Rosemount 8800C , Rev BA Şubat Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin"

Transkript

1 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Adõm 5: Akõş Ölçer Yapõlandõrmasõnõ İnceleyin Ürün Sertifikalarõ

2 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu 2004 Rosemount Inc. Her hakk sakldr. Tüm işaretler, sahibine aittir. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA T (ABD) (800) T (Uluslararasõ) (952) F (952) Emerson Process Management Tic. Ltd. Sti Topcu Erenköy Mahalesi Istanbul T F ÖNEMLİ NOT Bu kurulum kõlavuzu, Rosemount Model 8800C Vortex Akõş Ölçer için temel yönergeleri içermektedir. Kõlavuz, ayrõntõlõ yapõlandõrma, tanõlama, bakõm, servis, sorun giderme, Patlamaya Dayanõklõ, Tutuşmaz ya da Düşük akõm korumalõ (I.S.) kurulumla ilgili talimatlar içermemektedir. Diğer talimatlar için Model 8800C referans kõlavuzuna (belge no: ) ve Model 8800C Foundation Fieldbus kõlavuzuna (belge no: ) başvurun. Bahsi geçen kõlavuzlar ve bu kõlavuz, adresinden elektronik olarak da edinilebilir. UYARI Patlamalar ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilir: Bu transmiterin patlayõcõ bir ortamda kurulumu sõrasõnda ilgili yerel, ulusal ve uluslararasõ standart, kural ve uygulamalara uyulmalõdõr. Güvenli kurulumla ilgili kõsõtlamalar için, lütfen Model 8800C referans kõlavuzunun onaylar bölümünü inceleyin. Bir HART tabanlõ iletişim aracõnõ patlayõcõ bir ortamda bağlamadan önce, döngüdeki aletlerin kendiliğinden emniyetli ya da ortamõ ateşlemez saha kablolamasõ uygulamalarõna uygun olarak kurulduğundan emin olun. Akõş ölçer çalõştõrma ortamõnõn ilgili ürün sertifikalarõna uyduğundan emin olun. Patlamaya Dayanõklõ/Tutuşmaz kurulumlarda, üniteye güç geldiği sõrada akõş ölçerin kapaklarõnõ çõkarmayõn. Elektrik çarpmalarõ ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilir: Uçlar ve terminallerle temastan kaçõnõn. Uçlarda olabilecek yüksek voltaj elektrik çarpmasõna neden olabilir. 2

3 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C ADIM 1: AKIŞ ÖLÇERİ MONTE EDİN Proses boru tesisatõnõ, ölçer gövdesi dolu ve içinde hava kalmayacak şekilde tasarlayõn. Vortex akõş ölçer, hassasiyeti etkilemeksizin her yönde kurulabilir. Buna karşõn, belirli kurulumlar için aşağõda yönergeler verilmiştir. Dikey Montaj Vortex akõş ölçer dikey yönde kurulacak ise: Gaz ya da buhar için kurulumda aşağõ akõş ya da yukarõ akõş olmalõdõr. Sõvõlar için kurulumda yukarõ akõş olmalõdõr. Şekil 1. Dikey Kurulum Gaz Akõşõ Sõvõ ya da Gaz Akõşõ 8800/8800B15B.eps Yüksek Sõcaklõklarda Montaj Entegre elektronikle ilgili ilgili azami sõcaklõk, akõş ölçerin kurulacağõ ortamõn sõcaklõğõna bağlõdõr. Elektronik parçalarõn sõcaklõğõ en fazla 85 C (185 F) olmalõdõr. Şekil 2 de, yuva sõcaklõğõnõn 85 C (185 F) den daha düşük olmasõnõ sağlamak için gerekli ortam ve proses sõcaklõk bileşimlerini göstermektedir. Şekil 2. Model 8800C Ortam/Proses Sõcaklõğõ Limitleri Ortam Sõcaklõğõ C ( F) 93 (200) 82 (180) 71 (160) 60 (140) 49 (120) 38 (100) 27 (80) 16 (60) 0 38 (100) 93 (200) 149 (300) 204 (400) 260 (500) 316 (600) 371 (700) 427 (800) 482 (900) 538 (1000) Proses Sõcaklõğõ C ( F) 3 inçlik seramik fiber yalõtõmla yalõtõlmõş ölçer ve boru. Yatay Boru ve Dikey ölçer konumu. 185 F Yuvasõ Sõcaklõk limiti 8800_26aa.eps 3

4 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Yüksek proses sõcaklõklarõna sahip uygulamalarda aşağõdaki yönlerin kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. Ölçer gövdesinin proses borusunun yanõnda ya da altõnda olacak şekilde kurulumu. Ortam sõcaklõğõnõ 85 C (185 F) değerinin altõnda tutmak için borunun çevresinin yalõtõlmasõ gerekebilir. NOT Sadece boru ve ölçer gövdesini yalõtõn. Isõnõn dağõlabilmesi için destek tüpü braketini yalõtmayõn. Şekil 3. Yüksek Sõcaklõklarda Kurulum Ölçer gövdesinin elektronik parçalar borunun yanõnda olacak şekilde kurulumu Ölçer gövdesinin elektronik parçalar borunun altõnda olacak şekilde kurulumu Küçük oranlarda katõ içeriğe sahip buhar ve sõvõlar için, akõş ölçerin elektronik parçalarõn borunun yanõnda olacak şekilde kurulmasõ tavsiye edilir. Bu işlem, vortex oluşumu kesintiye uğratmadan yoğuşma ya da katõlarõn vortex çubuğu altõndan akmasõnõ sağlayarak potansiyel ölçüm hatalarõnõ en aza indirir. Buhar Kurulumlarõ Şekil 4 de gösterilen kurulumu yapmaktan kaçõnõn. Bu tür koşullar, sõkõşmõş yoğuşmadan dolayõ başlangõçta bir koç darbesi durumuna yol açabilir. Şekil 4. Yanl kurulum 8800g15c Yukarõ/Aşağõ Akõş Gereksinimleri Model 8800C kuruluma yönelik teknik bilgiler ( ) açõklandõğõ şekilde K-faktörü düzeltmelerini takip ederek, Model 8800C Akõş Ölçer, asgari on Flow meter öncesi düz boru mesafesi ve Flow meter sonrasõ düz boru mesafesi şeklinde kurulabilir. 35 düz boru çaplõ yukarõ akõş (35D) ve 10 düz boru çaplõ aşağõ akõş (10D) kullanõlabiliyorsa, K-faktörü düzeltmesine ihtiyaç yoktur. Model 8800C ile kompanse edilmiş kütlesel akõş için basõnç ve sõcaklõk transmiterlerini kullanõrken, transmiterleri şekil 5 de gösterildiği şekilde Model 8800C akõş ölçerin aşağõ akõş tarafina kurun. 4

5 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Şekil 5. Yukarõ Akõş/Aşağõ Akõş Boru Tesisatõ P T 4 Aşağõ Akõş 6 Aşağõ Akõş 8800g15a Wafer Tipi Akõş Ölçerleri şekil 6 ya uygun olarak kurun. Şekil 6. Wafer tipi montaj Hizalama Bileziği Kurulum Çivileri ve Somunlarõ (Müşteri tarafõndan sağlanõr) Flanş Tipi Akõş Ölçerleri şekil 7 ye uygun olarak kurun. Şekil 7. Flanşlõ Tip Akõş Ölçer Montajõ Contalar (Müşteri tarafõndan sağlanõr) Hizalama Bileziği Akõş A01d.eps Kurulum Cõvatalarõ ve Somunlarõ (Müşteri tarafõndan sağlanõr) Contalar (Müşteri tarafõndan sağlanõr) NOT Conta bağlantõsõnõ kapamak için gerekli cõvata yükü, ilgili çalõşma basõncõ ve conta malzemesi, genişliği ve durumu gibi birçok faktörden etkilenir. Ayrõca, ölçülmüş torktan kaynaklanan gerçek cõvata yükünü, cõvata yivlerinin durumu, somun başõ ve flanş arasõndaki sürtünme ve flanşlarõn paralelliği dahil bir çok faktör etkileyebilir. Bu uygulamaya bağlõ faktörlerden dolayõ, her uygulama için gereken tork farklõ olabilir. Somunlarõn doğru sõkõlmasõnõ sağlamak için ASME Basõnçlõ Kaplar Teknik Yönetmeliği nde (Bölüm VIII, Kõsõm 2) belirtilen yönergeleri takip edin. Akõş ölçerin, akõş ölçer ile aynõ nominal büyüklükteki flanşlarõn ortasõnda yer aldõğõndan emin olun. Akõş A02B 5

6 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Remote Elektronik Remote elektronik parça seçeneklerinden (seçenek R10, R20, R30 veya RXX) birini sipariş etmeniz durumunda, akõş ölçer montajõ iki parça halinde gönderilir: 1. Destek tüpü içine kurulu bir adaptöre sahip ölçer gövdesi ve buna bağlanmõş, birbirine bağlayõcõ koaksiyal kablo. 2. Montaj braketi üzerine kurulu elektronik yuvasõ. Takma Ölçer gövdesini bu bölümde daha önce açõklandõğõ şekilde proses akõşõna takõn. Braket ve elektronik yuvasõnõ istenen konuma takõn. Saha kablolamasõnõ ve kablo kanalõ yerleştirmesini kolaylaştõrmak için, yuvanõn braket üzerindeki yeri değiştirilebilir. Kablo Bağlantõlarõ Koaksiyal kablonun gevşek ucunu elektronik yuvasõna bağlamak için bkz: şekil 8 ve sayfa 7. Şekil 8. Uzak Elektronik Parçalarõn Kurulumu Yuva Tabanõ Toprak Bağlantõsõ Yuva Adaptörü Koaksiyel Kablo Elektronik Yuvasõ Duvar ya da 2 inç lik Boru için Montaj Braketi İsteğe Bağlõ ½ 14 NPT Kablo Kanalõ Adaptörü veya Kablo Guddesi* Erişim Kapağõ * Destek Tüpü * Erişim Kapağõ sadece 6 inç (DN50) ve 8 inç (DN 200) wafer tipi akõş ölçerlerde bulunur. İsteğe Bağlõ ½ 14 NPT Kablo Kanalõ Adaptörü veya Kablo Guddesi* Ölçer Adaptörü Yalõtma Diski Rondela Somun Sensör Bağlantõsõ Ölçer Gövdesi 1. Koaksiyal kabloyu kanal içine yerleştirmeyi düşünüyorsanõz, yuva içine doğru montaj sağlamak için kablo kanalõnõ istenen uzunlukta kesin. Fazladan koaksiyal kablo uzunluğu sağlamak için kablo kanalõnõ kurulumuna bir bağlantõ kutusu yerleştirilebilir. 2. Kablo kanalõ adaptörünü ya da kablo guddesini koaksiyal kablonun gevşek ucu üzerinde kaydõrõn ve bunu ölçer gövdesi destek tüpü üzerindeki adaptöre bağlayõn. 3. Kablo kanalõ kullanõyorsanõz, koaksiyal kabloyu kablo kanalõ içine yerleştirin. 4. Koaksiyal kablonun ucuna bir kablo kanalõ adaptörü veya kablo guddesi yerleştirin. 5. Yuva adaptörünü elektronik yuvasõnda çõkartõn. 6. Yuva adaptörünü koaksiyal kablo üzerinden kaydõrõn. 7. Dört yuva tabanõ vidalarõndan birini sökün. 8. Koaksiyal kablo somununu elektronik yuvasõ üzerindeki bağlantõya bağlayõn ve güvenli bir şekilde sõkõştõrõn. 9. Yuva tabanõ topraklama vidasõ aracõlõğõyla koaksiyal kablo toprak kablosunu yuvaya bağlayõn. 10.Yuva adaptörünü yuvayla aynõ hizaya getirin ve üç vidayla tutturun. 11. Kablo kanalõ adaptörünü ya da kablo guddesini yuva adaptörüne güvenli bir şekilde tutturun. 6

7 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C DIKKAT Koaksiyal kablo bağlantõlarõna rutubet girmesini önlemek için, birbirine bağlõ koaksiyal kabloyu tek bir özel kanal kurulumuna kurun ya da kablonun her iki ucunda sõzdõrmaz kablo guddeleri kullanõn. ADIM 2: GÖVDENİN YÖNÜNÜ KONTROL EDİN Kolay bir şekilde görebilmek için elektronik yuvanõn tamamõ 90 derecelik artõşlarla döndürülebilir. Yuva yönünü değiştirmek için aşağõdaki adõmlarõ izleyin: 1. Erişim kapağõndaki (destek tüpü üzerinde bulunur) vidayõ gevşetin ve kapağõ (sadece 6 inç [DN150] ve 8 inç [DN200] Wafer Tipi) sökün. 2. Destek tüpünü, destek tüpünden uzaklaşana kadar vidalarõ saat yönünde (içe doğru) çevirerek, elektronik yuvasõ tabanõndaki üç yuva yönü takõmõ vidasõnõ bir onaltõlõk anahtar ile gevşetin. 3. Elektronik yuvasõnõ yavaş bir şekilde destek tüpünden çõkartõn. NOT Sensör kablosunun bağlantõsõ kesilene dek yuvayõ destek tüpünün üst kõsmõndan 40 mm (1.5 inç) yukarõya çekmemeye özen gösterin. Bu sensör kablosuna baskõ yapõlmasõ halinde sensöre zarar gelebilir. 4. Bir 5 /16-inç açõk uçlu anahtar ile sensör kablosunu yuvadan ayõrõn. 5. Yuvayõ istenen yöne doğru çevirin. 6. Sensör kablosunu yuva tabanõ üzerine vidalarken bu yönde tutun. NOT Sensör kablosu yuva tabanõna bağlõ iken yuvayõ döndürmeyin. Bu durum kabloya baskõ yapõp sensöre zarar verebilir. 7. Elektronik yuvasõnõ destek tüpünün üst kõsmõna yerleştirin. 8. Destek tüpünü geçirmek amacõyla üç yuva yönü vidasõnõ saat yönünün tersine doğru (dõşa doğru) çevirmek için bir onaltõlõk anahtar kullanõn. 9. Destek tüpü üzerindeki erişim kapağõnõ değiştirin ve vidayõ (sadece 6 inç [DN150] ve 8 inç [DN200] Wafer Tipi) sõkõştõrõn. 7

8 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu ADIM 3: ATLATICILARI AYARLAYIN Atlatõcõlarõ istenen ayara getirin. HART Alarm ve güvenlik atlatõcõlarõnõn kurulmamõş olmasõ halinde, akõş ölçer normal olarak, alarm yüksek ve güvenlik kapalõ varsayõlan ayarlarõ ile çalõşõr. Şekil 9. Hart Atlatõcõlarõ ve LCD Ekran FOUNDATION Fieldbus Güvenlik ve simülasyon etkinleştirme atlatõcõlarõ kurulmamõşsa, akõş ölçer normal koşullarda, güvenlik kapalõ ve simulasyon etkinleştirme kapalõ varsayõlan ayarlar ile çalõşacaktõr. Şekil 10. Fieldbus Atlatõcõlarõ ve LCD Ekran p03b B04B P02A B04A 8

9 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C ADIM 4: ELEKTRİK KABLOLARINI BAĞLAYIN VE GÜÇ VERİN Güç Kaynağõ HART Direkt akõm (DC), güç kaynağõ yüzde ikiden daha düşük dalgalõ bir güç sağlamalõdõr. Toplam direnç yükü, sinyal uçlarõnõn direnci ile kontrolör, gösterge ve ilgili parçalarõn yük direncinin toplamõdõr. Kullanõlmasõ durumunda, kendiliğinden emniyet bariyerleri direncinin dahil edilmesi gerektiğini unutmayõn. Şekil 11. Yük Sõnõrlandõrmasõ Azami Döngü Direnci= 41,7 (Güç Kaynağõ Voltajõ 10,8) 1250 Yük (Ohm) Çalõştõrma Alanõ HART Communicator asgari 250Ω lik bir döngü direnci gerektirir FOUNDATION Fieldbus Akõş ölçer, güç terminallerinde 9 32V DC olmasõnõ gerektirir. Fieldbus kablolama segmentinden gelen güç kaynağõ çõkõşõnõ ayrõştõrmak için her bir Fieldbus güç kaynağõ bir güç şartlandõrõcõsõ gerektirir. Kablo Kanalõ Kurulumu Akõş ölçeri kablo kanalõ kurulumunda yüksek bir noktaya monte ederek, kablo kanallarõndaki yoğuşmanõn yuvaya girmesini önleyin. Akõş ölçerin kablo kanalõ kurulumunda düşük bir noktaya monte edilmesi durumunda, terminal bölmesi sõvõ ile dolar. Kanalõn akõş ölçerin üzerinden başlamasõ durumunda, giriş öncesinde kablo kanalõnõ akõş ölçerin altõna yerleştirin. Bazõ durumlarda, bir boşaltma contasõnõn takõlmasõ gerekebilir. Model 8800C de Doğru Kablo Kanal Kurulumu Güç Kaynağõ (Volt) 42 Kanal Hattõ Kanal Hattõ A02B 9

10 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Akõş ölçerin kablo bağlantõlarõnõ gerçekleştirmek için aşağõdaki adõmlarõ izleyin: 1. SAHA TERMİNALLERİ (FIELD TERMINALS) işaretli taraftaki yuva kapağõnõ sökün. 2. Pozitif ucu + terminaline ve negatif ucu da terminaline, HART kurulumlarõ için şekil 12 ve FOUNDATION Fieldbus kurulumlar için şekil 13 e uygun bir şekilde bağlayõn. 3. Vurum çõkõşõ kullanan HART kurulumlarõ için, artõ ucu vurum çõkõşõnõn + terminaline ve eksi ucu da vurum çõkõşõnõn ucuna şekil 12 de gösterildiği şekilde bağlayõn. Vurum çõkõşõ için ayrõ bir 5 30V DC güç kaynağõ gerekir. NOT Güç verilen sinyal kablolarõnõ test terminallerine bağlamayõn. Güç, test bağlantõsõndaki test diyotuna zarar verebilir. En iyi sonuçlarõ elde etmek için blendajlõ, bükümlü çift tipi kablo kullanõlmalõdõr. 24 AWG ya da daha büyük kablo kullanõn ve 1500 metreyi (5000 fit i) aşmayõn. FOUNDATION Fieldbus için, en iyi performansõ elde etmek üzere Fieldbus kurulumlarõ için özel olarak tasarlanmõş kablolarõ kullanõn. 65 C (149 F) yukarõsõndaki ortam sõcaklõklarõnda 90 C (194 F) değerine ayarlanmõş tel veya kablo kullanõn. Şekil 12 de 8800C modeline güç vermek ve elle tutulan bir HART iletişim aracõ ile iletişim kurulmasõnõ olanaklõ hale getirmek için gerekli olan kablo bağlantõlarõ gösterilmektedir. Şekil 13 de FOUNDATION Fieldbus içeren Model 8800C ye güç vermek için gereken kablo bağlantõlarõ gösterilmektedir. 4. Kullanõlmayan kanal bağlantõlarõnõ tõkayõn ve koruma materyali ile kaplayõn. 5. Uygun olmasõ halinde, kapalõ döngülü (drip loop) bir kablo kullanõn. Kapalõ döngüyü, aşağõ tarafõ kablo kanalõ bağlantõlarõ ve akõş ölçer yuvasõndan daha aşağõda olacak şekilde yerleştirin. Şekil 12. HART Protokolüne Yönelik Ak Ölçer Kablolama Diyagramlar 4 20mA Kablolama Güç Kaynağõ R L 250 Ω + Test Ampermetresi 4 20mA ve Elektronik Totalizör/sayõcõlõ pulse kablolarõ R L 250 Ω Test Ampermetresi NOT Anlõk koruma terminali bloğu, 8800C Modeli düzgün bir şekilde topraklanmazsa, anlõk koruma sağlamaz. 10

11 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Şekil 13. FOUNDATION Fieldbus Protokolü için Akõş Ölçer Diyagram Saha Kablolama Diyagramõ Entegre Güç Şartlandõrõcõ ve Filtre Güç Kaynağõ Azami 1900 m (6234 ft) (kablo özelliklerine bağlõ olarak) Sonlandõrõcõlar Fieldbus Segmenti (Telefon Hattõ) (Güç kaynağõ, filtre, ilk sonlandõrõcõ ve konfigürasyon aracõ, normal olarak kumanda odasõna yerleştirilir.) FOUNDATION Fieldbus yapõlandõrma Aracõ (Kör Hat) (Kör Hat) _01A * Düşük akõm korumalõ kurulumlar, her düşük akõm korumalõ (I.S) bariyer için daha az sayõda aygõta izin verir arasõndaki aygõtlar* ADIM 5: AKIŞ ÖLÇER YAPILANDIRMASINI İNCELEYİN Kurulum aşamasõndaki 8800C Model ini çalõştõrmadan önce, konfigürasyon datasõ mevcut uygulamayõ yansõtõp yansõtmadõğõnõ gözden geçirmelisiniz. Çoğu durumda, bütün bu değişkenler, fabrikada önceden yapõlandõrõlõr. 8800C Modeli nin yapõlandõrõlmamasõ ya da yapõlandõrma değişkenlerinin revizyona gerek duymasõ durumunda yapõlandõrma gerekebilir. Rosemount, sistem çalõştõrõlmadan önce aşağõdaki değişkenlerin gözden geçirilmesini tavsiye etmektedir: Hizmet Türü PV Birimleri Proses Yoğunluğu ve Yoğunluk Birimleri (Sadece kütle akõş birimleri seçildiğinde). Aralõk Değerleri Proses Sõcaklõğõ Çiftleştirme Borusu Kimliği K-Faktörü NOT Ayrõntõlõ yapõlandõrma bilgileri için bkz. Model 8800C Vortex Akõş Ölçer kõlavuzu ( ) ve Model 8800C FOUNDATION Fieldbus kõlavuzu ( ). 11

12 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Tablo 1. Model 8800C nin Hõzlõ Tuşlarõ Alarm Atlatõcõ HART Hõzlõ Tuşu İşlev HART Hõzlõ Tuşu Alarm Atlatõcõlarõ 1, 4, 3, 1, 3 Ölçer Gövdesi Numarasõ 1, 4, 1, 4 Alarm Atlatõcõlarõ 1, 4, 3, 1, 3 Otomatik Test 1, 2, 1, 2 Analog Çõkõş 1, 4, 3, 1 Özel Birimler 1, 3, 3, 5 Aralõk Değerleri 1, 3, 4 Patlama Modu 1, 4, 3, 3, 3 Aygõt Kimliği 1, 4, 5, 7, 6 Patlama Seçeneği 1, 4, 3, 3, 4 Çiftleştirme Borusu Kimliği (İç Çap) 1, 3, 6 Proses Değişkenleri 1, 1 D/A Trimi 1, 4, 3, 1, 4 Proses Sõcaklõğõ 1, 3, 5 Döngü Testi 1, 4, 3, 1, 2 Proses Yoğunluğu 1, 3, 3, 2, 2 Dönüştürme Numarasõ 1, 3, 3, 5, 4 Pulse çõkõşõ 1, 4, 3, 2 Durum 1, 2, 1, 1 Pulse çõkõşõ Skalasõ 1, 4, 3, 2, 1 Düşük Akõş Kesme 1, 4, 4, 2, 3 Pulse çõkõşõ Testi 1, 4, 3, 2, 2 Düşük Geçiş Filtresi 1, 4, 4, 2, 4 PV Yüzde Aralõğõ 1, 1, 2 Entegre Ekran 1, 4, 3, 4 Revizyon Numaralarõ 1, 4, 5, 7 Etiket 1, 3, 1 Sönümleme 1, 3, 7 Filtre Geri Yükleme 1, 4, 4, 3 STD/ Nor Akõş Birimleri 1, 3, 3, 3, 1 Flanş Türü 1, 4, 1, 5 Tanõmlayõcõ 1, 4, 5, 3 Gözden Geçirme 1, 5 Tarih 1, 4, 5, 5 Hacõm Birimi 1, 3, 3, 5, 1 Tetikleyici Düzeyi 1, 4, 4, 2, 5 Hizmet Türü 1, 3, 2 Toplam 1, 1, 4, 1 Islak Materyal 1, 4, 1, 3 Totalizör Kontrolü 1, 1, 4 K-Faktörü 1, 4, 1, 2 Transmiter Testi 1, 2, 1, 2 Kullanõcõ Tarafõndan Tanõmlanan Birimler 1, 3, 3, 5, 3 Üretici 1, 4, 5, 1 Kütle akõş birimleri 1, 3, 3, 2, 1 URV 1, 3, 4, 1 LRV 1, 3, 4, 2 USL 1, 3, 4, 4 LSL 1, 3, 4, 5 Vortex frekansõ 1, 1, 5, 2 Mesaj 1, 4, 5, 4 Yazma Korumasõ 1, 4, 5, 6 Nihai Montaj Numarasõ 1, 4, 5, 7, 5 Yoğunluk Oranõ 1, 3, 3, 3, 2 Num Req Preams 1, 4, 3, 3, 2 Yoklama Adresi 1, 4, 3, 3, 1 Ölçekli D/A Trimi 1, 2, 6 ya da 1, 4, 3, 1, 5 Zaman birimi 1, 3, 3, 5, 2 12

13 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C ÜRÜN SERTİFİKALARI Onaylõ Üretim Yerleri Rosemount Inc. Eden Prairie, Minnesota, ABD Avrupa Yönergesi Bilgileri Bu ürüne yönelik olarak geçerli bütün Avrupa yönergeleri ile ilgili AT uygunluk beyannamesi adresindeki web sitemizde bulunabilir. Yerel satõş bürolarõmõzdan yazõlõ nüshasõnõ da alabilirsiniz. ATEX Yönergesi Rosemount Inc. ATEX Yönergesi ile uyumludur. Tutuşmaz bölme Ex d koruma türü EN ile uyumludur Tutuşmaz bölme türü korumasõ bulunan transmiterler sadece, güç kesildiğinde açõlmalõdõr. Aygõttaki girişlerin kapatõlmasõ, uygun EEx d metal kablo guddesi ya da metal tõkaç kullanõlarak gerçekleştirilmelidir. Onay etiketinde belirtilen enerji düzeyini aşmayõn. Type n koruma türü EN ile uyumludur Aygõttaki girişlerin kapanma işlemi, uygun EExe ya da EExn metal kablo guddesi ya da metal tõkaç veya AB sertifika organõndan onaylõ IP66 değerinde ATEX onaylõ uygun bir kablo guddesi ve tõkaç kullanõlarak gerçekleştirilmelidir. Avrupa Basõnç Ekipmanõ Yönergesi (PED) 8800 Modeli Vortex Akõş Ölçer Hattõ / 40 mm 300 mm ebatlarõnda Sertifika No: PED-H H Modülü Uyum Değerlendirmesi Akõş Ölçerler için zorunlu olan PED in 15 no lu Maddesi ne uygun CE işareti akõş tüpü gövdesinde bulunabilir (CE 0434). Akõş ölçer kategorileri I IV, uygunluk değerlendirme yordamõ için modül H kullanõr Vortex Akõş Ölçer Hattõ / 15 mm 25 mm ebatlarõnda Ses Mühendisliği Uygulamasõ SEP ya da patlamaya dayanõklõ I Kategorisi nde bulunan Akõş ölçerler, PED kapsamõ dõşõndadõr ve PED ile uyumlu işareti taşõyamaz. 13

14 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Tehlikeli Yer Sertifikalarõ HART Protokolü bulunan 8800C Modeli Kuzey Amerika Sertifikalarõ Fabrika Sigortasõ (FM) E5 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D ; Toz Tutuşmasõ dayanõklõ: Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõcaklõk Kodu T5 (T a = 50 C 85 C) fabrikada kapatõlmõş. I5 Kendiliğinden emniyetli: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D; Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõcaklõk kodu T4 (Rosemount çizimleri ve ne uygun şekilde bağlandõğõnda); Ortamõ ateşlemez: Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D Sõcaklõk Kodu T4 K5 E5 ve I5 bileşimi Kanada Standartlarõ Kurumu (CSA) E6 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D; Toz Tutuşmasõ korumalõ: Sõnõf II, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõnõf III, Bölüm 1 Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D ye uygun; tehlikeli konumlar; fabrikada kapatõlmõş. I6 Düşük akõm korumalõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D; Rosemount çizimi e uygun şekilde bağlandõğõnda; Sõcaklõk kodu T3C C6 E6 ve I6 bileşimi 14

15 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Avrupa Sertifikalarõ CENELEC Kendiliğinden Emniyet ve Toz Sertifikalarõ I1 ATEX İşareti II 1 GD Sertifikasõ No. BAS99ATEX1222 EEx ia IIC T5 ( 50 C Ta 40 C) EEx ia IIC T4 ( 50 C Ta 70 C) Toz Sertifikasõ T80 C (Ta= 20 C 70 C) IP Giriş Parametreleri: U i = 30 VDC I (1) i = 300 ma (1) P i = 1 W C i = 0.0 µf L i = 40 µh CENELEC Tip N Sertifikasõ N1 ATEX İşareti II 3 GD Sertifika No. BAS99ATEX3221 EEx nl IIC T5 (T ort = 40 C 70 C) Toz Sertifikasõ T80 C (Ta= 20 C 70 C) IP 66 Giriş Parametreleri: U i = 42 V DC Azami GENELEC Tutuşmazlõk Sertifikasõ ED Sertifika No. KEMA99ATEX3852X ATEX İşareti Montaj Uzak Montaj: Transmiter: II 2(1) G EEx d [ia]iic T6 (T ort = 50 C 70 C) Ölçer Gövdesi: II I G EEx ia IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) ATEX İşareti Entegre Montaj: Ex II 1/2 G EEx d [ia] IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) Um = 250V 1180 Özel Koşullar Ekipman kurulduğunda, sõvõ sõcaklõğõnõn etkisini göz önüne alarak, aparatõn elektriksel parçalarõnõn ortam sõcaklõğõnõn 50 C ve 70 C arasõnda tutulmasõnõn sağlanmasõ için belirli önlemler alõnmalõdõr. Uzaktan monte edilen sensör, sadece üretici tarafõndan sağlanan kablo ile akõş ölçere bağlanabilir. (1) Akõş ölçer için toplam 15

16 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu FOUNDATION Fieldbus Protokollü Model 8800C Kuzey Amerika Sertifikalarõ Fabrika Sigortasõ (FM) Onaylarõ E5 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D. Toz Tutuşmasõna Dayanõklõ: Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G. Fabrikada kapatõlmõş. Sõcaklõk Kodu T5 (T a = 50 C 85 C) I5 Kendiliğinden emniyetli: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D ile kullanõldõğõnda. Sõnõf II/III, Bölüm 1, Grup E, F ve G. Sõcaklõk Kodu T4; Rosemount çizimleri ve e uygun bağlanmasõ durumunda. Ortamõ ateşlemez: Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D. Sõcaklõk Kodu T4 K5 E5 ve I5 bileşimi Kanada Standartlarõ Kurumu (CSA) Onaylarõ E6 Patlamaya dayanõklõ: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup B, C ve D; Toz Tutuşmasõna Dayanõklõ: Sõnõf II, Bölüm 1, Grup E, F ve G; Sõnõf III, Bölüm 1. Sõnõf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D tehlikeli konumlar. Fabrikada kapatõlmõş. I6 Kendiliğinden emniyetli: Sõnõf I, Bölüm 1, Grup A, B, C ve D; Rosemount çizimi ile uygun şekilde bağlandõğõnda. Sõcaklõk Kodu T3C. C6 E6 ve I6 bileşimi. Avrupa Sertifikalarõ CENELEC Düşük Akõm Korumalõ Kullanõm ve Toz Sertifikalarõ I1 ATEX areti II 1 GD Sertifika No. BAS99ATEX1241X EEx ia IIC T4 ( 50 C Ta 60 C) Toz Sertifikasõ No T80 C ( 20 C Ta 60 C) IP Giriş Parametreleri: U i = 30 VDC I i (1) = 300 ma P i (1) = 1.3 W C i = 0.0 µf L i = 20 µh (1) Akõş ölçer için toplam 16

17 Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Güvenli Kullanõma Yönelik Özel Koşullar (x) Aparat (T1 seçeneği ile), EN 50020: 1994 ün gerektirdiği 500V yalõtõm testine dayanacak kapasitede değildir. Aparat kurulurken bu durum göz önünde bulundurulmalõdõr. CENELEC Tip N Sertifikasõ N1 ATEX areti Ex II 3 GD Sertifika No. BAS99ATEX3240 EEx nl IIC T5 ( 40 C Ta 70 C) Toz sertifikasõ T80 C ( 20 C Ta 70 C) IP 66 Giriş Parametreleri: U i = 42 V DC Azami Güvenli Kullanõma Yönelik Özel Koşullar (x) Aparat, EN 50021: 1994 ün gerektirdiği 500V yalõtõm testine dayanacak kapasitede değildir. Aparat kurulurken bu durum göz önünde bulundurulmalõdõr. GENELEC Tutuşmazlõk Sertifikasõ ED Sertifika No. KEMA99ATEX3852X ATEX İşareti Montaj Uzak Montaj: Transmiter: II 2(1) G EEx d [ia]iic T6 (T ort = 50 C 70 C) Ölçer Gövdesi: II I G EEx ia IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) ATEX İşareti Entegre Montaj: Ex II 1/2 G EEx d [ia] IIC T6 (T ort = 50 C 70 C) Um = 250V 1180 Özel Koşullar Ekipman kurulduğunda, sõvõ sõcaklõğõnõn etkisini göz önüne alarak, aparatõn elektriksel parçalarõnõn ortam sõcaklõğõnõn 50 C ve 70 C arasõnda tutulmasõnõn sağlanmasõ için belirli önlemler alõnmalõdõr. Uzaktan monte edilen sensör, sadece üretici tarafõndan sağlanan kablo ile akõş ölçere bağlanabilir. 17

18 Rosemount 8800C Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu 18