Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007

2 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz 2007 de Dünyada ve Türkiye de LPG Sektörü Aygaz da Çal flma Hayat - nsana Yat r m - Önce Sa l k ve Güvenlik Sosyal Sorumluluk Gönüllüsü Aygaz 2007 Projelerimiz - E itimde Aygaz - Sa l kta Aygaz - Kültür ve Sanatta Aygaz Aygaz n Ekonomik Sorumluluklar - Pazarda Yeni Stratejiler - Aygaz Bayileri - Ar-Ge ve Fikri Haklar Aygaz Çevre çin Çal fl yor - Otogaz Bilgilendirme Harekat - Öncü Firmalarla flbirli i - Aygaz da Çevre Küresel lkeler Sözleflmesi AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

3 Ufkumuz LPG sektöründe en kaliteli ve en güvenli hizmeti sunan flirket olmay sürdürmek. Ana Görevimiz LPG nin temini, depolanmas, dolumu, da t lmas, sat fl, sat fl sonras hizmetleri ile bas nçl kap ve ekipman üretiminde; Türkiye'yi temiz bir alternatif yak tla tan flt rd 1961 y l ndan bu yana Aygaz, müflterisiyle yak n bir iliflki sürdürüyor. Bugün günde ortalama 200 bin haneye giren bir marka olarak Aygaz, "Ailenin Bir Parças " kabul ediliyor. Türkiye'nin baz bölgelerinde hala tüplü gaz n ad n n Aygaz olarak an ld, her 7 kifliden birinin Aygaz kulland düflünüldü ünde Aygaz, paydafllar n ilgilendiren her konuda elinden gelen katk y sa lamay kurumsal sosyal sorumlulu u olarak kabul ediyor. Müflterilerimizin, çal flanlar m z n ve ortaklar m z n memnuniyetini ön planda tutarak, Topluma ve çevreye sayg l flekilde çal flarak, Tüm kaynaklar m z en verimli biçimde kullanarak, liderli imizi sürdürmek. Aygaz' n kurumsal sosyal sorumluluktaki temel hedefi, paydafllar olarak kabul etti i hissedarlar n n, çal flanlar n n, bayilerinin ve halk n beklentilerine cevap verebilmek ve bunu kurumun di er hedefleriyle eflde er k lmakt r. Bu ba lamda, paydafllar n n beklentilerine göre projeleri uygulamaya geçiren Aygaz, düzenledi i kurumsal itibar araflt rmalar, bayi portal üzerinden edindi i bayilerin görüflleri ile çal flan memnuniyeti anketlerini de erlendirerek kurumsal sosyal sorumluluklar n yerine getirmektedir. Bu araflt rmalara göre Aygaz, paydafllar taraf ndan çok iyi tan nmakta ve bu çerçevede çal flmalar n sürdürmektedir. Paydafllar n Aygaz'dan beklentileri, gelecek vadeden bir kurum olarak varl n sürdürmek, ürünlerinin çeflitlili ini art rmak, gençlerin çal flmak isteyece i bir kurum olarak hizmet vermeye devam etmek, ileri teknoloji ile çal flmalar n sürdürmek, ürünleriyle dünya pazarlar nda bulunmak, kültür ve sanatla ilgili konulara destek vermeyi sürdürmektir. 30 Mart 2006 tarihinde Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi ni imzalayan Koç Toplulu u nun bir üyesi olarak Aygaz, küresel ilkelerle ilgili bünyesinde ve paydafllar nda ortak bilinç oluflturulmas, politikalar gelifltirilmesi ve en iyi uygulamalar n yayg nlaflt r lmas çal flmalar na h z vermifl bulunuyor. 2 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

4 Sürdürülebilir Geliflme ve Aygaz Toplumdan ald n toplumla paylaflmak, Aygaz n ifl yap fl biçiminin uzun y llard r temelini oluflturmaktad r. Pek çok büyük flirketin daha yeni yeni sosyal sorumluluk projelerine yöneldi i düflünüldü ünde, ileri görüfllülü ümüzün önemi ortaya ç kmaktad r. Türkiye nin ilk LPG firmas olarak 1961 y l nda kurulan flirketimizin hikayesine bakt m zda, kurucumuz Vehbi Koç tan bafllayan ifl hayat m zda sürdürülebilir geliflmenin ne kadar önemli oldu unu görebiliyoruz. O günden beri sektöründeki liderli ini aç k ara devam ettiren Aygaz n bu baflar s nda, uzun vadeli düflünerek do ru kararlar almas n n ve toplumla bütünleflmifl öncü bir marka olmas n n pay çok büyük. Çünkü tüm Koç Grubu flirketleri gibi Aygaz l lar her zaman Vehbi Koç un Ülkem varsa ben de var m felsefesinden hareket ettiler. Kendisini ailenin bir parças olarak gören flirketimiz sadece faaliyet alan ndaki yüksek ürün ve hizmet kalitesiyle de il, özel sektörün deste ine ihtiyaç duyulan alanlardaki varl yla da ad ndan söz ettiriyor. Bir Enerji Holdingi olarak 2007 y l n tamamlad k. Koç Holding Enerji Grubu Baflkanl hedef ve stratejileri do rultusunda belirlenen ve holding üst yönetimi taraf ndan onaylanan yap lanma sonucunda, flirketimiz Aygaz, akaryak t haricindeki tüm Enerji Grubu flirketlerimizin ana hissedar konumuna geldi de hissedarl k oranlar m z Entek te %64 e, Mogaz da %89 a, Akpa da %99 a yükseldi. Bu yap lanma, flirketimizin gücüne ve gelece ine olan güvenin göstergesidir. Sektörde yaflanan rekabet her geçen y l biraz daha keskinlefliyor. Ürünlerimize sübvansiyon uygulanan dönemlerden, ürünlerimizin yüksek vergilendirildi i bugünlere geldik. Tüplügaz pazar vergilendirme politikalar aç s ndan do algaza karfl büyük dezavantaja sahip. Yaklafl k 10 y l önce bafllayan otogaz pazar, bugün Türkiye LPG pazar n n %50 sinden fazlas n oluflturuyor. Otogaz art k benzin ve dizelden sonra üçüncü yak t alternatifi olarak piyasada yerini alm fl durumda oldu unu söyleyebiliriz. Otogaz n ekonomik olmas n n yan s ra çevre dostu olmas yla gelecekte hayat m zda daha da fazla yer kaplayan bir ürün olaca na inan yoruz. Otogaz hakk nda yanl fl bilinenleri ve önyarg lar y kmak, kamuoyunu otogaz hakk nda bilgilendirmek ve dünyadaki örnek uygulamalar paylaflmak amac yla Otogaz Bilgilendirme Harekat n bafllatan Aygaz, 2007 y l süresince hem toplumun bilinçlenmesine katk da bulundu hem de bu projeyle En Baflar l Koçlular aras na girdi. Otogaz Gelece e Tafl yoruz projesiyle Müflteri Memnuniyeti kategorisinde ödül alan Aygaz, Ay fl : Aygaz dan Sa l k Ifl projesiyle de flbirli i Gelifltirenler kategorisinde ipi gö üsleyen flirket oldu. Bunlar yapt m z ifllere verdi imiz özenin ve planl çal flma sonucunda elde edilmifl önemli kazan mlard r. Günümüzde kurum ve kurulufllar n sosyal sorumluluk alan nda giderek daha duyarl davranmaya bafllad klar n gözlemliyoruz. Halbuki toplumdan ald n toplumla paylaflmak, Aygaz n ifl yap fl biçiminin uzun y llard r temelini oluflturmaktad r. Pek çok büyük flirketin daha yeni yeni sosyal sorumluluk projelerine yöneldi i düflünüldü ünde bu ileri görüfllülü ümüzün önemi ortaya ç kmaktad r. Topluma karfl sorumlulu unu bilen bir flirket olarak sorumluluklar m z eksiksiz yerine getirmek için çal flmalar m z sürdürüyoruz. Koç Toplulu u nun temel ilkelerini titizlikle uygulayan Aygaz, kaliteli, fleffaf ve samimi yaklafl mlar yla öne ç k yor. Toplumsal paylafl m projelerimiz tüm h z yla sürüyor. Aygaz' n kurumsal sosyal sorumluluktaki temel hedefi, paydafllar olan hissedarlar n n, çal flanlar n n, bayi ve müflterilerinin beklentileriyle flirketin beklentilerinin uyuflmas d r. Kültür-sanat, e itim ve sa l k alanlar nda gerçeklefltirdi imiz bütün projelerin ortak amac, toplumun tüm kesimlerine ulaflarak onlar n beklentilerine cevap verebilmek. Bugüne kadar yüzbinlerce çocu un e itimine katk da bulunan Aycan Dikkatli Çocuk projemiz yeni aç l mlarla her y l on binlerce çocu umuza daha ulaflacak. Ay fl projesi kapsam nda Türkiye nin dört bir köflesinde yakt m z sa l k fl klar m z bize gurur veriyor. Çevre projelerine verdi imiz destek, Koç Toplulu u nun öncülü ünde yeni bir platforma tafl nd. Koç Holding ve Koç Enerji Grubu flirketleriyle birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n enerji verimlili i bilincini topluma yaymak amac yla yürüttü ü ENVER projesinin ana destekçilerinden olduk. Paydafllar n n beklentilerine uygun projeleri hayata geçiren Aygaz, gerçeklefltirdi i tüm sosyal sorumluluk projelerinde Aygaz Ailesi nin tam deste ini al yor. Çal flanlar m z n ve bayilerimizin de maddi ve manevi katk lar n n da bulundu u büyük projelere imza at yoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda büyük bir birikime sahip olan Aygaz, sürdürülebilir, kapsaml, iletiflimi güçlü ve kat l mc projelerle yoluna devam edecektir. Bu anlamda da Türkiye'de ve dünyada örnek kurumlardan biri olmay sürdürmeyi hedefliyoruz. Müjdat Alt ntafl Aygaz Genel Müdürü AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

5 2007 y l nda baflar l bir y l geçiren Aygaz, pek çok yeni projeyi uygulamaya koyarak ad ndan söz ettirdi Y l nda Aygaz Sosyal Sorumluluk Gönüllüsü Aygaz Topluma sundu u katk lar n sürekli ve sürdürülebilir olmas n hedefleyen Aygaz, 2007 de gerçeklefltirdi i sosyal sorumluluk çal flmalar n sa l k, e itim ve kültür sanat bafll klar alt nda toplad. Aygaz, kendi yürüttü ü projelerin yan s ra çeflitli etkinliklere de y l boyunca destek verdi y l nda baflar l bir y l geçiren Aygaz, pek çok yeni projeyle ad ndan söz ettirdi. Aygaz n destek verdi i vak flardan biri olan Türkiye Aile Planlamas Vakf (TAP) 19 fiubat tarihinde Güvenli Annelik Projesi nin hekim e itimleri toplant s n Düzce de gerçeklefltirdi. TAP Vakf Baflkan Caroline Koç da toplant ya konuflmac olarak kat ld. Ayr ca 5 Kas m da da Diyarbak r da Güvenli Annelik Projesi tan t m toplant s yap ld. Aygaz dan forklift kullanan fabrika ve tesislere yepyeni bir tüplügaz ürünü: Forklift Tüp... Marmaris te Art Enerji Toplant s Dikkatli Çocuk Kampanyas Aygaz n uzun y llardan beri sürdürdü ü önemli bir e itim projesi olan Dikkatli Çocuk Kazalara Karfl Bilinçlendirme Kampanyas n n 2007 y l etab Mart itibar yla bafllad. Üç ay süren kampanya sonucunda, 77 ilde, 228 ilçede ilkö retim ö rencisi Dikkatli Çocuk Sertifikas ald. Ayr ca TEGV in Ateflböce i T rlar na verilen destek sürdü. Aygaz n yeni sosyal sorumluluk çal flmas Ay fl : Aygaz dan Sa l k Ifl Projesi nin tan t m amac yla 18 Haziran da bir bas n toplant s gerçeklefltirildi. Bu projeyle 81 ilde 81 sa l k oca n n afl odas yenilenerek bunlar yüksek standartlarda hizmet vermek üzere toplumun hizmetine sunuldu. Bunun yan s ra Koç Toplulu u flirketlerinin her y l May s-haziran aylar nda gerçeklefltirdi i Ülkem çin projesi kapsam nda da Düzce Y lca Toplum Sa l Merkezi nin afl odas yenilendi. Aygaz, 2007 de de diyabetik çocuklar n yan ndayd. 15. Diyabetik Çocuklar Kamp, Temmuz tarihleri aras nda flirketimizin deste iyle yap ld. Yeni Ürünler 2007 de ürün yelpazesini daha da zenginlefltiren Aygaz, fabrika ve tesislere özel olarak, yatay kullan m imkân sunan forklift tüp üretti fiubat tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen 6. Tafl ma, Depolama ve Lojistik Fuar nda tan t lan Forklift Tüp e ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Aygaz, abonelerinin memnuniyetini ve güvenli ini art rmak için göstergeli ev tüpü gelifltirerek 12 Nisan dan itibaren Türkiye nin ilk göstergeli tombul tüp dedantörünü piyasaya sundu. Günden güne geliflen LPG ile çal flan gaz aletleri ürün yelpazesine Ekim ay nda 220 graml k Aygaz Mini Ocak eklendi. 4 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

6 Kamp Tüpü Vakumlama Ünitesi nin A ustos ay nda devreye girmesi de Aygaz aç s ndan son derece önemli bir geliflme oldu. Böylece, üretilen tüm kamp tüpleri, üretimin son safhas nda vakumlanmaya baflland. Fuar ve Kongreler Aygaz, yurtiçinde ve yurtd fl nda kat ld fuar ve kongrelerde büyük ilgi gördü. 5 7 Mart tarihleri aras nda Abu Dhabi de gerçeklefltirilen Gas Arabia 2007 fuar ve konferans na kat lan Aygaz, Nisan da Beylikdüzü Tüyap Kongre ve Fuar Alan nda gerçeklefltirilen Petroleum Fuar na, Nisan da da Almanya n n Hannover flehrinde düzenlenen dünyan n en genifl kat l ml enerji, otomasyon ve teknoloji fuar Hannover Messe ye kat ld. Fuarda tesislerde kullan lan ekipmanlar, otomasyon projeleriyle ilgili sistemler ve Ar-Ge ye yönelik yenilikçi çal flmalar sergilendi. Avrupa LPG Birli i nin (AEGPL) 6 7 Haziran tarihlerinde Fransa n n Nice kentinde düzenledi i Bugün ve Yar n çin Temiz ve Verimli Enerji LPG temal fuar ve kongreye kat lan Aygaz, bu fuara Türkiye den kat lan tek LPG da t m firmas oldu. Aygaz, Ekim tarihleri aras nda düzenlenen Dünya LPG Birli i (WLPGA) Toplant lar ve 20. Dünya LPG Forumu na kat ld. Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, Dünya LPG Birli i nin Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. fiirketimiz Kas m tarihinde Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilen 16. Ulusal Kalite Kongresi ne destek verdi. Aygaz Petroleum Fuar nda Aygaz ile Chevrolet in, Türkiye otomotiv ve otogaz sektöründe önemli bir iflbirli ine imza att. Enerji Holdingi Aygaz Aygaz 46. Ola an Genel Kurul Toplant s, hissedarlar n kat l m yla 19 Nisan da Aygaz Genel Müdürlük Binas nda gerçeklefltirildi. Nisan n önemli bir di er olay da Aygaz n sahip oldu u BOS A.fi. hisselerinin tamam n Linde Gaz A.fi. ye devretmesi oldu. 47. Ola anüstü Genel Kurul Toplant s ise 31 Temmuz 2007 de yap ld. Akaryak t haricindeki tüm Koç Toplulu u Enerji Grubu flirketlerinin ana hissedar konumuna gelen Aygaz, 2007 yi bir Enerji Holdingi flirketi olarak tamamlad. Aygaz n hissedarl k oranlar Entek te % 64 e, Mogaz da % 89 a, Akpa da % 99 a yükseldi. Bu yap lanma Aygaz n gücüne ve gelece ine olan güvenin bir göstergesidir. Aygaz-Opet Türk Sanat Müzi i korosu konser esnas nda AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

7 Mavi nin Sevgisi adl belgesel filmle Aygaz kuruluflunun 45. y l nda kendi tarihini belgeledi. Tüplügaz Kampanyalar 20 Nisan 29 Haziran tarihleri aras nda World Üye flyeri olan Aygaz bayilerinden ev tüpü sat n alan Worldcard sahiplerine çeflitli f rsatlar sunuldu. May s ay nda Aygaz n gerçeklefltirdi i en önemli etkinliklerden biri ise Fahri Müfettifllik Sistemi ni kurmas oldu. Bayi standartlar n müflteri arac l yla denetlemek isteyen Aygaz, bu sistemi, gönüllülük esas na dayanarak sisteme dahil olan müflterileriyle kurdu. Aygaz ile fl Bankas yeni bir iflbirli ine imza att. Kredi kart yla tüpgaz al flverifllerinde özel f rsatlar n sunuldu u iflbirli inin ilk kampanyas, 1 Aral k-31 Ocak tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Otogaz ve Dökmegaz Kampanyalar Kamuoyunu otogaz hakk nda bilgilendirmek, mevcut olan yanl fl alg y düzeltmek, otogaz n çevreci ve ekonomik bir yak t türü oldu unu vurgulamak amac yla 17 Nisan da bafllat lan Otogaz Bilgilendirme Harekat, Aygaz n otogaz sektöründeki sözcü konumunu pekifltirdi. Aygaz n deste iyle gerçeklefltirilen 15. Diyabetik Çocuklar Kamp - Enez Aygaz ile Chevrolet in, Türkiye otomotiv ve otogaz sektöründe önemli bir iflbirli ine imza att. Ekonomikli i ve çevrecili iyle öne ç kan otogaz n kullan m n yayg nlaflt rmay hedefleyen bu iflbirli i 28 A ustos ta düzenlenen bas n toplant s yla aç kland. Ayr ca Aygaz Euro LPG yi tercih eden otogaz kullan c lar düzenlenen kampanyalarla onbinlerce hediye kazanma flans yakalad. 20 Temmuz 20 Eylül tarihleri aras nda düzenlenen kampanyada büyük ödül Chevrolet Aveo Sedan oldu. Dökmegaz internetten siparifl sisteminin ocak ay nda devreye girmesi Aygaz için önemli bir ad m oldu. Bas n Gezileri Aygaz n kültür ve sanata deste i 2007 de de sürdü. Sagalassos un görkemli yap s Antoninler Çeflmesi nin üç y l boyunca depreme karfl güçlendirme çal flmalar için yere indirilecek olmas dolay s yla Sagalassos a 7-8 Eylül tarihlerinde bir bas n gezisi düzenlendi. Gebze deki Aygaz Gaz Aletleri Üretim Tesisleri (AGÜT) ile Yar mca Terminal Müdürlü ü nde otomasyon projelerini tamamlayan Aygaz, tesislerini tan tmak ve teknik geliflmeler hakk nda bilgi vermek amac yla 18 Eylül de Yar mca ve AGÜT e de bas n gezisi düzenlendi. Sagalassos un görkemli yap s Antoninler Çeflmesi ne bas n gezisi Bol Ödüllü Aygaz Tüketiciyle Dost Alt n Kalite Ödülü ne lay k görülen Aygaz, Tüketici Raporu ve Bilinçli Tüketici Temsilcileri taraf ndan 19 Mart ta stanbul da düzenlenen törenle ödülünü ald. Bir ödül de Aygaz reklam na geldi. 6 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

8 LPG ile çal flan gaz aletleri ürün yelpazesine 220 graml k Aygaz Mini Ocak da eklendi. Reklamc lar Derne i ve Reklamverenler Derne i taraf ndan düzenlenen Effie Reklam Etkinli i Ödülleri Yar flmas nda dayan kl eflyalar kategorisinde Aygaz reklam yla Young&Rubicam Reklamevi Bronz Effie kazand. Aral k ay Aygaz için bol ödüllü bir dönem oldu. AGÜT ve dolum tesislerinde çal flan 10., 20. ve 25. hizmet y l n tamamlayan toplam 70 Aygazl 6 Aral k ta ödüllerini ald. Aygaz, Koç Toplulu u taraf ndan her y l gerçeklefltirilen En Baflar l Koçlular ödül sürecini bu sene iki kategoride lider olarak tamamlad. Ay fl : Aygaz dan Sa l k Ifl projesiyle flbirli i Gelifltirenler kategorisinde, Otogaz Gelece e Tafl yoruz projesiyle Müflteri Memnuniyeti kategorisinde iki ödül kazanan En Baflar l Koçlular, 7 Aral k tarihinde Ç ra an Saray nda düzenlenen törenle ödüllerini ald. ki y lda bir gerçeklefltirilen ve Avrupa n n en itibarl ödüllerinden biri olan Avrupa Birli i Çevre Ödülü Türkiye Program nda Aygaz, Türkiye nin en baflar l flirketleri aras na girerek, Yönetim kategorisinde üçüncülük elde ederek Türkiye finalisti oldu. Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, Dünya LPG Birli i nin Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. Türkiye nin en önemli ekonomi dergilerinden Capital in, Accountability ve Türkiye orta Su CSR ile birlikte gerçeklefltirdi i de erlendirmeye göre Aygaz, 2007 de sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklar n n bilincinde olan markalar aras nda etik hesap verebilme skoru en yüksek ikinci marka seçildi. Koç Toplulu u sinerjisiyle enerji verimlili ini art rmay hedefleyen EN-VER harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl taraf ndan düzenlenen 27. Enerji Verimlili i Haftas Konferans ve Fuar 'na Koç Toplulu u flirketleri Aygaz, Tüprafl, Opet ve Arçelik sponsor oldu. ç letiflim Faaliyetleri Marmaris Art Enerji Toplant s, Koç Enerji Grubu flirketlerinden temsilcilerin ve Aygaz çal flanlar n n kat l m yla Mart tarihleri aras nda Marmaris Mares Otel de gerçeklefltirildi. Kuruluflunun 45. y l vesilesiyle Aygaz, kendi tarihinin yan s ra Türkiye nin 45 y ll k ekonomik ve kültürel tarihinden izlerin bulundu u bir belgesel haz rlad. Mavinin Sevgisi ad verilen filmde Aygaz Aygaz yapanlar n hikayesi anlat l yor. Çevre bilincini çocuklara afl lamak için çeflitli çal flmalar yürüten Aygaz, çocuklar aras nda çevre konulu resim yar flmas düzenledi. Aygaz-Opet Türk Sanat Müzi i Korosu, 21 Haziran da Aflk Her Mevsimde temal konserini gerçeklefltirdi. Aygaz, tedarikçilerini biraraya getirdi i Yard mc Sanayi Buluflmas n 12 Haziran da düzenlendi. Aygaz, En Baflar l Koçlular ödül sürecini bu sene iki kategoride lider olarak tamamlad. 27. Enerji Verimlili i Haftas Konferans ve Fuar 'na Aygaz destek verdi. AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

9 227milyon ton Dünya genelinde 2007 y l LPG üretimi Türkiye, 2007 y l nda dünya LPG piyasas nda önemli bir pazar olma özelli ini devam ettirdi de Dünyada ve Türkiye de LPG Sektörü fiekil 1. Dünya LPG Tüketimi (Milyon ton) LPG ye olan talep hem dünya genelinde hem de Türkiye de art fl n sürdürmektedir. Dünyada 2007 y l LPG üretimi yaklafl k 227 milyon ton olarak gerçekleflirken, bu miktar n yaklafl k 55 milyon tonu deniz yoluyla uluslararas LPG ticaretinde dolaflmaktad r y l ndaysa Ortado u daki üretim art fl n n sürmesiyle dünya LPG ticaretinin önemli miktarda art fl gösterece i tahmin edilmektedir. Net LPG ihracatç s ülkelerin bafl nda Basra Körfezi ülkeleri, Kuzey Denizi ülkeleri ve Cezayir gelmektedir y l nda dünya LPG üretim ve tüketiminin 250 milyon ton seviyesini aflmas beklenmektedir (fiekil 1). Bu art flta en önemli faktör, daha çok do algaz sahas n n üretime aç lmas ve paralel olarak LPG üretiminin de artacak olmas d r. Yurtiçi Tüketim Miktar (bin ton) fiekil 2. Türkiye LPG tüketiminin da l m Tüplü Dökme Otogaz Dünya genelinde bafll ca tüketici ülkeler aras nda s ras yla ABD, Çin, Japonya, Hindistan ve Meksika bulunmaktad r. Bu befl ülkenin tüketimi toplam dünya tüketiminin yar s na yaklaflmaktad r. Avrupa k tas ndaysa ngiltere, Türkiye, talya, Fransa ve Almanya tüketim miktar aç s ndan ilk befl ülke olarak yer almaktad r. Dünya genelinde LPG, s ras yla evsel tüketimde, petrokimya sektöründe hammadde olarak, araçlarda yak t olarak ve sanayi tesislerinde kullan lmaktad r. Evsel tüketim ve yak t sektörleri toplam tüketimin yaklafl k %57 sini olufltururken, h zla büyüyen petrokimya sektörü dünya LPG tüketiminin yaklafl k %24 üne eflittir. Ortado u da petrokimya sektörüne yap lan yat r mlar sayesinde önümüzdeki 5-10 sene içerisinde petrokimya sektör pay n n büyümesi beklenmektedir. Türkiye de Otogaz Pazar Büyüyor Türkiye, dünya LPG piyasas içerisinde uzun y llard r korudu u 3,5 milyon tonluk büyüklü ü ile önemli bir pazar olma özelli ini devam ettirmektedir. Ülkemiz Avrupa ülkeleri içinde toplam LPG tüketiminde ngiltere den sonra ikinci, ancak petrokimya tüketimi hariç tutuldu unda, Avrupa da en fazla tüketim miktar na sahip olan ülkedir. Ülkemiz dünya genelinde ilk 10 ülke içerisinde yer almaktad r. Daralan Avrupa LPG sektörü içinde Türkiye, artan otogaz tüketimiyle 2006 ya nazaran 2007 y l nda toplam tüketimini art rm flt r y l nda otogaz, Türkiye LPG sektörünün %45 ini olufltururken bu rakam 2007 de %57 ye ulaflm flt r (fiekil 2). Ülkemizin aksine Avrupa da LPG nin araçlarda yak t olarak kullan m, çevreci bir ürün olmas nedeniyle, vergi ve di er unsurlarla teflvik edilmektedir y l nda Türkiye LPG temininin yaklafl k %80 i ithalat, %20 si ise rafineri üretimi yoluyla gerçekleflmifltir. En çok ithalat yap lan ülkeler 8 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

10 2007 de a rl kl olarak komflu ülkelere ihracat yapan Aygaz n toplam ithalat 1,1 milyon ton olarak gerçekleflti. Cezayir, Norveç ve Kazakistan d r de a rl kl olarak komflu ülkelere ihracat yapan Aygaz n toplam ithalat 1,1 milyon ton olarak gerçekleflmifltir. Pazar n Denetimi LPG sektörünü düzenleyen ve 13 Mart 2005 tarihinde yürürlü e giren LPG Piyasas Kanunu ile bu kanun do rultusunda yürürlü e konulmufl yönetmelikler kapsam nda uygulama ve takipler 2007 y l nda da h zla sürdürülmüfltür y l nda LPG Piyasas Kanunu kapsam nda Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan gerçeklefltirilen lisanslama faaliyetleri çerçevesinde toplam lisans verilmifltir (Tablo 1) y l, özellikle geçici faaliyet lisansl otogaz istasyonlar için önemli bir y l olmufltur. LPG Piyasas nda görev yapan 333 adet geçici faaliyet lisansl istasyon y l içinde ve 31 Aral k 2007 itibar yla kendilerine tan nan yasal izin sürecinin dolmas sonras nda mühürlenerek faaliyetleri durdurulmufltur. Ruhsats z olarak faaliyet gösteren bu istasyonlar n faaliyetlerinin durdurulmas haks z rekabetin önlenmesi ve sektörel disiplin anlam nda son derece önemli olmufltur. Aygaz da al nan bu karar n ard ndan 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla geçici faaliyet lisansl 15 LPG otogaz istasyonuna ikmali durdurmufltur. Bununla birlikte EPDK taraf ndan Sanayi ve Ticaret Bakanl ve çiflleri Bakanl ile yap lan iflbirli i protokolleri çerçevesinde saha denetimleri gerçeklefltirilmeye bafllanm flt r. Denetim süreci, sektörel disiplin sa lanmas ve uygulamalar n kontrolü aç s ndan son derece önem tafl maktad r. Baflta lisans denetimleri olmak üzere hem da t c firmalar hem de otogaz istasyonlar yo un denetim ve kontrollerden geçmifl olup, süreç devam etmektedir. LPG sektörünün izlenmesi ve pazar analizlerinde önemli bir rol alan bildirimler periyodik olarak EPDK ya gönderilmifltir. Sektör oyuncular taraf ndan gerçeklefltirilen bu bildirimlerle EPDK taraf ndan üç ayl k periyotlarla Türkiye LPG Piyasas sat fl, ithalat, ihracat ve toptan ticaret rakamlar yay nlanm fl, izlenebilirlik sa lanm flt r. Bunun yan s ra, lisans alma ve daha sonraki süreçlerin her aflamas nda sektör ve EPDK ile çal flmaya devam edilerek, piyasan n düzenlenmesinde karfl l kl iflbirli i sa lanm flt r. LPG Piyasas E itim Yönetmeli i uygulamas kapsam nda y llar aras nda önemli bir e itim süreci tamamlanm fl olup bu kapsamda baflta Aygaz çal flanlar olmak üzere bayiler, pompa görevlileri, nakliyeci personelinin e itimlerini tamamlam flt r (fiekil 1). fiekil 1. E itim verilen toplam LPG personeli-2007 y l Personel Say s Aygaz Mogaz Toplam Tablo y l nda EPDK taraf ndan gerçeklefltirilen lisanslama faaliyetleri Lisans ad Lisans Verilen ptal Durum LPG Da t c Lisans LPG Depolama Lisans LPG Tafl ma Lisans LPG Tüpü malat Lisans LPG Otogaz Bayilik Lisans LPG Otogaz Bayilik Lisans (Geçici Faaliyet Lisans ) LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bak m Toplam AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

11 Her kuruluflta fark yaratan insan ve onun yetene idir. Önce nsan diyen Aygaz bütün iç ve d fl dinamiklerini insan enerjisinden ald güçle yönlendirmektedir. 10 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

12 Aygaz da Çal flma Hayat Koç Toplulu u nun kurucusu Vehbi Koç un En önemli sermayemiz insan kayna m zd r sözünü kendisine temel ilke edinen Aygaz, nitelikli insan kayna n n teminine, çal flanlar n sürekli geliflimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermektedir. nsana yat r m felsefesiyle Aygaz, çal flan mutlulu unu ve memnuniyetini sa lamak amac yla belirlenmifl standartlar yerine getirmenin yan s ra çal flanlar n yetkinliklerini gelifltirmek için de her türlü deste i sunmaktad r. Büyümek isteyen flirketler hedeflerine endeksli insan kayna n bulundurmak ve gelifltirmek zorundad r. Özellikle son dönemlerde dünyada yetenek yönetimi gibi kavramlar n ön plana ç kt görülmektedir. Çünkü fark yaratan insan ve onun yetene idir. Önce nsan diyerek bütün iç ve d fl dinamiklerini insan enerjisinden ald güçle yönlendiren Aygaz, yetenekli insanlar seçmek ve onlar n geliflimlerini sa lamak hedefiyle çal flmaktad r. Tüm çal flanlar n e itimi ve geliflimi için kaynak ay ran Aygaz çal flanlar na f rsat eflitli i sa lamay amaçlamaktad r. Çal flanlar n kariyer geliflimini onlarla birlikte planlayan Aygaz bu do rultuda Kiflisel Geliflim Planlar haz rlanmaktad r. Aygaz n Koç Toplulu u ile birlikte yürüttü ü ortak K platformu çal flanlara yeni olanaklar sunmaktad r. Personeline emniyetli ve sa l kl çal flma ortamlar sunmay hedefleyen Aygaz, uluslararas kabul görmüfl bir standart olan OHSAS fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi ni uygulamaktad r. Bu çerçevede 2007 y l nda tesislerimizde ifl sa l -güvenli i ölçümlemelerine devam edilmifl ve personelimize yönelik periyodik sa l k kontrolleri yap lm flt r. Türkiye de Kalite Yönetim Sistemleri nin oluflmas nda ve yayg nlaflmas nda Koç Toplulu u nun büyük bir rolü vard r. Aygaz da bu konuda kendi pay na düflenleri fazlas yla yapan bir flirkettir. Lider olman n bafll ca misyonlar ndan biri de sektörün standartlar n n belirlenmesini ve geliflmesini sa lamakt r. Aygaz n Toplam Kalite Yönetimi uygulamas na bafllarken öncelikli amac ifl hedeflerine ulaflmada rekabet üstünlü ü sa lamakt r. Rekabet üstünlü üne, müflteri odakl l k anlay fl n daha da gelifltirerek ulaflabilece inin fark ndal yla hareket eden Aygaz, çal flmalar na kat l mc l ön planda tutarak devam etmektedir. Sektöründe deniz filosuna sahip ilk flirket olan Aygaz, toplam befl gemisiyle ulusal ve uluslararas sularda Türkiye yi temsil ediyor. Aygaz gemilerinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi 1997 den beri Klas NK onayl olup, 2004 y l ndan bu yana da ISPS Code un gereklerini yerine getirmektedir. Gemi personeli de uluslararas standartlara uygun koflullarda çal flmaktad r. AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

13 Aygaz da Çal flma Hayat nsana yat r m felsefesiyle Aygaz, çal flan mutlulu unu ve memnuniyetini sa lamak amac yla belirlenmifl standartlar yerine getirmenin yan s ra çal flanlar n yetkinliklerini gelifltirmek için de her türlü deste i sunmaktad r. nsana Yat r m Kad n / Erkek Oran %83 %17 Beyaz Yaka %95 %5 Mavi Yaka Erkek Kad n %90 %10 Toplam Seçme ve Yerlefltirme Aygaz, yetenekleri do ru ifl ve pozisyonlar için seçerek, onlara yarat c l klar n gösterebilecekleri ortamlar oluflturarak, geliflim ve kariyer aç l mlar sa layarak ve ba l l k yaratarak yönetmektedir. Koç Toplulu u ile birlikte yürütülen tan t m faaliyetlerinin kapsam nda, internet ve gazete ilanlar, üniversitelerle iflbirli i, kariyer günlerine kat l m, dan flmanl k firmalar gibi çeflitli eleman temin kaynaklar kullanan Aygaz n seçme ve yerlefltirme süreci yönetici, yeni mezun ve deneyimli eleman ihtiyaçlar n karfl lamak üzere f rsat eflitli i prensipleri çerçevesinde yürütülmektedir. Aygaz a yap lan tüm baflvurular titizlikle de erlendirilerek adaylara geri bildirimde bulunulmaktad r. Seçme Sürecinde Yetkinlik Bazl Mülakat, Mesleki Kiflilik Envanteri, Say sal Kavrama Testi, ngilizce S navlar vb. aflamalarla her yönetim kademesinden sa lanan kat l mla Grup Mülakatlar, Vaka Çal flmalar, Sunum Egzersizleri gerçeklefltirilmektedir. Tüm seçme metodlar ndan baflar l bulunan adaylar için referans kontrolü yap larak, 2007 y l nda standart olarak uygulamaya dahil edilen fle Al m Destek Raporu ile ilgili Üst Yönetim ile paylafl lmaktad r. Seçim aflamas ndan sonra, çal flanlar Koç Holding ve Enerji Grubu flirket ziyaretlerini de içeren Oryantasyon Program na dahil olmaktad r. Bu programla çal flanlar n flirket süreçlerini tan malar, kendi ifllerinin flirkete sa land katk y görebilmeleri, süreçler aras iliflkileri kurabilmeleri ve di er birimlerdeki çal flanlarla iletiflim ortam kurulmas amaçlanmaktad r. Bu nedenle 2007 de Oryantasyon Program na çeflitli flirket gezileri ve sosyal aktivite bölümü eklenmifltir. Aygaz n seçme ve yerlefltirme süreci yönetici, yeni mezun ve deneyimli çal flan ihtiyaçlar n karfl lamak üzere f rsat eflitli i prensipleri çerçevesinde yürütülmektedir. Üniversite ö rencilerinin hem ifl hayat deneyimi kazanmalar n hem de flirket kültürünü yak ndan tan malar n sa layan k smi süreli çal flma ve staj imkanlar devam etmektedir. Bu flekilde flirketimizde çal flma imkan tan nan kifliler yak ndan takip edilerek yöneticilerinin de görüflleriyle birlikte ifle al mlarda öncelikli olarak de erlendirilmektedir. Performans Yönetimi fiirket hedef ve stratejilerinin tüm organizasyona yay l m n amaçlayan Aygaz Hedef Yay l m Süreci, flirket ana hedef ve stratejilerinin Üst Yönetim den oluflan fiirket Komitesi taraf ndan belirlenmesiyle bafllamakta, Hedef Yayg nlaflt rma Ekibi taraf ndan strateji ve alt faaliyetler baz nda detayland r larak bölümler baz na indirgenmektedir. 12 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

14 30-39 % %21 50 ve üzeri % % % % %26 20 ve üzeri %6 Mavi Yaka %58 Beyaz Yaka %42 Yönetici %15 Çal flan %85 Yafl Da l m K dem Da l m Beyaz Yaka / Mavi Yaka Oran Yönetici / Çal flan Oran 2007 y l nda Koç Holding Enerji Grubu Baflkanl ndan gelen flirket hedefleri bu süreç çerçevesinde bölümler baz na indirgenmifl, tüm müdür ve yöneticilerin kat l m yla gerçeklefltirilen genifl kapsaml bir toplant ile hedeflerin iliflkilendirilmesi ve paylafl lmas sa lanm flt r. Çal flanlar n performanslar Hedef Kartlar ile takip edilerek say sal ve ölçülebilir kriterlerle objektif bir de erlendirme süreci amaçlanmaktad r y l nda iyilefltirmeye aç k alan olarak tespit edilen objektif de erlendirmeye yönelik say sal hedeflerin ço alt lmas konusunda çal flmalar yap lm flt r. E itim ve Geliflim Aygaz her kademede çal flan n n e itimi ve geliflimi için kaynak ay rmaktad r. Yap lan birçok faaliyet, y ll k iletiflim plan nda yer almaktad r. Çal flanlar n memnuniyetini ve ba l l n ölçen Aygaz, ortaya ç kan sonuçlara göre hem mavi yakada hem de beyaz yakada herkese f rsat tan maktad r. Beyaz Yaka: Aygaz da 360 derece de erlendirme sistemleriyle çal flanlar n yetkinlikleri de erlendirilmekte, bu do rultuda Kiflisel Geliflim Planlar haz rlanmaktad r. Koç Toplulu u ile entegre bir geliflim platformu olan Koç Akademi Sistemi ile Kiflisel Geliflim Planlama ya önem verilmifl ve kiflinin geliflimine yönelik zengin bir geliflim faaliyetleri havuzu yarat lm flt r. Ayn zamanda sanal kütüphane ve geliflim portal olan sistemde, geliflim araçlar olarak s n f e itimleri yan nda, e-e itimler, okuma materyalleri, outdoor e itimler, rotasyonlar ve proje çal flmalar kullan lmaktad r. Geliflim faaliyetleri, beceri gelifltirme, yetkinlik gelifltirme, sektörel geliflim, teknolojik geliflim ve kiflisel geliflim gibi alanlarda olabilmektedir. Hedefimiz çal flanlar m z n mesleki becerilerini, sektöre yönelik bilgilerini, mevcut ve gidebilecekleri farkl rollere yönelik yetkinliklerini gelifltirerek yaratacaklar katma de eri art rmakt r. Yetkinlik De erlendirme ve Performans Yönetim Sistemi ç kt lar ndan yararlanarak haz rlanan Geliflim Planlar ile bireysel düzeyde geliflim, ö renme ve kariyer gelifltirme olanaklar n destekleyici faaliyetler yap lmaktad r. Çal flanlar m z n Geliflim Planlar Koç Akademi Sistemi üzerinden kendileri, yöneticilieri ve K taraf ndan takip edilmektedir. Mavi Yaka: fle yeni bafllayanlara öncelikle Aygaz n deneyimli çal flanlar taraf ndan iflbafl e itimleri verilmektedir. fle ba l olarak al nmas gereken mevzuat ve güvenlik e itimleri zaman nda ve Koç Akademi Geliflim Planlama Sistemi E-e itim ngilizce-türkçe Ö renme Kaynaklar vb. Koç Üniversitesi E-MBA Toplam 20 kifli 2007 y l 4 kifli Lider Gelifltirme Programlar Orta Kademe için Stratejik Düflünce/ nsan ve nsan liflkileri lk Kademe için Lider ve fl lk ve Orta Kademe için Pazarlama ve Tedarik Zincirinde Liderlik ngilizce E itim Deste i 2007 y l 34 kifli Mavi Yaka letiflim E itimleri 2007 y l 37 kifli Teknik ve Mesleki E itimler LPG Yetkili Personel E itimi 100 Sat fl Geliflim Program Oryantasyon Program Ö renim Durumu %28 %65 %68 20 %19 %11 10 %7 %2 0 %0 lkokul-ortaokul Lise Lise-Önlisans Y. Lisans Beyaz Yaka Mavi Yaka AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

15 Aygaz da Çal flma Hayat Önce nsan diyerek bütün iç ve d fl dinamiklerini insan enerjisinden ald güçle yönlendiren Aygaz, yetenekli insanlar seçmek ve onlar n geliflimlerini sa lamak hedefiyle çal flmaktad r. sürekli olarak güncellenmektedir. Bu kapsamda düzenli olarak flçi Sa l ve fl Güvenli i ( S G), lkyard m, Yang n, Pnömatik ve Enerji Piyasas Denetleme Kurulu e itimleri verilmektedir y l ndan itibaren sadece iflte de il, günlük hayatta da fayda sa layabilecek kiflisel geliflim programlar gerçeklefltirilmeye bafllanm flt r. nsan Kaynaklar Planlama Toplant s nsan Kaynaklar Planlama toplant lar nda flirketimizin organizasyon yap s, gelecek ihtiyaçlar m z, kariyer ve yedekleme planlar, atama ve transfer önerileri, potansiyel, sürekli yüksek performansl olan çal flanlar m z gözden geçirilmekte, bu kifliler için alternatif geliflim faaliyetleri haz rlanmaktad r. Enerji Grubu Baflkan n n ve Koç Holding nsan Kaynaklar Direktörlü ü nün kat l m yla gerçeklefltirilen bir üst aflama toplant da ise Baflkan m z n görüfl ve onay al narak hayata geçirilmektedir. Haz rlanan geliflim faaliyetleriyle çal flanlar m z mesleki, kiflisel geliflim ve ingilizce e itimi olanaklar ndan faydalanabilmekte, Yönetim Gelifltirme Programlar ve yüksek lisans programlar na (zaman deste i ve Koç E-MBA maddi destek) kat labilmektedir. Ayr ca, yurtiçi ve yurtd fl firma ziyaretleriyle, en iyi uygulamalar inceleme ve akademik kurulufllarla flirket içi ya da flirket d fl fonksiyonlararas projelerde yer alma f rsat yakalayabilmektedirler. Çal flanlar m za flirket içi di er fonksiyonlara, ayn fonksiyonda farkl flehir ya da bölgelere ve Koç Toplulu u Enerji Grubu flirketlerindeki pozisyonlara rotasyon ve kariyer imkanlar sa lanmaktad r. Organizasyonumuzda oluflan bu tür kariyer hareketleri intranette tüm çal flanlar m zla paylafl lmaktad r. ç letiflim: Aygaz da y ll k olarak haz rlanan ç letiflim Plan do rultusunda çal flanlar n ihtiyaç ve beklentilerini karfl layacak iletiflim ortamlar sa lanmaktad r. ç letiflim Plan y ldan y la eklenen yeni aktivitelerle sürekli canl ve güncel tutulmaktad r. ç letiflim Plan nda bulunan faaliyetlerin baz lar flunlard r: Y ll k fiirket letiflim Toplant s, Hedef Yayg nlaflt rma Toplant s, Genel Müdürlük, Bölgeler, Tesisler, AGÜT K letiflim Ziyaretleri, Çal flma Hayat De erlendirme Anketi (ÇHDA) sonuçlar n n çal flanlar ile paylafl lmas, Enerji Grubu Tan flma Kokteyli, Kültür Gezileri, Hizmet Ödül Törenleri, En Baflar l Koçlular Ödül Töreni, Koç Toplulu u Spor fienli i, Performans ve Geliflim Planlama Görüflmeleri, Y l Sonu letiflim Toplant ve Kutlamas, Ayl k ç letiflim Toplant s, Ay n Konu u (Farkl sektörlerden konunun uzman konuflmac lar). Bunlar d fl nda bölümlerle daha yak n iletiflim kurabilmek için 2007 y l nda bafllat lan Kahvalt uygulamas ve K süreçleri hakk nda 14 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

16 Haz rlanan geliflim faaliyetleriyle çal flanlar m z mesleki, kiflisel geliflim ve ingilizce e itimi olanaklar ndan faydalanabilmekte, Yönetim Gelifltirme Programlar ve yüksek lisans programlar na kat labilmektedir. çal flanlar bilgilendirmek amac yla düzenlenen K Tan t m Günleri yeni eklenen iletiflim faaliyetleridir. Her bölge ve bölüme özel olarak atanm fl nsan Kaynaklar Sorumlusu uygulamas yla, K süreçlerinde genifl bir co rafyaya da lan çal flanlar m za uygulanan K süreçlerinde yak n destek sa lanmas hedeflenmektedir. Sosyal Aktiviteler Aygaz, çal flanlar m z n öneri ve beklentileri do rultusunda, sosyal ve sportif aktiviteler organize etmektedir. Genel Müdürlük te kurulan Foto raf Kulübü nde konuyla ilgilenen çal flanlara foto rafç l k e itimi verilmekte ve geziler düzenlenmektedir y l nda kurulan Aygaz- Opet Türk Sanat Müzi i Korosu 35 kiflilik kadrosuyla konserler vermeye devam etmektedir. Genel Müdürlük te bulunan spor salonu yenilenerek salonun etkin ve verimli kullan m için gerekli düzenlemeler yap lm fl, e itmen eflli inde çal flma imkan yla salon çal flanlar m z n kullan m na sunulmufltur. Tesislerimizde televizyon ve günlük gazetelerin bulundu u, dama ve satranç oynanabildi i dinlenme salonlar ve kütüphaneler bulunmaktad r. Aygaz çal flanlar çeflitli illerde gerçeklefltirilen Koç Toplulu u Spor fienlikleri nde futbol, tenis, yüzme, masa tenisi, basketbol ve voleybol kategorilerindeki tak mlar ile kat lmaktad r. Ayr ca ç letiflim Faaliyetleri kapsam nda Kurumsal letiflim Müdürlü ü ile ortak faaliyetler planlanmaktad r. Öneri ve Ödüllendirme: Aygaz da flirket hedefleri do rultusunda yarat c ve yenilikçi fikirleri, sürekli geliflmeyi teflvik etmek, çal flanlar baflar ve çabalar ndan dolay takdir etmek amac yla Öneri ve Ödüllendirme sistemleri uygulanmaktad r. Verilen ödül kategorilerinden birkaç afla da yer almaktad r: Üstün Baflar Ödülü, Hizmet Ödülü, En Baflar l Koçlular Ödülü, Sporda Baflar Ödülü, Bireysel Öneri Sistemi ödülleri, TPM ödülleri, Durumsal ödüller, Fonksiyonlararas Projeler ve Çal flmalar, Baflar l Birimlerin/Çal flanlar n Onurland r lmas. Çal flma Hayat De erlendirme Araflt rmas (ÇHDA) Aygaz, çal flanlar n n ifl hayat ndaki memnuniyet ve ba l l k düzeylerini ölçmek, iyilefltirme alanlar n belirlemek amac yla yapt Çal flma Hayat De erlendirme Anketi nde her y l iyilefltirmeler yapmaktad r uygulamas nda detayl sorular yerine ana kriterler de erlendirilmifl, memnuniyet araflt rmas yan nda steklilik Endeksi de araflt rma kapsam na dahil edilmifltir. Araflt rma sonuçlar nda öncelikli olarak üzerinde durulmas gereken konular belirlenerek ilgili yöneticilerle paylafl lmaktad r sonuçlar n n bölümlerle yap lan iletiflim ziyaretlerinde çal flanlar n da kat l m ile aksiyon planlar n n haz rlanmas planlanmaktad r. Genel Memnuniyet 2007 Y l Sonuçlar 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 3,75 3,57 3,69 3,68 3,79 Genel-2007 Genel-2006 Beyaz Yaka-2007 Beyaz Yaka-2006 Mavi Yaka ,49 Mavi Yaka-2006 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

17 Aygaz da Çal flma Hayat Personeline emniyetli ve sa l kl bir ifl ortam sunmay hedefleyen Aygaz, uluslararas kabul görmüfl bir standart olan OHSAS fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi çal flmalar n titizlikle yürütmektedir. Önce Sa l k ve Güvenlik Aygaz, ifl sa l ve güvenli i sistemi ile ilgili çal flmalara 1995 y l nda bafllam fl bu kapsamda hem çal flma alanlar n hem de çal flma sistemati ini gelifltirmifltir. fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi, ifl sa l -güvenli i faaliyetlerinin sürekli ve sistematik flekilde iyilefltirme yaklafl m içinde çözümlenmesi, bu süreklilikle önceden ve kaynakta önleme stratejisinin gelifltirilmesine yard mc olan bir araç konumundad r. Devam eden dönemde entegre yönetim sistemi yaklafl m n n benimsenmesi ile birlikte uluslararas kabul görmüfl bir standart olan OHSAS fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi (OHSAS) ile ilgili faaliyetlerine bafllam flt r. % y l acil durum e itim ve tatbikatlar n n 2006 ya göre art fl oran ARTIfi Personeline emniyetli ve sa l kl çal flma ortamlar sunmay hedefleyen Aygaz, 2007 y l itibar yla 11 adet dolum tesisinde (DT) ve AGÜT te olmak üzere toplam 12 tesisinde OHSAS fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi ni yayg nlaflt rarak belgelendirmifltir (Tablo 1). Bu çal flmalardaki baflar, sistemlerde uygulama, de erlendirme, e itim, denetleme faaliyetlerinde tüm çal flanlar n görev almas yla gerçekleflebilmektedir. Yönetim sistemlerinin temel ilkelerinden biri olan sürekli iyilefltirme bilinci ile 2007 y l nda da ifl sa l -güvenli i ile ilgili olarak yap lan iyilefltirme çal flmalar ndan örnekler Tablo 2 de yer almaktad r. Tablo 1. fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi kurulum ve belgelendirme aflamalar Y l Faaliyet Kapsam NOSA 5 Y ld z belgelendirmesi OHSAS fl Sa l - Güvenli i Yönetim Sistemi kurulmas ve belgelendirilmesi Alia a DT/Ifl kkent DT Yar mca DT/Ambarl DT/K r kkale DT/ Bursa DT/Samsun DT/Dörtyol DT/ Diyarbak r DT/Adana TDM Lüleburgaz DT/Safranbolu DT/Eskiflehir DT OHSAS fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi çal flmalar na bafllanmas OHSAS fl Sa l - Güvenli i Yönetim Sistemi kurulmas ve belgelendirilmesi Tesisler Yar mca DT 2007 AGÜT Ambarl DT/K r kkale DT/Bursa DT/ Samsun DT/Dörtyol DT/Diyarbak r DT/ Safranbolu DT/Eskiflehir DT/Alia a DT/ Ifl kkent DT/Mogaz A.fi.(Isparta DT) 2007 y l nda tesislerde gerçeklefltirilen ifl sa l -güvenli i ölçümlerine devam edilmifltir. Bu kapsamda, Ambarl, Yar mca, Alia a, Bursa, Dörtyol, Ifl kkent, K r kkale, Safranbolu ve Diyarbak r Dolum Tesisi ile Mogaz A.fi. Isparta Dolum Tesisi nde iç ortam hava kalitesi, kiflisel gürültü maruziyet, ayd nlatma ve termal konfor ölçümleri yapt r lm flt r. Periyodik olarak gerçeklefltirilen sa l k kontrolleriyle personelin çal flma koflullar na uygunlu u ve koruyucu sa l k hizmeti verilmektedir. Sa l k kontrolü yap lan çal flanlar n say s, y ll k çal flan say s na ba l olarak de iflkenlik göstermektedir (fiekil 1) y l nda ifl sa l -güvenli i ile ilgili olarak Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi flverenleri Sendikas (Kiplas) Teknik fller ve E itim Müdürlü ü nden al nan e itimlere yönetici, sorumlu, teknisyen seviyelerinde toplam 868 adam*saatlik 16 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

18 kat l m sa lanm fl ve fl Sa l ve Güvenli i Kurullar n n Görev ve Sorumluluklar, fl Kazalar Kök Analizleri, Çevre Mevzuat, fl Kanunu, Hukuki ve Cezai Yükümlülükler, Risk De erlendirme Yöntemleri ve Patlay c Ortamlar n Belirlenmesi, S n fland r lmas konulu e itimler al nm flt r. Kurulan ve uygulanan sistemler, e itimlerin hayata geçirilmesi, iyilefltirme faaliyetleri olas ifl kazalar n n önceden tespit edilerek önlenmesi ve büyük kay pl kazalar n oluflmamas için güvenli, sa l kl ortam koflullar n sa lamaktad r. fl kazalar ile ilgili yap lan takipler fiekil 2 ve fiekil 3 de yer almaktad r. Personel Say s fiekil 1. Gerçeklefltirilen sa l k kontrollerinden örnekler Grip Afl s Kulak Duyum Akci er Taramas Adet fiekil 2. Kaza adetleri (*AGÜT verileri de dahildir) fl günü kayb na neden olan kazalar Küçük yaralanmal kazalar Hasarl kazalar fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi nin kurulu ve belgeli 12OHSAS oldu u toplam ifl birimi say s fi B R M fiekil 3. Kay p ifl günü adetleri (*AGÜT verileri de dahildir) Tablo 2. fl sa l -güvenli i ile ilgili iyilefltirme faaliyetler y l örnekleri Tesisler AGÜT Ambarl Dolum Tesisi Safranbolu Dolum Tesisi K r kkale Dolum Tesisi Bursa Dolum Tesisi yilefltirme Faaliyeti Kaynak duman n n önlenmesi için çapak önleme s v s olarak kullan lan kimyasal n efsaf de ifltirilerek duman ortaya ç kmas n n azalt lmas S cak tüpün el de meden al nmas için istif makinas tasarlanarak otomasyona geçilmesi Etek iflleme makinesinin çevresinin kapat larak sensör yap lmas Dolum bina zeminlerde oluflan çökme ve hasarlar n giderilmesi Toluen tank nda iyilefltirme yap lmas Malzeme stok deposunda iyilefltirme Stok platformu buton sisteminin iyilefltirilmesi Çat malzemesi de iflimi ile do al ayd nlatmadan yararlan lmas Toplam AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

19 Aygaz da Çal flma Hayat Kuruldu u günden itibaren müflteri memnuniyetini ve mutlulu unu kendisine sürekli hedef seçen Aygaz, kalite yolculu unda emin ad mlarla ilerliyor. Tablo ve 2007 y l acil durum e itim ve tatbikatlar E itim Konusu Tesisler taraf ndan verilen senaryolu yang n, kurtarma, ilkyard m, tahliye ve ateflli tatbikatlar Genel Müdürlük (Kalite Sistem ve SEÇ-GE Müdürlü ü) taraf ndan verilen senaryolu yang n, kurtarma, ilkyard m, tahliye ve ateflli tatbikatlar 5188 say l Güvenlik Kanunu e itimi (Güvenlik Görevlisi) TOPLAM 23 fi B R M Adamxsaat ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin uyguland ifl birimi say s 2007 y l nda acil durum e itim ve tatbikatlar na devam edilerek tüm çal flanlar n bu konulardaki bilgi ve pratik uygulamalar de erlendirilmekte ve pekifltirilmektedir (Tablo 3). Aygaz da Kalite Tüm ifl süreçlerinde ve faaliyetlerinde kalite anlay fl n yerlefltirmek amac yla çal flmalar n yönlendiren Aygaz, toplam 23 ifl biriminde belgelendirdi i ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) faaliyetlerini bütün ifl birimlerinde baflar yla uygulamaktad r. Türkiye nin her bölgesinde yayg n bir flekilde yer alan Aygaz, Doküman Yönetim Sistemi Program kullan m n tüm ifl birimlerinde sistematik ve standart flekilde uygulamaktad r y l nda gerçeklefltirilen iyilefltirmelerle bu program n daha etkin ve verimli flekilde kullan lmas sa lanm flt r. Bu iyilefltirmeler, kifli bazl yerine kullan c bazl tan mlamalar n sa lanmas, SAP program yla entegrasyon ve Doküman Yönetim Sistemi birim sorumlular n n belirlenerek tan mlanmas fleklinde olmufltur. Bunun yan s ra AGÜT ün çevre ve ifl sa l -güvenli i yönetim sistemi kapsam na girmesi nedeniyle standart maddelerine uygun mevcut dokümantasyon revize edilerek entegrasyon sa lanm flt r. Yeni ürünlerimiz olan Mavi Aygaz ve Forklift tüpü ile ilgili kontrol ve uygulamalar n Kalite Yönetim Sistemi nde tan mlanmas ile ilgili çal flmalar üretim ve dolum tesisleriyle ortak flekilde gerçeklefltirilmifltir. Sistemler kapsam nda, mevcut durumun iyilefltirilmesi veya olas sorunlar n önlenmesi için yap lan çal flmalar, düzeltici ve önleyici faaliyetler (DÖF) olarak takip edilmektedir y l nda aç lan takip tablolar nda tan mlanan 313 adet DÖF ün 275 adedi kapat lm flt r. Entegre yönetim sistemleri ile ilgili y ll k Yönetimin Gözden Geçirmesi toplant s 13 Eylül 2007 tarihinde Aygaz ve Mogaz üst yönetimlerinin yan s ra ilgili birim müdür ve sorumlular ndan oluflan toplam 42 kiflinin kat l m yla gerçeklefltirilmifltir. 18 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

20 Gemi Çal flanlar Aygaz, dördü tam bas nçl, biri yar so utmal toplam befl gemiye sahiptir. Bu gemilerin üçü ABS (American Bureau Shipping) klasl ikisi de NK klasl d r. Gemilerimizde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2000 & ISM Code) 1997 den beri Klas NK onayl olup, 2004 y l ndan bu yana da ISPS Code un gereklerini yerine getirmektedir. Gemi üstü güvenlik, operasyon, bak m-tutum, seyrüsefer ve gemi adamlar m z n sosyal yaflam kalitesini art rmak, TMSA (Tanker Management Self Assessment) gerekleri do rultusunda çevrenin korunmas için de sürekli-geliflim göstermek Aygaz n ilgi alan ve taahhütleri aras ndad r. TMSA, iflletmecilere kendi yönetim sistemlerini ölçme, de erlendirme ve gelifltirme yöntemleri sunar. Bu de erlendirmeden ç kan sonuçlarla da flirket geliflim plan belirlenir. Program, gemi iflletmecilerine performans göstergeleri do rultusunda yönetim sistemlerini de erlendirmeleri için teflvik eder, yol gösterir. Çevre ve güvenlik konusunda en iyiye ulaflabilmek için, program her elementi farkl aflamalardan oluflan 12 yönetim eleman /prensibi tan mlam flt r. Öncelikle TMSA gereklerinin en iyi bir flekilde yerine getirilmesi, iyi bir ISM sistemine sahip olmakla gerçekleflebilir. TMSA n n tanker iflletmecilerine Oil Major Company lerden gelen isteklerin karfl lanmas ve afl lmas nda yard mc olaca ve gemi adamlar n n motive ederek kaliteyi de art racakt r. TMSA program senede an az bir kere revize edilmektedir. 5Aygaz n toplam gemi say s GEM AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı