Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI"

Transkript

1 Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I

2 çindekiler Kartlar n Tan mlanmas... 2 Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?)...7 Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol edilmesi... 8 Kasa fllemleri... 8 Al fl Faturas Girilmesi Sat fl Faturas Al fl ade Faturas Sat fl ade Faturas Dekont fllemleri Banka fllemleri rsaliye ifllemleri Di er Stok Hareket Fiflleri Siparifl ifllemleri Çek ifllemleri Senet fllemleri Üretim Emriyle Üretim Fifllerinin Oluflturulmas Bugün Raporlar Filtreleme ifllemleri Yazd rma flablonlar n n haz rlanmas Biçimlendirme Görevler Devir fllemleri Kullan c Yetkilendirme ve Ayarlar S k kullan lan dökümler Kitapç n revize edilmifl halini da bulabilirsiniz.

3 1. Kartlar n Tan mlanmas a. Kasa Kart nas l aç l r? Kasa modülüne sol menüden Kasalar t klanarak girilir. Yeni Kasa kart eklemek için Kasalar Listesinde sa tufl -> Ekle seçilir. Kasa Kodu : Kasaya h zl ulaflabilmek için 01, 02 gibi bir kasa kodu girilmelidir. Kasa Ad : Kasalar birbirinden ay rmak için her kasaya verilen farkl isim buraya girilir. Aktif Para Birimi: Aktif para birimi kasaya girilecek para cinsini belirler. Kasaya belirtilen para biriminden baflka para birimi de girilebilir. Kasa bakiyesi sadece Aktif para biriminin bakiyesini gösterir. Di er para birimlerinin mevcutlar ise kasa kart na girilerek görülebilir. Aç klama : Kasan n ad d fl nda tan t lmas için bir nota ihtiyac oldu unda kullan l r. Kasa Bakiyesi : Kasan n mevcutlar döviz türü cinsinden listelenir. Kasa Ederi : Kasan zda mevcut paran n baflka bir para birimi cinsinden ederini (Kur tablosuna günlük kurun girilmifl olmas koflulu ile) görmek için kullan l r. Örne in kasada mevcut 100 YTL, 50 $ ve 150 oldu u varsay l rsa bunlar n toplam n kaç USD etti i görülebilir. b. Cari Kart nas l aç l r? Hesab n tutmak istedi imiz her kifli ya da firma için bir Cari hesap kart aç lmal d r. Cari hesap kartlar Cari Kartlar modülünden Cari kart listesi üzerinde sa tufl -> ekle yap larak eklenir. Hesap Kodu : Cari hesap kart na h zl ulaflmak için hesap kodu tan mlan r. Hesap kodu fleklinde girilebilece i gibi IST_0001 fleklinde grupland r larak da girilebilir. Özel Kod : Cari hesaplar n z raporlamak için özel kodlar kullan l r. Cari hesap kart nda birincisi üst tarafta ve di er ikisi formun alt nda olmak üzere 3 adet özel kod verilebilir. Örne in: Özel koda Marketler girerek daha sonra Market müflterilerimizi listelememiz mümkün olacakt r. Ayr ca toplam market sat fllar gibi sorulara cevap bulmak mümkün olacakt r. 2

4 Hesap Tipi : Cari Kartlar için Al c /Sat c, Al c, Sat c, Personel, Masraf olmak üzere befl farkl tür seçilebilir. Cari Dövizi : Carinin hesab n hangi para birimi cinsinden tutulmas isteniyorsa cari döviz bölümünde o para birimi belirtilir. Cari hesab n bakiyesi bu para birimi cinsinden hesaplan r. Unvan : Cari kart n ticaret unvan n girmek için kullan l r. Birinci lgili : Cari kart bir firmaya ait ise firma yetkilisinin ad d r. kinci lgili : Cari kart bir firmaya ait ise firmada yetkili ikinci kiflinin ad d r. Vade Günü : Bu cari kart için fatura kesti imizde, fatura vadesi fatura tarihiden kaç gün sonraya ayarlanmak isteniyorsa bu bölüme yaz l r. Örne in A cari hesab na sürekli 30 gün vadeli mal sat yorsak, vade gününü 30 yazarak bundan sonra A cari hesab n n her faturas için vadenin 30 gün olmas sa lan r. 3

5 Bakiyesi Fiyat Ayarlama : Cari hesab n güncel borç-alacak bakiyesini gösterir. : Cari karttaki fiyat ayarlama ekran her stok grubu için fiyat kurallar eklemenizi sa lar. Yukar daki ekran meyve grubu stoklar n son al fl fiyat na %20 ekleyerek sat fl fiyat oluflturmakta ve oluflan bu fiyat üzerinden otomatik olarak faturada %5'lik bir indirim göstermektedir. c. Stok Kart nas l aç l r? Al fl sat fl yap lan ya da iflletmede kullan lan her malzeme için bir stok kart aç lmal d r. Stok kartlar Stok Kartlar modülünden Stok listesi üzerinde sa tufl -> ekle yap larak eklenir. Stok Kodu Stok Ad Aç klama : Stok kart na h zl ulaflmak için belirtece imiz malzeme kodu buraya yaz l r. : Malzemenin tan t c aç k ad buraya yaz l r. : Malzeme ad d fl nda malzeme ile ilgili belirtilmek istenen herhangi bir ayr nt varsa bu alan kullan l r. Üretici Firma Kodu: Malzemenin herhangi bir tedarikçiden temin edildi i durumlarda gerek ürün için siparifl girmek gerekse di er benzer malzemelerden kesin olarak ay rmak için üretici firman n verdi i ürün kodu bu alana ifllenir. Stok Türü : Malzemenin türünü belirtmek için kullan l r. Kullan labilecek 6 farkl stok türü mevcuttur. Ticari Mal : Üretime tabi olmadan al fl sat fl söz konusu olan malzemeler. Mamul : Üretim aflamas tamamlanm fl sat fla haz r malzemeler. Yar Mamul : Üretim aflamas bitmemifl ara ürünler. Ham Madde : fllenmemifl malzemeler. Tüketim Mal : flletme faaliyetlerinde herhangi bir flekilde kullan larak sarf edilen malzemeler. Demirbafl : flletme faaliyetleri için gerekli olan tükenmeyen mallar (Bilgisayar, Masa, Sandalye vb.) Döviz Türü Kdv Oran Ana Birim : Malzemenin hangi para birimi ile al n p sat ld n belirtir. : Malzemenin Kdv oran n gösterir. : Malzeme ana birimi (adet, kg. vb.) buraya girilir. 4

6 2. Birim : Varsa malzemenin 2. birimidir. Hemen sa na ana birim cinsinden de eri girilir. 3. Birim : Varsa malzemenin 3. birimidir. Hemen sa na ana birim cinsinden de eri girilir. Grubu : Stoklar gruplamak ve bu gruplar için her cari hesaba farkl fiyat politikalar düzenlemek için kullan l r. Özel Kodlar : Stoklar raporlamak için stok kart nda 3 adet özel kod girilebilir. Bu özel kodlar ile belli türdeki ya da özellikteki malzemelerin toplam sat fl listesi kar-zarar durumu gibi sorulara cevap bulmak kolaylafl r. Fiyatlar : Stok kart için 8 farkl fiyat girilebilir. Son Al fl Fiyat : Fatura kestikçe karta otomatik ifllenen son al fl fiyat d r. Son Sat fl Fiyat : Fatura kestikçe karta otomatik ifllenen son sat fl fiyat d r. Ortalama Maliyet : Malzemenin ortalama maliyetinin a rl kl ortalamas n al r. 5

7 Depo Tan mlar Stok Resmi : Depo ve istenirse lokasyon baz nda stok durumunu listeler. : Malzemenin foto raf n saklar. Di er Bilgiler : Min Stok : Depoda en az bulunmas gereken stok miktar d r. Max Stok: Depoda en çok bulunmas gereken stok miktar d r. Barkod : Stoktaki malzemelere Barkod numaras vermek ve yazd rabilmek için kullan lan alan. Notlar : Stok Kart için sayfalarca not tutabilece imiz aland r. Ham Madde Listesi : Malzeme kart n n mamul oldu u durumlarda bu mamul üretiminde kullan lan ham madde ve miktar n n listesidir. Bu liste daha sonra üretim fifllerinde kullan lacakt r. d. Banka Kart nas l aç l r? Çal fl lan her banka ve bankadaki mevcut hesaplar m z için birer banka kart aç lmal d r. Banka kartlar, Bankalar modülünden Bankalar listesi üzerinde sa tufl -> ekle yap larak eklenir. 6

8 Hesap No : Banka hesap numaras d r. Banka Ad : Hesab n ait oldu u banka ad d r. Hesap Ad : Hesap ad ve türü k saca girilir. Örne in : Ali Y lmaz Ticari Hesab Para Birimi : Hesab n hangi döviz cinsinden aç ld n belirtir. Bakiye Borç : Hesab n varsa borç bakiyesini görüntüler. Bakiye Alacak : Hesab n varsa alacak bakiyesini görüntüler. 2. Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?) a. Kasa Aç l fl Fifli. Kasa aç l fl fifli için ilgili kasa seçili iken kasa hareketleri üzerinde sa tufl -> Yeni -> Aç l fl Kart Seçilir. b. Cari Aç l fl Fifli Carinin aç l fl bakiyesini belirlemek için Dekontlarda sa tufl -> Yeni -> Aç l fl Kart ya da Cari kartlarda Seçili cari kart n hareketleri üzerinde sa tufl -> Aç l fl Kart seçilir. c. Stok Aç l fl Fifli Stoklar n aç l fl de erleri stok hareketleri menüsünden sa tufl -> Yeni -> Devir ile girilir. d. Banka Aç l fl Fifli Banka aç l fl fifli için Bankalar modülüne girilip banka ifllemlerinde sa tufl -> Yeni - Aç l fl Kart seçilir. 7

9 3. Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol edilmesi a. Sat fl Faturas Kdv'si : Sat fl faturas eklendi inde Kdv'nin Dahil ya da Hariç olarak gelmesini sa lar. Bu de er istenirse faturada yine de iflebilir. b. Birim Fiyat Biçimi : Birim fiyatlarda virgülden sonra basamak say s ile say biçimini belirler. c. Kasa Tarih Uyar s : Kasada geriye do ru ifllem yap ld nda kullan c y uyar r. d. Özel Kod ve Listeler: Kasa ifllemleri, faturalar, dekontlar, banka ifllemleri vb. belgelerde geçen özel kodlar tan mlamak için kullan l r. e. Maliyet türünün seçilmesi: Sat fl faturalar nda fatura maliyeti hesaplan rken seçili maliyet hesaplama yöntemi uygulanacakt r. f. Fatura ve seri numaras nda karakter say s ayarlanmas : Faturadaki seri no uzunlu u bu alandan tayin edilir. 4. Kasa fllemleri Kasa modülüne girildi inde üst tarafta daha önce eklenmifl olan kasalar listelenir. Hangi kasan n hareketlerini görmek istiyorsak o kasan n seçili olmas yeterlidir. Alt tarafta listelenen kasa ifllemleri üzerinde sa tufl -> yeni ile eklenebilecek tüm kasa ifllemleri görülür. 8

10 a. Kasadan Tahsilat ve Kasadan Ödeme. Kasadan Ödeme ve Tahsilat ifllemleri için Kasa ifllemleri üzerinde sa tufl -> yeni -> Tahsil [Ödeme] seçilir. Önümüze gelen kart n öncelikle Hesap no ya da Hesap ad bölümüne Ödeme ya da Tahsilat n hangi cari karttan yap ld seçilir. Cari seçmek için F10 k sayolu da kullan labilir. Seri no: Bu alan belgelerinizi takip aç s ndan farkl serilerle saklaman z sa lar. Tarih : Otomatik olarak fiflte bugünün tarihi ç ksa da kullan c ödemetahsilât n yap ld tarihi bu alana girebilir. Saat: fllemin gerçekleflti i saat bilgi olarak girilebilir. fllem No: Kasadaki her ifllem belge türüne ba l olarak program taraf ndan otomatik olarak numaraland r l r. Makbuz no : Herhangi bir makbuzdan girifl söz konusu oldu unda bu kayd n hangi makbuza ait oldu u bilgisi size takip aç s ndan kolayl k sa lar. Aç klama : Belgeye düflülecek herhangi bir not için bu alan kullan labilir. Tahsil Edilen : Tahsil fiflinde tahsil tutar n yazmak için kullan l r. Hemen sa ndaki para birimi listesinden ilgili para birimi seçilebilir. Ödenen : Ödeme fiflinde tutar girilecek aland r. fllem Döviz Kuru : fllem para biriminin yerel para biriminden farkl oldu u durumlarda kur girmek zorunludur. Cari Döviz Kuru : Cari hesab n bakiyesi yerel para birimi d fl nda baflka bir para biriminden hesaplanmas istenmifl ise cari döviz kurunu bu alana girmek zorunludur. Örne in yerel para biriminiz YTL iken Cari hesab n bakiyesi USD olarak tutulmak istenebilir. Ayn zamanda hesab USD olarak tutulan bir cari hesap size Euro ödeme yapmak isteyebilir. b. Toplu tahsil fifli - Ödeme fifli. Toplu tahsil-ödeme ile birden çok cari hesaptan yap lan ödeme - tahsilatlar tek fiflte ifllenebilir. Alanlar yukar da anlat lan Ödeme ve Tahsil iflleminde oldu u gibi kullan labilir. c. Kasalar aras para transferi (virman) Virman Borç ile bulundu unuz kasaya baflka kasadan para aktarabilirsiniz. Kasa Kodu alan na paray ald n z kasay seçmeniz yeterlidir. Virman Alacak ifllemi ile de baflka kasaya para aktarmak mümkündür. Kasa Kodu alan na paran n verildi i kasay seçmek yeterlidir. 9

11 d. Bankadan çekilen Bulundu unuz kasadan herhangi bir banka hesab n za para aktarmak için kullan l r. e. Bankaya yatan Banka hesab n zdan kasaya para aktarmak için kullan l r. f. Döviz al fl - sat fl. Kasan z da mevcut para ile döviz al fl - sat fl yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için Döviz Al fl - Döviz Sat fl fifli kullan l r. Bu ifllem size kasada iki hareket oluflturacakt r. Oluflan bu fifllerin görevi flu flekilde düzenlenmifltir: Döviz Al fl [+] Döviz Al fl [-] : Döviz Al fl ile kasaya giren döviz miktar d r. : Döviz Al fl esnas nda kasadan ç kan yerel para birimi cinsinden para miktar d r. Döviz Sat fl [+] : Döviz Sat fl ile kasaya giren yerel para birimi cinsinden para miktar d r. Döviz Sat fl [-] : Döviz Sat fl ile kasadan ç kan döviz miktar d r. g. Aç l fl Kart Kasan n dönem bafl para mevcudunu girmek için kullan l r. Farkl para birimleri de düflünülerek birden çok aç l fl fifli girilmesine de izin verilmifltir. 5. Al fl Faturas Girilmesi Yeni al fl faturas için fatura modülünden Yeni - > Al fl Faturas seçilir. Cari Hesap Kodu : Faturan n al nd sat c hesap kodu bu alana yaz labilir. Unvan : Faturan n al nd sat c hesab n ad d r. Cari hesab n ad veya kodu hat rlanm yor ise kutular n yan ndaki afla ok simgeleri t klanarak cari listesine ulafl l p buradan da cari seçilebilir. Cari seçmenin k sa yolu F10 dur. Fatura Seri no : Fatura seri numaras bu alana yaz l r. Yan ndaki afla ok ile ilk harflerini yazd n z seri için seri numaras üretmenizi sa lar. Fatura Tarihi : Faturan n kesildi i tarih yaz l r. 10

12 Belge No Özel Kod fllem Kuru Cari Kuru Para Birimi KDV : Faturada matbu olan fatura numaras yaz labilir. : Faturalar n z gruplamak ve daha sonra bu gruplara göre rapor almak istedi inizde özel kodlar kullan labilir. : Faturan n kesildi i para birimi yerel para biriminden farkl oldu u durumlarda seçilen para biriminin kuru mutlaka girilmelidir. O gün içinde daha önce kur belirtilmifl ise, kur bu alana program taraf ndan direkt yaz lsa da istendi inde manüel olarak de ifltirilebilir. : Faturada seçilen cari hesab n bakiyeleri yerel para birimden farkl ise cari kuru girilmelidir. : Faturan n hangi para biriminden kesilece i seçilir. : Faturada Kdv nin Dahil / Hariç olma durumunu ayarlar. Bu alan n sürekli Dahil ya da Hariç gelmesi istenirse; Araçlar menüsünde Seçeneklerden ayarlanabilir. Fatura Kapatma : Faturan n peflin olmas durumunda ödeme tipi belirtilip kapat labilir. Nakit seçilirse hemen alt ndan ç kan kutudan hangi kasan n ifllem görece i; Banka Havalesi ya da Pos Kart seçilirse de hangi bankan n ifllem görece i seçilir. Sat fl Eleman Vade Tarihi Saati Sevk Tarihi : Sat fl n hangi sat fl eleman taraf ndan yap ld n girmek için kullan l r. Bu bilgi ile daha sonra sat fl elemanlar n n performanslar ve verilecek primler kolayca raporlanabilir. : Faturan n Ödeme yada Tasilat tarihi belirtilerek günü geldi inde bugün raporlar nda listelenmesi ya da kullan c n n haz rlayaca özel raporlar yard m yla takibin daha kolay yap lmas sa lan r. : Faturan n kesilme saatidir. : Malzemenin sevkiyat tarihidir. Faturaya malzeme eklemek için sat r türü Stok olarak ayarlanmal ve ard ndan malzeme kodu, malzeme ad ya da malzemenin barkodundan herhangi biri girilerek daha önce stok kartlar nda tan mlanm fl olan stok faturaya eklenir. Faturada eklenen stok için 4 ayr kalem indirimi girmek mümkündür. S ras yla IND1, IND2, IND3, IND4 alanlar kullan l r. Bu alanlardan ihtiyaç fazlas gerekirse fatura sat rlar nda sa tufl - Biçimlendir yap larak kald r labilir. Fatura sat rlar nda sat r türü masraf yap larak stok d fl nda faturaland r lacak masraflar toplam tutar alan na ifllenebilir. Ayn yöntemle Hizmet sat r aç l p ifllenebilir. Fatura alt indirimleri için stok ve masraflardan sonra yeni sat r aç larak sat r türü indirim yap l p ND1 alan na indirim oran girilir. 6. Sat fl Faturas Sat fl faturas eklemek için fatura modülünden sa tufl Yeni - Sat fl Faturas n seçmek yeterlidir. Fatura alanlar ve detaylar Al fl Faturas nda oldu u gibidir. 7. Al fl ade Faturas Al fl ade Faturas Fatura modülünden Sa tufl -> Yeni Al fl ade Faturas seçilerek eklenir. Bu fifl türü al nan malzemenin iade edilmesi fleklinde yorumlanmal d r. 8. Sat fl ade Faturas Sat fl ade Faturas fatura modülünden Sa tufl -> Yeni Sat fl ade Faturas seçilerek eklenir. Bu fifl Sat lan malzemenin geri al nmas fleklinde yorumlanmal d r. 11

13 9. Dekont fllemleri a. Borç - Alacak Dekontu Cari hesab n herhangi bir sebepten dolay borçland r lmas ya da alacakland r lmas için kullan l r. Dekontlar modülünde sa tufl -> Yeni ile Borç-Alacak Dekontlar eklenebilir. Fiflteki alanlar n kullan m flekli için kasa ifllemlerine göz at labilir. b. Virman ifllemi ( cariler aras ). Cariler aras nda borç-alacak aktar m için kullan l r. Ali nin 100 YTL alaca n Ahmet'e 70 YTL Mehmet'e 30 YTL olarak aktarmak istedi imizde virman fifli kullan l r. Fifl afla daki örnekte oldu u gibi ifllenir. Kay ttan önce borç-alacak toplamlar n n eflit olmas na dikkat edilmelidir. 12

14 10. Banka fllemleri Banka modülünde ekran n üst bölümünde banka hesap kartlar listelenirken alt bölümde de seçili olan hesab n hareketleri görüntülenir. Yeni bir banka ifllemi için banka hareketleri listesinde sa tufl -> Yeni yi seçmek yeterlidir. a. Banka fllemi Banka ifllemi hesab n kendi içinde dönen hareketler için kullan l r. Örne in y lsonu kesilen y ll k ifllem masraf vergi ve fonlar gibi. b. Gelen Havale Müflteriden banka hesab m za aktar lan havale ve eft ler için kullan l r. c. Gönderilen Havale Borcumuza karfl l k cari hesaba banka hesab m zdan yap lan eft ve havaleler için kullan l r. d. Pos Kart Ödemesi Kredi kart ile yap lan ödemelerimizi di er fifllerden ayr tutmak için bankada pos kart ödeme kullan lmal d r. e. Pos Kart Tahsil Kredi kart ile çekilen tahsilâtlar için Pos kart tahsil kullan l r. 11. rsaliye ifllemleri rsaliye ifllemleri Stok Hareketleri modülünden yap l r. Sa tufl -> Yeni ile eklenmek istenen Al fl, Sat fl, Al fl ade, Sat fl ade irsaliyeleri eklenebilir. Belgedeki alan adlar faturalarda oldu u gibi kullan labilir. rsaliyenin h zl bir flekilde faturalanmas için irsaliye listesinde sa tufl -> Faturaland r seçmek yeterlidir. Birden çok irsaliyenin ayn faturada faturalanmas söz konusu oldu unda afla daki ad mlar izlenir. - Faturalardan ilgili irsaliyenin türüne ba l olarak al fl ya da sat fl faturas eklenir. - Eklenen faturan n cari hesab na ba lanacak irsaliyelerin cari hesab seçilmelidir. - Fatura sat rlar nda sa tufl -> rsaliye Ba lant s seçilip bu carinin irsaliyeleri listelenir. - Ba lanacak irsaliyeler Ctrl tuflu bas l iken mouse t klamas ile seçili hale getirilir. - Seçilen irsaliyelerin faturaya aktar lmas için sa tufl menüsünden Seçileni aktar t klan r. 12. Di er Stok Hareket Fiflleri a. Fire Stok hareketlerinde herhangi bir sebepten dolay zayi olan malzemeler için fire fifli kullan labilir. Bu fifle girilen malzeme miktar direkt depodan düflülür. 13

15 b. Mal say m Depodaki fiziksel stok mevcudu ile programda görülen mevcudun tutmad durumlarda, Mal say m fifli ile depoya girifl ya da ç k fl yap labilir. Depoya girifl mevcut alan na girilecek art (+) de erle yap l rken depodan düflmek için miktar alan na eksi (-) de er girilmelidir. c. Devir Fifli Dönem bafl ndaki mal mevcutlar n girmek için kullan l r. Sene sonunda yap lacak devir ile önceki dönemin stok mevcutlar program taraf ndan oluflturulacak Devir fifli ile yeni döneme aktar l r. Ayr ca yeni aç lan stok kartlar n n varsa önceki mevcutlar bu fifl ile ifllenir. d. Depo Transferi Depolar aras malzeme tafl nmas durumunda bu malzeme hareketleri Depo Transferi ile ifllenir. Ekranda görüldü ü gibi Ana Depodan malzeme al nm fl ve Depo3'e gönderilmifltir. e. Üretim Girifl Üretim Girifl fifli yap lan üretim sonucunda depoda oluflan mamul miktar n girmek için kullan l r. f. Üretim Ç k fl Üretim Ç k fl fifli yap lan üretim ile depodan al n p kullan lan hammadde ve yar mamul miktar n depodan düflmek için kullan l r. 14

16 13. Siparifl ifllemleri Al nan ya da verilen siparifllerinizi siparifl modülünden kolayl kla takip edebilir ve sevk edilen malzeme ile kalan malzeme raporlar n z alabilirisin. Yeni siparifl almak veya yeni siparifl vermek için siparifl modülünü seçtikten sonra liste üzerinde sa tufl -> Yeni -> Al nan Siparifl veya -> Verilen Siparifl seçilir. a. Al nan siparifl : Müflterinin mal talep etmesi durumunda al nan siparifl ifllenir. b. Verilen siparifl : Malzeme ihtiyac n z oldu unda Sat c ya verilen siparifllerdir. Siparifl modülünden sa tufl -> ekle ile eklenen siparifller fatura da oldu u gibi cari seçildikten sonra stok sat rlar ifllenerek kaydedilir. Sipariflin sevk edilmesi için verilen sipariflte Al fl Faturas ; al nan sipariflte ise Sat fl Faturas eklendikten sonra ilgili cari hesap seçilip fatura sat rlar nda sa tufl -> Seçileni Aktar ile siparifller faturaya aktar l r. Ek fiekil sonraki sayfadad r. 15

17 14. Çek ifllemleri Çek fllemleriniz Çek Senetler modülünde di er modüllerde oldu u gibi Sa tufl menüsünden Yeni seçilip hemen alt ndan ç kan ilgili çek bordrosu eklenerek yap l r. Çek Senet bordrolar n n kulan m yerleri flu flekilde aç klanabilir; Tan mlar: a. Çek girifli : Müflteriden çek ald m zda kullanaca m z bordrodur. Detayl Anlat m: b. Çek Ç k fl (Cari Hesaba) : Müflteriye Çek ciro etti imiz yada Kendi çekimizi verdi imiz durumlarda bu bordro kullan l r. c. Çek Ç k fl (Banka Tahsil) : Çeklerin bankaya tahsile (takasa) gönderilmesi için kullan l r. d. Çek fllem Bordrosu -> ade Al nan Çek : Ciro edilen yada verilen Kendi çekimizin geri al nmas durumda kullan l r. e. Çek fllem Bordrosu -> ade Verilen Çek : Müflteriden Çek Girifl bordrosu ile al nan çeklerin müflteriye iade edilmesi durumunda kullan l r. f. Senet Bordrolar : Senet bordrolar Çek bordrolar ile ayn flekilde kullan l r. Çek Girifl Bordrosu: Çek Senetler modülünde sa tufl -> Yeni -> Çek Girifl ile çek girifl bordrosu eklenir. Çek girifl Bordrosunda Hesap No yada Hesap Ad bölümünden çeklerin al nd cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve seri numaras girildikten sonra bordro sat rlar nda sa tufl - Yeni ekle ile bordroya girilecek çek kart aç l r. Çek bilgileri girilip kaydedildikten sonra al nan baflka çek varsa ayn yöntem ile bordroya yeni çekler eklenir ve ard ndan bordro kaydedilir. S ral Çek Senet (Çek Kopyalamak): Belli zaman aral klar nda (her ay n falanca günü yada 15 günde bir gibi) bir cari hesaptan al nan bir grup çekin kayd n girmek için Kopya Ekle yöntemi kullan labilir. Bu yöntem ile bordroya eklenen 1. çekin ard ndan di er çekleri s f rdan eklemek yerine bordroda eklene ilk çek üzerinde iken sa tufl -> kopya ekle seçilir. Önümüze ç kan Kopya ekle ekran nda flu bilgiler girilir. fiekil sonraki sayfadad r. 16

18 Eklenecek Kay t Say s : Kaç kopya daha eklenecek ise bu alana yaz l r. Kaç Gün Arayla : Çekler aras nda kaç gün olaca bu alana ifllenir. Ay n Kaç nc Günü : Çekler her ay n belli bir gününe kesilecek ise Kaç Gün Arayla alan bofl geçilerek bu alana çeklerin ay n kaç na kesilece i belirtilir. Çek Ç k fl (Cari Hesaba) : Müflteriden al nan çeklerin ciro edilmesi ya da Kendi Çekimizin verilmesi için kullan l r. Çek girifl bordrosunda oldu u gibi ifllenir. Bordroda ç k lacak çeklerin türü sa tufl menüsünde Yeni ekle ya da Seç ile de iflir. Yeni Ekle Seç : Bordro sat rlar nda sa tufl Yeni ekle ile Kendi Çekimizi Ç kmam z mümkündür. : Sa tufl -> Seç ile daha önce müflteriden al nan ve Portföyde bulunan çeklerin listesi görüntülenir. Ciro edilmesi düflünülen çekler Ctrl tuflu yard m ile mouse t klamas ile seçilir ve sa tufl -> Seçileni aktar ile bordroya aktar l r. 17

19 Müflteri Çekleri, Al nan Senetler, Kendi Çeklerimiz, Verilen Senetler. Çek senet modülünde ayr ayr incelenebilir. Çek Senetler modülünde listenin hemen üstündeki araç çubuklar ndan belge türleri tasnif edilmifl olarak görülür. Çekin elden tahsil edilmesi: Portföydeki çekin elden tahsil edilmesi için; Müflteri Çekleri listesinden ilgili çek üzerinde sa tufl -> Durumu seçilir. Çekin Yeni Durumu Tahsil Edildi olarak ayarlan r. Formdaki di er alanlara afla daki veriler girilir. fllem Tarihi : Çekin tahsil edildi i tarihtir. Kasa Kodu: Tahsil edilen çekin tutar n n hangi kasa girece i bu alandan seçilir. Kasa Ad : Seçilen kasan n ad d r. Provizyon Masraf : Çek tahsilat esnas nda bankaya ödenen masraft r. Tahsilattan sonra kasaya girecek tutar bu tutardan düflülür. 15. Senet fllemleri Senet Girifl için Çek Senetler modülünde bordrolardan Senet Girifl Bordrosu eklenir. Senet bordrolar Çek Bordrolar nda oldu u gibi ifllem yap l r. Senet Girifl : Müflteriden al nan senetleri girmek için kullan l r. Senet Ç k fl (Cari Hesaba) : Alacakl cari hesaba kendi senedimiz ya da müflteriden al nan senetleri devretmemiz için kullan l r. 16. Üretim Emriyle Üretim Fifllerinin Oluflturulmas Stok kart n n Hammadde Listesi bölümüne daha önce stok kartlar nda tan mlanan hammaddeler teker teker seçilir. Seçilen hammadde o mamul üretiminde ihtiyaç duyulan miktar miktar sütununa ifllenir. Mamulün hammadde listesi tamam ise; Üretim Fifli yard m yla üretim geçeklefltirilebilir. 18

20 Stok Hareketleri modülünden Üretim Fiflleri bölümüne girilerek üretim yap labilir. Sa tufl menüsü yard m yla eklenen Üretim Fiflinde, Mamul-Yar m Mamul kodu seçildi inde ilgili mamulün hammadde listesinin fifle aktar ld görülecektir. Üretim Miktar girildi inde üretilen mamul birim fiyat n n hesapland görülür. Üretim Fiflinde her partide farkl malzeme miktarlar n n kullan labilece i düflünülerek, listenin miktar ve birim fiyat alanlar n de ifltirme izni verilmifltir. Üretim Fiflinde ifliniz bittikten sonra ilgili stoklar n depodan düflülmesi ve mamul stoklar n n depoya eklenmesi için Üretim Fifllerini Olufltur dü mesi kullan l r. Üretim fiflinin üretim plan niteli inde oldu u ve Üretim Fifllerini oluflturmadan stok mevcutlar n n etkilenmeyece i unutulmamal d r. 17. Bugün Raporlar Bu gün raporlar program n z aç ld nda vadesi gelen tüm belgeleri derleyerek size sunar. Kategoriler halinde listelenen bu raporda üst k s mda her kategoride bulunan belge say s ADED sütununa yaz l rken seçili kategorinin ayr nt lar alt listede listelenecektir. SQL kodu yard m ile say s z bugün raporu tasarlayabilirsiniz. Bugün raporlar n iflinize yaram yor ise Araçlar menüsünde seçeneklerden çal flmas n engelleyebilirsiniz. fiekil sonraki sayfadad r. 19

21 18. Filtreleme ifllemleri a. Seçimi süz. Tüm listelerde sa tufl menüsünde bulaca n z Seçimi süz seçene i, size filtrelemede oldukça kolayl k sa lar. Örne in tarihli sat fl faturalar n görmek için tarih sütunu seçili iken tarihini yaz p bu tarihi bulduktan sonra üzerinde sa tufl -> seçimi süz yapmak yeterlidir. Ayn olan kay tlar tek t k ile önünüzde. b. Kay t süz. Ayr nt l filtreler için sa tufl -> Kay t Süz seçilir. Ekranda Ocak ay içinde özel kodu PRIMLI olan Sat fl faturalar n listelemifl oluyoruz. c. Aral k süz. Aral k süz iki tarih aras filtrelerde ya da say türündeki alanlarda istenen aral klar filtrelemek için kullan fll d r. 20

22 d.planlanan filtrelerin kaydedilmesi: S k s k kullan lan filtreler her seferin yeniden tasarlamak zaman kaybettirebilir. Bunun için tasarlanan filtre Kay t Süz ekran nda araç çubu unda Plan Listesi t klan p Kay tl Planlar listesi aç l r. fiuanki plan kaydetmek için ekranda oldu u gibi sa tufl menüsünden Plan Kaydet seçilir. 19. Yazd rma flablonlar n n haz rlanmas Yazd rmak istedi iniz listeleri her seferinde tasarlamak zorunda de ilsiniz. Hangi alanlara ihtiyac n z varsa teker teker seçin alt toplamlar tasarlay n, yaz fontlar n z ayarlay n dilerseniz nokta vurufllu yaz c lar için döküm tasarlay n ve tasar m n z verece iniz bir isimle kaydedip tekrar tekrar kullan n. Bunun için yazd rmak istedi iniz liste üzerinde sa tufl -> fiablondan Yazd r seçip Yeni Rapor Tasar m Eklemeniz yeterlidir. Haz r flablonlar Verim Ticari-Seri kullan c lar ile paylaflabilirisiniz. Fr3 uzant l olarak kaydedilen yazd rma flablonlar d flar dan da uygulaman za eklenilebilir. fiekil sonraki sayfadad r. 21

23 20. Biçimlendirme 22

24 Tüm kullan c lar listelerini ayn flekilde kullanmak zorunda de ildir. Liste Biçimlendir ile ekrandaki her listeyi ihtiyac n za göre tasarlayabilirsiniz. Baz kullan c lar Cari kart listesinde her cari için li, lçesi bilgisini görmek isteyebilir. Ayr ca stok listenizde mevcut miktar alan n farkl font ve boyutta yazarak daha belirgin hale getirebilirisiniz. Depocunuz stok listesini kendine göre tasarlay p saklarken sat fl eleman n z n stok listesi bu durumdan etkilenmez. Tüm tasar mlar kullan c ad ve flifresine göre ayr ayr saklan r. Özellefltir: Menüleriniz ve araç çubuklar n z ihtiyac n za uygun olarak düzenleyebilirisiniz. Araçlar menüsü alt nda özellefltir seçilerek yukar daki özellefltir ekran ça r l r. Kategorilere göre ayr lm fl modüllerden ihtiyac n z olan farenizin sol tuflu yard m yla tutup ekran n z n istedi iniz yerine yerlefltirebilirsiniz. Özellefltir ile yap lan düzenlemeler kullan c ya özeldir. Baflka bir kullan c ve parola ile ekran daha farkl düzenleyip saklayabilirsiniz. Bu sayede her kullan c n n ihtiyac olan ekran tasarlay p kullanmas mümkün olacakt r. Koflullu Biçimlendirme: Tüm modüllerde listeler belli k staslara ba l olarak yaz rengi farkl ayarlanabilir. Örne in afla daki ekran stok kartlar için stok türü Mamul ise k rm z, Ticari Mal ise mavi, Hammadde ise yeflil görünmesini sa lar. Dikkat çekmesi gereken kay tlar n z ayn mant kla farkl renklerde yazd rabilirisiniz. 23

25 21. Görevler Ço u zaman gün içindeki yo unluk yap lmas gereken bir y n ifli unutmam za ve dolay s yla planl ve programl bir çal flma düzenimizin olmas na engeldir. Görevler modülüne program n bize hat rlatmas n istedi imiz her konuyu yazabiliriz. Bu konular gün bafl nda program ilk açt m zda bugün raporlar nda karfl m za ç kaca gibi istenirse belirtece imiz herhangi bir saatte bizi uyarabilir. Belirtti imiz tarih ve saatte önümüze gelecek olan uyar penceresini gerekirse ileri bir saatte tekrar uyarmas için ayarlayabilir ya da Art k An msatma diyerek görevi ask ya alabiliriz. 22. Devir fllemleri Y l sonunda yeni dönem için Dosya menüsünden Devir fllemi çal flt r lmal d r. Devir fllemi size yeni bir firma kurarak mevcut firman z n kartlar yeni firmaya kopyalar. Ayr ca kartlar n son bakiyeleri için birer aç l fl fifli oluflturur. Program n zda her dönem kendi içinde ba ms z olarak çal flt ndan devir iflleminden sonra art k kullanmad n z kartlar silebilirsiniz. Devir ifllemi için afla daki ad mlar izlenmelidir. 1. Devir ekran nda Devredilecek Firma Ad yaz l r. 2. Yeni firmaya devredilecek kartlar seçilir. 3. Devir fllemine Baflla ile devir bafllat l r. 24

26 23. Kullan c Yetkilendirme ve Ayarlar Program n zda diledi iniz kadar kullan c tan m yapabilirsiniz. Kullan c ifllemleri için Dosya menüsünden Kullan c lar seçilir. Yeni bir kullan c eklemek için kullan c lar listesinde sa tufl menüsünden yararlan l r. Kullan c ad girilip parola ve parola do rula alanlar na kullan c n n flifresi yaz l r. Firma listesinde kullan c n n çal flaca firmalar iflaretlendikten sonra kullan c n n girifl yetkisi olan modüller iflaretlenir. 25

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Ticari Seri. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ticari Seri. VER M filetmen Z N BOY AYNASI Ticari Seri Fark Yaflay n %100 Windows uyumlu. Her Windows sürümünde yükleyin ve sorunsuz çal fls n. Tüm yaz c larla %100 uyumlu çal fl n. Eski yaz c lar n z atmay n, nokta vurufllu yaz c lar n z n avantaj

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

VEGAWINA5 2016 VERSION

VEGAWINA5 2016 VERSION VEGAWINA5 2016 VERSION Bundan Böyle Her Yıla Ait Hazırlanan Setup İçin Login Ekranında Version Yılı Yazacaktır Program Kurulumunda Ana Sayfa ( Boss ) Modülü Kurulumu Zorunlu Hale Getirilmiştir Hizmet\Firma\Kullanıcı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi 15 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi *03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler kısmında

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

Nebim Winner Ayarları

Nebim Winner Ayarları Nebim Winner Ayarları Nebim muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Muhasebe LOGO Kasım 2009

Muhasebe LOGO Kasım 2009 Muhasebe LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Muhasebe...6 Hesap Planı...7 Hesap Kartı Bilgileri...8 Bağlantılar/Kontroller...10 Finansal Tablolar...11 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...12 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

ÜN TE II VER TABANI UYGULAMALARI

ÜN TE II VER TABANI UYGULAMALARI ÜN TE II VER TABANI UYGULAMALARI A. BAfiLANGIÇ 1. Veri Taban yla lk Ad mlar a. Veri taban uygulamas n açma b. Mevcut veri taban n açma c. Veri taban içindeki kayd de ifltirme ç. Kaydetme d. Veri taban

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Giriş Ekranı. Sf.01. İçindekiler

Giriş Ekranı. Sf.01. İçindekiler Sf.01 Giriş Ekranı İçindekiler Giriş Ekranı... 2 Ana Sayfa... 3 İzin Yönetimi... 5 Şoförler... 7 Araçlar... 9 Servis / Bakım... 11 Zaii Servisler... 13 Kazalar... 15 Hakediş... 16 Ceza... 17 Yakıt... 18

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABINA (GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ) İLİŞKİN say2000i UYGULAMASI Say2000i kapsamına bu yıl dahil olan idare muhasebe birimlerinden intikal eden sorunlardan, 360 hesabının gelir

Detaylı

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir

Hamdi Ayhan www.safranbilisim.com SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI. Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir SAFRAN DEPO STOK PROGRAMI YARDIM DOSYASI 1-İLK AÇILIŞ Programın kurulumdan sonraki ilk açılış kullanıcı adı TEST şifre TEST dir Kullanıcı Adı ve şifre girildikten sonra aşağıdaki ekran gelir Bundan sonra

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı  UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler

1 Aralık 2015. E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler 1 Aralık 2015 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Beyanname E-Beyanname Hazırlama ve Takip Modülü ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI EMANET MALZEME TAKĐBĐ

DESTEK DOKÜMANI EMANET MALZEME TAKĐBĐ EMANET MALZEME TAKĐBĐ Emanet ambarı özelliği ile satışı yapılmış ancak henüz sevkedilmemiş malzemelerin sevk durumlarının izlenmesine imkan sağlanmıştır. Malzemelerin henüz sevkedilmediği durumlarda, firma

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar Dizini

İçindekiler. Kısaltmalar Dizini 1 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 2 2. Başvuru İşlemleri... 6 2.1 Ürün Başvuru Kriter Kodu A ise:... 7 2.2 Ürün Başvuru Kriter Kodu B ise:... 8 2.3 Ürün Başvuru Kriter Kodu C ise:... 9 2.4 Ürün Başvuru

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU

TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU TURKUAZ KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ AİDAT ÖDEME OTOMASYONU 01.04.2016 Tarihinde Piramit Ar-Ne Bilişim Hizmetleri ile yeni bir Site Yönetim Otomasyonuna geçiş yapılacaktır. Bu sistemle birlikte www. turkuazvadisi.com.tr

Detaylı

Telif Hakkı. KL-Retail El Terminali programı Kalem Yazılım ın tescilli ticari markasıdır. İletişim:

Telif Hakkı. KL-Retail El Terminali programı Kalem Yazılım ın tescilli ticari markasıdır. İletişim: Telif Hakkı Copyright 2007-2013 KALEM YAZILIM Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu ve içerisinde açıklanan yazılım, lisans kapsamında sunulmuş olup, sadece söz konusu lisans koşullarına göre kullanılabilir

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...

Detaylı

Banka. İrsaliye Sipariş

Banka. İrsaliye Sipariş Çek ve Senet Fatura Sen Söyle Stok Cari Banka Kasa İrsaliye Sipariş Depo Sayım Seri No. Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 3. Elden Çek Tahsilatı 4. Elden Senet Tahsilatı 5. Banka

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

İçerik EBYS Raporlama... 2 Belge İşlemleri Raporu... 2 Birim Gelen Belge Listesi Raporu... 3 Birim Gelen Belge Sayıları Raporu... 4 Birim Giden Belge

İçerik EBYS Raporlama... 2 Belge İşlemleri Raporu... 2 Birim Gelen Belge Listesi Raporu... 3 Birim Gelen Belge Sayıları Raporu... 4 Birim Giden Belge İçerik EBYS Raporlama... 2 Belge İşlemleri Raporu... 2 Birim Gelen Belge Listesi Raporu... 3 Birim Gelen Belge Sayıları Raporu... 4 Birim Giden Belge Listesi Raporu... 5 Birim Giden Belge Sayıları Raporu...

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK

11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK BÖLÜM 10 11. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU HAZIRLAMAK Powerpoint programında hazır bulunan bir dizi renk ve metin özelliğine sahip sunu dosyalarına Tasarım şablonu ismi verilir. Kullanıcı bu dosyaları

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde

Detaylı

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI

KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI 1. Katalog Takip Sistemine Giriş KATALOG TAKİP SİSTEMİ KULLANIMI Katalog Talebi Sisteminde iş akışı aşağıdaki gibidir: Yetkili Satıcımız Bayi özelden erişeceği Katalog Takip Sistemine talep açıklamasını,

Detaylı