ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINA İLİŞKİN TARİH VE 26/767 SAYILI SPK İLKE KARARININ 6762 SAYILI TTK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINA İLİŞKİN 10.08.2011 TARİH VE 26/767 SAYILI SPK İLKE KARARININ 6762 SAYILI TTK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINA İLİŞKİN TARİH VE 26/767 SAYILI SPK İLKE KARARININ 6762 SAYILI TTK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Veliye YANLI * - Gül OKUTAN NILSSON ** I. Giriş Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarih ve 26/767 sayı ile Payları İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar a ilişkin bir İlke Kararı ( Karar ) yayınlamıştır 1. Bu çalışmada, anılan Kararın kanuna uygunluğu ve bu Karara dayanılarak yapılacak hukuki işlemlerin geçerliliği ve sonuçları değerlendirilmiştir. II. SPK nın Tarih ve 26/767 Sayılı Kararı SPK nın Kararı, payları İMKB de işlem gören tüm şirketlerin, ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin yüzde onunu aşmayacak şekilde kendi paylarını iktisap etmesine, Karar da öngörülen usullere uyulmak kaydıyla izin vermektedir. Buna göre, İMKB de işlem gören şirketler, genel kurulun en fazla 18 aylık süre için vereceği bir yetkiye dayanılarak alınacak bir yönetim kurulu kararı ile, ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin yüzde onuna kadar olan paylarını, ivazlı olarak İMKB de iktisap edebileceklerdir. Karara ilişkin olarak tarihinde SPK nın internet sitesinde yayınlanan Hisse Geri Alımlarına İlişkin Basın Duyurusu nda, hisse geri alımlarının 6102 sayılı yeni TTK da ( YTTK ) yer alan hükümlere paralel olarak düzenlendiği ve böylece YTTK ile uyumun sağlandığı ifade edilmiştir. Bu ifadeden, Kararın dayanağının YTTK olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de YTTK madde 379 ve devamındaki * Prof. Dr. Veliye Yanlı - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. ** Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 1 Bkz. 2011/32 sayılı SPK Haftalık Bülteni. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 1

2 hükümlerde, şirketin kendi paylarını iktisabına bazı şartlarla izin verilmektedir. Ancak bu düzenlemeler, YTTK nın maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere, tarihinde yürürlüğe girecektir. Oysa SPK Kararının derhal yürürlüğe gireceği anlaşılmaktadır. Bu durumda, Kararın, halen yürürlükte olan 6762 sayılı Ticaret Kanunu ( TTK ) ve bu kanunda yer alan 329. madde çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. III. SPK Kararının TTK m. 329 Karşısındaki Durumu TTK 329. maddede getirilen düzenleme ile şirketin kendi hisselerini iktisabı, aynı hükümde belirtilen bazı istisnalar dışında, geçersiz kılınmaktadır. Kanunun bu emredici düzenlemesi karşısında, 6762 sayılı TTK nın yürürlükte bulunduğu dönem içinde SPK Kararının ve bu Karara dayanılarak yapılacak hisse alım satım işlemlerinin geçerliliği ve sonuçları konusunda tereddüt doğmaktadır. TTK nın 329. maddesi aşağıdaki hükmü amirdir: 5. Şirketin kendi hisse senetlerini satın alması: Madde 329 Şirket, kendi hisse senetlerini temellük edemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür. Şu kadar ki; aşağıda gösterilen akitler bu hükümden müstesnadır: 1. Hisse senetleri şirketin sermayesinin azaltılmasına dair bir karara dayanılarak devralınmışsa; 2. Hisse senetleri şirketin kurulması veya esas sermayesinin çoğaltılması dolayısıyla vaki olan iştirak taahhüdünden başka bir sebepten doğan şirket alacaklarının ödenmesi maksadıyla devralınmışsa; 3. Hisse senetleri bir mamelekin veya işletmenin borç ve alacaklarıyla beraber temellük edilmesi neticesinde şirkete geçmişse; 4. Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti esas mukaveleye göre şirket konusuna giren muamelelerden ise; ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 2

3 5. Hisse senetleri idare meclisi azaları, müdürler ve memurlar tarafından kendilerine bu sıfatla düşen mükellefiyetlere karşı rehin olarak yatırılmış ise; 6. Temellük ivazsız ise. Devralınan hisse senetleri, 1 numaralı bentte yazılı halde derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabıt ticaret siciline verilir. Diğer hallerde bu senetler ilk fırsatta tekrar elden çıkarılır. Bu muameleler yıllık raporda gösterilir. Şirketçe devralınan payların umumi heyette temsili caiz değildir. Anılan hüküm, şirketin kendi paylarını ivazlı olarak iktisabını, hükümde sayılan istisnalar dışında yasaklamaktadır. İvazlı iktisap TTK çerçevesinde ancak yukarıda sayılan istisnalara giren hallerde mümkün olabilir. Aksine bir düzenleme Sermaye Piyasası Kanunu nda ( SerPK ) da bulunmamaktadır. Dolayısıyla SerPK ya tâbi tüm anonim şirketler de, TTK m. 329 da öngörülen yasağa tâbidir. SerPK da aksine düzenleme olmaması nedeniyle, SPK nın bu konuda yapacağı ikincil düzenlemeler de TTK ya uygun olmak zorundadır 2. Oysa SPK Kararı, ivazlı iktisapları, yalnızca yukarıda sayılan istisnai haller bakımından değil 3, genel olarak ve sermayenin yüzde onuna kadar geçerli kabul etmektedir. Bu bakımdan kanaatimizce SPK Kararı, TTK m. 329 da öngörülen istisnai hallerin dışına çıktığı ölçüde, TTK ya aykırı düşmektedir 4. 2 Aynı görüşte, Özkorkut, K. Sermaye Piyasası Kurulu nun Tarih ve 26/767 Sayılı İlke Kararı ile Tüm Borsa Şirketlerinin Kendi Paylarını İktisap Edebilmeleri Mümkün Hale Gelmiş midir?, Batider, Eylül 2011 C. XXVII, S.3, s , 32vd. Özkorkut a göre, SerPK m. 22 ile SPK ya verilen genel görev ve yetkiler, şirketin kendi hisselerini iktisabını kapsamamakta olup; TTK nın açıkça yasakladığı bir konuda SPK nın düzenleme yapabilmesi için kanunla özel yetki verilmesi gerekirdi. 3 SPK nın yeni Kararı ile yürürlükten kaldırdığını duyurduğu tarih ve 27/748 sayılı önceki İlke Kararı, şirketin kendi hisselerini iktisabına yalnızca yatırım ortaklıkları ve aracı kurumlar bakımından izin vermiş idi. Yatırım ortaklıkları ve aracı kurumların kendi hisselerini iktisabı, TTK m. 329 da istisnai hal olarak öngörülen, Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti esas mukaveleye göre şirket konusuna giren muamelelerden sayılabilir ve böylece SPK nın anılan İlke Kararı nın yasaya uygun olduğu söylenebilirdi. 4 Aynı görüşte, Özkorkut, 33. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 3

4 IV. Kanuna Aykırı Bir İdari Tasarrufa Dayalı Olarak Yapılan Hukuki İşlemler SerPK m. 22 sonuncu fıkra hükmü uyarınca, SPK, kanunen kendisine verilen yetkileri, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikte kararlar alarak kullanır. İdarenin düzenleyici işlemleri, genel, soyut, uygulanmakla tükenmeyen nitelikteki idari tasarruflardır 5. Anılan hükümde SPK nın düzenleyici işlemlerinin türleri, yönetmelik ve tebliğ olarak belirtilmiştir. Ancak, genel olarak idarenin, kendisine verilen görev ve yetkileri, yasalarda sayılmayan ve adsız düzenleyici işlemler veya yönetmelik benzeri işlem olarak nitelendirilen tasarruflarla da yerine getirebileceği kabul edilmektedir 6. Somut durumda SPK nın İlke Kararı, genel, soyut ve uygulanmakla tükenmeyen bir hali düzenlemekle, bu nevi bir adsız düzenleyici işlem olarak kabul edilebilir. İdare, düzenleme yetkisini, görev alanını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirmek amacıyla ve normlar hiyerarşisinde Anayasa ve yasalar gibi kendisinden önce gelen düzenlemelere aykırı olmamak koşuluyla kullanabilir 7. Somut durumda, SPK nın Kararı, yukarıda açıklanan sebeplerle, TTK m. 329 daki istisnalara girmediği sürece TTK m. 329 a aykırı düşmektedir. Bu durumda, idarenin düzenleyici işleminin kendisinden önce gelen bir yasaya aykırılığının sonuçlarını incelemek gerekmektedir. Yargıtay ın tarih ve E. 1993/5, K. 1996/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararına 8 göre; Anayasa'da kanun çıkarma yetkisi yasama organına verilmiştir. Yasama organı Anayasa çerçevesinde konu ile sınırlı olmaksızın kanun çıkarabilir. Bir başka deyimle kanun, Yasama Organı tarafından yapılan bağımsız bir hukuksal düzenlemedir. Buna karşılık yönetmelik, kanunu açıklayan, kanunun uygulanmasını sağlayan ve kanunu tamamlayan bir 5 Yasin, M., Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri, Ankara 2002, s Yasin, s Yasin, s , Bkz. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 4

5 idari tasarruftur. Yönetmelikle kanun arasında organik bağ mevcut olup, yönetmelik kanuna bağımlıdır. Bu sebeple öncelikle üstün norm olan kanunun, kanuna aykırı olmayan hallerde ise yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerekir. Bir başka anlatımla; kanunla yönetmeliğin çatışması halinde üstün norm durumunda bulunan kanuna değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi zorunludur. Öğretide bazı hukukçular yönetmeliklerin kanuna aykırı olmasının adli yargıda incelenemeyeceği, bu gibi hallerde ilgili tarafa idari yargıya başvurarak yönetmeliğin iptalini sağlamak üzere önel verilmesi ve bunun bekletici sorun yapılması gerektiği konusunda görüş bildirmektedirler. Gerek Anayasa'da ve gerekse kanunlarımızda yönetmelikle kanunun çatışması halinde bunun bekletici sorun sayılması gerektiği hususunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, adli yargı içinde ceza ve hukuk ayırımı yapılarak sonuca varılması da isabetli değildir. Yorum yaparken yargı yolunu bir bütün olarak kabul zorunludur. Yargıtay'ın süregelen uygulamalarında ayırım yapılmaksızın yönetmeliğin kanuna aykırı olması halinde, kanuna değer verilerek uyuşmazlıkların çözümlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Yönetmeliğin kanuna bağımlı olması açıklanan şekilde yorum ve uygulama yapılmasını gerektirmektedir. Görüldüğü üzere, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında benimsenen ilkeye göre, idarenin yönetmelik niteliğindeki tasarrufu, kanuna aykırı olamaz ve böyle bir aykırılığın tespit edilmesi durumunda, idari tasarrufun iptali cihetine gitmek mecburi olmayıp, sorunun hukuk mahkemesi önüne gelmesi durumunda da hakimin normlar hiyerarşisinde önce gelen kanunu uygulayarak sorunu çözmesi gerekir 9. Somut durumdaki SPK Kararı, yönetmelik benzeri bir düzenleyici işlem niteliğinde olduğundan, kanuna uygun olmak zorundadır. Bu karara dayanılarak yapılan hukuki işlemlerin geçerliliği ve sonuçları, yukarıda anılan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereği 10, SPK nın idari tasarrufuna göre değil, bu tasarrufun konusunu oluşturan hususun düzenlendiği kanuna (TTK m. 329) göre belirlenmelidir. Dolayısıyla, 9 Yeni tarihli benzer bir Yargıtay kararı için bkz. Y. 3. HD. E. 2010/18472 K. 2010/21065 T (www.kazanci.com) 10 Yargıtay Kanunu m. 45 uyarınca, İçtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlar. Ayrıca bkz. Serozan, R. Medeni Hukuk Genel Bölüm, İstanbul 2004, s. 88. Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuk, 10. bası, İstanbul 2003, s. 85vd. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 5

6 şirketin kendi paylarını iktisabı TTK m. 329 a aykırı düştüğü ölçüde, bu aykırılığın yaptırımına uğrayacak, yani aşağıda açıklanacağı üzere, geçersiz olacaktır 11. V. TTK m. 329 a Aykırılığın Sonuçları A. Şirketin kendi hisselerini iktisabına ilişkin işlemin geçersizliği TTK m. 329 da öngörülen yasağa aykırılığın hukuki sonucu, iktisaba ilişkin gerek borçlandırıcı işlemin, gerek tasarruf işleminin hükümsüz olmasıdır 12. Hükmün mehazını oluşturan eski İsv. BK. m. 659 birinci fıkra hükmü, anonim şirketin kendi hisselerini devir veya rehin alamayacağını belirten tek bir cümleden ibaret olup, yasağın yaptırımı açıkça öngörülmemiştir. Bu nedenle İsviçre hukukunda, yasağa aykırı durumlarda hisse iktisabının geçersiz olmayacağı görüşü kabul edilmekte idi 13. Buna karşılık, Türk kanun koyucusu, İsviçre hükmünün muadili olan TTK 329. maddenin birinci fıkrasına eklediği bir cümle ile, yasağın yaptırımının hükümsüzlük olduğunu açıkça kanuna dercetmiştir. Adliye Encümeni Mazbatasında 329. maddeye ilişkin olarak şu açıklama yer almaktadır: Bu maddedeki hükmün gayesi, şirketin kendi hisse senetlerini temellük ederek veya rehin alarak şirket varlığını bunlar karşılığında sarfedip 3 üncü şahısların durumlarını tehlikeye düşürmesine engel olmaktır. Maddenin birinci fıkrası bu gayeyi tereddütsüzce belirtecek şekilde yazılmıştır. Hükümet Tasarısının yazılışı temellüklerin ve rehin almaların yasak edilmiş olduğunu bütün şümulü ile anlatır mahiyette değildir. Ve yine bu yazılıştan yasağa aykırı hareketin müeyyidesinin butlan olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Alman kanununun 65. maddesindeki açık hükme ve bu 329. madde hükmünün gayesine uygun olarak yasağın müeyyidesinin buna aykırı hareket eden idare meclisi azası ile hisse senedini devredenlerin tazminat ile mes ul tutulmaları ile iktifa edilmeyip akdin de hükümsüz sayılması ve hatta bu yasağı dolayısıyle bertaraf etmeyi hedef 11 Aynı görüşte, Özkorkut, s Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2010 N. 843; Özdamar, M., Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Ankara 2005, s. 229; Çeliktaş, İ., Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisabı, İstanbul 2006, s. 220; Aydın, A., Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinimi, İstanbul 2008 s İsviçre hukukundaki durum için bkz. Akev, S. T., Türk Ticaret Kanununun 404. Maddesindeki Devir Yasağı, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch in Hatırasına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1986, s , 231. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 6

7 tutan akidlerin de hükümsüz sayılması gerekli görülmüştür. (...) Adliye Encümeni Mazbatasında belirtilen Alman Kanunu, 1937 tarihli Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu dur 14. Anılan Kanun TK m. 329 un mehazı olmamasına rağmen, Adliye Encümeni, Alman Kanunu nda yer alan bazı hükümleri de TTK m. 329 a eklemiştir. Esasen Alman Kanunu nun anılan 65. maddesinin 3. fıkrası, şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin borçlandırıcı işlemin hükümsüz olacağına dair bir cümle içermektedir 15. Ancak TTK m. 329 a yapılan eklemede, Alman Kanunu ndan da farklı bir yol izlenerek, borçlandırıcı işlem ifadesi kullanılmak yerine, Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür. denilmiş ve böylece tasarruf işlemlerini de kapsayıcı daha geniş bir ifade kullanılmıştır. Sonuç olarak Türk hukukunda, gerek Adliye Encümeni mazbatasındaki açıklamalar, gerek maddenin lafzı nedeniyle, şirketin kendi hisselerini devralması konusunda akdettiği 329. maddeye aykırı sözleşmeler, ister borçlandırıcı işlem, ister tasarruf işlemi olsun, hükümsüz kabul edilmektedir 16. TTK m. 329 daki yasağa aykırı bir işlemin yapılması durumunda, işlem hükümsüz olacağından, şirket payın mülkiyetini kazanamayacak, payı şirkete devreden kişi ise, paysahibi sıfatını muhafaza edecektir 17. Bu durumda, payların mülkiyeti ortaklığa geçmeyeceği için, payını devreden ortağın istihkak davası açabileceği ve ortaklığın da ödemiş olduğu bedeli sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebileceği kabul edilmektedir Şubat 1937 tarihli Alman İmparatorluk Resmi Gazetesi Deutsches Reichsgesetzblatt I 107. Metne ulaşmak için Bkz. ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online : 15 AktG 1937, 65 III: Ein schuldrechtlisches Geschäft über den Erwerb eigener Aktien ist nichtig, soweit der Erwerb gegen Abs. 1 oder 2 verstößt. 16 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), N. 843; Çeliktaş, s. 223; Aydın, s ; Özdamar, s Borçlandırıcı işlem tasarruf işlemi ayrımı yapmaksızın genel olarak hükmün emredici nitelikte olduğu ve yasağa aykırı davranışın sonucunun hükümsüzlük olduğu yönünde: Arslanlı, H. Anonim Şirketler, 1960, C. I. s. 133; Ansay, T. Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1975, s. 252, İmregün, O. Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1989, s. 275; Pulaşlı, H. Şirketler Hukuku, İstanbul 2001, 3. Bası, s Aydın, s Çeliktaş, s. 223; Aydın, s. 304; ayrıca Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, s. 376; Eren, s ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 7

8 B. Geçersiz işlemi izleyen devirler: Şirketin kendi payını üçüncü kişiye devretmesi Şirketin geçerli olarak mülkiyetini iktisap etmediği bu payı, daha sonra üçüncü kişilere satması durumunda üçüncü kişi payın maliki olabilir mi? Roma Hukukundan gelen bir kurala göre, hiç kimse sahibi olduğundan fazlasını devredemez. Kişinin, üzerinde tasarruf yetkisine sahip olmadığı bir varlığı başkalarına geçerli olarak devretmesi kural olarak mümkün değildir. Ancak kanunda açıkça öngörüldüğü hallerde bu kurala istisna tanınarak, iktisap anında tasarruf yetkisizliğini bilmeyen iyiniyetli müktesibin iktisabı korunabilir 19. TMK m. 3 te belirtildiği üzere, iyiniyet Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda korunur. Dolayısıyla genel geçer bir iyiniyet koruması mevcut olmayıp, bir hukuki eksikliğin iyiniyet yoluyla giderilmesi, ancak kanunun özel olarak düzenlediği hallerde mümkündür 20. Örneğin emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle menkul iktisabı mümkündür (TMK m. 988). Burada, menkul malın, malik olmayan kişinin zilyetliğinde bulunması, o kişinin malik olduğuna dair bir hukuki görünüş yarattığından, üçüncü kişinin bu hukuki görünüşe güveni korunmaktadır. Benzer şekilde, emre yazılı senetlerde de, görünüşte düzgün ciro zincirine güven korunmaktadır (TTK m. 598). Alacak temliki bakımından ise, menkuller veya senetlerde olduğu gibi, devredenin tasarruf yetkisine sahip olduğuna dair hukuki görünüş yaratacak fiili bir dayanak (zilyetlik veya ciro zinciri gibi) bulunmamaktadır. Bu nedenle, Borçlar Kanunu nda, alacağın temliki ile ilgili genel bir iyiniyet koruması bulunmayıp, iki halde iyiniyete sonuç bağlanmıştır: Bunlardan biri, BK m. 162 f. 2 uyarınca, taraflar arasında alacağın temlik edilmemesi kararlaştırılmış olmasına rağmen, bu koşulu içermeyen yazılı bir borç ikrarına dayanarak alacağı temlik alana karşı, devir yasağının ileriye sürülememesidir. Diğeri ise, BK m. 18 f. 2 uyarınca, alacağın muvazaalı olduğunun, yazılı borç ikrarına dayanarak alacağı temlik alan kişiye karşı ileri sürülememesidir. Her iki halde de, iyiniyetli üçüncü kişinin, yazılı borç 19 Ertaş, Ş., Eşya Hukuku, Ankara 2006, s. 113; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 11. Bası İstanbul 2006, s. 97 vd; Serozan, R., Taşınır Eşya Hukuku, İstanbul 2007, s Akkanat, H., Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, İstanbul 2010, s. 182 vd. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 8

9 ikrarına olan güveni korunmaktadır. Anılan hallerden BK m. 18 f. 2 hükmünün, kendi payını devralması geçersiz olan ve bu nedenle paysahipliği hakkını kazanamamış olan şirketin, bunu üçüncü kişiye devretmesi haline kıyasen uygulanıp uygulanamayacağı sorusunun değerlendirilmesi gerekir. BK m. 18 f. 2 de yer alan koruma, yazılı bir borç ikrarına dayanan, ancak muvazaalı olan bir alacağın, iyiniyetli üçüncü kişiye temliki durumunda, muvazaanın üçüncü kişiye karşı ileri sürülemeyeceğini düzenlemektedir. Bu hükmün uygulanabilmesi için, alacağın yazılı bir borç ikrarına dayanılarak kazanılmış olması, alacak temlikine ilişkin hükümlere uygun bir temlik olması ve üçüncü kişinin iyiniyetli olması gerekir 21. Burada üçüncü kişinin, geçerli bir alacağın var olduğuna ve temlik edenin de tasarruf yetkisine sahip olduğuna dair bir görünüş yaratan yazılı borç ikrarına olan güveni korunmaktadır. Bu hükmün kıyas yoluyla benzer başka hallere de uygulanabileceği, görünüşte temlik içeren bir belgeye güvenerek iyiniyetle alacak temellük eden kişinin güveninin korunması gerekeceği belirtilmektedir 22. Ancak, borsadan pay iktisabında, tüm paylar kaydileştirildiği için, görünüşte dahi olsa bir alacağın varlığını gösteren yazılı bir belge bulunmadığından, bu hükmün kıyasen uygulanması mümkün olamayacaktır. Borsada gerçekleşen pay iktisaplarında, borsa sisteminde yapılan işlemlere güvenin korunması veya sicile benzer işlev gören MKK nın kayıtlarına güvenin korunmasına ilişkin özel bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Yukarıda sayılan özel hallerin dışında, var olmayan bir alacağın temliki konusunda Borçlar Kanunu nda genel bir iyiniyet koruması bulunmayıp, alacak temlikinin ivazlı yapılması halinde, var olmayan alacağı temlik almak isteyen iyiniyetli sözde temlik alan, BK m. 169 f. 1 hükmünde yer alan garanti sorumluluğu ile korunmuştur. Buna göre, sözde temlik alanın, alacağın temliki anında alacağın var olmadığını bilmemesi, diğer bir deyişle iyiniyetli olması durumunda, alacak iktisap edilememekte, ancak alacağın iktisap edilememesinden doğan bazı zararları, sözde temlik eden karşılamak zorunda kalmaktadır 23. İktisap anında alacağı temlik alan, alacağın mevcut 21 Bkz. Uygur, T. Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. 1, Ankara 2003, s Akkanat, s Engin, B. İ., Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002, s. 106 vd, s. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 9

10 olmadığını biliyor ise, bu garanti sorumluluğunun dahi söz konusu olmayacağı kabul edilmektedir 24. İyiniyetli temlik alana karşı alacağın temlik anında var olmamasından doğan sorumluluğun kapsamı ise, BK 171. maddede belirtilmiştir. Bu hükme göre alacağı temlik eden, var olmayan alacak nispetinde değil, temlik karşılığı aldığı ivaz ve bunun faizi nispetinde sorumludur. Ayrıca temlik sözleşmesinin yapılması için üstlenilen ve temlik konusu alacağın tahsili için yapılan masraflar da sorumluluk kapsamındadır 25. Şirketin iktisap edemediği kendi paylarını üçüncü kişilere satması durumunda, satış borsada gerçekleşiyorsa, satın alan, payı şirketten aldığını bilemeyebilir. Borsada satılan paylar, kaydileştirme dolayısıyla senede bağlanamadığından (SPK m. 10/A f. 2), bu payların devri alacağın temliki hükmünde olup, tasarruf yetkisi olmayan kişilerden kaydileştirilmiş pay iktisabında iyiniyetin korunması ve iyiniyetin tasarruf yetkisizliğini tamir edebilmesi, yukarıda açıklandığı üzere ancak bu yönde kanunda açık bir düzenleme olması durumunda mümkün olabilir. Bu bağlamda, SerPK m. 10/A hükmü incelenmelidir. Anılan hüküm, Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır kuralını içermektedir. Bu hükmün MKK kayıtlarına güvenerek gerçekleştirilecek iktisaplarda iyiniyetin korunmasına dayanak oluşturup oluşturmayacağı konusunda bir tartışma mevcut olmakla birlikte, öğretideki hakim görüşe göre, MKK kayıtları kurucu değil açıklayıcı nitelik taşımakta olup, bu kayıtlara güvenilerek hak kazanılması mümkün değildir Engin, s Engin, s Tekinalp, Ü., Nama Yazılı Kaydi Payların Devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kayıtlarının Etkisi ve Niteliği, Prof. Dr. Tahir Çağa nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, , s. 543; Manavgat, Ç., Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A Maddesi Hükmüne Göre Kaydi Sistemin Esasları, AÜHFD, 2001, C.50 S ; ; Taşdelen, N., Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının Kazanılması, İstanbul 2005, s ; Sevi, A. M., Anonim Ortaklıkta Payın Devri, Ankara 2004, s. 245; Narbay, Ş., Anonim Ortaklık Pay Defteri, Ankara 2003, s Aksi görüşte: Turanboy, A., Varakasız Kıymetli Evrak, Ankara 1998; aynı yazar, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 Sayılı Kanunla Eklenen 10/A Maddesine Göre Kaydi Değer Düzenlemesi, AÜHFD, 1999, C. 48, S.1-4, s , s. 51. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 10

11 Dolayısıyla, şirketin kendi paylarını iktisabına yönelik işlemin, TTK m. 329 a aykırılık nedeniyle geçersiz olması durumunda, MKK kayıtlarında şirket malik olarak görünse dahi, üçüncü kişinin bu kayda güveni korunmayacak ve iktisabı geçerli olmayacaktır. Bunu izleyen tüm pay devir işlemleri de yukarıdaki hakim görüş ışığında geçersiz sayılacaktır. C. Pay devrinin geçersizliğinden kaynaklanan parasal talepler Şirketin kendi paylarını iktisabı işleminin geçersiz olması durumunda, şirket, bu payın mülkiyetini iktisap edemeyeceğinden, MKK kayıtlarında yapılacak açıklayıcı bir düzeltme ile payın yeniden devreden paysahibi üzerine geçirilmesi ve bu kişinin de pay bedeli olarak aldığı tutarı sebepsiz zenginleşme kuralları çerçevesinde şirkete iade etmesi konusunda bir talep hakkı kullanılabilir 27. İyiniyetin varlığı, pay mülkiyetinin kazanılmasında bir rol oynamayacak ise de, genel kurala göre, sebepsiz zenginleşmeye dayalı taleplerin kapsamı iyiniyetin varlığına göre değişmektedir. Borçlar Kanunu m. 63 f.1 hükmüne göre, sebepsiz zenginleşen kişinin iyiniyetli olması halinde, iade borcunun kapsamı, sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği tarihteki zenginleşme tutarıyla değil, iadenin talep edildiği tarihte kişinin malvarlığında mevcut bulunan, elde kalan zenginleşme tutarıyla sınırlıdır 28. Sebepsiz zenginleşme konusu eşyanın, yerine herhangi bir değer gelmeksizin yok olması durumunda (imhası, çalınması, bozulması vs gibi), iade borcunun kapsamı elde kalan değere indirgenmektedir Bkz. yuk. dpn Eren, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, İstanbul 2006, s. 850 vd; Öz, T., Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990, s. 149vd.; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası İstanbul 2009, s Ancak, sebepsiz zenginleşmenin konusunun bir miktar paradan ibaret olması durumunda, bağışlamalar dışında, zorunlu masraflara harcanan paranın yerine malvarlığına bir değer gireceğinden para zenginleşmelerinde iyiniyetli zenginleşenin bu parayı elden çıkardığını ileri sürerek iadeden kurtulmasının oldukça zor olduğu belirtilmektedir. (Bkz. Eren, s. 852.) Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ulusan, İ. İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması Sorunu, İst. 1984, özellikle s. 49vd. ve Öz, s. 149vd. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 11

12 Payı iktisap eden şirketin, bu payı borsada üçüncü kişiye satması durumunda da, yine MKK kayıtlarında düzeltme yapılması ve bu kez, BK m. 171 f.1 hükmü çerçevesinde, şirketin pay karşılığında aldığı bedeli, faiziyle birlikte üçüncü kişiye iade etmesi konusunda bir talep ileri sürülebilecektir. Üçüncü kişi, yine BK m. 171 f.1 çerçevesinde, temlik ve tahsil masraflarını da talep edebilir. D. İşlemin geçersizliğinin ileri sürülmesi Butlan, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın, menfaati olan herkes tarafından ileri sürülebilen, herhangi bir ihtilafta hakim tarafından da re sen dikkate alınması gereken ve düzeltilemez nitelikte bir geçersizlik halidir 30. Somut olayda sözkonusu edilen butlan veya geçersizlik, mutlak butlan veya kesin hükümsüzlük olarak da ifade edilen hükümsüzlük halidir 31. Bu nedenle işlem baştan itibaren geçersiz olup, işlemin düzeltilmesi mümkün olmadığı gibi, belli bir zamanın geçmiş olması veya ifanın yapılmış olması da işlemi geçerli hale getirmez 32. Butlan sebebinin sonradan ortadan kalkmış olması veya sakat unsurun düzelmiş olması da işlemin geçerli hale gelmesi sonucunu doğurmaz 33. Butlan, sadece işlemin taraflarınca değil, butlanın tespitini talepte menfaati 34 olan herkes tarafından ileri sürülebilir 35. Ancak hükümsüzlüğü ileri sürme halinin kötüye kullanılması durumunda, bu talep korunmaz 36. Butlanı hakim re sen dikkate almak zorundadır Eren, s. 301; Oğuzman/Öz, s. 137 vd.; Tekinay Borçlar Hukuku, s. 375 vd; Başpınar, V. Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998, s Oğuzman/Barlas, s. 144; Çeliktaş, s Oğuzman/Barlas, s. 145; Eren, s Oğuzman/Öz, s. 138; Tekinay, s Örn: Y. 11. HD. E. 1986/3661, K. 1986/ Olayda, TTK m. 311 e aykırılık nedeniyle geçersiz olan bir işlemin geçersizliğinin, ancak hükmün koruma amacı içerisine giren şirket ortakları ve alacaklıları tarafından ileri sürülebileceği, bunun dışındaki kişilerin dava açmakta hukuki yarar yoksunluğu nedeniyle aktif dava ehliyetinin bulunmadığı belirtilmiştir. 35 Eren, s Oğuzman/Barlas, s. 145; Tekinay Borçlar Hukuku, s Eren, s. 301; Oğuzman/Öz, s. 138; Tekinay Borçlar Hukuku, s. 375 vd; Başpınar, s. 23. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 12

13 Şirketin kendi hisselerini devralması yasağına aykırılık hallerinde, butlanı ileri sürmesi akla gelebilecek olan kişiler, şirketin kendisi, şirketin paysahipleri, alacaklıları ve payı şirkete devreden veya şirketten satın alan kişidir. Şirketin, paysahiplerinin ve alacaklıların, şirketin yukarıda açıklanan sebepsiz zenginleşme veya alacağın var olduğuna ilişkin garanti sorumluluğuna dayalı talepler nedeniyle zarara uğraması ihtimaline binaen bu butlanı ileri sürmeleri konusunda bir menfaatleri bulunmaktadır. Buna karşılık, payı şirkete devretmiş ve karşılığında satış bedelini almış olan veya pay bedelini verip şirketten payı satın almış olan paysahibinin butlanı ileri sürmesinin dürüstlük kuralına aykırılık oluşturup oluşturmayacağı da değendirilmelidir. Payı devreden kişinin, pay devri karşılığında bedeli almış olması halinde butlanı ileri sürmekte menfaati olmadığı düşünülebilir, zira payı devreden açısından, payı iktisap eden kişinin kim olduğu fark yaratmayıp, önemli olan onun satış bedelini elde etmesidir. Ancak, payı devredenin, borsadan yaptığı bir satışta müktesibin şirket olduğunu sonradan fark etmesi durumunda butlanın herhangi bir ilgili tarafından ileri sürülmesi halinde satış bedelini iade borcu altına gireceğini düşünerek, bu borcun doğurabileceği olumsuz sonuçlardan bir an önce kurtulabilmek amacıyla, butlanı bizzat ileri sürmekte bir menfaati olduğu söylenebilir. Buna karşılık, payı devredenin, devrin geçersizliğini öğrenmesine rağmen uzun süre sessiz kalması veya devirden bir süre geçtikten sonra pay bedelinin değer kazanmasından menfaat sağlamak amacıyla devrin geçersizliğini öne sürmesi gibi hallerde, hakkın kötüye kullanılmasından bahsedilebilir 38. Payı şirketten geçerli şekilde devraldığını düşünen ancak malik olamadığını sonradan öğrenen kişinin de, şirkete ödediği paranın iadesini faiziyle talep etmek ve bu arada butlanın tespitini istemek konusunda menfaati bulunabilir. E. Yönetim kurulunun sorumluluğu SPK nın Kararında öngörülen sisteme göre, iktisap işleminin yapılabilmesi için bir genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekmekte ve yönetim kurulu bu yetkiye dayanarak hisse iktisabı işlemini gerçekleştirmektedir. İşlemin TTK m. 329 da öngörülen iktisap yasağına 38 Akev, s ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 13

14 aykırı olması durumunda yönetim kurulu üyeleri, kanuna aykırı hareket etmiş olacaklar ve özen ve sadakat borcuna aykırılık nedeniyle ortaklığa, ortaklara ve ortaklık alacaklılarına karşı sorumlu tutulabileceklerdir 39. Nitekim yukarıda aktarılan, TTK m. 329 a ilişkin Adliye Encümeni Mazbatasında da, yönetim kurulunun sorumlu tutulabileceği belirtilmiştir. Yönetim kurulunun, hisse iktisabına ilişkin işlemi bir genel kurul kararına veya SPK nın idari tasarrufuna dayanarak yapmış olmasının, yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırıp kaldırmayacağı da ayrıca incelenmelidir. Kanaatimizce, yönetim kurulu, kanuna aykırı olan bir genel kurul kararını yerine getirmek zorunda değildir. Bilakis, her yönetim kurulu üyesi, eğer kanuna, esas sözleşmeye veya objektif iyiniyet kurallarına aykırı bir genel kurul kararının icrası, kendi sorumluluğuna yol açabilecek nitelikte ise, bu tür kararlara karşı iptal davası açmakla yetkili kılınmıştır (TTK m. 381 f.1. b. 3). Yönetim kurulunun genel kurul kararlarını yerine getirmemekten doğan sorumluluğu da, yerine getirmemenin, herhangi bir sebebe dayanmaması durumunda söz konusu olur (TTK m. 336 f.1 b.4). Şu halde, kanaatimizce yönetim kuruluna yetki veren genel kurul kararının, kanunun izin vermediği bir işlemin yapılmasına ilişkin olması durumunda, yönetim kurulunun bu karara uymaması gerekir. Aksi takdirde, bu işlemin doğurduğu zararlar nedeniyle yönetim kurulunun sorumluluğuna gidilebilir 40. Yönetim kurulunun şirket adına yaptığı işlemin dayanağı olan SPK nın idari tasarrufunun kanuna aykırı olması hali de, bu çerçevede değerlendirilebilir. VI. Sonuç SPK nın tarih ve 26/767 sayılı Payları İMKB de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar a ilişkin İlke Kararı, kararda belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde İMKB de işlem gören 39 Aydın, s. 307, Çeliktaş, s. 226; Bkz. Y. 11 HD , E. 2001/5004, K. 2001/7192 ve aynı olayla ilgili karar düzeltmeye ilişkin olarak bkz. Y. 11. HD , E. 2001/10651, K. 2001/9865, Çeliktaş, s. 226 dpn Özkorkut da, genel kurulun şirketin hisselerini iktisap konusundaki yetkilendirme kararının hukuki sakatlığının yanı sıra, genel kurulun yetkilendirmesi kapsamında geri alım kararı veren yönetim kurulu üyelerinin, doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluklarının gündeme gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtmiştir: Özkorkut, s. 34. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 14

15 şirketlerin kendi paylarını ivazlı olarak iktisabına izin vermektedir. SerPK da böyle bir iktisabı düzenleyen bir hüküm bulunmadığından ve SerPK nın özel hükümleri dışında borsada işlem gören şirketler de TTK ya tabi olduğundan, konuyla ilgili kanuni düzenleme yeni TTK yürürlüğe girene kadar TTK m. 329 dur. SPK nın düzenleyici işlemleri de TTK ile uyumlu olarak sevkedilmelidir. İşlemin TTK ya aykırı olması durumunda, kanunlar hiyerarşisinde üstün durumda bulunan TTK nın hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle, her ne kadar İlke Kararı izin verse de, TTK m. 329 a aykırı şekilde şirketin kendi paylarını iktisabına yönelik borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri hükümsüzlük yaptırımından kurtulamayacaktır. Hükümsüzlük, hakkın kötüye kullanılması hali dışında, herkes tarafından ileri sürülebilir ve hakim tarafından re sen dikkate alınır. Şirketin ödediği pay bedeli, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edilebilir. Şirketin bu payları sonradan başkalarına satması durumunda da, şirketin sahip olmadığı paysahipliği hakkını temlik etmesi mümkün olamayacağından, üçüncü kişilerin iktisabı da geçerli olmayacaktır. Bu durumda da üçüncü kişi, BK m. 169 f.1 ve 171 f.1 çerçevesinde tazminat talebinde bulunabilir. ARSLANLI BİLİM ARŞİVİ Sayfa 15

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ İÇİNDEKİLER I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ..... 1 a) Pay Senedi Kavramı. 1 b) Nama Yazılı Pay Senedi... 2 c) Hamiline Yazılı

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ Rızkullah ÇETİN 26 1-GİRİŞ Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi 22 Aralık 2009 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [Hukukî Mütalâalar] Kitap 14: 2010-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V [161] ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar- Acentelik

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Tarih: 16 Nisan 2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü Yönünden Getirdiği Yenilikler Kore Şehitleri Cad. 17 Zincirlikuyu 34394 İstanbul, Turkey T: +90 (212) 354 00

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ HUKUK I. Giriş ve Başlangıç Hükümleri

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ HUKUK I. Giriş ve Başlangıç Hükümleri İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ HUKUK I Giriş ve Başlangıç Hükümleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM GIRIŞ I. HUKUK KAVRAMI...1 A. Genel Olarak...1 B. Hukuk Kurallarının Özellikleri...5 1. Genellik...5

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR MEDENÎ HUKUK MEDENÎ KANUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR 1 HUKUK KAVRAMI Toplum yaşamı, düzen ve güven gereği Toplumu düzenleyen kuralların türleri Ahlak kuralları Din kuralları Görgü (nezaket)

Detaylı

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri)

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) Av. M. Hakan ERİŞ 1, LL.M. GİRİŞ Bilindiği gibi, yürürlükteki (818

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ

Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ MAKALE Serdar Bektaş E. Hesap Uzmanı HİSSE DEVİR SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ: BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ Özet Son dönemde hisse devir sözleşmeleriyle ilgili olarak herhangi bir mevzuat değişikliği söz konusu

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YOKLUK HALİ

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YOKLUK HALİ ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YOKLUK HALİ Serbay MORAY 1 * ÖZ Eski Türk Ticaret Kanunu nda yalnızca anonim şirket genel kurul kararlarının iptali hükümlerine yer verilirken

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI

MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI MEDENİ HUKUKUN BAZI TEMEL KAVRAMLARI HAK KAVRAMI Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler İrade Kuramı Menfaat (Çıkar) Kuramı

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu 1 5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu I. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 503. maddesinde limited şirket;

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı

BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı Giriş, Konunun Takdimi ve Sınırlama 1 BIRINCI BOLUM Sadakat Borcu Kavramı 1 Sadakat Borcunun Kaynağı ve Tarihi Gelişimi 2 I. Medeni Kanun Madde 2 3 1. Kaynaklan 3 A. Borçlar Hukuku 4 B. Eşya Hukuku 5 C.

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr Genel Olarak Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanununun kabul ettiği sistem,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı