Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak"

Transkript

1 Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye halký ve dünya kamuoyunu hârekete geçmeye çaðýrdýklarýný belirtti. SAYFA 3 TE Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Futsal Turnuvasý hakkýnda konuþtu: Turnuvada iddialýyýz 40 KURUÞ Kýsa bir süre içerisinde yapýlacak olan Futsal Turnuvasý öncesinde Emniyet Müdürlüðü de turnuvada bir takýmla yerini aldý. Turnuva yetkilileri Halil Ýbrahim Kaya ve Nadir Yücel ile birlikte Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, dün Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret etti. SAYFA 12 DE "Benim oy oraným yüzde 67 ile partimizin üzerindeyim" diyen Muzaffer Külcü Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Son dönemlerde Hitit Üniversitesinin yaptýðý uluslararasý görüþmeler somut adýmlara dönüþüyor. Bu kapsamda kýsa bir süre önce Rusya Federasyonu'nda bulunan Altai State Üniversitesi ile yapýlan giriþimler sonucunda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversitenin ilk defa Rusya Federasyonu'ndan bir üniversite ile imzalamýþ olduðu bu protokol, öðrenciler ile akademik ve idari personelin oluþturulacak ortak programlar çerçevesinde iþbirliðini kapsýyor. SAYFA 9 DA Muzaffer Külcü Ahmet Sami Ceylan -Nadir Yücel Yerel seçimler için belediye baþkan adaylarýnýn belirlenmesi adýna heyecan giderek artýyor. AK Parti'nin Çorum'da son yaptýrdýðý ankette ilginç sonuçlar çýktý. Çorum'un tüm bölgesini kapsayan piyasa araþtýrmalarýnda ciddi ve etkili olarak tanýnan bir Anket firmasýnýn çalýþmasýna göre yaklaþýk 1 yýl önce "Ben anketlerde partimizin oy oranýn yüzde 10 üzerinde çýkýyorum" diyen Muzaffer Külcü yüzde 27 oranýnda kaldý. Yapýlan son anket sonuçlarýna göre sorular içerisinde yer alan güvensizlik tercihinde ise Muzaffer Külcü yüzde Haþim Ahlatçý Mehmet Karadað 36 oranýnda güvenirsiz bulundu. Anket sonuçlarýna göre kim belediye baþkaný olmalý sorusuna verilen cevap sýralamasýnda Ýlk sýrada yer alan Muzaffer Külcü yüzde 27, Haþim Ahlatçý 12.7 ve Mehmet Karadað ise 9.3 oranýnda yer buldular. Mevcut aday adaylarý dýþýnda Belediye baþkaný kimi görmek istersiniz sorusuna verilen cevaplarda ise AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan ise yüzde 18 ile ilk sýrada yer aldý. Diðer yandan cumartesi günü AK Parti Çorum Teþkilatý tarafýndan gerçekleþtirilecek olan belediye baþkan aday adaylarý temayül yoklamasý sonuçlarý da heyecanla bekleniyor. TDED, musiki topluluðundan yeni dönem startý SAYFA 5 TE Gineli doktorlar Çorum'da tecrübe paylaþýmý yapacaklar Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) ve Uluslararasý Anadolu Saðlýk Federasyonu (USAF) iþbirliðinde hazýrlanan "Gine Cumhuriyetinin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma" adlý projenin tanýtým toplantýsý yapýldý.hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþen tanýtým programýna Vali Sabri Baþköy, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Sekreteri Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi... SAYFA 3 TE 1.5 milyon TL ödenek talebi tartýþma yarattý 180 araçlýk bir makine parkýna sahip bulunan Çorum Ýl Özel Ýdaresinin 2014 yýlý bütçesinde bakým ve onarým giderleri için 1.5 milyon TL ödenek ayrýlmasý tartýþma yarattý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Destek Hizmetleri Müdürlüðünün 2014 yýlý bütçesi görüþüldü. SAYFA 4 TE Sanayi Sitesi giriþ kapýlarý tamam Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan Çalýkuþu, sanayi sitesinin Yaydiðin Yolu ile þehir merkezi giriþlerine yapýlan kemer kapýlar için teþekkür etti.turan Çalýkuþu düzenlediði basýn toplantýsýnda sanayi sitesinin her iki giriþine kemer kapý yapýlmasýnda site içerisine kamelyalar konulmasýnda emeði geçen Belediye ve YEDAÞ'a teþekkür etti. Turan Çalýþkuþu SAYFA 5 TE Baþkan aday adayý Sedat Kaçan'dan, gazetemize ziyaret AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan aday adayý Sedat Kaçan, gazetemizi ziyaret ederek, açýklamalarda bulundu. Mecitözü'nün tarih boyunca bir çok uygarlýklarý üzerinde barýndýrdýðýný ve tarihi çok eskilere dayanan bir ilçe olduðunu belirten Sedat Kaçan, "Yapýlan kazýlardan anlaþýldýðý kadarýyla Ýlçemiz topraklarý üzerinde yaþam Ý.Ö.4000 yýllarýnda baþlamýþtýr. Bu bilgilere Kuþsaray köyü (sonradan Çorum Merkeze baðlanmýþtýr.) ve Elvançelebi Beldesinde yapýlan kazýlarda elde edilen kalýntýlardan ulaþýlmýþtýr. Mecitözü topraklarý üzerinde;... SAYFA 4 TE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.ye- DAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintilerin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler hakkýnda þu bilgiler verildi: SAYFA 9 DA Akýllý Kavþaklar paneli bugün Ahmet Akbaþ Hediye Tüydeþ SAYFA 5 TE Çaðrý Yüzbaþýoðlu Ankara için Murat Alparslan'ýn ismi gündemde AK Parti'de temayül sürprizleri... Aday olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt Çavuþoðlu ile Menderes Türel'in ismi ön planý çýktý.ak Parti belediye baþkaný adaylarýný belirlemek için çalýþmalarýný hýz verdi. SAYFA 2 DE Eczacýlar Odasý yeni yönetimine tebrik Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Dr. Turgay Happani Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca'yý ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerini ilettiler. SAYFA 3 TE "DP olarak baþka bir partiyi desteklemiyoruz" Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av.Muhsin Kocasaraç yaptýðý açýklamada basýnyayýn organlarýnda Demokrat Parti Dodurga teþkilatý yöneticileri olduklarýný iddia eden... SAYFA 7 DE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: HABER Ankara için Murat Alparslan'ýn ismi gündemde AK Parti'de temayül sürprizleri... Aday olmamalarýna raðmen Ankara'da Ali Babacan ve Murat Alparslan, Antalya'da ise Mevlüt Çavuþoðlu ile Menderes Türel'in ismi ön planý çýktý.ak Parti belediye baþkaný adaylarýný belirlemek için çalýþmalarýný hýz verdi. Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýnda dün toplanan seçim iþleri ve teþkilat baþkanlarý gece geç saatlere kadar büyükþehir temayül yoklamalarýný deðerlendirdi. Parti teþkilatýnýn Ankara ve Antalya Büyükþehir Belediyesi baþkan adaylýðýna gösterdiði isimler arasýnda sürprizler de yaþandý. AK Partililerin Ankara Büyükþehir için önerdiði isimler arasýnda mevcut baþkan Melih Gökçek ilk sýrada yer alýrken Gökçek'in ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ile Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan'ýn isimleri de yer aldý. Ancak gerek Babacan gerekse de Alparslan daha önceden adaylýk gibi bir düþüncelerinin olmadýðýný dile getirmiþti. ANTALYA'DA TÜREL VE ÇAVUÞOÐLU Antalya'da da aday olmadýklarýný önceden açýklayan genel baþkan yardýmcýlarý Mevlüt Çavuþoðlu ile Menderes Türel'in isimleri teþkilatlarca yapýlan temayül yoklamalarýnda yer aldý. Yoklamalarýnda sürprizlerin teþkilat mensuplarýna 'Aday adayý olmasa bile görmek istediðiniz isimleri yazýnýz' þeklinde soru yöneltilmesinin etkili olduðu bildirildi. Bununla birlikte, Baþbakan Erdoðan Kýzýlcahamam'daki istiþare toplantýsýnda temayül yoklamalarýnýn aday belirlemede tek kýstas olmayacaðýnýn altýný çizmiþti. Yeni Þafak Ýmsâk : 04:34 Güneþ : 06:16 Ýþrak 07:08 Öðle : 11:34 Ýkindi : 14:13 Akþam : 16:35 Yatsý : 18:03 Alamam doðrusu elime desti Bütün dostlarýmda selamý kesti Neden acep bunlar bana da küstü Hatýrý hürmeti o birden kesti Þimdi raðbet göremiyorum bir türlü Ýnsan kocayýnca sevgi kalmýyor Hiç kimsede hatýr hürmet sormuyor Bozulmuþ sevgiler insan olmuyor Þimdi raðbet bilinmiyor bir türlü Þimdi raðbet güzel ile zengine Bozulmuþ sevgisi varmaz farkýna Davulcular davul durur dengine Þimdi raðbet bilinmiyor bir türlü 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 46. Hafta Dil gönlün, gönül rûhun, rûh da insanýn hakîkatinin aynasýdýr. Hazret-i Hüseyin Radýyallahü anh Günün Þiiri BÝR TÜRLÜ Rýza Koçak Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Hitit Üniversitesi Ankara'da tanýtýldý Yýl: 9 Sayý: 2626 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda 7-8 Kasým 2013 tarihlerinde düzenlenen "Educaturk Ankara Yükseköðretim Fuarý"na katýldý. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Baðcý, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi M. Erol Çalmaz, Saðlýk Yüksekokulu'ndan Arþ. Gör. Emel Okur ve Halkla Ýliþkiler personeli Satý Altýntaþ katýldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken Hitit Üniversitesi, Ankara'da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý haline geldi. Düzenlenen eðitim fuarýnda birçok vakýf ve devlet üniversitesi yer alýrken, standý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere üniversite hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi. Üniversite tanýtým etkinliklerine Kasým 2013 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Yýlmaz MERT BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Bu sevginin bilemedin farkýný Ben tutuyorum sel yýkýyor bendi mi Çok insanlar bilemiyor dengini Sevgi bilmez sevdirmez de kendini Bilinmez insanda aklýna þaþtým Bilinmez daðlarýn üstünden aþtým En sonundan geldim hakka kavuþtum Þimdi raðbet olmuyor da bir türlü Elde adam var ki ne yapar bilmez Solmazsa daðlarýn çiçeði solmaz Þu dünya fanidir kimseye kalmaz Þimdi raðbet bilinmiyor bir türlü Koçaðýn kalbinden sevgiler bitmez Yazar dertlerini yazmakla bitmez Sevgiler bir olsa kýymet de yetmez Þimdi raðbet bilinmiyor bir türlü HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,048 2,049 EUR 2,750 2,751 STERLiN 3,250 3,266 JPY YENi 0,204 0,205 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: BUHARA EVLER 2.CAD. NO:5- ÖZEL HAS. YANI CEYHUN ECZANESÝ TEL: M.A. ERSOY CAD. NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Gineli doktorlar Çorum'da tecrübe paylaþýmý yapacaklar Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) ve Uluslararasý Anadolu Saðlýk Federasyonu (USAF) iþbirliðinde hazýrlanan "Gine Cumhuriyetinin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma" adlý projenin tanýtým toplantýsý yapýldý.hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþen tanýtým programýna Vali Sabri Baþköy, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Sekreteri Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Þebnem Güler ve Gine'den gelen doktorlar katýldý. Tanýtým toplantýsýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan ANATIPDER Baþkaný Opr. Dr. Ethem Zobacý, proje hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi yýlýnda kurulan ANATIPDER'in TÝKA ile iþbirliði içerisinde 2008, 2011 ve 2012'de Gine Cumhuriyetine 3 kez Uygulamalý Saðlýk Eðitim Projesi gerçekleþtirdiðini belirten Zobacý, "Bu projelerle týbbi tecrübelerimizi paylaþmak orada ki insanlara ülkemizi tanýtarak kardeþlik köprüsü tesis etmek amaçlanmýþtýr" -GÝNE VE TÜRKÝYE ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER PEKÝÞECEK- Gine'den gelen Dr. Kamara Amara Siba ise yaptýðý konuþmada bu proje ile Gine ve Türkiye arasýndaki iliþkilerinde pekiþeceðine inandýðýný söyledi. Siba, "Bu resmi ziyarette insanlýk için bir katkýda bulunulmuþtur. Ekip ve týbbý aletler noktasýnda fikir alýþveriþi gerçekleþtireceðimize inanýyorum. Bizler için bu 1 aylýk süreci en iyi þekilde deðerlendireceðimize inanýyorum" þeklinde kaydetti. Vali Sabri Baþköy ise konuþmasýnda Yunus Emre'nin "Ýþi kolay kýlalým. Sevelim, sevilelim Dünya kimseye kalmaz" sözlerini hatýrlatarak Gineli doktorlarý görmekten mutluluk duyduðunu ifade etti. Vali Baþköy "Afrika'daki kardeþlerimizle tanýþ olmaya karar verdik. Þuanda uygulamaya baþlanan proje ile ciddi manada yol kat edilmiþtir. Türk týp dünyasý sayýlý týp kuruluþlarý arasýnda yer almaktadýr. Türk týbbý sadece Türkiye'de deðil Avrupa baþta olmak üzere tüm dünyaya hizmet ediyor. Hastanemiz de Gine'den gelen doktorlarla tecrübelerini paylaþacaklarýna inanýyorum" Vali Baþköy, bir akþam Gineli doktorlarý evinde misafir etmek istediðini de dile getirerek,"biz Türk milleti olarak dünyadaki tüm insanlarý seviyoruz. Hiç bir karþýlýk beklemeden sadece Gine deðil tüm insanlara kapýmýz açýktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Proje kapsamýnda Gine'den gelen 5 farklý branþtan 10 doktor 1 ay süreyle Çorum'daki doktorlarla tecrübe paylaþýmý yapacaklar. Doktorlar ayrýca Çorum'un tarihi ve turistik yerlerini de gezecekler. Kubilay Kaan YÜCEL Vali Sabri Baþköy Ethem Zobacý Kamara Amara Siba Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý Eczacýlar Odasý yeni yönetimine tebrik Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Dr. Turgay Happani Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca'yý ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerini ilettiler. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Eczacýlar Odasýnýn önceki yönetimiyle güzel iþler yaptýklarýný dile getirerek, "Ýnþallah yeni yönetimle ve baþkanýmýzla da güzel þeyler yapacaðýz. Burada eczacýlarýmýzýn her hangi bir problemi var mý, Saðlýk Müdürlüðü ile bir sýkýntýlarý var mý diye onun istiþaresini yapacaðýz" Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, saðlýk camiasýyla et ve týrnak gibi ayrýlmaz olduklarýný söyledi.koca ziyarette þunlarý söyledi: "Ortak paydamýz insan hayatý ve insan saðlýðýna verdiðimiz deðerdir. Ýl Saðlýk müdürlüðümüz ile iþbirliði içerisinde olduðumuz mobil ilaç daðýtýmý, eczane destek personeli yetkilendirme eðitimi gibi organizasyonlarýmýz baþarý ile devam etmektedir. Mobil ilaç daðýtýmý eczacý odamýzýn organizatörlüðünde il saðlýk müdürlüðümüz ile yapýlan protokol çerçevesinde, eczanelerimiz arasýnda sýralý bir sistemle yürütülmektedir. Saðlýk konusunda tek yürek olduðumuz, yan yana ve kol kola birlikte daha nice güzel organizasyonlara imza atacaðýz." Yasin YÜCEL ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye halký ve dünya kamuoyunu hârekete geçmeye çaðýrdýklarýný belirtti. Esed rejiminin saldýrýlarý nedeniyle evlerini terk ederek kamplarda yaþamaya mahkûm olan yüz binlerce insan olduðunu kaydeden Selim Özkabakçý, "Ýç savaþýn üçüncü yýlýnda, 5 milyonu çocuk 15 milyon Suriyeli mülteci açlýk ve sefalet içerisinde yaþam mücadelesi veriyor. Suriye'de muhasara altýndaki bölgelerde mültecilerin yaþadýðý kamplarda insanlar açlýktan kedi, köpek eti yemek zorunda kalýyor. Buna þimdi bir de acil kýþlýk ihtiyaçlarýn eklenmesiyle krizin boyutu ölümcül noktalara ulaþtý. Bölgede bulunan ÝHH ekiplerimizin aktardýðý bilgilere göre, kamplardaki mülteciler kedi-köpek yemekten býkmýþ durumdalar. Çocuklar açlýktan aðlýyor. Din adamlarý çare olarak kadýn ve çocuklarýn aç kalmamasý için erkeklerin oruç tutmasý yönünde fetvalar veriyor. Guta'da mýsýrýn tonu 700 dolardan 2 bin 500'e çýktý, böyle giderse 5 bin'i bulabilir. Esed rejimi, mültecilerin aç kalmasý için buðday, mýsýr, arpa gibi temel besin ürünlerini fiyatýnýn çok üzerinde topluyor" -KIÞLIK ÝHTÝYAÇLAR- ÝHH Suriye Bölge Koordinatörü Muhammed Yorgancýoðlu da mülteci sayýsýnýn giderek artmasý nedeniyle kamplarda gýda ihtiyacýnýn had safhaya ulaþtýðýný belirterek, "Bunun yanýnda Suriyeli mültecilerin yoðun olarak yaþadýðý Antakya-Hama-Ýdlib-Haleb arasýnda kalan bölgede yaklaþan kýþ mevsimi nedeniyle baþta gýda olmak üzere battaniye, kýþlýk elbise, yaðmurluk, sünger yatak, halý, hasýr gibi acil ihtiyaçlar var. Bu bölgelerde pek çok yere gece elektrik verilemediði için insanlar karanlýkta yaþýyor. Þarjlý ýþýldak alýnarak bu soruna geçici bir çözüm bulunabilir. Ayrýca bölgede sýk sýk yangýnlarýn meydana gelmesi nedeniyle çadýr kentlerde sivil savunma ekipleri kurulmasý gerek" ifadelerini kullandý. Yaþanan bu faciaya dur demek ve yaklaþan kýþ mevsimi þartlarý düþünülerek bölgedeki insanlara ulaþtýrýlmak üzere dünyada ve Türkiye'de yeni bir yardým seferberliði baþlattýklarýný açýklayan Özkabakçý, "Duyarlý Çorum halkýný Suriye'deki bu insanlýk dramýna karþý acilen hârekete geçmeye çaðýrýyoruz. Suriye için hazýrlanan acil yardým paketinde, içinde bulgurdan, makarnaya, þekerden zeytinyaðýna kadar 14 ürünün yer aldýðý 60 TL bedelindeki 'Gýda Paketi', yeni doðan bebekler ve 5 yaþ altý çocuklar için bebek mamasýndan bebek bisküvisine 8 ürünün bulunduðu 27.5 TL'lik 'Bebek Ýhtiyaç ve Gýda Paketi' ile bir günlük maliyeti 14 bin 500 TL'yi bulan yaklaþýk 150 bin ekmeðin üretildiði fýrýn yer alýyor. Kampanyaya destek vermek isteyen hayýrseverler nakdi yardýmlarýný ÝHH'nýn AlBaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Çorum Þubelerinden ücret ödemden gönderebilirler. Posta çeki hesaplarýna doðrudan ve online baðýþ yoluyla yardýmlarýný ulaþtýrabilirler. Ayni yardýmlar için Çorum ÝHH Ýle Selim Özkabakçý Ahmet Özgün numaralý telefondan temasa geçilebilir. Destek olan tüm hayýrseverlerden Allah Razý Olsun.Basýnda Suriye'de Esed rejiminin muhasara altýnda tuttuðu bölgelerde insanlarýn açlýktan kedi eti yediðine dair haberler yer alýyor. Ancak yaþanan bu faciayla ilgili uluslar arasý toplum hârekete geçmemiþtir. Bunun üzerine biz de madem Suriye'deki insanlarýn hayatýnýn bir deðeri yok, belki hayvan haklarý örgütlerinin dikkatini çeker de hârekete geçer diyerek sosyal medyada #KedilerÖlmesin etiketiyle kampanya baþlattýk. Kampanyanýn baþladýðý Çarþamba günü #KedilerÖlmesin etiketi itibariyle TT (Trending Topics) listesine girdi ve 1. sýraya kadar yükseldi. Kýsa sürede onbinlerce takipçi ise RT (retweet) yaparak kampanyayý destekledi.

4 HABER 4 Destek Hizmetlere 9 milyon 350 bin TL bütçe Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetler Müdürlüðü'nün 2014 yýlý bütçesi 9 milyon 350 bin 180 lira olarak açýklandý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi kasým ayý yedinci toplantýsýnda Destek Hizmetler Müdürlüðü'nün 2014 mali yýlý bütçe teklifi görüþüldü. Meclis üyelerine müdürlün bütçe teklifi hakkýnda bilgi veren Destek Hizmetler Müdürü Hüsnü Yalçýnkaya, 9 milyon 350 bin 180 TL olan 2014 mali yýlý bütçesinin, 628 bin 500 TL'sinin Valiliðin olduðunu diðer kalan 8 milyon 721 bin 680 TL'nin ise Destek Hizmetler Müdürlüðü'nün olduðunu söyledi. Yalçýnkaya, müdürlüðe 8 milyon 721 bin 680 TL olarak öngörülen bütçenin kýrtasiye alýmlarýna 58 bin 500, büro malzemeleri alýmlarýna 13 bin, periyodik yayýn alýmlarýna 1500, diðer yayýn alýmlarýna 4 bin 025 TL, baský ve cilt giderleri 3 bin, su alýmlarý 30 bin ve temizlik malzemesi alýmlarýnýn ise 15 bin TL ödenek ayrýldýðýný açýkladý. Kubilay Kaan YÜCEL Baþkan aday adayý Sedat Kaçan'dan, gazetemize ziyaret AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan aday adayý Sedat Kaçan, gazetemizi ziyaret ederek, açýklamalarda bulundu. Mecitözü'nün tarih boyunca bir çok uygarlýklarý üzerinde barýndýrdýðýný ve tarihi çok eskilere dayanan bir ilçe olduðunu belirten Sedat Kaçan, "Yapýlan kazýlardan anlaþýldýðý kadarýyla Ýlçemiz topraklarý üzerinde yaþam Ý.Ö.4000 yýllarýnda baþlamýþtýr. Bu bilgilere Kuþsaray köyü (sonradan Çorum Merkeze baðlanmýþtýr.) ve Elvançelebi Beldesinde yapýlan kazýlarda elde edilen kalýntýlardan ulaþýlmýþtýr. Mecitözü topraklarý üzerinde; Kalatlar, Hititler, Pers Ýmparatorluðu, Roma Ýmparatorluðu, Bizans Ýmparatorluðu, Daniþmendliler, Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler ve Osmanlý Ýmparatorluðu hüküm sürmüþtür. Mecitözü Kasabasý'nýn yeri; Daniþmendliler zamanýnda Anadolu Beldeleri kadýsý olan, Abdülmecid-i Herevinin malikanesi olduðundan 1136 tarihiden beri buranýn "Mecitözü" diye meþhur olduðu eski vesikalardan anlaþýlmýþtýr" Kaçan neden aday adayý olduðu ile ilgili soruya ise þöyle cevap verdi: Dünya'nýn ayakta alkýþladýðý eðitim gönüllülerinden aldýðý hizmet terbiyesi ile dünya lideri Büyük Usta'nýn Ýstanbul'da baþlattýðý, belediyecilikte millete efendilik deðil, hizmetkârlýk anlayýþýný memleketine getirmek ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nde kazandýðý engin belediyecilik tecrübesini, aldýðý yüksek öðrenim ile birleþtirip doðduðum topraklara kazandýrmak üzere Mecitözü Belediye Baþkanlýðýna talip oldum." Sedat Kaçan kimdir? 1972 yýlýnda Mecitözü Hýdýrlýk Mahallesi'nde dünyaya geldi. Ýlk ve orta öðrenimini Mecitözü'nde liseyi ise yatýlý olarak Amasya Teknik Lisesi Makine Bölümünde derece ile tamamladý. Önce, Gazi Üniversitesi ÇMYO Makine Bölümünü, ardýndan Marmara Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi Makine Öðretmenliði'ni bitirdi ve Fatih Üniversitesi'nde Ýþletme Master'ýný tamamladý. 5 yýl Türkiye ve dünyanýn gözdesi eðitim kurumlarýnda öðretmenlik ve yurt müdürlüðü görevlerinde bulundu yýlýndan itibaren dünyanýn önde gelen doðalgaz þirketi ÝGDAÞ'ta teknik uzman olarak görevine devam etmektedir. AK Parti'nin 'deki kuruluþundan sonra 2002 yýlýnda 70 bin nüfuslu Pendik Kavakpýnar Mahallesi'nde þuan Bartýn Milletvekili ve grup yönetiminde olan Yýlmaz Tunç'un ekibinde aktif siyasete baþladý.türkiye'nin önde gelen belediyecisi, tecrübesi ve saygýn kiþiliði ile Pendik mimarý olan dönemin Belediye Baþkaný, Ýstanbul 1. bölge Milletvekili Erol Kaya ile iki dönem seçim sürecinde rol aldý ve bu süreç zarfýnda olumlu tecrübeler kazandý. Çorum sevdalýlarýnýn kurduðu, ÇORDEF ( Çorum Dernekler Federasyon u)'un olaðan ilk kongresinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldý. Mahir ODABAÞI ÝÇÝMÝZDEKÝ MATEMATÝK PROBLEMLERÝ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Problem deyince aklýmýza matematik gelir. Zira ilkokuldan itibaren çözeceðiz diye uðraþýr dururuz. Bunun yanýnda önceden aile meclislerinde okula giden çocuklara zihinsel matematik problemi sorulur, cevabýný bilip bilmemesine göre deðerlendirme yapýlýrdý. Bu nedenle bazen anne - babamýz mehleye (gece ziyaretine) gideceði zaman bize orada problem sorarlar diye gitmemek için epey direnirdik. Demek oluyor ki, insan çocukluktan itibaren problemlerle uðraþmaya, kafa yormaya çalýþýyor. Geçenlerde bir matematik öðretmeni arkadaþla sohbet ederken, konu döndü dolaþtý hayatýn içindeki problemlere geldi. Ve '' üstadým, matematik öðretmeni olmam nedeniyle problemleri kolayca çözüyorum. Ancak hayata dair problemler içimizde olursa öðretmenlikte pek iþe yaramýyor. Doktor doktor geziyoruz, poþet poþet ilaç kullanýyoruz, yan etkileriyle vücudumuzu periþan ediyoruz ve akýbet hayat düþe kalka hayat devam ediyor '' diye yakýnýnca bende aþaðýdaki þiirimi karalamaya çalýþtým. Ümit ederim beðenir siniz. Netice olarak kitaplardaki problemleri çözmek kolay ancak beyinlerdeki problemleri çözmek o kadar da kolay deðil. Onun için özelde çevremizde, genelde ülkemiz veya dünyamýzda ''her þey var, bir þey yok. Stresteyim dostum streste'' cümlesini dilinden düþürmeyen, ''gönül isterken, kader gülermiþ'' sýrrýnca çözümsüz problemlerle karþýlaþtýðýnda ''bunda da vardýr bir hikmet'' diyemeyen insanlarýn sayýsýnýn günden güne artarak çoðaldýðýný üzülerek gözlemliyoruz. Ýlkokuldan beri matematiðim iyidir Problem çözmeyi pek te çok severim Gel gör ki, problem dýþta deðil içteyse Çözemem, etrafýnda dönerim de dönerim Hayat iki bilinmeyenli bir denklem Birini biliyorum desem, diðerini bilemem menfaat ön planda, kimseye de diyemem Problem ben olunca, uðraþýr da çözemem Al sana matematikten on puanlýk bir soru Ýki haram mý büyük, yoksa bir helal mi? Göster koçum kendini, çöz de gel hadi Çözemezsin, çünkü bazen artýdan büyüktür eksi Ýþte insanoðlu da bir matematik gibidir Her olayýn sonunda bir problem bulur Çalýþýr, çabalar, didinir sonuç çözümsüz olur Sonra sinir, stres zirve yapar, bocalar durur Öyleyse gelin, Matematik problemlerini bir kenara býrakalým Önce içimizdeki sebepsiz problemleri çözelim Nasýl mý? Bunda da vardýr bir hayýr deyiverelim Kendimize, ailemize gereken deðeri tam verelim Çýkacak problemleri daha büyümeden bertaraf edelim (Mahir Odabaþý) 1.5 milyon TL ödenek talebi tartýþma yarattý 180 araçlýk bir makine parkýna sahip bulunan Çorum Ýl Özel Ýdaresinin 2014 yýlý bütçesinde bakým ve onarým giderleri için 1.5 milyon TL ödenek ayrýlmasý tartýþma yarattý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Destek Hizmetleri Müdürlüðünün 2014 yýlý bütçesi görüþüldü. 9 milyon 350 bin TL olarak öngörülen Müdürlüðünün 2014 yýlý bütçesi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Destek Hizmetleri Müdürü Hüsnü Yalçýnkaya, 2014 yýlý bütçesinde iþ makinesi bakým ve onarým giderleri için 1 milyon 500 bin TL ödenek konulduðunu açýkladý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, geçtiðimiz yýllarda yaptýklarý borçlanmayla Ýl Özel Ýdaresinin iþ makinesi parkýnda önemli yenilemeler yaptýklarýný belirterek, buna raðmen 2014 yýlý bütçesinde iþ makinesi bakým ve onarým giderleri için 1 milyon 500 bin TL ödenek konulmasýnýn düþündürücü olduðunu bildirdi yýlý bütçesinde iþ makinesi bakým ve onarým giderleri için 1 milyon 300 bin TL ödenek konulduðunu, araç parkýnýn yenilenmesine raðmen 2014 yýlýnda bakým ve onarým giderleri için ayrýlan ödeneðin düþmesi gerekirsen, bir artýþýn söz konusu olduðunu vurgulayan Eker, bu artýþýn gerekçesini merak ettiðini kaydetti. Eker, 2013 yýlýnda iþ makinesi bakým ve onarým giderleri için ayrýlan ödeneðin gerçekleþme oranýný da merak ettiðini sözlerine ekledi. Destek Hizmetleri Müdürü Hüsnü Yalçýnkaya, Ýl Özel Ýdaresine ait 180'e yakýn aracýn bulunduðunu belirterek, iþ makinesi bakým ve onarým giderleri için öngördükleri 1 milyon 500 bin TL'nin 600 bin TL'lik kýsmýný lastik alýmýnda, 150 bin TL'lik kýsmýný ise madeni yað alýmýnda kullanacaklarýný bildirdi yýlý bütçesinde de lastik alýmý için 500 bin TL'ye yakýn bir kaynak kullandýklarýný anlatan Yalçýnkaya, yýl sonuna kadar iþ makinesi bakým ve oraným giderleri için ayrýlan ödenekteki gerçekleþme oranýnýn yüzde 99'ler seviyesine ulaþmasýný öngördüklerini dile getirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Çocuk evi açýlacak Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Mehmet Ali Erdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý 2 huzurevi, 1 engelsiz yaþam merkezi, 2 sevgi evi ve 3 çocuk evinin bulunduðunu söyledi.ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonun konu ile ilgili hazýrladýðý rapor hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Erdoðan, Müdürlüðe baðlý kuruluþlarýn 24 saat esasýyla çalýþtýðýný ve 7'den 70'e her yaþtaki yaþlý, engelli, genç, çocuk, kadýn ile þehit gazi yakýnlarý olmak üzere korunmaya muhtaç insanlara yönelik faaliyetlerinin bulunduðunu kaydederek, bu nedenle bir takým yetersizliklerin bulunduðunu dile getirdi. Erdoðan, konuyla ilgili þunlarý söyledi:"çocuklarýn ve gençlerin saðlýklý geliþimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerine yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile gönüllü kuruluþlar arasýnda iþbirliði ve koordinasyonu saðlamak yerel yönetimlerden destek almak önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, çocuk evlerine aile odaklý hizmetlere geçiþ sistemi içerisinde bu evlerin önemli bir model olduðunu belirterek, ev ortamýnýn sosyal ve akademik yönden çocuklara büyük katkýda bulunmaktadýr. Bir eve sahip olmak, bir adres verebilmek onlarýn hayatýna çok önemli etmenler arasýndadýr. Evde birtakým sorumluluklarý paylaþma bilinci, geliþiyor, yerleþiyor. Ekmeðin kaç lira olduðunu bilmek, kýrtasiyeden kendi kalemini almak veya kendi odasýnda ders çalýþmak günlük hayatýn basit ayrýntýlar gibi gelen bu cümleler bazý, çocuklar için hayatýn içinde yer almak anlamýný taþýmaktadýr. Çeþitli nedenlerle ailelerinden uzakta, devlet korumasýnda büyüyen çocuklar bu deneyimler, yaþama þansýna sahip olduklarý çocuk evlerinden, Toplumla iç içe sosyal becerileri geliþmiþ, akademik baþarýyý yakalamýþ bireyler olarak ayrýlýyor. Bu kapsamda 2014 yýlýnda açýlacak olan her bir çocuk evi için 25 bin liraya ihtiyaç duyulmaktadýr. Aile Engelliler Komisyonu olarak yapýlan çalýþmalar neticesinde bu projenin toplum yararýna hizmet eden gelecekte insanlarýn refah içerisinde yaþamasýný saðlayacak sonuçlar vereceði kanaati araþtýrmalarýmýzda tespit edilmiþtir." Kubilay Kaan YÜCEL

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Sanayi Sitesi giriþ kapýlarý tamam Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan Çalýkuþu, sanayi sitesinin Yaydiðin Yolu ile þehir merkezi giriþlerine yapýlan kemer kapýlar için teþekkür etti.turan Çalýkuþu düzenlediði basýn toplantýsýnda sanayi sitesinin her iki giriþine kemer kapý yapýlmasýnda site içerisine kamelyalar konulmasýnda emeði geçen Belediye ve YEDAÞ'a teþekkür etti. Turan Çalýþkuþu Karahacip AK Parti Belde Baþkaný Ýsmet Kayacý, Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, meclis üyeleri Menderes Baþceyhan, Hasan Koç ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ ziyarette yaptýðý konuþmada "Beldemizin sulama ihtiyacýný giderecek olan Danýþ Sulama Göleti'nin ihalesi 25 Kasým tarihinde yapýlacaktýr. Bölgemiz için büyük önem arz eden göletin yapýmýnda ve beldemizde yapýlan çalýþmalarda göstermiþ olduðunuz destek ve katkýdan dolayý teþekkür ediyoruz" Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek tarýmsal sulama alanýnda Çorum'da büyük yatýrýmlar baþlatýldýðýný ve yeni çalýþmalarda devam edildiðini Çalýkuþu, sanayi sitesi yönetimi olarak esnafla el elere vererek daha güzel iþler yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Ýlerleyen zamanda, sanayi sitesi etrafýna tel örgü, güvenlik kamerasý sistemi, iþyeri tanýtým levhalarý da yapacaðýz. Bu konularda esnaflarýn desteklerini esirgemeyeceklerini ümit ediyorum" Bahadýr YÜCEL Karahacip'ten Uslu'ya teþekkür belirterek, "Çorum'un her köþesinin tarýmsal sulamadan faydalanmasý için çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Göletimiz bölgemize hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Ý L A N ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN Ýlimiz Kargý Ýlçesi Beygircioðlu Köyü hudutlarý dahilinde, F32-c4 paftada bulunan eriþim numaralý, 2,91 hektarlýk Devletin Hüküm ve Tasarrufu altýnda bulunan taþýnmaz, 3213 Sayýlý Maden Kanunu ile 1 (a) grubu (kum ve çakýl) Madenler ile ilgili Uygulama Yönetmeliðinin 6. maddesi gereðince 5 yýl müddetle ihale yoluyla kum ocaðý iþletme ruhsatý verilmesi için 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 45. maddesi gereðince açýk teklif suretiyle ihaleye çýkartýlmýþtýr. 1- Kum ocaðýna ait ihale 26/11/2013 Salý günü saat 10:30'da Gazi Caddesi No:68 Çorum adresinde bulunan Ýl Genel Meclis Binasý Encümen Toplantý Salonunda Ýl Encümenince yapýlacaktýr. 2-2,91 Hektarlýk kum ocaðý sahasýnýn Muhammen bedeli ,00 TL'dir. 3-Kum ocaðýna ait þartname Çorum Ýl Özel Ýdaresi Encümen Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alýnabilir. 4-Kum ocaðý ihalesinin geçici teminatý muhammen bedelinin %3 olarak ,00 TL'dir. Ýl Özel Ýdaresi Banka hesabýna yatýrmak suretiyle alacaklarý makbuzu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 5-ÝHALEYE KATILMAK ÝSTEYENLERDE ARANILACAK BELGELER : GERÇEK KÝÞÝLER : 1-Müracaat Dilekçesi, a)tebligata Esas Kanuni Ýkametgah belgesi, b)geçici Ýhale Teminatý. c)baðlý Olduðu Vergi Dairesi Ýli ve Vergi Numarasý. d)t.c.kimlik Numaralý Kimlik Fotokopisi. e)ýmza Sirküleri Aslý (Vekil olarak katýlacaklarýn noter tasdikli vekaletnameleri) f)þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý Þartname Örneði. TÜZEL KÝÞÝLER: 1-Müracaat Dilekçesi, a)þirketin Kuruluþ Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslý veya Onaylý Sureti. b)geçici ihale teminatý. c)baðlý olduðu Vergi Dairesi, Ýli ve Vergi Numarasý. d)noter tasdikli imza sirkülerini. e)vekaleten iþtirak ediliyorsa, Noter tasdikli vekaletname aslýný, f)tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacaklardan Tüzel Kiþiliði temsilen yetkili olduðuna dair yetki belgesini, Ýhale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. g)þartnamenin kabul edildiðine dair imzalý Þartname Örneði. 6-Talipliler istenilen belgeleri 26/11/2013 Salý günü saat 10:30'da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazýr bulunmalarý gerekmektedir. Ýstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katýlamazlar. 7-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. Ýlan Olunur. Belediye, 15 bin paket aþure daðýtacak Çorum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle 15 bin paket aþure daðýtacak. Muharrem ayýnýn 13. günü olan 16 Kasým 2013 Cumartesi günü 7 farklý bölgede daðýtýlacak olan aþure daðýtýmýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de katýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her yýl olduðu gibi bu yýl da Muharrem ayý içerisinde aþure daðýtýmý gerçekleþtireceklerini belirterek bu yýl da bu geleneði devam ettireceklerini dile getirdi. Külcü, dini ve milli bayramlar gibi, aþure günü gibi günlerin de toplumsal barýþý, kaynaþmayý ve dayanýþmayý artýran günler olduðunun altýný çizerek, "Bu tür deðerler var oldukça bizler geleceðe daha umutla ve sevgiyle bakacaðýz. Daðýtýmýný yapacaðýmýz bu aþurelerin þehrimizin birlik ve beraberliðine vesile olmasýný temenni ediyoruz. Aþure daðýtýmý gibi köklü bir geleneði bizler de Çorum Belediyesi olarak yaþatýyoruz. Bu güzel geleneðin yaþatýlmasýna Çorum Belediyesi olarak bizler de katký saðlýyoruz" Çorum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle yaptýrdýðý 15 bin paket aþureyi yedi farklý bölgede oluþturulan daðýtým yerlerinde vatandaþlara sunacak. Belediye yaný, PTT önü, Valilik önü, Piri Baba Çamlýðý karþýsý, Özdoðanlar Sinemasý yaný, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Huzur Cami yaný ve Yazý Çarþý Abdibey Camii yanýnda 16 Kasým Cumartesi günü saat 12.00'da daðýtýmý yapýlacak. TDED, musiki topluluðundan yeni dönem startý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, yeni dönem çalýþmalarýna baþladý. Topluluk üyeleri, yeni dönem çalýþmalarýnýn baþlamasý nedeniyle dernekte pasta kesti. Topluluk Þefi Aliye Helvacý, yeni dönem hazýrlýklarýnda topluluk üyelerine Türk Musikisi bilgileri, nota, usul ve solfej bilgileri verdiklerini belirterek Türk Musikisinin seçkin eserlerinden oluþan bir repertuar oluþturduklarýný kaydetti. Yaz döneminde verecekleri konser hazýrlýklarýna baþladýklarýný dile getiren Aliye Helvacý, "Türk Musikisine gönül veren herkesi çalýþmalarýmýza bekliyoruz" Topluluk üyeleri ayrýca, geçtiðimiz günlerde büyük bir baþarýya imza atarak TRT Gençlik Korosu'na seçilen Buðra Yurtsever'i tebrik etti. Ahmet Akbaþ Resmi ilanlar de Hediye Tüydeþ Basýn: Çaðrý Yüzbaþýoðlu Akýllý Kavþaklar paneli bugün Çorum Belediyesi, tarafýndan organize edilen akýllý kavþaklarla ilgili panel bugün yapýlacak. Akýllý Kavþak Sistemlerinin bilimsel bir bakýþ açýsý ile kamuoyuna anlatýlmasý için düzenlenen panelde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, oturum baþkanlýðýný yapacak. Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hediye Yüydeþ, Yalova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Akbaþ ve ISSD Elektronik ve Sistem Mühendisi Çaðrý Yüzbaþýoðlu'nun konuþmacý olarak yer alacaðý panel bugün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda saat 14.00'da baþlayacak.

6 HABER TEK 6 "DP Ýlçe Teþkilatýndan Destek" açýklamasýna tepki! Çorum'da bazý basýn kuruluþlarýnda yayýnlanan "Dodurga'da Demokrat Partililerden Mustafa Aydýn'a Destek" baþlýkla haberde adý geçen vatandaþlar, olaya tepki gösterdi. Dodurgalý Ahmet Telli isimli vatandaþ, basýnda çýkan beyanatlarýn kendilerine ait olmadýðýný belirterek, "Bunlarýn yaptýðý ucuz siyaset. Böyle insanlarýn arkasýndan yazý yazarak, yapýlmýþ gibi beyanat vererek siyaset yapýlmaz. Çýkarsýn er meydanýna, koç gibi vuruþursun yenilirsen de, yenersen de delikanlý olursun, kimseyi töhmet altýnda býrakmazsýn. Bu beyanatý verenin kamuoyundan bu konuda özür dilemesini istiyoruz" Basýnda çýkan haberi üzüntüyle karþýladýklarýný bildiren Ahmet Telli, kendilerinin Demokrat Parti üyesi olmadýklarýný, bu partinin ilçede teþkilatýnýn da olmadýðýný kaydetti. Ahmet Telli, konuyla ilgili olarak þu açýklamayý yaptý: "11 Kasým 2013 tarihinde Çorum basýnýna verilen "Dodurga'da Demokrat Partililerden Mustafa Aydýn'a Destek" haberini ben Ahmet Telli ve diðer arkadaþlarým elemle karþýladýðýmýzý belirtiriz. Haberde belirtildiði gibi piknik yapmak amacýyla Mehmet Ali Erdoðan'a ait bað evine çaðrýldýk. Arkadaþlarla sohbet ederken Mustafa Aydýn'ý da çaðýrmýþlar. Orada piknik yapýp yemek yedik. Haberde belirttiði gibi bizler Mustafa Aydýn'ý destekleyeceðiz ve AK Parti'ye geçeceðiz diye hiçbirimiz bir beyanda da bulunmadýk. Kaldý ki ben ve diðer arkadaþlar Demokrat Parti üyesi deðiliz. Zaten ilçede Demokrat Parti ilçe teþkilatýnýn bulunmadýðýný da belirtirim. Bu haberi arkamýzdan yazmýþlar. Orada bulunanlarýn zaten 3/2'si AK Partilidir. Böyle insanlarýn arkasýndan yazý yazarak, yapýlmýþ gibi beyanat vererek siyaset yapýlmaz. Çýkarsýn er meydanýna, koç gibi vuruþursun yenilirsen de, yenersen de delikanlý olursun, kimseyi töhmet altýnda býrakmazsýn. Bu beyanatý verenin kamuoyundan bu konuda özür dilemesini istiyoruz." Hüseyin Erol isimli vatandaþ ise "Benim gibi 95 yaþýnda bir ihtiyarýn böyle iþlere alet edilmesini kýnýyorum" KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Ertekin, muhtarlar ve esnaflarý dinledi AK Parti'den Ýskilip belediye baþkanlýðý için aday adayý olan eski Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Ertekin seçim çalýþmalarý kapsamýnda muhtarlar ve esnaflarla bir araya geldi. Ýlk olarak esnaflarý ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Ahmet Ertekin, daha sonra ise mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Ertekin, her iki ziyarette projeleri hakkýnda esnaf ve muhtarlarý bilgilendirdi. Ýskilip'i örnek ve marka bir kent yapacaklarýný dile getiren Ertekin, halkýn ve hakkýn rýzasý için çalýþacaklarýný söyledi. Ertekin, Ýskilip'te sevgi, saygý ve dayanýþma kültürünü hakim kýlarak hiçbir partisel ayrým gözetmeksizin azimle çalýþacaklarýný ifade etti. Belediye-halk iþbirliðine zemin hazýrlamak üzere yýlda birkaç defa mahalle toplantýlarý düzenleyerek halkýn nabzýný tutacaklarýný dile getiren Ertekin, "Türkiye'de ilk kez "muhtarlar ofisi" oluþturarak yerel yönetici dayanýþmasýný, köy ve mahalle muhtarlarýnýn sabit mekân ihtiyacýný karþýlayacaðýz" Belediye baþkanlýðý görevine rutin belediye hizmetlerini koordine etmek için deðil, bürokratik tecrübesi ve bilgi birikimine güvenerek, sýra dýþý bir baþkan portresi çizmek amacýyla talip olduðunu belirten Ertekin, "Ýskilip'e yakýþýr bir terminal inþa etmek, þehir merkezindeki trafik karmaþasýný çözümlemek, Bayat ilçe yoluna kadar olan çay kenarý alanlarda arsa üreterek ilçenin yatay geliþimini hýzlandýrmak, TO- KÝ'nin ilçeye yatýrým yapmasýna imkan saðlamak hedeflerimizden bazýlarý" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR Ergün Kurt, Bahçelievler'e aday 30 Mart 2014'te yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel seçimleri öncesinde Çorum'un en büyük mahallesi olan Bahçelievler Mahallesindeki muhtar adaylarýnýn sayýsý artýyor. Ergün Kurt'ta Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için aday oldu. Ergün Kurt, yarýn saat 13.00'de Bahabey Caddesi Migros üzerindeki Uysal Kýraathanesinde düzenleyeceði basýn toplantýsýyla resmi adaylýðýný Çorum halký ve Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle paylaþacak. Kurt, yarýn düzenleyeceði basýn toplantýsýna tüm Çorum halkýný ve mahalle sakinlerini davet etti. Ergün Kurt ile birlikte Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için resmen adaylýðýný açýklayan kiþi sayýsý 5'e yükseldi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý için bugüne kadar Mustafa Gökay, Ayþe Onat, Arap Filiz ve Hasan Kýzýltepe adaylýðýný açýkladý. Lila Akademide yoga dersleri baþlýyor Açýldýðý ilk günden bu yana Çorumlularýn vazgeçemediði lezzet adresi olan Lila Restaurant&Pasta bünyesinde kurulan Lila Akademi Sanat Merkezi 8.yýlýn içinde olmanýn gururunu yaþýyor. Lila Akademi yýllarýn verdiði tecrübeyle, sanat ve sporun yanýnda Çorum'da yoga derslerine de baþlýyor. Yoga eðitimini Azerbaycan da tamamlamýþ, tecrübeli öðretmen Nubar Namazova verdiði bilgi de yoganýn amacý zihni sadelik ve huzura ulaþtýrmak için yenilenmek olduðunu ifade ederek, "Yoga hayatý olumlaþtýrýr" dedi ve yoganýn faydalarýný þöyle sýraladý: "Esneklik ve ideal saðlýk kazandýrýr,bedeni ve zihni güçlendirir,doðru nefes teknikleriyle kiþinin metabolizma,dolaþým sindirim ve iç salgý bezlerinin faaliyetlerini artýrýr. Aðrýlarý, sýzýlarý ve çeþitli hastalýklarý da içeren fiziksel bazý engelleri kaldýrmaya yardýmcý olacak kaslarýn, iç organlarýn ve tendonlarýn uyarýlmasýný saðlar."lila Akademi Sanat Müdürü Didem Hamoðlu ise "Gerçekten yoga yaparak stresle baþ edilir mi, okul ve iþ yaþantýsýna ne gibi faydalarý var, iç organlarýmýza etkisi ne,nefes tekniklerinin nasýl bi faydasý var, zayýflatýr mý, kas yapar mý gibi sorularýnýza cevap bulmak için mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve sizler için bir tanýtým seansý açýyoruz. 14 Kasým 2013 günü saat 17.30'da gerçekleþtireceðimiz ders için arzu eden, denemek isteyen herkesi muhakkak bekliyoruz" Hamoðlu, derslerin haftada 2 gün sabah ve akþam iþ çýkýþý seanslarýnýn olacaðýný belirterek, bilgi almak isteyenlerin Lila Akademi Sanat Bahçelievler 1.Cad No 7'den veya 'dan kendilerine ulaþabileceklerini ifade etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak esnafýn ve vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Gerçekleþtirilen esnaf turlarý ile talepleri dinlerken çalýþmalar hakkýnda bilgiler sunduklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Hem halkýmýzýn hem esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz" Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý Baþkan Yazýcý'dan esnaf turu kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Ziyaretlerde Baþkan Yazýcý'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan esnaf, çalýþmalarý devam eden alt yapý yatýrýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Osmancýk'ýn köklü bir sorununa neþter vurulduðunun altýný çizen esnaf, yapýlan hizmetin önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýna dikkat çekerek Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Yýlmaz MERT CHP'den Alaca Engelliler Derneðine ziyaret CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Alaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen ile hayýrsever iþadamlarýndan Naki Görgülü ve ozan Murat Danlý Alaca Engelliler Derneðini ziyaret ettiler.derneðin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini söyleyen CHP heyeti derneðimizin faaliyetlerinden övgüyle söz ettiler. Dernek Baþkaný Ahmet Görür ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP'lilere teþekkür etti.

7 "DP olarak baþka bir partiyi desteklemiyoruz" Demokrat Parti Ýl Baþkaný Av.Muhsin Kocasaraç yaptýðý açýklamada basýn-yayýn organlarýnda Demokrat Parti Dodurga teþkilatý yöneticileri olduklarýný iddia eden bir grup insanýn önümüzdeki yerel seçimlerde AK Partiyi ve AK Parti aday adayý Mustafa Aydýn'ý destekleyecekleri yönündeki açýklamalarýn partilerinin görüþü olmayýp tamamen kiþisel görüþleri olduðunu belirtti.dp olarak baþkaca bir parti veya baþka bir parti adayýný destekleme kararlarýnda olmadýðýný kaydeden Kocasaraç, "Þu anda Dodurga Ýlçesi DP Ýlçe Yönetimi münfesih konumda olup yetkili veya atanmýþ bir parti yetkilisi mevcut deðildir. Demokrat Parti Ýl ve Ýlçe Teþkilatlarý olarak tek hedefimiz DP bayraðýný en yüksek hedefe çýkarmaktýr. Her bireyin þahsi fikrini ve tercihini belirtme hakký vardýr ama hiç kimsenin bir parti adýna partisinin bilgisi ve oluru olmadan fikir beyan etme hakký yoktur. Demokrat Parti olarak yerel seçim çalýþmalarý devam etmekte olup yerel seçimler ile ilgili açýklamalar ileriki tarihlerde deðerli basýnýmýz aracýlýðý ile kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Bu zorunlu açýklamayý basýnýmýz aracýlýðý ile yapma zarureti hasýl olmuþ olup sizlere saygý ve selamlarýmý sunuyorum" Yýlmaz MERT Kaymakam Üçüncü'den sürpriz ziyaret Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Ýlkokulu'nu ziyaret ederek öðrencilerle bir araya geldi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Milli Eðitim Þube Müdürü Ýbrahim Gökdere, Gemici Ýlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu. Kaymakam Üçüncü ve Baþkan Osmancýk'tan Tanýtým Günlerine pilavlý çýkarma Ankara'da Çorumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri'nde Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan ortak açýlan stantta fuar süresince pirinç pilavý daðýtýmý yapýlacaðý açýklandý. Çorumlu Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara'da Kasým tarihleri arasýnda düzenlenecek olan ikinci Çorum Tanýtým Günleri için Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Kaymakamlýðý hazýrlýklarýný tamamladý. Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve daire müdürleri yaptýklarý toplantýda yapýlan hazýrlýklarý deðerlendirdi. Kaymakam Sezgin Üçüncü, pirinç ve tarihin baþkenti Osmancýk'ýn isminin en iyi þekilde Ankara'da duyurulacaðýný ifade etti. Kaymakam Üçüncü, tanýtým günlerine tüm Ankaralýlarý ve Osmancýklýlarý davet ettiklerini ifade etti. Tanýtým günlerinin önemli bir organizasyon olduðunu belirten Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, geçtiðimiz yýl ilki düzenlenen fuarda 3 ton Osmancýk pirinci daðýttýklarýný hatýrlatarak bu yýl da Osmancýk pirincinden yapýlan pilav daðýtýmý gerçekleþtirileceðini bildirdi. Baþkan Yazýcý, fuar süresince saatleri arasýnda pilav daðýtýmýnýn yapýlacaðýný duyurdu. Baþkan Yazýcý, Osmancýk'ýn tarihi ve kültürel yerlerinin yaný sýra dünyaya ün salan Osmancýk pirincinin baþkentte düzenlenecek etkinliklerle tanýtýlacaðýný söyledi. Baþkan Yazýcý, baþkentteki tüm vatandaþlarý tarih ve pirincin baþkenti Osmancýk'ý tanýmak için stantlarýný ziyarete beklediklerini kaydetti. Yýlmaz MERT Yazýcý, Gemici Ýlkokulu'nda sýnýflarý gezerek öðrencilerle sohbet etti.osmancýk'ta yeni göreve baþlayan ve ilçeyi tanýmak için ziyaretlerini artýran Kaymakam Üçüncü, Gemici Ýlkokulu'nun Avrupa Birliði projesi kapsamýnda yabancý öðrencilerin aðýrlanacaðý proje ile ilgili de okul yöneticilerinden bilgiler aldý. Uður ÇINAR Velidedeoðlu, Bakkallar ve Bayiler Odasý'na adaylýðýný bugün açýklýyor Velidedeoðlu Ýlaçlama Sahibi Umut Velidedeoðlu, Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na adaylýðýný açýklýyor. Uzun zamandýr adaylýk için hazýrlanan Umut Velidedeoðlu, bugün saat 11.30'da Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iþyerinde Çorum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na aday olduðunu kamuoyuyla paylaþacak. HABER 7 AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral Bulut, önceki gün gezdiði Pazar yerinde bayanlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerinde AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý olan Yeminli Mali Müþavir Ülker Mavral Bulut, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Ülker Mavral, önceki gün de Pazartesi Pazarý'ný gezdi. Pazarcý esnafý ile sohbet eden, sorunlarýný dinleyen ve projeleri hakkýnda bilgiler veren Ülker Mavral, Pazar alýþveriþine çýkan bayanlarýn ilgisiyle karþýlandý. Ülker Mavral'ýn etrafýný saran bayanlar, kendisini desteklediklerini belirterek, her alanda olduðu gibi bayanlarýn belediye baþkanlýðýnda da baþarýlý olabileceðini söylediler. Bayanlarýn verdiði destek ve gösterdiði ilgiden dolayý büyük bir moral kazanan Ülker Mavral, "Çorum'a bir kadýn eli" sloganýyla çýktýðý seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Yýlmaz MERT TEMÝZLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR GENÇLÝK HÝZMETLERÝ VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜKLERÝ -ÇORUM DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Genel Temizlik ve Destek Hizmetleri hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MH. SAMSUN CD ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karakeçili Mh. Gazi Cd. No:97 b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1,.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Resmi ve Özel Sektörde yapýlan bina temizlik iþleri Bilgisayar Ýþleri, Yemek Hazýrlama, Saðlýk Ýþleri 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Taþýnýr Kontrol Odasý adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Taþýnýr Kontrol odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Mavral'dan Pazar turu

8 Papaðan ve Hýrsýz Hýrsýzýn biri gece vakti bir eve girmiþ. Etrafa bakýnýrken birden; "Polis her þeyi görüyor" diye bir ses duymuþ. Korkudan elindeki lambayla sesin nereden geldiðini ararken kaçmaya karar vermiþ ve tam camdan geri çýkarken perdenin yanýnda bir papaðan olduðunu görmüþ. Papaðana yaklaþmýþ ve: -Sen mi diyorsun, Kelime Avý "Polis her þeyi görüyor" diye. Papaðan: -Evet. Hýrsýz: -Senin ismin ne? -Sekreter gibi çok konuþan papaðan. -Hangi salak koydu sana bu komik ismi? -Hemen arkanda duran evin dobermanýna Polis ismini koyan salak. YAÞAM Kýþ hastalýklarýna karþý Nar ve üzüm suyu tüketin Uzmanlar, havalarýn soðumasýyla gribal hastalýklarda artýþ olduðunu belirtirken, hastalýktan korunmak için nar veya üzüm suyu içilmesini öneriyor.kýþ aylarý boyunca hastalýklardan korunmak ve saðlýklý bir hayat sürmek için güçlü bir baðýþýklýk sistemine sahip olmak gerektiðine dikkat çeken uzmanlar, nar ve üzüm suyunu kýþ günlerinde küçük büyük herkesin tüketmesi gerektiðini söylüyor. Ýçeriðinde yer alan birçok yararlý biyoaktif bileþen sayesinde kýrmýzý meyvelerin çok güçlü antioksidan özelliði olduðunu belirten uzmanlar, nar ve üzüm suyunun mutlaka tüketilmesi gerektiðini vurguluyor.yapýlan çalýþmalarla narýn mucizevî bir meyve olduðunu belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, yarým bardak nar suyunun yetiþkin bir insanýn günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16'sýný karþýladýðýný söyledi. Nar suyunda yoðun olarak B vitamini ve potasyum olduðuna da iþaret eden Ýnanç, "Nar suyu özellikle içerdiði antioksidanlar sayesinde baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor." Üzüm suyunun ise A, B ve C vitaminleri, potasyum ve demir açýsýndan oldukça zengin olduðunu belirten Ýnanç, "Halk arasýnda bitkisel süt olarak da bilinen üzüm suyunun faydalarý saymakla bitmiyor. Kanda oksijen taþýyan hemoglobin hücrelerinin oluþumunda gerekli olan demir ve potasyum açýsýndan zengin olan üzüm asuyu, toksit maddelerin atýlmasýna yardýmcý olur. Ayrýca bu özellikleri vücudu enfeksiyonlara karþý korur ve baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar" Hastalýklarý önleme konusunda baðýþýklýk sisteminin vücudun en önemli sistemi olduðunu ifade eden Ýnanç, kýþ aylarýnda günde bir bardak nar ya da üzüm suyu içmenin baðýþýklý sisteminin kuvvetlenmesinde faydalý olacaðýný bildirdi. Soslar, mide rahatsýzlýklarýný tetikliyor 21:30 20:00 8 Eski Hikaye Mete, hayatýný babasýný öldüren ve aile onurunu zedeleyen insanlara karþý mücadele üzerine kurmuþtur. Ancak hiç beklemediði bir yola girecek, Türkan'ýn aþký ve arkadaþlarýnýn desteði ile büyük bir deðiþim geçirecektir. Mete'nin psikolojik gerilimi ve yolculuðu, adalet ve intikam kavramlarýnýn tartýþýlmasýný saðlayacaktýr. Mete, intikam yolculuðunda tahmin dahi edemeyeceði pek çok sýrla karþýlaþacaktýr. Ortada sanýlandan çok daha büyük bir entrika ve suç iliþkisi vardýr. Böyle bir dünyada Mete, acaba intikamý mý yoksa aþký mý seçecektir. Yönetmen : Bahadýr Ýnce Günün Sudoku Bulmacasý Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, yanlýþ beslenme ve mide rahatsýzlýklarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Tutar, domates, domates sosu veya sýkýlmýþ portakal, greyfurt ve limon gibi besinlerin mide rahatsýzlýklarýný tetikleyebileceðini söyledi.baþlýca mide problemlerinden bahseden Tutar, "Mide yanmasýný ve ekþimesini engellemek için baþlangýçta özel besinler düþünülmeden tüketilen yemek miktarýna bakýlmalýdýr. Eðer fazla hacimde besin bir anda mideye ulaþýrsa mide yanmasý artacaktýr. Bir besin mide yanmasýna iyide gelse kötüde gelse fazla miktarda tüketildiðinde her zaman rahatsýzlýk verici olacaktýr." ifadelerini kullandý. Mide yanmasýnýn önlemini de açýklayan Tutar, "Az ve sýk beslenerek fazla miktarda besin tüketiminden kaçýnmýþ olursunuz. Bu durumda midenize bir anda yük binmez ve sindirim iþlemi daha kolay olur. Mide yanmasýný engellemenin diðer bir yolu ise tabaklarýnýzýn boyutlarýný küçültebilirsiniz. Bu þekilde bir öðünde daha az besin alýmý olacaktýr." þeklinde konuþtu.hýzlý yemek yemekten de kaçýnýlmasý gerektiðini ifade eden Tutar, mide problemlerine yol açan beslenme tarzlarýný ise þöyle sýraladý; "Fazla yemek yemek, yaðlý gýdalar tüketmek, asitli yiyecek tüketmek, kahve (normal veya kafeinsiz), çay, kola, gazlý içecekler ve aþýrý alkol içeriði olan içecekler gibi yanlýþ içecek tercihleri, çikolata tüketmek."asitli yiyeceklere de dikkat edilmesini aktaran Tüter, "Domates, domates sosu veya sýkýlmýþ portakal, greyfurt ve limon gibi besinler mide ekþimesini tetikleyebilir. Bunlarýn en büyük özelliði asidik olmasý ve hassas olan midelerde problem çýkarma risklerinin fazla olmasýdýr. Yine bazý salata soslarý ve sirke asit içerikli olmasý nedeni ile midenizdeki problemleri tetikleyebilir." Diyetisyen Tutar, asitli yiyeceklerden vazgeçemeyenler için ise þu önerilerde bulundu: "Ýlk olarak daha az sýklýkta tüketilmesine özen gösterin. Salatalara daha az sýkýlan sirke ve limon midenizdeki problemin daha düþük seviyede yaþanmasýný saðlar. Ayrýca portakal ve greyfurt gibi besinleri mide koruyucu özelliði olan yoðurt ile birlikte tüketebilirsiniz." ifadelerini kullandý. Pis Yedili Esma Sultan, Dizel e yakýn olmak için Hasan Paþa nýn yanýna taþýnýr. Hasan Paþa ve Songül ün hayatýný darmadaðýn eder. Elçin, annesinin zoruyla spor salonuna gider. Bunu öðrenen Zeynep in Elçin için yeni bir planý vardýr. Otelde Cimbom u sürekli takip eden adam, onu Fatih in elinden kurtarýr fakat Fatih de bu arada kaçar. Herkese izini kaybettirdikten sonra Fatih, Cimbom u telefonla arayýp son bir kez görüþmek istediðini söyler. Tereddütte kalýp Rüzgar ve Trafo nun da ýsrarlarýyla bunu kabul eden Cimbom, oldukça tedirgin bir þekilde görüþmeye gider. Çocuklarýn yanýnda bunu yapmayýn! 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uzman Doktor Fatih Köse, sigara alýþkanlýðýnýn çocuklarda gözlem sonrasýnda aile ve çevreyi örnek almasýyla baþladýðýný söyledi.ýskenderun Devlet Hastanesi Sigarayý Býrakma Polikliniði'nde görevli Uzman Doktor Fatih Köse, çocuk yaþta sigara alýþkanlýðýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Sigara alýþkanlýðýnýn sonradan öðrenilerek kazanýldýðýný ifade eden Dr. Köse, "Çocuklar birçok þeyde olduðu gibi sigara içmeyi de aileden öðreniyor. Ebeveynlerin bu konuda çok duyarlý olmasý gerekir." Çocuklarýn özellikle ergenlik dönemine geçiþ sýrasýnda bocaladýklarýný vurgulayan Doktor Köse, "Ergenlik döneminde kimlik arayýþýna giren çocuklar zamanla yalnýz kalma korkusuna kapýlýyor. Guruptan ayrý kalma endiþesiyle arkadaþýnýn teklif ettiði sigarayý reddetmeyen çocuk, bunun masumane bir þey olduðunu ve arkadaþýnýn da içtiðini düþünerek sigaraya baþlýyor." þeklinde konuþtu. 'Hayat kýrkýndan sonra deðil farkýndan sonra baþlar' diyen Köse, "Sigarayý býrakmak kendi elimizde. Öncelikle kiþinin baðýmlý olduðunun farkýnda olmasý lazým." diyerek konuþmasýný tamamladý. Doksanlar Babasýna kendini affettirmek için Tuðba nýn hamile olduðu yalanýný söyleyen Mustafa, evdekiler Tuðba yý doktora götürmek isteyince köþeye sýkýþýr. Uzun bir süredir kendini Özlem e affettirmeye çalýþan Atilla, bu defa yaþayacaðý hayal kýrýklýðýndan habersizdir. Özlem ile arasý bozuk olduðu için kaset çýkarmaktan vazgeçen Atilla, bütün bunlar yetmezmiþ gibi matematik hocasý Görkem yüzünden bir yýkým daha yaþar. Mustafa dedenin son zamanlardaki esrarengiz hareketleri ailede ve mahallede büyük merak konusudur. Öte yandan define sýrrýna Necmettin in de dahil olmasý, yeni olaylarýn habercisidir. Hülya Koçyiðit Koçyiðit, Bulgaristan göçmeni tüccar bir baba olan Sedat Koçyiðit ve ev hanýmý bir anne Melek Koçyiðit'in birinci kýzý olarak 12 Aralýk 1947'de Ýstanbul'da doðdu. Ýstanbul ve Ankara'da ilkokula giden Koçyiðit, ilkokul eðitimini Ýstanbul ve daha sonra taþýndýklarý Ankara'da tamamladý. Sanat eðitimine Ankara Devlet Konservatuarý'nýn bale bölümünde baþladý. Orta öðretimine eski adýyla Atatürk Kýz Lisesi olan Beþiktaþ Atatürk Lisesi'ne devam ederken Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'na girdi. Lise öðrenimini Ankara Devlet Konservatuarý tiyatro bölümünde devam ettirdi yýlýnda ilk filmi Susuz Yaz ile sinema hayatýna baþlayan Hülya Koçyiðit Berlin Film Festivali'inde Türk sinemasýna o güne kadar verilen en büyük ödül olan Altýn Ayý ödülünü kazandý. Halen yerli ve yabancý film festivallerinde de en çok ödül alan bayan sanatçýdýr.ayrýca Ankara Devlet Konservatuarý Bale Bölümü'nde de eðitim gören Koçyiðit, Mutlu bir çocukluk geçiren Koçyiðit'in annesi oldukça dominanttý. Kýzýnýn bale ve piyano dersleri almasýnda büyük etkisi olan Melek Koçyiðit, evde büyük bir disiplin kurmuþtu. Birbirlerine aþýk bir anne-babanýn kýzý olan Koçyiðit, babasýna da oldukça düþkündü. Hepimizin öðretmeni dediði, Muhsin Ertuðrul un tavsiyesi üzerine Ankara Devlet Konservatuarý'nda tiyatro eðitimi almaya baþladý. Ýki kýzkardeþi de Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý nda oyuncu olan Koçyiðit, ablasý Nilüfer'in rol aldýðý Bir Yetim in Hasreti filminin setinde Muhterem Nur'un da aralarýnda olduðu dönemin ünlü oyuncularýyla tanýþma fýrsatý buldu. Daha sonra Metin Erksan'ýn Çocuk Hýrsýzlarý filminde oynamasý için ablasýný seçmesi sayesinde ünlü yönetmenle tanýþma fýrsatý bulan Koçyiðit için bu tanýþýklýk hayatýnýn dönüm noktasý olacaktý. Koçyiðit, Metin Erksan ve David E. Durston'ýn yönetmenliðini yaptýðý 1963 tarihli Susuz Yaz filmiyle ilk kez izleyici karþýsýna çýkmasýna raðmen baþarýlý olmuþtu. Erksan'a Berlin Altýn Ayý ödülünü kazandýran film, baþarýsýyla uzun süre konuþuldu. Çünkü bu ödül Türk sinemasýna o güne kadar verilen ilk büyük ödüldü. Henüz öðrenciyken bu denli baþarýlý bir filmde oynama fýrsatý bulan Koçyiðit, eðitim hayatý ve oyunculuk arasýnda kalmýþtý. Sýnýf arkadaþlarýndan Salih Güney'in de onun okula geri dönmesi konusundaki ikna çabalarý baþarýlý olmadý ve bir setten diðerine koþturan Koçyiðit, Yeþilçam'ý seçmeye karar verdi. Çünkü okulla yoðun set trafiðini bir arada yürütememiþti. MAYALI EKMEK Malzemeler 1 kg Un Yeteri Kadar Tuz 1 Kibrit Kutusu Büyüklüðünde Maya 1 Tatlý Kaþýðý Toz Þeker Yeteri Kadar Su Üzerine: 2 Çorba kaþýðý eritilmiþ Tereyaðý 1 Çay Bardaðý Sývý Yað ½ kg Süt 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber Yemeðin Tarifi Unu bir kaba koyarak, ortasýný havuz gibi açalým. 1 su bardaðý ýlýk suda þeker ve mayayý eriterek kabarmasýný bekleyelim. Unun içine mayayý ve suyu ilave ederek kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edelim. Mayalanmasý için hamurun üzerine nemli bir bez örterek serin bir yerde bekletelim. Hamur kabarýnca örtüyü açarak biraz dinlendirelim. Hamurdan küçük parçalar koparýp yuvarlak bezeler yapalým. Bezelerden istediðimiz boyutta yufkalar açalým. Saç üzerinde ya da teflon tavada piþirelim. Sývý yað ve tereyaðý, karabiber ve sütü ocakta karýþtýralým. Elde ettiðimiz harcý fýrça ile piþirdiðimiz ekmeklerin üzerine sürelim. Ekmekleri üst üste koyarak her tarafýnýn yaðlanmasýný saðlayalým. Ekmekleri önce ikiye, sonra dörde katlayalým. Dilediðimiz her yemeðin yanýnda ekmek yerine servis yapalým. Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen 'kim o' de yeter ki: Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim... (Victor Hugo) 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:15 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:30 Yabancý Sinema 21:00 Haber Saati 22:00 Çöpçüler Kralý Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:15 Güldür Güldür 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor, 20:00 A.Þ.K 22:00 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Aþkýn Þehitlerine 21:30 Eski Hikaye Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 18.00Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Hýyanet Sarmalý 23:00 Küçük Gelin

9 HABER 9 Hasan Kýzýltepe, Bahçelievler'e talip Ýlyas Damar'dan Ticaret Borsasýna ziyaret AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar Ticaret Borsasýný ziyaret etti. Sorunlarý dinleyen Damar, borsa kompleksinin asfalt sorunun çözeceðini söyledi. Ýlyas Damar ziyareti sýrasýnda Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ve Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Son dönemlerde Hitit Üniversitesinin yaptýðý uluslararasý görüþmeler somut adýmlara dönüþüyor. Bu kapsamda kýsa bir süre önce Rusya Federasyonu'nda bulunan Altai State Üniversitesi ile yapýlan giriþimler sonucunda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Üniversitenin ilk defa Rusya Federasyonu'ndan bir üniversite ile imzalamýþ olduðu bu protokol, öðrenciler ile akademik ve idari personelin oluþturulacak ortak programlar çerçevesinde iþbirliðini kapsýyor. Protokol kapsamýnda ortak ders verme, uzaktan eðitim, ortak araþtýrma yapma, seminer ve sempozyum düzenleme imkâný sunulmakla birlikte her iki üniversitenin olanaklarýnýn ortak kullanýmý söz konusu olacak. 18 bin öðrencisi, 900'den fazla akademik personeli, 16 fakülte ve 3 araþtýrma enstitüsü ile Rusya Federasyonu'nun sayýlý üniversitelerinden olan Altai State Üniversitesi ile yapýlan bu protokol ile birlikte Hitit Üniversitesi ikili iþbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Ýkili iþbirliði protokollerinin yaný sýra Mevlana ve Erasmus protokolleri ile 4 kýtada, 28 ülkede toplam 69 üniversite ile anlaþmaya sahip olan üniversite, her geçen gün "Bir Dünya Üniversitesi" olma yolunda güçlü adýmlarla ilerliyor. Yapýlan uluslararasý anlaþmalar, öðrencilerin ve personelin dünyaya açýlmasýna fýrsat verirken Hitit Üniversitesi'nin uluslararasý arenada tanýnýrlýðýný da arttýrýyor. "Halkýmýz, Büyük Önderi'ni silmek isteyenleri inþa ettikleri kör karanlýða hapsedecek" Eðitim Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir, Atatürk'ün ulusun kalbindeki yerinin yok edebilmenin olasýlýk düzeyinde dahi mümkün olmadýðýný vurgulayarak, "Her 10 Kasým'da saat 9.05'te dünyanýn gözlerini kamaþtýracak bir vefa örneði göstererek ülkeyi sokak sokak ölüm sessizliðine büründüren halkýmýz, elbette Büyük Önderi'ni silmek isteyenleri inþa ettikleri kör karanlýða hapsedecektir" Demir, yaptýðý açýklamada, AK Parti ve yandaþlarýnýn Atatürk ve Cumhuriyet düþmanlýðýnýn çirkin boyutlara ulaþtýðýný belirterek, "Bunun son örneði ise bir derginin, devlet katýnda itibar gören malum gazeteye verdiði tam sayfa ilandýr. Ýlanda, ölümünün 75. yýlýnda tüm yurtta anýlan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatýlarak "Olmasaydý da olurduk' ifadesi kullanýlmýþtýr. Türk ulusunun Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hassasiyetinin hoyratça ayaklar altýna alan kendini bilmezleri þiddetle kýnýyor, lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi. -"ATATÜRK'ÜN ULUSUN KALBÝNDEKÝ YERÝNÝ YOK EDEBÝLMELERÝ MÜMKÜN DEÐÝL"- borsa yöneticileri ile bir araya geldi. Ali Bektaþ yaptýðý açýklamada Ýlyas Damar ile Arif Ersoy'un Belediye Baþkanlýðý döneminde birlikte Belediye Meclis üyeliði yaptýklarýný hatýrlatarak, Damar'ýn baþarýlý olacaðýna inandýðýný ifade etti. Bektaþ borsa kompleksinin altyapý sorunlarýný çözdüklerini belirterek tek eksiklerinin asfalt olduðunu dile getirdi. AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar'da açýklamasýnda göreve gelmesi halinde borsa kompleksinin asfaltlanmasý konusunda gereken desteði vereceðini belirtti. Ýlyas Damar Ticaret Borsasýný ziyareti sýrasýnda satýþ salonu ve hububat analiz laboratuarlarýnda da incelemelerde bulundu. Ticaret Borsasýnýn iþlem hacmi ve teknolojik imkânlarý ile bölge borsasý konumunda olduklarýný belirten Bektaþ, Çorum'un yaný sýra çevre illerden gelen üreticilerin de Çorum borsasýnda satýþ yaptýklarýný söyledi. Ýlyas Damar'da Çorum'da üretime ve ekonomiye katkýda bulunan Ticaret Borsasý yönetimini tebrik etti. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintilerin yapýlacaðý tarihler, saatleri ve etkilenecek bölgeler hakkýnda þu bilgiler verildi: tarihlerinde saatleri arasýnda: Bayan köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Kurusaray köyü, Alipaþa köyü, Orta Mah. Kýyý Mah., Çýraklar köyü, Alibeyli Mah. ve Sömüþler Mah. ve Hallý köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Kuzköy merkez, Harun köyü ve Çetmi köyleri. Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi þahsiyetini incitenlerin, milyonlarýn ve gelecek nesillerin manevi dünyasýnda hak ettikleri yeri alacaklarýna dikkat çeken Demir þunlarý kaydetti: "Ata'sýný kaybettiði 10 Kasým gününü ebedi matem günü ilan ederek, her 10 Kasým'da saat 9.05'te dünyanýn gözlerini kamaþtýracak bir vefa örneði göstererek ülkeyi sokak sokak ölüm sessizliðine büründüren halkýmýz, elbette Büyük Önderi'ni silmek isteyenleri inþa ettikleri kör karanlýða hapsedecektir. AKP, arkasýndaki güçler ve þakþakçýlarýnýn, Atatürk'ün ulusun kalbindeki yerini yok edebilmeleri olasýlýk düzeyinde dahi mümkün deðildir. On binlerce yurtsever devrimci öðretmenin ve eðitim çalýþanlarýnýn can verdiði, her geçen gün katlanarak büyüyen Eðitim-Ýþ'in, Atatürk'ün manevi þahsiyetiyle ilgili olarak gösterdiði özel hassasiyet, siyasi iktidarýn ve yandaþlarýnýn yoðun baský ve yýldýrma uygulamalarýyla, çaðdaþ Türkiye özlemimizi yok edemeyeceðini anlamasýna yarar saðlayan meydan okumamýzýn bütünleyici parçasýdýr." Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna, Kösedað Emlak ve Ýnþaat Firmasý'nýn sahibi Hasan Kýzýltepe de talip oldu. Pir Baba Çamlýðý'nda bulunan Pir Baba Cafe'de dün basýn toplantýsý düzenleyen Hasan Kýzýltepe, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna aday olduðunu açýkladý. Çok sayýda kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda Kýzýltepe, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna aday olduðunu belirterek, baþta mevcut muhtar Hasan Kaya olmak üzere bugüne kadar Bahçelievler Mahallesi'ne emeði geçen herkese teþekkür etti. Bahçelievler Mahallesi'nin nüfus yoðunluðu ve kapsadýðý coðrafi alan bakýmýndan Çorum'un en büyük mahallesi konumunda olduðunu dile getiren Kýzýltepe, "Mahallemiz planlý, modern yapýlaþmanýn yaný sýra sevgi ve hoþgörü anlayýþýnýn örnek gösterildiði mümtaz bir yerleþiminde adýdýr" Kýzýltepe, "Yýllardýr ikamet ettiðim bu güzide mahalleyi çok iyi tanýyorum. 30 yýlý aþkýn sürdürdüðüm esnaflýk hayatým boyunca hep gönül yýkan DÝSK: Mutabakat yok, mücadele var deðil gönüller yapan, kadim dostluklara önem veren bir bakýþ açýsýna sahip olmaya çalýþtým" ifadelerini kullandý. El ele gönül gönüle ve yürek birliði ile Bahçelievler'i daha da yaþanýlabilir bir mahalle yapmanýn mücadelesini vereceði sözünü veren Kýzýltepe, "Benimle birlikte yola çýkan muhtar adaylarýna baþarýlar diliyorum. Seçimler demokrasinin temel yapý taþlarýdýr ve halkýmýzýn iradesi ile yapýlacak olan bu seçimle vücut bulacaktýr. Hizmet için yarýþan gecesini gündüzüne katan herkesin baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. 7'den 70'e herkesi kucaklayan, herkese bir nazarda bakan mütevazý bir kardeþiniz olarak oylarýnýza talibim. Gelin hep beraber gelecek güzel günlerin sevgi duvarýna dostluk harcýný birlikte koyalým. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bahçelievler Mahallemize yalnýzca bir muhtar deðil, samimi sýcak duygularla sorunlarýnýza sahip çýkan bir kardeþiniz olarak sizlerleyim. Beni dinlediðiniz ve beni yalnýz býrakmayan herkese teþekkür eder, beni bu süreçte yalnýz býrakmayan anne babamýn ellerinden öperim. Bu süreçte herkesin hayýr duasýna ihtiyacýmýz olduðunu belirtmek isterim" diyerek sözlerini tamamladý. DÝSK Yönetim Kurulu, Üçlü Danýþma Kurulu'nun ardýndan yazýlý bir açýklama yaptý. "Taþeron uygulamasý ve esneklik" gündemi ile toplanan Üçlü Danýþma Kurulu'nda Bakanlýk yetkililerinin "taþeron uygulamasý, kýdem tazminatý, özel istihdam bürolarýna geçici iþ iliþkisi kurma yetkisi verilmesi ve uzaktan çalýþma" konularýnda bir sunum gerçekleþtirdiðine dikkat çekilen açýklamada, sunumun ardýndan, taraflarýn bu sunum üzerine gerekli çalýþma ve hazýrlýklarý yapabilmesi için zaman tanýnmasý gerektiði konusunda görüþ birliði oluþtuðu vurgulandý. Bu çerçevede, öncelikle iþçi ve iþveren örgütlerinin teknik heyetlerinin, bakanlýðýn yaptýðý sunum hakkýnda toplanarak bir ön çalýþma gerçekleþtireceðini ve bu çalýþmanýn ardýndan Üçlü Danýþma Kurulu'nun on gün içinde yeniden toplanacaðýný ifade eden DÝSK, þunlarý kaydetti: "Dolayýsýyla Üçlü Danýþma Kurulu toplantýsýnda, taraflar gündem konularý üzerine görüþlerini detaylarý ile henüz ifade etmediðinden bir uzlaþma ya da mutabakat söz konusu deðildir. Altýný çizerek belirtmek isteriz ki, bakanlýðýn yaptýðý sunum hiçbir biçimde DÝSK'in görüþlerini yansýtmamaktadýr. Bu sunumda DÝSK'in görüþ ve önerileri, eleþtiri ve talepleri yoktur. DÝSK'in bu sunumda yer alan öneriler ve yaklaþým çerçevesinde bir uzlaþma ya da mutabakat içinde yer almasý hiçbir biçimde olanaklý deðildir. DÝSK, alanda, sokakta ne diyorsa, aynýsýný masada da söylemeye; masada söylediðini alanda, sokakta, iþyerlerinde örgütlemeye devam edecektir. Konfederasyonumuzun görüþleri açýk ve nettir. DÝSK, taþeronlaþtýrmanýn daha da yaygýnlaþtýrýlmasýna, kýdem tazminatýnýn fona devredilmesine ve kiralýk iþçi uygulamasýna karþýdýr. DÝSK'in bu çerçevedeki hiçbir öneriyi kabul etmesi mümkün deðildir. Bununla birlikte DÝSK, iþçi sýnýfýnýn kazanýlmýþ haklarýnýn korunmasý þartýyla, taþeron iþçilerinin sorunlarý ve kýdem tazminatý ile ilgili sorunlarýn çözülmesi noktasýnda her türlü katkýyý sunmaya açýktýr." -"KÖLELÝÐÝ KARÞI #DÝRENÝÞÇÝ KAMPA- NYASI KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEK"- DÝSK'in söz konusu konularla ilgili çalýþmasýný gerçekleþtirdiðinin vurgulandýðý açýklamada, "DÝSK, görüþ ve önerilerini gerek teknik heyetler düzeyinde yapýlacak toplantýda, gerek daha sonra toplanacak olan Üçlü Danýþma Kurulu'nda ve gerekse kamuoyuna yeniden ve yeniden sunacaktýr. Konfederasyonumuz, müzakerede ne söylüyorsa, mücadelesini de o eksende yürütmeye devam edecek; "Köleliðe Karþý #DirenÝþçi' kampanyasýný kararlýlýkla yürütecek, iþçi sýnýfýna yönelik her saldýrýya karþý mücadelesini kararlýlýkla sürdürecektir."

10 HABER 10 Bakan'dan kýdem tazminatý açýklamasý Kaldýrýlsýn diyen yok Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kýdem tazminatý kaldýrýlýyor tarzýndaki söylemlere tepki gösterdi. "Kim kaldýrýyor kýdem tazminatýný?" diye soran Çelik, "Biz böyle bir cümleyi kullanmadýk, hükümetimin hiçbir mensubu kullanmadý. Kýdem tazminatý kalksýn diyen yok, uygulamada bazý sýkýntýlar var. 'Bu sýkýntýlara nasýl bir çözüm buluruz?' tartýþmasý çok farklý yerlere götürülüyor." Konuyla ilgili taraflar arasýnda görüþmelerin devam ettiðini kaydeden Çelik, "Uzlaþýlýr, uzlaþýlmaz o buradan çýkacak bir sonuçtur. Biz yaptýk oldu mantýðý ile çalýþma hayatýnda hiçbir uygulama yapmadýk. Burada mühim olan, sorunlarýn bütün açýklýðý ile ortaya konmasýdýr. Ve bunlara çare aranmasýdýr." diye konuþtu. 'Üçlü Danýþma Kurulu' toplantýsý, alt iþverenlik, kýdem tazminatý ve esnek çalýþma konu baþlýklarý ile Bakan Çelik baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýya TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay, TÝSK Yönetim Kurulu Baþkaný Tuðrul Kudatgobilik, Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko, ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý ve bakanlýk yetkilileri katýldý. Toplantý öncesi açýklamalarda bulunan Bakan Çelik, çalýþma hayatýyla ilgili sorunlarý diyalogu esas alarak çözüme kavuþturduklarýný söyledi. Bu düzenlemeleri yaparken 'biz yaptýk oldu' mantýðýyla yapmadýklarýný, büyük ölçüde uzlaþý ile gerçekleþtirdiklerini kaydeden Çelik, çözüm bekleyen sorunlarýn da olduðuna iþaret etti. Bekleyen sorunlar için Eylül ayýnda geniþ çaplý bir çalýþma meclisi topladýklarýný belirten Çelik, meclis toplantýsýnda uzlaþýlan konularýn yanýnda uzlaþma saðlanamayan konularýn da bulunduðunu bildirdi. Çelik, bugün de alt iþverenlik ve esnek çalýþma konu baþlýklarý altýnda çalýþma hayatýnýn sorunlarýný ele alacaklarýný ifade etti. Basýn mensuplarýnýn ele alýnacak konular arasýnda kýdem tazminatýnýn geçmediðine dikkat çekmesi üzerine Çelik, "Alt iþveren konusu dedim ama. Alt iþverenlerin yanýnda çalýþan iþçilerin sorunlarý dediðimiz zaman ana sorunlardan bir tanesi de kýdem tazminatý sorunudur." diye konuþtu. "ELE ALACAÐIMIZ KONULAR ARASINDA KIDEM TAZMÝNATI DA VAR" Çelik, bir gazetecinin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn uzlaþý çaðrýsýný hatýrlatarak, bugünkü toplantýdan bir sonuç çýkmayacaðý anlamýna gelip gelmediði yönündeki soruya, sözlerinin çok açýk olduðunu belirterek cevap verdi. Alt iþverenlik ve çalýþma hayatýnýn sorunlarý derken kýdem tazminatýnýn da içinde olduðunu vurgulayan Çelik, þu ifadeleri kullandý: "Ele alacaðýmýz iki konu baþlýðý altýnda çalýþma hayatýnýn bu sorunlarýný içermektedir. Uzlaþýlýr, uzlaþýlmaz o buradan çýkacak bir Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) prim borcu olanlara yeniden yapýlandýrma ve af geliyor. Düzenlemeyle gelir testine girmediði için en yüksek düzeyden borç çýkarýlan ve faiziyle birlikte artan GSS prim borçlarý, yeniden yapýlandýrýlacak. Yaklaþýk 550 bin kiþi yapýlandýrmadan faydalanacak.genel Saðlýk Sigortasý (GSS) prim borcu olanlara yeniden yapýlandýrma ve af geliyor. Gelir testine girmediði için en yüksek düzeyden borç çýkarýlan ve faiziyle birlikte kabaran GSS prim borçlarý yeniden yapýlandýrýlacak. Gelir testine girmediði için adýna aylýk 245 TL borç çýkarýlan yaklaþýk 550 bin kiþi yapýlandýrma kapsamýnda olacak. Bu kiþiler kendilerine verilecek 3-4 aylýk sürede gelir testine girerlerse gelirlerine göre prim ödeyecekler. Kendilerine çýkarýlan en yüksek limitten prim borcundan kurtulacaklar. Gelirleri asgari ücretin üçte birinden az ise GSS primleri devlet tarafýndan ödenecek. Geçmiþ borçlarý da silinecek. SGK da 4 milyarlýk alacaðýný yeniden yapýlandýrmýþ olacak. Kýsa bir süre içerisinde Meclis e gelmesi beklenen af düzenlemesinin gelir testine girmeyenlerin yaný sýra gelir testine girip borcunu ödemeyenleri de kapsayabileceði belirtiliyor. Bu kiþiler de af kapsamýna girerse prim borçlarýnýn faizleri silinecek. Ana parayý da taksitle ödeme imkaný sunulacak. Yeþil Kart sisteminin yerine ikame edilen gelir testi sistemine göre sosyal güvenlik kapsamýnda olmayan kiþiler, sonuçtur. Biz yaptýk oldu mantýðý ile çalýþma hayatýnda hiçbir uygulama yapmadýk. Burada mühim olan, sorunlarýn bütün açýklýðý ile ortaya konmasýdýr. Ve bunlara çare aranmasýdýr." Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'ýn sendikallaþma ile ilgili sözlerini de deðerlendiren Çelik, Toplu Ýþ Yasasý'ný çýkarttýklarýný ifade ederek, onun getirdiði artýlara iþaret etti. Çelik, sendikalaþmada bir artýþ saðladýklarýný fakat istenilen ölçüde olmadýðýný ifade etti. "KIDEM TAZMÝNATINI KÝM KALDIRIYOR?" Bir basýn mensubunun 'kýdem tazminatý sizin kýrmýzý çizginiz midir?' þeklindeki sorusuna Çelik, çalýþma hayatý ile ilgili bir konuyu çok kýsa bir cevapla deðerlendirmenin yanlýþ olacaðýný bildirdi. "Kim kaldýrýyor kýdem tazminatýný?" diye soran Çelik, medyada çýkan haberlere tepki gösterdi. Çelik, "Yazýlanlar çizilenler; kýdem tazminatý kalkýyor. Biz böyle bir cümleyi kullanmadýk, hükümetimin hiçbir mensubu kullanmadý. Kýdem tazminatý kalksýn diyen yok, uygulamada bazý sýkýntýlar var. 'Bu sýkýntýlara nasýl bir çözüm buluruz?' tartýþmasý çok farklý yerlere götürülüyor. Buralardan belki siyasi söylemler, buradan belki meydanlara mesajlar, buralardan belki alan oluþturma Bu alan oluþturulsun diye deðil, bu çalýþma hayatýnda sorunlarýn çözülmesi gereken bir yaklaþým gerektiren bir yaklaþýmdýr." ifadelerini kullandý. "YAKMAK ÝÇÝN DEÐÝL, YAPMAK ÝÇÝN VARIZ" Heyette sorun deðildir diyenlerin de olduðunu aktaran Çelik, sözlerini þöyle sürdürdü: "Biz bunlara saygý duyacaðýmýzý söylemiþtik. Bir sorun yok noktasýnda bir yaklaþýmý var ise mesela alt iþverenlerle ilgili sorunlar var, alt iþverenlerin yanýnda çalýþan iþçilerle ilgili sorunlar var. Bunlarýn tazminat ile ilgili sorunlarý var, bunlarýn çeþitli konularda sorunlarý var. Bu bir vaka, bir realite. Onun için 'bir þeyi kaldýrýyoruz, bir þeyi yýkýyoruz' Yok öyle bir þey biz yakmak için deðil, yapmak için varýz." "ÇALIÞMA HAYATINDA DEFACTO OLMAMIZ GEREKÝYOR" Baþbakan'ýn çalýþma hayatýnýn sorunlarý ile ilgili yaklaþýmýnýn net olduðunu vurgulayan Bakan Çelik, burada da uzlaþý aranacaðýnýn altýný çizdi. Çelik, "Bu toplantýda konuþacaðýz, tartýþacaðýz, uzlaþtýk yada uzlaþamadýk. Çalýþma hayatýnda defakto olmamýz gerekiyor. Bu iþçinin aleyhine, iþçinin lehine, iþverenin aleyhine, iþçinin lehine anlamýnda ele alýnmamasý gerekiyor. Ýþçi ve iþvereni birbirini tamamlayan iki unsur olarak görmemiz lazým. Biri olmadan diðeri olamayacaðýna göre, birlikte ele alýnmasý gereken unsurlar olarak görmek gerekiyor ve uzlaþýyý da aramak gerekiyor. Çalýþma bakanlýðýnýn zorluðu da buradan geliyor." þeklinde konuþtu. Saðlýk primi borcu olanlara af geliyor gelirine göre GSS primi ödeyerek saðlýk hizmeti alýyor. Sosyal Güvenlik Kurumu nun verilerine göre 75 milyon 627 bin kiþilik Türkiye nüfusundan 63 milyon 110 bini sosyal güvenlik kapsamýnda. Sosyal güvenlik kapsamýnda olmayan 12,5 milyon kiþinin ise gelirine göre prim ödeyerek saðlýk hizmeti almasý amaçlanýyor. Yine SGK verilerine göre 11 milyon 979 bin kiþi gelir testine girdi. GSS primleri, kiþilerin gelirine göre kademeli olarak belirleniyor. Kiþilerin geliri, valilik ve kaymakamlýklardaki sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakýflarý tarafýndan yapýlan testlerle belirleniyor. Bu testlere göre aile içinde kiþi baþýna geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlarýn, yani 340 TL den az gelir elde edenlerin primini devlet ödüyor. Ayný þekilde geliri asgari üçte biri ile brüt asgari ücret tutarý olan 1021 TL ye kadar olanlar ise 40 TL GSS primi ödeyerek saðlýk hizmeti alabiliyor. Bu sisteme göre ailede kiþi baþýna geliri brüt asgari ücret ile bunun katýna olan TL arasýnda olanlar 122 TL, aylýk gelir asgari ücretin iki katýndan fazla olanlar ise 245 TL GSS primi ödüyor. Gelir testine girmeyenler de en üst sýnýr olan 245 TL den borçlandýrýldý. Vatandaþlarýn GSS konusundan yeterince haberdar olmamasý veya deðiþik nedenlerle yüz binlerce kiþi bu teste girmedi. Bu kiþilere en üst sýnýr olan 245 TL den çýkarýlan GSS prim borçlarý önemli bir yekün tutuyor. Bu kapsamda SGK nýn toplam alacaðý da 4 milyarý aþtý. Þimdi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, GSS prim borcu olanlara yeni bir fýrsat tanýyacak. Daha önce gelir testine girmediði için adýna en yüksek miktardan prim borcu çýkarýlanlar, kendilerine verilecek 3-4 ay içinde yeniden gelir testine girebilecekler. Böylece bu kiþilerin borçlarý eðer gelirleri 340 TL nin altýnda ise silinecek. Eðer gelirleri 340 TL nin üzerindeyse bu kez gelirlerine göre prim ödeyecekler. Böylece en yüksek limitten çýkarýlan prim borcundan kurtulacaklar. Gelir testi uygulamasý kapsamýnda 11 milyon 979 bin kiþi teste tabi tutuldu. Teste girenlerden yaklaþýk 8 milyonun geliri asgari ücretin üçte birinden az olduðu için bu kiþilerin primini devlet ödüyor.zaman MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, Adana Valisi'ne iliþkin "AK Partinin en coþan valisi. Sanki Vali deðil, Baþbakan þuayibi" deðerlendirmesi yaparak, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a "Adana kavasýný al da git" TBMM'de bir basýn toplantýsý düzenleyen Vural, Baþbakan Erdoðan'ýn "kendi küpüne de zarar vermektedir" diyerek "Bir Baþbakan Yardýmcýsý'nýn ifadelerinin gazetelerde yer almamasý için telefon açýldýðý iddia ediliyorsa, manþetlere çýkarýlmasýn diye müdahale ediliyorsa, bu müdahaleci zihniyetinin bedelini hem AK Parti hem de herkes öder" deðerlendirmesinde bulundu. 10 Kasým törenlerinde kendisini protesto eden vatandaþlara tepki gösteren Adana Valisi'nin tavrýný da sert dille eleþtiren Vural, "Vali deðil; sanki Baþbakanýn þuayibi. Aynen; Danýþtay'dan baþörtülü avukat kararý Kýlýçdaroðlu, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþtu CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Kaos ve þiddetin egemen olduðu Suriye'de çatýþmanýn taraflarýyla konuþmak ve Cenevre sürecine aktif destek vermek Sosyalist Enternasyonal'in (SE) sorun çözme kapasitesini ve gücünü ortaya koyacaktýr" Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul Hilton Otel'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþtu. CHP olarak toplantýya ev sahipliði yapmaktan büyük bir onur ve gurur duyduklarýný ifade eden Kýlýçdaroðlu, son yýllarda dünyanýn büyük bir dönüþüm sürecinden geçtiðine dikkat çekerek, küreselleþmenin etkisiyle özgürlük ve eþitlik düþüncesinin hýzla yayýldýðýný ve halklarýn baskýcý rejimleri sarsan taleplerini her ortamda ifade ettiklerini belirtti. Fakat bu büyük dönüþüm bazý bölgelerde çok sancýlý ve þiddetli olduðunu, çatýþma ve savaþlarýn ilerici taleplerin önüne bir engel olarak çýktýðýný ifade eden Kýlýçdaroðlu, "Türkiye bu çatýþmalarýn büyük çoðunluðunun yaþandýðý coðrafyanýn, Ortadoðu'nun coðrafi olarak kýyýsýnda, siyasi olarak ise tam merkezinde yer almaktadýr. Büyük umutlarla karþýlanan Arap Baharý süreci bugün kaygý ve olumsuzluklara tanýklýk etmektedir. Suriye, Libya, Tunus, Mýsýr, Yemen ve Irak'taki çatýþmalar bölgemizin barýþ, istikrar ve refahýný tehdit etmektedir" Bölgedeki demokrasi mücadelelerinin üç önemli sorunla karþý karþýya olduðunu kaydeden Kýlýçdaroðlu, bunlardan ilkinin "aþýrý uçtaki gruplar" olduðunu belirterek, bu gruplarýn halklarýn eþitlik ve özgürlük için yükselttikleri çýðlýðýn önünü kesme uðraþý içinde olduklarýný savundu. Kýlýçdaroðlu, demokrasi mücadelesinin önündeki ikinci sorunun ise etnik, dinsel ve mezhepsel fay hatlarý olduðunu kaydederken, "Bu fay hatlarý her yerde gerilmekte ve istikrarsýzlýk yaratmaktadýr. Ayrýca kadýn erkek eþitsizliði, uluslararasý göç hareketi, modern kölelik gibi olgularda siyasi, ekonomik ve toplumsal istikrarý olumsuz etkilemektedir. Bu durum bölgemizde demokrasinin yeþermesini engellemektedir" Üçüncü sorunun da dýþarýdan askeri müdahale olasýlýðý olduðunu belirten Kýlýçdaroðlu "Dýþarýdan özellikle askeri müdahale ihtimali baskýcý rejimlere meþruiyet saðlayabilir ve radikal gruplarý cesaretlendirebilir" Bölgenin barýþ, istikrar ve refahýna yönelen tehditler ve demokrasi mücadelelerinin önündeki engellerin Sosyalist Enternasyonale büyük görev ve sorumluluklar yüklediðini belirten CHP Lideri, "Enternasyonal baskýcý güçleri ve þiddet yanlýsý politikalarý elinin tersiyle itmeli, diplomasinin sorun çözücü rolünü kararlýlýkla sürdürmelidir. Sosyalist Enternasyonal ilerici güçleri desteklemek için çatýþma bölgelerinde ve Birleþmiþ Milletler baþta olmak üzere diðer uluslararasý kuruluþlar nezdinde aktif bir rol üstlenmeli ve sorunlarýn siyasi ve diplomatik yollardan çözümü için uygun çabalar göstermelidir" Oktay Vural: Sanki Vali deðil, Baþbakan þuayibi 'bana valini söyle, sana kim olduðunu söyleyeyim. 'Ananý da al git' diyen bir Baþbakana böyle vali yakýþýr. Bir vatandaþa hakaret etme hakký ve haddi deðildir" Baþbakan Erdoðan'a "Adana kavasýný al da git" diye seslenen Vural, "Vatandaþa küfür eden vali Adana'da görev yapamaz. Birileri bu kavasý almalý" diye konuþtu. Tutuklu vekillerle ilgili yapýlan görüþmeleri de deðerlendiren Vural, "Somut bir öneri gelmiþ deðil. AKP ve CHP mutabakatýný paylaþtýklarý zaman görüþlerimizi paylaþýrýz. Somut olarak geldiði zaman daha önceki düþüncelerimiz çerçevesinde görüþlerimizi paylaþýrýz" Vural ayrýca gündemde bulunan bedelli askerlik konusuna iliþkin bir soruya da Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarý açýsýndan bakýlmasý gerektiðini vurguladý. Danýþtay 8. Dairesi, baro levhasýna kayýt için avukatlýk yönetmeliðinin 9. maddesi 1. fýkrasýnda yer alan kadýn avukatlarýn 'baþý açýk' ibaresinin yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi. Baþörtülü bir avukat, avukatlýk stajýný tamamlayarak baro levhasýna yazýlma istemiyle Konya Barosu'na baþvurdu. Konya Barosu'nun baþvuruyu kabul etmesi üzerine karar Türkiye Barolar Birliði'ne (TBB) gönderildi. TBB'nin kararý onamamasý üzerine baþörtülü avukat yürütmenin durdurulmasý için Danýþtay'a baþvurdu. Danýþtay, baþörtülü avukatýn baþvurusunu oy birliði ile kabul ederek, avukatlýk yönetmeliðinin 9. maddesi 1. fýkrasýnýn yürütmesinin durdurulmasýna karar verdi. Adalet Bakanlýðý, baþörtülü avukatýn baro levhasýna yazýlmasýnýn uygun bulunmadýðýna iliþkin iþlemin mevzuata uygun olduðu isteminin reddi gerektiði þeklinde görüþ bildirmiþti. TBB ise dava konusu iþlemin ve iþleme esas alýnan avukatlýk kanunu yönetmeliðinin 9. maddesi 1. fýkrasýnýn hukuka uygun olduðu, Avukatlýk Kanunu'nun 182. maddesi uyarýnca avukatlýk mesleðine kabul konusunda sýnýrlayýcý, düzenleyici ve belirleyici kurallar koyma konusunda sahip olduklarý yetkinin kullanýldýðý, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarýna aykýrý bir durum bulunmadýðý, söz konusu yönetmelikte yer alan kuralýn kamusal hizmet gören birçok meslek için de geçerli olduðu iddialarýyla davanýn ve yürütmenin durdurulmasý isteminin reddi gerektiði þeklinde görüþ belirtmiþti. Danýþtay 8. Dairesi'nin verdiði kararda ise þu ifadeler yer aldý: "Avukatlýk yönetmeliðinin 9. maddesi 1. fýkrasýnda yer alan kadýn avukatlara iliþkin 'baþý açýk' ibaresi ile davacýnýn avukatlýk ruhsatnamesi almak için yaptýðý baþvurunun söz konusu yönetmelik uyarýnca reddedilmesine iliþkin TBB'nin 16 Aðustos 2012'de aldýðý ve bu kararýn onaylanmasýna iliþkin Adalet Bakanlýðý'nýn 26 Eylül 2012'de aldýðý kararýn teminat aranmaksýzýn yürütmesinin durdurulmasýna."

11 Çorumspor, Tosya SPOR 11 hazýrlýklarýna baþladý Çorum'da ilk defa tenis hakemliði kursu Ligin 7. Hafta karþýlaþmasýnda Aksaray Belediyespor deplasmanýndan 1 puanla dönen Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanla hafta sonunda karþý karþýya geleceði Tosya Belediyespor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yapýlan çalýþmaya askerlik sorununu çözmek için Samsun'a giden kaleci Ali ve öðrenci futbolcular katýlmazken sakatlýðý süren Orhan ve askerlik sorunu nedeniyle Aksaray Belediyespor maçý sonrasýnda takýmdan ayrýlacaðý belirtilen ancak yönetim tarafýndan Tosya Belediyespor maçýnda oynamasý için ikna edilen Abdullah takýmdan ayrý düz koþu yaptýlar.teknik Direktör Sunay Güneþ ve Yardýmcý Antrenör Gökhan Karakuþ yönetiminde yapýlan çalýþma ýsýnma hareketleri 5'e 2 çalýþmasý ve tempolu koþular ile baþladý. Tempolu koþularýn ardýndan pas yüzdesini artýrmaya yönelik yapýlan çalýþmada dar alanda tek pas ve kontrol pas olarak taktik çalýþma yapýldý. Çorumspor bugün yapýlacak antrenman ile Tosya Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna devam edilecek.adnan YALÇIN 1.AMATÖR KÜMEDE ÝLK YARI SONA ERDÝ Amatör Futbol Sezonunda 11 takýmýn katýlýmý ile iki grupta çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanan müsabakalar Pazar günü oynanan 5. Hafta karþýlaþmalarý ile ilk yarýsý sona erdi.ýlk yarý mücadeleleri sonunda A grubunda Alaca Belediyespor ilk yarýyý lider bitirirken, B grubunda ise Çimentospor ilk arýyý lider tamamladý.1.amatör Küme Büyükler Ligi 2. Yarý müsabakalarý 1 Aralýk 2013 Pazar günü oynacak müsabakalarla baþlayacak. Tenis Federasyonun 2013 yýlý hakem takviminde açýklamýþ olduðu program doðrultusunda 9-10 Kasým 2013 tarihinde Çorum'da ilk defa Tenis Gözlemci ve Hakemlik Kursu açýldý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Çorum Tenis Ýl Temsilciliði'nin katkýlarýyla düzenlenen Kort Tenisi Gözlemci Hakem Kursu Olimpik Yüzme Havuzu'nda bulunan konferans salonunda gerçekleþtirildi. Kurs Mersin bölgesinden gelen Tenis Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eðitim Kurulu üyesi Ferdat Þara tarafýndan verildi. Yoðun katýlýmýn olduðu kurs sonunda yapýlan sýnavda 28 kursiyer 1.Kademe Gözlemci Hakem olmaya hak kazandý. Tenis Federasyonu Ýl Temsilcisi Mustafa Bektaþ bundan sonra Çorum'da tenis faaliyetlerinin daha da artacaðýný, Çorum'un bu konuda ki büyük bir eksiliðin de bu sayede giderilmiþ olacaðýný söyledi. Bektaþ, önümüzdeki hafta sonu Kasým tarihleri arasýnda 1.Kademe Çizgi Hakemliði Kursunun düzenleneceðini sözlerine ekledi. Kursa katýlacak adaylarýn baþvurusu bugün son bulacak. Tenis Federasyonu Ýl Temsilcisi Mustafa Bektaþ kurslarýn gerçekleþtirilmesinde destek veren Çorum Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Haþim Eðer'e ve tüm katýlýmcýlara yoðun ilgilerinden dolayý teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Yýldýz Futbolcu Eðitim(YFEM) semineri sona erdi Ýlimizde YFEM Antrenörü Selahattin Karaca seminere katýldý Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ülker ile iþbirliði içerisinde gerçekleþtirdiði Yýldýz Futbolcu Eðitim Merkezleri(YFEM) semineri tamamlandý. 90 eðitmenin katýldýðý seminerde ilimizi temsilen YFEM Antrenörü Selahattin Karaca katýldý. Kocaeli The Ness Otel'de düzenlenen organizasyonun açýlýþ konuþmasýný Çocuk ve Okul Futbolu Müdürü Taygun Erdem yaptý. Seminerde; Nur Mustafa Gülen, Eser Özaltýndere, Aktuð Sönmez, Ýsmet Kamak, Nurper Özbar ve Mehmet Özçaðlayan katýlýmcýlara eðitim verdi. Seminerin 3. ve 4. günlerinde katýlýmcýlar kendilerine verilen konularýn saha uygulamalarýný yaptý. Son gün ise deðerlendirme ve geri bildirim toplantýsý gerçekleþtirildi.hem pratik hem de teorik eðitimlerin gerçekleþtirildiði organizasyon kapsamýnda, Ülker tarafýndan projeyle ilgili bir sunum da yapýldý. Türkiye'nin toplam 90 il ve ilçe merkezinde açýlacak Yýldýz Futbolcu Eðitim Merkezleri'nde hafta içi ve hafta sonlarý yaþ grubu çocuklara futbol eðitimi verilecek. Kasým ayýnýn ikinci yarýsýnda baþlayýp Mayýs ayýnýn ilk yarýsýnda tamamlanmasý planlanan proje çerçevesinde çocuðun futbol eðitimi almasý hedefleniyor. SPOR SERVÝSÝ Okullarda en fazla katýlým futbola oldu Okul Sporlarý Faaliyetleri deðerlendirmesi Okul Sporlarý Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Baki Aygün tarafýndan yapýlan yazýlý açýklama ile Sezonu Okul Sporlarý Faaliyetlerinin deðerlendirmesi yapýldý. " sezonu Okul Spor faaliyetlerinde bu yýl 18 spor branþýnda Gençler, Yýldýzlar, Küçükler ve Minikler kategorilerinde düzenlemesi planlanan 86 il birinciliði müsabakalarýna 18 branþta 6 farklý kategoride 223 kýz 414 erkek takýmý olmak üzere toplam 637 okul takýmý müracaat etmiþ olup, yapýlacak olan bu faaliyetlere 6500 civarýnda sporcu öðrencinin katýlmasý bekleniyor. Okul Spor faaliyetlerinde bu sezon ilk defa mahalli liglere müracaatlar Spor Genel Müdürlüðü'nün internet sitesi üzerinden 4-31 Ekim tarihleri üzerinden alýnarak faaliyetlere katýlacak takýmlarýn tespiti yapýldý sezonunda küçükler, yýldýzlar, gençler kategorilerinde kýz ve erkek kategorilerinde branþlara göre toplam takým sayýlarý þu þekilde gerçekleþti. 1.Atletizm: 75, 2. Futbol: 69, 3.Masa Tenisi: 69, 4.Voleybol: 59, 5.Futsal: 51, 6.Satranç: 477, Güreþ: 40, 8.Yüzme: 33, 9.Basketbol: 29, 10.Badminton: 29, 11.Taekwondo: 28, 12.Kros: 26, 13.Hentbol: 22, 14.Tenis: 16, 15.Judo: 15, 16.Halkoyunlarý: 14, 17.Oryantring: 13, 18.Ýþitme Engelliler: 1 Kategorilere göre, erkeklerde en fazla katýlým 28 takýmla ilk sýrada Yýldýz Erkekler Futbol, ikinci sýrada 26 takýmla Genç Erkekler Futsal, üçüncü sýrada 20 takýmla Genç Erkekler Masa Tenisinde oldu. Kýzlar kategorisinde ise ilk sýrada 18 takýmla Genç Kýzlar Voleybol, ikinci sýrada 15 takýmla Genç Kýzlar Masa Tenisi, üçüncü sýrada 12 takýmla Küçük Kýzlar Voleybol yer aldý. Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi Baki Aygün Okul Spor Faaliyetleri ile ilgili yapmýþ olduðu deðerlendirmede, sezonunda faaliyetlere katýlan takým sayýlarýnda Gençler ve Yýldýzlar kategorisinde artýþ görüldüðünü, ilkokullarda beden eðitimi dersinin ve beden eðitimi öðretmenlerinin olmamasýndan kaynaklý olarak küçükler ve minikler kategorilerinde müracaatlarýn azalmasýnda etken olduðunu söyledi. Aygün, Okul Sporlarý Tertip Komitesince Sezonunda Okul Sporlarý Ýlçe Tertip Komitelerini kuran Sungurlu ve Osmancýk ilçelerinde de grup oluþmasý durumunda ilçe müsabakalarýnýn da oynatýlacaðýný belirtti. 18 KASIM'DA ÝLK START VERÝLECEK 18 Kasým'da Okul Sporlarýna Atatürk Spor Salonu'nda Okul Sporlarý Gençler Kýz-Erkek Voleybol Ýl Birinciliði müsabakalarý, Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda ise Gençler Kýz Erkek Futsal il Birinciliði müsabakalarýyla start verilecek. 19 Kasým'da ise Gençler Kýz-Erkek Hentbol Ýl Birinciliði müsabakalarý Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda baþlayacak ve Futsal Ýl birinciliði müsabakalarý ile dönüþümlü olarak oynanacak. Diðer branþ ve kategorilerdeki müsabakalarda sonuç bildirim tarihlerine göre baþlatýlmasý planlanmakta sezonunda okul spor faaliyetleri öðrenci sporcu lisanlarý Spor Genel Müdürlüðü'nün internet sitesi üzerinde yapýlacak ve onay için Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne getirilmesine gerek kalmayacak olmasý okul idareleri ve beden eðitimi öðretmenlerinin iþini kolaylaþtýracak.okul spor faaliyetlerine katýlan okullarýmýza, öðrenci ve öðretmenlerimize okul sporlarý tertip komitesi adýna baþarýlar dileðinde bulunan Aygün, önceki yýllarda olduðu üzere sorunsuz ve fair play, sportmenlik ve centilmenliðin ön planda tutulduðu bir sezon olmasý temennisinde bulundu. Aygün yazýlý basýn açýklamasýnda kendilerinden desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eger ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ

12 U17 Liginde maçlar bugün U17 Play-Off Ligi'nin 2. hafta müsabakalarý bugün oynanacak. Fikstür gereði birinci müsabaka saat de 2 nolu sahada Çorum Belediyespor ile Çorumspor arasýnda oynanýrken, 2 nolu sahada saat 14.00'de oynanmasý gereken H.E. Kültürspor-Ulukavakspor müsabakasý ise iki kulüp antrenörünün talebi doðrultusunda saat 17.30'da ayný sahada oynanacak. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Futsal Turnuvasý hakkýnda konuþtu: Turnuvada iddialýyýz Belediyespor, Elazýð'da galibiyet arayacak Kýsa bir süre içerisinde yapýlacak olan Futsal Turnuvasý öncesinde Emniyet Müdürlüðü de turnuvada bir takýmla yerini aldý. Turnuva yetkilileri Halil Ýbrahim Kaya ve Nadir Yücel ile birlikte Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, dün Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret ederken, sýcak bir ortamda geçen ziyarette Emniyet Müdürü Doðan, turnuvada yer almaktan mutluluk duyacaklarýný belirtti. Futsal Turnuvasý'nýn Çorum'a yeni bir heyecan katacaðýna dikkat çeken Halil Ýbrahim Doðan, turnuvada iddialý takýmlardan biri olacaklarýný da sözlerine ekledi. Doðan, turnuvanýn dostluk ve kardeþlik çerçevesi içerisinde geçmesi dileðinde de bulunurken, Futsal Turnuvasý'nda mücadele edecek diðer takýmlara da baþarýlar diledi. SPOR SERVÝSÝ Özbað: "Düzyurt maçýna kayýpsýz çýkmak istiyoruz" Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarýþýnda heyecan her hafta artarken, ligin 12. hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor bugün Elazýð deplasmanýnda Elazýð Belediyespor önüne kazanmak için çýkacak. Elazýð Þehir Stadý'ndan oynanacak olan Elazýð Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasýndaki karþýlaþmayý Þanlýurfa bölgesi hakemi Niyazi Ýzgören yönetecek. Ýzgören'in düdük çalacaðý karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak. Haftaya 11 maçta 18 puanla 7.sýrada girecek olan temsilcimizin üstteki rakiplerini geçmesi adýna bu maçý kazanmaktan baþka çaresi yok. Belediyespor'da bu maç öncesi tek sýkýntý rakibinin son iki maçýný kazanarak moral yakalamasý ve orta sahanýn önemli isimlerinden Mehmet Akif Tatlý'nýn oynamayacak olmasý. LÝGDEKÝ 2 GALÝBÝYETÝ SON ÝKÝ HAFTADA 11 haftalýk lig yarýþýnda puan cetvelinde en alt sýradan kurtulamayan ve rakipleri tarafýndan ligin en kolay takýmý olarak görülen Elazýð temsilcisinin son iki haftadaki form sýçramasý dikkat çekti. Elazýð Belediyespor ligdeki 2 galibiyetini son iki haftada alýrken, ligde 8 maðlubiyetle en fazla kaybeden takým hüviyetini koruyor. Elazýð temsilcisi ligde 11 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 1 beraberlik 8 maðlubiyet aldý. Bu karþýlaþmalarda sadece 6 gol kaydeden Elazýð takýmý kalesinde 31 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takýmý oldu. MEHMET AKÝF TATLI CEZALI Mehmet Akif Tatlý dýþýnda cezalý ve sakat oyuncusu bulunmayan Belediyespor'un Elazýð Belediyespor karþýsýnda þu 11 ile sahaya çýkmasý bekleniliyor: Çaðrý, Osman Bodur, Ýmam, Nedim, Yakup, Furkan, Oðuzhan Saraçoðlu, Oðuzhan Yalçýn, Emir, Murathan, Buðra. SPOR SERVÝSÝ Ülker Mavral'dan, Belediyespor'a destek AK Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut, Çorum Belediyespor'a tribün desteði verdi. Çorum Belediyespor'un pazar günü Dr. Turhan kilýçcýoðlu Stadý'nda oynadýðý ve 3-1 kazandýðý 68 Yeni Aksarayspor maçýný izleyenler arasýnda AK Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Ülker Mavral Bulut da yer aldý. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimlerinde AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý olan Mavral, Çorum Belediyespor'a da tribünden destek vererek, spora olan ilgisini gösterdi. Ülker Mavral'ýn tribünde yer almasý spor severler tarafýndan takdirle karþýlandý. Mavral, maçtan sonra da Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül nezdinde tüm kulüp yönetim, teknik heyet ve futbolcularýný da tebrik etti. Mavral, Belediyespor'da bundan sonraki maçlarýnda da baþarýlar diledi. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, "Elazýð Beldiyespor'u yenip Düzyurtspor maçýna kayýpsýz çýkmak istiyoruz" Aksaray maçýnda alýnan galibiyetle moral bulduklarýný ifade eden Özbað, "Sahamýzdaki istikrarý bir türlü yakalayamadýk. Ancak Aksaray galibiyeti ile moral kazandýk. Bugün Elazýð Belediyespor'u yenerek Düzyurtspor karþýlaþmasýna kayýpsýz çýkmak istiyoruz. Deplasmanda daha özgüvenle oynadýðýmýzý düþünüyorum. Ancak bu maç beklendiði kadar kolay olmayacak. Karþýmýzda son iki maçýný kazanan bir ekip olacak. Elazýð Belediyesporlu futbolcular yüksek moral ile karþýmýza çýkacak. Rakibimizi küçümsemeden gerekli tedbirlerimizi de aldýk. Tüm oyun planýmýzý kazanmak üzerine yaptýk ve futbolcularýmýza bu maçýn önemini anlattýk. Aksaray maçýnda kazanan oyuncularým Elazýð Belediyespor karþýsýnda kazanarak üst üste galibiyet serisini yakalamak için mücadele verecek. Futbolcularýmýn bu arzusunu hissediyorum buda beni bu maç öncesinde daha da umutlandýrýyor. Ýnþallah bu maçý kazanarak bizlere güvenenlerinde yüzünü kara çýkarmayacaðýz" ADNAN YALÇIN Atak: Katkýda bulunanlarýn hepsine teþekkür ediyorum Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn verilmesinde katkýsý bulunan herkese teþekkür etti.atak, açýklamasýnda, böylesine büyük bir organizasyonun Çorum'a verilmesinde bulunanlara Çorumspor Yönetim Kurulu adýna çok teþekkür ederiz. Atak "Çorum spor tarihinde ilk kez bir Dünya Þampiyonasý Çorum'da yapýlacak. Böyle büyük bir þampiyonanýn Çorum'da yapýlmasýnýn ilimize katacaðý deðeri hayal etmekte bile zorlanýyorum. Bir düþündüðünüzde ülkeler bazýnda yüzlerce sporcunun ve bununla birlikte spor insanýnýn, spor medyasýnýn katýlacaðý uluslararasý etkinliðe Çorum'un ev sahipliði yapmasý çok büyük bir spor olayýdýr. Bu organizasyonun Çorum'a alýnmasýnda çok büyük destek veren baþta Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve bu organizasyonun alt yapý çalýþmalarýnda katkýlarýndan dolayý Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Faruk Yamaner'e Çorumspor Yönetim Kurulu adýna teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. ADNAN YALÇIN Eski Çorumsporlu Metehan Fýrat ve Belediyespor galibiyetine odaklandýklarýný söyledi Fýrat: Belediyespor'u yenmek için oynayacaðýz Sezon baþýnda Çorumspor'dan, Çorum Belediyespor'un bugün karþýlaþacaðý rakibi Elazýð Belediyespor'a transfer olan Metehan Fýrat "Çorum Belediyespor'u yenmek için oynayacaðýz" Teknik Direktörleri Mustafa Aksu'nun takýmdan ayrýlmasý ile kendilerine geldiklerini ifade eden Metehan Fýrat "Takým olarak sezon baþýndan itibaren maddi olarak zorluklar içinde mücadele ediyoruz. Bu zorlu dönemde eski teknik direktörümüzün de futbolcularla kötü diyaloglarý baþarýsýz sonuçlar almamýzýn baþlýca nedeniydi. Teknik direktörün takýmdan ayrýlmasýyla tüm futbolcular resmen kendine geldi. Takým olarak birbirimize daha da kenetlendik ve üst üste iki galibiyetle kendimize güvenimizi kazandýk.çorum Belediyespor'un gücünü biliyorum. Çok kaliteli futbolcularla takýmlarýný güçlendirdiler ancak bizde kendimize geldik ve bu maçý kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Tüm takým olarak bu maça odaklandýk ve çok iyi motive olduk. Ancak önce centilmenliðin ön planda olduðu bir maç olmasýný diliyorum sahada kim mücadelesi ile kazanmayý hak ederse maçý o taraf kazansýn. Çorum Belediyespor'a da baþarýlar diliyorum" GOLÜN PASI METEHAN'DAN Çorum Belediyespor'un 2-1 maðlubiyet aldýðý zorlu Batman Petrolspor deplasmanýndan 3 puanla dönme baþarýsýný gösteren Elazýð Belediyespor'da tek golün pasý Metehan Fýrat'tan geldi. Batman Petrolspor karþýlaþmasýnda 90. Dakikada oyuna girdiðini savunmadan kaptýðý topla ileri çýkarak takým arkadaþýna golün pasýný verdiðini dile getiren Metehan, Belediyespor karþýlaþmasýnda da gol atmak için elinden geleni yapacaðýný söyledi. Fýrat "Ben ekmek yediðim takýmýn kazanmasý için elimden geleni yapacaðým. Ýnþallah bu maçta forma giyerim ve galibiyet katkým olur" ADNAN YALÇIN Ýl Özel Ýdare bugün malzeme daðýtacak Amatörler malzemelerine bugün kavuþuyor. Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Çorum Amatör Spor Kulüplerine alýnan malzemeler bugün düzenlenecek törenle daðýtýlacak.çorum ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, her yýl Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör kulüplere saðlanan malzeme desteðinin bu yýlda devam ettiðini belirterek 28 amatör kulübe malzemelerinin bugün daðýtýlacaðýný söyledi. Kurtaran, bugün yapýlacak malzeme daðýtýmýnda ligleri baþlayan ve katýlýmlarý saðlanan 23 kulübün malzemelerinin teslim edileceðini henüz katýlýmý olmayan beþ kulübün ise malzemelerinin liglerinin baþlama tarihlerinden itibaren daðýtýlacaðýný söyledi. Kurtaran, kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam maliyetinin 70 bin lira civarýnda olduðunu ve malzemeler içinde forma, ayakkabý, kaleci kazaðý, tekmelik ve tozluk bulunduðunu söyledi. Malzeme daðýtým töreni bugün saat 14.00'de Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri bahçesinde düzenlenecek. SPOR SERVÝSÝ

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı