KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ"

Transkript

1

2 TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/ /431) Meflrutiyet Caddesi, No: Tepebafl / stanbul Telefon : (0212) Telefax: (0212)

3 2007, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK. uyar nca kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekilde ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. ISBN: M KADO MATBAACILIK ve Tic. Ltd. fiti. Oto Sanayi Mah. mam Çeflme Cad. G/47 Sokak No:6 Seyrantepe - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu- u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS - AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar.

5 Sanayi, Hizmetler ve Tar m Komisyonu alt nda faaliyet gösteren Ulaflt rma Çal flma Grubu taraf ndan haz rlat lan Kurumsal Yap s, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu nun ö retim üyeleri taraf ndan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. A. Güldem Cerit koordinatörlü ünde kaleme al nm flt r. fiubat 2007

6 ÖZGEÇM fi Prof. Dr. A. Güldem Cerit (Koordinatör) 1954 y l nda Ankara da do du. lk, orta, lise ö renimini Ankara Koleji nde, lisans e itimini 1976 da ODTÜ Kimya Mühendisli i Bölümü nde tamamlad. Çal flma hayat na özel sektörde kimya mühendisi olarak bafllad de Metin Uslu Ya ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.fi. de yöneticilik görevlerinde bulundu y llar aras nda Yaflar Grubunda P nar Et A.fi., P nar Su A.fi. ve Birmafl A.fi. de üretim, kalite sa lama, pazarlama, pazar araflt rma ve tan tma bölümlerinde çeflitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. Bu görevleri devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü flletme Ana Bilim Dal nda lisansüstü e itimine bafllad de yüksek lisans, 1992 de doktora e itimlerini tamamlad de Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu na Yard mc Doçent olarak atand. Ayn y l Müdür Yard mc s, 1997 de Müdür Vekili, 1998 de ise Müdür lük görevine getirildi de Deniz Ulaflt rma flletme Mühendisli i anabilim dal nda doçent, 2004 de profesör oldu. Deniz iflletmecili i ve lojistik lisans, yüksek lisans ve doktora programlar nda ders vermekte olup, dan flmanl nda 17 tez tamamlanm flt r. Araflt rmalar denizcilikte pazarlama ve denizcilik e itimi alanlar nda yo unlaflmakta, 69 uluslararas, 37 ulusal makale ve konferans bildirisi bulunmaktad r. Uluslararas Denizcilik E itmenleri Birli i-imla Yürütme Komitesi Üyesi (2004- ) ve Uluslararas Denizcilik Ekonomistleri Birli i-iame Konsey Üyesi (2002- ) dir. 4 ü uluslararas olmak üzere 17 kongrenin organizasyonunda, ayr ca 1 i AB projesi olmak üzere 8 projede görev alm flt r de Antwerp de Dünya Ulaflt rma Araflt rmalar Konferans -WCTR da Denizcilik Bilim Ödülü nü, 2000 de Antalya da Pazarlama Kongresi nde En yi Tebli ödülünü, 2003 de Busan-Kore de IAME Konferans nda Hanjin Ödülü nü alm flt r dönemi Fulbright Araflt rma Bursunu kazanm fl ve bu araflt rmay University of Michigan da gerçeklefltirmifltir. Mart isimli bir k z vard r.

7 6

8 Ç NDEK LER ÖZET DÜNYADA ULAfiTIRMA SEKTÖRÜNDE GEL fimeler Ulaflt rma ve Ulaflt rma Sistemlerinde Geliflmeler Bölgesel Kalk nma ve Ulaflt rma Kararlar Ulaflt rma Tarihi Dünya Ulaflt rma Göstergeleri Sürdürülebilir Ulaflt rma Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirli i Çevresel ve Ekolojik Dengenin Sürdürülebilirli i Sosyal Geliflimin Sürdürülebilirli i Ulaflt rma Sektöründe Yat r m Olanaklar AB de Ulaflt rma ve Geliflmeler AB Ulaflt rma Sistemi AB Ulaflt rma Politikalar AB Ulaflt rma A lar, Koridorlar ve Projeler (TEN-T) AB Koridorlar nda Türkiye nin Yeri Ulaflt rma Koridorlar na Mali Katk Türkiye nin AB Ulaflt rma Politikalar na Uyum Süreci AB Ulaflt rma Göstergeleri ve Türkiye AB de Ulaflt rmaya liflkin Bafll ca Veriler stihdam Hane Gelirlerinin Kullan m Yük Tafl mac l Yolcu Tafl mac l Ulaflt rma Büyüme H z AB de Ulaflt rma Emniyeti AB Genel Ulaflt rma Verileri ve Türkiye Enerji Tüketimi içinde Ulaflt rman n Yeri Ulaflt rmada Büyüme H z Ulaflt rma ve D fl Ticaret Yurtiçi Yük ve Yolcu Tafl mac l Ulaflt rma ve stihdam Havayolu Ulaflt rmas Demiryolu Ulaflt rmas... 68

9 Denizyolu Ulaflt rmas Karayolu Ulaflt rmas Ulaflt rma Emniyeti TÜRK YE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜNDE GEL fimeler Ulaflt rma Sektörünün Yap lanmas ve Kurumsallaflma Düzeyi T.C. Ulaflt rma Bakanl Türkiye de Ulaflt rma Sektöründe Sivil Örgütlenmeler Ulaflt rma Sektörünün Yasal Çerçevesi Ulaflt rma Sektöründe Haks z Rekabet Ulaflt rma Sektörü ve Kay t D fl Ekonomi ile Mücadele Çevresel Etkiler ve Hukuki Durum Türkiye nin Bölgesel Ulaflt rma ve Enerji Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye nin Uluslararas Ulaflt rma Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye nin Uluslararas Enerji Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye de Ulaflt rma Sektörünün Ekonomik Katk s Katma De er Aç s ndan Analiz stihdam Aç s ndan Analiz Yat r m Aç s ndan Analiz D fl Ticaret Aç s ndan Analiz Yurtiçi Yük ve Yolcu Tafl malar TÜRK YE DE KARAYOLU ULAfiTIRMASI Karayolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Karayolu Ulaflt rmas nda dari Kurumlar Karayolu Ulaflt rmas nda Hukuki Durum Genel Karayolu Tafl ma Yönetmenli i Karayollar Trafik Kanunu Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanunu Tasar s Eflyalar n Karayolunda Uluslararas Tafl nmas çin Sözleflme Hakk nda Konvansiyonu/CMR... 99

10 3.4. Karayolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut Karayolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Koridorlar Karayolu Ulaflt rmas ve Avrupa Birli i (AB) Karayolu Ulaflt rmas Altyap s Karayolu Tafl malar Karayolu Yat r mlar Karayolu Ulaflt rmas E itimi Karayolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri TÜRK YE DE DEM RYOLU ULAfiTIRMASI Demiryolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Demiryolu Ulaflt rmas nda darî Kurumlar Demiryolu Ulaflt rmas nda Hukukî Durum Demiryolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut Türkiye den Geçen Uluslararas Demiryolu A lar Uluslararas Sözleflmeler Demiryolu Ulaflt rmas ve Avrupa Birli i (AB) Demiryolu Ulaflt rmas Altyap s Demiryolu Tafl malar Demiryolu Yat r mlar Halkal -Wells Hatt ROLA Projesi LOJ ST K KÖY Organize Sanayi Bölgelerinin Demir Yolu ile Ba lanmas Projesi Demiryolu Ulaflt rmas E itimi Demiryolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri TÜRK YE DE DEN ZYOLU ULAfiTIRMASI Denizyolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Denizyolu Ulaflt rmas nda dari Kurumlar Denizyolu Ulaflt rmas nda Hukuki Durum Denizyolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut Denizyolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Koridorlar AB Deniz Emniyeti Müktesebat ve Türkiye nin Uyumu Denizyolu Ulaflt rmas Altyap s Türk Deniz Ticaret Filosunun Mevcut Durumu Türkiye de Liman ve skelelerin Mevcut Durumu Türk Gemi nfla Sanayinin Mevcut Durumu

11 5.6. Denizyolu Tafl malar Uluslararas Denizyolu Tafl malar Türkiye de Yurt içi Denizyolu (Kabotaj) Tafl malar Denizyolu Yat r mlar Denizyolu Ulaflt rmas E itimi Denizyolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri TÜRK YE DE HAVAYOLU ULAfiTIRMASI Havayolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Havayolu Ulaflt rmas nda dari Kurumlar Türkiye deki Sivil Havac l k Kurulufllar Havayolu Ulaflt rmas nda Hukuki Durum Havayolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut AB de Havayolu Ulaflt rmas Tek Avrupa Hava Sahas Uygulamas na Yönelik Zorunluluklar Havayolu Ulaflt rmas Altyap s Türk Havayolu Ulaflt rma Filosunun Mevcut Durumu Türkiye de Havalimanlar n n Mevcut Durumu nsan Kaynaklar Havayolu Tafl malar Ticari Havayolu Ulaflt rma flletmecili i Havaalan flletmecili i Havayolu Yat r mlar Havayolu Ulaflt rmas E itimi Havayolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri MULT MODAL TAfiIMACILIK Multimodal Tafl mac l kta Geliflmeler Multimodal Tafl mac l k ve Lojistik Üsler Multimodal Tafl mac l k ve Lojistik Merkezler Multimodal Tafl mac l kta Hukuki Durum Lojistik E itimi Türkiye nin Çok Modlu Uluslararas Ulaflt rma Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye nin Lojistik Üs Karakteri ve lgili Stratejiler Türkiye deki Potansiyel Lojistik Merkezler

12 7.7. Türkiye de ç Tafl maya Yönelik Ulaflt rma Senaryolar : Yük Tafl mac l Türkiye de ç Tafl maya Yönelik Ulaflt rma Senaryolar : Yolcu Tafl mac l TÜRK YE DE ULAfiTIRMA MODLARINA L fik N KAL TAT F ARAfiTIRMA: BULGULAR VE DE ERLEND RME Araflt rma Yöntemi Odak Grup Yöntemi Araflt rman n Amaçlar Grup Tasar m ve Grup Üyelerinin Sa lanmas Derinlemesine Görüflme Bulgular Karayolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Karayolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Karayolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Karayolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Demiryolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Demiryolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Demiryolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Demiryolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Denizyolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Denizyolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Denizyolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Denizyolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Havayolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Havayolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Havayolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Havayolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Ulaflt rma Modlar Aras ndaki Dengesizli in Nedenleri ve Çözüm Önerileri Lojistik Çözüm Önerileri Multimodal Tafl mac l k çin Çözüm Önerileri Son Söz KAYNAKLAR

13 12

14 TABLO L STES Tablo 1.1. Ulaflt rmada Teknolojik lerlemeler Tablo 1.2. Dünyada Ticari Mallar n ve Hizmetlerin hracat Tablo 1.3. Dünyada Ulaflt rma Hizmetlerinin hracat Tablo 1.4. AB-25 için GSYH ve Ulaflt rmada Y ll k Büyüme H zlar Tablo 1.5 AB ve Türkiye de Ulaflt rma Modlar na Göre D fl Ticaret Tablo 1.6. Modlararas Da l m: Yurtiçi Yük Tafl mac l Tablo 1.7. Modlararas Da l m: Yurtiçi Yolcu Tafl mac l Tablo 5.1. Türk Limanlar nda Yap lan Yükleme-Boflaltma Faaliyetleri Tablo Y llar Aras nda Türkiye de Konteyner Elleçleme Tahmini Tablo 5.3. Türkiye nin Denizyolu D fl Ticaret Tafl malar ve Türk Bayrakl Tafl malar n Pay Tablo 6.1. Havac l k Kronolojisi Tablo 6.2. Türkiye Havayolu Ulaflt rma Bilgileri Tablo 6.3. Havayolu Ulaflt rma Filosu Tablo 6.4. Y llar tibar ile Aras nda Türkiye de htiyaç Duyulacak Olan Pilot Say lar Tablo 6.5. Dünya Havayolu Ulaflt rmas Bilgileri Tablo 7.1. Multimodal Tafl mac l kta Hukuki Durumun K yaslanmas Tablo 7.2. Lojistik E itimi Veren E itim Kurumlar Tablo 7.3. Seçilen llerin Temel Göstergeleri Tablo 7.4. Seçilen llerdeki Yat r mlar Tablo 7.5. Seçilen llerin D fl Ticareti Tablo 7.6. stanbul-kayseri Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo 7.7. stanbul-erzurum Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo 7.8. stanbul-gaziantep Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma

15 Tablo 7.9. zmir-kayseri Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-erzurum Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-gaziantep Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-mersin Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-samsun Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-kayseri Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-erzurum Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-gaziantep Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-kayseri Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-erzurum Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-gaziantep Tek Gidifl Yolcu Tafl ma Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo 8.1. Odak Grup Kat l mc lar n n Temsil Ettikleri Kurumlara Göre Da l m Tablo 8.2. Derinlemesine Görüflme Kat l mc lar n n Temsil Ettikleri Kurumlara Göre Da l m

16 fiek L L STES fiekil 1.1. Dünyada Ulaflt rma Hizmetlerinin hracat ve Toplam Hizmet Ticaretindeki Pay fiekil 1.2. Bafll ca Konteyner Hareketleri fiekil 1.3. Genel Yük Pazar n n fiematik Geliflimi fiekil 1.4. Dünya Bankas n n Modlara Göre Y ll k Ortalama Kredi Verme Oran fiekil 1.5. Sürdürülebilir Ulaflt rman n Unsurlar fiekil 2.1. Ulaflt rma Sektörünün Toplam Katma De er çindeki Pay n n Y llar tibariyle Da l m fiekil 2.2. Ulaflt rma Sektörü Katma De eri Y ll k Art fl H z ve Türkiye Ekonomisi nin Y ll k Büyüme H z fiekil 2.3. Toplam Katma De er ve Ulaflt rma Sektörü Katma De eri fiekil 2.4. Toplam istihdam ve Ulaflt rma Sektörü stihdam fiekil 2.5. Ulaflt rma Sektörü stihdam n n Toplam stihdam çindeki Pay fiekil 2.6. Ulaflt rma Sektörü Üretkenli i fiekil 2.7. Ulaflt rma Sektörü Sabit Sermaye Yat r mlar n n (Kamu ve Özel Sektör) Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar çindeki Pay fiekil 2.8. Ulaflt rma Sektörü Yat r mlar n n Toplam Yat r mlar içindeki Pay fiekil 5.1. Türk Deniz Ticaret Filosunun Dwt Geliflimi fiekil 5.2. Türk Deniz Ticaret Filosunun Da l m Y l fiekil 5.3. Türk Deniz Ticaret Filosunun Yafl Gruplar tibariyle Da l m fiekil Y llar Aras nda Türkiye deki Konteyner Trafi i fiekil 5.5. Türkiye de Gemi nfla Sanayinin Durumu fiekil 5.6. Y llara Göre Planlanan Türk Gemi nfla Sanayisindeki Kapasite Durumu fiekil 5.7. Türkiye nin AB Ülkeleri ile Denizyolu D fl Ticaret Tafl malar

17 16

18 G R fi Ulaflt rma araçlar nda ve teknolojilerindeki geliflim insanl n ça lar boyu yaflam - n en derinden etkileyen unsurlardan biri olmufltur. Tekerle in bulunmas, buhar makinelerinin icad, yelkenlinin kullan lmas, pervanenin bulunmas, motorlu uça- n icad, konteynerin bulunmas insanl n dünyam z ve hatta evrenimizi keflfetmedeki yetkinli inin ana araçlar n oluflturmufltur. Temelinde ulaflt rma teknolojileri ve uygulamalar ndaki büyük baflar lar n yer ald küreselleflme süreci k talar ve ülkeleri birbirine yaklaflt rm fl, insanl n birbirinin kaynak, imkan ve kabiliyetlerinden yararlanabilme olanaklar n en üst düzeye tafl m flt r. Ulaflt rma bir yandan insan ihtiyaç ve isteklerinin temininde en önemli arac olufltururken, di er yandan da bu ihtiyaçlar n karfl lanma maliyetleri içinde yerini alm flt r. Toplam maliyetler içerisinde ulaflt rma maliyetlerinin önemli bir yer tutmas nedeniyle günümüzde ulaflt rman n rekabetteki önemi artm flt r. Gerek ham madde gerekse mamul ve yar mamul maddelerin ulafl m nda üstünlük sa layan ülkeler uluslararas ticarette daha baflar l olmakta, bu durum ülke gelirlerini ve büyümeyi olumlu yönde etkilemekte, halklar n refah ayn oranda artmaktad r. 21. yüzy l n bafl nda uluslararas ulaflt rman n dünyada Do u-bat, Kuzey-Güney eksenlerinde yakalam fl oldu u bafl döndürücü geliflmeler fl nda ulaflt rma fonksiyonu fiziksel da t m ve tedarik zinciri yönetimi sistemlerindeki tüm fonksiyonlarla birleflerek toplam lojistik a içinde yerini alm flt r. Türkiye bu eksenlerin kesiflme noktas ndaki bir ülke olarak uluslararas enerji ve ulaflt rma koridorlar ndaki konumu ve AB üyeli i sürecindeki dinamik yap s nedeniyle karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boruyolu ulaflt rmas nda önemli görevler üstlenmifl durumdad r. Bu görevlerin uluslararas boyutlar ndan daha önemli olarak, ülke ekonomisi ve halk n refah aç s ndan ulaflt rma fonksiyonunun yeniden yap lanmas gündemin önemli noktalar ndan birini oluflturmaktad r. Kurumsal Yap s, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü bafll kl bu rapor, ulaflt rma alan nda yaflanan temel sorunlar, alt sektörlerin darbo azlar n, yetkinlik alanlar n ve çözüm önerilerini bu sektörlerin aktörleri ile gerçeklefltirilen görüflmelerle yans tmay ve ayn zamanda da bu önerileri ça dafl ulaflt rma iflletmecili i yaklafl mlar çerçevesinde makro ve mikro politikalara dönüfltürmeyi amaçlam flt r. 17

19 Bu rapor, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu ö retim kadrosu taraf ndan yüze yak n sektör temsilcisinin görüfl ve önerileride dikkate al narak haz rlanm flt r. Titiz bir çal flma ile gerçeklefltirilen rapor, ulaflt rma sektörüne ve ülkemizin ve bölgemizin ulaflt rma sorunlar n n çözümüne katk da bulunabildi i ölçüde amac na ulaflm fl olacakt r. 18

20 ÖZET Günümüz dünyas nda her alanda yaflanan geliflmeler, ulaflt rma sektörünün de yeniden flekillenmesine neden olmufltur. Küreselleflmenin yayg nlaflmas ile birlikte ön plana ç kan ulaflt rma sektörü gün geçtikçe ülkelerin ekonomisinde ve dünya ticaretinde daha önemli bir rol oynamaya bafllam flt r. Temel ulafl m sorunlar n çözemeyen ülkeler hiçbir sektörde baflar l olamamakta ve belirleyici rol oynayamamaktad rlar. Bu gerçekten yola ç kan proje ekibi, ulaflt rma sektörünün yap sal dinamiklerini sadece ülkemiz içindeki durumu ile de il dünya genelinde ve Avrupa Birli i ile olan ekonomik ve yasal iliflkilerimiz çerçevesinde de ele alarak incelemifltir. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü bafll kl çal flma sekiz temel bafll ktan oluflmufltur. lk bölümde dünyada ulaflt rma ve geliflmeler genel hatlar ile verilmifl, AB ulaflt rma sistemi, AB ulaflt rma politikalar, AB ulaflt rma koridorlar ve ülkemizin uyum süreci de erlendirilmifltir. AB ülkeleri ile Türkiye nin ulaflt rma sektörlerine ait temel göstergelerin karfl laflt rmal incelemesi gerçeklefltirilmifltir. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n ikinci bölümünde Türkiye de ulaflt rma ve geliflmeler ele al nm flt r. Bu bölümde Türkiye de ulaflt rman n tarihçesi k saca özetlendikten sonra, ulaflt rma sektörünün kurumsallaflma düzeyi ve yasal çerçevesi ele al nm flt r. Bu bölümde ayr ca, Türkiye nin bölgesel ulaflt rma ve enerji koridorlar kapsam ndaki konumu, Türkiye de ulaflt rma sektörünün ekonomik katk s n n, yat r m ve d fl ticaret aç s ndan analizi ve yurt içi yük/yolcu tafl malar da yer almaktad r. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n üçüncü, dördüncü, beflinci ve alt nc bölümleri Türkiye de dört ana ulaflt rma modunu ayr nt l bir flekilde ele almaktad r. Bu modlar s ras yla, karayolu ulaflt rmas, demiryolu ulaflt rmas, denizyolu ulaflt rmas ve havayolu ulaflt rmas d r. Her bir ulaflt rma modu kapsam nda; tarihçe, idari kurumlar, hukuki durum, uluslararas boyut, altyap, tafl malar, yat r mlar, e itim ve çevresel etkiler tart fl lm flt r. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n yedinci bölümü multimodal tafl mac l k kavram n incelemektedir. Bu kapsamda, lojistik üs ve lojistik merkez kavramlar da ele al nm fl ve Türkiye nin iç tafl ma- 19

21 s na yönelik intermodal seçeneklerin maliyet ve transit süre boyutunda ortaya konuldu u bir çal flma gerçeklefltirilmifltir. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n son bölümünde ise Türkiye de ulaflt rma modlar na iliflkin kalitatif araflt rmalar gerçeklefltirilmifl ve bu kapsamda bulgular ortaya konulmufltur. Araflt rma yöntemi olarak odak grup ve derinlemesine görüflme yöntemlerinin kullan ld bu süreçte yaklafl k yüz uzman kifliye ulafl lm fl ve her ulaflt rma moduna iliflkin darbo- azlar, yetkinlik alanlar ve çözüm önerileri ortaya ç kar lm flt r. Dünya ulaflt rma sektörü, bütünleflen küresel ekonominin artan talepleri do rultusunda geliflme gösteren uluslararas ticaretin önemli yap tafllar ndan biridir. Bölgesel kalk nma stratejilerinin uygulanmas, teknolojik geliflmeler, altyap olanaklar - n n iyilefltirilmesi, ticaretin serbestlefltirilmesi, düzenleyici otoritelerin belirledi i kurallar, ticari hizmet anlay fl nda kalitenin ve müflteri memnuniyetinin önem kazanmas ulaflt rma sektöründe h zl geliflmelere yol açm flt r lar n bafl ndan itibaren piyasa ekonomisinin giderek yayg nlaflmas, gümrük tarifelerinin geriye çekilmesi, ticarete engel oluflturabilecek devlet teflvikleri ve di- er k s tlamalar n s n rland r lmas, uluslararas ticaretin önündeki engellerin azalt lmas na yönelik çabalar güçlendirmifltir. Özellikle Sovyetler Birli i nin da lmas, Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) nün kurulmas, Çin Halk Cumhuriyeti nin Dünya Ticaret Örgütü ne üye olmas ve Avrupa Birli i nin bir yandan ortak para birimine geçerken di er yandan da genifllemesini sürdürmesi ile oluflan büyük ticaret alanlar ulaflt rma sektörünün önemini artt rm flt r. Dünyada ihracat 2005 y l nda %10 oran nda artm flt r y llar aras nda küresel mal ve hizmet ticaretinde ihracat y ll k ortalama %10 oran nda art fl göstermifltir y l ndan bu yana ulaflt rma hizmetlerindeki ihracat art fl di er tüm ticari hizmetleri geride b rakm flt r. Ulaflt rma hizmetlerinin ihracat ndaki art fl 2004 y - l nda %24 oran nda gerçekleflerek 500 milyar dolara ulaflm flt r. AB nin genel politikas, toplumsal refah n artt r labilmesi için dengeli ve sürdürülebilir bir geliflme modeli içinde ekonomik rekabetin korunmas, üye ülkelerin tek pazar içersinde ekonomik ve sosyal bütünleflmesinin kuvvetlendirilmesi üzerine kuruludur. 20

22 AB ulaflt rma sistemi karayolu, denizyolu, havayolu, denizyolu, iç suyollar ve flehir içi ulafl m ndan oluflur. AB ulaflt rma sistemi insanlar n ihtiyaç ve beklentilerini karfl lamak, emniyeti sa lamak, çevreye verilen zararlar önlemek, trafik yo unlu- uyla mücadele etmek, çoklu tafl mac l gelifltirerek ulafl mda esnekli i art rmak, sürdürülebilir geliflmeyi sa lamak, tafl mac l ktaki dengesizli i bertaraf etmek için ulaflt rman n kara tafl mac l ndan deniz ve demiryollar na kayd r lmas ile de iflik modlar aras nda entegrasyonun sa lanmas n amaçlamaktad r. Avrupa n n 2010 için Ortak Tafl mac l k Politikas ; Karar Verme Zaman bafll kl son Beyaz Kitap, 2010 y l na kadar modern ve sürdürülebilir bir kalk nma sisteminin oluflmas ile, toplumun kalite ve güvenlik talepleri aras nda bir denge oluflturulmas n amaçlamaktad r. Ulaflt rma sektöründe trafik s k fl kl, hizmet kalitesindeki yetersizlik, çevreye verilen zarar, emniyet kayg lar, bölgeleraras dengesizlik bu politikalar n oluflturulmas n gerekli k lm flt r. AB ulaflt rma politikalar n n amaçlar : Hava kirlili i ve emisyonun önlenmesi, gürültü kirlili inin engellenmesi, karayollar na alternatif ulafl m türlerinin teflviki, karayollar n n yeniden yap lanma ihtiyac, demiryollar n n güçlendirilmesi, hava ulafl m ndaki gecikmelerin önlenmesi, denizyolu ulafl m n n geliflmesi, iç suyollar n n etkin kullan m, çoklu ulafl m n özendirilmesi ve ba lant lar n kurulmas, yol emniyetinin sa lanmas, Trans-Avrupa a lar n n (TEN-T) geliflimine h z kazand r lmas d r. Tafl mac l k Politikas, Türkiye nin AB ile müzakere sürecindeki 31 bafll k aras nda yer almaktad r. AB nin tarama sürecinde yer alan Tafl mac l k Politikas ; Deniz Ulaflt rmas, GALILEO, ç Suyollar, Kara Ulaflt rmas, Demiryolu Ulaflt rmas, Modlararas Tafl mac l k ve Kombine Tafl mac l k, Ulaflt rma Müktesebat na Girifl: Kara Ulaflt rmas, Karayollar, Devlet Yard mlar /Havayolu Ulaflt rmas bafll klar n içermektedir. Türkiye yetkilileri söz konusu konular 82 sayfal k ayr nt l bir rapor ile Eylül 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen ayr nt l tarama toplant s nda AB yetkililerine sunmufllard r. Bu rapor, Türkiye nin ulaflt rma alan nda genel bir de erlendirmesi ve ortak ulaflt rma politikas na bak fl niteli indedir. Buna göre, Türkiye özellikle karayolu tafl mac l alan nda yap lan reformlarla müktesebata uyum sürecinde ilerleme kaydetmifltir. 21

23 Türkiye, Asya ve Avrupa k talar aras ndaki stratejik konumu itibariyle geçmiflten bu yana de iflik do rultu ve özelliklerdeki yol a lar n n kesiflme noktas olmufltur. Günümüzde Asya dan Avrupa ya yap lan ticaretin artmas na paralel olarak Do u-bat yönlü ulaflt rma koridorlar n n tafl mac l ktaki pay daha da önem kazanm flt r. Bunun yan nda, zengin do al kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine ulaflmak isteyen Bat Avrupa ülkeleri de ulaflt rma ve enerji a lar n bu yöne do ru geniflletme karar alm fllard r. Hem artan Asya ticaretinden, hem de petrol ve do al gaz gibi enerji kaynaklar ndan yararlanmak amac yla Asya-Avrupa ulaflt rma ve enerji koridorlar oluflturulmufltur. Türkiye ise hem do u-bat ülkeleri aras nda bir geçifl ülkesi olmas, hem Orta Asya ülkeleri ile ortak tarihi de erlere sahip olmas, hem de bulundu u bölge içerisinde ekonomik ve siyasal aç dan en istikrarl ülke durumunda olmas nedenleriyle uluslararas ulaflt rma ve enerji koridorlar n n merkezi konumundad r. Özellikle, AB kapsam ndaki, AB Ulaflt rma A lar, Koridorlar ve Projeler (TEN-T) Türkiye ye önemli f rsatlar sunmaktad r. AB de ulaflt rma göstergeleri incelendi inde temel olarak istihdam, hane gelirlerinden ulaflt rmaya ayr lan pay, yük ve yolcu tafl mac l n n analizi, ulaflt rman n büyüme h z ve ulaflt rma emniyeti konular n n bafll ca bafll klar oluflturdu u görülmektedir. AB verilerine göre, AB de y llar aras nda yük tafl mac l y lda %2.8, y llar aras nda yolcu tafl mac l ise y lda %1.9 büyümüfltür y l itibariyle 25 üyeli AB de (AB-25) ulaflt rma hizmetlerinde 7.5 milyon kifli istihdam edilmektedir. Bu toplam n %61 i karayolu, demiryolu ve iç suyollar nda, %2 si denizyolu, %5 i havayolu ve %32 si ise destek ve yan ulaflt rma faaliyetlerinde (yük elleçleme, depolama ve stok yönetimi, seyahat ve ulaflt rma acenteleri, tur operatörleri gibi) görev almaktad r. AB-25 de hane halklar n n toplam tüketiminin yaklafl k %13 ü ulafl m hizmetlerinin sat n al nmas için harcanm flt r. Bunun %80 den fazla bölümü bireysel ulaflt rma (esas olarak otomobiller) için harcanm flt r. Yük tafl mac l na iliflkin 2004 y l AB verileri göz önüne al nd nda; AB-25 te dört ulafl m modunda (karayolu, demiryolu, iç suyollar ve boruyolu) ulaflt rma talebi 2,318 milyar ton/km olarak gerçekleflmifltir. Karayolu bu toplam n %72.6 s na, demiryolu %16.4 üne, iç suyollar %5.6 s na ve boruyolu kalan %5.4 üne karfl l k gel- 22

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET. Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör.

2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET. Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör. 2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör. Murat fieker 1 SMMMO Yay n No 89 Kapak Tasar m ve Uygulama: Evren

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı