamasýnda büyük bir etkendi. Neden? En azýndan taksimin güvencesi sayýldýðý için... Asker adadan giderse, þimdi Kýbrýslýrum toplumunun önemli bir bölümünün istediði taksim de suya düþmez mi?.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE LEFKOÞA'DA TRAFÝK EYLEMÝ... AVCI'YA SADECE BÝR KÝÞÝ TEPKÝ GÖSTERMÝÞ Lefkoþa'da önceki gün trafik kazasýnda ölen Selin Enginsoy anýsýna ve trafik kazalarýnda baþka canlar gitmesin diye önlemlerin alýnmasý istenciyle yapýlan yürüyüþün organizatörleri, Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'yle iþbirliði içinde düzenlendikleri yürüyüþ sonunda Dernek Baþkaný Mehmet Avcý'nýn konuþmasýna tepki gösterenin sadece bir kiþi olduðunu ve olaydan üzüntü duyduklarýný açýkladý. Yürüyüþü düzenleyen komite adýna TAK'a açýklama yapan Ahmet Demiray, eylemin düzenlenmesinde, izinlerin Erdoðan: Asimilasyon bir insanlýk suçudur Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, iki yýl önce Almanya'yý ziyareti sýrasýnda yaptýðý "Asimilasyon bir insanlýk suçudur" deðerlendirmesine yönelik tartýþmalar konusunda, "Asimilasyon tanýmýný þöyle masaya yatýrdýðýmýz zaman, iyi ele alýrsak bir insanýn deðerlerinin devþirilmesidir. Bu, zaman zaman zorla devþirilmesidir. Bu, dinde, kültürde, bir deðiþime zorla tabi tutulmasýdýr. Örflerinden, adetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesi soyutlanmasýdýr ki insanoðlunu bura zorlamak kesinlikle bir insanlýk suçudur. Bu düþüncemde herhangi bir deðiþikliðin olmasý mümkün deðildir. Bunu ben söylemiyorum bunu bilim söylüyor" dedi. Baþbakanlýk Binasý'nda kahvaltýda bir araya gelen Erdoðan ve Almanya Baþbakaný Angela Merkel, görüþmelerinin ardýndan ortak basýn toplantýsý yaptýlar. Erdoðan, bir gazetecinin "2 yýl önce Köln'de yaptýðýnýz açýklamadaki 'Asimilasyon bir insanlýk suçudur' cümleniz çok tartýþýldý, halen tartýþýlýyor alýnmasýnda, pankartlarýn temininde TKÖD Baþkaný Mehmet Avcý'nýn bizzat ilgilendiðini kaydederek, etkinlik sonunda düzenleme komitesinin Avcý'dan bir konuþma yapmasýný istediðini belirtti. "Eyleme katýlan bir kiþinin tepki koymasý üzerine, Mehmet Avcý'nýn eylemin gündeminin sapmasýný önlemek için konuþmasýný sürdürmediðini" belirten Demiray, "tepki koyanýn bir grup eylemci deðil, sadece bir kiþi olduðu" ve eylem komitesinin olaydan üzüntü duyduðunu ifade etti. bu konudaki tavrýnýzda bir deðiþiklik var mý? Ayný cümleyi bugün de söyler miydiniz?" sorusuna da þu yanýtý verdi: "Ben bu konuyu adeta matematik olarak görüyorum, iki kere iki dört eder ve bunun bilimsel bir alt yapýsý var. Yani asimilasyon tanýmýný þöyle masaya yatýrdýðýmýz zaman, iyi ele alýrsak bir insanýn deðerlerinin devþirilmesidir. Bu, zaman zaman zorla devþirilmesidir. Bu, dinde,kültürde, bir deðiþime zorla tabi tutulmasýdýr. Örflerinden, adetlerinden, geleneklerinden zorla tecrit edilmesi soyutlanmasýdýr ki insanoðlunu bura zorlamak kesinlikle bir insanlýk suçudur. Bu düþüncemde herhangi bir deðiþikliðin olmasý mümkün deðildir. Bunu ben söylemiyorum, bunu bilim söylüyor. Ayný þekilde entegrasyon noktasýnda da bir insanýn bulunmuþ olduðu farklý topluluðun yaþamýna, deðerlerine her þeyine saygý duymasý, onlarla uyumlu olmasý, bir entegrasyon içerisinde, bir yaþam birliðini orada saðlamasýnýn da çok çok önemli olduðuna inanýyorum. DAYANIÞMA YEMEÐÝ- Önceki akþam, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Dýþ Basýn Birliði Lokali'nde bir dayanýþma yemeði düzenledi. Geceye siyasilerin pek ilgi göstermediði gözlemlenirken, satýlan biletleri önceden aldýklarý belirtildi. Gecede derneðin sponsorlarýna ve derneðe emeði geçenlere plaket verildi. Konuþma yapan dernek üyesi Erkan Asilzade, emeði geçen herkese teþekkür ederek duyarlý halkýmýzýn katkýlarýndan dolayý minnettar olduðunun da altýný çizdi. (Evrim Kamalý) ex istence Elvan Levent FABRÝKA Gözümün önünde, uzun bir süre dikkatle baktýðým bir fotoðraf duruyordu. Çin'deki Foxconn fabrikasýnýn fotoðrafý. Foxconn dünyanýn en büyük elektronik parçalar üreten firmasýydý. En yeni elektronik parçalarýný, þimdilerde modern dünya insanýnýn vahim bir þekilde müptelasý olduðu ipod ve iphone'lar için üretiyordu. Kocaman bir binaydý fotoðraftaki. Duvarlarý griydi, kare kare bölünmüþ pencerelerindeki camýn rengi ise koyu mavi... Fotoðrafýn sol alt köþesinde bakanýn gözüne diken þeklinde batan kupkuru, sarý otlar, etraftaki kýsa kesilmiþ yeþil çimlerle algýlamasý zor bir zýtlýk içindeydi. Ancak fotoðraftaki en ilgi çekici þey, bu kocaman fabrikanýn dört bir yanýný saran geniþ aðlardý. Büyük balýklarý avlamada kullanýlan aðlarý andýrýyorlardý ama, balýklara ilgileri yoktu. Çalýþanlarýn kendilerini, bu kocaman binanýn yüksek bir katýndan atmalarý suretiyle intihar etmelerini önlemek amacýyla, böyle bir önlem almýþ fabrika yetkilileri. Böyle birþeyi ilk kez görüyordum doðrusu. Aklýma ilk gelen þey, bu fabrikadaki çalýþma koþullarýnýn, çalýþanlarýn kendilerini birdenbire pencereden atmalarýna yol açacak kadar zor ve kötü olduðuydu. Foxconn firmasýnýn bu yýl içinde birçok iþçisinin intihar ettiðini sonradan öðrendim. Onlar da, moral olsun, kendilerini öldürmekten vazgeçsinler diye, maaþlarýna zam yapmýþlar çalýþanlarýn. Bir de iþte böyle kocaman aðlar yerleþtirmiþler fabrikanýn etrafýna... Dünyanýn neresinde olursak olalým, satýn aldýðýmýz hemen herþeyin üzerinde 'made in China' yazýyor olmasýnýn da bunda bir rolü olup olmadýðýný düþündüm. Giyimden teknolojiye, oyuncaktan ev eþyalarýna kadar tüm dünyayýnýn tüketim ihtiyacýný doyuran bir ülkedeki fabrika iþçilerinin hangi þartlarda çalýþtýklarýný anlatýyordu belki de bu fotoðraf. Ýntiharýn eþiðinde... Tüketim çaðýnýn diðer yüzü de diyebilirdik belki bunun adýna. Dehþet verici bir görüntüydü ancak, bu kocaman aðlar muhtemelen iþe yarýyor ve onlar da görevlerini en az fabrikanýn iþçileri kadar iyi yapýyorlardý. Dünyada milyonlarca insanýn ipod ve iphone talebini karþýlamak kolay deðildi ne de olsa. Her türlü önlemi almak gerekiyordu. Ýþçiler intihar etmiyor, fabrika harýl harýl çalýþýyor ve bu devran dönüyordu. Ne kadar ironik, deðil mi? Çin'deki fabrika çalýþanlarý intihar edip dururken, biz de batýda onlarýn ürettiklerini tüketip, artýk tüketmekten tükendiðimizi hissettiðimiz anda bunalýma giriyorduk. Ve iþin en ilginç yaný, bunalýma girdiðimizde de yine onlarýn, Çinlilerin felsefesinde arýyorduk bizi iyileþtirebilecek çareyi. Bu kez de elimizden ipod'larý býrakýp, üzerinde Yin&Yang imgesinin bulunduðu her türlü objeye sarýlýyorduk. Doðadaki yaþam enerjisini yaþadýðýmýz beton ve plastik mekanlarda nasýl kullanabileceðimzi öðrenmek için Feng Shui kitaplarýný karýþtýrmaya baþlýyorduk heyecanla. Evlerimizi, iþ yerlerimizi Feng Shui'ya göre dekore ediyorduk büyük umutlarla. Konfüçyüs'e sýðýnýyorduk çaresizlik içinde. Yeniden insanca bir yaþama geçebilmenin yollarýný arýyorduk bu bilgenin öðretilerinde. Fabrika çalýþýyor ve etrafýndaki aðlarý örmeye devam ediyordu. Hepimiz bu 'fabrika'nýn bir parçasýydýk aslýnda. Hepimiz, bu aðlara takýlan kurbanlara dönüþüyorduk sonunda. Avlanýyorduk.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hukukçu bolluðu varmýþ bu mandrada Neye yarar sanki hukuk olmayýnca Kefaletli suçlular fink atar ortalarda Adalet terazisi böyle yoldan sapýnca Kalay KKTC MECLÝSÝ'NÝ DE MÝ HARACA KESTÝLER ACABA? Gazetemizin birkaç aydýr sürdürdüðü yayýnlarla nasýl bir "düzen"de yaþadýðýmýz gün gibi ortaya çýktý. Kýbrýs'ýn kuzeyinde en rahat yaþayanlar, memleketi haraca kesen çeteler. Aldýklarý haracýn binde biri kadar bir kefaletle serbest býrakýlan bu kriminal tiplere "yürü ya kulum" diyenlere de gelecek bir gün sýra. Kefalet kýyaklarýyla ellerini kollarýný sallayarak aramýzda dolaþan bu zýrtopozlara KKTC Meclisi'nden de "gýk" yok. KKTC Meclisi'ni de mi haraca kestiler acaba? Bu havanýn psikiyatrik okumasýný yapsanýza sayýn Çakýcý.. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik GANNAVURÝDEN EROÝNE Uyuþturucu falan dendi mi aklýma çocukluðum gelir En büyük uyuþturucunun þimdi Hint keneviri dedikleri gannavuri olduðunu sanýrdým o zamanlar... O günler ayrýlýkçýlýðýn tavan yaptýðý zamanlardý Düþünün, bir cumhuriyet kurulmuþtu ama elbirliðiyle taraflar bu cumhuriyeti baþkalarýnýn aklýyla hareket ederek yýkmaya çabalýyorlardý... Bir taraf devlete sarýlmýþ, diðer taraf gettolara sýðýnmýþtý "Devleti" ilk kez o günlerde gördüm! Ýlkokulumuz caminin yanýndaydý... Teneffüsteydik... Kalabalýk birileri kahveden okula doðru geliyorlardý... Ýki kiþinin omuzunda oturan bir adam vardý... Öðretmenimiz bizi sýraya koydu. Okulun avlusuna girdiklerinde onun talimatýyla gelenleri alkýþladýk ve "Ya ya ya þa þa þa Dr. Küçük çok yaþa" diye tempo tuttuk. Elinden sigarasýný düþürmeyen adam "devlet"ti!.. Birþeyler söyledi hala hatýrlayamadýðým... Bizim evin yaklaþýk iki-üç dönümlük bir avlusu vardý. Bir defasýnda babam onlarca fidan dikti bu araziye... Ýlaçladý, suladý zamaný geldiðinde... Büyüdü, yeþerdi, aðaç kadar oldu ekilenler... Sýk sýk kontrol ediyordu onlarý... "Sakýzlandý" dedi bir keresinde ve kökten kesti onlarý... Götürüp boþ ahýra astý... Gölgede kuruttuktan sonra beyaz torbalara doldurdu ve ahýrýn merteðine çakýlan çivilere astý torbalarý... Gettolarýn kralýydý teþkilatçýlar... Kimse de rahatsýz deðildi halinden... Kýbrýslýtürkler devlete vergi vermezler, kendi baþlarýna buyruk, devletin kontrolünden uzak yaþarlardý. Kolay mýydý gannavurileri (Hint keneviri) bir polisin gelip alabilmesi veya evlerini, avlularýný yoklamada bulunabilmesi? Bu getto yaþamý içerisinde insanlar domates, salatalýk eker gibi yetiþtirdikleri "gannavuri"leri hem Ruma, hem de Türke satýyorlardý Hatýrladýðým kadarýyla, alýcý Rum arada sýrada RMMO'dan çaldýðý silahlar ve mermilerle öderdi aldýðý gannavurilerin parasýný... Türk alýcýnýn aracýnýn iki rengi vardý... Aðýrlýklý beyaz ve belli yerlerde de mavi renk... Hala dün gibi hatýrlarým... Gettolara kapatýlan toplum, en azýndan benim bulunduðum dar çerçevede, o günlerde gannavuri yetiþtirip satmayý bir kazanç yolu yapmýþtý. Bugün, kapatýldýðýmýz bu mandrada, yani yasal olmayan bir toprak parçasýnda yaþamaya zorlanýldýðýndan, geliþen dünyaya uyum saðlayan insanlarýmýz gannavuri ekimini býrakmýþlar, eroinle falan uðraþmaya baþlamýþlar! Gannavuri vardý çocukluðumuzda Ýkinci baharýmýzda eroin Bundan sonrasýný ne olur bilemem... Gaziveren'e 220 milyon dolarlýk yatýrým "Wonderland"ýn temeli 15 Kasým'da atýlacak n 5 yýldýzlý otel ve eðlence parký içerecek büyük yatýrým, bölge halkýnýn istihdamýna ve bölgede üretilenlerin tüketimine öncelik verecek... Dünyada benzeri sadece 10 tane bulunan turistik tesis ve eðlence merkezi, "Wonderland" (harikalar diyarý) ismiyle KKTC'de Gaziveren sahilinde kuruluyor. Deniz sahilinde, 70 dönümlük arazi üzerinde Türk, Ýngiliz ve Amerikan ortaklýðýndaki Ilbe Trading tarafýndan 220 milyon dolarlýk yatýrýmla hayata geçecek tesisin temelinin, 15 Kasým'da atýlmasý hedefleniyor. Bakanlar Kurulu'nca arazi tahsisi geçtiðimiz günlerde yapýlan Wonderland'ýn inþaatýnýn uzmanlýk gerektiren bazý bölümlerini Amerikalý ve Hollandalý firmalar yürütecek. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, dün, Türkiye'nin tanýnmýþ turizmcilerinden biri ve halen Mercure Hotel'in iþletmecisi de olan Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Konseyi (DEÝK) Baþkaný Mustafa Gürbüz'ün ortaðý olduðu Ilbe Trading'in yapacaðý Wonderland için tahsis edilen araziye giderek yatýrýmla ilgili basýna bilgi verdi; yatýrýmcý þirketin yetkilileri ve köylülerle görüþtü. DÜRÜST Bakan Dürüst, burada basýna yaptýðý açýklamada, Güzelyurt ve Lefke'ye bugüne dek çeþitli gerekçelerle ciddi yatýrým gelmediði için güzelliðin de fark edilmediðini belirterek, ülkeye gelen yatýrýmlarýn ilk kez bu bölgeye yönlendirildiðini belirtti. Tesisin 220 milyon dolarlýk yatýrýmla hayata geçeceðini kaydeden Dürüst, 5 yýldýzlý otelin çok kapsamlý eðlence merkezi de barýndýrarak günü birlik turizmde, Güney'den Kuzey'e ciddi akýþ saðlamasýnýn hedeflendiðini anlattý. Dürüst, yatýrýmcýnýn arazi ýslahýyla iþe baþladýðýný; Bakanlar Kurulu kararýna göre, 6 ay-1 yýl içinde yeterli gerçekleþtirmediði taktirde arazinin ellerinden derhal alýnacaðýný belirterek, "Ama görüyorum ki olay ciddiye alýnmýþ ve ön tahsis gerçekleþtikten 2-3 gün sonrasýnda ciddi bir çalýþma burada baþlamýþtýr. Hedef, 15 Kasým Cumhuriyet Bayramýmýzda burada bir temel atýlmasýdýr" dedi. Her türlü tarým ürünü için elveriþli toprak bulunan bölgede bu yatýrýmýn üreticileri besleyeceðini; ekonomik ve sosyal kalkýnmaya katkýda bulunacaðýný vurgulayan Kemal Dürüst, roller coaster (dað treni) sisteminin de bulunacaðýný; böyle bir yatýrýmýn ilk kez uygulanacaðýný ifade etti. Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Kemal Dürüst, Güney Kýbrýs'ýn bu yatýrýmý almak için çok mücadele ettiðini de belirterek, "Güney Kýbrýs'taki yönetim, bu yatýrýmý oraya çekebilmek için üstün mücadeleler ortaya koydular ama bizim gerek ilgili bakanlýklar gerekse yatýrýmcýnýn kararlýlýðýyla ve Anavatan Türkiye'nin desteðiyle dünyada 10 tane daha eþi olan bu yatýrýmýn 11'incisi buraya yapýlacaktýr" diye konuþtu. ELÇÝLÝK ÖNÜNDE YANDI- Lefkoþa'da TC Elçiliði'nin önünden Kýzýlbaþ istikametine doðru gitmekte olan AE 636 plakalý Ford Cortina araç seyir halindeyken bir anda tutuþtu. Motor bölümü ateþ alan araç için olay yerine itfaiye geldi. Panik halinde aracýndan çýkan 72 yaþýndaki sürücü Mustafa Alýndýoðlu, aracýný makinistten yeni aldýðýný ve sparklarýný deðiþtirdiðini söyledi. Ýtfaiyenin müdahalesinden sonra araç sahibi ifadesi alýnmak üzere polis merkezine götürüldü. (Evrim Kamalý) Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YÝDONÝSSA! SÝZDE ASGARÝ ÜCRET NE KADAR? Geçenlerde yazmýþtým. Bu yýlýn baþlarýnda Güney Kýbrýs'taki asgari ücret 1851 TL idi. Yani bizde 1237 TL olduðunda, onlarda da 1851 TL olarak açýklanmýþtý. Haberin kaynaðý Rum basýnýydý. Açýklama elbette euro olarak yapýlmýþ, bizde tercüme edilirken TL'ye tekabül eden karþýlýðý yazýlmýþtý. Þimdi onlarýn 2000 TL için çalýþma yaptýklarý haberleri geliyor. Bizimkiler ise 1297 TL için! Býrakýn 2000 rakamýný ve halen güneyde yürürlükte olan 1851 TL ile mukayese edin nerde? 1851 nerde? Þimdi neden bir kez daha döndüm bu konuya? Nedeni gayet basit. Kapý komþumuzla aramýzdaki bu çarpýcý farklýlýk, bütün gerçekliðiyle ortada dururken, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, bir gazeteye verdiði mülâkatta, KKTC'deki asgari ücreti, birtakým uzak ülkelerdeki asgari ücretlerle rakam da vererek mukayese etmiþ ve KKTC'nin bunlardan önde olduðu sonucuna varmýþtýr. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadýðým için saptamalarýna bir diyeceðim yok. Ancak, Güney Kýbrýs'ta da asgari ücretin bizden daha iyi olduðunu söylemesi kesinlikle kabul edilebilir deðil. Neden? Çünkü doðru deðil de ondan. Güney Kýbrýs'ta halen uygulanmakta olan asgari ücretin TL olarak karþýlýðý 1851 TL civarýndadýr. Kuzey Kýbrýs'ta 1 yýldan beridir uygulanmakta olan asgari ücret ise 1237 TL'dir. Arada tam 614 lira fark var. Kaldý ki güneydeki birçok tüketim mallarýnýn, Kuzeyden çok daha ucuz olduðu da bir gerçek. Hal böyle iken, Türkay Tokel'in güneydeki asgari ücretin bizden daha iyi olmadýðýný iddia etmesini anlamak mümkün deðil. Oturduðu yerden komþuya seslense ve dese ki: "Re yidonissa! Sizde asgari ücret ne gadardýr olân?" Komþu baþýný anýnda pencereden uzatacak ve diyecekti ki: "1851 lira be gomþu"! Bir aydýr süregelen asgari ücret tartýþmalarýnýn nerede noktalanacaðý az çok belli olmuþtur. Hükümet ve patronlarýn anlaþmasý, iþçi kanadýnýn ise kesinlikle buna karþý çýkmasýyla yeni asgari ücret 1297 TL olarak belirlenip ilan edilecektir. Yani 1300 bile deðil! Ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, "Bu parayla yaþanmaz biliyoruz, ama onu da bulamayan var" tesellisine ve "Güney'deki de bizden iyi deðil" yutturmacasýna sarýlacaktýr! Ersin Tatar, asgari ücretin artýrýlmasýna þiddetle karþý çýkan ve bunun için binbir dereden su getiren iþadamlarý ve tüccarlara çaðrýda bulunarak, "Döviz düþtü. Siz de bu düþüþü piyasaya yansýtarak fiyatlarý aþaðýya çekin" diyor. Ben deyim 10. siz deyin 20. çaðrýdýr bu! Ama ne yazýk, iþ dünyamýzýn kulaklarý fazla mum yaptý. Ersin Tatar'ýn ne dediðini duymuyorlar bile! Ya da duyuyorlar da bir kulaklarýndan koyup öteki kulaklarýndan çýkarýyorlar! Döviz düþtüðü için, Ersin Tatar'ýn çaðrýlarýný da dikkate alarak fiyatlarý aþaðýya çeken bir tek tüccar görülmedi þimdiye kadar. Tatlý kârlara alýþanlar, "Hep bana, Rabbena" demekten vazgeçemiyor!

5 10 Ekim 2010 Pazar 5 MÝLLÝYET Metin MÜNÝR Þaziye nin Görüþü: "Memleket batýyor mu?" sorusunun cevabý "Evet"tir. Bunun dýþýnda "Kurtulma umudu var mý?", "Kendi ayaklarý üzerinde durabilir mi?" gibi diðer bütün sorularýn yanýtlarý ise "Hayýr"dýr... * Julio Ýglesias da Rum engeli yüzünden KKTC'ye konsere gelemiyormuþ.. - Bence M. Jackson'un ruhunu getirmeyi denemekten baþka çare kalmadý. Bu Rum, onu da engeleyemez ya! *Gençler "Artýk trafiðe can vermeyiz" diyerek Lefkoþa'da yürüyüþ düzenlemiþ. - Çok olumlu bir hareket Biraz da yürümeyi öðrensinler *Parmaðý kopan kadýný Akdoðan Saðlýk Ocaðýndan Lefkoþa hastanesine göndermiþler. - Aaa, ne kadar ayýp Hiç hasta gönderilir mi Oracýkta dikivereceklerdi hemen Yoksa ocakta iplik mi yoktu.. * Emekli Cumhurbaþkaný Talat, devletten; ofis, araba ve personel istemeye devam ediyormuþ. - Biraz bencillik yapýyor gibi Emeklilerin bile maaþýnda önemli kesintiler yapýlýrken, devlete baþka masraf kapýlarý açmanýn manasý ne? * Rumlar dönemini araþtýrmýþ. - Her taþýn altýndan EOKA çýktý deðil mi? Bir imam, kadýnlara cep telefonu ile mesaj gönderip taciz ediyor diye polis tarafýndan tutuklandý. Yedikonuk köylüleri olaydan çok rahatsýz Bir imamýn bu þekilde davranmasýný akýllarý almýyor. Taciz edilen kadýnýn kayýnpederi "Kadýnlara hep kötü gözle bakan bu insan nasýl imam olur" diye soruyor. Kayýnpeder haklý olabilir. Ama olay çok basit. Ýmam olmadan önce "erkek"ti bizim imam. Erkeklikten vazgeçemiyor besbelli! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI "K.T.EÐÝTÝM VAKFI " DAMGALI MEYVE SULARI GERÇEKTEN KATIKSIZ MI? (2) Bana uzattýðý 0.5 litrelik pet þiþenin üzerinde Fresh Orange yazýyordu. O kadar Ýngilizcemiz var yani. Taze portakal suyu olduðunu hemen anladým. "Ýçindekiler" bölümünde þöyle yazýyordu: Portakal suyu ve meyve posasý.. Þeker ihtiva etmez. Diabetik kullanýma uygundur. Enerji: 29 /100 ml. Buzdolabýnda muhafaza ediniz.. Kullanmadan önce çalkalayýnýz. "Shake well", yani Portakal suyu þiþesinin incelemesi bittikten sonra, bir mandarin ve bir de greyfut þiþesi uzattý bana. Aþaðý yukarý onlarýn üzerinde de ayný þeyler yazýyordu. Meyve suyu Meyve posasý Doðal greyfut aromasý gibi Ýnceleme bittikten sonra arkadaþ þunlarý anlattý: "Bu ürünlerin içinde mutlaka katký maddesi vardýr. -Mesela tadlandýrmak için, suni katký maddesi koymalarý gerekir. En ucuzu olduðu için, ya alfa sulsam veya aspartamdýr içindeki. Renk vermek için betacaroten ya da havuç kabuðu suyu kullanýlýr. Sidrikasitsiz olmaz. Asit durumunu baþka türlü dengeleyemezler. Ve bunlarýn en önemlisi.. Ama en önemlisi; içinde, koruyucu olarak sodyum benzoat kullanýlýr. Hemen hemen yasaklanmýþ bir madde gibidir bu benzoat.. Çok tehlikelidir. Kullanýlabilir ama çok çok dikkat etmek gerekir. Gördüðün gibi bu þiþelerin üzerinde bu tür maddeler içerdiðine dair bir kayýt yoktur. Oysa gýda tüzüðüne göre yazýlmasý gerekir. Bu ürünler daha çok okul ve askeri kantinlerde taze meyve suyu olarak satýlýyor. Ýnsanlar katýksýz meyve suyu sanýp çocuklarýna içiriyor. Oysa öyle deðildir ve tüketiciler aldatýlmaktadýr." Þimdi Durum gerçekten böyle mi? Okullarda satýlan ve üzerinde K.Y.Eðitim Vakfý'nýn da logosu bulunan (pay alýyormuþ) bu meyve sularýnýn içinde, üzerinde yazmayan katký maddeleri var mý ben bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Umarým ilgili bakanlýklar da merak eder ve gerekli incelemeyi yapar. Yapmazlarsa biz buradayýz! Yaptýracaðýz. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ýki kararsýzdan biri Aslanbaba, diðeri Arabacýoðlu Girsinler mi, çýksýnlar mý, bir türlü karar veremiyorlar... APOSTOLÝ, YANNAKÝ, MARÝA... Yeni Cami Sokaðý'nda bizim evden dört-beþ ev aþaðýda, solda, Rum bir aile otururdu. Tek katlý bir evdi. Mahalledeki evlerin çoðu gibi gündüzleri kapýsý açýk dururdu. Bahçe kapýsýnýn arkasýnda birkaç basamakla inilen küçük bir çimento bahçe görürdüm. Anne ve baba her sabah meyve ve sebze dolu bir el arabasýný iterek gider, akþamüstü ayný arabayý iterek dönerdi. Dönüþte arabayý iten annenin yüzündeki müthiþ yorgunluk ifadesini unutamam. Elleri arabanýn tutacaklarýnda, küçük ve yavaþ adýmlarla arabayý iterek eve doðru yürürdü. Bazen de bitkin, bezmiþ, arabayý kocasý iterdi. Giderken "badades, portakalya" diye baðýrýrlardý birkaç adýmda bir. Dönüþte sessizdiler. Anne ve baba Lefkoþa'nýn sokaklarýnda baðýrarak mallarýný satmaya çalýþýrken biz sokakta çocuklarýyla oynardýk. Apostoli uzun boylu ve zayýf ve benden biraz büyüktü. Yannaki kýsa boylu ama týknaz ve güçlü idi ve benden biraz küçüktü. Maria hepsinin küçüðü idi ve kýz olduðu için sokaða çýkýp erkeklerle oynamazdý. Ayný keçinin kýllarý... Onlar Rum okullarýna gidiyordu, biz Türk okullarýna. Okuldan sonra sokaða döküldüðümüzde Yannaki ve Apostoli de çoðu zaman orada olurdu. Ýyi Türkçe konuþurlardý. Tarih ve coðrafya bilmiyorduk o yaþlarda. Hepimiz ordaydýk iþte. Bizim orada olmamýz ne kadar doðalsa onlarýn da orada olmasý o kadar doðaldý. Ayný keçinin üzerindeki kýllar gibiydik. Lefkoþa surlarýnýn içinde yaþýyorduk, Ayios Lukas Kilisesi'nin etrafýnda çoðunlukla Rumlar, Yeni Cami'nin çevresinde Türkler. Sonra bir gece bir yerlerde art arda bombalar patladý... Çok geçmeden, sanýrým bir hafta sonu idi, evde ders çalýþýrken sokakta baðrýþmalar duydum. Dýþarýya fýrladým. Apostoli Yannaki ve Maria ve anne ve babalarý evlerinin önünde aðlýyor ve çýðlýk çýðlýða baðýrýyorlardý. Önlerinde elinde fitili yanan, petrol dolu bir konyak þiþesi bir genç vardý. Evi ateþe verecekti. Rum ailenin kapýnýn önünden çekilmesini istiyordu. Onlar kapýnýn önüne barikat kurmuþlardý ve çekilmiyorlardý. Maria aðlýyordu. Babasýnýn bacaklarýna sarýlmýþtý. Yannaki annesinin önünde duruyordu, gerekirse onu korumak için. Apostoli babasýnýn arkasýnda sessiz sessiz aðlýyordu. Hepimiz yenilen taraftayýz Komþular toplandý. Birkaç kiþi genç adama "Yapma yahu, nedir yaptýðýn" diyecek oldu, onun kimseyi dinlemeye niyeti yoktu. Bombacý içeriye giremeden baþka genç adam ortaya çýktý. Ýri yarý yakýþýklý biriydi. Sanýrým fýrýncýnýn oðluydu. Þiþeyi tutan eli kavradý. "Mahalleyi mi yakacaksýn?" dedi. "Çek git buradan. Birbirimizi ayný yere þikâyet etmeyelim." Adam bir þey söylemeden fitili kopartýp attý ve gitti. Mahalleli daðýldý. Sokak boþaldý. Rum komþularýmýz, o gün, Allahaýsmarladýksýz ve güle gülesiz, evlerini terk ettiler. Onlarý bir daha görmedim. Kilise bahçesindeki panayýr, pencerelerden ve açýk kapýlardan gelen deðiþik yemek kokularý ve þarkýlar, yasak meyve Rum kýzlarý, hem bildik hem yabancý insanlar, mahalleden kayboldu. Ayios Lukas kilisesini yakýp yýktýk ve çevresindeki Rumlarý kaçýrttýk. Onlar Bayraktar'ý, Ömergeyi'yi ve Tahta Kale camiini yakýp talan ettiler ve çevresinde oturan Türkleri kaçýrttýlar. Bir savaþ savaþtýk. Bu savaþta sadece yenilen taraf olduðunu, hepimizin o tarafta olduðumuzun o zaman farkýnda deðildik.

6 Karanfil Kani KANOL ÖZELLEÞTÝRME MÝ GÜVENCESÝZLEÞTÝRME MÝ? Bu ülkede belli çevreler tarafýndan sürekli eleþtirilen sendikalar nerede örgütlü? Kamuda. Peki özel sektörde örgütlenmeyi baþarabilen sendika var mý? Benim bildiðim kadarýyla yok. Gerektiðinde toplumsal olaylar karþýsýnda, zor da olsa, üyelerini harekete geçirmeyi baþarabilen halkýn tek örgütlü kesimi söz konusu sendikalý çalýþanlar deðil mi? O halde kendini Kýbrýslý veya kýbrýslý Türk olarak kabul eden bu kesimlerin toplumsal direncini kýrmanýn bir yolu, onlarýn birlikte çalýþtýklarý, bir birlerini etkileyebildikleri ve sýnýfsal çýkarlarýnýn bilincine varabildikleri çalýþma ortamlarýný ortadan kaldýrmak, tek hedef haline gelmiþtir. Türkiye ikibinli yýllarda sokaða dökülen ve her an buradaki iþbirlikçi kesimlerin ve dolayýsýyle kendisinin de kontrolundan çýkma tehlikesi taþýyan, baþýný örgütlü sendikalarýn çektiði, hareketlenmeleri tekrar görmek istemiyor... Bu konuda ilk aþamada kapýlarý açmayý ve CTP'nin hükümete geliþini, gerilimi düþürmek için uygun bulmuþtur. Sonrasýný hep birlikte yaþadýk. Bunun deðerlendirmesine burada girmeyeceðim... Þimdi geldiðimiz noktada yeni oluþturulan Yatýrým Danýþma Konseyi kýsa zamanda elektrik, telekomünikasyon, hava alanlarý vs alanlarýnda ivedilikle özelleþtirmelerin yapýlýp tamamlanmasýna karar verdi. Toplum olarak uygulanmakta olan paket ve protokollara gösterdiðimiz tepkiler, maalesef yeteri kadar etkili olamadýðý için, KTHY inanýlmayacak bir alavere dalavere ile eritilip yok edildi. Ardýndan da maaþlar budandý. Artýk Ercan'da örgütlü çalýþanlar olmayacak. Bir taþla iki kuþ vurmak herhalde böyle bir þey olsa gerek. Türkiye bütçenizi denkleþtiriyorum, geliþmenize katkýda bulunuyorum, özel sektörünüzü kalkýndýrýp kamudaki yükü hafifletiyorum vs diye diye hedeflerine ulaþmanýn keyfini çýkartýyor. Ýþbirlikçi sermayemiz kýrýntýlardan biraz da kendisi faydalanýr beklentisi içerisinde hayata geçirilen uygulamalarý desteklerken, baþýna gelecekleri daha yeni yeni farketmeye baþladý... Türkiye sermayesi 1974 sonrasýnda yeni ganimet sürecinden en büyük payý almak konusunda kararlý görünüyor. Böylece Hatay stratejisi için son hazýrlýklar da yapýlmýþ olacak. Özelleþtirmeler adým adým uygulanýrken, güvencesizleþtirilen çalýþanlar, örgütlü yapýlardan arýndýrýlacak. Çalýþan nüfusun büyük bölümü örgütsüz ve güvencesiz kalacak. Böylece toplumsal direnç daha da zayýflatýlarak, kýrýlacak... Hala daha böyle düþündüðüm ve yazdýðým için "marazi" diyenler olabilir. Son günlerde çok sýk tekrarlanan "görüþmeler sonsuza kadar süremez" teranesi de zaten birilerinin yine bizim için ve bizim adýmýza bazý planlar yapmakta olduðunu göstermektedir. Önemli olan bu geliþmeleri bir bütün olarak görebilmek ve yüzyýllardýr kimliði ve kültürü ile ayakta kalabilmeyi baþarmýþ bu küçük ve güzel toplumun yok ediliþine dur diyebilmektir. KTAMS ÝLE KAMU-SEN EK MESAÝ ÇALIÞMAMA EYLEMÝ BAÞLATTI Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) ile Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu- Sen), "ek mesai ödeneði gerektirecek hizmetlerde çalýþmama" eylemi baþlattý. Ek mesai çalýþmama eylemi, iki sendikanýn örgütlü olduðu Gazimaðusa ve Girne Limanlarýnda önceki gün mesai saatinin bitiminden itibaren baþlatýlýrken; eylemin, üyelerinin alacaðý olan ek mesai ödenekleri ödeninceye kadar devam edeceði açýklandý. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan ve Kamu-Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, Maliye Bakanlýðýnýn sendikalara yasal ödeme süresi geçmiþ ek mesai ücretlerinin ödenemeyeceði ve ancak ileriki haftalarda ödenebileceði yönde bildirimde bulunduðu savunuldu. Ýki sendikanýn bakanlýðýn bu önerisini üyeleri ile görüþtükten sonra Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (Güç-Sen), Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ve Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu-Ýþ) ile ortak aldýklarý "8 Ekim mesai bitimine kadar ödeme gerçekleþmezse, ek mesai hizmeti verilmeyecektir" kararýný uygulamaya koyduðu ifade edilen açýklamada, önceki gün saat 17:00 itibarý ile, Gazimaðusa ve Girne Limanlarýnda ek çalýþma gereken hizmetlerin durdurulduðu ve ek mesai ödenekleri verilene kadar da bu eylemin devam edeceði bildirildi. GÝRNE BELEDÝYESÝ'NDE NELER OLUYOR Afrika (Özel) - KKTC Sayýþtay Baþkanlýðý tarafýndan 2008 yýlý hesaplarý ile ilgili olarak TL tutarýnda birtakým ihale usulsüzlükleri tespit edilen Girne Belediyesi Baþkaný Sümer Aygýn'ýn adýnýn, bugünlerde yeniden bazý usulsüzlük iddialarý ile anýlmaya baþladýðý bildirildi. Bu konuda gazetemize bilgi veren kaynaklarýn belirttiðine göre 2010 Belediye seçimleri sýrasýnda "Rise Design and Construction Ltd." firmasýna ihalesiz iþ vermekle suçlanan Aygýn'ýn, söz konusu þirkette %50 ortaklýk hissesi bulunduðu ve bunu kamufle etmek için de bu hisselerin Aygýnlar Yapý Ltd'de kayýt dýþý iþçi olarak çalýþtýrdýðý Nidai Özkaynak adýna kayýtlý olduðu iddia edilmiþti. Þimdi bu iliþkiyi doðrular nitelikte ÝSKELE OKULLARINA TOZSUZ TEBEÞÝR TAHTASI Karpaz Eðitim Saðlýk Kültür ve Dayanýþma Derneði (KESDER) Ýskele bölgesindeki okullara, 200 adet, manyetik, çok amaçlý, tozsuz tebeþir ile kullanýlabilen ders tahtasý daðýtýyor. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, ders tahtalarýnýn KESDER tarafýndan bir okula baðýþýný ve monte edilmesini yerinde izledi. Bakanlýk açýklamasýna göre, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, KESDER'in 50 bin dolarlýk "Yeþil Tahta" isimli projesi ile ilgili yaptýðý açýklamada, ÞÝLÝ'DE 66 GÜN KUYUDA KALAN MADENCÝLER KURTARILIYOR Santiago, Þili'de 5 Aðustostan beri yerin 624 metre altýnda mahsur kalan madencileri kurtarmak için açýlan ilk kurtarma kuyusu madencilerin bulunduðu yere ulaþtý. Delme iþleminin tamamlanmasýyla klakson sesleri ve ailelerinin sevinç çýðlýklarýnýn duyulduðu belirtildi. 66 gün yerin altýnda kalan madencilerin açýlan kuyudan çýkarýlmasý iþleminde dikkat edilmesi gerektiði ifade ediliyor. Maden Bakaný Laurence Golborne, "33 madencinin bulunduðu yere ulaþmak 33 gün aldý. Kuyu, yerin altýndaki madencilerle temas saðladý" dedi. bir geliþmenin yaþandýðý öðrenildi. Buna göre Sümer Aygýn'ýn, 6 Aðustos 2010 tarihinde Limasol Türk Kooperatif Bankasý'na bir yazý göndererek, Rise Design and Construction Ltd.'e TL kredi kullandýrýlmasýný talep ettiði ve sözkonusu kredinin ödenmesinin faizleriyle birlikte Girne Belediyesi tarafýndan ödenmesini taahhüt ettiði bildiriliyor. Aygýn'ýn, ortada Belediye Meclisi'nin bu yönde alýnmýþ bir kararý dahi olmadan, özel bir þirkete verilecek krediye kefil olmasýnýn, büyük tepkilere neden olduðu da gelen haberler arasýnda. Konuyla yakýndan ilgilenen vatandaþlar, bunun Belediye Baþkaný ile Müteahhit Firma arasýnda bir iþbirliði mi, yoksa bir ortaklýk iliþkisi mi olduðunun Sümer Aygýn tarafýndan açýklamasýný talep ettiler. "KESDER' i kutluyorum. Bir sivil toplum örgütü olarak yaþadýklarý bölgeye sahip çýktýlar ve örnek bir proje geliþtirdiler. Ümidim bu ve buna benzer projelerin, ülke geneline de yayýlmasýdýr" dedi. Benzer katkýlarýn öðrenci motivasyonunun artmasýna neden olduðunu belirten Çavuþoðlu, projede emeði geçen herkese teþekkür etti. "Yeþil tahtalarýn" okullara daðýtýlmasý ve monte edilmesinde, KESDER üyeleri ve Karpaz Mesleki Teknik Lisesi öðrencileri görev alýyor. Golborne, madene ulaþmanýn büyük baþarý olduðunu, ancak henüz hiçkimseyi kurtarmadýklarýný belirterek, yerin altýndaki son kiþi de çýkarýlana kadar kurtarma operasyonunun devam edeceðini kaydetti. Madene ulaþýlmasýyla birlikte kurtarma ekiplerinin, madencileri yukarý çýkarmak için hangi yöntemin daha az riskli olduðuna karar vermesi gerekiyor. Madenciler ya takviye edilmemiþ kayalarýn arasýndan yukarý çekilecek ya da iþçileri yukarý çýkarýrken korumak için madene aðýr çelik kapsüller gönderilecek. GÜNLÜK "KUSTURÝCA VARSA BEN YOKUM" DÝYENLER ÇOÐALIYOR... Antalya Film Festivali'nde Emir Kusturica krizi büyüyor. Son olarak Kültür Bakaný Ertuðrul Günay Kusturica'nýn katýlacak olmasý nedeniyle Antalya Film Festivali'ne gitmeyeceðini açýkladý. Daha önce Semih Kaplanoðlu ve 'Bal' ekibi Antalya Altýn Portakal Film Festivali'ni protesto edeceðini söylemiþti. Bosna-Hersek'te yýllarý arasýnda 300 bine yakýn insanýn katledildiði, sistematik tecavüzlerin, soykýrýmlarýn yapýldýðý, tarihi eserlerin, kütüphanelerin, köprülerin, camilerin yýkýlýp yakýldýðý bir dönemde Kusturica'nýn savaþ döneminde sistematik tecavüze uðrayan kadýnlara yönelik, "Meseleyi lüzumundan fazla abartýyorsunuz", "500 yýl önce zaten hepimiz Sýrptýk, yeniden Sýrp ve Hristiyan olalým, mesele bitsin" þeklindeki açýklamalarý Bosna'da unutulmadý. Mayýs 2005'te Belgrad'da vaftiz edilerek Ortodoks olan ve "Nemenja" adýný alan Kusturica'nýn festivale katýlýp katýlmayacaðý merak ediliyor þimdi. Bu arada þimdi Kusturica'yý protesto edenlerin samimiyeti de tartýþýlýyor. Pek çok kere Türkiye'ye giden Kusturica'ya tepki göstermekte neden bu kadar geç kaldýlar? 5 YILDIZLI Gaziveren'e 5 yýldýzlý otel ve eðlence parký yapýlýyormuþ... Proje 220 milyon dolarlýk. Omorfo'nun artýk bizim olduðu kesinleþmiþ herhalde... ASÝMÝLASYON Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ANTALYA VE KKTC Kýbrýslý Rumlar 9 ayda KKTC'de ve Antalya'da 8 milyon Euro harcamýþlar. Tam olarak 8 milyon 130 bin... Sahi, Antalya ne zamandan beri KKTC ile birlikte anýlýr oldu? TEPKÝ FÝYASKOLARI 'Tepki' sözü de artýk çok banal bir söz oldu buralarda... Çaðlayan Parký, kavþaktaki Atatürk anýtý, Karpaz'a elektrik, oyulan daðlar vesaire... Göstermediðimiz tepki mi oldu? Boþa gitmiþ hepsi de... ÇARPILMAK Ekrandaki haberler "çarpýcý açýklamalar yaptý" ifadesiyle baþlar hep... Doðrusu fena çarpýlýyoruz! Týrnak... "Sorun olmadýðýnda sorun icat eden bir toplumuz... Lefkoþa Türk Belediyesi defin iþlemini 220 TL'den 1500 TL'ye yükseltmiþ. Bu ülkede artýk ölmek de kurtuluþ deðil. Ölen yakýnlarýný defnedebilmek için insanlar kredi mi arayacak artýk?.. Defin kredisini en düþük faizle veren banka büyük sevap iþleyecek... Defin iþi 7 kat artýrýlacaðýna ranzalý mezarlýk sistemine geçilsin... 7 ranzalý mezarýn her katýna bir mevta... Altta kalanýn da boynu kopsun..." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Ne diyor Sn. Bakan? 'Kaç sizin nüfusunuz? 250 mi? 270 mi? 300 mü?.. Sn. Bakan'a verilecek yanýt bellidir: 'Sizinkileri alýn götürün, kalanlarý sayar söyleriz!' Ne diyor Türkiyeli bürokratlar? 'Türkiye KKTC'ye yardým etmeye devam edecek.' Bürokratlara verilecek yanýt bellidir: 'Taþýdýðýnýz nüfusun ihtiyaçlarýný karþýlamak yardým deðildir. Kendi vatandaþýnýzý baþka bir ülkeye taþýmanýn bedelini ödemek yardým deðildir.'" Sinan DÝRLÝK (Yenidüzen) "Boþuna meydana gelmemiþ Kýbrýs'ýn kuzeyindeki gerilemeler, umursamazlýklar ve orada yaþamakta olan insanlarýn uykuya yatmýþ durumlarý. Narkozlandýlar mý, ne oldu da görmez, iþitmez oldular bu küçücük toprak parçasýnda yaþanan saygýsýzlýklarý, kanunsuzluklarý, usulsüzlükleri, tecavüzleri, soygunlarý, cinayetleri, çevre ve doðanýn katledilmesini, susuz býrakýlmayý..." Özcan ÖZCANHAN (Star) Günün Kahramaný RECEP TAYYÝP ERDOÐAN TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan Almanya ziyaretinde Merkel ile birlikte maça da gitti ve Almanya-Türkiye maçýný izledi. Ancak 3-0'lýk sonuçtan sonra "Bir daha maça gitmem" diyerek çýkýp gitti. Günümüzün kahramaný olmasýnýn nedeni bu deðil ancak... Asýl neden asimilasyon konusunda söyledikleri... "Asimilasyon bir insanlýk suçudur" diyor. Asimilasyon demek, insanýn deðerlerinin zorla devþirilmesi imiþ... Kýbrýs'ta asimilasyondan þikayet edenler, duydunuz mu? Þimdi sorun bakalým Erdoðan'a... Kendisi de bu adada bu insanlýk suçunu iþliyor mu, iþlemiyor mu?

7 10 Ekim 2010 Pazar FESLÝKAN Niyazi Ökten BÝR KÝRACI HÝKAYESÝ Sorma gir haný Kýbrýs'ýn kuzeyine TC'den taþýnan nüfus dolmadý sadece. Aralarýnda Bulgaristan'dan gelenler de var. Bulgar Türkleri Toplum arasýnda Bulgar çingeneleri diye anýlýrlar genelde, ne kadar doðru bilemem ama, söylenti öyle. Bulgar çingeneleri! Ben þahsen insanla ilgilenirim, kökü pek beni ilgilendirmez. Ýster çingene olsun, ister Aristokrat yanlýþ anlaþýlmasýn. Yakýnlarý evini Bulgaristan'dan gelen esmer tenli kadýna kiralama þansýzlýðýna uðrayan ve yurt dýþýndan adaya kesin dönüþ yapan Kýbrýs'ýn yerli bir vatandaþýnýn baþýna gelenleri aktaracaðým size bugün, sayýn okuyucu. Esmer tenli kadýn evi kiralar. Ýki oðluyla beraber kalmaktadýr. Kira verdi mi, verirmiydi, sakýn sormayýn! Ev fuhuþ yuvasýna çevrilir. Aile ortamýdýr, polise þikayet edilecekti elbette. Edilir. Alýnan yanýt çok ilginçti polisten, 'KKTC'de sex yasak deðil ki!..' Günler aylar geçer, evin elektriði - suyu kesilir. Zaten kira ödemezler, fatura ödeyecek halleri mi var 'Yeni Kýbrýslý Soydaþlarýmýz'ýn. Elektriði-suyu kesilen evde yaþanýr mý? Oðullardan biri Kýbrýsýn öteki yarýsýna geçer, güneyde yaþamaya baþlar. Surlar içi Pansiyona taþýnýr diðer oðul tahmine göre. Esas kiracý esmer tenli Bulgar kökenli kadýn ise Hatay kökenli erkek arkadaþýyla ortadan kaybolur. Ama zaman zaman ortaya çýkar, dört aydan fazladýr yaþamadýðý evi ziyaret etmeyi ihmal etmez, evde býraktýðý birkaç sandalye ve bir buzluk, gaz ocaðýnýn yerinde durup durmadýðýný çek eder. Öyle ya, kimsenin yaþamadýðý evde geride býrakýlan eþyalarý ev sahipleri kapý önüne yýðabilirdi. O da beklediði fýrsatý eline geçirebilirdi ve haneye tecavüzden ev sahiplerini polise þikayet edebilirdi ve 'altýnlarým da vardý, çaldýlar ' iddiasýnda dahi bulunabilirdi. Ev sahibi direndi ve bu hataya düþmedi. Fakat eþyalarýný almalarý için telkinlerde bulunmaktan da geri kalmýyodu ev sahibi. Geçenlerde esmer tenli 'Yeni Kýbrýslý Soydaþ 'ýmýz Bulgar kökenli kadýn, baþka bir yeni Kýbrýslý Soydaþ'ýmýz olan Hataylý erkek arkadaþýyla kapýya dayandý. Dört-beþ aydýr yaþamadýðý, kira sözleþmesinin sona erdiði evdeki üç-beþ sandalyeyi boþaltmak için rüþvet, haraç talep etti. Üç Milyar 'Aksi taktirde' dedi, ya eve geri dönerim, ya da baþkalarýný yerleþtiririm, nereye isterseniz gidin!' Kýbrýs Türklerini haraça kesenin sadece çete ve mafyalar mý olduðunu sandýnýz? Yeni Kýbrýslý Soydaþlarýmýz da iþin yolunu buldu, gördüðünüz gibi. Kimisi iþ adamlarýný haraca keser bu ülkede, kimileri ev sahiplerini. Devam Nasýl olsa mahkemelerde kefaletle serbestliktir sonu! Hikayemize dönelim. Siz olsaydýnýz üç milyar haracý ödermiydiniz? BKP ULUSLARARASI GÖZLEMCÝLER NEZDÝNDE NÜFUS SAYIMI ÝSTEDÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Örgütlenme Sekreteri Abdullah Korkmazhan, uluslararasý gözlemciler nezdinde nüfus sayýmý yapýlmasý gerektiðini savundu. Abdullah Korkmazhan, yaptýðý açýklamada, "Uluslararasý gözlemciler nezdinde veya Birleþmiþ Milletler tarafýndan Kýbrýs'ýn kuzeyinde nüfus sayýmý yapýlarak Kýbrýslý Türklerin nüfusunun ve Türkiye'den gelen nüfusun belirlenmesi gerektiðini" söyledi. Devlet Planlama Örgütü'nün ülkede bir yýl ve daha az süre için yaþayanlar ile turistler ve mevsimlik iþçiler hariç nüfusun 285 bin olduðu yöndeki açýklamasýnýn doðru ve güvenilir olmadýðýný ileri süren Korkmazhan, ülkeye kimlikle giriþlerin durdurulmasý ve daha sýký EROÐLU ÝLE HRÝSTOFYAS ÇARÞAMBA GÜNÜ GÖRÜÞÜYOR Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas, Kýbrýs sorununa çözüm bulmak amacýyla devam eden müzakereler çerçevesinde bir aylýk aradan sonra 13 Ekim Çarþamba günü bir araya gelecek. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, 13 Ekim'de 11:00 ile 13:00 saatleri arasýnda görüþecek liderler, 19 Ekim'de saat 10:00'da yeniden buluþacak. Cumhurbaþkanlýðý'nýn liderler seviyesinde daha çok görüþme önerdiði, ancak Kýbrýs Rum tarafýnýn sadece 13 ve 19 Ekim'i kabul ettiði öðrenildi. Birleþmiþ Milletler tarafýndan, BM kontrolündeki bölgede görüþmeler iþin tahsis edilen binada CTP GENÇLÝK ÖRGÜTÜ LEFKOÞA ÝLÇESÝ YENÝ YÖENTÝMÝNÝ BELÝRLEDÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçesi, önceki akþam gerçekleþtirdiði 12'nci olaðan kongresi ile yeni yönetimini oluþturdu. CTP'den verilen bilgiye göre, CTP Gençlik Örgütü Lefkoþa Ýlçe Baþkanlýðýna Necat Ceral getirilirken; Genel Sekreter Turgut Çalýcý, Örgütlenme Sekreteri Vedat Sýlay, Eðitim Sorumlusu Bolkan Bardak ve Semih Kolozali, Mali Ýþler Sorumlusu Gülden Bozat, Sosyal Aktivite Sorumlusu Hüda Avþaroðlu, Kýrsal Kesim Bölge Sorumlusu Ahmet Güneþ, Basýn ve PSÝKOLOGLAR YASA ÝSTÝYOR Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi, 10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý Günü dolayýsýyla dün bir mesaj yayýmladý ve Psikologlar Odasý Yasasý çýkarýlmasýný istedi. Ýnisiyatif, mesajýnda, psikolojik saðlýk ile ilgili çeþitli konu ve sorunlarýn toplum gündemine taþýnýp bir farkýndalýk yaratýlmaya çalýþýlan Dünya Ruh Saðlýðý Günü'nün, en az Dünya AIDS Günü veya Dünya Kanser Günü kadar önemli olduðunu kaydetti ve "Zira, mutlu toplumlarý, mutlu bireyler oluþturur ve bireylerin psikolojik saðlýklarý da en az denetime tabi tutulmasý gerektiðini kaydetti. Verilen vatandaþlýklarýn da hukuka aykýrý olduðunu savunan Korkmazhan, Kýbrýs'ýn kuzeyine, Türkiye'den nüfus aktararak demografik yapýnýn deðiþtirildiðini, Kýbrýslý Türklerin kendi ülkelerinde azýnlýða düþürüldüðünü ve nüfusun bilinmemesine neden olduðunu ileri sürdü. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) nüfus sorununda sorumluluðunun büyük olduðunu savunan Korkmazhan, ayrýca CTP'nin hükümette bulunduðu dönemde çýkardýðý "Muhaceret Yasasý" ile Kýbrýs'ta bulunan kaçak Türkiyeli nüfusa serbest ikamet ve çalýþma izni verdiðini ve ailelerini de getirmelerinin yolunu açtýðýný kaydetti. bir araya gelecek liderlerin, görüþmelerde, mülkiyet konusunu ele almaya devam etmeleri bekleniyor. Liderler 10 Eylül'de gerçekleþtirdiði son görüþmede, birbirlerine mülkiyetle ilgili sunduklarý öneriler üzerinde tartýþmýþlardý. Eroðlu ile Hristofyas, 14 Ekim'de ise, Yeþilýrmak-Pirgo yolu ve sýnýr kapýsýnýn açýlýþýna katýlacak. Bu arada Eroðlu ve Hristofyas'ýn temsilcileri, 15 Ekim'de bir araya gelecek. Kýbrýs Rum tarafýnýn, Kýbrýs Türk tarafýnýn 11 Ekim Pazartesi günü temsilciler seviyesinde görüþme teklifini de geri çevirdiði öðrenildi. Yayýn sorumlusu ise Mert Gürkan oldu. Kongrede konuþmalar da yapýldý. CTP Lefkoþa Ýlçesi adýna Ýlçe Sekreteri Ahmet Hakký Ertaç konuþmasýnda, genç üyelere "arazide bulunmanýn" gerekliliðini anlattý. Daha sonra konuþan CTP-BG Lefkoþa Milletvekili Kadri Fellahoðlu ise, gençlere kendilerini geliþtirmelerini öðütledi. Son konuþmayý ise CTP Gençlik Örgütü Baþkaný Haþim Kiracýoðlu yaptý ve "Partimizin geliþimi için ve bu mücadelemiz için öðreniminiz ve kendinizi yetiþtirmek çok önemlidir" dedi. fiziksel saðlýklarý kadar önemlidir" dedi. Baðýmsýz Psikologlar Ýnisiyatifi, psikologluk mesleðinin deðiþen dünyanýn deðiþen þartlarýna uygun olarak ortaya çýkýp geliþen, bireyin yaþam kalitesine yönelik hizmet veren ve toplum içinde özel bir anlamý, ciddiyeti ve sorumluluðu olan bir uzmanlýk alaný olduðunu anlatarak, eðitimden saðlýða, trafikten medyaya çok çeþitli alanlarda görev alan psikologlarýn çalýþmalarýnýn, saðlýklý ve geliþmiþ toplumlar için birincil ihtiyaçlar arasýnda olduðunu kaydetti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI NEDEN TOPLUM YANILTILIYOR? Alsancak'ta geçtiðimiz hafta kaza yapan itfaiye aracýyla ilgili göz þahidi olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýz þunlarý söyledi: "Ben Alsancak'ta yaþayan bir vatandaþým. Geçen hafta Cuma akþamý geceyarýsý dolaylarýnda bir trafik kazasý oldu. Kazayý yapan itfaiye aracýydý. Ben göz þahidiyim. Bu yazýyý okuyanlar kim olduðumu bilirler, çünkü onlara gidip þikayette bulundum. Diðer gazetelere inancým kalmadý artýk. Bir gazetede ertesi gün bu olayý okuduðumda þaþtým. 'Görevden dönen itfaiye aracýnýn devrilmesi' diye yazýyordu. 'Yangýn söndürme çalýþmalarýný tamamlayýp döndüðü esnada Alsancak bölgesindeki çemberde kaza yaptý'... Böyle yazýyordu. Ben hemen itfaiyeye gittim... Durumu anlattým. Olay þöyle olmuþtu. Ýtfaiye Girne'den geliyordu. Hýzlý idi... Çembere girmeden yaklaþýk 40 metre fren bastý. Hala fren izleri orada durmaktadýr. Ve itfaiye aracý çembere çarpýp devrildi. Bunu anlatýrken içeriye bir baþka görevli girdi. 'Sen gördün mü?' diye sordu. Gördüm dedim. Anlattým ama dinlemek istemediler. Daha sonra gazeteye de açýp yazdýklarýnýn yanlýþ olduðunu söyledim. Düzeltmelerini istedim. Düzeltmediler. Bu þu demektir. Ben öyle anlýyorum da söylüyorum... Bu olayda suçlu olan itfaiyedir ve konu kapatýlmak istenmektedir. Biz vatandaþlar böyle bir þey yapsak polis anamýzdan emdiðimiz sütü burnumuzdan getirir." HANGÝ HASTAHANE?.. Gazetemiz bürosuna gelen bir vatandaþýmýz hastanede akraba ziyareti sýrasýnda duyduklarýný anlattý. Ýsminin yazýlmasýný istemeyen vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben geçen gün Lefkoþa Devlet Hastanesi'ne bir akrabamý ziyarete gittim. Bu ziyaret sýrasýnda orada dýþarýda bir yerlere oturdum. Amacým bir sigara içmekti. Sigara içmek için oraya gelen hastane görevlileri de vardý. Aralarýnda geçen konuþmaya kulak misafiri oldum. Hastane eczanesinde ve deposunda ilaç kalmadýðýný söylüyorlardý. Bir tanesi, 'dün ilaç vardý bugün nereye gitti de tükendi' deyince ilaç kalamdýðýný söyleyen çalýþan, 'akþam gelen özel bir ambulans tarafýndan ilaçlar baþka yere taþýndý' dedi. Nereye taþýndýðýný tam duyamadým. Ambulansýn da hangi özel hastaneye ait olduðunu öðrenemedim." TARIM BAKANLIÐI'NDA TÖRE TEDBÝRLERÝ... Tarým Bakaný Zorlu Töre'nin giderlerde azaltma yapmak için aldýðý tedbirler bazý memurlar tarafýndan hoþ karþýlanmadý. Bir grup Tarým Bakanlýðý çalýþaný adýna bir memurun þikayeti þöyle: "Ben Tarým Bakanlýðý'nda çalýþan bir memurum. Tarým Bakanlýðý'nda giderlerde indirim yapýlacak diye bakanlýk çatýsý altýndaki çalýþanlarýn bir kýsmý çeþitli dairelere kaydýrýlmaya çalýþýlýyor. Bu Zorlu Töre'nin baþýnýn altýndan çýktý. Bakanlýk binasýnýn kirasý da çokmuþ diye yakýnda bakanlýk binasýný da sahibine iade edecekmiþ. Zorlu Töre'nin umurunda mý? Bakanlýðý almak için az mý uðraþtý, az mý kapý çaldý? Bir çalýþaný yýllarca çalýþtýðý bir ortamdan baþka bir ortama yollamak kolaydýr da uyum meselesi çok önemlidir. O bunu bilmez... Zorlu Bey'in nasýl olsa makamý TÜK'te hazýr. Çalýþanlardan ona ne? O memuriyet yaþamýný sadece 'al parayý, kapat aðzýný' sanýyor.." BÝZÝM DUVAR HAR VURURUM HARAÇ SAVURURUM Bizim Mandra Devlet Plânlama Örgütü'nün mandranýn nüfusunu 185 bin 356 olarak açýklamasý mandrada büyük hayret ve þaþkýnlýk yaratýr. Vatandaþlar bu açýklamayý yapanlarýn ya sayý saymasýný bilmedikleri, ya da uzaydan geldikleri yorumunu yaparken, mandranýn en yetkili aðýzlarý bile, nüfusun kesinlikle 500 binin üzerinde olduðu görüþünde birleþmektedirler. Sokaktaki adam "Nüfus sayýmý BM gözlemcileri kontrolünde yapýlmazsa bu yalancýlara hiç güven olmaz" diye kendi kendine söylenir.

8 8 10 Ekim 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... ERCAN'A ILS SÝSTEMÝ ÇALIÞMALARAINA TEPKÝ Rum Yönetiminin, Ercan Havaalaný'nýn özelleþtirilmesi yönündeki hareketleri yakýndan izlediði ve buna karþý hukuki giriþimlerde bulunacaðý haber verildi. Haravgi, "Kýbrýs Hukuki Açýdan Tepki Gösterecek" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Müdürü Makis Konstantinidis'in, "Kýbrýs tarafý hukuki açýdan hareket edecek, yasadýþý havaalanýnýn 'özelleþtirilmesi'ne iliþkin yazýlanlara ve söylenenlere etkin tepki gösterecek" dediðini yazdý. 1.7 MÝLYON EURO DEÐERÝNDE ELMAS ÇALINDI Agia Napa'da kalan, "Robert Hangs" adlý bir Ýngilizin evinden 1 milyon 700 Euro deðerinde elmas çalýndýðý bildirildi. Alithia gazetesi, elmasýn yaný sýra Hangs'in Louis Vitton markalý el çantalarý, laptop ve kamera gibi çeþitli eþyalarýnýn da çalýndýðýný yazdý. KUDÜS PATRÝKANESÝ DERNEÐÝ TOPLANTISI Kudüs Patrikhanesi'nin "Romiosini Derneði"nin 3. uluslararasý toplantýsýnýn, bugün Baf'ta gerçekleþtirileceði bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dini konularýn ele alýnacaðý toplantýda, Rum Baþpiskoposu Hrisostomos ve Kudüs Petropoliti 3. Teofilos da birer konuþma yapacak. MEDVEDEV'ÝN ZÝYARETÝNDEN RUM SÝYASÝLER MEMNUN Rum siyasi dünyasýnýn, Medvedev'in Güney Kýbrýs'a gerçekleþtirdiði bir günlük resmi ziyaretten ötürü genel olarak memnun olduðu; Rum Anamuhalefet Partisi DÝSÝ'nin ise memnuniyet belirtmesinin yanýnda bu konuda birtakým uyarýlarda bulunduðu belirtildi. Medvedev'in ziyaretinin Rum partileri birleþtirdiði yorumunda bulunan Politis gazetesi, Rum siyasi dünyasýnýn bir bütün olarak Medvedev'in ziyaretini sadece olumlu olarak deðerlendirdiðini; DÝSÝ'nin ise, Baþkan Nikos Anastasiadis aracýlýðýyla, ziyareti olumlu addetmesinin yanýnda ziyaretle ilgili birtakým "karaltýlar" tespit ettiðini yazdý. SAHTE PASAPORTLA SEYAHAT EDEN FUTBOLCU TUTUKLANDI Omonia'nýn, Magamadou Sidibe adlý eski futbolcusunun, sahte bir Fransa pasaportuyla adaya girmeye çalýþýrken Larnaka Havaalanýnda tutuklandýðý bildirildi. Alithia gazetesi, Sidibe'nin pasaportunun sahte olduðunu kabul ettiðini ve bugün hakkýnda tutukluluk kararýnýn alýnmasý için mahkemeye çýkarýlacaðýný yazdý. 9 AYDA KKTC'DE VE ANTALYA'DA 8 MÝLYON EURO HARCADILAR Rumlarýn, yýlýn ilk 9 ayýnda, KKTC'de ve Türkiye'nin turistik Antalya kentinde kredi kartlarýyla yaptýklarý toplam harcamanýn, 8 milyon 130 bin Euro olarak gerçekleþtiði bildirildi. Fileleftheros, "Kýbrýslý Rumlar Türkiye'de Milyonlar Savuruyor... Antalya'da Oteller, Havayolu Þirketleri ve Eðlence" baþlýklý haberinde, JCC'nin son verilerine dayanarak, Rumlarýn KKTC ve Antalya'da yaptýklarý toplam 8 milyon Euro'luk harcamanýn 1 milyon 760 bin Euro'luk kýsmýnýn otel konaklamalarý, 1 milyon 620 bin Euro'luk bölümünün eðlence ve 1 milyon 480 bin Euro'luk bölümünün ise havayollarý þirketlerine ödendiðini yazdý. Gazete, JCC'nin kredi kartlarý iþlemleriyle ilgili verilerine dayanarak Rumlarýn bir ay (Eylül) içerisinde KKTC'deki kumarhanelerde toplam 574 kredi kartý iþlemi yaptýrarak 133 bin Euro harcadýklarýný yazdý. Habere göre, yine KKTC'deki otellerde ikamet maksadýyla 689 kredi kartý iþlemi yapýldý ANMA Çok kýymetli annemiz, canýmýz... FÝKRÝYE YILMAZ'ý Aramýzdan ayrýlýþýnýn 1'inci yýlýnda sevgi, saygý ve özlemle anýyor, O'nu kalbimizde yaþatmaya devam ediyoruz. Oðlu ve gelini: Torunlarý: Kýzkardeþi: ve bu amaç için toplamda 177 bin 618 Euro harcandý. Rumlar kredi kartlarýný Ercan Havaalaný üzerinden Türkiye'ye gitmek amacýyla uçak bileti alýmlarýnda da kullanýyorlar. Eylül ayýnda bu maksatla 497 kredi kartý iþlemi yapýldý ve yaklaþýk 160 bin Euro harcandý. Gazete Rumlarýn Türkiye'de yaptýklarý harcamalar da eklendiðinde bu meblaðýn 206 bin 618 Euro'ya ulaþtýðýný kaydetti ve Rumlarýn eylül ayýnda KKTC'de kredi kartlarýyla yaptýklarý toplam harcamanýn 1 milyon 82 bin 561 Euro olarak gerçekleþtiðini haberine ekledi. KIBRISLI TÜRKLERÝN HARCAMALARI Gazete, Kýbrýslý Türklerin Rum tarafýnda kredi kartlarýyla yaptýðý toplam alýþveriþlerin ise, 13 milyon Euro'ya ulaþtýðýný yazdý. Gazeteye göre, bu meblaðýn 2 milyon 850 bin Euro'luk bölümü süpermarketlerde, 2 milyon 400 bin Euro'luk bölümü konfeksiyon ve 2 milyon 50 bin Euro'luk bölümü de ev eþyasý alýþveriþlerinde harcandý. Erol-Iþýn Yýlmaz Ümit-Üner Yýlmaz Sezgin Behçetzade KREDÝ KARTLARININ SAHTELENDÝÐÝ ÝDDÝASI Gazete, KKTC'de kumarhanelere gelen Rumlarýn, kredi kartlarýnýn sahtelendiði ve kullanýldýðýný da iddia etti. Gazete, KKTC'deki kumarhanelerin müdavimlerinden olan bir Rumun, Girne'deki bir bankanýn otomatik para çekme makinesinde (ATM) kullandýðý kredi kartýnýn, bu iþlem sýrasýnda kopyalandýðýný ve kendisinin bilgisi olmadan, hesabýndan harcama yapýldýðýnýn saptandýðýný ileri sürdü. Hesap özetlerinde kendisi tarafýndan yapýlmamýþ harcamalar gören Rumun konuyu Rum polisine ve KKTC'de þikayet ettiðini yazan gazete, Rumun, ATM'lere mikro kamera yerleþtiren bazý kiþiler tarafýndan kredi kartlarýnýn kopyalarýnýn alýndýðý yanýtýný aldýðýný ve bunun üzerine bankasýyla irtibata geçerek kredi kartýný iptal ettirdiðini öne sürdü. Gazete, benzer olaylar dolayýsýyla kredi kartlarýný iptal ettiren baþka Rumlar da bulunduðunu savundu.

9 10 Ekim 2010 Pazar 9 Tünel ALINTI GÜCÜ OLAN ANAYASAYI YAPAR Bizim solda arkadaþlarýmýzýn önemli bir kesimi anayasa tartýþmalarýna bayýlýrlar. Sanki bir proje yarýþmasý bu ve biz de hani solcuyuz, akýllý fikirliyiz ya, yazarýz þöyle þýk bir taslak, olur biter. Oysa anayasa bir yarýþma sonucu ortaya çýkmýyor, mevcut güç iliþkilerine baðlý olarak þekilleniyor. Gücü olan anayasayý yapýyor. Ýþte, AKP de taktý zokayý, üç yýl süründürdü. Üç yýl sonra, Ocak ayýnda AKP kurmaylarý dediler ki önümüzde anayasa deðiþikliði yok. Baþbakan Erdoðan, "Bazý maddelerle ilgili sýnýrlý bir anayasa deðiþikliðine gideceðiz," dedi. Þimdi bu hali demokrasi ya da hukuk üzerine sofistike tartýþmalarla bezemenin bir alemi yok. Muhakkak ki mecliste böyle çoðunluðu olan bir hükümet kendi çýkarýna uygun bir anayasa yapar. Masis KÜRKÇÜGÝL (Birgün) DÝPNOT Hristofyas'a en sert tepki, "Anavatanlar Kýbrýs'ý iþgal etti" dediði için gösterildi... ARÞÝV TARÝH 3 EYLÜL, tur görüþmeler berhava edildi. Ay.Mamas bombasý. Türk tarafý sudan bahanelerle Kýbrýslý Rumlarýn Yeþilýrmak kapýsýndan geçiþine izin vermedi... Gözden kaçmayanlar... HARAÇ DEÐÝL TAHSÝLAT Yan taraftaki yazýyý iyi okuyun. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþananlar ne kadar da benziyor aslýnda Türkiye'nin Doðu ve Güneydoðu'sunda yaþananlara. Güya terörle mücadele etmek için kurduklarý JÝTEM tam bir çete gibi çalýþtý. Kürt iþadamlarýndan aldýklarý haraca "tahsilat" derlermiþ oralarda. Ýsmet Felek çetesi de Kýbrýs'ta haraç toplamýyor, "tahsilat" yapýyor aslýnda. Türkiye'de tasfiye edilen JÝTEM'den emekli olanlar KKTC'de buluþmuþ olabilir mi acaba? Kötü bir þey için deðil caným, vataný korumak ve kollamak için... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP re'sen vergiyle ülke çapýnda tüm esnafý, sanayiciyi, giriþimciyi boðdu." Ferdi SABÝT SOYER Aklýnýzda bulunsun 40 yaþýn üstündeyseniz dikkat! Uzmanlar, 40 yaþýn üzerindekilerin bir adet peynirli börekle kazanýlan enerjiyi yakmak için 30 dakika 4 kilometre hýzla yürümeleri, 100 gram patlamýþ mýsýr için saatte 10 kilometre hýzla koþmalarý, 2 top dondurma için saatte 16 kilometre hýzla pedal çevirmeleri gerektiðini söylediler. Uzmanlar, 40 yaþ üzerinde egzersize günde 5-10 dakika ile baþlanabileceðini belirterek, asýl olarak günde dakikanýn hedeflendiðini söylediler. Egzersizlerin sürekli veya gün içinde aralýklarla yapýlabileceðini dile getiren uzmanlar, zatürre gibi ateþle seyreden enfeksiyonlar, sývý kaybýna neden olan ateþ, azalmayan ayak ve ayak bileði aðrýlarý, eklem þiþliði ve aþýrý yorgunluk durumlarýnda egzersizin sonlandýrýlmasý gerektiðini anlattýlar. Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... FERDÝ BEYÝN MUHALÝF ELBÝSESÝ Ferdi Sabit Soyer'e bakýn hele. Bir yanýnda Fatma Ekenoðlu, diðer yanýnda partili müritleri Omorfo'da ahkam kesiyorlar þimdi de. Yok Omorfo öksüz evlat muamelesi görüyor, yok UBP taþ taþ üstüne koymadý, yok mevcut olaný da yýktý. Duyan da CTP'nin beþ yýllýk hükümet döneminde Omorfo'nun ve Omorfolularýn baþlarýnýn krallar gibi yaþadýklarýný sanacak. Ferdi beyin üzerinde hiç iyi durmuyor bu "muhalif" elbise. Baþbakanlýk daha iyi yakýþýyordu ona. göðe aþamýna gibi olduðunu; insanlarýn ekonomik yaþamýna büyük darbe vurulduðunu savundu. Emekli Astsubay Hüseyin Oðuz "Taraf" gazetesinden Neþe Düzel'e konuþtu: 'Yüksekova çetesinde polisler, askerler, korucular, itirafçýlar birlikte uyuþturucu iþi yapýyordu' JÝTEM'in açýlýmý, Jandarma Ýstihbarat ve Terörle Mücadele'dir. Genelkurmay'ýn bilgisi dâhilinde kuruldu. JÝTEM, terörle mücadele edecek diye kuruldu, terörün artmasýna neden oldu. JÝTEM'in yaptýklarýnýn faturasýný ödemek çok zor! JÝTEM devletin gücünü kullanan baþýna buyruk bir yapýydý. Hakkâri, Yüksekova, Silopi, Bingöl, Van, Elazýð, Mardin, Cizre gibi yerlerde JÝTEM timleri vardý. Kimseye hesap vermiyorlardý. Bölge komutaný karýþamýyordu. Jandarma istihbarat elemaný olarak bizler de korkuyorduk JÝTEM'den. Bu yasadýþý faaliyetlerle hep mücadele ettim. Eðer mesai arkadaþýnýz uyuþturucu iþine bulaþmýþsa, onu affetmeyeceksiniz. Ben, Yüksekova çetesini affetmedim, baþýma her türlü þey geldi. Yüksekova çetesinde polisler, askerler, korucular, itirafçýlar birlikte uyuþturucu, silah iþi yapýyordu. Ben o çeteyi ortaya çýkararak, dokuz faili meçhul cinayeti aydýnlattým.(...) Uyuþturucu kaçakçýlýðýný takip ediyoruz, bu iþten nemalanan JÝTEM'ciler bizi engelliyorlardý. Silah kaçakçýlarýnýn GÜNÜN KARÝKATÜRÜ / Serhan Gazioðlu peþine düþüyoruz, JÝTEM'ciler karþýmýza çýkýyor.(...) JÝTEM'de çalýþan subaylarýn çoðu emekli oldu. Bunlar ekiplerini gene kurmuþlardýr. Bunlar birbirlerinden kopmazlar. Yasadýþý olaylar onlara zevk veriyor. JÝTEM'in PKK'yla mücadele ile alakalarý yoktu. Gidip köyden masum insanlarý götürmek ve öldürmek, sonra cesetlerini derenin dibine atmak PKK'yla mücadele etmek mi? Adamý öldürüyorsun, köpeklerin önüne atýyorsun? Böyle terörle mücadele mi olur? Benim ortaya çýkarttýðým Yüksekova çetesinde her türlü yasadýþý iþ vardý. Adamýn birini arazisinde yakalamýþlar, bin beþ yüz dolarýný almýþlar. Adamcaðýz, bari namaz kýlayým sonra öldürün beni demiþ. Beklememiþler bile.(...) Terörle mücadele, eline silah alýp gidip daðdakini öldürmek deðildir. Terörle mücadele vatandaþla barýþmaktýr. Sen terörle mücadele ediyorum diye vatandaþa eziyet ediyorsun. Sonra da ona, "sen benim yanýmda deðilsin" diyorsun. Ben de olsam yanýnda olmam. Ben de olsam daða çýkarým.(...) JÝTEM'ciler topladýklarý paralara 'tahsilât' derler haraç demezler. Diyelim ki iyi para kazanan bir Kürt iþadamýsýnýz. JÝTEM geliyor, sizin baþýnýza çöküyor, tehdit ediyor ve 'tahsilâtý' yapýyor. Saðduyulu ve askerî okul terbiyesi görmüþ insanlar onlara yaklaþmak dahi istemiyorlardý.(...) OHAL döneminde insanlar kirlendi. Ýnsanlar çarpýk yapýnýn içinde kire bulaþtýlar. Yaþamak için yanýndakileri PKK'lý olmadýðý halde PKK'lý diye ihbar ettiler. O zamanlar, ölen terörist karþýlýðýnda 'kelle vergisi' diye bir para veriliyordu. Bu yüzden terörist diye öldürülen çobanlar oldu ve karþýlýðýnda paralar alýndý.(...) Bu savaþta büyük rant var, her türlü cinayet ve kirli iþ var. Bu rantý paylaþan ve devletin içine yerleþmiþ olan derin yapýlar henüz tasfiye edilmedi. Terörden, uyuþturucudan, kaçakçýlýktan, çatýþmanýn rantýndan beslenenler artýk tasfiye olsunlar! ASÝMÝLASYON ÝÞTE BUYMUÞ Asimilasyon tanýmýný þöyle masaya yatýrdýðýmýz zaman, iyi ele alýrsak bir insanýn deðerlerinin devþirilmesidir. Bu, zaman zaman zorla devþirilmesidir. Bu, dinde, kültürde, bir deðiþime zorla tabi tutulmasýdýr.. Recep Tayyip ERDOÐAN *Emekli Astsubay Hüseyin Oðuz, Doðu ve Güneydoðu bölgesinde Jandarma istihbarat elemaný olarak görev yaptýðý 11 yýl boyunca sadece PKK'yla deðil, devlet görevlilerinin yasadýþýlýklarýyla da mücadele etti. Yüksekova çetesini ortaya çýkardý. 'Ömrüm' adýný verdiði kitabý Lagin Yayýnlarý'ndan yeni çýktý.

10 10 10 Ekim 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Kutup Macerasý Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Tecrübeli kurtarma rehberi Jerry Shepard, Antarktika'nýn zorlu koþullarýna raðmen bir gruba daha önderlik etmektedir. Ancak ölümcül bir kazadan sadece köpeklerini terk ederek kurtulabilir. Yine de hayattaki en büyük dostlarýný o kadar da kolay feda etmeye niyeti yoktur. Maceraperest ve güzel pilot Katie'nin de desteðiyle benzeri görülmemiþ bir kurtarma operasyonuna giriþmeye hazýrlanmaktadýr. Üstüne üstlük Antarktika'da yüzyýlýn en büyük kar fýrtýnasý adým adým yaklaþmaktadýr. Yapým Yýlý: 2006 Tür: Aile, Macera, Romantik Yönetmen: Frank Marshall Oyuncular: Paul Walker, Bruce Greenwood, Moon Bloodgood Cine-5 Harika Köpek 4 Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:45 Sevimli köpek Buddy'nin sahibi Andrea lisede ilk yýlýndadýr. Andrea ve arkadaþlarý beyzbol takýmýna girmeye karar verirler. Antrenmanda Andrea'nýn beyzbolda çok yetenekli olduðu anlaþýlýr. Fakat herkesi hayrete düþüren ise köpeði Buddy'nin de beyzbolda baþarýlý olmasýdýr. Yönetmen : Robert Vince Oyuncular : Jeffrey Ballard, Jay Brazeau TV 8 Sihirbaz Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:15 "The Illusionist" Oscar'a aday gösterilmiþ beþ ödül adaylýðý ve beþ ödülü olan bir film. 1900'lü yýllarýn sonunda Viyana'daki bir sihirbaz, ait olduðu sýnýfýn çok üstündeki sýnýftan bir kadýna aþýk olur. Veliaht prensi ile bu kadýnýn yollarý kesiþtiði zaman, sihirbaz aþýk olduðu kadýný kurtarmak ve Viyana sarayýndaki siyasi dengeleri bozmak için sihirli güçlerini kullanýr. Yönetmen : Neil Burger. Oyuncular : Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan Yapým : 2006 Dram 24 Güney Ekspresi Türü: Yabancý Sinema Saat: 21:30 Samuel, Portekiz bir kadýnla evli, ýrkçý bir Fransýz taksi þoförüdür. Karýsý Lucia'ya karþý ilgisiz davranmaktadýr. Lucia, 28 yýl sonra Portekiz'deki ilk aþký Tino ile buluþmak üzere Paris'ten trene biner. Tino, 28 yýl boyunca hiç evlenmemiþ huysuz bir erkek kardeþi ile yaþayan yalnýz bir adamdýr. Seneler sonra eski aþký Lucia ile tekrar buluþacak olmak onu heyecanlandýrýr. Çok zor þartlar altýnda yaþayan Angola'lý Mili iþ bulup çalýþmak ve daha iyi bir yaþama kavuþmak için Lizbon'dan Paris'e gelir. Tren yolculuðu esnasýnda sevdiði kýza sürpriz yapmak için Ýspanya'dan Paris'e giden Rashid ile tanýþýr. Mili ve Rashid Avrupa'nýn iki Afrikalý göçmene daha kucak açmadýðýnýn kýsa zamanda farkýna varýrlar. Ýspanya Salamanca'da tekerlekli sandalyede yaþayan Rober ve en iyi arkadaþý Isa, trenin tekerlekli sandalyeli özürlülere uygun bir güzergâhtan geçmesi için kasabada zorlu geçen bir imza kampanyasý baþlatýrlar. Ancak Isa'nýn üniversiteyi okumak için baþka bir yere gidecek olmasý Rober için hiç de kolay kabullenilir bir þey olmayacaktýr. Yönetmen: Chema De La Pena,Gabriel Velazquez DÜNYADAN... DÜNYADAN yýldýr grip 1994 yýlýnda grip hastalýðýna yakalanan bir Ýngiliz kadýn, hâlâ iyileþemedi. 64 yaþýndaki Kath Robinson, çok nadir görülecek bir kronik tiroid bezi sorunu yaþýyor. Hipotiroidizm adý verilen bu akut grip rahatsýzlýðý nedeniyle durmaksýzýn kas ve eklem aðrýsý, bitkinlik, yorgunluk gibi dertler çeken Robinson, "90 yaþýndaki gibi hissediyorum. Ne zaman, temizlik ya da kocam Philip'le alýþveriþe çýkmak gibi herhangi bir þey yapmaya kalksam, titremeye baþlýyorum. Çok kötü günlerde tekerlekli sandalyeyle geziyorum. Yardýma ihtiyacým var" diyor. Kadýnýn iki çocuðu da, benzer sýkýntýlar yaþýyor. Havadayken uçaðýn kapýsýný açacaktý Avustralya'nýn Melbourne kentinden Londra'ya giden bir uçakta yolculardan biri çýkýþ kapýsýný açmaya kalkýnca korkulu anlar yaþandý. Kimliði gizli tutulan yolcunun birden Ýbranice dua edip baðýrarak çýkýþ kapýsýna yöneldiði ve "Hepiniz öleceksiniz. Bu, Allah'ýn takdiri" sözleriyle çýkýþ kapýsýný açmaya çalýþtýðý kaydedildi. Uçuþ görevlilerinin atik davranmasýyla etkisiz hale getirilen yolcu kelepçelendi ve etrafý perdeyle çevrilen bir koltuða oturtuldu. Güneþ ýsýndýkça biz üþüyoruz Güneþ hakkýnda bildiklerinizi unutun. Ýngiltere'de Imperial College'ta yapýlan bir araþtýrma, Güneþ'in faaliyetinin arttýkça, havanýn soðuduðunu ortaya koydu. Baþka bir deyiþle, Güneþ daha etkin oldukça, Dünya'da soðuklar artýyor. 11 yýllýk döngünün sonunda Güneþ'in faaliyetleri tekrar azalýyor ve yeryüzünde havalar yeniden ýsýnýyor. Bu ilginç buluþ, küresel ýsýnmada insanýn rolünün, sanýldýðý kadar da fazla olmadýðý yorumlarýna yol açtý. Ancak çevreciler, geçtiðimiz yüzyýl boyunca Güneþ'in faaliyetlerinin yoðun olduðu yýl sayýsýnýn, az olduðu yýllara göre daha fazla olduðunu; buna raðmen ayný periyotta, havalarýn ýsýndýðýný hatýrlatýyor. Dev uydu çarpmýþ Satürn gezegeninin halkalarýnýn buzla kaplý ve çekirdeði kayadan oluþan dev bir uydunun çarpmasý sonucu oluþmuþ olabileceði iddia edildi. ABD'de yapýlan bir konferansta konuþan Souhwest Araþtýrma Merkezi'nden Robin Canup'a göre çekim kuvveti çarpmadan önce uydu kabuðunu kopardý. Bu Satürn'ün etrafýndaki buzullardan oluþan halkayý oluþturdu. Uydunun katý çekirdeði ise Satürn'e düþtü. Kötü seks ayrýlýk sebebi deðil Kadýnlar iliþkilerini duygusal olarak ihmal edildikleri için bitirirken, kötü seks hayatýný ise ayrýlmak için bir neden olarak görmüyorlar. Elle dergisinin yaptýðý ankete göre kadýnlarýn yüzde 38'i duygusal desteðin olmadýðý durumlarda partnerlerinden ayrýlýrken, kadýnlarýn sadece yüzde 2'si kötü seks nedeniyle iliþkilerini bitiriyor. Diðer yandan ankete katýlan kadýnlarýn yarýsýndan fazlasý bir iliþkide kendileri için en önemli þeyin dugusal anlayýþ ve yakýnlýk olduðunu belirtti. Seksin iliþkideki en önemli þey olduðunu söyleyenler ise yüzde 2'de kaldý. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Parayý zayýf kadýnlar ve þiþman erkekler kazanýyor 20 bin Alman ve ABD'li üzerinde yapýlan bir araþtýrma zayýf kadýnlarýn, kilolu hemcinslerine göre daha çok kazandýklarýný ortaya çýkardý. Araþtýrmaya katýlan kadýnlardan grup ortalamasýndan 12 kg daha zayýf olanlarýn yýlda 15 bin 600 dolar (23 bin 400 TL) kazandýklarý, grup ortalamasýndan 12 kg daha fazla kiloya sahip olanlarýn ise yýlda 13 bin 850 dolar (21 bin TL) kazandýklarý görüldü. Erkekler de ise sonuç tam tersi çýktý. Zayýf erkekler yýlda 8 bin 450 dolar (12 bin 700TL) kazanýrken, aðýrlýðý 100 kg civarýnda olan erkeklerin en fazla kazananlar olduklarý görüldü. Porno yýldýzý dede! 76 yaþýndaki Japon Shigeo Tokuda, seyahat ajentasýndan emekli olduktan sonra her sabah takým elbisesini giyerek gizemli bir þekilde "iþe" gitmeye devam ediyordu. Ailesinin nereye gittiði hakkýnda hiçbir fikri olmadýðý Tokuda'nýn aslýnda dünyanýn en yaþlý porno yýldýzlarýndan biri olduðu ortaya çýktý.japonya'da son yýllarda oldukça popüler olan "yaþlý pornosu"nun süperstarý olan Tokuda'nýn yeni kariyeri, 35 yaþýndaki kýzýnýn eve gönderilen bir senaryoyu okumasý üzerine ortaya çýktý. Ailesinin gizli mesleðini öðrenmesinden sonra kimliðini basýna da açýklayan Tokuda, 60 yaþýndayken DVD'ciden porno filmi alýrken bir porno film yapýmcýsý tarafýndan keþfedildiðini anlattý. Bugüne kadar 350 filmde oynayan Tokuda günde 500 dolar kazanýyor. Bir torun sahibi olan Tokuda kýzýnýn yaptýðý iþi öðrenince þok olduðunu ancak karýsýnýn anlayýþla karþýladýðýný söyledi. Örümcek aðýndan kazak Wyonming Üniversitesi ile Notre Dame Üniversitesi'nden bilim adamlarý nano teknolojiyi kullanarak, örümcek aðý genini ipek böceklerine, keçilere ve koyunlara adapte ederek, daha saðlam ipek ve yün türlerinin elde edilmesini amaçlýyor. 12 senedir bu proje üzerinde çalýþan bilim adamlarý, bir keçinin DNA'sýný, örümcek aðýný yaratan proteini üretebilmesi için deðiþtirdiler ve daha sonra keçinin sütünde bu proteine rastladýlar. Konu üzerindeki araþtýrmalarý devam eden bilim adamlarý, ipekten daha ince ama çok saðlam olan örümcek aðýný yaratan DNA deðiþikliðinin koyunlar, keçiler ve ipek böcekleri üzerinde yaygýnlaþtýrýlmasý ve iþe yaramasý durumunda, tekstil sektöründe yeni bir çýðýr açýlacaðýný vurguladýlar. Kararsýzlarýn sýrrý çözüldü Bazý insanlar hayati konularda çabucak karar verebilirken, bazýlarý ise bir kýyafet almak gibi basit bir durum karþýsýnda bile saatlerce düþünebiliyor. Bu kararsýzlýðýn nedenini araþtýran psikologlar, insanlarýn dünyayý "siyah-beyaz" ve "gri" görenler olarak ikiye ayrýldýðýný ortaya koydu. "Gri" gören insanlar iki zýt hissi ayný anda hissediyor... Yani bir konuyla ilgili farklý düþünceleri birlikte deðerlendiriyor ve sýk sýk bir duygu ikilemi yaþýyor. Duygu ikilemi yaþayan insanlar siyah-beyaz düþünenlere göre daha uzun sürede sonuca varýyor hatta karar vermekten kaçýnabiliyor. Ancak siyahbeyaz düþünenler tek bir görüþte takýlý kalýnca alternatif çözümler üretemeyebiliyor ve diðerleriyle çatýþabiliyor. Gri düþünenler ise tartýþmalarý her yönüyle deðerlendiriyor, empati kurabiliyor ve daha yaratýcý olabiliyor. Siyah-beyaz düþünen insanlar iþlerini sevip sevmediklerine göre performans gösteriyor. Ýþlerinden duyduklarý memnuniyeti ise genel durum deðil, ne kadar maaþ aldýklarý, patronlarýnýn kim olduðu gibi spesifik konular belirliyor.

11 10 Ekim 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gökyüzünde bulutlar Tükendi hep umutlar Koruyun kendinizi Vadiye indi kurtlar HUKUK DEVLETÝNÝN SONU Olaðanüstü Halden Diktatörlüðe Jean-Claude Paye Çeviren: Demet Lüküslü Ýmge Kitabevi "Kendinle devamlý konuþmalýsýn, çünkü kendine hem söyleyeceklerin hem de soracaklarýn vardýr." Epiketos Her vazoya baktýkça karþýmdasýn ne tuhaf Her kokladýkça dönüp dönüp geliyorsun Düþünceler gibi filizleniyorsun gün geçtikçe Yaprak yaprak geliþiyorsun Leylak leylak bakýyorsun gözlerimin içine Ölümsüz bir mevsim oluyorsun Rýfat Ilgaz "Leylaklarýný anlatýyorum" adlý þiirinden Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali baþladý n 5 Kasým'a dek sürecek festivalin açýlýþ konserinde Samsun Devlet Opera Solistleri sahne aldý 8'inci Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali baþladý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, KKTC Merkez Bankasý, Ýnter Gaz, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele' nin katkýlarýyla Bellapais Manastýrý'nda gerçekleþtirilmekte olan festival, önceki akþam, "Operalardan Seçme Aryalar Konseri"yle start aldý. Samsun Devlet Operasý Solistleri, Soprano Esra Çetiner, Soprano Seda Ortaç, Tenor Onur Polat ve Bas Mehmet Yýlmaz, Piyanist Natali Chanturishvili'nin eþliðinde sahne aldýðý açýlýþ konserinde, Mozart, Verdi, Puccini, Donizetti, Massenet&nbsp ve Offenbach'ýn ünlü operalarýný seslendirdi. Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali 5 Kasým'a dek sürecek. Festivalde 12 Ekim Salý günü, Alexander Mekaev Piyano Resitali; 16 Ekim Cumartesi, Caz Konseri (Solist:Zeliþ Þenol, Piyano:Ersen Sururi, Trompet:Hikmet Altunbaþlýer, Kontrabas:Tony Jones ve Davul:Uður Güçlü); 19 Ekim Salý, Gülsin Onay Piyano Resitali ve Tchaikovsky Piyanolu Trio (Gülsin Onay (piyano), Erkin Onay (keman), Bünyamin Sönmez (Çello); 22 Ekim Cuma, Zülfiye Seçkin ve Begüm Çelebioðlu Keman - Piyano Resitali (Cumhuriyet Özel Konseri); 27 Ekim Çarþamba, Alexander Markov Keman Resitali (Yaylý Çalgýlar Quarteti eþliðinde Barok' dan Paganini' ye); 30 Ekim Cumartesi, Erol Emmioðlu Piyano Resitali; 5 Kasým Cuma, Arman Ratip Piyano Resitali yer alacak. Bellapais Manastýrý'nda yer alacak tüm konserler saat 20.30' da baþlayacak. Giriþ biletleri 25 TL karþýlýðýnda Lefkoþa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Girne Deniz Shop, Dome Hotel, Kybele, Bellapais Gardens Bellapais bilet ofisi ve konser akþamlarý giriþten temin edilebilir. SALMAN RÜÞDÝ, YENÝ BÝR ÇOCUK KÝTABI YAZDI Ünlü yazar Salman Rüþdi, oðluna doðum günü hediyesi olarak, ergenlik çaðýndaki çocuklar için kitap yazdý. "Luka and the Fire of Life" (Luka ve Hayatýn Ateþi) adýndaki kitabý 13 yaþýndaki oðlu Milan'a armaðan eden Hint asýllý ünlü yazar, yeni kitabýnda bilgisayar oyunlarýndaki unsurlardan esinlendiðini söyledi. Kitapta, babasýnýn hayatýný kurtarmaya çalýþan bir çocuðun maceralarý anlatýlýyor. Rüþdi, AP'ye verdiði röportajda, "Kitap hayatýn deðeri hakkýnda ve video oyunlarýnda bin tane hayata sahip olabilirsiniz. Dolayýsýyla ben bu tezatý gösterdim" dedi. Rüþdi, daha önce de büyük oðlu Zafer için "Harun ile Öyküler Denizi" adlý Türkçeye de çevrilen bir çocuk kitabý yazmýþtý. Her iki çocuk kitabýný yazarken zevk aldýðýný belirten Rüþdi, bununla birlikte kendisini bir çocuk yazarý gibi görmediðini söyledi. Þu anda, Ýran'ýn ölüm fetvasý altýnda geçirdiði yýllarý da anlattýðý aný kitabý üzerinde çalýþtýðýný belirten Rüþdi, muhtemelen Hint politikasý hakkýnda yazmaya geri döneceðini, ancak halihazýrda somut bir planý olmadýðýný kaydetti. "Geceyarýsý Çocuklarý" adlý kitabýyla Booker Ödülü sahibi olan Rüþdi hakkýnda, "Þeytan Ayetleri" adlý romaný yüzünden 1989'da Ýran'ýn müteveffa dini lideri Ayetullah Humeyni fetva çýkarmýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Cehennem ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Okyanus Dünyasý 3D ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Predators ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Ustura ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne ZEYTÝN FESTÝVALÝ KIRAÇ ÝLE TAMAMLANDI Girne Belediyesi tarafýndan düzenlenen Uluslararasý Zeytin Festivali, önceki akþam Girne Amfi Tiyatro'da yer alan Türkiyeli þarkýcý Kýraç'ýn konseriyle son buldu. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, konser öncesi Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, festivale sponsor olan Limasol Türk Kooperatif Bankasý, Ýktisatbank, Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý, KKTC Telsim ve Girne Amerikan Üniversitesi'ne plaket takdim etti. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, gecede yaptýðý konuþmada, gelecek yýl 10'uncusunu gerçekleþtirecekleri festivalin daha görkemli olacaðýný söyledi. Sanata yapýlan katkýnýn önemli bir turizm merkezi oluþturmada önemli rol oynadýðýný ifade eden Aygýn, gelecek yýllarda da Amfi Tiyatro'da dev sanat eserlerini, sanatseverlerle ve Girne halkýyla buluþturmayý hedeflediklerini belirtti. Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Centilmen ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Baþlangýç ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 10 Ekim 2010 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sezer Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Karþýsý Kermiya Tel: Ayþe Kaptan Eczanesi: Girne Cad. No:50 Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Umut Eczanesi: Salamis Yolu No:27 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Ýsmet Ýnönü Bulvarý Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: MEVLÝT BULMACA Soldan Saða: 1-Birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleþmesi. Tek rakamlý bir sayý. 2-Göçebelerin konak yeri. Güzellik, incelik. 3-Mýzrapla çalýnan iki veya üç telli halk sazý. Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiþ, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmdan oluþmuþ, arasýna yerleþtirilen herhangi bir þeyi kesmeye yarayan araç. 4-Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taþýtý. Genellikle kaçýnýlmaz kötü talih. 5-Kaçak veya yasak þeylerin saklandýðý gizli yer. Bir nota. 6-Yürüme uzvumuz. Radon'un kýsaltmasý. Notada duraklama iþareti. 7-Radyum'un kýsaltmasý. Tanrý tanýmaz. 8-Çoðunlukla denize dökülen, özellikle geniþliði ve taþýdýðý su niceliði bakýmýndan en büyük akarsu, nehir. Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduðu dar uzun cam parçasý. 9-Ýbadet yeri, tapýnak. Bir karþýlaþmanýn sonucunu belirten çeþitli rakamlar. 10-Bir nota. Haberci, haber veren kimse. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. 11-Ters okunuþu "Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan". Sona "A" konurda "Kayýnvalide" olur. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yaþlý kadýn. Demir'in kýsaltmasý. 2-Gereðinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen. Uzunlamasýna bölüp ayýrmak. 3-Hastalýk, illet. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 4-Akla mantýða uymayan, düþünmeden söylenen, saçma sapan söz (iki kelime). 5-Bir þeyin geçtiði yerde baktýðý belirti. Kýrmýzý. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. 6-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Bir þeyin öbür yüzü. KKTC'nin resmi haber ajansý. 7-Ters okunuþu "Yeryüzünün denizlerle örtülü olmayan bölümü". Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. Sona "S" konursa "Adale" olur. 8-Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. Sona "A" konursa "Amerikan Uzay Araþtýrma Merkezi" olur. 9-Mahkemede tanýk ve sanýklarýn olay hakkýnda sözlü açýklamalarý. Yararlanýlan uygun þart veya durum, olanak. 10-Cepte taþýnan, içine para konulan kumaþtan veya örgüden küçük torba. Bir emir. Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. 11-Köpek. Lokanta. HAVVA YAÞAR TEVFÝKLER in (Gunni) 12. ölüm yýldönümünde Gaziveren de kendi evinde mevlidi okutulacaktýr. Tüm dost ve akrabalar davetlidir. Tarih: / Saat: SATILIK EV Girne Boðaz'da 3+1 dublex bahçeli ev Türk malý Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Kiralýk iþyeri Muayenehane, ofis olmaya müsait dükkan. Maliye Bakanlýðý karþýsýnda... Tel: YAÞAR TEVFÝKLER AÝLESÝ SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: Kiralýk daire Gönyeli Yenikent'te 3+1 daire. Tel: SATILIK Komple ev eþyasý acilen satýlýktýr. Tel: PERSONEL ARANIYOR Lefkoþa'da yeni açýlacak restorantta çalýþabilecek 24 yaþýný aþmamýþ erkek personel, motor ehliyeti olan paketçi ve temizlik görevlisi bayan eleman aranýyor. Tel:

15 10 Ekim 2010 Pazar 15 Cihangir ile Çetinkaya arasýnda oynanan karþýlaþmada kazanan olmadý... Cihangir son saniyede yýkýldý n Çetinkaya, 10 kiþi kaldýðý karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýnda Cemre'nin kaydettiði golle maðlup olmaktan kurtuldu... YER: Cihangir Stadý HAKEMLER: Ecvet Kanatlý, Mehmet Tarým, Hüda Avþaroðlu CÝHANGÝR: Ahmet Topuz, Kaan, Nasuh, Mustafa Tekpýnar, Hasan Yaþinses (Burak), Touko Richard, Türker (Yaþar), Fýrat, Halil, Hasan Topuz (Ersin), Emmanuel ÇETÝNKAYA: Hasan Piro, Tunç, Çaðakan (Cemre), Serkan, Serhan, Abiodun, Kemal, Hüseyin Þevki, Burak, Cedric, Sercan (Türkan) (Ceran) KIRMIZI KART: Dk:28 Hüseyin Þevki (Çetinkaya), Dk:80 Tek.Dir.Fýrat Canova (Cihangir) GOLLER: Dk:39 Halil (Cihangir), Dk:90+3 Cemre (Çetinkaya) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1.Ligi nin ilk haftasýný lider kapatan Cihangir kendi sahasýnda Çetinkaya yý konuk etti. Oldukça sert esen bir rüzgar altýnda oynanan karþýlaþmada oyuncular zaman zaman top kontrolunda zorlandýlar. 28. dakikada Çetinkaya takýmýndan Hüseyin Þevki ile kendi teknik direktörü Salahi Uçkan arasýnda bir gerginlik yaþandý. Hüseyin Þevki nin kendi hocasýna salladýðý yumruk sonrasý yedek kulübesinden araya girenler olayý yatýþtýrdýlar. Ancak karþýlaþmanýn hakemi Ecvet Kanatlý, Hüseyin Þevki yi bu hareketinden dolayý kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderdi. 37. dakikada geliþen Cihangir ataðýnda kale önünde topla buluþan Hasan Topuz zor olaný yaparak topu kalenin üzerinden dýþarýya attý ve takýmýný mutlak bir golden etti. 39. dakikada Cihangir 10 kiþi oynayan Çetinkaya karþýsýnda golü buldu. Emmanuel in ceza sahasý içerisine yaptýðý ortaya Touko istediði gibi vuramadý, ancak Halil e bir pas olan bu vuruþ sonrasýnda Halil topu aðlara gönderdi (1-0). 65. dakikada Mustafa ile Cedric birlikte ceza alaný içerisine girdiler. Mustafa nýn müdahalesiyle Cedric yerde kaldý ancak karþýlaþmanýn hakemi Ecvet Kanatlý oyunu devam ettirdi. 68. dakikada Çetinkaya ataðýnda Tunç un ceza alaný içerisine ortaladýðý topa Cedric vuramayýnca defans tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 72. dakikada Emmanuel ceza alanýna yakýn bir yerde topla buluþtu, Önet kardeþlerin birlikte müdahalaesiyle topu uzaklaþtýrdýlar dakikada Çetinkaya çok tehlikeli bir noktadan serbest atýþ kazandý. Atýþý Abiodun kullandý, ceza sahasý içerisinde topla buluþan Burak ýn vuruþu kaleciden döndü, ardýndan Serhan ýn vuruþunda Cemre önünde kalan topu filelere göndererk karþýlaþmanýn skorunu belirleyen golü kaydetti (1-1). Baðcýl, Yeþilova yý kolay geçti (3-1) YER: Ýzzet Özgünan Stadý. HAKEMLER: Aziz Dayý, Erdoðan Kaba, Ali Tufan. BOSTANCI BAÐCIL: Erdinç, Uður, Ahmet, Devrim, Ramadan, Behiç (Güncel), Kanu, Jeffrey, Ýbrahim (Erbay), Ertaç, Ali Temelci, Ali Özbahar. YEÞÝLOVA: Cenk, H. Haþimoðlu, Haþim (Ömer), Osman, Gökhan, Emin, Özgür Gül (Salih), Daniel, Davit, Özgür Ongun, Mustafa (Barýþ) GOLLER: Dk:32 Ertaç (Penaltýdan), dk:43 Jeffrey (Penaltýdan), dk:88 Ali Özbahar (B. Baðcýl); dk:69 Emin (A. Yeþilova). Kuzey Kýbrýs Turkcell 1 inci Ligi ne 1-1 lik beraberlikle baþlayan iki takým Bostancý Baðcýl ile Alsancak Yeþilova takýmlarý, 2. haftada bir birleri ile karþý karþýya geldiler. Karþýlaþmayý ev sahibi B. Baðcýl 3-1 kazandý Futbol Sezonu nda evinde aldýðý baþarýlý sonuçlarla dikkatleri çekip, rakiplerine korkulu anlar yaþatan Bostancý Baðcýl, kendi evinde oynadýðý ilk karþýlaþmayý kazanarak bu geleneði sürdürdü. 5. dakikada, B. Baðcýl ýn kazandýðý serbest vuruþu Ertaç kullandý, vuruþunda top üst direði yalayarak dýþarý gitti. 32. dakikada, Gökhan ýn ceza sahasý içerisinde Devrim e yaptýðý hareket sonrasý Aziz Dayý penaltý noktasýný gösterdi. Penaltýyý Ertaç gole çevirdi, B. Baðcýl:1 A. Yeþilova: dakikada, A. Yeþilova nýn uzaklaþtýramadýðý topa Jeffrey vurdu, ancak Mustafa topu elle kesince Aziz Dayý ikinci kez penaltý noktasýný gösterdi. Bu kez penaltýyý Jeffrey gole çevirdi, B. Baðcýl:2 A. Yeþilova:0. Karþýlaþmanýn ilkyarýsý ev sahibi B. Baðcýl ýn 2-0 lýk galibiyetinde kapandý. 60. dakikada, geriden çýkarýlan uzun topla buluþan Özgür Ongun kaleci ile karþý karþýya kaldý. Vuruþunda kaleci Erdinç ten dönen topa Daniel vurdu, defansa çarpan top kornere gitti. 69. dakikada, soldan H. Haþimoðlu nun kullandýðý köþe atýþýnda topu iyi takip eden Emin kafa þutu ile farký bire indiren golü kaydetti, B. Baðcýl:2 A. Yeþilova: dakikada, B. Baðcýl ýn kazandýðý serbest vuruþu Ertaç kullandý, yan kale direðinden dönen topu Ali Özbahar tamamladý, B. Baðcýl:3 A. Yeþilova: dakikada, hakeme itirazlarý nedeniyle A. Yeþilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, Orta Aziz Dayý tarafýndan oyun alaný dýþýna gönderildi. Önce Lapta, sonra Ozanköy 1-1 n Fýrtýna ile Ali Ýmam ýn kaydettiði jeneriklik gollerle karþýlaþma 1-1 eþitlikle tamamlandý YER: Lapta Þht. Þevket Kadir Stadý HAKEMLER: Osman Özpaþa, Emre Öztaþlý, Hacý Arif Bahçebaþý LAPTA: Zihni, Mehmet Kanat, Cengiz Belet (Cengiz Bahþi), Esin, Mithat, Bayram, Fýrtýna, Gökhan, Ýbrahim, Faye, Mustafa (Erdoðan), Ýbrahim Kýrþen (Bayram) OZANKÖY: Salih, Hasan, Hüseyin Çakmak, Çaðlar, Özkan, Mustafa (Bekir) (Cemil), Nana, Ahmet Karal, Batshi, Ali, Hüseyin Aydýngönül (Ýbrahim) GOLLER: Dk:52 Fýrtýna (Lapta), Dk:60 Ali Ýmam (Ozanköy) Girne bölgesi takýmlarýndan Lapta ile Ozanköy takýmlarý Lapta da karþý karþýya geldiler. 24. dakikada Lapta takýmý serbest vuruþ kazandý. Atýþý kullanan Gökhan arka direkte Ýbrahim Faye yi topla buluþturdu. Bu oyuncunun kafa vuruþunda kaleci Salih son anda topu kornere çeldi. 45. dakikada Ozanköy gole çok yaklaþtý. Batshi nin pasýnda Hüseyin Aydýngönül ün þut-orta karýþýmý vuruþunda Ali Ýmam kale içinde topa dokunamayýnca Ozanköy takýmý mutlak bir golden oldu. Ýlk yarý golsüz eþitlikle tamamandý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsý ilk yarýya oranla daha süratli baþladý. 48. dakikada Lapta takýmý gole çok yaklaþtý. Saðda topla buluþan Esin rakibinden sýyrýlarak pasýný ceza sahasý içerisinde bulunan Bayram a verdi. Bayram ýn vuruþunda kaleci Salih gole izin vermedi. 52. dakikada Lapta aradýðý golü buldu. Kazanýlan serbest vuruþu Cengiz kullandý, ceza sahasý içerisinde Fýrtýna rövoþata bir vuruþla topu aðlara gönderdi (1-0). 60. dakikada Ozanköy eþitliði saðladý. Ahmet Karal ýn uzun pasýnda ceza sahasý içerisinde topla buluþan Ali Ýmam ýn havada dönerek güzel bir vuruþu kaleci Zihni nin üstünden aðlara gidince skora denge geldi (1-1). 77. dakikada geliþen Ozanköy ataðýnda Ali Ýmam topu kontrol etti, pasýnda Batshi nin vuruþu defanstan döndü, dönen topu önünde bulan Hüseyin Aydýngönül ün vuruþunda top bir kez daha defanstan döndü ve sonrasýnda kaleci Zihni kornere gönderdi. 88. dakikada Ozanköy Ali Ýmam ýn yerde kalmasýyla serbest vuruþ kazandý. Atýþý kullanan Batshi çok kötü bir vuruþla topu dýþarýya gönderdi. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Lapta ile Ozanköy 1-1 lik sonuçla birer puaný paylaþtýlar.

16 Cihangir son saniyede yýkýldý Çetinkaya karþýsýnda uzatma dakikalarýnýn son saniyesine kadar 1-0 üstün durumda olan Cihangir tam "3 paun daha aldým" derken kalesinde gördüðü gol ile yýkýldý. Sahada büyük bölüm 10 kiþi ile oynayan Çetinkaya Cemre'nin golü ile bir puaný kaptý. (Haberi sayfa 19'da) Kaymaklý'nýn tecrübesi yetti (4-0) YER: Þht.Hüseyin Ruso Stadý HAKEMLER: Mehmet Sezener, Murat Gökçe, Ozan Kel KÜÇÜK KAYMAKLI: Ali, Nazým, Mehmet, Çaðan, Çaðrý, Hamis (Justin), Hüseyin Adal, Kayhan, Mustafa, Yasin, Ajah (Coþkun) (Yasin Kurt) LEFKE: Ýrfan, Salih, Aykut, Uluç, Cahit, Arif, Fýrat, Salih (Kasým), Conteh, Azmi, Ersen (Mehmet) GOLLER: Dk:8 ve 14 Yasin, Dk:69 ve 80 Mustafa Yaþinses (K.Kaymaklý) Kaymaklý'nýn yabancý futbolcusu Ajah ilk 45 dakikada girdiði pozisyonlarda gol bulamadý. Lefke'nin yeni transferi Salih Say takýmn en iyi futbolcusuydu. Ýþte bu iki futbolcunun mücadelesi görülüyor. (FOTOÐRAF: NECATÝ ÖZSOY) TOPLU SONUÇLAR TURKCELL 1'inci Ligi'nde Lapta-Ozanköy: Cihangir-Çetinkaya: K.Kaymaklý-Lefke: B.Baðcýl-A.Yeþilova: TURKCELL 2'nci Ligi'nde Yenicami-Y. Boðaziçi: Göçmenköy-Dumlupýnar: Baf Ü.Y.-Yalova: Mehmetçik-Gençlik Gücü: (Maç 0-0 iken 87'nci dakikada tatil edildi) Çanakkale-Binatlý: Gençler B.-Türk Ocaðý: Þehit Hüseyin Ruso Stadýnda karþý karþýya gelen K.Kaymaklý ile Lefke takýmlarýndan gülen taraf Kaymaklý oldu. Mustafa Yaþýnses'in yýldýzlaþtýðý ve iki gol attýðý karþýlaþmada, Lefke geçtiðimiz haftalarýn aksine vasat bir görüntü yansýttý. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf Lefke oldu. Henüz 1. Dakikada, Julius K.Kaymaklý ceza alanýna girdi. Attýðý sert þutta top yan aðlarda kaldý. 8. dakikada Kaymaklý'nýn golü geldi. Bu dakikada Çaðrý'nýn soldan ortasýnda, Yasin Kansu'nun kafa þutunda top Lefke filelerine gitti(1-0). 14. dakikada günün yýldýzlaþan ismi Mustafa Yaþýnses topu soldan getirdi. Yerden ortasýnda Yasin Kansu topa güzel vurdu. Top yan direkten aðlar ile kucaklaþtý (2-0). 20. dakikada Ajah topa sert vurdu. Lefke Kalecisi Ýrfan topu mükemmel önleyerek gole izin vermedi. 44. dakikada Kayhan topa ceza alaný dýþýndan sert vurdu. Top üst direkten geri döndü. 50. dakikada Azmi'nin ceza alaný içine gönderdiði topa bomboþ pozisyondaki Fýrat dokunamayýnca Lefke bir golden oldu. 69. dakikada Mustafa Yaþýnses sol çaprazdan Lefke ceza alaný içerisine girdi. Yerden vurduðu top birkez daha Lefke fileleri ile kucaklaþtý(3-0). 75. dakikada Mustafa Yaþýnses bukez sað çaprazdan Lefke ceza alanýna girdi. Topa mükemmel vurdu ve Ýrfan'nýn bakýþlarý arasýnda topu dördüncü kez filelere gönderdi (4-0). 80. dakikada Justin Ýrfan ile karþý karþýya kaldý. Vuruþunda Ýrfan topu kornere çeldi. n Kaymaklý'ya Lefke karþýsýnda üç puaný getiren golleri Yasin (2) ve Mustafa Yaþinses (2) kaydetti... Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Lefke'yi Yasin(Ses) bitirdi Bu sezon þampiyonluðun en güçlü adayý Küçük Kaymaklý. Uzun yýllardan sonra yeniden 1. Lig'e yükselen Lefke ile dün sahasýnda karþýlaþtý. Lefke için bu sezon ligin zorlu geçeceði belli. Çünkü genç bir kadroya sahip ve birçok futbolcusu ilk kez 1. Lig'de futbol oynuyor. Bu en büyük hendikaplarý. Belki sahasýnda oynayacaðý maçlarda daha etkili olacaklar. Örneðin ilk maçta Maðusa Türk Gücü'nü 2-0 maðlup ettikleri gibi. Dün Kaymaklý karþýsýnda alan savunmasýnda büyük hatalar yaptýlar. Kasým sakatlýðý nedeni ile oyuna ikinci devrede girdi. Ýlk devrede Lefke'nin bir tek gollük pozisyonu yok. Küçük Kaymaklý'da Mustafa Yaþinses, Yasin, Kayhan, Çaðrý hatta gerilerden gelen Mehmet sürekli pozisyon buldular. Ýlk devrede Yasin bir Çaðrý'dan bir de Yaþinses'den aldýðý toplarý gole çevirdi. Bu devrede en az 2-3 pozisyon da sonuçsuz kaldý. Kayhan'ýn mükemmel þutu direkten döndü. Lefke için bu skor belki de çok kötü deðildi. Ýkinci devrede rüzgarý da arkasýna alacaðýný düþünürse erken gelecek bir golle oyunda denge kurabilecekti. Nitekim 10 dakikalýk bir baský oldu. Kasým'ýn da oyuna girmesi ile pozisyonalr bulmaya baþladý. Bier kez Comtech bir kez de yan toptan gelen pozisyonu gole çevirebilselerdi belki skor farka gitmezdi. Ancak süratli adamlarý ile kontra ataklarda etkili olan Kaymaklý'da Coþkun'un da oyuna girmesi ile Mustafa Yaþinses tarafýndan iki gol daha kaydedildi ve skor bir anda 4-0 oldu. Son 20 dakikada umutlarý tükenen Lefke rakibi karþýsýnda çaresiz kalýnca artýk maçýn bitmesi için sahada mücadele etti. Kaymaklý sahasýnda oynadýðý ilk maçta çok rahat bir galibiyet elde etti. Ýlk devrede Yasin, ikinci devrede Yaþinses'in golleri skoru belirledi. Maçýn hakemi Serkan Þimþek ve yardýmcýlarý hatasýz, yerinde kararlar vererek, baþarýlý bir yönetim segilediler. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 69 Chevy-Sedan Restorasyonu \"Yeniden Baþlasýn\" Gönderen : papatya54-12/10/2011 10:45 "Yeniden Baþlasýn" http://www.youtube.com/watch?v=hwzbe76ve34 69 Chevy-Sedan Restorasyonu adeta bir Ajda þarkýsý misalioldu;28-12-2007

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı