Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007

2 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz 2007 de Dünyada ve Türkiye de LPG Sektörü Aygaz da Çal flma Hayat - nsana Yat r m - Önce Sa l k ve Güvenlik Sosyal Sorumluluk Gönüllüsü Aygaz 2007 Projelerimiz - E itimde Aygaz - Sa l kta Aygaz - Kültür ve Sanatta Aygaz Aygaz n Ekonomik Sorumluluklar - Pazarda Yeni Stratejiler - Aygaz Bayileri - Ar-Ge ve Fikri Haklar Aygaz Çevre çin Çal fl yor - Otogaz Bilgilendirme Harekat - Öncü Firmalarla flbirli i - Aygaz da Çevre Küresel lkeler Sözleflmesi AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

3 Ufkumuz LPG sektöründe en kaliteli ve en güvenli hizmeti sunan flirket olmay sürdürmek. Ana Görevimiz LPG nin temini, depolanmas, dolumu, da t lmas, sat fl, sat fl sonras hizmetleri ile bas nçl kap ve ekipman üretiminde; Türkiye'yi temiz bir alternatif yak tla tan flt rd 1961 y l ndan bu yana Aygaz, müflterisiyle yak n bir iliflki sürdürüyor. Bugün günde ortalama 200 bin haneye giren bir marka olarak Aygaz, "Ailenin Bir Parças " kabul ediliyor. Türkiye'nin baz bölgelerinde hala tüplü gaz n ad n n Aygaz olarak an ld, her 7 kifliden birinin Aygaz kulland düflünüldü ünde Aygaz, paydafllar n ilgilendiren her konuda elinden gelen katk y sa lamay kurumsal sosyal sorumlulu u olarak kabul ediyor. Müflterilerimizin, çal flanlar m z n ve ortaklar m z n memnuniyetini ön planda tutarak, Topluma ve çevreye sayg l flekilde çal flarak, Tüm kaynaklar m z en verimli biçimde kullanarak, liderli imizi sürdürmek. Aygaz' n kurumsal sosyal sorumluluktaki temel hedefi, paydafllar olarak kabul etti i hissedarlar n n, çal flanlar n n, bayilerinin ve halk n beklentilerine cevap verebilmek ve bunu kurumun di er hedefleriyle eflde er k lmakt r. Bu ba lamda, paydafllar n n beklentilerine göre projeleri uygulamaya geçiren Aygaz, düzenledi i kurumsal itibar araflt rmalar, bayi portal üzerinden edindi i bayilerin görüflleri ile çal flan memnuniyeti anketlerini de erlendirerek kurumsal sosyal sorumluluklar n yerine getirmektedir. Bu araflt rmalara göre Aygaz, paydafllar taraf ndan çok iyi tan nmakta ve bu çerçevede çal flmalar n sürdürmektedir. Paydafllar n Aygaz'dan beklentileri, gelecek vadeden bir kurum olarak varl n sürdürmek, ürünlerinin çeflitlili ini art rmak, gençlerin çal flmak isteyece i bir kurum olarak hizmet vermeye devam etmek, ileri teknoloji ile çal flmalar n sürdürmek, ürünleriyle dünya pazarlar nda bulunmak, kültür ve sanatla ilgili konulara destek vermeyi sürdürmektir. 30 Mart 2006 tarihinde Birleflmifl Milletler Küresel lkeler Sözleflmesi ni imzalayan Koç Toplulu u nun bir üyesi olarak Aygaz, küresel ilkelerle ilgili bünyesinde ve paydafllar nda ortak bilinç oluflturulmas, politikalar gelifltirilmesi ve en iyi uygulamalar n yayg nlaflt r lmas çal flmalar na h z vermifl bulunuyor. 2 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

4 Sürdürülebilir Geliflme ve Aygaz Toplumdan ald n toplumla paylaflmak, Aygaz n ifl yap fl biçiminin uzun y llard r temelini oluflturmaktad r. Pek çok büyük flirketin daha yeni yeni sosyal sorumluluk projelerine yöneldi i düflünüldü ünde, ileri görüfllülü ümüzün önemi ortaya ç kmaktad r. Türkiye nin ilk LPG firmas olarak 1961 y l nda kurulan flirketimizin hikayesine bakt m zda, kurucumuz Vehbi Koç tan bafllayan ifl hayat m zda sürdürülebilir geliflmenin ne kadar önemli oldu unu görebiliyoruz. O günden beri sektöründeki liderli ini aç k ara devam ettiren Aygaz n bu baflar s nda, uzun vadeli düflünerek do ru kararlar almas n n ve toplumla bütünleflmifl öncü bir marka olmas n n pay çok büyük. Çünkü tüm Koç Grubu flirketleri gibi Aygaz l lar her zaman Vehbi Koç un Ülkem varsa ben de var m felsefesinden hareket ettiler. Kendisini ailenin bir parças olarak gören flirketimiz sadece faaliyet alan ndaki yüksek ürün ve hizmet kalitesiyle de il, özel sektörün deste ine ihtiyaç duyulan alanlardaki varl yla da ad ndan söz ettiriyor. Bir Enerji Holdingi olarak 2007 y l n tamamlad k. Koç Holding Enerji Grubu Baflkanl hedef ve stratejileri do rultusunda belirlenen ve holding üst yönetimi taraf ndan onaylanan yap lanma sonucunda, flirketimiz Aygaz, akaryak t haricindeki tüm Enerji Grubu flirketlerimizin ana hissedar konumuna geldi de hissedarl k oranlar m z Entek te %64 e, Mogaz da %89 a, Akpa da %99 a yükseldi. Bu yap lanma, flirketimizin gücüne ve gelece ine olan güvenin göstergesidir. Sektörde yaflanan rekabet her geçen y l biraz daha keskinlefliyor. Ürünlerimize sübvansiyon uygulanan dönemlerden, ürünlerimizin yüksek vergilendirildi i bugünlere geldik. Tüplügaz pazar vergilendirme politikalar aç s ndan do algaza karfl büyük dezavantaja sahip. Yaklafl k 10 y l önce bafllayan otogaz pazar, bugün Türkiye LPG pazar n n %50 sinden fazlas n oluflturuyor. Otogaz art k benzin ve dizelden sonra üçüncü yak t alternatifi olarak piyasada yerini alm fl durumda oldu unu söyleyebiliriz. Otogaz n ekonomik olmas n n yan s ra çevre dostu olmas yla gelecekte hayat m zda daha da fazla yer kaplayan bir ürün olaca na inan yoruz. Otogaz hakk nda yanl fl bilinenleri ve önyarg lar y kmak, kamuoyunu otogaz hakk nda bilgilendirmek ve dünyadaki örnek uygulamalar paylaflmak amac yla Otogaz Bilgilendirme Harekat n bafllatan Aygaz, 2007 y l süresince hem toplumun bilinçlenmesine katk da bulundu hem de bu projeyle En Baflar l Koçlular aras na girdi. Otogaz Gelece e Tafl yoruz projesiyle Müflteri Memnuniyeti kategorisinde ödül alan Aygaz, Ay fl : Aygaz dan Sa l k Ifl projesiyle de flbirli i Gelifltirenler kategorisinde ipi gö üsleyen flirket oldu. Bunlar yapt m z ifllere verdi imiz özenin ve planl çal flma sonucunda elde edilmifl önemli kazan mlard r. Günümüzde kurum ve kurulufllar n sosyal sorumluluk alan nda giderek daha duyarl davranmaya bafllad klar n gözlemliyoruz. Halbuki toplumdan ald n toplumla paylaflmak, Aygaz n ifl yap fl biçiminin uzun y llard r temelini oluflturmaktad r. Pek çok büyük flirketin daha yeni yeni sosyal sorumluluk projelerine yöneldi i düflünüldü ünde bu ileri görüfllülü ümüzün önemi ortaya ç kmaktad r. Topluma karfl sorumlulu unu bilen bir flirket olarak sorumluluklar m z eksiksiz yerine getirmek için çal flmalar m z sürdürüyoruz. Koç Toplulu u nun temel ilkelerini titizlikle uygulayan Aygaz, kaliteli, fleffaf ve samimi yaklafl mlar yla öne ç k yor. Toplumsal paylafl m projelerimiz tüm h z yla sürüyor. Aygaz' n kurumsal sosyal sorumluluktaki temel hedefi, paydafllar olan hissedarlar n n, çal flanlar n n, bayi ve müflterilerinin beklentileriyle flirketin beklentilerinin uyuflmas d r. Kültür-sanat, e itim ve sa l k alanlar nda gerçeklefltirdi imiz bütün projelerin ortak amac, toplumun tüm kesimlerine ulaflarak onlar n beklentilerine cevap verebilmek. Bugüne kadar yüzbinlerce çocu un e itimine katk da bulunan Aycan Dikkatli Çocuk projemiz yeni aç l mlarla her y l on binlerce çocu umuza daha ulaflacak. Ay fl projesi kapsam nda Türkiye nin dört bir köflesinde yakt m z sa l k fl klar m z bize gurur veriyor. Çevre projelerine verdi imiz destek, Koç Toplulu u nun öncülü ünde yeni bir platforma tafl nd. Koç Holding ve Koç Enerji Grubu flirketleriyle birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n enerji verimlili i bilincini topluma yaymak amac yla yürüttü ü ENVER projesinin ana destekçilerinden olduk. Paydafllar n n beklentilerine uygun projeleri hayata geçiren Aygaz, gerçeklefltirdi i tüm sosyal sorumluluk projelerinde Aygaz Ailesi nin tam deste ini al yor. Çal flanlar m z n ve bayilerimizin de maddi ve manevi katk lar n n da bulundu u büyük projelere imza at yoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda büyük bir birikime sahip olan Aygaz, sürdürülebilir, kapsaml, iletiflimi güçlü ve kat l mc projelerle yoluna devam edecektir. Bu anlamda da Türkiye'de ve dünyada örnek kurumlardan biri olmay sürdürmeyi hedefliyoruz. Müjdat Alt ntafl Aygaz Genel Müdürü AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

5 2007 y l nda baflar l bir y l geçiren Aygaz, pek çok yeni projeyi uygulamaya koyarak ad ndan söz ettirdi Y l nda Aygaz Sosyal Sorumluluk Gönüllüsü Aygaz Topluma sundu u katk lar n sürekli ve sürdürülebilir olmas n hedefleyen Aygaz, 2007 de gerçeklefltirdi i sosyal sorumluluk çal flmalar n sa l k, e itim ve kültür sanat bafll klar alt nda toplad. Aygaz, kendi yürüttü ü projelerin yan s ra çeflitli etkinliklere de y l boyunca destek verdi y l nda baflar l bir y l geçiren Aygaz, pek çok yeni projeyle ad ndan söz ettirdi. Aygaz n destek verdi i vak flardan biri olan Türkiye Aile Planlamas Vakf (TAP) 19 fiubat tarihinde Güvenli Annelik Projesi nin hekim e itimleri toplant s n Düzce de gerçeklefltirdi. TAP Vakf Baflkan Caroline Koç da toplant ya konuflmac olarak kat ld. Ayr ca 5 Kas m da da Diyarbak r da Güvenli Annelik Projesi tan t m toplant s yap ld. Aygaz dan forklift kullanan fabrika ve tesislere yepyeni bir tüplügaz ürünü: Forklift Tüp... Marmaris te Art Enerji Toplant s Dikkatli Çocuk Kampanyas Aygaz n uzun y llardan beri sürdürdü ü önemli bir e itim projesi olan Dikkatli Çocuk Kazalara Karfl Bilinçlendirme Kampanyas n n 2007 y l etab Mart itibar yla bafllad. Üç ay süren kampanya sonucunda, 77 ilde, 228 ilçede ilkö retim ö rencisi Dikkatli Çocuk Sertifikas ald. Ayr ca TEGV in Ateflböce i T rlar na verilen destek sürdü. Aygaz n yeni sosyal sorumluluk çal flmas Ay fl : Aygaz dan Sa l k Ifl Projesi nin tan t m amac yla 18 Haziran da bir bas n toplant s gerçeklefltirildi. Bu projeyle 81 ilde 81 sa l k oca n n afl odas yenilenerek bunlar yüksek standartlarda hizmet vermek üzere toplumun hizmetine sunuldu. Bunun yan s ra Koç Toplulu u flirketlerinin her y l May s-haziran aylar nda gerçeklefltirdi i Ülkem çin projesi kapsam nda da Düzce Y lca Toplum Sa l Merkezi nin afl odas yenilendi. Aygaz, 2007 de de diyabetik çocuklar n yan ndayd. 15. Diyabetik Çocuklar Kamp, Temmuz tarihleri aras nda flirketimizin deste iyle yap ld. Yeni Ürünler 2007 de ürün yelpazesini daha da zenginlefltiren Aygaz, fabrika ve tesislere özel olarak, yatay kullan m imkân sunan forklift tüp üretti fiubat tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen 6. Tafl ma, Depolama ve Lojistik Fuar nda tan t lan Forklift Tüp e ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Aygaz, abonelerinin memnuniyetini ve güvenli ini art rmak için göstergeli ev tüpü gelifltirerek 12 Nisan dan itibaren Türkiye nin ilk göstergeli tombul tüp dedantörünü piyasaya sundu. Günden güne geliflen LPG ile çal flan gaz aletleri ürün yelpazesine Ekim ay nda 220 graml k Aygaz Mini Ocak eklendi. 4 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

6 Kamp Tüpü Vakumlama Ünitesi nin A ustos ay nda devreye girmesi de Aygaz aç s ndan son derece önemli bir geliflme oldu. Böylece, üretilen tüm kamp tüpleri, üretimin son safhas nda vakumlanmaya baflland. Fuar ve Kongreler Aygaz, yurtiçinde ve yurtd fl nda kat ld fuar ve kongrelerde büyük ilgi gördü. 5 7 Mart tarihleri aras nda Abu Dhabi de gerçeklefltirilen Gas Arabia 2007 fuar ve konferans na kat lan Aygaz, Nisan da Beylikdüzü Tüyap Kongre ve Fuar Alan nda gerçeklefltirilen Petroleum Fuar na, Nisan da da Almanya n n Hannover flehrinde düzenlenen dünyan n en genifl kat l ml enerji, otomasyon ve teknoloji fuar Hannover Messe ye kat ld. Fuarda tesislerde kullan lan ekipmanlar, otomasyon projeleriyle ilgili sistemler ve Ar-Ge ye yönelik yenilikçi çal flmalar sergilendi. Avrupa LPG Birli i nin (AEGPL) 6 7 Haziran tarihlerinde Fransa n n Nice kentinde düzenledi i Bugün ve Yar n çin Temiz ve Verimli Enerji LPG temal fuar ve kongreye kat lan Aygaz, bu fuara Türkiye den kat lan tek LPG da t m firmas oldu. Aygaz, Ekim tarihleri aras nda düzenlenen Dünya LPG Birli i (WLPGA) Toplant lar ve 20. Dünya LPG Forumu na kat ld. Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, Dünya LPG Birli i nin Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. fiirketimiz Kas m tarihinde Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilen 16. Ulusal Kalite Kongresi ne destek verdi. Aygaz Petroleum Fuar nda Aygaz ile Chevrolet in, Türkiye otomotiv ve otogaz sektöründe önemli bir iflbirli ine imza att. Enerji Holdingi Aygaz Aygaz 46. Ola an Genel Kurul Toplant s, hissedarlar n kat l m yla 19 Nisan da Aygaz Genel Müdürlük Binas nda gerçeklefltirildi. Nisan n önemli bir di er olay da Aygaz n sahip oldu u BOS A.fi. hisselerinin tamam n Linde Gaz A.fi. ye devretmesi oldu. 47. Ola anüstü Genel Kurul Toplant s ise 31 Temmuz 2007 de yap ld. Akaryak t haricindeki tüm Koç Toplulu u Enerji Grubu flirketlerinin ana hissedar konumuna gelen Aygaz, 2007 yi bir Enerji Holdingi flirketi olarak tamamlad. Aygaz n hissedarl k oranlar Entek te % 64 e, Mogaz da % 89 a, Akpa da % 99 a yükseldi. Bu yap lanma Aygaz n gücüne ve gelece ine olan güvenin bir göstergesidir. Aygaz-Opet Türk Sanat Müzi i korosu konser esnas nda AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

7 Mavi nin Sevgisi adl belgesel filmle Aygaz kuruluflunun 45. y l nda kendi tarihini belgeledi. Tüplügaz Kampanyalar 20 Nisan 29 Haziran tarihleri aras nda World Üye flyeri olan Aygaz bayilerinden ev tüpü sat n alan Worldcard sahiplerine çeflitli f rsatlar sunuldu. May s ay nda Aygaz n gerçeklefltirdi i en önemli etkinliklerden biri ise Fahri Müfettifllik Sistemi ni kurmas oldu. Bayi standartlar n müflteri arac l yla denetlemek isteyen Aygaz, bu sistemi, gönüllülük esas na dayanarak sisteme dahil olan müflterileriyle kurdu. Aygaz ile fl Bankas yeni bir iflbirli ine imza att. Kredi kart yla tüpgaz al flverifllerinde özel f rsatlar n sunuldu u iflbirli inin ilk kampanyas, 1 Aral k-31 Ocak tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Otogaz ve Dökmegaz Kampanyalar Kamuoyunu otogaz hakk nda bilgilendirmek, mevcut olan yanl fl alg y düzeltmek, otogaz n çevreci ve ekonomik bir yak t türü oldu unu vurgulamak amac yla 17 Nisan da bafllat lan Otogaz Bilgilendirme Harekat, Aygaz n otogaz sektöründeki sözcü konumunu pekifltirdi. Aygaz n deste iyle gerçeklefltirilen 15. Diyabetik Çocuklar Kamp - Enez Aygaz ile Chevrolet in, Türkiye otomotiv ve otogaz sektöründe önemli bir iflbirli ine imza att. Ekonomikli i ve çevrecili iyle öne ç kan otogaz n kullan m n yayg nlaflt rmay hedefleyen bu iflbirli i 28 A ustos ta düzenlenen bas n toplant s yla aç kland. Ayr ca Aygaz Euro LPG yi tercih eden otogaz kullan c lar düzenlenen kampanyalarla onbinlerce hediye kazanma flans yakalad. 20 Temmuz 20 Eylül tarihleri aras nda düzenlenen kampanyada büyük ödül Chevrolet Aveo Sedan oldu. Dökmegaz internetten siparifl sisteminin ocak ay nda devreye girmesi Aygaz için önemli bir ad m oldu. Bas n Gezileri Aygaz n kültür ve sanata deste i 2007 de de sürdü. Sagalassos un görkemli yap s Antoninler Çeflmesi nin üç y l boyunca depreme karfl güçlendirme çal flmalar için yere indirilecek olmas dolay s yla Sagalassos a 7-8 Eylül tarihlerinde bir bas n gezisi düzenlendi. Gebze deki Aygaz Gaz Aletleri Üretim Tesisleri (AGÜT) ile Yar mca Terminal Müdürlü ü nde otomasyon projelerini tamamlayan Aygaz, tesislerini tan tmak ve teknik geliflmeler hakk nda bilgi vermek amac yla 18 Eylül de Yar mca ve AGÜT e de bas n gezisi düzenlendi. Sagalassos un görkemli yap s Antoninler Çeflmesi ne bas n gezisi Bol Ödüllü Aygaz Tüketiciyle Dost Alt n Kalite Ödülü ne lay k görülen Aygaz, Tüketici Raporu ve Bilinçli Tüketici Temsilcileri taraf ndan 19 Mart ta stanbul da düzenlenen törenle ödülünü ald. Bir ödül de Aygaz reklam na geldi. 6 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

8 LPG ile çal flan gaz aletleri ürün yelpazesine 220 graml k Aygaz Mini Ocak da eklendi. Reklamc lar Derne i ve Reklamverenler Derne i taraf ndan düzenlenen Effie Reklam Etkinli i Ödülleri Yar flmas nda dayan kl eflyalar kategorisinde Aygaz reklam yla Young&Rubicam Reklamevi Bronz Effie kazand. Aral k ay Aygaz için bol ödüllü bir dönem oldu. AGÜT ve dolum tesislerinde çal flan 10., 20. ve 25. hizmet y l n tamamlayan toplam 70 Aygazl 6 Aral k ta ödüllerini ald. Aygaz, Koç Toplulu u taraf ndan her y l gerçeklefltirilen En Baflar l Koçlular ödül sürecini bu sene iki kategoride lider olarak tamamlad. Ay fl : Aygaz dan Sa l k Ifl projesiyle flbirli i Gelifltirenler kategorisinde, Otogaz Gelece e Tafl yoruz projesiyle Müflteri Memnuniyeti kategorisinde iki ödül kazanan En Baflar l Koçlular, 7 Aral k tarihinde Ç ra an Saray nda düzenlenen törenle ödüllerini ald. ki y lda bir gerçeklefltirilen ve Avrupa n n en itibarl ödüllerinden biri olan Avrupa Birli i Çevre Ödülü Türkiye Program nda Aygaz, Türkiye nin en baflar l flirketleri aras na girerek, Yönetim kategorisinde üçüncülük elde ederek Türkiye finalisti oldu. Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, Dünya LPG Birli i nin Yönetim Kurulu Üyeli i ne seçildi. Türkiye nin en önemli ekonomi dergilerinden Capital in, Accountability ve Türkiye orta Su CSR ile birlikte gerçeklefltirdi i de erlendirmeye göre Aygaz, 2007 de sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklar n n bilincinde olan markalar aras nda etik hesap verebilme skoru en yüksek ikinci marka seçildi. Koç Toplulu u sinerjisiyle enerji verimlili ini art rmay hedefleyen EN-VER harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl taraf ndan düzenlenen 27. Enerji Verimlili i Haftas Konferans ve Fuar 'na Koç Toplulu u flirketleri Aygaz, Tüprafl, Opet ve Arçelik sponsor oldu. ç letiflim Faaliyetleri Marmaris Art Enerji Toplant s, Koç Enerji Grubu flirketlerinden temsilcilerin ve Aygaz çal flanlar n n kat l m yla Mart tarihleri aras nda Marmaris Mares Otel de gerçeklefltirildi. Kuruluflunun 45. y l vesilesiyle Aygaz, kendi tarihinin yan s ra Türkiye nin 45 y ll k ekonomik ve kültürel tarihinden izlerin bulundu u bir belgesel haz rlad. Mavinin Sevgisi ad verilen filmde Aygaz Aygaz yapanlar n hikayesi anlat l yor. Çevre bilincini çocuklara afl lamak için çeflitli çal flmalar yürüten Aygaz, çocuklar aras nda çevre konulu resim yar flmas düzenledi. Aygaz-Opet Türk Sanat Müzi i Korosu, 21 Haziran da Aflk Her Mevsimde temal konserini gerçeklefltirdi. Aygaz, tedarikçilerini biraraya getirdi i Yard mc Sanayi Buluflmas n 12 Haziran da düzenlendi. Aygaz, En Baflar l Koçlular ödül sürecini bu sene iki kategoride lider olarak tamamlad. 27. Enerji Verimlili i Haftas Konferans ve Fuar 'na Aygaz destek verdi. AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

9 227milyon ton Dünya genelinde 2007 y l LPG üretimi Türkiye, 2007 y l nda dünya LPG piyasas nda önemli bir pazar olma özelli ini devam ettirdi de Dünyada ve Türkiye de LPG Sektörü fiekil 1. Dünya LPG Tüketimi (Milyon ton) LPG ye olan talep hem dünya genelinde hem de Türkiye de art fl n sürdürmektedir. Dünyada 2007 y l LPG üretimi yaklafl k 227 milyon ton olarak gerçekleflirken, bu miktar n yaklafl k 55 milyon tonu deniz yoluyla uluslararas LPG ticaretinde dolaflmaktad r y l ndaysa Ortado u daki üretim art fl n n sürmesiyle dünya LPG ticaretinin önemli miktarda art fl gösterece i tahmin edilmektedir. Net LPG ihracatç s ülkelerin bafl nda Basra Körfezi ülkeleri, Kuzey Denizi ülkeleri ve Cezayir gelmektedir y l nda dünya LPG üretim ve tüketiminin 250 milyon ton seviyesini aflmas beklenmektedir (fiekil 1). Bu art flta en önemli faktör, daha çok do algaz sahas n n üretime aç lmas ve paralel olarak LPG üretiminin de artacak olmas d r. Yurtiçi Tüketim Miktar (bin ton) fiekil 2. Türkiye LPG tüketiminin da l m Tüplü Dökme Otogaz Dünya genelinde bafll ca tüketici ülkeler aras nda s ras yla ABD, Çin, Japonya, Hindistan ve Meksika bulunmaktad r. Bu befl ülkenin tüketimi toplam dünya tüketiminin yar s na yaklaflmaktad r. Avrupa k tas ndaysa ngiltere, Türkiye, talya, Fransa ve Almanya tüketim miktar aç s ndan ilk befl ülke olarak yer almaktad r. Dünya genelinde LPG, s ras yla evsel tüketimde, petrokimya sektöründe hammadde olarak, araçlarda yak t olarak ve sanayi tesislerinde kullan lmaktad r. Evsel tüketim ve yak t sektörleri toplam tüketimin yaklafl k %57 sini olufltururken, h zla büyüyen petrokimya sektörü dünya LPG tüketiminin yaklafl k %24 üne eflittir. Ortado u da petrokimya sektörüne yap lan yat r mlar sayesinde önümüzdeki 5-10 sene içerisinde petrokimya sektör pay n n büyümesi beklenmektedir. Türkiye de Otogaz Pazar Büyüyor Türkiye, dünya LPG piyasas içerisinde uzun y llard r korudu u 3,5 milyon tonluk büyüklü ü ile önemli bir pazar olma özelli ini devam ettirmektedir. Ülkemiz Avrupa ülkeleri içinde toplam LPG tüketiminde ngiltere den sonra ikinci, ancak petrokimya tüketimi hariç tutuldu unda, Avrupa da en fazla tüketim miktar na sahip olan ülkedir. Ülkemiz dünya genelinde ilk 10 ülke içerisinde yer almaktad r. Daralan Avrupa LPG sektörü içinde Türkiye, artan otogaz tüketimiyle 2006 ya nazaran 2007 y l nda toplam tüketimini art rm flt r y l nda otogaz, Türkiye LPG sektörünün %45 ini olufltururken bu rakam 2007 de %57 ye ulaflm flt r (fiekil 2). Ülkemizin aksine Avrupa da LPG nin araçlarda yak t olarak kullan m, çevreci bir ürün olmas nedeniyle, vergi ve di er unsurlarla teflvik edilmektedir y l nda Türkiye LPG temininin yaklafl k %80 i ithalat, %20 si ise rafineri üretimi yoluyla gerçekleflmifltir. En çok ithalat yap lan ülkeler 8 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

10 2007 de a rl kl olarak komflu ülkelere ihracat yapan Aygaz n toplam ithalat 1,1 milyon ton olarak gerçekleflti. Cezayir, Norveç ve Kazakistan d r de a rl kl olarak komflu ülkelere ihracat yapan Aygaz n toplam ithalat 1,1 milyon ton olarak gerçekleflmifltir. Pazar n Denetimi LPG sektörünü düzenleyen ve 13 Mart 2005 tarihinde yürürlü e giren LPG Piyasas Kanunu ile bu kanun do rultusunda yürürlü e konulmufl yönetmelikler kapsam nda uygulama ve takipler 2007 y l nda da h zla sürdürülmüfltür y l nda LPG Piyasas Kanunu kapsam nda Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan gerçeklefltirilen lisanslama faaliyetleri çerçevesinde toplam lisans verilmifltir (Tablo 1) y l, özellikle geçici faaliyet lisansl otogaz istasyonlar için önemli bir y l olmufltur. LPG Piyasas nda görev yapan 333 adet geçici faaliyet lisansl istasyon y l içinde ve 31 Aral k 2007 itibar yla kendilerine tan nan yasal izin sürecinin dolmas sonras nda mühürlenerek faaliyetleri durdurulmufltur. Ruhsats z olarak faaliyet gösteren bu istasyonlar n faaliyetlerinin durdurulmas haks z rekabetin önlenmesi ve sektörel disiplin anlam nda son derece önemli olmufltur. Aygaz da al nan bu karar n ard ndan 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla geçici faaliyet lisansl 15 LPG otogaz istasyonuna ikmali durdurmufltur. Bununla birlikte EPDK taraf ndan Sanayi ve Ticaret Bakanl ve çiflleri Bakanl ile yap lan iflbirli i protokolleri çerçevesinde saha denetimleri gerçeklefltirilmeye bafllanm flt r. Denetim süreci, sektörel disiplin sa lanmas ve uygulamalar n kontrolü aç s ndan son derece önem tafl maktad r. Baflta lisans denetimleri olmak üzere hem da t c firmalar hem de otogaz istasyonlar yo un denetim ve kontrollerden geçmifl olup, süreç devam etmektedir. LPG sektörünün izlenmesi ve pazar analizlerinde önemli bir rol alan bildirimler periyodik olarak EPDK ya gönderilmifltir. Sektör oyuncular taraf ndan gerçeklefltirilen bu bildirimlerle EPDK taraf ndan üç ayl k periyotlarla Türkiye LPG Piyasas sat fl, ithalat, ihracat ve toptan ticaret rakamlar yay nlanm fl, izlenebilirlik sa lanm flt r. Bunun yan s ra, lisans alma ve daha sonraki süreçlerin her aflamas nda sektör ve EPDK ile çal flmaya devam edilerek, piyasan n düzenlenmesinde karfl l kl iflbirli i sa lanm flt r. LPG Piyasas E itim Yönetmeli i uygulamas kapsam nda y llar aras nda önemli bir e itim süreci tamamlanm fl olup bu kapsamda baflta Aygaz çal flanlar olmak üzere bayiler, pompa görevlileri, nakliyeci personelinin e itimlerini tamamlam flt r (fiekil 1). fiekil 1. E itim verilen toplam LPG personeli-2007 y l Personel Say s Aygaz Mogaz Toplam Tablo y l nda EPDK taraf ndan gerçeklefltirilen lisanslama faaliyetleri Lisans ad Lisans Verilen ptal Durum LPG Da t c Lisans LPG Depolama Lisans LPG Tafl ma Lisans LPG Tüpü malat Lisans LPG Otogaz Bayilik Lisans LPG Otogaz Bayilik Lisans (Geçici Faaliyet Lisans ) LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bak m Toplam AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

11 Her kuruluflta fark yaratan insan ve onun yetene idir. Önce nsan diyen Aygaz bütün iç ve d fl dinamiklerini insan enerjisinden ald güçle yönlendirmektedir. 10 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

12 Aygaz da Çal flma Hayat Koç Toplulu u nun kurucusu Vehbi Koç un En önemli sermayemiz insan kayna m zd r sözünü kendisine temel ilke edinen Aygaz, nitelikli insan kayna n n teminine, çal flanlar n sürekli geliflimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermektedir. nsana yat r m felsefesiyle Aygaz, çal flan mutlulu unu ve memnuniyetini sa lamak amac yla belirlenmifl standartlar yerine getirmenin yan s ra çal flanlar n yetkinliklerini gelifltirmek için de her türlü deste i sunmaktad r. Büyümek isteyen flirketler hedeflerine endeksli insan kayna n bulundurmak ve gelifltirmek zorundad r. Özellikle son dönemlerde dünyada yetenek yönetimi gibi kavramlar n ön plana ç kt görülmektedir. Çünkü fark yaratan insan ve onun yetene idir. Önce nsan diyerek bütün iç ve d fl dinamiklerini insan enerjisinden ald güçle yönlendiren Aygaz, yetenekli insanlar seçmek ve onlar n geliflimlerini sa lamak hedefiyle çal flmaktad r. Tüm çal flanlar n e itimi ve geliflimi için kaynak ay ran Aygaz çal flanlar na f rsat eflitli i sa lamay amaçlamaktad r. Çal flanlar n kariyer geliflimini onlarla birlikte planlayan Aygaz bu do rultuda Kiflisel Geliflim Planlar haz rlanmaktad r. Aygaz n Koç Toplulu u ile birlikte yürüttü ü ortak K platformu çal flanlara yeni olanaklar sunmaktad r. Personeline emniyetli ve sa l kl çal flma ortamlar sunmay hedefleyen Aygaz, uluslararas kabul görmüfl bir standart olan OHSAS fl Sa l -Güvenli i Yönetim Sistemi ni uygulamaktad r. Bu çerçevede 2007 y l nda tesislerimizde ifl sa l -güvenli i ölçümlemelerine devam edilmifl ve personelimize yönelik periyodik sa l k kontrolleri yap lm flt r. Türkiye de Kalite Yönetim Sistemleri nin oluflmas nda ve yayg nlaflmas nda Koç Toplulu u nun büyük bir rolü vard r. Aygaz da bu konuda kendi pay na düflenleri fazlas yla yapan bir flirkettir. Lider olman n bafll ca misyonlar ndan biri de sektörün standartlar n n belirlenmesini ve geliflmesini sa lamakt r. Aygaz n Toplam Kalite Yönetimi uygulamas na bafllarken öncelikli amac ifl hedeflerine ulaflmada rekabet üstünlü ü sa lamakt r. Rekabet üstünlü üne, müflteri odakl l k anlay fl n daha da gelifltirerek ulaflabilece inin fark ndal yla hareket eden Aygaz, çal flmalar na kat l mc l ön planda tutarak devam etmektedir. Sektöründe deniz filosuna sahip ilk flirket olan Aygaz, toplam befl gemisiyle ulusal ve uluslararas sularda Türkiye yi temsil ediyor. Aygaz gemilerinde uygulanan Kalite Yönetim Sistemi 1997 den beri Klas NK onayl olup, 2004 y l ndan bu yana da ISPS Code un gereklerini yerine getirmektedir. Gemi personeli de uluslararas standartlara uygun koflullarda çal flmaktad r. AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU

13 Aygaz da Çal flma Hayat nsana yat r m felsefesiyle Aygaz, çal flan mutlulu unu ve memnuniyetini sa lamak amac yla belirlenmifl standartlar yerine getirmenin yan s ra çal flanlar n yetkinliklerini gelifltirmek için de her türlü deste i sunmaktad r. nsana Yat r m Kad n / Erkek Oran %83 %17 Beyaz Yaka %95 %5 Mavi Yaka Erkek Kad n %90 %10 Toplam Seçme ve Yerlefltirme Aygaz, yetenekleri do ru ifl ve pozisyonlar için seçerek, onlara yarat c l klar n gösterebilecekleri ortamlar oluflturarak, geliflim ve kariyer aç l mlar sa layarak ve ba l l k yaratarak yönetmektedir. Koç Toplulu u ile birlikte yürütülen tan t m faaliyetlerinin kapsam nda, internet ve gazete ilanlar, üniversitelerle iflbirli i, kariyer günlerine kat l m, dan flmanl k firmalar gibi çeflitli eleman temin kaynaklar kullanan Aygaz n seçme ve yerlefltirme süreci yönetici, yeni mezun ve deneyimli eleman ihtiyaçlar n karfl lamak üzere f rsat eflitli i prensipleri çerçevesinde yürütülmektedir. Aygaz a yap lan tüm baflvurular titizlikle de erlendirilerek adaylara geri bildirimde bulunulmaktad r. Seçme Sürecinde Yetkinlik Bazl Mülakat, Mesleki Kiflilik Envanteri, Say sal Kavrama Testi, ngilizce S navlar vb. aflamalarla her yönetim kademesinden sa lanan kat l mla Grup Mülakatlar, Vaka Çal flmalar, Sunum Egzersizleri gerçeklefltirilmektedir. Tüm seçme metodlar ndan baflar l bulunan adaylar için referans kontrolü yap larak, 2007 y l nda standart olarak uygulamaya dahil edilen fle Al m Destek Raporu ile ilgili Üst Yönetim ile paylafl lmaktad r. Seçim aflamas ndan sonra, çal flanlar Koç Holding ve Enerji Grubu flirket ziyaretlerini de içeren Oryantasyon Program na dahil olmaktad r. Bu programla çal flanlar n flirket süreçlerini tan malar, kendi ifllerinin flirkete sa land katk y görebilmeleri, süreçler aras iliflkileri kurabilmeleri ve di er birimlerdeki çal flanlarla iletiflim ortam kurulmas amaçlanmaktad r. Bu nedenle 2007 de Oryantasyon Program na çeflitli flirket gezileri ve sosyal aktivite bölümü eklenmifltir. Aygaz n seçme ve yerlefltirme süreci yönetici, yeni mezun ve deneyimli çal flan ihtiyaçlar n karfl lamak üzere f rsat eflitli i prensipleri çerçevesinde yürütülmektedir. Üniversite ö rencilerinin hem ifl hayat deneyimi kazanmalar n hem de flirket kültürünü yak ndan tan malar n sa layan k smi süreli çal flma ve staj imkanlar devam etmektedir. Bu flekilde flirketimizde çal flma imkan tan nan kifliler yak ndan takip edilerek yöneticilerinin de görüflleriyle birlikte ifle al mlarda öncelikli olarak de erlendirilmektedir. Performans Yönetimi fiirket hedef ve stratejilerinin tüm organizasyona yay l m n amaçlayan Aygaz Hedef Yay l m Süreci, flirket ana hedef ve stratejilerinin Üst Yönetim den oluflan fiirket Komitesi taraf ndan belirlenmesiyle bafllamakta, Hedef Yayg nlaflt rma Ekibi taraf ndan strateji ve alt faaliyetler baz nda detayland r larak bölümler baz na indirgenmektedir. 12 AYGAZ SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA RAPORU 2007

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2010 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Akbank olarak, geçen y l Türkiye de mevduat bankalar aras nda bir ilke imza atarak sizlere sundu umuz Sürdürülebilirlik Raporu nun ikincisini yay nl yor olmaktan büyük

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı