KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ"

Transkript

1

2 TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/ /431) Meflrutiyet Caddesi, No: Tepebafl / stanbul Telefon : (0212) Telefax: (0212)

3 2007, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK. uyar nca kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekilde ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. ISBN: M KADO MATBAACILIK ve Tic. Ltd. fiti. Oto Sanayi Mah. mam Çeflme Cad. G/47 Sokak No:6 Seyrantepe - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln zca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu- u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS - AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lmas n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar.

5 Sanayi, Hizmetler ve Tar m Komisyonu alt nda faaliyet gösteren Ulaflt rma Çal flma Grubu taraf ndan haz rlat lan Kurumsal Yap s, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu nun ö retim üyeleri taraf ndan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. A. Güldem Cerit koordinatörlü ünde kaleme al nm flt r. fiubat 2007

6 ÖZGEÇM fi Prof. Dr. A. Güldem Cerit (Koordinatör) 1954 y l nda Ankara da do du. lk, orta, lise ö renimini Ankara Koleji nde, lisans e itimini 1976 da ODTÜ Kimya Mühendisli i Bölümü nde tamamlad. Çal flma hayat na özel sektörde kimya mühendisi olarak bafllad de Metin Uslu Ya ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.fi. de yöneticilik görevlerinde bulundu y llar aras nda Yaflar Grubunda P nar Et A.fi., P nar Su A.fi. ve Birmafl A.fi. de üretim, kalite sa lama, pazarlama, pazar araflt rma ve tan tma bölümlerinde çeflitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. Bu görevleri devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü flletme Ana Bilim Dal nda lisansüstü e itimine bafllad de yüksek lisans, 1992 de doktora e itimlerini tamamlad de Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu na Yard mc Doçent olarak atand. Ayn y l Müdür Yard mc s, 1997 de Müdür Vekili, 1998 de ise Müdür lük görevine getirildi de Deniz Ulaflt rma flletme Mühendisli i anabilim dal nda doçent, 2004 de profesör oldu. Deniz iflletmecili i ve lojistik lisans, yüksek lisans ve doktora programlar nda ders vermekte olup, dan flmanl nda 17 tez tamamlanm flt r. Araflt rmalar denizcilikte pazarlama ve denizcilik e itimi alanlar nda yo unlaflmakta, 69 uluslararas, 37 ulusal makale ve konferans bildirisi bulunmaktad r. Uluslararas Denizcilik E itmenleri Birli i-imla Yürütme Komitesi Üyesi (2004- ) ve Uluslararas Denizcilik Ekonomistleri Birli i-iame Konsey Üyesi (2002- ) dir. 4 ü uluslararas olmak üzere 17 kongrenin organizasyonunda, ayr ca 1 i AB projesi olmak üzere 8 projede görev alm flt r de Antwerp de Dünya Ulaflt rma Araflt rmalar Konferans -WCTR da Denizcilik Bilim Ödülü nü, 2000 de Antalya da Pazarlama Kongresi nde En yi Tebli ödülünü, 2003 de Busan-Kore de IAME Konferans nda Hanjin Ödülü nü alm flt r dönemi Fulbright Araflt rma Bursunu kazanm fl ve bu araflt rmay University of Michigan da gerçeklefltirmifltir. Mart isimli bir k z vard r.

7 6

8 Ç NDEK LER ÖZET DÜNYADA ULAfiTIRMA SEKTÖRÜNDE GEL fimeler Ulaflt rma ve Ulaflt rma Sistemlerinde Geliflmeler Bölgesel Kalk nma ve Ulaflt rma Kararlar Ulaflt rma Tarihi Dünya Ulaflt rma Göstergeleri Sürdürülebilir Ulaflt rma Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirli i Çevresel ve Ekolojik Dengenin Sürdürülebilirli i Sosyal Geliflimin Sürdürülebilirli i Ulaflt rma Sektöründe Yat r m Olanaklar AB de Ulaflt rma ve Geliflmeler AB Ulaflt rma Sistemi AB Ulaflt rma Politikalar AB Ulaflt rma A lar, Koridorlar ve Projeler (TEN-T) AB Koridorlar nda Türkiye nin Yeri Ulaflt rma Koridorlar na Mali Katk Türkiye nin AB Ulaflt rma Politikalar na Uyum Süreci AB Ulaflt rma Göstergeleri ve Türkiye AB de Ulaflt rmaya liflkin Bafll ca Veriler stihdam Hane Gelirlerinin Kullan m Yük Tafl mac l Yolcu Tafl mac l Ulaflt rma Büyüme H z AB de Ulaflt rma Emniyeti AB Genel Ulaflt rma Verileri ve Türkiye Enerji Tüketimi içinde Ulaflt rman n Yeri Ulaflt rmada Büyüme H z Ulaflt rma ve D fl Ticaret Yurtiçi Yük ve Yolcu Tafl mac l Ulaflt rma ve stihdam Havayolu Ulaflt rmas Demiryolu Ulaflt rmas... 68

9 Denizyolu Ulaflt rmas Karayolu Ulaflt rmas Ulaflt rma Emniyeti TÜRK YE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜNDE GEL fimeler Ulaflt rma Sektörünün Yap lanmas ve Kurumsallaflma Düzeyi T.C. Ulaflt rma Bakanl Türkiye de Ulaflt rma Sektöründe Sivil Örgütlenmeler Ulaflt rma Sektörünün Yasal Çerçevesi Ulaflt rma Sektöründe Haks z Rekabet Ulaflt rma Sektörü ve Kay t D fl Ekonomi ile Mücadele Çevresel Etkiler ve Hukuki Durum Türkiye nin Bölgesel Ulaflt rma ve Enerji Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye nin Uluslararas Ulaflt rma Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye nin Uluslararas Enerji Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye de Ulaflt rma Sektörünün Ekonomik Katk s Katma De er Aç s ndan Analiz stihdam Aç s ndan Analiz Yat r m Aç s ndan Analiz D fl Ticaret Aç s ndan Analiz Yurtiçi Yük ve Yolcu Tafl malar TÜRK YE DE KARAYOLU ULAfiTIRMASI Karayolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Karayolu Ulaflt rmas nda dari Kurumlar Karayolu Ulaflt rmas nda Hukuki Durum Genel Karayolu Tafl ma Yönetmenli i Karayollar Trafik Kanunu Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanunu Tasar s Eflyalar n Karayolunda Uluslararas Tafl nmas çin Sözleflme Hakk nda Konvansiyonu/CMR... 99

10 3.4. Karayolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut Karayolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Koridorlar Karayolu Ulaflt rmas ve Avrupa Birli i (AB) Karayolu Ulaflt rmas Altyap s Karayolu Tafl malar Karayolu Yat r mlar Karayolu Ulaflt rmas E itimi Karayolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri TÜRK YE DE DEM RYOLU ULAfiTIRMASI Demiryolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Demiryolu Ulaflt rmas nda darî Kurumlar Demiryolu Ulaflt rmas nda Hukukî Durum Demiryolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut Türkiye den Geçen Uluslararas Demiryolu A lar Uluslararas Sözleflmeler Demiryolu Ulaflt rmas ve Avrupa Birli i (AB) Demiryolu Ulaflt rmas Altyap s Demiryolu Tafl malar Demiryolu Yat r mlar Halkal -Wells Hatt ROLA Projesi LOJ ST K KÖY Organize Sanayi Bölgelerinin Demir Yolu ile Ba lanmas Projesi Demiryolu Ulaflt rmas E itimi Demiryolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri TÜRK YE DE DEN ZYOLU ULAfiTIRMASI Denizyolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Denizyolu Ulaflt rmas nda dari Kurumlar Denizyolu Ulaflt rmas nda Hukuki Durum Denizyolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut Denizyolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Koridorlar AB Deniz Emniyeti Müktesebat ve Türkiye nin Uyumu Denizyolu Ulaflt rmas Altyap s Türk Deniz Ticaret Filosunun Mevcut Durumu Türkiye de Liman ve skelelerin Mevcut Durumu Türk Gemi nfla Sanayinin Mevcut Durumu

11 5.6. Denizyolu Tafl malar Uluslararas Denizyolu Tafl malar Türkiye de Yurt içi Denizyolu (Kabotaj) Tafl malar Denizyolu Yat r mlar Denizyolu Ulaflt rmas E itimi Denizyolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri TÜRK YE DE HAVAYOLU ULAfiTIRMASI Havayolu Ulaflt rma Sektörünün Tarihçesi Havayolu Ulaflt rmas nda dari Kurumlar Türkiye deki Sivil Havac l k Kurulufllar Havayolu Ulaflt rmas nda Hukuki Durum Havayolu Ulaflt rmas nda Uluslararas Boyut AB de Havayolu Ulaflt rmas Tek Avrupa Hava Sahas Uygulamas na Yönelik Zorunluluklar Havayolu Ulaflt rmas Altyap s Türk Havayolu Ulaflt rma Filosunun Mevcut Durumu Türkiye de Havalimanlar n n Mevcut Durumu nsan Kaynaklar Havayolu Tafl malar Ticari Havayolu Ulaflt rma flletmecili i Havaalan flletmecili i Havayolu Yat r mlar Havayolu Ulaflt rmas E itimi Havayolu Ulaflt rmas n n Çevresel Etkileri MULT MODAL TAfiIMACILIK Multimodal Tafl mac l kta Geliflmeler Multimodal Tafl mac l k ve Lojistik Üsler Multimodal Tafl mac l k ve Lojistik Merkezler Multimodal Tafl mac l kta Hukuki Durum Lojistik E itimi Türkiye nin Çok Modlu Uluslararas Ulaflt rma Koridorlar Kapsam ndaki Konumu Türkiye nin Lojistik Üs Karakteri ve lgili Stratejiler Türkiye deki Potansiyel Lojistik Merkezler

12 7.7. Türkiye de ç Tafl maya Yönelik Ulaflt rma Senaryolar : Yük Tafl mac l Türkiye de ç Tafl maya Yönelik Ulaflt rma Senaryolar : Yolcu Tafl mac l TÜRK YE DE ULAfiTIRMA MODLARINA L fik N KAL TAT F ARAfiTIRMA: BULGULAR VE DE ERLEND RME Araflt rma Yöntemi Odak Grup Yöntemi Araflt rman n Amaçlar Grup Tasar m ve Grup Üyelerinin Sa lanmas Derinlemesine Görüflme Bulgular Karayolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Karayolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Karayolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Karayolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Demiryolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Demiryolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Demiryolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Demiryolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Denizyolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Denizyolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Denizyolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Denizyolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Havayolu Ulaflt rmas na liflkin Bulgular Havayolu Ulaflt rmas n n Darbo azlar Havayolu Ulaflt rmas n n Yetkinlik Alanlar Havayolu Ulaflt rmas na Yönelik Çözüm Önerileri Ulaflt rma Modlar Aras ndaki Dengesizli in Nedenleri ve Çözüm Önerileri Lojistik Çözüm Önerileri Multimodal Tafl mac l k çin Çözüm Önerileri Son Söz KAYNAKLAR

13 12

14 TABLO L STES Tablo 1.1. Ulaflt rmada Teknolojik lerlemeler Tablo 1.2. Dünyada Ticari Mallar n ve Hizmetlerin hracat Tablo 1.3. Dünyada Ulaflt rma Hizmetlerinin hracat Tablo 1.4. AB-25 için GSYH ve Ulaflt rmada Y ll k Büyüme H zlar Tablo 1.5 AB ve Türkiye de Ulaflt rma Modlar na Göre D fl Ticaret Tablo 1.6. Modlararas Da l m: Yurtiçi Yük Tafl mac l Tablo 1.7. Modlararas Da l m: Yurtiçi Yolcu Tafl mac l Tablo 5.1. Türk Limanlar nda Yap lan Yükleme-Boflaltma Faaliyetleri Tablo Y llar Aras nda Türkiye de Konteyner Elleçleme Tahmini Tablo 5.3. Türkiye nin Denizyolu D fl Ticaret Tafl malar ve Türk Bayrakl Tafl malar n Pay Tablo 6.1. Havac l k Kronolojisi Tablo 6.2. Türkiye Havayolu Ulaflt rma Bilgileri Tablo 6.3. Havayolu Ulaflt rma Filosu Tablo 6.4. Y llar tibar ile Aras nda Türkiye de htiyaç Duyulacak Olan Pilot Say lar Tablo 6.5. Dünya Havayolu Ulaflt rmas Bilgileri Tablo 7.1. Multimodal Tafl mac l kta Hukuki Durumun K yaslanmas Tablo 7.2. Lojistik E itimi Veren E itim Kurumlar Tablo 7.3. Seçilen llerin Temel Göstergeleri Tablo 7.4. Seçilen llerdeki Yat r mlar Tablo 7.5. Seçilen llerin D fl Ticareti Tablo 7.6. stanbul-kayseri Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo 7.7. stanbul-erzurum Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo 7.8. stanbul-gaziantep Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma

15 Tablo 7.9. zmir-kayseri Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-erzurum Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-gaziantep Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-mersin Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-samsun Aras Seramik Yüklü 20 lik Bir Konteynere liflkin Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-kayseri Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-erzurum Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo stanbul-gaziantep Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-kayseri Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-erzurum Yolcu Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo zmir-gaziantep Tek Gidifl Yolcu Tafl ma Ulaflt rma Alternatifleri: Maliyet ve Transit Süre Yönlü Karfl laflt rma Tablo 8.1. Odak Grup Kat l mc lar n n Temsil Ettikleri Kurumlara Göre Da l m Tablo 8.2. Derinlemesine Görüflme Kat l mc lar n n Temsil Ettikleri Kurumlara Göre Da l m

16 fiek L L STES fiekil 1.1. Dünyada Ulaflt rma Hizmetlerinin hracat ve Toplam Hizmet Ticaretindeki Pay fiekil 1.2. Bafll ca Konteyner Hareketleri fiekil 1.3. Genel Yük Pazar n n fiematik Geliflimi fiekil 1.4. Dünya Bankas n n Modlara Göre Y ll k Ortalama Kredi Verme Oran fiekil 1.5. Sürdürülebilir Ulaflt rman n Unsurlar fiekil 2.1. Ulaflt rma Sektörünün Toplam Katma De er çindeki Pay n n Y llar tibariyle Da l m fiekil 2.2. Ulaflt rma Sektörü Katma De eri Y ll k Art fl H z ve Türkiye Ekonomisi nin Y ll k Büyüme H z fiekil 2.3. Toplam Katma De er ve Ulaflt rma Sektörü Katma De eri fiekil 2.4. Toplam istihdam ve Ulaflt rma Sektörü stihdam fiekil 2.5. Ulaflt rma Sektörü stihdam n n Toplam stihdam çindeki Pay fiekil 2.6. Ulaflt rma Sektörü Üretkenli i fiekil 2.7. Ulaflt rma Sektörü Sabit Sermaye Yat r mlar n n (Kamu ve Özel Sektör) Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar çindeki Pay fiekil 2.8. Ulaflt rma Sektörü Yat r mlar n n Toplam Yat r mlar içindeki Pay fiekil 5.1. Türk Deniz Ticaret Filosunun Dwt Geliflimi fiekil 5.2. Türk Deniz Ticaret Filosunun Da l m Y l fiekil 5.3. Türk Deniz Ticaret Filosunun Yafl Gruplar tibariyle Da l m fiekil Y llar Aras nda Türkiye deki Konteyner Trafi i fiekil 5.5. Türkiye de Gemi nfla Sanayinin Durumu fiekil 5.6. Y llara Göre Planlanan Türk Gemi nfla Sanayisindeki Kapasite Durumu fiekil 5.7. Türkiye nin AB Ülkeleri ile Denizyolu D fl Ticaret Tafl malar

17 16

18 G R fi Ulaflt rma araçlar nda ve teknolojilerindeki geliflim insanl n ça lar boyu yaflam - n en derinden etkileyen unsurlardan biri olmufltur. Tekerle in bulunmas, buhar makinelerinin icad, yelkenlinin kullan lmas, pervanenin bulunmas, motorlu uça- n icad, konteynerin bulunmas insanl n dünyam z ve hatta evrenimizi keflfetmedeki yetkinli inin ana araçlar n oluflturmufltur. Temelinde ulaflt rma teknolojileri ve uygulamalar ndaki büyük baflar lar n yer ald küreselleflme süreci k talar ve ülkeleri birbirine yaklaflt rm fl, insanl n birbirinin kaynak, imkan ve kabiliyetlerinden yararlanabilme olanaklar n en üst düzeye tafl m flt r. Ulaflt rma bir yandan insan ihtiyaç ve isteklerinin temininde en önemli arac olufltururken, di er yandan da bu ihtiyaçlar n karfl lanma maliyetleri içinde yerini alm flt r. Toplam maliyetler içerisinde ulaflt rma maliyetlerinin önemli bir yer tutmas nedeniyle günümüzde ulaflt rman n rekabetteki önemi artm flt r. Gerek ham madde gerekse mamul ve yar mamul maddelerin ulafl m nda üstünlük sa layan ülkeler uluslararas ticarette daha baflar l olmakta, bu durum ülke gelirlerini ve büyümeyi olumlu yönde etkilemekte, halklar n refah ayn oranda artmaktad r. 21. yüzy l n bafl nda uluslararas ulaflt rman n dünyada Do u-bat, Kuzey-Güney eksenlerinde yakalam fl oldu u bafl döndürücü geliflmeler fl nda ulaflt rma fonksiyonu fiziksel da t m ve tedarik zinciri yönetimi sistemlerindeki tüm fonksiyonlarla birleflerek toplam lojistik a içinde yerini alm flt r. Türkiye bu eksenlerin kesiflme noktas ndaki bir ülke olarak uluslararas enerji ve ulaflt rma koridorlar ndaki konumu ve AB üyeli i sürecindeki dinamik yap s nedeniyle karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve boruyolu ulaflt rmas nda önemli görevler üstlenmifl durumdad r. Bu görevlerin uluslararas boyutlar ndan daha önemli olarak, ülke ekonomisi ve halk n refah aç s ndan ulaflt rma fonksiyonunun yeniden yap lanmas gündemin önemli noktalar ndan birini oluflturmaktad r. Kurumsal Yap s, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü bafll kl bu rapor, ulaflt rma alan nda yaflanan temel sorunlar, alt sektörlerin darbo azlar n, yetkinlik alanlar n ve çözüm önerilerini bu sektörlerin aktörleri ile gerçeklefltirilen görüflmelerle yans tmay ve ayn zamanda da bu önerileri ça dafl ulaflt rma iflletmecili i yaklafl mlar çerçevesinde makro ve mikro politikalara dönüfltürmeyi amaçlam flt r. 17

19 Bu rapor, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yönetimi Yüksekokulu ö retim kadrosu taraf ndan yüze yak n sektör temsilcisinin görüfl ve önerileride dikkate al narak haz rlanm flt r. Titiz bir çal flma ile gerçeklefltirilen rapor, ulaflt rma sektörüne ve ülkemizin ve bölgemizin ulaflt rma sorunlar n n çözümüne katk da bulunabildi i ölçüde amac na ulaflm fl olacakt r. 18

20 ÖZET Günümüz dünyas nda her alanda yaflanan geliflmeler, ulaflt rma sektörünün de yeniden flekillenmesine neden olmufltur. Küreselleflmenin yayg nlaflmas ile birlikte ön plana ç kan ulaflt rma sektörü gün geçtikçe ülkelerin ekonomisinde ve dünya ticaretinde daha önemli bir rol oynamaya bafllam flt r. Temel ulafl m sorunlar n çözemeyen ülkeler hiçbir sektörde baflar l olamamakta ve belirleyici rol oynayamamaktad rlar. Bu gerçekten yola ç kan proje ekibi, ulaflt rma sektörünün yap sal dinamiklerini sadece ülkemiz içindeki durumu ile de il dünya genelinde ve Avrupa Birli i ile olan ekonomik ve yasal iliflkilerimiz çerçevesinde de ele alarak incelemifltir. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü bafll kl çal flma sekiz temel bafll ktan oluflmufltur. lk bölümde dünyada ulaflt rma ve geliflmeler genel hatlar ile verilmifl, AB ulaflt rma sistemi, AB ulaflt rma politikalar, AB ulaflt rma koridorlar ve ülkemizin uyum süreci de erlendirilmifltir. AB ülkeleri ile Türkiye nin ulaflt rma sektörlerine ait temel göstergelerin karfl laflt rmal incelemesi gerçeklefltirilmifltir. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n ikinci bölümünde Türkiye de ulaflt rma ve geliflmeler ele al nm flt r. Bu bölümde Türkiye de ulaflt rman n tarihçesi k saca özetlendikten sonra, ulaflt rma sektörünün kurumsallaflma düzeyi ve yasal çerçevesi ele al nm flt r. Bu bölümde ayr ca, Türkiye nin bölgesel ulaflt rma ve enerji koridorlar kapsam ndaki konumu, Türkiye de ulaflt rma sektörünün ekonomik katk s n n, yat r m ve d fl ticaret aç s ndan analizi ve yurt içi yük/yolcu tafl malar da yer almaktad r. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n üçüncü, dördüncü, beflinci ve alt nc bölümleri Türkiye de dört ana ulaflt rma modunu ayr nt l bir flekilde ele almaktad r. Bu modlar s ras yla, karayolu ulaflt rmas, demiryolu ulaflt rmas, denizyolu ulaflt rmas ve havayolu ulaflt rmas d r. Her bir ulaflt rma modu kapsam nda; tarihçe, idari kurumlar, hukuki durum, uluslararas boyut, altyap, tafl malar, yat r mlar, e itim ve çevresel etkiler tart fl lm flt r. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n yedinci bölümü multimodal tafl mac l k kavram n incelemektedir. Bu kapsamda, lojistik üs ve lojistik merkez kavramlar da ele al nm fl ve Türkiye nin iç tafl ma- 19

21 s na yönelik intermodal seçeneklerin maliyet ve transit süre boyutunda ortaya konuldu u bir çal flma gerçeklefltirilmifltir. Kurumsal Yap s Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaflt rma Sektörü çal flmas n n son bölümünde ise Türkiye de ulaflt rma modlar na iliflkin kalitatif araflt rmalar gerçeklefltirilmifl ve bu kapsamda bulgular ortaya konulmufltur. Araflt rma yöntemi olarak odak grup ve derinlemesine görüflme yöntemlerinin kullan ld bu süreçte yaklafl k yüz uzman kifliye ulafl lm fl ve her ulaflt rma moduna iliflkin darbo- azlar, yetkinlik alanlar ve çözüm önerileri ortaya ç kar lm flt r. Dünya ulaflt rma sektörü, bütünleflen küresel ekonominin artan talepleri do rultusunda geliflme gösteren uluslararas ticaretin önemli yap tafllar ndan biridir. Bölgesel kalk nma stratejilerinin uygulanmas, teknolojik geliflmeler, altyap olanaklar - n n iyilefltirilmesi, ticaretin serbestlefltirilmesi, düzenleyici otoritelerin belirledi i kurallar, ticari hizmet anlay fl nda kalitenin ve müflteri memnuniyetinin önem kazanmas ulaflt rma sektöründe h zl geliflmelere yol açm flt r lar n bafl ndan itibaren piyasa ekonomisinin giderek yayg nlaflmas, gümrük tarifelerinin geriye çekilmesi, ticarete engel oluflturabilecek devlet teflvikleri ve di- er k s tlamalar n s n rland r lmas, uluslararas ticaretin önündeki engellerin azalt lmas na yönelik çabalar güçlendirmifltir. Özellikle Sovyetler Birli i nin da lmas, Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) nün kurulmas, Çin Halk Cumhuriyeti nin Dünya Ticaret Örgütü ne üye olmas ve Avrupa Birli i nin bir yandan ortak para birimine geçerken di er yandan da genifllemesini sürdürmesi ile oluflan büyük ticaret alanlar ulaflt rma sektörünün önemini artt rm flt r. Dünyada ihracat 2005 y l nda %10 oran nda artm flt r y llar aras nda küresel mal ve hizmet ticaretinde ihracat y ll k ortalama %10 oran nda art fl göstermifltir y l ndan bu yana ulaflt rma hizmetlerindeki ihracat art fl di er tüm ticari hizmetleri geride b rakm flt r. Ulaflt rma hizmetlerinin ihracat ndaki art fl 2004 y - l nda %24 oran nda gerçekleflerek 500 milyar dolara ulaflm flt r. AB nin genel politikas, toplumsal refah n artt r labilmesi için dengeli ve sürdürülebilir bir geliflme modeli içinde ekonomik rekabetin korunmas, üye ülkelerin tek pazar içersinde ekonomik ve sosyal bütünleflmesinin kuvvetlendirilmesi üzerine kuruludur. 20

22 AB ulaflt rma sistemi karayolu, denizyolu, havayolu, denizyolu, iç suyollar ve flehir içi ulafl m ndan oluflur. AB ulaflt rma sistemi insanlar n ihtiyaç ve beklentilerini karfl lamak, emniyeti sa lamak, çevreye verilen zararlar önlemek, trafik yo unlu- uyla mücadele etmek, çoklu tafl mac l gelifltirerek ulafl mda esnekli i art rmak, sürdürülebilir geliflmeyi sa lamak, tafl mac l ktaki dengesizli i bertaraf etmek için ulaflt rman n kara tafl mac l ndan deniz ve demiryollar na kayd r lmas ile de iflik modlar aras nda entegrasyonun sa lanmas n amaçlamaktad r. Avrupa n n 2010 için Ortak Tafl mac l k Politikas ; Karar Verme Zaman bafll kl son Beyaz Kitap, 2010 y l na kadar modern ve sürdürülebilir bir kalk nma sisteminin oluflmas ile, toplumun kalite ve güvenlik talepleri aras nda bir denge oluflturulmas n amaçlamaktad r. Ulaflt rma sektöründe trafik s k fl kl, hizmet kalitesindeki yetersizlik, çevreye verilen zarar, emniyet kayg lar, bölgeleraras dengesizlik bu politikalar n oluflturulmas n gerekli k lm flt r. AB ulaflt rma politikalar n n amaçlar : Hava kirlili i ve emisyonun önlenmesi, gürültü kirlili inin engellenmesi, karayollar na alternatif ulafl m türlerinin teflviki, karayollar n n yeniden yap lanma ihtiyac, demiryollar n n güçlendirilmesi, hava ulafl m ndaki gecikmelerin önlenmesi, denizyolu ulafl m n n geliflmesi, iç suyollar n n etkin kullan m, çoklu ulafl m n özendirilmesi ve ba lant lar n kurulmas, yol emniyetinin sa lanmas, Trans-Avrupa a lar n n (TEN-T) geliflimine h z kazand r lmas d r. Tafl mac l k Politikas, Türkiye nin AB ile müzakere sürecindeki 31 bafll k aras nda yer almaktad r. AB nin tarama sürecinde yer alan Tafl mac l k Politikas ; Deniz Ulaflt rmas, GALILEO, ç Suyollar, Kara Ulaflt rmas, Demiryolu Ulaflt rmas, Modlararas Tafl mac l k ve Kombine Tafl mac l k, Ulaflt rma Müktesebat na Girifl: Kara Ulaflt rmas, Karayollar, Devlet Yard mlar /Havayolu Ulaflt rmas bafll klar n içermektedir. Türkiye yetkilileri söz konusu konular 82 sayfal k ayr nt l bir rapor ile Eylül 2006 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen ayr nt l tarama toplant s nda AB yetkililerine sunmufllard r. Bu rapor, Türkiye nin ulaflt rma alan nda genel bir de erlendirmesi ve ortak ulaflt rma politikas na bak fl niteli indedir. Buna göre, Türkiye özellikle karayolu tafl mac l alan nda yap lan reformlarla müktesebata uyum sürecinde ilerleme kaydetmifltir. 21

23 Türkiye, Asya ve Avrupa k talar aras ndaki stratejik konumu itibariyle geçmiflten bu yana de iflik do rultu ve özelliklerdeki yol a lar n n kesiflme noktas olmufltur. Günümüzde Asya dan Avrupa ya yap lan ticaretin artmas na paralel olarak Do u-bat yönlü ulaflt rma koridorlar n n tafl mac l ktaki pay daha da önem kazanm flt r. Bunun yan nda, zengin do al kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine ulaflmak isteyen Bat Avrupa ülkeleri de ulaflt rma ve enerji a lar n bu yöne do ru geniflletme karar alm fllard r. Hem artan Asya ticaretinden, hem de petrol ve do al gaz gibi enerji kaynaklar ndan yararlanmak amac yla Asya-Avrupa ulaflt rma ve enerji koridorlar oluflturulmufltur. Türkiye ise hem do u-bat ülkeleri aras nda bir geçifl ülkesi olmas, hem Orta Asya ülkeleri ile ortak tarihi de erlere sahip olmas, hem de bulundu u bölge içerisinde ekonomik ve siyasal aç dan en istikrarl ülke durumunda olmas nedenleriyle uluslararas ulaflt rma ve enerji koridorlar n n merkezi konumundad r. Özellikle, AB kapsam ndaki, AB Ulaflt rma A lar, Koridorlar ve Projeler (TEN-T) Türkiye ye önemli f rsatlar sunmaktad r. AB de ulaflt rma göstergeleri incelendi inde temel olarak istihdam, hane gelirlerinden ulaflt rmaya ayr lan pay, yük ve yolcu tafl mac l n n analizi, ulaflt rman n büyüme h z ve ulaflt rma emniyeti konular n n bafll ca bafll klar oluflturdu u görülmektedir. AB verilerine göre, AB de y llar aras nda yük tafl mac l y lda %2.8, y llar aras nda yolcu tafl mac l ise y lda %1.9 büyümüfltür y l itibariyle 25 üyeli AB de (AB-25) ulaflt rma hizmetlerinde 7.5 milyon kifli istihdam edilmektedir. Bu toplam n %61 i karayolu, demiryolu ve iç suyollar nda, %2 si denizyolu, %5 i havayolu ve %32 si ise destek ve yan ulaflt rma faaliyetlerinde (yük elleçleme, depolama ve stok yönetimi, seyahat ve ulaflt rma acenteleri, tur operatörleri gibi) görev almaktad r. AB-25 de hane halklar n n toplam tüketiminin yaklafl k %13 ü ulafl m hizmetlerinin sat n al nmas için harcanm flt r. Bunun %80 den fazla bölümü bireysel ulaflt rma (esas olarak otomobiller) için harcanm flt r. Yük tafl mac l na iliflkin 2004 y l AB verileri göz önüne al nd nda; AB-25 te dört ulafl m modunda (karayolu, demiryolu, iç suyollar ve boruyolu) ulaflt rma talebi 2,318 milyar ton/km olarak gerçekleflmifltir. Karayolu bu toplam n %72.6 s na, demiryolu %16.4 üne, iç suyollar %5.6 s na ve boruyolu kalan %5.4 üne karfl l k gel- 22

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı