Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ ALÝ ÝHSAN GÖÐÜÞ DÝÞ SAÐLIÐI TARÝH, MEKAN, MESLEK KERMES KAHVALTI GAZÝANTEP HARÝKA BÝR KENT PEÇÝÇ ÞIRA HAN AÐZIMIZI TATLANDIRANLAR (MABEYÝN) GAZÝANTEP SEVDALILARI EKONOMÝK AÇIDAN GAZÝANTEP E BAKIÞ MEHMET ÝHSAN GÜVENÇ BASINDA GAZÝANTEP AÐZIMIZI TATLANDIRANLAR (MUSTAFA GÜLLÜ) YEMEK ARAÞTIRMASI DERNEKLER TOPLANTISI AÐZIMIZI TATLANDIRANLAR (NURÝ BÝLGE) HABERLER

2 Reklam 1

3 MAYIS 2008 ÝÇÝNDEKÝLER 3 HOÞGELDÝNÝZ 4 GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU 4 11 ALÝ ÝHSAN GÖÐÜÞ AÐZIMIZI TATLANDIRANLAR (MUSTAFA GÜLLÜ) 37 YEMEK ARAÞTIRMASI 37 Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I 7 ÇAÐDAÞ KÝBELE 9 PROF.DR. OSMAN BARLAS 9 10 KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ DÝÞ SAÐLIÐI 16 TARÝH, MEKAN, MESLEK 19 KERMES 20 KAHVALTI 22 GAZÝANTEP HARÝKA BÝR KENT 23 PEÇÝÇ 25 ÞIRA HAN 26 AÐZIMIZI TATLANDIRANLAR (MABEYÝN) 29 GAZÝANTEP SEVDALILARI 30 EKONOMÝK AÇIDAN GAZÝANTEP E BAKIÞ 31 MEHMET ÝHSAN GÜVENÇ DERNEKLER TOPLANTISI AÐZIMIZI TATLANDIRANLAR (NURÝ BÝLGE) 41 HABERLER BASINDA GAZÝANTEP

4 MAYIS 2008 HOÞ GELDÝNÝZ M.REÞÝT GÖÐÜÞ ÝSTANBUL GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Bu yýl Gaziantep Dernekleri Federasyonumuzun kuruluþunun ikinci yýlý bitiyor. Federasyonumuz genel kurulunda seçim yapýldý ve Ýnal Aydýnoðlu yeniden Federasyon baþkaný oldu. Ýstanbul da; Kadýköy Gaziantepliler Derneði seçimlerini yapýp Ali Zavar ve ekibini göreve getirdi. Özgün çalýþmalarýyla geçtiðimiz iki yýlda dikkat çeken Kadýköy Gaziantepliler Derneði önümüzdeki iki yýlda da baþarýlý çalýþmalarýna devam ederler umarým. Ýstanbul Ýslahiyeliler Derneði de yeniden seçim yaptý. Halil Erdem arkadaþým görevini baþarýyla tamamlayýp bayraðý Yusuf Aða Kuþ a devretti. 59 kiþinin oy kullandýðý genel kurullarýna katýldým.heyecanlý, güzel bir genel kurul oldu. Baþarýlý bir dönem geçireceklerini sanýyorum. Ýstanbul Nizipliler Derneði de yeniden seçim yaparak Yönetim Kurulu oluþturdu. Mahmut Tanyol baþkanýmýz görevi Rýza Kemal Uygur a devretti. Rýza beylerin seçilmesi Nizip Derneðine taze bir kan olacaktýr. Güngören Nizipliler Derneði de çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam ediyor. Niziplilerin yoðun olarak yaþadýðý Güngören de dernek merkezlerinin olmasý büyük þans. Çok çabuk bir araya geliyorlar. Hýzlý kararlar alabiliyorlar. Ali Deðirmenci ve Ömer Korkmaz arkadaþlara baþarýlar dileriz. Ýstanbul Gaziantepliler Derneði olarak 23 yýllýk geleneðimizle, en eski ve en köklü dernek olarak seçimlerden sonra Mecdiyeköy de dernek merkezimizde tüm derneklerle toplandýk da neler yapmalýyýz? Gaziantep e nasýl hizmet etmeliyiz? Diye sorduk. Herkes tek tek söz alýp fikirlerini söyledi. Yenilen yemeklerden sonra iyi dileklerle ayrýldýk. Görev süremizin bitmesine bir yýl kaldý. Ýlk günkü þevkle çalýþmalarýmýz devam ediyor. Alleben in bu sayýsýnda da Gaziantep i Gaziantep kültürünü, Gaziantepli aðabeylerimizi, kültür elçilerini bulacaksýnýz. Gaziantep i seviyoruz, özlüyoruz Ýstanbul Baraklýlar Derneði de yýllar sonra Avukat Mehmet Çakýr baþkanlýðýnda iyi bir yönetim kuruluna kavuþtu.ýlk toplantýlarda hemen fark ediliyor. Demokrat tavýrlarý, katýlýmcý yaklaþýmlarý. Tüm Yönetim Kuruluna baþarýlar diliyoruz. Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I Mecidiyeköy Büyükdere Cad.Saadet Apt. No:65/4 Þiþli Ýstanbul Tel: Faks: Adýna Sahibi M. Reþit Göðüþ Yazý Ýþleri Müdürü M. Salim Erdem Baský Erdem Matbaacýlýk Tel: Yayýn Kurulu Necati Göksu Muhlis Okkýran Gülsen Þerafettinoðlu Nejat Güllü Tahir Tekin Oztan Süleyman Kaya Ali Uçar Prof. Dr. Murat Aydýn Yadigar Yücel Asým Pekmezcioðlu Ali Rýza Koska Pýnar Kepekçi Muzaffer Demir Danýþma Kurulu Gazi Akinal Prof. Dr. Necmettin Sökücü Ýnal Aydýnoðlu Fevzi Özçalýþkan Prof. Dr. Asým Cenani Prof. Dr.Besim Üstünel 3 ALLEBEN 05/2008

5 KUTLAMALAR GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU Antep; Tarihi Ýpek Yolun üzerindeki memleket, Dünyanýn ilk yerleþim yeri, Hitit lerden baþlayarak, Medlere, Asurlara, Perslere, Slefkoslara, Büyük Ýskender e, Romalýlara, Bizanslýlara, Selçuklulara, Osmanlýlara ev sahipliði yapan kent.. 5 Kasým 1919 daki Fransýz kuþatmasýna 11 ay destansý bir þekilde direnen Gazi Kent Gaziantep.. 15 Mart 1921 deki Ankara Anlaþmasý ile son Fransýz Askerinin Gaziantep ten ayrýlýþ tarihi olan 25 Aralýk, bütün Anteplilerin düðün günüdür... Bayram günüdür O gün, bu gündür 25 Aralýk görkemli bir þekilde kutlanýr Antepte, Anteplilerce Sonra Antepliler daðýlýrlar Dünyanýn ve Türkiye nin her yerine Gittikleri yerlere kültürlerini, yemeklerini, zenginliklerini de götürürler beraberlerinde..tabi ki birde Bayram günlerini, düðün günlerini yani 25 Aralýk ý. 25 Aralýk kutlanýr Gazianteplinin olduðu her yerde. Tabi ki Ýstanbul da da..gaziantep dýþýnda Gazianteplilerin en yoðun olarak yaþadýðý bu kentte kutlanacak 25 Aralýk öyle bir kutlama olmalýydý ki Gaziantep in adýna yakýþmalý, Gazianteplilere gurur vermeliydi.. Biz; Ýstanbul Gaziantepliler Derneði olarak bunun heyecaný ile haftalar öncesinden hazýrlýklara baþladýk.yönetim Kurulumuz öncelikli olarak salon ve getirilecek sanatçýnýn ücretlerini araþtýrarak bir bütçe yapmaya baþladý. Salon için Sheraton Maslak Oteli ile sanatçý olarak da Emel Sayýn ile anlaþmaya çalýþtý. Rakamlarýn ortaya çýkmasý ile birlikte, sponsor olmazsa gecenin istenildiði düzeyde geçmeyeceði anlaþýlýrken, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Reþit Göðüþ baþta olmak üzere, Sayýn Necati Göksu, Sayýn Nejat Güllüoðlu, Sayýn Ali Uçar ve Sayýn Tahir Tekin Öztan sponsor olarak geceyi destekleyeceklerini söylediler. Böylece baþladý görkemli gecenin hazýrlýklarý, sýrada ikramlar vardý. Konuklarýmýzý evlerindeymiþ gibi aðýrlamak için neler yapacaðýmýzý konuþmaya baþladýðýmýzda; Tahir Tekin Öztan, Yuvalamayý Sahan dan ikram olarak vereceðini, Necati Necati, Göksu Seyidoðlu ndan Su Böreði vereceðini, Süleyman Kaya Çiðköfteyi Köþgeroðlu ndan vereceðini, Nejat Güllü Baklavayý Güllüoðlu ndan vereceðini, Ali Uçar ise Çerezleri Uçarlar group un ikram edeceðini belirtiler. Daha sonra ise Otoman Restoran ýn sahibi hemþerimiz Mehmet Kemal Mazlum, gecemize sponsor olarak kuru dolma göndereceðini bizlere iletti. 25 Aralýk tarihinin hemen bayramýn sonu ve yýlbaþýnýn arifesi olmasý nedeniyle 5 Ocak günü Balomuzun yapýlacaðý gün olarak belirlendi ve hazýrlýklar bu tarihe göre yapýldý. Nihayet tarih 5 Ocak; Saat den itibaren Sheraton otelinin fuayesi dolmaya baþlýyor. Derneðimizin baþkaný M.Reþit Göðüþ ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz; Keman, Viyolansel ve üflemeli çalgýlarýn çaldýðý hoþ geldiniz müziði eþliðinde gelenleri karþýlýyor. Kimler yok ki; Sayýn Valimiz Süleyman Kamçý, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Asým Güzelbey, Þehit Kamil Belediye Baþkanýmýz Sayýn Metin Özkarslý, Sayýn Ali Ýhsan Gögüþ ve biri birinden seçkin 450 davetli Yaklaþýk bir saat süren kokteylde konuklara Gaziantep Fýstýðý, Avare Leblebi, Kýrýk Leblebi, Kabak Leblebi, Leblebi Þekeri, Melengiç, Kendir Tohumu, Karpuz Çekirdeði gibi Gaziantep imize özgü yemiþler ikram ediliyor. ALLEBEN 05/2008 4

6 KUTLAMALAR 25 ARALIK BALOSU Saat gibi Balo salonuna iniliyor. Konuklar; daha önceden belirlenmiþ masalarýna alýnýyor, bir þenlik havasý herkesi sarmýþ, böylesi bir günde bir arada olmanýn mutluluðu herkesin yüzüne yansýmýþ vaziyette. Yuvalama ile baþlayan servis, su böreði, çiðköfte ve Dolma ile devam ediyor. Bir taraftan Gaziantep mutfaðýnýn güzel örneklerinin tadýna bakýlýrken diðer taraftan sohbetler koyulaþýyor. Bazý masalarda; biri birini uzun süredir görmeyenler sarmaþ dolaþ o günlerin acýsýný çýkartýyor. Baþkanýmýz M.Reþit Göðüþ açýþ konuþmasý için sahneye geldiðinde saat u gösteriyordu. Bir kent düþünün ki, bir ülkenin kaderini belirleyen; yenilmez ve karþý konulmaz sanýlan ordulara onbir ay direnen, topa, tüfeðe yenilmeyen, acý zerdali tohumunu kendine yemek yapan bir kent ve bu kentin insanlarýný Ýþte bu kentin insanlarý yoktan var ettikleri kentlerine artýk sýðmýyor. Dünyaya açýlýyorlar. Hem de bütün güzellikleriyle, bütün zenginlikleriyle. Evet bu gece buraya gelen, gelemeyip yüreði burada bizimle beraber atan tüm Gazianteplilerin ve Gaziantep sevdalýlarýnýn kurtuluþ gününü kutluyorum. Bu mutlu günümüze hepiniz hoþ geldiniz. Böyle diyordu Sevgili baþkanýmýz; salonun her tarafýna kurulan sinevizyon perdelerine yansýrken destansý direniþin görüntüleri Salon alkýþtan inliyordu Vurun Antepliler namus günüdür derken fondaki ses. Saat e doðru yemeðe geçiliyordu. Sahnedeki hafif müzik eþliðinde yenilen yemekten sonra Gaziantep Halk oyunlarý oynayan miniklerimiz muhteþem bir gösteri sundular. Sýra gelmiþti gecenin unutulmazýna; tüm Türkiye nin olduðu gibi Gazianteplilerin gönlünde de farklý bir yeri olan sahnelerimizin bülbül sesli hanýmefendi sanatçýsý Emel Sayýn a Geceye; Gaziantep anýlarýný anlatarak baþlayan Sayýn müthiþ yorumlarýyla gecemizi renklendirdi. Gaziantepli sanatçýlarýmýz; Çetin ve Nesrin Körükçü ile yaptýklarý düet gecenin unutulmaz anlarýydý. Baþkanýmýz M.Reþit Göðüþ; Emel Sayýn ýnýn þarkýlarýný bitirmesinin ardýndan kendisine, Gaziantep ten özel olarak getirtilen Paþa Mangalý ný takdim ediyordu. Yönetim kurulumuzun, Emel Sayýn a tek tek çiçek vermesi ise gecenin baþka bir güzelliðiydi. Sýra plaket vermeye gelmiþti. Gaziantep Kültürüne ve Derneðimize katkýlarýndan dolayý Sayýn Valimiz Süleyman Kamçý ya, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Dr.Asým Güzelbey e, Þehitkamil Belediye Baþkanýmýz sayýn Metin Özkarslý ya, Ýstanbul Valimizin sevgili eþi Neval Güler Hanýmefendiye plaketleri Dernek Baþkanýmýz sayýn M.Reþit Gögüþ tarafýndan verildi. Sayýn misafirlerimizin gecede yaptýklarý konuþmalar ise; böyle bir gecede birlikte olmanýn onurunu tüm Gazianteplilerle paylaþmalarý ve bu birlikteliðin devamýnýn her þeyden önemli olduðu üzerineydi. Gecenin sonunda bütün misafirlerimizin yüzünde tebessüm ve mutluluk vardý. Her 25 Aralýk gününün böyle geçmesi herkesin dileðiydi. Gecenin sürprizi ise; gecenin sonunda daðýtýlan diþ kirasýydý. Yönetim Kurulu üyemiz Necati Göksu nun Seyidoðlu Helva Reçel adýna hazýrlatmýþ olduðu ürünler ile Baþkanýmýz M.Reþit Göðüþ ün hazýrlatmýþ olduðu Pelsan ürünleri her misafirimize tek tek takdim edidi. 5 ALLEBEN 05/2008

7 ALLEBEN 05/2008 6

8 NESRÝN ÖZYAYCI ÇAÐDAÞ KÝBELE H alide Edip, Suat Derviþ, Peride Celal, Muazzez Tahsin, Sevgi Soysal, Adalet Aðaoðlu, Pýnar Kür, Latife Tekin, Oya Baydar Cumhuriyet dönemi kadýn yazarlarý Bizim bu sayýda tanýtacaðýmýz bunlardan birisi ki; bize göre belki de en önemlisi, bizden olduðu, bize bizi anlattýðý için... Cýlýz, sýð bir çay akýp gider Antep þehrinin içinden. Alleben dir adý. Ben Alleben de boðuldum, evet. Zor zamanlar geçti, çýrpýnarak, çýrpýndýkça dibe daha da batarak. Herkes bir þekilde ölür. Kimini hoyrat bir rüzgâr savurup atar, kimini yaman bir alev yakýp yutar, kimini toprak alýp yer, kimini de su çekip boðar. Ölümümün adý Alleben oldu.( )Bir baktým, su olmuþum. Buhar olmuþum sonra. Vakti gelmiþ gök gürlemiþ; düþmüþüm yere yine, bir nisan yaðmuruyla ve Alleben kýyýsýnda bir fidana dokunmuþum. Bakýn, rengim yapraklarýnda, özüm damarlarýnda. Ýþte yeniden doðuyorum Burada Evet bu güzel anlatýmdan da anladýðýnýz gibi bu sayýmýzýn deðerli konuk yazarý Antep imizin yetiþtirdiði en önemli kadýn yazar Sayýn Nesrin Özyaycý; Öykücü, Romancý, Þair,Öðretmen ve hepsinden de önemlisi Kadýn ve Anne. Beþ yaþýna kadar yürüyememenin inadýyla, Antep te hep koþtururken görürsünüz onu. Bir bakarsýnýz BÝEM de, bir bakarsýnýz, Ticaret Odasýnda, Sanayi Odasýnda veya Valiliðin bir etkinliðinde koþturuyor. Hangi zaman aralýðýnda fýrsat bulup da bu güzel öyküleri, þiirleri nasýl yazdýðýný ise; GÜVERCÝN öyküsünde þöyle anlatýyor. 7 ALLEBEN 05/2008 Bana baharý anlat, dizelerinde, Çiçekleri, arýlarý, kelebekleri, Doðayý anlat doðallýklar içinde. Bana sevdayý anlat, Bakýþlardaki heyecaný Uzaklýklardaki özlemi anlat Bana yaþamý anlat Umutsuzluklardaki umudu Kayýplardaki acýyý anlat bana. Kucaðýmda çocuk ol, Deliliklerden söz et bana 'baharda nisan fýrtýnasýný' anlat bana. Yaðmurda nasýl ýslandýðýmýzý anlat, Bahar kokan yaþamdan söz et, Yaþadýklarýmýzý anlat. Her baharda 'bir nisan 'gününü anlat. Hizmetkarlýðýmý yaþat bana Senle olan duygularýmý yaþat. Kulaklarýma fýsýldayan naðmelerini, Saçlarýma taktýðýn Kýr çiçeklerini anlat Bana baharý anlat hayat boyu 'baharda nisan fýrtýnasýný' anlat.

9 Y aðmurlu sýkýntýlý bir günde iþimde çalýþma odamýn balkonuna(ham roman çalýþmamda Ýmparatoriçe Locasý diye adlandýrmýþtým, Ayasofya etkisiyle bir güvercin düþüp ölmüþtü. Aslý süpürgeyle geldiðinde. Öfkeyle bekle, býrak yerinde kalsýn deyip, birkaç gün sonra buzlanmýþ odamda o nu mavi cam masamýn üzerine yatýrýp yazdým Güvercinle özgürce; ölümsüzlüðe, analýða, þefkate aþka, doðaya uçmuþtuk... Kadýna ve kadýn olmaya dair bütün duygularý içinde taþýyan Özyaycý; 1955 yýlýnýn bir sonbahar gününde ama en anlamlý günde Dünya Barýþ gününde 1 Eylül de dünyaya geliyor. Barýþýn, güzelliðin umudu olarak.. Babasý; Beþ yaþýna kadar yürüyemeyen Özyaycý yý hastaneye yatýracakken korkudan olsa gerek ilk adýmlarýný atmaya baþlar, bunu üzerine babasý, elinden tutarak doðru Namýk Kemal Ýlkokuluna yazdýrmaya götürür almazlar.ýnadýyla gider gelir okula Böyle baþlar okuma yazma inadý. Baþlayýþ o baþlayýþ.. Namýk Kemal Ýlkokulunun Münif Paþa Ýlkokuluna taþýnmasýyla buraya devam eder. Beþinci sýnýfta ver elini Nizip Cumhuriyet Ýlkokulu, mütahit olan babasý Nizip PTT binasýnýn yapýmýný üstlenmiþtir. Özyaycý o günleri þöyle anlatýyor: Hastaneye yatacakken okula baþladým, babam beni Namýk Kemal Ýlkokuluna yazdýrdý.halide Edip e benzeyen öðretmenimi, Ali dayýmýn bana tersten yazý okumaya öðretmeye çalýþmasýný; özellikle de öðretmenim Selahattin Beyin dayaklarýný Babamýn iþini bitirip Antep e dönmesiyle Nizip te sýnýf arkadaþým Tülay ýn evinde beraber kalýþýmýzý hiç unutmadým. Adý sonradan Hasan Ali Yücel Lisesi olarak deðiþtirilecek olan Gaziantep Kýz Ortaokulu- Kýz Lisesi ne devam eder ve bitirir. Annesinin deyimiyle okuma sevdasýna kapýlmýþtýr bir kez, hasta yataðýndan da olsa kalkýp gider liseye yazýlmaya yazýlýrda, ama kendi deyimiyle vasat bir öðrencidir. Nedenini kendisi anlatýyor: Aile ve sosyal toplum baskýlarýyla oturup ders çalýþmam olanaksýzdý. Annem kültürümüz nedeniyle karþýydý okumama. Kýzlar çok konuþmaz, gülmez, yorulmaz töremiz de. derdi. Altý kardeþin en büyüðüyüm, anam rahmetli 2.ananýz derdi de köleler yorulmazdý, çalýþ Allah çalýþ... Ýþte bu nedenlerle vasat bir öðrenciydim. Bakmayýn siz onun kendisine vasat öðrenciydim demesine. Ýngilizcesini geliþtirmek için ÝTÜ lü amcasýndan yardým ister, Fransa dan mektup arkadaþý bulur. Bu arada kendisini Üniversiteye göndermek istemeyen babasýný da ikna etmek için amcasýný devreye sokar. Bu arada seçeceði meslekte kafasýnda yavaþ yavaþ þekillenmeye baþlamýþtýr. Sayýsalcýdýr, Mühendis olmak ister ama sözel puanlarý iyi olduðu için de bir yandan hukukta okuyabileceðini düþünür ama mümkün deðildir. Dönemin aðýr koþullarý vardýr.terör, Anarþi gibi. Erkeklerin bile zorluklarla gidebildiði bu okula kýz baþýna gidilir miymiþ!!! Üniversiteye girmek istiyordum bir yýl boyunca babama, anneme ve sülalemde herkese yalvardým, nihayet bir yýl sonra ikna oldular, bende Dil-Tarih te Ýngiliz Dili ve Edebiyatýna, Gaziantep Eðitim Enstitüsünde de FKB (Fizik- Kimya-Biyoloji) ye yazýldým. Kimler girmez ki derslerine, Emel Doðramacý, Sam Baskett, James Ruoff, Oya Batum, Gönül Uçele, Bülent Bozkurt, Saadet Bozkurt, Sevim Kantarcýoðlu, Gülriz Büken, Himmet Umunç, Christine Kuruç edebiyat derslerine girerler; Dil Bilim derslerine de Oya Gödekli, Engin Sezer, Ahmet Kocaman, Mehmet Demirezen, Ahmet Özen hoca; Felsefeye ise Selahattin Ertürk, Emre Kongar, Bozkurt Kuruç, Perihan Yunt, Bozkurt Güvenç; bunlarýn her biri ayrý bir deðerdir. Ýngiliz Dili ve Edebiyatý okumaya baþlayýnca Türkçe yi de iyi öðrenmem gerekiyordu. Bu nedenle Türkçe mi derinleþtirmek için Ömer Asým Aksoy dan ve Zeynep Korkmazdan yararlandým.türkçe yi bunlardan öðrendim de diyebilirim Bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Fakültesini bitiren Özyaycý o yýl Körlere Ýngilizce Eðitimi ve Öðretimi ile ilgili Almanya ve Ýngiltere den 4 yýllýk bir burs kazanmasýna raðmen, annesinin baskýsý yüzünden bu okula gidememiþ. Dönüp o günlere bakmýyorum. Çünkü hiç keþke m olmadý. Keþke diyecek vakit yok ne geldiyse hoþ geldi diyerek yaþýyorum 1979 Bahar döneminde, Gaziantep Mühendislik Fakültesi Gaziantep Yerleþkesi Lisan Okulu baþkaný Yener Gülmez in davetiyle Öðretim Görevlisi olarak akademisyenlik hayatýna baþlar. Baþlar, ama baþta da söylediðimiz gibi ülke zor günler geçirmektedir. Boykotlar Cinayetler Terör arkasý kesilir kesilmesine de Bu sefer de sürgünler gözaltýlar en hafif ceza ise görevden alýnmadýr Nesrin Özyaycý için; 1983 yýlýnda kurulan YÖK ; o güne kadar sözleþmeyle öðretim Görevlisi olarak çalýþan Özyaycý nýn sözleþmesini uzatmaz. Hayat; kolay teslim olmayý öðretmemiþtir Özyaycý ya, dava açmak ister ama hiçbir avukat davaya bakmak istemez, Celal Doðan yetiþir imdada dava açýlýr ve kýsa sürede de sonuçlanýr kazanmýþtýr davayý. Mahkeme kararýyla döner ÖDTÜ deki görevine; ama artýk kýrýlmýþtýr, incinmiþtir bir kere kararlýdýr ayrýlmaya 20 dakika sonra istifa eder ve arkasýna bakmadan çýkar odasýndan..hayata dýþarýda devam etmek için Evet hayat her olumsuzluktan bir olumluluk çýkarabilmekse eðer, bunu en iyi baþarabilenlerden biridir Özyaycý, o güne kadar heybesinde biriktirdiklerini çýkarmaya baþlar, heybede neler mi var? Alleben okurlarý için onlara da bir göz attýk..göz attýk lafýn geliþi elimizden býrakamadýk. Ýþte KANKA adlý öykü kitabýndan güzel bir anlatým:. tüm tabularý topraðýn altýna gömer, töreleri Mars'a fýrlatýrdým. Özgürlük olsaydým eðer; bir silgide saklanmaz, tükenmez kalemde dökülürdüm. Kararlý bir þekilde duvarlarýn arasýndan çýkar, yüksek tepelere týrmanýr, tüm kýr çiçeklerini senin için toplardým. Böylesine güzel Türkçe için ne denir? Söylenmesi gerekeni Türk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr.Halûk Akalýn 14/08/2002 yýlýnda söylemiþ zaten. Güzel Türkçemizin zengin mecazlar dünyasýndan dereceðiniz sözlerle kurulu saf þiirler sunmanýz dileðiyle size baþarýlar diliyoruz Saf Þiirler beklentisini boþa çýkarmaz Özyaycý, öylesine güzel þiirler dökülür ki kaleminden, sonra sonra IÞIK olur gelir masamýzýn üzerine Ben baharda ölmeliyim Tan yeri aðarýrken, Elimde kalemim, aklýmdan geçenlerle Yazarken ölmeliyim. Herkes uykuda ben uyanýkken, Sessiz bir sabahýn eþiðinde Gecemin gündüz olduðu bir karanlýkta Ölmeliyim... Çocuklarý; Iþýl, Baþak; Engin..Öyküleri Allenben de Boðulmak, Kýrýlgan, Kanka,. Ölmeseydi; Þiir kitabý Iþýk ve Iþýk ll, Yaðmur Duasý, Güvercin; Deneme Kitabý Irak için Týrlarla Papatya ; Ömer Asým Aksoy, Onat Kutlar, Cemil Cahit Güzelbey, Adil Dai, Hulusi Yetkin katkýlarýyla hazýrladýðý Phonology of Gaziantep Dialect, Gaziantep Lehçesinde Ses deðiþimleri ve Metinler adlý araþtýrma tezi öðrenciler, öðrencileri Altý bin yýllýk tarihin izlerini taþýyan Gaziantep te, bu Gazi kentte bir çaðdaþ Kibele dolaþmakta, o içinde yetiþtiði kente borcunu ödemek için koþturmaya devam ediyor. O bu güzel kente çok yakýþýyor ALLEBEN 05/2008 8

10 DEÐERLERÝMÝZ PROF.DR. OSMAN BARLAS K DR. GÜRBÜZ BARLAS endisi hem hocam hem amcamdýr. Böyle aydýn bir kiþinin bana yakýnlýðý, daima bana övünç vermiþtir.benim gibi bir çok doktor klinik öncesi öðretimi sonunda, klinikte hasta baþýnda nasýl hekim olacaðýmýzý Dr. Osman Barlas tan öðrenmiþtir. Bu konuda týbbi semioloji adlý kitabýda vardýr Kendisi daima iyi bir hekim, iyi bir hoca olmuþtur, politik oyunlardan daima uzak durmuþtur. Örneðin üniversitede 1960 lý yýllardaki 147 ler hareketini hazýrlayanlarla Ýþ birliði yapmamýþ, hareketin baþýnda da sonunda da hekimlik ve öðretmenlik görevine devam etmiþ, saygýnlýðýný korumuþtur arasýnda asistan olarak çalýþtýktan sonra Akciðer apseleri konulu tezini vererek 1940 yýlýnda iç hastalýklarý uzmaný oldu yýlýnda da doçentlik sýnavýný baþarýyla verip, ayni kliniðe doçent öðretim üyesi olarak atandý.1961 yýlýnda da Profesör lük unvanýna sahip oldu yýlýnda da Ýç hastalýklarý kürsü baþkanlýðý görevine getirildi bu göreve 18 yýl devam etti ile 1971 yýllarý arasýnda sýralarsak Dekanlýk makamýnýn ve bürolarýnýn, kurulup faaliyete geçmesi Öðrenici bürosu, zat iþleri ve dekanlýk sekreteryasý kurulmasý. Temel bilimlerin Beyazýt tan Cerrahpaþa ya taþýnmasý, iç hastalýkalarý binasýnýn temelinin atýlmasý, Cerrahi kliniði ve Adli týp arsalarýný alýnmasý. Ayrýca maliye bakanlýðýndan 170 kadro tahsisi ve donatýlmasý. Gastroenterolojinin bilim dalý olarak Hayat öyküsü Gaziantep ulemasýndan Abdullah Necibin 2 kýz ve dört oðlunun en küçüðü olarak 1908 de doðdu. Ýlk öðrenimini Gaziantep te yaparken 1920 yýlýnda Fransýz iþgalinden ötürü bir yýl öðretime ara verdi de Gaziantep te Rüþtiye okuluna girdi, buradan mezun olduktan sonra1926 da Ýstanbul a giderek Ýstanbul Erkek lisesine baþladý ve 1929 da liseyi bitirdi 1929 ile 1932 yýllarý arasýnda Haydarpaþadaki Mektebi Týbbiye i þahaneye devam etti de Ýstanbul üniversitesi kuruldu ve o üniversitenin týp fakültesine geçerek 1935 yýlýnda oradan mezun olarak týp doktoru unvanýný aldý Çok iyi derece ile mezun olduðu için, deðerli bir çok hocalar kendisini asistan olarak kliniklerine istediler. Kendisi Ord.Prof. Neþet Ömer in asistanlýðýný seçti, 1936 ile Cerrahpaþa týp fakültesi dekanlýðýný yürüttü 1978 de Üniversiteden emekli oldu. Ýç hastalýklarýnda görevli iken Cerrahpaþa Ýç hastalýklarý kalkýndýrma derneðinin kurulmasýnda Ýç hastalýkalrý binasýnýn yapýlýþýnda, bilim dallarýnýn kurulmasýnda, araþtýrma ve eðtim çalýþmalarýnda ön ayak oldu ve bunlarýn yapýlýþýnda da en etkili kimseydi. Dekanlýðý sýrasýndaki etkinliklerini kurulup geliþtirilmesi. Akademik hayatýnda 3 kitabý 100 den fazla týbbi makalesi vardýr. Týbbi çalýþmalarýnýn dýþýnda Gaziantep kültür derneðinde uzun yýllar görev yaptý. Kendisinin resim yapma yeteneði ayrý bir vasfýdýr. Hekimlerin resim sergisinde tablolarý yer almýþtýr. Kendisini 26 Mart 2008 günü kaybettik, daima özlem ve gururla anacaðýz. 9 ALLEBEN 05/2008

11 DERNEKLERÝMÝZ KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ NÝN KÜLTÜR DOLU GENEL KURULUNU ÝZLEDÝK Kadýköy Gaziantepliler Derneðinin 1. Olaðan Genel Kurulu Kadýköy Belediyesinin Brifing Salonunda Pazar günü yapýldý. Salonu üyelerle birlikte Gaziantepli konuklar doldurdu. Divan Baþkanlýðýna Gaziantepliler Dernekleri Federasyonu Baþkaný Sayýn Ýnal Aydýnoðlu, divan üyeliklerine Yadigar Yücel ve Eren Eroðlu seçildi. Sayýn Aydýnoðlu açýþ konuþmasýnda Gazianteplilerin her yerde birey olarak etkin ve lider olduklarýný, bu nedenle dernekleþme kültürlerinin olmadýðýný belirtti. Ancak son iki yýl içinde Gaziantepliler Dernekleri Federasyonun kurulduðunu, Gazianteplilerin hýzla dernekleþtiklerini belirterek þu anda Federasyona baðlý Türkiye nin çeþitli kentlerinde 28 tane Gaziantepliler Derneði bulunduðunu belirtti. Kadýköy Gaziantepliler Derneði baþkaný Ali Zavar çalýþma raporunda derneðin kültür ve sevgi aðýrlýklý bir dernek olduðunu, Gaziantep in önemli günlerini hatýrlamak yetiþtirdiði deðerli kiþileri tanýtmak, öne çýkartmak amacýyla bildiriler hazýrlayýp yayýnladýklarýný belirtti. Ali Zavar sözlerine þöyle devam etti : Çalýþmalarýmýzý yerel basýnla paylaþmaktayýz.hazýrlayacaðýmýz projelerle ulusal basýnda yer bulacaðýmýza inanýyoruz. Ýçinde yaþadýðýmýz kültür zenginliklerini bir nimet olarak görmekteyiz. Bu kültürel zenginlikleri tanýmak, onlara sahip çýkmak,çevremize uyum saðlamak, bütünleþmek amacýyla birçok geziler düzenledik. Dünyanýn çeþitli yörelerinde çeþitli adlarla oynanan stratejik bir oyun olan Peçiç oyununu arkadaþýmýz Av. Ayþegül Kaya araþtýrarak bir kitap haline getirip somutlaþtýrdý. Daha sonra Ýstanbul Gaziantepliler Derneði Baþkaný Sayýn M.Reþit Göðüþ söz alarak Kadýköy Gaziantepliler Derneði nin kültür çalýþmalarýný desteklediklerini belirtti ve kültürel etkinliðin alanýný geniþleterek Münif Paþa,Hasýrcýzade,Beþir Göðüþ gibi Gaziantepli büyüklerin üzerinde durulmasýný istedi. Kadýköy Gaziantepliler Derneði nin her zaman kültür çalýþmalarýnýn yanýnda olacaðýný, maddi ve manevi olarak her zaman destek olacaklarýný dile getirdi Doç.Dr. Mehmet Külekçi ise; Derneðimizin bu günlere gelmesinde baþkanýmýz Ali Zavar ýn toplayýcý ve bütünleþtirici katkýlarý büyüktür. diyerek övgülerini belitti Av. Ayþegül Kaya konuþmasýnda: Gaziantep in sadece yiyecek içecek kültürü ile anýlmasý esef vericidir. Bu durum bizleri son derece üzmektedir. Gaziantep li çok deðerli dil bilimcilerimiz var. Bu deðerli insanlar, Türk diline yön veren insanlardýr. Mütercim Asým, Ömer Assým Aksoy þuanda aklýma gelen insanlar arasýndadýr. Ayrýca Gaziantep kültür yönünden çok zengin deðerleri barýndýran çok deðerli bir ilimizdir. Bütün bu deðerlerin ortaya çýkarýlmasý, tanýtýlmasý, Gaziantepliler e düþen bir görevdir. Hulusi Özbilgin: Kadýköy Gaziantepliler Derneði çok güzel iþler yapýyor, ancak yayýnlanan bildiriler Gaziantep in bugün hayatta olmayan kiþileri kapsýyor. Oysa bugün hala yaþayan çok deðerli insanlarýmýz da var. Yaþarken anlaþýlmasý, deðerinin bilinmesi bu insanlarýmýzý çok daha mutlu edeceðine inanýyorum. Onlarý da bildirilerimiz ile anar halka tanýtma yoluna gidersek, bildirilerimizde amaç zenginliðine ulaþýrýz. Konuklardan Gül Ayalp, Gaziantep de uzun süre eþinin görevi nedeniyle Gazianteplileri yakýndan tanýma fýrsatýný elde ettiðini belirterek Gaziantep ve Gaziantepliler için övgülerini belirti. Baþta Dr. Abdullah Saraç olmak üzere diðer konuþmacýlarýn tüm konuþmalarýnýn aðýrlýk merkezi Gaziantep ve çevre kültürünün öne çýkarýlmasý üzerine kurulmuþtu. Yapýlan seçimlerde ise; Baþkanlýða Ali Zavar yeniden seçilirken yönetim kurulu üyelikleri ise Doç.Dr. Mehmet Külekçi, Nüket Demir, Muhlis Okkýran, Av.Ayþegül Kaya, Ahmet Kutlar, Gül Özyýldýrým ve Oktay Öztemir getirildiler. Teþekkür konuþmasý için söz alan Kadýköy Gaziantepliler Dernek Baþkaný Ali Zavar; dile getirilen övgü dolu konuþmalara, yönetim kuruluna duyulan güvene teþekkür ederek bütün önerileri dikkate alýp þevkle çalýþacaklarýný bu konuda üniversitelerle, yerel yönetimlerle, federasyonla, Ýstanbul Gaziantepliler Derneði ve Gaziantep kültürüne katký yapacak herkesle birlikte paylaþýp, iþbirliði yapacaklarýný anlattý.yönetimden ayrýlan Süleyman Kaya a Duran Þahan a Derneðe katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Her zaman kedilerinden derneðin yönetim kurulu üyeleri gibi çalýþma ve katkýlarýný beklediðini söyledi. Genel Kurula gösterdikleri yoðun ilgi için üyelere ve gelen konuklara teþekkür etti. ALLEBEN 05/

12 KÝTAP ALÝ ÝHSAN GÖÐÜÞ Ali Ýhsan Gögüþ: 1923 yýlýnda Gaziantep te doðdu. Kabataþ Erkek Lisesi ni ve Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nü bitirdi.1945 yýlýnda girdiði CHP de Ýstanbul Ýl Yönetimi nden MYKY kadar her kademesinde görev aldý.1951 yýlýnda Nezahat Alemdar ile evlendi. Bu evlilikten bir kýzý ; Zeynep Göðüþ doðdu. Türk Haberler Ajansý, Dünya ve Cumhuriyet Gazetelerinde Yazý Ýþleri Müdürlüðü ve KÝM dergisi nde Baþ yazarlýk yaptý.türkiye Gazeteciler Sendikasý kurucu üyesi oldu.1961 yýlýnda Kurucu Meclis üyeliðine seçilen Göðüþ XII, XIII ve XIV dönem CHP Milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Türkiye nin ilk Turizm Bakaný olan Göðüþ ayrýca Devlet Bakanlýðý görevinde de bulunmuþtur. Ýsmet Paþa ile beraber CHP den istifa eden Ali Ýhsan Göðüþ, yýllarý arasýnda da Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Baþkan Vekilliði de yapmýþtýr.halen Basýn Kartlarý Komisyonu Þeref Üyesi ve Baþkanlýðý da yapmaktadýr. HEP ÝSMET PAÞA NIN YANINDA 1923 yýllarý Antep te tek fabrika un deðirmeni, taþ üstünde taþ yok. Siyaset meydaný (Maarif Kavþaðý) idamlarýn yapýldýðý yer. Ýlk uçak 1929 yýlýnda görülmüþ, kavaklýða Nakipali baðýna inmiþ da babamýn ölümü ile satýlan evimizle, ipotekten kurtarýlan 600 dönümlük araziden gelen yýllýk 250 lira; annem bizleri okutmaya çalýþýyor. O evimiz sonradan annemin adýný taþýyan müze oldu. Emine Göðüþ Gaziantep Mutfak Müzesi Ailemizin ilk kaydý 1541 e dayanýyor. Ailem Osmanlý deðil Selçuklu, Osmanlýya 1516 yýlýndaki Mercidabýk Savaþýyla katýlmýþýz. Kýz kardeþim Sevim; onun oðlu Hasan Celal Güzel Þahin Bey in asýl adý: Teðmen Sait Antep Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Baþkaný amcam Ahmet Muhtar Göðüþ; Birecik Askerlik Þube Baþkanlýðý na tayini çýkan Þahin Beyi Antep teki direniþi organize etmesi için ikna ediyor. O da Antep te kalarak Antep Direniþini organize ediyor. Bir diðer amcam Hüseyin Cemil, Güneydoðu nun ilk Türkçe Gazetesi olan Mecla-i Maruf u (Kültür aynasý) 1903 de çýkarmaya baþlýyor.biz Milli Mücadele ruhunu ve Devrimleri yaþadýk. O havayý teneffüs eden kalpaklýlarýn kuþaðýyýz.dünyanýn en þanslý insanýyým, çünkü 1923 de doðmuþum de Atatürk ün öldüðünü Bayraklar yarýya inerken anladým.ýnönü nün Cumhurbaþkaný seçildiðini ise; Antep te o tarihte var olan beþ radyodan birinden duydum Kýrkayak Kahvesinde de Antep te ilk Halk Evi açýldý. Ýlk Baþkaný da amcam Muhtar Göðüþ, kýzý Sebahat Göðüþ Antep Müzesi kurucusu Türkiye nin ilk kadýn müzecisi. Ömer Asým Aksoy dilcilik konusunda halkevinde ders verirdi. Hatýrladýðým kadarý ile ilk okuduðum kitap: Pinokyo Antep in en zenginleri ya fýstýkçý yada sabuncu, sanayi yok.antep in ilk sanayicisi Cemil Alevli Meriç Ýplik Fabrikasý o devirde fabrikada on bin kiþi çalýþýyor. AYINTAP TAN GAZÝANTEP E Birinci Dünya Savaþý yýllarýnda nüfusu 48 bin civarýnda Halep e baðlý Ayýntap Sancaðý Cumhuriyetin ilanýndan sonra il oldu. Fransýz Ýþgalinde 6311 þehit verdi bu kent. O zamanlar Hakkari Mebusu olan Mahzar Müfit Bey Antep þehit olmadý, yaralandý; yaralarý iyileþir kalkar tekrar ayaða; Antep Gazi oldu der. Ýþte bu sözün üzerine Antep e Gazilik unvaný verilir. Böylece Antep olur Gaziantep. Gaziantep Mesire yerleriyle, Alleben deresiyle þirin bir yerdi. Alleben deresinin etrafý; Ýncili Pýnar, Sýtma Pýnarý, Söðütlü Pýnar, Kazarcý Pýnarý, Kösekiya Pýnar Gaziantep te hayat; etrafý yüksek duvarlarla çevrili evlerin bahçelerinde sürerdi. Bu nedenle de herkes bu alana Hayat derdi. O yýllarda konserve yok, kýþlýk yiyecekler kurutularak saklanýyor.eyüpoðlu semtindeki Camii nin iki minaresi arasýna; ipe dizilmiþ kýrmýzý biberler asýlýrdý. Antep halký pikniðe gitmeyi sever. 48 bin nüfusun 40 bini Pazar günleri pikniðe gider. Kebaplar piþirilir, dolmalar hazýrlanýrdý. Kaymaklar geceden çalýnýrdý. Bugünkü Kolej tepe; Dedem Hacý Taha Efendinin, 1877 de Amerikalýlar satýn almak istiyor araziyi, dedem vermiyor. Sonra okul yapmalarý için kendisi Amerikalýlara baðýþlýyor arsayý, ama þartnameye de yazdýrýyor Göðüþ ailesinin çocuklarý burada okuyacaktýr diye. Bende lise 2 ye kadar Gaziantep te okudum.lise son sýnýfta Ýstanbul Kabataþ Lisesi ne geldim. Yýl 1942, 1943 yýlýnda da liseden mezun oldum. Ýstanbul da kalacak yerim yok, bu nedenle Leyli Týp Talebe Yurdunda yer verdikleri için Týbbiyeye girdim ama aklým fikrim hep tarih, edebiyat yada hukuk okumaktaydý. Nihayet 1945 yýlýnda Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçtim. Eþilme de burada, fakülte binamýzýn ders çalýþma salonunda tanýþtýk yýlýnda askerlik dönüþü de evlendik. 11 ALLEBEN 05/2008

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı