Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET. pecya ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET. pecya ABSTRACT"

Transkript

1 Yaşhlarda Travma Sonras ı Stres Bozukluğunda Eş Tan ı Naim Erhan ÖZGÜLER *, Fulya MANER **, Sacide ÇOBANO ĞLU *** Tamer AKER ****, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU ***** ÖZET Amaç: Ya şlı ve erişkin TSSB olan ki şilerin klinik belirtileri nde baz ı farkl ıl ıklar vardır. Bu çalışmada yaşhlarda travma sonrası stres bozuklu ğunda (TSSB) e ş tan ı araşt ırılm ış ve erişkin hastalarla karşılaştırılm ıştır. Yöntem: Örneklem DSM-IV tan ı ölçütlerine göre TSSB saptanm ış 17 A ğustos 1999 Marmara Depremi' ni yaşam ış yaşlı ki şilerden oluşmu ştur. Yazarlar tarafından geliştirilen sosyodemografik özellikler formu, e ğitimliler ve e ğitimsizler için Standardize Mini Mental Test, SCID-1, CAPS ya şlılara ve kontrol grubu olarak erişkinlere uygulanm ıştır. istatistik incelemede SPSS 11.0 programı kullan ılm ıştır. ANOVA, X kare testi, Pearson ve Spearman korelasyon analizi yap ılm ıştır. Bulgular: Ya şlı grup (n: 39) 60 yaş ya da üzeri olup, yaş ortalaması (SS:4.162), eri şkin grupta (n: 51) yaş dağılım ı olup, yaş ortalaması 39.1 (SS:10.279)' di. Ya şl ı grubun % 51.3' ü, erişkin grubun % 47.1'i ilkokul mezunu; ya şlı grubun % 76.9 u, erişkin grubun % 78.4' ü evliydi. Ya şlı grubun % 61.5'i, erişkin grubun % 47.1'i SCID-I' de e ş tanı almadı. Ya şl ı grubun % 23.1' i, erişkin grubun % 31.4' ü afektff bozukluklar (majör depresyon, distimi); ya şlı grubun % 12.8'i, erişkin grubun % 15.7' si anksiyete ve somatizasyon bozukluklar ı; yaşlı grubun % 2.6' sı, erişkin grubun % 5.9' u alkol ve di ğer psikoaktif madde kullan ım bozukluklar ı tanısı aldı. İki grup arasında eş tanı dağıl ım ı aç ısından ileri derecede anlamlı farkl ıl ık vard ı (p<0.001). Sonuç: Ya şlı ve erişkin TSSB grubunda majör depresyon en s ık rastlanan eş tantyd ı (s ırasıyla % 17.9, % 23.9). E ş tamil bozukluklar eri şkinde yaşlılara göre anlamlı olarak daha fazla bulundu. Anahtar kelimeler: TSSB, e ş tanı, yaşhlık Düşünen Adam; 2004, 17(3): ABSTRACT Posttraumatic Stress Disorder Comorbidity in the Elderly Objective: There are some dıfferences in clinical manffestations of PTSD between elderly and younge ı- adults. This study reveals information about the comorbidity of post traumatic stress disorder (PTSD) in elder patients and makes comparisons with younger adults. Method: The sample was elder people who had experienced 17 August 1999 Marmara Earthquake with the diagnosis of PTSD according to DSM-IV criteria. Sociodemographical form developed by the authors, Standardised Mini Mental Test (SMMT) both for educated and noneducated, SCID-I, CAPS were applied to elder and younger adults as a control group. The statistical analysis were performed by SPSS 11.0 programme. ANOVA, X square test, Pearson and Spearman correlation analysis were applied. Results: The age range of elder group (n:39) was 60 years or more; mean age was (SS: 4.162). The age range of the younger group (n:5i )was years; mean age was 39.1 (SS:10.279) % of the elder group and 47.1% of the younger group had been gracluated from elementary school % of the elder group and 78.4 % of the younger group had been married % of elder group and 47.1 % of the younger group had no comorbid diagnosis in SCID-I % of the elder group and 31.4 % of the younger group diagnosed as affective disorders (major depression, dysthymia) % of the elder group and 15.7 % of the younger group had anxiety and somatisation disorders. 2.6 % of the elder group and 5.9 % of the younger group had alcohol and other psychoactive substance use disorders. Comorbidity difference is statistically significant among the two groups (p<0.001). Conclusion: Major depression appears to be the most common comorbid diagnosis in elder (17.9 %) and adult (23.9 %) PTSD group. The comorbid disorders are significantly more in younger than elder PTSD patients. Key words: PTSD, comorbidity, elderly * Ardahan Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., ** Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doç. Dr. *** Uzm. Dr., **** Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal ı, Doç. Dr., ***** Şişli Etfal Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi Psikiyatri Klinigi, Doç. Dr. 141

2 Yaşlılarda Travma Sonras ı Stres Bozukluğunda Eş Tan ı GİRİŞ Travma sonras ı stres bozukluğu (TSSB) pek çok ki şi için travmatik olabilecek şiddette yo ğun bir emosyonel stres ya şamas ın ın ard ından geli şen, intruzif düşünceler, s ıkınt ıl ı rüyalar, yeniden ya şant ılamalar, kaç ınma davran ışım, süregen uyar ılmışlık hali bazen de toplumsal izolasyona kadar gidebilen davran ış değişiklikleri ve belirgin i şlevsellik kay ıplan ile giden bir anksiyete bozuklu ğudur. Birçok çal ışmada TSSB'nin, özellikle kronik TSSB'nin pek çok psikiyatrik bozuklukla e ş tan ıl ı olarak görüldü ğü ve e ş tan ıl ı bozukluklarla birlikte olan TSSB oran ının % olduğu bildirilmektedir (1,2). TSSB'nin ileri yaştaki görünümünün, genç ve orta yaşa göre baz ı farklar gösterdi ği konusunda tart ışmal ı noktalar halen vard ır. Hâlihaz ırdaki tan ı ölçütleri genelde genç ve orta ya şlardaki bireyler üzerinde yap ılan incelemeler sonucunda belirlenmi ştir. Yaşl ılarda TSSB görülme s ıklığı baz ı yay ınlarda genç-eri ş- kin dönemine göre azalm ış, baz ılarında ise artm ış bulunmaktadır. Ya şl ıların TSSB'nin baz ı belirtilerini dile getirip, baz ılarından söz etmemeleri, ba şka klinik tan ılar almalarına neden olabilmektedir. Kaç ınma ve duygusal donuklaşma yaşayan bir yaşlıya, geçmiş travma öyküsü netle ştirilmeden varolan belirtilerle distimi, major depresyon, uyku bozuklu ğu, alkol kötüye kullan ımı gibi tan ılar konabilmektedir ( 1-6). TSSB ya şhlarda de ği şik şekillerde yaşanmakta olup, erken ya şta travmatize olup TSSB'nin kronikleşmesi ya da geç ba şlang ıçl ı TSSB geli şmesi ve geç yaşta travmatize olup TSSB olu şmas ı söz konusu olabilir (4,7,8 ). Geçmi şteki anksiyete bozuklu ğu ve depresyonun ya şl ılarda TSSB gelişiminde önemli olduğu ileri sürülmü ştür (9). Yaşl ıların ruhsal yakmmalann ı daha çok somatize ederek dile getirmeleri de tanı koymada sorun yaratmaktad ır (9,10). Bu çal ışmada ülkemizde deprem gibi do ğal felaket sonras ında, TSSB saptanan yaşhlarda, e ş tanı olarak başka ne gibi bozukluklar olabilece ğini ve görülme s ıkl ığın ı araşt ırmay ı hedefledik. GEREÇ ve YÖNTEM Olgu grubu 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Avc ılar ve Kocaeli'nde oturan, depremi ya şamış, halen ayn ı bölgelerde oturmay ı sürdüren, ya şları aras ında 51 ve 60 ya ş üstündeki 39 kişiden olu şmaktad ır. Ya ş dilimlerini belirlerken Türkiye'deki ortalama ya şam süresi 63 ya şın % 10 alt ı olan 57 yaş s ınır olarak al ınmıştır. Avcılar'da IRM ve Kocaeli'nde RTM merkezlerine daha önce başvurup, TSSB saptanan ki şilerle (kay ıt s ıras ı ile) telefon görü şmeleri yap ılarak, Aral ık May ıs 2003 tarihleri aras ında ba şvuranlarla görü şüldü. Çal ışmaya dahil edilme ölçütleri; ya ş s ın ırlarına uygunluk, DSM-IV tan ı ölçütlerine göre TSSB hayat boyu tan ı ölçütlerini doldurmak, çal ışmaya kat ılmaya gönüllü olmak, depremden en az 3 ay önce ayn ı bölgede oturmak, deprem s ıras ında oturduğu bölgede bulunmak, görü şmeyi yapabilecek zihinsel ve fiziksel yeterlilikte olmakt ı. Dışlama ölçütleri; mental retardasyon, psikotik bozukluk, demans delirium, di ğer amnestik bozukluklardan birine sahip olmak ve çal ışman ın amac ı, uygulanacak yöntemin anlat ıldığı ön görü şmeden sonra görü şmeyi reddetmekti. Çal ışmada sosyodemografik özelliklerin de ğerlendirildiği, ara şt ırmac ılar taraf ından geli ştirilen bir form, standardize Mini Mental Test (SMMT) ya da E ğitimsizler için Standardize Mini Mental Test (SMMT), DSM-VI Eksen I bozukluklar ı için yap ılandınlmış klinik görü şme (SCID-I ), klinisyen taraf ından uygulanan travma sonras ı stres bozuklu ğu ölçeği (CAPS) kullan ılmışt ır. Mini Mental Test 1975 y ıl ında Folstein ve ark. tarafından kognitif durum de ğerlendirilmesi için geli ştirilmi ş, 1977 y ıl ında Molloy ve Standish taraf ından uygulay ıc ılar aras ındaki farkl ılığı azaltmak amac ıyla standardize uygulama klavuzu e şliğinde kullan ılmıştır. Testin 60 ya ş üzerindek Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirlik ara ştırmas ı Güngen ve ark. tarafından yap ılmıştır ( 11). SCID-I First ve ark. taraf ından geliştirilmi ş olup, DSM-IV'e göre I. Eksen psikiyatrik bozukluk tan ısı araştırılmas ında, görü şmeci tarafından uygulanan yap ıland ırılmış bir klinik görü şmedir ( 12). Örneklemde SCID-F in ayaktan hasta formu kullan ılmıştır. CAPS Blake ve ark. taraf ından geliştirilmiş olup, nicel ve nitel bir de ğerlendirmeye 142

3 Ya şhlarda Travına Sonrası Stres Bozuklu ğunda Eş Tan ı olanak sağlamakta ve şimdi ve yaşam boyu TSSB tan ıs ı koydurabilmektedir. Likert tipi ölçüm sa ğlayan bu ölçeğin Türkçe uyarlamas ı, geçerlilik ve güvenilirlik çal ışmalar ı Aker ve ark. taraf ından yap ılmıştır ( 13). Istatistik incelemelerde SPSS 11.0 program ı kullan ılmıştır. Nicel değişkenlerin gruplar aç ıs ından karşılaşt ırılmas ında varyans analizi (ANOVA), yar ı niceliksel de ğişkenlerin karşılaştırılmas ında Ki-Kare analizi, değişkenler aras ındaki bağınt ıların araştınlmas ında Pearson ve Spearman korelasyon yöntemleri kullan ılmıştır. BULGULAR Yaşl ı TSSB grubu (n:39) 60 ya ş ve üzeri olup, yaş ortalamas ı (SS=4.162)'tü. Genel ya ş ortalamas ı 49.9 (SS=14,943) bulundu. Kontrol grubu olan eri şkin TSSB grubu (n:51) ya şları aras ında olup, yaş ortalamas ı 39,1 (SS=10,279)'di. Ya şlı grubun % 59'u (n:23) kad ın, % 41'i (n:16) erkekti. Eri ş- kin grubun % 68.6's ı (n:35) kad ın, % 31.4'ü (n:16) erkekti. Gruplar aras ında cinsiyet dağıl ım ı aç ıs ından istatistik anlaml ı farkl ılık saptanmad ı (p=0.346). Toplam 90 ki şilik grubun 62'sinde halen aktif TSSB vard ı. TSSB başlangıc ı aç ısından ya şlı ve eri şkin grup aras ında anlaml ı fark yoktu. Yaşl ı grubun % 51,3 (n=20), eri şkin grubun % 47,1'i (n=24) ilkokul, yaşlı grubun % 23,1 'i (n=9), eri şkin grubun % 35,3'ü (n=18) orta-lise, ya şl ı grubun % 5,1 (n=2), eri şkin grubun % 15,7'si (n=8) yüksek okul mezunuydu. Yaşlıların % 20,5'i (n=8), eri şkinlerin % 2'sinin (n=1) e ğitimi yoktu. Ya şl ıların % 76,9'u, eri şkinlerin % 78,4'ü evliydi. Yaşl ıların % 17,9'unun, eri şkinlerin % 2'sinin e şi vefat etmi şti. Yaşl ılarda hiç evlenmemi ş oran ı 0 iken, eri şkinde % 17,6'yd ı. Örneklemdeki toplam 90 ki şinin 74'ü Avc ılar'da 16' s ı Kocaeli'de oturmaktayd ı. Tablo 1. Örneklemin günümüzdeki SCID-I tan ıların ın dağı - l ım ı. Eştan ı yaş yaş Toplam s % Yok 24 47, , ,3 Majör depresyon 12 23,5 7 17, ,1 Distimik bozukluk 4 7,8 2 5,1 6 6,7 OKB 5 9,8 0 0,0 5 5,6 Sosyal fobi 2 3,9 2 5,1 4 4,4 Özgül fobi 0 0,0 2 5,1 2 2,2 Uzam ış yas 1 2,0 0 0,0 1 1,1 Somatoform bozukluk 0 0,0 1 2,6 1 1,1 Alkol kötüye kullan ımı 1 2,0 1 2,6 2 2,2 Alkol bağımlılığı 2 3,9 0 0,0 2 2,2 Oturulan bölgelerin da ğılımı aç ısından yaşlı ve eri ş - kin grup aras ında anlaml ı bir farkl ıl ık bulunmuyordu. Yaşlı grupta % 20.5 (n:8), eri şkin grupta % 47.1 (n:24) oran ında ailede psikiyatrik yüklülük saptand ı. Erişkinde aile yüklülüğü öyküsü yaşlıya göre anlaml ı olarak yüksekti (p=0.01). SCID-I kullan ılarak yap ılan değerlendirmede ya şl ıların % 61,5'inde (n=24), eri şkinlerin % 47,1 'inde (n=24) e ş tan ı saptanmad ı. Yaşlıların % 23.1'i (n=9), eri şkinlerin % 31,4'ünde (n=16) afektif bozukluklar (majör depresyon ya da distimi), ya şl ıların % 12,8'inde (n=5), eri şkinlerin % 15,7'sinde (n=8) anksiyete ve somatizasyon bozukluklara, ya şlıların % 2,6's ında (n=1), eri şkinlerin % 5,9'unda (n=3) alkol ve di ğer psikoaktif madde kullan ım bozukluklar ı saptand ı. Örneklemin günümüzdeki SCID-I tan ıların ın dağıl ımı Tablo 1 'de görülmektedir. Gruplar aras ında e ş tan ısal dağılım aç ısından ileri derecede anlaml ı farkl ılık saptand ı (Tablo 2). Eri şkin grupta, e ş tan ıya daha yüksek oranda rastland ı (P<0.001). Tablo 2. Örneklemin SCID-I'e göre günümüzdeki e ş tan ısal dağıl ım ı yaş 60 yaş Toplam Ki-Kare Eştan ı s % s % s % Yok 24 47, , ,3 Afektif bozukluklar 16 31,4 9 23, ,8 Anksiyete ve somatizasyon bozukluklar ı 8 15,7 5 12, ,4 48,400 0,000 Alkol ve diğer PAM kullan ım bozukluklar ı 3 5,9 2,6 4 4,4 143

4 Yaşlılarda Travma Sonras ı Stres Bozukluğunda Eş Tani Tablo 3. Orneklemin deprem öncesi ya şam boyu SCID-I tan ı- sal da ğıl ımı. Yaşam boyu SCID-I ya ş >60 ya ş Toplam Yok 16 31, , ,3 Majör depresyon 11 21,6 8 20, ,1 TSSB (başka travmaya bağlı) 11 21,6 7 17, ,0 Distimik bozukluk 3 5,9 3 7,7 6 6,7 OKB 3 5,9 0 0,0 3 3,3 Özgü' fobi 0 0,0 3 7,7 3 3,3 Sosyal fobi 1 2,0 1 2,6 2 2,2 Genelleşmiş anksiyete boz 2 3,9 0 0,0 2 2,2 Konversiyon bozuklu ğu 0 0,0 3 7,7 3 3,3 Panik bozukluk ,0 1 1,1 Alkol kötüye kullan ım ı 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Alkol bağıml ılığı 2 3,9 2 2,2 Deprem öncesi psikiyatrik durumlar ı aç ıs ından örneklem de ğerlendirildiğinde en yüksek oranda majör depresyon (ya şlılarda % 20.5, eri şkinlerde % 21.6) ve başka travmaya ba ğlı geçirilmi ş TSSB (yaşhlarda % 17.9, eri şkinlerde % 21.6) oldu ğu belirlendi (Tablo 3). İki grup aras ında deprem öncesi psikiyatrik durumlar aç ısından anlaml ı bir farkl ıl ık saptanmad ı (P>0. 05) (Tablo 4). TARTIŞMA Çal ışmam ızda Marmara Depremi sonras ında TSSB saptanan ya şl ılarda güncel olarak % 38.5 oran ında e ş tan ı saptand ı. Majör depresyon % 17.9 oran ı ile en s ık rastlanan e ş tan ıydı. Distimik bozukluk (% 5.1) da dahil edilirse, depresif bozukluklar oran ı % 23'tü. Bunu anksiyete ve somatizasyon bozukluklar ı % 12.8, alkol ve di ğer psikoaktif madde kullan ım bozukluk- lar ı %2.6 oran ı ile takip ediyordu. Eri şkinlerde kar şılaşt ırıldığında erişkinlerde oranlar daha yüksek olup, aradaki fark anlaml ıyd ı (P<0.001), yani ya şlılarda e ş tan ı dağılımı eri şkinlere göre daha dü şüktü. Deği şik çalışmalarda TSSB ile en çok e ş zamanl ı görülen bozukluk, % aras ı oranlarda saptanan majör depresyon olup, bunu alkol ya da madde kullan ım bozukluklar ı, anksiyete bozukluklar ı takip etmektedir ( 14-17). İki ya da daha fazla e ş taml ı TSSB nin tek e ş tan ıl ıya ve tek e ş tamil TSSB'nin de e ş tan ıl ı olmayan TSSB'ye göre daha fazla görüldü ğü saptanm ışt ır (4). Depremi yaşamadan önce de ya şl ı- larda % 20.5'inde depresyon, % 17.9'unda ba şka travmaya ba ğlı geçirilmi ş TSSB saptanm ış, ard ından da deprem sonras ı TSSB belirlenmi ştir. Bununla birlikte bu bulgular eri şkinlerle kar şılaşt ırıld ığında, aradaki fark ın anlaml ı olmadığı görülmü ştür (P> 0.05). Major depresyon ve geçirilmi ş TSSB'nin, TSSB geli şmesi aç ı s ından risk faktörü oldu ğu eri şkinlerde olduğu gibi yaşl ılarda da söz konusudur. Yaşl ıların TSSB'sinin kendine özgü tan ı ölçütlerinin olmay ışı, TSSB'nin doğas ı gereği güven duygusunun azalmas ı ya da kayb ı, yaşl ılarda baz ı belirtilerin daha silik geçmesi nedeni ile bu bozukluk d ışında tanılara (somatizasyon bozuklu ğu, depresyon vs.) neden olmaktad ır (11,12). Eş tan ıl ı durumlarda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, TSSB 'nin belirtilerinin, di ğer bozuklukların tan ı ölçütlerinde kullan ılan belirtilerle üst üste çak ışmas ından kaynaklanabilece ğidir (2). TSSB sürecinde çok farkl ı belirtiler gösterebilece ği bilinmektedir. Bu çe şitliliğin, ayn ı s ırada başka bozukluk tan ıs ı koyabilecek düzeyde belirti geli şimine neden olabilece ği varsay ılabilir. Tablo 4. örneklemin SCID-I'e göre deprem öncesi ya şam boyu tan ısal dağılımı. (Not: Ba şka travmaya ba ğl ı TSSB anksiyete bozukluklar ı içinde değerlendirilmi ştir.) yaş 60 yaş Toplam Ki-Kare Yaşam boyu tan ı (SCID-I) s % s % s % Yok 16 31, , ,3 Afektif bozukluklar 15 29, , ,9 Anksiyete ve somatizasyon bozukluklar ı 18 35, , ,6 1,600 0,206 Alkol ve diğer PAM kullan ım bozukluklar ı 2 3,9 0 0,0 2 2,2 144

5 Yasl ılarda Travına Sonrası Stres Bozuklu ğunda Eş Tan ı KAYNAKLAR 1.Bleich A, Koslowsky M, Doley A: Posttraumatic stress disorder and depression: an analysis of comorbidity.british J Psychiatry 178: , Friedman MJ, Yehuda R: PTSD and comorbidity: psychological approaches to differential diagnosis. In Neurobiological and Clinical Consequences of Stress :From normal adaptation to PTSD.Friedman MJ, Chasney DS, Deutch AY (editors). New York: Raven Press, Weintraub D, Ruskin PE: Posttraumatic stress disorder in the elderly:a review. Harvard Rev Psychiatry 7(3): , Kessler RC,Sonneya A, Bromet E ve ark: Posttraumatic stress disorder in the nat ıonal comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry 52: , Averill PM, Beck J: Posttraumatic stress disorder in older adults :a conceptual review.j Anxiety Disorders 142(2): , Ford JD: Disorders of extreme stress following war-zone military traumas: associated features of posttraumat ıc stress disorder or comorbid but district syndromes.j Cons Clin Psychology 67:3-12, Harvey PD, Yehuda R: Strategies to study risk for the development of PTSD. Risk Factors for posttraumatic stress disorder (ed. Yehuda R. American Psychiatric press) 1-22, Yehuda R, McFarlane AC: A conflict between current knowledye about posttraumatic stress disorder and its original conceptual basis. Am J Psychiatry 152: , Phifer J: Psychological distress and somatic symptoms after naturel disaster: Differential vulnerability among older adults. Psychol and Aging 5: , Shalev A, Bonne O, Eth S: Treatment of posttraumatic stress disorder: a review. Psychosomatic Medicine 58: , Güngen C, Ertan T, Eker E ve ark: The standardized Mini Mental State Examination in Turkish. 9th Congress of the International Psychogeriatric Association Vancouver, Canada, SCID: DSM-IV Eksen I Bozukluklar ı için Yapıland ınlm ış Klinik Görüşme. Hekimler Yay ın Birliği, Ankara, Aker AT, Özeren M, Ba şoğlu M ve ark: Klinisyen tarafmdan uygulanan travma sonras ı stres bozukluğu ölçeği: (TSSB-Ö) geçerlilik ve güvenilirlik çal ışmas ı. Türk Psikiyatri Dergisi 10: , Chung MC, Werrett J, Easthope Y, Farmer S: Coping with post-traumatic stress: Young, middle-aged and elderly comparısons.int J Geriatric Psychiatry 19(4):333, Zelst WH, Beurs E, Beekman ATF, Deeg DJH, Dyck R: Prevalence and risk factors of posttraumatic stress disorder in older adults, Psychotherapy and Psychosomatics 72: , Sasanto W, Nina Kemala SN: Elderly depression survey in conflict area, Buru Island, Maluku, Indonesia. Aging Male 7(1):88, Cuervo-Rubio R: Don't miss post-traumatic stres disorder in World War II vets. Geriatrics 51-55,

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma

pecya Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Kronik Depresyonda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler: iyile şen Majör Depresyon Olgular ı ile Karşılaştırma Pınar DEMİRARSLAN*, Peykan G. GÖKALP*, Kültegin ÖGEL**, Ali N. BABAO ĞLU*** ÖZET Bu çalışman

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Deprem Sonrasında Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Elazığ Merkezli Bir Ön Çalışma

Deprem Sonrasında Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Elazığ Merkezli Bir Ön Çalışma Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Deprem Sonrasında Bireylerin Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Elazığ Merkezli Bir Ön Çalışma Rabia BİLİCİ a1, Evren TUFAN 2, Levent TURHAN 1, Görkem

Detaylı

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET

pecya Alopesi Areatal ı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tan ılar Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Kağan GÜRKAN *, Ümran TÜZÜN **, Osman ABALI *** ÖZET Amaç: Alopesi Areata (AA) etyolojisinde psikososyal etmenler ve psikiyatrik bozukluklar ın da etkili olduğu düşünülen, dermatoloji pratiğinde yayg ın

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

pecya İlköğretim Çağı Çocuklar ındaki Davran ım Bozukluğu Semptomlar ın ın Sosyodemografik Verilere Göre De ğerlendirilmesi

pecya İlköğretim Çağı Çocuklar ındaki Davran ım Bozukluğu Semptomlar ın ın Sosyodemografik Verilere Göre De ğerlendirilmesi İlköğretim Çağı Çocuklar ındaki Davran ım Bozukluğu Semptomlar ın ın Sosyodemografik Verilere Göre De ğerlendirilmesi Osman ABALI *, Metin ONUR **, Ka ğan GÜRKAN ***, Ömer ÇELİK ****, Ümran Dilara TÜZÜN

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr Ali Uzunöz tarafından yönetilen Kabul ve Sorumluluk Tedavisi çalışma grubu katılımı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Yıldız Burkovik Doğum Tarihi: 29 Temmuz 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ist. Üniv Edebiyat Fakültesi 1984 Y. Lisans Adli Bilimler Ist.Üniv

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

YETİŞKİN DEHB NİN TOPLUMDAKİ YAYGINLIĞI. Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği

YETİŞKİN DEHB NİN TOPLUMDAKİ YAYGINLIĞI. Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği YETİŞKİN DEHB NİN TOPLUMDAKİ YAYGINLIĞI Dr. Hasan Herken Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lundbeck (Sertindol Çalışması Türkiye Koordinatörü 2008

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Obsesif kompulsif bozukluk, DSM-IV sınıflandırmasında. Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Obsesif kompulsif bozukluk hastalar nda sosyodemografik özellikler ve komorbidite Araflt rmalar / Researches O uz Karamustafal o lu 1, Yasemin Cengiz Ceylan 2, Bahad r Bak m 2, Sinem Gönenli Toker 2, Sibel

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki

Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014;4(3): 14-18 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma

Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(4):251-259 Depresyon Yayg nl ğ ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşl larda Karş laşt rmal Bir Çal şma Dr. Iş l MARAL *, Dr. Selçuk ASLAN **, Dr. Mustafa N.

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1997. Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1997. Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aziz Mehmet GÖKBAKAN 2. Doğum Tarihi : 01.01.1973 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1995 Fakültesi

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY

AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY AĞRIİLE HUZUR EVİ OLUR MU? DR. FİLİZ ŞÜKRÜ DURUSOY GİRİŞ Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlamakta; Fiziksel görünüm, güç ve rol kaybı yaşanılan, yaşlılık dönemindeyeti

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon

Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon Ýlteriþ Oðuz Topal 1, Ýlknur Kývanç Altunay 2, Sibel Mercan 3 1 Dr., 2 Doç. Dr., Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

2014- T.C. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans GÖKÇE GEYİK 01.04.1991 Sarıyer / İSTANBUL Ehliyet (B) Abdulbaki Gölpınarlı Cad. Ferah Mah. Neşe Sok. Şekeroğlu Apt. No 5/2 Üsküdar / İSTANBUL 0536 966 50 44 gokcee_geyikk@hotmail.com gokcegeyik@yahoo.com

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

pecya Konversiyon Bozuklu ğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler *

pecya Konversiyon Bozuklu ğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler * Konversiyon Bozuklu ğu Tanısı Alan Hastalarda Psikiyatrik * Nesrin DİLBAZ **, Verda BİTLİS **, Sultan DOĞAN **, Işıl USSELİ **, Savaş ERDOĞAN ** ÖZET Konversiyon bozuklu ğu tan ısı alan hastalarda görülen

Detaylı

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları*

pecya Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Somatik Yak ınmalar İle Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda DSM-III-R Tanıları* Erol ÖZMEN**, M.Murat DEMET**, Leyla GÜLSEREN**, Sava ş KÜLTÜR** ÖZET Bu çalışmada ön planda somatik yakınmalar ile psikiyatri

Detaylı

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** ÖZET Bu çal ışmada Erzurum Yeti ştirme Yard ımda ve aileleri ile birlikte lise çağındaki erkek gençler arasında

Detaylı

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER

PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER PS K YATR DE KULLANILAN KL N K ÖLÇEKLER Editörler Prof. Dr. Ömer Aydemir - Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu in De erli Türk Hekimlerine Arma an d r. HYB Bas m Yay n 226 PS KOLOJ VE PS K YATR D Z S 36 PS K YATR

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

pecya Deprem Tipi Travma Sonras ında Gelişen Travma Sonras ı Stres Bozuklu ğu Belirtileri Alt Tipleri

pecya Deprem Tipi Travma Sonras ında Gelişen Travma Sonras ı Stres Bozuklu ğu Belirtileri Alt Tipleri Deprem Tipi Travma Sonras ında Gelişen Travma Sonras ı Stres Bozuklu ğu Belirtileri Alt Tipleri Münevver HACIO ĞLU *, Tamer AKER **, Taruk KUTLAR *, Muharrem YAMAN *** ÖZET 17 A ğustos ve 12 Kas ım depremle

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Acil Tıp Çalışanlarında Travmatik Stres: Yaş ve Eğitimin Koruyucu Etkisi 2

Acil Tıp Çalışanlarında Travmatik Stres: Yaş ve Eğitimin Koruyucu Etkisi 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(4):236-41 Acil Tıp Çalışanlarında Travmatik Stres: Yaş ve Eğitimin Koruyucu Etkisi 2 Dr. Cengiz KILIÇ 1, Dr. Figen İNCİ 2 ÖZET Amaç: Acil servis ve ilkyardım çalışanları

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Marmara Depremzedelerinde Travma Sonras Stres Bozukluğuna Eşlik Eden Başka Bir Ruhsal Hastal k Gelişiminin Yorday c lar

Marmara Depremzedelerinde Travma Sonras Stres Bozukluğuna Eşlik Eden Başka Bir Ruhsal Hastal k Gelişiminin Yorday c lar Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(3):175-183 Marmara Depremzedelerinde Travma Sonras Stres Bozukluğuna Eşlik Eden Başka Bir Ruhsal Hastal k Gelişiminin Yorday c lar Dr. Ümit TURAL *, Dr. Hikmet Gaye AYBAR

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6510 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 23-29 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51:23-29 23 Endüstriyel Bir Patlama Sonrasında Akut Stres Bozukluğu

Detaylı

Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği ne başvuru profili üzerine etkisi

Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği ne başvuru profili üzerine etkisi Berkem ve Bildik 29 Depremin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği ne başvuru profili üzerine etkisi Meral Berkem, 1 Tezan Bildik 2 ÖZET Amaç: 1998 ve 1999 deprem sonrası aylarda

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin Ahmet TÜRKCAN ÖZET Türkiye'de madde kullananlara ait hastane verileri çoğunlukla 'e lara ili şkindir. Poliklinik başvuruları ve özel kurumlara

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Ü Ğ Ğ ŞŞ ş Ğ ö Ğ ç ö ö ş ş ş ö ö ç ö ş Ç Ğ Ğ ç ş Ğ ş ç ö ş ç ş ş ö ö ş ö ş Ü ş ş ş ç ç Ü ş ş ö ş ş ö ş ş ş ö ç ş ö ş ş ö ş ş ç Ş ş ö ş ş ö ö Ç ç Ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ş ş ç ş ş ş ş ç

Detaylı

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients Genel ve Ruh Sa ğlığı Hastanelerinde Çal ışan Hemşirelerin Şizofreniye Bak ış Açılar ın ın Karşılaştırılması Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET Amaç: Ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya)

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya) Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES (19-22.04.2017/Antalya) Psikosomatik Hastalıklar Travma İlişkisi Araştırmalardan örnekler Sonuç Sunum

Detaylı

Migren Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Migren, Travma ve Aleksitimi

Migren Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Migren, Travma ve Aleksitimi Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6611 263 Migren Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Migren, Travma ve Aleksitimi Post-Traumatic Stress Disorder in Migraine Patients: Migraine,

Detaylı

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ

pecya Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı GIRIŞ Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taramas ı Rüstem AŞKIN*, Bilal ILISU**, Ali S. Ç İLLİ*, F. Betül ALTUĞ*, Nazmiye KAYA*, Rahim KUCUR* ÖZET Bu çalışmada, 30'si k ız, 17'si erkek olmak üzere toplam

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

Motorlu Araç Kazalar ndan Sonra Görülen Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonras Stres Bozukluğu

Motorlu Araç Kazalar ndan Sonra Görülen Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonras Stres Bozukluğu Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(1):16-25 Motorlu Araç Kazalar ndan Sonra Görülen Akut Stres Bozukluğu ve Travma Sonras Stres Bozukluğu Dr. Murat ÖZALTIN 1, Dr. Cem KAPTANOĞLU 2, Dr. Gökay AKSARAY 3 ÖZET

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

pecya Huzur Evinde Kalan Ya şl ıların Psikososyal Yönlerinin incelenmesi Nurgül BÖLÜKBA Ş *, Hatice ARSLAN *

pecya Huzur Evinde Kalan Ya şl ıların Psikososyal Yönlerinin incelenmesi Nurgül BÖLÜKBA Ş *, Hatice ARSLAN * Huzur Evinde Kalan Ya şl ıların Psikososyal Yönlerinin Nurgül BÖLÜKBA Ş *, Hatice ARSLAN * ÖZET Bu çalışma huzurevinde kalan ya şlıların psikososyal yönlerini, ya şlıl ıkta ilgili düşüncelerini ortaya

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1982 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Pr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh 1985-1990

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Poliklini ğine Başvuru S ıras ında Ebeveynin Yaşadığı Kaygının Çocuğun Aldığı Tan ı ile ilişkisinin Araştırılmas ı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Poliklini ğine Başvuru S ıras ında Ebeveynin Yaşadığı Kaygının Çocuğun Aldığı Tan ı ile ilişkisinin Araştırılmas ı Çocuk Psikiyatrisi Poliklini ğine Başvuru S ıras ında Ebeveynin Yaşadığı Kaygının Çocuğun Aldığı Tan ı ile ilişkisinin Araştırılmas ı Betül ALTUĞ *, Ümran TÜZÜN ** ÖZET Hasta çocuğun tedavisi ile uğraşan

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNDA BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNDA BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI Anatol J Clin Investig 2008:2(3):101-105 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞUNDA BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI COPING STRATEGIES IN ADAPTATION TO DISTRESSING SITUATIONS 1 Jandarma Genel K.lığı Anıttepe Dispanseri, Ankara

Detaylı

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SoCAT. Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Mustafa Melih Bilgi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şizofreniye bağlı davranım bozuklukları bireyi ve toplumları olumsuz etkilemekte Emosyonları Tanıma Zorluğu Artmış İrritabilite Bakımverenlerin

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ M. Bulut, H. A. Savaş, N. Cansel GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Sociodemographic Characteristics of Patients, Applied

Detaylı

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Fatih Öncü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Fatih Öncü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikolojik taciz Bedensel Ruhsal Bedensel ve ruhsal Çalışma hayatında mobbing veya psikolojik

Detaylı

İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı

İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı Evrim Göde Öğüten 1, Gizem Ünveren 2, Emine Soybay 2, Barış Topçular

Detaylı

Oya Mortan Sevi 1, Yasin Genç 2, Gürkan Odabaşıoğlu 2, İlkay Soykal 3, Özgür Öztürk 4 ABSTRACT ÖZET

Oya Mortan Sevi 1, Yasin Genç 2, Gürkan Odabaşıoğlu 2, İlkay Soykal 3, Özgür Öztürk 4 ABSTRACT ÖZET Alkol Bağımlılığında Aleksitiminin Anksiyete, Sosyal Anksiyete, Benlik Saygısı ve Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuyla İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma The Relationship Between Alexithymia

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Somatoform Bozukluk Tan ısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ÖZET. pecya SUMMARY

Somatoform Bozukluk Tan ısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ÖZET. pecya SUMMARY Somatoform Bozukluk Tan ısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Nalan K. OĞUZHANOGLU**, Figen ÇULHA**, Fahrettin ÜLKEROĞLU** ÖZET Somatoform bozuklu ğu tan ısı alan hastalarda eşlik eden depresyonu ve anksiyeteyi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2001-2005 Y.

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Bir Akut Psikoz Kliniğinde Yatan Erkek Hastalarda Psikoaktif Madde Kullanımı ve Klinik Değişkenler Üzerine Etkisi

Bir Akut Psikoz Kliniğinde Yatan Erkek Hastalarda Psikoaktif Madde Kullanımı ve Klinik Değişkenler Üzerine Etkisi B. Sancak, G. Özgen, Ü. Özer Bir Akut Psikoz Kliniğinde Yatan Erkek Hastalarda Psikoaktif Madde Kullanımı ve Klinik Değişkenler Üzerine Etkisi Psychoactive Substance Use in Male Patients Hospitalized in

Detaylı