Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol"

Transkript

1 Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn mantýðýný anlamýyorum dedi. 15 yýldan beri düþünce ve yayýnlama özgürlüðü komitesinin Türkiye tensilcisi olduðunu belirten Zarakolu, Bunun dýþýnda iki yýl önce Ankara da düzenlenen 5 inci ulusal yayýn kongresinde düþünce ve yayýmlama özgürlüðü komitesinin baþkanýydým. Bu toplantýda üye, komiser üye, yayýncýlar ve yazarlardan ve avukatlardan oluþan bir komitem idi. Burada kanunlarý tartýþtýk, bir kýsým deðiþiklikler yapýlmasý noktasýnda ortak bir fikir oluþturmaya çalýþtýk. Tartýþtýðýmýz konulardan biri de TMK nun terörle düþünceyi ayýrt etmeyi iyi beceremediði için ne kadar büyük sorunlar yaþadýðýna þahitlik ettik. Ben de þuan bunun bir örneðiyim diye konuþtu. 2 DE Týpký daha önceki durumlarda olduðu gibi bir felaket olduðunda -bu deprem ya da bir toprak kaymasý olabilirnerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya yardým etmek konusunda hazýrdýk ve yine týpký diðer baþka yerlerde olduðu gibi bizi gerçekten üzen bürokratik sorunlarla karþýlaþtýk. Asýl görevinin halka en hýzlý þekilde yardým götürmek olduðu kabul edilen bürokrasi için, Van depreminde sorunlarý çözüyormuþ gibi görünmek çözüm üretmekten daha önemli görünüyordu. Fakat þunu da belirtmek gerekir ki bu sorun sadece Türkiye nin deðil diðer devletlerin de ilgilenmesi gereken bir sorundur. 'SÝZE ÝHTÝYACIMIZ YOK!' Van a vardýðýmýzda olaðandýþý bir muameleyle karþýlaþmadýk. Buradaki sivil savunmaya baðlý bireyler tarafýndan iyi bir þekilde karþýlandýk. 7 DE Müslüman vatandaþlara ve yardým sever insanlara sesleniyorum. Ülkemizde besicilik yok olmak durumunda iken damýzlýk hayvan sýkýntýsý yaþanmaya baþlanmýþken ülkemizin geleceði çocuklarýmýza olan sorumluluðumuz gereði gelin bu bayram ve devamý günlerde inanç gereði kurban kesmeyelim. Ülkemizde lösemi illeti sebebi ile yaþam savaþý veren çocuklarýmýza baðýþlarýmýzla can verelim. Can almayalým. Ýnandýðýmýz deðerler adýna gönül huzuru ile çocuklarýmýzýn yaþam haklarýna destek olalým. El verelim. Bu gün ülkemizde yaþanan tüm olumsuzluklar nedeni ile binlerce çocuðumuz lösemili, yaþamak istiyorlar onlar için yardýmlarýný esirgemeyen varlýk sahibi insanlarýn destekleri ile Ankarada Lösemili Çocuklar Köyü açýldý. Lösemili Çocuklar Köyünün bir çok eksiði var yardýmlarýnýzla bu eksikler ne kadar erken giderilirse tedavi ve yardým bekleyen lösemili çocuklar ve aileleri o kadar çabuk destek bulur. 3 DE Eðitim öðretim çaðýnda sýnýf temsilcisi seçimi isteðiyle baþlayan demokrasi bilinci algýsý, ilköðretim döneminde... Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol tarihinin önemli dönemeçlerinden olan Ýnebahtý Deniz Savaþýnda Cervantes in sol elinin kesilmesine odaklanýyor serginin öyküsü. Ýspanyol ve Türk on iki sanatçýnýn zihninde Cervantes in sol elinin uyandýrdýðý çaðrýþýmlar yansýyor eserlere. Sanatçýlarýn kýlavuzluðunda Orta Çað da Akdeniz de kýsa bir yolculuk yapýyoruz. Cervantes in kesilen sol eli sergi boyunca yolculuðumuza eþlik ediyor. Nevþehir Özel Kardelen Koleji öðrencileri Van da meydana gelen 7,2 þiddetindeki depremden sonra baþlatmýþ olduðu yardým kampanyasýnda 15 bin liralýk yardým gönderdi.ayrýca Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan Van a 400 adet battaniye,600 kiþilik kýþlýk giysi,500 adet kýþlýk yün çorap ve çocuk giysileri, ýsýtýcý, iç çamaþýrý yardýmý yapýldý. Nevþehir Özel Kardelen Koleji öðrencileri Van da meydana gelen 7,2 þiddetindeki depremden sonra baþlatmýþ olduðu yardým kampanyasýnda 15 bin liralýk yardým gönderdi. Haberin Devamý 3 DE

2 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU (SGK) BAÞKANLIÐINDAN (Reçete Temini Hakkýnda- Van Deprem Bölgesi) 23 Ekim 2011 tarihinde Van ilinde yaþanan deprem nedeni ile Medula Eczane Provizyon Sisteminin çalýþmadýðý veya çalýþtýðý halde çeþitli sebeplerle hak sahiplerinin ilaçlarýný temin edemedikleri bilgisi kurumumuza ulaþmýþtýr. Bilindiði üzere Saðlýk Uygulama Tebliði nin provizyon alýnamamasý baþlýklý maddesinde; (1) MEDULA sisteminden kaynaklanan arýza nedeniyle hasta takip numarasýnýn alýnamadýðý süre zarfýnda Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlanma hakkýnýn olduðunu yazýlý olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kiþilerin saðlýk hizmetleri Kurumca karþýlanýr.... hükmü, Ayrýca yine Saðlýk Uygulama Tebliði nin maddesinde...ayrýca kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayý elektronik ortamda kuruma fatura edilemeyen saðlýk hizmet bedellerinin manuel olarak fatura edilebileceði hükmü yer almaktadýr. Bu nedenle genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü bulunduklarý kiþilere eczanelerce saðlýk hizmetlerinin kesintisiz sunulmasý gerekmektedir. Sunulan saðlýk hizmetlerine ait reçete bedellerinin öncelikle sistem çalýþýr hale geldikten sonra Medula sistemi üzerinden gönderilmesi, ancak bunun çeþitli nedenlerle mümkün olmamasý halinde Saðlýk Uygulama Tebliði nin Saðlýk Kurum ve Kuruluþlarý Faturalarýnýn Düzenlenmesi baþlýklý maddesine göre manuel olarak fatura edilmesi gerekmektedir. Dikkat Edilecek Hususlar *Kurum saðlýk yardýmlarýndan faydalanan kiþilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katýlým payý (2 TL ve 3 TL) eczane tarafýndan tahsil edilecektir. *Eþdeðer ilaç uygulamasý gereðince oluþabilecek ilaç fiyat farký eczane tarafýndan hastadan elden tahsil edilecektir. *Muayene katýlým paylarý 01.Aralýk.2011 tarihinden sonraki reçetelere aktarýlacaktýr. SGK nýn web sitesinde yayýnlanan Genel Müdür Vekili Prof. Dr. R. Murat Karaþen imzalý, 26 Ekim 2011 tarihli yazý aynen böyle. Vatandaþ can derdine düþmüþ, SGK üç liralýk alacaðýnýn peþinde!.. *** Olayý kamuoyuna Ankara Tabip Odasý duyurdu. Türk Tabipleri Birliði de Vatandaþlarýn günlerdir yaþadýðý acý, üzüntü, yoksunluk, deprem psikolojisinin yarattýðý kaygý yetmezmiþ gibi, bir de SGK nýn olaðandýþý koþullarda verilmeye çalýþýlan saðlýk hizmetleri için katýlým payý istemesine tepki gösterdi. SGK, web sitesindeki yazýyý tepkilerin ardýndan kaldýrdý. Genel Müdür Vekili de Anadolu Ajansý na açýklama yaptý. Meðerse yanlýþ anlaþýlmýþlarmýþ. Afetzedelere karþý duyarsýzlýklarý, depremzedelerden katýlým payý alýnmasý söz konusu deðilmiþ. *** Peki web sitelerindeki o duyuruyu niçin yapmýþlar, derseniz O da þöyleymiþ Þimdi efendim, afet bölgesinde zaten açýk eczane yokmuþ. Açýk eczane nerede olabilirmiþ, ancak deprem bölgesinin dýþýnda olabilirmiþ. Bu eczaneler hangi þekilde vatandaþa hizmet vereceklerine dair kendilerine ciddi sorular soruyorlarmýþ Kendilerinin de suistimalleri engelleyecek bir takým uyarýlar göndermeleri gerekiyormuþ. Reçete Temini Hakkýnda-Van Deprem Bölgesi baþlýklý duyuruyu da Van dýþýndaki eczaneler için yapmýþlarmýþ. Ýster inanýn, ister inanmayýn!.. BirGün ELÇÝN YILDIRAL- SEVGÝM DENÝZALTI/BÝRGÜN Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn mantýðýný anlamýyorum dedi. 15 yýldan beri düþünce ve yayýnlama özgürlüðü komitesinin Türkiye tensilcisi olduðunu belirten Zarakolu, Bunun dýþýnda iki yýl önce Ankara da düzenlenen 5 inci ulusal yayýn kongresinde düþünce ve yayýmlama özgürlüðü komitesinin baþkanýydým. Bu toplantýda üye, komiser üye, yayýncýlar ve yazarlardan ve avukatlardan oluþan bir komitem idi. Burada kanunlarý tartýþtýk, bir kýsým deðiþiklikler yapýlmasý noktasýnda ortak bir fikir oluþturmaya çalýþtýk. Tartýþtýðýmýz konulardan biri de TMK nun terörle düþünceyi ayýrt etmeyi iyi beceremediði için ne kadar büyük sorunlar yaþadýðýna þahitlik ettik. Ben de þuan bunun bir örneðiyim diye konuþtu. Mahkemede yaptýðý çalýþmalarý da anlatan Zarakolu, 1998 ve 2008 yýllarýnda dünya yayýncýlar birliði ödülünü aldým yýlýnda Norveç Kültür Banklýðý ödülünü aldým da Ermenistan Ulusal Kütüphanesi ödülünü aldým. Bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn mantýðýný anlamýyorum. Bu suçlamanýn baþka bir terör olduðunu düþünüyorum. Oðlu Deniz Zarakolu nun Ýnþaat Mühendisi olduðunu söyleyen Zarakolu, BDP nin siyaset akademisinde ders verdiði için KCK den tutuklandýðýný söyledi. Oðlunun bir partide siyaset akademisinde ders vermesinin o partinin kalitesini yükselttiðini belirten Zarakolu, bir anlamda kamu hizmetidir. Sivil toplumun geliþmesine katký sunar. Ben oðlumla birlikte Belge Uluslar arasý Yayýncýlýk isimli bir yayýn evini yönetiyorum. Oðlumdan sonra benim hürriyetimden yoksun býrakýlmam halinde bu yayýnevi idare edilemeyecektir. Biz 12 Eylül döneminde dahi hakkýmýzda açýlan davalarla demokrasi mücadelesi verdik. bu davalarý Van depremi için televizyonlardan yürütülen "Van Ýçin Tek Yürek" ve "Kardeþlik Zamaný" kampanyalarýndan 127 milyon TL baðýþ toplandýðý açýklanmýþtý; peki ne kadarý hesaplara yattý? Nilay VARDAR Van depremi için Kanal D ve Samanyolu TV merkezli düzenlenen ve 14 televizyon kanalýnda yayýnlanan baðýþ kampanyalarýnda toplamda 127 milyon TL baðýþ toplandýðýný açýkladý. Kampanyalarýn üzerinden bir hafta geçti ancak vaat edilen baðýþlarýn birinden "tahminen" 20 milyon, diðerinden ise nakdi 7,8 milyon TL baðýþ toplandý. Kanal D'nin 26 Ekim'de diðer 12 televizyon kanalý ve üç radyo ile yürüttüðü "Van Ýçin Tek Yürek" kampanyasýnda 62 milyon TL baðýþ toplandýðýný açýklanmýþtý. Taahüt edilen baðýþlar Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'na (AFAD) yönlendirildi. "Bunu biz deðil, kanal denetlesin" bianet'e konuþan Baþbakanlýk Basýn Müþaviri Mustafa Aydoðdu, bu kampanyadan hesaba 20 milyon yattýðýný tahmin ettiklerini ancak bunu kazandýk. Ben savcýlýk ifademde de belirttiðim üzere belirtinle tarihlerde deðiþik vesilelerle siyaset akademisinin davetlerine katýldým. Çünkü beni davet etmiþlerdi. Ben de oðlumun ders verdiði bir kuruma gitmekten onur duydum. Devletin yasal bir partisinin yasal bir kuruluþunun bir takým davetlerine katýldýðým için veya diðer vatandaþlar buradaki kültürel etkinliklere katýldýklarý için hakkýmýzda terör örgütüne üye olma suçlamasý ile bu soruþturmanýn baþlamasý halinde adete bize tuzak kurulduðunu düþünüyorum. Türkiye nin hýzlý bir deðiþimden geçtiðini söyleyen Zarakolu, giderek otoriterleþen bir sistem haline geldiðini ifade ederek, adete 12 Mart dönemini hatýrlatýyor dedi. Bu nedenle bütün bu deðerlendirmeleri gözeterek, mahkemenizce ben, kitaplarýmdan ayýrmayacaýný ümit ediyorum diyen Zarakolu, suçlamalarý kabul etmediðini belirterek, suçsuzum dedi. Prof. Dr. Büþra Ersanlý ise, mahkemede verdiði ifadede silahlý terör örgütü ile hiçbir ilgisinin olamayacaðýný, bunun þüphesini dahi kabul edemeyeceðini söyledi. KCK isimli yapýlanmayla ilgisinin bulunmadýðýný belirten Ersanlý, kendisine savcýlýkta sorulan notlarýn akademik araþtýrmalarýna iliþkin tutmuþ olduðu notlar ile parti içi görevi nedeniyle toplantýlarda ve katýlmýþ olduðu panellerde aldýðý notlar olduðunu ifade etti. Bu notlarýn silahlý terör örgütüyle bir ilgisinin olmadýðýný belirten Ersanlý, Dolayýsýyla hakkýmda yöneltilen suçlamayý kabul etmiyorum dedi. Siyaset akademisine birkaç kez ders vermek için gittiðini, bu derslerde Kadýn Adaylarýný Destekleme ve Eðitme Derneði için hazýrladýðý kitabýný anlattýðýný söyleyen Prof. Ersanlý, Kitabýmýn adý Türkiye de Siyasi Kültür ve Siyasal Sistem dir. Ben Çarþamba günü vereceðim doktora semineri ve parti içindeki görevim nedeniyle Anayasa Komisyonu için yaptýðým çalýþmalarý aksatmak istemiyorum, bu nedenle mahkemenizce tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmamý talep ediyorum diye konuþtu. Ersanlý nýn avukatý Ercan Kanar ise denetlemenin kendi sorumluluklarýnda olmadýðýný söyledi. "Kampanya olmadan önce hesapta sekiz milyon vardý; sonra Mesud Barzani 1,5 milyon yatýrdý, Vakýf Bank 1,5 milyon yatýrdý, Suudi Arabistan da 80 milyon küsur yatýrdý. Þu anda hesapta 122,5 milyon var, iþte aradaki yaklaþýk 20 milyon muhtemelen kampanyadan gelen paralar. Ama biz hesap numaralarýný alýyoruz, kimin gönderdiðine bakmýyoruz. Bu paranýn içinde dýþarýdan baðýþ yapanlar da olabilir. Bu kesin bir rakam deðil, sadece 20 milyon olduðunu tahmin ediyoruz." Aydoðdu, kanaldan da kendilerini arayýp, ne kadar toplandýðýný sorduklarýný söyledi ve kendilerinin kanal çalýþanlarýna "Sizin bunu takip etmeniz gerekiyor" dediðini belirtti. Konuyla ilgili bilgi almak için aradýðýmýz Kanal D televizyonundan muhatap bulamadýk. Baðýþlarý yatýranlar var, ya yatýrmayanlar? Samanyolu Yayýn Grubu, Kimse Yok Mu Derneði ve Türkiye Ýþ Adamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) ortaklaþa yürüttükleri ve þunlarý kaydetti: Bu dava düþünce ve ifade özgürlüðüne yönelik darbedir, çünkü akademide verilen seminer, ders gibi faaliyetler akademik kapsamda deðerlendirilmelidir. Akademi faaliyetini silahlý örgüt faaliyeti olarak deðerlendirilmesi mümkün deðildir. Av. Gül Altay ise müvekkili ile ilgili suçlamalarýn hiçbir hukuki dayanaðýnýn olmadýðýný, müvekkilinin serbest býrakýlmasýný istediðini ifade etti. SAVCILIK: KENDÝ KADERÝNÝ TAYÝN NE DEMEK? Av. Kanar ýn beyanýna göre, soruþturma savcýlýðý, Ersanlý ya notlarda geçen Kendi kaderini tayin hakký kavramýndan ne anlaþýldýðýný sordu. Ersanlý da bu kavramýn hukuksal dayanaðýnýn bizzat Türkiye nin imzaladýðý BM sözleþmelerinde yer aldýðýný söyledi. Bir diðer ilginç soru ise yine notlarda geçen Türkiye vatandaþlýðý kavramýydý. Ersanlý ile avukatý, savcýlýðýn Neden Türk vatandaþlýðý demediniz? þeklindeki sorusuna 1921 Anayasasý nda da bu kavramýn kullanýldýðýný, yeni anayasa çalýþmalarýnda da bu yönde bir deðiþiklik eðiliminin yaygýn olduðunu belirterek yanýt verdi. Savcýlýðýn yerel yönetimin özerkliðinden ne anlýyorsunuz? sorusuna Ersanlý, Türkiye nin Avrupa yerel yönetimler, özerklik þartýný imzalayýp onaylamasý ile Türkiye nin bu yönde yükümlülükleri olduðunu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ihtiyacýnýn sürekli tartýþýldýðýný belirttik cevabýný verdi. Savcýlýðýn, Roj TV ye programa çaðrýlmýþsýnýz? Sorusuna ise Ersanlý, AKP de bakanlýk ve milletvekilliði yapanlar içinde dahi çok sayýda þahsýn telefonla katýldýðýný belirttik dedi. Ersanlý ile Av. Kanar, Ýspanya örneðinden ne anlýyorsunuz? sorusuna da Tansu Çiller döneminde dahi Ýspanya daki etnik sorunlarýnýn çözülmesine iliþkin araþtýrmalarýn yapýldýðýný, son dönemdeki demokratik açýlýmda da Ýspanya dan deneyimli bilim insanlarýnýn bizzat hükümet tarafýndan çaðrýldýðýný biliyoruz yanýtýný verdi. Samanyolu TV'de "Kardeþlik Zamaný" ile yayýnlanan programda Van depremi için 65 milyon TL baðýþ toplandýðýný açýklamýþtý. Kimse Yok Mu Derneði internet sitesinde, bu baðýþlarýn 40 milyon TL'den fazlasýnýn özel bir firmanýn ev yapýmýný kapsadýðýný açýkladý. Geriye kalan 25 milyon TL nakdi yardýmýn 7 milyon 800 TL'si toplandýðý açýklandý. Derneðin sitesinde baðýþlarý yapanlarýn isimleri var ancak yatýrmayanlarýn yok; taahüt ettikleri baðýþlarý yatýrmazlarsa herhangi bir yaptýrým uygulanacaðý belirtilmiyor. Dernekten konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi almak için görüþtüðümüz kiþiler, resmi açýklama yapamayacaklarýný ancak vaat edip baðýþ yapmayanlar için herhangi bir yaptýrým uygulamayý düþünmediklerini söyledi. (NV) Bianet

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Alevi-Bektaþi Gençlik Platformun yapmýþ olduðu basýn açýklamasý aynen yayýnlýyoruz. BASIN AÇIKLAMASI Alevi Ýnancýnda Ramazan ve Kurban Bayramý Yoktur! Dolayýsýyla Bayram Cemi Diye Bir Cem de Yoktur! Yakýn bir zamandan son beri Alevi inancýnda yeri olmayan Ramazan ve Kurban bayramlarýnda yapýlan Bayram Cemleri icat oldu! Alevilerin tutmadýklarý orucun bayramýnda cem yapmasýnýn hiçbir anlamý ve samimiyeti yoktur. Ayný þekilde Alevilerin kurban keserler, ama bunlarýn tümü aslýnda ikrara yöneliktir ve ahde vefayý simgeler. Aleviler ulu orta yerlerde kurban kesmezler ve cana kýymazlar, çünkü: Can olan hiçbir þeye kýyýlamaz. Bu nedenledir ki Alevilerde kurban vardýr ama bayramý ve cemi yoktur. Alevilikte Ramazan ve kurban bayramý diye bir olgu yok ise nasýl bayram cemi diye bir cem olabilir? Bu haliyle yapýlan Cemler düpedüz Asimilasyona hizmet etmektedir. Bayram Cem i yapmanýn amacý Alevi inancýný asimile etme pahasýna Maddi çýkar (Baðýþ toplama) saðlama çabasýndan baþka bir þey deðildir. Kýsacasý; Ramazan orucu tutmak ve Ramazan ve Kurban Bayramý yapmak, hele hele bu bayrama cemevlerinde, Ramazan Bayram cem adý altýnda Bayram Namazý yaparak girmenin Alevilikle hiçbir ilgisi yoktur! Alevi kurumlarýnýn yöneticileri ve dedeler asimilasyon sürecini hýzlandýracak Bayram Cemleri uygulamasýndan vazgeçmelidir. AGEP (Alevi-Bektaþi Gençlik Platformu) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan Van da meydana gelen deprem sonrasýnda ilköðretim öðrencileri ve Kardelen Anadolu, Kardelen Fen Lisesi öðrencileri tarafýndan baþlatýlan kampanya sona erdi. Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan Van a 400 adet battaniye,600 kiþilik kýþlýk giysi,500 adet kýþlýk yün çorap ve çocuk giysileri, ýsýtýcý, iç çamaþýrý yardýmý yapýldý. Kardelen Koleji Genel Müdürü Ali Kaplan yaptýðý açýklamada Nevþehir Özel Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan yaklaþýk 15 bin liralýk yardým yapýldýðýný söyledi. Kardelen Koleji Genel Müdürü Ali Kaplan öðrenciler tarafýndan baþlatýlan kampanya sonrasýnda þunlarý söyledi. Kardelen Koleji öðrencileri Van da meydana gelen deprem sonrasýnda bir yardým kampanyasý baþlatýldý. Öðrencilerimiz ve öðrenci velilerimiz bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Ben bu kampanya boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen baþata öðrenci velilerimiz olmak üzere okul idarecilerimize, öðretmenlerimize ve öðrencilerimize teþekkürlerimi sunuyorum. Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan yapýlan bu kampanya sonrasýnda toplanýlan eþyalar PTT kargo aracýlýðýyla deprem bölgesini götürüldü. Umut ediyoruz ki bizlerin yapmýþ olduðu yardýmlarý orada dýþarýda kalan vatandaþlarýmýza bir nebze yardýmcý olur diye konuþtu. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Müslüman vatandaþlara ve yardým sever insanlara sesleniyorum. Ülkemizde besicilik yok olmak durumunda iken damýzlýk hayvan sýkýntýsý yaþanmaya baþlanmýþken ülkemizin geleceði çocuklarýmýza olan sorumluluðumuz gereði gelin bu bayram ve devamý günlerde inanç gereði kurban kesmeyelim. Ülkemizde lösemi illeti sebebi ile yaþam savaþý veren çocuklarýmýza baðýþlarýmýzla can verelim. Can almayalým. Ýnandýðýmýz deðerler adýna gönül huzuru ile çocuklarýmýzýn yaþam Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Eðitim öðretim çaðýnda sýnýf temsilcisi seçimi isteðiyle baþlayan demokrasi bilinci algýsý, ilköðretim döneminde baþlayan okul öðrenci temsilcisi seçimleri ile bilince dönüþüyor. Seçme ve seçilme hakký, yöneten ve yönetilen olmanýn bireylerin özgür iradesiyle gerçekleþmesinin yararlarýný, güzelliklerini yaþadýlar. Bu sürecin de demokrasinin bir gereði olduðunu gördüler. Ülke insanlarýnýn toplumsal yaþamýna çok yararlý katkýsý olduðu, örgütlü toplumlarýn, ülkelerin her alanda baþarýlý olduðu ve insanlarýnýn mutlu olduðundan yola çýkarak; Milli Eðitim Bakanlýðý, ülkemizde okul öðrenci temsilcisi belirleme yöntemlerini çýkartýlan genelgelerle, yönetmeliklerle düzenleyerek uygulamaya koymuþtur. Hacýbektaþ Lisesinde de her yýl olduðu gibi bu yýl da öðrenci temsilciliði seçimleri için okul öðrencileri gruplar oluþturmuþ, kampanyalar hazýrlamýþ, Öðrenci Temsilciliði ne seçildiklerinde öðrenciler yararýna nasýl bir çalýþma yapacaklarýný okuldaki tüm öðrencilere anlatmaya çalýþmýþlar ve yapýlan propaganda dönemi sonucundaki seçimde ONUR Grubu ve Okul Öðrenci Temsilcisi Baþkan adaylarý Onur Fevzi YILMAZ, Hacýbektaþ Lisesi Öðrenci Temsilcisi seçilmiþtir. Hacýbektaþ Lisesi Öðrenci Temsilcisi Onur Fevzi YILMAZ, Hacýbektaþ haklarýna destek olalým. El verelim. Bu gün ülkemizde yaþanan tüm olumsuzluklar nedeni ile binlerce çocuðumuz lösemili, yaþamak istiyorlar onlar için yardýmlarýný esirgemeyen varlýk sahibi insanlarýn destekleri ile Ankarada Lösemili Çocuklar Köyü açýldý. Lösemili Çocuklar Köyünün bir çok eksiði var yardýmlarýnýzla bu eksikler ne kadar erken giderilirse tedavi ve yardým bekleyen lösemili çocuklar ve aileleri o kadar çabuk destek bulur. Unutmayalým erken teþhis, tedavi ve lösemili çocuklar için hijyen koþullar yaþam þartlarýnýn olmazsa olmazýdýr. Tüm Ülkemizin yaklaþan Bayramýný kutlar, bayram sevinci ve gönül huzurlarýnýn daim olmasýný dilerim. Lösemili Çocuklar Köyümüzün eksiklerini aþaðýya çýkarýyorum þimdiden katkýda bulunacaklara lösemili çocuklar adýna teþekkür ediyorum. Hesap numarasý bütün bankalar ve Ptt 0660 nolu hesaba baðýþýnýzý yapabilirsiniz. Zeynel FERGER Nevþehir Lösev Aile Ýl Temsilcisi Lisesi ndeki tüm öðrencilere Okul Öðrenci Temsilciliði seçim çalýþmalarý ve propaganda döneminde gösterdikleri olgunluk ve örgütlülük anlayýþlarýna teþekkür etti. ONUR grubu olarak verilen görevin sorumluluk bilinciyle onlarýn güvenine layýk çalýþmalar yapacaklarýný söyledi. Onur Fevzi YILMAZ, Hacýbektaþ Lisesi Öðrenci Temsilciliði Baþkaný olarak; 1-Öðrencilerin sorunlarý ve dileklerini bildirmesi için Dilek Kutusu yapacaklarýný, 2-Okulu kantinini kafe ortamýnda düzenlenmesi için okul idaresi ile gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný, 3-Öðrencilerin baþarýsýný artýrma çalýþmasý için etütler açýlmasý taleplerinin takipçisi olacaklarýný, 4-Ayda bir kez sýnýflarda deneme sýnavý yapýlmasýný saðlamaya çalýþacaklarýný, 5-Hacýbektaþ Lisesinde Basketbol, Futbol, voleybol, tenis turnuvalarý düzenlemeye çalýþacaklarýný, 6-Hacýbektaþ Lisesi Kantininde sinema ortamý oluþturularak, öðrencilere haftada bir kez gösterime yeni giren filmleri izleme fýrsatý yaratacaklarýný, 7-Okul gazetesi çýkartarak, öðrenci sorunlarýný, eðitim öðretim sorunlarýný dile getireceklerini, yüksek okullara yönelmede meslek tanýtýmý yaný sýra kültür sanat ve iletiþim hizmetleri vereceklerini, 8-Okul bahçesinin, çevreci bir anlayýþla temiz tutulmasý ve bahçe düzenlemesi yapýlarak daha yeþil doðal dinlendirici alanlar oluþturacaklarýný söyledi. Yýlmaz, tüm bu çalýþmalarda, okul idaresi, öðretmen, veli ve öðrencilerin desteðini her zaman yanlarýnda göreceklerinden hiç kuþkularýnýn olmadýðýný belirtti. ONUR grubuna ve Onur Fevzi Yýlmaz a baþarýlar dileriz.

4 Toplu sözleþme ve grev hakký sendika hakkýnýn yutan elemanýdýr. Toplu pazarlýk ve grev hakký demokratikleþtirilmeden sendikalarýn iç hayatýný kolaylaþtýracak düzenlemeler etkisiz kalýr Sayýlý Sendikalar Yasasý ile 2822 Sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Yasasý "Toplu Ýþ Ýliþkileri Kanunu" adýyla tek bir yasa olarak yeniden düzenleniyor. Ayrýca 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanununun çok sayýda hükmü deðiþtiriliyor. Taslaklara son hali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan verildi. Toplu Ýþ Ýliþkileri Kanunu taslaðý DÝSK'in görüþmelerden çekilmesi üzerine Bakanlýk, Türk-Ýþ, Hak-Ýþ ve TÝSK arasýnda yürütülen görüþmeler sonucunda hazýrlandý. DÝSK, ILO normlarýnýn çalýþmalarda dikkate alýnmamasý nedeniyle Üçlü Danýþma Kurulu çalýþmalarýndan çekilmiþti. Mevcut yasal düzenlemelerden 2821 büyük ölçüde sendikalarýn iç hayatýný düzenlerken 2822 toplu iþ sözleþmesi yetkisi, toplu iþ sözleþmesi süreci ve grev hakký açýsýndan yaþamsal önem taþýyor. Sendika, toplu pazarlýk ve grev hakký bir bütün oluþturmaktadýr. Bu nedenle bu üçayaðýn birinde yaþanacak bir eksiklik tümünün iþlemesini engeller. Yasa taslaðý ile sendikalarýn kuruluþu ve iþleyiþi ile sendikalara üyelik konusunda iyileþtirmeler getirilirken yetki, toplu pazarlýk ve greve iliþkin sýnýrlamalar büyük ölçüde korunuyor. Ýyileþtirmeler var ancak... Sendika kuruluþunda iþkolu esasý korunmakta ve sendika türleri iþkolu sendikasý ve konfederasyonla sýnýrlandýrýlýyor. Ýþkolu esasý ve sendika türüne iliþkin sýnýrlamalar ILO'nun 87 sayýlý sendika özgürlüðüyle ilgili sözleþmesine aykýrý. Sendikalarýn hangi düzeyde (iþyeri, iþletme, meslek, il, bölge) kurulacaðýna sendikayý kuranlar karar vermeli. Ýþkolu esasý korunmakla birlikte, iþkolu sayýsý 28'den 18'e indiriliyor. Bu olumlu bir düzenleme, çünkü böylece þu an var olan birçok yapay iþkolu birleþme yoluyla ortadan kalkacaktýr. Taslak, iþ sözleþmesiyle çalýþmayanlarýn (emekli, iþsiz, ev iþçileri, öðrenciler) sendika hakkýný güvence altýna almýyor. Taslak ile sendika kurma ve sendikal iþleyiþ açýsýnda bazý kolaylýklar getiriliyor. Sendikal organlarýn sayýsýna iliþkin düzenlemeler yasa metninden çýkarýlarak sendika tüzüklerine býrakýlýyor. Sendika kuruculuðu için iþkolunda fiilen çalýþma ve Türk vatandaþý olma koþulu kaldýrýlýyor. Ancak iþyeri delege seçimlerinin demokratikliði konusundaki sorunlar devam ediyor. Öte yandan sendikaya üye olma iþlemi kolaylaþtýrýlýyor. Sendikaya üyelik ve istifada noter koþulu kaldýrýlarak e-üyelik yöntemi getiriliyor. Bu deðiþiklik örgütlenme çalýþmalarýný kolaylaþtýrýcý nitelikte. Çünkü gerek noter masrafý gerekse iþçinin notere gitme zorluðu nedeniyle bu mekanizma örgütlenmeyi ciddi olarak geciktiriyordu. Öte yandan sendika üyeliði yaþý asgari çalýþma yaþý olan 15'e indiriliyor. Ancak emeklilik halinde sendika üyeliðinin düþmesine yönelik düzenleme deðiþtirilmiyor. Oysa ILO'ya göre emeklilerin sendika üyeliðinin düþüp düþmeyeceði konusu sendika tüzüklerine býrakýlmalýdýr. Taslak ile iþçilerin birden çok sendikaya üye olma yasaðý devam ediyor. Ancak ayný iþkolunda ve ayný zamanda farklý iþyerlerinde çalýþan iþçiler birden çok sendikaya üye olabilmelerine olanak tanýnýyor. Bunun 2010 Anayasa deðiþikliði sýrasýnda ileri sürülen iddialarla ciddi bir çeliþki olduðunu vurgulamak gerekir. Çünkü AKP anayasa deðiþikliði sýrasýnda iþçilerin birden çok sendikaya üye olabileceðini ileri sürmüþtü. Ýþkolu tespit talebi ve buna iliþkin açýlan davalar, yetki iþlemlerinde ve yetki tespit davalarýnda bekletici sebep olmaktan çýkarýlýyor. Böylece iþverenlerin hileli iþkolu tespit davalarýnýn önüne kýsmen geçilebilecek. Ancak 2822 sayýlý yasada var olan yetki tespit sistemi deðiþmediði için bu deðiþiklik henüz anlamlý deðil. Ýþyeri sendika temsilcisinin iþ güvencesi (eski haline getirilerek) güçlendiriliyor. Temsilcinin iþten çýkarýlmasý halinde mahkeme iþe iade kararý verirse temsilcinin iþe baþlatýlmasý zorunlu hale getiriliyor. Aksi halde iþ iliþkisinin devam ettiði kabul edilerek ücreti ve diðer haklarý ödenmeye devam edilmesi öngörülüyor deðiþiklikleri içinde mali konular da var. Üye aidatýnýn üst sýnýrý kaldýrýlýyor ve üye aidatý miktarý sendika tüzüklerine býrakýlýyor. Ayrýca sendikalarýn gelir ve giderlerine iliþkin mali denetimin yeminli mali müþavirlerce yapýlmasý öngörülüyor. Ancak sendikalar demokratik ve þeffaf bir içyapýya kavuþmadýðý sürece bu deðiþiklikler yeni sorunlar yaratabilir. 12 Eylül zihniyeti devam ediyor Yasa taslaðýnýn sendikalar faslýnda ilerlemeler söz konusu ancak toplu sözleþme ve grev faslý ise büyük ölçüde eski anlayýþla hazýrlanmýþ durumda. Ýþveren örgütleri yýllardýr bu alaný kýrmýzýçizgi olarak belirlemiþti. Nitekim bu konuda fazla taviz vermediler. Taslak 2822'de var olan ve ILO normlarýyla çeliþen pek çok düzenlemeyi koruyor. Minimum düzenlemelerle yetinilmiþ ve 2822'nin temel felsefesi korunmuþ durumda. Taslak ile iþkolu barajý yüzde 10'dan binde % 5'e indiriyor. Ancak mevcut yasada var olan yetki tespit ve itiraz süreci büyük ölçüde korunuyor. Ýþyeri barajý yüzde 50+1 olarak korunurken iþletme barajý ciddi bir düþüþ olmadan yüzde 40'a çekiliyor. Ýþkolu barajýnýn binde 5'e çekilmesi olumlu bir adým olmakla birlikte kilit nokta olan iþyeri-iþletme barajýnda esaslý bir deðiþiklik yapýlmadýðý görülüyor. Yeni yasanýn püf noktasý iþyeri-iþletme yetki süreci. Burada mevcut felsefe korunuyor. Mevcut yetki-tespit ve itiraz süreci sendikal örgütlenmenin önündeki en önemli engel. Çünkü mevcut yetki sisteminde iþyeri-iþletme yetkisi bakanlýk tarafýndan veriliyor ve yetkiye itiraz edilmesi durumunda yetki iþlemleri duruyor. Böylece sendikalar örgütlendikleri bir iþyerinde uzun yargý süreci yüzünden yýllarca yetki alamýyorlar. Mevcut yetki tespit süreci yerine referandum mekanizmasý konmadan sendikal örgütlenmenin önü açýlmayacaktýr. Taslak grev hakkýna yönelik sýnýrlamalarý da büyük ölçüde koruyor, hükümetin grev erteleme yetkisinde herhangi bir deðiþiklik yapmýyor. Taslak ile 2822 sayýlý yasanýn 29. ve 30. maddelerinde yer alan grev yasaklarýndan bazýlarý kaldýrýlýyor. Noter hizmetlerinde, su, termik santralleri besleyen linyit üretimi, tabii gaz ve petrol sondajý, üretimi nafta veya tabii gazdan baþlayan petrokimya iþlerinde, eðitim ve öðretim kurumlarýnda, çocuk bakým yerlerinde ve huzurevlerinde, mezarlýklarda, Milli Savunma Bakanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýnca doðrudan iþletilen iþyerlerinde grev yasaðý kaldýrýlýyor. Böylece askeri kurumlarda çalýþan sivil personele grev hakký tanýnýyor. Taslakta can ve mal kurtarma iþlerinde; cenaze ve defin iþlerinde; elektrik, doðalgaz, petrol üretimi, tasfiyesi, daðýtýmý iþlerinde; bankacýlýk hizmetlerinde; kamu kuruluþlarýnca yürütülen itfaiye ile þehir içi toplu taþýma hizmetlerinde ve hastanelerde grev yapýlamayacaðý öngörülüyor. Bazý grev sýnýrlamalarýnýn kaldýrýlmasý olumlu ve doðru yönde atýlmýþ bir adým ancak bankacýlýk sektöründe ve þehir içi ulaþýmda grev yasaðýnýn devam etmesi ILO normlarýnýn açýkça ihlal edilmesi anlamýna geliyor. Kanun taslaðýnýn gerekçesinde bu deðiþikliðin "ILO'nun üzerinde durduðu yaþamsal hizmetlerde grev hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý ya da yasaklanmasý gerektiðine iliþkin görüþleri göz önünde bulundurularak" yapýldýðý iddia ediliyor. Ancak bu iddia doðru deðil. ILO kararlarýnda açýkça bankacýlýk sektörünün yaþamsal hizmet sayýlmayacaðý belirtiliyor. Yasa grevi sadece toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri sonucunda uyuþmazlýk çýkmasý durumunda kanuni kabul ediyor. Bunun dýþýndaki grevleri kanundýþý grev olarak tanýmlýyor. Böylece dayanýþma grevi, genel grev, iþ yavaþlatma, hak grevi gibi grev türleri yasa dýþý grev haline getiriliyor. Öte yandan taslak ile yasa dýþý grev halinde grev kararý alanlarýn ve katýlanlarýn para cezasý ile cezalandýrýlmasý öngörülüyor. Mevcut yasada yer alan hapis cezalarýnýn kaldýrýlmasý ilk anda olumlu gözükse bile, bugüne kadar neredeyse hiç uygulanmayan hapis cezasý yerine (yasa dýþý grev halinde!) para cezasý kolaylýkla uygulanabilecektir. Böylece iþçiler ve sendikacýlar en küçük bir eylem için bile ciddi olarak tereddüt edecektir. Para cezasý çok daha caydýrýcý hale gelebilecektir. Toplu sözleþme ve grev hakký sendika hakkýnýn yutan elemanýdýr. Toplu pazarlýk ve grev hakký demokratikleþtirilmeden sendikalarýn iç hayatýný kolaylaþtýracak düzenlemeler etkisiz kalýr. Sonuç olarak bu haliyle Toplu Ýþ Ýliþkileri Kanunu taslaðý 12 Eylül ürünü olan toplu sözleþme ve grev mevzuatýnýn özünü koruyor. (AÇ/HK) * Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi ÝÝBF Çalýþma Ekonomisi Bölümü Öðretim Üyesi BÝA Haber Merkezi

5 Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol tarihinin önemli dönemeçlerinden olan Ýnebahtý Deniz Savaþýnda Cervantes in sol elinin kesilmesine odaklanýyor serginin öyküsü. Ýspanyol ve Türk on iki sanatçýnýn zihninde Cervantes in sol elinin uyandýrdýðý çaðrýþýmlar yansýyor eserlere. Sanatçýlarýn kýlavuzluðunda Orta Çað da Akdeniz de kýsa bir yolculuk yapýyoruz. Cervantes in kesilen sol eli sergi boyunca yolculuðumuza eþlik ediyor. Fýrça ve mürekkep darbeleriyle Akdeniz deki Türkler ve Ýspanyollar arasýndaki mücadele ince bir mizahla tasvir ediliyor. Bir gözü olmayan korsanlar, korsanlarýn kullandýðý gemiler, yelkenler, kýlýçlar, ince mizahýn unsuru olarak zihnimizde somutlaþýyor. 25 Kasýma kadar devam edecek Cervantes in Sol Eli sergisinde Özgür Erkök, Mary Cuesta, Sergio Mara, Emir Yardýmcý, Tan Celal Genç ve Davit Curto nun çalýþmalarý dikkatleri üzerine topluyor. PUSULAYLA BAÞLAYAN YOLCULUK Sergide esansý kan ve tuz olan Akdeniz egemenlerinin iktidar olmak için yaptýklarýna tanýk oluyoruz. Tanýklýðýmýz Özgür Erkök ve Mary Cuesta nýn çalýþmalarýyla baþlýyor. Ýkilinin Sakarlýklar ve B planlarý isimli çalýþmalarýna gelmeden önce Özgür Erkök ün Asýl Pusula isimli çalýþmasýyla yönümüzü bulmaya çalýþýyoruz. Burma býyýklý iri yarý bir Osmanlý pusula içine yerleþmiþ. Burma býyýklarýnýn ucunda iki el yani Cervantes in sol eli uzanýyor doðu ve batý yönünde. Türklerin ve Ýspanyollarýn Akdeniz deki doðu batý mücadelesini tasvir ediyor. Pusuladaki yön kýsýmlarýnda Dulcinea yazýyor. Hemen Dulcinea nýn Don Kiþot un hayali sevgilisinin adý olduðunu hatýrlatalým. Cervantes in kesilen sol eli hayali sevgiliye ulaþýr gibi. Osmanlýnýn burma býyýðýndaki iki el doðu ve batý Akdeniz de iktidar olma mücadelesini anlatýrken, her koþulda ve durumda sevgiliye ulaþma çabasýný ironik bir þekilde betimlemiþ. Hemen akabinde ikilinin Sakarlýklar ve B Planlarý isimli karikatürel çalýþmalarý var. Ýnebahtý deniz savaþýnýn Ýspanyollarý felakete sürükleyiþinin çaðrýþýmlarý yer alýyor. Don Kiþot un mücadelesini ettiði yel deðirmenleri Ýspanyollara çevrilmiþ ve yanan ateþi körüklerken çizilmiþ. Bir diðer çalýþmalarýnda ise elini kaybeden Cervantes in gözleri iki eli yerine divit kalem oluyor ve baþlýyor yazmaya. Ýnsanýn olumsuz koþullardan her zaman ikinci bir planý olduðunu dillendirirken ayný zamanda mücadelenin içindeki sakarlýklarý hicvediyor. Sergio Mara nýn El Osmanlý tablosuna yanaþýyoruz. Tabloda Cervantes in sol eli Osmanlýnýn sol eli olarak þekillenmiþ. Kesik elde Latin harflerinin yaný sýra Heart, Head, Health (Kalp, kafa, saðlýk) yazarak egemenlere bir gönderme yapýyor. Koca elin köþesinde külah ve kavuk takmýþ þövalyelerin iþaret parmaðýyla büyük eli gösteriyor. Sonunun ve yazgýsýnýn bu olacaðýný fark eden þövalyenin maðlubiyeti kabullenme psikolojisinde. Otomani Dersi isimli çalýþmasýnda ise sol elin içinde bir kesik var. Þövalyeler kesiðe bakýyor. Din adamý ise kuþ tüyünden kalemini kana batýrýyor. Kan bir nevi mürekkep iþlevi görüyor. Bu çalýþmada iktidar olanýn kendi tarih yazarken nereden beslendiðini göstermek istiyor. KRALIN HÜKÜMRANLIÐI HALKIN FELAKETÝDÝR Kesilen sol elle her yerde karþýlaþýyoruz. Sanki eserlerden fýrlamýþ ve elimizden tutmakta. Trinity adlý Emir Yardýmcý nýn üçlemesinde sol elin içinde paþalar ve korsanlar yer alýyor. Akdeniz de mücadele edenlerin parmak izleri çok tanýdýk. Üçlemenin diðer çalýþmasýnda ise eserin tamamýna yayýlmýþ egemenlerin üzerinde beyaz bir el beliriyor, dur dercesine. Kirli eli temizlemek istiyor belki de diðer çalýþmasýnda. Tek Çizgiden Oluþan Eller, Yaratýcý Cellatlar, Cervantes in Sol Elleri, isimli çalýþmalarýn sahibi Tan Celal Genç ayný zamanda Don Kiþot un Pek Bilinmeyen Macerasý isimli keyifli animasyonuyla sergideki yerini almýþ. Tan ýn Yaratýcý Cellatlar ý dikkate deðer. Ýlk önce Cervantes in sað elini kesmek isterken anýn ölümsüzleþmesini isteyen cellat sol elini kesmeye karar veriyor. Tan, egemenlerin iþledikleri suçlarýn ibret olmasýný isteyiþleriyle alay ediyor olsa gerek. Davit Curto, Curto çalýþmalarýyla bizi ortaçað karanlýðýndan çýkararak bugünlere getiriyor. Çalýþmasýnda güncel göndermelere yer veriyor. Devlet Büyüðü tablosunda tanýdýk bir yüzle karþýlaþýyoruz. Elindeki tokmaðýyla iri yarý bir gladyatör var. Gladyatör bizim baþýmýzdaki devlet büyüðüne çok benziyor. Avrupai görünümlü devlet büyüðümüz yýkýmýn içinde ihtiþamla kasýlýyor. Tablonun alt köþesinde bir cümle yazýyor: Kralýn hükümranlýðý halkýn felaketidir. (Ýstanbul/EVRENSEL) ZEYNEP HEYZEN ATEÞ Büyük uçaklar beni korkutmuyor, ama küçük uçaklarý sevmiyorum. Ýnsan altýndaki boþluðun varlýðýný hissediyor. Tomas Tranströmer in bir arkadaþýnýn aktardýðý bu cümle, Nobel e layýk bulunan Ýsveçli þairin hayata bakýþýný da çok güzel özetliyor. Gerçi bu sefer gerçekten baþkalarýnýn yalancýsýyým, çünkü Ýsveçli þairle ilgili bilgim gazetelerden okuduklarýmdan ibaret. Ýsveç akademisi insanlarý þaþýrtmayý sever ama Nobel in 80 yaþýndaki Ýsveçli þair Tranströmer e verilmesi gerçekten gazeteler ve dergiler baþta olmak üzere herkesi hazýrlýksýz yakaladý. Tranströmer yeni bir isim miydi? Hayýr, yýllardýr Nobel adaylarý arasýnda adý anýlýyordu. Bahis þirketi Ladbrokes un listesinde bile üst sýralardaydý. Ama kimse Nobel in bir þaire verilmesine ihtimal vermiyor, onun listedeki varlýðýný yaþlý þaire yapýlan bir jest olarak görüyordu. Haliyle baþlangýçta dünya basýnýnda haberin kendisi dýþýnda Ýsveçli þair Tranströmer Nobel i aldý- fazla bir þey yoktu, çünkü þair üzerine uzun uzadýya konuþabilecek gazeteci/eleþtirmen/yazarlarýn sayýsý fazla deðil. Hafta ilerledikçe yayýmlanan yazýlar biraz daha çeþitlendi ve ortaya çeliþkili bir resim çýktý. Ama önce 1990 da kýsmi felç geçirdiðinden beri konuþmakta güçlük çeken Tranströmer in yorumuyla baþlayalým: Çok güzel. Konuþmakta zorluk çektiði için eþi sorularý yanýtlamaya devam etti: Her þey çok hýzlý geliþti. Kazananlara Akademi tarafýndan önceden haber verildiðini sanýyorduk, bu yüzden ihtimal vermedik. Sanýrým Thomas ödülü kimin kazandýðý açýklanmadan dört dakika önce kazandýðýný söyleyen telefonu aldý. Ayrýca akþam yemeðinde balýk yiyerek ödülü kutlayacaklarýný söyledi. Tranströmer in Nobel i alýþýný övgüyle karþýlayanlara gelecek olursak: New Yorker bu seçimi neredeyse ayakta alkýþladý. Þöyle diyordu Paul Muldoon, Ýnsan Ýsveç Akademisi nin aralarýndan birine ödülü vermekteki tereddütünü anlýyor ama Tranströmer in bu yýl, en nihayetinde ödüle layýk bulunmasý insanýn içini ýsýtan bir geliþme. Ýsveç, dünyanýn kalanýna þiirlerin, þairlerin iç dünyalarýný anlattýklarýnda, kalabalýk meydanlarda kâfirlerin ve cadýlarýn yakýldýðý dýþ dünyayý anlattýklarý zamankinden daha az politik olmadýðýný gösteren þairiyle gurur duymalý. Granta da Sigrid Rausing ise þimdiki zaman, geçmiþ ve sonsuzluk arasýndaki uçurumu, nostaljinin kalbinde yatan hüznü onun kadar iyi anlatan bir þair yok diye yazýyordu. Ýlginç bir habere de Ýran Book News Agency de rastladým. Tranströmer in þiirlerini Farsçaya çeviren Sohrab Rahimi þöyle diyordu: Onun özgünlüðü melodinin ve kafiyelerin tuzaðýna düþmemesinde yatýyor. Dünyaya ve nesnelere bakýþýyla dikkat çekici. Baþlangýçta insana çok sade gelen bir bakýþ açýsý var ama derinlere indikçe yeni yeni anlamlarla karþýlaþýyorsunuz. Peter Neglund, dünyaya mal olmuþ bu þairin milliyetinin ikinci plana atýlmasýný umduðunu dile getirdi, haklý bir uyarý olduðunu belirtmek gerekiyor, çünkü ne yazýk ki Nobel seçimiyle ilgili olumsuz eleþtirilerin çoðu þairin Ýsveçli olmasa bu ödülü asla alamayacaðýna odaklanýyor. Washington Post, Kim? Ha??? diyerek tepkisini en basit haliyle ifade ederken Telegraph da Ýsveç dýþýnda fazla yanký uyandýramayan bir seçim diyerek karardan etkilenmediklerini gösterdi. Beni þaþýrtan New York Book Review un da Akademi yi ve seçim sürecini eleþtirmesi oldu: Hepsi Ýsveçli on altý veya on sekiz kiþi. Ýsveç edebiyatýný iyi bildikleri kesin ama dünya edebiyatýna ne kadar hâkimler? Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir in dünyaca ünlü turistik ilçesi Ürgüp'te 'Ýpek Yolu Kültürü' isimli sokak sergisi açýldý. Ürgüp Kaymakamlýðý, Ürgüp Belediyesi ve ilçeye baðlý Baþdere Belediyesi'nin iþbirliði ile Ürgüp Daðýstanlý Sokak'ta gerçekleþtirilen sergiyi gezmek için gelen yerli ve yabancý konuklara renkli karþýlamalar yapýldý. Sokaðýnýn giriþinde yöresel kýyafetleriyle genç kýzlar, konuklarý Ürgüp yöresine ait kabak çekirdeði ikramý yaparak karþýladý. Eþek üzerinde yöresel kýyafetiyle sokakta dolaþan genç bir kýz ile gelen konuklar hatýra fotoðrafý çektirdi. Rusya Federasyonu'nun Russian Enstitüde for Strategic Studies (RISS) isimli araþtýrma merkezi baþkaný Dr. Leonid Reshetnikov ve beraberindeki heyet, Ürgüp Kaymakamý Tuðba Yýlmaz, Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz, Ürgüp e baðlý Baþdere belde Belediye Baþkaný Mustafa Karaman eþliðinde sergiyi gezdi. Sergide gelen yabancý konuklara Ürgüp el halý dokuma sanatý gösterisi, doðal köy ürünlerinden oluþan köylü pazarý, Ürgüp yöresine ait müzik dinletisi, geleneksel Türk ebru sanatý gösterisi, Ürgüp Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinin yaptýðý el yapýmý yünden kýyafetler ve el yapýmý çini tabak süsleme sanatý sunuldu. Kaymakam Yýlmaz ve Baþkaný Yýldýz heyet baþkaný Reshetnikov'a Ürgüp ve Kapadokya bölgesinin tasvir edildiði çini tabak hediye etti. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Avanos'a doðal gazý getirmek ve daðýtýmýný yapmakla yükümlü bulunan Energaz'a baðlý Kapadokya Doðal Gaz firmasý çarþý tarafýndaki yerleþim birimlerine gazý verebilmek amacýyla Kýzýlýrmak içerisinde baþlattýðý çalýþmalarý hýzla devam ettiriyor. Geçtiðimiz günlerde yapýmý tamamlanan 91 metre uzunluðunda beton kalýp içerisine alýnmýþ tek parça halindeki boruyu ýrmak içerisine yerleþtirmek için üzerinde iþ makinalarýnýn çalýþabileceði set oluþturuluyor. Bu amaçla 300 kamyon taþ getirilerek ýrmak içerisinde bir set oluþturuldu. Ýþ makineleri bu set üzerinde çalýþarak ýrmak içerisine boruyu yerleþtirecek daha sonra seti oluþturan taþlar boru üzerine daðýtýlarak suyun akýþ hýzý yavaþlatýlacak ve ýrmak zeminine yerleþtirilen gaz borusunun zarar görmesinin önüne geçilecek. Ayrýca ayný alanda hazýr tutulan kamyonlarca taþ bloklarda ýrmak içerisine serilerek daha emniyetli bir akýþ saðlanacak. Kapadokya Doðal Gaz firmasý borunun yerleþtirme iþlemini Kurban Bayramý öncesinde tamamlamayý ve en kýsa zamanda bu borudan gaz alabilmeyi umut eden abonelere gaz vermeyi hedefliyor. Firma ayrýca abone sayýsýný arttýrmak için de yatýrým planýna uygun olarak Avanos'un çeþitli yerleþim birimlerindeki çalýþmalarýný sürdürüyor. Kurban bayramý ertesinde Cumhuriyet mahallesinde evlerin toplu olduðu yerlerde hat çekme iþlemine baþlanacaðý bu nedenle de buralardaki vatandaþlarýn abone iþlemlerinin yapýldýðý öðrenildi.

7 Kurban geleneði nasýl baþladý, kýsaca deðinmek gerekir ise insan oðlu kendini bilmeye baþladýðýnda insanýn ve dünyadaki oluþumu merak etmeye baþlamýþ düþünceye dalmýþtýr. Bunlarýn hepsi kendiliðinden meydana gelmesi olanaksýzdýr diyerek bunlarý birilerine veya birþeylere baðlamaya kalkmýþtýr. Doðal felaketleride göze alarak bu felaketlerin çok zarar verdiðini can ve mal kaybýna neden olduðunun farkýna varmýþtýr. Bunun nedenlerini araþtýrmaya kalkýnca bunlarýn birer ceza olabileceðini kendilerini yaratanýn kýzmýþ olacaðýný düþünmüþlerdir. Bu nedenle her kiþi ve her toplum kendisine bir tanrý belirlemiþ korunmak amacý ile onlara tapmýþlardýr. Bu tapýnmalarýn getirdiði rahatlýktan kendisine yer edinen bazý kiþilerde kendilerini tanrý ilan etmiþ ve uzun süre insanlarý sömürmüþlerdir. Ýnsan oðlu yaþamlarý için dileklerini, yakýnlarý için dileklerini, isteklerini o tanrý ilan ettikleri kiþi, hayvan, doða veya eþyalara dualar etmiþ hediyeler getirmiþ uðrunda can bile vermiþleridir. Bu tanrý bilinen varlýklara hediyeler meyve, sebze ve tahýl ürünleri ile baþlamýþ ve kan dökmeye kadar gitmiþtir. Son zamanlarýnda genç insanlar o tanrý olarak bilinen varlýklara hediye edilirken Hz. Ýbrahim in aracýlýðý ile koç insan oðlunu kurtarmak için gelmiþtir. Alevilerde ise kurban dendiði zaman asýl kurban nefsini týðlamaktýr, ikrar verip ikrarýnda durmaktýr, ilim ve irfanla olgunlaþýp erenler yolunda el ele el hakka insaný kâmil mertebesine erip o meydana gelmektir. Alevi anlayýþýnda kurban olarak kan akýtýlmak zorunluluðu yoktur. Ýnancýmýzda kurban olarak benliðimizi yenmeli ve nefsimizi kurban etmemiz bizlere öðretilmiþtir. Kurban olarak bir can a kýyma zorunluluðu olmadýðý gibi kurbansýzda kalmayýz. Ancak yetecek kadar yaparýz. Geri kalan niyetleri ise yardýma dönüþtürürüz. Bu yardým maddi veya manevi olabilir. Bizde kurban nasýl bir elma da olabiliyorsa, kurbana maddi bir deðer verilmez, azlýðý çokluðu aranmaz. Kurbanlarýmýz bir fakiri doyurmak, bir mazlumu güldürmek, bir çocuðu okutmak, kýsacasý ihtiyacý olanýn ihtiyacýný olabildiðince karþýlamak olarak yapýlmalýdýr. Bu günlerde bu yardýma ihtiyacý olanlar geldiðimiz topraklarda yaþayan ve büyük bir felaketle karþýlaþan insanlardýr. Bu insanlara yardým elimizi uzatarak önümüzdeki günlerde kutlamaya çalýþacaðýmýz bayramý onlarla birlikte kutlamalýyýz. Van ve çevresinde meydana gelen deprem sonucu bir çok can hakka yürümüþ, ve yaralanmýþtýr. Hakka yürüyenlerin mekâný nur olsun, yaralýlara Hak tan þifalar temennimizdir. Ancak geride herþeyini kaybetmiþ bir çok insan yardýma muhtaç beklemektedir. Yardýmlarýmýzý, kurbanlarýmýzý Hak aþkýna onlar için ayýralým. Seyit Gezek FUAF Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu Sorumlusu Týpký daha önceki durumlarda olduðu gibi bir felaket olduðunda -bu deprem ya da bir toprak kaymasý olabilir- nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya yardým etmek konusunda hazýrdýk ve yine týpký diðer baþka yerlerde olduðu gibi bizi gerçekten üzen bürokratik sorunlarla karþýlaþtýk. Asýl görevinin halka en hýzlý þekilde yardým götürmek olduðu kabul edilen bürokrasi için, Van depreminde sorunlarý çözüyormuþ gibi görünmek çözüm üretmekten daha önemli görünüyordu. Fakat þunu da belirtmek gerekir ki bu sorun sadece Türkiye nin deðil diðer devletlerin de ilgilenmesi gereken bir sorundur. 'SÝZE ÝHTÝYACIMIZ YOK!' Van a vardýðýmýzda olaðandýþý bir muameleyle karþýlaþmadýk. Buradaki sivil savunmaya baðlý bireyler tarafýndan iyi bir þekilde karþýlandýk. Bizi önce kriz merkezine götürdüler, daha sonra da Erciþ ilçesine yani büyük sýkýntýlar ve zorluklar yaþadýðýmýz yere naklettiler. Buradaki afet sonrasý yapýlmasý gereken iþlerin koordinasyonun yürütüldüðünü düþündüðüm kýrmýzý beyaz çizgili bir binaya (Erciþ Kaymakamlýk Binasý, B.A.) alýndýk. Kendimizi tanýttýktan sonra bize orada ihtiyaç duyulmadýðý Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi'nin basýndan derlediði bilgilere göre ekim ayýnda en az 53 iþçi hayatýný kaybetti. En az 142 iþçi yaralandý. Sadece basýna yansýyan, bilgilerden oluþturulan, gerçekte daha çok kabul olduðu tahmin edilen istatistiklere göre ekim ayýnda da en çok iþ cinayeti, güvenlik önlemlerinin eksikliði ve taþeronluk uygulamasýnýn yaygýnlýðýyla bilinen inþaatlarda meydana geldi. Ýnþaat-yol iþkolunda 11 iþ cinayeti oldu. Bu sektörü 5'er iþ cinayetiyle maden ve metal iþkolu takip etti. 15 iþ cinayetinin ise hangi sektörde iþlendiði belirlenemedi. Ýþ yerindeki yaralanmalarda ise 28'er yaralanmayla inþaat sektörü ve tekstil ilk sýrada yer aldý. Bu sektörleri 17 yaralanmayla enerji sektörü izledi. 39 yaralanmanýn ise hangi iþ kolunda meydana geldiði belirnemedi. AKP'DEN SAMÝMÝYETSÝZ YASA TEKLÝFÝ söylendi. Ben de onlara daha önce dünya çapýnda 13 depreme katýlmýþ bir ekip olarak muazzam derecede bir tecrübeye sahip olduðumuzu söyledim. Ve sivil, yani hiçbir hükümetle baðý olmayan bir arama kurtarma ekibi olduðumuzu açýklamaya çalýþtým. Bize hiçbir karþýlýk vermediler. Tam bu sýrada çok þiddetli bir artçý oldu ve bizimle ilgilenen beyefendi dahil olmak üzere binadaki herkes dýþarýya kaçtý ve beni deprem anýnda yalnýz býraktýlar. Bunun üzerine her þeye raðmen bölgede kalmaya karar verdik. Kaldýðýmýz alanda karþýlaþtýðýmýz yirmili yaþlardaki gönüllüler bizi çalýþmalarýn yapýldýðý alanlara götürdüler ve biz de burada çalýþmalara katýldýk. Bizden arama kurtarma çalýþmasý yapmamýzýn talep edildiði yerlerde kurbanlarýn yerini belirlemek, bunu yaparken de mümkün olduðunca sakin bir þekilde çalýþmak durumundaydýk. Bu çalýþmalar sýrasýnda bize verilen deðeri çalýþmalarý ayakta izleyen kitlenin coþkusundan ve sivil savunmadaki arkadaþlarýn kardeþçe tavýrlarýndan anlayabiliyorduk. Öbür taraftan orada bulunan bürokratlarýn ve yardýmcýlarýnýn, bir makine düzeninde çalýþmak kaygýsý yerine, güç ve kontrolün kimin eline AKP iktidarýnýn hazýrladýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasa Taslaðý ný tartýþmaya açmasýný deðerlendiren Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi'nden, Amaç iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý sonucu yaþanan kayýplarý azaltmak, Baþbakan Erdoðan ýn söylemiyle insaný temel almak. Bu giriþimin eksikliði bir yana samimiyetini deðerlendirmek gerekir. Çünkü AKP iktidarý, büyümede Çin i yakalama hedefini de dillendiriyor. Bu da ancak güvencesizleþtirme ve kamusal haklarýn týrpanlanmasýyla gerçekleþtiriliyor. Bir yandan asgari ücrete yüzde 3 zam yapýlmasý kararlaþtýrýlýrken diðer yandan saðlýkta katký payý artýrýlýyor, çalýþma sürelerinin uzatýlmasý gündeme getiriliyor denildi. Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi'nin Eylül ayýnda hazýrladýð rapor göre de eylül ayý içerisinde 59 iþçi iþ cinayetleri nden dolayý hayatýný kaybederken, 619 iþçi ise yaralandý. geçeceði kaygýsýna sahip olmalarý ve her þeyin ötesinde iþ alaný ve yýkýk binalardaki bazý bölümlerde yapýlmasý gereken güçlendirmeler ile ilgili yaptýðýmýz tavsiyeleri dikkate almamýþ olmalarý bizi üzüntüye sevk etti. 'BÝR ARADA OLSAK ÇOK CAN KURTULURDU' Ciddiye alýnabilmemiz için ne yazýk ki iki kýz çocuðu cesedinin yerini belirleyerek etkili bir çalýþma yapabildiðimizi göstermemiz gerekti. Bürokratlar neden her iþte baþrolü oynamak istiyorlardý? Ýspanyollar, Almanlar, Fransýzlar vs. bir arada olabilseydik daha fazla hayat kurtarabilirdik. Böyle olmasý kimin kurtarýlmayý hak ettiðine karar verecek güce sahip olduðunu göstermekten daha iyi olurdu, bunu görüyor olmak gerçekten acý verici. Makinelerin net bir emre itaat etmeden fütursuzca ve aþýrý çalýþmalarý, kaosa dönmüþ trafik, buz gibi soðuklar, tuvaletler, duþ yerleri gibi temel ihtiyaçlarýn karþýlanacaðý bir kamp alanýnýn eksikliði Sivil savunmadaki gençlere gelince, onlarýn çalýþma azimlerini, kendilerini çalýþmalarýna adayýþlarýný ve bütün bu süreç boyunca bizim için kaygýlanmýþ olmalarýný takdir etmeliyim. Tebrikler çocuklar... Ancak þuna da katý bir þekilde inandýðýmý söylemeliyim: Baþka gruplardan öðrenmesi gereken þeyler var. Brec (arama kurtarmanýn süreçlerinden biri), eðitim ve her þeyin ötesinde köpeklerinin eðitimini tamamlayýp onlarý faydalý hale getirmeleri gerekiyor. Çünkü Türkiye de arama kurtarma köpeklerinin eksikliði barizken buna bir de köpeklerin faydalý olduðuna dair batýl inançtan kaynaklanan bilgi eksikliði ekleniyor. Sonuç olarak kendilerini geliþtirmek ve zihinlerini açmak zorundalar. Çünkü bir köpek burnunun etkinliðine eriþecek bir makine henüz icat edilmedi. Bu naçizane ekip, genç sivil savunmacýlara en azýndan kýsa bir brifing verme þansýna sahip oldu. Umarým onlar da ihtiyaç duyulan alanlarda kendilerini geliþtirme þansýna sahip olurlar. Pedro Frutos (Ýspanyol arama kurtarma ekibinin baþýndaki isim) Çeviren: Barýþ Asan Eylül ayýnda da en çok iþ cinayeti inþaatlarda meydana gelmiþti. Aðzýnýzdaki kaný çalkalar mýsýnýz lütfen..! Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi ayrýca silikozis hastalýðýndan kaynaklý ölümlere dikkat çekti. 12 Ekim günü kot kumlama iþçisi Ali Rýza Eldemir'in ölümüyle kot kumlamada silikozisten kaynaklý ölümlerin sayýsý 48 e ulaþtý. Diðer yandan Ekim ayýnda diþ teknisyenlerinin de slikozis hastalýðýna maruz kaldýklarýný kamuoyunu duyuruldu ve çözüm için mücadele etmeye baþlandý. Meslek Hastalýklarý Hastanesi tarafýndan Ankara da muayene edilen 365 diþ teknisyeninden 70 inde, Ýstanbul da muayene edilen 451 diþ teknisyeninden 197 sinde çeþitli meslek hastalýklarýna rastlanmýþ durumda olduðu ortaya çýktý. Ýstanbul Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi özellikle merdiven altý olarak tanýmlanan diþ laboratuvarlarýnda saðlýksýz ortam ve uzun çalýþma saatleri nedeniyle diþ teknisyenlerinin büyük tehlike altýnda olduðunu belirtti. BirGün

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ KESK yönetimin yaptýðý basýn toplantýsý ile Van depremi ile ilgili raporunu kamuoyuyla paylaþtý. KESK, Deprem ilahi ceza deðil, doðanýn karþý konunamaz ve önlenemez bir düzenidir dedi. KESK Yürütme Kurulu tarafýndan alýnan karar gereði 24 Ekim günü KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, BES Genel Baþkaný Osman Biçer, BTS Genel Baþkaný Yavuz Demirkol, Tarým Orkam-Sen Genel Baþkaný Metin Vuranok ve Eðitim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik ten oluþan KESK Deprem Heyeti, bölgede yaptýðý incelemeler ile ilgili bir rapor hazýrladý. SES ve TTB'li saðlýk emekçileriyle görüþen, Erciþ Kaymakamlýðý'na geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan heyet, þu deðerlendirmelerde bulundu: "Heyetimiz öncelikle, çadýr, battaniye ve su eksiðinin en kýsa sürede giderilmesini talep etmiþ, bu konuda KESK'in ülke çapýnda bir kampanya yürütmekte olduðunu bildirmiþ, Saðlýk ve Arama Kurtarma Ekiplerine iliþkin eksikliklerin giderilmesini talep etmiþ, bu konuda SES ve TTB li arkadaþlarýmýzýn ellerinden geleni yapacaklarýný Kaymakama bildirmiþtir. Gýda ve ilaç eksikliklerini Kaymakama ileten Heyetimiz, Hijyen konusunda gerekli önlemlerin alýnmamasý halinde salgýn hastalýk riskinin doðacaðýný da iletmiþtir. Erciþ Kaymakamý Heyetimizin tespitlerine genel olarak katýldýðýný ifade ederek mümkün olan en kýsa sürede bu eksikliklerin giderilmesi için gereken iþlemleri yapacaðýný ifade etmiþ, koordinasyon ve organize olmada sýkýntý yaþadýklarýný, arama ve kurtarma ekip eksikliðinden enkazlara sýnýrlý müdahalenin olduðu yeterli sayýda çadýrýn olmadýðýný çaresizlik içinde ifade ederek, bu sýrada ölü ve yaralý yurttaþlarýmýza iliþkin bilgileri de Heyetimizle paylaþmýþtýr. Erciþ Milli Eðitim Müdürü ile görüþen Heyetimiz, 25 Ekim 2011 Salý günü saat sularýnda toplam 52 eðitim emekçisinin yaþamýný kaybettiðini öðrenmiþ, kendisinden haber alýnamayan 35 civarýnda eðitim emekçisinin bulunduðunu ve halen enkaz altýnda bulunanlar arasýnda eðitim emekçilerinin de olabileceðini öðrenmiþtir. Van ve Erciþ te yaþanan deprem felaketi sonrasýnda yaklaþýk olarak 68 eðitim emekçisinin, 6 saðlýk emekçisinin, 2 tapu kadastro emekçisinin yaþamýný kaybettiði heyetimizce tespit edilmiþ, konuya iliþkin bilgiler KESK e baðlý ilgili Sendika Genel Merkezleriyle paylaþýlmýþ, enkaz kaldýrma çalýþmalarý süresince yaþamýný kaybeden kamu emekçilerinin ve yurttaþlarýmýzýn sayýsýnýn maalesef artabileceði kanaatine varýlmýþtýr. Erciþ ten hareket ederek, Çelebibaðý Beldesine ulaþan Heyetimiz burada öncelikle orada bulunan Belediye Baþkanýný ziyaret ederek Geçmiþ Olsun ve Baþsaðlýðý dileklerini kendileriyle paylaþmýþ ve kendilerinden genel duruma iliþkin bilgi rica etmiþtir. Belediye Baþkaný, öncelikle çadýr ve battaniye eksikliklerinin ciddi bir zaafiyete yol açtýðýný Heyetimize bildirmiþ, Çelebibaðý Beldesi ile Erciþ Belediyesi arasýnda yaþanan koordinasyon sýkýntýlarýna dikkat çekmiþtir. Toplantý sýrasýnda Belediyeye gelen Milletvekilleri Özdal Üçer, Aysel Tuðluk ve Halil Aksoy da toplantýya dahil olmuþ ve yaþanan Deprem sonrasýnda BDP olarak üzerlerine düþen her türlü katkýyý sunmaya hazýr olduklarýný, BDP li Belediyelerin halen deprem bölgesine yönelik ciddi bir dayanýþma içerisinde olduklarýný bildirmiþlerdir. Toplantýda Koordinasyon sýkýntýlarýnýn giderilmesi konusunda oluþturulan Kriz Merkezine katký sunmak üzere bir Koordinasyon Kurulu oluþturulmasý üzerinde hemfikirlilik saðlanmýþtýr. 24 Ekim 2011 Pazartesi gecesi geç saatlerde Van a ulaþan Heyetimiz saat sularýnda Van Belediye Baþkaný ile Van Belediyesi Kriz Masasýnýn oluþturulduðu Belediye Garajýnda görüþmüþtür. Belediye Baþkanýna geçmiþ olsun diyen ve baþsaðlýðý dileklerini ileten Heyetimiz kendilerinden genel bir bilgi almýþ, Heyetin izlenimlerini aktarmýþ ve KESK Van Þubeler Platformunun Belediye Baþkanlýðý ile iþbirliði içerisinde depremzede yurttaþlarýmýza yönelik olarak her türlü çalýþmanýn içerisinde aktif bir biçimde yer almak istediklerini bildirmiþtir. Bunun üzerine Van Belediye Baþkaný her türlü katkýya ve katýlýma ihtiyaçlarýnýn olduðu bir dönemde önerilen bu yardým talebini büyük saygý ve hoþgörüyle kabul ettiklerini ifade etmiþlerdir. KESK Deprem Heyeti gerek Van ve gerekse Erciþ merkezinde birer Çadýr kurarak, KESK Van Þubeler Platformu içerisinden belirlenen bir Koordinasyon Kurulu aracýlýðýyla halka yönelik olarak KESK Þubeler Platformlarý aracýlýðýyla, çeþitli illerden gönderilen yardým malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý konusunda üzerine düþeni yapmýþ, köylere ilk yardýmý ulaþtýran KESK olmuþtur. SES ve TTB üyesi Saðlýk Emekçileri aracýlýðýyla da halkýn saðlýk ihtiyaçlarýný giderme konusunda önemli adýmlar atýlmasýný saðlamýþtýr. 24, 25 ve 26 Ekim 2011 tarihlerinde Van ve Ýlçeleri ile Köylerinde yaþanan depremin boyutunu tespit etmek üzere çeþitli çalýþmalar yürüten Heyetimiz, bir taraftan tespitlerini yetkililerle paylaþarak deprem yaralarýnýn daha kýsa sürede sarýlmasý için çaba sarf ederken, diðer taraftan KESK Van Þubeler Platformu aracýlýðýyla hem KESK üyelerine ve hem de halka yönelik çeþitli çalýþmalarýn yapýlmasýna katký sunmuþtur. Sonuçlarý itibarýyla Erciþ ilçesinde yaþanan depremin Van merkezde yaþanandan daha aðýr sonuçlara yol açtýðýný tespit eden Heyetimiz çalýþmalarýný Erciþ Ýlçesi üzerinde yoðunlaþtýrmýþtýr. 25 Ekim 2011 tarihinde Van Valiliði tarafýndan Kamu Emekçilerinin göreve baþlamalarý konusunda çaðrý yapýlmasý üzerine Heyetimiz sorunu Ýçiþleri Bakanlýðý ve Van Valisi ile KESK Genel Sekreteri aracýlýðýyla görüþmüþ ve bu sorunun çözülmemesi üzerine 26 Ekim 2011 Çarþamba günü Van Valisiyle görüþme Kararý almýþtýr. Sonuç olarak, yaþanan Deprem sonrasýnda ciddi bir Koordinasyon Eksikliði yaþandýðýný tespit eden Heyetimiz, Van Valiliði ile Belediyeler arasýnda yaþanan sorunlar nedeniyle yurttaþlarýmýzýn daha fazla sorun yaþamalarýna yol açýldýðý kanaatine varmýþtýr. Valiliðin il dýþýndan gelen yardým malzemelerini tek baþýna daðýtmak istemesi, bu nedenle Van ve Erciþ e giden yardým konvoylarýnca getirilen malzemelerin sürekli olarak Valilik tarafýndan oluþturulan birimlere yönlendirilmesi nedeniyle ciddi sorunlar yaþanmaktadýr. Valilik ile Belediyeler arasýnda yaþanan bu sorun acilen çözülmelidir. Ne Valilik, ne de Belediyelerden birinin, diðerinin önüne geçmesini gerektiren bir durum yoktur. Sonuçta asýl olan yurttaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýnýn mümkün olan en kýsa sürede ve yeterli sayýda elde edilerek daðýtýmýn saðlanmasýdýr. Barýnma sorunlarý bile çözülmeyen depremzede yurttaþlarýmýzýn bu durumunun en az 2-3 ay daha süreceði gözetilerek hem yardým malzemelerini ulaþtýran kiþi ve kuruluþlarýn yönlendirilmesine, hem de yardým malzemesi akýþýnýn saðlýklý bir biçimde süreklileþtirilmesine ihtiyaç olduðu açýktýr. Özellikle çadýr ve battaniye ihtiyaçlarýnýn zamanýnda deprem bölgesine ulaþmamasý ciddi izdihamlara yol açmýþ, Valilik tarafýndan oluþturulan Çadýr Kentlerin sembolik düzeyde olmasý ve sadece medya organlarý aracýlýðýyla adeta bir propaganda malzemesi haline getirilmesi çok ciddi bir sorundur. Evi yýkýlan ya da oturulamaz durumda olan tüm yurttaþlarýmýzýn ihtiyaç duyduðu çadýrlarýn acilen daðýtýlmasý saðlanmalýdýr. Aksi takdirde yaþanan depremden daha üzücü sonuçlara yol açýlmasý kaçýnýlmazdýr. Van daki yurttaþlarýmýzýn deprem sonrasý yaþadýðý sorunlar ortadan kalkmamýþtýr. Bugün bile Van, Van merkez köyleri ve Erciþ ilçesinde barýnma, saðlýk sorunlarý çözülememiþtir. Farklý manüplasyonlarla kamuoyunu yanlýþ bilgilendirmenin etik olmadýðýný belirtmek gerekmektedir. Hükümetin ilk baþta uluslar arasý yardýmlarý ret etmesi ilk günlerde yaþanan arama, kurtarma ve barýnma sorunlarýný arttýrmýþtýr. Ýlk günden itibaren ülkenin her merkezindeki üyelerimiz ve þubelerimiz hükümetin ve yerel yetkililerin tüm engelleme çabalarýna raðmen yoðun bir dayanýþma iliþkisi geliþtirmiþ kendi olanak ve çabalarý ile topladýðýmýz ayni yardýmlara kriz merkezlerimiz aracýlýðýyla Van halkýna ulaþtýrýlmýþtýr. Bu dayanýþma iliþkimiz ve ayni yardýmlarýmýz bundan sonra da aralýksýz bir þekilde ihtiyacý olan halkýmýza iletilecektir. * Halen enkazlar kaldýrýlmamýþ, hasarlý binalar yýkýlmamýþtýr. * Deprem bölgesinde giderek büyüyen çöp yýðýnlarý ciddi bir tehdit oluþturmaktadýr. * Doðalgaz hatlarýndaki sýzýntýlarýn büyük patlamalara yol açabileceði açýk bir gerçektir. * Henüz çok az çadýr daðýtýlmýþ, yeterli sayýda toplu çadýr alaný kurulmamýþtýr. * Daðýtým kuyruklarýnýn kilometrelerce uzadýðý, Valilik ve kaymakamlýk önünde ve mahalle aralarýnda yardýmlarýn daðýtýma dair herhangi bir organizasyon oluþturulmadýðý görülmüþtür. * Bölgede yýkýlan binalar, yapý üretim süreçlerinde yeterli mühendislik, mimarlýk hizmetlerinin alýnmadýðýný ve denetlenmediðini göstermektedir. * Deprem sonrasýnda birçok kamu kurumunda olduðu gibi okullarda da yoðun hasarlarýn oluþtuðu gözlenmiþtir. * Van merkez ve köylerinde, Erciþ ilçesinde birçok okulda eðitim öðretim yapýlamaz duruma gelmiþtir. Öneriler 1- Yýkýlan tüm binalara yönelik arama kurtarma çalýþmalarý hýzlý bitirilmeli,yapý enkaz kaldýrma çalýþmalarý koordineli olarak hýzlý bir þekilde yapýlmalýdýr. 2- Depremin üzerinden günler geçmesine raðmen evlerinde kalamayanlarýn barýnma ve ýsýnma sorunlarý çözümlenmeli ve toplu çadýr alanlarý ivedi olarak kurulmalýdýr. 3- Köylere acilen çadýr, battaniye ve ýsýtýcý ulaþtýrýlmalý, hayvan barýnaklarý yapýlmalýdýr. 4- Van, Erciþ ve baðlý tüm köylerde enerji, kullanma suyu, kanalizasyon gibi çöken temel altyapý sistemlerinin onarýlmasýna hemen yapýlmalýdýr. 5- Öncelikle bölgede yerleþik olarak görev yapan tüm kamu çalýþanlarýn ve ailelerinin saðlýk, barýnma, beslenme ihtiyaçlarýnýn giderilmesi gerekmektedir. 6- Baþta saðlýk kurumlarý ve tüm kamu kurumlarýnýn su ve hijyen sorunlarý acilen çözülmelidir. 7- Þehrin temiz kullanma suyu ihtiyacý halen karþýlanmamýþ, tuvalet ihtiyacý devam etmektedir. Salgýn hastalýklarýn önlenmesi için su daðýtým þebekesi ve kanalizasyon sistemi tamir edilinceye kadar uygun foseptik çukurlarýn ve seyyar tuvaletlerin kurulmasý gerekmektedir. 8- Travma süreci ve sonrasýnda geliþebilecek psikolojik sorunlar göz önünde bulundurularak önlemeye yönelik müdahaleler, uzun vadeye yönelik hizmet için politikalar geliþtirilmelidir. Baþka illerden gönüllü ve Kürtçe bilen psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanlarý ve rehber öðretmenler görevlendirilmelidir. 9- Hastane ve 1. basamak saðlýk kurumlarýnda hasar tespiti yapýlarak fiziki koþullarý uygun olanlarýn hýzla saðlýk hizmeti vermeye baþlatýlmasý gerekmektedir. Özellikle koruyucu ve çevreye yönelik hizmetlere önem verilmelidir 10- Kamu kurumlarýnda ortaya çýkan hasarlarýn tespiti baðýmsýz kurumlarca biran önce yapýlmalý ve hasarlý binalarda eðitim öðretim yapýlmamalýdýr. Kamu binalarýný yapanlarla ilgili gerekli hukuksal giriþim baþlatýlmalýdýr 11- Bir an önce kýþ koþullarýna dayanýklý prefabrik konutlarýn yapýlmasý gerekmektedir. 12- Valilik, þu ana kadarki yaklaþýmýný terk ederek baþta Belediye ve demokratik kitle örgütleri olmak üzere kurumlarla koordine içinde olmalý, birlikte çalýþmanýn yol ve yöntemlerini geliþtirmelidir."

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı