ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA..."

Transkript

1 Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YILAN ISLIKLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÝSTEM ÇÖKTÜ Ali Osman PAÇALARIMIZDAN DÖKÜLEN KÜLTÜR Erdoðan Baybars ÝKÝ ÝNEÐÝNÝZ OLSA... Elvan Levent ORTADOÐU'DA YENÝ BÝR YANGINA DOÐRU Mehmet Levent Ýsmet Felek olayýnda 3. perde perde yayýn, 2. perde kurþun, 3. perde karartma! Aldýðýmýz tehdit üzerine polise yaptýðýmýz þikayetler ve verdiðimiz ifadeler hep havada kaldý, polis tarafýndan hiçbir iþleme konulmadý... "Hitler de seçimle iktidara gelmiþti" (2) Yalçýn Okut Polis bu tehdite Göz yumdu Ýsmet Felek le ilgili yayýnlarýmýza baþladýðýmýz sýrada gazetemize ilk tehdit Birtan Zabitler den gelmiþti... Ayný gün polise þikayette bulunduk. Polis gazetemize gelerek hepimizin ifadesini aldý. O sýrada Lefkoþa Polis Müdürü olan Pervin Gürler þimdi bu ifadeleri bile hatýrlamýyor... n Aradan 1 yýl geçmesine raðmen Zabitler e dava açýlmadý... Gazetemizi kurþunlayan ilk tetikçi Emin Sýba nýn Bana tabancayý verenlerden biri de Birtan Zabitler di diye itirafta bulunmasýna raðmen, polis bunu da dikkate almadý... n Telefon tacizi yapan þahýslar hakkýnda polis istediði zaman tutuklama emri çýkarabiliyor. Eray Kenanoðlu nun telefon tacizi yaptýðý öne sürülerek hakkýnda tutuklama kararý çýkarýldý ve tüm giriþ kapýlarýna bildirildi... Ayný iþlemin neden Birtan Zabitler e de uygulanmadýðýný sorduðumuz Pervin Gürler, Çünkü Kenanoðlu yurtdýþýnda yanýtýný verdi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Bakanlar Kurulu kararlarý Gýdalardaki fonlar düþürülüyor n Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle çeþit gýda ürününde uygulanan fonlarýn düþürülmesine karar verildi... Yeni oranlar en geç gelecek hafta onaylanarak yürürlüðe girecek... n Deðeri 3 bin TL nin altýnda olan araçlarýný 31 Ekim e kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ne teslim edecek kiþilerin 30 Kasým a kadar ithal edecekleri veya gümrükleyecekleri araçlarýna 3 bin TL indirim uygulanacak... n Müteahhitlerin uzun bir süredir sürdürdükleri boykota neden olan Devlet Ýhale (Deðiþiklik) Tüzüðü, müteahhitlerin talepleri doðrultusunda onaylandý... n 3. sayfada HERKESÝN ÝTÝRAZI VAR AMA... Erol Atabek Eskiler yenilere karþý Dolgun Dalgýçoðlu l 6. sayfada YEÞÝL ORDU Bülent Tekin l 7. sayfada l 8. sayfada TAM GÜN EÐÝTÝM Gökçebel: Somut bir proje göremedik n 4. sayfada

2 ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Hava Limaný'ndan önceki akþam KKTC'ye giriþ yapan 25 yaþýndaki E.O'nun (E) üzerinde, narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada, 3 gr. aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, uyuþturucu maddeye emare olarak el koyan polis, E.O'yu tutukladý. ÇALIÞTIÐI ÞÝRKETE AÝT 25 BÝN TL'YÝ ALIP KAÇTI Alayköy'de faaliyet gösteren "Onbaþý Ýþletmeleri Ltd" isimli þirkette çalýþan 45 yaþýndaki A.B'nin (E), þirkete ait muhtelif sebze ve meyveleri bir iþ yerine fatura karþýlýðýnda satýp karþýlýðýnda aldýðý toplam 25 bin TL'yi þirket muhasebesine teslim etmeyip ortadan kaybolduðu tespit edildi. Söz konusu kiþiyi arayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Evþen Ergazi'ye ait evden, bir adet dizüstü bilgisayar çalýndý. Polis Basýn Bülteni'nde, polis önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturma baþlattýðý belirtildi. YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE ARAÇ YANGINI Yeniboðaziçi'nde faaliyet gösteren "Cyrstal Rocks" isimli otelin araç park yerinde bulunan ZEU 092 plakalý salon aracýn, motor bölümündeki elektrik kablolarýnýn kýsa devre yapmasý sonucu alev alarak tamamen yandýðý bildirildi. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. MAÐUSA'DA HARUP HASADI 27 AÐUSTOS'TA Gazimaðusa ilçesinde harup hasadýna baþlama tarihi 27 Aðustos olarak açýklandý. Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð yazýlý açýklamasýnda, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðý uyarýsýnda bulundu. ÝSKELE'DE HARUP HASADI 20 AÐUSTOS'TA Ýskele ilçesinde harup hasadýna baþlama tarihi 20 Aðustos olarak açýklandý. Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz yazýlý açýklamasýnda, ilgili tarihten önce harup toplamanýn yasak olduðunu belirtti. GÜZELYURT'TA HARUP HASADI 19 AÐUSTOS'TA Güzelyurt ilçesinde harup hasadýna baþlama tarihi 19 Aðustos olarak açýklandý. Güzelyurt Kaymakamý Menteþ Gündüz yaptýðý yazýlý açýklamada, 19 Aðustos'tan önce harup toplayan kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðýný bildirdi. YAYLA KÖYÜNDE YANGIN Yayla köyünde Yusuf Demirhan'ýn tek odadan oluþan ikametgahýna giden kablolarýn kýsa devre yapmasý sonucu, dün sabah saat 09:20 sýralarýnda yangýn çýktý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, yangýnda ikametgah içerisinde bulunan tüm eþyalar yanarak zarar gördü. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili soruþturma devam ediyor. 144 yýllýk tarihi bina yakýldý Londra'nýn dýþ semtlerinden Croydon'da Reeves ailesinin beþ kuþaktýr iþlettiði ''House of Reeves'' maðazasýnýn bulunduðu 144 yýllýk tarihi bina, ayaklanmacý gruplarca yakýldý. Semtte olaylar çýkaran, binalarý ateþe veren bir grup, asýrlýk binayý dakikalar içerisinde harabeye çevirdi, yangýn sonucu binanýn sadece dýþ kýsmý ayakta kaldý. Maðaza sahibi 52 yaþýndaki Graham Reeves, ''Ben, bu yeri iþleten beþinci kuþaðým. Ýki kýzým var ve onlar altýncý kuþak olmalýydý'' dedi. Bu olayýn kendisi açýsýndan büyük bir yýkým olduðunu belirten Reeves, ''30 yýl önce evlendiðimde eþimi kucaðýmda bu eþikten maðazaya taþýdým. Ýçeriden hiçbir þey çalmadýlar, sadece yakýp gittiler, bu çok anlamsýz'' diye konuþtu. Maðaza Edvin Reeves tarafýndan 1867'de açýldýðýnda Croydon semtinin bulunduðu yer, Londra'ya 15 kilometre mesafede bulunan küçük bir kasaba idi. DAILY TELEGRAPH Daily Telegraph gazetesi, "Anarþi Yayýlýyor" manþetiyle, olaylarýn Manchester ve Birmingham kentlerinde büyüdüðüne dikkati çekerken, Independent gazetesi "polisin ateþe ateþle karþýlýk verme" kararýný manþetine taþýyarak, baþyazýsýnda olaylarýn sosyal boyutunun yaný sýra siyasi anlamýný irdeledi. Gazete, 2005'te ABD'nin güney kýyýlarýný vuran kasýrganýn yýkýmýna yeterince hýzlý müdahale edemeyen dönemin siyasileriyle hafta sonundan bu yana Londra'da yaþananlarý doðru anlamamakla eleþtirilen Ýngiltere hükümetini karþýlaþtýrdý. Ýkisi arasýnda pek bir fark olmadýðýný kaydeden gazete, "Bu da Ýngiltere'nin Katrina kasýrgasý aný" yorumunu yaparak, "O zaman New Orleans'ý sellerden koruyacak settin yýkýlmakta olduðu konusunda hiçbir fikri yoktu Bush yönetiminin. Benzer bir sav koalisyon hükümeti için de dile getirilebilir. Cameron tatilden döndü, ama otoritesini kurma konusunda pek ikna edici deðil" ifadesini kullandý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YILAN ISLIKLARI Modernliði ile dikkat çeken kentler gibi, ilkelliði ile dikkat çeken kentler de var dünyada... Ýlkel yaþam tarzýyla... Nostaljiyi özleyenler için eþsiz bir hazinedir onlar aslýnda... Mesela Küba bu ülkelerin baþýnda gelir herhalde... Þimdi ancak filmlerde gördüðünüz 40'lý yýllarýn kuyruklu Amerikan arabalarýný canlý olarak görürsünüz Havana sokaklarýnda... Farklý bir heyecanla binersiniz onlara... Baþka ülkelerde müzelik olmuþ olan bu arabalarýn önünde hatýra fotoðrafý çektirirsiniz... Bir anda altmýþ, yetmiþ yýl geriye gitmenin tatlý duygusunu yaþarsýnýz... Kýbrýs'ýn kuzeyine birkaç günlüðüne gelip giden Rus turistler de böyle bir duyguyu yaþýyorlar galiba... Buradaki çevremiz ve düzenimiz Sovyetler'deki eski hayatlarýný anýmsatýyor onlara... Sanki altmýþ yýl öncesine dönüyorlar bir anda... Milli törenler... Bayraklar... Poligonlar... Tanklar... Ruslara çok aþina... Daðlardaki bayraklara, meydanlardaki milli anýtlara ve milli sembollere bakýnca yaþadýklarý eski günler geliyor akýllarýna... Sovyet döneminde Hollanda'ya iltica eden yakýn bir dostum, Kýbrýs'a bana da uðramýþtý bir aylýðýna... Ailesi Sovyetler'de kaldýðý için geri dönüp dönmeme konusunda bocalýyordu... Dönmezse ailesini göremezdi bir daha... Dönerse, en az on yýl hapisliði göze almasý gerekiyordu. Siyasi ilticanýn cezasý aðýrdý. Kýbrýs'a geliþi çok isabetli olmuþtu... Bir ilaç gibi geldi bu seyahat adeta ona. Bocalamaktan kurtuldu... Kýbrýs'ý gördükten sonra, bir daha dönmemeye karar verdi Sovyetler'e... Neden mi? Buraya gelince, tanklarý, askerleri, bayraklarý görünce, Sovyetler'e dönmüþ kadar olmuþ çünkü... O havayý yeniden yaþamýþ... Ve o anda kararýný vermiþ... Dönmedi de zaten... Kýbrýs'ýn kuzeyine birkaç günlüðüne gelip giden Rus turistler Maðusa'ya da uðruyorlar... Ve kapalý Maraþ'a bakan Palm Beach Oteli'nin sahilinde, yani þimdilerde kataklizmo düzenlenen sahilde kumlara uzanýyorlar. Güneþleniyorlar... Denize giriyorlar 'te Türk jetleri tarafýndan ikiye bölünen ve bugüne kadar da o trajik halini muhafaza eden otellerin gölgesinde turistik keyif... Rus turistler yüzdükleri denizden sahile bakýnca, o yýkýk dökük binalarý görüyorlar karþýlarýnda... Çok 'çarpýcý', çok 'egzantrik' buluyorlar bunu... Dünyanýn baþka hiçbir sahilinde yaþayamayacaklarý duygularý yaþýyorlar. Bir filmin içinde hissediyorlar kendilerini... Kýbrýs izlenimlerinin en etkileyici sahnesi bu oluyor herhalde... Herkese bunu anlatacaklarýndan hiçbir kuþkum yok ülkelerine döndüklerinde... Geçtiðimiz günlerde Rehberler Birliði Baþkaný'mýzdan ilginç bir öneri geldi... Kapalý Maraþ'ý turistlere açalým diyor. Bu öneri hafife alýndý ve umursanmadý galiba... Oysa adam haklý... Turist patlamasý yapabilir Maraþ! Polonya'daki Auschwitz nazi kampý gibi! Bir turistin Kýbrýs'ta en çok görmek isteyeceði yer ne olabilir? Kapalý Maraþ! St. Hillarion'u, ya da Buffavento'yu falan görüp de ne yapacak? Onlarýn pek çok benzerini görebilir dünyanýn her yerinde... Ama Maraþ gibisini baþka nerde bulabilir ki? Her türlü barbarlýðýn izlerini taþýyan ve yýlanlara teslim edilen canlý bir abide... Beþ basar Roma'daki Colosseum'a bile!.. Eminim, bu kente giren herkes bir savaþ filminin setinde hisseder kendini... Haydi baylar... Ne duruyorsunuz... Açýn turistlere Maraþ'ý! 37 yýlda turistik bir kent haline getirmeyi baþardýnýz onu! Cehenneme çevirdiðiniz bir cenneti görsün herkes... Cehennemde þöyle bir turlamayý ve yýlan ýslýklarýný dinlemeyi kim istemez ki...

3 AFRÝKA dan mektup... PERVÝN GÜRLER ÝFADELERÝMÝZÝ BÝLE HATIRLAMIYOR 22 Aðustos 2010 tarihli gazetemizin manþeti þuydu: "Eroin kaçakçýlýðýyla ilgili yayýnlarýmýzdan sonra gazetemize tehditler yaðdý. Güvenlik makamlarýný göreve çaðýrdýk... Zabitler asar kesermiþ... Türkiye'deki duruþmalarda mahkemeye sunulan polis raporlarýnda Ýsmet Felek'le uyuþturucu baðlantýlarý olduðu belirtilen Birtan Zabitler, dün telefonla gazetemizi aradý ve küfürlü tehditler yaðdýrdý. Zabitler gazetemize baskýn yapýp hepimizin hakkýndan geleceðini söyledi... Zabitler'in bu tehditinden sonra güvenlik makamlarýný durumdan haberdar ettik... Bunun üzerine polis gazetemize gelerek ifademize baþvurdu..." * Bu tehditin gazetemize yapýldýðý günden bu yana 1 yýl geçti... Tehditten hemen sonra yaptýðýmýz çaðrý üzerine iki polis gazetemize gelerek arkadaþlarýmýzýn ifadesini aldý. Þener Levent de ifade verdi polise... Tehditten ve Birtan Zabitler'den þikayetçi olduk. Ya sonra? Sonrasý hiç... Polis anlaþýlan ifadelerimizi dosyasýna koydu ve rafa kaldýrdý... Birtan Zabitler'e dava açýldý mý? Açýlmadý... Bu konuda ne yaptýðý hakkýnda bugüne dek bilgilendirmedi bizi polis... * Gazetemizi ilk kurþunlayan kiþi Emin Sýba isimli Malatyalý bir þahýstý... Malum, olaydan hemen sonra Ercan'da uçaða atlayýp Türkiye'ye kaçtý... Kullandýðý tabancayý da Ercan'da otoparka attý... O günden beri de polisten Emin Sýba hakkýnda hiçbir þey çýkmadý. Dosyayý hazýrlayýp Türkiye'deki polise göndermiþler, hepsi o kadar... Oysa Emin Sýba Adana'dan bizi telefonla aradý... Elindeki bilgi ve CD'leri bize satmak istedi ve bizimle pazarlýk yapmaya kalktý. Bu arada, Kýbrýs'ta kendisine tabancayý verenlerin kimler olduðunu da açýkladý bize... -Emirali Bata ve Birtan Zabitler, dedi... Lefkoþa'da Saray Otel'in karþýsýndaki pansiyonda kalmýþ ve silahlý saldýrýya hazýrlanýrken bu þahýslar tarafýndan kollanmýþ... Biz bunlarý da yazdýk gazetemizde... Ama polis yine oralý olmadý... * Bilir misiniz, polis istediði zaman, telefon tacizleri ve tehditleri yapan þahýslar hakkýnda tutuklama kararý çýkarabiliyormuþ meðer. Mesela Felek olayýyla birlikte tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde 22 ay yattýktan sonra suçsuzluðu anlaþýlarak serbest býrakýlan Eray Kenanoðlu hakkýnda böyle bir karar çýkarýlmýþ. Eray Kenanoðlu halen Türkiye'de... Ancak KKTC'deki tüm giriþ kapýlarýna adaya geldiði takdirde tutuklama emri bildirilmiþ. Neden? Türkiye'den telefon açarak buradaki bazý þahýslarý taciz etmiþ... Öyle diyor polis... Dün Polis Genel Müdür Birinci Yardýmcýsý Pervin Gürler'e sorduk: -Telefon tehditi yapanlara tutuklama emri çýkardýðýnýza göre, Birtan Zabitler'e de neden çýkarmadýnýz? Pervin Haným'ýn yanýtý çok ilginç... Çünkü biri yurtdýþýndaymýþ, diðeri yurtiçinde... Böyle mi emreder hukuk? Birtan Zabitler'le ilgili bugüne dek ne gibi bir iþlem yapýldýðýný da sorduk. -Dava açýldý mý? Bizim þikayetimiz ve bizden alýnan ifadeler ne oldu? Pervin Haným bizden ifade alýndýðýný bile hatýrlamýyor... Oysa Lefkoþa Polis Müdürü idi o sýrada... Bu kadar da unutkanlýk olur mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE "PERDE ARALIÐINDAN" TANITILDI-Ýbrahim Aziz'in "Perde Aralýðýndan" isimli kitabý dün akþam KTÖS lokalinde yapýlan bir sunumla okurlara tanýtýldý. Gecede konuþmacý olarak bulunan Þener Elcil ve Kýbrýs Yazarlar Birliði Baþkaný Hristo Hacýpapa'nýn ardýndan söz alan Ýbrahim Aziz konuþmasýna, Çarþamba günü "Afrika"da yayýnlanan Münür Rahvancýoðlu'nun yazýsýný okuyarak baþladý. Kitabý hakkýnda da kýsa bir açýklama yapan Aziz, daha sonra katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý. BAKANLAR KURULU KARARLARI Gýda ürünlerindeki fon indiriliyor Bakanlar Kurulu, deðeri 3 bin TL'nin altýnda olan motorlu araçlarýný 31 Ekim'e kadar Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne teslim edecek kiþilerin, 30 Kasým'a kadar ithal edecekleri veya gümrükleyecekleri motorlu araçlarýna 3 bin TL Fiyat Ýstikrar Fonu indirimi uygulanmasýný onayladý. Bakanlar Kurulu, dövizdeki dalgalanmayý dikkate alarak 70 civarýnda gýda ürünündeki fon oranlarýnda indirim yapýlmasý için çalýþma baþlatma kararý da aldý. Bir hafta içinde tamamlanmasý öngörülen çalýþmanýn ardýndan hükümet, gelecek haftaki toplantýsýnda fonlarda indirim kararý almayý hedefliyor. Müteahhitler Birliði'nin devlet ihalelerini boykotuna neden olan "Devlet Ýhale Tüzüðü" de, müteahhitlerin talepleri doðrultusunda deðiþtirildi. 5 SAATLÝK TOPLANTI Bakanlar Kurulu'nun dün saat 11.40'ta Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda baþlayan toplantýsý yaklaþýk 5 saat sürdü ve saat 16.45'de tamamlandý. Toplantýda alýnan kararlarý Kurul Sözcüsü, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu açýkladý. ESKÝ ARAÇLAR Rutin konular yanýnda kamuyu ilgilendiren üç konuyu görüþerek karar aldýklarýný söyleyen Çavuþoðlu, yollarda, trafikte tehlike yaratan ve deðeri 3 bin TL'nin altýnda olan motorlu taþýtlarýn 31 Ekim 2011'e kadar Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne teslim edip belgelendirenlerin, 30 Kasým 2011'e dek ithal edecekleri veya adlarýna gümrükleyecekleri bir motorlu araca 3 bin TL Fiyat Ýstikrar Fonu indirimi uygulama karar verdiklerini söyledi Çavuþoðlu, bu düzenlemeyi, yol güvenliðinin artmasý, trafikte tehlike yaratan araçlarýn yollardan çekilmesi, görsel ve çevresel kirliliði kaldýrmak amacýyla yaptýklarýný vurguladý. GIDA ÜRÜNLERÝNDEKÝ FONLAR DÜÞÜRÜLÜYOR Toplantýda, dövizdeki dalgalanmalar konusunu geniþ þekilde tartýþtýklarýný bildiren Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazým Çavuþoðlu, çeþit gýda ürününde uygulanan fonlarýn dövizdeki artýþ da dikkate alýnarak düzenlenmesi, yani fonlarda indirim yapýlmasý için bazý bürokratlarýn çaðrýldýðýný ve bu çalýþmanýn süratle yapýlarak en geç gelecek haftaki Bakanlar Kurulu toplantýsýnda görüþülüp onaylanmak üzere tamamlanmasýnýn istendiðini açýkladý. Çavuþoðlu, fon oranlarýnda indirime gidilecek gýda maddelerine örnek vermesinin istenmesi üzerine, bürokratlarýn bu konuda çalýþacaðýný söyledi, örnek olarak peynir ve peynir çeþitlerini gösterdi. Çavuþoðlu, dövizin yükselmesinden etkilenen temel gýda maddelerinin, iç piyasaya pahalýlýk getirmemesi maksadýyla dövizdeki artýþ oranlarýyla iliþkili bir çalýþma yapýlacaðýný ve en geç gelecek haftaki bakanlar kurulunda onaylanarak hayata geçeceðini anlattý. BOYKOTA NEDEN OLAN TÜZÜK DEÐÝÞTÝRÝLDÝ Nazým Çavuþoðlu, Devlet Ýhale (Deðiþiklik) Tüzüðü'nü onayladýklarýný belirterek, müteahhitlerin uzun zamandýr devlet ihalelerine katýlmama boykotu sürdürdüðünü hatýrlattý. Çavuþoðlu, bu boykot nedeniyle ülkede ekonomik çarklarýn sýkýntýlar yaþadýðýný; bazý ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnýn geciktiðini anlatarak, tüzükteki deðiþiklikle ilgili þu bilgileri verdi: "Ýhale Komisyonumuzun müteahhitlerle yaptýðý toplantýlarda vardýklarý mutabakata göre, bundan sonra ihalelerde, Planlama Ýnþaat Dairesi'nin belirleyeceði keþif bedelinin üzerinde verilecek teklifler diskalifiye edilecek. Keþif bedeli ve keþif bedelinin altýndaki tekliflerin aritmetik ortalamasý alýnacak; bu ortalamanýn altýndaki birinci teklif ihaleyi kazanan firma olacak. ex istence Elvan Levent ÝKÝ ÝNEÐÝNÝZ OLSA... Ýskambil kaðýtlarýndan yapýlmýþ bir piramidin çöküþünü anýmsatmýþtý bana nedense Ýngiltere'de yaklaþýk son bir haftadýr yaþanan olaylar. Sanki papaz, dam ve vale korkunç bir kavgaya tutuþmuþ ve birbirlerinin yüzlerine üflemek suretiyle piramit krallýðýný çökertmiþlerdi. Zaten oyun kartlarýnýn üzerindeki semboller kendi baþlarýna yeterince esrarengiz bir meseleydi doðrusu. Kupa, maça, karo ve sinek... Kimse bu kartlarýn tam olarak ne zaman ve nerede ortaya çýktýklarýný bilmiyordu. Týpký bu sembollerin kimin tarafýndan þekillendirildiði tam olarak bilinmediði gibi. Bazý tahminlere göre oyun kartlarýnýn kökleri Arabistan ve Hindistan'a dayanýyordu. Bazý tahminlere göre ise, bu kartlar Çin'de ortaya çýkmýþ ve on 13. yüzyýlda Marco Polo tarafýndan Avrupa'ya getirilmiþti. Ancak birçok farklý kaynakta iskambil kartlarýnýn bugünkü þekillerinin 14. yüzyýl Fransa'sýndan geldiði yazýyordu. O yýllarda Fransa'da dört sýnýf olduðu, iskambil kartlarýndaki kupa, maça, karo ve sinek sembollarinin de bu dört sýnýfý temsil ettikleri iddia ediliyordu. Bu iddiaya göre, kupa, asil sýnýfý ve kiliseyi... Maça, orduyu... Karo, orta sýnýfý... Sinek ise köylüleri temsil ediyordu... Yaklaþýk yedi asýr sonra bugün bizim de halâ buna benzer sýnýflar içinde yaþýyor olmamýz oldukça ironik deðil miydi? Þimdi düþündüðüm zaman, bu iskambil kaðýtlarýndan yapýlmýþ bir piramidin hafif bir esintiyle yerle bir olmasý çok daha anlamlý görünüyordu gözüme. Büyük Britanya iþte... Koskoca Birleþik Krallýk... Krallýk dimdik ayaktaydý elbette. Ama dalga dalga çalkalanýyordu... Herþey geçtiðimiz Perþembe akþamý, Londra'nýn Tottenham bölgesinde Mark Duggan isimli uyuþturucu satýcýsý, siyahi bir gencin polis tarafýndan vurulmasýyla baþlamýþtý. Resmi açýklamaya göre, Mark Duggan kendisini tutuklamak isteyen polise karþý koymasý sýrasýnda vurulmuþtu. Önce Duggan'ýn arkadaþlarý ve yakýn çevresi tarafýndan baþlayan protesto gösterileri oldukça kýsa bir süre içinde salgýn bir hastalýk gibi bütün ülkeye sýçramýþtý. Gazeteleri okuyordum ve aklým almýyordu. Londra'da insanlar, etraftaki çatýþma ortamýndan ötürü, evlerinde mahsur kaldýklarýndan, korkularýndan markete bile gidemediklerinden yakýnýyorlardý. Bir yandan polisle çatýþmalar devam ediyor, bir yandan da çeþitli kentlerdeki maðazalar yaðmalanýyordu. Evlerinde oturan insanlarýn içinde büyük bir korku, sokakta çatýþan kalabalýðýn içinde ise büyük bir öfke vardý. Ýngiltere'deki durumun, 2005 yýlýnda Fransa'da çýkan olaylarda olduðu gibi milliyetçilik ve ýrkçýlýk kokmadýðý, bunun daha çok sosyal sýnýf ayýrýmcýlýðýna dayalý bir çatýþma olduðu çoktan belli olmuþtu. Kaldý ki, Ýngiltere sosyal yardým sisteminin hiç de zayýf olmadýðý ülkelerden biriydi. Ancak anlaþýlan, içinde bugüne dek hep 'aþaðýlarda' bir yerlerde süründüðüne dair birikmiþ öfkesi olan insanlarýn sayýsý hiç de az deðildi ve iþte þimdi hepsi de öfkelerini kusmak üzere sokaklardaydýlar... Politik ideolojileri tanýmlayan o ünlü 'iki inek' örneðini hatýrlýyor musunuz? Sosyalizm- Ýki ineðiniz vardýr. Devlet, ineklerinizden birini alýp, komþunuza verir. Komünizm- Ýki ineðiniz vardýr. Devlet, iki ineðinizi de alýp, yerine size süt verir. Nazizm- Ýki ineðiniz vardýr. Devlet, sizi öldürüp, ineklerinize el koyar. Kapitalizm- Ýki ineðiniz vardýr. Ýneklerinizden birini satýp, yerine bir öküz satýn alýrsýnýz. Ýskambil kaðýtlarýnýn tarihçesi tam olarak bilinmediði gibi, bu 'iki inek' örneðinin de ilk kez ne zaman ve kimin tarafýndan ortaya atýldýðý bilinmiyordu. Bilinen tek þey bütün bu ideolojilerden hiçbirinin de bugüne kadar hiçbir iþe yaramadýðý, er veya geç çökmüþ olduðuydu. Týpký iskambil kaðýtlarýndan yapýlmýþ bütün piramitler gibi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Garip ama gerçek ister inan ister inanma Rumdan daha iyiymiþ bizim ekonomimiz Esnafýn öldük bittik feryadýna bakma Tepetakla gitse de bizim TL'ciðimiz Ali OSMAN Periyodik SÝSTEM ÇÖKTÜ Suriye'de karýþýklýk durmuyor Bir süre önce Amerika Dýþiþleri Bakaný Bayan Clinton Türkiye'yi ziyaret etmiþ ve Türkiye'nin Suriye'deki olaylara artýk sert bir þekilde cevap vermesini istemiþti ABD Dýþiþleri açýk olmasa da "Ey Türkiye daha ne duruyorsun. Þu Suriye'ye sert bir çýkýþ yap Gerekirse oradakileri kurtarmak için sýnýrý geç ve Suriye'ye gir" dedi... Baþta Almanya olmak üzere Avrupa'nýn bazý ülkeleri de onayladý bunu. Dünkü yazýmda, 2006 Haziran'ýnda dönemin Dýþiþleri Bakaný Condoleeza Rice'ýn Tel Aviv'de yaptýðý açýklamayý yazmýþtým Büyük Ortadoðu Projesi'nin yolunun ancak "Yeni Ortadoðu Projesi"yle açýlacaðýný söylemiþti Bu proje de sýnýrlarýn düzeltilmesiydi Pentagon, Ortadoðu ve Afrika'daki sýnýrlarý "adaletsiz sýnýrlar" olarak düþündüðünden yeniden yapýlanmayý kanlý bir þekilde halletmenin hesabýný yapmýþ... Kansýz halletmek olmaz, çünkü silah tüccarlarý da ürettikleri silahlarýný satacaklar Yýkýlacak evler, binalar için de büyük inþaat þirketleri devreye girecek Hem yýkacaklar, hem yapacaklar... Savaþan ülkelerin birikimlerine ve yeraltýndaki doðal gaz ile petrollerine de el konulacak bunlar yapýlýrken Bunun bir kýsmýný dün de yazmýþtým Körfez ülkeleri de Suriye'ye karþý seslerini çýkarmaya baþladýlar "Yeni reformlar"ýn yapýlmasý ve dökülen kana son verilmesinin gerekliliðinden söz ettiler. Geçenlerde TC Dýþiþleri Bakaný, ardýndan da TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan açtý aðzýný yumdu gözünü Sözleri þöyle: "Suriye konusunu bir dýþ mesele olarak, bir dýþ sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir" Ne demektir bu? Suriye Türkiye'nin bir vilayeti mi? KKTC gibi uydusu mu? Bayan Clinton Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesinin iþaretini vermiþti bir süre önce Askeri tertipleyen Tayyip Erdoðan daha rahat hareket edebilecek bir ortam yarattý Amerika'ya Ve Amerika'nýn talimatlarýný yerine getirecek olan kendisine de Köþede bucakta bir haber deðil bu açýklama Adaletsiz sýnýrlarýn düzeltilmesi var ortada! Davutoðlu Suriye'ye gidip döndü. Esad, "Teröristlere pabuç býrakmayacaðýz" derken Davutoðlu "Esad'ýn aylarý deðil günleri sayýlý" mesajýný verdi. Suriye yetkilileri terörist dedikleri insanlarýn ellerindeki silahlarýn Türk malý olduðunu da iddia ettiler... Hatay Suriye'den koparýlýp alýndýðý zaman çizilen sýnýrlarýn bir yanýnda ailelerin diðer fertleri kalmýþtý... Bayramdan bayrama pasaportsuz buluþurlar yýllardýr. Bu adaletsizliði mi düzeltmek istiyor Tayyip Erdoðan? Bu bahanedir ve Amerika kontrolünde Tayyip Erdoðan'ýn bunu kullanmasý ve Suriye içlerine girmesi hiçtendir. Savaþ kaçýnýlmaz gibi Sistem çöktü! Çýkýþý bir savaþta arýyor Bu savaþýn da Ortadoðu merkezli olacaðý iþaretleridir yaþadýklarýmýz... Kýbrýs da bunlarýn dýþýnda kalmayacak... Batmayan uçak gemisi görevini sürdürecek Kalay TAM GÜN EÐÝTÝM Gökçebel: Somut bir proje göremedik KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel, eðitimin, sürekli deðiþim ve geliþiminin toplumlarýn kendi sorunlarýný çözme ve gelecekte mutlu vatandaþlar yetiþtirme için gerekli, ciddi bir yatýrým olduðunu; hata kabul etmediðini ve siyasi bir yatýrým aracý olmadýðýný ifade ederek, "tam gün eðitim" konusundaki açýklamalarda "somut bir proje" göremediklerini kaydetti. Gökçebel, toplumsal geliþime katký koyacak eþit, bilimsel, parasýz, çaðdaþ kaliteli eðitime ihtiyaç olduðunu belirterek, "baþarma niyeti olmayan büyük hedefler bir iþe yaramaz, baþarabileceðiniz küçük adýmlar, büyük deðiþimleri saðlar. KTOEÖS toplum yararýna ciddi projelere, çalýþmalara, destek verecektir. Ancak kimden gelirse gelsin eðitimi, öðretmeni politika veya þov malzemesi yaptýrmayacaktýr" dedi. Gökçebel, yazýlý açýklamasýnda, "Sn. Eðitim Bakanýmýz 2012'de tam gün eðitime geçeceðini saat baþý tekrar etmeye baþlamýþtýr. Ancak ne yapacaðýnýn projesini ortaya koymamaktadýr. Sadece 10 trilyon buldum tam güne geçeceðim söylemi dýþýnda kamuoyuna taslak bir proje açýklayamamýþtýr" iddiasýnda bulundu. Gökçebel, "sendikaya yapýlan ziyarette, eðitim adýna geliþim olacaksa destek verebileceklerini ve somut projeyi görmek istediklerini belirttikleri halde sadece TV kanallarýnda politik söylemler duymaya devam etiklerini" savundu. "UMARIZ ESAS AMACIN ÖNÜNDE POLÝTÝK KAZANÇ YOKTUR" Gökçebel, "Umarýz esas amacýn önünde politik kazanç elde etmek ve gündem deðiþtirmek yoktur" ifadesini kullandýðý açýklamasýnda, þunlarý ileri sürdü: "Toplumumuzun, öðretmenimizin siyasete olan inancý bitmek üzeredir. Bu inancýn tazelenmesi için ne söylendiðine deðil ne yapýldýðýna bakýldýðý bir gerçektir. Pilot olarak açýlan Þht. Ertuðrul Ýlkokulunun ORTADOÐU'DA ABD'NÝN EMÝR ERÝ OLMANIN AKIBETÝ ABD, "Suriye'ye baský yap" diye bastýrdýkça, Baþbakan Tayyip Erdoðan, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile birlikte havalanýyor. Yok "Suriye bizim iç meselemizdir", yok "sabrýmýzýn sonuna geldik" Suriye nasýl oluyor da Türkiye'nin iç meselesi oluyor? Ve Türkiye'nin sabrý taþtýðý takdirde neler yapar? Kuþku yok, ABD ne emrederse, onu yapar ama bu arada da ne komþularla sýfýr sorun siyaseti kalýr, ne de din kardeþliði ABD, Saddam'ý da Kuveyt'e öyle postalamýþtý Yani Ortadoðu'da ABD'nin emir eri olmanýn akýbeti hiç de iyi olmayabilir finansmaný aileler tarafýndan karþýlandýðý halde kapatýlmak zorunda kalmýþtýr. Yaklaþýk 2-4 trilyon gibi bir bütçeyle ve iyi bir hazýrlýkla, tam destek gören bir proje yüze, göze bulaþtýrýlmýþtýr. Sn. Eðitim Bakaný 2012'de tam güne geçeceðim diyorsa biran önce kendi partisi, hükümeti ile þu sorulara acil cevap bulmalýdýr. Birçok sorunun kaynaðý olan sürdürülebilir çözümler üretilmesini engelleyen nüfus nasýl kontrol altýna alýnacaktýr? Eðitim bütçesi ne kadar artýrýlacak, deðiþiklik için ilk finansman (ki 10 trilyon iki okula bile yetmez) nereden bulunacaktýr? Eðitimde süreyi artýrmak isterken hangi müfredat veya eðitim sistemi uygulanacak, neler deðiþtirilecektir? Amaç ne olacaktýr? Bir yaþam alaný ve evimiz haline gelecek olan okullarýmýz dökülmektedir. Devlet okul alt yapýlarý nasýl geliþtirilip, öðrenci ve öðretmen için hangi standarda ulaþtýrýlacaktýr? (Tuvalet, yemek, dinlenme alanlarý, dil laboratuarlarý, sosyalsportif tesisler vs.) Her okulun kendisinin özerk bir yapýlanmasý ve bütçesi olacak mý? Deðiþimi yapacak olan öðretmenlerimizin kadrolanmasý, geliþtirilmesi ve çalýnan özlük haklarý, ne olacaktýr? Kýbrýs eðitim sistemi Türkiye sisteminden nasýl kurtarýlýp özgünleþtirilecektir?" Gökçebel, eðitimde planlý ve programlý adýmlar atýlmasý gerektiði görüþünü ifade ettiði açýklamada, "KTOEÖS olarak, toplumsal sorumluluðumuz en üst noktadadýr. Deðiþim ve geliþime açýðýz. Ýyi ve daha güzel için kimden gelirse gelsin deðiþimlere destek olacaðýz. Ancak toplumumuz, öðretmenimiz yeterince tecrübe yaþadý. Söylenene, politikacýya veya politikaya deðil icraata bakmaktadýr" dedi. Gökçebel, "Uyarýyoruz; yarým gün diye belirttiðimiz eðitim sistemimiz bu kadar ellenmeden, metalaþtýrýlmadan önce; doktorunu, bilim adamýný, ara elemanýný yetiþtirmiþtir. Siyasilerin iyileþtirmek için yaptýðý her yenilik bizden bir þeyler alýp gitmiþtir" ifadelerini kullandý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ORTADOÐU'DA YENÝ BÝR YANGINA DOÐRU Amerikan Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Þam ziyaretinden önce TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nu telefonla aramýþ. Ve Esad'a Amerika'nýn mesajýný da götürmesini "rica" etmiþ. Tamam demiþ Davutoðlu, götürürüm, ama bu konuþmamýz gizli kalsýn. Yani Amerika'nýn postacýlýðýný yaptýðýnýn bilinmesini istememiþ Ahmet bey. Ancak Amerikalýlar bunu bir þekilde basýna sýzdýrmýþlar. Kuþkusuz Amerika bilinçli olarak yaptý bu sýzdýrmayý. Suriye'nin iþini Türkiye'ye gördürmeyi plânlýyor ya... Türkiye'nin Suriye'ye karþý giriþeceði bir saldýrýnýn arkasýnda, Amerika'nýn parmaðý olduðunu, baþta Beþar Esad olmak üzere, tüm dünyaca bilinmesini istemiþ olabilir. Zaten Amerika'nýn haylamasý olmasa Erdoðan bu kadar efelenebilir miydi? Tüm dünyayý hayretler içinde býrakacak þekilde, Suriye'deki olaylarla ilgili olarak, Türkiye'nin sabrýnýn taþma noktasýna geldiðini söyleyebilir miydi? Suriye konusunu yabancý bir ülkeye ait bir dýþ sorun olarak görmediklerini, bunun Türkiye'nin bir iç meselesi olduðunu iddia edebilir miydi? Suriye'ye özgürlük ve demokrasi götüreceklermiþ! Amerika'nýn özgürlük ve demokrasi dediði þeyin, kan, ölüm ve gözyaþýndan baþka birþey olmadýðýný ve özgürlük ve demokrasi götürecek diye girdiði her ülkede hâlâ kan dökmeye devam ederek, her gün yüzlerce insaný öldürdüðü tüm dünyanýn malûmudur. Bu bir... Amerika'nýn mesajýný Esad'a götürüp postacýlýk görevini baþarýyla yerine getirse de, Türkiye kendinde D'si bile olmayan demokrasiyi mi götürecek Suriye'ye? Kelin ilâcý olsa kendi baþýna sürer derler. Ama demokrasi götürmek sadece bir bahane... Aðababasýnýn emirlerini yerine getirmek ise þahane! Bu da iki... Þakasý yok... Ýç güveyisi deðil ya asýndan bu. Ýç meselesi! Nerden iç meselesi olmuþ? Ne bileyim ne kadar sýnýrý varmýþ. Dünyada birbirine sýnýrý olan her ülke, birbirlerinin meselelerini kendi iç meseleleri olarak görüp, yalnýz burnunu deðil, askerini ve silâhýný da oraya sokmaya kalksaydý neler yaþanacaðýný varýn siz düþünün artýk. Davutoðlu Þam'a gitti... Clinton'un ve Erdoðan'ýn mesajlarýný Esad'a iletti. Çok soðuk bir görüþme geçti aralarýnda. Nerden biliyorum derseniz... Görüþme anýný yansýtan fotoðrafa bakmak yeter. Yüzlerinden sadece gerginlik ve tedirginlik okunuyor. Toplam 6.5 saat süren görüþmeden sonra Esad, Clinton ve Erdoðan'ýn mesajlarýna þu kararlý yanýtý verdi: "Terörist gruplarýn peþini býrakmayacaðýz." Þam'da hiçbir demeç vermeyen Davutoðlu ise, ancak Ankara'ya döndükten sonra konuþtu. Ve "Esad'ýn aylarý deðil, günleri kaldý" dedi! Tarafsýz siyasi gözlemciler, bunun Suriye'ye karþý çok açýk ve ciddi bir tehdit olduðunu, Amerika'nýn isteklerine göre hareket eden Türkiye'nin, ateþle oynayarak, sonu belirsiz bir maceraya sürüklenmek üzere olduðunu belirtiyorlar. Amerika, Türkiye'yi kullanarak Ortadoðu'da yeni bir yangýn ve kan gölü yaratma çabasýnda... Dileyelim ki bu yangýnýn kývýlcýmlarý buraya kadar sýçramasýn.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı