YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA"

Transkript

1 YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili kararlardır. Bu kararlardan kolayca geri dönülebilir. Kısa süreli planlama faaliyeti özellikle çalışma sermayesi ve nakit yönetimi konularını kapsar. Kısa süreli planlamada faaliyetler, sorumluluk merkezleri ve ürünler ayrıntılı olarak ele alınır. İşletmenin Varlıkları İşletmenin Finansal Kaynakları Alacaklı Hesaplar Satışlar Stoklar Satıcılar İşçiler Borçlar Ücretler Döner Sermaye Yönetimi N A K İ T Bankalar Hükümet Faiz Vergiler Uzun Süreli Finansman Yönetimi N A K İ T Tahvil Sahipleri Hissedarlar Faiz Temettü Sabit Varlıklar Kiralama yapan Şirketler Kira Kaynak ; S.Aşan [ 3 ], s:23 ŞEKİL - 1 : FİRMA İÇİ NAKİT AKIŞI Şekil - 1 'de görüldüğü gibi bir işletmenin nakit akışları; ürün veya hizmet üretimi için gerekli kaynaklara ( işçilik, hammadde, ekipman gibi ) yapılan nakit çıkışları ve ürün veya hizmet satışından kaynaklanan alacak tahsilatı sonucunda oluşan nakit girişleri olarak özetlenebilir. Nakit akış döngüsünün uzunluğu, stok devir hızı ile alacakların devir hızı toplamına eşittir. Nakit yönetiminin işlevi ise, nakit akışı döngüsünün en iyi şekilde değerlendirilerek, her aşamada gerekli bilgiyi alabilmek, yorumlayabilmek ve nakit akış döngüsünün uzunluğunu optimum kılabilmek olmalıdır. Çalışma sermayesinin bir parçası olan bilançodaki alacaklar hesabı oldukça önemli bir kalemdir. Risk taşıyan alacaklar ve firmanın yatırım yaptığı stokların mahiyeti kısa süreli planlamada göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca uzun dönemli planların ve stratejilerin doğal olarak kısa süreli planlama faaliyetlerini de etkileyeceği unutulmamalıdır. Firmanın yükümlülükleri ile ilgili kararların alınmasında da kısa vadeli planlama sürecinin katkısı olacaktır. Örneğin tahvil ihracı kararı uzun süreli bir finansal plan içerisinde incelenirken, kısa vadeli kredi gereksinimi kısa süreli bir nakit bütçesiyle belirlenebilecektir. Proforma bilanço ve fon akım tablosu, firmanın uzun süreli finansman gereksiniminin saptanması açısından elverişli araçlar olmalarına karşılık; kapsadıkları * İTÜ İnşaat Fakültesi 1

2 dönem içerisinde nakit akışlarını göstermezler. Daha açık bir değişle, örneğin proforma bilançoya göre, firmanın belirli bir dönem sonunda ek finansman gereksinmesi olmamasına karşın söz konusu dönem içerisinde önemli tutarlara ulaşan fon açıkları veya fazlaları oluşabilir. Bu nedenle nakit bütçeleri, proforma bilanço ve proforma fon akım tablolarını bir anlamda tamamlayan, finans yöneticisinin elindeki en önemli araçlardan biridir. Nakit bütçeleri, yanlız firmanın belirli bir dönem sonundaki toplam finansman gereksinimini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içerisindeki dağılımını ortaya koyarak, zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunur. Kısa süreli bir planlama aracı olarak kullanılan bütçeler, kapsadıkları döneme ilişkin firmanın yönetim politikalarının ve hedeflerinin sayısal ifadesi olarak tanımlanabilir. 2 - YÜKLENİCİ FİRMALARDA PLANLAMA SÜRECİ Taahhüt sektöründeki firmalarda sağlıklı bir finansal analiz ve planlama, firmanın çalışma alanları, organizasyonu, firma hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yapılabilecektir. Bu firmaların örgütsel yapısı, kaynakları, gereksinimleri, iş yapabilme kapasiteleri faaliyet türlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yüklenici firmalar pasif bir planlama yaklaşımıyla hareket etmektedirler. Yüklenici firma, talebinin oluşmasıyla ( ihale edilecek bir projenin olması ), arzın ( teklif hazırlaması ve sunulması ) eş zamanlı oluşacağı düşüncesiyle, iş fırsatı ortaya çıkana kadar herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır. Üstlenilip üstlenilemeyeceği bilinmeyen projeler için harcanacak bu araştırma geliştirme giderlerinin oldukça yüksek olması, geliştirilecek planların başka projelerde kullanılamayacak olması gibi nedenlerle, yüklenici firmalar bu pasif planlama yaklaşımını tercih etmektedirler. Proje bazında finansal planlama faaliyeti teklif hazırlanması aşamasında başlamaktadır. Öncelikle üstlenilmesi düşünülen projenin iş programı hazırlanır. Iş programına bağlı olarak taahhüt maliyeti, teklif fiyatı ve ödeme planı oluşturulur. Ancak, özellikle ülkemizde, teklif aşamasında hazırlanan bu planların üretim aşamasında kullanılmadığı ve yeniden planlamaya gidildiği tespit edilmiştir. Ülkemizde isim yapmış birkaç yüklenici firmada yapılan bir araştırmaya göre, teklif fiyatının belirlenmesi amacıyla hazırlanan bu plan, sadece işin alınabilmesi açısından göz önünde tutulmakta ve iş alındıktan sonra teklif çalışmalarının işin gerçekleşen inşaat maliyetleri ile ilişkisi kurulmayıp, geleceğe yönelik düzeltici önlemlere başvurulmamaktadır. Teklif bütçelerinin üretim aşamasında kullanılamamasının başlıca iki nedeni vardır : i - Firmalar üstlenip üstlenemeyecekleri belli olmayan bir proje için detaylı bir planlama faaliyeti yürütmeyeceklerdir. Maliyeti yüksek olduğu ve kısa sürede hazırlanması gerektiği için yükleniciler, sözleşme öncesinde detaylı iş programları hazırlamazlar. ii - İhale aşamasında projenin detayları hakkında yeterli bilgi sahibi olunmadığı için tahminlemede kullanılacak verilerin sınırlandırılması gereklidir. Taahhüt iş kolunda üretim süreci diğer endüstrilere göre uzundur. Bu durumun bir sonucu olarak işverenin projeden beklentileri zaman içinde değişebilmektedir. Ayrıca ekonomik değişiklikler proje maliyetlerinde önceden belirlenemeyecek sapmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle, üretim aşamasında, maliyet kontrolları belirli aralıklarla yapılmalıdır. Sapmaların belirlenmesi, önlemlerin alınması, gerektiğinde yeniden planlama yapılması gereklidir. Bu açıklamalardan sonra yüklenici firmalarda finansal planlama döngüsü Şekil - 2 'de görüldüğü gibi özetlenebilir : 2

3 2 3 Çevre koşullarının değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi 4 Uygulanabilecek stratejilerin değerlendirilmesi Firmanın zayıf ve güçlü yönlerinin analizi Merkezi Yönetim 5 En uygun strateji ve planların seçilmesi 1 7 Etkili bilgi transferi Planların onaylanarak geri gönderilmesi 6 Düzeltilmek ve onaylanmak üzere planların proje gruplarına gönderilmesi A B C Proje grubu Proje grubu Proje grubu ŞEKİL 2 : Yüklenici firmalarda finansal planlama döngüsü Merkez organizasyonu, proje karakteristiklerine (ticari bina, çok katlı yapı, yol, baraj v.b.) göre oluşturulabilecek alt pazarlardaki faaliyetleri topluca izleyebilme şansına sahiptir. Başarılı bir raporlama sistemi sayesinde, farklı pazarlarda yürütülen projelerde elde edilen performans ölçülebilir ve böylece üst düzey yöneticiler firmanın gelecekte hangi tip projelere yönelmesi gerektiğini belirleyebilirler. Şekil 2 'de tanımlanan planlama sürecinin, faydalı sonuçlar vermesi, proje yönetim birimlerinden merkeze etkili bilgi transferinin sağlanması (1) ile farklı stratejilerin gerçekçi olarak değerlendirilmesine (4) bağlıdır. 3 - YÜKLENİCİ FİRMALARDA PROFORMA FİNANSAL TABLOLAR Proforma bilançolar aracılığıyla firmanın gelecek dönemlere ait beklenen varlık ve yükümlülük yapısı tahmin edilir. Böylece aktiflere yapılacak yatırımların hangi pasif kalemlerle karşılanabileceği araştırılır. Proforma bilançoların düzenlenmesinde hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın ( satışların yüzdesi, regresyon analizi, oran v.b. ) tahmini satışlar değerinden hareket edilmesi zorunluluğu vardır. Taahhütler rekabet ortamında teklif verilerek üstlenildiğinden, yüklenici firmaların imalat firmalarına göre, iş hacmini değiştirebilme etkileri düşüktür. Ayrıca yüklenici firmaların esas faaliyet gelirleri satış gelirleri ile değil, hakediş gelirleri ile gösterilir. Satış geliri kavramı ürünün veya hizmetin kesin değeri üzerinden elde edilen gelirleri ifade ederken, taahhüt işlerinde önyükleme ( front end loading ) uygulaması ve şantiyede üretilen işin kesin olarak ölçülememesi gibi nedenlerle hakediş geliri kavramı nakit esasına göre bir gelir anlamı taşımaktadır. Taahhüt sektöründe iş ilerledikçe işverence yapılan ödemeler, kesin bir hakediş sayılarak yüklenici firmanın netice hesaplarına aktarılmaz. Sözkonusu ödemeler, iş tamamlanıncaya kadar bilanço pasifleri arasında borç olarak gösterilmektedir. Bu nedenle muhasebe uygulaması açısından hakediş ödemeleri işverenin yükleniciye sağladığı bir finansman kaynağı olarak görülmektedir. Yüklenici firmalar genellikle iş ilerledikçe projenin tamamlanma yüzdesine göre işverenden hakediş talebinde bulunmaktadırlar. Faturalanan fakat bilanço 3

4 tarihine kadar tahsil edilmemiş olan hakedişler ise firmanın alacakları arasında yer alacaktır. Dolayısıyla yapılan işin bedeli olarak isimlendirilebilecek üretilen değer rakamı klasik mali tablolardan çıkartılamaz. Kısaca özetlemek gerekirse, proforma bilanço, gelir-gider ve fon akım tabloları gibi sanayi ve hizmetler sektörlerinde kullanılan planlama araçlarının yüklenici firmaların geleceği görmeleri açısından etkinliği oldukça düşüktür. Sonuç olarak proforma bilançolar firmanın uzun dönemde finansal yapısı hakkında kaba sonuçlar verirken, firma faaliyetleri hakkında ( projelerin fiziksel ilerlemeleri ve kar marjları gibi ) detaylı bilgi veremezler. Bu firmalarda karşılaşılan temel planlama ve yönetim sorunları tekil projelerin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle firmaların proje bazında başarılı finansal planlama yapmaları bir zorunluluktur. 4 - YÜKLENİCİ FİRMALARDA BÜTÇELEME SİSTEMİ Yüklenici firmalarda aşağıdan yukarıya doğru bir bütçeleme süreci izlenir. İlk adım olarak proje bazında gider bütçeleri oluşturulur. Büyük firmalar için farklı faaliyet alanlarında çalışan departmanlar bazında da bütçeleme yapılabilir. Ancak proje bütçelerinde oluşabilecek önemli sapmalar firma bütçelerinde de büyük revizyonları beraberinde getirecek ve firma önemli finansal problemlerle karşılaşabilecektir. Bu nedenle yüklenici firmalarda proje bazlı bütçeleme esastır. Ayrıca makina parkları birer maliyet merkezi olarak düşünülerek, ekipman bütçeleri de hazırlanabilmektedir. Bunların dışında özellikle uluslararası iş yapan yüklenici firmalarda ithalat ve ihracat bütçeleri de oluşturulmaktadır. Muhasebe ve finansman birimlerinde, sözü edilen bütçeler genel yönetim harcamalarının bütçelenmesiyle konsolide edilmektedir. Bu konsolidasyon üç ayda bir veya aylık olarak yapılabilmektedir. İnşaat işlerinde nakit çıkışları oldukça yüksek ve noktasaldır. Başka bir değişle büyük miktarlarda çok farklı malzemeler tek bir seferde alınmaktadır. Sanayideki gibi sürekli ve istikrarlı partiler halinde aynı malzemelerin temin edilmesi sözkonusu değildir. Genellikle ihtiyaç duyulan malzeme uygun vadeye yayılarak eşit partiler halinde alınamaz. Projenin çeşitli aşamalarında farklı malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin aylık vadeler kullanılarak her ayın tahmini malzeme giderleri bir sonraki ayın nakit bütçesine gösterilmesi şeklinde bir yöntemle, nakit bütçeleri oluşturulamayacaktır. Böyle bir uygulama yerine, süresel planlama teknikleri ( çubuk diyagramlar ve ya ağ diyagramlar ) kullanılarak, gerek projenin satın alma planı, gerekse nakit bütçeleri, iş programında belirlenen üretim miktarlarından yola çıkılarak oluşturulur. Bütçelemede kullanılan teknikler ileride ayrıntılı olarak açıklanacaktır NAKİT BÜTÇESİ Nakit bütçesi, aylık haftalık hatta günlük zaman dilimlerinde, firmanın geleceğe ilişkin tahmini nakit giriş ve çıkışlarının ayrıntılı olarak gösterildiği bir çalışma tablosudur. Başka bir değişle, nakit bütçeleri nakit giriş ve çıkışlarının beklenen değerlerinin yanında, bu parasal hareketlerin hangi zaman aralığında oluşabileceğini de açıklar. 4

5 Nakit bütçeleri düzenlenmesinin en önemli amacı, firmanın çeşitli dönemlerdeki finansman ihtiyacını ve elde birikebilecek fonların atıl kalmasını önlemektir. Finans yöneticisi bu bütçelerden sağlayacağı bilgiler ile gelecekteki nakit ihtiyacını tayin edebilir, bu ihtiyaçların finansmanını planlayabilir ve likidite durumunu da daha kolaylıkla kontrol edebilir. Burada hatırlatılması gereken diğer bir nokta da, nakit bütçelerinin doğruluğunun, büyük ölçüde onun hazırlanmasında kullanılan tahminlerin doğruluğuna bağlı olacağıdır. Nakit bütçesi, belirli varsayımlara altında nakit akışlarının tahminini kapsadığı için, özellikle geleceğe ait belirsizliğin fazla olması halinde, gerçekleşen nakit akışlarının tahmin edilenden önemli ölçüde sapma göstermesi olasılığı yüksektir NAKİT BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI Nakit bütçesinin hazırlanmasında ilk adım, sözkonusu bütçenin kapsayacağı sürenin saptanmasıdır. Bütçeleme döneminin uzunluğu işletme içi ve işletme dışı bir çok faktörün etkisi altındadır. İşletmenin bağlı bulunduğu endüstri kolunun özelliği, ülke ekonomisinin konjonktürel durumu, piyasadaki mevsimsel dalgalanmalar gibi işletme dışı faktörler ile üretim safhalarının süresi, stokların dönme çabukluğu, işletmenin finansal durumu ve faaliyet koşulları gibi işletme içi nedenler bütçe döneminin uzunluğunu olumlu veya olumsuz etkiler. Bütçe dönemi belirlenirken, dönemin üretim sürecine uygun uzunlukta olması, mevsimlik faaliyetlerde mevsimlik değişmeyi içerebilmesi, finanslama bakımından gerekli fonların teminine imkan verebilecek uzunlukta olması ve finansal yıl ile faaliyet sonuçlarının değerlenebilmesi için uyuşacak biçimde bir dönem olmasına dikkate alınmalıdır. Nakit bütçesinin kapsayacağı zaman dilimi işletmeden işletmeye farklılık gösterbileceği gibi, işletmenin nakit durumuna göre de değişebilir. İşletmenin çalışma sermayesinin büyük ve bu semaye içindeki nakit mevcudunun da yeterli olması halinde, nakit bütçesinin altı aylık veya yıllık bir dönem esasına göre aylık olarak düzenlenmesi düşünülmelidir. Uygulamada, nakit bütçelerinin, genellikle, üç aylık ve aylık dönem için düzenlendiği gözlenmektedir BÜTÇELEME DÖNEMİ Eğer şirket personeli büyük harcamalara yol açmadan etkin tahminler yapabiliyorsa üç aylık veya aylık olarak nakit bütçelerinin hazırlanması yeterli olacaktır. Gider ve gelir bütçeleri de yıllık veya üç aylık olarak hazırlanabileceği gibi, maliyetlerinin tüm proje için izlenebilmesi açısından, bu bütçeler için proje süresine eşit bir bütçeleme dönemi de seçilebilir BÜTÇELEME ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ VERİLER Gerek maliyet gerekse nakit akış tahminlerinden anlamlı ve yararlı sonuçlar elde edilebilmesi için periyodik olarak raporlanmaları gereklidir. Nakit bütçelerinin sürekli yapılabilmesi ise kullanılan yöntemin basit, kolay uygulanabilir olmasına bağlıdır. Bu nedenle bütçe hazırlanmasında planın anlamlılğını bozmayacak düzeyde optimum bir veri ile çalışılması gereklidir. Bütçeler hazırlanırken şantiyelerden ve merkez ofisten derlenmesi gereken veriler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 5

6 Şantiyeden alınacak veriler : 1 - Belli zaman dilimlerinde üretilen değerlerin belirlenmesi, ( Buradaki üretilen değer yüklenicinin üstlendiği işin tamamladığı kısmı için aldığı veya alması gereken kümülatif parasal değeri ifade eder. ) 2 - Gerçekleştirilen iş miktarının ölçülmesi, 3 - Hakedişlerin işverene faturalanması ve hakediş tahsilatı arasındaki gecikme, 4 - Teminat kesintisi şartları ve teminat kesintilerinin geri ödenmesi, 5 - Belli zaman dilimlerine göre maliyetlerin dağılımı, ( Yüklenicinin maliyet yükümlülükleri işçilik, ekipman, malzeme ve altyükleniciler ve diğer maliyetler başlıkları altında toplanabilir. ) 6 - Yukarıdaki başlıklar altında proje maliyetlerinin dökümü, 7 - Yukarıdaki başlıklar altında maliyetlerin oluşması ile harcamaların gerçekleşmesi arasında gecikmeler Merkez ofisten sağlanacak veriler : 8 - Harcamalar ve gerçekleşme tarihleri, 9 - Gelirler ve gerçekleşme tarihleri ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) maddelerindeki projelere ait verileri derlemek kolaydır. Bu veriler sözleşme ve eklerinden alınabilir. ( 6 ) 'ıncı veri benzer projelerden edinilen deneyimler üzerinde çalışılarak yaklaşık maliyet hesaplarından çıkarılabilir. ( 7 ) 'inci madde satın alma departmanı tarafından hazırlanmalıdır. Üretim hızına bağlı olarak oluşan, ( 1 ) ve ( 5 ) 'inci maddeleri elde etmek biraz daha zor olacaktır. Belli zaman dilimlerinde üretilen değerlerin belirlenmesi, nakit girişlerinin tahmin edilmesi için gereklidir. Projenin iş programında aktivitelerin her birinin değerlerini belirleyip, her kontrol dönemi için toplanmasıyla ( haftalık, aylık ) bulunabilir. Genellikle kümülatif olarak verilir. Belli zaman dilimlerine göre maliyetlerin dağılımı ise nakit çıkışlarını belirlemek için gereklidir. Katkı oranı ( Kar + proje genel gider payı + yönetim gider payı ) zaman içinde üniform dağıtılarak tahmini direkt maliyetlere eklenebilir. Başka bir değişle her maliyet kalemine ağırlığı oranında kar ve merkez harcama payı ayrılabilir. Bu durumda üretilen değer ve maliyetler birbirine göre oransal olarak ifade edilebilir. Örneğin katkı oranı %12 olarak belirlenmiş ise her maliyet kalemi için : Üretilen Değer = 1,12 Direkt Maliyetler veya Direkt Maliyetler = 0,89 Üretilen Değer olur. Ancak katkı oranını (mark-up) üniform dağıtmak genellikle hatalı bir yaklaşım olabilir. Örneğin yapı işlerinde başlangıç faaliyetleri bu marj, daha sonraki faaliyetlere göre daha yüksek belirlenebilmektedir 6

7 (önyükleme durumu) veya tam tersine şantiye kuruluş maliyetleri (mobilizasyon) ilk faaliyetlerin karlılığını düşürecek mertebede olabilmektedir. Bu durumda belli zaman dilmlerine göre kümülatif maliyet dağılımının belirlenmesi için yine projenin iş programının kullanılması gereklidir. Görüldüğü gibi projenin nakit gereksinimi, projeden beklenen katkı oranı (mark-up) gibi pekçok faktörden etkilenir. Teklif aşamasında başlayan bir çalışmayla, gerçekçi bir marj belirlemek oldukça önemlidir. Uygulamada planlanan ve gerçekleşen katkı payları arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Firmalar bu analizleri yaparken kendilerine ait geçmiş verilerden yararlanmaları şarttır. Gerçekleşen katkı oranının izlenmesinde, beklenmeyen giderlerin hesaplama dışında tutulması önemlidir. Örneğin işverence kabul edilmeyen giderler aylık nakit akışlarında ayrı bir kalemde gösterilerek, ileriki bir tarihte ( proje sonunda ) hesaplara katılabilir ve işverenden ek ödeme talebinde bulunulabilir. 5 - PROJE BÜTÇELERİ Proje bütçelerinin hazırlanması, denetimi ve güncellenmesi için öngörülen ideal bir sistem Şekil 3 'de gösterilmiştir. Master Plan Gerçekleşen Maliyetler Bütçeler İzleme Karşılaştırma Veri Bankası Gelecek projelerin Bütçelenmesi Sapma Var mı? E Bütçelerin Güncellenmesi H Şekil - 3 : Proje düzeyinde bütçeleme süreci Yapım faaliyeti başlamadan hazırlanan master planda aktiviteler, üretim miktarları, yapımda kullanılacak yöntemler ve standartlar belirlenmiştir. Bu verilerden yararlanılarak proje bütçesi oluşturulur. Ancak bütçeleme çalışmaları sürekli güncellemelerle devam edecektir. Proje düzeyinde bütçeleme sürecinde planlama ve kontrol döngüsü aşağıdaki gibi özetlenebilir : i ii iii iv - Gerçekleşen maliyetlerle, beklenen performans arasındaki farkların incelenmesi, - Sapmalara karşı önlemlerin alınması, - Bütçelerin güncellenmesi, - Gelecekte üstlenilecek projelerde kullanılmak üzere gerçekleşen maliyetlerin bir veri tabanında toplanması. 7

8 5-1 - PROJE BAZINDA NAKİT YÖNETİMİNİN ÖNEMİ İnşaat işlerinde nakit akımları çok büyük miktarlarda, tek kalemde gerçekleşmekte ve zaman içine yayılamayan bir özellik göstermektedir. Projenin nakit akımlarındaki bu düzensizlik bazı dönemlerde olağanüstü nakit gereksinimi, bazı dönemlerde ise olağaüstü nakit fazlalığı oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca taahhüt işlerin doğası gereği, avans kullanımı ve önyükleme yapılması gibi prefinansman teknikleri oldukça sık kullanılmaktadır. Taahhüt firmalarında proje düzeyinde nakit akımlarının tahmin edilmesi finansal planlama çalışmalarının özünü oluşturmaktadır. Firma havuzunda toplanan fonların yönetiminde, çeşitli dönemlerde projelerin birbirini fonlaması söz konusu olsa bile, proje performanslarını karşılaştırmak amacıyla, projeler arasında borç alacak ilişkisi kurularak, nakit akımlarının proje düzeyinde incelenmesi yerinde olacaktır. Gerektiğinde projeler arasında fonlama maliyetleri, hesaplanarak proje maliyetlerine eklenmelidir. Böylece farklı pazar bölümlerindeki projelerin reel performansları karşılaştırılarak, firmanın gelişimine uygun pazarlar belirlenebilecektir. Tutarlı nakit akımı planlarının hazırlanmasıyla, likit değerlerin yüksek olduğu dönemlerde başarılı kısa süreli yatırım politikaları izlenmesi ve likit değerlerin kısıtlı olduğu dönemler için önceden önlemlerin alınması sözkonusu olabilecektir. Bu durum de iş hacmine oranla düşük çalışma sermayesiyle çalışan firmaların karlılığını olumlu etkileyecektir. Yüklenici firmalarda, proje bazında hazırlanan nakit akım tabloları en sık kullanılan finansal planlama araçlarıdır. Nakit bütçelerinin hazırlanmasında kullanılan tekniklerin açıklanmasına geçmeden önce, nakit hareketine neden olan faaliyetler ve proje nakit gereksinimini belirleyen faktörler tanımlanmıştır. Yüklenici bir firmanın nakit girişleri; i - İşveren avansları, ii - Hakediş gelirleri, iii - Teminat kesintilerinin iadesi, iv - Kredi kullanımları, v - Diğer faaliyet gelirleri ( Kontrolörlük hizmetler, ekipmanların kiraya verilmesi v.b. ) ve nakit çıkışları; i - İşçilik giderleri, ii - Taşeronlara yapılan ödemeler, iii - Ekipman ve malzeme alımları, iv - Taşıma giderleri, v - Genel yönetim giderleri, vi - Vergi ödemeleri, 8

9 vii - Kredi geri ödemeleri ( ana para ve faiz ödemeleri ) viii - Kar payı ödemeleri, ix - Diğer giderler ( Seyahat giderleri, tasarım hizmetleri harcamaları v.b. ) başlıkları altında toplanabilir. 6 - PROJE BÜTÇELERİNİN DÜZENLENMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Diğer bütçelerde olduğu gibi nakit ve gider bütçelerinin de öncelikle proje bazında hazırlanması zorunluluğu vardır. Finansal planlamanın ilk adımı olan, proje bütçelerinin düzenlenmesinde başlıca iki yöntem kullanılmaktadır: i - Süreç diyagramına dayalı bütçeleme tekniği ii - Standart ' S ' eğrilerine dayalı bütçeleme tekniği SÜREÇ DİYAGRAMINA DAYALI BÜTÇELEME TEKNİĞİ İş programına bağlı olarak nakit bütçelerinin hazırlanabilmesi için öncelikle inşaat işlerinde kullanılan çubuk ( Gant ) diyagramları ve ya ağ diyagramları gibi süresel planlama ( iş programlarına ) başvurulmaktadır. İş programları hazırlanırken gerçekleştirilecek aktiviteleri tanımlanması, aralarında öncelik ve sonralık ilişkiler kurulması gereklidir. Daha sonra üretilecek iş miktarları ve firmanın geçmişteki tecrübeleri ışığında performansı değerlendirilerek, bu aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynaklar ve kullanım süreleri belirlenecektir. Aktiviteler arasındaki ilişkiler yardımıyla süreç diyagramı oluşturulur ( Şekil 4 ). Süreç diyagramı ve her aktivitede kullanılacak kaynaklar ( işçilik, ekipman, malzeme ) bu şekilde tespit edildikten sonra satın alma ve gider bütçelerinin hazırlanması mümkün olacaktır. Bu bütçeler hazırlandıktan sonra ise üretim girdileri için uygulanan vadeler kullanılarak nakit bütçeleri hazırlanabilir. Günümüzde CPM tekniğini kullanarak süreç diyagramı ve gider bütçelerini hazırlayan bilgisayar programları yaygın olarak kullanılmaktadır. AKTİVİTELER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL Şant. Hazırlık. Kazı İşleri B.A. Temel Duvar İşleri Blokaj Grobeton İşleri Kalıp İskele İşleri Demir İşleri Beton İşleri Çatı Konstrüksyonu Çatı Kaplama İşleri Döş. Kaplama İşleri Duv. Kaplama İşleri Doğrama İşleri Sıhhi Tesisat İşleri Elek. Tesisatı İşleri Isıtma Tesisatı İşleri 9

10 Şekil 4 : A Projesi Süreç Diyagramı Bu diyagram yardımıyla A projesi için Tablo - 1 'deki gibi bir gider bütçesi oluşturulabilecektir. 10

11 Tablo - 1 : A Projesi Gider Bütçesi AKTİVİTE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL Şantiye İşçilik Hazırlık Malzeme Ekipman Kazı İşçilik İşleri Malzeme Ekipman B.A. İşçilik Temel Malzeme İşleri Ekipman Duvar İşçilik İşleri Malzeme Ekipman Blokaj, İşçilik Grobeton Malzeme İşleri Ekipman Kalıp, İşçilik iskele Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Demir Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Beton Malzeme İşleri Ekipman Çatı İşçilik onstrüksyon Malzeme Ekipman Çatı İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Döşeme İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Duvar İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Doğrama İşçilik İşleri Malzeme Ekipman Sıhhi İşçilik Tesisat Malzeme İşleri Ekipman Elektrik İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Isıtma İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Dolaysız Proje Gid Proje Genel Gid PROJE GİDERLERİ TOP KÜMÜLATİF PROJE GİD

12 Süreç diyagramı yardımıyla gider bütçesinin yanında satın alma bütçesinin de hazırlanabilecektir. Örnek projede satın almanın, iş programına bağlı olarak, malzeme gereksinimi oluştuğu anda şantiyeden yapıldığı varsayılmıştır. Şekil 4 'deki örnek projenin betonarme temel aktivitesi için kullanılacak kaynaklar, toplam maliyetleri ve ödeme şekilleri Tablo - 2 'te verilmiştir. Tablo - 2 : Betonarme Temel Aktivitesine Ilişkin Veriler KAYNAKLAR MALIYET VADE İşgücü TL. Ay sonunda Malzeme TL. 2 Ay Ekipman TL. Ay sonunda Tablo - 2 ve Şekil - 3 'deki veriler kullanarak betonarme temel aktivitesine ilişkin bir ödeme planı aşağıdaki gibi oluşturulabilir ( Tablo - 3 ) : Tablo - 3 : Betonarme Temel Aktivitesi Ödeme Planı Aktivite Şubat Mart Nisan Mayıs Beton- İşçilik arme Malzeme Temel Ekipman Toplam nakit çıkışı 179, , , ,000 Her aktivite için yapılabilecek benzer hesaplamalar yardımı ile direkt proje giderlerinden nakit çıkışları belirlenebilir ( Tablo - 4 ). Proje genel giderleri olarak adlandırılan, nakit çıkış gerektiren, diğer bir gider kalemi de doğrudan doğruya projeyle ilgili, üst düzey personel ücretleri, kira, ofis ve enerji giderlerinden oluşmaktadır. 12

13 Tablo - 4 : A Projesi Nakit Çıkışları AKTİVİTE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM Şantiye İşçilik Hazırlık Malzeme Ekipman Kazı İşçilik İşleri Malzeme Ekipman B.A. İşçilik Temel Malzeme İşleri Ekipman İşçilik Duvar Malzeme İşleri Ekipman Blokaj, İşçilik Grobeton Malzeme İşleri Ekipman Kalıp, İşçilik iskele Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Demir Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Beton Malzeme İşleri Ekipman Çatı İşçilik Konstr. Malzeme Ekipman Çatı İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Döşeme İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Duvar İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Doğrama İşçilik İşleri Malzeme Ekipman Sıhhi İşçilik Tesisat Malzeme İşleri Ekipman Elektrik İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Isıtma İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Dolaysız Proje Gid Proje Genel Gid Top.Nakit Çıkışları

14 Gider bütçelerinden yararlanılarak nakit çıkışları bu şekilde hesaplandıktan sonra projeye ilişkin nakit girişleri de, hakediş gelirlerinden yola çıkılarak tespit edilebilir. Örnek A projesi için işverenin proje bedelinin % 10 'u oranında bir avans ödemesi yapacağı öngörülmüştür. Burada yüklenici firmanın verdiği teklifte, her aktiviteden % 20 oranında katkı oranı ( Mark-up = Kar payı + genel gider payı ) belirlediği varsayılmıştır. Sözleşmede avans olarak verilen ( * 1.2 * 0.1 = ) T.L. 'nin her hakediş ödemesinden % 15 düzeyinde bir kesintiyle geri alınacağı belirtilmiştir. Bu kesintinin dışında hakedişlerden % 8 oranında teminat kesintisi ( işveren idareler yüklenici firmanın projeyi tamamlamadan işi bırakmasını önlemek amacıyla teminat mektubunun yanında hakedişler kesinti yapma yoluna gidebilmektedirler. ) ve % 5 oranında stopaj vergisi kesintisi uygulanacağı hesaplarda dikkate alınmıştır. Ayrıca hakediş raporlarının aylık olarak düzenlendiği, işverenin raporların incelemesi, onaylaması ve ödemeyi yapması için bir aylık bir süre verildiği düşünülmüştür. Teminat kesintisi olarak işverence alıkonulacak TL. 'nin, projenin kesin kabulü ardından, aralık ayında yükleniciye iade edileceği varsayılmıştır. Bu veriler ışığında Tablo - 5 'deki hakediş tutarlarından ( = üretilen değer ) Tablo - 6 'daki net girişleri belirlenebilir. Tablo - 4 'deki nakit çıkışları da kullanılarak projenin nakit bütçesi hazırlanabilir ( Tablo - 7 ). TABLO - 5 : A Projesi Hakediş Tutarları OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM TOPLAM Proje Giderleri Üretilen Değer TABLO - 6 : Dönem Sonu Nakit Girişlerinin Belirlenmesi D.S.Hakediş Tutarı (-) D.S.Avans Kes (-) D.S.Teminat K (-) D.S.Stopaj Kes D.S. Net N.Girişleri Alınan Avans * * Avans ödemesi Ocak ayında yapılacaktır. TABLO - 7 : A Projesi Nakit Bütçesi OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Net Nakit Girişleri Net Nakit Çıkışları Net Nakit Akımı Kümülatif N. Akımı İş programına bağlı nakit bütçelerinin düzenlenmesi yönteminde, şantiyelerde veya merkez ofisteki planlama bölümünde her proje için yukarıdakine benzer bir analizin yapılması gereklidir. Elde edilen proje bütçeleri, finansman departmanınca, merkez genel giderleri bütçesiyle birlikte konsolide edilerek firma nakit bütçeleri hazırlanabilir ( Tablo - 8 ). Merkez genel giderleri, kira, telefon, faiz giderleri, ofis ekipmanı giderleri, dividant ve vergi ödemeleri, yönetim giderleri başlıklarında toplanabilir. Ayrıca merkez gelirleri de aynı çerçevede bütçeye konulur. Bu gelirler ise, merkez ofis hizmet gelirlerinden (fizibilite etüdü hizmetleri, tasarım hizmetleri v.b.), tamamlanan projelerin teminat kesintilerinin iadesinden ve ek ödemelerden ( claims 14

15 ) oluşabilir. Örneğimizde ek ödemeler ve teminat kesintilerinin iadesi ile ilgili gelirler proje gelirleri arasında gösterilmiştir. TABLO - 8 : Firma Nakit Bütçesi OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A Proj.N.Nak.Akışı B Proj.N.Nak.Akışı C Proj.N.Nak.Akışı D Proj.N.Nak.Akışı Genel Yönetim Gid Firma N.Nak.Akışı D.B. Nak.Mevcudu Min.Nakit İhtiyacı Aylık N. Aç./ Faz S EĞRİLERİNE DAYALI BÜTÇELEME TEKNİĞİ Tipik bir ' S ' eğrisi kümülatif üretilen değer -zaman diyagramından ( Cumulative value curve ) incelenirse, projenin başlangıç dönemine karşı gelen, birinci aşamada kümülatif maliyetin ivmelenen bir artış gösterdiği tespit edilecektir ( Şekil 5 ). Kümülatif Maliyet 1/ 4 1/ 2 1/ 4 1/ 3 1/ 3 1/ 3 Zaman Şekil 5 : Tipik ' S ' Eğrisi Bu ilk aşama global olarak, toplam proje süresinin 1/3 'üne, proje maliyetinin ise 1/4 'üne karşı gelmektedir. İşler ilerledikçe eğrinin lineer bir artış gösterdiği izlenecektir. Gözlemler bu ikinci aşamanın ise, proje süresinin 1/3 'ünü ve proje maliyetinin 1/2 'sini içerdiğini ortaya koymaktadır. Proje üretim sürecinin üçüncü ve son aşamasında bir çok aktivitenin tamamlanmak üzere olduğu ve eğrinin yavaşlayarak artmaya devam ettiği, projenin sonunda yatay eksene paralel bir yörünge çizdiği görülmektedir. Bu aşamanın da yaklaşık olarak proje süresinin 1/3 'ü, proje maliyetinin 1/4 'ü il ifade edilebilmektedir. 15

16 Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, ' S ' eğrilerinin gerek proje gider ve nakit bütçelerinin oluşturulmasında, gerekse proje maliyet kontrolü çalışmalarında sıkça kullanıldığı görülmektedir. Örneğin maliyet kontrolu çalışmalarında, Şekil 6 'da görüldüğü gibi alt maliyet grupları için hazırlanabilecek gider bütçeleri aynı diyagramdan izlenebilir veya süre ve maliyet sapmalarının analizinde Şekil 7 'de görülen diyagram kullanılabilir. Kümülatif Maliyet / Üretilen Değer Kar Toplam Üretilen değer Toplam Taahhüt Maliyeti Malzeme İşçilik Ekipman Genel Giderler Taşeron Zaman Şekil 6 : Alt maliyetlere ayrılmış taahhüt maliyeti eğrisi Kümülatif Maliyet Güncel fiyatlarla Gerçekleşen Maliyet (GFGM) Bütçelenen maliyet (BFPM) t Maliyet sapması Bütçe fiyatlarıyla gerçekleşen maliyet (BFGM) Süresel sapma Zaman Şekil 7 : Maliyet analizi amacıyla taahhüt maliyet eğrilerinin kullanılması Şekil 7 'de bütçe birim fiyatlarıyla gerçekleştirilen iş miktarının çarpılması sonucunda elde edilen ' Bütçe fiyatlarıyla gerçekleşen maliyet ' eğrisi, ' gerçekleşen maliyet eğrisi ' ile karşılaştırılarak maliyet sapması tespit edilebilir. Aynı biçimde ' Bütçelenen maliyet ' eğrisi ile ' Bütçe fiyatlarıyla gerçekleşen maliyet ' eğrileri arasındaki yatay mesafe ölçülerek iş programındaki süresel sapma belirlenebilir. Gelir ve gider bütçeleri yardımıyla, nakit giriş ve çıkışları tahmin edilerek birarada gösterilebilir ( Şekil 8 ). Yine spesifik bir proje için net nakit gereksinimini gösteren bir diyagram Şekil 9 'da verilmiştir. Proje planlama ve kontrol faliyetlerinde 'S' eğrilerinin oldukça geniş kullanım alanı mevcuttur. 16

17 Nakit Girişleri / Çıkışları Kümülatif Nakit Çıkışları Kar Kümülatif Nakit Girişleri Gereken Maksimum Nakit Miktarı Zaman Şekil 8 : Nakit girişleri ve çıkışlarının aynı diyagram üzerinde gösterilmesi 60 Nakit Girişleri / Çıkışları Zaman Şekil 9 : Proje nakit gereksiniminin belirlenmesi Taahhüt projesi üretim sürecinde yüklenicinin nakit akışını ve dolayısı ile karını etkileyen en önemli faktörlerden biri işverenin ödemeyi hangi dönemlerde yapacağıdır. İşveren ödemelerinin gecikmesi Şekil 10 'daki nakit girişleri eğrisinin sağa doğru hareket etmesine yol açacak ve böylece projenin finansmanında yüklenici firma kaynaklarının planlananın üzerinde kullanılmasını gerektirecektir. Bu finansman maliyeti yüklenici karını düşürücü önemli bir faktördür. Bu durumun tersi, avans kullanımının söz konusu olduğu projeler için geçerlidir. Yüklenici firmalara avans kullandırılması, yapım faliyetlerinin ilk aşamalarında büyük yatırım gerektiren mobilizasyon ve şantiye düzenlemesi için yapılacak harcamaları finanse etmek üzere işverenlerce, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, oldukça sık kullanılan bir uygulamadır. Şekil 6 ve Şekil 7 aynı projede avans kullanılması ve kullanılmaması durumlarında gerçekleşecek nakit akışları arasındaki farkları göstermektedir. Şekiller 17

18 karşılaştırıldığında avans uygulamasının, yüklenici firmanın işletme sermayesi gereksinimini azaltıcı etkisi görülebilmektedir. Sözleşme Tutarı Taahhüt Maliyeti Üretilen Değer Nakit Çıkışları Nakit Girişleri Net Kümülatif Nakit Akışı Zaman Şekil 10 : Avans kullanıldığında net nakit akışlarını gösteren diyagram Sözleşme Tutarı Taahhüt Maliyeti Üretilen Değer Nakit Çıkışları Nakit Girişleri Net Kümülatif Nakit Akışı Zaman Şekil 11 : Avans kullanılmadığında net nakit akışlarını gösteren diyagram STANDART S EĞRİLERİNE DAYALI BÜTÇELEME TEKNİĞİ Benzer projelerin gerçekleştirilmesinde uygulanan iş programları ve nakit akımları benzer özellikler göstermektedir. Bu durumda benzer tip projelerin tümünde, kabul edilebilir bir hata payı ile kullanılabilecek standart ' S ' eğrileri türetilebilecektir. 18

19 Üretilen değer % 100 % 80 % 60 Standart üretilen değer eğrisi % 40 % 20 Zaman % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Şekil 12 : Standart üretilen değer eğrisi Üretilen değer eğrileri ( value curves ) veya taahhüt maliyeti eğrileri ( cost commitment curves ) diyagramlarında, maliyet ve süre değerleri yüzdesel olarak da ifade edilebilir. Belirli bir firmaya ait tamamlanmış benzer tipteki projelerin yüzdesel üretilen değer veya yüzdesel taahhüt maliyeti eğrileri de benzer şekilde diyagramlar oluşturacaklardır. Bu eğriler regresyon analizine tabi tutularak, belli tip projeler için birer eğri zarfı elde edilebilir ( Şekil 12 ). Standart üretilen değer eğrisi ( Standart value curve ) veya standart taahhüt maliyeti ( standart cost commitment curve ) olarak adlandırılan bu eğriler, yeni projelerin bütçelenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Standart ' S ' eğri kullanılarak, teklif aşamasında planlamada her yeni proje için detaylı nakit bütçesi hazırlanması aşaması atlanabilir. Böylece yeni projenin tahmini süresi ve parasal büyüklükleri grafikteki değerlerle çarpılarak bütçeleme yapılabilir. Pek çok araştırmacı standart üretilen değer eğrilerine ait regresyon denklemleri geliştirmişlerdir. Teklif dönemde aşırı belirsizlikler hakim olduğundan, detaylı analizler yapılması yerine bu tür bir modellemeye gidilmesi ile faydalı sonuçlar elde edilebilir. Üniform katkı oranı (her faliyet için yaklaşık aynı oranda mark-up) dağılımı varsayımının sakıncalı olmadığı bir proje için maliyet-zaman grafiği de benzer şekilde türetilebilir. Ayrıca planlama ve teklif departmanlarından bilgi edinilebilir ve bu veriler benzer şekilde regresyon analizlerinde kullanılarak, standart taahhüt maliyeti eğrileri (Standart Cost Commitment Curves) üretilebilir. Farklı araştırmacılar bu yaklaşımın nakit bütçelerinde büyük hatalara yol açmadığını göstermişlerdir (Kaka, Wilson ve Kinley, 1986). Kümülatif üretilen değer ve kümülatif maliyetler belirlendikten sonra, işçilik, malzeme, ekipman ve taşeron maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki yüzdesel değerleri şirketin veri tabanından alınır. Teminat kesintisi ( retention money ) oranları ve koşulları, malzeme satıcılarının ve taşeronların vade koşulları, ekipman giderleri nakit çıkışını gerektirdiği dönemlere dağıtılır. Stopaj ve avans kesintileri ve teminat kesintisi ( varsa ) düşüldükten sonra hakediş vadelerine göre kümülatif nakit girişleri belirlenir. Kümülatif hakediş gelirleri ile teminat kesintileri toplanıp, kümülatif nakit çıkışları bu toplamdan çıkarılarak net nakit akımları 19

20 haftalık veya aylık olarak belirlenir. Bu tekniğin ihale aşamasında merkez ofiste yapılması şirketin teklif ve iş yüküne bağlı nakit akışlarının planlanmasında yararlı olacaktır. Deyaylı proje bütçesini iş programına bağlı olarak oluşturan bir planlamacı, yukarıdaki çalışmalar dışında, ayrıca tüm taahhüt safhaları için faaliyet analizlerini yaparak verilerini derleyebilmelidir. Bu sayede süreç diyagramına ( çubuk diyagramlara veya ağ diyagramlara ) dayalı bütçeleme tekniğinden yararlanılabilecektir. S eğrilerine dayalı planlama yöntemi verilere kolaylıkla ulaşılabileceğinden, şantiyelerde kullanılabilir niteliktedir. Ancak merkezde, şirket veya maliyet birimlerinin her biri için yapılacak bütçelerde, bu detayların tümünün irdelenmesi imkansızdır. Bu nedenle firma merkezinde bulunan planlamacılar kolay ve çabuk kullanılabilir, yeterli doğrulukta sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak bir bütçeleme tekniğine gereksinim duyacaklardır. Firmada sağlıklı bir veri tabanı bulunması durumunda, bu planlamacılar da standart 'S' eğrilerine dayalı bütçeleme tekniğini kullanabileceklerdir. Aksi taktirde planlamacının aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bazı basitleştirmelere gitmesi gerekecektir. İnşaat firmalarında bütçe analizlerinin çoğunun amacı, maliyet kalemlerinde oluşan nakit çıkışlarının tahmin edilmesine yöneliktir. Alacaklılara yapılacak ödemelerin vadeleri bu noktada önem kazanmaktadır. Burada ödemelerdeki ağırlıklı ortalama gecikmelerin hesaplanması yoluyla bir basitleştirmeye gidilebilecektir. Geçmiş tecrübelerden yararlanılarak benzer projelerde maliyet gruplarının yüzdesel dağılımı belirlenebilir, yine geçmişte kullanılan vadelerin ortalamasıyla (haftalık olabilir.) çarpılıp toplandığında ağırlıklı ortalama vade bulunabilir. Örneğin Tablo - 9 'daki gibi tablolar kullanılarak proje maliyetleri gruplandırılıp, ödemelerde uygulanan ortalama vade belirlenebilir. Burada verilen maliyet grupları daha da detaylandırılabilir. Bu vadeler projenin başındaki ve sonundaki birkaç hafta dışında kullanılabilir. Maliyet Grupları Toplam Maliyet İçindeki Payı (%) Maliyetin Oluşması ile Ödeme Arasında Geçen Süre Işçilik Gid Hafta 0.3 * 1 = 0.3 Ekipman Gid Hafta 0.3 * 8 = 2.4 Malzeme Gid Hafta 0.2 * 6 = 1.2 Taşeron Gid Hafta 0.2 * 6 = 1.2 Ödemelerde uygulanan 5.1 Hafta ortalama vade Tablo - 9 : Ödemelerde uygulanan ortalama vadenin belirlenmesi 20

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA YÖNETİCİLER İÇİN BİLANÇO OKUMA, DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE DENETİM TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ Sunan: SARA BİSA 1 TEK DÜZEN HESAP PLANI Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı