KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: Santral Tel: web: KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2

3

4 Kendiniz için de il, ba l bulundu unuz ulus için elbirli i ile çal fl n z. Çal flmalar n en yükse i budur.

5 2009 y l nda da kent halk n n ortak ihtiyaçlar n karfl layarak, ola an belediyecilik faaliyetlerini eflitlik ilkesi do rultusunda tüm vatandafllar m za vermeyi sürdürdük. çinde bulundu umuz yeni dönemde, rutin hizmetlerin d fl nda, Butik Kad köy anlay fl yla mahalle, cadde, sokak baz nda vatandafl m z n isteklerine göre çal flmalar m za yön verdik.

6 Sevgili Kad köylüler, 2004 y l nda bafllad m z befl y ll k hizmet dönemimizi önemli yat r m, proje ve hizmetlere imza atarak sonland rd k. Sizlerin takdiri ile 2009 y l n n Mart ay nda yeni befl y ll k bir döneme bafllad k. Belediyecilik konusunda öncü ve lider olma anlay fl yla yolumuza devam ediyor, sizlere lay k olmak için çal fl yoruz y l nda da kent halk n n ortak ihtiyaçlar n karfl layarak, ola an belediyecilik faaliyetlerini eflitlik ilkesi do rultusunda tüm vatandafllar m za vermeyi sürdürdük. çinde bulundu umuz yeni dönemde, rutin hizmetlerin d fl nda, Butik Kad köy anlay fl yla mahalle, cadde, sokak baz nda vatandafl m z n isteklerine göre çal flmalar m za yön verdik. Kad köy genelinde tarihi dokular n korunmas, onar larak yaflat lmas ve gelecek nesillere aktar lmas amac yla Tarihi Çevre Proje çal flmalar m z n ilkini 'Tarihi çarfl n n' yeni stratejiler ve yeni bir model çerçevesinde 'canlanmas n ' sa lamak amac yla Kad köy Çarfl 'da uygulam flt k. Vatandafllar m zdan gelen talep do rultusunda benzer bir projeyi Rasimpafla-Yelde irmeni bölgesi için planlad k ve hayata geçiriyoruz. Vatandafl m z n istekleri do rultusunda hayata geçirmekte oldu umuz di er bir proje ise Noter Sokak' n Düzenlenmesi ve Güzellefltirilmesi Projesi. Sizlerden gelen talep do rultusunda soka n canlanmas n sa lamak amac yla birebir yapt m z toplant larla soka n düzenlenmesini belirledik, uygulamas na geçtik y l n n Mart ayında açt m z Çocuk A z ve Difl Sa l Poliklini i'nde, ücretsiz olarak tarama, tedavi koruyucu hekimlik hizmetleri vermeye devam ettik. Bu sene poliklinik bünyesinde oluflturdu umuz Difl Ameliyathane Ünitesi'nde fiziksel ve zihinsel engelli vatandafllar m z n her türlü difl tedavisini genel anestezi alt nda ücretsiz olarak yapt k. Kültürün ve sanat n merkezi olan Kad köy'de, 2007 y l n n Kas m ay nda sanat çocuklar n yaflant s n n parças haline getirmek, di er disiplinlerle koordineli olarak çok boyutlu ve çok uluslu düflünmesini sa lamak, sanatç yetifltirmekten çok sanata duyarl, estetik duygusu geliflmifl çocuklar n e itim almas n sa lamak amac yla Kad köy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'ni kurduk. Piyano, gitar, keman, ba lama ve vurmal çalg lar branfllar nda bafllatt m z ücretsiz müzik e itimi sayesinde çocuklar ile birlikte üretmenin keyfini yaflad k. Befl ayr branflta bafllatt m z müzik e itimine 2009 Ekim ay nda bu kez çocuklar m z n yarat c l klar n gelifltirecek dans, bale, drama, resim dallar ile halk müzi i korosunu da ekledik. Çocuklar m z n, e itim ve ö retimlerine katk da bulunmak, geleceklerini do ru bir flekilde yönlendirilmelerine destek olmak amac yla Dumlup nar Çocuk Etüt Merkezi'ni kurduk. Kütüphane, bilgisayar odas, internet kullan m - n n yan s ra SBS haz rl k kursu merkezde verilen hizmetler aras nda bulunmakta. Dumlup nar, Fikirtepe ve E itim mahallelerinde oturan çocuklar m z n tüm hizmetlerden ücretsiz olarak faydaland merkezimizin gördü ü yo un ilgi sonucu etüt merkezlerimizin say s n art rmaya karar verdik. Çevremize verdi imiz tahribat n azalt lmas amac yla Plastik Torbaya Hay r, Çevre Dostu Torba kullan yoruz slogan yla bir proje bafllatt k. Türkiye'de ilk kez, Belediye Meclisi'nden ç kart lan karar ile Kad köy ilçe s n rlar dahilinde, plastik torba kullan m na yasak getiriyoruz. Do ada yok olmalar uzun y llar süren, çevre kirlili inin en büyük kaynaklar ndan biri olan plastik pofletlerin kullan m yerine; ka t, bez torba ya da do ada çözünebilen do a dostu bio-bozunur poflet kullanmas için harekete geçtik. Sosyal ve kültürel anlamda geliflimini devam ettiren Kad köy'ün, her mahallesine kültür merkezi kazand r lmas anlay fl ndan hareketle Kad köy Belediye Meclis Binas ve Kozyata Kültür Merkezi'nin inflaat çal flmalar n bitirdik, 2010 y l n n ilk aylar nda hizmete açaca z. Yeni dönemim ilk y l n tamamlad m z flu günlerde birlikte çal flmaktan gurur ve k vanç duydu um gönüllülerimize, sivil toplum kurulufllar na, meslek odalar ile uzmanlar na, meclis üyelerimize ve baflar m z n as l sahibi siz de erli Kad köylülere yürekten teflekkür ederim. Av. Selami ÖZTÜRK Kad köy Belediye Baflkan BAfiKAN IN MESAJI

7

8 Ç NDEK LER BAfiKANIN SUNUfiU BELED YE MECL S KADIKÖY BELED YE BAfiKANI VE BAfiKAN YARDIMCILARI KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER I- GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON B- TAR HÇE, GÖREV,YETK ve SORUMLULUKLAR C- DAREYE L fik N B LG LER 1.Fiziksel Yap 2.Örgüt Yap s 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. nsan Kaynaklar 5.Sunulan Hizmetler 6.Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER III-FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER B R MLERE L fik N FAAL YET VE PROJE B LG LER 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri 2.Performans Sonuçlar Tablosu Mali Hizmetler Müdürlü ü Bilgi fllem Müdürlü ü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü Destek Hizmetleri Müdürlü ü Emlak ve stimlak Müdürlü ü Fen flleri Müdürlü ü Hukuk flleri Müdürlü ü mar ve fiehircilik Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü Özel Kalem Müdürlü ü Park ve Bahçeler Müdürlü ü Plan ve Proje Müdürlü ü Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü Sa l k flleri Müdürlü ü Teftifl Kurulu Müdürlü ü Temizlik flleri Müdürlü ü Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü Veteriner flleri Müdürlü ü Yap Kontrol Müdürlü ü Yaz flleri Müdürlü ü Zab ta Müdürlü ü MAL B LG LER 1.Bütçe Uygulama Sonuçlar 1.1.Bütçe Giderleri 1.2.Bütçe Gelirleri 2.Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar

9 BELED YE MECL S Selami Öztürk Baflkan CHP M. Nüvit fiahl o lu 1. Baflkan Vekili CHP Z. Aykut Da yeli 2. Baflkan Vekili CHP Hakan fiiflik CHP Mustafa Demircan CHP fi. Sunay Ak n CHP Serkan Acar CHP Arma an Özel CHP Gürsel Tekin CHP E. smail K z lgün CHP Hasan Gökp nar CHP Hürflehit Gürsoy CHP Mehmet Akdafl AKP 8

10 BELED YE MECL S Murat Antik CHP Fahrettin Kayhan CHP Tar k F rat CHP M. Nezih Deniz CHP Münir Alt ndafl CHP Mine Ege CHP Orhan Kahya AKP Süreyya Ensari CHP Mehmet Cevizlio lu CHP Mustafa Gökgöz CHP Vahit Hacalo lu CHP Hakk Kalkavan AKP Kas m Keskintafl CHP M. Nevzat Gül CHP S. Nurhan Kutman CHP Aslan Güzel CHP Hüseyin Özdemir CHP Mücella Genç AKP Gülçin Ergun CHP Cengiz Bora CHP E. Ayflen Gürer CHP Fahri Tekeflin CHP Fatih Kaya AKP Hulusi Özocak CHP Kamil U urlu CHP Cemal Sad ko lu CHP Mahmut Tanyol CHP Ali Aytemiz AKP Hatice Çalo lu CHP Hüseyin Ozan CHP N. Gülay Kurifl CHP rem Toprakkaya CHP Bünyamin Günal AKP 9

11 BAfiKAN VE BAfiKAN YARDIMCILARI Av. Selami Öztürk Belediye Baflkan Mustafa Demircan Baflkan Yard mc s Zekai Dede Baflkan Yard mc s Süreyya Ensari Baflkan Yard mc s Hulusi Özocak Baflkan Yard mc s 10

12 KADIKÖY LÇES BELED YE ENCÜMEN Mustafa Demircan Encümen Baflkan V. Münir Alt ntafl Encümen Üyesi Mehmet Cevizcio lu Encümen Üyesi Emine Ayflen Gürer Encümen Üyesi Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü Murat Dilek Arslan Fen flleri Müdürü 11

13 KADIKÖY LÇES MAHALLE MUHTARLARI Ersoy U ur Ac badem Mahallesi Yener Coflkun Bostanc Mahallesi Mehmet Selçuk Kutlu Caddebostan Mahallesi Zeynep Ayman Cafera a Mahallesi Ahmet Gediz Dumlup nar Mahallesi Sebahattin Güven E itim Mahallesi Mustafa Nuri Eren Erenköy Mahallesi Seralp Alp Fenerbahçe Mahallesi brahim Aktafl Feneryolu Mahallesi Halil Erdo an Fikirtepe Mahallesi Hayrettin Uysal Göztepe Mahallesi Ali Ekfli Hasanpafla Mahallesi Pelin fien Kozyata Mahallesi fiadan Batok Sahray cedid Mahallesi Taflk n Tuna Kofluyolu Mahallesi Emel Perk Suadiye Mahallesi Nazan Gürkan Merdivenköy Mahallesi Ergin Arafal Ondokuz May s Mahallesi Serap Çak r Tuncer Osmana a Mahallesi Okan Allüflo lu Rasimpafla Mahallesi Harika DeveliO lu Zühtüpafla Mahallesi 12

14 KADIKÖY BELED YES B R M MÜDÜRLER Figen fieno lu Bilgi fllem Müdürü A. fiule Yard m Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Nuray Keser Destek Hizmetleri Müdürü Bülent Turan Emlak ve stimlak Müdürü Murat Dilek Arslan Fen flleri Müdürü Cem Hondu Hukuk flleri Müdürü Erol Özyurt mar ve fiehircilik Müdürü Nurhan Arslan nsan Kaynaklar ve E itim Müdürü Tülin Ergüner Kültür ve Sosyal fller Müdürü Serpil Küçükkeskin Ça lar Mali Hizmetler Müdürü Kadriye Sa lam Özel Kalem Müdürü Güleser Orhan Park ve Bahçeler Müdürü fiule Onur Plan ve Proje Müdürü Cahit Tarhan Ruhsat ve Denetim Müdürü Zeynep Süzme Sa l k flleri Müdürü Ali Y ld r m Teftifl Kurulu Müdürü Hasan Tapan Temizlik flleri Müdürü Bülent Kad o lu Ulafl m Hizmetleri Müdürü Ali hsan Mete Veteriner flleri Müdürü Ömer Küçüksucu Yap Kontrol Müdürü Tahsin M. Hoflatar Yaz flleri Müdürü Hakk Ayd n Zab ta Müdürü 13

15

16 GENEL B LG LER

17 GENEL B LG LER A. M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ Yerel hizmetleri yerine getirmede ça dafl, kat l mc, saydam, de iflimci ve eflitlikçi bir anlay flla hareket eden, sürdürülebilir, insan odakl, h zl ve kent kimli ine uygun olarak hizmet sunmakt r. V ZYONUMUZ Türkiye de lider dünyada model bir belediye olmak. LKELER M Z Cumhuriyet de erlerine ba l l k, Çözüm odakl l k, nsan odakl l k, Güvenilirlik, Kat l mc l k, fieffafl k, Paylafl mc l k, Hoflgörülülük. B. YETK ve SORUMLULUKLAR Kad köy Belediyesi, 1855 y l nda fiehremaneti olarak kurulmufltur. lk olarak 11.Bölge ve 18.Daire ad n alan Kad köy Belediyesi'nin lk baflkan, Osman Hamdi Bey'dir. Meflrutiyet y llar ndaki ilk belediye reisli ini Moral zade Ali Bey'in yapt belediye, daha sonra Operatör Dr. Cemil Topuzlu'nun flehreminli inde ve mütareke y llar nda da Celal Esat Arseven'in reisli inde hizmetlerine devam etmifltir. fiehremaneti Binas Dünden Bugüne Belediye 1992 y l nda,bugünde ayn ifllevle yaflat lmakta olan bu binadan tafl narak Hasanpafla'da yeni yap lan merkez binaya yerleflmifltir. 23 Mart 1930'da ilçe olan Kad köy 1984 y l nda Büyükflehir'e ba l bir ilçe Belediyesi olarak yap land r lm flt r döneminde Osman H zlan döneminde Cengiz Özyalç n belediye baflkanl görevini yürütmüfltür.1984 lçe Belediyesi'nin kuruluflundan bu yana belediyede görev alan Av.Selami Öztürk 1.Dönem'de Meclis üyeli i,2.dönem'de Baflkan Yard mc l yapm flt r.3., 4.,5. ve 6. dönemde ise 2009 y l Mart ay nda yap lan seçimlerle Belediye Baflkanl görevini sürdürmektedir. 16

18 Kad köy Belediyesi'nin Görev ve Yetkileri Kad köy Belediyesi'nin görev ve yetkileri tarih 5393 say l 'Belediye Kanunu' ile belirlenmifltir. Bu kanunun 14. maddesi Belediye'nin görev ve sorumluluklar n afla daki flekilde tan mlamaktad r. Belediye, mahalli müflterek nitelikte olmak flart yla; mar, su ve kanalizasyon, ulafl m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sa l, temizlik ve kat at k; zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; flehir içi trafik; defin ve mezarl klar; a açland rma, park ve yeflil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yard m, evlendirme, meslek ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyükflehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalar n n inflaat ile bak m ve onar m n yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n karfl layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iflletebilir; kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem tafl yan mekânlar n ve ifllevlerinin korunmas n sa layabilir, bu amaçla bak m ve onar m n yapabilir, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden infla edebilir. Belediye, kanunlarla baflka bir kamu kurum ve kurulufluna verilmeyen mahallî müflterek nitelikteki di er görev ve hizmetleri de yapar veya yapt r r. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate al narak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandafllara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yafll, düflkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan, belediye s n rlar n kapsar. Belediye meclisinin karar ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Yetkileri: Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak. Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, emir vermek, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d fl ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do algaz, su, at k su ve hizmet karfl l alacaklar n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yapt rmak. Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzaklaflt r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular n iflletmek veya ifllettirmek. Toplu tafl ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulafl m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu tafl ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek. Kat at klar n toplanmas, tafl nmas, ayr flt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye s n rlar ve mücavir alanlar içerisinde tafl nmaz mallar almak, kamulaflt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. Borç almak, ba fl kabul etmek. Toptanc ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alan, yat liman ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç lmas na izin vermek. Vergi, resim ve harçlar d fl nda kalan ve miktar yirmibefl milyar Türk Liras na kadar olan dava konusu uyuflmazl klar n, anlaflmayla tasfiyesine karar vermek. Gayri s hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d fl mallar yoksullara vermek. Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. Hafriyat topra ve moloz döküm alanlar n ; s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl malarda çevre kirlili i oluflmamas için gereken tedbirleri almak. GENEL B LG LER 17

19 C. DAREYE L fik N B LG LER GENEL B LG LER 1. Fiziksel Yap MEKAN VE DONANIM Kad köy Belediyesi halk n ihtiyaçlar n karfl layacak, tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde araç donan m na sahiptir. Araç donan m listesi afla da ayr nt l olarak yer almaktad r ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DESTEK H ZMETLER FEN filer ÖZEL KALEM PARK VE BAHÇELER SA LIK filer TEM ZL K filer ULAfiIM H ZMETLER VETER NER ZABITA TOPLAM MÜDÜRLÜK ARAÇ SAYISI DORSE GOLF ARACI fi MAK NES KAMYON KAMYONET M N BÜS MOTORS KLET OTOBÜS OTOMOB L TOPLAM ARACIN C NS ARACIN SAYISI Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tafl nmazlar n kullan m durumlar na göre da l m afla daki tablo ve grafikte gösterilmifltir. N TEL YÜZÖLÇÜMÜ ORAN PARSEL SAYISI BELED YE H ZMET ALANI E T M TES S ALANI SPOR TES S ALANI SA LIK TES S ALANI YEfi L ALAN KONUT ALANI D N TES S ALANI SPAST K ÇOCUKLAR ALANI YOL + OTOPARK ÇEfiME + KUYU PAZAR YER (FENERYOLU) TOPLAM , , , , , , , , ,37 597, , ,76 0,32 0,02 0,20 0,11 0,04 0,11 0,04 0,12 0,03 0,00 0,01 1, Ulafl m Hizmetleri Müdürlü ü bünyesindeki atölye birimleri; Dizel araçlar, Benzinli araçlar, Frenhane, Elektrikhane, fl makineleri, Döflemehane, Demirhane, Kaportahane, Boyahane, Pompahane, Makashane, Ön Bak m, Lastikhane, Ya hane, Tamir Otosu, nflaat Elektrik ve nflaat Boya'd r. 18

20 Sa l k flleri Müdürlü ü'nün bünyesinde yer alan çocuk yuvalar m z afla daki tabloda gösterilmektedir. Bahriye Üçok Çocuk Yuvas Dursun Demirli Çocuk Yuvas Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvas smail Hakk Tonguç Çocuk Yuvas Mevhibe nönü Çocuk Yuvas TOPLAM YUVA Ö RENC SAYISI GENEL B LG LER Sa l k flleri Müdürlü ü bünyesinde bulunan hizmet binalar m z flu flekildedir: H ZMET B NALARIMIZ Sa l k Poliklini i (Diyabet-Çocuk Sa l ) A z ve Difl Sa l Poliklini i Çocuk Sa l Poliklini i Sa l k Poliklini i. MAHALLES E itim Mah. Feneryolu Mah. Feneryolu Mah. Dumlup nar Mah. Özel Kalem Müdürlü ü bünyesinde faaliyet gösteren hizmet binalar m z ise flu flekilde s ralayabiliriz. 19 May s Kültür Merkezi Caddebostan Kültür Merkezi Bar fl Manço Kültür Merkezi 75.Y l Halis Kurtça Kültür Merkezi Çocuk Halk Kütüphanesi Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi Caddebostan Butik Sanat Kütüphanesi. Gazete Kad köy Süreyya Operas Bar fl Manço Evi Kad köy Gençlik Merkezi K z Ö renci Yurdu Erkek Ö renci Yurdu Kofluyolu Mahalle Evi Dumlup nar Çocuk Etüd Merkezi Kalam fl Gençlik Merkezi Göztepe Çocuk Sanat Merkezi 19

21 Park ve Bahçeler Müdürlü ü bünyesinde yer alan hizmet alanlar ise flunlard r. GENEL B LG LER H ZMET ALANLARI SAYISI BULUNDU U MAHALLE Atölye 1 Kay flda (Ataflehir lçesi) Fidanl k 1 Özgürlük Park -Göztepe Parklar ve Yeflil Alanlar 98 Adet (Yaklafl k m2) Kad köy lçe S n rlar (4 Bölge) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü bünyesinde Fikirtepe Mah. s n rlar içerisinde Arama Kurtarma Depo Birimi, Medivenköy Mah. s n rlar içerisinde ise Elektrik ve Elektronik At k Merkezi ve Ambalaj At klar Toplama ve Ayr flt rma stasyonu bulunmaktad r. Sosyal Belediyecilik ilkesinden hiçbir zaman ödün vermeyen kurumumuz ücretsiz meslek edindirme kurslar yla ve sosyal kurumlar yla da halk m za sürekli hizmet vermektedir. Bu amaçla çal flan Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü'ne ba l hizmet binalar m z; Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi, Engelsiz fl ve stihdam Merkezi, Kad n Konuk Evi, Kad n Koordinasyon Merkezi, Sosyal Kooperatif Gelifltirme Merkezi, fiaflk nbakkal E itim ve Sosyal Destek Merkezi, Dumlup nar E itim ve Sosyal Destek E itim Merkezi 'dir. Veteriner flleri Müdürlü ümüz bünyesinde bulunan Geçici Hayvan Bak m Merkezi - Ataflehir lçesi sınırlarında Veteriner Afl ve Tedavi Merkezi ve Vektörle Mücadele Merkezleri ise Fikirtepe Mahallesi'nde bulunmaktad r. 2. Örgüt Yap s : Kad köy Belediyesi, Belediye Baflkan ve Belediye Baflkan 'na ba l dört belediye baflkan yard mc s ile görevini sürdürmektedir tarih ve 2009/70 meclis karar yla Baflkan yard mc l görevine Hulusi Özocak atanm flt r. Kurumumuz Belediye Baflkan Yard mc lar 'na ba l yirmi iki birim harcama yetkilisince idare edilmektedir. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Belediye Baflkanl 'nda görev yapmaktad r. Kad köy Belediyesi'nde 2008 y l nda 23 olan müdürlük say s tarih ve 2009/56 say l Belediye Meclis karar ile 2009 y l nda 22 müdürlü e inmifltir.bu meclis karar yla birlikte flletmeler Müdürlü ü Sa l k flleri Müdürlü ü ile; mevcut idari yap m zdaki Plan Proje Müdürlü ü ise mar ve fiehircilik Müdürlü ü ile birlefltirilmifltir.strateji Gelifltirme Müdürlü ü'nün ismi de ifltirilerek Plan ve Proje Müdürlü ü ad n alm flt r. Ayr ca Yap Kontrol Müdürlü ü kurularak; Yap Denetim Bürosu, skan Bürosu ve Beton Zemin Etüt Bürosu da bu müdürlü e ba lanm flt r. Zab ta Müdürlü ü, Teftifl Kurulu Müdürlü ü, Özel Kalem Müdürlü ü ve ç Denetçiler do rudan Belediye Baflkan 'na ba l olarak çal fl r. Di er müdürlükler ise ba l olduklar Baflkan Yard mc lar denetiminde Belediye Baflkan 'na ve Kad köy halk na karfl sorumluluklar n yerine getirmektedirler say l Büyükflehir Belediyesi s n rlar içerisinde ilçe kurulmas ve baz kanunlarda de ifliklik yap lmas hakk nda kanun do rultusunda tarih ve say l Resmi Gazete'de (mükerrer) yay nlanan karar gere i Ataflehir Belediyesi kurulmufl olup ; iki belediye aras nda tarihinde yap lan paylafl m, devir ve tasfiye ifllemleriyle devir ifllemleri tamamlanarak bu bölge içerisinde kalan alanlar Kad köy Belediyesi s n rlar ndan ayr lm flt r. 20

22

23 GENEL B LG LER GIS kapsam nda tutulan kadastro, imar, harita ve teknik altyap bilgileri ile MIS kapsam nda tutulan her türlü metinsel ( sim, adres, nitelikler, tahakkuklar, beyanlar vb..) veriler birlefltirilerek bir bilgiye tek bir kaynaktan ulafl lmas sa lanmaktad r. Yani harita ekranlar ndan sözel bilgilere, bilgi içerikli verilerden harita ekranlar na ulafl labilmekte hatta ayn anda kullan labilmektedir. Bu da kent bilgi sistemimizin bütünleflik yap s n n sonucudur. Kent bilgi sistemimizde, belediyelerin iç iletiflimini ve kurumlar aras elektronik iletiflimini sa lamakta ve izleme-ölçme-de erlendirme olana m z bulunmaktad r. ABS (Adres Bilgi Sistemi) Kad köy Belediyesi'nde gerçeklefltirilen Adres Bilgi Sistemi projesi, belediyenin temel bilgi kümelerinden biri olan tafl nmaz stokunun belirlenmesi iflidir. Bunu, saha tespit personelleri sahadan bilgi toplayarak gerçeklefltirirler. Bu proje ile tespit edilen tafl nmazlara birer kimlik numaras verilerek ak lland r lm fl say sal altl klarla iliflkilendirilir. Tüm gelir ve ruhsat servisleri, harita ile iliflkilendirilmifl olan tafl nmazlar kullan rlar. Bu flekilde verinin bir kez oluflturularak her yerden kullan lmas sa lanm fl olur. Yönetici Masas Yönetici Masas uygulamam z Kent Bilgi Sitemi'ne entegre bir uygulamad r. Bu uygulama, KBS kullan c lar taraf ndan girilengüncellenen tüm bilgileri, yöneticilerimizin önüne anlaml ve h zl bir flekilde getiren güçlü ve dinamik bir 'Karar Destek Uygulamas 'd r. Baflkan m z ve yöneticilerimiz bu uygulama ile belediye içerisindeki tüm hareketleri izlemektedirler. Bu uygulama Mali, dari, Teknik ve Sistem olarak 4 bölüme ayr flt r lm flt r. Kad köy Belediyesi'nde Ça r Merkezi Ça r Merkezi'nde iletiflimi profesyonel olarak yöneten uzman bir ekip 365 gün 08:00-20:00 saatleri aras nda vatandafllardan gelen istek ve önerileri karfl lamaktad r. Kiosk Belediyemiz s n rlar içerisinde ifllek ve korunakl noktalarda konumland rd m z kiosklar ile vatandafllar m z emlak, çevre, ilanreklam borçlar n kredi kart ile ödeyebilir ayr ca Kad köy Belediyesinin düzenledi i Süreyya Operas etkinliklerinin biletlerini kredi kart ile online alabilirler. Belediyenin düzenledi i etkinlikler ve kültür merkezlerindeki aktiviteler hakk nda bilgi alabilir, nöbetçi eczaneler gibi bilgilere eriflebilir, flikâyetlerini iletebilirler. Kiosklara eklenebilen yaz c ile yapt ifllemlerin dökümünü alabilir, kamera hizmetinden faydalan rlar. Kiosk eriflim noktalar Kad köy Belediyesi Kad köy Evlendirme Dairesi CKM (Caddebostan Kültür Merkezi) Bar fl Manço Kültür Merkezi Süreyya Operas Tepe Nautillus Ça r Merkezinde Verilen Hizmetler; Borç Bilgilerini Ö renme Kredi kart ile borç ödeme fllemler veya hizmetler hakk nda bilgi alma steklerin bildirilmesi Kad köy Belediyesi Ça r Merkezi'ne, vatandafllar nolu telefondan ulaflabilmektedirler. 22

24 Web Hizmetlerimiz (kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi web sayfas ile ihale ilanlar, meclis kararlar yay nlanmakta, istek ve flikayetler internet ortam nda al nmakta belediye içi ifllemler yine elektronik ortamda yürütülmektedir. GENEL B LG LER Ayr ca web sitemizden mar Durumu, Nikâh ve meclis canl yay n on-line olarak yap lmaktad r. Caddebostan Kültür Merkezi (www.ckm.gen.tr) CKM dâhilinde ki tiyatrolar, konserler ve vizyondaki filmlerle di er etkinlikler hakk nda ki detayl bilgilere bu siteden kolayca eriflim sa lanmaktad r. KÜLTÜR MERKEZLER NE A T WEB S TELER Halis Kurtça Kültür Merkezi (www.hkkm.gen.tr) Halis Kurtça Kültür Merkezi flash animasyonlar, her ay düzenli olarak güncellenen içeri i ile etkinliklerin ve kültür merkezlerimizin sanatseverlere Internet üzerinden tan t lmas amac ile tasarlanm flt r. Bar fl Manço Kültür Merkezi web sitesi (www.bmkm.gen.tr) Bar fl Manço Kültür Merkezi web sitesi flash animasyonlar, her ay düzenli olarak güncellenen içeri i ile etkinliklerin ve kültür merkezimizin sanatseverlere Internet üzerinden tan t lmas amac yla tasarlanm flt r. Ayr ca web sitesinde BMKM site ziyaretçilerinin etkinliklerden ve haberlerden sürekli haber olmalar durumu düflünülerek bir haberdar et bölümü mevcuttur. Süreyya Operas (www.sureyyaoperasi.org) Süreyya Operas dâhilindeki operalar, konserler ve di er etkinlikler hakk ndaki detayl bilgilere bu siteden kolayca eriflim sa lanmaktad r. Ayr ca bu siteden kredi kart ile on-line bilet sat fl yap lmaktad r. 23

25 GENEL B LG LER Sa l k Merkezlerine Ait Web Siteleri Sa l k Poliklini i (www.saglikpoliklinigi.org) Bu site Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve Sa l k Poliklini imizin hizmetlerini en iyi flekilde tan t lmas öncelikli olarak düflünülerek tasarlanm flt r. Sa l k Poliklini i Web sitesinde doktorlar m z, bölümler, tan birimleri, ambulans hizmetleri, projelerimiz, di er sa l k merkezleri, tan t m filmi gibi sa l k poliklini imizi ve hizmetlerini ayr nt l olarak anlatan sayfalar bulunmaktad r. Kullan c ile etkileflimli olarak çal flan ve kullan c lar n sürekli takip edebilece i bölümlerde eklenmifltir. Kad köy Belediyesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i (www.cocukpoliklinigi.org) Kad köy Belediyesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas çocuk sa l poliklini imizin hizmetlerinin en iyi flekilde tan t lmas, çocuk sa l konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak amaçlanarak tasarlanm flt r. A z ve Difl Sa l Poliklini i (www.dispoliklini i.org) Kad köy Belediyesi A z ve Difl Sa l Poliklini i için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas, A z ve Difl Sa l Poliklini imizin hizmetlerini en iyi flekilde tan t lmas, a z ve difl sa l konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak düflünülerek tasarlanm flt r. Diyabet Merkezi (www.diyabetmerkezi.org) Kad köy Belediyesi Diyabet Merkezi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas Diyabet Merkezimizin hizmetlerinin en iyi flekilde tan t lmas diyabet konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak amaçlanarak tasarlanm flt r. Üreme Sa l Dan flmanl Projesi (ureme.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Poliklini i için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve üreme sa l konusunun önemini site ziyaretçilerine anlatmak öncelikli olarak amaçlanarak tasarlanm flt r. 24

26 Di er Web Siteleri Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi (eddm.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Engelli Dan flma ve Dayan flma Merkezi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesini kurumsal kimli ini tafl mas ve engelli vatandafllar m z n yap lan hizmetler ve faaliyetler hakk nda bilgilendirilmesi amaçlanarak tasarlanm flt r. Yeni Umutlar Projesi (yeniumutlar.kadikoy.bel.tr) Yeni Umutlar Projesi2. (www.yeniumutlariki.com) Kad köy Belediyesi Kad köy de Yeni Umutlar Projesi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve Kad köy s n rlar içindeki uzun süreli ss z, kad nlar ve vas fs z gençler gibi istihdam aç s ndan dezavantajl grubun Kad köy Belediyesinin kendileri için haz rlad e itim ve sertifikasyon programlar hakk nda bilgi edinmesi amac ile tasarlanm flt r. GENEL B LG LER Engelsiz fl Ve stihdam Projesi (engelsizis.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Engelsiz fl ve stihdam projesi için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve engelli vatandafllar m z n çal flma flartlar hakk nda ve çal flma yaflam ndaki haklar konusunda bilgilendirilmesi ve ifl olanaklar ndan haberdar olmas amaçlanarak tasarlanm flt r. Mahalle Evi (www.mahalleevi.com) Kad köy Belediyesi Kad köy de Mahalle Evi için haz rlanan web sitesi, Sa l kl Kent Planlamas kapsam nda, Mahalle planlamas yaparak mahalleye yönelik e itim, konut, yeflil alanlar, ticari alanlar ve toplum güvenli i gibi sa l kl yafllanma ve fiziksel aktivitelerden vatandafllar m z n bilgilendirilmesi amaçlanarak tasarlanm flt r. 25

27 GENEL B LG LER Kad köy Kent Konseyi (www.kadikoykonsey.org) Kad köy Kent Konseyinin foto raflar Yönetimi ve içerik giriflleri verilen e itim sonras nda Kültür Sosyal fller Müdürlü ü taraf ndan yap lmaktad r. Kad köy Kent Konseyinin iflleyifl yönergesine, çal flma gruplar na, güncel haberlere, toplant lar na, duyurular ve foto raflara da web sitesi arac l ile eriflilebilmektedir. Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve ö renci yurdu genel özellikleri hakk nda bilgi edinmek ve on-line olarak yurdumuza on baflvuru yap lmas amac ile tasarlanm flt r. E Kütüphane (www.kutuphane.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi Portal arac l ile tek merkezden Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Muhtar Özkaya Kütüphanesi içeriklerine eriflim sa lanm flt r. Internet üzerinden kitap ad, yazar, konu bafll klar gibi anahtar kelimeler ile kitab n kütüphanede bulunup bulunmad on-line sorgulanabilmektedir. Kütüphaneler taraf ndan aç lacak kullan c Internet hesaplar ile Internet üzerinden kitap rezervasyonu yap lmas sa lanm flt r. Kad köy K z Ö renci Yurdu (www.kadikoybelediyesikizyurdu.com) Kad köy Belediyesi yüksek ö renim ö renci yurdu için haz rlanan web sitesi Kad köy Belediyesinin kurumsal kimli ini tafl mas ve ö renci yurdu genel özellikleri hakk nda bilgi edinmek amac yla tasarlanm flt r. Çocuk Yuvalar (cocukyuvasi.kadikoy.bel.tr) Belediyemize ait yuvalar n tan t lmas amac yla düzenlenmifl olan web sayfas nda kay t ifllemleri ile ilgili bilgilerin yan s ra çocuklar n yapm fl oldu u etkinlikler, geziler, y l sonu flenlikleri yer al r. 26 Kad köy Erkek Ö renci Yurdu (ogrenciyurdu.kadikoy.bel.tr) Kad köy Belediyesi yüksek ö renim ö renci yurdu için haz rlanan web sitesi Kad köy

Çocuklar gelece imizin güvencesi yaflama sevincimizdir. Bugünün çocu unu yar n n büyü ü olarak yetifltirmek hepimizin insanl k görevidir.

Çocuklar gelece imizin güvencesi yaflama sevincimizdir. Bugünün çocu unu yar n n büyü ü olarak yetifltirmek hepimizin insanl k görevidir. Çocuklar gelece imizin güvencesi yaflama sevincimizdir. Bugünün çocu unu yar n n büyü ü olarak yetifltirmek hepimizin insanl k görevidir. Kad köy bir kültür sanat kenti olmaya bafllad. Belediyemize ait

Detaylı

Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam

Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil! stikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Çocuklar m z n, e itim ve ö retimlerine

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çeşme Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü; Çeşme Belediye Başkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 120.757.000,00TL dir. İfadesi Madde 2- Belediye birimleri için (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

KONAK BELED YES. IV - KURUMSAL KAB L YET ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A - Üstünlükler B - Zay fl klar C - De erlendirme. V - ÖNER ve TEDB RLER

KONAK BELED YES. IV - KURUMSAL KAB L YET ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A - Üstünlükler B - Zay fl klar C - De erlendirme. V - ÖNER ve TEDB RLER I- GENEL B LG LER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki Görev ve Sorumluluklar C - dareye liflkin Bilgiler 1 - Fiziksel Yap 2 - Örgüt Yap s 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 - nsan Kaynaklar 5 - Sunulan Hizmetler

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür

Detaylı

MALi YILI. KESiN HESABI

MALi YILI. KESiN HESABI MALi YILI KESiN HESABI Ç NDEK LER zmir Büyük ehir Belediyesi Encümen Karar G DERLER KES N HESAP CETVELLER... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Aç klamas... 03 Kurumsal S n fland rmaya Göre Bütçe Giderleri

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MADDE 1- Bursa

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼

E S H O T )GPGN /¼F¼TN¼Û¼ E S H O T Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ç NDEK LER 1. MECL S HEYET NE YAZILAN YAZI 1 2. DARE ENCÜMEN KARARI 2

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü

MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Muhasebe Yetkilisi : 1 Birim Yetkilisi : 3 Birim Yetkilisi Yard mc s : 5 Memur : 99 fiirket Eleman : 59 flçi : 1 2007 y l içerisinde, Karaba lar, Eskiizmir, Yeflilyurt ve Gültepe

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı