ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ"

Transkript

1 ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ Dr. Halis Yunus ERSÖZ Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi; Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1968 yýlýnda Karabük'te doðdu. Ýlk ve Orta eðitimini bu þehirde tamamladý. Lisans eðitimini Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümünde aldý yýlýnda bu bölüme araþtýrma görevlisi olarak girdi yýlýnda "Türkiye'de Konut Politikalarý" teziyle yüksek lisans derecesi alan Ersöz, 2000 yýlýnda Sosyal Politika Açýsýndan Yerel Yönetimler (Ýngiltere, Ýsveç ve Türkiye Örneði) teziyle doktor oldu. Doktora çalýþmalarý sýrasýnda 1 yýl süreyle ABD'de Cornell Üniversitesinde misafir araþtýrmacý olarak bulundu. Halen Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümünde görev yapmakta olan yazarýn "sosyal politika, endüstri iliþkileri, iþ hukuku, sendikacýlýk ve toplu pazarlýk sistemi" konularýnda çeþitli makale ve araþtýrmalarý bulunmaktadýr. GÝRÝÞ 20. yüzyýlýn son çeyreðine damgasýný vuran kavramlardan biri þüphesiz özelleþtirmedir. Özelleþtirme devletin ekonomik ve sosyal hayattaki rolü ve konumunu küçültmeyi ve devletin görev ve yetkilerini asli sorumluluklarý çerçevesinde sýnýrlandýrmayý amaçlayan ideolojik bir politikadýr. Özelleþtirme serbest piyasa ekonomisinin alanýný geniþletmeyi amaçlayan liberal politikalarýn en etkilisidir. 1970'li yýllarýn sonlarý ile 1980'li yýllarýn baþlarýnda liberal politikalarý benimseyen Ýngiltere ve ABD'de baþlayan özelleþtirme uygulamalarý kýsa bir süre içinde dalga dalga tüm dünya ülkelerine yayýlmýþtýr 1 (Shirley,1998:1-Alper, 1993:3-24). Türkiye'de özelleþtirme politikalarý ülkenin gündemine 1983 yýlý sonrasýnda girmesine raðmen bugüne kadar yeterli düzeyde özelleþtirme gerçekleþtirilememiþtir. Çünkü, Türkiye'de hala kamu kesimi oldukça büyüktür. Bununla birlikte kamu kesimindeki sayýsýz iþletme doðrudan satýþ, kiralama, imtiyaz, ihale vb. yöntemler ile özelleþtirilmiþtir. Dar anlamda "Bir iþ veya endüstrinin kontrol ve mülkiyetini kamudan özel kesime geçirme" olarak tarif edilen özelleþtirme sadece ekonomik içerikli bir kavram olmayýp, çok çeþitli sosyal etkileri olan bir uygulamadýr 2 (Savas, 1994:3). Nitekim, bir iþletmenin kamu sektöründen özel sektöre devri yönetim, çalýþma ve endüstri iliþkileri alanýnda köklü deðiþiklikler meydana getirmekte 13

2 ve özelleþtirilen bir çok iþletmede iþçilerin çalýþma koþullarý, iþçi-iþveren iliþkileri, sendikacýlýk ve toplu pazarlýk sistem ve geleneði bütünüyle deðiþmektedir. Bu nedenle özelleþtirmeye karþý tüm ülkelerde en güçlü muhalefet iþçiler ve onlarýn örgütlerinden gelmektedir. Kimi ülkelerde sendikalar hiç bir politika ve alternatif geliþtirmeksizin özelleþtirmeye karþý çýkarken, bazý ülke sendikalarý özelleþtirmeyi defacto bir durum olarak görüp özelleþtirme çalýþmalarýnýn içinde yer alarak temsil ettikleri iþçiler ve örgütleri için en uygun özelleþtirme yöntemlerini uygulamaya koymuþlardýr. Bu özelleþtirme yöntemleri çerçevesinde "çalýþanlarýn sahipliði", "çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði" (employee ownership) uygulamalarý da bir özelleþtirme tipi olarak ortaya çýkmaktadýr 3 (Jones,1998:75). Aslýnda bu uygulamaya Kuzey Amerika ülkelerinde bir özelleþtirme türü olarak deðil, özel sektörde kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalan iþletmelerin içinde bulunduklarý finansal sýkýntýlarýn aþýlmasý amacýyla hisselerinin bir kýsmýnýn çalýþanlara devredilmesi amacýyla baþvurulmaktadýr. Ancak, çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði geliþen ülkeler ve geçiþ ekonomilerinde daha çok bir özelleþtirme türü olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu çalýþmanýn amacý bir özelleþtirme türü olan çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði yöntemini Kardemir örneði çerçevesinde deðerlendirerek genel hatlarýyla ortaya koymaktýr. Kardemir'de bu özelleþtirme türünün ortaya çýkýþ süreci, gerekçeleri, baþlýca özellikleri ve özelleþtirme sonrasý yönetim anlayýþý ve endüstri iliþkilerindeki deðiþim incelenmiþ, Özçelik-Ýþ Sendikasýnýn bu süreçteki rol ve etkinliði etraflýca ele alýnmýþtýr. I. Kardemirin Tarihçesi Kardemir A.Þ. Türkiye'nin ilk büyük sanayi kuruluþlarýndan biri olup temelleri 3 Nisan 1937 tarihinde atýlmýþtýr. Özelleþtirme öncesinde Karabük Demir Çelik Fabrikalarý adý altýnda faaliyet göstermekte olan Kardemir A.Þ. bünyesinde sürekli deneyimli montaj elemanlarý ve kalifiye insan kaynaðý yetiþtirerek Türkiye'de aðýr sanayinin ve Ereðli ve Ýskenderun Demir Çelik Fabrikasýnýn kurulmasýna öncülük etmiþtir. Çevresindeki geniþ bir bölgenin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda önemli bir rol oynayan Kardemir A.Þ., ayný zamanda bölgenin istihdam merkezi olmuþtur. Öyle ki, kimi dönemde Kardemir A.Þ.'de onbinleri aþan iþçi, mühendis ve teknik eleman istihdam edilmiþtir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yýllarýnda demir-çelik endüstrisini kurmak adeta medeniyet mücadelesini kazanmanýn temel önkoþulu olarak deðerlendirilmiþtir Dünya Ekonomik Bunalýmýnýn ülke ekonomisine belirli düzeylerde olan etkisi de demir-çelik endüstrisini kurma kararlýlýðýnýn güçlenmesine yol açmýþtýr. Nitekim, mevcut ekonomik koþullar içinde demir-çelik sanayinin kurulup kurulamayacaðýnýn incelenmesine, 1925 yýlýnda Ýktisat Vekaleti tarafýndan baþlanmýþtýr. Ayný yýl ülkemizdeki petrol yataklarýnýn incelenmesi için Lüksemburg'lu Dr. Lucias; kömür ve demir madenlerini incenlemesi için Avusturya Leopen Maden Okulu Profesörlerinden Dr. Granigg getirilmiþti. Dr. Granigg Türkiye'de demir-çelik sanayini kurmaya elveriþli demir cevherinin bulunup bulunmadýðý, maden kömürlerinin bu sanayide kullanýlacak kok yapýmýna uygun olup olmadýðýnýn ve demir-çelik sanayinin ülkenin neresinde kurulmasý gerektiðini incelemek üzere gönde- 14

3 rilmiþtir. Granigg raporunda, demir cevheri ve kokun dýþarýdan getirilmesini ve tesislerin buna göre kurulmasýnýn uygun olacaðýný belirtiyordu. Bu rapor üzerine Ticaret Vekaletinde bir genel müdürlük kurularak Avrupa'dan uzmanlar getirilmiþ, Belçika ve Almanya'- daki firmalarda kömürün koklaþma testleri ile Lüksemburg'ta demir cevherinin analizleri yaptýrýlmýþtýr. Ancak bu incelemelere 1928 yýlýna kadar devam edilememiþ, bu yýl demir-çelik sanayinin durumu Erkan-ý Harbiye'de bir toplantý yapýlarak yeniden ele alýnmýþsa da, bütçeye ödenek konmadýðýndan demirçelik sanayinin kurulma çabalarý ikinci kez sonuç vermememiþtir yýlýnda Rus heyeti kapsamlý incelemelerde bulunmuþ, ardýndan Türkiye'nin ekonomik bakýmdan genel bir incelemesini yapan Amerikan heyetinin incelemeleri ve Ýktisat Vekaletinin madenleri tekrar tetkik ettirme çalýþmalarý sürmüþtür. Nihayet, aðýr demir sanayinin kuruluþ yerinin belirlenmesi ve diðer ONAY MERCÝÝ ve problemlerin incelenmesi için, Sümerbank ve Erkan-ý Harbiye birlikte çalýþarak, bu tesisin kesinlikle kurulmasý gerektiðine, kuruluþ yerinin de Karabük olmasýna karar vermiþlerdir 4 (TDÇÝ, 1987 :20). MAKALE 15 Demir Çelik Fabrikalarýnýn temeli 3 Nisan 1937'de Baþbakan Ýsmet Ýnönü tarafýndan atýlmýþ ve 3 yýl gibi kýsa sürede tamamlanmýþtýr. 6 haziran 1937'de kuvvet santralý iþletmeye baþlanmýþ ve diðer birimler birbiri ardýna bitirilmiþtir. Karabük'te kurulan Demir Çelik Fabrikalarý tarihine kadar Sümerbank'a baðlý Müessese Müdürlüðüne baðlý olarak çalýþmýþtýr. Çeþitli ünitelerin ilavesiyle geniþleyen iþletme bu tarihte Sümerbank'tan ayrýlarak Türkiye Demir ve Çelik Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü adý altýnda baðýmsýz bir KÝT haline getirilmiþtir tarihinde Etibank'ýn bir müessesi olan Divriði Demir Madenleri TDÇÝ Genel Müdürlüðü bünyesine dahil edilmiþtir yýlýndaki bir deðiþikle TDÇ Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü Karabük Demir Çelik Fabrikalarý Müessese Müdürlüðü adýný almýþ ve bu niteliðini özelleþtirme uygulamasýnýn baþladýðý 1994 yýlýna kadar sürdürmüþtür 5 (www. kardemir.com-kardemir A.Þ. Tanýtým Kitabý:4). Kuruluþundan Bugüne Statü Deðiþiklikleri GEÇERLÝLÝK KARAR TARÝHÝ TARÝHÝ STATÜSÜ tarih, 334 Sayýlý Demir Çelik Sanayi'nin Resmi Gazete de yayýnlanan Kurulmasý 786 no.lu kanun Sümerbank'a baðlý Müessese Müdürlüðü Türkiye Demir ve Çelik Ýþl Genel Müd. KARABÜK tarih, sayýlý T.D.Ç. Ýþletmeleri Genel Resmi Gazetede yayýnlanan Müdürlüðü Karabük Demir 7/10799 sayýlý BKK Çelik Fabrikalarý Müessese Müdürlüðü tarih, sayýlý Karabük Demir ve Çelik Resmi Gazetede yayýnlanan Ýþl. A.Þ.Genel Müdürlüðü tarih 94/5422 sayýlý BKK tarih, sayýlý KARDEMÝR Karabük Demir Resmi Gazetede yayýnlanan BKK Sanayi ve Ticaret A.Þ.

4 II. Özelleþtirme Öncesi Kardemir Demir Çelik Fabrikasý Karabük ve çevresinin geliþmesinde en önemli etken olmuþtur. Gerçekten, iþletmenin kuruluþ yeri olarak seçilen Karabük, 1937 yýlýnda öðlebeli köyünün bir rivayete göre 18, diðer bir rivayete göre ise 13 haneli ve aþaðý yukarý 100 nüfuslu bir mahallesi iken 6 (Fýndýkoðlu, 1961:3-6) günümüzde yüzbini aþan nüfusu, sosyo-kültürel özellikleri ile kompleks bir sanayi kenti haline dönüþmüþtür. Ýþletme, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bir motor iþlevi görmüþ, sanayi ve kent kültürünün oluþmasýna hizmet etmiþtir. Karabük, çok uzun tarihi geçmiþe sahip diðer yerleþim birimlerine göre, çok daha hýzlý geliþmiþ, kýsa bir süre içinde modern bir Cumhuriyet kenti haline gelmiþtir 7 (Yazýcý,1992:90). Kýsaca iþletme kurulduðu ilk yýllardan itibaren bölgenin en önemli gelir ve istihdam kaynaðý olmuþ ve halen de bu özelliðini sürdürmektedir. Ayný veya yakýn ölçekte ikinci bir tesis bulunmadýðý gibi, ticaret ve küçük sanayi kuruluþlarýnýn önemli bir kýsmý demirçelik sanayi ile ilgili faaliyetlerde bulunmaktadýr. Karabük kadar, çevresindeki diðer il, ilçe ve kasabalarýn da ekonomik hayatý iþletmenin hayatiyetini saðlýklý bir þekilde sürdürmesine baðlýdýr. Gerçekten, 1940'lý yýllarýn baþýnda iþletmede çalýþan iþçi sayýsý azýnsanmayacak miktardadýr. Sanayileþme çabalarýnýn yeni yeni ortaya çýkmaya baþladýðý bu yýllarda, sayýlarý üç bini aþan iþçiler, ülkenin çeþitli bölgelerinden Karabük'e göç etmiþtir. Çalýþan Ýþçi Sayýsý ( ) Yýl Ýþçi Yýl Ýþçi Yýl Ýþçi Sayýsý Sayýsý Sayýsý Kaynak: Erdinç Yazýcý; Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde Karabük'te Ýþçi Ailesi; Özçelik-Ýþ Sendikasý; Araþtýrma Dizisi-1; 1992; s. 96. Çalýþan Sayýsý ( ) Kaynak: Kardemir A.Þ.; Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü Verileri yýlý verisi Aðustos, 2000 yýlý verisi Temmuz, diðer yýllara ait veriler Aralýk ayý itibariyledir. Ýþletmede çalýþan iþçi sayýsý 1986 yýlýna kadar bazý yýllarda azalýp artmakla birlikte genel bir artýþ göstermiþtir. Bu yýldan itibaren ise iþçi sayýsýnda hýzlý bir azalma olmuþtur. Nitekim iþçi sayýsý, 16

5 1986 yýlýnda iken, % 50'ye yakýn bir azalýþla özelleþtirme öncesinde (Aralýk 1994) 4.765'e inmiþtir. Ýþçi sayýsý 1977 ve 1978 yýlllarýnda en yüksek düzeye çýkmýþ, yýllarý arasýnda ise daima onbinlerin üzerinde gerçekleþmiþtir yýlý Aðustos verilere göre istihdam edilen iþçi sayýsý 4.873'e yükselmiþtir. Ayný tarihte iþletmede 498'de memur çalýþmaktadýr yýlý Temmuz Ayý itibariyle ise çalýþan sayýsý 4.127'si iþçi olmak üzere 4.607'ye inmiþtir. Ýþletme 1989 yýlýna kadar karlý bir KÝT olarak faaliyetini sürdürmüþ, ancak birçok KÝT gibi kamu bürokrasisinin hantallýðý ve merkeziyetçi yapýsýnýn yanýsýra, gerekli yatýrým ve modernizasyon çalýþmalarýnýn ihmal edilmesinin yol açtýðý verim düþüklüðü ile sermaye yetersizliði nedenleriyle 1989 yýlýndan itibaren zarar etmeye baþlamýþtýr yýlý dahil son 6 yýlda iþletme 174 milyon dolar zarar etmiþtir. Ancak zararýn % 75'i, yani 130 milyon dolarý faiz giderlerinden kaynaklanmýþtýr. Ýþletmenin kuruluþundan bu yana elde ettiði mali birikimlerin iþletme sermayesine ilave edilmemesi ve dýþ alanlara transfer edilmesinden ortaya çýkan sermaye yetersizliði, yüksek faizle borçlanmayý zorunlu hale getirmiþtir. Sermaye yetersizliði, tesisler için gerekli olan teknolojik yenileþtirmenin gerçekleþtirilememesine ve dolayýsýyla verim düþüklüðüne neden olmuþtur. Ayný dönemde yýllýk ortalama ciro 216 milyon dolar, ortalama personel giderleri ise 125 milyon dolardýr. Personel giderlerinin artýþýnda oy temin etmek uðruna politikacýlarýn atanmýþ yöneticileri gereðinden fazla eleman çalýþtýrmaya zorlamalarýnýn yanýsýra, yine ayný beklentilerle yüksek ücret artýþý vermeleri etkili olmuþtur. Öyle ki, personel giderleri oldukça yüksek olup, iþletmenin toplam cirosunun % 58'ine yükselmiþtir. Bu oran dünya entegre demir çelik tesislerinde % arasýnda deðiþmektedir 8 (Özçelik-Ýþ Sendikasý,1999: ). Diðer taraftan, Demir Çelik Fabrikalarý eðitim ve saðlýk kurumlarý, spor ve sosyal tesisleri, çalýþanlarý için lojmanlarý, eðlence ve dinlenme yerleri ve beþbini aþan iþçisi için yapýmýný gerçekleþtirdiði konut alanlarý (5000 Evler Toplu Konut Alaný) ile her sosyal statüdeki halkla güçlü bir baða sahip olan bir iþletmedir. Bu nedenle iþletmenin kapatýlmasý veya özelleþtirilmesi önerileri, tüm bölge halkýnca þiddetle reddedilmiþtir. III. Özelleþtirme Çalýþmalarý ve Kardemir'in Ortaya Çýkýþý 5 Nisan Kararlarýndan sonraya ortaya çýkan ekonomik kriz ortamýnda dönemin Hükümeti, 1994 yýlýnda 5 trilyon zarar eden ve kamuya yükünün 10 trilyonu aþtýðýný belirttiði iþletmede üretimin yýl sonuna kadar durdurulmasýna, yani kapatýlmasýna karar vermiþti. Bu karara karþý baþta iþyerinde yetkili olan ve civarýnda çalýþaný temsil eden iþçi sendikasý olmak üzere, sivil toplum kuruluþlarý, ticaret ve sanayi odalarý ile yöre halký büyük bir kampanya baþlattýlar. 7 ay devam eden kampanya boyunca binlerce iþçi ve aileri kapanma kararýný protesto eden toplantý ve yürüyüþler düzenlediler. Bu eylemler bölgedeki siyasi parti temsilcileri, belediye baþkaný, ticaret ve sanayi odalarý ve esnaf ve sanatkarlar odalarý ve diðer sivil toplum örgütlerince ve tüm yöre halkýnca desdeklendi 9 (Hürriyet, ). Kararlý biçimde sürdürülen direniþ ve giriþimler baþarýlý oldu ve iþletmenin kapatýlmasý kararýndan 17

6 vazgeçilerek iþletmenin özelleþtirme kapsamýna alýnmasý ve çalýþanlarca satýn alýnmasýna destek olunmasý planý gündeme geldi 10 (Milliyet, ). Böylece, iþletme tarihinde özelleþtirme kapsamýna alýnarak önce baðýmsýz bir Genel Müdürlük haline getirilmiþ, blok hisse devri usulüyle tarihli sözleþme ile çalýþanlar, Karabük halký, esnafý ve sanayicilerinin (Karabük Sanayi ve Ticaret Odasý, Karabük ve Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Derneði) kurduðu Kardemir A.Þ.'ye devredilmiþtir. Diðer yandan, ABD'de çelik iþçilerinin, iþçi sendikasý önderliðinde 1990'lý yýllarýn baþýnda benzer þekilde iþletmelerini satýn aldýklarý görülmektedir. Örneðin, 1980 yýlýndan beri güçlükle ayakta duran ve 1990'lara gelindiðinde bütünüyle kapanma tehlikesi ile karþý karþýya kalan Sharpsville çelik tesisinin % 53'ünü iþçiler satýn almýþlardýr. Sendikanýn önderliðinde yöre halký da harekete geçirilerek oturma eylemi, mitingler, gösteriler yapýlmýþ ve hatta 1993 yýlýnda tipi altýnda 42 gün süreyle fabrika iþçilerce iþgal edilmiþtir. 11 (Clifford, 1995:30) Ýþçi sendikalarý çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði planlarýnýn baþlangýçta üyelerinin menfaatlerine en uygun çözüm olup, olmadýðý konusunda bazý þüphelere sahip iken, sonralarý bu planlarý üyelerinin iþlerini korumak için bir strateji olarak görmeye baþlamýþlardýr. Nitekim, Amerikan Çelik Ýþçileri Sendikasýnýn eski baþkaný "baþlangýçta çalýþanlarýn mülkiyet sahipliðini iþyerlerini kurtarmanýn bir alternatifi olarak uygulamak zorunda kalýrken, bugün bu MAKALE 18 metoda baþvurmada terettüd etmediklerini" belirtmektedir. Nitekim, Amerikan Çelik Ýþçileri Sendikasýnýn üyeleri 35 iþyerinde çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði uygulamasýna katýlmýþlar ve bunlarýn 24'ü sendika liderliðinde iþletmenin hisselerinin satýn alýnmasý þeklinde ortaya çýkmýþtýr. 14 iþyerinde üyeler, iþletmenin daha büyük bölümünün sahibi olmuþlardýr 12 (Clifford,1995:30). Gerçekten, Kardemir'inde çalýþanlar, esnaf ve sanatkarlar, sanayici ve tüccarlar ile halka devredilmesi, bu gruplarýn zorunlu olarak iþletmenin kapanmasýný önlemek amacýyla iþçi sendikasý baþkanlýðýnda iþletmeye talip olmalarýndandýr. Nitekim, Özçelik-Ýþ Karabük Þube Baþkaný "özelleþtirmeye baþtan beri karþý olduklarý halde, iþletmenin kapatýlmasýný önlemek için böyle bir yönteme baþvurduklarýný belirtmektedir" 13 (Hürriyet, ). Ülkemizde ilk defa uygulanan bu özelleþtirme yöntemine göre, tarihli Özelleþtirme Yüksek Kurul kararýyla iþletme, 1 TL sembolik bedelle % 35 kuruluþ çalýþanlarýnýn, % 40 yöre sanayi odalarý ve esnaf derneklerinin, % 25 oranýnda da yöre halký ile kuruluþ emeklilerinin hissedarlýðýnda kurulan Hisse Daðýlýmý Hisse Sahiplerinin Planlanan Gerçekleþen Sayýsý (%) (%) Ýþçiler ,8 Karabük Sanayi ve Ticaret Odasý ,2 Karabük ve Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Derneði ,3 Yöre Halký ,7 Toplam

7 Kardemir A.Þ.'ye devredilmiþtir. Ancak hisse daðýlýmý planlanan þekilde devam etmemiþ ve çalýþanlarýn payý % 51,8'e yükselmiþtir. Üstelik, yine ayný tarihli karar uyarýnca Özelleþtirme Fonu'ndan 21.6 milyon ABD dolarý iþletme sermayesi, 20.6 milyon ABD dolarý yatýrým finansmaný, 46 milyon ABD dolarý da çalýþanlarýn kýdem ve ihbar tazminatlarý ile diðer yükümlülüklülerinin karþýlanmasýnda kullanýlmak üzere toplam 88.2 milyon ABD dolarý nakit kaynak aktarýmý yapýlmýþ, iþletmenin özelleþtirme öncesine ait 250 milyon ABD dolarý tutarýndaki borçlarý da Türkiye Demir Çelik Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünce üstlenilmiþtir Kardemir A.Þ. ise sözleþme gereði hisse daðýlýmýný grup ve oranlarýna göre en geniþ katýlýmý saðlayacak biçim ve tarzda ortaklýk yapýsýnýn oluþturulacaðýný ve tesislerin en az üç yýl süreyle çalýþtýrýlacaðýný taahhüt etmiþtir. Buna göre 7-14 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen halka arz iþlemi ile iþletme, ortaklý hale gelmiþtir 14 ( Böylece ülkemizde ilk defa yöre halký, sanayici ve çalýþanlara bedelsiz devir suretiyle gider tasarrufuna yönelik bir uygulama yapýlmýþtýr 15 ( medyatext.com). Yani devlet iþletmenin her yýl getirdiði zarardan kurtulabilmek ve kamu giderlerini azaltmak için böyle bir uygulamaya baþvurmuþtur. Bu uygulama "çalýþanlarýn mülkiyet ortaklýðý-sahipliði" olup, bu yönteme geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde ve geçiþ ekonomilerindeki özelleþtirmelerde son yýllarda sýkça baþvurulmaktadýr. Çalýþanlarýn mülkiyet sahibi olduðu özelleþtirme yöntemi, özelleþtirmeyi hýzlandýran bir kaldýraç ve özelleþtirme karþýsýndaki sosyo-politik muhalefeti karþýlayan bir paratoner rolü yüklenmektedir. Ayrýca, siyasal, iþlevsel ve denetim açýsýndan en az maliyetli yöntem olduðu ileri sürülmektedir 16 (Bogetic,1993:464). Diðer taraftan, çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði sadece bir özelleþtirme yöntemi olmayýp, ABD ve diðer bazý geliþmiþ ülkelerde çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði planlarý (ESOP) çerçevesinde kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalan özel sektör iþletmelerinde de artan sýklýkla uygulana gelmiþtir 17 (Olson:1982, ). ABD'- deki çoðu örnekte, çalýþanlarýn mülkiyeti sistemi finansman, vergiler ve/veya çalýþanlarýn motivasyonu saðlamak amacýyla þirket yönetimleri tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Gerçekte yönetim, diðer tür emeklilik planlarýna göre daha fazla vergi indirimine sahip olan bu uygulamaya, saðlamakta olduðu finansman ve vergi teþviki sebebiyle baþvurmaktadýr. Yýllar boyunca çalýþanlarýn mülkiyetten sahipliðinin yararlarýna iliþkin sayýsýz iddia ortaya atýlmýþtýr. Baþlýca bu sistemin iþçiyi çoþkulu ve dikkatli çalýþmaya teþvik ettiði, iþçi devri, devamsýzlýk ve þikayetleri azalttýðý, verimliliði artýrdýðý ileri sürülürken, yöntemin mahzurlarýna dikkat çeken bir grup araþtýrmacý, çalýþanlarýn mülkiyet sahipliðinden sonra isteðe baðlý devamsýzlýk azalmakla birlikte genel olarak devamsýzlýðýn arttýðýný ileri sürmüþlerdir. Hatta, Saskatchewan üniversitesinde bu alanda birkaç geniþ araþtýrma yürüten Richard Long çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði uygulamasýndan sonra örgütsel performansta herhangi bir artýþ, azalýþ veya deðiþme meydana gelmediðini belirtmektedir. Çalýþanlarýn mülkiyet sahipliðinin iþçilerin tutumlarý üzerindeki etkisinin 19

8 belirlenmesi ise nitelik itibariyle karmaþýktýr. Bir araþtýrmada geleneksel iþletmeden, çalýþanlarýn mülkiyeti sistemine geçildiðinde çalýþanlarýn iþteki tutumlarýnýn daha iyi hale geldiðini ortaya koyarken, diðer bir araþtýrmada hisse sahibi olan çalýþanlarda, hisse sahibi olmayan partnerlerine göre, önemli tutum farklýlýklarýnýn meydana gelmediði belirtilmektedir. Ayrýca, diðer bir araþtýrma serisinde geleneksel iþletmeden çalýþanlarýn mülkiyeti sistemine geçiþin çalýþanlarda iþ tatmini ve motivasyon azalýþýna sebep olduðu ileri sürülmektedir. Kýsaca, bugüne kadar yapýlan araþtýrmalara göre çalýþanlarýn mülkiyet sahipliðinin iþ tatmini, örgütsel iþlerlik, iþe devamdaki artýþ, örgütsel performans gibi konularda çok daha iyi sonuçlar verdiði ileri sürülebilir. Fakat, bu sonuçlarýn daima bu uygulamanýn bir ürünü olamayabileceði ve baþka sebeplerle meydana gelebileceði dikkate alýnmalýdýr 18 (Pierce-Furo, 1990:32-34). IV. Kardemir'in Temel Özellikleri A. Yönetim Yapýsý Kardemir uygulamasýnýn en çarpýcý yönü iþçi sendikasý görevlilerinin, iþçileri temsilen iþletmenin yönetim kurulunda yer almasý ve bu görevlilerin yönetim kurulunda çoðunluðu oluþturmalarýdýr. Nitekim, yönetim kurulundaki 7 üyenin 4'ü iþçi temsilcisi olarak yer almaktadýr. Kalan üç üyenin ikisi sanayici ve tüccarlarý, son üye ise halk ve esnafý temsil etmektedir. Özelleþtirmenin ilk yýllarýnda iþçiler profesyonel yöneticiler tarafýndan temsil edilirken, bu yöneticilerin yerlerini iþçi sendikasý görevlileri almaya baþlamýþtýr. Üstelik bu görevliler ayný zamanda sendikadaki görevlerini de sürdürmektedirler. Nitekim, 1996 yýlýnda boþalan bir yönetim kurulu üyeliðine getirilen iþçi sendikacý temsilcisi, sendikadaki genel teþkilatlanma sekreterliði görevine de devam etmiþtir. Hem sendikacý ve hem de yönetici olarak görev yapmanýn hiçbir sakýncasý bulunmadýðýný belirten Özçelik-Ýþ Sendikasý Teþkilatlanma Sekreteri, "yýllardýr sözleþmelere þirket yönetimlerine girmek için madde koyduklarýný, fakat iþverenin tutumu nedeniyle bu uygulamayý hayata geçiremediklerini ve bu durumun ilk defa Kardemir'de gerçekleþtirilebildiðini ifade etmektedir" 19 (Yeni Yüzyýl ). Sendika görevlilerinin yönetim kurulunda yer almasý uygulamasýný, bir dönem Özçelik-Ýþ Sendikasý baþkanlýðý ile beraber Kardemir A.Þ. yönetim kurulu üyeliðini yürüten Özçelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Recai Baþkan, "zaten iþin içinde olup, hertürlü karardan kendilerinin sorumlu tutulduklarýný, bu nedenle bizzat yönetmelerinin daha uygun olacaðý þeklinde açýklamaktadýr" 20 (Posta, ). Daha sonra Özçelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkanýndan boþalan yönetim kurulu üyeliðine ayný Sendikanýn Karabük Þubesi Eðitim Sekreteri atanmýþtýr. Hatta Kardemir A.Þ.'nin ortaklýklarýnýn yönetim kurullarýnda dahi iþçi sendikasýnýn görevlileri yer almaktadýr. Örneðin; Sabancý Holding ile Kardemir 20

9 A.Þ. ortaklýðýnda kurulan ve çimento üretimi yapacak olan Karçimsa A.Þ.'nin 3 yönetim kurulu üyeliðinden birine Özçelik-Ýþ Sendikasýnýn Karabük Þube Baþkaný getirilmiþtir 21 (Zaman Gazetesi, ). Sendika yöneticilerinin iþçileri temsilen yönetim kurulunda yer almalarýna yönelik eleþtiriler, özellikle iþletmenin zarar etmeye baþladýðý 1998 yýlýndan itibaren artmýþtýr. 22 Mart 2001 tarihinde yapýlan 6. Genel Kurulda Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerini Temsil eden Karabük Ticaret ve Sanayi Odasýnýn sunduðu raporda, mevcut yönetim yapýsýnýn deðiþtirilerek yerine, profesyonellerden oluþan bir yönetici grubun getirilmesi ve profesyonel yönetim anlayýþýna geçilmesinin bir zorunluluk olduðu ve iþçi sendikasýnýn da iþletmeyi yönetmek yerine, asli görevine dönmesi gerektiði belirtilmektedir. Hatta Karabük Ticaret ve Sanayi Odasý eleþtirdiði yönetim yapýsýnýn deðiþtirilmesi amacýyla B grubu üyeleri temsilen aday göstermemiþ ve bu grubu temsilen aday olanlarý desdeklemeyeceðini açýklamýþtýr 22 ( rapor). B. Yeni Yönetim Anlayýþý Yeni yönetim iþletmeyi kara geçirmek amacýyla orgüt yapýsýný gözden geçirmiþ ve yeni yönetim ve üretim tekniklerini hýzla uygulamaya koymuþtur. ISO 9002 ve toplam kalite yönetimi çalýþmalarý baþlatýlmýþ, kalite takýmlarý oluþturulmuþ ve özelleþtirmeden yaklaþýk birbuçuk yýl sonra iþletme ISO Kalite Sistem Belgesi alýnmýþtýr 23 (Türkiye, ). Örgütsel yapýyý rasyonelize etmek ve modernleþtirmek amacýyla baþlatýlan yeniden yapýlanma çalýþmalarý çerçevesinde bazý birim ve üniteler kaldýrýlýr veya birleþtirilirken, bazýlarýnýn yetki ve sorumluluklarý yeniden düzenlenmiþtir. Örneðin, özelleþtirmeden önce faaliyette bulanan 5 ayrý müdürlük (Personel, Eðitim, Sosyal Hizmetler, Organizasyon, Ýstatistik) "Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðünün" çatýsý altýnda toplanmýþtýr. C. Ýþçi Sendikasý Merkezli Bir Model Olmasý Kardemir modelinin ortaya çýkýþýnda Özçelik-iþ sendikasýnýn iþçilerin hak ve menfaatlerini koruma ve geliþtirme yönündeki kararlýðý çok önemli bir etkiye sahip olmuþtur. Ýþçi sendikasý önderliðinde oluþan ve geliþen protesto gösteri, yürüyüþ ve toplantýlarý kýsa sürede bölge yaþayanlarýný da kapsamýna almýþtýr. Ýþçi sendikasý kapanma tehlikesiyle karþý karþýya kalan iþletmeyi kurtarmak için iþletmeye iþçilerle birlikte talip olmuþtur. Aylar süren mücadele sonunda ortaya çýkan modelin yürütülmesi de iþçi sendikasý merkezinde geliþme göstermiþtir. Nitekim, bu yapýnýn Kardemir'in özelleþtirilmesinden 6 yýl sonrada etkili olduðu, son genel kurul tartýþmalarý ve sonuçlarýndan anlaþýlmaktadýr. V. Çalýþanlarýn Mülkiyetindeki Ýþletmelerde Endüstriyel Ýliþkiler Özelleþtirme endüstriyel iliþkiler 21

10 açýsýndan çok önemli sonuçlar doðurmakta ve özelleþtirilen iþletmelerde bu alanda ciddi bir kargaþa ve belirsizlik meydana gelmektedir. Özelleþtirmenin ilk sonuçlarý iþçi çýkarýlmasý ve sendikasýzlaþtýrma olarak ortaya çýkmaktadýr. Özelleþtirmeler sonucu iþçi çýkarmalarýn artmasýyla iþçi sendikalarý çok sayýda üye kaybettiði gibi, iþyerindeki toplu iþ sözleþmesi yapma yetkisini de kaybedebilmektedir. Diðer taraftan özelleþtirilen iþletmelerde yetkili iþçi sendikasý varlýðýný sürdürse dahi toplu iþ sözleþmesinin kapsam ve nitelik ve içeriðinde önemli farklýlýklar meydana gelebilmekte, iþyeri çalýþma barýþý olumsuz etkilenebilmekte ve iþ uyuþmazlýklarýna yol açabilmektedir 24 (Dereli, 1993:24-26) Ancak bu koþullar genellikle bir kamu iþletmesinin özel sektöre geçmekle birlikte "iþletme bünyesi dýþýndaki" bireylere, kuruluþlara veya yabancý yatýrýmcýlara satýldýðý, yani mülkiyetin kamudan özel sektöre ve iþletme çalýþanlarý dýþýna geçtiði durumlar için sözkonusudur. Buna "dýþ özelleþtirme" denilmektedir. "Ýç özelleþtirme", "çalýþanlar tarafýndan satýn alma" ise bir kamu iktisadi teþebbüsünün iþletmenin çalýþanlarý ve yöneticileri tarafýndan satýn alýnmasýdýr. Ýç ve dýþ özelleþtirmenin uygun bir kombinasyonu (iþletme hiselerinin belirli oranlarda müteþebbisler ve çalýþanlar tarafýndan alýnmasý) olan "karma özelleþtirme" ise hem politik ve hem de diðer açýlardan pür özelleþtirme programlarýna göre daha üstündür. Son yýllarda Ýngiltere ve Þili'de çalýþanlarýn özelleþtirme sürecine katýlýmýyla çok sayýdaki büyük iþletme karma özelleþtirme yöntemiyle özelleþtirilmiþtir 25 (Bogetic,1993:464). Kardemir özelleþtirmesi de karma bir özelleþtirme yöntemi olup, çalýþanlarýn pay sahibi veya mülkiyet sahibi olduðu iþletmelerde endüstri iliþkileri sistemi, sendikacýlýk ve toplu pazarlýk pazarlýk anlayýþý, geleneksel iþletmelere veya dýþ özelleþtirme yöntemi ile özelleþtirilen iþletmelere göre oldukça farklý þekillerde ortaya çýkmaktadýr. Çünkü, bu iþletmelerde pay sahibi olan çalýþanlarýn yönetime katýlma imkanlarý ve yönetim kararlarý üzerindeki etkileri artmaktadýr. Kardemir örneðinde ise çalýþanlar iþletmenin en büyük ortaðý olarak yarýdan fazla hisseye ve buna baðlý olarak yönetim kurulunda en fazla üyeye sahiptir. Ayrýca, bu örneðin çalýþanlarla iþçi sendikasý ortak giriþimi sonucu ortaya çýkmasý ve sendikanýn özelleþtirme sonrasý yönetimdeki etkinliðini sürdürmesi bu iþletmedeki endüstri iliþkilerini incelemeye deðer kýlmaktadýr. Öyle ki, çalýþanlarýn temsilcisi olarak iþletmeyi yöneten profesyonellerin toplu sözleþme masasýna iþveren sýfatýyla oturmakta ve ücretlerini ödeyen çalýþanlarýn, üyesi olduðu sendikayla pazarlýk yapmaktadýrlar. Gerçekten, iþçi sendikalarýnýn bir iþletmede çalýþanlarýn mülkiyet sahipliðinin kurulmasý aþamasýndaki rolünün ne olduðu konusu açýk iken, iþletmenin iþçilerin mülkiyetine geçtikten sonra sendikanýn rol ve konumunun ne olacaðý pek açýk deðildir. Herhangi bir þirkette sendikanýn rolü her 22

11 dönemde üyelerinin menfaatlerini temsil etmektir. Fakat, iþçi mülkiyetindeki þirketlerde sendikalar bu görevi geleneksel iþletmeler göre farklý bir konsepte temsil ederler. Geleneksel mülkiyet yapýsýndaki iþletmelerde sendikanýn rolü daha yüksek ücretler, daha iyi sosyal yardýmlar ve bireysel iþçilerin haklarýnýn korunmasýnda pastadan daha fazla pay almak amacýyla pazarlýk etmektir. Her dört yýlda bir toplu pazarlýk, görüþme dönemlerinde ekonomik konular üzerinde yoðunlaþýrken, toplu iþ sözleþmesi dönemleri arasýnda sözleþmeye dayalý þikayet prosedürü çerçevesinde amirlerin tecavüzüne karþý bireysel haklarýn korunmasýný saðlar. Buna karþýlýk yönetimin rolü, pazarlýk masasýnda mülkiyet sahiplerinin çýkarlarýný temsil etmek, pazarlýk dönemleri arasýnda da firmayý etkin ve verimli bir þekilde çalýþtýrmaktýr. Çalýþanlarýn haklarýnýn savunulmasý ise yöneticilerin iþ tanýmlarý, sorumluluklarý içinde yer almaz. Buna karþýlýk iþçi mülkiyetindeki þirketlerde durum oldukça farklýdýr. Çalýþanlar ya yöneticiler ya mülkiyet sahibi aile ya da dýþarýdaki mülkiyet sahipleri ile birlikte mülk sahipleri veyahutta bu nitelikteki iþletmelerin çoðunda olduðu gibi çalýþanlar, iþletmenin mülkiyetinin büyük bir kýsmýna veya tamamýna sahiptirler. Sendika üyeleri hem iþçi hem de mülkiyet sahibidir. Yöneticiler ise bir yandan mülkiyet sahibi çalýþanlarý iþçileri olarak yönetirken, diðer yandan bu mülkiyet sahibi olan bu iþçiler adýna iþletmede çalýþýrlar. % 100'ü çalýþanlarýn mül-kiyetinde olan iþletmelerde ise mülkiyet sahibi ve çalýþanlarýn rolleri açýkça diðerlerinden farklý olup, bu konumdakiler ayný zamanda iki rol yerine getirirler. Yani bunlar doðrudan hem çalýþan ve hem de mülk sahipleridir 26 (Logue-Glass- Patton,1998: ). Yukarýdaki açýklamalar çerçevesinde özelleþtirme sonrasý Kardemir'deki çalýþma iliþkileri genel hatlarýyla incelendiðinde, yukarýda ifade edilen menfi sonuçlarýn birçoðunun ortaya çýkmadýðý görülmektedir. Özelleþtirmenin ilk sonucu olan iþçilerin iþten çýkarýlmasý gündeme gelmediði gibi çalýþan sayýsý ve dolayýsýyla sendika üye sayýsý yýllar itibariyle artmýþtýr yýlýnda iþletmedeki taþeron uygulamasýna son verilerek 850 taþeron þirket iþçisi önce Kardemir A.Þ. bünyesinde kurulan Desdek Hizmetleri Þirketinin kadrosuna ve daha sonrada daimi kodroya geçirilerek sendikaya üye olmalarý saðlanmýþtýr. Böylece, iþletmedeki sendikalý iþçi sayýsý artýrýlmýþ ve bu iþçiler toplu sözleþme kapsamýna alýnmýþtýr 27 (Milli Gazete, ). Yalnýz bu iþletmede iþçi çýkarýlmamakla birlikte genç ve eðitimli eleman istihdam edilmesi amacýyla 25 yýlýný doldurmuþ iþçiler gönüllü olarak emekli edilmiþlerdir. Kardemirde özelleþtirme sonrasý kiþi emekli olup iþyerinden ayrýlýrken yeni iþçi istihdam edilmiþtir 28 ( /mitkrb.html). 23

12 Tabloda görüldüðü gibi döneminde Kardemir'de istihdam edilen iþçi sayýsý 999 kiþi artarken, memur sayýsý 336 kiþi azalmýþtýr. Ýþletmede özelleþtirme öncesi çalýþan memurun yarýdan fazlasý diðer kamu kuruluþlarýna geçmiþtir. Ayrýca, bu veriler iþletmenin iþçi devir hýzýnýn özelleþtirmeyle birlikte artarak devam ettiðini göstermektedir. Konu, toplu iþ sözleþmelerinin kapsam ve içeriði açýsýndan ele alýndýðýnda her iki alanda da çalýþanlarýn haklarýnda bir gerileme ortaya çýkmadýðý görülmektedir yýlýndan itibaren yapýlan tüm toplu iþ sözleþmeleri deðerlendirildiðinde iþçilerin sadece "kýdemli iþçiliði teþvik primlerine" iliþkin düzenlemenin, özelleþtirme sonrasý toplu iþ sözleþmelerinde yer almadýðý görülmektedir. Özelleþtirme öncesinde toplu iþ sözleþmelerinde 84 madde yer alýrken, özelleþtirme sonrasý bu sayý 83'e düþmüþtür (Bkz. Özçelik-Ýþ Sendikasý ile Kardemir A.Þ. arasýnda yapýlan toplu iþ sözleþmeleri). Ýþçilerin hak türlerinde bir deðiþme MAKALE Ýþe Giren-Çýkan Personel Sayýsý Toplam Ýþçi Memur Yýllar Ýþe Ýþten Ýþe Ýþten Ýþe Ýþten Giren Çýkan Giren Çýkan Giren Çýkan G.Toplam Kaynak: Kardemir A.Þ.; Ýnsan Kaynaklarý Müdürlüðü Verileri. 24 olmamakla birlikte bu haklarda oransal bir gerileme meydana geldiði söylenebilir. Öyle ki, özelleþtirilmenin yapýldýðý ilk yýl ücretlere zam yapýlmadý ve iþçiler özelleþtirme öncesindeki ücretlerle çalýþmaya devam ettiler. Ýkinci yýl ise ücretlere % 60 oranýnda zam yapýldý ve 30'ar milyon kar payý daðýtýldý 29 (Yeni Þafak, ) yýlýna gelindiðinde ise iþçiyi kapsayan toplu sözleþme görüþmelerinde uyuþmazlýk çýkmasýnýn ardýndan resmi arabulucu devreye girmiþ, ancak greve gidilmeden toplu iþ sözleþmesi baðýtlanmýþtýr tarihleri arasýnda geçerli olacak bu sözleþmede iþçi ücretlerine ilk altý ay için % 40 zam yapýlmýþ ve sonraki 6 aylýk dönemlerdeki ücret zamlarý enflasyon artýþ oranýna baðlanmýþtýr. Ayrýca, enflasyon artýþ oranýna ilaveten % 5'lik refah payý artýþý da verilmiþtir. Öyle ki, enflasyon oraný sonucu ortaya çýkan çýplak saat ücretlerine % 5 tutarýnda ilave yapýlacaktýr (Özçelik-Ýþ Sendikasý 4. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi). Diðer taraftan, iþçi ve iþveren taraflarýnýn toplu iþ sözleþmeleri görüþmelerindeki tutum ve davranýþlarýnýn iþbirliðine dayalý pazarlýk modeli çerçevesinde ortaya çýktýðý görülmektedir 30 (Demirbilek,1996:30-32). Ayrýca,

13 yönetim kurulundaki iþçi temsilcilerini (genellikle sendika yöneticileri) üyeleri adýna seçen Özçelik-Ýþ Sendikasýnýn toplu pazarlýðýn her iki tarafýný da temsil eden bir davranýþ kalýbý içinde hareket ettiði ve iþletmenin önceliklerini esas aldýðý görülmektedir. Nitekim, Özçelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Recai Baþkan'ýn, 1999 yýlý toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinde, iþçi ücretlerine yapýlacak zam oranýnýn düzeyini iþletmeye yapýlan yeni yatýrýmlarýn sonucuna baðlamasý ve yatýrýmlarýn olumlu etkisinin yüksek olmasý halinde ücret zammýnýn da yüksek olacaðýný, aksi durumda, ücret zammý için daha gerçekçi olunmasý gerektiði yönündeki açýklamasý, iþçi sendikasýnýn yaklaþým biçimini göstermektedir. Ayrýca Baþkan, hedeflerinin hiçbir zaman grev yapmak olmadýðýný ama artýk özveride bulunan iþçileri rahatlatma zamaný geldiðini ifade etmektedir. 31 ( com/nethaber). Öte yandan, ayný dönem toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri için hem dönemin Kardemir Genel Müdürünün ve hem de Sendika Genel Sekreterinin uyuþmazlýkla sonuçlanan görüþmelerle ilgili grev olasýlýðýnýn zayýf olduðu fikrini paylaþmalarý, Özçelik-Ýþ Sendikasý Genel Sekreterinin Türkiye'de ilk kez çalýþanlarýn, temsilcileri aracýlýðýyla yönetime katýldýklarý bu iþletmede bilonçolarýn ellerinde olduðu ve þirketin finans durumuna bütünüyle vakýf olduklarýný belirtmesi sendikacýlýk ve toplu pazarlýk anlayýþý ile ilgili önemli ipuçlarý vermektedir 32 (Cumhuriyet, ). SONUÇ Bir özelleþtirme türü olarak Kardemir uygulamasýnýn ortaya çýkýþý uzun mücadele ve pazarlýklar sonucu olmuþ ve çalýþanlar, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odalarý ve yerel halk ile dönemin hükümeti bu model üzerinde uzlaþmýþlardýr. Kardemir, ülkemizdeki diðer kamu iktisadi teþebbüslerinin özelleþtirilmesi için önemli bir örnek olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu tür bir uygulama bir yandan toplumda sermayenin yayýlmasýný saðlarken diðer yandan özelleþtirmeye yönelik siyasi ve toplumsal muhalefeti minimuma indirmektedir. Çünkü, iþletme çalýþanlarýna ve halka satýlmaktadýr. Çalýþanlarýn mülkiyet sahipliðinin diðer özelleþtirme türleri ve geleneksel mülkiyet sahipliðine göre olumlu veya olumsuz yön ve özelliklerini ortaya koyan çok sayýda araþtýrma bulunmaktadýr. Ayrýca, bu uygulamanýn yönetim, çalýþma ve endüstriyel iliþkiler ile geleneksel sendikacýlýk anlayýþý üzerindeki etksini ve çalýþanlarýn sendikalarý ve yönetime karþý tutum ve davranýþlarýndaki deðiþimi deðerlendiren birçok çalýþma da vardýr. Bu çerçevede Kardemir uygulamasýnýn temel özelliklerinin bütünüyle ortaya konulmasý, ülkemizde yaklaþýk yirmi yýldýr tamamlanamayan özelleþtirmenin hýz kazanmasýna imkan saðlayabilecektir. Gerçekten, önündeki siyasi ve sosyal engelleri kaldýrýlan, tekelleþme ve iþsizliðe sebep olmayan ve iþçilerin çalýþma koþullarý ve endüstriyel iliþkiler sisteminin iþleyiþinde herhangi bir negatif bir deðiþikliðe yol açmayan bir özelleþtirme türü olarak çalýþanlarýn mülkiyet sahipliði tüm kesimlerin üzerinde uzlaþacabileceði bir araçtýr. 25

14 DÝPNOTLAR 1 Mary M. Shirley; (1998) "Trends in Privatization"; Economic Reform Today; No. 1; 1998.; Yusuf Alper; Özelleþtirme; Ankara: Türkiye Saðlýk Ýþçileri Sendikasý; 1993; ss E. S. Savas; Özelleþtirme: Daha Ýyi Devlet Yönetmenin Anahtarý; (Çev. Ergun Yeter); Ankara: MPM; 1994; s Derek C. Jones; The Economic Effects of Privatization: Evidence From A Rusian Panel; Comparative Economic Studies; Volume. 40. Issue. 2; Summer 1998; p TDÇÝ; 50. Yýlda Demir Çelik Fabrikalarý; Ankara: TDÇÝ. Genel Müdürlüðü Yayýný; 1987; s "Türkiye'de Demir Çelik Sanayi Kurmak Ýçin Yapýlan Ýlk Çalýþmalar".; Kardemir A.Þ.;Yeni Baþlayan Elemanlar Ýçin Kardemir Tanýtým Kitabý; Ýnsan Kaynaklarý Eðitim ve Tanýtým Müdürlüðü; s Z. Fahri Fýndýkoðlu; "Karabük'ün Teþekkülü ve Bazý Demografik ve Ýktisadi Meseleler"; Sosyoloji Konferanslarý; No. 61; 1961; s Erdinç Yazýcý; Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde Karabük'te Ýþçi Ailesi; Özçelik-Ýþ Sendikasý; Araþtýrma Dizisi- 1; 1992; s Özçelik-Ýþ Sendikasý; 9. Olaðan Genel Kurul Raporu; Ankara: Mart 1999; ss Hürriyet; "Ýþçinin Kardemir Mucizesi"; Milliyet; "Ýþçi Bir Koydu Onbir Aldý"; Stephen Clifford; A Steel Worker Solution; Progressive; Vol. 59; February 1995; p Clifford; a.g.e.; p Hürriyet; "Ýþçinin Kardemir Mucizesi"; medyatext.com/elegans/sonbahar99/html/fevzi.html, ; Fevzi Arýcýoðlu; "Uluslararasý Piyasalarda Ýlk Halka Arz" 16 Zeljko Bogetic; "The Role of Employee Ownership in Privatisation of State Enterprises in Eastern and Central Europe"; Europe-Asian Studies; Volume. 45; Issue. 3; 1993; p Deborah Groban Olson; Wisconsin Law Review; v. 5; 1982; pp Jon L Pierce-Candace A Furo; "Employee Ownership: Implications For Management"; Organizational Dynnamics; Volume. 19; Issue. 3; Winter 1990; pp Yeni Yüzyýl; "Hem Sendikacý Hem Patron"; Posta; "Kardemir'de Ýpler Ýþçide" Zaman Gazetesi; "Sabancý-Kardemir Arasýnda Örnek Ortaklýk" Türkiye; "Kardemir Ayaða Kalktý" Toker Dereli; "Özelleþtirmenin Endüstri Ýliþkilerine Etkisi"; Basisen Dergisi; Sayý. 51; Ekim 1993; ss Bogetic; a.g.e.; p John Logue-Richard Glass-Wendy Patton; Participatory Employee Ownership: How it Works; Ohio: Worker Ownership Institute; 1998; pp Milli Gazete; "Kardemirde Taþeron Ýþçiliðe Son"; Yeni Þafak; "Kardemir Büyük Düþünüyor"; Tunç Demirbilek; Toplu Pazarlýðýn Davranýþþal Boyutu; Ýstanbul; Basisen Eðitim ve Kültür Yayýnlarý; No. 28; 1996;ss Cumhuriyet; "Çalýþanlarýn Yönetime Katýldýðý Mülkiyet Modeli Olarak Kardemir Baþarýsýný Kanýtladý";

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU

A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR. isuzu ANADOLU GRUBU A NADOLU I SUZU Y ILLIK R APOR 2001 isuzu Y ý l l a r c a Y o l l a r c a Þ a m p i y o n ANADOLU GRUBU 2 Ý ÇÝNDEKÝLER Yönetim Kurulu Baþkaný nýn mesajý 3 Genel Müdür ün mesajý 4 Anadolu Grubu 5 Anadolu

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773.

Ortak Ýsmi Hisse Tutarý Ortaklýk Payý (%) Ýzulaþ A.Þ. 33.170.075 YTL 18,13. Ýzbeton A.Þ. 27.494.525 YTL 15,03. Ýzenerji A.Þ. 4.773. ÝZELMAN A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzelman Genel Hizmet Temizlik Ýþleri Özel Eðitim Reklam ve Taþýmacýlýk Tic.Ltd.Þti,1992 yýlýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Yayýncýlýk ve Tanýtým Hizmetleri Tic.ve San.A.Þ. ve

Detaylı

Desteklerin Vergilendirilmesi Ýle Mu Cumartesi, 05 Kasým 2011

Desteklerin Vergilendirilmesi Ýle Mu Cumartesi, 05 Kasým 2011 Kalkýnma Ajanslarý Tarafýndan Saðlanan Mali Destekler Desteklerin Vergilendirilmesi Ýle Mu Cumartesi, 05 Kasým 2011 ve Mali Kalkýnma Ajanslarý Tarafýndan Saðlanan Mali Destekler ve Mali Desteklerin Vergilendirilmesi

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

- TEFE bazlõ reel efektif döviz kuru Aralõk ayõnda %0.8 değer kazandõ

- TEFE bazlõ reel efektif döviz kuru Aralõk ayõnda %0.8 değer kazandõ Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,042 -%1.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,650 %1.0 $/YTL 1.3427 %0.3 Bono Faizi (5 Temmuz 2006) 19.95 -%1.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.40

Detaylı

ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ **

ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ ** GÝRÝÞ ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ ** Ülkü ÝLERÝ* Ekonominin lokomotif sektörü olan inþaat sektöründeki olumsuzluklar geliþmekte olan ülkelerin ve ülkemizin en temel sorunlarýndandýr. Bu olumsuzluklarýn

Detaylı

ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008

ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008 ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 22 Kasým 2008 15 Kasým 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27055 TEBLÝÐ Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýndan: ÝTHALATTA HAKSIZ REKABETÝN ÖNLENMESÝNE

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. sürdüren Asya piyasalarýnda bu FED'in parasal geniþletmeyi sona Piyasa Kahvesi 75.514 9.12 1.9332 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda

Piyasa Kahvesi. Amerika Avrupa Asya. olmakla birlikte Asya tarafýnda Temmuz ayýnda TÜFE, aylýk bazda Piyasa Kahvesi 74290 8.77 1.9301 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin güne yatay baþlangýç

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU 4 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 6 DENETÇİ 6 ÜST YÖNETİM 6 VİZYONUMUZ,

Detaylı

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler.

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Tarih : 31.01.2013 Sayı : İST.YMM.2013/ 232 Sirküler No : İST.YMM.2013/ 12 Bağımsız denetime tabi olacak şirketler hakkında sirküler. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Belirlendi 6102 sayılı Türk

Detaylı

Bağımsız Denetimde Kritik Dönemeç

Bağımsız Denetimde Kritik Dönemeç Bağımsız Denetimde Kritik Dönemeç Bağımsız Denetime İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Açıklandı! Deloitte Ocak 2013 TTK da bağımsız denetim (6102 sayılı Kanun) Tüm Sermaye Şirketleri (6335 sayılı Kanun) Bakanlar

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004 5 Mayõs 2004 HSBC Doğan Holding Tavsiyemiz Ekle Önceki tavsiye Ekle 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile sürecek * Net Satõşlar Esas Faaliyet Karõ Net Kar F/K F/DD FVAOK FD/FVAOK FD/Satõşlar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I.GİRİŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2013-30/06/2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1.Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.06.2013 2.Ortaklığın Unvanı : Hedef Girişim Sermayesi Yatırım

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Haziran 2015, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Haziran 2015, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada

11,500 11,000 10,500 10,000 9,500. - Türkşeker in özelleştirme stratejisi imzada Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,503 -%2.1 TL/$ 1,388,066 %0.0 Bono Faizi (7 Temmuz 2004) %50.3 -%2.6 İMKB 500 400 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 10,884 153 10,750 187 10,691 10,727

Detaylı

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 46,824 -%1.19 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 35,374 %27.1 $/YTL 1.3237 %0.71 Bono Faizi ( 4 Şubat 2009) 17.64 -%0.06 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 9.03 %2.65

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 10 Geçtiðimiz haziran ayýnda hükümetçe hazýrlanan Devlet memurlarý kanununda deðiþikliklik tasarýsý gündeme gelmesiyle birlikte çokça tartýþýlmýþtý.tasarý

Detaylı

SĠRKÜLER (2013/15) Konu: Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

SĠRKÜLER (2013/15) Konu: Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Karar İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3 34752 Kadıköy İSTANBUL Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 216 ) 574 22 12 ĠSTANBUL, 28.02.2013 SĠRKÜLER (2013/15) Konu: Bağımsız Denetime

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk Genel bütçeden Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan pay hiçbir gerekçeyle açýklanamayacak kadar düþüktür ve Cumhuriyet tarihinin en düþük oranlarýna son birkaç

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Sirküler Rapor 03.11.2014/202-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 03.11.2014/202-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 03.11.2014/202-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan 21/8/2014

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ

YENÝ YÖNETMELÝKLER TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ,, ve MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kuruluþlarca yapýlmasý planlanan

Detaylı

Konu: Bağımsız Denetim Kapsamına Girecek Şirket Kriterleri Değiştirilmiştir (BKK 2018/11597)

Konu: Bağımsız Denetim Kapsamına Girecek Şirket Kriterleri Değiştirilmiştir (BKK 2018/11597) Sayı: 2018/46 Konu: Bağımsız Denetim Kapsamına Girecek Şirket Kriterleri Değiştirilmiştir (BKK 2018/11597) Mevzuat: Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx Email 1 : cakmakciali@taxauditingymm.com;

Detaylı

DUYURU: 01.09.2014/11

DUYURU: 01.09.2014/11 DUYURU: 01.09.2014/11 26.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kamu Gözetimi Kurumu Kararı ile, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS/TFRS

Detaylı

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır.

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. SİRKÜLER NO:POZ-2004/01 İST. 05/01/2004 Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde

Detaylı

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013

Piyasa Kahvesi. 05 Temmuz 2013 Piyasa Kahvesi 75409 7.96 1.9436 : Yukarýdaki iþaretler kolon baþlarýnda belirtilen sürelerde beklediðimiz yönü göstermektedir. 1 7 gün ; : 1 hafta 3 Ay 3 aydan uzun süre Borsa Endeksin dünkü yükseliþini,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler;

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler; BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ 23.01. 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6102 sayılı Türk

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

2004 yýlýnda, Yüksek Planlama olurken, kimi zaman da enerji yapýnýn üst kademesinde olan çok

2004 yýlýnda, Yüksek Planlama olurken, kimi zaman da enerji yapýnýn üst kademesinde olan çok TÜRK ENERJÝ SEKTÖRÜNDE YAPILANMA SORUNLARI H.Caner ÖZDEMÝR Makina Yüksek Mühendisi 2004 yýlýnda, Yüksek Planlama olurken, kimi zaman da enerji yapýnýn üst kademesinde olan çok Kurulunun 17.03.2004 tarih

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT

KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT KÜRESEL KRİZİN DÜNYA EKONOMİSİNDE NEDEN OLDUĞU TAHRİBAT Dünya Ekonomisinde 3 trilyon $ Kayıp Taşıt üretiminde %16 (=12 milyon adet) gerileme Büyük İstihdam Kaybı: ABD 8.7, AB de ise 3.5 milyon kişi işini

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-31/12/2011 Şirketin Ünvanı: Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN.

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN. İş bu rapor, İnfo Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7. maddesine dayanılarak

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1.... 3-4 2. Sektörel Gelişmeler... 5 3. Şirketin Sektörel Politikaları... 5 4. Şirketin Faaliyette Bulunduğu

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý?

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? Türkiye'nin SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? SSK'nin elindeki insan gücü ile sigortalýlara yeterli hizmet sunmasý olanaksýzdýr. 1999 yýlý itibariyle Türkiye'de 6.4 milyon aktif, 31 milyon da toplam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

ALAN YATIRIM. 27 Eylül 2006. Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme

ALAN YATIRIM. 27 Eylül 2006. Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme ALAN YATIRIM 27 Eylül 2006 İzmir Demir Çelik 1Y 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Son verilere göre satõşlarõnõn %79 unu ağõrlõklõ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 18.03.2014 Sirküler No : 2014/13 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ Bilindiği üzere Yeni Türk

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi. (2015/1) Meclis te yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiserleri ve Zabıta Memurlarına 2015 Yılında ödenecek

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

2009/ Konu: 15 ve 30 ncu Maddedeki Tevkifat Oranlarıyla İlgili Düzenlemeleri Açıklayan Kurumlar Vergisi Sirküleri

2009/ Konu: 15 ve 30 ncu Maddedeki Tevkifat Oranlarıyla İlgili Düzenlemeleri Açıklayan Kurumlar Vergisi Sirküleri 2009/022 07.02.2009 Konu 15 ve 30 ncu Maddedeki Tevkifat Oranlarıyla İlgili Düzenlemeleri Açıklayan Kurumlar Vergisi Sirküleri Bilindiği gibi 3/2/2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler

Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Ýl Özel Ýdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapýlan Yeni Yasal Düzenlemeler Abubekir TAÞYÜREK * 1. Giriþ Yerel yönetimlerin þekillenmesi tarihi, sosyal ve

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 5. 03/02/2009 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de aşağıda yer alan vergi tevkif oranları yayımlanmıştır.

SİRKÜLER 2009 / 5. 03/02/2009 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de aşağıda yer alan vergi tevkif oranları yayımlanmıştır. SİRKÜLER 2009 / 5 Ankara, 04/ 02 / 2009 KONU: 193 SAYILI GELIR VERGISI -5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI HAKKINDA KARAR MEVZUAT: 193 SAYILI GELIR VERGISI KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESINDE YER ALAN TEVKIFAT NISPETLERI

Detaylı

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma

Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Kocaeli Bölgesindeki Halkla Ýliþkiler Uzmanlarýnýn Profiline Yönelik Bir Araþtýrma Öðr. Gör. Tümay CÝÐERDELEN Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET Günümüzde iþletmeler için halkla iliþkiler departmanlarý

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ: 1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.06.2014 2- Ortaklığın Unvanı : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

1 Temmuz - 31 Aralýk 2006 Ara Dönemine Ait Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 1-2 Ýcra Kurulu Baþkaný nýn Mesajý... 3-4 Yönetim... 5-8 Logo Hakkýnda... 9 Ýnsan Kaynaklarý...

Detaylı

maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27

maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27 maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27 MALÝYET MUHASEBESÝ Maliyet ve maliyet muhasebesi kavramlarýna geçmeden önce Ticaret ve Ticaret muhasebesi kavramlarýný belirlememiz konumuza

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Selahattin Altýer (*) Dünya büyük bir finansal krizden geçmektedir. Finansal krizin reel sektörü de etkisi altýna alarak, küresel bir ekonomik krize dönmesi,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 i Bu sayıda; Mayıs ayı Sanayi Üretim Verisi, TCMB nin Dövize Müdahaleleri değerlendirilmiştir. i 1 Sanayi Üretimi Umut Vermiyor Mayıs

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 2006 Global Reports LLC

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 2006 Global Reports LLC Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Grant Thornton Türkiye Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri

Grant Thornton Türkiye Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri Grant hornton ürkiye þletme, iþ yaþamýnýn ayrýlmaz bir parçasý olarak kaçýnýlmazdýr. Bundan dolayý, iþ yaþamýnda risk unsurlarýný iyi tanýmak ve kontrol etmek gerekmektedir. Grant hornton ürkiye olarak,

Detaylı