Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol"

Transkript

1 Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn mantýðýný anlamýyorum dedi. 15 yýldan beri düþünce ve yayýnlama özgürlüðü komitesinin Türkiye tensilcisi olduðunu belirten Zarakolu, Bunun dýþýnda iki yýl önce Ankara da düzenlenen 5 inci ulusal yayýn kongresinde düþünce ve yayýmlama özgürlüðü komitesinin baþkanýydým. Bu toplantýda üye, komiser üye, yayýncýlar ve yazarlardan ve avukatlardan oluþan bir komitem idi. Burada kanunlarý tartýþtýk, bir kýsým deðiþiklikler yapýlmasý noktasýnda ortak bir fikir oluþturmaya çalýþtýk. Tartýþtýðýmýz konulardan biri de TMK nun terörle düþünceyi ayýrt etmeyi iyi beceremediði için ne kadar büyük sorunlar yaþadýðýna þahitlik ettik. Ben de þuan bunun bir örneðiyim diye konuþtu. 2 DE Týpký daha önceki durumlarda olduðu gibi bir felaket olduðunda -bu deprem ya da bir toprak kaymasý olabilirnerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya yardým etmek konusunda hazýrdýk ve yine týpký diðer baþka yerlerde olduðu gibi bizi gerçekten üzen bürokratik sorunlarla karþýlaþtýk. Asýl görevinin halka en hýzlý þekilde yardým götürmek olduðu kabul edilen bürokrasi için, Van depreminde sorunlarý çözüyormuþ gibi görünmek çözüm üretmekten daha önemli görünüyordu. Fakat þunu da belirtmek gerekir ki bu sorun sadece Türkiye nin deðil diðer devletlerin de ilgilenmesi gereken bir sorundur. 'SÝZE ÝHTÝYACIMIZ YOK!' Van a vardýðýmýzda olaðandýþý bir muameleyle karþýlaþmadýk. Buradaki sivil savunmaya baðlý bireyler tarafýndan iyi bir þekilde karþýlandýk. 7 DE Müslüman vatandaþlara ve yardým sever insanlara sesleniyorum. Ülkemizde besicilik yok olmak durumunda iken damýzlýk hayvan sýkýntýsý yaþanmaya baþlanmýþken ülkemizin geleceði çocuklarýmýza olan sorumluluðumuz gereði gelin bu bayram ve devamý günlerde inanç gereði kurban kesmeyelim. Ülkemizde lösemi illeti sebebi ile yaþam savaþý veren çocuklarýmýza baðýþlarýmýzla can verelim. Can almayalým. Ýnandýðýmýz deðerler adýna gönül huzuru ile çocuklarýmýzýn yaþam haklarýna destek olalým. El verelim. Bu gün ülkemizde yaþanan tüm olumsuzluklar nedeni ile binlerce çocuðumuz lösemili, yaþamak istiyorlar onlar için yardýmlarýný esirgemeyen varlýk sahibi insanlarýn destekleri ile Ankarada Lösemili Çocuklar Köyü açýldý. Lösemili Çocuklar Köyünün bir çok eksiði var yardýmlarýnýzla bu eksikler ne kadar erken giderilirse tedavi ve yardým bekleyen lösemili çocuklar ve aileleri o kadar çabuk destek bulur. 3 DE Eðitim öðretim çaðýnda sýnýf temsilcisi seçimi isteðiyle baþlayan demokrasi bilinci algýsý, ilköðretim döneminde... Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol tarihinin önemli dönemeçlerinden olan Ýnebahtý Deniz Savaþýnda Cervantes in sol elinin kesilmesine odaklanýyor serginin öyküsü. Ýspanyol ve Türk on iki sanatçýnýn zihninde Cervantes in sol elinin uyandýrdýðý çaðrýþýmlar yansýyor eserlere. Sanatçýlarýn kýlavuzluðunda Orta Çað da Akdeniz de kýsa bir yolculuk yapýyoruz. Cervantes in kesilen sol eli sergi boyunca yolculuðumuza eþlik ediyor. Nevþehir Özel Kardelen Koleji öðrencileri Van da meydana gelen 7,2 þiddetindeki depremden sonra baþlatmýþ olduðu yardým kampanyasýnda 15 bin liralýk yardým gönderdi.ayrýca Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan Van a 400 adet battaniye,600 kiþilik kýþlýk giysi,500 adet kýþlýk yün çorap ve çocuk giysileri, ýsýtýcý, iç çamaþýrý yardýmý yapýldý. Nevþehir Özel Kardelen Koleji öðrencileri Van da meydana gelen 7,2 þiddetindeki depremden sonra baþlatmýþ olduðu yardým kampanyasýnda 15 bin liralýk yardým gönderdi. Haberin Devamý 3 DE

2 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU (SGK) BAÞKANLIÐINDAN (Reçete Temini Hakkýnda- Van Deprem Bölgesi) 23 Ekim 2011 tarihinde Van ilinde yaþanan deprem nedeni ile Medula Eczane Provizyon Sisteminin çalýþmadýðý veya çalýþtýðý halde çeþitli sebeplerle hak sahiplerinin ilaçlarýný temin edemedikleri bilgisi kurumumuza ulaþmýþtýr. Bilindiði üzere Saðlýk Uygulama Tebliði nin provizyon alýnamamasý baþlýklý maddesinde; (1) MEDULA sisteminden kaynaklanan arýza nedeniyle hasta takip numarasýnýn alýnamadýðý süre zarfýnda Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlanma hakkýnýn olduðunu yazýlý olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kiþilerin saðlýk hizmetleri Kurumca karþýlanýr.... hükmü, Ayrýca yine Saðlýk Uygulama Tebliði nin maddesinde...ayrýca kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayý elektronik ortamda kuruma fatura edilemeyen saðlýk hizmet bedellerinin manuel olarak fatura edilebileceði hükmü yer almaktadýr. Bu nedenle genel saðlýk sigortalýsý ve bakmakla yükümlü bulunduklarý kiþilere eczanelerce saðlýk hizmetlerinin kesintisiz sunulmasý gerekmektedir. Sunulan saðlýk hizmetlerine ait reçete bedellerinin öncelikle sistem çalýþýr hale geldikten sonra Medula sistemi üzerinden gönderilmesi, ancak bunun çeþitli nedenlerle mümkün olmamasý halinde Saðlýk Uygulama Tebliði nin Saðlýk Kurum ve Kuruluþlarý Faturalarýnýn Düzenlenmesi baþlýklý maddesine göre manuel olarak fatura edilmesi gerekmektedir. Dikkat Edilecek Hususlar *Kurum saðlýk yardýmlarýndan faydalanan kiþilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katýlým payý (2 TL ve 3 TL) eczane tarafýndan tahsil edilecektir. *Eþdeðer ilaç uygulamasý gereðince oluþabilecek ilaç fiyat farký eczane tarafýndan hastadan elden tahsil edilecektir. *Muayene katýlým paylarý 01.Aralýk.2011 tarihinden sonraki reçetelere aktarýlacaktýr. SGK nýn web sitesinde yayýnlanan Genel Müdür Vekili Prof. Dr. R. Murat Karaþen imzalý, 26 Ekim 2011 tarihli yazý aynen böyle. Vatandaþ can derdine düþmüþ, SGK üç liralýk alacaðýnýn peþinde!.. *** Olayý kamuoyuna Ankara Tabip Odasý duyurdu. Türk Tabipleri Birliði de Vatandaþlarýn günlerdir yaþadýðý acý, üzüntü, yoksunluk, deprem psikolojisinin yarattýðý kaygý yetmezmiþ gibi, bir de SGK nýn olaðandýþý koþullarda verilmeye çalýþýlan saðlýk hizmetleri için katýlým payý istemesine tepki gösterdi. SGK, web sitesindeki yazýyý tepkilerin ardýndan kaldýrdý. Genel Müdür Vekili de Anadolu Ajansý na açýklama yaptý. Meðerse yanlýþ anlaþýlmýþlarmýþ. Afetzedelere karþý duyarsýzlýklarý, depremzedelerden katýlým payý alýnmasý söz konusu deðilmiþ. *** Peki web sitelerindeki o duyuruyu niçin yapmýþlar, derseniz O da þöyleymiþ Þimdi efendim, afet bölgesinde zaten açýk eczane yokmuþ. Açýk eczane nerede olabilirmiþ, ancak deprem bölgesinin dýþýnda olabilirmiþ. Bu eczaneler hangi þekilde vatandaþa hizmet vereceklerine dair kendilerine ciddi sorular soruyorlarmýþ Kendilerinin de suistimalleri engelleyecek bir takým uyarýlar göndermeleri gerekiyormuþ. Reçete Temini Hakkýnda-Van Deprem Bölgesi baþlýklý duyuruyu da Van dýþýndaki eczaneler için yapmýþlarmýþ. Ýster inanýn, ister inanmayýn!.. BirGün ELÇÝN YILDIRAL- SEVGÝM DENÝZALTI/BÝRGÜN Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn mantýðýný anlamýyorum dedi. 15 yýldan beri düþünce ve yayýnlama özgürlüðü komitesinin Türkiye tensilcisi olduðunu belirten Zarakolu, Bunun dýþýnda iki yýl önce Ankara da düzenlenen 5 inci ulusal yayýn kongresinde düþünce ve yayýmlama özgürlüðü komitesinin baþkanýydým. Bu toplantýda üye, komiser üye, yayýncýlar ve yazarlardan ve avukatlardan oluþan bir komitem idi. Burada kanunlarý tartýþtýk, bir kýsým deðiþiklikler yapýlmasý noktasýnda ortak bir fikir oluþturmaya çalýþtýk. Tartýþtýðýmýz konulardan biri de TMK nun terörle düþünceyi ayýrt etmeyi iyi beceremediði için ne kadar büyük sorunlar yaþadýðýna þahitlik ettik. Ben de þuan bunun bir örneðiyim diye konuþtu. Mahkemede yaptýðý çalýþmalarý da anlatan Zarakolu, 1998 ve 2008 yýllarýnda dünya yayýncýlar birliði ödülünü aldým yýlýnda Norveç Kültür Banklýðý ödülünü aldým da Ermenistan Ulusal Kütüphanesi ödülünü aldým. Bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn mantýðýný anlamýyorum. Bu suçlamanýn baþka bir terör olduðunu düþünüyorum. Oðlu Deniz Zarakolu nun Ýnþaat Mühendisi olduðunu söyleyen Zarakolu, BDP nin siyaset akademisinde ders verdiði için KCK den tutuklandýðýný söyledi. Oðlunun bir partide siyaset akademisinde ders vermesinin o partinin kalitesini yükselttiðini belirten Zarakolu, bir anlamda kamu hizmetidir. Sivil toplumun geliþmesine katký sunar. Ben oðlumla birlikte Belge Uluslar arasý Yayýncýlýk isimli bir yayýn evini yönetiyorum. Oðlumdan sonra benim hürriyetimden yoksun býrakýlmam halinde bu yayýnevi idare edilemeyecektir. Biz 12 Eylül döneminde dahi hakkýmýzda açýlan davalarla demokrasi mücadelesi verdik. bu davalarý Van depremi için televizyonlardan yürütülen "Van Ýçin Tek Yürek" ve "Kardeþlik Zamaný" kampanyalarýndan 127 milyon TL baðýþ toplandýðý açýklanmýþtý; peki ne kadarý hesaplara yattý? Nilay VARDAR Van depremi için Kanal D ve Samanyolu TV merkezli düzenlenen ve 14 televizyon kanalýnda yayýnlanan baðýþ kampanyalarýnda toplamda 127 milyon TL baðýþ toplandýðýný açýkladý. Kampanyalarýn üzerinden bir hafta geçti ancak vaat edilen baðýþlarýn birinden "tahminen" 20 milyon, diðerinden ise nakdi 7,8 milyon TL baðýþ toplandý. Kanal D'nin 26 Ekim'de diðer 12 televizyon kanalý ve üç radyo ile yürüttüðü "Van Ýçin Tek Yürek" kampanyasýnda 62 milyon TL baðýþ toplandýðýný açýklanmýþtý. Taahüt edilen baðýþlar Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'na (AFAD) yönlendirildi. "Bunu biz deðil, kanal denetlesin" bianet'e konuþan Baþbakanlýk Basýn Müþaviri Mustafa Aydoðdu, bu kampanyadan hesaba 20 milyon yattýðýný tahmin ettiklerini ancak bunu kazandýk. Ben savcýlýk ifademde de belirttiðim üzere belirtinle tarihlerde deðiþik vesilelerle siyaset akademisinin davetlerine katýldým. Çünkü beni davet etmiþlerdi. Ben de oðlumun ders verdiði bir kuruma gitmekten onur duydum. Devletin yasal bir partisinin yasal bir kuruluþunun bir takým davetlerine katýldýðým için veya diðer vatandaþlar buradaki kültürel etkinliklere katýldýklarý için hakkýmýzda terör örgütüne üye olma suçlamasý ile bu soruþturmanýn baþlamasý halinde adete bize tuzak kurulduðunu düþünüyorum. Türkiye nin hýzlý bir deðiþimden geçtiðini söyleyen Zarakolu, giderek otoriterleþen bir sistem haline geldiðini ifade ederek, adete 12 Mart dönemini hatýrlatýyor dedi. Bu nedenle bütün bu deðerlendirmeleri gözeterek, mahkemenizce ben, kitaplarýmdan ayýrmayacaýný ümit ediyorum diyen Zarakolu, suçlamalarý kabul etmediðini belirterek, suçsuzum dedi. Prof. Dr. Büþra Ersanlý ise, mahkemede verdiði ifadede silahlý terör örgütü ile hiçbir ilgisinin olamayacaðýný, bunun þüphesini dahi kabul edemeyeceðini söyledi. KCK isimli yapýlanmayla ilgisinin bulunmadýðýný belirten Ersanlý, kendisine savcýlýkta sorulan notlarýn akademik araþtýrmalarýna iliþkin tutmuþ olduðu notlar ile parti içi görevi nedeniyle toplantýlarda ve katýlmýþ olduðu panellerde aldýðý notlar olduðunu ifade etti. Bu notlarýn silahlý terör örgütüyle bir ilgisinin olmadýðýný belirten Ersanlý, Dolayýsýyla hakkýmda yöneltilen suçlamayý kabul etmiyorum dedi. Siyaset akademisine birkaç kez ders vermek için gittiðini, bu derslerde Kadýn Adaylarýný Destekleme ve Eðitme Derneði için hazýrladýðý kitabýný anlattýðýný söyleyen Prof. Ersanlý, Kitabýmýn adý Türkiye de Siyasi Kültür ve Siyasal Sistem dir. Ben Çarþamba günü vereceðim doktora semineri ve parti içindeki görevim nedeniyle Anayasa Komisyonu için yaptýðým çalýþmalarý aksatmak istemiyorum, bu nedenle mahkemenizce tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmamý talep ediyorum diye konuþtu. Ersanlý nýn avukatý Ercan Kanar ise denetlemenin kendi sorumluluklarýnda olmadýðýný söyledi. "Kampanya olmadan önce hesapta sekiz milyon vardý; sonra Mesud Barzani 1,5 milyon yatýrdý, Vakýf Bank 1,5 milyon yatýrdý, Suudi Arabistan da 80 milyon küsur yatýrdý. Þu anda hesapta 122,5 milyon var, iþte aradaki yaklaþýk 20 milyon muhtemelen kampanyadan gelen paralar. Ama biz hesap numaralarýný alýyoruz, kimin gönderdiðine bakmýyoruz. Bu paranýn içinde dýþarýdan baðýþ yapanlar da olabilir. Bu kesin bir rakam deðil, sadece 20 milyon olduðunu tahmin ediyoruz." Aydoðdu, kanaldan da kendilerini arayýp, ne kadar toplandýðýný sorduklarýný söyledi ve kendilerinin kanal çalýþanlarýna "Sizin bunu takip etmeniz gerekiyor" dediðini belirtti. Konuyla ilgili bilgi almak için aradýðýmýz Kanal D televizyonundan muhatap bulamadýk. Baðýþlarý yatýranlar var, ya yatýrmayanlar? Samanyolu Yayýn Grubu, Kimse Yok Mu Derneði ve Türkiye Ýþ Adamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) ortaklaþa yürüttükleri ve þunlarý kaydetti: Bu dava düþünce ve ifade özgürlüðüne yönelik darbedir, çünkü akademide verilen seminer, ders gibi faaliyetler akademik kapsamda deðerlendirilmelidir. Akademi faaliyetini silahlý örgüt faaliyeti olarak deðerlendirilmesi mümkün deðildir. Av. Gül Altay ise müvekkili ile ilgili suçlamalarýn hiçbir hukuki dayanaðýnýn olmadýðýný, müvekkilinin serbest býrakýlmasýný istediðini ifade etti. SAVCILIK: KENDÝ KADERÝNÝ TAYÝN NE DEMEK? Av. Kanar ýn beyanýna göre, soruþturma savcýlýðý, Ersanlý ya notlarda geçen Kendi kaderini tayin hakký kavramýndan ne anlaþýldýðýný sordu. Ersanlý da bu kavramýn hukuksal dayanaðýnýn bizzat Türkiye nin imzaladýðý BM sözleþmelerinde yer aldýðýný söyledi. Bir diðer ilginç soru ise yine notlarda geçen Türkiye vatandaþlýðý kavramýydý. Ersanlý ile avukatý, savcýlýðýn Neden Türk vatandaþlýðý demediniz? þeklindeki sorusuna 1921 Anayasasý nda da bu kavramýn kullanýldýðýný, yeni anayasa çalýþmalarýnda da bu yönde bir deðiþiklik eðiliminin yaygýn olduðunu belirterek yanýt verdi. Savcýlýðýn yerel yönetimin özerkliðinden ne anlýyorsunuz? sorusuna Ersanlý, Türkiye nin Avrupa yerel yönetimler, özerklik þartýný imzalayýp onaylamasý ile Türkiye nin bu yönde yükümlülükleri olduðunu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ihtiyacýnýn sürekli tartýþýldýðýný belirttik cevabýný verdi. Savcýlýðýn, Roj TV ye programa çaðrýlmýþsýnýz? Sorusuna ise Ersanlý, AKP de bakanlýk ve milletvekilliði yapanlar içinde dahi çok sayýda þahsýn telefonla katýldýðýný belirttik dedi. Ersanlý ile Av. Kanar, Ýspanya örneðinden ne anlýyorsunuz? sorusuna da Tansu Çiller döneminde dahi Ýspanya daki etnik sorunlarýnýn çözülmesine iliþkin araþtýrmalarýn yapýldýðýný, son dönemdeki demokratik açýlýmda da Ýspanya dan deneyimli bilim insanlarýnýn bizzat hükümet tarafýndan çaðrýldýðýný biliyoruz yanýtýný verdi. Samanyolu TV'de "Kardeþlik Zamaný" ile yayýnlanan programda Van depremi için 65 milyon TL baðýþ toplandýðýný açýklamýþtý. Kimse Yok Mu Derneði internet sitesinde, bu baðýþlarýn 40 milyon TL'den fazlasýnýn özel bir firmanýn ev yapýmýný kapsadýðýný açýkladý. Geriye kalan 25 milyon TL nakdi yardýmýn 7 milyon 800 TL'si toplandýðý açýklandý. Derneðin sitesinde baðýþlarý yapanlarýn isimleri var ancak yatýrmayanlarýn yok; taahüt ettikleri baðýþlarý yatýrmazlarsa herhangi bir yaptýrým uygulanacaðý belirtilmiyor. Dernekten konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi almak için görüþtüðümüz kiþiler, resmi açýklama yapamayacaklarýný ancak vaat edip baðýþ yapmayanlar için herhangi bir yaptýrým uygulamayý düþünmediklerini söyledi. (NV) Bianet

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Alevi-Bektaþi Gençlik Platformun yapmýþ olduðu basýn açýklamasý aynen yayýnlýyoruz. BASIN AÇIKLAMASI Alevi Ýnancýnda Ramazan ve Kurban Bayramý Yoktur! Dolayýsýyla Bayram Cemi Diye Bir Cem de Yoktur! Yakýn bir zamandan son beri Alevi inancýnda yeri olmayan Ramazan ve Kurban bayramlarýnda yapýlan Bayram Cemleri icat oldu! Alevilerin tutmadýklarý orucun bayramýnda cem yapmasýnýn hiçbir anlamý ve samimiyeti yoktur. Ayný þekilde Alevilerin kurban keserler, ama bunlarýn tümü aslýnda ikrara yöneliktir ve ahde vefayý simgeler. Aleviler ulu orta yerlerde kurban kesmezler ve cana kýymazlar, çünkü: Can olan hiçbir þeye kýyýlamaz. Bu nedenledir ki Alevilerde kurban vardýr ama bayramý ve cemi yoktur. Alevilikte Ramazan ve kurban bayramý diye bir olgu yok ise nasýl bayram cemi diye bir cem olabilir? Bu haliyle yapýlan Cemler düpedüz Asimilasyona hizmet etmektedir. Bayram Cem i yapmanýn amacý Alevi inancýný asimile etme pahasýna Maddi çýkar (Baðýþ toplama) saðlama çabasýndan baþka bir þey deðildir. Kýsacasý; Ramazan orucu tutmak ve Ramazan ve Kurban Bayramý yapmak, hele hele bu bayrama cemevlerinde, Ramazan Bayram cem adý altýnda Bayram Namazý yaparak girmenin Alevilikle hiçbir ilgisi yoktur! Alevi kurumlarýnýn yöneticileri ve dedeler asimilasyon sürecini hýzlandýracak Bayram Cemleri uygulamasýndan vazgeçmelidir. AGEP (Alevi-Bektaþi Gençlik Platformu) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan Van da meydana gelen deprem sonrasýnda ilköðretim öðrencileri ve Kardelen Anadolu, Kardelen Fen Lisesi öðrencileri tarafýndan baþlatýlan kampanya sona erdi. Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan Van a 400 adet battaniye,600 kiþilik kýþlýk giysi,500 adet kýþlýk yün çorap ve çocuk giysileri, ýsýtýcý, iç çamaþýrý yardýmý yapýldý. Kardelen Koleji Genel Müdürü Ali Kaplan yaptýðý açýklamada Nevþehir Özel Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan yaklaþýk 15 bin liralýk yardým yapýldýðýný söyledi. Kardelen Koleji Genel Müdürü Ali Kaplan öðrenciler tarafýndan baþlatýlan kampanya sonrasýnda þunlarý söyledi. Kardelen Koleji öðrencileri Van da meydana gelen deprem sonrasýnda bir yardým kampanyasý baþlatýldý. Öðrencilerimiz ve öðrenci velilerimiz bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Ben bu kampanya boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen baþata öðrenci velilerimiz olmak üzere okul idarecilerimize, öðretmenlerimize ve öðrencilerimize teþekkürlerimi sunuyorum. Kardelen Koleji öðrencileri tarafýndan yapýlan bu kampanya sonrasýnda toplanýlan eþyalar PTT kargo aracýlýðýyla deprem bölgesini götürüldü. Umut ediyoruz ki bizlerin yapmýþ olduðu yardýmlarý orada dýþarýda kalan vatandaþlarýmýza bir nebze yardýmcý olur diye konuþtu. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Müslüman vatandaþlara ve yardým sever insanlara sesleniyorum. Ülkemizde besicilik yok olmak durumunda iken damýzlýk hayvan sýkýntýsý yaþanmaya baþlanmýþken ülkemizin geleceði çocuklarýmýza olan sorumluluðumuz gereði gelin bu bayram ve devamý günlerde inanç gereði kurban kesmeyelim. Ülkemizde lösemi illeti sebebi ile yaþam savaþý veren çocuklarýmýza baðýþlarýmýzla can verelim. Can almayalým. Ýnandýðýmýz deðerler adýna gönül huzuru ile çocuklarýmýzýn yaþam Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Eðitim öðretim çaðýnda sýnýf temsilcisi seçimi isteðiyle baþlayan demokrasi bilinci algýsý, ilköðretim döneminde baþlayan okul öðrenci temsilcisi seçimleri ile bilince dönüþüyor. Seçme ve seçilme hakký, yöneten ve yönetilen olmanýn bireylerin özgür iradesiyle gerçekleþmesinin yararlarýný, güzelliklerini yaþadýlar. Bu sürecin de demokrasinin bir gereði olduðunu gördüler. Ülke insanlarýnýn toplumsal yaþamýna çok yararlý katkýsý olduðu, örgütlü toplumlarýn, ülkelerin her alanda baþarýlý olduðu ve insanlarýnýn mutlu olduðundan yola çýkarak; Milli Eðitim Bakanlýðý, ülkemizde okul öðrenci temsilcisi belirleme yöntemlerini çýkartýlan genelgelerle, yönetmeliklerle düzenleyerek uygulamaya koymuþtur. Hacýbektaþ Lisesinde de her yýl olduðu gibi bu yýl da öðrenci temsilciliði seçimleri için okul öðrencileri gruplar oluþturmuþ, kampanyalar hazýrlamýþ, Öðrenci Temsilciliði ne seçildiklerinde öðrenciler yararýna nasýl bir çalýþma yapacaklarýný okuldaki tüm öðrencilere anlatmaya çalýþmýþlar ve yapýlan propaganda dönemi sonucundaki seçimde ONUR Grubu ve Okul Öðrenci Temsilcisi Baþkan adaylarý Onur Fevzi YILMAZ, Hacýbektaþ Lisesi Öðrenci Temsilcisi seçilmiþtir. Hacýbektaþ Lisesi Öðrenci Temsilcisi Onur Fevzi YILMAZ, Hacýbektaþ haklarýna destek olalým. El verelim. Bu gün ülkemizde yaþanan tüm olumsuzluklar nedeni ile binlerce çocuðumuz lösemili, yaþamak istiyorlar onlar için yardýmlarýný esirgemeyen varlýk sahibi insanlarýn destekleri ile Ankarada Lösemili Çocuklar Köyü açýldý. Lösemili Çocuklar Köyünün bir çok eksiði var yardýmlarýnýzla bu eksikler ne kadar erken giderilirse tedavi ve yardým bekleyen lösemili çocuklar ve aileleri o kadar çabuk destek bulur. Unutmayalým erken teþhis, tedavi ve lösemili çocuklar için hijyen koþullar yaþam þartlarýnýn olmazsa olmazýdýr. Tüm Ülkemizin yaklaþan Bayramýný kutlar, bayram sevinci ve gönül huzurlarýnýn daim olmasýný dilerim. Lösemili Çocuklar Köyümüzün eksiklerini aþaðýya çýkarýyorum þimdiden katkýda bulunacaklara lösemili çocuklar adýna teþekkür ediyorum. Hesap numarasý bütün bankalar ve Ptt 0660 nolu hesaba baðýþýnýzý yapabilirsiniz. Zeynel FERGER Nevþehir Lösev Aile Ýl Temsilcisi Lisesi ndeki tüm öðrencilere Okul Öðrenci Temsilciliði seçim çalýþmalarý ve propaganda döneminde gösterdikleri olgunluk ve örgütlülük anlayýþlarýna teþekkür etti. ONUR grubu olarak verilen görevin sorumluluk bilinciyle onlarýn güvenine layýk çalýþmalar yapacaklarýný söyledi. Onur Fevzi YILMAZ, Hacýbektaþ Lisesi Öðrenci Temsilciliði Baþkaný olarak; 1-Öðrencilerin sorunlarý ve dileklerini bildirmesi için Dilek Kutusu yapacaklarýný, 2-Okulu kantinini kafe ortamýnda düzenlenmesi için okul idaresi ile gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný, 3-Öðrencilerin baþarýsýný artýrma çalýþmasý için etütler açýlmasý taleplerinin takipçisi olacaklarýný, 4-Ayda bir kez sýnýflarda deneme sýnavý yapýlmasýný saðlamaya çalýþacaklarýný, 5-Hacýbektaþ Lisesinde Basketbol, Futbol, voleybol, tenis turnuvalarý düzenlemeye çalýþacaklarýný, 6-Hacýbektaþ Lisesi Kantininde sinema ortamý oluþturularak, öðrencilere haftada bir kez gösterime yeni giren filmleri izleme fýrsatý yaratacaklarýný, 7-Okul gazetesi çýkartarak, öðrenci sorunlarýný, eðitim öðretim sorunlarýný dile getireceklerini, yüksek okullara yönelmede meslek tanýtýmý yaný sýra kültür sanat ve iletiþim hizmetleri vereceklerini, 8-Okul bahçesinin, çevreci bir anlayýþla temiz tutulmasý ve bahçe düzenlemesi yapýlarak daha yeþil doðal dinlendirici alanlar oluþturacaklarýný söyledi. Yýlmaz, tüm bu çalýþmalarda, okul idaresi, öðretmen, veli ve öðrencilerin desteðini her zaman yanlarýnda göreceklerinden hiç kuþkularýnýn olmadýðýný belirtti. ONUR grubuna ve Onur Fevzi Yýlmaz a baþarýlar dileriz.

4 Toplu sözleþme ve grev hakký sendika hakkýnýn yutan elemanýdýr. Toplu pazarlýk ve grev hakký demokratikleþtirilmeden sendikalarýn iç hayatýný kolaylaþtýracak düzenlemeler etkisiz kalýr Sayýlý Sendikalar Yasasý ile 2822 Sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Yasasý "Toplu Ýþ Ýliþkileri Kanunu" adýyla tek bir yasa olarak yeniden düzenleniyor. Ayrýca 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanununun çok sayýda hükmü deðiþtiriliyor. Taslaklara son hali Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan verildi. Toplu Ýþ Ýliþkileri Kanunu taslaðý DÝSK'in görüþmelerden çekilmesi üzerine Bakanlýk, Türk-Ýþ, Hak-Ýþ ve TÝSK arasýnda yürütülen görüþmeler sonucunda hazýrlandý. DÝSK, ILO normlarýnýn çalýþmalarda dikkate alýnmamasý nedeniyle Üçlü Danýþma Kurulu çalýþmalarýndan çekilmiþti. Mevcut yasal düzenlemelerden 2821 büyük ölçüde sendikalarýn iç hayatýný düzenlerken 2822 toplu iþ sözleþmesi yetkisi, toplu iþ sözleþmesi süreci ve grev hakký açýsýndan yaþamsal önem taþýyor. Sendika, toplu pazarlýk ve grev hakký bir bütün oluþturmaktadýr. Bu nedenle bu üçayaðýn birinde yaþanacak bir eksiklik tümünün iþlemesini engeller. Yasa taslaðý ile sendikalarýn kuruluþu ve iþleyiþi ile sendikalara üyelik konusunda iyileþtirmeler getirilirken yetki, toplu pazarlýk ve greve iliþkin sýnýrlamalar büyük ölçüde korunuyor. Ýyileþtirmeler var ancak... Sendika kuruluþunda iþkolu esasý korunmakta ve sendika türleri iþkolu sendikasý ve konfederasyonla sýnýrlandýrýlýyor. Ýþkolu esasý ve sendika türüne iliþkin sýnýrlamalar ILO'nun 87 sayýlý sendika özgürlüðüyle ilgili sözleþmesine aykýrý. Sendikalarýn hangi düzeyde (iþyeri, iþletme, meslek, il, bölge) kurulacaðýna sendikayý kuranlar karar vermeli. Ýþkolu esasý korunmakla birlikte, iþkolu sayýsý 28'den 18'e indiriliyor. Bu olumlu bir düzenleme, çünkü böylece þu an var olan birçok yapay iþkolu birleþme yoluyla ortadan kalkacaktýr. Taslak, iþ sözleþmesiyle çalýþmayanlarýn (emekli, iþsiz, ev iþçileri, öðrenciler) sendika hakkýný güvence altýna almýyor. Taslak ile sendika kurma ve sendikal iþleyiþ açýsýnda bazý kolaylýklar getiriliyor. Sendikal organlarýn sayýsýna iliþkin düzenlemeler yasa metninden çýkarýlarak sendika tüzüklerine býrakýlýyor. Sendika kuruculuðu için iþkolunda fiilen çalýþma ve Türk vatandaþý olma koþulu kaldýrýlýyor. Ancak iþyeri delege seçimlerinin demokratikliði konusundaki sorunlar devam ediyor. Öte yandan sendikaya üye olma iþlemi kolaylaþtýrýlýyor. Sendikaya üyelik ve istifada noter koþulu kaldýrýlarak e-üyelik yöntemi getiriliyor. Bu deðiþiklik örgütlenme çalýþmalarýný kolaylaþtýrýcý nitelikte. Çünkü gerek noter masrafý gerekse iþçinin notere gitme zorluðu nedeniyle bu mekanizma örgütlenmeyi ciddi olarak geciktiriyordu. Öte yandan sendika üyeliði yaþý asgari çalýþma yaþý olan 15'e indiriliyor. Ancak emeklilik halinde sendika üyeliðinin düþmesine yönelik düzenleme deðiþtirilmiyor. Oysa ILO'ya göre emeklilerin sendika üyeliðinin düþüp düþmeyeceði konusu sendika tüzüklerine býrakýlmalýdýr. Taslak ile iþçilerin birden çok sendikaya üye olma yasaðý devam ediyor. Ancak ayný iþkolunda ve ayný zamanda farklý iþyerlerinde çalýþan iþçiler birden çok sendikaya üye olabilmelerine olanak tanýnýyor. Bunun 2010 Anayasa deðiþikliði sýrasýnda ileri sürülen iddialarla ciddi bir çeliþki olduðunu vurgulamak gerekir. Çünkü AKP anayasa deðiþikliði sýrasýnda iþçilerin birden çok sendikaya üye olabileceðini ileri sürmüþtü. Ýþkolu tespit talebi ve buna iliþkin açýlan davalar, yetki iþlemlerinde ve yetki tespit davalarýnda bekletici sebep olmaktan çýkarýlýyor. Böylece iþverenlerin hileli iþkolu tespit davalarýnýn önüne kýsmen geçilebilecek. Ancak 2822 sayýlý yasada var olan yetki tespit sistemi deðiþmediði için bu deðiþiklik henüz anlamlý deðil. Ýþyeri sendika temsilcisinin iþ güvencesi (eski haline getirilerek) güçlendiriliyor. Temsilcinin iþten çýkarýlmasý halinde mahkeme iþe iade kararý verirse temsilcinin iþe baþlatýlmasý zorunlu hale getiriliyor. Aksi halde iþ iliþkisinin devam ettiði kabul edilerek ücreti ve diðer haklarý ödenmeye devam edilmesi öngörülüyor deðiþiklikleri içinde mali konular da var. Üye aidatýnýn üst sýnýrý kaldýrýlýyor ve üye aidatý miktarý sendika tüzüklerine býrakýlýyor. Ayrýca sendikalarýn gelir ve giderlerine iliþkin mali denetimin yeminli mali müþavirlerce yapýlmasý öngörülüyor. Ancak sendikalar demokratik ve þeffaf bir içyapýya kavuþmadýðý sürece bu deðiþiklikler yeni sorunlar yaratabilir. 12 Eylül zihniyeti devam ediyor Yasa taslaðýnýn sendikalar faslýnda ilerlemeler söz konusu ancak toplu sözleþme ve grev faslý ise büyük ölçüde eski anlayýþla hazýrlanmýþ durumda. Ýþveren örgütleri yýllardýr bu alaný kýrmýzýçizgi olarak belirlemiþti. Nitekim bu konuda fazla taviz vermediler. Taslak 2822'de var olan ve ILO normlarýyla çeliþen pek çok düzenlemeyi koruyor. Minimum düzenlemelerle yetinilmiþ ve 2822'nin temel felsefesi korunmuþ durumda. Taslak ile iþkolu barajý yüzde 10'dan binde % 5'e indiriyor. Ancak mevcut yasada var olan yetki tespit ve itiraz süreci büyük ölçüde korunuyor. Ýþyeri barajý yüzde 50+1 olarak korunurken iþletme barajý ciddi bir düþüþ olmadan yüzde 40'a çekiliyor. Ýþkolu barajýnýn binde 5'e çekilmesi olumlu bir adým olmakla birlikte kilit nokta olan iþyeri-iþletme barajýnda esaslý bir deðiþiklik yapýlmadýðý görülüyor. Yeni yasanýn püf noktasý iþyeri-iþletme yetki süreci. Burada mevcut felsefe korunuyor. Mevcut yetki-tespit ve itiraz süreci sendikal örgütlenmenin önündeki en önemli engel. Çünkü mevcut yetki sisteminde iþyeri-iþletme yetkisi bakanlýk tarafýndan veriliyor ve yetkiye itiraz edilmesi durumunda yetki iþlemleri duruyor. Böylece sendikalar örgütlendikleri bir iþyerinde uzun yargý süreci yüzünden yýllarca yetki alamýyorlar. Mevcut yetki tespit süreci yerine referandum mekanizmasý konmadan sendikal örgütlenmenin önü açýlmayacaktýr. Taslak grev hakkýna yönelik sýnýrlamalarý da büyük ölçüde koruyor, hükümetin grev erteleme yetkisinde herhangi bir deðiþiklik yapmýyor. Taslak ile 2822 sayýlý yasanýn 29. ve 30. maddelerinde yer alan grev yasaklarýndan bazýlarý kaldýrýlýyor. Noter hizmetlerinde, su, termik santralleri besleyen linyit üretimi, tabii gaz ve petrol sondajý, üretimi nafta veya tabii gazdan baþlayan petrokimya iþlerinde, eðitim ve öðretim kurumlarýnda, çocuk bakým yerlerinde ve huzurevlerinde, mezarlýklarda, Milli Savunma Bakanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýnca doðrudan iþletilen iþyerlerinde grev yasaðý kaldýrýlýyor. Böylece askeri kurumlarda çalýþan sivil personele grev hakký tanýnýyor. Taslakta can ve mal kurtarma iþlerinde; cenaze ve defin iþlerinde; elektrik, doðalgaz, petrol üretimi, tasfiyesi, daðýtýmý iþlerinde; bankacýlýk hizmetlerinde; kamu kuruluþlarýnca yürütülen itfaiye ile þehir içi toplu taþýma hizmetlerinde ve hastanelerde grev yapýlamayacaðý öngörülüyor. Bazý grev sýnýrlamalarýnýn kaldýrýlmasý olumlu ve doðru yönde atýlmýþ bir adým ancak bankacýlýk sektöründe ve þehir içi ulaþýmda grev yasaðýnýn devam etmesi ILO normlarýnýn açýkça ihlal edilmesi anlamýna geliyor. Kanun taslaðýnýn gerekçesinde bu deðiþikliðin "ILO'nun üzerinde durduðu yaþamsal hizmetlerde grev hakkýnýn sýnýrlandýrýlmasý ya da yasaklanmasý gerektiðine iliþkin görüþleri göz önünde bulundurularak" yapýldýðý iddia ediliyor. Ancak bu iddia doðru deðil. ILO kararlarýnda açýkça bankacýlýk sektörünün yaþamsal hizmet sayýlmayacaðý belirtiliyor. Yasa grevi sadece toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri sonucunda uyuþmazlýk çýkmasý durumunda kanuni kabul ediyor. Bunun dýþýndaki grevleri kanundýþý grev olarak tanýmlýyor. Böylece dayanýþma grevi, genel grev, iþ yavaþlatma, hak grevi gibi grev türleri yasa dýþý grev haline getiriliyor. Öte yandan taslak ile yasa dýþý grev halinde grev kararý alanlarýn ve katýlanlarýn para cezasý ile cezalandýrýlmasý öngörülüyor. Mevcut yasada yer alan hapis cezalarýnýn kaldýrýlmasý ilk anda olumlu gözükse bile, bugüne kadar neredeyse hiç uygulanmayan hapis cezasý yerine (yasa dýþý grev halinde!) para cezasý kolaylýkla uygulanabilecektir. Böylece iþçiler ve sendikacýlar en küçük bir eylem için bile ciddi olarak tereddüt edecektir. Para cezasý çok daha caydýrýcý hale gelebilecektir. Toplu sözleþme ve grev hakký sendika hakkýnýn yutan elemanýdýr. Toplu pazarlýk ve grev hakký demokratikleþtirilmeden sendikalarýn iç hayatýný kolaylaþtýracak düzenlemeler etkisiz kalýr. Sonuç olarak bu haliyle Toplu Ýþ Ýliþkileri Kanunu taslaðý 12 Eylül ürünü olan toplu sözleþme ve grev mevzuatýnýn özünü koruyor. (AÇ/HK) * Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi ÝÝBF Çalýþma Ekonomisi Bölümü Öðretim Üyesi BÝA Haber Merkezi

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı