Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI"

Transkript

1 Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I

2 çindekiler Kartlar n Tan mlanmas... 2 Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?)...7 Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol edilmesi... 8 Kasa fllemleri... 8 Al fl Faturas Girilmesi Sat fl Faturas Al fl ade Faturas Sat fl ade Faturas Dekont fllemleri Banka fllemleri rsaliye ifllemleri Di er Stok Hareket Fiflleri Siparifl ifllemleri Çek ifllemleri Senet fllemleri Üretim Emriyle Üretim Fifllerinin Oluflturulmas Bugün Raporlar Filtreleme ifllemleri Yazd rma flablonlar n n haz rlanmas Biçimlendirme Görevler Devir fllemleri Kullan c Yetkilendirme ve Ayarlar S k kullan lan dökümler Kitapç n revize edilmifl halini da bulabilirsiniz.

3 1. Kartlar n Tan mlanmas a. Kasa Kart nas l aç l r? Kasa modülüne sol menüden Kasalar t klanarak girilir. Yeni Kasa kart eklemek için Kasalar Listesinde sa tufl -> Ekle seçilir. Kasa Kodu : Kasaya h zl ulaflabilmek için 01, 02 gibi bir kasa kodu girilmelidir. Kasa Ad : Kasalar birbirinden ay rmak için her kasaya verilen farkl isim buraya girilir. Aktif Para Birimi: Aktif para birimi kasaya girilecek para cinsini belirler. Kasaya belirtilen para biriminden baflka para birimi de girilebilir. Kasa bakiyesi sadece Aktif para biriminin bakiyesini gösterir. Di er para birimlerinin mevcutlar ise kasa kart na girilerek görülebilir. Aç klama : Kasan n ad d fl nda tan t lmas için bir nota ihtiyac oldu unda kullan l r. Kasa Bakiyesi : Kasan n mevcutlar döviz türü cinsinden listelenir. Kasa Ederi : Kasan zda mevcut paran n baflka bir para birimi cinsinden ederini (Kur tablosuna günlük kurun girilmifl olmas koflulu ile) görmek için kullan l r. Örne in kasada mevcut 100 YTL, 50 $ ve 150 oldu u varsay l rsa bunlar n toplam n kaç USD etti i görülebilir. b. Cari Kart nas l aç l r? Hesab n tutmak istedi imiz her kifli ya da firma için bir Cari hesap kart aç lmal d r. Cari hesap kartlar Cari Kartlar modülünden Cari kart listesi üzerinde sa tufl -> ekle yap larak eklenir. Hesap Kodu : Cari hesap kart na h zl ulaflmak için hesap kodu tan mlan r. Hesap kodu fleklinde girilebilece i gibi IST_0001 fleklinde grupland r larak da girilebilir. Özel Kod : Cari hesaplar n z raporlamak için özel kodlar kullan l r. Cari hesap kart nda birincisi üst tarafta ve di er ikisi formun alt nda olmak üzere 3 adet özel kod verilebilir. Örne in: Özel koda Marketler girerek daha sonra Market müflterilerimizi listelememiz mümkün olacakt r. Ayr ca toplam market sat fllar gibi sorulara cevap bulmak mümkün olacakt r. 2

4 Hesap Tipi : Cari Kartlar için Al c /Sat c, Al c, Sat c, Personel, Masraf olmak üzere befl farkl tür seçilebilir. Cari Dövizi : Carinin hesab n hangi para birimi cinsinden tutulmas isteniyorsa cari döviz bölümünde o para birimi belirtilir. Cari hesab n bakiyesi bu para birimi cinsinden hesaplan r. Unvan : Cari kart n ticaret unvan n girmek için kullan l r. Birinci lgili : Cari kart bir firmaya ait ise firma yetkilisinin ad d r. kinci lgili : Cari kart bir firmaya ait ise firmada yetkili ikinci kiflinin ad d r. Vade Günü : Bu cari kart için fatura kesti imizde, fatura vadesi fatura tarihiden kaç gün sonraya ayarlanmak isteniyorsa bu bölüme yaz l r. Örne in A cari hesab na sürekli 30 gün vadeli mal sat yorsak, vade gününü 30 yazarak bundan sonra A cari hesab n n her faturas için vadenin 30 gün olmas sa lan r. 3

5 Bakiyesi Fiyat Ayarlama : Cari hesab n güncel borç-alacak bakiyesini gösterir. : Cari karttaki fiyat ayarlama ekran her stok grubu için fiyat kurallar eklemenizi sa lar. Yukar daki ekran meyve grubu stoklar n son al fl fiyat na %20 ekleyerek sat fl fiyat oluflturmakta ve oluflan bu fiyat üzerinden otomatik olarak faturada %5'lik bir indirim göstermektedir. c. Stok Kart nas l aç l r? Al fl sat fl yap lan ya da iflletmede kullan lan her malzeme için bir stok kart aç lmal d r. Stok kartlar Stok Kartlar modülünden Stok listesi üzerinde sa tufl -> ekle yap larak eklenir. Stok Kodu Stok Ad Aç klama : Stok kart na h zl ulaflmak için belirtece imiz malzeme kodu buraya yaz l r. : Malzemenin tan t c aç k ad buraya yaz l r. : Malzeme ad d fl nda malzeme ile ilgili belirtilmek istenen herhangi bir ayr nt varsa bu alan kullan l r. Üretici Firma Kodu: Malzemenin herhangi bir tedarikçiden temin edildi i durumlarda gerek ürün için siparifl girmek gerekse di er benzer malzemelerden kesin olarak ay rmak için üretici firman n verdi i ürün kodu bu alana ifllenir. Stok Türü : Malzemenin türünü belirtmek için kullan l r. Kullan labilecek 6 farkl stok türü mevcuttur. Ticari Mal : Üretime tabi olmadan al fl sat fl söz konusu olan malzemeler. Mamul : Üretim aflamas tamamlanm fl sat fla haz r malzemeler. Yar Mamul : Üretim aflamas bitmemifl ara ürünler. Ham Madde : fllenmemifl malzemeler. Tüketim Mal : flletme faaliyetlerinde herhangi bir flekilde kullan larak sarf edilen malzemeler. Demirbafl : flletme faaliyetleri için gerekli olan tükenmeyen mallar (Bilgisayar, Masa, Sandalye vb.) Döviz Türü Kdv Oran Ana Birim : Malzemenin hangi para birimi ile al n p sat ld n belirtir. : Malzemenin Kdv oran n gösterir. : Malzeme ana birimi (adet, kg. vb.) buraya girilir. 4

6 2. Birim : Varsa malzemenin 2. birimidir. Hemen sa na ana birim cinsinden de eri girilir. 3. Birim : Varsa malzemenin 3. birimidir. Hemen sa na ana birim cinsinden de eri girilir. Grubu : Stoklar gruplamak ve bu gruplar için her cari hesaba farkl fiyat politikalar düzenlemek için kullan l r. Özel Kodlar : Stoklar raporlamak için stok kart nda 3 adet özel kod girilebilir. Bu özel kodlar ile belli türdeki ya da özellikteki malzemelerin toplam sat fl listesi kar-zarar durumu gibi sorulara cevap bulmak kolaylafl r. Fiyatlar : Stok kart için 8 farkl fiyat girilebilir. Son Al fl Fiyat : Fatura kestikçe karta otomatik ifllenen son al fl fiyat d r. Son Sat fl Fiyat : Fatura kestikçe karta otomatik ifllenen son sat fl fiyat d r. Ortalama Maliyet : Malzemenin ortalama maliyetinin a rl kl ortalamas n al r. 5

7 Depo Tan mlar Stok Resmi : Depo ve istenirse lokasyon baz nda stok durumunu listeler. : Malzemenin foto raf n saklar. Di er Bilgiler : Min Stok : Depoda en az bulunmas gereken stok miktar d r. Max Stok: Depoda en çok bulunmas gereken stok miktar d r. Barkod : Stoktaki malzemelere Barkod numaras vermek ve yazd rabilmek için kullan lan alan. Notlar : Stok Kart için sayfalarca not tutabilece imiz aland r. Ham Madde Listesi : Malzeme kart n n mamul oldu u durumlarda bu mamul üretiminde kullan lan ham madde ve miktar n n listesidir. Bu liste daha sonra üretim fifllerinde kullan lacakt r. d. Banka Kart nas l aç l r? Çal fl lan her banka ve bankadaki mevcut hesaplar m z için birer banka kart aç lmal d r. Banka kartlar, Bankalar modülünden Bankalar listesi üzerinde sa tufl -> ekle yap larak eklenir. 6

8 Hesap No : Banka hesap numaras d r. Banka Ad : Hesab n ait oldu u banka ad d r. Hesap Ad : Hesap ad ve türü k saca girilir. Örne in : Ali Y lmaz Ticari Hesab Para Birimi : Hesab n hangi döviz cinsinden aç ld n belirtir. Bakiye Borç : Hesab n varsa borç bakiyesini görüntüler. Bakiye Alacak : Hesab n varsa alacak bakiyesini görüntüler. 2. Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?) a. Kasa Aç l fl Fifli. Kasa aç l fl fifli için ilgili kasa seçili iken kasa hareketleri üzerinde sa tufl -> Yeni -> Aç l fl Kart Seçilir. b. Cari Aç l fl Fifli Carinin aç l fl bakiyesini belirlemek için Dekontlarda sa tufl -> Yeni -> Aç l fl Kart ya da Cari kartlarda Seçili cari kart n hareketleri üzerinde sa tufl -> Aç l fl Kart seçilir. c. Stok Aç l fl Fifli Stoklar n aç l fl de erleri stok hareketleri menüsünden sa tufl -> Yeni -> Devir ile girilir. d. Banka Aç l fl Fifli Banka aç l fl fifli için Bankalar modülüne girilip banka ifllemlerinde sa tufl -> Yeni - Aç l fl Kart seçilir. 7

9 3. Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol edilmesi a. Sat fl Faturas Kdv'si : Sat fl faturas eklendi inde Kdv'nin Dahil ya da Hariç olarak gelmesini sa lar. Bu de er istenirse faturada yine de iflebilir. b. Birim Fiyat Biçimi : Birim fiyatlarda virgülden sonra basamak say s ile say biçimini belirler. c. Kasa Tarih Uyar s : Kasada geriye do ru ifllem yap ld nda kullan c y uyar r. d. Özel Kod ve Listeler: Kasa ifllemleri, faturalar, dekontlar, banka ifllemleri vb. belgelerde geçen özel kodlar tan mlamak için kullan l r. e. Maliyet türünün seçilmesi: Sat fl faturalar nda fatura maliyeti hesaplan rken seçili maliyet hesaplama yöntemi uygulanacakt r. f. Fatura ve seri numaras nda karakter say s ayarlanmas : Faturadaki seri no uzunlu u bu alandan tayin edilir. 4. Kasa fllemleri Kasa modülüne girildi inde üst tarafta daha önce eklenmifl olan kasalar listelenir. Hangi kasan n hareketlerini görmek istiyorsak o kasan n seçili olmas yeterlidir. Alt tarafta listelenen kasa ifllemleri üzerinde sa tufl -> yeni ile eklenebilecek tüm kasa ifllemleri görülür. 8

10 a. Kasadan Tahsilat ve Kasadan Ödeme. Kasadan Ödeme ve Tahsilat ifllemleri için Kasa ifllemleri üzerinde sa tufl -> yeni -> Tahsil [Ödeme] seçilir. Önümüze gelen kart n öncelikle Hesap no ya da Hesap ad bölümüne Ödeme ya da Tahsilat n hangi cari karttan yap ld seçilir. Cari seçmek için F10 k sayolu da kullan labilir. Seri no: Bu alan belgelerinizi takip aç s ndan farkl serilerle saklaman z sa lar. Tarih : Otomatik olarak fiflte bugünün tarihi ç ksa da kullan c ödemetahsilât n yap ld tarihi bu alana girebilir. Saat: fllemin gerçekleflti i saat bilgi olarak girilebilir. fllem No: Kasadaki her ifllem belge türüne ba l olarak program taraf ndan otomatik olarak numaraland r l r. Makbuz no : Herhangi bir makbuzdan girifl söz konusu oldu unda bu kayd n hangi makbuza ait oldu u bilgisi size takip aç s ndan kolayl k sa lar. Aç klama : Belgeye düflülecek herhangi bir not için bu alan kullan labilir. Tahsil Edilen : Tahsil fiflinde tahsil tutar n yazmak için kullan l r. Hemen sa ndaki para birimi listesinden ilgili para birimi seçilebilir. Ödenen : Ödeme fiflinde tutar girilecek aland r. fllem Döviz Kuru : fllem para biriminin yerel para biriminden farkl oldu u durumlarda kur girmek zorunludur. Cari Döviz Kuru : Cari hesab n bakiyesi yerel para birimi d fl nda baflka bir para biriminden hesaplanmas istenmifl ise cari döviz kurunu bu alana girmek zorunludur. Örne in yerel para biriminiz YTL iken Cari hesab n bakiyesi USD olarak tutulmak istenebilir. Ayn zamanda hesab USD olarak tutulan bir cari hesap size Euro ödeme yapmak isteyebilir. b. Toplu tahsil fifli - Ödeme fifli. Toplu tahsil-ödeme ile birden çok cari hesaptan yap lan ödeme - tahsilatlar tek fiflte ifllenebilir. Alanlar yukar da anlat lan Ödeme ve Tahsil iflleminde oldu u gibi kullan labilir. c. Kasalar aras para transferi (virman) Virman Borç ile bulundu unuz kasaya baflka kasadan para aktarabilirsiniz. Kasa Kodu alan na paray ald n z kasay seçmeniz yeterlidir. Virman Alacak ifllemi ile de baflka kasaya para aktarmak mümkündür. Kasa Kodu alan na paran n verildi i kasay seçmek yeterlidir. 9

11 d. Bankadan çekilen Bulundu unuz kasadan herhangi bir banka hesab n za para aktarmak için kullan l r. e. Bankaya yatan Banka hesab n zdan kasaya para aktarmak için kullan l r. f. Döviz al fl - sat fl. Kasan z da mevcut para ile döviz al fl - sat fl yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için Döviz Al fl - Döviz Sat fl fifli kullan l r. Bu ifllem size kasada iki hareket oluflturacakt r. Oluflan bu fifllerin görevi flu flekilde düzenlenmifltir: Döviz Al fl [+] Döviz Al fl [-] : Döviz Al fl ile kasaya giren döviz miktar d r. : Döviz Al fl esnas nda kasadan ç kan yerel para birimi cinsinden para miktar d r. Döviz Sat fl [+] : Döviz Sat fl ile kasaya giren yerel para birimi cinsinden para miktar d r. Döviz Sat fl [-] : Döviz Sat fl ile kasadan ç kan döviz miktar d r. g. Aç l fl Kart Kasan n dönem bafl para mevcudunu girmek için kullan l r. Farkl para birimleri de düflünülerek birden çok aç l fl fifli girilmesine de izin verilmifltir. 5. Al fl Faturas Girilmesi Yeni al fl faturas için fatura modülünden Yeni - > Al fl Faturas seçilir. Cari Hesap Kodu : Faturan n al nd sat c hesap kodu bu alana yaz labilir. Unvan : Faturan n al nd sat c hesab n ad d r. Cari hesab n ad veya kodu hat rlanm yor ise kutular n yan ndaki afla ok simgeleri t klanarak cari listesine ulafl l p buradan da cari seçilebilir. Cari seçmenin k sa yolu F10 dur. Fatura Seri no : Fatura seri numaras bu alana yaz l r. Yan ndaki afla ok ile ilk harflerini yazd n z seri için seri numaras üretmenizi sa lar. Fatura Tarihi : Faturan n kesildi i tarih yaz l r. 10

12 Belge No Özel Kod fllem Kuru Cari Kuru Para Birimi KDV : Faturada matbu olan fatura numaras yaz labilir. : Faturalar n z gruplamak ve daha sonra bu gruplara göre rapor almak istedi inizde özel kodlar kullan labilir. : Faturan n kesildi i para birimi yerel para biriminden farkl oldu u durumlarda seçilen para biriminin kuru mutlaka girilmelidir. O gün içinde daha önce kur belirtilmifl ise, kur bu alana program taraf ndan direkt yaz lsa da istendi inde manüel olarak de ifltirilebilir. : Faturada seçilen cari hesab n bakiyeleri yerel para birimden farkl ise cari kuru girilmelidir. : Faturan n hangi para biriminden kesilece i seçilir. : Faturada Kdv nin Dahil / Hariç olma durumunu ayarlar. Bu alan n sürekli Dahil ya da Hariç gelmesi istenirse; Araçlar menüsünde Seçeneklerden ayarlanabilir. Fatura Kapatma : Faturan n peflin olmas durumunda ödeme tipi belirtilip kapat labilir. Nakit seçilirse hemen alt ndan ç kan kutudan hangi kasan n ifllem görece i; Banka Havalesi ya da Pos Kart seçilirse de hangi bankan n ifllem görece i seçilir. Sat fl Eleman Vade Tarihi Saati Sevk Tarihi : Sat fl n hangi sat fl eleman taraf ndan yap ld n girmek için kullan l r. Bu bilgi ile daha sonra sat fl elemanlar n n performanslar ve verilecek primler kolayca raporlanabilir. : Faturan n Ödeme yada Tasilat tarihi belirtilerek günü geldi inde bugün raporlar nda listelenmesi ya da kullan c n n haz rlayaca özel raporlar yard m yla takibin daha kolay yap lmas sa lan r. : Faturan n kesilme saatidir. : Malzemenin sevkiyat tarihidir. Faturaya malzeme eklemek için sat r türü Stok olarak ayarlanmal ve ard ndan malzeme kodu, malzeme ad ya da malzemenin barkodundan herhangi biri girilerek daha önce stok kartlar nda tan mlanm fl olan stok faturaya eklenir. Faturada eklenen stok için 4 ayr kalem indirimi girmek mümkündür. S ras yla IND1, IND2, IND3, IND4 alanlar kullan l r. Bu alanlardan ihtiyaç fazlas gerekirse fatura sat rlar nda sa tufl - Biçimlendir yap larak kald r labilir. Fatura sat rlar nda sat r türü masraf yap larak stok d fl nda faturaland r lacak masraflar toplam tutar alan na ifllenebilir. Ayn yöntemle Hizmet sat r aç l p ifllenebilir. Fatura alt indirimleri için stok ve masraflardan sonra yeni sat r aç larak sat r türü indirim yap l p ND1 alan na indirim oran girilir. 6. Sat fl Faturas Sat fl faturas eklemek için fatura modülünden sa tufl Yeni - Sat fl Faturas n seçmek yeterlidir. Fatura alanlar ve detaylar Al fl Faturas nda oldu u gibidir. 7. Al fl ade Faturas Al fl ade Faturas Fatura modülünden Sa tufl -> Yeni Al fl ade Faturas seçilerek eklenir. Bu fifl türü al nan malzemenin iade edilmesi fleklinde yorumlanmal d r. 8. Sat fl ade Faturas Sat fl ade Faturas fatura modülünden Sa tufl -> Yeni Sat fl ade Faturas seçilerek eklenir. Bu fifl Sat lan malzemenin geri al nmas fleklinde yorumlanmal d r. 11

13 9. Dekont fllemleri a. Borç - Alacak Dekontu Cari hesab n herhangi bir sebepten dolay borçland r lmas ya da alacakland r lmas için kullan l r. Dekontlar modülünde sa tufl -> Yeni ile Borç-Alacak Dekontlar eklenebilir. Fiflteki alanlar n kullan m flekli için kasa ifllemlerine göz at labilir. b. Virman ifllemi ( cariler aras ). Cariler aras nda borç-alacak aktar m için kullan l r. Ali nin 100 YTL alaca n Ahmet'e 70 YTL Mehmet'e 30 YTL olarak aktarmak istedi imizde virman fifli kullan l r. Fifl afla daki örnekte oldu u gibi ifllenir. Kay ttan önce borç-alacak toplamlar n n eflit olmas na dikkat edilmelidir. 12

14 10. Banka fllemleri Banka modülünde ekran n üst bölümünde banka hesap kartlar listelenirken alt bölümde de seçili olan hesab n hareketleri görüntülenir. Yeni bir banka ifllemi için banka hareketleri listesinde sa tufl -> Yeni yi seçmek yeterlidir. a. Banka fllemi Banka ifllemi hesab n kendi içinde dönen hareketler için kullan l r. Örne in y lsonu kesilen y ll k ifllem masraf vergi ve fonlar gibi. b. Gelen Havale Müflteriden banka hesab m za aktar lan havale ve eft ler için kullan l r. c. Gönderilen Havale Borcumuza karfl l k cari hesaba banka hesab m zdan yap lan eft ve havaleler için kullan l r. d. Pos Kart Ödemesi Kredi kart ile yap lan ödemelerimizi di er fifllerden ayr tutmak için bankada pos kart ödeme kullan lmal d r. e. Pos Kart Tahsil Kredi kart ile çekilen tahsilâtlar için Pos kart tahsil kullan l r. 11. rsaliye ifllemleri rsaliye ifllemleri Stok Hareketleri modülünden yap l r. Sa tufl -> Yeni ile eklenmek istenen Al fl, Sat fl, Al fl ade, Sat fl ade irsaliyeleri eklenebilir. Belgedeki alan adlar faturalarda oldu u gibi kullan labilir. rsaliyenin h zl bir flekilde faturalanmas için irsaliye listesinde sa tufl -> Faturaland r seçmek yeterlidir. Birden çok irsaliyenin ayn faturada faturalanmas söz konusu oldu unda afla daki ad mlar izlenir. - Faturalardan ilgili irsaliyenin türüne ba l olarak al fl ya da sat fl faturas eklenir. - Eklenen faturan n cari hesab na ba lanacak irsaliyelerin cari hesab seçilmelidir. - Fatura sat rlar nda sa tufl -> rsaliye Ba lant s seçilip bu carinin irsaliyeleri listelenir. - Ba lanacak irsaliyeler Ctrl tuflu bas l iken mouse t klamas ile seçili hale getirilir. - Seçilen irsaliyelerin faturaya aktar lmas için sa tufl menüsünden Seçileni aktar t klan r. 12. Di er Stok Hareket Fiflleri a. Fire Stok hareketlerinde herhangi bir sebepten dolay zayi olan malzemeler için fire fifli kullan labilir. Bu fifle girilen malzeme miktar direkt depodan düflülür. 13

15 b. Mal say m Depodaki fiziksel stok mevcudu ile programda görülen mevcudun tutmad durumlarda, Mal say m fifli ile depoya girifl ya da ç k fl yap labilir. Depoya girifl mevcut alan na girilecek art (+) de erle yap l rken depodan düflmek için miktar alan na eksi (-) de er girilmelidir. c. Devir Fifli Dönem bafl ndaki mal mevcutlar n girmek için kullan l r. Sene sonunda yap lacak devir ile önceki dönemin stok mevcutlar program taraf ndan oluflturulacak Devir fifli ile yeni döneme aktar l r. Ayr ca yeni aç lan stok kartlar n n varsa önceki mevcutlar bu fifl ile ifllenir. d. Depo Transferi Depolar aras malzeme tafl nmas durumunda bu malzeme hareketleri Depo Transferi ile ifllenir. Ekranda görüldü ü gibi Ana Depodan malzeme al nm fl ve Depo3'e gönderilmifltir. e. Üretim Girifl Üretim Girifl fifli yap lan üretim sonucunda depoda oluflan mamul miktar n girmek için kullan l r. f. Üretim Ç k fl Üretim Ç k fl fifli yap lan üretim ile depodan al n p kullan lan hammadde ve yar mamul miktar n depodan düflmek için kullan l r. 14

16 13. Siparifl ifllemleri Al nan ya da verilen siparifllerinizi siparifl modülünden kolayl kla takip edebilir ve sevk edilen malzeme ile kalan malzeme raporlar n z alabilirisin. Yeni siparifl almak veya yeni siparifl vermek için siparifl modülünü seçtikten sonra liste üzerinde sa tufl -> Yeni -> Al nan Siparifl veya -> Verilen Siparifl seçilir. a. Al nan siparifl : Müflterinin mal talep etmesi durumunda al nan siparifl ifllenir. b. Verilen siparifl : Malzeme ihtiyac n z oldu unda Sat c ya verilen siparifllerdir. Siparifl modülünden sa tufl -> ekle ile eklenen siparifller fatura da oldu u gibi cari seçildikten sonra stok sat rlar ifllenerek kaydedilir. Sipariflin sevk edilmesi için verilen sipariflte Al fl Faturas ; al nan sipariflte ise Sat fl Faturas eklendikten sonra ilgili cari hesap seçilip fatura sat rlar nda sa tufl -> Seçileni Aktar ile siparifller faturaya aktar l r. Ek fiekil sonraki sayfadad r. 15

17 14. Çek ifllemleri Çek fllemleriniz Çek Senetler modülünde di er modüllerde oldu u gibi Sa tufl menüsünden Yeni seçilip hemen alt ndan ç kan ilgili çek bordrosu eklenerek yap l r. Çek Senet bordrolar n n kulan m yerleri flu flekilde aç klanabilir; Tan mlar: a. Çek girifli : Müflteriden çek ald m zda kullanaca m z bordrodur. Detayl Anlat m: b. Çek Ç k fl (Cari Hesaba) : Müflteriye Çek ciro etti imiz yada Kendi çekimizi verdi imiz durumlarda bu bordro kullan l r. c. Çek Ç k fl (Banka Tahsil) : Çeklerin bankaya tahsile (takasa) gönderilmesi için kullan l r. d. Çek fllem Bordrosu -> ade Al nan Çek : Ciro edilen yada verilen Kendi çekimizin geri al nmas durumda kullan l r. e. Çek fllem Bordrosu -> ade Verilen Çek : Müflteriden Çek Girifl bordrosu ile al nan çeklerin müflteriye iade edilmesi durumunda kullan l r. f. Senet Bordrolar : Senet bordrolar Çek bordrolar ile ayn flekilde kullan l r. Çek Girifl Bordrosu: Çek Senetler modülünde sa tufl -> Yeni -> Çek Girifl ile çek girifl bordrosu eklenir. Çek girifl Bordrosunda Hesap No yada Hesap Ad bölümünden çeklerin al nd cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve seri numaras girildikten sonra bordro sat rlar nda sa tufl - Yeni ekle ile bordroya girilecek çek kart aç l r. Çek bilgileri girilip kaydedildikten sonra al nan baflka çek varsa ayn yöntem ile bordroya yeni çekler eklenir ve ard ndan bordro kaydedilir. S ral Çek Senet (Çek Kopyalamak): Belli zaman aral klar nda (her ay n falanca günü yada 15 günde bir gibi) bir cari hesaptan al nan bir grup çekin kayd n girmek için Kopya Ekle yöntemi kullan labilir. Bu yöntem ile bordroya eklenen 1. çekin ard ndan di er çekleri s f rdan eklemek yerine bordroda eklene ilk çek üzerinde iken sa tufl -> kopya ekle seçilir. Önümüze ç kan Kopya ekle ekran nda flu bilgiler girilir. fiekil sonraki sayfadad r. 16

18 Eklenecek Kay t Say s : Kaç kopya daha eklenecek ise bu alana yaz l r. Kaç Gün Arayla : Çekler aras nda kaç gün olaca bu alana ifllenir. Ay n Kaç nc Günü : Çekler her ay n belli bir gününe kesilecek ise Kaç Gün Arayla alan bofl geçilerek bu alana çeklerin ay n kaç na kesilece i belirtilir. Çek Ç k fl (Cari Hesaba) : Müflteriden al nan çeklerin ciro edilmesi ya da Kendi Çekimizin verilmesi için kullan l r. Çek girifl bordrosunda oldu u gibi ifllenir. Bordroda ç k lacak çeklerin türü sa tufl menüsünde Yeni ekle ya da Seç ile de iflir. Yeni Ekle Seç : Bordro sat rlar nda sa tufl Yeni ekle ile Kendi Çekimizi Ç kmam z mümkündür. : Sa tufl -> Seç ile daha önce müflteriden al nan ve Portföyde bulunan çeklerin listesi görüntülenir. Ciro edilmesi düflünülen çekler Ctrl tuflu yard m ile mouse t klamas ile seçilir ve sa tufl -> Seçileni aktar ile bordroya aktar l r. 17

19 Müflteri Çekleri, Al nan Senetler, Kendi Çeklerimiz, Verilen Senetler. Çek senet modülünde ayr ayr incelenebilir. Çek Senetler modülünde listenin hemen üstündeki araç çubuklar ndan belge türleri tasnif edilmifl olarak görülür. Çekin elden tahsil edilmesi: Portföydeki çekin elden tahsil edilmesi için; Müflteri Çekleri listesinden ilgili çek üzerinde sa tufl -> Durumu seçilir. Çekin Yeni Durumu Tahsil Edildi olarak ayarlan r. Formdaki di er alanlara afla daki veriler girilir. fllem Tarihi : Çekin tahsil edildi i tarihtir. Kasa Kodu: Tahsil edilen çekin tutar n n hangi kasa girece i bu alandan seçilir. Kasa Ad : Seçilen kasan n ad d r. Provizyon Masraf : Çek tahsilat esnas nda bankaya ödenen masraft r. Tahsilattan sonra kasaya girecek tutar bu tutardan düflülür. 15. Senet fllemleri Senet Girifl için Çek Senetler modülünde bordrolardan Senet Girifl Bordrosu eklenir. Senet bordrolar Çek Bordrolar nda oldu u gibi ifllem yap l r. Senet Girifl : Müflteriden al nan senetleri girmek için kullan l r. Senet Ç k fl (Cari Hesaba) : Alacakl cari hesaba kendi senedimiz ya da müflteriden al nan senetleri devretmemiz için kullan l r. 16. Üretim Emriyle Üretim Fifllerinin Oluflturulmas Stok kart n n Hammadde Listesi bölümüne daha önce stok kartlar nda tan mlanan hammaddeler teker teker seçilir. Seçilen hammadde o mamul üretiminde ihtiyaç duyulan miktar miktar sütununa ifllenir. Mamulün hammadde listesi tamam ise; Üretim Fifli yard m yla üretim geçeklefltirilebilir. 18

20 Stok Hareketleri modülünden Üretim Fiflleri bölümüne girilerek üretim yap labilir. Sa tufl menüsü yard m yla eklenen Üretim Fiflinde, Mamul-Yar m Mamul kodu seçildi inde ilgili mamulün hammadde listesinin fifle aktar ld görülecektir. Üretim Miktar girildi inde üretilen mamul birim fiyat n n hesapland görülür. Üretim Fiflinde her partide farkl malzeme miktarlar n n kullan labilece i düflünülerek, listenin miktar ve birim fiyat alanlar n de ifltirme izni verilmifltir. Üretim Fiflinde ifliniz bittikten sonra ilgili stoklar n depodan düflülmesi ve mamul stoklar n n depoya eklenmesi için Üretim Fifllerini Olufltur dü mesi kullan l r. Üretim fiflinin üretim plan niteli inde oldu u ve Üretim Fifllerini oluflturmadan stok mevcutlar n n etkilenmeyece i unutulmamal d r. 17. Bugün Raporlar Bu gün raporlar program n z aç ld nda vadesi gelen tüm belgeleri derleyerek size sunar. Kategoriler halinde listelenen bu raporda üst k s mda her kategoride bulunan belge say s ADED sütununa yaz l rken seçili kategorinin ayr nt lar alt listede listelenecektir. SQL kodu yard m ile say s z bugün raporu tasarlayabilirsiniz. Bugün raporlar n iflinize yaram yor ise Araçlar menüsünde seçeneklerden çal flmas n engelleyebilirsiniz. fiekil sonraki sayfadad r. 19

21 18. Filtreleme ifllemleri a. Seçimi süz. Tüm listelerde sa tufl menüsünde bulaca n z Seçimi süz seçene i, size filtrelemede oldukça kolayl k sa lar. Örne in tarihli sat fl faturalar n görmek için tarih sütunu seçili iken tarihini yaz p bu tarihi bulduktan sonra üzerinde sa tufl -> seçimi süz yapmak yeterlidir. Ayn olan kay tlar tek t k ile önünüzde. b. Kay t süz. Ayr nt l filtreler için sa tufl -> Kay t Süz seçilir. Ekranda Ocak ay içinde özel kodu PRIMLI olan Sat fl faturalar n listelemifl oluyoruz. c. Aral k süz. Aral k süz iki tarih aras filtrelerde ya da say türündeki alanlarda istenen aral klar filtrelemek için kullan fll d r. 20

22 d.planlanan filtrelerin kaydedilmesi: S k s k kullan lan filtreler her seferin yeniden tasarlamak zaman kaybettirebilir. Bunun için tasarlanan filtre Kay t Süz ekran nda araç çubu unda Plan Listesi t klan p Kay tl Planlar listesi aç l r. fiuanki plan kaydetmek için ekranda oldu u gibi sa tufl menüsünden Plan Kaydet seçilir. 19. Yazd rma flablonlar n n haz rlanmas Yazd rmak istedi iniz listeleri her seferinde tasarlamak zorunda de ilsiniz. Hangi alanlara ihtiyac n z varsa teker teker seçin alt toplamlar tasarlay n, yaz fontlar n z ayarlay n dilerseniz nokta vurufllu yaz c lar için döküm tasarlay n ve tasar m n z verece iniz bir isimle kaydedip tekrar tekrar kullan n. Bunun için yazd rmak istedi iniz liste üzerinde sa tufl -> fiablondan Yazd r seçip Yeni Rapor Tasar m Eklemeniz yeterlidir. Haz r flablonlar Verim Ticari-Seri kullan c lar ile paylaflabilirisiniz. Fr3 uzant l olarak kaydedilen yazd rma flablonlar d flar dan da uygulaman za eklenilebilir. fiekil sonraki sayfadad r. 21

23 20. Biçimlendirme 22

24 Tüm kullan c lar listelerini ayn flekilde kullanmak zorunda de ildir. Liste Biçimlendir ile ekrandaki her listeyi ihtiyac n za göre tasarlayabilirsiniz. Baz kullan c lar Cari kart listesinde her cari için li, lçesi bilgisini görmek isteyebilir. Ayr ca stok listenizde mevcut miktar alan n farkl font ve boyutta yazarak daha belirgin hale getirebilirisiniz. Depocunuz stok listesini kendine göre tasarlay p saklarken sat fl eleman n z n stok listesi bu durumdan etkilenmez. Tüm tasar mlar kullan c ad ve flifresine göre ayr ayr saklan r. Özellefltir: Menüleriniz ve araç çubuklar n z ihtiyac n za uygun olarak düzenleyebilirisiniz. Araçlar menüsü alt nda özellefltir seçilerek yukar daki özellefltir ekran ça r l r. Kategorilere göre ayr lm fl modüllerden ihtiyac n z olan farenizin sol tuflu yard m yla tutup ekran n z n istedi iniz yerine yerlefltirebilirsiniz. Özellefltir ile yap lan düzenlemeler kullan c ya özeldir. Baflka bir kullan c ve parola ile ekran daha farkl düzenleyip saklayabilirsiniz. Bu sayede her kullan c n n ihtiyac olan ekran tasarlay p kullanmas mümkün olacakt r. Koflullu Biçimlendirme: Tüm modüllerde listeler belli k staslara ba l olarak yaz rengi farkl ayarlanabilir. Örne in afla daki ekran stok kartlar için stok türü Mamul ise k rm z, Ticari Mal ise mavi, Hammadde ise yeflil görünmesini sa lar. Dikkat çekmesi gereken kay tlar n z ayn mant kla farkl renklerde yazd rabilirisiniz. 23

25 21. Görevler Ço u zaman gün içindeki yo unluk yap lmas gereken bir y n ifli unutmam za ve dolay s yla planl ve programl bir çal flma düzenimizin olmas na engeldir. Görevler modülüne program n bize hat rlatmas n istedi imiz her konuyu yazabiliriz. Bu konular gün bafl nda program ilk açt m zda bugün raporlar nda karfl m za ç kaca gibi istenirse belirtece imiz herhangi bir saatte bizi uyarabilir. Belirtti imiz tarih ve saatte önümüze gelecek olan uyar penceresini gerekirse ileri bir saatte tekrar uyarmas için ayarlayabilir ya da Art k An msatma diyerek görevi ask ya alabiliriz. 22. Devir fllemleri Y l sonunda yeni dönem için Dosya menüsünden Devir fllemi çal flt r lmal d r. Devir fllemi size yeni bir firma kurarak mevcut firman z n kartlar yeni firmaya kopyalar. Ayr ca kartlar n son bakiyeleri için birer aç l fl fifli oluflturur. Program n zda her dönem kendi içinde ba ms z olarak çal flt ndan devir iflleminden sonra art k kullanmad n z kartlar silebilirsiniz. Devir ifllemi için afla daki ad mlar izlenmelidir. 1. Devir ekran nda Devredilecek Firma Ad yaz l r. 2. Yeni firmaya devredilecek kartlar seçilir. 3. Devir fllemine Baflla ile devir bafllat l r. 24

26 23. Kullan c Yetkilendirme ve Ayarlar Program n zda diledi iniz kadar kullan c tan m yapabilirsiniz. Kullan c ifllemleri için Dosya menüsünden Kullan c lar seçilir. Yeni bir kullan c eklemek için kullan c lar listesinde sa tufl menüsünden yararlan l r. Kullan c ad girilip parola ve parola do rula alanlar na kullan c n n flifresi yaz l r. Firma listesinde kullan c n n çal flaca firmalar iflaretlendikten sonra kullan c n n girifl yetkisi olan modüller iflaretlenir. 25

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur.

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur. ALTERNAT F ÖDEME YÖNTEMLER VE MUHASEBE KAYITLARI Yrd.Doç.Dr. A.Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi 1. G R fi

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES UMS - 18 HASILAT STANDARDI VE A.B.D DÜZENLEMELER IfiI INDA MAL SATIfi HASILATININ KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES KOfiULUNA L fik N AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Doç. Dr.

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı