KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT"

Transkript

1

2 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup, satın alındığında müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve donanım haricinde çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, ETA'nın devir prosedürüne uyulmaksızın üçüncü şahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir koşulda satılamaz. ETA Bilgisayar'ın bu konuda yazılı izni olmaksızın ve kaynak belirtmeden, bu kitabın herhangi bir bölümü, herhangi bir amaçla, çoğaltılamaz; herhangi bir biçimde, fotokopi ve kaydetme de dahil olmak üzere elektronik ya da mekanik herhangi bir yöntemle başka bir ortama aktarılamaz. ETA Bilgisayar Yayınları Dizisi No: 12 Copyright 2006, 2005, 2004, 2002, 1997 ETA Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır. 7. Sürüm Birinci Basım : Mayıs 2006, Đstanbul PC-DOS, MS-DOS, IBM-PC, Novell Network, Windows 95 / 98 / NT / XP, tescilli markalardır. Metin : Dokümantasyon Bölümü Sayfa Tasarımı : Sevdi Küley Dizgi : Nilsu Matbaacılık Baskı / Cilt : Nilsu Matbaacılık

3 KULLANIM HAKKI Bu Kullanım EI Kitabı ve yanında verilen Bilgisayar Yazılım Paketinin kullanım hakkı sadece firmasına Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup satın alındığında müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve donanım haricinde çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, ETA'nın devir prosedürüne uyulmaksızın üçüncü şahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir koşulda satılamaz. Söz konusu Bilgisayar Yazılım Paketi ve Dokümantasyonun farklı donanımlarda kullanım, versiyon ve işletim sisteminin değiştirilmesi ETA BĐLGĐSAYAR SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.'nin yazılı iznine ve uygun göreceği ticari şartlara bağlıdır. Kullanıcı firma teslim aldığı programları korumak ve her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksinin tespiti halinde Borçlar Yasası 41. Madde ve devamı, Türk Ticaret Yasası 58. Madde ve devamı, Telif Hakları 5846 sayılı ve 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre ETA BĐLGĐSAYAR SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. gerekli kanuni işleme başvuracaktır.

4 KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT ETA BĐLGĐSAYAR Ticari Programları, uzun yılların çabaları neticesinde geliştirilmiş, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan, hatalardan teknolojik imkanlar nispetinde arındırılmış bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara rağmen son derece nazik bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, harici etkenlerden (toz, nem, sarsıntı, vs.), donanımla ilgili kusurlardan (üretim hatası, zamanla oluşabilecek elektronik ve medya hataları, arızalı kayıt ortamları, disk, disket vs., yazıcı bağlantılarında oluşabilecek arızalar) ve yazılımla ilgili hatalardan (işletim sistemi hataları, programların kendisinden kaynaklanabilecek hatalar) dolayı düşük ihtimalle de olsa sonuç hatalarının oluşması imkan dahilinde bulunmaktadır. Yukarıda izah edildiği gibi çok muhtelif sebeplerden dolayı oluşabilecek bu kabil hatalar kimi zaman uyarısız oluşabilmekte ve kuilanıcı bihaber çalışmasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari Sistemin sağlıklı çalışması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluğu altında bulunmaktadır. ETA Bilgisayar Ltd., ETA Bilgisayar Ticari Programları'nın kullanımı neticesinde oluşabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı doğrudan veya dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı, kullanıma başlarken bu tür zarar ve ziyanın tazmin edilmesi için herhangi bir hukuki hak talep etmeyeceğini açık olarak kabul etmiş bulunmaktadır.

5 GEREKLĐ SĐSTEM KONFĐGÜRASYONU ETA Bilgisayar Ticari Entegre Programları MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Novell-Network, Windows NT, QA-Link vb. işletim sistemlerine sahip, günün koşullarına uygun bellek ve Hard-Disk birimi ile teçhiz edilmiş IBM- IBM uyumlu bilgisayar konfigürasyonlarında çalışmak üzere hazırlanmıştır. Kullanılacak DOS Versiyonu en az 6.0 ve üzeri olmalıdır. Arzu edildiğinde çokkullanıcılı sistem üzerinde ürünlerin yüklenmesi, çalıştırılması sağlanılarak teslim edilir. MS-DOS, Novell-Network, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT tescilli markalardır. Bu kitaptaki uygulamalar genel anlamda muhasebe örnekleriyle açıklanmakla beraber, kullanılan örnek ekranlar ETA Versiyon 7'yi temel almaktadır.

6 DĐKKAT ÖNEMLĐ NOT! BĐLGĐSAYARDA KESĐNLĐKLE YEDEK ALINMADAN ÇALIŞILMAMALIDIR. KISA ARALIKLARLA YEDEK ALINMAYAN BĐR MAKĐNADA PROGRAMINIZ HER NE KADAR %100 GÜVENLĐ OLSA DA HER AN BĐR DONANIM ARlZASI OLUŞABĐLĐR VEYA EHLĐYETSĐZ BĐR KĐŞĐ SORUMLULAR FARKETMEDEN SĐSTEMĐN BAŞINA GEÇEREK ZARARLI BĐR KOMUT VEREBĐLĐR VE UZUN MESAĐ SAATLERĐ VERĐLEREK YÜKLENEN BĐLGĐLERĐNĐZ ANSIZIN VE ĐKAZ VERĐLMEDEN TÜMÜYLE KAYBOLABĐLĐR. BU SEBEPTEN DOLAYI HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÜZENLĐ YEDEK ALINMALI, ŞU VEYA BU SEBEPTEN DOLAYI YEDEKLEME YAPILAMIYORSA (DĐSKET BULUNMAMASI VS. GĐBĐ BĐR SEBEPTEN DOLAYI) KESĐNLĐKLE ÇALIŞMA YAPILMAMALIDIR. ETA BĐLGĐSAYAR LTD. DÜZENLĐ YEDEKLEME YAPILAMAYAN BĐR SĐSTEMDE BĐLGĐ KAYBINDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK VE BU SEBEPTEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. YUKARIDAKĐ UYARILARA ĐLAVETEN ÖZELLIKLE SON ZAMANLARDA YAYGINLAŞAN BĐLGĐSAYAR VĐRÜSLERĐNE VE SAĐR PROBLEMLERE KARŞI ŞU KURALLARA KESĐNLĐKLE UYUNUZ; 1- Virüs tehlikesine karşı sisteminize ETA Programları haricinde rastgele sağdan soldan kopyalanmış programlar, özellikle oyun programları kesinlikle yüklemeyin. Bazı yazılımevlerinin verdikleri disketlerde dahi virüslere rastlanabilmektedir! 2- Sisteminizde oyun programı çalıştırmayın, sisteminizi eğlence için riske atmayın. 3- Sisteminizin başına ETA Personeli veya kendi operatörleriniz haricinde her ne sebeple olursa olsun sair kişileri KESĐNLĐKLE oturtmayın. Bilhassa bilgisayardan anladığını zanneden ve iddia eden kişiler aylar boyu emek verilen bilgilere zarar verebilmekte, tamamen silebilmekte ve hatta bilgisayarınıza zarar verebilmektedirler. Bu tür müdahaleler sonucunda oluşan zarardan ETA sorumlu tutulamayacağı gibi ETA Personelinin çalışma mesaisinin karşılığı fatura edilerek tarafınızdan talep edilecektir. 4- Altın Kural olarak BĐLGĐSAYARINIZA YABANCI DĐSKET TAKMAYIN/TAKTIRMAYIN, BĐLGĐSAYARINIZA ETA PERSONELĐ HARĐCĐNDEKĐ YABANCILARA EL SÜRDÜRMEYĐN!

7 ETA BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARIYLA MUHASEBE UYGULAMALARI ETA BĐLGĐSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 26

8 MUHASEBE NEDĐR? Muhasebe bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişiklik oluşturan mali nitelikli ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunmaktır. Bu Tanımda Bilgisayarla Muhasebe; Bir işletmenin evrak ve belgelerinin hazırlanmış olan hesap planı ile muhasebe ilke ve kurallarına göre muhasebe fişlerinin kaydedilmesi işlemidir. Doğru muhasebe fişi kaydı yapıldıktan sonra bilgisayar; yevmiye, kebir, muavin, kasa defteri, mizan, bilanço ve gelir tablolarını istenilen detay ve şekilde raporlamaktadır. Bilgisayar muhasebe öğretmez, muhasebe kurallarına göre kaydedilen fiş bilgilerini sınıflandırarak istenilen raporların doğru alınmasını sağlar. BĐLANÇO NEDĐR? Bilanço; bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren bir mali tablodur. Bilanço, bir işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösterdiğine göre; bilançoda yer alan varlık ve kaynakların birbirine eşit olması gerekir. Eşitlik aşağıdaki gibi gösterilir. VARLIKLAR = KAYNAKLAR Varlıklar; mevcutlar ve alacaklardan, kaynaklar ise sermaye ve borçlardan oluşur. Buna göre yukarıdaki eşitlik şu şekilde ifade edilir. Mevcutlar + Alacaklar = Sermaye + Borçlar VARLIKLAR = KAYNAKLAR (aktif) (pasif) HESAP PLANI NEDĐR? Bir faaliyet dönemi içerisinde yapılan ve büyük bir yoğunluk teşkil eden işlemleri bilançolarla izlemek ve her işlemden sonra tekrar tekrar bilanço düzenlemek hemen hemen olanaksızdır, düzenlense bile büyük zaman kayıplarına neden olacaktır. Bilançonun içeriğini oluşturan öğeleri özelliklerine ve konularına göre gruplamak ve bunlarda meydana gelen artış ve azalışları ayrı ayrı tablolarla izlemek, yukarıda belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracaktır. Bilançonun içeriğini oluşturan her bir öğeyi dönem içindeki işlemler nedeni ile meydana gelen artış ve azalışların kaydedileceği çizelgeye HESAP denir. Örneğin para hareketleri Kasa Hesabında veya banka hareketleri Bankalar Hesabında izlenir. Đşletme kullanacağı hesapları önceden belirleyerek bir liste yapar. Bu liste hazırlanırken belli grup ve sıra halinde sıralanır. Belli bir grup ve sıra

9 halinde sistematik bir şekilde hazırlanan bu listeye HESAP PLANI denir. Uygulama örnekleri bölümünde küçük ölçekli ticari işletmeler için bir hesap planı verilmiştir. GELĐR TABLOSU NEDĐR? Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirler ile aynı döneme ait bütün maliyet giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını belirli bir şekilde gruplandırarak gösteren finansal tablodur. MUHASEBE FĐŞLERĐ NEDĐR? TAHSĐL FĐŞĐ NEDĐR? Bir işletmenin kasasına giren nakitlerin hangi amaçla alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir belge türüdür. Tahsil fişinde tutar kadar kasa hesabının borçlanması gerektiğinden bu fişte borçlu hesap sütünuna yer verilmez. Yalnız alacaklandırılacak hesap veya hesapların gösterilmesi için alacaklı hesap sütunu bulunur. TEDĐYE FĐŞĐ NEDĐR? Đşletmenin kasasından çıkan nakitlerin hangi amaçla ödendiğini ve bu ödeme karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren bir belge türüdür. Tediye fişinde kasa hesabı, tutar kadar alacaklandırılacağından fişte alacaklı hesap sütununa yer verilmez. Yalnız borçlandırılacak hesap veya hesapların gösterilmesi için borçlu hesap sütunu bulunur. MAHSUP FĐŞĐ NEDĐR? Tahsil ve tediye dışında kalan, diğer bir anlatımla kasa hesabıyla ilgili olmayan işlemlerin kaydedildiği bir belge türüdür. Kredili satışlar, kredili alışlar, çek/senet, banka işlemleri vb. Burada şu konuya dikkat etmek gerekir. Tahsil fişlerinde borç, tediye fişlerinde alacak sütunu yoktur. Örneğin; kapalı bir satış faturası kesilse dahi bu fatura üzerinde iskonto olduğunda, iskonto tutarı fiş üzerinde belirtilmek istenirse normalde kasa hesabı ile iskonto hesabı borç sütununa yazılması gerekir. Fakat tahsil fişi üzerinde sadece kasa hesabının karşı hesaplarının, yani alacaklı hesapların yazılması için sadece alacak sütunu vardır. Bu durumda programdan borç ve alacaklı hesapları ayrı ayrı tanımlayabildiğimiz mahsup fişinin kesilmesi gerekir. YEVMĐYE DEFTERĐ (GÜNLÜK DEFTER) NEDĐR? Yevmiye defteri, işlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Diğer bir adı günlük defterdir.

10 DEFTER-Đ KEBĐR (BÜYÜK DEFTER) NEDĐR? Defter-i kebir; yevmiye defterine geçirilmiş işlemleri buradan alarak sistematik bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve gruplandırılmış olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Diğer bir adı büyük defterdir. MUAVĐN DEFTER (YARDIMCI DEFTER) NEDĐR? Defter-i kebirdeki bir ana hesabın detaylarını göstermek amacıyla tutulan deftere muavin defter (yardımcı defter) denir. Örneğin Alıcılar hesabı altında açılan A firmasının hareketleri bu defterden takip edilir. MĐZAN NEDĐR? Mizan, yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen işlemlerin defter-i kebire ve yardımcı defterlere matematiksel açıdan doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan bir çizelgedir. Mizan, hesapların kontrol edilmesini sağlayan bir çizelge olmasının yanında, hesapların toplu olarak durumunu göstermesi nedeniyle önemli bir bilgi sağlama görevi de üstlenir. YAPILAN HAZIRLIKLAR ETA-MUHASEBE Programında çalışmaya başlamadan önce her mükellef için ayrı ayrı şirket açılması gereklidir. ŞĐRKET AÇMA ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ ANA MENÜ MUHASEBE ETA:MUHASEBE, MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ ŞĐRKET:MUHASEBE F1YARDIM F2ŞĐRKET SEÇĐMĐ F3ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEM. F4DOS ĐŞLEM. F5SERVĐS ĐŞLEM. Şirket tanımlaması ana menüde iken yapılır ve şu sıra takip edilir. F3-ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEMLERĐ F2-ŞĐRKET ĐŞLEMLERĐ

11 F2-ŞĐRKET AÇMA Bu işlemlerden sonra karşımıza aşağıdaki menü çıkar ve tanımlama işlemi bu menüden yapılır. ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ ŞĐRKET AÇMA ŞĐRKET KODU:DENEME ŞĐRKET KISA ĐSMĐ:DENEME FĐRMASI ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:DENEME FĐRMASI SAN.TĐC.LTD. [1] ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:ŞTĐ. [2] ŞĐRKET ADRESĐ:SAMANYOLU SOK.NO:81/A [1] ŞĐRKET ADRESĐ:ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL [2] DOSYALARIN BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ:DENEME\ SETUP TANIMLARININ BULUNDUĞU DĐSK BÖLÜMÜ: ŞĐRKET ÖZEL KODU: F1YARDIM F2ŞĐRKET KAYDI F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC CAP Yukarıdaki tanımlar yapıldıktan sonra F2-ŞĐRKET KAYDI yapılır ve karşımıza aşağıdaki ekran gelir. ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! STOK [H][E/H] BÜTÇE [H][E/H] RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CARĐ [H][E/H] DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATURA [H][E/H] TAKSĐTLĐ [H][E/H] MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] MUHASEBE [E][E/H] ĐŞLETME [H][E/H] POS [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H] ÇEK/SENET [H][E/H] DEPO [H][E/H] ECZA-ITRĐ. [H][E/H] AĐDAT TAK. [H][E/H] ĐRSALĐYE [H][E/H] DOSYALAR [H][E/H] KAMBĐYO SE.[H][E/H] ADĐSYON [H][E/H] ĐMALAT [H][E/H] SĐPARĐŞ [H][E/H] KELĐME ĐŞL.[H][E/H] KREDĐLĐ S. [H][E/H] BORDRO [H][E/H] DEMĐRBAŞ [H][E/H] KUR TAKĐBĐ [H][E/H] KASA [H][E/H] KARTOTEKS [H][E/H] MÜSTAH.M. [H][E/H] SERVĐS [H][E/H] BANKA [H][E/H] MUHA.-II [H][E/H] TRANSFER [H][E/H] OTO-SATIŞ [H][E/H] F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC

12 Bu ekranda kullanılan program modülleri işaretlenir. Görüldüğü gibi MUHASEBE programının karşısına bu programı şeçtiğimizi belirten 'E' (Evet) ibaresi konulmuştur. Daha sonra F2-ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM denilir. Onay mesajı 'E' ile geçildikten sonra; ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ DENEME ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! ST R [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CA ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐLK YILI GĐRĐN! I [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATU V [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] MUHASE TARĐH:2000 [YYYY] S [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H] ÇEK/SEN. [H][E/H] AĐDAT TAK. [H][E/H] ĐRSALĐ+--F1YARDIM -+ ESC E.[H][E/H] ADĐSYON [H][E/H] ĐMALAT [H][E/H] SĐPARĐŞ [H][E/H] KELĐME ĐŞL.[H][E/H] KREDĐLĐ S. [H][E/H] BORDRO [H][E/H] DEMĐRBAŞ [H][E/H] KUR TAKĐBĐ [H][E/H] KASA [H][E/H] KARTOTEKS [H][E/H] MÜSTAH.M. [H][E/H] SERVĐS [H][E/H] BANKA [H][E/H] MUHA.-II [H][E/H] TRANSFER [H][E/H] OTO-SATIŞ [H][E/H] F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC Görüldüğü gibi çalışmak istediğimiz yıl sorusu gelir. Bu soruya uygun yanıt verilir ve onay sorusu 'E' ile geçildikten sonra; ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ DENEME ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! STOK [H][E/H] BÜTÇE [H][E/H] RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CARĐ [H][E/H] DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATURA [H][E/H] TAKSĐTLĐ [H][E/H] MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] H] H] YENĐ DOSYA AÇMA ĐŞLEMĐ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ H] KENDĐLĐĞĐNDEN AÇILMASINI ĐSTER MĐSĐNĐZ? H] H] H] EVET HAYIR ESC F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC

13 Görüldüğü gibi tekdüzen hesap planının kendiliğinden açılması için bir onay mesajı gelir. Bu mesaj 'E' ile geçilirse; ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MENÜ DENEME ŞĐRKET AÇMA BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN! STOK [H][E/H] BÜTÇE [H][E/H] RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H] CARĐ [H][E/H] DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H] FATURA [H][E/H] TAKSĐTLĐ [H][E/H] MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H] MUHASEBE [E][E/H] ĐŞLETME [H][E/H] POS [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H] ÇEK/SENET [ TAK. [H][E/H] ĐRSALĐYE [ SYON [H][E/H] ĐMALAT [ MALĐYET HESAPLARINDA KULLANILACAK GRUBU GĐRĐNĐZ! Đ S. [H][E/H] BORDRO [ KASA [H][E/H] KARTOTEKS [ MALĐYET HESAPLARI: [2/3][2:7A/3:7B] ANKA [H][E/H] MUHA.-II [ +--F1YARDIM -+ ESC F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC Yukarıda görüldüğü gibi maliyet hesaplarında kullanılacak grup sorusu gelir. Kullanacağımız hesap planı tipi 7A ise '2', 7B ise '3' seçeneği kullanılır. Bu soruda uygun olan cevap ile geçildikten sonra tekdüzen hesap planı otomatik olarak açılır ve şirket açma işlemi tamamlanmış olur. Şirket açma işlemi tamamlandıktan sonra sırası ile; 1.Şirket açma işlemi esnasında oluşturulan tek düzen hesap planına ilave olarak işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda muavin hesaplar açılır. (Sahife:7) 2.Kasa hesapları tanımlanır. (Sahife:11) 3.Açılış fişi düzenlenir. (Sahife:54) (Açılış fişi ileriki bir tarihte de düzenlenebilir.) 4.Muhasebe fişleri kesilir. (Sahife:17) Fiş giriş işlemlerinden önce fiş ve yevmiye numaralandırma işleminin ne şekilde yapılacağına karar verilmelidir. (Sahife:19 Fiş No) 5.Raporlar alınır. (Sahife:63) ETA-MUHASEBE Muhasebe programına girildiğinde karşımıza çalışmak istediğimiz ay ve yıl bilgilerini girebileceğimiz bir ekran gelir.

14 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MUHASEBE MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ AY VE YILI GĐRĐN! TARĐH:01/2000 [AA/YYYY] *+--F1YARDIM -+ ESC F5 Mizan nakli, şifre değişikliği. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM Default olarak sistem tarihi olan ay ve yıl bilgisi gelir. Farklı ay veya yıl içerisinde çalışılacaksa çalışılan ay ve yıl bilgileri yazıldıktan sonra muhasebe menüsüne ulaşılır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK MUHASEBE MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME FĐRMASI *F1 YARDIM F2 HESAP PLANI F3 MUHASEBE FĐŞĐ F4 RAPORLAR F5 SERVĐS F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM Muhahasebenin hangi bölümünde çalışılacaksa bu menüden fonksiyon tuşları yardımı ile ya da yukarı aşağı ok tuşlarını kullanarak ilgili bölümün üzerinde Enter tuşuna basılarak çalışmak istenilen bölüme girilir. Şimdi bu bölümleri sırayla inceleyelim.

15 F2 HESAP PLANI Hesap Planı bölümünden; yeni hesap açma, eski hesap görüntüleme, silme veya değiştirme, kasa hesaplarını tanımlama, hesap listesi alma ve hesap aktarma işlemleri yapılır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME- *F1 YARDIM F2 YENĐ HESAP F3 ESKĐ HESAP F4 KASA HESABI F5 HESAP LĐSTESĐ F6 HESAP AKTARMA F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM F2-F2 F2-YENĐ HESAP : Bu bölümden yeni hesap tanımlama işlemi yapılır. Ana hesaplar daha önce şirket tanımlama işlemi yapılırken otomatik olarak açılmıştı. Bu bölümde bu hesaplara ilaveler ve ana hesapların altında muavin hesapları tanımlanır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK YENĐ HESAP DENEME HESAP PLANI ÇALIŞ.AY:01/2000 HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ:TÜRK TĐCARET BANKASI (ŞĐŞLĐ) [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: CAP F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F5MUAVĐN F6HESAP LĐSTESĐ F8DETAY BĐLGĐ ESC

16 Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi daha önceden var olan 102-Bankalar hesabının altına bir muavin hesap tanıtılmıştır. Đstenirse burada bulunan iki özel kod yardımıyla hesabın gruplaması yapılabilir. Eğer hesap aynı zamanda dövizli de takip edilecekse döviz ismi yazılmalıdır. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra açılan muavin hesap F2-KAYIT ile kaydedilir. Yukarıda verilen örnekte hesap iki seviyelidir. Daha alt seviyelerde söz konusuysa her seviye ayrı ayrı açılmalıdır. Örneğin : HESAP KODU : HESAP ĐSMĐ : AKBANK TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER yerine ilk önce HESAP KODU : HESAP ĐSMĐ : TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER daha sonra HESAP KODU : HESAP ĐSMĐ : AKBANK TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER şeklinde tanımlanmalıdır. F2-F3 F3-ESKĐ HESAP : Bu bölümde daha önce açılmış olan hesapların bilgilerinin değiştirilmesi, iptal edilmesi, hesabın detayının görüntülenmesi, hesabın muavin detayının görüntülenmesi işlemleri yapılabilir. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP PLANI HESAP ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN! HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ: [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC CAP

17 Bu bölümde hesap arama kıstasları girildiğinde F5-ARAMA ile kıstası girilen hesap karşımıza gelir ve F6-BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM ile seçim kabul edilir. * Eğer aranılan hesabın kıstasları tam olarak bilinmiyorsa ya da tamamı yazılmak istenmiyorsa bazı kısayolları kullanarak aranılan hesaba ulaşılabilir. Örneğin: HESAP ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN! HESAP KODU:6* HESAP ĐSMĐ:D* [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: Yukarıda görüldüğü gibi ön kıstaslar verilip F5-ARAMA yapıldığında aşağıdaki gibi hesap kodu 6 ile Hesap ismi ise D ile başlayan hesaplar her F5-ARAMA tuşuna basıldığında sırasıyla gelecektir. Bu kıstasların herhangi bir tanesinin yazılması da mümkündür. Bu durumda yalnızca kıstasa uyan hesaplar karşımıza gelecektir. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP HESAP ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN! HESAP KODU:602 HESAP ĐSMĐ:DĐĞER GELĐRLER [1] HESAP ĐSMĐ: [2] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] DÖVĐZ ĐSMĐ: F1YARDIM F5ARAMAYA DEVAM F6BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM ESC HESAP KODU HESAP ĐSMĐ HESAP ARAMA K HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ: HESAP ĐSMĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: DÖVĐZ ĐSMĐ: +--ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN:*D * Aranan hesaba ulaşmanın diğer bir yolu ise F6-HESAP LĐSTESĐ'dir. Yukarıda görüldüğü gibi burada da kullanılan mantık hemen hemen aynıdır. F6 ile hesap listesi istendiğinde karşımıza çıkan ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN: bölümüne daha önce anlatıldığı gibi *D girilip Enter tuşuna basıldığında aşağıki gibi ismi D ile başlayan hesaplar gelir. Daha sonra ışıklı imleci yukarı aşağı ok tuşları ile istenilen hesabın üzerine getirerek Enter tuşuna basıldığında hesap seçilmiş olur.

18 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP KODU HESAP ĐSMĐ -+ *108 DĐĞER HAZIR DEĞERLER HESAP ARAMA K 118 DĐĞER MENKUL KIYMETLER 127 DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR HESAP KODU: 136 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR HESAP ĐSMĐ: 137 DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKON HESAP ĐSMĐ: 157 DĐĞER STOKLAR ÖZEL KOD: 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĐSĐ ÖZEL KOD: 192 DĐĞER KATMA DEĞER VERGĐSĐ DÖVĐZ ĐSMĐ: 198 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DÖNEN VARLIKLAR 199 DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞ 236 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR 237 DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKON 248 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR 249 DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR KAR 255 DEMĐRBAŞLAR +--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC Hesap ismine göre arama yapmanın diğer bir yolu ise Hesap isminde geçen bir veya birkaç karaktere göre arama yapmaktır. Örneğin ismi içerisinde KATMA ifadesi geçen hesapların listelenmesi istenildiğinde ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN: Bölümüne aşağıda görüldüğü gibi *KATMA* yazılır; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP KODU HESAP ĐSMĐ -+ HESAP ARAMA K HESAP KODU: HESAP ĐSMĐ: HESAP ĐSMĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: DÖVĐZ ĐSMĐ: +--ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN:*KATMA* F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC CAP Enter tuşuna basıldığında isminde KATMA ifadesi geçen bütün hesaplar listelenir; Eğer arama işlemi hesap kodu baz alınarak yapılacaksa ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN bölümüne yalnızca hesap kodu yazılarak aranılan hesaba ulaşılabilir. * Bu bölümlerde kullanılan mantık ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak olan tüm arama kıstaslarında aynıdır.

19 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK ESKĐ HESAP DENEME HESAP KODU HESAP ĐSMĐ DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĐSĐ HESAP ARAMA K 191 ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐS 192 DĐĞER KATMA DEĞER VERGĐSĐ HESAP KODU: *292 DĐĞER KATMA DEĞER VERGĐSĐ HESAP ĐSMĐ: HESAP ĐSMĐ: ÖZEL KOD: ÖZEL KOD: DÖVĐZ ĐSMĐ: +--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC DĐKKAT : Eğer bir hesabın iptal edilmesi gerekiyorsa, iptal etmeden önce muhakkak hesabın daha önce çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Hesap daha önce çalıştı ise hesap iptal edilmemelidir. Aksi takdirde alınan raporlar doğru sonuç vermeyecektir. Mizanın tutmaması ise bunun bir sonucudur. Bu gibi durumlarda hesabın iptal edilmesi gerekiyorsa ilk önce hesap nakli ile başka bir hesaba nakil yapılmalı daha sonra hesap boşaltıldıktan sonra iptal edilmelidir. Hesap nakli ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır. F2-F4 F4-KASA HESABI : Kullanılan Kasa Hesapları bu bölümde tanımlanır. Default yazan bölüme merkez kasa tanımlanmalıdır. Buraya tanımlanan kasa hesapları tahsil ve tediye fişlerinde karşımıza çıkacaktır. Maksimum onbeş adet kasa tanımlanabilir. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME FĐRMASI KASA HESABI ÇALIŞ.AY:01/2000 KASA KOD VE HESAPLARINI TANIMLAYIN! KASA KODU HESAP KODU MERKEZ[1] MERKEZ [DEFAULT] [2] ĐST.ŞUBE [3] ĐZMĐR MRK [4] ĐZMĐR ŞUBE [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC CAP

20 F2-F5 F5-HESAP LĐSTESĐ : Bu menüye girildiğinde karşımıza şu ekran çıkar; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir. ETA BILGISAYAR DENEME *F1 YARDIM F2 HESAP LĐSTESĐ F3 ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐS. F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır. &F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM F2-F5-F2 F2-HESAP LĐSTESĐ: Bu bölümden hesap listesi dökümü alınır. ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER HESAP KODU: HESAP KODU: HES.SEVĐYESĐ: HES.SEVĐYESĐ: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ ESC Karşımıza çıkan ekranda listeleme aralıkları isteğimiz doğrultusunda belirtildikten sonra (veya yukarıdaki gibi boş bırakılır) F2-LĐSTE tuşuna basılarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi hesap kodlarına göre sıralı hesap listesi alınır. Aynı liste F4-YAZDIRMA seçeneği ile yazıcıya döktürülebilir.

21 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 HESAP KODU HESAP ĐSMĐ Ö.K.1 Ö.K KASA ĐSTANBUL KASALARI MERKEZ KASASI ĐST.ŞUBE KASASI ĐZMĐR KASALARI ĐZMĐR MERKEZ KASASI ĐZMĐR ŞUBE KASASI 101 ALINAN ÇEKLER PORTFÖY CEKLERI YAPI KREDI BANK VERILEN CEKLER 102 BANKALAR 103 VERĐLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĐRLERĐ (-) 108 DĐĞER HAZIR DEĞERLER 110 HĐSSE SENETLERĐ 111 ÖZEL KESĐM TAHVĐL, SENET VE BONOLARI F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC CAP F2-F5-F3 F3-ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ: Bu ekrandan alfabetik sıralı olarak hesap listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN! 1.DEĞER 2.DEĞER HESAP KODU: HESAP KODU: HES.SEVĐYESĐ: HES.SEVĐYESĐ: ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2] F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ ESC Karşımıza çıkan ekranda listeleme aralıkları isteğimiz doğrultusunda belirtildikden sonra F2-LĐSTE tuşuna basılarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi hesap isimlerine göre sıralı hesap listesi alınır. Aynı liste F4-YAZDIRMA seçeneği ile yazıcıya döktürülebilir.

22 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ ÇALIŞ.AY:01/2000 HESAP KODU HESAP ĐSMĐ Ö.K.1 Ö.K % 8 HES.KDV %15 hes kdv AHMET AHMET 121 ALACAK SENETLERĐ 221 ALACAK SENETLERĐ 122 ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) 222 ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-) ALI KUL 120 ALICILAR 220 ALICILAR 326 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 426 ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR 349 ALINAN DĐĞER AVANSLAR 449 ALINAN DĐĞER AVANSLAR F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC F2-F6 F6-HESAP AKTARMA : Bu bölümde çalışılan şirkette bulunan hesap planının diğer şirketlere kopyalanması işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde aşağıda görüldüğü gibi hesap planının aktarılacağı Şirket Kodunun sorulduğu ekran gelir; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP AKTARMA ÇALIŞ.AY:01/2000 ŞĐRKET KODU: DOSYALAR BÖLÜMÜ: F1YARDIM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC CAP Bu ekranda F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu yardımıyla veya şirket kodu elle yazılarak hesap planının aktarılacağı şirket seçilir;

23 ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP AKTARMA ÇALIŞ.AY:01/ Ş.KODU ŞĐRKET ĐSMĐ DENEME DENEME DENEME- DENEME FĐRMASI SAN.TĐC.LTD. ŞĐRKET KODU: *YENI YENĐ ŞĐRKET DOSYALAR BÖLÜMÜ: +--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC --+ F1YARDIM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC Hesap planının aktarılacağı şirket seçildikten sonra; ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK HESAP PLANI DENEME HESAP AKTARMA ÇALIŞ.AY:01/2000 ŞĐRKET KODU:YENI DOSYALAR BÖLÜMÜ:YENI\ ŞĐRKET KISA ĐSMĐ:YENĐ ŞĐRKET ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:YENĐ ŞĐRKET [1] ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ: [2] ŞĐRKET ADRESĐ: [1] ŞĐRKET ADRESĐ: [2] F1YARDIM F2HESAP AKTARMA ĐŞLEMĐ F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC F2-HESAP AKTARMA ĐŞLEMĐ tuşuna basıldığında aktarma aralıklarının ve aktarma şeklinin sorulduğu ekran gelir; Aktarma aralıkları belirtildikten sonra (Örn; sadece alt hesapların aktarılması isteniyorsa 1.Değer, Hes.Seviyesi:2 olarak tanımlanır, 2.Değer Hes.Seviyesi: boş bırakılır) aktarma şekli belirtilir.

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 130 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz

Detaylı

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI

Atılım Bilgisayar. Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI Atılım Bilgisayar Oda Üye Takip Programı 7.50 & For Rent TEMEL KULLANIM KĐTABI ( Versiyonların ekran görüntü renkleri değişkenlik gösterebilir, bazı özellikler daha alt versiyonlarda bulunmayabilir. Programı

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI

ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI Aşağıdaki yenilikler 11 Nisan 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 129 adet maddeyi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU

PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU - PegaTarım Kur Dosyası çalıştırılıraçılan penceredeki Açıklama metni okunduktan sonra İleri düğmesine tıklayınız - PegaTarım Lisans Sözleşmesi metnini

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler Tarih : 23.09.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG destekleyecek araçlar

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 per9000 NT HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

Başlangıç. Kullanım Kılavuzu

Başlangıç. Kullanım Kılavuzu Başlangıç Kullanım Kılavuzu Bu Klavuz, Mikrokom Firmasına Ait Dos Versiyonu Programlardan, GMS.Net Windows Yazılımına geçiş aşamasında yardımcı olması dileği ile HEDEF BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM HİZMETLERİ

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı