ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA..."

Transkript

1 Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YILAN ISLIKLARI l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SÝSTEM ÇÖKTÜ Ali Osman PAÇALARIMIZDAN DÖKÜLEN KÜLTÜR Erdoðan Baybars ÝKÝ ÝNEÐÝNÝZ OLSA... Elvan Levent ORTADOÐU'DA YENÝ BÝR YANGINA DOÐRU Mehmet Levent Ýsmet Felek olayýnda 3. perde perde yayýn, 2. perde kurþun, 3. perde karartma! Aldýðýmýz tehdit üzerine polise yaptýðýmýz þikayetler ve verdiðimiz ifadeler hep havada kaldý, polis tarafýndan hiçbir iþleme konulmadý... "Hitler de seçimle iktidara gelmiþti" (2) Yalçýn Okut Polis bu tehdite Göz yumdu Ýsmet Felek le ilgili yayýnlarýmýza baþladýðýmýz sýrada gazetemize ilk tehdit Birtan Zabitler den gelmiþti... Ayný gün polise þikayette bulunduk. Polis gazetemize gelerek hepimizin ifadesini aldý. O sýrada Lefkoþa Polis Müdürü olan Pervin Gürler þimdi bu ifadeleri bile hatýrlamýyor... n Aradan 1 yýl geçmesine raðmen Zabitler e dava açýlmadý... Gazetemizi kurþunlayan ilk tetikçi Emin Sýba nýn Bana tabancayý verenlerden biri de Birtan Zabitler di diye itirafta bulunmasýna raðmen, polis bunu da dikkate almadý... n Telefon tacizi yapan þahýslar hakkýnda polis istediði zaman tutuklama emri çýkarabiliyor. Eray Kenanoðlu nun telefon tacizi yaptýðý öne sürülerek hakkýnda tutuklama kararý çýkarýldý ve tüm giriþ kapýlarýna bildirildi... Ayný iþlemin neden Birtan Zabitler e de uygulanmadýðýný sorduðumuz Pervin Gürler, Çünkü Kenanoðlu yurtdýþýnda yanýtýný verdi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Bakanlar Kurulu kararlarý Gýdalardaki fonlar düþürülüyor n Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle çeþit gýda ürününde uygulanan fonlarýn düþürülmesine karar verildi... Yeni oranlar en geç gelecek hafta onaylanarak yürürlüðe girecek... n Deðeri 3 bin TL nin altýnda olan araçlarýný 31 Ekim e kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ne teslim edecek kiþilerin 30 Kasým a kadar ithal edecekleri veya gümrükleyecekleri araçlarýna 3 bin TL indirim uygulanacak... n Müteahhitlerin uzun bir süredir sürdürdükleri boykota neden olan Devlet Ýhale (Deðiþiklik) Tüzüðü, müteahhitlerin talepleri doðrultusunda onaylandý... n 3. sayfada HERKESÝN ÝTÝRAZI VAR AMA... Erol Atabek Eskiler yenilere karþý Dolgun Dalgýçoðlu l 6. sayfada YEÞÝL ORDU Bülent Tekin l 7. sayfada l 8. sayfada TAM GÜN EÐÝTÝM Gökçebel: Somut bir proje göremedik n 4. sayfada

2 ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Hava Limaný'ndan önceki akþam KKTC'ye giriþ yapan 25 yaþýndaki E.O'nun (E) üzerinde, narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada, 3 gr. aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, uyuþturucu maddeye emare olarak el koyan polis, E.O'yu tutukladý. ÇALIÞTIÐI ÞÝRKETE AÝT 25 BÝN TL'YÝ ALIP KAÇTI Alayköy'de faaliyet gösteren "Onbaþý Ýþletmeleri Ltd" isimli þirkette çalýþan 45 yaþýndaki A.B'nin (E), þirkete ait muhtelif sebze ve meyveleri bir iþ yerine fatura karþýlýðýnda satýp karþýlýðýnda aldýðý toplam 25 bin TL'yi þirket muhasebesine teslim etmeyip ortadan kaybolduðu tespit edildi. Söz konusu kiþiyi arayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da, Evþen Ergazi'ye ait evden, bir adet dizüstü bilgisayar çalýndý. Polis Basýn Bülteni'nde, polis önceki gün meydana gelen hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturma baþlattýðý belirtildi. YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE ARAÇ YANGINI Yeniboðaziçi'nde faaliyet gösteren "Cyrstal Rocks" isimli otelin araç park yerinde bulunan ZEU 092 plakalý salon aracýn, motor bölümündeki elektrik kablolarýnýn kýsa devre yapmasý sonucu alev alarak tamamen yandýðý bildirildi. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. MAÐUSA'DA HARUP HASADI 27 AÐUSTOS'TA Gazimaðusa ilçesinde harup hasadýna baþlama tarihi 27 Aðustos olarak açýklandý. Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð yazýlý açýklamasýnda, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðý uyarýsýnda bulundu. ÝSKELE'DE HARUP HASADI 20 AÐUSTOS'TA Ýskele ilçesinde harup hasadýna baþlama tarihi 20 Aðustos olarak açýklandý. Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz yazýlý açýklamasýnda, ilgili tarihten önce harup toplamanýn yasak olduðunu belirtti. GÜZELYURT'TA HARUP HASADI 19 AÐUSTOS'TA Güzelyurt ilçesinde harup hasadýna baþlama tarihi 19 Aðustos olarak açýklandý. Güzelyurt Kaymakamý Menteþ Gündüz yaptýðý yazýlý açýklamada, 19 Aðustos'tan önce harup toplayan kiþiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðýný bildirdi. YAYLA KÖYÜNDE YANGIN Yayla köyünde Yusuf Demirhan'ýn tek odadan oluþan ikametgahýna giden kablolarýn kýsa devre yapmasý sonucu, dün sabah saat 09:20 sýralarýnda yangýn çýktý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, yangýnda ikametgah içerisinde bulunan tüm eþyalar yanarak zarar gördü. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnla ilgili soruþturma devam ediyor. 144 yýllýk tarihi bina yakýldý Londra'nýn dýþ semtlerinden Croydon'da Reeves ailesinin beþ kuþaktýr iþlettiði ''House of Reeves'' maðazasýnýn bulunduðu 144 yýllýk tarihi bina, ayaklanmacý gruplarca yakýldý. Semtte olaylar çýkaran, binalarý ateþe veren bir grup, asýrlýk binayý dakikalar içerisinde harabeye çevirdi, yangýn sonucu binanýn sadece dýþ kýsmý ayakta kaldý. Maðaza sahibi 52 yaþýndaki Graham Reeves, ''Ben, bu yeri iþleten beþinci kuþaðým. Ýki kýzým var ve onlar altýncý kuþak olmalýydý'' dedi. Bu olayýn kendisi açýsýndan büyük bir yýkým olduðunu belirten Reeves, ''30 yýl önce evlendiðimde eþimi kucaðýmda bu eþikten maðazaya taþýdým. Ýçeriden hiçbir þey çalmadýlar, sadece yakýp gittiler, bu çok anlamsýz'' diye konuþtu. Maðaza Edvin Reeves tarafýndan 1867'de açýldýðýnda Croydon semtinin bulunduðu yer, Londra'ya 15 kilometre mesafede bulunan küçük bir kasaba idi. DAILY TELEGRAPH Daily Telegraph gazetesi, "Anarþi Yayýlýyor" manþetiyle, olaylarýn Manchester ve Birmingham kentlerinde büyüdüðüne dikkati çekerken, Independent gazetesi "polisin ateþe ateþle karþýlýk verme" kararýný manþetine taþýyarak, baþyazýsýnda olaylarýn sosyal boyutunun yaný sýra siyasi anlamýný irdeledi. Gazete, 2005'te ABD'nin güney kýyýlarýný vuran kasýrganýn yýkýmýna yeterince hýzlý müdahale edemeyen dönemin siyasileriyle hafta sonundan bu yana Londra'da yaþananlarý doðru anlamamakla eleþtirilen Ýngiltere hükümetini karþýlaþtýrdý. Ýkisi arasýnda pek bir fark olmadýðýný kaydeden gazete, "Bu da Ýngiltere'nin Katrina kasýrgasý aný" yorumunu yaparak, "O zaman New Orleans'ý sellerden koruyacak settin yýkýlmakta olduðu konusunda hiçbir fikri yoktu Bush yönetiminin. Benzer bir sav koalisyon hükümeti için de dile getirilebilir. Cameron tatilden döndü, ama otoritesini kurma konusunda pek ikna edici deðil" ifadesini kullandý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YILAN ISLIKLARI Modernliði ile dikkat çeken kentler gibi, ilkelliði ile dikkat çeken kentler de var dünyada... Ýlkel yaþam tarzýyla... Nostaljiyi özleyenler için eþsiz bir hazinedir onlar aslýnda... Mesela Küba bu ülkelerin baþýnda gelir herhalde... Þimdi ancak filmlerde gördüðünüz 40'lý yýllarýn kuyruklu Amerikan arabalarýný canlý olarak görürsünüz Havana sokaklarýnda... Farklý bir heyecanla binersiniz onlara... Baþka ülkelerde müzelik olmuþ olan bu arabalarýn önünde hatýra fotoðrafý çektirirsiniz... Bir anda altmýþ, yetmiþ yýl geriye gitmenin tatlý duygusunu yaþarsýnýz... Kýbrýs'ýn kuzeyine birkaç günlüðüne gelip giden Rus turistler de böyle bir duyguyu yaþýyorlar galiba... Buradaki çevremiz ve düzenimiz Sovyetler'deki eski hayatlarýný anýmsatýyor onlara... Sanki altmýþ yýl öncesine dönüyorlar bir anda... Milli törenler... Bayraklar... Poligonlar... Tanklar... Ruslara çok aþina... Daðlardaki bayraklara, meydanlardaki milli anýtlara ve milli sembollere bakýnca yaþadýklarý eski günler geliyor akýllarýna... Sovyet döneminde Hollanda'ya iltica eden yakýn bir dostum, Kýbrýs'a bana da uðramýþtý bir aylýðýna... Ailesi Sovyetler'de kaldýðý için geri dönüp dönmeme konusunda bocalýyordu... Dönmezse ailesini göremezdi bir daha... Dönerse, en az on yýl hapisliði göze almasý gerekiyordu. Siyasi ilticanýn cezasý aðýrdý. Kýbrýs'a geliþi çok isabetli olmuþtu... Bir ilaç gibi geldi bu seyahat adeta ona. Bocalamaktan kurtuldu... Kýbrýs'ý gördükten sonra, bir daha dönmemeye karar verdi Sovyetler'e... Neden mi? Buraya gelince, tanklarý, askerleri, bayraklarý görünce, Sovyetler'e dönmüþ kadar olmuþ çünkü... O havayý yeniden yaþamýþ... Ve o anda kararýný vermiþ... Dönmedi de zaten... Kýbrýs'ýn kuzeyine birkaç günlüðüne gelip giden Rus turistler Maðusa'ya da uðruyorlar... Ve kapalý Maraþ'a bakan Palm Beach Oteli'nin sahilinde, yani þimdilerde kataklizmo düzenlenen sahilde kumlara uzanýyorlar. Güneþleniyorlar... Denize giriyorlar 'te Türk jetleri tarafýndan ikiye bölünen ve bugüne kadar da o trajik halini muhafaza eden otellerin gölgesinde turistik keyif... Rus turistler yüzdükleri denizden sahile bakýnca, o yýkýk dökük binalarý görüyorlar karþýlarýnda... Çok 'çarpýcý', çok 'egzantrik' buluyorlar bunu... Dünyanýn baþka hiçbir sahilinde yaþayamayacaklarý duygularý yaþýyorlar. Bir filmin içinde hissediyorlar kendilerini... Kýbrýs izlenimlerinin en etkileyici sahnesi bu oluyor herhalde... Herkese bunu anlatacaklarýndan hiçbir kuþkum yok ülkelerine döndüklerinde... Geçtiðimiz günlerde Rehberler Birliði Baþkaný'mýzdan ilginç bir öneri geldi... Kapalý Maraþ'ý turistlere açalým diyor. Bu öneri hafife alýndý ve umursanmadý galiba... Oysa adam haklý... Turist patlamasý yapabilir Maraþ! Polonya'daki Auschwitz nazi kampý gibi! Bir turistin Kýbrýs'ta en çok görmek isteyeceði yer ne olabilir? Kapalý Maraþ! St. Hillarion'u, ya da Buffavento'yu falan görüp de ne yapacak? Onlarýn pek çok benzerini görebilir dünyanýn her yerinde... Ama Maraþ gibisini baþka nerde bulabilir ki? Her türlü barbarlýðýn izlerini taþýyan ve yýlanlara teslim edilen canlý bir abide... Beþ basar Roma'daki Colosseum'a bile!.. Eminim, bu kente giren herkes bir savaþ filminin setinde hisseder kendini... Haydi baylar... Ne duruyorsunuz... Açýn turistlere Maraþ'ý! 37 yýlda turistik bir kent haline getirmeyi baþardýnýz onu! Cehenneme çevirdiðiniz bir cenneti görsün herkes... Cehennemde þöyle bir turlamayý ve yýlan ýslýklarýný dinlemeyi kim istemez ki...

3 AFRÝKA dan mektup... PERVÝN GÜRLER ÝFADELERÝMÝZÝ BÝLE HATIRLAMIYOR 22 Aðustos 2010 tarihli gazetemizin manþeti þuydu: "Eroin kaçakçýlýðýyla ilgili yayýnlarýmýzdan sonra gazetemize tehditler yaðdý. Güvenlik makamlarýný göreve çaðýrdýk... Zabitler asar kesermiþ... Türkiye'deki duruþmalarda mahkemeye sunulan polis raporlarýnda Ýsmet Felek'le uyuþturucu baðlantýlarý olduðu belirtilen Birtan Zabitler, dün telefonla gazetemizi aradý ve küfürlü tehditler yaðdýrdý. Zabitler gazetemize baskýn yapýp hepimizin hakkýndan geleceðini söyledi... Zabitler'in bu tehditinden sonra güvenlik makamlarýný durumdan haberdar ettik... Bunun üzerine polis gazetemize gelerek ifademize baþvurdu..." * Bu tehditin gazetemize yapýldýðý günden bu yana 1 yýl geçti... Tehditten hemen sonra yaptýðýmýz çaðrý üzerine iki polis gazetemize gelerek arkadaþlarýmýzýn ifadesini aldý. Þener Levent de ifade verdi polise... Tehditten ve Birtan Zabitler'den þikayetçi olduk. Ya sonra? Sonrasý hiç... Polis anlaþýlan ifadelerimizi dosyasýna koydu ve rafa kaldýrdý... Birtan Zabitler'e dava açýldý mý? Açýlmadý... Bu konuda ne yaptýðý hakkýnda bugüne dek bilgilendirmedi bizi polis... * Gazetemizi ilk kurþunlayan kiþi Emin Sýba isimli Malatyalý bir þahýstý... Malum, olaydan hemen sonra Ercan'da uçaða atlayýp Türkiye'ye kaçtý... Kullandýðý tabancayý da Ercan'da otoparka attý... O günden beri de polisten Emin Sýba hakkýnda hiçbir þey çýkmadý. Dosyayý hazýrlayýp Türkiye'deki polise göndermiþler, hepsi o kadar... Oysa Emin Sýba Adana'dan bizi telefonla aradý... Elindeki bilgi ve CD'leri bize satmak istedi ve bizimle pazarlýk yapmaya kalktý. Bu arada, Kýbrýs'ta kendisine tabancayý verenlerin kimler olduðunu da açýkladý bize... -Emirali Bata ve Birtan Zabitler, dedi... Lefkoþa'da Saray Otel'in karþýsýndaki pansiyonda kalmýþ ve silahlý saldýrýya hazýrlanýrken bu þahýslar tarafýndan kollanmýþ... Biz bunlarý da yazdýk gazetemizde... Ama polis yine oralý olmadý... * Bilir misiniz, polis istediði zaman, telefon tacizleri ve tehditleri yapan þahýslar hakkýnda tutuklama kararý çýkarabiliyormuþ meðer. Mesela Felek olayýyla birlikte tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde 22 ay yattýktan sonra suçsuzluðu anlaþýlarak serbest býrakýlan Eray Kenanoðlu hakkýnda böyle bir karar çýkarýlmýþ. Eray Kenanoðlu halen Türkiye'de... Ancak KKTC'deki tüm giriþ kapýlarýna adaya geldiði takdirde tutuklama emri bildirilmiþ. Neden? Türkiye'den telefon açarak buradaki bazý þahýslarý taciz etmiþ... Öyle diyor polis... Dün Polis Genel Müdür Birinci Yardýmcýsý Pervin Gürler'e sorduk: -Telefon tehditi yapanlara tutuklama emri çýkardýðýnýza göre, Birtan Zabitler'e de neden çýkarmadýnýz? Pervin Haným'ýn yanýtý çok ilginç... Çünkü biri yurtdýþýndaymýþ, diðeri yurtiçinde... Böyle mi emreder hukuk? Birtan Zabitler'le ilgili bugüne dek ne gibi bir iþlem yapýldýðýný da sorduk. -Dava açýldý mý? Bizim þikayetimiz ve bizden alýnan ifadeler ne oldu? Pervin Haným bizden ifade alýndýðýný bile hatýrlamýyor... Oysa Lefkoþa Polis Müdürü idi o sýrada... Bu kadar da unutkanlýk olur mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE "PERDE ARALIÐINDAN" TANITILDI-Ýbrahim Aziz'in "Perde Aralýðýndan" isimli kitabý dün akþam KTÖS lokalinde yapýlan bir sunumla okurlara tanýtýldý. Gecede konuþmacý olarak bulunan Þener Elcil ve Kýbrýs Yazarlar Birliði Baþkaný Hristo Hacýpapa'nýn ardýndan söz alan Ýbrahim Aziz konuþmasýna, Çarþamba günü "Afrika"da yayýnlanan Münür Rahvancýoðlu'nun yazýsýný okuyarak baþladý. Kitabý hakkýnda da kýsa bir açýklama yapan Aziz, daha sonra katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý. BAKANLAR KURULU KARARLARI Gýda ürünlerindeki fon indiriliyor Bakanlar Kurulu, deðeri 3 bin TL'nin altýnda olan motorlu araçlarýný 31 Ekim'e kadar Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne teslim edecek kiþilerin, 30 Kasým'a kadar ithal edecekleri veya gümrükleyecekleri motorlu araçlarýna 3 bin TL Fiyat Ýstikrar Fonu indirimi uygulanmasýný onayladý. Bakanlar Kurulu, dövizdeki dalgalanmayý dikkate alarak 70 civarýnda gýda ürünündeki fon oranlarýnda indirim yapýlmasý için çalýþma baþlatma kararý da aldý. Bir hafta içinde tamamlanmasý öngörülen çalýþmanýn ardýndan hükümet, gelecek haftaki toplantýsýnda fonlarda indirim kararý almayý hedefliyor. Müteahhitler Birliði'nin devlet ihalelerini boykotuna neden olan "Devlet Ýhale Tüzüðü" de, müteahhitlerin talepleri doðrultusunda deðiþtirildi. 5 SAATLÝK TOPLANTI Bakanlar Kurulu'nun dün saat 11.40'ta Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda baþlayan toplantýsý yaklaþýk 5 saat sürdü ve saat 16.45'de tamamlandý. Toplantýda alýnan kararlarý Kurul Sözcüsü, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu açýkladý. ESKÝ ARAÇLAR Rutin konular yanýnda kamuyu ilgilendiren üç konuyu görüþerek karar aldýklarýný söyleyen Çavuþoðlu, yollarda, trafikte tehlike yaratan ve deðeri 3 bin TL'nin altýnda olan motorlu taþýtlarýn 31 Ekim 2011'e kadar Devlet Emlak Malzeme Dairesi'ne teslim edip belgelendirenlerin, 30 Kasým 2011'e dek ithal edecekleri veya adlarýna gümrükleyecekleri bir motorlu araca 3 bin TL Fiyat Ýstikrar Fonu indirimi uygulama karar verdiklerini söyledi Çavuþoðlu, bu düzenlemeyi, yol güvenliðinin artmasý, trafikte tehlike yaratan araçlarýn yollardan çekilmesi, görsel ve çevresel kirliliði kaldýrmak amacýyla yaptýklarýný vurguladý. GIDA ÜRÜNLERÝNDEKÝ FONLAR DÜÞÜRÜLÜYOR Toplantýda, dövizdeki dalgalanmalar konusunu geniþ þekilde tartýþtýklarýný bildiren Bakanlar Kurulu Sözcüsü Nazým Çavuþoðlu, çeþit gýda ürününde uygulanan fonlarýn dövizdeki artýþ da dikkate alýnarak düzenlenmesi, yani fonlarda indirim yapýlmasý için bazý bürokratlarýn çaðrýldýðýný ve bu çalýþmanýn süratle yapýlarak en geç gelecek haftaki Bakanlar Kurulu toplantýsýnda görüþülüp onaylanmak üzere tamamlanmasýnýn istendiðini açýkladý. Çavuþoðlu, fon oranlarýnda indirime gidilecek gýda maddelerine örnek vermesinin istenmesi üzerine, bürokratlarýn bu konuda çalýþacaðýný söyledi, örnek olarak peynir ve peynir çeþitlerini gösterdi. Çavuþoðlu, dövizin yükselmesinden etkilenen temel gýda maddelerinin, iç piyasaya pahalýlýk getirmemesi maksadýyla dövizdeki artýþ oranlarýyla iliþkili bir çalýþma yapýlacaðýný ve en geç gelecek haftaki bakanlar kurulunda onaylanarak hayata geçeceðini anlattý. BOYKOTA NEDEN OLAN TÜZÜK DEÐÝÞTÝRÝLDÝ Nazým Çavuþoðlu, Devlet Ýhale (Deðiþiklik) Tüzüðü'nü onayladýklarýný belirterek, müteahhitlerin uzun zamandýr devlet ihalelerine katýlmama boykotu sürdürdüðünü hatýrlattý. Çavuþoðlu, bu boykot nedeniyle ülkede ekonomik çarklarýn sýkýntýlar yaþadýðýný; bazý ihtiyaçlarýn karþýlanmasýnýn geciktiðini anlatarak, tüzükteki deðiþiklikle ilgili þu bilgileri verdi: "Ýhale Komisyonumuzun müteahhitlerle yaptýðý toplantýlarda vardýklarý mutabakata göre, bundan sonra ihalelerde, Planlama Ýnþaat Dairesi'nin belirleyeceði keþif bedelinin üzerinde verilecek teklifler diskalifiye edilecek. Keþif bedeli ve keþif bedelinin altýndaki tekliflerin aritmetik ortalamasý alýnacak; bu ortalamanýn altýndaki birinci teklif ihaleyi kazanan firma olacak. ex istence Elvan Levent ÝKÝ ÝNEÐÝNÝZ OLSA... Ýskambil kaðýtlarýndan yapýlmýþ bir piramidin çöküþünü anýmsatmýþtý bana nedense Ýngiltere'de yaklaþýk son bir haftadýr yaþanan olaylar. Sanki papaz, dam ve vale korkunç bir kavgaya tutuþmuþ ve birbirlerinin yüzlerine üflemek suretiyle piramit krallýðýný çökertmiþlerdi. Zaten oyun kartlarýnýn üzerindeki semboller kendi baþlarýna yeterince esrarengiz bir meseleydi doðrusu. Kupa, maça, karo ve sinek... Kimse bu kartlarýn tam olarak ne zaman ve nerede ortaya çýktýklarýný bilmiyordu. Týpký bu sembollerin kimin tarafýndan þekillendirildiði tam olarak bilinmediði gibi. Bazý tahminlere göre oyun kartlarýnýn kökleri Arabistan ve Hindistan'a dayanýyordu. Bazý tahminlere göre ise, bu kartlar Çin'de ortaya çýkmýþ ve on 13. yüzyýlda Marco Polo tarafýndan Avrupa'ya getirilmiþti. Ancak birçok farklý kaynakta iskambil kartlarýnýn bugünkü þekillerinin 14. yüzyýl Fransa'sýndan geldiði yazýyordu. O yýllarda Fransa'da dört sýnýf olduðu, iskambil kartlarýndaki kupa, maça, karo ve sinek sembollarinin de bu dört sýnýfý temsil ettikleri iddia ediliyordu. Bu iddiaya göre, kupa, asil sýnýfý ve kiliseyi... Maça, orduyu... Karo, orta sýnýfý... Sinek ise köylüleri temsil ediyordu... Yaklaþýk yedi asýr sonra bugün bizim de halâ buna benzer sýnýflar içinde yaþýyor olmamýz oldukça ironik deðil miydi? Þimdi düþündüðüm zaman, bu iskambil kaðýtlarýndan yapýlmýþ bir piramidin hafif bir esintiyle yerle bir olmasý çok daha anlamlý görünüyordu gözüme. Büyük Britanya iþte... Koskoca Birleþik Krallýk... Krallýk dimdik ayaktaydý elbette. Ama dalga dalga çalkalanýyordu... Herþey geçtiðimiz Perþembe akþamý, Londra'nýn Tottenham bölgesinde Mark Duggan isimli uyuþturucu satýcýsý, siyahi bir gencin polis tarafýndan vurulmasýyla baþlamýþtý. Resmi açýklamaya göre, Mark Duggan kendisini tutuklamak isteyen polise karþý koymasý sýrasýnda vurulmuþtu. Önce Duggan'ýn arkadaþlarý ve yakýn çevresi tarafýndan baþlayan protesto gösterileri oldukça kýsa bir süre içinde salgýn bir hastalýk gibi bütün ülkeye sýçramýþtý. Gazeteleri okuyordum ve aklým almýyordu. Londra'da insanlar, etraftaki çatýþma ortamýndan ötürü, evlerinde mahsur kaldýklarýndan, korkularýndan markete bile gidemediklerinden yakýnýyorlardý. Bir yandan polisle çatýþmalar devam ediyor, bir yandan da çeþitli kentlerdeki maðazalar yaðmalanýyordu. Evlerinde oturan insanlarýn içinde büyük bir korku, sokakta çatýþan kalabalýðýn içinde ise büyük bir öfke vardý. Ýngiltere'deki durumun, 2005 yýlýnda Fransa'da çýkan olaylarda olduðu gibi milliyetçilik ve ýrkçýlýk kokmadýðý, bunun daha çok sosyal sýnýf ayýrýmcýlýðýna dayalý bir çatýþma olduðu çoktan belli olmuþtu. Kaldý ki, Ýngiltere sosyal yardým sisteminin hiç de zayýf olmadýðý ülkelerden biriydi. Ancak anlaþýlan, içinde bugüne dek hep 'aþaðýlarda' bir yerlerde süründüðüne dair birikmiþ öfkesi olan insanlarýn sayýsý hiç de az deðildi ve iþte þimdi hepsi de öfkelerini kusmak üzere sokaklardaydýlar... Politik ideolojileri tanýmlayan o ünlü 'iki inek' örneðini hatýrlýyor musunuz? Sosyalizm- Ýki ineðiniz vardýr. Devlet, ineklerinizden birini alýp, komþunuza verir. Komünizm- Ýki ineðiniz vardýr. Devlet, iki ineðinizi de alýp, yerine size süt verir. Nazizm- Ýki ineðiniz vardýr. Devlet, sizi öldürüp, ineklerinize el koyar. Kapitalizm- Ýki ineðiniz vardýr. Ýneklerinizden birini satýp, yerine bir öküz satýn alýrsýnýz. Ýskambil kaðýtlarýnýn tarihçesi tam olarak bilinmediði gibi, bu 'iki inek' örneðinin de ilk kez ne zaman ve kimin tarafýndan ortaya atýldýðý bilinmiyordu. Bilinen tek þey bütün bu ideolojilerden hiçbirinin de bugüne kadar hiçbir iþe yaramadýðý, er veya geç çökmüþ olduðuydu. Týpký iskambil kaðýtlarýndan yapýlmýþ bütün piramitler gibi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Garip ama gerçek ister inan ister inanma Rumdan daha iyiymiþ bizim ekonomimiz Esnafýn öldük bittik feryadýna bakma Tepetakla gitse de bizim TL'ciðimiz Ali OSMAN Periyodik SÝSTEM ÇÖKTÜ Suriye'de karýþýklýk durmuyor Bir süre önce Amerika Dýþiþleri Bakaný Bayan Clinton Türkiye'yi ziyaret etmiþ ve Türkiye'nin Suriye'deki olaylara artýk sert bir þekilde cevap vermesini istemiþti ABD Dýþiþleri açýk olmasa da "Ey Türkiye daha ne duruyorsun. Þu Suriye'ye sert bir çýkýþ yap Gerekirse oradakileri kurtarmak için sýnýrý geç ve Suriye'ye gir" dedi... Baþta Almanya olmak üzere Avrupa'nýn bazý ülkeleri de onayladý bunu. Dünkü yazýmda, 2006 Haziran'ýnda dönemin Dýþiþleri Bakaný Condoleeza Rice'ýn Tel Aviv'de yaptýðý açýklamayý yazmýþtým Büyük Ortadoðu Projesi'nin yolunun ancak "Yeni Ortadoðu Projesi"yle açýlacaðýný söylemiþti Bu proje de sýnýrlarýn düzeltilmesiydi Pentagon, Ortadoðu ve Afrika'daki sýnýrlarý "adaletsiz sýnýrlar" olarak düþündüðünden yeniden yapýlanmayý kanlý bir þekilde halletmenin hesabýný yapmýþ... Kansýz halletmek olmaz, çünkü silah tüccarlarý da ürettikleri silahlarýný satacaklar Yýkýlacak evler, binalar için de büyük inþaat þirketleri devreye girecek Hem yýkacaklar, hem yapacaklar... Savaþan ülkelerin birikimlerine ve yeraltýndaki doðal gaz ile petrollerine de el konulacak bunlar yapýlýrken Bunun bir kýsmýný dün de yazmýþtým Körfez ülkeleri de Suriye'ye karþý seslerini çýkarmaya baþladýlar "Yeni reformlar"ýn yapýlmasý ve dökülen kana son verilmesinin gerekliliðinden söz ettiler. Geçenlerde TC Dýþiþleri Bakaný, ardýndan da TC Baþbakaný Tayyip Erdoðan açtý aðzýný yumdu gözünü Sözleri þöyle: "Suriye konusunu bir dýþ mesele olarak, bir dýþ sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir" Ne demektir bu? Suriye Türkiye'nin bir vilayeti mi? KKTC gibi uydusu mu? Bayan Clinton Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesinin iþaretini vermiþti bir süre önce Askeri tertipleyen Tayyip Erdoðan daha rahat hareket edebilecek bir ortam yarattý Amerika'ya Ve Amerika'nýn talimatlarýný yerine getirecek olan kendisine de Köþede bucakta bir haber deðil bu açýklama Adaletsiz sýnýrlarýn düzeltilmesi var ortada! Davutoðlu Suriye'ye gidip döndü. Esad, "Teröristlere pabuç býrakmayacaðýz" derken Davutoðlu "Esad'ýn aylarý deðil günleri sayýlý" mesajýný verdi. Suriye yetkilileri terörist dedikleri insanlarýn ellerindeki silahlarýn Türk malý olduðunu da iddia ettiler... Hatay Suriye'den koparýlýp alýndýðý zaman çizilen sýnýrlarýn bir yanýnda ailelerin diðer fertleri kalmýþtý... Bayramdan bayrama pasaportsuz buluþurlar yýllardýr. Bu adaletsizliði mi düzeltmek istiyor Tayyip Erdoðan? Bu bahanedir ve Amerika kontrolünde Tayyip Erdoðan'ýn bunu kullanmasý ve Suriye içlerine girmesi hiçtendir. Savaþ kaçýnýlmaz gibi Sistem çöktü! Çýkýþý bir savaþta arýyor Bu savaþýn da Ortadoðu merkezli olacaðý iþaretleridir yaþadýklarýmýz... Kýbrýs da bunlarýn dýþýnda kalmayacak... Batmayan uçak gemisi görevini sürdürecek Kalay TAM GÜN EÐÝTÝM Gökçebel: Somut bir proje göremedik KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel, eðitimin, sürekli deðiþim ve geliþiminin toplumlarýn kendi sorunlarýný çözme ve gelecekte mutlu vatandaþlar yetiþtirme için gerekli, ciddi bir yatýrým olduðunu; hata kabul etmediðini ve siyasi bir yatýrým aracý olmadýðýný ifade ederek, "tam gün eðitim" konusundaki açýklamalarda "somut bir proje" göremediklerini kaydetti. Gökçebel, toplumsal geliþime katký koyacak eþit, bilimsel, parasýz, çaðdaþ kaliteli eðitime ihtiyaç olduðunu belirterek, "baþarma niyeti olmayan büyük hedefler bir iþe yaramaz, baþarabileceðiniz küçük adýmlar, büyük deðiþimleri saðlar. KTOEÖS toplum yararýna ciddi projelere, çalýþmalara, destek verecektir. Ancak kimden gelirse gelsin eðitimi, öðretmeni politika veya þov malzemesi yaptýrmayacaktýr" dedi. Gökçebel, yazýlý açýklamasýnda, "Sn. Eðitim Bakanýmýz 2012'de tam gün eðitime geçeceðini saat baþý tekrar etmeye baþlamýþtýr. Ancak ne yapacaðýnýn projesini ortaya koymamaktadýr. Sadece 10 trilyon buldum tam güne geçeceðim söylemi dýþýnda kamuoyuna taslak bir proje açýklayamamýþtýr" iddiasýnda bulundu. Gökçebel, "sendikaya yapýlan ziyarette, eðitim adýna geliþim olacaksa destek verebileceklerini ve somut projeyi görmek istediklerini belirttikleri halde sadece TV kanallarýnda politik söylemler duymaya devam etiklerini" savundu. "UMARIZ ESAS AMACIN ÖNÜNDE POLÝTÝK KAZANÇ YOKTUR" Gökçebel, "Umarýz esas amacýn önünde politik kazanç elde etmek ve gündem deðiþtirmek yoktur" ifadesini kullandýðý açýklamasýnda, þunlarý ileri sürdü: "Toplumumuzun, öðretmenimizin siyasete olan inancý bitmek üzeredir. Bu inancýn tazelenmesi için ne söylendiðine deðil ne yapýldýðýna bakýldýðý bir gerçektir. Pilot olarak açýlan Þht. Ertuðrul Ýlkokulunun ORTADOÐU'DA ABD'NÝN EMÝR ERÝ OLMANIN AKIBETÝ ABD, "Suriye'ye baský yap" diye bastýrdýkça, Baþbakan Tayyip Erdoðan, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile birlikte havalanýyor. Yok "Suriye bizim iç meselemizdir", yok "sabrýmýzýn sonuna geldik" Suriye nasýl oluyor da Türkiye'nin iç meselesi oluyor? Ve Türkiye'nin sabrý taþtýðý takdirde neler yapar? Kuþku yok, ABD ne emrederse, onu yapar ama bu arada da ne komþularla sýfýr sorun siyaseti kalýr, ne de din kardeþliði ABD, Saddam'ý da Kuveyt'e öyle postalamýþtý Yani Ortadoðu'da ABD'nin emir eri olmanýn akýbeti hiç de iyi olmayabilir finansmaný aileler tarafýndan karþýlandýðý halde kapatýlmak zorunda kalmýþtýr. Yaklaþýk 2-4 trilyon gibi bir bütçeyle ve iyi bir hazýrlýkla, tam destek gören bir proje yüze, göze bulaþtýrýlmýþtýr. Sn. Eðitim Bakaný 2012'de tam güne geçeceðim diyorsa biran önce kendi partisi, hükümeti ile þu sorulara acil cevap bulmalýdýr. Birçok sorunun kaynaðý olan sürdürülebilir çözümler üretilmesini engelleyen nüfus nasýl kontrol altýna alýnacaktýr? Eðitim bütçesi ne kadar artýrýlacak, deðiþiklik için ilk finansman (ki 10 trilyon iki okula bile yetmez) nereden bulunacaktýr? Eðitimde süreyi artýrmak isterken hangi müfredat veya eðitim sistemi uygulanacak, neler deðiþtirilecektir? Amaç ne olacaktýr? Bir yaþam alaný ve evimiz haline gelecek olan okullarýmýz dökülmektedir. Devlet okul alt yapýlarý nasýl geliþtirilip, öðrenci ve öðretmen için hangi standarda ulaþtýrýlacaktýr? (Tuvalet, yemek, dinlenme alanlarý, dil laboratuarlarý, sosyalsportif tesisler vs.) Her okulun kendisinin özerk bir yapýlanmasý ve bütçesi olacak mý? Deðiþimi yapacak olan öðretmenlerimizin kadrolanmasý, geliþtirilmesi ve çalýnan özlük haklarý, ne olacaktýr? Kýbrýs eðitim sistemi Türkiye sisteminden nasýl kurtarýlýp özgünleþtirilecektir?" Gökçebel, eðitimde planlý ve programlý adýmlar atýlmasý gerektiði görüþünü ifade ettiði açýklamada, "KTOEÖS olarak, toplumsal sorumluluðumuz en üst noktadadýr. Deðiþim ve geliþime açýðýz. Ýyi ve daha güzel için kimden gelirse gelsin deðiþimlere destek olacaðýz. Ancak toplumumuz, öðretmenimiz yeterince tecrübe yaþadý. Söylenene, politikacýya veya politikaya deðil icraata bakmaktadýr" dedi. Gökçebel, "Uyarýyoruz; yarým gün diye belirttiðimiz eðitim sistemimiz bu kadar ellenmeden, metalaþtýrýlmadan önce; doktorunu, bilim adamýný, ara elemanýný yetiþtirmiþtir. Siyasilerin iyileþtirmek için yaptýðý her yenilik bizden bir þeyler alýp gitmiþtir" ifadelerini kullandý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ORTADOÐU'DA YENÝ BÝR YANGINA DOÐRU Amerikan Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Þam ziyaretinden önce TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nu telefonla aramýþ. Ve Esad'a Amerika'nýn mesajýný da götürmesini "rica" etmiþ. Tamam demiþ Davutoðlu, götürürüm, ama bu konuþmamýz gizli kalsýn. Yani Amerika'nýn postacýlýðýný yaptýðýnýn bilinmesini istememiþ Ahmet bey. Ancak Amerikalýlar bunu bir þekilde basýna sýzdýrmýþlar. Kuþkusuz Amerika bilinçli olarak yaptý bu sýzdýrmayý. Suriye'nin iþini Türkiye'ye gördürmeyi plânlýyor ya... Türkiye'nin Suriye'ye karþý giriþeceði bir saldýrýnýn arkasýnda, Amerika'nýn parmaðý olduðunu, baþta Beþar Esad olmak üzere, tüm dünyaca bilinmesini istemiþ olabilir. Zaten Amerika'nýn haylamasý olmasa Erdoðan bu kadar efelenebilir miydi? Tüm dünyayý hayretler içinde býrakacak þekilde, Suriye'deki olaylarla ilgili olarak, Türkiye'nin sabrýnýn taþma noktasýna geldiðini söyleyebilir miydi? Suriye konusunu yabancý bir ülkeye ait bir dýþ sorun olarak görmediklerini, bunun Türkiye'nin bir iç meselesi olduðunu iddia edebilir miydi? Suriye'ye özgürlük ve demokrasi götüreceklermiþ! Amerika'nýn özgürlük ve demokrasi dediði þeyin, kan, ölüm ve gözyaþýndan baþka birþey olmadýðýný ve özgürlük ve demokrasi götürecek diye girdiði her ülkede hâlâ kan dökmeye devam ederek, her gün yüzlerce insaný öldürdüðü tüm dünyanýn malûmudur. Bu bir... Amerika'nýn mesajýný Esad'a götürüp postacýlýk görevini baþarýyla yerine getirse de, Türkiye kendinde D'si bile olmayan demokrasiyi mi götürecek Suriye'ye? Kelin ilâcý olsa kendi baþýna sürer derler. Ama demokrasi götürmek sadece bir bahane... Aðababasýnýn emirlerini yerine getirmek ise þahane! Bu da iki... Þakasý yok... Ýç güveyisi deðil ya asýndan bu. Ýç meselesi! Nerden iç meselesi olmuþ? Ne bileyim ne kadar sýnýrý varmýþ. Dünyada birbirine sýnýrý olan her ülke, birbirlerinin meselelerini kendi iç meseleleri olarak görüp, yalnýz burnunu deðil, askerini ve silâhýný da oraya sokmaya kalksaydý neler yaþanacaðýný varýn siz düþünün artýk. Davutoðlu Þam'a gitti... Clinton'un ve Erdoðan'ýn mesajlarýný Esad'a iletti. Çok soðuk bir görüþme geçti aralarýnda. Nerden biliyorum derseniz... Görüþme anýný yansýtan fotoðrafa bakmak yeter. Yüzlerinden sadece gerginlik ve tedirginlik okunuyor. Toplam 6.5 saat süren görüþmeden sonra Esad, Clinton ve Erdoðan'ýn mesajlarýna þu kararlý yanýtý verdi: "Terörist gruplarýn peþini býrakmayacaðýz." Þam'da hiçbir demeç vermeyen Davutoðlu ise, ancak Ankara'ya döndükten sonra konuþtu. Ve "Esad'ýn aylarý deðil, günleri kaldý" dedi! Tarafsýz siyasi gözlemciler, bunun Suriye'ye karþý çok açýk ve ciddi bir tehdit olduðunu, Amerika'nýn isteklerine göre hareket eden Türkiye'nin, ateþle oynayarak, sonu belirsiz bir maceraya sürüklenmek üzere olduðunu belirtiyorlar. Amerika, Türkiye'yi kullanarak Ortadoðu'da yeni bir yangýn ve kan gölü yaratma çabasýnda... Dileyelim ki bu yangýnýn kývýlcýmlarý buraya kadar sýçramasýn.

5 11 Aðustos 2011 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: * Londra'da 50 Türk, 800 yaðmacýyý daðýtmýþ - Ben da merak ettim þimdi Acaba Kýbrýslý Türk müydüler?! * Markulli "doðal kaynaklarýn tek sahibi Kýbrýslý Rumlardýr" demiþ. - Büyük laf etmiþ! Birileri lütfen hatýrlatsýn ona "Biri yer biri bakar, kýyamet ondan kopar." * Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'ýn sayýlý günleri kalmýþ. - Yok yok, kanser deðil Esad Baþý daha büyük belada. * Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu ülkedeki kaçaklarýn sayýsýný bilmediðini söylemiþ. - Doðru konuþmuþ Nerde, ne kadar kaçak olduðunu bilse, gidip yakalayacak zaten. * Atun; KKTC ekonomisinin, Rum ekonomisinden daha iyi durumda olduðunu söylemiþ. - Kafadan atýyor sanmayýn Önüne koyduklarý kitaptan okuyor * Ünlü sanatçý Mega Star Ajda Pekkan, "hayatýmda hep yanlýþ insanlar seçtim" demiþ. - Ne acýdýr ki Kýbrýs Türkü de, Pekkan gibi hep yanlýþ insanlar seçmenin kurbaný oldu.. * Rum Dýþiþleri Bakaný Markulli, Türkiye'ye karþý AB'den yardým isteyecekmiþ. - Benden uyarmasý Dikkatli olsun, yaðmurdan kaçarken doluya tutulabilir. Erdoðan Baybars O dedektör köpekleri sürekli olarak hava alanýna götürmenin anlamý yok Arada diskolara barlara da götürün. Hatta Girne Caddesi'nde bile dolaþtýrýn zaman zaman. Paçalarýmýzdan dökülen kültür Ve kültür festivalleri etkisini göstermeye baþladý. Peþpeþe sýralanan kültür festivalleri sayesinde, toplumumuz kültür seviyesinin ne denli arttýðý, gözle görülür, elle tutulur hale geldi. Geçen akþam Babutsa Kültür Festivali'ne gitmiþtim. Babutsalar þahaneydi. "Bu gece benim gecem " dedim ve "Ya kapanýrsa " korkusunu silip attým kafamdan "Kapanýrsa kapansýn be" dedim kendi kendime. Ve bütün riskleri göze alarak yiyebildiðim kadar yedim Ohh, canýma deðdi! Çok þükür korktuðum baþýma gelmedi, herhangi bir sorun yaþamadým. Gidiþat tamam! Neyse.. Gecenin geç vaktinde, festival alanýndan araba park yerine doðru yürürken, önümde giden adamýn cebinden 3 "ü", 4 "r", 2 "a", 1 "t" ve 5 "s" düþtüðünü görünce, adama seslendim. - Beyefendi, kültürünüzün fermuarý açýk kalmýþ olmalý ki, harfleriniz düþüyor dedim. Dönüp bana baktý ve "Ne?" diye acaip bir ses çýkardý. - Harfleriniz dökülüyor, harfleriniz. Dedim. - Yok düþmedi, ben attým Þimdi festivalde kazanmýþtýk ama evde bunlardan çok. Her festivalde bir þeyler kazanýyoruz. Bunlarý boþuna taþýmayalým dedik. Ýsterseniz siz alýn. dedi. - Bende de var, dedim ve yürüdüm. Ama adam arkasýný dönünce, eðilip 2 "s" aldým yine de. Bugüne kadar yapýlan kültür festivalleri, "tekli" festivallerdi. Mesela Gafgarýt Festivali Mesela Zerdali Festivali Mesela Karpuz Festivali.. Bugün sevinçle öðrendiðime göre, yakýnda çiftli festivallerin düzenlenmesine de baþlanýyor. Oh oh, vatandaþ yaþadý Çok yakýnda kültür paçalarýmýzdan, eteklerimizden, þalvarlarýmýzdan akmaya baþlarsa hiç þaþýrmayalým. Toplumumuzun kültür sahibi olmasýnda ve bu seviyeye ulaþmasýnda, hiç yadsýnamaz ki, kültür derneklerinin rolü çok önemlidir. Mesela bunlar arasýnda Karadeniz Kültür Derneði, baþta gelenler arasýndadýr. Yok, þaka falan yapmýyorum. Gerçekten de adamlar kültürlerini yaþatýyorlar Ve koruyarak yapýyorlar bunu. Mesela bir Karadenizlilerin "Yayla Þenliði"ni, bir de bizim "Mart Dokuzu" þenliklerini düþünüyorum da, aradaki fark gözlerimi yaþartýyor. "Mart Dokuzu"nu bile kýlýðýndan çýkardýk, rezil BÖYLE BÝR ANDI ettik be biz! Oysa "Kýbrýslýyýz" diye övünürken harman kadar yer isteriz. Neyse Demem o ki, Karadeniz Kültür Derneði baþarýlý çalýþmalarýna devam ediyor. Tatar'ý ziyaret etmiþler. Ve Tatar'a demiþler ki "Ýki kültürün beraber yaþamasý için bu defa konuklarýmýza hamsinin yanýnda þeftali kebabý da ikram edeceðiz." Tatar da demiþ ki "Oh ne güzel, mutlaka geleceðim." Þimdi ben merak ediyorum: Þeftali kebabýmýza sahip çýkacak birileri çýkacak mý? Hamsi ile þeftali kebabýnýn ne alakasý var diyecek mi? Mahsuscuktan soruyorum caným! Kültür seviyemizin henüz bu noktaya gelmediðinin ben de farkýndayým! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Tatar'ýn dediði gibi dövizin fýrlamasýndan sonra hayat ucuzladý. Sterlin ve euro kazananlar için ama!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Eskiler yenilere karþý (Ýstanbul)- Birbirimizle rekabet eder, hangimiz daha öne geçeceðiz diye yarýþýrdýk. Bazen kavga bile ederdik bu uðurda. Sonra olaylar çýktý, karþý taraf diye bir þey uydurdular. Biz bu tarafta kalmayý daha güvenli sayarken, karþýdakiler karþý tarafýn daha iyi olduðunu savundular. Bu tarafta bizler, o tarafta onlar kaldýlar. Bu sefer bu taraftakilerle, karþý taraftakiler birbirlerine üstünlük saðlamaya çalýþtýlar. Onlar üstünlük kurmak isterken, bizim taraftakiler üstün olduklarýný söylemeye baþladýlar. Ortam, arasý çimento ile doldurulmuþ gibi betonlaþmýþtý artýk. Öyle ki su bile sýzamazdý. Kapýlar sýmsýký... Duvarlar kalýn... Pencereler kapalý... Katýydýk ve ne bizden birisi karþýya geçebilirdi, ne de karþýdan birisi bizimle ayný yönde ilerleyebilirdi. Karþý taraf düþman, bu taraf dost ve sevecendi. Dostlar yanlýþsýzdýlar, karþý taraftakilerin hepsi de kötü. Derken bir nefeslik mesafe, giderek açýldý. Araya teller gerildi. Memlekette su olmadýðý halde "susuz" hendek bile kazýldý. Mayýnlar döþendi. Mevziler sýklaþtýrýldý, devriyeler 24 saat esasýna göre hareketlendi. O saatten sonra bu taraftakiler o taraftakileri sildiler. Ve eskisi gibi kendi içlerinde birbirleri ile rekabet yeniden baþladý. Ýlk günlerde yaþanan tartýþma, "sen daha fazla aldýn, ben daha az aldým" tartýþmasýydý. Derken Beton aralandý... Aradan baþka maddeler enjekte edilmeye baþlandý. Didiþmekten, tutunma çabasýndan pek fark edilemedi sýzýntý Sýzanlar içeri doluþtukça, bir zamanlarýn kayasý açýlýp daðýlmaya baþladý. Daðýlanlarýn bir kýsmý uzaklara giderken, kalanlarýn diðer kýsmý olduðu yerden uzaklaþtý. Sýzanlar sýzmaya devam ettikçe ayrýlmalar da devam etti. Ve bir bakýldý ki kalanlar, kalmadýlar. Bu sefer de sýzanlarýn aralarýnda rekabet baþladý. Kim daha fazla yer alacak ve bu ganimeti kim daha çok kendi memleketine taþýyacak... Týpký Örnek vermekten vazgeçtim. Gel zaman git zaman öyle bir gün geldi ki sýzanlar diðer sýzanlara artýk sýzmayýn demeye baþladý. Çünkü iþin tadý da kaçmýþtý ilk sýzanlar için, keyfi de. Baktýlar bu taraftakilerin baþýna gelenler onlarýn da baþýna gelecek böyle giderse. Ve ayaða kalkýp isyan ettiler. Hataylýlar Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Abdullah Atlar basýn bildirisinde aþaðý- yukarý; "Biz KKTC'ye sonradan geldik. Ama burayý sevdik. Derhal nüfus sayýmý, sonra da bunu kontrol altýnda tutmak için düzenlemeler yapýlsýn. Ve ülkede sadece namusu ile çalýþacak insanlar kalsýn" dedi. Abdullah Atlar'ýn söylediðinin özeti; bu ülkenin sahiplerini önce azýnlýk yaptýk, þimdi sýfýrlamaya gidiyoruz. Burayý kendi çiftliðimiz bildik. Þimdi yeni gelenlerle, bitirdiklerimiz gibi olmak istemiyoruz. Önce bizbizeydik sonra iki taraf olduk Sonra gelenler ayýraç gibi araya sýzdýlar. Þimdi eski sýzmalar yeni sýzmalara karþý ayaklandýlar. Taþel'den greve karþý atak n TAÞEL ANAYASA ÇERÇEVESÝNDE YASAL GÝRÝÞÝM YAPILACAÐINI AÇIKLADI Taþel, Yönetimi, þirkette baþlatýlan grevle ilgili olarak KKTC anayasasý çerçevesinde yasal giriþimler yapacaðýný açýkladý. Taþel Yönetimi, devlet ve hükümet yetkilileriyle ilgili kurum kuruluþlara da daðýttýðý basýn bildirisinde, "iþ yoðunluðuna göre ve belirli bir süre için iþe alýnan, dolayýsýyla ne zaman iþten çýkarýlacaklarý iþe baþladýklarý gün belli olan, bunu bilerek iþe giren ve süre dolduðunda da iþ akitleri yasal olarak sona erdirilen 4 personelleriyle ilgili konunun siyasi amaçlarla baþka yerlere kaydýrýlmak istendiðini, konunun sendikaya üye TÜRK-SEN: Eþel mobil uygulamaya konsun Türk-Sen, hükümetin derhal seçim öncesi verdiðini ileri sürdüðü yazýlý taahhütlere de uygun olarak (HP) eþel mobili her iki ayda bir uygulamaya koyarak çalýþanlarýn ve halkýn alým gücünü korumak zorunda olduðunu kaydetti. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, yaptýðý açýklamada, son günlerde dövizin aþýrý yükselmesi nedeniyle gerek çalýþanlarýn gerek ise halkýn alým gücünün ciddi þekilde gerilediðini, özellikle de döviz borcu bulunanlarýn daha da sýkýntýlý olduðunu belirtti. Býçaklý, çalýþanlarýn ve halkýn alým gücü hergün gerilerken hükümetin, baþta akaryakýt gibi temel maddelere, hergün zam yaparak ve eþel mobil uygulamasýný bir buçuk yýl ortadan kaldýrarak çalýþanlarý ve halký yaþam zorluðuna soktuðunu ileri sürdü. "Bu tedbirleri bile alamayarak "KTAMS'A DOKUNMA" ÝMZA KAMPANYASI BAÞLATILDI Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), "KTAMS'a dokunma" sloganýyla imza kampanyasý baþlattý. Sendika baþkaný Ahmet Kaptan yazýlý açýklamasýnda, "polisin 19 Temmuz'da KTAMS lokaline güç kullanarak saldýrdýðýný, üye ve yöneticilere þiddet uyguladýðýný" YKP: Kýbrýs sorunu kapattým deyip de kapatýlacak bir sorun deðildir YKP Yürütme Kurulu üyesi Alpay Durduran, BM Genel Sekreterinin son raporunu deðerlendirerek, "Kýbrýs sorunu kapattým deyip de kapatýlacak bir sorun deðildir" dedi. Durduran, yazýlý açýklamasýnda, "görüþmelerde açýklanmýþ politikalarda bir çözüm hedeflenmediði için sonuç alýnamadýðý ve karþýlýklý suçlamalarla zaman kaybedildiði" iddiasýnda bulundu. Durduran, "Türkiye artýk kararýný vermeli yoksa verdirilmelidir. Kýbrýs Türkiye'nin deðildir. Bu Türkiye halkýna açýklanmalý ve çözüme desteði saðlanmalýdýr. Yoksa Rum tarafý da çözüme zorlanamayacak ve iki toplumun arasý düzelmeyecektir" dedi. "Gençlere kýrsal alanda arsa daðýtýlmaya devam edilerek Serin ve nemli hava geliyor Meteoroloji Dairesi, Aðustos tarihleri arasýndaki bir haftalýk sürede KKTC'nin alçak basýnç sistemi ile yarýn güneyli sýcak hava akýmlarýnýn, diðer günlerde ise nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacaðýný bildirdi. Bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarýn açýk, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açýk ve az bulutlu, öðleden sonra parçalý bulutlu, Pazartesi açýk ve az bulutlu, Salý ve Çarþamba açýk olacak. olmak veya olmamakla hiçbir ilgisi olmadýðýný" savundu. Basýn bildirisinde, TAÞEL'in özelleþtirildiði ilk günden beri sendikalý olduðunu ve sendika ile iliþkilerinin zedelenmediði, çalýþanlarýn sendikaya üye olup olmamalarýnýn kendi tercihlerine baðlý olduðu ifade edildi. TAÞEL'in, KKTC'nin ihracat birincisi ve en çok vergi veren kuruluþu olduðunu belirten þirket Yönetimi, 4 personelleri için gerçekleþtirilen grevin KKTC anayasasý çerçevesinde yasal olmadýðýný ve yasal giriþimlere baþlayacaklarýný kaydetti. halkýnýn alým gücünü yaþam seviyesini koruma becerisini göstermeyen bir hükümetin yapacaðý tek þey istifa etmek olur" iddiasýnda bulunan Býçaklý, Türk -Sen'in bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da çalýþanlarýn ve halkýn her türlü hakkýný korumak ve geliþtirmek için gerekli yasal mücadelesini sürdüreceðini ifade etti. savunarak, imza kampanyasýný; "ülkede yaþanan hukuksuzluða ve keyfi uygulamalara son verilmesi için baþlattýklarýný" kaydetti. Kaptan, tüm halký kampanyaya destek vermeye davet ederek, adresinden de imza atýlabileceðini duyurdu. görüþmelerin en zor kýsmýný oluþturan toprak ve yönetim bölgelerinde emrivaki yaratýlmaya çalýþýldýðý; nüfus yapýsý üzerinde de kabulü olanaksýz emrivakilere devam edildiði" görüþünü savunan Durduran, "Bu halde sürdürülen görüþmelerden hayýr çýkmaz" ifadelerini kullandý. Durduran, þöyle dedi: "BM'nin uluslararasý konferansa iþaret etmesi bunun kanýtýdýr. BM'nin takvimi olmak zorundadýr. Ona da iþaret edilmektedir. Kim ne derse desin bunlar olacaktýr ve BM býkýnca konferans çaðýrmaya çalýþacaktýr. Onun için de AB'yi devreye sokacaktýr. Ancak geçen zaman kuzeyde tahribata yol açmakta olduðu için acýsýný kuzeyde yaþayanlar çekecektir Kýbrýs sorunu kapattým deyip de kapatýlacak bir sorun deðildir." En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimlerde bugün 38-40, diðer günlerde sahillerde ise periyot süresince derece santigrat dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette esecek. Meteoroloji Dairesi yetkilileri, bugün ve Cuma günü ültraviyole radyasyonunun çok yüksek olacaðýný belirterek halký, gerekli tedbirler alýnmadan özellikle 11:00-16:00 saatleri arasýnda 10 dakikadan fazla güneþ altýnda kalýnmamasý konusunda uyardý. GÜNLÜK "KÜRT HAREKETÝ TÜRKÝYE DEVLETÝNÝ DÝZLERÝ ÜSTÜNE ÇÖKERTTÝ" Kürt sorununun çözümü konusunda dile getirilen "Yeni güvenlik konsepti" nedeniyle, çözümü asker ve polise havale eden AKP Hükümeti'nin yeni Kürt politikasý, çözümsüzlüðün derinleþeceði konusundaki endiþeleri besliyor. Kürt sorununu yakýndan takip eden Yahudi asýllý Türkiyeli þair Roni Margulies AKP Hükümetinin tavrýný þöyle deðerlendiriyor: "Askeri yöntemleri kullanmaktan vazgeçmiþ deðil. Teslim olmuþ gibi görünmek istemiyor. Hiçbir hükümet 'yenildim, askeri yöntemleri býrakýyorum, barýþ konuþacaðýz' diyemez. Devletin barýþtan vazgeçtiðini de düþünmüyorum. Çünkü böyle bir seçenekleri yok. Niye çünkü yenildiler. Bunu kendileri ifade etmiyor. Ama Türkiye devleti bu meseleyi savaþ yöntemleriyle kazanamayacaðýný artýk biliyor. Bu devletin yenilgisi demek ve bunu biliyorlar. Barýþ imzalandýðý gün bile bu devlet yine büyük konuþacak, kazanmýþ gibi konuþacak. Ama önemli deðil, beni ilgilendirmiyor nasýl konuþtuðu. Uzun bir mücadele sonucunda Kürt hareketi, Türkiye devletini dizleri üzerine çökertti, Türkçesi bu. Eninde sonunda bu devlet masaya oturacak " TÜRKAY TOKEL Görevinden ayrýlan her bakan gibi, Çalýþma eski Bakaný Türkay Tokel de farklý konuþuyor diðerlerinden. Bir otelin 400 çalýþanýndan yalnýz 12'si vatandaþmýþ... Keþke hangi otel olduðunu da söyleseydi bunun... GÝRNE Girne'yi soyup soðana çeviren hýrsýz yakalanmýþ... Girne'yi 'içine girme' yapanlar ise serbest... ZEYTÝN VE ÇAKISTES Ercan'daki dedektör köpeðin adý 'Zeytin' imiþ... Bir de 'çakýstes' lazým þimdi demek! BÝZE DE YARDIM Afrika'ya KKTC'den de yardým eli uzatýlýyormuþ... Ya bize Kalecik ve Teknecik'teki zehire karþý kim yardým elini uzatsýn? TABANCA Þener Levent'e KKTC Bakanlar Kurulu tabanca ruhsatý verilmesini onaylamýþ. Ýnþallah kullanmak zorunda kalmaz... Her yerden yaðan dilek ve temenni iþte bu... KARADENÝZ Ersin Tatar Karadeniz'i çok seviyormuþ... Akdeniz'in içine ettikten sonra Karadeniz'i kim sevmez ki... Týrnak... "Eþelmobilin durdurulmasý, Ankara ile imzalanan ekonomik paketlerin gereðidir. Ankara yeni kaynak tahsis etmeden de eþelmobili yeniden yürürlüðe koyabilmek olanaksýzdýr. Ankara þimdi o anlayýþý gösterebilecek mi?. Ferahlayabilmemiz, hükümetimizin Ankara'yý bu konuda ikna edebilmesine baðlýdýr. Bu sorunun aþýlamamasý halinde önümüzdeki günlerde yeni sosyal patlamalarla sarsýlmamýz kaçýnýlmazdýr." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Mesela ben samimiyetle, kendi hukuki hakkýmý araþtýrýp bunu kullanmak için elimden geleni yapacaðým. Bir kanser hastasý olarak sanýrým en azýndan bunu kendime, aileme ve aslýnda bütün kanser hastalarýna borçluyum. Daha anne karnýnda zehirlenen bebeklere ve çocuklara da Bu hayatta bir çocuðun kanseri yaþamasý kadar korkunç daha ne var bilmiyorum." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Turist, kendi evinde de, Kýbrýs'tan ithal edilme hellimi yerken ödediði fiyatý biliyor. Rum tarafýnda, Makarios Avenue'de yarým litrelik bardaklarda sunulan sýkma portakal suyuna ödenen fiyatýn da kaç euro ettiðini biliyor. Ýþte, o nedenle insanlar Kýbrýs'ýn Türk bölgesine geçtiklerinde bir bardak limonataya 2 euro ödeyince þaþýrýyor." Arslan MENGÜÇ (Vatan) Günün Kahramaný ÝBRAHÝM AZÝZ 53 yýl sonra ilk kez kuzeye geçtikten kýsa bir süre sonra geçiþi yasaklanan, ancak daha sonra bu uygulama düzeltilerek yeniden geçiþine izin verilen Ýbrahim Aziz, dün son kitabý 'Perde Aralýðýndan'ý tanýttý KTÖS lokalinde... Kitabýn ismi içeriðine çok uygun... Gerçekten de Ýbrahim Aziz perde aralýðýndan bakmýþ geçmiþe... Bugüne dek yazýlmamýþ ve söylenmemiþ olanlarý yazmýþ... Kendi anýlarýnýn zenginliði ile de dokumuþ bunlarý... Ayhan Hikmet, Ahmet Gürkan ve Derviþ Kavazoðlu... TMT kurþunlarýna hedef olmuþ üç büyük yurtsever... Þimdi bir de Ýbrahim Aziz'in hem Türkçe, hem Rumca olarak yayýnlanan eserinden okuyun onlarý...

7 11 Aðustos 2011 Perþembe 7 Erol Atabek GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ HERKESÝN ÝTÝRAZI VAR AMA... Hükümet kararlý... Beyaz, yeþil kartlarý daðýtmaya baþlayacak ve ardýndan vatandaþlýklarý... Hukukçular seslerini yükseltiyor "Anayasa'ya aykýrý iþ yapýlýyor" diye.. Bu iþin Anayasa Mahkemesi'nden döneceði konusunda da hemfikirler.. Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin alacaðý karara kadar geçecek gün içerisinde yapýlacaklar yanlarýna kar kalacak. Bakanlar Kurulu, UBP'lilerden kurulu.. UBP içerisinde avukat, hukuktan anlayanlar da var.. Sonuçta Bakanlar Kurulu'nun yapmak istediklerinin Anayasa'ya aykýrý olduðunu da biliyorlar.. Ama sesleri çýkmýyor... Amaç belli! Verin kimlikleri, yapýn vatandaþ gerisini boþverin... Anayasa Mahkemesi geri çevirse bile o güne kadar verilenlerin elinde kalacak! Anayasa Mahkemesi ne zaman toplanýr, nasýl karar verir, fark etmez. Memleketi beyaz ve yeþil kimliklilerle doldur önemli olan bu. Yani, "atý alan Üsküdar'ý" geçsin. Barolar Birliði, hukukçular bunun hukuka aykýrýlýðýný vurguluyor sürekli.. Bu kartlarýn verilmesi ve doðuracaðý sonuçlar sadece hukuki mi? Neden sosyal ve ekonomik yönü düþünülmüyor? Ýktidar partisinin mensuplarý, bakanlar televizyon ekranlarýna çýkýp "Güney Kýbrýs, ekonomik krizin altýnda ezilecek" derken aðýzlarýnýn suyu akýyor! Bunu söyleyenler yýllardýr orada çalýþan Kýbrýslý Türklerin de iþsiz kalacaðýný ve iþsizlik ordusuna onlarýn da katýlacaðýný ve bunun, çok sahiplendikleri ve sevdikleri KKTC için sorun olacaðýný bile düþünemeyecek kadar küçük düþünüyorlar. Beyaz ya da yeþil kartlarý ver, bu kartlarýn sahipleri vatandaþlýk haklarýný elde etsin, istediði yerde çalýþsýn, istediði yerde iþ yeri açsýn... Sadece bu kadarla da deðil. Okullar, hastahaneler ne olacak. Bugün bile 500 kiþilik bir okulda 450'si TC'lilerin çocuklarý... Kimisi kaçak yaþayanlarýn, kimisi çalýþma izniyle oturanlarýn, kimi de turist olarak gelenlerin.. Þimdi ise bu sayý binlere yaklaþacak ve TC'li öðrenci sayýsý da ikiye katlanacak. Milli Eðitimin parasý yok öðretmen atamasý olmayacak ve sýnýflardaki öðrenci sayýsý 60-70'lere çýkacak. Devlet hastahanelerine zaten Kýbrýslý Türkler gidemiyordu kartlardan sonra hiç uðramayacak. Sadece bu kadar mý? Türkiye'de milyarlara ulaþan tedavi masraflarý, beyaz-yeþil kartý sahibi olanlarýn buradan saðlýk kurulu kararýyla Türkiye'ye gönderilip KKTC'nin bütçesinden karþýlanacak. Dað taþ cami doldu. Camisiz hiçbir köy kalmadý. Söylenenlere göre Lefkoþa, Girne gibi yerleþim yerlerinde mevcutlar yetersizmiþ ve daha büyükleri de yapýlacakmýþ. Beyaz-yeþil kartlýlar çoðaldýkça her köye de bir cami yetmeyecek, ikincisi, kasabalara da dört ya da beþincisi... Ne fark eder! Müslüman bir ülkenin torunlarý deðil mi burada oturanlar? Beyaz ve yeþillerin kökünde TC'lik var! Anavatan'ýn insaný nasýlsa.. Emirlerden de oradan geliyor, paralar da... Olay tamamdýr! Kýbrýs Türkü'nü düþünenler... Kýbrýs'ýn geleceðini düþünenler... Orasýný boþverin... Yatýp kalkýp dua edin bu ramazan günlerinde... Þimdilik sizin tuttuðunuz KKTC kimlikleri geçersiz kabul edilmesin... DEVLET HASTANESÝNE BAÐIÞ- Ada Lions Kulübü, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi'ne hasta takip monitörü baðýþladý. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kalp Damar Cerrahi Servisi'ne baðýþlanan monitör; elektro, nabýz, ateþ, solunum sayýsý ve tansiyonu devamlý gösterme özelliðine sahip. Ayrýca 48 saat boyunca verileri hafýzasýna kayýt yapan monitör, hastalarýn sýký takibinin yapýlmasýna katký saðlayabiliyor. Baðýþ esnasýnda, Ada Lions Kulübü yöneticileri yanýnda, Saðlýk Bakanlýðý Özel Kalem Müdürü Müge Tancer ve Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Baþ Vekili Dr. Ramadan Kamiloðlu hazýr bulunduðu belirtildi. AV RUHSATLARI 26 AÐUSTOS'A KADAR ÇIKARILMALI Avcýlýk Federasyonu, 2'nci Ýnce Av'a (Üveyik Avý) gidecek olanlarýn av ruhsatlarýný yenilemesi gerektiði uyarýsýnda bulundu. Avcýlýk Federasyonundan yapýlan açýklamaya göre, av ruhsatlarý her yýl 31 Temmuz'da sona eriyor, bu nedenle 28 Aðustos'ta baþlayacak 2'nci Ýnce Av'a katýlacak olanlarýn 26 Aðustos'a kadar Kaymakamlýklardan av ruhsatlarýný çýkarmalarý gerekiyor. Av ruhsatlarýný 31 Temmuz tarihinden sonra yenileyecek olan avcýlara ceza uygulanmayacaðý ÝKÝNCÝ ÝNCE AV MEVSÝMÝ 28 AÐUSTOS'TA BAÞLIYOR Ýkinci Ýnce Av Mevsimi (üveyik avý) 28 Aðustos'ta baþlýyor. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre avcýlar Ýkinci Ýnce Av Mevsimi'nde 28 ve 31 Aðustos, 4, 7, 11 ve 14 Eylül olmak üzere toplam 6 gün avlanabilecekler. Av Faaliyetine katýlmak isteyen avcýlarýn, ellerindeki av ruhsatlarýnýn 31 Temmuz 2012'e kadar geçerli olmasý gerektiði, eski av ruhsatlarý ile avlanma faaliyetinin yapýlamayacaðýna iþaret edilen açýklamada, av ruhsatlarýný yenilemek isteyen kiþilerin 26 Aðustos tarihine kadar ilçe kaymakamlýklarýna baþvurabilecekleri belirtildi. ÝNGÝLTERE OLAYLARI belirtilen açýklamada, av ruhsatý harcýnýn 70 TL'den 73 TL'ye artýrýldýðý da kaydedildi. Av ruhsatý için harcýn yanýnda Üretim Katký Payý için 100 TL ve 5 adet Karga veya Saksaðan baþý veya karþýlýðý olan 25 TL ödenmesi gerektiði ifade edilen açýklamada, 3 yýl üst üste av ruhsatýný yenilemeyenlerin av ruhsatý alabilmeleri için Avcýlýk Federasyonu tarafýndan yýlda iki kez düzenlenen avcý eðitimine tabi tutularak yapýlacak sýnavlar sonucunda baþarýlý olmalarý gerektiði kaydedildi. BIRMINGHAM'DA 3 KÝÞÝ ÖLDÜ Ýngiltere'de birçok þehre sýçrayan yaðmalama, kundaklama ve þiddet olaylarý þimdiye kadar toplam 4 kiþinin hayatýný kaybetmesine neden olurken, yüzlerce kiþi gözaltýna alýndý ya da tutuklandý. Londra olaylarýn baþlamasýndan bu yana dün geceyi sakin geçirirken Manchester, Birmingham, Salford, Liverpool, Nottingham gibi þehirlerde þiddet olaylarý meydana geldi. Birmingham'da dün gece bir arabanýn çarpmasý sonucu üç kiþi hayatýný kaybetti. Londra'da ise pazartesi günkü olaylarda 26 yaþýnda bir kiþi baþýndan vurularak Açýklamada, av faaliyeti yapacak avcýlarýn, telefon ve elektrik kablolarý ile trafik iþaretlerine ve bilgi verici levhalarýn korunmasýna ve av faaliyeti ile ilgili uyulmasý gereken kurallara azami dikkat göstermeleri istendi. Ýkinci Ýnce Av günlerinde avlanacak av kuþlarý ve sayýsý þöyle açýklandý: "Av günlerinde üveyik, yaban güvercini, fasa, karga ve saksaðan avlanabilir. Bunlarýn dýþýnda herhangi bir av ve yabani kuþ avlanmayacaktýr. Ýkinci Ýnce Av günlerinde bir avcý her av günü için, yukarýda belirtilen av kuþlarýndan 8 adedi fasa olmak üzere diðer kuþlarla birlikte en fazla toplam 40 (Kýrk) adet avlayabilir." öldürülmüþtü. Londra sokaklarýnda dün gece 16 bin polis görev yaptý. Baþkentte olaylarýn baþladýðý cumartesi gününden bu yana yaklaþýk 750 kiþi gözaltýna alýndý, 160'dan fazla kiþi de tutuklandý. Ýngiltere genelinde ise Manchester ve Salford'da 113, Birmingham, Wolverhampton ve Batý Bromwich'de 109, Liverpool'da ise 50 kiþi gözaltýna alýndý. Nottingham þehrinin merkezinde bir karakola yönelik kundaklama olayýnýn ardýndan polis, 90 kiþiyi gözaltýna aldý. PEGASUS'TAN AÇIKLAMA Alo Afrika köþesinde 3 Aðustos Çarþamba günü yer alan "Pegasus Maðdurlarý" baþlýklý þikayet yazýsýna Pegasus Havayollarý Misafir Ýliþkileri biriminden açýklama geldi. Müzeyyen Öztürk imzasýyla gönderilen açýklama þikayetçi Þerife Savant'a da iletildi. Açýklamada Þerife Savant'ýn göndermiþ olduðu mesajýn ilgili departmanlara iletildiði ve havalimaný müdürlüðünden detaylý bilgi alýnarak incelendiði belirtildi: "Ýnceleme sonrasýnda tarihli PC 230 sefer numaralý Antalya-Lefkoþa 06:40 seferimiz için saat 06:25'te havalimaný check-in giþemize baþvurduðunuz tespit edilmiþtir. Kýbrýs Ercan havalimaný yetkilimiz ile yapýlan görüþmenizde Kýbrýs'a ulaþtýðýnýzda acenteniz aracýlýðýyla gerekli baþvurunuzun yapýlmasý ve bu konuda inceleme yapýldýktan sonra tarafýnýza bilgi verileceði bilgisinin tarafýnýza aktarýldýðý bilgisine ulaþýlmýþtýr. Kurallarýmýz gereðince iç hat uçuþunun tarifeli kalkýþ saatine 30 ve dýþ hat uçuþunun tarifeli kalkýþ saatine 45 dakikadan daha kýsa süre kala gelen misafirlerimiz uçuþa kabul edilmemektedir. Belirlenen süreden daha kýsa zaman kala gelen misafirlerimizin uçuþa kabul edilmeleri halinde, seferimizde gecikme yaþanabileceðinden talepler olumlu karþýlanamamaktadýr. Bu gibi durumlarda, sadece o uçuþumuz deðil, ayný uçuþun devamýnda yapýlacak tüm seferlerde de gecikme yaþanmaktadýr. Pegasus Havayollarý olarak 'zamanýnda kalkýþ' performansýmýzý en üst seviyelere taþýyarak, siz misafirlerimizin tercihlerinin en önemli nedeni olan Güvenli ve Zamanýnda seyahat imkanlarýný gerçekleþtirebilmek adýna her dönemde çalýþmalarýmýz bulunmaktadýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda þirketimizin son dört yýla ait zaman kalkýþ ortalamasý yüzde 80'in üzerindedir. Misafirlerimizin gerek tercihi gerekse ihtiyacýnýn, zamanýnda uçuþlar olduðu bilinciyle, gecikmeye sebebiyet vermemek adýna birçok havayolu þirketinde olduðu gibi þirketimizde de belirli kurallar uygulanmakta; bu çerçevede, iç hat uçuþuna 30 ve dýþ hat uçuþlarýna 45 dakika kala check-in iþlemleri sona erdirilmektedir. Havalimaný ve trafik yoðunluðuna yakalanýlmamasý adýna, misafirlerimizin iç hat uçuþ saatinden 1 saat 30 dakika ve dýþ hat uçuþ saatinden 2 saat önce havaalanýnda olmalarý gerekmektedir. Ayrýca uçaðýmýzýn kalkýþ ve operasyonel iþlemlerinin eksiksiz gerçekleþtirilmesi amaçlý olarak check-in iþlemleri tarifeli kalkýþ saatine belirli bir süre kalana kadar gerçekleþtirilebilmekte ve bu sürenin altýna indirilmesi hali hazýrda mümkün bulunmamaktadýr. Þirketimiz bünyesinde uygulanan tüm kurallar bilet satýn alým esnasýnda misafirlerimizin bilgisine sunularak kabul etmeleri halinde iþlemleri tamamlanmaktadýr. Bu çerçevede check-in süreleri bilet üzerinde 'E' maddesinde, internetten bilet satýn alým esnasýnda misafirlerimizin imzalamasý gereken 'Genel Kurallar' bölümünde ve çaðrý merkezimizden bilet alým esnasýnda temsilcilerimiz tarafýndan iletilerek kabul edilmesi ile iþlem tamamlanmaktadýr. Yukarýda yer alan açýklamalar doðrultusunda iþlemlerinizde herhangi bir hata veya aksaklýða rastlanmamýþ olup, bu nedenle üzülerek yardýmcý olamayacaðýmýzý bildirmek isteriz. Uçuþlarýmýzda görüþmeyi dileriz." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KRÝZ DEDÝÐÝN EURO EURO DÖNMEKTÝR Bizim Mandra TC Dýþiþleri Baþkaný Ahmet Davutoðlu'nun, Þam'a giderek Suriye Devlet Bakaný Beþar Esad'la görüþmesinden sonra, Ankara'da verdiði, "Esad'ýn aylarý deðil, günleri kaldý" þeklindeki demeci, yalnýz mandrada deðil, tüm dünyada derin bir hayret ve þok yaratýr. Tarafsýz siyasi gözlemciler, bu sözleri Suriye'ye karþý ciddi bir tehdit olarak algýlarken, sokaktaki adam, "Kesin olan birþey varsa, o da Türkiye'nin Amerika'nýn kuyruðunda ateþle oynadýðýdýr" diye kendi kendine söylenir.

8 8 11 Aðustos 2011 Perþembe SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN YEÞÝL ORDU Yazýmýn baþlýðýndan kimse-sosyalizmden esinlenmiþ-çerkez Ethem'in ordusundan söz ettiðimi anlamasýn. Bahsettiðim Yeni Türk Ordusu'dur. 30 Aðustos terfilerini belirleyecek YAÞ (Yüksek Askeri Þura) toplantýsý öncesi Genelkurmay Baþkaný ve üç kuvvet komutaný'nýn istifa etmesi sonucu bir gecede-istifa etmeyen tek kuvvet komutaný olan-jandarma Genel Komutaný Necdet Özel Kara Kuvvetleri Komutanlýðýna ve vekâleten de Genelkurmay Baþkanlýðýna atandý. Deniz'leri, Mahir'leri öldüren bir ordunun bir gecede tepetaklak olmasýna üzülmedim. Bu ordu zaten halkýn ordusu hiç olmadý. [Daha önce de Þeyh Sait'leri, Seyyit Rýza'larý, yüz binlerce Kürt'ü ve hatta kendi Baþbakanlarýný (Adnan Menderes'leri) katletmiþti.] Kurmay heyetiyle birlikte Meþrutiyet öncesi ve Cumhuriyet'ten bu yana oligarþik zümrenin ve plütokrasinin iktidar bekçileri oldular. Yani uygarlýklarda oluþan "iktidar"ýn "komutan, yöneticici, din adamý" üçlüsünden bir ayaðý olmayý daima muhafaza ettiler. Bu anlamda Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner, Ergenekon, Balyoz, Jitem, Donanma, Islak Ýmza, Ýnternet Andýçý vs. davalarýndan yargýlanan muvazzaf ve emekli subaylarý (generaller de bunun içinde) koruyamadýðý için istifa etti. Aslýnda beðensek de beðenmesek de -kendi düþüncelerine göre!-en iyisini yapmýþtýr. Bu kadar katil askerleri koruma adýna dahi olsa erkekçe (yürekli) davranmýþtýr. Kendi halkýný ve Kürtleri katleden Saddam Hüseyin de-tüm canavarlýðýna ve faþistliðine raðmen-hakkýný verirsek, ölüme erkekçe gitmiþtir. Faþist Saddam ölümü gülerek karþýlamýþtýr. Tüm faþistliðine ve katilliðine raðmen General Kenan Evren-intihar ederim(!) blöfünü yapmýþsa da!- ölümden elinden geldiðince kaçmýþtýr. Bizim burada karþýlaþtýrdýðýmýz faþistlerin cesaretidir. Bizler desteklemediðimiz, yerdiðimiz ve hatta nefret ettiðimiz yürekli insanlara da yeri geldiðinde hakkýný vermeliyiz. Öyle dava arkadaþlarýmýz olmuþtur ki bir menfaate, bir makama, bir paraya bizi satmýþlardýr. Hele zor ve þiddet karþýsýnda týrsýp bizleri suçlamýþlardýr. Koþaner kendi düþüncesi gereði dava arkadaþlarýnýn isteði doðrultusunda davranmýþtýr diye düþünüyorum. Binlerce Kürt'ü bir günde katleden faþist Saddam, Kürt yargýç karþýsýnda dahi týrsmamýþ kendi ipini kendi çekmiþtir. Bu anlattýklarým inanç ve cesaretle ilgilidir. Baþbakan'ýn (yani AKP'nin) bu YAÞ'ta yaptýðý demokrasi mücadelesi deðildir. Bu YAÞ'taki kavganýn temeli yeni oluþturulacak rejimde (Yeþil Demokrasi) ordunun yeni rejime angaje edilmesi, TSK'nin "AKP'nin Ordusu" yapýlmasýdýr. Artýk bu ülkede kendini "devletin asýl sahibi" gören milliyetçi-ýslamcý klik AKP'dir. Bu son durum itibariyle Necdet Özel baþkanlýðýndaki TSK, iktidarýn paylaþýlmasý konusunda (Kürtleri temizlemeyi bana býrak! þartýyla) Ýmam'ýn Ordusu'nun emrine girmeyi kabul etmiþtir. Keþke askeri vesayet yýkýlsaydý, keþke polis-asker devleti yýkýlsaydý! Bu ülkede artýk bir numara Polis'tir(Emniyet'tir). TSK olacaðý kadar madara olmuþ ve kurtuluþu teslim olup Ýmam'ýn Komutasý'na girmeyi kabul ederek paçayý kurtarabilmiþtir. Vesayet demokrasisini kýracaðýz þiarýyla %50 oy alan AKP, bu gücünü otokrasi yaratmada kullanacaða benziyor. 17 bin Kürt'ü öldüren bir TSK yönetiminin (Jitem, Korucu, Ýtirafçý, Hizbulkontra, Polis) Milli Savunma Bakaný emrinde dahi olsa bir otokratýn (Tayip Erdoðan'ýn) emrinde görev yapmasý demokrasinin özü açýsýndan neyi deðiþtirecektir? Polis gücünü (Allah var, MHP'li polisler hâlâ direniyor!) Gülen Hoca'nýn emrine geçiren AKP Hükümeti, TSK ile anlaþarak Gülen Hoca'nýn Askerleri'ni yetiþtirmenin yolunu açmýþtýr. Tevatür edilir ki Gülen Hoca'nýn komutanlarý da Ýslam'dan öncedaha çok-milliyetçidirler. Necdet Özel'in 7. Kolordu Komutanýyken Þýrnak'ýn Ballýkaya (Bilika) Köyü yakýnýnda (11 Mayýs 1999 gününde) 20 PKK'linin "kimyasal silahlar"la öldürüldüðü operasyonu komuta ettiði görüntüleri ajanslara (ve You Tube'e) düþtü. Kimyasal silahlarý kullanmanýn bir suç olduðunu herkes bilmektedir. Alman Sol Parti þimdiden bu konuyu kendi parlamentosuna götürmüþ durumdadýr. Bir gecede bir generali birkaç makam atlatarak Genelkurmay Baþkaný yapabilen AKP, görünen odur ki AB, ABD ve diðer ülkelerin yardýmýyla (Irak, Suriye, Ýran, Japonya, Kanada, Rusya) ülkemizde demokrasi maskeli bir otokrasiyi oluþtururken bizlere, AB tipi demokrasiyi getirdim, diye alkýþ tutturacaktýr. Ancak benim bildiðim bundan böyle bu ülkede Polis'in emrinde bir TSK ve onlarýn karýþýmýndan bir "Yeþil Ergenekon" var olacaktýr. (Bakmayýn böyle yazdýðýma: Yanýlmayý gerçekten çok isterim!) Allah hepimizi korusun! BÝYOLOGLAR DERNEÐÝ: Petrol tesisi Lefke'yi yok edecek Biyologlar Derneði, Lefke bölgesinde kurulmasý gündeme gelen petrol dolum tesisi ile rafinerinin bölgeyi yok edeceðini; projeyle ilgili gerçeklerin halkýn gözünden kaçýrýlmaya çalýþýldýðýný savunarak, halký "çevre katliamý" diye nitelediði bu giriþimi durdurmak için harekete geçmeye çaðýrdý. Dernek yönetim kurulu adýna açýklama yapan Hasan Sarpten, CMC sorunu halen kalýcý bir çözüme kavuþturulamamýþken þimdi bölgenin üzerinde yeni "kara bulutlar dolandýðý" görüþünü kaydederek, bugünlerde Lefke'nin iki güzel beldesi konumundaki Cengizköy'e petrol dolum tesisi ve Yedidalga'ya da rafineri kurulmasý için harekete geçildiðini kaydetti. Lefke Belediyesi Baþkaný Mehmet Zafer'in "kurulacak tesislerle ilgili çevre etki deðerlendirme raporunun olumlu olduðunu ve kesinlikle hiçbir çevre kirliliði yaþanmayacaðýný, 300 kiþiye istihdam saðlayacak tesislerle ilgili endiþeleri yersiz bulduðunu ve böylesi bir yatýrýmýn kaçýrýlmamasý gerektiðini" söylemesini eleþtiren Sarpten, þunlarý ifade etti: "Burada en çarpýcý olan, Lefke'nin ciðerine iþlemiþ CMC konusunda bugüne kadar tek bir cümle kurmayanlar, üstelik Dikmen'den sonra adanýn en büyük çöplüðünün yaratýcýsý olanlarýn çevre ile ilgili halen kendilerinde söz söyleme cesareti bulmasýdýr." "HALKIN GÖZÜNDEN KAÇIRILAN BÝLGÝLER" Sarpten, projeyle ilgili söylenenlerin hiçbirinin gerçeklerle baðdaþmadýðýný, birçok bilginin halkýn gözünden kaçýrýlmaya çalýþýldýðýný öne sürerek, gerçeklerin þöyle olduðunu savundu: "1- Bu yatýrýmýn geleceðimizi kurtaracaðý ve halký zenginleþtireceði palavradýr. Milyon dolarlýk 5 yýldýzlý otellerde ne kadar çalýþanýmýz varsa burada da o kadar çalýþanýmýz olacak ve bu tesis de bizi onlar kadar zengin edecektir. 300 milyon dolarlýk bu projenin geliri sermaye sahibi yandaþlardan baþka kimseye hayýr getirmeyecektir. 2- Bu yatýrým çevreye zarar vermeyecek demek olasý deðildir. Her þeyin yolunda ÜRETÝCÝ BÝLGÝLENDÝRME SEMÝNERÝ- Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü, çiftçilere yönelik seminer düzenledi. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði ile Patates Üreticileri Birliði'nin iþbirliðinde Türkmenköy Araþtýrma Ýstasyonu'nda yer alan seminerde, arpa ve patates tarýmý, yetiþtirme teknikleri, adaptasyon çalýþmalarý, hastalýk ve zararlýlar gibi konular baþta olmak üzere bað, zeytin ve turunçgiller konularýnda da enstitünün yürütmekte olduðu projeler hakkýnda bilgi verildi. NORVEÇ'TEKÝ KATLÝAM Polis hatasýný kabul etti Norveç polisi, 22 Temmuz'da 69 kiþinin öldüðü Ütoya adasýndaki saldýrýyla ilgili olarak hata yaptýðýný kabul etti. Anders Behring Breivik'in, 8 kiþinin öldüðü Oslo'daki bombalý saldýrýdan sonra gittiði ve 69 kiþiyi katlettiði Ütoya adasýna ilk yardým çaðrýsýndan ancak bir saat sonra ulaþabilen Norveç polisinin yetkilisi Johan Fredriksen, NRK televizyonuna yaptýðý açýklamada, "polis botunu çok da uygun olmayan bir noktada suya indirdiklerini" söyledi. Fredriksen, kýyýdan adaya ulaþmak için doðru çýkýþ noktasýnýn seçilememiþ olmasýnýn polislere ne kadar zaman kaybettirdiðini ise belirtmedi. gideceðini bile varsaysak, sadece bu tesisin yapýlabilmesi için bile binlerce aðaç kesilecektir. 3- Üstelik petrolün çýkarýlmasýndan taþýnmasýna ve depolanmasýna kadar her safhasýnda tehlike vardýr. Meydana gelen kazalarda büyük çevre felaketleri yaþanýr. Birçok kuþ, deniz canlýsý, balýklar ölür. En iyi teknolojiyle kirliliðin ancak yüzde 20'si ortadan kaldýrýlabilir. Geriye kalanýn olumsuz etkisi yýllarca sürer. 4- Bu tür tesisler, denildiði gibi, birçok ülkede vardýr ama hemen hepsinde yangýnlar ve patlamalar yaþanmýþtýr. Japonya, Çin, Kazakistan, Meksika ve Türkiye'de olduðu gibi birçoðunda ise büyük kazalar yaþanmýþ ve çok sayýda can kaybý olmuþtur. 5- Buna en iyi örnek hemen yaný baþýmýzdaki Türkiye'de bu konuda yaþananlardýr. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 17 Aðustos depreminde TÜPRAÞ dolum tesislerinde yangýn çýkmýþ ve yangýnýn ardýndan köylüler daða kaçmak zorunda kalmýþtýr. 3 yýl sonra 2002 de ayný bölgede Akçagaz dolum tesislerinde yangýn çýkmýþ ve çok sayýda ev yanmýþtýr. 6- Ayrýca, Kalecik'teki benzer dolum tesisinde de sorun yaþanmadýðý tam anlamýyla yalandýr. Kalecik'te son kaza 4 Ekim 2009'da yaþanmýþtýr. Bu tarihte Achilles adlý gemi Kalecik Dolum Tesisleri'ne petrol boþaltýrken tonlarca petrol denize boþalmýþ 3 kilometrelik sahil þeridinin kirlenmesine neden olmuþtur. Bu gün Boðaz Ýskele balýkçýlarýnýn yaþadýðý sýkýntýlarýn temel nedeni bu felakettir." "ÇED RAPORUNU ÝSTEDÝK" Hasan Sarpten açýklamasýnda hazýrlandýðý söylenen ÇED raporunun halktan ve örgütlerden saklandýðýný iddia ederek; Bilgi Edinme Yasasý gereði bu raporu bugün Çevre Koruma Dairesi'nden bir yazýyla talep ettiklerini de açýkladý ve yasa gereði 1 ay içinde raporun kendilerine ulaþmasýyla "raporda belirtilen çevreye verilecek zararlarý" basýn yoluyla kamuoyuna duyuracaklarýný bildirdi. Sarpten, baþta bölge halký olmak üzere tüm halký "çevre katliamýný" durdurmak için harekete geçmeye çaðýrdý. Televizyon, 40 kilometre mesafedeki baþkent Oslo'dan yardým çaðrýsý üzerine yola çýkan özel ekiplerin botu, adaya 3,6 kilometre uzaklýktaki bir noktadan suya býraktýklarýný, oysa kýyýdan sadece 670 metre uzaktaki bir yerden ulaþma imkanlarý olduðunu bildirdi. Polis botunda da problem olduðunu belirten televizyon, içinde polisin bulunduðu kýrmýzý bir þiþme botun görüldüðü bir amatör videosunu yayýmladý. Polis, botun motorunda problem olduðunu, bu nedenle sivillere ait iki tekneyle adaya ulaþtýklarýný, ancak bunun operasyonda gecikmeye neden olmadýðýný açýklamýþtý. Kalem Yalçýn Okut Hitler de seçimle iktidara gelmiþti (2) Deðerli eleþtirmenimin eleþtirisinin 2. maddesi ise þöyle: 2- yazýnýzýn ikinci paragrafýnda ise diktatörlerden bahsetmiþsiniz. adolf hitlere diktatör demiþsiniz. bu kiþi hükümetin baþýna seçimle gelmiþtir ki buda onun diktatör olmadýðýnýn göstergesidir. (altýný ben çizdim.) Banayiammu! der Hýristiyanlar bu gibi durumlarda. Türkçesi: Aman Tanrým! gibi bir þey Hitler Cani sinin, sýrf seçimle iktidara geldi diye diktatör olmadýðýný iddia eden Siyaset Bilimi öðrencilerini ben hocalarý olsaydým, birinci sýnýfta çaktýrýr, ikinci sýnýfa geçirmezdim. Þanslýlar ki, ben hocalarý deðildim! Hayýr, hakkýný yemeyelim; deðerli eleþtirmenim þunu da yazýyor: tabiiki bu sonradan yaptýðý dehþet verici canilikleri haklý kýlmayacaktýr. Ama Adolf hükümete Alman halkýnýn özgür iradesiyle geçmiþtir. (abç) Ne halkýn özgür iradesi arkadaþ?.. Ne özgür iradesi? Nerde özgür irade? Ýnsanlar özgür mü idiler ki, özgür irade lerini kullandýlar?.. Bu özgür irade mavalý, burjuva demokrasilerinin uydurduðu bir kuyruklu yalandýr. Burjuva demokrasileri nin gerçek özünün de burjuva diktatörlüðü olduðu bilinmektedir. Bir deyiþ vardýr: Bana ardaþýný söyle, sana kim olduðunu söyleyim der. Ayný þekilde, bana parti programýný göster, sana nasýl bir parti olduðunu söyleyeyim de denebilir. Hitler in partisinin adý, biliniyor, Nasyonal Sosyalist Parti idi. Birinci Paylaþým Savaþý ndan büyük bir yenilgi ile çýkan Almanya da halk ezik, onuru kýrýlmýþ bir psikoz içerisinde idi. Hem ekonomik, hem psikososyal büyük bir yýkým vardý. Bir yandan savaþta yitirilen genç insanlar, bir yandan iþsizlik, diðer yandan da savaþýn galiplerine ödenen muazzam miktardaki savaþ tazminatý (Okadar ki, o Tazminat Komisyonu üyesi olan ünlü iktisatçý Keynes, bu kadarý da fazla, bukadar insafsýzlýk olmaz diyerek Tazminat Komisyonu ndan istifa etmiþti.) Yine biliniyor ki, yüzde binlere varan bir enflasyon vardý; sigara izmaritleri bileateþ pahasýna gidiyordu. Ýþte o þartlarda Hitler ve arkasýndaki uzmanlarý iki konuyu çok iyi istismar ettiler: Milliyetçilik ve Sosyalizm Partinin adý bu yüzden Nasyonal Sosyalist Parti idi. Ayrýca, yine bilinmektedir ki, Almanya nýn Krupps gibi, Tyssen gibi dev demir-çelik tröstleri ve diðer en kodaman sermaye kesimleri bütün güçleri ile NAZÝ leri destekliyorlardý. Çünkü savaþ demirçelik tekellerinin daha çok silah yapmalarý ve daha çok kâr etmelerinin yolu idi Kaydetmeden geçmeyelim; Nasyonal Sosyalist Partinin bir de terör estiren vurucu-kýrýcý militarist SS birlikleri vardý. Ýþçileri, iþsizleri ve diðer yoksullarý saldýrýlarýyla terörize ederken küçükburjuva tabakalarý da, kurtlu elma þekeri milliyetçilik ile tavlýyorlar dý. Bütün o polis + milis terörüne karþýn, sosyal demokratlar ve komünistler hiç de küçümsenmeyecek oy almýþlardý. Ýþte momentte, sosyal demokratlarýn alçaklýðý bir kez daha kendini gösterdi ve komünistlerle ittifak yapmayý reddederek Nasyonal Sosyalistlerin hükümeti kurmasýna kapý açtýlar Zaten daha yýllarca önce, Rosa yý, Karl Leibnecht i ve diðer komünist liderleri vahþice katlederek yemiþlerdi yiyecekleri boku Sosyal demokrasinin tarihi hep böyle ihanetlerle doludur. Yoksa ne Hitler, Alman halkýnýn özgür iradesi ile iktidara gelebilirdi o ittifak gerçekleþseydi, ne de o acýlarý yaþardý insanlýk. Eleþtirmenim, eleþtirilerinin sonunda Hoþgünüze sýðýnarak, saygýlarýmla diye yazsa da, beni çamur atmakla ve demagojik tavýr içinde olmakla itham ediyor ve not diyerek bana tavsiyelerde bulunuyor: not: bir kiþiyi, bir hükümeti, bir düþünceyi, bir eylemi veya herhangi bir þeyi sevmek durumunda deðilsiniz ama çamur atmak çok farklý bir þey sayýn yalçýn. sýrf sevmediðiniz ve tasvip etmediðiniz þeyler için takýndýðýnýz demagojik tavrýnýz ileride insanlar tarafýndan fikirlerinizin hafife alýnma riskini doðurur ki bunu isteyeceðinizi hiç sanmýyorum. Biz ne diyoruz, eleþtirmenimiz ne yazýyor Biz; gemileri yaktýk, kapitalist sistem yýkýlmalýdýr diyoruz, eleþtirmenimiz, hafife alýnmaktan endiþe ediniz diyor. Benden de not: Eðer eleþtirmenim adý müstear bir ad ise ve tahmin ettiðim kiþi ise çok üzülürüm

9 11 Aðustos 2011 Perþembe Tünel ALINTI TÜRKÝYE FIRSATÇI BÝR AKTÖR HALÝNE GELDÝ Türkiye, bölgedeki birçok ülkede demokrasinin derinleþmesine götürecek eðilimlere destek verirken, kendi içindeki yönetim tam tersi yönde hareket ediyor. Erdoðan yönetimindeki Türkiye, fýrsatçý bir aktör haline geldi. Türkiye, Amerikan stratejisinin gerilemesi doðrultusunda bölgede bir boþluk görüyor ve bu boþluðu diplomasi, ticaret ve askeri güç karýþýmýyla doldurmayý düþünüyor. Erdoðan'ýn performansýný, Putin'inkiyle karþýlaþtýrmak mümkün. Buna raðmen Erdoðan'ýn, Putin gibi kendi taleplerini halkýnýn istekleriyle örtüþecek biçimde formüle etmekteki baþarýsýzlýðý üzüntü verici. Türkiye'nin hiçbir þekilde bir imparatorluða dönüþmesi mümkün deðil. Türklerin çoðunluðu da bunu istemiyor. Özellikle de bu, despot rejimin zuhur etmesi anlamýna gelecekse EMÝR TAHERÝ (Þark ül Evsat gazetesi/londra) DÝPNOT CHP'nin ciddi saðlýk sorunlarý olan tutuklu milletvekili Prof.Dr. Mehmet Haberal, AÝHM'ye ihtiyati tedbir baþvurusunda bulundu. ÝMSAKÝYE ARÞÝV TARÝH 8 TEMMUZ 2010 Ankara'nýn toplumumuza dayatmalarý, bugüne dek Türkiye'ye hiç ses çýkarmamýþ olan þükrancý kesimlerimizin de sonunda sabrýný taþýrdý... Ýþte Serdar Denktaþ'ýn isyanlarý... KKTC'den Türkiye'ye 1,5 milyar dolar... Gözden kaçmayanlar... ÝÇ MESELELER VE MÝSAK-I MÝLLÝ AKP Hükümeti Misak-ý Milli falan tanýmýyor. Baksanýza, Kýbrýs'ýn kuzeyini bir il gibi görmesi, burada sürdürdüðü saçma sapan et ve týrnak siyaseti yetmedi. Azerbaycan ile iki ülke tek millet muhabbeti de az geldi. Suriye de meðer iç meselesiymiþ Türkiye'nin. Sanki Türkiye Cumhuriyeti deðil de, üç kýtaya yayýlmýþ Osmanlý Ýmparatorluðu. Gerçek iç meselelerinin dýþýnda kalmasý, kendi iç meselelerine yabancýlaþmasý herhalde, dýþ meseleleri ýsrarla iç mesele saymasýndan kaynaklanýyor olsa gerek. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Türkiye ile iliþkiler en üst düzeyde uyum içinde gidiyor. Bu iþbirliðiyle, KKTC adým adým çok daha güzel günlere ulaþacak. Ýrsen KÜÇÜK VÝRGÜL AMPULÜN IÞIÐI VE DENÝZ FENERÝ Deniz Feneri AKP iktidarýnýn kara kutusu. Öyle görünüyor ki, dosyanýn içinde iktidar odaklarýný ve bizzat AKP'yi rahatsýz edecek çok mesele var. Yargýlama sürerken soruþturmalara müdahale edilmesi de bundan, Türkiye basýnýnýn Deniz Feneri yokmuþ gibi davranmasý da bundan. AKP'nin ampulü kör etmiþ gözlerini, koskoca Deniz Feneri'ni görmüyorlar Bu nedenle yakýnda kapatýlýrsa hiç þaþýrmayýn. Bugünkü Ýftar Yarýnki Ýmsak NAMAZ Sabah Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Türk liderliði, Suriye'deki geliþmelerle ilgili zorlayýcý davranýyor. Þam, Ankara'yý kabaca tersliyor. Türkiye için daha fazla bastýrmak, Suriye'ye müdahale etmek; geri adým atmaksa mahcup olmak anlamýna geliyor. Mahcup olmamak, Suriye'nin geri adým atmasýný gerektiriyor, ki Þam, ABD'nin kredi notu düþürülmüþken, hiç de öyle yapacak gibi görünmüyor. Erdoðan'ýn mantýklý davranýp davranmadýðýný tarih gösterecek. Erdoðan, sabýrlarýnýn tükenmekte olduðunu; ayrýca, 850 kilometrelik ortak sýnýr ve 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... kültürel-tarihi baðlar göz önüne alýndýðýnda, Suriye'de yaþananlarýn Türkiye için 'iç mesele' olduðunu söyledi. Bu, Erdoðan'ýn Türkiye'nin Suriye'ye müdahale edebileceði yönündeki ilk imasýydý ve o meþhur ani patlamalarýndan biri gibi görünmüyordu. Sünni Araplarýn kulaðýnýn kendisinde olduðunu bilen Erdoðan, bu sözleri hesaplý kitaplý bir gözdaðý mahiyetinde dile getirdi. Þam ise Türkiye'nin Suriye'deki þiddeti kýzýþtýrma giriþimini boþa çýkardý. Suriye ordusu yüzlerce can aldý, fakat Türk müdahalesi de savuþturuldu. Türk istihbaratý, KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Erdoðan boyundan büyük iþlere mi kalkýþýyor? þimdi her þeye baþtan baþlamak gibi nahoþ bir mesaiyle yüz yüze. Türkiye'yi rahatsýz edecek biçimde, Þam veya Halep'te isyanýn esamesi okunmuyor. Ankara'nýn Arap dünyasýnda 'Türk modelinin yükseldiði' iddialarý, Suriye'de doðruluk arz etmiyor. TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner'in dediði gibi "Deðiþim bahar olarak tanýmlanýyor olsa bile, bölgeye ölümcül bir kýþ da gelebilir." Türkiye'nin çabalarý, Avrupa'da da heyecanla karþýlanmýyor, zira Ankara'nýn eski sömürgesine yönelik toprak hevesleri olduðundan þüphe duyuyorlar. Türkiye için bir talihsizlik de, Suriyeli 'mültecilerin' evlerine dönmeye baþlamasý. Bu da 'insani müdahale' gerekçesini ortadan kaldýrýyor.( ) Erdoðan, Batýlý güçlerin Suriye konusunda bir BM Güvenlik Konseyi kararý çýkartacaðý beklentisi üzerinden ilerliyor. Erdoðan boyundan büyük iþlere mi kalkýþýyor? Þu an Erdoðan'ýn kendine güveni, ordudaki paþalar üzerinde hâkimiyet kurmasý nedeniyle hiç olmadýðý kadar yüksek, fakat tam da bu sebeple Türkiye'nin sýnýrlarý ötesinde güç kullanma kapasitesi zedelenmiþ olabilir. Erdoðan'ýn Türk ordusunun üst komuta kademesine karþý kazandýðý zaferin ardýndan tedirgin bir sükûnet hâkim. Erdoðan'ýn zaferini pekiþtirmesi gerekiyor. En baþta ordunun diðer devlet kurumlarýnýn seviyesine çekilmesi ve ordu bütçesinin sivil denetime tabi kýlýnmasý lazým. Bunlar zaman alacak ve ordu sorun olmaya devam edecek. Hükümet yanlýsý medya, Yüksek Askeri Þura'nýn yýllýk toplantýsýnda Erdoðan'ýn toplantý masasýnýn baþýnda tek baþýna oturmasýný dönüm noktasý olarak sunuyor. Fakat iþler o kadar basit deðil. Türk karakterindeki iki zýt özellik, bu süreçte birbirine üstün gelmek için mücadele edecek: Ýddialý davranýp hayranlýk kazanmak ve zevahiri kurtarmak. (Hindistan'ýn eski Türkiye büyükelçisi M. K. BHADRAKUMAR/Asia Times/ 9 Aðustos 2011)

10 10 11 Aðustos 2011 Perþembe GÜNEYDEN... KONTROLLÜ PATLAMALAR PANÝÐE SEBEP OLDU Polisin, Palodia civarlarýndaki Ay. Filas atýþ alanýnda, bölge sakinlerine haber vermeden dün sabahýn erken saatlerinde el yapýmý havai fiþekleri kontrollü bir þekilde patlamasýnýn bölgede paniðe sebep olduðu haber verildi. Simerini gazetesi Mari'deki deniz üssünde bulunan patlayýcýlarýn infilak etmesi ve Palodia'daki kýþlada büyük miktarda patlayýcý ve yakýtýn bulunduðuna iliþkin haberlerden dolayý Palodia bölgesinde kalanlarýn, sabahýn erken saatlerinde duyduklarý patlama sesleri nedeniyle korktuklarýný ve panik olduklarýný yazdý. Habere göre Polis bölge halkýnda sebep olduklarý endiþeden dolayý özür diledi. Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ise vatandaþlarýn psikoloji ve sinirleriyle oynanamayacaðý eleþtirisinde bulundu. Kuzey Kýbrýs Turkcell, 12. yýlýný kutladý n Gecede, bu yýl Kuzey Kýbrýs Turcell'de 5'inci yýlýný dolduran 24 ve 10'uncu yýlýný dolduran 17 çalýþan olmak üzere, toplam 41 isme "kýdem altýný" ile plaketleri de verildi. Kuzey Kýbrýs'ýn iletiþim lideri Kuzey Kýbrýs Turkcell, 12'nci kuruluþ yýldönümünü, tüm çalýþanlarý bir araya getiren etkinlikle kutladý. "Daha fazla hayat" kavramýný öne çýkaran ve "geleceðin kalbi olmaya" odaklanan Kuzey Kýbrýs Turkcell ailesi, Port Cratos'da yer alan gecede, hem baþarýyla geride býrakýlan bir seneyi daha kutladý, hem de yeni projeler için yeni bir dönemin ilk adýmýný attý. 12'nci Kuruluþ Yýlý kutlama gecesine tüm çalýþanlarýn yanýsýra, Turkcell Uluslararasý Ýliþkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Lale Saral Develioðlu ve Kuzey Kýbrýs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktörü Günay Çerkez de katýldý. 12 yýlý özetleyen kýsa bir film gösteriminin de yapýldýðý gecede, Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu, þirketin bugünlere gelmesinde çok önemli rolü bulunan tüm çalýþanlara teþekkür etti. Fellahoðlu, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in çalýþanlarýna ve insana yatýrýma büyük önem verdiðini anlatarak, bu hassasiyetin, bundan sonra da süreceðini belirtti. "Kýbrýs'a kesintisiz iletiþim özgürlüðünü yaþatmaya ve iletiþim alanýnda, hep daha fazlasýný sunmaya devam edeceðiz" diyen Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu, kalýcý ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinde 12 yýldýr olduðu gibi, bundan sonra da öncü olacaklarýný sözlerine ekledi. Gecede, bu yýl Kuzey Kýbrýs Turcell'de 5'inci yýlýný dolduran 24 ve 10'uncu yýlýný dolduran 17 çalýþan olmak üzere, toplam 41 isme "kýdem altýný" ile plaketleri de verildi. YAKIN DOÐU BANK'IN ÇATALKÖY ÞUBESÝ- Yakýn Doðu Bankasý'nýn Çatalköy þubesi, kuruluþun onuncu þubesi olarak hizmete baþladý. Yakýn Doðu Bankasý'ndan verilen bilgiye göre; açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Yakýn Doðu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ, üniversitenin bünyesinden çýkan bankanýn ekonomik hayat içerisinde güçlü bir kuruluþ haline geldiðini ifade etti. Bankanýn büyümeye devam edeceðini belirten Bektaþ, þöyle dedi: "Bugün için, kendi ölçeðimizi büyütüyoruz ama hedefimiz yurtdýþýnda da þubeleþme ve banka sahibi olmaktýr. Banka çalýþanlarýmýz da vizyonlarýný ona göre tayin edecekler. Hayal ettiðimiz herþey gerçekleþti. Birkaç yýl önce hastanemiz olacak dediðimizde, hayal gerçek oldu. Þimdi o arkada kaldý. Daha büyük hayallerimiz olduðunu, Kurucu Rektörümüz Suat Günsel adýna ifade etmek istiyorum". KEMAL ÞEMÝLER ANILDI- Lefkoþa Sancaðý Serdarlarýndan Kemal Þemiler, 39'uncu ölüm yýldönümünde Lefkoþa'daki mezarý baþýnda düzenlenen törenle anýldý. Þemiler'i anma törenine, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teþkilatý Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora, ve TMT Derneði üyeleri ve silah arkadaþlarý katýldý. MT Derneði Baþkaný Yýlmaz Bora anma töreninde yaptýðý konuþmada Þemiler'in vatan, millet, bayrak sevgisi ve büyük Türk Ulusu'na baðlýlýðýný her zaman gösterdiðini ve TMT yeraltý teþkilatýnýn ortaya çýkmasýnda, ayný zamanda polis, jandarma ve gardiyanlarýn Teþkilatýn oluþumuna katký yapmasýnda önemli rol oynadýðýný anlattý. SINIRLARIN DENETÝMÝ ÝÇÝN AB DESTEÐÝ AB'nin dýþ sýnýrlarýn denetimi ve vizelerle ilgili konular için AB'ye üye olan ve olmayan devletlere verdiði ödeneðin, 2012 yýlýnda, 2011 yýlýna oranla yükseltilmesi önerisi üzerine, Güney Kýbrýs'ýn bu ödenekten 7 milyon Euro almasýnýn öngörüldüðü haber verildi. Haravgi gazetesine göre Avrupa Komisyonu, dýþ sýnýrlarýn denetimi ve vizeler için 2011 yýlýnda verilen 268 milyon Euro'luk ödeneðin, 2012 yýlýnda 370 milyon Euro'ya yükseltilmesini önerdi. Gazete bu durumunda Güney Kýbrýs'ýn alacaðý ödeneðin 3 milyon Euro'dan (2011) 7 milyon Euro'ya (2012) çýkarýlmasý öngörüsünde bulunulduðunu kaydetti. DERVÝÞ EROÐLU'NUN AÇIKLAMALARINA TEPKÝ Derviþ Eroðlu'nun Erenköy direniþinin yýldönümü nedeniyle burada düzenlenen törende yaptýðý açýklamalara, Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nden tepki geldi. Fileleftheros gazetesine göre Çevreciler, "Erenköy cebinin, Lefke-Dillirga bölgesi sakini Kýbrýslý Türkler ve Rumlara sýkýntý yaþattýðýný, ayrýca Türk uzlaþmazlýðýnýn simgesini teþkil ettiðini" savundu. Habere göre Çevreciler, Hristofyas'ýn, geçmiþte Tasos Papadopulos hükümeti tarafýndan sunulan "Erenköy barikatlarýnýn açýlmasý" talebini yinelemesi gerektiðini de belirtti. Çevreciler ve Ekologlar Hareketi, Dillirga bölgesinde güvenlik ve iþbirliði koþullarýnýn yaratýlmasý için Erenköy cebinin daðýtýlmasý ve Kýbrýslý Türklerin BM gözetimi altýnda yeniden köylerine yerleþtirilmesi gerektiðini savundu. BAF'A DEV RUS YATIRIMI Rusya'nýn önde gelen zenginlerinin, Aþaðý Baf'ta, Katar'ýn Güney Lefkoþa'daki yatýrýmýnýn büyüklüðüne yaklaþan turistik ve ticari bir yatýrýmda bulunmaya hazýrlandýklarý belirtildi. Baf Belediye Baþkaný Savvas Vergas'ýn, Ruslarýn yapacaðý yatýrýmla ilgili planlar hakkýnda bilgilendirilmek üzere Moskova'ya davet edildiðini yazan Fileleftheros, Vergas'ýn bu amaçla 16 Aðustos'ta Rusya'ya gideceðini kaydetti. RUM SÝYASÝ PARTÝLER BAN'IN RAPORUNDAN MEMNUN DEÐÝL Rum siyasi partilerinin, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un Kýbrýs sorunuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunduðu rapor taslaðýndan memnun olmadýklarý, Genel Sekreter'in rapor taslaðýnýn Rum partilerin beklentilerinin altýnda olduðu ifade edildi. Simerini, "Partiler Memnun Olmadý... Genel Sekreterin Rapor Taslaðý Beklentilerinin Altýnda" baþlýklý haberinde, Ban'ýn rapor taslaðýndan memnun olmayan siyasi partilerin Baþkan Dimitris Hristofyas'ýn strateji deðiþikliði yapmasýný istediklerini yazdý. Habere göre partiler, Ankara'nýn "kýþkýrtýcý tavrýyla" ilgili raporda herhangi bir ifade yer almamasýný da kýnadýlar.

11 11 Aðustos 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... ÝNGÝLTERE'DE OLAYLAR YAYILIYOR Siyasetçiler aciz, polis sokaklara teslim Üç gün önce Londra'nýn kuzeyinde baþlayan isyan, ülkenin birçok yerine sýçradý. Olaylarda bir kiþi daha hayatýný kaybederken, gözaltýna alýnanlarýn sayýsý 525'e ulaþtý. Londra'da Mark Duggan adlý bir gencin polis kurþunuyla öldürülmesinin ardýndan baþlayan olaylar yayýlarak sürüyor. Siyah nüfusun aðýrlýklý olduðu Londra'nýn kuzeyindeki Tottenham kentinde baþlayan olaylar Birmingham, Liverpool, Bristol ve Brixton'a da sýçradý. Londra'da baþlayan isyan dalgasýnda polis araçlarý ve iþyerleri ateþe veriliyor. Londra Ýtfaiye Örgütü'nün, yaðma ve kargaþanýn hâkim olduðu Londra sokaklarýndaki yangýnlara yetiþmekte güçlük çektiði belirtiliyor. Olaylar üzerine tatilini yarýda býrakýp Ýngiltere'ye dönen David Cameron, yaptýðý açýklamada "olaylara karýþan herkesin cezalandýrýlacaðýný" söylerken, 6 bin polisin görev aldýðý Londra'da bu gece 16 bin polisin görev yapacaðýný ve Parlamento'nun yarýn olaðanüstü toplanacaðýný söyledi. Cameron'un açýklamalarýndan birkaç saat sonra ise 26 yaþýnda bir genç Güney Londra'nýn Croydon bölgesinde vuruldu ve hayatýný kaybetti. Sky News'un haberine göre Cumartesi'den bu yana 525'den fazla kiþi gözaltýna alýndý. Independent gazetesi "Londra yanarken" polis ve siyasetçilerin acz içinde olduklarýný belirtirken, Times, polisin sokaklara teslim olduðunu yazdý. Independent yazarý Paul Wallely "Ayaklanmalarýn çoðunlukla kentlerin yoksul kesimlerinde, toplumsal yabancýlaþmanýn ve iþsizliðin özellikle gençler arasýnda yaygýn olduðu yerlerde yaþandýðýna'' dikkat çekti. Sky News muhabiri Martin Brunt'a göre, bu gece 16 bin polisin görev alacaðý Londra'da, olaylarýn artmasý durumda polis plastik mermi kullanabilir. Sosyolog Zygmunt Bauman ise Londra'daki hareketi deðerlendirdiði makalesinde þu ifadeleri kullandý: "Bu ayaklanma 'ekmek' ayaklanmasý, açlýktan kaynaklanan bir ayaklanma deðil. Bu, 'eksik ve dýþlanmýþ tüketicilerin' isyaný." (bianet.org) Jackie Kennedy'nin sesinden tarihi açýklamalar ABD'nin suikasta uðrayarak hayatýný kaybeden efsane baþkaný John F. Kennedy'nin eþi Jackie Onassis Kennedy'nin kocasýnýn ölümünün arkasýnda dönemin baþkan yardýmcýsý Lyndon Johnson'ýn olduðuna inandýðý ortaya çýktý. Yakýnda ifþa edilecek ses kayýtlarýnda, Jackie Kennedy'nin kocasýnýn öldürülmesinin arkasýndaki gerçekleri açýkladýðý öne sürüldü. Ýngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ABD'nin eski first lady'si, Kennedy suikastýnýnarkasýnda Johnson ile Teksaslý bazý gruplarýn olduðuna inanýyordu. Onlarca yýl gizli kalan kasetlere göre, first lady, kocasýnýn öldürülmesinin ardýndan baþkan olan Johnson'ý, suikastý planlayan kiþi olarak görüyordu. Jackie Kennedy, Johnson'ýn suikastý ABD'nin güneyindeki iþadamlarýyla düzenlediðini ve Kennedy'yi vuran kiþi olarak bilinen Lee Harvey Oswald'ýn büyük bir komplonun küçük bir parçasý olduðunu düþünüyordu. Teksas doðumlu olan Johnson, Kennedy'nin ölümünden sonra onun görevini devralarak baþkan oldu. SUÝKASTIN HEMEN ARDINDAN ANLATMIÞ Jackie Kennedy'nin suikastýn arkasýndaki gerçekleri anlattýðý belirtilen kasetler, tarihçi Arthur Schlesinger tarafýndan kaydedildi. Boston kentindeki Kennedy Kütüphanesi'nde bulunan kasetlerin kayýt tarihi Daha sonra Yunan milyarder Onassis ile evlenen Jackie Kennedy, kasetlerin ancak ölümünün üzerinden 50 yýl geçtikten sonra yayýnlanmasýna izin verdi. Onassis'in ailesinin intikam için hedef alýnabileceðinden korktuðu için bu kararý aldýðýný düþünülüyor. Onassis, 1994 yýlýnda 64 yaþýndayken kanserden hayatýný kaybetti. Kýzý Caroline Kennedy, annesini doldurduðu kayýtlarý yayýnlama sorumluluðunu üstlendi. Bugün 53 yaþýnda olan Caroline Kennedy'nin, elindeki kasetleri, ailesi hakkýnda televizyon dizisine dönüþtürülmeleri þartýyla, ABC kanalýna, 22 milyon dolar karþýlýðýnda satmak istediði öne sürüldü. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. MARKULLÝ: Görüþmelerin ertelenmesi ihtimali yok Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin; Güney Kýbrýs'ýn, Ekim ayýnda, ileri sürülen "Münhasýr Ekonomik Bölgesinde" yeraltý kaynaklarýnýn tespit edilmesi amacýyla baþlatacaðý çalýþmalara yönelik "Türk tehditleri" bulunduðunu iddia edip dikkati buna çekmek amacýyla AB'deki mevkidaþlarýna, Avrupa Komisyonu Komiserlerine ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine mektup göndereceði bildirildi. Alithia gazetesi, Markulli'nin dün bir radyo kanalýna yaptýðý açýklamada, ileri sürdükleri "Türk tehditlerinin", Rum Yönetimi'nin yeraltý kaynaklarýnýn araþtýrýlmasýna iliþkin planlarýný deðiþtirmeyeceðini söylediðini yazdý. Habere göre, Markulli, yeraltý kaynaklarýna iliþkin araþtýrmalarýn olumsuz etkilenmemsi açýsýndan, müzakerelerin, Ankara'nýn uyardýðý þekilde birkaç ay ertelenmesi olasýlýðýnýn bulunup bulunmadýðý sorusuna karþýlýk, böyle bir þeyin bulunmadýðýný, müzakerelerin etkileneceðini söyleyenin Türkiye olduðunu; bu görüþü hiç kimsenin hatta BM Genel Sekreteri'nin bile Yatýrýmlar için Ýsrail-Güney Kýbrýs ittifaký Fileleftheros gazetesi, yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Ýsrail'de yayýmlanan "Globes" isimli ekonomi dergisinin, "Ýsrail'in; Güney Kýbrýs ve Ýsrail'in doðalgaz sanayinin geliþtirilmesi amacýyla önemli yatýrýmlarýn cezp edilmesi için ortak kampanya planlama arzusu içerisinde olduðunu" yazdý. Gazete, dergiye dayanarak, söz konusu kampanyanýn planlanmasý ve ileriye götürülmesi görevinin Ýsrail hükümeti tarafýndan, Altyapý Bakanlýðý Genel Müdürü Shaul Cemax'a havale edildiðini belirtti. Habere göre dergide ayrýca doðalgazýn, iki paylaþmadýðýný savundu. "Türkiye'nin tehdidini þu anda yerine getirmesi, bir veya iki savaþ gemisiyle bölgede gözükmesi ihtimaline" iliþkin bir soru üzerine Markulli, araþtýrmayý yapacak olan þirketin Amerikan þirketi olduðunu, yani Türkiye'nin, Amerikan çýkarlarý ve þirketleriyle ve Amerikan hükümetiyle karþý karþýya geleceðini ve Türkiye'nin, herhangi bir faaliyeti için ciddi bir þekilde düþünmesi gerekeceðini ileri sürdü. Markulli, açýklamasýnda ayrýca bilindiði üzere 2008 yýlýnda Türkiye'nin; Norveç gemisinin Güney Kýbrýs parsellerinde ilk araþtýrma yaptýðý esnada, savaþ uçaklarýný gönderdiðini anýmsatarak bu araþtýrmalarýn o zaman da durmadýðýný, durmayacaðýný belirtti. Bu tür araþtýrma yapýlmasýnýn, "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin egemenlik hakký olduðunu söyleyen Markulli, kendilerinin AB üyesi olduðunu, bugün kendilerine savrulan tehditlerin ayný zamanda AB'a yönelik de olduðunu savundu. Kiprianu ve Emiliu ifade vermeye çaðrýlacak Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Mari'ye götürülen patlayýcýlarla ilgili bir belgesinin, patlayýcýlarýn infilak etmesinin ardýndan deðiþtirildiðine iliþkin haberlerin ardýndan, Rum Dýþiþleri eski Bakaný Markos Kiprianu ile Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü Nikos Emiliu'nun bugün konuyla ilgili ifade vermeye çaðrýlacaðý belirtildi. Politis gazetesi, Dýþiþleri Bakanlýðýndan bir çalýþanýn, Bakanlýktaki bir üst düzey görevli tarafýndan kendisine belgelere bazý müdahalelerde ülke arasýndaki iliþkilerde yeni koþullar yaratacaðý da belirtildi. Güney Kýbrýs'ýn Tel Aviv Büyükelçisi Dimitris Hacýargiru'nun açýklamalarýnýn da dergide yer aldýðýný yazan gazete, Hacýargiru'nun, doðalgazýn Güney Kýbrýs için açtýðý fýrsatlardan ve Ýsrail ile olan iliþkilerin iyileþmesinden bahsettiðini belirtti. Habere göre, Hacýargiru ayrýca, Güney Kýbrýs ve Ýsrail arasýnda "Münhasýr Ekonomik Bölgenin" belirlenmesine iliþkin olarak imzalanan anlaþmanýn önemine de vurgu yaptý. bulunmasý talimatýnýn verildiðini itiraf ettiðini aktardý. Bu konunun patlamayla ilgili olarak yapýlan araþtýrmalardan baðýmsýz olarak ele alýnacaðýný kaydeden gazete, bu çerçevede Kiprianu ve Emiliu'nun bugün polise ifade vermeye çaðrýlmasýnýn beklendiðini belirtti.öte yandan Kiprianu yapýlan suçlamalarý reddetti. Alithia gazetesi ise, Mari'deki patlamayla ilgili yapýlan araþtýrmalar çerçevesinde yeni açýða alýnmalarýn olmasýnýn beklendiðini kaydetti. BM GENEL SEKRETERÝ BAN'IN RAPORU... Ekim'deki zirve için sýký bir çerçeve var BM Genel Sekreteri Ban-Ki Moon'un Kýbrýs sorunuyla ilgili geçtiðimiz pazartesi akþamý geç saatlerde BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine sunduðu rapor taslaðý Rum basýnýnda geniþ yer buldu. Haberi "Ban Ekim'deki Ýlerleme ile Cenevre'de Mutabakata Varýlan Planda Israr Ediyor" baþlýðýyla yayýmlayan Politis, Ban'ýn, Ekim'de gerçekleþtirilecek üçlü zirve ýþýðýnda iki toplum liderinin önüne "sýký bir çerçeve" koyduðunu yazdý. Gazete, mümkün olan en kýsa zamanda uluslararasý konferansa gidilmesi için görüþ birliðine varýlmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Ban'ýn rapor taslaðýnýn, Cenevre'deki mutabakatlarýn teyidinden oluþtuðunu yazan gazete, "kýþkýrtýcý" diye nitelediði Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamalarýyla ilgili herhangi bir ifadenin yer almamasýný ise eleþtirdi. Habere göre rapor taslaðýnda, müzakerelerin BM'nin umduðundan fazla sürdüðü ve ilerlemenin çok aðýr olduðu tespitine yer verildi. Ancak Genel Sekreter Ban, ilerleme eksikliðiyle ilgili hiçbir tarafa sorumluluk yüklemedi. Kýbrýs müzakere sürecinin "Kýbrýslýlara ait olarak kalacaðýný" teyit eden Ban, taraflarý "sorumluluk yükleme oyunlarýyla" uðraþmak yerine, "daha dinamik bir müzakere sürecine odaklanmaya" davet ediyor. Gazetenin yorumuyla, bu ifadeyle "BM'nin sürece aktif katýlýmý da mühürleniyor." Habere göre Ban raporda, "Karþýlýklý faydalý bir çözüme yol açmasý için, sürecin yaþayabilir ve muktedir tutulmasý gerekir. Bu amaçla çaba harcanmasý gereken bir zamanda müzakerelerde gayet net bir þekilde belirleyici bir noktaya vardýk. Liderlerden en kýsa zamanda böyle bir çözüme varmalarýný bekliyorum..." ifadelerini kullandý. Gazete, Ban'ýn liderlere, "Ekim ayýnda yapýlacak yeni üçlü görüþmeye kadar tüm ana baþlýklarda görüþ birliðine varýldýðýný ifade edecek pozisyonda olmalarý gerekeceði" mesajý gönderdiðini de yazdý. Ban, bu tarz bir geliþmenin, "müzakereleri sona yaklaþtýracaðýný, BM Güvenlik Konseyi'nden olumlu bir rapor çýkmasýna olanak saðlayacaðýný ve en önemlisi çözümün uluslararasý boyutlarýyla ilgili nihai bir uluslararasý konferans toplanmasý için de yolu açacaðý" deðerlendirmesinde bulundu. Ban'ýn raporunda, "zamanýn çözüme inancýn aleyhine iþlediðini" teyit eden kamuoyu yoklamalarýna atýfta bulunmayý ihmal etmediðini de yazan gazete, müzakerelerde ele alýnan baþlýklara da deðinildiðini ekledi. Buna göre, "Polis" konusunda görüþ birliðinin kayda geçirildiðini ilan eden Ban, bununla birlikte "güvenlik" baþlýðýnýn iç boyutlarýndaki birçok kritik belirsizliðin devam ettiðini vurguladý. "Mülkiyet" konusunda ise, taraflarýn teknik konularla ilgili uluslararasý uzmanlardan yararlanmalarýndan memnun olduðunu dile getiren Ban, bu konuda "resmi görüþmelere dönüþ yapýlmasýnýn çok geciktiði" uyarýsýnda bulundu. Ban, "mülklerin takas þekli ve mülklere yeniden yerleþmeye iliþkin koþullar konusunda temel anlaþmazlýðýn devam ettiðine" de rapor taslaðýnda vurgu yaptý. "Toprak" konusuyla ilgili müzakerelerin de baþlamasý gerektiðine iþaret eden Ban, "taraflarýn, çok taraflý bir görüþmeden önce, yalnýzca sürecin son aþamasý sýrasýnda görüþülmesi gereken bu baþlýkla iliþkili sayýsal veriler ve haritalar konusunda uzlaþmýþ olmalarýndan dolayý bunun önyargýsýz bir þekilde gerçekleþebileceðini" ifade etti. Gazeteye göre Ban, "Yönetim" baþlýðýyla ilgili olarak ise, son raporundan bu yana yurt dýþýndaki temsiliyet ilkesiyle ilgili görüþ birliðine varýldýðýný, ayrýca Birleþik Kýbrýs için baðlayýcý olacak uluslararasý anlaþmalar konusunda anlaþmaya varýldýðýný belirtti.

12 12 11 Aðustos 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Babutsayý soyarým Buz üsdüne goyarým Arkamdan çog gonuþma Bir gün gelir duyarým KÂTÝP BARTLEBY Herman Melville Çeviren: Münir Göle Ýletiþim Yayýnlarý 2008, 63 sayfa "Liderlerin baþarýsý ayný çizgide yürüyecek yeni kuþaklarda yaratacaðý azim ve iradenin yoðunluðu ile ölçülür." Walter Lippmann Kontenjan senatörü bir bayan vardý ya Fuzuli'nin cinsel eðitim görmediðini söylemiþ Söyler miydi þairle çekilmiþ olmasa tenhaya Demek üç yüz yýl önce Leylâ'dan daha iþveliymiþ Cemal Süreya "Mezartaþý çiçekleri" nden "ÖLDÜREN ÞAMPANYA" KONSER VERDÝ- Girne Belediyesi tarafýndan organize edilen I. Girne Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivalin 9. gününde, önceki akþam, pop müzik grubu "Öldüren Þampanya" konser verdi.girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamada, geceye, turistler ile halkýn yoðun ilgi gösterdiði belirtildi. 'Hudutlarýn Kanunu' yeniden Antalya'da 48. Uluslararasý Antalya Altýn Portakal Film Festivali'nde ünlü yönetmen Lütfi Akad'ýn filmi "Hudutlarýn Kanunu" geçen yýl ilk kez baþlatýlan "Pelikülün Ýzinde'' bölümünde, restore edilmiþ haliyle izleyicinin beðenisine sunulacak. Lütfi Akad'ýn 1966 tarihli filmi "Hudutlarýn Kanunu''nda, kaçakçý olmamak için direnen ama koþullara yenik düþerek kaçakçýlýða baþlayan Hýdýr'ýn öyküsü anlatýlýyor yýlýnda düzenlenen Altýn Portakal'da en iyi ikinci filmi seçilen, Yýlmaz Güney'e de En Ýyi Erkek Oyuncu dalýnda Altýn Portakal kazandýran filmin kadrosunda, Erol Taþ, Pervin Par, Tuncer Necmioðlu ve bu yýl Altýn Portakal'da Yaþam Boyu Onur Ödülü'nü alacak usta oyuncu Tuncel Kurtiz de rol alýyor. 64. Cannes Film Festivali'nde gösterilen ve büyük ilgi gören filmin restorasyonu, ünlü yönetmen Fatih Akýn'ýn öncülüðünde yapýldý. Dublin: Bir Þehir, Bir Kitap Dünya edebiyatýna büyük yazarlar kazandýrmýþ Ýrlanda'da her yýl düzenlenen "Dublin: Bir Þehir, Bir Kitap" festivali için 2012'nin kitabý belirlendi. Dublinli okurlar, gelecek yýl Nisan ayýnda Ýrlandalý yazar James Joyce'un "Dublinliler" (Dubliners) adlý öykü kitabýný okuyup tartýþacak. Dublin Belediyesinin öncülüðünde düzenlenen festival, her yýl bir kitabýn geniþ çerçevede deðerlendirilmesini amaçlýyor ve Nisan ayý boyunca eseri ve yazarýný konu alan çeþitli etkinlikler düzenleniyor. Eserlerin festival kapsamýna alýnabilmesi için, konusunun ya da yazarýnýn Dublin ile baðlantýlý olmasý gerekiyor. Altýncýsý bu yýl düzenlenen festival, 2006'da Flann O'Brien'ýn "At Swim-Two-Birds", 2007'de Sebastian Barry'nin "A Long Long Way", 2008'de Jonathan Swift'in "Güliver'in Gezileri", 2009'da da Bram Stoker'ýn "Drakula"sýný kapsamýna almýþtý. Geçen yýl Nisan ayýnda Oscar Wilde'ýn "Dorian Gray'ýn Portresi" adlý romanýnýn ele alýndýðý festivalde bu yýl için belirlenen kitapsa Ýrlandalý yazar Joseph O'Connor'ýn "Ghost Light"ýydý. Festival için James Joyce'un "Dublinliler"inin seçilmesi, ünlü yazarýn hayattayken yayýmladýðý eserlerin telif hakký süresinin gelecek yýl dolmasý açýsýndan da önem taþýyor. Paris'te yaþayan torun Stephen Joyce'un telif haklarý üstünde hakimiyet kurarak, aþýrý kýsýtlayýcý bir tutum benimsemesinden yakýnan Ýrlandalý edebiyat çevreleri, edebiyat festivalleri kapsamýndaki etkinliklerin önünün açýlabilmesi için de heyecanla 1 Ocak 2012'yi bekliyor. "SOL ANAHTARI" NAMIK KEMAL MEYDANI'NDA Baraka Kültür Merkezi müzik topluluðu "Sol Anahtarý"nýn, bu akþam saat 20.30'da Maðusa Namýk Kemal Meydaný'nda ücretsiz konser vereceði bildirildi. Merkezden verilen bilgiye göre, Sol Anahtarý gurubu konserde, "Kýbrýs Bizim" ismiyle çýkardýklarý ve adýný "efsane" sanatçý Victor Jara'nýn da içinde bulunduðu grup "Quilapayun" tarafýndan bestelenmiþ ve Intý Illimani tarafýndan dünyaya tanýtýlmýþ "El Pueblo Unido" isimli "devrimci" þarkýdan alan albümüyle, müzik severlerle buluþacak. KANSER HASTALARINA BAHAR GÖKHAN VE ERKAN DAÐLI DAN KONSER Bahar Gökhan ve Erkan Daðlý, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna konser verecek. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, 12 Aðustos Cuma gecesi, saat 21.00'de Gazimaðusa'da Surlariçi'ndeki Venedik Sarayý'nda yer alacak konserin bilet satýþlarý, Harmony Kýrtasiye, Deniz Plaza ve konser gecesi giriþte yapýlacak. Geceden elde edilecek tüm gelir Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne kalacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýr'ýn Marilyn Monreo'su hayatýný kaybetti! Mýsýr'ýn efsanevi kadýn oyuncusu Hind Rostom, 82 yaþýnda Kahire'de yaþamýný yitirdi. Mýsýr sinemasýnýn altýn devri olan 'lý yýllarda, sarý saçlarý ve bakýþlarýyla genellikle ihtiraslý kadýn rolünü oynayan Rostom, kýsa bir sürede ülkenin en iyi bilinen kadýn oyuncusu oldu. "Kahire Ýstasyonu" adlý filmde, Mýsýr'ýn en beðenilen yönetmenlerinden Yusuf Þahin ( ) ile baþrollerini paylaþan oyuncu büyük ilgi çekmiþti. Annesi ve babasý Türk olan Rostom, her zaman güzel hatýrlanmak için 1979'da oyunculuðu býraktý. Rostom'a, sevenleri tarafýndan, "Araplarýn Marilyn Monroe'su" deniliyordu. Mýsýrlý ünlü oyuncu Ömer Þerif (79) gibi Ýskenderiye doðumlu olan Rostom, Þerif'le "Nil Mücadelesi" ve "Aþk Söylentisi" filmlerinde baþrollerde göründü. Son kez Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra görünen yýldýz, ülkesinde yaþanan olaylar hakkýndaki endiþelerini dile getirmiþti. Woody Allen Benigni'yle sette- Londra, Barcelona ve Paris'in ardýndan Avrupa'da film çektiði kentlere Roma'yý da ekleyen Woody Allen'ýn çekimlerine baþladýðý son filmi 'The Bop Decameron'ýn setinden yeni fotoðraflar yayýmlandý. Roma'daki film setinden gelen son karelerde Ýtalyan aktör Roberto Benigni ve Woody Allen birlikte görülüyor. 2012'de gösterime girmesi planlanan 'The Bop Decameron'ýn oyuncu kadrosunda 'Hayat Güzeldir'le Oscar kazanan Benigni'nin yaný sýra; Oscar ödüllü Ýspanyol aktris Penelope Cruz, ABD'li aktörler Jesse Eisenberg ve Alec Baldwin, Ricardo Scarmarcio, Isabella Ferrari, Ornella Muti ve yönetmen Woody Allen da var. Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 11 Aðustos 2011 Perþembe YDÜ YÜKSEK LÝSANS PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ ALACAK Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Akademik Yýlý Güz Dönemi'nde YDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü ve Eðitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan anabilim dallarýna yüksek lisans öðrencisi alacak. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, yüksek lisans programlarýna alýnacak öðrenci sayýlarý þu þekilde saptandý: "Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde: Elektrik - Elektronik Mühendisliði (10), Bilgisayar Ýþletmeciliði (5), Bilgisayar Mühendisliði (10), Ýnþaat Mühendisliði (5), Makine Mühendisliði (5), Ýç Mimarlýk (5), Mimarlýk (12), Matematik (10), Biyomedikal Mühendisliði (5), Gýda Mühendisliði (5). Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde; Uluslararasý Ýliþkiler (15), Ýþletme (15), Bankacýlýk ve Finans (15), Hukuk (5), Türk Dili ve Edebiyatý (15), Radyo - Televizyon ve Sinema (10), Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (15), Gazetecilik (10), Avrupa Birliði Ýliþkileri (15), Güzel Sanatlar ve Tasarým (10), Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (15), Ýnsan Kaynaklarý (15), Ekonomi (15), Uygulamalý Psikoloji (10). Saðlýk Bilimleri Enstitüsü bünyesinde etkinlik gösteren Beden Eðitimi ve Yüksek Okulu'nda Beden Eðitimi ve Spor (10), Eczacýlýk Fakültesi'nde Farmakognozi (2), Farmasötik Botanik (1), Analitik Kimya (2), Farmasötik Kimya (2), Farmasötik Teknoloji (2), Biyokimya (2), Farmakoloji (2), Toksikoloji (2), Saðlýk Bilimleri Fakültesi'nde, Besin ve Beslenme Bilimleri (6), Týbbi Beslenme Tedavisi (6), Hemþirelik (8), Týp Fakültesi'nde Biyokimya (1), Fizyoloji (1), Mikrobiyoloji (1), Farmakoloji (1), Fizyoloji ve Mikrobiyoloji programlarýna Týp Doktoru ve Biyolog, Biyokimya programýna Týp Doktoru, Biyolog, Biyokimyager ve Kimyager, Farmakoloji programýna ise Týp Doktoru ve Eczacýlar müracaat edebilir. Eðitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise; Eðitim Yönetimi ve Planlamasý (10), Okul Öncesi Öðretmenliði (10), Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi (10), Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (10), Tarih Eðitimi (5), Osmanlýca Paleografyasý (5), Halk Bilimi (5), Çevre Eðitimi (5), Türkçe Eðitimi (10), Ýngilizce Öðretmenliði (10), Eðitim Programlarý ve Öðretim (10). YDÜ yüksek lisans programlarýna müracaat edecek olan adaylarýn, lisans diplomalarý, transkriptleri, kýsa özgeçmiþleri ile birlikte, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na müracaat edip en geç 9 Eylül tarihine kadar aday kayýtlarýný yaptýrýlmalarý gerekiyor. GAÜ giriþ ve burs sýralama sýnavý 26 Aðustos'ta Yurtdýþýnda staj programý ilerliyor n KKTC ROMA TEMSÝLCÝSÝ VECHÝ: "ÜLKELERÝNÝ TANITMANIN NE KADAR ÖNEMLÝ VE BUNUN NE KADAR ZOR OLDUÐUNUN FARKINA VARDILAR" Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bu yýl baþlattýðý yurtdýþýnda staj programý, Kýbrýslý Türk öðrencilerin ülkelerinin sorunlarýný anlamasýna önemli katký saðlýyor. Dýþiþleri Bakanlýðý bünyesindeki Yurtdýþý Uygulama Birimleri Staj Programý çerçevesinde, ülke genelindeki üniversitelerin uluslararasý iliþkiler bölümlerinde okuyan 2. ve 3. sýnýf öðrencilere Londra, Brüksel, Cenevre, Roma, Ankara ve Bakü gibi önemli yurtdýþý temsilciliklerde bu yýl ilk kez uygulanan bir ay süreli staj programýna iliþkin olarak KKTC Roma Temsilcisi Növber Ferit Vechi ile öðrenciler Nahide Tansel ve Deren Fýrat, AA muhabirine konuþtular. "Stajlarýnda, ülkelerini tanýtmanýn ne kadar önemli ve bunun ne kadar zor olduðunun farkýna vardýlar" diyen Vechi, Kýbrýs'tayken bunun Üniversite yerleþtirmeleriyle ilgili açýklama n "ÖNCE GENEL YERLEÞTÝRMELER YAPILACAK, AKABÝNDE KKTC KONTENJANLARI ÝÇÝN MÜRACAAT YAPAN ÖÐRENCÝLER YERLEÞTÝRECEK" Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü, üniversite yerleþtirmeleriyle ilgili açýklama yaptý ve her yýl olduðu gibi bu yýl da yerleþtirmeleri çalýþma programlarý doðrultusunda Türkiye Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nin, öðrencilerin tercih forumlarýndan gerçekleþtireceðini belirtti. Müdürlük, önce genel yerleþtirmelerin yapýlacaðýný, akabinde yine ÖSYM'nin, KKTC kontenjanlarý için müracaat yapan öðrencileri yerleþtireceðini kaydetti. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz, yazýlý açýklamasýnda, ÖSYM'nin düzenlemiþ olduðu YGS ve LYS sonuçlarýný basýna açýklamama kararý doðrultusunda, sýralama ile ilgili çalýþmayý basýnla bölüþmemek durumunda kaldýklarýný, ancak aile veya öðrencileri puan türündeki sýralamalarý hakkýnda bilgilendirdiklerini belirtti. Kavaz, "YÖK kontenjan talebimizi, her zaman olduðu gibi Bakanlýðýmýz ve Devlet Planlama Örgütü Müsteþarlýðý iþbirliði sonucunda belirledik. Yerleþtirmeler sonucunda öðrencilerimize her türlü iþlemlerinde Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi olarak yardýmcý olacaðýz" dedi Öðretim Yýlýnda TC Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafýndan KKTC uyruklu öðrencilere yönelik olarak düzenlenen üniversite giriþ ve burs sýnavý 26 Aðustos'ta yapýlýyor. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, sýnav GAÜ Yerleþkesi Karmi Kampüs'ünde yapýlacak. Açýklamada, "düzenlenecek tek sýnav ile öðrenci adaylarýnýn Karmi Kampüs dýþýnda, üniversitenin Ýngiltere, Singapur ve ABD kampüslerinde küresel yüksek öðretime baþlama fýrsatý yakalayacaklarý" kaydedildi. Açýklamada, GAÜ giriþ ve burs sýralama sýnavýna girmek isteyen öðrenci adaylarýnýn, KKTC kimlik kartlarý ve 2 adet vesikalýk fotoðraf ile 25 Aðustos Perþembe günü mesai bitimine farkýna varýlamadýðýný, bu tecrübeyle bazý þeylerin bire bir yaþandýðýný belirtti. Vechi, stajyer öðrencilerin temsilciliðin ve kendi iþlerinin zorluðunu gördükten sonra buradaki iþleri daha kolay sandýklarý yönünde bir itirafta bulunduklarýný kaydederek, "Bizim neyle mücadele ettiðimizi gördüler. Biz dünyada tanýnmadýðýmýz için, hayatýmýz burada çok da kolay deðil. Uluslararasý camiada KKTC'ye ne þekilde bakýldýðýný ve bizi kabul etmelerinin nasýl zor olduðunu yerinde tecrübe ettiler" diye konuþtu. ÖÐRENCÝLERÝN GÖRÜÞLERÝ KKTC Roma Temsilciliði'nde bir aylýk stajlarýný Temmuz ayýnda tamamlayan Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi 2. sýnýf öðrencisi Nahide Tansel ile Girne Amerikan Üniversitesi 3. sýnýf öðrencisi Deren Fýrat, staj programlarýnýn oldukça verimli geçtiðini söylediler. Her iki öðrenci de bu programýn uygulanmasýndan dolayý memnuniyetlerini dile getirirken, daha çok öðrencinin yararlanmasý temennisinde bulundular. Stajyer öðrencilerden Nahide Tansel, uluslararasý toplumda resmi olarak tanýnmayan üniversitelerinde öðrenim hakký kazandýrmak için yapýlan ÖSYM sýnavlarýna (YGS-LYS) KKTC'den 1952 öðrencinin katýldýðý, sýnavsýz geçiþten yararlanmak isteyen meslek lisesi mezunu öðrencilerinin de bu toplam sayý içerisinde olduðunu belirten Kavaz, "Her yýl olduðu gibi öðretim yýlý için de YÖK'ten talepte bulunduðumuz kontenjanlar için YÖK, devletimiz öðrencilerine 82 alanda 166 lisans kontenjan, 30 alanda 56 Önlisans kontenjan, özel yetenekte 13 alanda 29 kontenjan, yüksek lisans programlarýnda 34 alanda 56 kontenjan, doktora düzeyinde 12 alanda 19 kontenjan vermiþtir" bilgisini aktardý. Lisans ve önlisans kontenjanlarý için 25 Temmuz-5 Aðustos tarihleri arasýnda, tercihlerle eþ zamanda öðrencilerin müracaatlarýnýn alýndýðý; doktora, yüksek lisans ve özel yetenek kontenjaný müracaatlarýnýn ise üniversitelerin müracaat tarihlerinden önce alýndýðýný kaydeden Kavaz, Lisans ve Önlisans kontenjan müracaatý toplamýnýn 497 olduðunu ifade etti. Kavaz, Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi olarak öðrencilere her türlü sýkýntýlarýnda ve taleplerinde yardýmcý olduklarýný ve olacaklarýný da dile getirdi. kadar sýnava giriþ için kayýt yaptýrabilecekleri ifade edildi. Sýnav sonucunda baþarýlý olan öðrencilere çeþitli burslarýn daðýtýlacaðý, ayrýca kesin kayýt hakký kazanan öðrencilerin GAÜ Ýngiltere Canterbury, Singapur ve ABD Washinghton kampüslerinde eðitimlerine ek eðitim ücreti ödemeden devam etme hakký kazanacaklarý da kaydedildi. Öte yandan, GAÜ Mimarlýk Tasarým ve Güzel Sanatlar Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Grafik bölümleri ile Sahne Sanatlarý Yüksekokulu Dans bölümü ve Spor Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði, Spor Yönetimi ve Rekreasyon Yönetimi bölümlerine özel yetenek sýnavý ile sýnýrlý sayýda öðrenci alýnacaðý ve bu bölümlere giriþ sýnavý baþvurularýnýn baþladýðý bildirildi. bir ülkenin vatandaþlarý olduklarýný, bu nedenle ciddi anlamda geleceðe hazýrlanmalarý gerektiðini ifade ederken, "Burada kaldýðýmýz süre boyunca anladým ki, kazandýðýmýz tecrübeler, edindiðimiz bilgiler, kendimiz ve ülkemiz adýna yaþanan zorluklar, hiçbir yazýlý materyalden 'okunarak' elde edilecek türden bilgiler deðildi" dedi. Tansel, kendisini staj boyunca en çok etkileyen olayýn KKTC vatandaþlýðý da almýþ olan Ýtalyan senatör Paolo Amato ile buluþmalarýnda yaþandýðýný söyledi. Amato'yu Senatodaki ofisinde ziyaret ettiklerini aktaran Nahide Tansel, þunlarý kaydetti: "Senatör Paolo Amato'nun tüm samimiyetiyle KKTC'ye ve Türk milletine olan sevgisini büyük bir heyecanla anlatmasý, benim için çok önemli bir aný olarak kalacak. Sayýn Amato'nun ofisindeki masasýnda ikinci vataným dediði KKTC'nin bayraðýný bulundurmasý ve sahip olduðu KKTC kimliðini her daim gururla taþýmasý çok þeyler anlatmakta." Deren Fýrat ise stajlarý kapsamýnda görüþtükleri kiþilerden, ileride diplomasi kariyerleri açýsýndan ilham aldýklarýný söyledi. Fýrat, tarihi ve kültürel açýdan zenginlikleriyle bilinen Roma gibi bir kentte "böyle bir deneyimin farklý olduðunu" sözlerine ekledi. 13 KIBRIS RUM KESÝMÝNÝN KREDÝ NOTUNU ''A-''DEN ''BBB''YE ÝNDÝRÝLDÝ Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Fitch, Kýbrýs Rum kesiminin kredi notunu indirdi. Fitch yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Rum kesiminin ''A-'' olan kredi notunu iki kademe birden düþürerek ''BBB''ye çektiðini, kredi notunun görünümünün ise ''negatif'' olduðunu bildirdi. Ýndirimle birlikte Kýbrýs Rum kesiminin kredi notu çöp seviyesi ''junk''ýn sadece iki kademe üzerinde bulunuyor. Fitch kredi notunun indiriminin ''gerçek ve beklenen mali gerilemeyi'' yansýttýðýný ve Kýbrýs Rum kesiminin borçlarýný yeniden finanse etmek için uluslararasý borç piyasasýnda kaynak bulmasýnýn zor olacaðýný beklediðini belirtti. Kuruluþ, Kýbrýs Rum kesiminin elektriðini saðlayan Vasiliko elektrik santralinin devre dýþý kalmasýna yol açan 11 Temmuz'daki patlamanýn ekonomiyi olumsuz etkileyeceðini, böylece bütçe açýðýnýn bu yýl gayrisafi yurtiçi hasýlanýn yüzde 7'sine yaklaþmasýnýn beklendiðine iþaret etti. Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Moody's de geçen ay Kýbrýs Rum kesiminin ''A2'' olan kredi notunu iki basamak düþürerek ''Baa1''e indirmiþti. ABD HALKININ YÜZDE 73'Ü "ÜLKE YANLIÞ YOLDA" DÝYOR ABD'de yapýlan bir kamuoyu yoklamasý halkýn yüzde 73'ünün, "ülke yanlýþ yolda" diye düþündüðünü, yaklaþýk yarýsýnýn ise "ekonomide henüz en kötüsü gelmiþ deðil" görüþünü taþýdýðýný ortaya koydu. Reuters/Ipsos tarafýndan yapýlan kamuoyu yoklamasýna göre, Baþkan Barack Obama'nýn icraatýný onaylayanlarýn oraný da geçen ayki yüzde 49'luk düzeyinden yüzde 45'e geriledi. Kamuoyu yoklamasý, halkýn yalnýzca yüzde 21'i ülkenin doðru yolda olduðunu düþündüðünü gösteriyor. MISIR'DA TRAFÝK KAZASINDA 14 ÖLÜ Mýsýr'ýn Minye kentinde meydana gelen trafik kazasýnda 14 kiþinin öldüðü bildirildi. Yerel On televizyonun haberine göre polis yetkilileri, kazanýn, bir kamyon sürücüsünün aþýrý hýzdan direksiyon hakimiyetini kaybederek ayný istikamete giden ve iþçi taþýyan bir kamyonete arkadan çarpmasý sonucu olduðunu açýkladý. Kazada 3 kiþinin de yaralanarak hastaneye kaldýrýldýðý bildirildi. Mýsýr'da alt yapýsý eksik yol þartlarý ve sürücü hatalarýndan dolayý her yýl 35 binin üzerinde trafik kazasý meydana geliyor ve bu kazalarda ortalama 15 bin kiþi hayatýný kaybediyor. BULGARÝSTAN'DA MÝLYONER SAYISI ARTTI Bulgaristan'da, bir yýlda milyoner sayýsýnýn 66 artarak 492'ye çýktýðý açýklandý. Bulgaristan Merkez Bankasý'nýn internet sitesind yayýmlanan kiþisel mevduat hesaplarýna iliþkin rapora göre, kriz ortamýnda en zengin Bulgarlar servetlerini artýrmayý baþardý. Temmuz 2011 tarihli analiz, 492 kiþisel mevduat hesabýnda toplam 1 milyar 207 milyon leva (yaklaþýk 603 milyon avro) bulunduðunu gösterdi. En zengin Bulgarlarýn kiþisel mevduat hesaplarýnda da ortalama 1 milyon 226 milyon avro olduðu kaydedildi. Þirket finansmanýný konu alan raporun diðer bölümünde de bankalarda yüklü miktarda nakit parasý olan firmalarýn sayýsýnýn bir yýlda 100 artarak 1779'a ulaþtýðý ifade edildi. SURÝYE ORDUSU ÝDLÝB'TEN ÇEKÝLMEYE BAÞLADI Suriye ordusu, ülkenin kuzeybatýsýnda Türkiye'ye yakýn Ýdlib bölgesinden çekilmeye baþladý. Bölgedeki basýn mensuplarý, Ýdlib'e giren silahlý kuvvetlerin çekilmekte olduðunu belirttiler. Suriyeli yetkililerin düzenlediði gezi çerçevesinde bölgede bulunan gazeteciler, otuz kadar askeri personel taþýyýcý ve on kadar askeri kamyonun, Ýdlib kentinin birkaç kilometre güneyindeki Ariha'dan çekilmekte olduðunu kaydettiler. Bir askeri yetkili, Suriye askerlerinin Ýdlib'e ve bölgesine kent sakinlerinin çaðrýsý üzerine girdiðini, hedeflerinin sabotajcýlarý ve silahlý gruplarý yakalamak olduðunu belirterek, "Görevlerini yerine getiren askerler kýþlalarýna dönüyorlar" dedi.

14 14 11 Aðustos 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Eskiden saray ve konaklarda kadýnlara ayrýlan bölüm. Harf okunuþu. 2-Ýnanýlýr, güvenilir. Bir þeyi bulmaya çalýþmak. 3-Devletlerin diplomatik iliþkilerini keserek giriþtikleri silâhlý mücadele, harp. Bir dað sýrasýnýn yamaçlarýndan her biri. 4-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Etkilenme, çaðrýþým veya içe doðmayla akla gelen yaratýcý duygu, düþünce, ilham. En kýsa zaman. 5-Uydu. Ýlave. Zeybek. 6- Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Ters okunuþu "Baþlýk". 7-Birlikte iþ yapan kimselerden her biri, hissedar. Kovma, çýkarma. 8-Bir nota. Öðrenci. 9-Baþtan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven. Kendi kendine söz vererek bir iþi üzerine alma, ant. 10-Altýn, gümüþ gibi madenlerden yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi. Kýþýn yaðar. Bir nota. 11-Damarda dolaþan. Deðerinden çok aþaðý bir fiyata alýnan veya alýnabilecek olan þey. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. D. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý (Life Hospital Yaný) Tel: Ýyigün Eczanesi: Muhtar Yusuf Galleria No:2 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Sok. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Birini, birilerini yöntem veya yasa dýþý davranýþlarýndan dolayý sorguya çekmek (iki kelime). 2-Bir iþi yapmaya hazýr. Tanzimat'tan önce Osmanlý Ýmparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 3-Söylenti. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. 4-Rumcada "Bir". Yanardað aðzý. 5-Harf okunuþu. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 6-Bir nota. Topraðýn kayýp akmasýný veya suyun yayýlmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. Beyaz cila boya. 7-Sert buðdaydan elde edilen, taneleri iri, helva yapýlan un. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Kýrmýzý. 8-Bir erkek adý. Çeþitli gösterilerin yapýldýðý içkili eðlence yeri. 9-Bir nota. Ters okunuþu "Öðütülmemiþ buðday ve tavuk etinden yapýlan bir yiyecek". 10-Osmanlý imparatorluðunda vezir veya yüksek mevkide devlet adamlarýnýn giydikleri bir baþlýk. Olaðandan daha hacimli, olaðaný aþan büyüklüðü olan. 11-Ekilecek yer, mezraa. Hekimlikte kullanýlan çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sývý. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Tehlikeli Miras TV 8 / Saat: 21:00 Yönetmen :Jerome Salle / 2008 Oyuncular :Radivoje Bukvic,Anne Consigny,Andre Agius Ýþ adamý Nerio Winch ölünce, þirketinde iktidar savaþý baþlar. Yönetim kurulu üyeleri eski patronlarýnýn herkesten gizlediði Largo adýnda bir oðlu olduðunu öðrenince þaþýrýrlar. Maceraperest, isyankâr ve savaþçý bir ruha sahip Largo, tehlikeli bir yaþam sürmektedir. Babasýnýn öldüðünü öðrenince, þirketin kontrolünü ele geçirmek için amansýz bir mücadeleye giriþir. Miami Rapsodi TNT / Saat: 23:59 Orijinal Adý: MIAMI RHAPSODY Yönetmen: DAVID FRANKEL Oyuncular: SARAH JESSICA PARKER, GIL BELLOWS, ANTONIO BANDERAS, MIA FARROW Evlilik üzerine eðlenceli saptamalar yapan bir romantik komedi. The Devil Wears Prada / Þeytan Marka Giyer ve Marley & Me / Marley ve Ben'in yönetmeni olarak tanýnan David Frankel'ýn ilk yönetmenlik denemesi olan Miami Rhapsody, Sarah Jessica Parker ve Antonio Banderas'ý bir araya getiriyor. Film, uzatmalý sevgilisinin (Ally McBeal'ýn Billy'si Gil Bellows) evlenme teklifi karþýsýnda paniðe kapýlan genç bir kadýnýn evlilikler üzerine yaptýðý varsayýmlara odaklanýyor. Sex and the City dizisiyle yýldýzý parlayan Sarah Jessica Parker'ýn, diziden birkaç yýl önce ilk baþrollerinden birini üstlendiði filmde, ünlü oyuncu / yönetmen Paul Mazursky de rol alýyor. Karanlýkta Tek Baþýna TV 8 / Saat: 23:00 Orijinal Adý : Alone In The Dark Yönetmen : Uwe Boll Oyuncular : Christian Slater, Tara Reid, Stephen Dorff, Frank C. Turner, Matthew Walker. Yapým : 2005 Edward Carnby, anormal, açýklanamayan ve doða-üstü olaylarla ilgilenen bir dedektiftir. Yine gizemli bir olayý araþtýrýrken, kendisini, psikolojik olarak rahatsýz edici ve ölümcül durumlarla karþýlaþacaðý, 'Gölge Adasý'na götürecek olan bazý ipuçlarý elde eder. Desert Blue CNBC-E / Saat: 23:00 Yönetmen MORGAN J. FREEMAN Oyuncular BRENDAN SEXTON III, KATE HUDSON, CASEY AFFLECK, SARA GILBERT, CHRISTINA RICCI Desert Blue, Kate Hudson, Casey Affleck ve Christina Ricci gibi yýldýzlarý kariyerlerinin ilk döneminde bir araya getiriyor. Kültür araþtýrmalarýyla ilgili Profesör Lance Davidson ile Maggie's World adlý TV programýnýn yýldýzý olan kýzý Skye, California'daki 87 nüfuslu Baxter kasabasýna gelir. Kasabanýn eski günlerine dönme çabalarý ve filme adýný veren Blue'nun altý ay önce ölmüþ babasýnýn fikri olan dev dondurma külahý, profesörün ilgisini çekmiþtir. Derken, kasabanýn ucundaki bir fabrikada imal edilen Empire Cola'nýn sýr olarak korunan konsantre maddesini taþýyan bir tanker devrilir. Konsantre maddeye bulanan þoför ölür. Çevresel Koruma Dairesi ile FSI, profesörü karantinaya alýr. Kasabanýn çoðunlukla yeniyetmelerden oluþan sakinleri de oradan dýþarý çýkamaz. Sonraki birkaç günü kasabanýn sakinleriyle birlikte geçirirler. Ana yollardan öyle uzak bir yerdir ki burasý, televizyondan bile haberleri yoktur. Televizyonun dünyasýna alýþkýn Skye, bir süre sonra çocuklarla, özellikle Blue ile arkadaþ olur. Senarist / yönetmen Morgan J. Freeman ('J' harfine dikkat) oyuncularýný karikatürler yerine, yaþayan karakterlere dönüþtürmüþ. SANTÝAGO'DA 70 BÝN KÝÞÝ GÖSTERÝ DÜZENLEDÝ Þili'nin baþkenti Santiago'da 70 bini aþkýn, ülkenin diðer bölgelerinde de binlerce kiþi eðitim reformu için gösteri düzenledi; çýkan olaylarda 273 kiþi gözaltýna alýndý. AFP muhabiri, göstericilerin yollara barikat kurup ateþ yaktýðý ve bir aracý ateþe verdiðini, polis birliklerinin devlet baþkanlýðýna yürümek isteyen göstericilere göz yaþartýcý bomba ve tazyikli su ile müdahale ettiðini belirtti. KUZEY VE GÜNEY KORE ARASINDA TOPÇU ATEÞÝ Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait Yeonpyeong adasýna yönelik topçu ateþine Güney Kore'nin yine topçu ateþiyle karþýlýk verdiði bildirildi. Yonhab Ajansý'nýn verdiði habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlýðýndan bir yetkili, Kuzey Kore'nin Yeonpyeong adasýna açtýðý topçu ateþinin tatbikat atýþý gibi göründüðünü belirtti. ÇÝN'ÝN ÝLK UÇAK GEMÝSÝ Çin'in ilk uçak gemisi "Varyag" ülkenin kuzeydoðusundaki Dalian limanýnda deneme seferine çýktý. Askeri yetkililer, iskeleti Ukrayna'dan alýnan geminin tamamlanmasýnýn uzun sürmeyeceðini, geminin deneme seferinden dönmesinden sonra donatýmýnýn süreceðini belirtti. EFSANEVÝ KORSAN MORGAN'IN GEMÝSÝ BULUNDU Arkeologlar, Panama açýklarýnda, efsanevi korsan Henry Morgan'a ait olduðu sanýlan batýk gemi buldu. Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Texas Üniversitesi arkeologlarýnýn yürüttüðü araþtýrmada, Colon kenti açýklarýndaki Lajas resifinde tespit edilen batýðýn, kaptan Morgan'ýn beþ gemilik filosuna ait olduðu tahmin ediliyor. MEKSÝKA'DA BÝR ÇOCUÐA KISMI YÜZ NAKLÝ Meksika'da ilk kez, pitbull cinsi bir köpeðin saldýrýsýnda yaralanan bir çocuðun yüzünün bir kýsmýna baþarýlý geçen ameliyatla nakil yapýldý. Nuevo Leon eyaleti sosyal güvenlik enstitüsü sözcüsü, ülkenin kuzeyindeki Monterrey'de cerrahlarýn yaptýðý bu ameliyattan dolayý gurur duyduklarýný ve Raul Carriquez'in iyileþmesinden dolayý da çok mutlu olduklarýný belirtti. Cerrahlarýn, altý saatten fazla süren ameliyatla üst dudaðýn en az yüzde 90'ýný, alt dudaðýn yüzde 60'ýný ve sol yanaðýn yüzde 50'sini yeniden oluþturduðu kaydedildi. Bir sonraki aþamanýn, çocuðun duyarlýlýðýný ve yüzünü hareket ettirme kapasitesini yeniden kazanmasý için alýþtýrmalar yapmak olacaðý belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 11 Aðustos 2011 Perþembe 15 Küçük: KKTC ekonomisinde bu yýl yüzde 4'lük büyüme hedefleniyor Baþbakan Ýrsen Küçük, küresel krize raðmen Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin iyi bir düzeyde olduðunu ve bu yýlýn sonunda yüzde 4'lük büyüme hedeflendiðini söyledi. Küçük, hükümetin 2014 yýlýna kadar altyapý, saðlýk, turizm ve eðitim alanýndaki hedefleri hayata geçirerek, ülkenin yaþam standardýný yükselteceklerini vurguladý. UBP Lapta Bölge Toplantýsý önceki akþam yapýldý. Hükümetin yaptýðý çalýþmalar ve projelerin anlatýldýðý toplantýda bölge halkýnýn sorunlarý da ele alýndý. Lapta Belediyesi Þehit Ýbrahim Nidai Parký'nda gerçekleþtirilen toplantýya UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük ile eþi Gülin Küçük, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Girne Bölgesi milletvekilleri, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, Alsancak Belediye Baþkaný Yücel Atakara, Baþbakanlýk Müsteþarý Hüdaverdi Aksoy ve partililer katýldý. NAMSOY Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, ülkenin çok zor bir dönemden geçtiðini ve bugün en önemli sorunun iþ ve aþ olduðunu belirterek, hükümetin ülkenin güzel günlere ulaþmasý konusunda çalýþtýðýný söyledi. NUMAN UBP Girne Milletvekili ve Girne Ýlçe Baþkaný Necdet Numan da konuþmasýnda, küresel kriz nedeniyle KKTC'nin de sýkýntýlý bir dönemden geçtiðini, ancak bu sorunlarýn Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin iþbirliðinde aþýlacaðýný belirtti. Erken seçim isteyen muhalefet partilerini de eleþtiren Numan, UBP'nin istihdam yönünde verdiði sözleri de yerine getireceðini belirtti. KÜÇÜK Toplantýda konuþan UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, erken seçimin ardýndan göreve gelen UBP Hükümeti'nin çok zor koþullarýn sürdüðü, ekonomisi çökmüþ bir emaneti devraldýðýný söyledi. Baþbakan Küçük, 2 yýllýk sürede, Anavatan Türkiye ile iþbirliði içinde aldýklarý tedbirlerle, ülke ekonomisinde ciddi bir iyileþme yaþanmaya baþladýðýný kaydetti. Güney Kýbrýs, Yunanistan, Ýngiltere gibi birçok Avrupa ülkesini etkileyen küresel ekonomik krize raðmen, KKTC ekonomisinde 2011 yýlýnda yüzde 4'lük bir büyüme beklendiðini dile getiren Baþbakan Küçük, bu büyümenin Türkiye ile iþbirliði içinde alýnan ekonomik tedbirlerin sonucu olduðunu söyledi yýlýnda bütçe açýðýný 100 milyon Türk Lirasý'na indirmeyi, 2012 yýlýnda ise bütçe açýðýný tamamen kapatmayý hedeflediklerini söyleyen Küçük, hükümet olarak, ülke ekonomisini düze çýkartmak ve halka daha fazla hizmet sunmak için çalýþtýklarýný belirtti. Baþbakan Küçük, ülke turizmi ve ihracatýnda ciddi geliþme yaþandýðýný kaydederek, son dönemde yüksek öðrenimde öðrenci sayýsýnýn artmaya baþlamasýnýn da sevindirici olduðunu ifade etti. Altyapý çalýþmalarýna da büyük önem verdiklerini belirten Baþbakan Küçük, ülkede yeni duble yollar yapýlmasý, yol güvenliðinin arttýrýlmasý ve karayollarýnýn Avrupa standartlarýna ulaþmasý yönündeki projelerle ilgili bilgi verdi. Ülkede ucuz ve güvenli saðlýk hizmeti verilmesine olanak saðlamak için çalýþtýklarýný söyleyen Küçük, bu kapsamda 2012 yýlýnda Lefkoþa'ya yeni bir devlet hastanesinin temellerinin atýlmasýnýn gündemde olduðunu bildirdi. Baþbakan Küçük, UBP Hükümeti'nin 2014'te yapýlacak genel seçime kadar, vatandaþlarýn hayat standartlarýný yükseltmek için durmadan çalýþacaðýný vurguladý. Türkiye ile iliþkilerin en üst düzeyde uyum içinde gittiðine de iþaret eden Ýrsen Küçük, bu iþbirliðiyle, KKTC'nin adým adým çok daha güzel günlere ulaþacaðýný söyledi. Baþbakan Ýrsen Küçük konuþmasýnýn ardýndan vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi. ESÝN ÇAKIL, GÜLÝN KÜÇÜK'E VEDA ETTÝ- KKTC'deki görev süresi dolan Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçiliði Müsteþarlarýndan Esin Çakýl, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'e veda ziyaretinde bulundu. UBP'den verilen bilgiye göre Gülin Küçük, Esin Çakýl'a bundan sonraki yaþamýnda ve çalýþma hayatýnda mutluluk, saðlýk ve baþarý diledi. BAÞBAKAN CAMERON: SOKAKLARIMIZDA KORKU KÜLTÜRÜNE ÝZÝN VERMEYECEÐÝZ Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, sokaklarda korku kültürünün var olmasýna izin vermeyeceklerini belirterek, polisin gerekirse tazyikli su kullanabileceðini söyledi. Cameron, Londra'da hafta sonu baþlayan ve Ýngiltere geneline yayýlan yaðma, kundaklama ve þiddet olaylarýyla ilgili bugün ikinci kez yapýlan acil kabine (COBRA) toplantýsýnýn ardýndan açýklama yaptý. Ýngiltere sokaklarýnda dünden bu yana daha fazla polisin görev yaptýðýný, dolayýsýyla daha fazla insanýn gözaltýna alýndýðýný ya da tutuklandýðýný kaydeden Cameron, dün akþam Londra sokaklarýnda yaklaþýk 16 bin polisin güvenliði saðladýðýný ifade etti. Olaylarýn baþladýðý geçen Cumartesi gününden bu yana Londra'da yaklaþýk 750 kiþinin gözaltýna alýndýðýný belirten Cameron, 160'dan fazla kiþinin de tutuklandýðýný söyledi. Cameron, mahkemelerin dün akþam açýk olduðunu, bu akþam da açýk kalacaðýný bildirdi. David Cameron, "Olaylara, karþý koymamýz gerekiyordu ve karþý koyuyoruz da. Ýngiltere'nin en kötü halini gördük, ama ayný zamanda en iyi halini görüyoruz. Milyonlarca insan Facebook'a girerek, polisi destekledi. Toplumlar temizlik operasyonlarý için bir araya geliyor" diye konuþtu. Birmingham, Manchester ve Nottingham gibi þehirlerde dün akþam Londra'dakine benzer þiddet olaylarýnýn yaþandýðýna dikkati çeken Baþbakan Cameron, "Devam eden bu þiddet kabul edilemez ve durdurulacaktýr. Sokaklarýmýzda korku kültürünün var olmasýna izin vermeyeceðiz" dedi. Polise gerekli olan tüm kaynaklarýn saðlandýðýný ve saðlanacaðýný, "sokaklarda düzeni yeniden saðlamak için her türlü önlemin alýnacaðýný" vurgulayan Cameron, bu çerçevede her türlü ihtimalin göz önünde bulundurulduðunu belirtti. Cameron, Ýngiliz polisine plastik mermi kullanýmý yetkisinin verildiðini anýmsatarak, bugünkü kabine toplantýsýnda gerekirse polisin tazyikli su kullanýlabileceði kararýnýn alýndýðýný kaydetti. "Ülkemizde çetelerle ilgili büyük bir sorunumuz olduðu açýktýr" diyen Cameron, sözlerini þöyle sürdürdü: "12-13 yaþlarýnda çocuklarý yaðmalarken, insanlarýn yaralý bir gence yardým ediyor gibi yapýp, eþyalarýný çalarken gördüðümüzde bunlar, toplumda bazý þeylerin çok kötü olduðunu ortaya koyuyor." Cameron bu tür davranýþlarý "bencilce ve sorumsuzca" olduðunu, daha sýký yaptýrýmlarýn þart olduðunu vurguladý. Ýngiltere Baþbakaný Cameron, yarýn acil kabine toplantýsýnýn yeniden yapýlacaðýný, ayrýca tatilde olan parlamentonun toplanacaðýný kaydetti. Uzayda 203 gün kalan kozmonot Þaripov gördüklerini anlattý Özbek kozmonot Salýcan (Salizhan) Þaripov, kozmonotluk faaliyeti boyunca 203 gün uzayda kaldý ve iki kez açýk uzay yürüyüþüne çýktý. Özbekistan Bilimler Akademisi Astronomi Enstitüsü tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararasý Uzay Okulu 23. dönemi eðitim seminerlerine katýlarak, bilim ve deneyimlerini genç uzaybilimcilerle paylaþan Þaripov, uzay adamý olmak için harcadýðý çabalarý ve uzayda yaþadýklarýný AA muhabirine anlattý. Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Fransa ve diðer ülkelerden 40'a yakýn öðrencinin katýldýðý seminerlerde Þaripov'un yaný sýra Rus kozmonot Mihail Kornienko, Rusya Kozmonot Eðitim Merkezi Eðitmeni kozmonot Andrey Malikov, Mars-500 Uluslararasý Programý katýlýmcýsý, Air France kaptan pilotu Cyrille Fournie ile çok sayýda yerli ve yabancý uzay bilimcileri hazýr bulundu. UZAYA ÝLK YOLCULUÐU Þaripov, çocukluktan beri havacýlýk ve uzaya çok ilgi duyduðunu, kendisini pilot olmaya hazýrladýðýný söyledi. Lise döneminde okulda ve kütüphanelerde bulduðu havacýlýk, uzay ve kozmonotlukla ilgili tüm kitaplarý okuduðunu kaydeden Þaripov, Kozmonotlar Eðitim Merkezine 1990 yýlýnda kozmonot olarak kabul edilmesinden sonra 8 yýl boyunca uçuþa hazýrlandýðýný, ilk defa 1998 yýlýnda 33 yaþýnda uzaya uçtuðunu ifade etti. Bu ilk uçuþunu "kelimelerle ifade etmenin imkansýz olduðunu", milyon beygir gücüne sahip uzay gemisinin motoru çalýþtýrýlýnca çok farklý duygularý hissettiðini belirten Þaripov, uzaya uçuncaya kadar defalarca uzay fotoðraflarýna bakmasýna raðmen, uzay gemisinden Yer gezegenini görmenin ayrý bir heyecan uyandýrdýðýný anlattý. Uzaydan Yer'in "çok küçücük ve çok da güzel" olarak gözüktüðünü belirten Þaripov, "Kendi kendime soruyorum: Niye bizim gezegenimiz Su gezegeni deðil de Yer gezegeni olarak adlandýrýlmýþ. Oysa, uzaydan da görüldüðü kadarýyla gezegenimizin büyük bir kýsmý su ile kaplý" diye konuþtu. Þaripov, uzay gemisinde saatte 28 bin kilometre hýzla uçarken kara kýtalardan hýzlýca uzaklaþýldýðýný ve uzay gemisi camýndan sürekli okyanuslarýn gözüktüðünü ifade etti. Bu yüzden örneðin kendi memleketini, Mýsýr Piramitleri'ni, Mekke veya Çin Seddi'ni görebilmek için o saniyeleri yakalamak gerektiðini belirten Þaripov, "uzaydan görülen görüntüyü kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadýðýný" vurguladý. Amerikan Shuttle uzay gemisiyle Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'na uçtuðunu belirten Þaripov, Shuttle'ý çok etkileyici bulduðunu, start aþamasýnda geminin aðýrlýðýnýn 2100 ton olduðunu ifade etti. Daha sonra Ekim 2004'te uzaya uçarak Nisan 2005'e kadar Uluslararasý Uzay Ýstasyonu'nda bulunduðunu anlatan Þaripov, Amerikalý astronot Leroy Chiao ile birlikte uzay yürüyüþüne çýktýðýný ve 12 saat boyunca açýk uzayda ilk defa yeni teknik donanýmý Uzay Ýstasyonu dýþýndaki yuvasýna monte ettiðini söyledi. Þaripov, kozmonotluk faaliyeti boyunca 203 gün uzayda kaldýðýný ve iki kez açýk uzay yürüyüþüne çýktýðýný, bu dönemde çok sayýda deneme ve bilimsel araþtýrma yaptýklarýný belirtti. Kozmonotluðun her þeyden önce bir bilim dalý olduðunu, ilk insanýn uzaya uçmasýndan bu yana 50 yýl geçmesine raðmen uzay araþtýrmalarý konusunda insanlýðýn daha yolun baþýnda bulunduðunu kaydeden Özbek kozmonot, gelecekte daha büyük keþif ve bulgularýn elde edileceðine olan inancýný dile getirdi. KIRGIZ - ÖZBEK ÇATIÞMASI Kýrgýzistan'ýn güneyindeki bir Özbek ailesinin çocuðu olarak dünyaya gelen Salýcan Þaripov, geçen yýl bu bölgede yaþanan Kýrgýz-Özbek çatýþmasýyla ilgili olarak, bu olaylarýn "birilerinin menfaatine" olduðunu belirtti. Þaripov, çatýþmanýn çýkmasýyla birlikte hemen bölgeye giderek taraflarýn temsilcileriyle bir araya geldiðini, tüm gücünü iki millet arasýndaki bu çatýþma ve anlaþmazlýklarýn sona erdirilmesi ve bu iki halkýn barýþ ve huzur içinde yaþamasý için harcayacaðýný kaydetti. Bu olaylarýn hemen ardýndan Kýrgýzistan Cumhurbaþkaný Roza Otunbayeva ile buluþtuðunu ve hükümet üyeleriyle birlikte ülkenin güneyindeki tüm yerleþim birimlerini teker teker dolaþtýðýný hatýrlatan Þaripov, bu iki halký yeniden birleþtirmeye çalýþtýðýný vurguladý. Kýrgýzistan Baþbakaný Almazbek Atambayev ile de geçen ay bir araya gelerek, ülkenin güneyinde huzurun saðlanmasý ve iki halk arasýnda güvenin yeniden tesisine yönelik çalýþmalarda bulunduðunu ifade eden Þaripov, Kýrgýzistan'ýn güneyinde meydana gelen olaylarda ailesi ve yakýnlarýný kaybeden, maddi imkanlarý kýsýtlý 270 genci Rusya'daki bir koleje yerleþtirdiðini ve sürekli olarak onlarla ilgilendiðini belirtti.

16 16 11 Aðustos 2011 Perþembe

17 11 Aðustos 2011 Perþembe 17

18 18 11 Aðustos 2011 Perþembe

19 11 Aðustos 2011 Perþembe 19 ÝSRAÝL'DE PROTESTO EYLEMLERÝ SÜRÜYOR Ýsrail'in baþkenti Tel Aviv'de, yaklaþýk bir ay öncesine kadar, bebekli annelerin, bisikletleriyle tur atanlarýn, gezintiye çýkanlarýn mekaný olan; bugün ise hayat pahalýlýðýný protesto edenlerin kalesi durumuna dönüþen kentin prestijli caddelerinden Rothschild'de çadýrkent yaþamý tüm canlýlýðýyla devam ediyor. Kimilerinin Mýsýr'daki halk ayaklanmasýndan hareketle "Ýsrail'in Tahrir Meydaný" diye adlandýrdýðý 1,5-2 kilometrelik cadde, yaþlýsýndan gencine, siyahisinden beyazýna, laiklerinden dindarlarýna, 600'den fazla çadýrla, 2 binden fazla kiþiye ev sahipliði yapýyor. Çadýrlar oldukça düzenli bir þekilde yerleþtirilmiþ ve ortak yaþamýn gerektirdiði birçok þey mevcut. Satýlýk daireler 1- Lefkoþa itfaiye karþýsýnda yeni bitmiþ 3+1 Türk malý daire. 65,000 Stg 2- Gönyeli merkezde 90 metrekare 2+1 yeni tadilatlý zemin kat daire 43,000 Stg. Tel: Türkiye Zýpkýnla Balýk Avlama Milli Takýmý KKTC'de Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, kamp yapmak amacýyla KKTC'de bulunan Türkiye Zýpkýnla Balýk Avlama Milli Takýmý'ný kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre Dürüst kabulde yaptýðý konuþmada, KKTC'nin Anavatan Türkiye'nin desteðiyle ayakta durduðunu belirterek, sporda da bu iliþkiyi görmenin kendisini sevindirdiðini söyledi. Spordaki iþbirliðinin sporcular adýna önemine iþaret eden Spor Bakaný Dürüst, "Ambargolar altýnda spor yapmaya çalýþan gençlerimize sizlerin verdiði destek, onlarý cesaretlendirmektedir. Bu konuda bizler de üzerimize düþen görevi yapmaya hazýrýz" dedi. Ziyarette, Türkiye Zýpkýnla Balýk Avlama Milli Takýmý'na eþlik eden KKTC Avcýlýk Federasyonu Baþkaný Nilhan Tayfunlu ise, Türkiye ile iliþkilerin her zaman için üst düzeyde olduðunu ve zýpkýn milli takýmý sporcularýnýn kamp yapmak üzere ülkeye gelmelerinden dolayý mutlu olduðunu söyledi. Tayfunlu, Türkiye Zýpkýnla Balýk Avlama Milli Takýmý'nýn KKTC'de bulunduðu sürede ülke sporcularý ile ikili müsabakalar da yapacaðýný belirterek, yarýn bir etkinlik organize ettiklerini anlattý. Tayfunlu, yarýn akþam yapýlacak ödül töreninde de Spor Bakaný Kemal Dürüst'ü de görmekten büyük onur duyacaklarýný kaydetti. SATILIK EV Göçmenköy'de 2+1 göçmen evi satýlýktýr SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: KAYIP ANAHTAR Lefkoþa civarýnda çelik kasa anahtarýmýz kaybolmuþtur. Bulanlarýn aþaðýdaki numaraya bildirmeleri rica olunur Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen sekreter alýnacaktýr. Ýngilizce bilmesi avantaj sayýlacaktýr ELEMAN ARANIYOR Girne "Astro" otoparkýnda çalýþacak elemanlar aranýyor. Müracaat: Ahmet Çapan Tel: Tel: ELEMAN ARANIYOR Lefkoþa Asmaaltý "Ve de" otoparkýnda çalýþacak elemanlar aranýyor. Müracaat: Ramazan Acun Tel: Tel: YAT TURU Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) HAMÝTKÖY'DE SATILIK EMLAK 1-Bodrum katý, 131 metrekare 2-Zemin kat 3+2 daire 3-Birinci kat 3+2 daire 4-Ýkinci kat projesi yapýlmýþ, problemsiz koçan, inþaata hazýr... Müracaat Tel: SATILIK Serdarlý'da bulunan spor salonunun komple malzemeleri uygun fiyata satýlýktýr PAKETÇÝ ARANIYOR Yeni açýlan Starfull döner salonuna paketçi aranýyor Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Þikede cezalarý açýklama tarihi belirlendi TFF kulislerinde þike cezalarýnýn açýklanacaðý tarih belli oldu. 26 klasör dolusu þike belgesini inceleyen Etik Kurulu sona yaklaþtý. Etik Kurulu, þike ile ilgili raporunu gelecek hafta sunacak. Yönetim Kurulu da toplanarak kuruldan gelen raporu masaya yatýracak ve tarihi cezalarla ilgili kararlarýný alacak. 22 Aðustos Pazartesi günü þikeye adý karýþan takýmlar ve þahýslarla ilgili cezalarý açýklayacak. Smaçlar Arena'da atýlacak n Gençlik ve Spor Kupasý Plaj Voleybol Turnuvasý bugün baþlýyor. Beach Volley Arena'da yer alacak ve Salih Miroðlu anýsýna düzenlenecek olan turnuva Cuma günü sona erecek. Kupada 32 takým mücadele edecek Salih Miroðlu Anýsýna düzenlenen Gençlik ve Spor Kupasý Plaj Voleybol Turnuvasý bugün baþlýyor. Beach Volley Arena'da yer alacak turnuva Cuma günü sona erecek. Plaj Voleybol Turnuvalarýnýn dördüncüsü olan 'Salih Miroðlu Aný Turnuvasý'nýn hazýrlýklarý tamamlandý. Bu yýl üçüncüsü düzenlenecek olan Salih Miroðlu Gençlik ve Spor Kupasý Plaj Voleybol turnuvasý Aðustos tarihlerinde Beach Volley Arena'da yapýlacak. Organizasyonun ilk gününde eleme müsabakalarý oynanýrken turnuvanýn ikinci ve son gününde ise yarý final ve üçüncülük müsabakalarýnýn ardýndan finallere geçilecek. Voleybol severlerin bayanlar, erkekler, masterler, yýldýz bayanlar ve yýldýz erkekler olmak üzere 5 kategoride müsabakalar izleyebilecek. 3. Salih Miroðlu Gençlik ve Spor Kupasýnda 32 takým þampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuvanýn ilk gününde 35 müsabaka oynanacak. Ýlk gün oynanacak olan eleme müsabakalarý kazanýlmýþ tek set esasýna göre oynanacak. Turnuvanýn 2. gününde yarý final, üçüncülük ve final karþýlaþmalarý oynanacak. Voleybol'da 1 Aðustos tarihinde baþlayan transfer dönemi 15 Aðustos'ta sona erecek. Masa tenisinde Bekiroðullarý'ndan transfer ataðý Masa Tenisi Federasyonunun yeni sezon transfer iþlemleri devam ediyor.bekiroðullarý Masa Tenisi Alt Yapý Derneði dün federasyonda beþ transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Bekiroðullarý, Yakýn Doðu'dan Hasan Bekiroðullarý,Bekir Bekiroðullarý,Levent Spor'dan Uður Onarýr'ý, Vakýflar'dan Abdullah Gökbörü'yü ve ferdi sporcu Cemre Gökçer'i renklerine baðladý. Bekiroðullarý.Baþkaný Zekiye Bekiroðullarý, hedeflerinin gençliðe hizmet olduðunu belirtti.bekiroðullarý sözlerine þöyle devam etti: "Gençleri kötü alýþkanlýklardan ve kahve köþelerinden uzaklaþtýrmak için elimizden geldiðince çalýþmaktayýz.yeni sezonda büyüklerde masa tenisi takýmýmýz daha güçlü bir kadroyla mücadele edecek.masa tenisinde diðer yaþ gruplarýnda da faaliyet göstermek istiyoruz. Çalýþmalarýmýz devam etmektedir." Okculara Ankara'dan misafir geliyor Bir yandan malzeme ve tesis alt yapýsýný tamamlamaya çalýþan, bir yandan da okçularýný yetiþtiren Okçuluk Federasyonu çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor. Okculuk Federasyonu bir süredir görüþmeler yaptýðý Çankaya Belediyesi Okçuluk Ýhtisas Kulübü sporcularý ülkemize geliyor. Bu akþam ülkemize gelecek olan okçularla birlikte sporcularýmýz antremanlar yapacak. 13 Aðustos Cumartesi günü saat 10.00' de salon yarýþmasý, 14 Aðustos Pazar saat 08,30' da da açýk alan okçuluk yarýþmalarý yapýlacak. Büyük Erkekler, büyük bayanlar ve minikler kategorilerinde yapýlacak yarýþmalarda okçular salonda 18 metreden 72 ok açýk alanda ise 30 metreden 72' þer ok atacaklar. Yarýþmalarda dereceye girenlere madalyalarý ise 15 Aðustos Pazartesi gün saat 09,00' da Sporcu Eðitim Merkezinde düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Sporcularýmýz için motive edici Federasyon Baþkaný Mehmet Çavuþ da yaptýðý açýklamada "Yarýþma neticesi ne olursa olsun bu yarýþmayý birlikte yapmamýz Kýbrýs'lý Okçularý motive edecek, konuk ekibi de mutlu edecektir" dedi. Çavuþ "Bugüne kadar çizdiðimiz çizgide gidiyoruz, programýmýzda hiçbir aksama yok. Okçularýmýz yetiþiyor. Onlara daha iyi imkanlar sunabilirsek ülkemizi çok iyi temsil edebilirler ve baþarýlarýný kanýtlayabilirler" dedi. Pulya Festivali'nde spor aktiviteleri... n Yelkenli, yüzme ve atýcýlýk yarýþlarý, plaj futbolu, minikler ve masterler futbol turnuvalarý ile hemen her gününde bir spor etkinliði de yer alan 4'üncü Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþecek Yeniboðaziçi Belediyesi tarafýndan bu yýl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali ve Uluslararasý Aysergi Pulya Karikatürcüler Buluþmasý etkinliði, birçok spor etkinliðine de ev sahipliði yapacak Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan 10 günlük festival süresi boyunca, 4'üncü Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali hemen her gününde bir spor etkinliði ev sahipliði yapacak. Özelde yelkenli, yüzme ve atýcýlýk yarýþlarý; plaj futbolu, minikler ve masterler futbol turnuvalarý, genelde spor, 4'üncü Geleneksel Yeniboðaziçi Pulya Festivali'ne hem renk, hem de enerji katacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı