TÜRK HAVA YOLLARI A.O. JETBİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA YOLLARI A.O. JETBİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. JETBİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ Atatürk Havalimanı, Genel Yönetim Binası, Yeşilköy / İSTANBUL adresinde mukim, TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI bundan böyle işbu sözleşmede THY olarak anılacaktır.. adresinde mukim.. bundan böyle işbu sözleşmede Acente olarak anılacaktır. A-Sözleşmenin Konusu Bu sözleşme hüküm ve şartlarına tabi ve bunlarla sınırlı kalarak, AnadoluJet biletlerinin, acente tarafından THY JetBilet web sistemi üzerinden satılması ve bununla ilgili hizmetlerin ifası imkanının sağlanmasından ibarettir. İşbu sözleşme acenteye münhasıran web sistemi üzerinden satış yetkisi vermekte olup, acentenin bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında satış, rezervasyon vs. işlemlerini yapma yetkisi bulunmamaktadır. B-Genel Hükümler İşbu sözleşme, THY JetBilet web sistemi üzerinden, AnadoluJet seferlerine hangi şartlarda rezervasyon yapabilme ve bilet satışı imkânı tanındığına ilişkin şartların belirlenmesi amacıyla.. tarihinde tanzim edilmiştir. 1- Acenteye, AnadoluJet seferlerine internet üzerinden rezervasyon ve bilet satış uygulaması imkanı sağlanmasına ilişkin her türlü tasarruf hakkı THY ye aittir. THY takdir hakkı tamamen kendisinde olmak üzere, uygulamayı tadil edebilir, kısıtlayabilir, genişletebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir. Acente bu şartları kendi hür iradesi ile kabul etmekte ve ticari mülahazaları ve kullanım amaçları çerçevesinde münferiden ve serbest iradesi ile mezkur sistemi kullanmayı tercih ettiğini, bu kullanımın kendisi bakımından kazanılmış bir hak yaratmayacağını ve sistemde değişikliğe gidilmesi, sisteme erişimin tümüyle veya dönemsel olarak kısıtlanması veya kaldırılması halinde herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını beyan ve kabul eder. 2- THY JetBilet web sistemi kullanım politika ve kuralları ile belirlenen tüm hak ve yetkilerin kullanımı, kullandırılması, tadili, kullanımına son verilmesi, diğer sistemler ile uyumunun sağlanması yetkisi THY ye ait olup, tüm kullanıcılar gibi acente de sisteme girmekle bu kuralları kabul etmiş sayılır. 3- THY JetBilet web sistemi ve/veya diğer tüm sistemlerdeki kesintiler, teknik arızalar, aksamalar, geç bağlantılar ve sair sebeplerle yaşanabilecek olumsuzluklardan THY sorumlu değildir. 4- Bu sözleşmenin gerektirdiği her türlü harç, vergi ve resimler acenteye aittir. 5- İşbu sözleşmenin imzası sırasında acente bürosundaki yetkililerin açık isimlerini belirten noter tasdikli imza sirkülerini, Ticaret Sicil Gazetesindeki tescil ilanını tevdi eder. Acentelik ilişkisinin bir sonraki yılda devam etmesi halinde, belgeler acente tarafından yetkili makamlara yeniden onaylatılmak suretiyle THY Satış Müdürlüğüne her takvim yılının ilk haftası içerisinde tevdi edilir.

2 6- Acente, JetBilet satış sistemine üyelik ücreti olarak THY ye, bir defaya mahsus olmak kaydıyla, 500 TL lik ödeme yapacaktır. Acente, sözleşmenin uygulamaya konmaması durumu hariç, bu ödeme ile ilgili iade talep edemeyecektir. 7- Acente, işbu sözleşmede yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere THY nin talep etmesi halinde THY ye teminat verir. THY, verilecek teminatın miktarını tayinde serbest olduğu gibi sözleşmenin akdinden sonra, bu teminatın satış hacmini göz önünde bulundurarak belirteceği miktarda arttırılmasını da isteyebilir. Acente, verilecek süre içinde teminatın belirtilen miktarda arttırılması hakkında THY nin talebini yerine getirmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Hilafına hareket THY ye bu sözleşmeyi derhal feshetme yetkisi verir. Teminat, nakit veya THY ce kabul edilecek bir bankaca tanzim edilmiş ve asgari olarak, süresiz, gayrikabilirücu, müteselsil bir kesin kefalet niteliğinde, kefilin iptal, takas ve ön dava def ilerinden feragatını ve THY nin ilk yazılı talebi üzerine kefalet bedelini nakden ve defaten THY ye derhal ödeneceği taahhüdünü içeren bir banka teminat mektubu olacaktır. 8- THY, bilet satışlarından doğan alacağının herhangi bir sebeple tam olarak ödenmemesi, kredi kartı işlemlerinde usulsüzlük sebebiyle THY nin bilet bedelini tahsil edememesi, ve/veya herhangi bir fraud/diğer usulsüzlükler/kredi kartı kurallarına uygunsuz işlem yapılması vb. sebebiyle cezaya maruz kalması; acentenin eylemleri sebebiyle zarara uğrayan yolculara herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve/veya acentenin herhangi bir şekilde sebep olduğu sair zararlarla ilgili olarak ve bu ilgisi belirtilerek tanzim ve acenteye tebliğ olunan fatura muhtevasını 10 gün içinde ödememesi hallerinde, ayrıca bir ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın alacağını acentenin teminatından tahsil eder. Sözleşme süresince, THY nin alacaklarını, acentenin verdiği teminat/teminatlar toplamından tahsilini müteakip, THY de bulunması gereken teminat mektubu tutarının THY nin işbu sözleşmenin akdi/devamı için talep ettiği asgari teminat mektubu tutarının altında kalması halinde, acente en geç 1 (bir) hafta içinde teminatını en az bu miktara tamamlamayı peşinen kabul eder. Acente, işbu sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda, THY nin Banka Teminat Mektubunu her an paraya çevirme hakkı saklı kalmak üzere, acentenin mevcut, Banka Teminat Mektuplarının %10 u kadar oranını sözleşmenin bitiş ve feshediliş tarihinden itibaren 12 ay süre ile THY tarafından muhafaza edilmesini kabul eder. Acentenin THY ye başkaca ödenmemiş bir borcu olmamasına bağlı olarak, acente, mevcut tüm Banka Teminat Mektuplarını geri almak isterse, söz konusu Banka Teminat Mektuplarının toplam tutarının %10 u kadarlık meblağı peşin olarak nakden veya teminat mektubu olarak THY ye öder ve bu meblağ sözleşmeden doğacak herhangi bir riske, zarara ve kayba karşı 12 ay süre ile THY tarafından muhafaza edilir. Eksilen teminatın tamamına iblağı, teminat şeklinin değiştirilmesi veya THY nin piyasa koşullarına göre teminatın yükseltilmesi için verilecek bir haftalık süre içinde acente bu tamamlama, arttırma veya değiştirmeyi yapmış olacaktır.

3 C- Uygulama ve Esasları 1- Acente, bürosunda harç, vergi, resim ve masrafları kendisine ait olmak üzere, THY nin Yetkili JetBilet Satış Acentesi olduğuna dair, evsafı, konulacak yeri ve muhtevası THY tarafından önceden tespit olunacak bir levhanın asılmasını ve THY ce uygun görülmeyen diğer levha, reklam ve dekorasyonun kullanılmamasını şimdiden kabul eder. 2- Acente, rezervasyon yapmaya yetkili kişilerin listesini sigorta işe giriş bildirim belgeleriyle birlikte, sözleşme ekinde THY ye bildirecektir. Sözleşmenin imzalanıp yürürlüğe girdiği tarih itibariyle iki iş günü içinde, acentenin belirttiği kişiler için kullanıcı adı ve şifre oluşturulup acenteye iletilecektir. 3- Acente, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini 3. şahıslara kullandıramaz. Böyle bir usulsüz kullanımın tespiti halinde THY sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. 4- Kullanılacak ücretler genel belirlenmiş AnadoluJet ücretleri olup, THY ücret seviyelerini değiştirme hakkını saklı tutar. 5- Acente, elektronik bilette yer alan kayıtların ve yolcunun iletişim bilgilerinin, eksiksiz doldurulmasını sağlayacaktır. Uçuşla ilgili değişiklik durumlarında bilgi eksikliği nedeniyle yolcuya ulaşılamamasından doğacak zarar acente tarafından karşılanır. 6- Opsiyon süresi içinde biletlenmeyen rezervasyonlar, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. İptal edilen rezervasyonlardan acente/yolcu hak talep edemez. THY nin bu sebeple karşılaşacağı tüm yolcu taleplerinin muhatabı acente olup, THY nin bu sebeple bir zarara uğraması durumunda, acente THY nin ilk talebi üzerine bu zararı derhal tazmin eder. THY nin bu zararlarını herhangi bir yargı kararı olmaksızın acente teminatından tahsil etme hakkı saklıdır. 7- Acentenin, THY JetBilet web sistemi üzerinden yapacağı rezervasyon kayıtlarında AnadoluJet opsiyon kuralları geçerlidir. 8- THY JetBilet web sistemindeki uçuş bilgileri, uçuştan minimum 2 saat, maksimum 355 gün öncesine kadar görüntülenebilir ve elektronik bilet düzenlenebilir. Opsiyonlu Rezervasyon ise sadece uçuşa 48 saat kala ile 355 gün arasında yapılabilir. 9- Acente/yolcu, THY JetBilet web sistemi üzerinden sadece kendi rezervasyon kayıtlarını görüntüleyebilir. 10- Acente, oluşturduğu opsiyonlu rezervasyonu, rezervasyon biletlenene veya opsiyon süresi bitene kadar iptal edebilir.

4 11- THY sistemine erişim için gerekli olan THY nin belirleyeceği standartlardaki her türlü donanım, yazılım, veri hattı, erişim ve iletişim teçhizatı ile bu cihazların bakım ve onarım masrafları da kendine ait olmak üzere acente tarafından temin edilir. 12- Yolcunun ödemesini acenteye nakit yaptığı ve acentenin kredi kartının kullanıldığı satışlarda, biletlerin iadesi acentenin başvurması durumunda çağrı merkezi tarafından acentenin kullandığı kredi kartına yapılacaktır. Acente, iadeyi yolcuya nakit olarak yapacaktır. Ödeme yolcunun kredi kartı ile yapıldı ise yolcunun çağrı merkezini araması durumunda iade, yolcunun kredi kartına yapılacaktır. 13- Acente tarafından düzenlenen biletlerin yolcu isteği dışında uçuşta gerçekleşen değişiklik (involuntry) durumlarında ve yolcularımızın JetBilet satış kanalı ile aldığı bilet haricinde, diğer satış kanalları vasıtasıyla aynı yolcu, aynı parkur, aynı uçuş ve aynı tarih için yeni rezervasyon yaptırılabilmekte ve bilet ücreti mükerrer ödenebilmektedir. Bu tür durumlarda acentenin düzenlediği iadeye alınan mükerrer bilet ücreti, Müşteri İlişkileri onayı ile Call Center ya da Satış Ofisi tarafından toplam bilet bedeli (Biletleme Servis Ücreti (DU) dahil olmak üzere) yolcuya iade edilecek ve daha sonra söz konusu Biletleme Servis Ücreti bedeli acenteden debit yoluyla tahsil edilecektir. 14- Acente, AnadoluJet in adresli internet sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular bölümündeki değişiklikleri izlemek ve buna uygun satış yapmak, buna uygun belgeleri temin etmek, yolcunun beyanı ile istenen belge arasında farklılıklar olduğunda bu farkların yolcudan tahsil edileceğini yolcuya bildirmekle yükümlüdür. Acente, bu kurallara uygun davranmadığının saptanması halinde doğacak her tür müşteri ve THY zararını ödemekten sorumlu olacaktır. 15- Acentenin, THY JetBilet web sisteminden düzenleyeceği AnadoluJet biletleri için biletleme servis ücreti üst limiti THY tarafından belirlenecek olup, acente yapmış olduğu biletleme işleminde servis ücretini, THY tarafından belirlenen üst limiti geçmeyecek şekilde satış aşamasında belirleyerek satış yapacaktır. 16- Acente, THY JetBilet web sistemi üzerinden yaptığı içhat satışlarının ödemesini biletleme servis ücreti dahil THY sanal posu aracılığıyla yapacaktır. Ödeme yolcunun kredi kartından olacaktır. Yolcunun, ödemesini nakit yapmak istediği durumlarda acente, servis ücreti dahil bilet ücretini THY nin anlaşmalı olduğu bankalardan temin ettiği ve daha önceden THY ye bildirmiş olduğu tanımlı kredi kartları ile ödeyecektir. 17- Acente, hak ettiği biletleme servis ücreti için THY ye fatura düzenleyecektir. Düzenlenen faturada, AnadoluJet biletlerinden dolayı elde ettiği biletleme servis ücreti gelirlerini KDV dahil (iç oran yöntemiyle) hesaplayacaktır. 18- Acenteler, aylık tek fatura düzenleyip, THY nin bildirdiği adrese gönderecektir. İlgili ayın son takvim gününü takip eden beş gün içinde fatura gönderimleri tamamlanacaktır. Belirtilen sürede THY nin bildirdiği adrese ulaşmayan faturalardan, THY hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. THY nin adres değişikliği yapma hakkı saklıdır. 19- Ödemeler, takip eden ayın onuncu günü yapılacaktır. Ödeme gününün hafta sonu (Cumartesi-Pazar) veya resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda, takip eden ilk

5 iş günü ödemeler yapılacaktır. 18. Maddede belirtilen süre zarfında THY nin bildirdiği adrese gönderilmeyen faturaların ödemesi, bir sonraki ödeme döneminde yapılacaktır. THY tarafından herhangi bir nedenle ödemesi geciken tutarlar için, acente THY den hiçbir şekilde faiz, ceza v.b. talepte bulunmamayı peşinen kabul eder. 20- Ödemeler, acente namına açılmış olan ve THY ye sözleşme ekinde yazılı bildirimi yapılan acente tüzel kişiliğine ait hesaba yapılacaktır. Hesap değişikli için, acente THY ye yazılı bildirimde bulunacaktır. 21- Kredi kartı ödemelerinden doğabilecek mevcut riskleri azaltmak için 3D Secure sistemi kullanılacaktır. 22- Charge back riskini azaltmak için acente yetkilileriyle kan bağı olan kişilerin ve acentede çalışanların kredi kartları kullanılamayacaktır. 23- Acente, nakit ödeme için THY ye sözleşme ekinde bildirimde bulunduğu kredi kartları ile doğabilecek her türlü fraud/chargeback işlemlerinden dolayı THY ye rücu edilen tutarları ödemeyi gayrikabili rücu ile peşinen kabul eder. 24- Acente, THY nin kendisine sağlayacağı Kullanım Prosedürü ne uymayı ve uygulamalarında, THY nin yapacağı olası güncellemelere uyacağını taahhüt eder. 25- THY JetBilet web sisteminin fonksiyonlarını engelleme amacıyla bilgisayar verilerine veya programlarına girilmesi, yüklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi veya ele geçirilmesi veya bu amaca yönelik sisteme fiziksel yollarla zarar verilmesi, gizlilik maddesinin ihlal edilmesi, THY ye ait verilerin tahrip edilmesi, silinmesi, THY ye ait çalışmaların bozulması, THY internet ağında gereksiz kullanım ve trafik yaratarak sisteminin yavaşlatılmasının tespit edilmesi, THY JetBilet web sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen ya da problem oluşturan bir kullanım hali, ya da saldırı tespit ederse veya THY kendi ihtiyarında dilediği zaman acentenin, THY JetBilet web satış sistemine erişimine kısıtlama getirebilir ya da erişimi durdurabilir. Acentenin bu nevi davranışlarının ceza kanunlarına göre suç teşkil etmesi halinde, acente hakkında suç duyurusu ve/veya ceza davaları açılabileceği gibi acente, bu davranışları neticesinde THY nin uğradığı her türlü doğrudan veya dolaylı zararı tazmin etmekle mükellef olacaktır. 26- Acente, uygulama içerisinde kullanacağı kimlik sorgulama bilgilerinin gizliliğini korumakla ve bu bilgilerin gizlilikleri kaybolduğunda THY ye bildirmekle yükümlüdür. Kimlik sorgulama bilgilerinin başka kişilerle paylaşıldığının tespiti halinde, acentenin THY JetBilet web sistemine erişimine izin verilmez. 27- THY, sunduğu hizmet için, uygulamada, sistemsel yapıda, güvenlik ve ağ altyapısında gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler uygulamada fonksiyon değişikliğine sebebiyet veriyorsa acenteye ilgili değişiklikler için bilgi verilir. 28- Acente web sistemi üzerinden yapacağı iç hat rezervasyonlar ve yolculara satacağı elektronik biletler ile ilgili olarak işbu sözleşmede belirtilen hüküm ve yükümlülükleri kabul ve taahhüt eder.

6 29- Acentenin yapacağı hatalı uygulamalar sonucunda, THY ye ticari, hukuki, maddi veya sair doğrudan veya dolaylı bir zarar vermesi durumunda, acente bu zararı derhal karşılamakla yükümlüdür. 30- THY nin yasal gelişmeler ve ticari politikaları kapsamında işbu sözleşmede belirtilen madde ve yükümlülükleri değiştirme hakkı saklıdır. 31- THY, aynı zamanda ve acentenin bulunduğu bölge içinde dilediği kişilerle web üzerinden satış sözleşmesi imzalayabilir. THY nin dilediği kimselere, AnadoluJet seferleri için uçak yolcu biletlerini sattırabilmek ve bu seferlere ait bilgileri kendi ofislerinde, vesair satış kanallarında satabilme hakları saklıdır. THY nin bu haklarını kullanması acenteye hiçbir şekilde komisyon ve/veya herhangi başka bir nam ve ad altında talep hakkı vermez. 32- Acente, işbu sözleşme kapsamında bilet satışı yetkisini kullanması karşılığında THY den herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Acente, bilet düzenleme ve rezervasyonu ile ilgili hizmetleri, kendi müşterisi olan yolcu için yapacak, bunun karşılığında yolcudan bilet ücret kurallarına göre belirlenmiş servis ücretini alacaktır. Ancak, acente işbu sözleşme kapsamında yapacağı rezervasyon ve düzenleyeceği biletler karşılığında THY den komisyon ya da her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir hak ve ödeme talep etmeyecektir. 33- Bu sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, THY nin hakları, açık yazılı bir değişiklik veya feragat beyanı olmadıkça, değişikliğe uğramış veya feragat edilmiş sayılmaz. Bu haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya kullanmadaki gecikmeler de bu hakların değiştirildiği veya feragat edildiği anlamını taşımaz 34- THY, acentenin THY ile ilgili tüm faaliyetlerini, bu faaliyetlere ilişkin hesaplarını ve işbu sözleşme hükümlerine riayet edip etmediğini yetkili kılacağı personel ile her zaman denetleyebilir. Acente, THY yetkililerinin denetleme sırasında ilgili denteleme çervçevesinde isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye ve ilgili evrakı ibraz ve imza mukabilinde kendilerine teslim etmeye mecburdur. 35- Sözleşmede birbirini nakzedici hükümlerin mevcudiyeti halinde, THY lehinde olanları tatbik olunur. 36- Taraflar bu anlaşmanın gizlilik esasları dâhilinde muhafazasını taahhüt eder. Acentenin bu sisteme erişim neticesinde elde etmiş olduğu bilgiler de gizlilik kapsamına dahildir. 37- Sözleşmede yapılacak değişikliklerin tümü yazılı şekle bağlı olup; yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. D- Sözleşmenin Süresi Bu sözleşme.../.../201.. tarihinde imzalanmış olup, THY tarafından yukarıda bahsedilen Sistem Giriş Ücreti dekontunun THY ye teslim edildiği tarihte yürürlüğe girecektir ve././201.. tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu sözleşme; içeriğindeki koşullar uyarınca daha önceden feshedilmedikçe veya yürürlüğünün bitiş tarihinden en geç 45 gün önce karşı tarafa

7 ulaşacak şekilde taraflardan biri diğer tarafa sözleşmeye devam etmek istemediğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, her seferinde aynı şartlarla sadece bir yıl daha uzatılmış sayılır. Bu sözleşmenin süresinin dolması veya feshi, buradaki tarafların işbu sözleşme tahtında karşılıklı kazanılmış veya doğacak haklarını veya kalan tahakkuk etmiş borçlarını haleldar etmeyecektir. E- Sözleşmenin Feshi 1.1. Acentenin, sözleşmenin B.6, C.3, C.16, C.24, C.25, C.35 maddelerine aykırı davranması halinde sözleşme THY tarafından ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın, feshi ihbarda bulunmak suretiyle derhal hüküm ifade etmek üzere feshedilebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır Acentenin 1.1 maddede belirtilen haller dışında sözleşmeye aykırı davranması ve bu aykırılığı THY tarafından yapılacak ihtara rağmen 5 (beş) gün içerisinde gidermemesi halinde, sözleşme THY tarafından feshedilebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır Taraflara isnadı mümkün olmayan haller münasebetiyle sözleşmenin ifasının mümkün olmaması halinde, THY sözleşmeyi feshedebilir. THY nin bu durumlarda sözleşmeyi feshetmek yerine sözleşmeyi askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır. 2- THY nin işbu sözleşmeyi 1 (bir) ay önceden haber vermek kaydıyla herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Böyle bir fesih durumunda işbu sözleşme tahtında fesih tarihine kadar gerçekleşen işler bakımından tarafların birbirine karşı sorumlulukları devam edecektir. 3 - İşbu sözleşmenin THY tarafından askıya alınması, kısıtlanması veya feshedilmesi durumunda acente her ne nam altında olursa olsun THY den kendisini tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. F- Sözleşmenin Kendiliğinden Feshi Sözleşmenin kendiliğinden feshi sebepleri şunlardır: Acentenin Turizm ruhsatının iptal edilmesi, acentenin şahsiyetinin zevali, tüzel kişinin iflası, konkordato ilan etmesi, ödemelerinde acze düşmesi. Acentelik sözleşmesinin kendiliğinden feshi hallerinde THY, işbu sözleşmedeki hükümlere uygun olarak alacağını acentenin teminatlarından tahsil eder. Teminatları tecavüz eden alacak, talebe rağmen, ödenmediği takdirde yasal yollarla tahsil olunur. Acentenin borçlu olmadığının anlaşılması halinde teminatlar işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde kendisine, kanuni mümessillerine ya da haleflerine iade edilir. G- Yetkili Merciler Bu sözleşmeden doğacak ihtilaf halinde yetkili merci, Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri dir.

8 H- Sözleşmenin Tefsiri Sözleşmede birbirini nakzedici hükümlerin mevcudiyeti halinde, THY lehinde olanları tatbik olunur. I- İmza Tarafların rızalarına dayanan ve.. Maddeden müteşekkil toplam. sayfa olan işbu sözleşme bir bütündür. Sözleşme, -2- nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası acentede diğer nüshası THY de kalmak üzere././... tarihinde imza ve teati edilmiştir. Bu sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, THY nin hakları, açık yazılı bir değişiklik veya feragat beyanı olmadıkça, değişikliğe uğramış veya feragat edilmiş sayılmaz. Bu haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya kullanmadaki gecikmelerde bu hakların değiştirildiği veya feragat edildiği anlamını taşımaz. ACENTE TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Halil İbrahim POLAT Pazarlama ve Satış Başkanı (Yurtiçi) Ahmet OLMUŞTUR Genel Müdür (Paz ve Sat) Yardımcısı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. KOLAY BİLET SATIŞ ACENTELİĞİ SÖZLEŞMESİ Atatürk Havalimanı, Genel Yönetim Binası, Yeşilköy / İSTANBUL adresinde mukim, TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI bundan böyle işbu sözleşmede

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR

RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR I. TARAFLAR RESERPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ a. RESER BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. b. Adres: Hacıilyas Mah. Tan Sk. No:8 Osmangazi / BURSA (Reser olarak anılacaktır.) b... Adres:... (ÜYE BAYİ olarak

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ 1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : EFOR TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca "efor" diye adlandırılacaktır.) E-posta : nfo@eeforteknoloji.com

Detaylı