Rosemount 8800C , Rev BA Şubat Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin"

Transkript

1 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Adõm 5: Akõş Ölçer Yapõlandõrmasõnõ İnceleyin Ürün Sertifikalarõ

2 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu 2004 Rosemount Inc. Her hakk sakldr. Tüm işaretler, sahibine aittir. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA T (ABD) (800) T (Uluslararasõ) (952) F (952) Emerson Process Management Tic. Ltd. Sti Topcu Erenköy Mahalesi Istanbul T F ÖNEMLİ NOT Bu kurulum kõlavuzu, Rosemount Model 8800C Vortex Akõş Ölçer için temel yönergeleri içermektedir. Kõlavuz, ayrõntõlõ yapõlandõrma, tanõlama, bakõm, servis, sorun giderme, Patlamaya Dayanõklõ, Tutuşmaz ya da Düşük akõm korumalõ (I.S.) kurulumla ilgili talimatlar içermemektedir. Diğer talimatlar için Model 8800C referans kõlavuzuna (belge no: ) ve Model 8800C Foundation Fieldbus kõlavuzuna (belge no: ) başvurun. Bahsi geçen kõlavuzlar ve bu kõlavuz, adresinden elektronik olarak da edinilebilir. UYARI Patlamalar ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilir: Bu transmiterin patlayõcõ bir ortamda kurulumu sõrasõnda ilgili yerel, ulusal ve uluslararasõ standart, kural ve uygulamalara uyulmalõdõr. Güvenli kurulumla ilgili kõsõtlamalar için, lütfen Model 8800C referans kõlavuzunun onaylar bölümünü inceleyin. Bir HART tabanlõ iletişim aracõnõ patlayõcõ bir ortamda bağlamadan önce, döngüdeki aletlerin kendiliğinden emniyetli ya da ortamõ ateşlemez saha kablolamasõ uygulamalarõna uygun olarak kurulduğundan emin olun. Akõş ölçer çalõştõrma ortamõnõn ilgili ürün sertifikalarõna uyduğundan emin olun. Patlamaya Dayanõklõ/Tutuşmaz kurulumlarda, üniteye güç geldiği sõrada akõş ölçerin kapaklarõnõ çõkarmayõn. Elektrik çarpmalarõ ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilir: Uçlar ve terminallerle temastan kaçõnõn. Uçlarda olabilecek yüksek voltaj elektrik çarpmasõna neden olabilir. 2

3 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C ADIM 1: AKIŞ ÖLÇERİ MONTE EDİN Proses boru tesisatõnõ, ölçer gövdesi dolu ve içinde hava kalmayacak şekilde tasarlayõn. Vortex akõş ölçer, hassasiyeti etkilemeksizin her yönde kurulabilir. Buna karşõn, belirli kurulumlar için aşağõda yönergeler verilmiştir. Dikey Montaj Vortex akõş ölçer dikey yönde kurulacak ise: Gaz ya da buhar için kurulumda aşağõ akõş ya da yukarõ akõş olmalõdõr. Sõvõlar için kurulumda yukarõ akõş olmalõdõr. Şekil 1. Dikey Kurulum Gaz Akõşõ Sõvõ ya da Gaz Akõşõ 8800/8800B15B.eps Yüksek Sõcaklõklarda Montaj Entegre elektronikle ilgili ilgili azami sõcaklõk, akõş ölçerin kurulacağõ ortamõn sõcaklõğõna bağlõdõr. Elektronik parçalarõn sõcaklõğõ en fazla 85 C (185 F) olmalõdõr. Şekil 2 de, yuva sõcaklõğõnõn 85 C (185 F) den daha düşük olmasõnõ sağlamak için gerekli ortam ve proses sõcaklõk bileşimlerini göstermektedir. Şekil 2. Model 8800C Ortam/Proses Sõcaklõğõ Limitleri Ortam Sõcaklõğõ C ( F) 93 (200) 82 (180) 71 (160) 60 (140) 49 (120) 38 (100) 27 (80) 16 (60) 0 38 (100) 93 (200) 149 (300) 204 (400) 260 (500) 316 (600) 371 (700) 427 (800) 482 (900) 538 (1000) Proses Sõcaklõğõ C ( F) 3 inçlik seramik fiber yalõtõmla yalõtõlmõş ölçer ve boru. Yatay Boru ve Dikey ölçer konumu. 185 F Yuvasõ Sõcaklõk limiti 8800_26aa.eps 3

4 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Yüksek proses sõcaklõklarõna sahip uygulamalarda aşağõdaki yönlerin kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. Ölçer gövdesinin proses borusunun yanõnda ya da altõnda olacak şekilde kurulumu. Ortam sõcaklõğõnõ 85 C (185 F) değerinin altõnda tutmak için borunun çevresinin yalõtõlmasõ gerekebilir. NOT Sadece boru ve ölçer gövdesini yalõtõn. Isõnõn dağõlabilmesi için destek tüpü braketini yalõtmayõn. Şekil 3. Yüksek Sõcaklõklarda Kurulum Ölçer gövdesinin elektronik parçalar borunun yanõnda olacak şekilde kurulumu Ölçer gövdesinin elektronik parçalar borunun altõnda olacak şekilde kurulumu Küçük oranlarda katõ içeriğe sahip buhar ve sõvõlar için, akõş ölçerin elektronik parçalarõn borunun yanõnda olacak şekilde kurulmasõ tavsiye edilir. Bu işlem, vortex oluşumu kesintiye uğratmadan yoğuşma ya da katõlarõn vortex çubuğu altõndan akmasõnõ sağlayarak potansiyel ölçüm hatalarõnõ en aza indirir. Buhar Kurulumlarõ Şekil 4 de gösterilen kurulumu yapmaktan kaçõnõn. Bu tür koşullar, sõkõşmõş yoğuşmadan dolayõ başlangõçta bir koç darbesi durumuna yol açabilir. Şekil 4. Yanl kurulum 8800g15c Yukarõ/Aşağõ Akõş Gereksinimleri Model 8800C kuruluma yönelik teknik bilgiler ( ) açõklandõğõ şekilde K-faktörü düzeltmelerini takip ederek, Model 8800C Akõş Ölçer, asgari on Flow meter öncesi düz boru mesafesi ve Flow meter sonrasõ düz boru mesafesi şeklinde kurulabilir. 35 düz boru çaplõ yukarõ akõş (35D) ve 10 düz boru çaplõ aşağõ akõş (10D) kullanõlabiliyorsa, K-faktörü düzeltmesine ihtiyaç yoktur. Model 8800C ile kompanse edilmiş kütlesel akõş için basõnç ve sõcaklõk transmiterlerini kullanõrken, transmiterleri şekil 5 de gösterildiği şekilde Model 8800C akõş ölçerin aşağõ akõş tarafina kurun. 4

5 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Şekil 5. Yukarõ Akõş/Aşağõ Akõş Boru Tesisatõ P T 4 Aşağõ Akõş 6 Aşağõ Akõş 8800g15a Wafer Tipi Akõş Ölçerleri şekil 6 ya uygun olarak kurun. Şekil 6. Wafer tipi montaj Hizalama Bileziği Kurulum Çivileri ve Somunlarõ (Müşteri tarafõndan sağlanõr) Flanş Tipi Akõş Ölçerleri şekil 7 ye uygun olarak kurun. Şekil 7. Flanşlõ Tip Akõş Ölçer Montajõ Contalar (Müşteri tarafõndan sağlanõr) Hizalama Bileziği Akõş A01d.eps Kurulum Cõvatalarõ ve Somunlarõ (Müşteri tarafõndan sağlanõr) Contalar (Müşteri tarafõndan sağlanõr) NOT Conta bağlantõsõnõ kapamak için gerekli cõvata yükü, ilgili çalõşma basõncõ ve conta malzemesi, genişliği ve durumu gibi birçok faktörden etkilenir. Ayrõca, ölçülmüş torktan kaynaklanan gerçek cõvata yükünü, cõvata yivlerinin durumu, somun başõ ve flanş arasõndaki sürtünme ve flanşlarõn paralelliği dahil bir çok faktör etkileyebilir. Bu uygulamaya bağlõ faktörlerden dolayõ, her uygulama için gereken tork farklõ olabilir. Somunlarõn doğru sõkõlmasõnõ sağlamak için ASME Basõnçlõ Kaplar Teknik Yönetmeliği nde (Bölüm VIII, Kõsõm 2) belirtilen yönergeleri takip edin. Akõş ölçerin, akõş ölçer ile aynõ nominal büyüklükteki flanşlarõn ortasõnda yer aldõğõndan emin olun. Akõş A02B 5

6 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Remote Elektronik Remote elektronik parça seçeneklerinden (seçenek R10, R20, R30 veya RXX) birini sipariş etmeniz durumunda, akõş ölçer montajõ iki parça halinde gönderilir: 1. Destek tüpü içine kurulu bir adaptöre sahip ölçer gövdesi ve buna bağlanmõş, birbirine bağlayõcõ koaksiyal kablo. 2. Montaj braketi üzerine kurulu elektronik yuvasõ. Takma Ölçer gövdesini bu bölümde daha önce açõklandõğõ şekilde proses akõşõna takõn. Braket ve elektronik yuvasõnõ istenen konuma takõn. Saha kablolamasõnõ ve kablo kanalõ yerleştirmesini kolaylaştõrmak için, yuvanõn braket üzerindeki yeri değiştirilebilir. Kablo Bağlantõlarõ Koaksiyal kablonun gevşek ucunu elektronik yuvasõna bağlamak için bkz: şekil 8 ve sayfa 7. Şekil 8. Uzak Elektronik Parçalarõn Kurulumu Yuva Tabanõ Toprak Bağlantõsõ Yuva Adaptörü Koaksiyel Kablo Elektronik Yuvasõ Duvar ya da 2 inç lik Boru için Montaj Braketi İsteğe Bağlõ ½ 14 NPT Kablo Kanalõ Adaptörü veya Kablo Guddesi* Erişim Kapağõ * Destek Tüpü * Erişim Kapağõ sadece 6 inç (DN50) ve 8 inç (DN 200) wafer tipi akõş ölçerlerde bulunur. İsteğe Bağlõ ½ 14 NPT Kablo Kanalõ Adaptörü veya Kablo Guddesi* Ölçer Adaptörü Yalõtma Diski Rondela Somun Sensör Bağlantõsõ Ölçer Gövdesi 1. Koaksiyal kabloyu kanal içine yerleştirmeyi düşünüyorsanõz, yuva içine doğru montaj sağlamak için kablo kanalõnõ istenen uzunlukta kesin. Fazladan koaksiyal kablo uzunluğu sağlamak için kablo kanalõnõ kurulumuna bir bağlantõ kutusu yerleştirilebilir. 2. Kablo kanalõ adaptörünü ya da kablo guddesini koaksiyal kablonun gevşek ucu üzerinde kaydõrõn ve bunu ölçer gövdesi destek tüpü üzerindeki adaptöre bağlayõn. 3. Kablo kanalõ kullanõyorsanõz, koaksiyal kabloyu kablo kanalõ içine yerleştirin. 4. Koaksiyal kablonun ucuna bir kablo kanalõ adaptörü veya kablo guddesi yerleştirin. 5. Yuva adaptörünü elektronik yuvasõnda çõkartõn. 6. Yuva adaptörünü koaksiyal kablo üzerinden kaydõrõn. 7. Dört yuva tabanõ vidalarõndan birini sökün. 8. Koaksiyal kablo somununu elektronik yuvasõ üzerindeki bağlantõya bağlayõn ve güvenli bir şekilde sõkõştõrõn. 9. Yuva tabanõ topraklama vidasõ aracõlõğõyla koaksiyal kablo toprak kablosunu yuvaya bağlayõn. 10.Yuva adaptörünü yuvayla aynõ hizaya getirin ve üç vidayla tutturun. 11. Kablo kanalõ adaptörünü ya da kablo guddesini yuva adaptörüne güvenli bir şekilde tutturun. 6

7 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C DIKKAT Koaksiyal kablo bağlantõlarõna rutubet girmesini önlemek için, birbirine bağlõ koaksiyal kabloyu tek bir özel kanal kurulumuna kurun ya da kablonun her iki ucunda sõzdõrmaz kablo guddeleri kullanõn. ADIM 2: GÖVDENİN YÖNÜNÜ KONTROL EDİN Kolay bir şekilde görebilmek için elektronik yuvanõn tamamõ 90 derecelik artõşlarla döndürülebilir. Yuva yönünü değiştirmek için aşağõdaki adõmlarõ izleyin: 1. Erişim kapağõndaki (destek tüpü üzerinde bulunur) vidayõ gevşetin ve kapağõ (sadece 6 inç [DN150] ve 8 inç [DN200] Wafer Tipi) sökün. 2. Destek tüpünü, destek tüpünden uzaklaşana kadar vidalarõ saat yönünde (içe doğru) çevirerek, elektronik yuvasõ tabanõndaki üç yuva yönü takõmõ vidasõnõ bir onaltõlõk anahtar ile gevşetin. 3. Elektronik yuvasõnõ yavaş bir şekilde destek tüpünden çõkartõn. NOT Sensör kablosunun bağlantõsõ kesilene dek yuvayõ destek tüpünün üst kõsmõndan 40 mm (1.5 inç) yukarõya çekmemeye özen gösterin. Bu sensör kablosuna baskõ yapõlmasõ halinde sensöre zarar gelebilir. 4. Bir 5 /16-inç açõk uçlu anahtar ile sensör kablosunu yuvadan ayõrõn. 5. Yuvayõ istenen yöne doğru çevirin. 6. Sensör kablosunu yuva tabanõ üzerine vidalarken bu yönde tutun. NOT Sensör kablosu yuva tabanõna bağlõ iken yuvayõ döndürmeyin. Bu durum kabloya baskõ yapõp sensöre zarar verebilir. 7. Elektronik yuvasõnõ destek tüpünün üst kõsmõna yerleştirin. 8. Destek tüpünü geçirmek amacõyla üç yuva yönü vidasõnõ saat yönünün tersine doğru (dõşa doğru) çevirmek için bir onaltõlõk anahtar kullanõn. 9. Destek tüpü üzerindeki erişim kapağõnõ değiştirin ve vidayõ (sadece 6 inç [DN150] ve 8 inç [DN200] Wafer Tipi) sõkõştõrõn. 7

8 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu ADIM 3: ATLATICILARI AYARLAYIN Atlatõcõlarõ istenen ayara getirin. HART Alarm ve güvenlik atlatõcõlarõnõn kurulmamõş olmasõ halinde, akõş ölçer normal olarak, alarm yüksek ve güvenlik kapalõ varsayõlan ayarlarõ ile çalõşõr. Şekil 9. Hart Atlatõcõlarõ ve LCD Ekran FOUNDATION Fieldbus Güvenlik ve simülasyon etkinleştirme atlatõcõlarõ kurulmamõşsa, akõş ölçer normal koşullarda, güvenlik kapalõ ve simulasyon etkinleştirme kapalõ varsayõlan ayarlar ile çalõşacaktõr. Şekil 10. Fieldbus Atlatõcõlarõ ve LCD Ekran p03b B04B P02A B04A 8

9 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C ADIM 4: ELEKTRİK KABLOLARINI BAĞLAYIN VE GÜÇ VERİN Güç Kaynağõ HART Direkt akõm (DC), güç kaynağõ yüzde ikiden daha düşük dalgalõ bir güç sağlamalõdõr. Toplam direnç yükü, sinyal uçlarõnõn direnci ile kontrolör, gösterge ve ilgili parçalarõn yük direncinin toplamõdõr. Kullanõlmasõ durumunda, kendiliğinden emniyet bariyerleri direncinin dahil edilmesi gerektiğini unutmayõn. Şekil 11. Yük Sõnõrlandõrmasõ Azami Döngü Direnci= 41,7 (Güç Kaynağõ Voltajõ 10,8) 1250 Yük (Ohm) Çalõştõrma Alanõ HART Communicator asgari 250Ω lik bir döngü direnci gerektirir FOUNDATION Fieldbus Akõş ölçer, güç terminallerinde 9 32V DC olmasõnõ gerektirir. Fieldbus kablolama segmentinden gelen güç kaynağõ çõkõşõnõ ayrõştõrmak için her bir Fieldbus güç kaynağõ bir güç şartlandõrõcõsõ gerektirir. Kablo Kanalõ Kurulumu Akõş ölçeri kablo kanalõ kurulumunda yüksek bir noktaya monte ederek, kablo kanallarõndaki yoğuşmanõn yuvaya girmesini önleyin. Akõş ölçerin kablo kanalõ kurulumunda düşük bir noktaya monte edilmesi durumunda, terminal bölmesi sõvõ ile dolar. Kanalõn akõş ölçerin üzerinden başlamasõ durumunda, giriş öncesinde kablo kanalõnõ akõş ölçerin altõna yerleştirin. Bazõ durumlarda, bir boşaltma contasõnõn takõlmasõ gerekebilir. Model 8800C de Doğru Kablo Kanal Kurulumu Güç Kaynağõ (Volt) 42 Kanal Hattõ Kanal Hattõ A02B 9

10 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Akõş ölçerin kablo bağlantõlarõnõ gerçekleştirmek için aşağõdaki adõmlarõ izleyin: 1. SAHA TERMİNALLERİ (FIELD TERMINALS) işaretli taraftaki yuva kapağõnõ sökün. 2. Pozitif ucu + terminaline ve negatif ucu da terminaline, HART kurulumlarõ için şekil 12 ve FOUNDATION Fieldbus kurulumlar için şekil 13 e uygun bir şekilde bağlayõn. 3. Vurum çõkõşõ kullanan HART kurulumlarõ için, artõ ucu vurum çõkõşõnõn + terminaline ve eksi ucu da vurum çõkõşõnõn ucuna şekil 12 de gösterildiği şekilde bağlayõn. Vurum çõkõşõ için ayrõ bir 5 30V DC güç kaynağõ gerekir. NOT Güç verilen sinyal kablolarõnõ test terminallerine bağlamayõn. Güç, test bağlantõsõndaki test diyotuna zarar verebilir. En iyi sonuçlarõ elde etmek için blendajlõ, bükümlü çift tipi kablo kullanõlmalõdõr. 24 AWG ya da daha büyük kablo kullanõn ve 1500 metreyi (5000 fit i) aşmayõn. FOUNDATION Fieldbus için, en iyi performansõ elde etmek üzere Fieldbus kurulumlarõ için özel olarak tasarlanmõş kablolarõ kullanõn. 65 C (149 F) yukarõsõndaki ortam sõcaklõklarõnda 90 C (194 F) değerine ayarlanmõş tel veya kablo kullanõn. Şekil 12 de 8800C modeline güç vermek ve elle tutulan bir HART iletişim aracõ ile iletişim kurulmasõnõ olanaklõ hale getirmek için gerekli olan kablo bağlantõlarõ gösterilmektedir. Şekil 13 de FOUNDATION Fieldbus içeren Model 8800C ye güç vermek için gereken kablo bağlantõlarõ gösterilmektedir. 4. Kullanõlmayan kanal bağlantõlarõnõ tõkayõn ve koruma materyali ile kaplayõn. 5. Uygun olmasõ halinde, kapalõ döngülü (drip loop) bir kablo kullanõn. Kapalõ döngüyü, aşağõ tarafõ kablo kanalõ bağlantõlarõ ve akõş ölçer yuvasõndan daha aşağõda olacak şekilde yerleştirin. Şekil 12. HART Protokolüne Yönelik Ak Ölçer Kablolama Diyagramlar 4 20mA Kablolama Güç Kaynağõ R L 250 Ω + Test Ampermetresi 4 20mA ve Elektronik Totalizör/sayõcõlõ pulse kablolarõ R L 250 Ω Test Ampermetresi NOT Anlõk koruma terminali bloğu, 8800C Modeli düzgün bir şekilde topraklanmazsa, anlõk koruma sağlamaz. 10

11 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Şekil 13. FOUNDATION Fieldbus Protokolü için Akõş Ölçer Diyagram Saha Kablolama Diyagramõ Entegre Güç Şartlandõrõcõ ve Filtre Güç Kaynağõ Azami 1900 m (6234 ft) (kablo özelliklerine bağlõ olarak) Sonlandõrõcõlar Fieldbus Segmenti (Telefon Hattõ) (Güç kaynağõ, filtre, ilk sonlandõrõcõ ve konfigürasyon aracõ, normal olarak kumanda odasõna yerleştirilir.) FOUNDATION Fieldbus yapõlandõrma Aracõ (Kör Hat) (Kör Hat) _01A * Düşük akõm korumalõ kurulumlar, her düşük akõm korumalõ (I.S) bariyer için daha az sayõda aygõta izin verir arasõndaki aygõtlar* ADIM 5: AKIŞ ÖLÇER YAPILANDIRMASINI İNCELEYİN Kurulum aşamasõndaki 8800C Model ini çalõştõrmadan önce, konfigürasyon datasõ mevcut uygulamayõ yansõtõp yansõtmadõğõnõ gözden geçirmelisiniz. Çoğu durumda, bütün bu değişkenler, fabrikada önceden yapõlandõrõlõr. 8800C Modeli nin yapõlandõrõlmamasõ ya da yapõlandõrma değişkenlerinin revizyona gerek duymasõ durumunda yapõlandõrma gerekebilir. Rosemount, sistem çalõştõrõlmadan önce aşağõdaki değişkenlerin gözden geçirilmesini tavsiye etmektedir: Hizmet Türü PV Birimleri Proses Yoğunluğu ve Yoğunluk Birimleri (Sadece kütle akõş birimleri seçildiğinde). Aralõk Değerleri Proses Sõcaklõğõ Çiftleştirme Borusu Kimliği K-Faktörü NOT Ayrõntõlõ yapõlandõrma bilgileri için bkz. Model 8800C Vortex Akõş Ölçer kõlavuzu ( ) ve Model 8800C FOUNDATION Fieldbus kõlavuzu ( ). 11

12 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Tablo 1. Model 8800C nin Hõzlõ Tuşlarõ Alarm Atlatõcõ HART Hõzlõ Tuşu İşlev HART Hõzlõ Tuşu Alarm Atlatõcõlarõ 1, 4, 3, 1, 3 Ölçer Gövdesi Numarasõ 1, 4, 1, 4 Alarm Atlatõcõlarõ 1, 4, 3, 1, 3 Otomatik Test 1, 2, 1, 2 Analog Çõkõş 1, 4, 3, 1 Özel Birimler 1, 3, 3, 5 Aralõk Değerleri 1, 3, 4 Patlama Modu 1, 4, 3, 3, 3 Aygõt Kimliği 1, 4, 5, 7, 6 Patlama Seçeneği 1, 4, 3, 3, 4 Çiftleştirme Borusu Kimliği (İç Çap) 1, 3, 6 Proses Değişkenleri 1, 1 D/A Trimi 1, 4, 3, 1, 4 Proses Sõcaklõğõ 1, 3, 5 Döngü Testi 1, 4, 3, 1, 2 Proses Yoğunluğu 1, 3, 3, 2, 2 Dönüştürme Numarasõ 1, 3, 3, 5, 4 Pulse çõkõşõ 1, 4, 3, 2 Durum 1, 2, 1, 1 Pulse çõkõşõ Skalasõ 1, 4, 3, 2, 1 Düşük Akõş Kesme 1, 4, 4, 2, 3 Pulse çõkõşõ Testi 1, 4, 3, 2, 2 Düşük Geçiş Filtresi 1, 4, 4, 2, 4 PV Yüzde Aralõğõ 1, 1, 2 Entegre Ekran 1, 4, 3, 4 Revizyon Numaralarõ 1, 4, 5, 7 Etiket 1, 3, 1 Sönümleme 1, 3, 7 Filtre Geri Yükleme 1, 4, 4, 3 STD/ Nor Akõş Birimleri 1, 3, 3, 3, 1 Flanş Türü 1, 4, 1, 5 Tanõmlayõcõ 1, 4, 5, 3 Gözden Geçirme 1, 5 Tarih 1, 4, 5, 5 Hacõm Birimi 1, 3, 3, 5, 1 Tetikleyici Düzeyi 1, 4, 4, 2, 5 Hizmet Türü 1, 3, 2 Toplam 1, 1, 4, 1 Islak Materyal 1, 4, 1, 3 Totalizör Kontrolü 1, 1, 4 K-Faktörü 1, 4, 1, 2 Transmiter Testi 1, 2, 1, 2 Kullanõcõ Tarafõndan Tanõmlanan Birimler 1, 3, 3, 5, 3 Üretici 1, 4, 5, 1 Kütle akõş birimleri 1, 3, 3, 2, 1 URV 1, 3, 4, 1 LRV 1, 3, 4, 2 USL 1, 3, 4, 4 LSL 1, 3, 4, 5 Vortex frekansõ 1, 1, 5, 2 Mesaj 1, 4, 5, 4 Yazma Korumasõ 1, 4, 5, 6 Nihai Montaj Numarasõ 1, 4, 5, 7, 5 Yoğunluk Oranõ 1, 3, 3, 3, 2 Num Req Preams 1, 4, 3, 3, 2 Yoklama Adresi 1, 4, 3, 3, 1 Ölçekli D/A Trimi 1, 2, 6 ya da 1, 4, 3, 1, 5 Zaman birimi 1, 3, 3, 5, 2 12

13 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C ÜRÜN SERTİFİKALARI Onaylõ Üretim Yerleri Rosemount Inc. Eden Prairie, Minnesota, ABD Avrupa Yönergesi Bilgileri Bu ürüne yönelik olarak geçerli bütün Avrupa yönergeleri ile ilgili AT uygunluk beyannamesi adresindeki web sitemizde bulunabilir. Yerel satõş bürolarõmõzdan yazõlõ nüshasõnõ da alabilirsiniz. ATEX Yönergesi Rosemount Inc. ATEX Yönergesi ile uyumludur. Tutuşmaz bölme Ex d koruma türü EN ile uyumludur Tutuşmaz bölme türü korumasõ bulunan transmiterler sadece, güç kesildiğinde açõlmalõdõr. Aygõttaki girişlerin kapatõlmasõ, uygun EEx d metal kablo guddesi ya da metal tõkaç kullanõlarak gerçekleştirilmelidir. Onay etiketinde belirtilen enerji düzeyini aşmayõn. Type n koruma türü EN ile uyumludur Aygõttaki girişlerin kapanma işlemi, uygun EExe ya da EExn metal kablo guddesi ya da metal tõkaç veya AB sertifika organõndan onaylõ IP66 değerinde ATEX onaylõ uygun bir kablo guddesi ve tõkaç kullanõlarak gerçekleştirilmelidir. Avrupa Basõnç Ekipmanõ Yönergesi (PED) 8800 Modeli Vortex Akõş Ölçer Hattõ / 40 mm 300 mm ebatlarõnda Sertifika No: PED-H H Modülü Uyum Değerlendirmesi Akõş Ölçerler için zorunlu olan PED in 15 no lu Maddesi ne uygun CE işareti akõş tüpü gövdesinde bulunabilir (CE 0434). Akõş ölçer kategorileri I IV, uygunluk değerlendirme yordamõ için modül H kullanõr Vortex Akõş Ölçer Hattõ / 15 mm 25 mm ebatlarõnda Ses Mühendisliği Uygulamasõ SEP ya da patlamaya dayanõklõ I Kategorisi nde bulunan Akõş ölçerler, PED kapsamõ dõşõndadõr ve PED ile uyumlu işareti taşõyamaz. 13

14 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Tehlikeli Yer Sertifikalarõ HART Protokolü bulunan 8800C Modeli Kuzey Amerika Sertifikalarõ Fabrika Sigortasõ (FM) E5 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D ; Toz Tutuşmasõ dayanõklõ: Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõcaklõk Kodu T5 (T a = 50 C 85 C) fabrikada kapatõlmõş. I5 Kendiliğinden emniyetli: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D; Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõcaklõk kodu T4 (Rosemount çizimleri ve ne uygun şekilde bağlandõğõnda); Ortamõ ateşlemez: Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D Sõcaklõk Kodu T4 K5 E5 ve I5 bileşimi Kanada Standartlarõ Kurumu (CSA) E6 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D; Toz Tutuşmasõ korumalõ: Sõnõf II, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõnõf III, Bölüm 1 Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D ye uygun; tehlikeli konumlar; fabrikada kapatõlmõş. I6 Düşük akõm korumalõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D; Rosemount çizimi e uygun şekilde bağlandõğõnda; Sõcaklõk kodu T3C C6 E6 ve I6 bileşimi 14

15 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Avrupa Sertifikalarõ CENELEC Kendiliğinden Emniyet ve Toz Sertifikalarõ I1 ATEX İşareti II 1 GD Sertifikasõ No. BAS99ATEX1222 EEx ia IIC T5 ( 50 C Ta 40 C) EEx ia IIC T4 ( 50 C Ta 70 C) Toz Sertifikasõ T80 C (Ta= 20 C 70 C) IP Giriş Parametreleri: U i = 30 VDC I (1) i = 300 ma (1) P i = 1 W C i = 0.0 µf L i = 40 µh CENELEC Tip N Sertifikasõ N1 ATEX İşareti II 3 GD Sertifika No. BAS99ATEX3221 EEx nl IIC T5 (T ort = 40 C 70 C) Toz Sertifikasõ T80 C (Ta= 20 C 70 C) IP 66 Giriş Parametreleri: U i = 42 V DC Azami GENELEC Tutuşmazlõk Sertifikasõ ED Sertifika No. KEMA99ATEX3852X ATEX İşareti Montaj Uzak Montaj: Transmiter: II 2(1) G EEx d [ia]iic T6 (T ort = 50 C 70 C) Ölçer Gövdesi: II I G EEx ia IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) ATEX İşareti Entegre Montaj: Ex II 1/2 G EEx d [ia] IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) Um = 250V 1180 Özel Koşullar Ekipman kurulduğunda, sõvõ sõcaklõğõnõn etkisini göz önüne alarak, aparatõn elektriksel parçalarõnõn ortam sõcaklõğõnõn 50 C ve 70 C arasõnda tutulmasõnõn sağlanmasõ için belirli önlemler alõnmalõdõr. Uzaktan monte edilen sensör, sadece üretici tarafõndan sağlanan kablo ile akõş ölçere bağlanabilir. (1) Akõş ölçer için toplam 15

16 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu FOUNDATION Fieldbus Protokollü Model 8800C Kuzey Amerika Sertifikalarõ Fabrika Sigortasõ (FM) Onaylarõ E5 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D. Toz Tutuşmasõna Dayanõklõ: Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G. Fabrikada kapatõlmõş. Sõcaklõk Kodu T5 (T a = 50 C 85 C) I5 Kendiliğinden emniyetli: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D ile kullanõldõğõnda. Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G. Sõcaklõk Kodu T4; Rosemount çizimleri ve e uygun bağlanmasõ durumunda. Ortamõ ateşlemez: Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D. Sõcaklõk Kodu T4 K5 E5 ve I5 bileşimi Kanada Standartlarõ Kurumu (CSA) Onaylarõ E6 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D; Toz Tutuşmasõna Dayanõklõ: Sõnõf II, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõnõf III, Bölüm 1. Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D tehlikeli konumlar. Fabrikada kapatõlmõş. I6 Kendiliğinden emniyetli: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D; Rosemount çizimi ile uygun şekilde bağlandõğõnda. Sõcaklõk Kodu T3C. C6 E6 ve I6 bileşimi. Avrupa Sertifikalarõ CENELEC Düşük Akõm Korumalõ Kullanõm ve Toz Sertifikalarõ I1 ATEX areti II 1 GD Sertifika No. BAS99ATEX1241X EEx ia IIC T4 ( 50 C Ta 60 C) Toz Sertifikasõ No T80 C ( 20 C Ta 60 C) IP Giriş Parametreleri: U i = 30 VDC I i (1) = 300 ma P i (1) = 1.3 W C i = 0.0 µf L i = 20 µh (1) Akõş ölçer için toplam 16

17 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Güvenli Kullanõma Yönelik Özel Koşullar (x) Aparat (T1 seçeneği ile), EN 50020: 1994 ün gerektirdiği 500V yalõtõm testine dayanacak kapasitede değildir. Aparat kurulurken bu durum göz önünde bulundurulmalõdõr. CENELEC Tip N Sertifikasõ N1 ATEX areti Ex II 3 GD Sertifika No. BAS99ATEX3240 EEx nl IIC T5 ( 40 C Ta 70 C) Toz sertifikasõ T80 C ( 20 C Ta 70 C) IP 66 Giriş Parametreleri: U i = 42 V DC Azami Güvenli Kullanõma Yönelik Özel Koşullar (x) Aparat, EN 50021: 1994 ün gerektirdiği 500V yalõtõm testine dayanacak kapasitede değildir. Aparat kurulurken bu durum göz önünde bulundurulmalõdõr. GENELEC Tutuşmazlõk Sertifikasõ ED Sertifika No. KEMA99ATEX3852X ATEX İşareti Montaj Uzak Montaj: Transmiter: II 2(1) G EEx d [ia]iic T6 (T ort = 50 C 70 C) Ölçer Gövdesi: II I G EEx ia IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) ATEX İşareti Entegre Montaj: Ex II 1/2 G EEx d [ia] IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) Um = 250V 1180 Özel Koşullar Ekipman kurulduğunda, sõvõ sõcaklõğõnõn etkisini göz önüne alarak, aparatõn elektriksel parçalarõnõn ortam sõcaklõğõnõn 50 C ve 70 C arasõnda tutulmasõnõn sağlanmasõ için belirli önlemler alõnmalõdõr. Uzaktan monte edilen sensör, sadece üretici tarafõndan sağlanan kablo ile akõş ölçere bağlanabilir. 17

18 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu 18

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

JUMO dtrans p20 DELTA

JUMO dtrans p20 DELTA Telefon: JUMO GmbH & Co. +49 KG661 6003-0 Telefon: 0216 455 Tel.: 86 52 +49 661 6003-0 Veri Sayfası 403022 Sayfa 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Fark basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 Koruyucu borular Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 WIKA Bilgi formu TW 95.35 Uygulamalar Kimya,

Detaylı

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi)

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi) Veri Sayfası 403025 Sayfa 1/10 JUMO dtrans p20 Proses basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO dtrans p20 basınç transmitteri maksimum doğruluk ile basit çalışma şeklini birleştirir. Gaz,

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

TWL-Exia. Rezistanslı Termometreler DIN uyarınca. Ateşleme Koruması Exia. Ölçüm aralığı: C. Pt 100-sensör sırasıyla sınıf A ve sınıf B

TWL-Exia. Rezistanslı Termometreler DIN uyarınca. Ateşleme Koruması Exia. Ölçüm aralığı: C. Pt 100-sensör sırasıyla sınıf A ve sınıf B Rezistanslı Termometreler DIN uyarınca Ateşleme Koruması Exia Ölçüm İzleme Analiz TWL-Exia Ölçüm aralığı: -...+600 C Pt 100-sensör sırasıyla sınıf A ve sınıf B Çıkış: Direnç veya analog 4-20 ma DIN 43772

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

TWL-Exd. Rezistanslı Termometreler. Ateşleme Koruması Exd

TWL-Exd. Rezistanslı Termometreler. Ateşleme Koruması Exd Rezistanslı Termometreler Ateşleme Koruması Exd Ölçüm İzleme Analiz TWL-Exd T2 Ölçüm aralığı: -80...+600 C Pt100-sensör sırasıyla sınıf A ve sınıf B Çıkış: Direnç veya analog 4-20 ma Sırasıyla 1000, 00

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

Zareba Sensepoint. www.honeywellanalitik.com

Zareba Sensepoint. www.honeywellanalitik.com Zareba Sensepoint Sensepoint sabit gaz dedektörleri yanıcı - patlayıcı, zehirleyici gazlar ve oksijen algılamada düşük maliyetli çözüm Sensepoint Genel özellikler Yanıcı-patlayıcı gazlar, zehirleyici gazlar

Detaylı

Özellikleri. Faydaları

Özellikleri. Faydaları Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU MC7,40 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. TEKNİK VERİLER VE ÖZELLİKLER... @. BİLEŞENLERİN MONTAJI VE İŞLEYİŞİ.... MC40 bağlantı kolunun montajı.... Bağlantı kolu hava vanası MC40 in ayarlanması.... Kumaş

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986

ISC 75.200 TÜRK STANDARDI TS 4943/Kasõm 1986 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU...1 0.2 - TARİFLER...1 0.2.1 - Atmosferik Tank... 1 0.2.2 - Drenaj... 1 0.2.3 - Şedde... 1 0.3 - KAPSAM...1 1 - KURALLAR... 1 1.1 - TASARIM KURALLARI...1

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250

Ek kılavuz. VEGADIS Adaptörü. Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için. Document ID: 45250 Ek kılavuz VEGADIS Adaptörü Harici bir gösterge ve ayar biriminin veya bir arabirim sensörünün bağlantısı için Document ID: 4550 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım...

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

VW2W100 KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

VW2W100 KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU VW2W100 KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU GENEL AÇIKLAMA Finder kablosuz ürünler; kablolamanın mümkün olmadığı, yüksek mimari hassasiyetin önemli olduğu özel alanlar için uygundur.

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 2000 SERİSİ % 0,1 Y KALİBRASYON 4-20mA VE HART PROTOKOL ATEX II G/D GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 40 DAN FAZLA PROSES BAĞLANTI SEÇENEĞİ PROFIBUS-PA AÇIKLAMA 2000 serisi, göstergeli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01 APC Symmetra RM Montaj Elkitabõ Türkçe 990-7811, Revize 1, 06/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Nem ölçüm sistemleri Endüstriyel çözümler Uygulamaya özel çözümler Farklı sensör seçenekleri Gelişmiş online izleme Automation Components Analog Nem Sensör

Detaylı

HC FLOW METER (DEBİ METRE) Hızlı Başlangıç Rehberi. hunterindustries.com. Hydrawise. Yazılımı Hazır

HC FLOW METER (DEBİ METRE) Hızlı Başlangıç Rehberi. hunterindustries.com. Hydrawise. Yazılımı Hazır HC FLOW METER (DEBİ METRE) Yazılımı Hazır Hydrawise Hızlı Başlangıç Rehberi hunterindustries.com İÇINDEKILER İçerik 4 Planlama 5 Kurulum 6 Konfigürasyon 7 HC DESTEK Hunter HC Debi Ölçer i satın aldığınız

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü OPTIFLUX 1000 Hızlı başlangıç Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü Bu döküman sadece, sinyal dönüştürücü ile ilgili dökümanlarla birlikte kullanıldığında tam olarak kabul edilebilir. KROHNE İçindekiler

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü TEKNİK DETAY BROŞÜRÜ

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü TEKNİK DETAY BROŞÜRÜ 3DLevelScanner SEVİYE TRANSMİTERİ TEKNİK DETAY BROŞÜRÜ 3 Boyutlu Seviye Ölçümü APM 3DLevelScanner silo veya tanklarda seviye ölçümünün yanısıra hacim ve kütle ölçümü de yapabilen yeni bir ölçüm sağlar.

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536200 MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959 Ek kılavuz VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu Document ID: 33959 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

Rosemount 2051 Basınç Transmiteri HART 4 20 ma ve HART 1 5 V dc Düşük Güç Protokolü ile donatılmış

Rosemount 2051 Basınç Transmiteri HART 4 20 ma ve HART 1 5 V dc Düşük Güç Protokolü ile donatılmış Hızlı Kurulum Kılavuzu Haziran 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 Basınç Transmiteri HART 4 20 ma ve HART 1 5 V dc Düşük Güç Protokolü ile donatılmış Rosemount 2051CF Serisi Basınç Transmiteri HART 4 20

Detaylı

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Phone: JUMO Phone: Telefon:

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Phone: JUMO Phone: Telefon: JUMO Gönderi GmbH adresi: & Co. KG Mackenrodtstraße Postal address: 36035 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003-0 Fax: Faks: +49 661 +49 6003-607 661 6003-607 e-mail: www.jumo.net www.jumo.net Harlow, Essex

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC100 Flare DEBI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa. FLOWSIC100 Flare DEBI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC100 Flare DEBI ÖLÇÜM CIHZI DEBI ÖLÇÜM CIHZI B C D E F H I J K L M N O P Q S T C US Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC100 Flare Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri

Detaylı

MIC400 Sualtı PTZ Kamera

MIC400 Sualtı PTZ Kamera Kapalı Devre TV MIC400 Sualtı PTZ Kamera MIC400 Sualtı PTZ Kamera 25 metreye kadar tamamen suya batırılabilir Fırçasız motor teknolojisi Birçok montaj ve görüntüleme seçeneği Çoklu protokol çalıştırma

Detaylı

HC FLOW METER (DEBİ METRE) Hızlı Başlangıç Rehberi. hunterindustries.com. Hydrawise Ready

HC FLOW METER (DEBİ METRE) Hızlı Başlangıç Rehberi. hunterindustries.com. Hydrawise Ready HC FLOW METER (DEBİ METRE) Hydrawise Ready Hızlı Başlangıç Rehberi hunterindustries.com İçindekiler HC Debi Ölçerle 4 Planlama 5 Kurulum 6 Konfigürasyon 7 HC Destek Hunter HC Debi Ölçer i satın aldığınız

Detaylı

SMARTSENS PH 1590. Su endüstrisi için dijital ph sensörü. Teknik broşür

SMARTSENS PH 1590. Su endüstrisi için dijital ph sensörü. Teknik broşür SMARTSENS PH 1590 Teknik broşür Su endüstrisi için dijital ph sensörü Dahili Transmiter teknolojisi ile 2-telli loop beslemeli sensör Genel amaçlı uygulamalar için özel sensör tasarımı Düşük bakım maliyeti

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik DS-TRD-0.4 X XDS-TRD-0 testregistrierung Sensör sistemleri DS-TRD-0 Tipi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik lardan emiş hava akışının isteğe göre değişken ne yönelik sürgülü kapak mesafe sensörü

Detaylı

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu

Gösterge Paneli BAT 100 LSN. Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli BAT 100 LSN tr Çalıştırma Kılavuzu Gösterge Paneli İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik Talimatları 4 2 İşlev Açıklaması 4 3 Sistem Genel Bilgileri 6 4 Montaj 7 5 Bağlantı 11 6 Bakım

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Dräger Polytron 3000 Zehirli Gaz Algılama

Dräger Polytron 3000 Zehirli Gaz Algılama Dräger Polytron 3000 Zehirli Gaz Algılama Dräger Polytron 3000, ortam havasında oksijeni ve 60'tan fazla zehirli gazı sürekli izlemeye yönelik kendinden güvenli bir gaz dedektörüdür. Modüler bir platformda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAPULS 63. Yükleme tankı (Kimyasal/Yağ/Artık Madde/LPG/Sıvılaştırılmış doğal gaz tankları) Document ID: 45562

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAPULS 63. Yükleme tankı (Kimyasal/Yağ/Artık Madde/LPG/Sıvılaştırılmış doğal gaz tankları) Document ID: 45562 Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAPULS 63 Yükleme tankı (Kimyasal/Yağ/Artık Madde/LPG/Sıvılaştırılmış doğal gaz tankları) Document ID: 45562 İçindekiler İçindekiler 1 Genel 1.1 Genel açıklamalar... 3

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

MODELLER D8210, D8220, D8520

MODELLER D8210, D8220, D8520 IR Dome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER D8210, D8220, D8520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536000 MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kuvvet Test Standı PCE-MTS500

KULLANIM KILAVUZU Kuvvet Test Standı PCE-MTS500 KULLANIM KILAVUZU Kuvvet Test Standı PCE-MTS500 İçindekiler 1 Fonksiyon... 3 2 Yapı... 3 3 Kuvvet Ölçer Kurulumu... 4 4 Özellikler... 4 5 Uyarı... 4 6 İşlem... 5 7 Bakım... 5 8 Paket Listesi... 5 2 1 Fonksiyon

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68001136 MLC510R14-600/V Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68012103 MLC520R14-300H Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

m!ka kurulum kılavuzu

m!ka kurulum kılavuzu m!ka kurulum kılavuzu 1 2 Yellowtec ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mikrofonlar ve LCD monitörler için en sağlam destek sistemi m!ka ın keyfini çıkarın. M!ka sağlam, zarif ve esnektir.

Detaylı

Denetim sistemi. Direnç termometresi PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı

Denetim sistemi. Direnç termometresi PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı Denetim sistemi Direnç termometresi PT100 CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH Ek işletim talimatı Baskı Ek işletim talimatı Direnç termometresi PT100 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50119385 CML720i-T05-1440.A- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

I E D C E R T. Net MA N A G E ME N T S Y S T E M ISO 9001: 2000 RAVI 9105. D.C. kontaktorleri LOGO Serisi -TL10

I E D C E R T. Net MA N A G E ME N T S Y S T E M ISO 9001: 2000 RAVI 9105. D.C. kontaktorleri LOGO Serisi -TL10 C E R T I F MA N A G E ME N T I E D Net ISO 9001: 2000 RAVI 9105 I S Y S T E M D.C. kontaktorleri LOGO Serisi -TL10 7.4 D.C. kontaktorleri LOGO Serisi - TL10 100 A Sinifin Temel Ozellikleri Oldukca kucuk

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier

(Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier POMPALARDA GÜRÜLTÜ (Noise in Pumps) Reşat Gün Taşel Alarko-Carrier 1973 yõlõnda İstanbul da doğan Reşat Gün Taşel, Özel Saint Michel Fransõz Lisesi nden 1991 yõlõnda mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 İçindekiler 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Yeni NesilTemassız RADAR Alan/Hız Debi Ölçüm Sistemi: RAVEN-EYE. www.flow-tronic.com

Yeni NesilTemassız RADAR Alan/Hız Debi Ölçüm Sistemi: RAVEN-EYE. www.flow-tronic.com Yeni NesilTemassız RADAR Alan/Hız Debi Ölçüm Sistemi: RAVEN-EYE www.flow-tronic.com Avantajlar Ortam ile hiçbir temas olmaksızın, doğru debi ölçümü; Sensör su ile temas halinde olmadığından bakım ihtiyacı

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı