YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA"

Transkript

1 YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili kararlardır. Bu kararlardan kolayca geri dönülebilir. Kısa süreli planlama faaliyeti özellikle çalışma sermayesi ve nakit yönetimi konularını kapsar. Kısa süreli planlamada faaliyetler, sorumluluk merkezleri ve ürünler ayrıntılı olarak ele alınır. İşletmenin Varlıkları İşletmenin Finansal Kaynakları Alacaklı Hesaplar Satışlar Stoklar Satıcılar İşçiler Borçlar Ücretler Döner Sermaye Yönetimi N A K İ T Bankalar Hükümet Faiz Vergiler Uzun Süreli Finansman Yönetimi N A K İ T Tahvil Sahipleri Hissedarlar Faiz Temettü Sabit Varlıklar Kiralama yapan Şirketler Kira Kaynak ; S.Aşan [ 3 ], s:23 ŞEKİL - 1 : FİRMA İÇİ NAKİT AKIŞI Şekil - 1 'de görüldüğü gibi bir işletmenin nakit akışları; ürün veya hizmet üretimi için gerekli kaynaklara ( işçilik, hammadde, ekipman gibi ) yapılan nakit çıkışları ve ürün veya hizmet satışından kaynaklanan alacak tahsilatı sonucunda oluşan nakit girişleri olarak özetlenebilir. Nakit akış döngüsünün uzunluğu, stok devir hızı ile alacakların devir hızı toplamına eşittir. Nakit yönetiminin işlevi ise, nakit akışı döngüsünün en iyi şekilde değerlendirilerek, her aşamada gerekli bilgiyi alabilmek, yorumlayabilmek ve nakit akış döngüsünün uzunluğunu optimum kılabilmek olmalıdır. Çalışma sermayesinin bir parçası olan bilançodaki alacaklar hesabı oldukça önemli bir kalemdir. Risk taşıyan alacaklar ve firmanın yatırım yaptığı stokların mahiyeti kısa süreli planlamada göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca uzun dönemli planların ve stratejilerin doğal olarak kısa süreli planlama faaliyetlerini de etkileyeceği unutulmamalıdır. Firmanın yükümlülükleri ile ilgili kararların alınmasında da kısa vadeli planlama sürecinin katkısı olacaktır. Örneğin tahvil ihracı kararı uzun süreli bir finansal plan içerisinde incelenirken, kısa vadeli kredi gereksinimi kısa süreli bir nakit bütçesiyle belirlenebilecektir. Proforma bilanço ve fon akım tablosu, firmanın uzun süreli finansman gereksiniminin saptanması açısından elverişli araçlar olmalarına karşılık; kapsadıkları * İTÜ İnşaat Fakültesi 1

2 dönem içerisinde nakit akışlarını göstermezler. Daha açık bir değişle, örneğin proforma bilançoya göre, firmanın belirli bir dönem sonunda ek finansman gereksinmesi olmamasına karşın söz konusu dönem içerisinde önemli tutarlara ulaşan fon açıkları veya fazlaları oluşabilir. Bu nedenle nakit bütçeleri, proforma bilanço ve proforma fon akım tablolarını bir anlamda tamamlayan, finans yöneticisinin elindeki en önemli araçlardan biridir. Nakit bütçeleri, yanlız firmanın belirli bir dönem sonundaki toplam finansman gereksinimini değil aynı zamanda finansman ihtiyacının zaman içerisindeki dağılımını ortaya koyarak, zamanlama sorununun çözümüne de katkıda bulunur. Kısa süreli bir planlama aracı olarak kullanılan bütçeler, kapsadıkları döneme ilişkin firmanın yönetim politikalarının ve hedeflerinin sayısal ifadesi olarak tanımlanabilir. 2 - YÜKLENİCİ FİRMALARDA PLANLAMA SÜRECİ Taahhüt sektöründeki firmalarda sağlıklı bir finansal analiz ve planlama, firmanın çalışma alanları, organizasyonu, firma hedefleri ve stratejileri doğrultusunda yapılabilecektir. Bu firmaların örgütsel yapısı, kaynakları, gereksinimleri, iş yapabilme kapasiteleri faaliyet türlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yüklenici firmalar pasif bir planlama yaklaşımıyla hareket etmektedirler. Yüklenici firma, talebinin oluşmasıyla ( ihale edilecek bir projenin olması ), arzın ( teklif hazırlaması ve sunulması ) eş zamanlı oluşacağı düşüncesiyle, iş fırsatı ortaya çıkana kadar herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır. Üstlenilip üstlenilemeyeceği bilinmeyen projeler için harcanacak bu araştırma geliştirme giderlerinin oldukça yüksek olması, geliştirilecek planların başka projelerde kullanılamayacak olması gibi nedenlerle, yüklenici firmalar bu pasif planlama yaklaşımını tercih etmektedirler. Proje bazında finansal planlama faaliyeti teklif hazırlanması aşamasında başlamaktadır. Öncelikle üstlenilmesi düşünülen projenin iş programı hazırlanır. Iş programına bağlı olarak taahhüt maliyeti, teklif fiyatı ve ödeme planı oluşturulur. Ancak, özellikle ülkemizde, teklif aşamasında hazırlanan bu planların üretim aşamasında kullanılmadığı ve yeniden planlamaya gidildiği tespit edilmiştir. Ülkemizde isim yapmış birkaç yüklenici firmada yapılan bir araştırmaya göre, teklif fiyatının belirlenmesi amacıyla hazırlanan bu plan, sadece işin alınabilmesi açısından göz önünde tutulmakta ve iş alındıktan sonra teklif çalışmalarının işin gerçekleşen inşaat maliyetleri ile ilişkisi kurulmayıp, geleceğe yönelik düzeltici önlemlere başvurulmamaktadır. Teklif bütçelerinin üretim aşamasında kullanılamamasının başlıca iki nedeni vardır : i - Firmalar üstlenip üstlenemeyecekleri belli olmayan bir proje için detaylı bir planlama faaliyeti yürütmeyeceklerdir. Maliyeti yüksek olduğu ve kısa sürede hazırlanması gerektiği için yükleniciler, sözleşme öncesinde detaylı iş programları hazırlamazlar. ii - İhale aşamasında projenin detayları hakkında yeterli bilgi sahibi olunmadığı için tahminlemede kullanılacak verilerin sınırlandırılması gereklidir. Taahhüt iş kolunda üretim süreci diğer endüstrilere göre uzundur. Bu durumun bir sonucu olarak işverenin projeden beklentileri zaman içinde değişebilmektedir. Ayrıca ekonomik değişiklikler proje maliyetlerinde önceden belirlenemeyecek sapmalara yol açabilmektedir. Bu nedenle, üretim aşamasında, maliyet kontrolları belirli aralıklarla yapılmalıdır. Sapmaların belirlenmesi, önlemlerin alınması, gerektiğinde yeniden planlama yapılması gereklidir. Bu açıklamalardan sonra yüklenici firmalarda finansal planlama döngüsü Şekil - 2 'de görüldüğü gibi özetlenebilir : 2

3 2 3 Çevre koşullarının değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi 4 Uygulanabilecek stratejilerin değerlendirilmesi Firmanın zayıf ve güçlü yönlerinin analizi Merkezi Yönetim 5 En uygun strateji ve planların seçilmesi 1 7 Etkili bilgi transferi Planların onaylanarak geri gönderilmesi 6 Düzeltilmek ve onaylanmak üzere planların proje gruplarına gönderilmesi A B C Proje grubu Proje grubu Proje grubu ŞEKİL 2 : Yüklenici firmalarda finansal planlama döngüsü Merkez organizasyonu, proje karakteristiklerine (ticari bina, çok katlı yapı, yol, baraj v.b.) göre oluşturulabilecek alt pazarlardaki faaliyetleri topluca izleyebilme şansına sahiptir. Başarılı bir raporlama sistemi sayesinde, farklı pazarlarda yürütülen projelerde elde edilen performans ölçülebilir ve böylece üst düzey yöneticiler firmanın gelecekte hangi tip projelere yönelmesi gerektiğini belirleyebilirler. Şekil 2 'de tanımlanan planlama sürecinin, faydalı sonuçlar vermesi, proje yönetim birimlerinden merkeze etkili bilgi transferinin sağlanması (1) ile farklı stratejilerin gerçekçi olarak değerlendirilmesine (4) bağlıdır. 3 - YÜKLENİCİ FİRMALARDA PROFORMA FİNANSAL TABLOLAR Proforma bilançolar aracılığıyla firmanın gelecek dönemlere ait beklenen varlık ve yükümlülük yapısı tahmin edilir. Böylece aktiflere yapılacak yatırımların hangi pasif kalemlerle karşılanabileceği araştırılır. Proforma bilançoların düzenlenmesinde hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın ( satışların yüzdesi, regresyon analizi, oran v.b. ) tahmini satışlar değerinden hareket edilmesi zorunluluğu vardır. Taahhütler rekabet ortamında teklif verilerek üstlenildiğinden, yüklenici firmaların imalat firmalarına göre, iş hacmini değiştirebilme etkileri düşüktür. Ayrıca yüklenici firmaların esas faaliyet gelirleri satış gelirleri ile değil, hakediş gelirleri ile gösterilir. Satış geliri kavramı ürünün veya hizmetin kesin değeri üzerinden elde edilen gelirleri ifade ederken, taahhüt işlerinde önyükleme ( front end loading ) uygulaması ve şantiyede üretilen işin kesin olarak ölçülememesi gibi nedenlerle hakediş geliri kavramı nakit esasına göre bir gelir anlamı taşımaktadır. Taahhüt sektöründe iş ilerledikçe işverence yapılan ödemeler, kesin bir hakediş sayılarak yüklenici firmanın netice hesaplarına aktarılmaz. Sözkonusu ödemeler, iş tamamlanıncaya kadar bilanço pasifleri arasında borç olarak gösterilmektedir. Bu nedenle muhasebe uygulaması açısından hakediş ödemeleri işverenin yükleniciye sağladığı bir finansman kaynağı olarak görülmektedir. Yüklenici firmalar genellikle iş ilerledikçe projenin tamamlanma yüzdesine göre işverenden hakediş talebinde bulunmaktadırlar. Faturalanan fakat bilanço 3

4 tarihine kadar tahsil edilmemiş olan hakedişler ise firmanın alacakları arasında yer alacaktır. Dolayısıyla yapılan işin bedeli olarak isimlendirilebilecek üretilen değer rakamı klasik mali tablolardan çıkartılamaz. Kısaca özetlemek gerekirse, proforma bilanço, gelir-gider ve fon akım tabloları gibi sanayi ve hizmetler sektörlerinde kullanılan planlama araçlarının yüklenici firmaların geleceği görmeleri açısından etkinliği oldukça düşüktür. Sonuç olarak proforma bilançolar firmanın uzun dönemde finansal yapısı hakkında kaba sonuçlar verirken, firma faaliyetleri hakkında ( projelerin fiziksel ilerlemeleri ve kar marjları gibi ) detaylı bilgi veremezler. Bu firmalarda karşılaşılan temel planlama ve yönetim sorunları tekil projelerin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle firmaların proje bazında başarılı finansal planlama yapmaları bir zorunluluktur. 4 - YÜKLENİCİ FİRMALARDA BÜTÇELEME SİSTEMİ Yüklenici firmalarda aşağıdan yukarıya doğru bir bütçeleme süreci izlenir. İlk adım olarak proje bazında gider bütçeleri oluşturulur. Büyük firmalar için farklı faaliyet alanlarında çalışan departmanlar bazında da bütçeleme yapılabilir. Ancak proje bütçelerinde oluşabilecek önemli sapmalar firma bütçelerinde de büyük revizyonları beraberinde getirecek ve firma önemli finansal problemlerle karşılaşabilecektir. Bu nedenle yüklenici firmalarda proje bazlı bütçeleme esastır. Ayrıca makina parkları birer maliyet merkezi olarak düşünülerek, ekipman bütçeleri de hazırlanabilmektedir. Bunların dışında özellikle uluslararası iş yapan yüklenici firmalarda ithalat ve ihracat bütçeleri de oluşturulmaktadır. Muhasebe ve finansman birimlerinde, sözü edilen bütçeler genel yönetim harcamalarının bütçelenmesiyle konsolide edilmektedir. Bu konsolidasyon üç ayda bir veya aylık olarak yapılabilmektedir. İnşaat işlerinde nakit çıkışları oldukça yüksek ve noktasaldır. Başka bir değişle büyük miktarlarda çok farklı malzemeler tek bir seferde alınmaktadır. Sanayideki gibi sürekli ve istikrarlı partiler halinde aynı malzemelerin temin edilmesi sözkonusu değildir. Genellikle ihtiyaç duyulan malzeme uygun vadeye yayılarak eşit partiler halinde alınamaz. Projenin çeşitli aşamalarında farklı malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin aylık vadeler kullanılarak her ayın tahmini malzeme giderleri bir sonraki ayın nakit bütçesine gösterilmesi şeklinde bir yöntemle, nakit bütçeleri oluşturulamayacaktır. Böyle bir uygulama yerine, süresel planlama teknikleri ( çubuk diyagramlar ve ya ağ diyagramlar ) kullanılarak, gerek projenin satın alma planı, gerekse nakit bütçeleri, iş programında belirlenen üretim miktarlarından yola çıkılarak oluşturulur. Bütçelemede kullanılan teknikler ileride ayrıntılı olarak açıklanacaktır NAKİT BÜTÇESİ Nakit bütçesi, aylık haftalık hatta günlük zaman dilimlerinde, firmanın geleceğe ilişkin tahmini nakit giriş ve çıkışlarının ayrıntılı olarak gösterildiği bir çalışma tablosudur. Başka bir değişle, nakit bütçeleri nakit giriş ve çıkışlarının beklenen değerlerinin yanında, bu parasal hareketlerin hangi zaman aralığında oluşabileceğini de açıklar. 4

5 Nakit bütçeleri düzenlenmesinin en önemli amacı, firmanın çeşitli dönemlerdeki finansman ihtiyacını ve elde birikebilecek fonların atıl kalmasını önlemektir. Finans yöneticisi bu bütçelerden sağlayacağı bilgiler ile gelecekteki nakit ihtiyacını tayin edebilir, bu ihtiyaçların finansmanını planlayabilir ve likidite durumunu da daha kolaylıkla kontrol edebilir. Burada hatırlatılması gereken diğer bir nokta da, nakit bütçelerinin doğruluğunun, büyük ölçüde onun hazırlanmasında kullanılan tahminlerin doğruluğuna bağlı olacağıdır. Nakit bütçesi, belirli varsayımlara altında nakit akışlarının tahminini kapsadığı için, özellikle geleceğe ait belirsizliğin fazla olması halinde, gerçekleşen nakit akışlarının tahmin edilenden önemli ölçüde sapma göstermesi olasılığı yüksektir NAKİT BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI Nakit bütçesinin hazırlanmasında ilk adım, sözkonusu bütçenin kapsayacağı sürenin saptanmasıdır. Bütçeleme döneminin uzunluğu işletme içi ve işletme dışı bir çok faktörün etkisi altındadır. İşletmenin bağlı bulunduğu endüstri kolunun özelliği, ülke ekonomisinin konjonktürel durumu, piyasadaki mevsimsel dalgalanmalar gibi işletme dışı faktörler ile üretim safhalarının süresi, stokların dönme çabukluğu, işletmenin finansal durumu ve faaliyet koşulları gibi işletme içi nedenler bütçe döneminin uzunluğunu olumlu veya olumsuz etkiler. Bütçe dönemi belirlenirken, dönemin üretim sürecine uygun uzunlukta olması, mevsimlik faaliyetlerde mevsimlik değişmeyi içerebilmesi, finanslama bakımından gerekli fonların teminine imkan verebilecek uzunlukta olması ve finansal yıl ile faaliyet sonuçlarının değerlenebilmesi için uyuşacak biçimde bir dönem olmasına dikkate alınmalıdır. Nakit bütçesinin kapsayacağı zaman dilimi işletmeden işletmeye farklılık gösterbileceği gibi, işletmenin nakit durumuna göre de değişebilir. İşletmenin çalışma sermayesinin büyük ve bu semaye içindeki nakit mevcudunun da yeterli olması halinde, nakit bütçesinin altı aylık veya yıllık bir dönem esasına göre aylık olarak düzenlenmesi düşünülmelidir. Uygulamada, nakit bütçelerinin, genellikle, üç aylık ve aylık dönem için düzenlendiği gözlenmektedir BÜTÇELEME DÖNEMİ Eğer şirket personeli büyük harcamalara yol açmadan etkin tahminler yapabiliyorsa üç aylık veya aylık olarak nakit bütçelerinin hazırlanması yeterli olacaktır. Gider ve gelir bütçeleri de yıllık veya üç aylık olarak hazırlanabileceği gibi, maliyetlerinin tüm proje için izlenebilmesi açısından, bu bütçeler için proje süresine eşit bir bütçeleme dönemi de seçilebilir BÜTÇELEME ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ VERİLER Gerek maliyet gerekse nakit akış tahminlerinden anlamlı ve yararlı sonuçlar elde edilebilmesi için periyodik olarak raporlanmaları gereklidir. Nakit bütçelerinin sürekli yapılabilmesi ise kullanılan yöntemin basit, kolay uygulanabilir olmasına bağlıdır. Bu nedenle bütçe hazırlanmasında planın anlamlılğını bozmayacak düzeyde optimum bir veri ile çalışılması gereklidir. Bütçeler hazırlanırken şantiyelerden ve merkez ofisten derlenmesi gereken veriler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 5

6 Şantiyeden alınacak veriler : 1 - Belli zaman dilimlerinde üretilen değerlerin belirlenmesi, ( Buradaki üretilen değer yüklenicinin üstlendiği işin tamamladığı kısmı için aldığı veya alması gereken kümülatif parasal değeri ifade eder. ) 2 - Gerçekleştirilen iş miktarının ölçülmesi, 3 - Hakedişlerin işverene faturalanması ve hakediş tahsilatı arasındaki gecikme, 4 - Teminat kesintisi şartları ve teminat kesintilerinin geri ödenmesi, 5 - Belli zaman dilimlerine göre maliyetlerin dağılımı, ( Yüklenicinin maliyet yükümlülükleri işçilik, ekipman, malzeme ve altyükleniciler ve diğer maliyetler başlıkları altında toplanabilir. ) 6 - Yukarıdaki başlıklar altında proje maliyetlerinin dökümü, 7 - Yukarıdaki başlıklar altında maliyetlerin oluşması ile harcamaların gerçekleşmesi arasında gecikmeler Merkez ofisten sağlanacak veriler : 8 - Harcamalar ve gerçekleşme tarihleri, 9 - Gelirler ve gerçekleşme tarihleri ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) maddelerindeki projelere ait verileri derlemek kolaydır. Bu veriler sözleşme ve eklerinden alınabilir. ( 6 ) 'ıncı veri benzer projelerden edinilen deneyimler üzerinde çalışılarak yaklaşık maliyet hesaplarından çıkarılabilir. ( 7 ) 'inci madde satın alma departmanı tarafından hazırlanmalıdır. Üretim hızına bağlı olarak oluşan, ( 1 ) ve ( 5 ) 'inci maddeleri elde etmek biraz daha zor olacaktır. Belli zaman dilimlerinde üretilen değerlerin belirlenmesi, nakit girişlerinin tahmin edilmesi için gereklidir. Projenin iş programında aktivitelerin her birinin değerlerini belirleyip, her kontrol dönemi için toplanmasıyla ( haftalık, aylık ) bulunabilir. Genellikle kümülatif olarak verilir. Belli zaman dilimlerine göre maliyetlerin dağılımı ise nakit çıkışlarını belirlemek için gereklidir. Katkı oranı ( Kar + proje genel gider payı + yönetim gider payı ) zaman içinde üniform dağıtılarak tahmini direkt maliyetlere eklenebilir. Başka bir değişle her maliyet kalemine ağırlığı oranında kar ve merkez harcama payı ayrılabilir. Bu durumda üretilen değer ve maliyetler birbirine göre oransal olarak ifade edilebilir. Örneğin katkı oranı %12 olarak belirlenmiş ise her maliyet kalemi için : Üretilen Değer = 1,12 Direkt Maliyetler veya Direkt Maliyetler = 0,89 Üretilen Değer olur. Ancak katkı oranını (mark-up) üniform dağıtmak genellikle hatalı bir yaklaşım olabilir. Örneğin yapı işlerinde başlangıç faaliyetleri bu marj, daha sonraki faaliyetlere göre daha yüksek belirlenebilmektedir 6

7 (önyükleme durumu) veya tam tersine şantiye kuruluş maliyetleri (mobilizasyon) ilk faaliyetlerin karlılığını düşürecek mertebede olabilmektedir. Bu durumda belli zaman dilmlerine göre kümülatif maliyet dağılımının belirlenmesi için yine projenin iş programının kullanılması gereklidir. Görüldüğü gibi projenin nakit gereksinimi, projeden beklenen katkı oranı (mark-up) gibi pekçok faktörden etkilenir. Teklif aşamasında başlayan bir çalışmayla, gerçekçi bir marj belirlemek oldukça önemlidir. Uygulamada planlanan ve gerçekleşen katkı payları arasında büyük farklılıklar görülmektedir. Firmalar bu analizleri yaparken kendilerine ait geçmiş verilerden yararlanmaları şarttır. Gerçekleşen katkı oranının izlenmesinde, beklenmeyen giderlerin hesaplama dışında tutulması önemlidir. Örneğin işverence kabul edilmeyen giderler aylık nakit akışlarında ayrı bir kalemde gösterilerek, ileriki bir tarihte ( proje sonunda ) hesaplara katılabilir ve işverenden ek ödeme talebinde bulunulabilir. 5 - PROJE BÜTÇELERİ Proje bütçelerinin hazırlanması, denetimi ve güncellenmesi için öngörülen ideal bir sistem Şekil 3 'de gösterilmiştir. Master Plan Gerçekleşen Maliyetler Bütçeler İzleme Karşılaştırma Veri Bankası Gelecek projelerin Bütçelenmesi Sapma Var mı? E Bütçelerin Güncellenmesi H Şekil - 3 : Proje düzeyinde bütçeleme süreci Yapım faaliyeti başlamadan hazırlanan master planda aktiviteler, üretim miktarları, yapımda kullanılacak yöntemler ve standartlar belirlenmiştir. Bu verilerden yararlanılarak proje bütçesi oluşturulur. Ancak bütçeleme çalışmaları sürekli güncellemelerle devam edecektir. Proje düzeyinde bütçeleme sürecinde planlama ve kontrol döngüsü aşağıdaki gibi özetlenebilir : i ii iii iv - Gerçekleşen maliyetlerle, beklenen performans arasındaki farkların incelenmesi, - Sapmalara karşı önlemlerin alınması, - Bütçelerin güncellenmesi, - Gelecekte üstlenilecek projelerde kullanılmak üzere gerçekleşen maliyetlerin bir veri tabanında toplanması. 7

8 5-1 - PROJE BAZINDA NAKİT YÖNETİMİNİN ÖNEMİ İnşaat işlerinde nakit akımları çok büyük miktarlarda, tek kalemde gerçekleşmekte ve zaman içine yayılamayan bir özellik göstermektedir. Projenin nakit akımlarındaki bu düzensizlik bazı dönemlerde olağanüstü nakit gereksinimi, bazı dönemlerde ise olağaüstü nakit fazlalığı oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca taahhüt işlerin doğası gereği, avans kullanımı ve önyükleme yapılması gibi prefinansman teknikleri oldukça sık kullanılmaktadır. Taahhüt firmalarında proje düzeyinde nakit akımlarının tahmin edilmesi finansal planlama çalışmalarının özünü oluşturmaktadır. Firma havuzunda toplanan fonların yönetiminde, çeşitli dönemlerde projelerin birbirini fonlaması söz konusu olsa bile, proje performanslarını karşılaştırmak amacıyla, projeler arasında borç alacak ilişkisi kurularak, nakit akımlarının proje düzeyinde incelenmesi yerinde olacaktır. Gerektiğinde projeler arasında fonlama maliyetleri, hesaplanarak proje maliyetlerine eklenmelidir. Böylece farklı pazar bölümlerindeki projelerin reel performansları karşılaştırılarak, firmanın gelişimine uygun pazarlar belirlenebilecektir. Tutarlı nakit akımı planlarının hazırlanmasıyla, likit değerlerin yüksek olduğu dönemlerde başarılı kısa süreli yatırım politikaları izlenmesi ve likit değerlerin kısıtlı olduğu dönemler için önceden önlemlerin alınması sözkonusu olabilecektir. Bu durum de iş hacmine oranla düşük çalışma sermayesiyle çalışan firmaların karlılığını olumlu etkileyecektir. Yüklenici firmalarda, proje bazında hazırlanan nakit akım tabloları en sık kullanılan finansal planlama araçlarıdır. Nakit bütçelerinin hazırlanmasında kullanılan tekniklerin açıklanmasına geçmeden önce, nakit hareketine neden olan faaliyetler ve proje nakit gereksinimini belirleyen faktörler tanımlanmıştır. Yüklenici bir firmanın nakit girişleri; i - İşveren avansları, ii - Hakediş gelirleri, iii - Teminat kesintilerinin iadesi, iv - Kredi kullanımları, v - Diğer faaliyet gelirleri ( Kontrolörlük hizmetler, ekipmanların kiraya verilmesi v.b. ) ve nakit çıkışları; i - İşçilik giderleri, ii - Taşeronlara yapılan ödemeler, iii - Ekipman ve malzeme alımları, iv - Taşıma giderleri, v - Genel yönetim giderleri, vi - Vergi ödemeleri, 8

9 vii - Kredi geri ödemeleri ( ana para ve faiz ödemeleri ) viii - Kar payı ödemeleri, ix - Diğer giderler ( Seyahat giderleri, tasarım hizmetleri harcamaları v.b. ) başlıkları altında toplanabilir. 6 - PROJE BÜTÇELERİNİN DÜZENLENMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Diğer bütçelerde olduğu gibi nakit ve gider bütçelerinin de öncelikle proje bazında hazırlanması zorunluluğu vardır. Finansal planlamanın ilk adımı olan, proje bütçelerinin düzenlenmesinde başlıca iki yöntem kullanılmaktadır: i - Süreç diyagramına dayalı bütçeleme tekniği ii - Standart ' S ' eğrilerine dayalı bütçeleme tekniği SÜREÇ DİYAGRAMINA DAYALI BÜTÇELEME TEKNİĞİ İş programına bağlı olarak nakit bütçelerinin hazırlanabilmesi için öncelikle inşaat işlerinde kullanılan çubuk ( Gant ) diyagramları ve ya ağ diyagramları gibi süresel planlama ( iş programlarına ) başvurulmaktadır. İş programları hazırlanırken gerçekleştirilecek aktiviteleri tanımlanması, aralarında öncelik ve sonralık ilişkiler kurulması gereklidir. Daha sonra üretilecek iş miktarları ve firmanın geçmişteki tecrübeleri ışığında performansı değerlendirilerek, bu aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynaklar ve kullanım süreleri belirlenecektir. Aktiviteler arasındaki ilişkiler yardımıyla süreç diyagramı oluşturulur ( Şekil 4 ). Süreç diyagramı ve her aktivitede kullanılacak kaynaklar ( işçilik, ekipman, malzeme ) bu şekilde tespit edildikten sonra satın alma ve gider bütçelerinin hazırlanması mümkün olacaktır. Bu bütçeler hazırlandıktan sonra ise üretim girdileri için uygulanan vadeler kullanılarak nakit bütçeleri hazırlanabilir. Günümüzde CPM tekniğini kullanarak süreç diyagramı ve gider bütçelerini hazırlayan bilgisayar programları yaygın olarak kullanılmaktadır. AKTİVİTELER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL Şant. Hazırlık. Kazı İşleri B.A. Temel Duvar İşleri Blokaj Grobeton İşleri Kalıp İskele İşleri Demir İşleri Beton İşleri Çatı Konstrüksyonu Çatı Kaplama İşleri Döş. Kaplama İşleri Duv. Kaplama İşleri Doğrama İşleri Sıhhi Tesisat İşleri Elek. Tesisatı İşleri Isıtma Tesisatı İşleri 9

10 Şekil 4 : A Projesi Süreç Diyagramı Bu diyagram yardımıyla A projesi için Tablo - 1 'deki gibi bir gider bütçesi oluşturulabilecektir. 10

11 Tablo - 1 : A Projesi Gider Bütçesi AKTİVİTE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL Şantiye İşçilik Hazırlık Malzeme Ekipman Kazı İşçilik İşleri Malzeme Ekipman B.A. İşçilik Temel Malzeme İşleri Ekipman Duvar İşçilik İşleri Malzeme Ekipman Blokaj, İşçilik Grobeton Malzeme İşleri Ekipman Kalıp, İşçilik iskele Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Demir Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Beton Malzeme İşleri Ekipman Çatı İşçilik onstrüksyon Malzeme Ekipman Çatı İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Döşeme İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Duvar İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Doğrama İşçilik İşleri Malzeme Ekipman Sıhhi İşçilik Tesisat Malzeme İşleri Ekipman Elektrik İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Isıtma İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Dolaysız Proje Gid Proje Genel Gid PROJE GİDERLERİ TOP KÜMÜLATİF PROJE GİD

12 Süreç diyagramı yardımıyla gider bütçesinin yanında satın alma bütçesinin de hazırlanabilecektir. Örnek projede satın almanın, iş programına bağlı olarak, malzeme gereksinimi oluştuğu anda şantiyeden yapıldığı varsayılmıştır. Şekil 4 'deki örnek projenin betonarme temel aktivitesi için kullanılacak kaynaklar, toplam maliyetleri ve ödeme şekilleri Tablo - 2 'te verilmiştir. Tablo - 2 : Betonarme Temel Aktivitesine Ilişkin Veriler KAYNAKLAR MALIYET VADE İşgücü TL. Ay sonunda Malzeme TL. 2 Ay Ekipman TL. Ay sonunda Tablo - 2 ve Şekil - 3 'deki veriler kullanarak betonarme temel aktivitesine ilişkin bir ödeme planı aşağıdaki gibi oluşturulabilir ( Tablo - 3 ) : Tablo - 3 : Betonarme Temel Aktivitesi Ödeme Planı Aktivite Şubat Mart Nisan Mayıs Beton- İşçilik arme Malzeme Temel Ekipman Toplam nakit çıkışı 179, , , ,000 Her aktivite için yapılabilecek benzer hesaplamalar yardımı ile direkt proje giderlerinden nakit çıkışları belirlenebilir ( Tablo - 4 ). Proje genel giderleri olarak adlandırılan, nakit çıkış gerektiren, diğer bir gider kalemi de doğrudan doğruya projeyle ilgili, üst düzey personel ücretleri, kira, ofis ve enerji giderlerinden oluşmaktadır. 12

13 Tablo - 4 : A Projesi Nakit Çıkışları AKTİVİTE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM Şantiye İşçilik Hazırlık Malzeme Ekipman Kazı İşçilik İşleri Malzeme Ekipman B.A. İşçilik Temel Malzeme İşleri Ekipman İşçilik Duvar Malzeme İşleri Ekipman Blokaj, İşçilik Grobeton Malzeme İşleri Ekipman Kalıp, İşçilik iskele Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Demir Malzeme İşleri Ekipman B.A. İşçilik Beton Malzeme İşleri Ekipman Çatı İşçilik Konstr. Malzeme Ekipman Çatı İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Döşeme İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Duvar İşçilik Kaplama Malzeme İşleri Ekipman Doğrama İşçilik İşleri Malzeme Ekipman Sıhhi İşçilik Tesisat Malzeme İşleri Ekipman Elektrik İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Isıtma İşçilik Tesisatı Malzeme İşleri Ekipman Dolaysız Proje Gid Proje Genel Gid Top.Nakit Çıkışları

14 Gider bütçelerinden yararlanılarak nakit çıkışları bu şekilde hesaplandıktan sonra projeye ilişkin nakit girişleri de, hakediş gelirlerinden yola çıkılarak tespit edilebilir. Örnek A projesi için işverenin proje bedelinin % 10 'u oranında bir avans ödemesi yapacağı öngörülmüştür. Burada yüklenici firmanın verdiği teklifte, her aktiviteden % 20 oranında katkı oranı ( Mark-up = Kar payı + genel gider payı ) belirlediği varsayılmıştır. Sözleşmede avans olarak verilen ( * 1.2 * 0.1 = ) T.L. 'nin her hakediş ödemesinden % 15 düzeyinde bir kesintiyle geri alınacağı belirtilmiştir. Bu kesintinin dışında hakedişlerden % 8 oranında teminat kesintisi ( işveren idareler yüklenici firmanın projeyi tamamlamadan işi bırakmasını önlemek amacıyla teminat mektubunun yanında hakedişler kesinti yapma yoluna gidebilmektedirler. ) ve % 5 oranında stopaj vergisi kesintisi uygulanacağı hesaplarda dikkate alınmıştır. Ayrıca hakediş raporlarının aylık olarak düzenlendiği, işverenin raporların incelemesi, onaylaması ve ödemeyi yapması için bir aylık bir süre verildiği düşünülmüştür. Teminat kesintisi olarak işverence alıkonulacak TL. 'nin, projenin kesin kabulü ardından, aralık ayında yükleniciye iade edileceği varsayılmıştır. Bu veriler ışığında Tablo - 5 'deki hakediş tutarlarından ( = üretilen değer ) Tablo - 6 'daki net girişleri belirlenebilir. Tablo - 4 'deki nakit çıkışları da kullanılarak projenin nakit bütçesi hazırlanabilir ( Tablo - 7 ). TABLO - 5 : A Projesi Hakediş Tutarları OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM TOPLAM Proje Giderleri Üretilen Değer TABLO - 6 : Dönem Sonu Nakit Girişlerinin Belirlenmesi D.S.Hakediş Tutarı (-) D.S.Avans Kes (-) D.S.Teminat K (-) D.S.Stopaj Kes D.S. Net N.Girişleri Alınan Avans * * Avans ödemesi Ocak ayında yapılacaktır. TABLO - 7 : A Projesi Nakit Bütçesi OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Net Nakit Girişleri Net Nakit Çıkışları Net Nakit Akımı Kümülatif N. Akımı İş programına bağlı nakit bütçelerinin düzenlenmesi yönteminde, şantiyelerde veya merkez ofisteki planlama bölümünde her proje için yukarıdakine benzer bir analizin yapılması gereklidir. Elde edilen proje bütçeleri, finansman departmanınca, merkez genel giderleri bütçesiyle birlikte konsolide edilerek firma nakit bütçeleri hazırlanabilir ( Tablo - 8 ). Merkez genel giderleri, kira, telefon, faiz giderleri, ofis ekipmanı giderleri, dividant ve vergi ödemeleri, yönetim giderleri başlıklarında toplanabilir. Ayrıca merkez gelirleri de aynı çerçevede bütçeye konulur. Bu gelirler ise, merkez ofis hizmet gelirlerinden (fizibilite etüdü hizmetleri, tasarım hizmetleri v.b.), tamamlanan projelerin teminat kesintilerinin iadesinden ve ek ödemelerden ( claims 14

15 ) oluşabilir. Örneğimizde ek ödemeler ve teminat kesintilerinin iadesi ile ilgili gelirler proje gelirleri arasında gösterilmiştir. TABLO - 8 : Firma Nakit Bütçesi OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUST. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A Proj.N.Nak.Akışı B Proj.N.Nak.Akışı C Proj.N.Nak.Akışı D Proj.N.Nak.Akışı Genel Yönetim Gid Firma N.Nak.Akışı D.B. Nak.Mevcudu Min.Nakit İhtiyacı Aylık N. Aç./ Faz S EĞRİLERİNE DAYALI BÜTÇELEME TEKNİĞİ Tipik bir ' S ' eğrisi kümülatif üretilen değer -zaman diyagramından ( Cumulative value curve ) incelenirse, projenin başlangıç dönemine karşı gelen, birinci aşamada kümülatif maliyetin ivmelenen bir artış gösterdiği tespit edilecektir ( Şekil 5 ). Kümülatif Maliyet 1/ 4 1/ 2 1/ 4 1/ 3 1/ 3 1/ 3 Zaman Şekil 5 : Tipik ' S ' Eğrisi Bu ilk aşama global olarak, toplam proje süresinin 1/3 'üne, proje maliyetinin ise 1/4 'üne karşı gelmektedir. İşler ilerledikçe eğrinin lineer bir artış gösterdiği izlenecektir. Gözlemler bu ikinci aşamanın ise, proje süresinin 1/3 'ünü ve proje maliyetinin 1/2 'sini içerdiğini ortaya koymaktadır. Proje üretim sürecinin üçüncü ve son aşamasında bir çok aktivitenin tamamlanmak üzere olduğu ve eğrinin yavaşlayarak artmaya devam ettiği, projenin sonunda yatay eksene paralel bir yörünge çizdiği görülmektedir. Bu aşamanın da yaklaşık olarak proje süresinin 1/3 'ü, proje maliyetinin 1/4 'ü il ifade edilebilmektedir. 15

16 Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında, ' S ' eğrilerinin gerek proje gider ve nakit bütçelerinin oluşturulmasında, gerekse proje maliyet kontrolü çalışmalarında sıkça kullanıldığı görülmektedir. Örneğin maliyet kontrolu çalışmalarında, Şekil 6 'da görüldüğü gibi alt maliyet grupları için hazırlanabilecek gider bütçeleri aynı diyagramdan izlenebilir veya süre ve maliyet sapmalarının analizinde Şekil 7 'de görülen diyagram kullanılabilir. Kümülatif Maliyet / Üretilen Değer Kar Toplam Üretilen değer Toplam Taahhüt Maliyeti Malzeme İşçilik Ekipman Genel Giderler Taşeron Zaman Şekil 6 : Alt maliyetlere ayrılmış taahhüt maliyeti eğrisi Kümülatif Maliyet Güncel fiyatlarla Gerçekleşen Maliyet (GFGM) Bütçelenen maliyet (BFPM) t Maliyet sapması Bütçe fiyatlarıyla gerçekleşen maliyet (BFGM) Süresel sapma Zaman Şekil 7 : Maliyet analizi amacıyla taahhüt maliyet eğrilerinin kullanılması Şekil 7 'de bütçe birim fiyatlarıyla gerçekleştirilen iş miktarının çarpılması sonucunda elde edilen ' Bütçe fiyatlarıyla gerçekleşen maliyet ' eğrisi, ' gerçekleşen maliyet eğrisi ' ile karşılaştırılarak maliyet sapması tespit edilebilir. Aynı biçimde ' Bütçelenen maliyet ' eğrisi ile ' Bütçe fiyatlarıyla gerçekleşen maliyet ' eğrileri arasındaki yatay mesafe ölçülerek iş programındaki süresel sapma belirlenebilir. Gelir ve gider bütçeleri yardımıyla, nakit giriş ve çıkışları tahmin edilerek birarada gösterilebilir ( Şekil 8 ). Yine spesifik bir proje için net nakit gereksinimini gösteren bir diyagram Şekil 9 'da verilmiştir. Proje planlama ve kontrol faliyetlerinde 'S' eğrilerinin oldukça geniş kullanım alanı mevcuttur. 16

17 Nakit Girişleri / Çıkışları Kümülatif Nakit Çıkışları Kar Kümülatif Nakit Girişleri Gereken Maksimum Nakit Miktarı Zaman Şekil 8 : Nakit girişleri ve çıkışlarının aynı diyagram üzerinde gösterilmesi 60 Nakit Girişleri / Çıkışları Zaman Şekil 9 : Proje nakit gereksiniminin belirlenmesi Taahhüt projesi üretim sürecinde yüklenicinin nakit akışını ve dolayısı ile karını etkileyen en önemli faktörlerden biri işverenin ödemeyi hangi dönemlerde yapacağıdır. İşveren ödemelerinin gecikmesi Şekil 10 'daki nakit girişleri eğrisinin sağa doğru hareket etmesine yol açacak ve böylece projenin finansmanında yüklenici firma kaynaklarının planlananın üzerinde kullanılmasını gerektirecektir. Bu finansman maliyeti yüklenici karını düşürücü önemli bir faktördür. Bu durumun tersi, avans kullanımının söz konusu olduğu projeler için geçerlidir. Yüklenici firmalara avans kullandırılması, yapım faliyetlerinin ilk aşamalarında büyük yatırım gerektiren mobilizasyon ve şantiye düzenlemesi için yapılacak harcamaları finanse etmek üzere işverenlerce, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, oldukça sık kullanılan bir uygulamadır. Şekil 6 ve Şekil 7 aynı projede avans kullanılması ve kullanılmaması durumlarında gerçekleşecek nakit akışları arasındaki farkları göstermektedir. Şekiller 17

18 karşılaştırıldığında avans uygulamasının, yüklenici firmanın işletme sermayesi gereksinimini azaltıcı etkisi görülebilmektedir. Sözleşme Tutarı Taahhüt Maliyeti Üretilen Değer Nakit Çıkışları Nakit Girişleri Net Kümülatif Nakit Akışı Zaman Şekil 10 : Avans kullanıldığında net nakit akışlarını gösteren diyagram Sözleşme Tutarı Taahhüt Maliyeti Üretilen Değer Nakit Çıkışları Nakit Girişleri Net Kümülatif Nakit Akışı Zaman Şekil 11 : Avans kullanılmadığında net nakit akışlarını gösteren diyagram STANDART S EĞRİLERİNE DAYALI BÜTÇELEME TEKNİĞİ Benzer projelerin gerçekleştirilmesinde uygulanan iş programları ve nakit akımları benzer özellikler göstermektedir. Bu durumda benzer tip projelerin tümünde, kabul edilebilir bir hata payı ile kullanılabilecek standart ' S ' eğrileri türetilebilecektir. 18

19 Üretilen değer % 100 % 80 % 60 Standart üretilen değer eğrisi % 40 % 20 Zaman % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Şekil 12 : Standart üretilen değer eğrisi Üretilen değer eğrileri ( value curves ) veya taahhüt maliyeti eğrileri ( cost commitment curves ) diyagramlarında, maliyet ve süre değerleri yüzdesel olarak da ifade edilebilir. Belirli bir firmaya ait tamamlanmış benzer tipteki projelerin yüzdesel üretilen değer veya yüzdesel taahhüt maliyeti eğrileri de benzer şekilde diyagramlar oluşturacaklardır. Bu eğriler regresyon analizine tabi tutularak, belli tip projeler için birer eğri zarfı elde edilebilir ( Şekil 12 ). Standart üretilen değer eğrisi ( Standart value curve ) veya standart taahhüt maliyeti ( standart cost commitment curve ) olarak adlandırılan bu eğriler, yeni projelerin bütçelenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Standart ' S ' eğri kullanılarak, teklif aşamasında planlamada her yeni proje için detaylı nakit bütçesi hazırlanması aşaması atlanabilir. Böylece yeni projenin tahmini süresi ve parasal büyüklükleri grafikteki değerlerle çarpılarak bütçeleme yapılabilir. Pek çok araştırmacı standart üretilen değer eğrilerine ait regresyon denklemleri geliştirmişlerdir. Teklif dönemde aşırı belirsizlikler hakim olduğundan, detaylı analizler yapılması yerine bu tür bir modellemeye gidilmesi ile faydalı sonuçlar elde edilebilir. Üniform katkı oranı (her faliyet için yaklaşık aynı oranda mark-up) dağılımı varsayımının sakıncalı olmadığı bir proje için maliyet-zaman grafiği de benzer şekilde türetilebilir. Ayrıca planlama ve teklif departmanlarından bilgi edinilebilir ve bu veriler benzer şekilde regresyon analizlerinde kullanılarak, standart taahhüt maliyeti eğrileri (Standart Cost Commitment Curves) üretilebilir. Farklı araştırmacılar bu yaklaşımın nakit bütçelerinde büyük hatalara yol açmadığını göstermişlerdir (Kaka, Wilson ve Kinley, 1986). Kümülatif üretilen değer ve kümülatif maliyetler belirlendikten sonra, işçilik, malzeme, ekipman ve taşeron maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki yüzdesel değerleri şirketin veri tabanından alınır. Teminat kesintisi ( retention money ) oranları ve koşulları, malzeme satıcılarının ve taşeronların vade koşulları, ekipman giderleri nakit çıkışını gerektirdiği dönemlere dağıtılır. Stopaj ve avans kesintileri ve teminat kesintisi ( varsa ) düşüldükten sonra hakediş vadelerine göre kümülatif nakit girişleri belirlenir. Kümülatif hakediş gelirleri ile teminat kesintileri toplanıp, kümülatif nakit çıkışları bu toplamdan çıkarılarak net nakit akımları 19

20 haftalık veya aylık olarak belirlenir. Bu tekniğin ihale aşamasında merkez ofiste yapılması şirketin teklif ve iş yüküne bağlı nakit akışlarının planlanmasında yararlı olacaktır. Deyaylı proje bütçesini iş programına bağlı olarak oluşturan bir planlamacı, yukarıdaki çalışmalar dışında, ayrıca tüm taahhüt safhaları için faaliyet analizlerini yaparak verilerini derleyebilmelidir. Bu sayede süreç diyagramına ( çubuk diyagramlara veya ağ diyagramlara ) dayalı bütçeleme tekniğinden yararlanılabilecektir. S eğrilerine dayalı planlama yöntemi verilere kolaylıkla ulaşılabileceğinden, şantiyelerde kullanılabilir niteliktedir. Ancak merkezde, şirket veya maliyet birimlerinin her biri için yapılacak bütçelerde, bu detayların tümünün irdelenmesi imkansızdır. Bu nedenle firma merkezinde bulunan planlamacılar kolay ve çabuk kullanılabilir, yeterli doğrulukta sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak bir bütçeleme tekniğine gereksinim duyacaklardır. Firmada sağlıklı bir veri tabanı bulunması durumunda, bu planlamacılar da standart 'S' eğrilerine dayalı bütçeleme tekniğini kullanabileceklerdir. Aksi taktirde planlamacının aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bazı basitleştirmelere gitmesi gerekecektir. İnşaat firmalarında bütçe analizlerinin çoğunun amacı, maliyet kalemlerinde oluşan nakit çıkışlarının tahmin edilmesine yöneliktir. Alacaklılara yapılacak ödemelerin vadeleri bu noktada önem kazanmaktadır. Burada ödemelerdeki ağırlıklı ortalama gecikmelerin hesaplanması yoluyla bir basitleştirmeye gidilebilecektir. Geçmiş tecrübelerden yararlanılarak benzer projelerde maliyet gruplarının yüzdesel dağılımı belirlenebilir, yine geçmişte kullanılan vadelerin ortalamasıyla (haftalık olabilir.) çarpılıp toplandığında ağırlıklı ortalama vade bulunabilir. Örneğin Tablo - 9 'daki gibi tablolar kullanılarak proje maliyetleri gruplandırılıp, ödemelerde uygulanan ortalama vade belirlenebilir. Burada verilen maliyet grupları daha da detaylandırılabilir. Bu vadeler projenin başındaki ve sonundaki birkaç hafta dışında kullanılabilir. Maliyet Grupları Toplam Maliyet İçindeki Payı (%) Maliyetin Oluşması ile Ödeme Arasında Geçen Süre Işçilik Gid Hafta 0.3 * 1 = 0.3 Ekipman Gid Hafta 0.3 * 8 = 2.4 Malzeme Gid Hafta 0.2 * 6 = 1.2 Taşeron Gid Hafta 0.2 * 6 = 1.2 Ödemelerde uygulanan 5.1 Hafta ortalama vade Tablo - 9 : Ödemelerde uygulanan ortalama vadenin belirlenmesi 20

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İŞLETME BÜTÇELERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekim 2009 Bütçe Nedir? Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KAPSAMINDA MASTER PLAN ALTOK KURŞUN KASIM 2017,

PROJE YÖNETİMİ KAPSAMINDA MASTER PLAN ALTOK KURŞUN KASIM 2017, PROJE YÖNETİMİ KAPSAMINDA MASTER PLAN ALTOK KURŞUN KASIM 2017, PROJE YÖNETİMİ BİR KÜLTÜR DÜR. PROJE YÖNETİMİ BİR DİSİPLİNDİR BİR MİLYAR DOLARLIK BİR PROJEYİ NASIL YÖNETİYORSANIZ ONBİN DOLARLIK BİR PROJEYİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI İŞ PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI GENEL İŞ PROGRAMI İş Miktarı Programı Proje Programı İş Miktarı Program Revizyonu Yönetim Personel Programı Detay İş Programı İnsan Gücü Programı Lojistik Programı Ekipman Programı

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri Ý.T.Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ * BİNA YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI DERSÝ Proje Planlama ve Programlama Teknikleri Dr. Alaattin KANOÐLU BAHAR, 2001-02 02

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II,

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

SEÇKİN İşletme & Finans

SEÇKİN İşletme & Finans Dr. Cem Niyazi DURMUŞ M. Vefa TOROSLU İŞLETME BÜTÇELERİ SEÇKİN İşletme & Finans İçindekiler Önsöz... 5 Şekiller Listesi... 13 Kısaltmalar... 15 Birinci Bölüm İŞLETME KAVRAMI 1.1. İŞLETME KAVRAMI... 17

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

Teklif Fiyatının Belirlenmesi

Teklif Fiyatının Belirlenmesi PARAMETRİK YÖNTEMLE TEKLİF FİYATININ BELİRLENMESİ Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Teklif Fiyatının Belirlenmesi Doç. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 2 1 (h) h i a t m s k v Burada ; i : İhale teminatı masrafı a :

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 29 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar FON AKIM TABLOSU Fon Akım Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 4. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 4 FİNANSAL PLANLAMA 1. Uzun vadeli finansal planlama 2. Kısa vadeli finansal planlama 1. UZUN DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ Yatırım projelerinin yönetimi denilince, yatırım düşüncelerinin ortaya çıkışından üretime geçilmesine

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI xproje Erp Uygulamaları MyArge Bilgi Teknolojileri İletişim = 0 544 413 20 86 bilgi_arge@myarge.com Projelerinizde Teknolojiyi En Üst Seviyede Kullanarak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK Üretimi gerçekleştirmek için yapılan girdilerin parasal toplamıdır. Maliyet kavramı, genel olarak, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan

Detaylı

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr

Proje Bütçelendirme. Rıfat Ünal Sayman. www.rec.org.tr Proje Bütçelendirme Rıfat Ünal Sayman Bütçe - Tanım Mali kaynakları planlanan hedeflere sistematik olarak bağlamanın aracı. En basit anlamıyla bütçe, belli bir gelecek dönem için beklenen gelir ve giderleri

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPOR 0 1-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILACAK YENİ PROJE VE FAALİYETLERDE UYGULANACAK İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı

Detaylı

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR SORU 1: Ekte finansal tabloları verilen ABC Anonim Şirketi inşaat malzemeleri konusunda faaliyet

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29. maddesinin

Detaylı

PARASAL TALEPLERİN HESAPLANMASI

PARASAL TALEPLERİN HESAPLANMASI PARASAL TALEPLERİN HESAPLANMASI Dr. Mehmet Sait Cülfik İstanbul Smart Academy Proje Yönetim Danışmanlık Hizmetleri 1 İNŞAAT PROJE MALİYETLERİ 2 Direk Giderler; Detay projeler ve spesifikasyonlara göre;

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

tarih ve sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit - Kamu Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYET VE MALİYETLER FAALİYET RİSKLERİ TANIMLAR PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ Muhasebe Döngüsünü Hatırlayalım... 2 Maliyet Muhasebesi ve Üretim İşletmeleri... 5 Üretim İşletmelerinin İki Ana Grubu... 6 Mamül ve Hizmet Üretiminin

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş.

ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş. ANALİST TOPLANTISI Datagate Bilgisayar A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sonuçları Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ

TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 TEMEL MİZAN KONTROL KURALLARI VE İNCELEMELERİ Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE KONTROL KURALLARI VE İŞLEYİŞLERİ MİZAN İNCELEME REHBERİ ARTIŞ AZALIŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL Stratejik planın bir parçası olan bütçelerin hazırlanması ve etkin bir kontrol aracı olarak kullanılması konularında bilgi vermek, ilgi uyandırmak. Bütçeler, faydaları Bütçelerin

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ANALİST TOPLANTISI Despec Bilgisayar A.Ş.

ANALİST TOPLANTISI Despec Bilgisayar A.Ş. ANALİST TOPLANTISI Despec Bilgisayar A.Ş. 2015 Yılı Finansal Sonuçları Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler Despec Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir

Detaylı