Enflasyon ve Maliye Politikası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enflasyon ve Maliye Politikası"

Transkript

1 1 Enflasyon ve Maliye Politikası

2 Tanım: Cari fiyat seviyesinde toplam talebin toplam arzdan fazla olmasıdır. P TT > TA Enflasyon belli bir ekonomide belirli bir dönemde fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır. Enflasyon ve Maliye Politikası Toplam talebin toplam arzı aşmasından ya da, Maliyet artış eğilimlerinden kaynaklandığı iddiası bulunmaktadır. Gerek klasik iktisatçılar gerekse Keynesyen iktisatçılar mal ve hizmet talebinin, mal ve hizmet arzına göre daha fazla olmasının enflasyona yol açtığında birleşmektedirler. Ancak bu fazlalığa neden olabilecek kaynaklar arasında farklı düşüncelere sahiptirler. 2

3 KLASİKLER VE KEYNESYEN DÜŞÜNCEDE ENFLASYONUN SEBEBİ Klasik ekonomistlere göre, klasik miktar kuramı (M*V=P*T) varsayımı altında bir ekonomide talep miktarının arz miktarını aşmasına yol açan neden para miktarındaki değişiklik iken, Keynesyenlere göre enflasyona neden olan öğe, gelirin tüketime ayrılan kısmıdır. Keynesyenlere göre, para miktarındaki değişiklikler, doğrudan harcamalar üzerinde değil, faiz oranını ve bu yolla yatırım harcamalarını etkilemektedir. Para arzındaki artış, toplam talebe yansıdığı oranda, tam istihdama ulaşıncaya kadar üretimi artırmakta, o noktadan sonra fiyatlar genel düzeyini yükseltmektedir. 3

4 Talep Enflasyonu Bir ekonomide gerek toplam gerekse sektörel olarak mal ve hizmet talebinin arz tarafından karşılanamaması durumunda ortaya çıkan enflasyona talep enflasyonu denmektedir. Nedenleri: Açık bütçeler Para arzı artışı Kaydi para I > S 4

5 Talep Enflasyonu TA P 2 P 1 TT 2 TT 1 Y o Y 2 Talep Enflasyonu 5

6 MONETARİST GÖRÜŞ Talep enflasyonu ile ilgili diğer bir görüş ise, enflasyonun her yerde ve her zaman parasal bir olay olduğunu ileri süren ve enflasyonun sürekliliğini para arzındaki artışlara bağlayan monetarist görüştür. Temelde klasik miktar kuramına dayanan bu görüşe göre, enflasyonun nedeni bir ekonomide para arzının üretim miktarından daha hızlı artmasıdır. 6

7 Maliyet Enflasyonu Üretim girdileri içine giren kalemlerin birinde, bir kaçında veya hepsindeki fiyat yükselmelerinin genel fiyat düzeyini yükseltmesi ile oluşan enflasyondur. 7

8 Maliyet Enflasyonu Maliyet enflasyonu nedenleri, faktör ve mal piyasalarındaki serbest rekabetten uzak ilişkilere dayandırılmaktadır. Bu yaklaşımı savunanlara göre, ücret ve fiyatların belirlendiği kurumsal çerçevenin ayrıntılı bir incelemesi yapılmadan enflasyonun açıklanması mümkün değildir. Tekelleşme eğilimlerinin, Güçlü sendikaların bulunduğu bir ekonomide ücretleri ve karları artırma çabalarının yarattığı fiyat yükselişleri söz konusu olmaktadır. 8

9 Maliyet Enflasyonu P TA 2 Nedenleri: TA 1 Ücret artışları Kar marjını yükseltme P 2 Vergilerdeki artışlar Faiz oranlarının artışı P 1 TT Döviz kuru artışı İklim şartları ve doğal afetler Y 2 Y 1 Y Yurtdışından alınan hammaddelerin fiyatlarının artması 9

10 Fiyat Enflasyonu (Yapısal Enflasyon) Bu enflasyon esasında talep enflasyonunun bir özel şeklidir. Ekonominin yapısından kaynaklanan bir enflasyon çeşididir. Tam rekabet şartlarının olmaması, tüketicilerin örgütlenmemesi, baskı gruplarının yeterince etkili olamaması gibi nedenlerle bazı mal ve hizmetlerin fiyatları normal fiyatın çok üzerinde (arz-talep dengesi dışında) belirlenebilir. Bu fiyatlar genel fiyat seviyesini yükselterek enflasyona sebep olabilir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülür. Örneğin, çimento, demir, petrol ürünlerine olan talep çok yüksek olduğundan bunların fiyatları enflasyona sebep olabilir. 10

11 Enflasyonun Etkileri Enflasyon ve Tasarruf Hacmi Enflasyon ve Kaynak Kullanımı Enflasyon ve Dış Ticaret İlişkisi Enflasyon ve İstihdam Hacmi Enflasyon ve Gelir Dağılımı Enflasyon ve Firmalar 11

12 Enflasyon ve Tasarruf Hacmi (1) Bir ülkede iç tasarruflar zorunlu ve gönüllü tasarruflardan oluşmaktadır. Fiyatlar genel seviyesi arttığında kişiler aynı gelirleriyle daha az mal alabileceklerdir. Yani sabit gelirlilerin satınalma güçleri azalacaktır. Bu gelir kaybı, devletin gelirlerinin artması veya nakit para tutanların satınalma güçlerini transfer etmesi anlamına gelecektir. Bu zorunlu tasarrufa enflasyon vergisi denmektedir. 12

13 Enflasyon ve Tasarruf Hacmi (2) 13 Ilımlı bir enflasyon toplam tasarrufları artırıcı bir etki yapabilir. Ilımlı bir enflasyon milli gelirin kişiler arasında dağılımını, genellikle, girişimciler sınıfı lehine değiştirir. Bu sınıfın tasarruf eğilimi yüksektir. Bu nedenle S I dönüşebilir, bu da ekonominin üretken kapasitesini arttırabilir. Yüksek enflasyon durumunda ise durum böyle olmaz. Spekülatif yatırımlar artar. Reel yatırımlar gerçekleşmez.

14 Enflasyon ve Kaynak Kullanımı Enflasyon ortamında tüketim harcamaları artar. Yatırımlar azalır. Spekülatif yatırımlar artar, kaynaklar rasyonel kullanılmaz. Dolayısıyla enflasyonist ortamda kaynakların etkin kullanılması giderek güçleşir. 14

15 Enflasyon ve Dış Ticaret İlişkisi Enflasyon ekonominin ithalat eğilimini yükseltici yönde etkiler. İthalat ucuz, ihracat pahalı hale gelir, dış ticaret açığı büyür. 15

16 Enflasyon ve İstihdam Hacmi Philips Eğrisi Enflasyon (Kısa Dönem) İşsizlik = İstihdam 16

17 Enflasyon ve Gelir Dağılımı Sabit gelirliler Emek geliri elde edenler Memurlar, işçiler, Gelir transferi Değişken gelir elde edenler Sermaye geliri Elde edenler Ticaretle uğraşanlar Gelir dağılımı olumsuz etkilenir. Çünkü emek geliri elde edenlerin gelirleri fiyat hareketlerini takip edememektedirler. Sermaye geliri ise fiyat hareketlerine göre hareket ederler. Yoksullardan Varlıklılara doğru gelir transferi söz konusudur. 17

18 Enflasyon ve Firmalar Enflasyon, firmaların alacaklarını yok eder, borçlanmalarını güçleştirir, borç vadelerini kısaltır, üretimi azaltmaya yol açar. 18

19 Enflasyonla Mücadele Neden Gereklidir? Nispi fiyat yapısını bozarak kaynak dağılımının sapmasına neden olur. Gelir ve servet dağılımının değişmesine neden olmaktadır, Kişileri üretim ve kâra geçiş süreleri uzun olan yatırımları gerçekleştirme fikrinden uzaklaştırır Spekülatif yatırımları cazip hale getirir. 19

20 Enflasyonla Mücadele Neden Gereklidir? Yatırımların dönemler arası dalgalanmasına neden olacağından ekonomik büyüme açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Devalüasyon yapılmaz ise ithalat artışları ödemeler bilançosu sorunlarına yol açarak belirsizlik nedeniyle yabancı sermaye girişini de engelleyecek dış şoklara karşı daha kırılgan olacaktır. 20

21 Enflasyonla Mücadelede göz önünde Bulundurulacak Hususlar Enflasyon Boşluğu ve Hesaplanması Toplam Arz ve Toplam Talebin İncelenmesi Enflasyonun Kaynağını Belirlemek 21

22 Enflasyon Boşluğu ve Hesaplanması TH Y=C+I+G+X-M Enf.Boşluğu Y* Y f Y 22

23 Toplam Arz ve Toplam Talebin İncelenmesi Toplam Arz Yetersizlik Toplam Talep Fazlalarının Kaynakları - Üretim kapasitesi - Devlet Harcamaları açık bütçe ile finanse edilmiş olabilir - Kapasite tam kullanılmakta - C olabilir - İklim şartları olumsuz - M s (Kaydi para) 23 - W maliyetleri o da maliyet enflasyonu oluşturmuş olabilir

24 Enflasyonun Kaynağını Belirlemek -Talep -Fiyat -Maliyet Enflasyon 24

25 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm 1- TT TA düzeyine indirilebilir. 2- TA TT düzeyine indirilebilir. Birinci durum kısa dönem istikrar politikası ile ikinci durum uzun dönem istikrarlı kalkınma ile olur. 25

26 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası (Keynesyen Çözüm) Bütçe Politikası Bütçenin giderlerini azaltmak (Denk veya fazla bir bütçe yapılmalı) G (Tr ) >>>T sabit Bütçenin gelirlerini arttırmak T >>>> G sabit Hacimce daha küçük bir bütçe hazırlamak Denk fakat küçük bir bütçe oluşturmak Denk bütçelerde enflasyonisttir. (Denk Bütçe Çarpanı=1) 26

27 Kısa dönemde; 27 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm Kamu harcamalarını azaltmak gerekmektedir; Mal ve hizmet alımına yönelen harcamaların kısılması gerekir. Cari harcama ve yatırım harcaması olarak ifade edilebilecek kısıntılardan en kolay olanı yatırım harcamalarının kısılmasıdır. Kamu transfer harcamalarında kısıntıya gitme olasılığı da sınırlıdır. Bir diğer alternatif kamu harcamalarında verimliliği artırıcı önlemler alarak ekonominin üretim kapasiteasini artırmak için tıkanıklık gösteren üretim alanlarına mali yardımlar bulunmak şeklinde olabilir.

28 Enflasyonla Mücadelede Kamu Harcamaları (G) Politikası Reel Harcamalar Transfer Harcamaları Yatırım H. Cari H. Sosyal Transferler Faiz Ödemeleri İktisadi Gayeli Mali Yardımlar 28

29 Yatırım Harcamaları Yatırım Harcamaları üretim kapasitesini belirlemede etkin olan bir harcama türüdür. Uzun vadeli altyapı yatırımlarından oluşmaktadır. Bunların kısılması talebi daraltır. Politik olarak bunların kısılması daha kolaydır. Ancak uzun dönemde üretim kapasitesini arttırmadığında toplam arz-toplam talep açığı giderek artar. 29

30 Cari Harcamalar Bunlar personel harcamaları ve diğer cari harcamalardan oluşur. Personel harcamalarını kısmak çok zordur. Diğer cari harcamaların kısılması ise verimliliği azaltmaktadır. Dolayısıyla enflasyonla mücadele edilirken bu noktalara dikkat edilmelidir. 30

31 Sosyal Transferler Sosyal transferler genellikle gelir dağılımını düzeltmek için emekli, dul ve yetimlere yapılan ödemelerdir. -Yeşil Kart Uygulaması -İşsizlik Sigortası Fakir (düşük gelirli) kesimin marjinal tüketim eğilimi yüksek olduğundan sosyal transfer harcamalarının kısılması toplam talebi anında kısabilir (büyüklüğü nisbetinde) Ancak bu da sosyal devlet anlayışı ile çelişmektedir. 31

32 İktisadi Gayeli Mali Yardımlar Görev zararlarından dolayı, KİT lere yapılan yardımlar, SG Kuruluşlarına yapılan ödemeler (transferler), yatırım teşvikleridir. KİT lerin özelleştirilmesi, SG Kurumlarının yeniden yapılandırılması ile transfer harcamaları azaltılabilir bu da TT kısar. Ancak yatırım teşviklerini kısmak güçtür. Çünkü siyasi partiler ile bu teşvikleri alanlar arasında çıkar ilişkileri mevcut olabilir. Teşvikler bölgelerarası kalkınmayı sağlama, döviz kazandırıcı sektörleri avantajlı hale getirme, üretimin teşvik edilmesi gibi amaçlarla verilmekte ancak çoğu krediler geri dönmemektedir. 32

33 Faiz Ödemeleri 33 Transfer harcamalarının en büyük kalemi faiz ödemeleridir. İç ve dış borçların miktarı arttıkça, vadeleri kısaldıkça faiz oranı da artmaktadır. Borç bir güven meselesidir. Enflasyona karşı mücadelede faiz ödemelerine hiç dokunulmamaktadır. Çünkü bu kalemde bir tereddüt devletin borçlanma kabiliyetini azaltır. Faizleri yükseltir.

34 Enflasyonla Mücadelede Kamu Harcamaları Politikasındaki Güçlükler Savunma giderlerini kısmak güçtür Nüfusun artması ilave kamu harcaması gerektirdiğinden G kısmak güçtür. Siyasal faktörler G kısılmasında güçlükler doğurmaktadır. Sosyal devlet anlayışı nedeniyle sosyal transferleri kısmak güçtür. 34

35 Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası: Keynesyen Çözüm Kamu gelirlerini artırmak; Ya yeni vergiler koyarak ya da vergi oranlarını artırarak vergi gelirlerini artırmak bir politika seçeneğidir. Gelir vergisi enflasyonla mücadele açısından güvenilir bir vergidir. Ancak üst ve alt gelir gruplarına ilişkin etkileri dikkate alınmalıdır. Tüketim vergilerine bakışla tüketimi azaltmak açısından daha etkinsizdir zira gelir vergisi bir ölçüde tasarruflardan ödenmektedir. Gider vergilerinin daraltıcı etkisinin eşit hasılat sağlayan gelir vergilerine göre daha fazla olduğu savunulmaktadır. Mali ilüzyon nedeniyle direnç ile karşılaşması da gelir vergilerine bakışla daha az olmaktadır. Servet vergilerinin enflasyonla mücadelede kullanılması sınırlı seviyede kalmaktadır. 35

36 Enflasyonla Mücadelede Vergi Politikası Enflasyonla mücadelede uygulanacak vergi politikası toplam talebi kısıcı yönde etki yapması için vergi oranlarının arttırılması veya vergilendirilmeyen konu ve mükelleflerin vergilendirilerek ekonomideki likiditenin azaltılmasını sağlamalıdır. Uzun dönemde ise seçici vergi politikaları ile toplam arzı artırıcı vergi ayarlamaları yapılmalıdır. 36

37 Enflasyonla mücadelede vergi politikasının kullanılmasında bazı güçlükler vardır Vergilerin artırılması vergi mükellefleri tarafından tepki ile karşılanır. Mükellef ödediği verginin miktarını nazarı dikkate alır. Vergi kanunlarında değişiklik yapmak kolay değildir. Vergilendirmede ekonomik veya siyasi sınıra ulaşılmışsa değişiklik kolay olmaz. Zamanlama çok önemlidir. Bütçe dengesi bozulabilir. İş hayatı vergilerdeki değişimden olumsuz etkilenir. Vergi mükelleflerinin vergiye karşı tepkileri gelir ve ikame etkileridir. Gelir etkisi oluşturacak şekilde ayarlamalar yapılmalıdır. Geçmiş yıl deneyimlerinden, bilimsel çalışmalardan yararlanılarak bu tepkiler minimuma indirilebilir. 37

38 Vergi Türleri ve Enflasyonla Mücadele Gelir vergisi Kurumlar vergisi Gider vergileri Servet vergileri 38

39 Gelir vergisi Artan oranlı gelir vergisi enflasyonu önlemede kullanılan en etkin vergi türüdür. Bu vergi aynı zamanda adaletli gelir dağılımının sağlanmasında da en önemlidir. Artan oranlı gelir vergisinin enflasyonla mücadelede etkin olmasının sebebi enflasyon dönemlerinde yüksek gelir elde edenlerin daha büyük bir oran ile vergilendirilerek talebi düşürme etkisinin olmasıdır. Kaynaktan kesme ve peşin vergi uygulamaları ile de anti enflasyonist gücü artmaktadır. Ayırma ilkesi ile ücret geliri ile sermaye gelirleri farklı vergilendirildiğinden farklı ayarlama yapılmasına imkan vermektedir. 39

40 Gelir vergisi Gelir vergisinin enflasyonla mücadelede kullanılmasında iki noktada dikkatli olunmalıdır. 1-Yüksek gelir elde edenlerin tasarruf eğilimleri yüksek olduğundan bunların karşılaştıkları marjinal vergi oranı yükseldikçe, yatırımlara ayıracakları kaynaklar azalmaktadır. Bu da uzun dönemde üretim kapasitesini azaltabilir. 2- Düşük gelire sahip mükelleflerin karşılaşacakları marjinal veri oranının artması bu kesimin marjinal tüketim eğilimi yüksek olması nedeniyle vergi yükleri artacak bu da gelir dağılımını adaletsiz hale getirebilecektir. 40

41 Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi yeni yatırım fonlarını kıstığı ve beklenen geliri azalttığı için genel etkisi bakımından yatırımları kısıcıdır. Kurum hissedarlarının gelirlerini de azaltacağından harcamaları da kısıcı etkisi vardır. Kurumlar vergisi gelir vergisine kıyasla konjonktüre uyma ve olumlu sonuç verme imkanı daha düşüktür. Çünkü bu vergi genelde düz oranlıdır. Bu küçük ölçekli kurumları daha yüksek vergi baskısı altına sokacaktır. Bu verginin yansıtılıp yansıtılmamasına göre sonuçları da farklı olacaktır. 41

42 Kurumlar Vergisi Yansıtılması halinde vergiler tüketicilere yüksek fiyat olarak ödetilecek ve gider vergilerine benzeyecektir. Yansıtılması az ise bu durumda kurum hissedarlarının harcanabilir geliri azalacağından tüketimi kısıcı olabilir. Ancak kurum hissedarlarının yüksek gelir elde edenler oldukları dikkate alındığında tasarrufları azalacağı ve yatırım imkanları azalacağı sonucuna varılabilir. Ülkemizde kurumlar vergisinin enflasyonla mücadele göz önünde tutularak dizayn edilmiştir. Tek oranlı olması ve toplam vergiler içinde payının nispeten daha küçük olması enflasyonla mücadelede etkisini azaltmaktadır. 42

43 Gider Vergileri Gider vergileri tüketicilerin harcamaları üzerinden alındığından, toplam talebi kısmakta ve enflasyonla mücadelede etkin araçlardan birisidir. Bu vergiler dolaylı vergiler olup, mükellefler arasında bir ayırım yapmamaktadır. Özellikle zorunlu tüketim mallarından alınan vergiler gelir dağılımını çok olumsuz etkilemektedir. Çünkü düşük gelirli insanlar gelirlerinin tamamına yakınını zorunlu tüketime ayırmakta, yüksek gelir elde edenler ise gelirlerinin daha küçük kısmını tüketime ayırdıklarından dolayı vergide adalet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 43

44 Gider Vergileri 44 Bunu önlemek için lüks tüketim malları üzerine daha yüksek oranlı gider vergileri konarak adalet ilkesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bir diğer nokta ise gider vergilerinin fiyatları yükselterek enflasyonist etki oluşturmasıdır. Eğer kamu harcamaları sabit kalırsa bu etkinin önemli olmayacağıdır. Çünkü vergiler bir defalık artışı, enflasyon ise

45 Gider Vergileri ile Gelir Vergisinin Enflasyonu Önlemede Etkinliği 1- Gider vergileri ödeme anında etkisini göstermekte gelir vergileri ise bir yıl sonra ödeneceğinden daha az etkilidir. -- Peşin vergi, kaynaktan kesme 2- Gider vergilerini, direkt tüketicilerin ödemesine karşılık gelir vergilerinin mükellefleri, en az geçim indirimi, istisna ve muafiyet gibi düzenlemelerden dolayı bazen daha az vergi ödemektedir. Dolayısıyla gider vergileri daha etkili olmaktadır. 3- Gider vergileri daha çok dar ve sabit gelirliler üzerinde etkili olduğundan, gider vergilerindeki artış bu kesimin satın alma gücünü azaltacağından TT i kısması daha kolaydır. 4- Gider vergileri malın fiyatına eklendiğinden bu vergilere olan tepkiler gelir vergisine nazaran daha azdır. 5- Gider vergileri doğrudan tüketim hacmini etkilerken, gelir vergileri tasarruf e tüketimi birlikte etkiler. 6- Gelir vergilerinin gider vergilerine karşı tek üstünlüğü artan oranlı olmasıdır. 45

46 Servet Vergileri Servet vergileri genellikle yansıtılmayanı ve konjonktürel esnekliği düşük olan vergilerdir. Bu nedenle enflasyonu önleyici bir politika olarak etkinliği oldukça düşüktür. Yüksek gelire sahip kişilerden alındığı için de tüketimi kırıcı etkisi azdır. Ülkemizde uygulanan servet vergileri daha çok gelir elde etmek ve gelir dağılımını dengelemek için alınmaktadır. 46

47 Enflasyonla mücadelede Borçlanma Politikası Borçlanma günümüz devlet anlayışında normal kamu geliri sayılmaktadır. Enflasyonla mücadelede borçlanma politikası likidite fazlasının piyasadan çekilmesi temeline dayanmaktadır. Borç politikasının enflasyonla mücadelede başarılı olması borçlanmanın kimlere yapıldığı, ihraç edilecek borç senetlerinin tipi, vadesi, faiz 47

48 Devlet enflasyonla mücadele için kişi ve firmalardan borçlanırken bu borçlanma ile tüketimin kısılması oranında başarılı olacaktır. Bu başarıyı artırmak için; Kişi ve Firmalara Borçlanma Devlet tahvili mümkün olduğunca kişilere satılmalı ve bu kişilerin tüketimlerini azaltmalıdır. Ayrıca vadede uzun olmalıdır. Bu da ödenek faiz oranına bağlıdır. Bu gelirlerin vergi istisnası sağlanması başa başın altında ihraç etmesi vb. 48

49 Ticari Bankalara Borçlanma Enflasyonla mücadele için asıl amaç toplam talebi azaltmak için tüketime gidecek fonları azaltmaktır. Bu nedenle de borçlanmaya gidildiğinde bu amaç göz önünde tutulmalıdır. Eğer devlet ticari bankalardan borçlanırsa bu bankaların kaydi para oluşturmasından dolayı enflasyonu arttırıcı etki yapar. Ülkemizde iç borçlanmanın asıl amacının enflasyonla mücadele değil kamu finansman açığını kapatmak için yapıldığından dolayı enflasyonla mücadele başarılı olamamıştır. 49

50 Emisyon Enflasyonun yaşandığı bir ortamda merkez bankasına borçlanmanın hiçbir daraltıcı etkisi yoktur. Aksine devlet borçlanmayla elde ettiği geliri harcadığından para arzı artacak, enflasyon hızlanacaktır. 50

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN: Doç. Dr. SAMİ TABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi Volume 3 Number 4 2012 pp. 123-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi S. Çağrı Esenera Mine Binişb Özet: 1980'li yılların başından itibaren

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORANSAL YAPI VE VERGİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜKETİM VE TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORANSAL YAPI VE VERGİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜKETİM VE TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KATMA DEĞER VERGİSİNDE ORANSAL YAPI VE VERGİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜKETİM VE TASARRUFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ I. Giriş Dr. Fatih SARAÇOĞLU * Vergilendirmede adaletin sağlanması bakımından

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMINDA YAŞAMAK

DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMINDA YAŞAMAK DÜŞÜK ENFLASYON ORTAMINDA YAŞAMAK Tarihsel bir perspektif içinde baktığımızda Türkiye de 1930 lu yıllardan bu yana fiyat istikrarı sağlanamamış ve enflasyon oranları sürekli değişkenlik göstermiştir. 70

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi

Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak Doç. Dr. Harun Öztürkler 1. Giriş Tasarruf klasik okuldan

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı