KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT"

Transkript

1

2 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup, satın alındığında müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve donanım haricinde çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, ETA'nın devir prosedürüne uyulmaksızın üçüncü şahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir koşulda satılamaz. ETA Bilgisayar'ın bu konuda yazılı izni olmaksızın ve kaynak belirtmeden, bu kitabın herhangi bir bölümü, herhangi bir amaçla, çoğaltılamaz; herhangi bir biçimde, fotokopi ve kaydetme de dahil olmak üzere elektronik ya da mekanik herhangi bir yöntemle başka bir ortama aktarılamaz. ETA Bilgisayar Yayınları Dizisi No: 12 Copyright 2006, 2005, 2004, 2002, 1997 ETA Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır. 7. Sürüm Birinci Basım : Mayıs 2006, Đstanbul PC-DOS, MS-DOS, IBM-PC, Novell Network, Windows 95 / 98 / NT / XP, tescilli markalardır. Metin : Dokümantasyon Bölümü Sayfa Tasarımı : Sevdi Küley Dizgi : Nilsu Matbaacılık Baskı / Cilt : Nilsu Matbaacılık

3 KULLANIM HAKKI Bu Kullanım EI Kitabı ve yanında verilen Bilgisayar Yazılım Paketinin kullanım hakkı sadece firmasına Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup satın alındığında müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve donanım haricinde çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, ETA'nın devir prosedürüne uyulmaksızın üçüncü şahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir koşulda satılamaz. Söz konusu Bilgisayar Yazılım Paketi ve Dokümantasyonun farklı donanımlarda kullanım, versiyon ve işletim sisteminin değiştirilmesi ETA BĐLGĐSAYAR SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.'nin yazılı iznine ve uygun göreceği ticari şartlara bağlıdır. Kullanıcı firma teslim aldığı programları korumak ve her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksinin tespiti halinde Borçlar Yasası 41. Madde ve devamı, Türk Ticaret Yasası 58. Madde ve devamı, Telif Hakları 5846 sayılı ve 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre ETA BĐLGĐSAYAR SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. gerekli kanuni işleme başvuracaktır.

4 KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT ETA BĐLGĐSAYAR Ticari Programları, uzun yılların çabaları neticesinde geliştirilmiş, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan, hatalardan teknolojik imkanlar nispetinde arındırılmış bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara rağmen son derece nazik bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, harici etkenlerden (toz, nem, sarsıntı, vs.), donanımla ilgili kusurlardan (üretim hatası, zamanla oluşabilecek elektronik ve medya hataları, arızalı kayıt ortamları, disk, disket vs., yazıcı bağlantılarında oluşabilecek arızalar) ve yazılımla ilgili hatalardan (işletim sistemi hataları, programların kendisinden kaynaklanabilecek hatalar) dolayı düşük ihtimalle de olsa sonuç hatalarının oluşması imkan dahilinde bulunmaktadır. Yukarıda izah edildiği gibi çok muhtelif sebeplerden dolayı oluşabilecek bu kabil hatalar kimi zaman uyarısız oluşabilmekte ve kuilanıcı bihaber çalışmasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari Sistemin sağlıklı çalışması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluğu altında bulunmaktadır. ETA Bilgisayar Ltd., ETA Bilgisayar Ticari Programları'nın kullanımı neticesinde oluşabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı doğrudan veya dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı, kullanıma başlarken bu tür zarar ve ziyanın tazmin edilmesi için herhangi bir hukuki hak talep etmeyeceğini açık olarak kabul etmiş bulunmaktadır.

5 GEREKLĐ SĐSTEM KONFĐGÜRASYONU ETA Bilgisayar Ticari Entegre Programları MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Novell-Network, Windows NT, QA-Link vb. işletim sistemlerine sahip, günün koşullarına uygun bellek ve Hard-Disk birimi ile teçhiz edilmiş IBM- IBM uyumlu bilgisayar konfigürasyonlarında çalışmak üzere hazırlanmıştır. Kullanılacak DOS Versiyonu en az 6.0 ve üzeri olmalıdır. Arzu edildiğinde çokkullanıcılı sistem üzerinde ürünlerin yüklenmesi, çalıştırılması sağlanılarak teslim edilir. MS-DOS, Novell-Network, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT tescilli markalardır. Bu kitaptaki uygulamalar genel anlamda muhasebe örnekleriyle açıklanmakla beraber, kullanılan örnek ekranlar ETA Versiyon 7'yi temel almaktadır.

6 DĐKKAT ÖNEMLĐ NOT! BĐLGĐSAYARDA KESĐNLĐKLE YEDEK ALINMADAN ÇALIŞILMAMALIDIR. KISA ARALIKLARLA YEDEK ALINMAYAN BĐR MAKĐNADA PROGRAMINIZ HER NE KADAR %100 GÜVENLĐ OLSA DA HER AN BĐR DONANIM ARlZASI OLUŞABĐLĐR VEYA EHLĐYETSĐZ BĐR KĐŞĐ SORUMLULAR FARKETMEDEN SĐSTEMĐN BAŞINA GEÇEREK ZARARLI BĐR KOMUT VEREBĐLĐR VE UZUN MESAĐ SAATLERĐ VERĐLEREK YÜKLENEN BĐLGĐLERĐNĐZ ANSIZIN VE ĐKAZ VERĐLMEDEN TÜMÜYLE KAYBOLABĐLĐR. BU SEBEPTEN DOLAYI HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÜZENLĐ YEDEK ALINMALI, ŞU VEYA BU SEBEPTEN DOLAYI YEDEKLEME YAPILAMIYORSA (DĐSKET BULUNMAMASI VS. GĐBĐ BĐR SEBEPTEN DOLAYI) KESĐNLĐKLE ÇALIŞMA YAPILMAMALIDIR. ETA BĐLGĐSAYAR LTD. DÜZENLĐ YEDEKLEME YAPILAMAYAN BĐR SĐSTEMDE BĐLGĐ KAYBINDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK VE BU SEBEPTEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. YUKARIDAKĐ UYARILARA ĐLAVETEN ÖZELLIKLE SON ZAMANLARDA YAYGINLAŞAN BĐLGĐSAYAR VĐRÜSLERĐNE VE SAĐR PROBLEMLERE KARŞI ŞU KURALLARA KESĐNLĐKLE UYUNUZ; 1- Virüs tehlikesine karşı sisteminize ETA Programları haricinde rastgele sağdan soldan kopyalanmış programlar, özellikle oyun programları kesinlikle yüklemeyin. Bazı yazılımevlerinin verdikleri disketlerde dahi virüslere rastlanabilmektedir! 2- Sisteminizde oyun programı çalıştırmayın, sisteminizi eğlence için riske atmayın. 3- Sisteminizin başına ETA Personeli veya kendi operatörleriniz haricinde her ne sebeple olursa olsun sair kişileri KESĐNLĐKLE oturtmayın. Bilhassa bilgisayardan anladığını zanneden ve iddia eden kişiler aylar boyu emek verilen bilgilere zarar verebilmekte, tamamen silebilmekte ve hatta bilgisayarınıza zarar verebilmektedirler. Bu tür müdahaleler sonucunda oluşan zarardan ETA sorumlu tutulamayacağı gibi ETA Personelinin çalışma mesaisinin karşılığı fatura edilerek tarafınızdan talep edilecektir. 4- Altın Kural olarak BĐLGĐSAYARINIZA YABANCI DĐSKET TAKMAYIN/TAKTIRMAYIN, BĐLGĐSAYARINIZA ETA PERSONELĐ HARĐCĐNDEKĐ YABANCILARA EL SÜRDÜRMEYĐN!

7 ETA BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARIYLA MUHASEBE UYGULAMALARI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 26

8 MUHASEBE NEDĐR? Muhasebe bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişiklik oluşturan mali nitelikli ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunmaktır. Bu Tanımda Bilgisayarla Muhasebe; Bir işletmenin evrak ve belgelerinin hazırlanmış olan hesap planı ile muhasebe ilke ve kurallarına göre muhasebe fişlerinin kaydedilmesi işlemidir. Doğru muhasebe fişi kaydı yapıldıktan sonra bilgisayar; yevmiye, kebir, muavin, kasa defteri, mizan, bilanço ve gelir tablolarını istenilen detay ve şekilde raporlamaktadır. Bilgisayar muhasebe öğretmez, muhasebe kurallarına göre kaydedilen fiş bilgilerini sınıflandırarak istenilen raporların doğru alınmasını sağlar. BĐLANÇO NEDĐR? Bilanço; bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren bir mali tablodur. Bilanço, bir işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösterdiğine göre; bilançoda yer alan varlık ve kaynakların birbirine eşit olması gerekir. Eşitlik aşağıdaki gibi gösterilir. VARLIKLAR = KAYNAKLAR Varlıklar; mevcutlar ve alacaklardan, kaynaklar ise sermaye ve borçlardan oluşur. Buna göre yukarıdaki eşitlik şu şekilde ifade edilir. Mevcutlar + Alacaklar = Sermaye + Borçlar VARLIKLAR = KAYNAKLAR (aktif) (pasif) HESAP PLANI NEDĐR? Bir faaliyet dönemi içerisinde yapılan ve büyük bir yoğunluk teşkil eden işlemleri bilançolarla izlemek ve her işlemden sonra tekrar tekrar bilanço düzenlemek hemen hemen olanaksızdır, düzenlense bile büyük zaman kayıplarına neden olacaktır. Bilançonun içeriğini oluşturan öğeleri özelliklerine ve konularına göre gruplamak ve bunlarda meydana gelen artış ve azalışları ayrı ayrı tablolarla izlemek, yukarıda belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracaktır. Bilançonun içeriğini oluşturan her bir öğeyi dönem içindeki işlemler nedeni ile meydana gelen artış ve azalışların kaydedileceği çizelgeye HESAP denir. Örneğin para hareketleri Kasa Hesabında veya banka hareketleri Bankalar Hesabında izlenir. Đşletme kullanacağı hesapları önceden belirleyerek bir liste yapar. Bu liste hazırlanırken belli grup ve sıra halinde sıralanır. Belli bir grup ve sıra

9 halinde sistematik bir şekilde hazırlanan bu listeye HESAP PLANI denir. Uygulama örnekleri bölümünde küçük ölçekli ticari işletmeler için bir hesap planı verilmiştir. GELĐR TABLOSU NEDĐR? Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirler ile aynı döneme ait bütün maliyet giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını belirli bir şekilde gruplandırarak gösteren finansal tablodur. MUHASEBE FĐŞLERĐ NEDĐR? TAHSĐL FĐŞĐ NEDĐR? Bir işletmenin kasasına giren nakitlerin hangi amaçla alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir belge türüdür. Tahsil fişinde tutar kadar kasa hesabının borçlanması gerektiğinden bu fişte borçlu hesap sütünuna yer verilmez. Yalnız alacaklandırılacak hesap veya hesapların gösterilmesi için alacaklı hesap sütunu bulunur. TEDĐYE FĐŞĐ NEDĐR? Đşletmenin kasasından çıkan nakitlerin hangi amaçla ödendiğini ve bu ödeme karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren bir belge türüdür. Tediye fişinde kasa hesabı, tutar kadar alacaklandırılacağından fişte alacaklı hesap sütununa yer verilmez. Yalnız borçlandırılacak hesap veya hesapların gösterilmesi için borçlu hesap sütunu bulunur. MAHSUP FĐŞĐ NEDĐR? Tahsil ve tediye dışında kalan, diğer bir anlatımla kasa hesabıyla ilgili olmayan işlemlerin kaydedildiği bir belge türüdür. Kredili satışlar, kredili alışlar, çek/senet, banka işlemleri vb. Burada şu konuya dikkat etmek gerekir. Tahsil fişlerinde borç, tediye fişlerinde alacak sütunu yoktur. Örneğin; kapalı bir satış faturası kesilse dahi bu fatura üzerinde iskonto olduğunda, iskonto tutarı fiş üzerinde belirtilmek istenirse normalde kasa hesabı ile iskonto hesabı borç sütununa yazılması gerekir. Fakat tahsil fişi üzerinde sadece kasa hesabının karşı hesaplarının, yani alacaklı hesapların yazılması için sadece alacak sütunu vardır. Bu durumda programdan borç ve alacaklı hesapları ayrı ayrı tanımlayabildiğimiz mahsup fişinin kesilmesi gerekir. YEVMĐYE DEFTERĐ (GÜNLÜK DEFTER) NEDĐR? Yevmiye defteri, işlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Diğer bir adı günlük defterdir.

10 DEFTER-Đ KEBĐR (BÜYÜK DEFTER) NEDĐR? Defter-i kebir; yevmiye defterine geçirilmiş işlemleri buradan alarak sistematik bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve gruplandırılmış olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Diğer bir adı büyük defterdir. MUAVĐN DEFTER (YARDIMCI DEFTER) NEDĐR? Defter-i kebirdeki bir ana hesabın detaylarını göstermek amacıyla tutulan deftere muavin defter (yardımcı defter) denir. Örneğin Alıcılar hesabı altında açılan A firmasının hareketleri bu defterden takip edilir. MĐZAN NEDĐR? Mizan, yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere matematiksel açıdan doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan bir çizelgedir. Mizan, hesapların kontrol edilmesini sağlayan bir çizelge olmasının yanında, hesapların toplu olarak durumunu göstermesi nedeniyle önemli bir bilgi sağlama görevi de üstlenir. YAPILAN HAZIRLIKLAR ETA-MUHASEBE Programında çalışmaya başlamadan önce her mükellef için ayrı ayrı şirket açılması gereklidir. ŞĐRKET AÇMA ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ ANA MENÜ MUHASEBE ETA:MUHASEBE, MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ ŞĐRKET:MUHASEBE F1YARDIM F2ŞĐRKET SEÇĐMĐ F3ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEM. F4DOS ĐŞLEM. F5SERVĐS ĐŞLEM. Şirket tanımlaması ana menüde iken yapılır ve şu sıra takip edilir. F3-ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEMLERĐ F2-ŞĐRKET ĐŞLEMLERĐ

11 F2-ŞĐRKET AÇMA Bu işlemlerden sonra karşımıza aşağıdaki menü çıkar ve tanımlama işlemi bu menüden yapılır. ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ ŞĐRKET AÇMA ŞĐRKET KODU:DENEME ŞĐRKET KISA ĐSMĐ:DENEME FĐRMASI ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:DENEME FĐRMASI SAN.TĐC.LTD. [1] ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:ŞTĐ. [2] ŞĐRKET ADRESĐ:SAMANYOLU SOK.NO:81/A [1] ŞĐRKET ADRESĐ:ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL [2] DOSYALARIN BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ:DENEME\ SETUP TANIMLARININ BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ: ŞĐRKET ÖZEL KODU: F1YARDIM F2ŞĐRKET KAYDI F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC CAP Yukarıdaki tanımlar yapıldıktan sonra F2-ŞĐRKET KAYDI yapılır ve karşımıza aşağıdaki ekran gelir. ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! STOK [H][E/H] BÜTÇE [H][E/H] RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CARĐ [H][E/H] DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATURA [H][E/H] TAKSĐTLĐ [H][E/H] MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] MUHASEBE [E][E/H] ĐŞLETME [H][E/H] POS [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H] ÇEK/SENET [H][E/H] DEPO [H][E/H] ECZA-ITRĐ. [H][E/H] AĐDAT TAK. [H][E/H] ĐRSALĐYE [H][E/H] DOSYALAR [H][E/H] KAMBĐYO SE.[H][E/H] ADĐSYON [H][E/H] ĐMALAT [H][E/H] SĐPARĐŞ [H][E/H] KELĐME ĐŞL.[H][E/H] KREDĐLĐ S. [H][E/H] BORDRO [H][E/H] DEMĐRBAŞ [H][E/H] KUR TAKĐBĐ [H][E/H] KASA [H][E/H] KARTOTEKS [H][E/H] MÜSTAH.M. [H][E/H] SERVĐS [H][E/H] BANKA [H][E/H] MUHA.-II [H][E/H] TRANSFER [H][E/H] OTO-SATIŞ [H][E/H] F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC

12 Bu ekranda kullanılan program modülleri işaretlenir. Görüldüğü gibi MUHASEBE programının karşısına bu programı şeçtiğimizi belirten 'E' (Evet) ibaresi konulmuştur. Daha sonra F2-ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM denilir. Onay mesajı 'E' ile geçildikten sonra; ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ DENEME ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! ST R [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CA ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐLK YILI GĐRĐN! I [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATU V [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] MUHASE TARĐH:2000 [YYYY] S [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H] ÇEK/SEN. [H][E/H] AĐDAT TAK. [H][E/H] ĐRSALĐ+--F1YARDIM -+ ESC E.[H][E/H] ADĐSYON [H][E/H] ĐMALAT [H][E/H] SĐPARĐŞ [H][E/H] KELĐME ĐŞL.[H][E/H] KREDĐLĐ S. [H][E/H] BORDRO [H][E/H] DEMĐRBAŞ [H][E/H] KUR TAKĐBĐ [H][E/H] KASA [H][E/H] KARTOTEKS [H][E/H] MÜSTAH.M. [H][E/H] SERVĐS [H][E/H] BANKA [H][E/H] MUHA.-II [H][E/H] TRANSFER [H][E/H] OTO-SATIŞ [H][E/H] F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC Görüldüğü gibi çalışmak istediğimiz yıl sorusu gelir. Bu soruya uygun yanıt verilir ve onay sorusu 'E' ile geçildikten sonra; ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ DENEME ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! STOK [H][E/H] BÜTÇE [H][E/H] RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CARĐ [H][E/H] DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATURA [H][E/H] TAKSĐTLĐ [H][E/H] MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] H] H] YENĐ DOSYA AÇMA ĐŞLEMĐ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ H] KENDĐLĐĞĐNDEN AÇILMASINI ĐSTER MĐSĐNĐZ? H] H] H] EVET HAYIR ESC F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC

13 Görüldüğü gibi tekdüzen hesap planının kendiliğinden açılması için bir onay mesajı gelir. Bu mesaj 'E' ile geçilirse; ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ DENEME ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! STOK [H][E/H] BÜTÇE [H][E/H] RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CARĐ [H][E/H] DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATURA [H][E/H] TAKSĐTLĐ [H][E/H] MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] MUHASEBE [E][E/H] ĐŞLETME [H][E/H] POS [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H] ÇEK/SENET [ TAK. [H][E/H] ĐRSALĐYE [ SYON [H][E/H] ĐMALAT [ MALĐYET HESAPLARINDA KULLANILACAK GRUBU GĐRĐNĐZ! Đ S. [H][E/H] BORDRO [ KASA [H][E/H] KARTOTEKS [ MALĐYET HESAPLARI: [2/3][2:7A/3:7B] ANKA [H][E/H] MUHA.-II [ +--F1YARDIM -+ ESC F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC Yukarıda görüldüğü gibi maliyet hesaplarında kullanılacak grup sorusu gelir. Kullanacağımız hesap planı tipi 7A ise '2', 7B ise '3' seçeneği kullanılır. Bu soruda uygun olan cevap ile geçildikten sonra tekdüzen hesap planı otomatik olarak açılır ve şirket açma işlemi tamamlanmış olur. Şirket açma işlemi tamamlandıktan sonra sırası ile; 1.Şirket açma işlemi esnasında oluşturulan tek düzen hesap planına ilave olarak işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda muavin hesaplar açılır. (Sahife:7) 2.Kasa hesapları tanımlanır. (Sahife:11) 3.Açılış fişi düzenlenir. (Sahife:54) (Açılış fişi ileriki bir tarihte de düzenlenebilir.) 4.Muhasebe fişleri kesilir. (Sahife:17) Fiş giriş işlemlerinden önce fiş ve yevmiye numaralandırma işleminin ne şekilde yapılacağına karar verilmelidir. (Sahife:19 Fiş No) 5.Raporlar alınır. (Sahife:63) ETA-MUHASEBE Muhasebe programına girildiğinde karşımıza çalışmak istediğimiz ay ve yıl bilgilerini girebileceğimiz bir ekran gelir.

14 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MUHASEBE MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ AY VE YILI GĐRĐN! TARĐH:01/2000 [AA/YYYY] *+--F1YARDIM -+ ESC F5 Mizan nakli, şifre değişikliği. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM Default olarak sistem tarihi olan ay ve yıl bilgisi gelir. Farklı ay veya yıl içerisinde çalışılacaksa çalışılan ay ve yıl bilgileri yazıldıktan sonra muhasebe menüsüne ulaşılır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MUHASEBE MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME FĐRMASI *F1 YARDIM F2 HESAP PLANI F3 MUHASEBE FĐŞĐ F4 RAPORLAR F5 SERVĐS F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM Muhahasebenin hangi bölümünde çalışılacaksa bu menüden fonksiyon tuşları yardımı ile ya da yukarı aşağı ok tuşlarını kullanarak ilgili bölümün üzerinde Enter tuşuna basılarak çalışmak istenilen bölüme girilir. Şimdi bu bölümleri sırayla inceleyelim.

15 F2 HESAP PLANI Hesap Planı bölümünden; yeni hesap açma, eski hesap görüntüleme, silme veya değiştirme, kasa hesaplarını tanımlama, hesap listesi alma ve hesap aktarma işlemleri yapılır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME- *F1 YARDIM F2 YENĐ HESAP F3 ESKĐ HESAP F4 KASA HESABI F5 HESAP LĐSTESĐ F6 HESAP AKTARMA F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM F2-F2 F2-YENĐ HESAP : Bu bölümden yeni hesap tanımlama işlemi yapılır. Ana hesaplar daha önce şirket tanımlama işlemi yapılırken otomatik olarak açılmıştı. Bu bölümde bu hesaplara ilaveler ve ana hesapların altında muavin hesapları tanımlanır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK YENĐ HESAP DENEME HESAP PLANI ÇALIŞ.AY:01/2000 HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ:TÜRK TĐCARET BANKASI (ŞĐŞLĐ) [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: CAP F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F5MUAVĐN F6HESAP LĐSTESĐ F8DETAY BĐLGĐ ESC

16 Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi daha önceden var olan 102-Bankalar hesabının altına bir muavin hesap tanıtılmıştır. Đstenirse burada bulunan iki özel kod yardımıyla hesabın gruplaması yapılabilir. Eğer hesap aynı zamanda dövizli de takip edilecekse döviz ismi yazılmalıdır. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra açılan muavin hesap F2-KAYIT ile kaydedilir. Yukarıda verilen örnekte hesap iki seviyelidir. Daha alt seviyelerde söz konusuysa her seviye ayrı ayrı açılmalıdır. Örneğin : HESAP KODU : HESAP ĐSMĐ : AKBANK TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER yerine ilk önce HESAP KODU : HESAP ĐSMĐ : TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER daha sonra HESAP KODU : HESAP ĐSMĐ : AKBANK TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER şeklinde tanımlanmalıdır. F2-F3 F3-ESKĐ HESAP : Bu bölümde daha önce açılmış olan hesapların bilgilerinin değiştirilmesi, iptal edilmesi, hesabın detayının görüntülenmesi, hesabın muavin detayının görüntülenmesi işlemleri yapılabilir. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP PLANI HESAP ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN! HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ: [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC CAP

17 Bu bölümde hesap arama kıstasları girildiğinde F5-ARAMA ile kıstası girilen hesap karşımıza gelir ve F6-BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM ile seçim kabul edilir. * Eğer aranılan hesabın kıstasları tam olarak bilinmiyorsa ya da tamamı yazılmak istenmiyorsa bazı kısayolları kullanarak aranılan hesaba ulaşılabilir. Örneğin: HESAP ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN! HESAP KODU:6* HESAP ĐSMĐ:D* [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: Yukarıda görüldüğü gibi ön kıstaslar verilip F5-ARAMA yapıldığında aşağıdaki gibi hesap kodu 6 ile Hesap ismi ise D ile başlayan hesaplar her F5-ARAMA tuşuna basıldığında sırasıyla gelecektir. Bu kıstasların herhangi bir tanesinin yazılması da mümkündür. Bu durumda yalnızca kıstasa uyan hesaplar karşımıza gelecektir. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP HESAP ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN! HESAP KODU:602 HESAP ĐSMĐ:DĐĞER GELĐRLER [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: F1YARDIM F5ARAMAYA DEVAM F6BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM ESC HESAP KODU HESAP ĐSMĐ HESAP ARAMA K HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ: HESAP ĐSMĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: DÖVĐZ ĐSMĐ: +--ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN:*D * Aranan hesaba ulaşmanın diğer bir yolu ise F6-HESAP LĐSTESĐ'dir. Yukarıda görüldüğü gibi burada da kullanılan mantık hemen hemen aynıdır. F6 ile hesap listesi istendiğinde karşımıza çıkan ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN: bölümüne daha önce anlatıldığı gibi *D girilip Enter tuşuna basıldığında aşağıki gibi ismi D ile başlayan hesaplar gelir. Daha sonra ışıklı imleci yukarı aşağı ok tuşları ile istenilen hesabın üzerine getirerek Enter tuşuna basıldığında hesap seçilmiş olur.

18 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP KODU HESAP ĐSMĐ -+ *108 DĐĞER HAZIR DEĞERLER HESAP ARAMA K 118 DĐĞER MENKUL KIYMETLER 127 DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR HESAP KODU: 136 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR HESAP ĐSMĐ: 137 DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKON HESAP ĐSMĐ: 157 DĐĞER STOKLAR ÖZEL KOD: 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĐSĐ ÖZEL KOD: 192 DĐĞER KATMA DEĞER VERGĐSĐ DÖVĐZ ĐSMĐ: 198 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DÖNEN VARLIKLAR 199 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞ 236 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 237 DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKON 248 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR 249 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR KAR 255 DEMĐRBAŞLAR +--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC Hesap ismine göre arama yapmanın diğer bir yolu ise Hesap isminde geçen bir veya birkaç karaktere göre arama yapmaktır. Örneğin ismi içerisinde KATMA ifadesi geçen hesapların listelenmesi istenildiğinde ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN: Bölümüne aşağıda görüldüğü gibi *KATMA* yazılır; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP KODU HESAP ĐSMĐ -+ HESAP ARAMA K HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ: HESAP ĐSMĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: DÖVĐZ ĐSMĐ: +--ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN:*KATMA* F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC CAP Enter tuşuna basıldığında isminde KATMA ifadesi geçen bütün hesaplar listelenir; Eğer arama işlemi hesap kodu baz alınarak yapılacaksa ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN bölümüne yalnızca hesap kodu yazılarak aranılan hesaba ulaşılabilir. * Bu bölümlerde kullanılan mantık ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak olan tüm arama kıstaslarında aynıdır.

19 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP KODU HESAP ĐSMĐ DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĐSĐ HESAP ARAMA K 191 ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐS 192 DĐĞER KATMA DEĞER VERGĐSĐ HESAP KODU: *292 DĐĞER KATMA DEĞER VERGĐSĐ HESAP ĐSMĐ: HESAP ĐSMĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: DÖVĐZ ĐSMĐ: +--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC DĐKKAT : Eğer bir hesabın iptal edilmesi gerekiyorsa, iptal etmeden önce muhakkak hesabın daha önce çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Hesap daha önce çalıştı ise hesap iptal edilmemelidir. Aksi takdirde alınan raporlar doğru sonuç vermeyecektir. Mizanın tutmaması ise bunun bir sonucudur. Bu gibi durumlarda hesabın iptal edilmesi gerekiyorsa ilk önce hesap nakli ile başka bir hesaba nakil yapılmalı daha sonra hesap boşaltıldıktan sonra iptal edilmelidir. Hesap nakli ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır. F2-F4 F4-KASA HESABI : Kullanılan Kasa Hesapları bu bölümde tanımlanır. Default yazan bölüme merkez kasa tanımlanmalıdır. Buraya tanımlanan kasa hesapları tahsil ve tediye fişlerinde karşımıza çıkacaktır. Maksimum onbeş adet kasa tanımlanabilir. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME FĐRMASI KASA HESABI ÇALIŞ.AY:01/2000 KASA KOD VE HESAPLARINI TANIMLAYIN! KASA KODU HESAP KODU MERKEZ[1] MERKEZ [DEFAULT] [2] ĐST.ŞUBE [3] ĐZMĐR MRK [4] ĐZMĐR ŞUBE [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC CAP

20 F2-F5 F5-HESAP LĐSTESĐ : Bu menüye girildiğinde karşımıza şu ekran çıkar; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME *F1 YARDIM F2 HESAP LĐSTESĐ F3 ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐS. F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM F2-F5-F2 F2-HESAP LĐSTESĐ: Bu bölümden hesap listesi dökümü alınır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER HESAP KODU: HESAP KODU: HES.SEVĐYESĐ: HES.SEVĐYESĐ: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ ESC Karşımıza çıkan ekranda listeleme aralıkları isteğimiz doğrultusunda belirtildikten sonra (veya yukarıdaki gibi boş bırakılır) F2-LĐSTE tuşuna basılarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi hesap kodlarına göre sıralı hesap listesi alınır. Aynı liste F4-YAZDIRMA seçeneği ile yazıcıya döktürülebilir.

21 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 HESAP KODU HESAP ĐSMĐ Ö.K.1 Ö.K KASA ĐSTANBUL KASALARI MERKEZ KASASI ĐST.ŞUBE KASASI ĐZMĐR KASALARI ĐZMĐR MERKEZ KASASI ĐZMĐR ŞUBE KASASI 101 ALINAN ÇEKLER PORTFÖY CEKLERI YAPI KREDI BANK VERILEN CEKLER 102 BANKALAR 103 VERĐLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĐRLERĐ (-) 108 DĐĞER HAZIR DEĞERLER 110 HĐSSE SENETLERĐ 111 ÖZEL KESĐM TAHVĐL, SENET VE BONOLARI F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC CAP F2-F5-F3 F3-ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ: Bu ekrandan alfabetik sıralı olarak hesap listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER HESAP KODU: HESAP KODU: HES.SEVĐYESĐ: HES.SEVĐYESĐ: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ ESC Karşımıza çıkan ekranda listeleme aralıkları isteğimiz doğrultusunda belirtildikden sonra F2-LĐSTE tuşuna basılarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi hesap isimlerine göre sıralı hesap listesi alınır. Aynı liste F4-YAZDIRMA seçeneği ile yazıcıya döktürülebilir.

22 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 HESAP KODU HESAP ĐSMĐ Ö.K.1 Ö.K % 8 HES.KDV %15 hes kdv AHMET AHMET 121 ALACAK SENETLERĐ 221 ALACAK SENETLERĐ 122 ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) 222 ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) ALI KUL 120 ALICILAR 220 ALICILAR 326 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 426 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 349 ALINAN DĐĞER AVANSLAR 449 ALINAN DĐĞER AVANSLAR F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC F2-F6 F6-HESAP AKTARMA : Bu bölümde çalışılan şirkette bulunan hesap planının diğer şirketlere kopyalanması işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde aşağıda görüldüğü gibi hesap planının aktarılacağı Şirket Kodunun sorulduğu ekran gelir; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP AKTARMA ÇALIŞ.AY:01/2000 ŞĐRKET KODU: DOSYALAR BÖLÜMÜ: F1YARDIM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC CAP Bu ekranda F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu yardımıyla veya şirket kodu elle yazılarak hesap planının aktarılacağı şirket seçilir;

23 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP AKTARMA ÇALIŞ.AY:01/ Ş.KODU ŞĐRKET ĐSMĐ DENEME DENEME DENEME- DENEME FĐRMASI SAN.TĐC.LTD. ŞĐRKET KODU: *YENI YENĐ ŞĐRKET DOSYALAR BÖLÜMÜ: +--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC --+ F1YARDIM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC Hesap planının aktarılacağı şirket seçildikten sonra; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP AKTARMA ÇALIŞ.AY:01/2000 ŞĐRKET KODU:YENI DOSYALAR BÖLÜMÜ:YENI\ ŞĐRKET KISA ĐSMĐ:YENĐ ŞĐRKET ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:YENĐ ŞĐRKET [1] ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ: [2] ŞĐRKET ADRESĐ: [1] ŞĐRKET ADRESĐ: [2] F1YARDIM F2HESAP AKTARMA ĐŞLEMĐ F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC F2-HESAP AKTARMA ĐŞLEMĐ tuşuna basıldığında aktarma aralıklarının ve aktarma şeklinin sorulduğu ekran gelir; Aktarma aralıkları belirtildikten sonra (Örn; sadece alt hesapların aktarılması isteniyorsa 1.Değer, Hes.Seviyesi:2 olarak tanımlanır, 2.Değer Hes.Seviyesi: boş bırakılır) aktarma şekli belirtilir.

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların

Detaylı

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için

Detaylı

Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz.

Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Kasa ETA:KASA PROGRAMI Kasa modülü, Muhasebe modülü kullanılmayan, muhasebe işlemlerini dışarıya tutturan veya muhasebe modülü kullanan işletmelerin

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

MUHASEBE ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 59 ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır, bu hesaplarla ilgili

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Muhasebe III ETA:MUHASEBE III PROGRAMI MUHASEBE-III modülü ile Cari, Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu ve Çek/Senet modüllerinde oluşan hareketlerin

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Klasik Ticari Entegre Programı KDV Tevkifatına Tabi Satış ve Alış Đşlemlerde Stok Kartlarının Tanımı, Alış/Satış Faturalarını Düzenlenme Entegrasyon Parametrelerini Tanımlama Kılavuzu

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir.

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir. DÖVĐZLĐ ÇEKLER Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 16.06.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Ticari programlarda

Detaylı

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERS NOTLARI MUHASEBE MODÜLÜ (ETASQL)

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERS NOTLARI MUHASEBE MODÜLÜ (ETASQL) BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERS NOTLARI MUHASEBE MODÜLÜ (ETASQL) http://egitim-akademisi.blogspot.com Öğr. Gör. Aytekin KAYA 2012 1 Öğr. Gör. Aytekin KAYA (NSBMYO) MUHASEBE MODÜLÜ Öncelikle ETASQLSYS sistem

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini Açıklayan Kılavuz Uygulamanın Đçeriği: Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Genel PÜF NOKTALARI GENEL Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU Üniversitelerin Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimlerine ait hesapların,

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır. 16 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe MUHASEBEDE FĐŞ BĐRLEŞTĐRME Cari, Fatura, Çek/Senet, Kasa, Banka modüllerinde girilen evrakların muhasebe entegrasyonu

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ

BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 20.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Bilindiği gibi 01.01.2009 tarihinden itibaren

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

ETA : ENTEGRE V-7 ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAM MODÜLLERĐ KULLANIM KĐTABI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 20

ETA : ENTEGRE V-7 ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAM MODÜLLERĐ KULLANIM KĐTABI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 20 ETA : ENTEGRE V-7 ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAM MODÜLLERĐ KULLANIM KĐTABI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 20 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmiş

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI)

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI) ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI) HER BİR ABONE İÇİN CARİ HESAP TANIMLANIR. TANIMLANAN CARİ HESAPLARIN TİPİ ÜYE OLMALIDIR. ABONE CARİ HESAP KARTI ÜZERİNDE GEREKLİ BİLGİLER DOLDURULUR. ÖZELLİKLE ABONENİN ( M2)

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZOR UNLU BES İŞLEMLERİ KULALNICI KILAVUZU Zorunlu BES Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu BES Bilgi

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2016 - TRABZON SLAYT 2 Firma İçin Açılış Fişinin Düzenlenmesi

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

ETA : ENTEGRE V-7 ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAM MODÜLLERĐ KULLANIM KĐTABI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 17

ETA : ENTEGRE V-7 ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAM MODÜLLERĐ KULLANIM KĐTABI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 17 ETA : ENTEGRE V-7 ENTEGRE TĐCARĐ PROGRAM MODÜLLERĐ KULLANIM KĐTABI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 17 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmiş

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

NetPos ver:4.0 Yenilikleri

NetPos ver:4.0 Yenilikleri NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış

Detaylı

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI 17 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Genel BĐLGĐSAYAR DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ve INSTALL ĐŞLEMĐ ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı BA VE BS FORMLARININ HESAPLANMASINDA ALTERNATİF YÖNTEM Ba ve Bs Formlarının hesaplanmasında kullanılan KDV siz Tutar yöntemine alternatif

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

ETA Versiyon 7 üzerinden USB portlu yazıcılardan barkod etiketi yazdırılabilirsiniz.

ETA Versiyon 7 üzerinden USB portlu yazıcılardan barkod etiketi yazdırılabilirsiniz. 14 Aralık 2009 Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Stok USB YAZICIDAN BARKOD ETĐKETĐ YAZDIRMA ETA Versiyon 7 üzerinden USB portlu yazıcılardan barkod etiketi yazdırılabilirsiniz. Nasıl

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı : Cari hesap, Kasa, Banka, Vergi, Hizmet, Stok, Döviz, Çek&Senet Master Tanımlarında kullanılan kod listesi ekran yapıları temel olarak aynı olmasına rağmen aşağıda kırmızı belirteçle gösterildiği gibi

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar... İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...2 1.1.1. Logo da Banka Hesapları...2 1.1.2. Excel Ayarları

Detaylı