KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: Santral Tel: web: KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2

3

4 Kendiniz için de il, ba l bulundu unuz ulus için elbirli i ile çal fl n z. Çal flmalar n en yükse i budur.

5 2009 y l nda da kent halk n n ortak ihtiyaçlar n karfl layarak, ola an belediyecilik faaliyetlerini eflitlik ilkesi do rultusunda tüm vatandafllar m za vermeyi sürdürdük. çinde bulundu umuz yeni dönemde, rutin hizmetlerin d fl nda, Butik Kad köy anlay fl yla mahalle, cadde, sokak baz nda vatandafl m z n isteklerine göre çal flmalar m za yön verdik.

6 Sevgili Kad köylüler, 2004 y l nda bafllad m z befl y ll k hizmet dönemimizi önemli yat r m, proje ve hizmetlere imza atarak sonland rd k. Sizlerin takdiri ile 2009 y l n n Mart ay nda yeni befl y ll k bir döneme bafllad k. Belediyecilik konusunda öncü ve lider olma anlay fl yla yolumuza devam ediyor, sizlere lay k olmak için çal fl yoruz y l nda da kent halk n n ortak ihtiyaçlar n karfl layarak, ola an belediyecilik faaliyetlerini eflitlik ilkesi do rultusunda tüm vatandafllar m za vermeyi sürdürdük. çinde bulundu umuz yeni dönemde, rutin hizmetlerin d fl nda, Butik Kad köy anlay fl yla mahalle, cadde, sokak baz nda vatandafl m z n isteklerine göre çal flmalar m za yön verdik. Kad köy genelinde tarihi dokular n korunmas, onar larak yaflat lmas ve gelecek nesillere aktar lmas amac yla Tarihi Çevre Proje çal flmalar m z n ilkini 'Tarihi çarfl n n' yeni stratejiler ve yeni bir model çerçevesinde 'canlanmas n ' sa lamak amac yla Kad köy Çarfl 'da uygulam flt k. Vatandafllar m zdan gelen talep do rultusunda benzer bir projeyi Rasimpafla-Yelde irmeni bölgesi için planlad k ve hayata geçiriyoruz. Vatandafl m z n istekleri do rultusunda hayata geçirmekte oldu umuz di er bir proje ise Noter Sokak' n Düzenlenmesi ve Güzellefltirilmesi Projesi. Sizlerden gelen talep do rultusunda soka n canlanmas n sa lamak amac yla birebir yapt m z toplant larla soka n düzenlenmesini belirledik, uygulamas na geçtik y l n n Mart ayında açt m z Çocuk A z ve Difl Sa l Poliklini i'nde, ücretsiz olarak tarama, tedavi koruyucu hekimlik hizmetleri vermeye devam ettik. Bu sene poliklinik bünyesinde oluflturdu umuz Difl Ameliyathane Ünitesi'nde fiziksel ve zihinsel engelli vatandafllar m z n her türlü difl tedavisini genel anestezi alt nda ücretsiz olarak yapt k. Kültürün ve sanat n merkezi olan Kad köy'de, 2007 y l n n Kas m ay nda sanat çocuklar n yaflant s n n parças haline getirmek, di er disiplinlerle koordineli olarak çok boyutlu ve çok uluslu düflünmesini sa lamak, sanatç yetifltirmekten çok sanata duyarl, estetik duygusu geliflmifl çocuklar n e itim almas n sa lamak amac yla Kad köy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'ni kurduk. Piyano, gitar, keman, ba lama ve vurmal çalg lar branfllar nda bafllatt m z ücretsiz müzik e itimi sayesinde çocuklar ile birlikte üretmenin keyfini yaflad k. Befl ayr branflta bafllatt m z müzik e itimine 2009 Ekim ay nda bu kez çocuklar m z n yarat c l klar n gelifltirecek dans, bale, drama, resim dallar ile halk müzi i korosunu da ekledik. Çocuklar m z n, e itim ve ö retimlerine katk da bulunmak, geleceklerini do ru bir flekilde yönlendirilmelerine destek olmak amac yla Dumlup nar Çocuk Etüt Merkezi'ni kurduk. Kütüphane, bilgisayar odas, internet kullan m - n n yan s ra SBS haz rl k kursu merkezde verilen hizmetler aras nda bulunmakta. Dumlup nar, Fikirtepe ve E itim mahallelerinde oturan çocuklar m z n tüm hizmetlerden ücretsiz olarak faydaland merkezimizin gördü ü yo un ilgi sonucu etüt merkezlerimizin say s n art rmaya karar verdik. Çevremize verdi imiz tahribat n azalt lmas amac yla Plastik Torbaya Hay r, Çevre Dostu Torba kullan yoruz slogan yla bir proje bafllatt k. Türkiye'de ilk kez, Belediye Meclisi'nden ç kart lan karar ile Kad köy ilçe s n rlar dahilinde, plastik torba kullan m na yasak getiriyoruz. Do ada yok olmalar uzun y llar süren, çevre kirlili inin en büyük kaynaklar ndan biri olan plastik pofletlerin kullan m yerine; ka t, bez torba ya da do ada çözünebilen do a dostu bio-bozunur poflet kullanmas için harekete geçtik. Sosyal ve kültürel anlamda geliflimini devam ettiren Kad köy'ün, her mahallesine kültür merkezi kazand r lmas anlay fl ndan hareketle Kad köy Belediye Meclis Binas ve Kozyata Kültür Merkezi'nin inflaat çal flmalar n bitirdik, 2010 y l n n ilk aylar nda hizmete açaca z. Yeni dönemim ilk y l n tamamlad m z flu günlerde birlikte çal flmaktan gurur ve k vanç duydu um gönüllülerimize, sivil toplum kurulufllar na, meslek odalar ile uzmanlar na, meclis üyelerimize ve baflar m z n as l sahibi siz de erli Kad köylülere yürekten teflekkür ederim. Av. Selami ÖZTÜRK Kad köy Belediye Baflkan BAfiKAN IN MESAJI

7

8 Ç NDEK LER BAfiKANIN SUNUfiU BELED YE MECL S KADIKÖY BELED YE BAfiKANI VE BAfiKAN YARDIMCILARI KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER I- GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON B- TAR HÇE, GÖREV,YETK ve SORUMLULUKLAR C- DAREYE L fik N B LG LER 1.Fiziksel Yap 2.Örgüt Yap s 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. nsan Kaynaklar 5.Sunulan Hizmetler 6.Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER III-FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER B R MLERE L fik N FAAL YET VE PROJE B LG LER 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 2.Performans Sonuçlar Tablosu Mali Hizmetler Müdürlü ü Bilgi fllem Müdürlü ü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü Destek Hizmetleri Müdürlü ü Emlak ve stimlak Müdürlü ü Fen flleri Müdürlü ü Hukuk flleri Müdürlü ü mar ve fiehircilik Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Özel Kalem Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü Plan ve Proje Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü Sa l k flleri Müdürlü ü Teftifl Kurulu Müdürlü ü Temizlik flleri Müdürlü ü Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü Veteriner flleri Müdürlü ü Yap Kontrol Müdürlü ü Yaz flleri Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü MAL B LG LER 1.Bütçe Uygulama Sonuçlar 1.1.Bütçe Giderleri 1.2.Bütçe Gelirleri 2.Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar

9 BELED YE MECL S Selami Öztürk Baflkan CHP M. Nüvit fiahl o lu 1. Baflkan Vekili CHP Z. Aykut Da yeli 2. Baflkan Vekili CHP Hakan fiiflik CHP Mustafa Demircan CHP fi. Sunay Ak n CHP Serkan Acar CHP Arma an Özel CHP Gürsel Tekin CHP E. smail K z lgün CHP Hasan Gökp nar CHP Hürflehit Gürsoy CHP Mehmet Akdafl AKP 8

10 BELED YE MECL S Murat Antik CHP Fahrettin Kayhan CHP Tar k F rat CHP M. Nezih Deniz CHP Münir Alt ndafl CHP Mine Ege CHP Orhan Kahya AKP Süreyya Ensari CHP Mehmet Cevizlio lu CHP Mustafa Gökgöz CHP Vahit Hacalo lu CHP Hakk Kalkavan AKP Kas m Keskintafl CHP M. Nevzat Gül CHP S. Nurhan Kutman CHP Aslan Güzel CHP Hüseyin Özdemir CHP Mücella Genç AKP Gülçin Ergun CHP Cengiz Bora CHP E. Ayflen Gürer CHP Fahri Tekeflin CHP Fatih Kaya AKP Hulusi Özocak CHP Kamil U urlu CHP Cemal Sad ko lu CHP Mahmut Tanyol CHP Ali Aytemiz AKP Hatice Çalo lu CHP Hüseyin Ozan CHP N. Gülay Kurifl CHP rem Toprakkaya CHP Bünyamin Günal AKP 9

11 BAfiKAN VE BAfiKAN YARDIMCILARI Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s Zekai Dede Baflkan Yard mc s Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s Hulusi Özocak Baflkan Yard mc s 10

12 KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN Mustafa Demircan Encümen Baflkan V. Münir Alt ntafl Encümen Üyesi Mehmet Cevizcio lu Encümen Üyesi Emine Ayflen Gürer Encümen Üyesi Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü Murat Dilek Arslan Fen flleri Müdürü 11

13 KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI Ersoy U ur Ac badem Mahallesi Yener Coflkun Bostanc Mahallesi Mehmet Selçuk Kutlu Caddebostan Mahallesi Zeynep Ayman Cafera a Mahallesi Ahmet Gediz Dumlup nar Mahallesi Sebahattin Güven E itim Mahallesi Mustafa Nuri Eren Erenköy Mahallesi Seralp Alp Fenerbahçe Mahallesi brahim Aktafl Feneryolu Mahallesi Halil Erdo an Fikirtepe Mahallesi Hayrettin Uysal Göztepe Mahallesi Ali Ekfli Hasanpafla Mahallesi Pelin fien Kozyata Mahallesi fiadan Batok Sahray cedid Mahallesi Taflk n Tuna Kofluyolu Mahallesi Emel Perk Suadiye Mahallesi Nazan Gürkan Merdivenköy Mahallesi Ergin Arafal Ondokuz May s Mahallesi Serap Çak r Tuncer Osmana a Mahallesi Okan Allüflo lu Rasimpafla Mahallesi Harika DeveliO lu Zühtüpafla Mahallesi 12

14 KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER Figen fieno lu Bilgi fllem Müdürü A. fiule Yard m Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nuray Keser Destek Hizmetleri Müdürü Bülent Turan Emlak ve stimlak Müdürü Murat Dilek Arslan Fen flleri Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü Erol Özyurt mar ve fiehircilik Müdürü Nurhan Arslan nsan Kaynaklar ve E itim Müdürü Tülin Ergüner Kültür ve Sosyal fller Müdürü Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Kadriye Sa lam Özel Kalem Müdürü Güleser Orhan Park ve Bahçeler Müdürü fiule Onur Plan ve Proje Müdürü Cahit Tarhan Ruhsat ve Denetim Müdürü Zeynep Süzme Sa l k flleri Müdürü Ali Y ld r m Teftifl Kurulu Müdürü Hasan Tapan Temizlik flleri Müdürü Bülent Kad o lu Ulafl m Hizmetleri Müdürü Ali hsan Mete Veteriner flleri Müdürü Ömer Küçüksucu Yap Kontrol Müdürü Tahsin M. Hoflatar Yaz flleri Müdürü Hakk Ayd n Zab ta Müdürü 13

15

16 GENEL B LG LER

17 GENEL B LG LER A. M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ Yerel hizmetleri yerine getirmede ça dafl, kat l mc, saydam, de iflimci ve eflitlikçi bir anlay flla hareket eden, sürdürülebilir, insan odakl, h zl ve kent kimli ine uygun olarak hizmet sunmakt r. V ZYONUMUZ Türkiye de lider dünyada model bir belediye olmak. LKELER M Z Cumhuriyet de erlerine ba l l k, Çözüm odakl l k, nsan odakl l k, Güvenilirlik, Kat l mc l k, fieffafl k, Paylafl mc l k, Hoflgörülülük. B. YETK ve SORUMLULUKLAR Kad köy Belediyesi, 1855 y l nda fiehremaneti olarak kurulmufltur. lk olarak 11.Bölge ve 18.Daire ad n alan Kad köy Belediyesi'nin lk baflkan, Osman Hamdi Bey'dir. Meflrutiyet y llar ndaki ilk belediye reisli ini Moral zade Ali Bey'in yapt belediye, daha sonra Operatör Dr. Cemil Topuzlu'nun flehreminli inde ve mütareke y llar nda da Celal Esat Arseven'in reisli inde hizmetlerine devam etmifltir. fiehremaneti Binas Dünden Bugüne Belediye 1992 y l nda,bugünde ayn ifllevle yaflat lmakta olan bu binadan tafl narak Hasanpafla'da yeni yap lan merkez binaya yerleflmifltir. 23 Mart 1930'da ilçe olan Kad köy 1984 y l nda Büyükflehir'e ba l bir ilçe Belediyesi olarak yap land r lm flt r döneminde Osman H zlan döneminde Cengiz Özyalç n belediye baflkanl görevini yürütmüfltür.1984 lçe Belediyesi'nin kuruluflundan bu yana belediyede görev alan Av.Selami Öztürk 1.Dönem'de Meclis üyeli i,2.dönem'de Baflkan Yard mc l yapm flt r.3., 4.,5. ve 6. dönemde ise 2009 y l Mart ay nda yap lan seçimlerle Belediye Baflkanl görevini sürdürmektedir. 16

18 Kad köy Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri Kad köy Belediyesi'nin görev ve yetkileri tarih 5393 say l 'Belediye Kanunu' ile belirlenmifltir. Bu kanunun 14. maddesi Belediye'nin görev ve sorumluluklar n afla daki flekilde tan mlamaktad r. Belediye, mahalli müflterek nitelikte olmak flart yla; mar, su ve kanalizasyon, ulafl m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; flehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, evlendirme, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükflehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inflaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karfl layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iflletebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem tafl yan mekânlar n ve ifllevlerinin korunmas n sa layabilir, bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden infla edebilir. Belediye, kanunlarla baflka bir kamu kurum ve kurulufluna verilmeyen mahallî müflterek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandafllara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yafll, düflkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan, belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Yetkileri: Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak. Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, emir vermek, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d fl ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do algaz, su, at k su ve hizmet karfl l alacaklar n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yapt rmak. Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzaklaflt r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular n iflletmek veya ifllettirmek. Toplu tafl ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulafl m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu tafl ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek. Kat at klar n toplanmas, tafl nmas, ayr flt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye s n rlar ve mücavir alanlar içerisinde tafl nmaz mallar almak, kamulaflt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. Borç almak, ba fl kabul etmek. Toptanc ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alan, yat liman ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç lmas na izin vermek. Vergi, resim ve harçlar d fl nda kalan ve miktar yirmibefl milyar Türk Liras na kadar olan dava konusu uyuflmazl klar n, anlaflmayla tasfiyesine karar vermek. Gayri s hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d fl mallar yoksullara vermek. Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. Hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl malarda çevre kirlili i oluflmamas için gereken tedbirleri almak. GENEL B LG LER 17

19 C. DAREYE L fik N B LG LER GENEL B LG LER 1. Fiziksel Yap MEKAN VE DONANIM Kad köy Belediyesi halk n ihtiyaçlar n karfl layacak, tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde araç donan m na sahiptir. Araç donan m listesi afla da ayr nt l olarak yer almaktad r ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DESTEK H ZMETLER FEN filer ÖZEL KALEM PARK VE BAHÇELER SA LIK filer TEM ZL K filer ULAfiIM H ZMETLER VETER NER ZABITA TOPLAM MÜDÜRLÜK ARAÇ SAYISI DORSE GOLF ARACI fi MAK NES KAMYON KAMYONET M N BÜS MOTORS KLET OTOBÜS OTOMOB L TOPLAM ARACIN C NS ARACIN SAYISI Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tafl nmazlar n kullan m durumlar na göre da l m afla daki tablo ve grafikte gösterilmifltir. N TEL YÜZÖLÇÜMÜ ORAN PARSEL SAYISI BELED YE H ZMET ALANI E T M TES S ALANI SPOR TES S ALANI SA LIK TES S ALANI YEfi L ALAN KONUT ALANI D N TES S ALANI SPAST K ÇOCUKLAR ALANI YOL + OTOPARK ÇEfiME + KUYU PAZAR YER (FENERYOLU) TOPLAM , , , , , , , , ,37 597, , ,76 0,32 0,02 0,20 0,11 0,04 0,11 0,04 0,12 0,03 0,00 0,01 1, Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü bünyesindeki atölye birimleri; Dizel araçlar, Benzinli araçlar, Frenhane, Elektrikhane, fl makineleri, Döflemehane, Demirhane, Kaportahane, Boyahane, Pompahane, Makashane, Ön Bak m, Lastikhane, Ya hane, Tamir Otosu, nflaat Elektrik ve nflaat Boya'd r. 18

20 Sa l k flleri Müdürlü ü'nün bünyesinde yer alan çocuk yuvalar m z afla daki tabloda gösterilmektedir. Bahriye Üçok Çocuk Yuvas Dursun Demirli Çocuk Yuvas Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvas smail Hakk Tonguç Çocuk Yuvas Mevhibe nönü Çocuk Yuvas TOPLAM YUVA Ö RENC SAYISI GENEL B LG LER Sa l k flleri Müdürlü ü bünyesinde bulunan hizmet binalar m z flu flekildedir: H ZMET B NALARIMIZ Sa l k Poliklini i (Diyabet-Çocuk Sa l ) A z ve Difl Sa l Poliklini i Çocuk Sa l Poliklini i Sa l k Poliklini i. MAHALLES E itim Mah. Feneryolu Mah. Feneryolu Mah. Dumlup nar Mah. Özel Kalem Müdürlü ü bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalar m z ise flu flekilde s ralayabiliriz. 19 May s Kültür Merkezi Caddebostan Kültür Merkezi Bar fl Manço Kültür Merkezi 75.Y l Halis Kurtça Kültür Merkezi Çocuk Halk Kütüphanesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Caddebostan Butik Sanat Kütüphanesi. Gazete Kad köy Süreyya Operas Bar fl Manço Evi Kad köy Gençlik Merkezi K z Ö renci Yurdu Erkek Ö renci Yurdu Kofluyolu Mahalle Evi Dumlup nar Çocuk Etüd Merkezi Kalam fl Gençlik Merkezi Göztepe Çocuk Sanat Merkezi 19

21 Park ve Bahçeler Müdürlü ü bünyesinde yer alan hizmet alanlar ise flunlard r. GENEL B LG LER H ZMET ALANLARI SAYISI BULUNDU U MAHALLE Atölye 1 Kay flda (Ataflehir lçesi) Fidanl k 1 Özgürlük Park -Göztepe Parklar ve Yeflil Alanlar 98 Adet (Yaklafl k m2) Kad köy lçe S n rlar (4 Bölge) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü bünyesinde Fikirtepe Mah. s n rlar içerisinde Arama Kurtarma Depo Birimi, Medivenköy Mah. s n rlar içerisinde ise Elektrik ve Elektronik At k Merkezi ve Ambalaj At klar Toplama ve Ayr flt rma stasyonu bulunmaktad r. Sosyal Belediyecilik ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeyen kurumumuz ücretsiz meslek edindirme kurslar yla ve sosyal kurumlar yla da halk m za sürekli hizmet vermektedir. Bu amaçla çal flan Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü'ne ba l hizmet binalar m z; Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi, Engelsiz fl ve stihdam Merkezi, Kad n Konuk Evi, Kad n Koordinasyon Merkezi, Sosyal Kooperatif Gelifltirme Merkezi, fiaflk nbakkal E itim ve Sosyal Destek Merkezi, Dumlup nar E itim ve Sosyal Destek E itim Merkezi 'dir. Veteriner flleri Müdürlü ümüz bünyesinde bulunan Geçici Hayvan Bak m Merkezi - Ataflehir lçesi sınırlarında Veteriner Afl ve Tedavi Merkezi ve Vektörle Mücadele Merkezleri ise Fikirtepe Mahallesi'nde bulunmaktad r. 2. Örgüt Yap s : Kad köy Belediyesi, Belediye Baflkan ve Belediye Baflkan 'na ba l dört belediye baflkan yard mc s ile görevini sürdürmektedir tarih ve 2009/70 meclis karar yla Baflkan yard mc l görevine Hulusi Özocak atanm flt r. Kurumumuz Belediye Baflkan Yard mc lar 'na ba l yirmi iki birim harcama yetkilisince idare edilmektedir. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Belediye Baflkanl 'nda görev yapmaktad r. Kad köy Belediyesi'nde 2008 y l nda 23 olan müdürlük say s tarih ve 2009/56 say l Belediye Meclis karar ile 2009 y l nda 22 müdürlü e inmifltir.bu meclis karar yla birlikte flletmeler Müdürlü ü Sa l k flleri Müdürlü ü ile; mevcut idari yap m zdaki Plan Proje Müdürlü ü ise mar ve fiehircilik Müdürlü ü ile birlefltirilmifltir.strateji Gelifltirme Müdürlü ü'nün ismi de ifltirilerek Plan ve Proje Müdürlü ü ad n alm flt r. Ayr ca Yap Kontrol Müdürlü ü kurularak; Yap Denetim Bürosu, skan Bürosu ve Beton Zemin Etüt Bürosu da bu müdürlü e ba lanm flt r. Zab ta Müdürlü ü, Teftifl Kurulu Müdürlü ü, Özel Kalem Müdürlü ü ve ç Denetçiler do rudan Belediye Baflkan 'na ba l olarak çal fl r. Di er müdürlükler ise ba l olduklar Baflkan Yard mc lar denetiminde Belediye Baflkan 'na ve Kad köy halk na karfl sorumluluklar n yerine getirmektedirler say l Büyükflehir Belediyesi s n rlar içerisinde ilçe kurulmas ve baz kanunlarda de ifliklik yap lmas hakk nda kanun do rultusunda tarih ve say l Resmi Gazete'de (mükerrer) yay nlanan karar gere i Ataflehir Belediyesi kurulmufl olup ; iki belediye aras nda tarihinde yap lan paylafl m, devir ve tasfiye ifllemleriyle devir ifllemleri tamamlanarak bu bölge içerisinde kalan alanlar Kad köy Belediyesi s n rlar ndan ayr lm flt r. 20

22

23 GENEL B LG LER GIS kapsam nda tutulan kadastro, imar, harita ve teknik altyap bilgileri ile MIS kapsam nda tutulan her türlü metinsel ( sim, adres, nitelikler, tahakkuklar, beyanlar vb..) veriler birlefltirilerek bir bilgiye tek bir kaynaktan ulafl lmas sa lanmaktad r. Yani harita ekranlar ndan sözel bilgilere, bilgi içerikli verilerden harita ekranlar na ulafl labilmekte hatta ayn anda kullan labilmektedir. Bu da kent bilgi sistemimizin bütünleflik yap s n n sonucudur. Kent bilgi sistemimizde, belediyelerin iç iletiflimini ve kurumlar aras elektronik iletiflimini sa lamakta ve izleme-ölçme-de erlendirme olana m z bulunmaktad r. ABS (Adres Bilgi Sistemi) Kad köy Belediyesi'nde gerçeklefltirilen Adres Bilgi Sistemi projesi, belediyenin temel bilgi kümelerinden biri olan tafl nmaz stokunun belirlenmesi iflidir. Bunu, saha tespit personelleri sahadan bilgi toplayarak gerçeklefltirirler. Bu proje ile tespit edilen tafl nmazlara birer kimlik numaras verilerek ak lland r lm fl say sal altl klarla iliflkilendirilir. Tüm gelir ve ruhsat servisleri, harita ile iliflkilendirilmifl olan tafl nmazlar kullan rlar. Bu flekilde verinin bir kez oluflturularak her yerden kullan lmas sa lanm fl olur. Yönetici Masas Yönetici Masas uygulamam z Kent Bilgi Sitemi'ne entegre bir uygulamad r. Bu uygulama, KBS kullan c lar taraf ndan girilengüncellenen tüm bilgileri, yöneticilerimizin önüne anlaml ve h zl bir flekilde getiren güçlü ve dinamik bir 'Karar Destek Uygulamas 'd r. Baflkan m z ve yöneticilerimiz bu uygulama ile belediye içerisindeki tüm hareketleri izlemektedirler. Bu uygulama Mali, dari, Teknik ve Sistem olarak 4 bölüme ayr flt r lm flt r. Kad köy Belediyesi'nde Ça r Merkezi Ça r Merkezi'nde iletiflimi profesyonel olarak yöneten uzman bir ekip 365 gün 08:00-20:00 saatleri aras nda vatandafllardan gelen istek ve önerileri karfl lamaktad r. Kiosk Belediyemiz s n rlar içerisinde ifllek ve korunakl noktalarda konumland rd m z kiosklar ile vatandafllar m z emlak, çevre, ilanreklam borçlar n kredi kart ile ödeyebilir ayr ca Kad köy Belediyesinin düzenledi i Süreyya Operas etkinliklerinin biletlerini kredi kart ile online alabilirler. Belediyenin düzenledi i etkinlikler ve kültür merkezlerindeki aktiviteler hakk nda bilgi alabilir, nöbetçi eczaneler gibi bilgilere eriflebilir, flikâyetlerini iletebilirler. Kiosklara eklenebilen yaz c ile yapt ifllemlerin dökümünü alabilir, kamera hizmetinden faydalan rlar. Kiosk eriflim noktalar Kad köy Belediyesi Kad köy Evlendirme Dairesi CKM (Caddebostan Kültür Merkezi) Bar fl Manço Kültür Merkezi Süreyya Operas Tepe Nautillus Ça r Merkezinde Verilen Hizmetler; Borç Bilgilerini Ö renme Kredi kart ile borç ödeme fllemler veya hizmetler hakk nda bilgi alma steklerin bildirilmesi Kad köy Belediyesi Ça r Merkezi'ne, vatandafllar nolu telefondan ulaflabilmektedirler. 22

24 Web Hizmetlerimiz (kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi web sayfas ile ihale ilanlar, meclis kararlar yay nlanmakta, istek ve flikayetler internet ortam nda al nmakta belediye içi ifllemler yine elektronik ortamda yürütülmektedir. GENEL B LG LER Ayr ca web sitemizden mar Durumu, Nikâh ve meclis canl yay n on-line olarak yap lmaktad r. Caddebostan Kültür Merkezi (www.ckm.gen.tr) CKM dâhilinde ki tiyatrolar, konserler ve vizyondaki filmlerle di er etkinlikler hakk nda ki detayl bilgilere bu siteden kolayca eriflim sa lanmaktad r. KÜLTÜR MERKEZLER NE A T WEB S TELER Halis Kurtça Kültür Merkezi (www.hkkm.gen.tr) Halis Kurtça Kültür Merkezi flash animasyonlar, her ay düzenli olarak güncellenen içeri i ile etkinliklerin ve kültür merkezlerimizin sanatseverlere Internet üzerinden tan t lmas amac ile tasarlanm flt r. Bar fl Manço Kültür Merkezi web sitesi (www.bmkm.gen.tr) Bar fl Manço Kültür Merkezi web sitesi flash animasyonlar, her ay düzenli olarak güncellenen içeri i ile etkinliklerin ve kültür merkezimizin sanatseverlere Internet üzerinden tan t lmas amac yla tasarlanm flt r. Ayr ca web sitesinde BMKM site ziyaretçilerinin etkinliklerden ve haberlerden sürekli haber olmalar durumu düflünülerek bir haberdar et bölümü mevcuttur. Süreyya Operas (www.sureyyaoperasi.org) Süreyya Operas dâhilindeki operalar, konserler ve di er etkinlikler hakk ndaki detayl bilgilere bu siteden kolayca eriflim sa lanmaktad r. Ayr ca bu siteden kredi kart ile on-line bilet sat fl yap lmaktad r. 23

25 GENEL B LG LER Sa l k Merkezlerine Ait Web Siteleri Sa l k Poliklini i (www.saglikpoliklinigi.org) Bu site Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve Sa l k Poliklini imizin hizmetlerini en iyi flekilde tan t lmas öncelikli olarak düflünülerek tasarlanm flt r. Sa l k Poliklini i Web sitesinde doktorlar m z, bölümler, tan birimleri, ambulans hizmetleri, projelerimiz, di er sa l k merkezleri, tan t m filmi gibi sa l k poliklini imizi ve hizmetlerini ayr nt l olarak anlatan sayfalar bulunmaktad r. Kullan c ile etkileflimli olarak çal flan ve kullan c lar n sürekli takip edebilece i bölümlerde eklenmifltir. Kad köy Belediyesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i (www.cocukpoliklinigi.org) Kad köy Belediyesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas çocuk sa l poliklini imizin hizmetlerinin en iyi flekilde tan t lmas, çocuk sa l konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak amaçlanarak tasarlanm flt r. A z ve Difl Sa l Poliklini i (www.dispoliklini i.org) Kad köy Belediyesi A z ve Difl Sa l Poliklini i için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas, A z ve Difl Sa l Poliklini imizin hizmetlerini en iyi flekilde tan t lmas, a z ve difl sa l konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak düflünülerek tasarlanm flt r. Diyabet Merkezi (www.diyabetmerkezi.org) Kad köy Belediyesi Diyabet Merkezi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas Diyabet Merkezimizin hizmetlerinin en iyi flekilde tan t lmas diyabet konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak amaçlanarak tasarlanm flt r. Üreme Sa l Dan flmanl Projesi (ureme.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve üreme sa l konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak amaçlanarak tasarlanm flt r. 24

26 Di er Web Siteleri Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi (eddm.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesini kurumsal kimli ini tafl mas ve engelli vatandafllar m z n yap lan hizmetler ve faaliyetler hakk nda bilgilendirilmesi amaçlanarak tasarlanm flt r. Yeni Umutlar Projesi (yeniumutlar.kadikoy.bel.tr) Yeni Umutlar Projesi2. (www.yeniumutlariki.com) Kad köy Belediyesi Kad köy de Yeni Umutlar Projesi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve Kad köy s n rlar içindeki uzun süreli ss z, kad nlar ve vas fs z gençler gibi istihdam aç s ndan dezavantajl grubun Kad köy Belediyesinin kendileri için haz rlad e itim ve sertifikasyon programlar hakk nda bilgi edinmesi amac ile tasarlanm flt r. GENEL B LG LER Engelsiz fl Ve stihdam Projesi (engelsizis.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Engelsiz fl ve stihdam projesi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve engelli vatandafllar m z n çal flma flartlar hakk nda ve çal flma yaflam ndaki haklar konusunda bilgilendirilmesi ve ifl olanaklar ndan haberdar olmas amaçlanarak tasarlanm flt r. Mahalle Evi (www.mahalleevi.com) Kad köy Belediyesi Kad köy de Mahalle Evi için haz rlanan web sitesi, Sa l kl Kent Planlamas kapsam nda, Mahalle planlamas yaparak mahalleye yönelik e itim, konut, yeflil alanlar, ticari alanlar ve toplum güvenli i gibi sa l kl yafllanma ve fiziksel aktivitelerden vatandafllar m z n bilgilendirilmesi amaçlanarak tasarlanm flt r. 25

27 GENEL B LG LER Kad köy Kent Konseyi (www.kadikoykonsey.org) Kad köy Kent Konseyinin foto raflar Yönetimi ve içerik giriflleri verilen e itim sonras nda Kültür Sosyal fller Müdürlü ü taraf ndan yap lmaktad r. Kad köy Kent Konseyinin iflleyifl yönergesine, çal flma gruplar na, güncel haberlere, toplant lar na, duyurular ve foto raflara da web sitesi arac l ile eriflilebilmektedir. Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve ö renci yurdu genel özellikleri hakk nda bilgi edinmek ve on-line olarak yurdumuza on baflvuru yap lmas amac ile tasarlanm flt r. E Kütüphane (www.kutuphane.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Portal arac l ile tek merkezden Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Muhtar Özkaya Kütüphanesi içeriklerine eriflim sa lanm flt r. Internet üzerinden kitap ad, yazar, konu bafll klar gibi anahtar kelimeler ile kitab n kütüphanede bulunup bulunmad on-line sorgulanabilmektedir. Kütüphaneler taraf ndan aç lacak kullan c Internet hesaplar ile Internet üzerinden kitap rezervasyonu yap lmas sa lanm flt r. Kad köy K z Ö renci Yurdu (www.kadikoybelediyesikizyurdu.com) Kad köy Belediyesi yüksek ö renim ö renci yurdu için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve ö renci yurdu genel özellikleri hakk nda bilgi edinmek amac yla tasarlanm flt r. Çocuk Yuvalar (cocukyuvasi.kadikoy.bel.tr) Belediyemize ait yuvalar n tan t lmas amac yla düzenlenmifl olan web sayfas nda kay t ifllemleri ile ilgili bilgilerin yan s ra çocuklar n yapm fl oldu u etkinlikler, geziler, y l sonu flenlikleri yer al r. 26 Kad köy Erkek Ö renci Yurdu (ogrenciyurdu.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi yüksek ö renim ö renci yurdu için haz rlanan web sitesi Kad köy

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

KONAK BELED YES DONANIM DURUMU

KONAK BELED YES DONANIM DURUMU PERSONEL DURUMU Müdür : Birimler Yetkilisi (Tekniker) : Donan m - Yaz l m - dari fller Birim Yetkilisi : 3 Memur : 2 fiirket eleman : 2 MÜDÜRLÜK filemler Müdürlü ümüz, Belediye çal flmalar n n, halk m

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı