APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ , Revize 1, 06/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01"

Transkript

1 APC Symmetra RM Montaj Elkitabõ Türkçe , Revize 1, 06/01

2

3 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için adresindeki APC Web sitesini ziyaret ediniz. Yedek Akü Takõmlarõ ve Akülerin Geri Kazanõmõ Yedek akü takõmlarõ ve akülerin geri kazanõmõ hakkõnda bilgi için bayiinize veya adresindeki APC web sitesine başvurun. Kullanõlmõş aküleri geri kazanõlmak üzere APC ye gönderirken yedek akülerin ambalaj malzemelerini kullanõn. BÖLÜM 1: GÜVENLİĞE İLİŞKİN VE GENEL BİLGİLER...1 Bu Talimatlarõ Saklayõn...1 Bu Elkitabõnda Kullanõlan Kurallar...1 Genel Ekipman Güvenliği...1 Taşõmada Güvenlik...1 Enerji Boşaltmaya İlişkin Güvenlik...2 Elektriksel Güvenlik...2 Akülere İlişkin Güvenlik...2 Radyo Frekansõnda Parazit...3 Kuzey Amerika ve 208 V Ülkeleri...3 Avrupa ve 230 V Ülkeleri...3 Japonya ve 200 V Ülkeleri...3 Düzenleyici Kuruluş Onaylarõ...3 Uyumluluk Beyanõ (Avrupa ve 230 V Ülkeleri)...4 Yaşam Desteği Uygulamalarõna İlişkin Politika...5 Sõnõrlõ Garanti...5 Telif Haklarõ ve Ticari Markalara İlişkin Bilgiler...5 BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER...7 KGK nõz Hakkõnda...7 Ürüne Genel Bakõş...9 Önden Bakõşta Elemanlarõn Tanõnmasõ...9 Arkadan Bakõşta Elemanlarõn Tanõnmasõ...10 Sistem Blok Şemasõ...11 BÖLÜM 3: YER SEÇİMİ...13 Hatõrlatmalar...13 Sistemin Satõn Alõnmasõ...13 Yer Seçimi...13 Elektriksel Hazõrlõk...13 Nakliyat...14 Akü Modülünün Kõsa Dönem Muhafazasõna İlişkin Koşullar...14 Montaj Koşullarõ...15 Elektriksel Koşullar...16

4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 4: MONTAJ...17 Ambalajõn Açõlmasõ...17 Denetleme...17 Ambalajõn İçeriği...17 KGK nõn Montajõ...17 KGK nõn Montaj Yerine Taşõnmasõ...18 Dört Direkli Raka Montaj...20 KGK nõn Elektriksel Bağlantõlarõ...23 Montajõn Tamamlanmasõ...26 Yük Ekipmanlarõnõn KGK ya Bağlanmasõ...28 Montaja İlişkin Son Kontrol Listesi...29 Montaj Sonrasõ Prosedürleri...30 Akü Modüllerinin Değiştirilmesi...30 Güç Modüllerinin Değiştirilmesi...30 Zeka Modüllerinin Değiştirilmesi...31 BÖLÜM 5: TEKNİK ÖZELLİKLER...33 KGK nõn Teknik Özellikleri...33

5 Bu Talimatlarõ Saklayõn BÖLÜM 1: GÜVENLİĞE İLİŞKİN VE GENEL BİLGİLER Bu Güvenlik kõsmõ, APC ekipmanõnõn montajõ ve bakõmõ sõrasõnda izlenmesi gereken önemli montaj talimatlarõnõ içermektedir. Bu Elkitabõnda Kullanõlan Kurallar Aşağõdaki semboller bu elkitabõ boyunca kullanõlmaktadõr. Tüm bilgi çerçevelerini dikkatle okuyup verilen talimata uyunuz. UYARI işareti ciddi bir tehlikeyi belirtir. Doğru olarak yapõlmadõğõ veya uyulmadõğõ takdirde personelin yaralanmasõna ya da sakatlanmasõna yol açabilecek bir prosedüre, uygulamaya, duruma veya benzerine dikkati çeker. DİKKAT işareti bir tehlikeyi belirtir. Doğru olarak yapõlmadõğõ veya uyulmadõğõ takdirde ürünün tümünün veya bir kõsmõnõn hasara uğramasõna veya tamamen yok olmasõna yol açabilecek bir çalõştõrma prosedürü, uygulamasõ veya benzerine dikkati çeker. NOT işareti önemli bir bilgiyi belirtir. Vurgulanmasõ esas olan bir prosedüre, uygulamaya, duruma veya benzerine dikkati çeker. Genel Ekipman Güvenliği Elektriksel şebeke devresine bağlantõ ehliyetli bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. Güç, akü, elektronik modüller ve arabirim aksesuarlarõnõn sökme ve takma işlemleri servis personelince yapõlmalõdõr. Ekipman, önceden teknik deneyime sahip olmayan herhangi bir kimse tarafõndan çalõştõrõlabilir. Taşõmada Güvenlik Dikkatli olun. Ağõr yükleri tek başõnõza kaldõrmayõn. <18 kg (<40 lb) kg ( lb) kg (40 70 lb) >55 kg (>120 lb) Bu ekipman, iletken kirli maddelerden arõndõrõlmõş ve sõcaklõk denetimli dahili bir alana monte edilmek üzere tasarlanmõştõr. Gerçek sõcaklõk aralõğõnõ öğrenmek için APC web sitesindeki Teknik Özellikler (Specifications) kõsmõna başvurun. 1

6 BÖLÜM 1: GÜVENLİĞE İLİŞKİN VE GENEL BİLGİLER Enerji Boşaltmaya İlişkin Güvenlik Elektriksel Güvenlik KGK, dahili akü içerir ve şebeke devresine olan bağlantõsõ kesilmiş olsa dahi elektriksel şok tehlikesi yaratõr. Ekipmanõn montajõnõ veya bakõmõnõ yapmadan önce, sistem devrede şalteri ve giriş devre kesicisini beklemeye almalõ (kapatmalõ), dahili aküleri çõkarmalõ, harici akülerin bağlantõsõnõ kesmeli ve ünitenin şebeke devresine olan bağlantõsõnõ kesmelisiniz. KGK nõn koruyucu toprak iletkeni, kaçak akõmõ yük aygõtlarõndan (bilgisayara ekipmanlarõndan) öteye taşõr. Dolayõsõyla, iletkenin boyutu en azõndan IEC 950 uyarõnca gereken tel kadar olmalõdõr. KGK ya güç sağlayan şebeke devresinin bir parçasõ olarak, şebeke devresinin topraklõ ve topraksõz besleme iletkenleriyle aynõ boyut, izolasyon materyali ve kalõnlõğa sahip, ancak sarõ şeritli veya şeritsiz bir yeşil izolasyonlu topraklama iletkeni monte edilmelidir. Yukarõda tanõmlanan topraklama iletkeni hizmet ekipmanõnda topraklanacak veya ayrõca türetilmiş bir sistem tarafõndan besleniyorsa, besleme transformatöründe ya da motor jeneratör setinde topraklanacaktõr. Ünitenin veya alt sistemin yakõnlarõndaki bağlantõ fiş ve prizleri topraklamalõ türden olmalõ ve bu prizleri besleyen topraklama iletkenleri de hizmet ekipmanlarõnda toprağa bağlanmalõdõr. Akülere İlişkin Güvenlik Beher akü modülü 120 V, 7.2Ah sõnõfõnda bir akü grubu oluşturmaktadõr. Enerji tehlikesi mevcuttur. Akü modüllerini takma veya değiştirme işlemleri sõrasõnda kol saati ve yüzük gibi mücevheratõnõzõ çõkarõn. İletken materyallerden geçen yüksek düzeyde kõsa devre akõm ciddi yanmalara yol açabilir. Aküleri ateşe atmayõn. Aküler patlayabilir. Aküleri açmayõn veya onlara hasar vermeyin. Aküler cilt ve gözler için zararlõ olan toksik bir elektrolit içerir. KGK yõ açmaya hazõr olana kadar akü modüllerini kasaya monte etmeyin. Aksi takdirde, aküler derin düzeyde deşarj olarak kalõcõ derecede hasara görebilir. Aküler geri kazanõlabilir. Kullanõlmõş aküler geri kazanõlmak üzere APC ye veya bir geri kazanõm tesisine gönderilebilir. Akü modüllerini 25 C sõcaklõğõn altõnda serin bir yerde muhafaza edin. Akü modülleri eklerken veya değiştirirken sadece APC aküleri kullanõn. 2

7 Radyo Frekansõnda Parazit BÖLÜM 1: GÜVENLİĞE İLİŞKİN VE GENEL BİLGİLER Kuzey Amerika ve 208 V Ülkeleri ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarõnõn 15. kõsmõ ve Kanada İletişim Dairesinin (CDC) Radyo Paraziti Yönetmeliklerinde belirtilen dijital aygõtlardan radyo paraziti emisyonlarõ için Class A sõnõrlarõ gereğince bu ürün test edilerek Class A dijital aygõtlara ilişkin sõnõrlara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sõnõrlar, ekipman ticari bir ortamda çalõştõrõldõğõnda zararlõ parazitlere karşõ makul derecede koruma sağlamak üzere tasarlanmõştõr. Bu ekipman radyo frekanslarõnda enerji üretir, kullanõr ve yayar. Eğer ekipman talimat kõlavuzu uyarõnca monte edilip kullanõlmazsa, radyo iletişimlerinde zararlõ parazitlere yol açabilir. Bu ekipmanõn ikamete ayrõlmõş alanlarda kullanõldõğõ takdirde zararlõ parazitlere yol açmasõ muhtemel olup, böyle bir durumda kullanõcõnõn masrafõ kendisine ait olmak üzere paraziti düzeltmesi gerekebilir. Bu ünitede, uyumdan sorumlu tarafõn açõkça onaylamadõğõ değişikliklerin yapõlmasõ, kullanõcõnõn ekipmanõ çalõştõrma iznini geçersiz kõlabilir. Class A FCC sõnõrlarõna uyum sağlamak için bu ürünle zõrhlõ sinyal kablolarõ kullanõn. Avrupa ve 230 V Ülkeleri Bu bir Class A ürünüdür. Bu ürün ev içindeki bir ortamda radyo parazitine yol açabilir. Böyle bir durumda kullanõcõnõn düzeltici müdahalelerde bulunmasõ gerekebilir. Japonya ve 200 V Ülkeleri Bu ürün, Bilgi Teknolojisi Ekipmanlarõnõn Yol Açtõğõ Parazitlerin İsteğe Bağlõ Denetim Konseyi (VCCI) standardõna göre bir Class A ürünüdür. Bu ürün ev içindeki bir ortamda kullanõldõğõnda radyo paraziti oluşabilir. Böyle bir durumda kullanõcõnõn düzeltici müdahalelerde bulunmasõ gerekebilir. Düzenleyici Kuruluş Onaylarõ Ülkeler Düzenleyici Kuruluş Sembolleri Kuzey Amerika ve 208V Ülkeleri LISTED 42C2 E96563 LR63938 Avrupa ve 230V Ülkeleri N 394 Japonya ve 200 V Ülkeleri LISTED 42C2 E

8 BÖLÜM 1: GÜVENLİĞE İLİŞKİN VE GENEL BİLGİLER Uyumluluk Beyanõ (Avrupa ve 230 V Ülkeleri) Declaration of Conformity Application of Council Directives: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 91/157/EEC Standards to which conformity is declared: EN55022, EN , EN50091, EN60950 Manufacturer's Name and Address: American Power Conversion (A. P. C.) b. v. Breaffy Rd Industrial Estate Castlebar, Ireland -or American Power Conversion 40 Catamore Boulevard East Providence, Rhode Island, 02914, USA -or- American Power Conversion (A. P. C.) b. v. Lot 10 Block 16 Phase IV Peza, Rosario Cavite, Philippines Importer's Name and Address: American Power Conversion (A. P. C.) b. v. Ballybritt Business Park Galway, Ireland Type of Equipment: Uninterruptible Power Supply Model Numbers: SY4KRMI, SY4K12RMI, SY8K12RMI, SY12K12RMI, SYPM4KU, SYBT3, SYMIM3, SYRIM3, SYCC, SYXRCC, SYRMXR4I Serial Numbers: CD CD ED ED QD QD Years of Manufacture: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above directives. Billerica, MA 5/1/00 Place Date William Burke Regulatory Compliance Engineer Castlebar, Ireland 5/1/00 Place Date Gerry Daly Managing Director, Europe

9 BÖLÜM 1: GÜVENLİĞE İLİŞKİN VE GENEL BİLGİLER Yaşam Desteği Uygulamalarõna İlişkin Politika American Power Conversion (APC), genel politikasõnõn bir gereği olarak, ürünlerinden hiçbirinin yaşam desteği uygulamalarõnda kullanõlmasõnõ tavsiye etmez. Bunun nedeni, APC ürününün arõzalanmasõ veya bozulmasõ halinde yaşam destek aygõtõnõn güvenliği veya veriminin önemli derecede etkilenmesinin söz konusu olmasõdõr. APC, ürünlerinden hiçbirinin doğrudan hasta bakõmõ için kullanõlmasõnõ tavsiye etmez. APC, (a) sakatlanma veya hasar risklerinin minimuma indirgendiğine, (b) bu tür tüm risklerin müşteri tarafõndan kabul edildiğine ve (c) bu şartlar altõnda APC nin sorumluluğunun yeterli derecede korunduğuna dair bir yazõlõ garanti eline geçmedikçe, ürünlerini bu tür uygulamalarda kullanõlmak üzere bilerek satmaz. Yaşam destek aygõtõ olarak sayõlan ekipmanlar arasõnda, yeni doğum oksijen ve analiz aygõtlarõ, sinir uyarõcõlarõ (gerek anestezi, gerekse ağrõ kesici olarak veya diğer amaçlarla kullanõlan), ototransfüzyon aygõtlarõ, kan pompalarõ, defibrilatörler, aritmi detektör ve alarmlarõ, kalp atõşõnõ düzenleyici aygõtlar, hemodiyaliz sistemleri, peritoneal diyaliz sistemleri, yeni doğum havalandõrma kuvözleri, yetişkin ve çocuklar için havalandõrma aygõtlarõ, anestezi havalandõrma aygõtlarõ, infüzyon pompalarõ ve ABD Besin ve İlaç İdaresince (FDA) kritik olarak nitelendirilmiş diğer her türlü aygõtlar sayõlabilir. Birçok APC KGK sistemleri için, tõbbi emniyet standartlarõnõ karşõlayan, hastane sõnõfõna uygun devre bağlantõlõ aygõtlar ve kaçak akõm devreleri isteğe bağlõ olarak õsmarlanabilir. Ancak, APC, üzerinde bu tür değişiklik yapõlmõş ünitelerin kendisi veya başka herhangi bir kuruluş tarafõndan söz konusu standartlar için onaylanmõş veya ilan edilmiş olduğunu iddia etmez. Dolayõsõyla, bu üniteler doğrudan hasta bakõmõnda kullanõlma şartlarõnõ karşõlamaz. Sõnõrlõ Garanti American Power Conversion (APC), ürünlerinin satõn alõnma tarihinden itibaren iki yõllõk bir süre için materyal ve işçilik açõsõndan kusursuz olacağõnõ garanti eder. Bu kuralõn dõşõnda olan Hindistan da bu süre akü modülü/modülleri için bir yõldõr. APC nin bu garanti altõndaki yükümlülüğü, takdir hakkõ münhasõran kendisine ait olmak üzere, bu tür kusurlu ürünleri onarmak veya değiştirmektir. Garanti altõnda servis elde etmek için müşteri desteği bölümünden bir Materyal İade İzni (RMA) numarasõ almanõz şarttõr (SYMMETRA RM ÇALIŞTIRMA ELKİTABI nõn Servis kõsmõna bakõnõz). Ürünlerin nakliyat ücretleri önceden ödenmiş olarak iade edilmesi ve karşõlaşõlan sorunun kõsa bir tanõmõ ile satõn alma tarih ve yerine ilişkin kanõtõn ürünle birlikte gönderilmesi şarttõr. Bu garanti, kaza, ihmal veya yanlõş uygulama nedeniyle hasara uğramõş ya da herhangi bir şekilde üzerinde değişiklik yapõlmõş ekipmanlar için geçerli değildir. Bu garanti sadece, satõn alma tarihinden sonra 10 gün içinde ürünü gerektiği gibi kaydettiren orijinal alõcõ için geçerlidir. BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, AMERICAN POWER CONVERSION, SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. Bazõ eyaletler (devletler) zõmni garantilerin sõnõrlandõrõlmasõna veya hariç bõrakõlmasõna izin vermez; dolayõsõyla, sözü edilen garantilerin sõnõrlanmasõ veya hariç bõrakõlmasõ satõn alana uygulanmayabilir. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, APC, BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI NEDENİYLE DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA BAŞKA BİR OLAYIN SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. Daha açõk olarak, APC, kâr veya gelir kaybõ, ekipman kaybõ, ekipman kullanõmõnõn kaybõ, yazõlõm kaybõ, veri kaybõ, yedek olarak kullanõlanlarõn maliyeti, üçüncü taraflarca yapõlan talepler gibi veya diğer masraflardan sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar vermekte olup, eyaletten eyalete değişen başka haklarõnõz olabilir. Telif Haklarõ ve Ticari Markalara İlişkin Bilgiler İçindekilerin tümünün telif hakkõ 2000 American Power Conversion Corporation a aittir. Her hakkõ saklõdõr. izinsiz olarak tümüyle veya kõsmen çoğaltõlmasõ yasaktõr. APC ve PowerChute, American Power Conversion Corporation õn tescilli markalarõdõr. Diğer tüm markalarõn mülkiyeti kendi sahiplerine aittir. 5

10 BÖLÜM 1: GÜVENLİĞE İLİŞKİN VE GENEL BİLGİLER 6

11 BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER KGK nõz Hakkõnda Şekil 1: KGK nõn Önden Görünüşü Symmetra RM, güç birimleri dizisi yapõsõnda düzenlenmiş yüksek performanslõ bir kesintisiz güç kaynağõ (KGK) olup, daima hizmette olmasõ gereken sunucular ve diğer hassas elektronik ekipmanlar için tasarlanmõştõr. Bu sistem, kendisine bağlanan ekipmanlara iyileştirilmiş, güvenilir AC gücü sağlamanõn yanõ sõra, sözü edilen ekipmanlarõ elektrik kesintileri, voltaj düşmeleri, voltaj düzensizlikleri, voltaj dalgalanmalarõ ve parazitlerden korur. Bu KGK nõn tasarõmõ modüler olup, maksimum 12 kva N+1 lik artõk (redundant) veya 16 kva artõk olmayan (non-redundant) güç çõkõşõ sağlamak üzere yapõlandõrõlabilir. Tablo 1: Sistem Yapõlarõ ve Model Numaralarõ Kuzey Amerika ve 208/240V (Ø- Ø -G) Avrupa ve 230V (Ø- N -G) Japonya ve 200 V (Ø- Ø -G) Komple Sistem Ürün Numarasõ Sağladõğõ Güç kva Akü Modülü SYP8K12RMT SYP12K12RMT SYP8K12RMT-P SYP12K12RMT-P SYP12K12RMT-P SYP8K12RMI Güç Modülü Nominal Giriş Voltajõ Nominal Çõkõş Voltajõ 208/ / ve 208 SYP12K12RMI /230/ /230/240 SYP8K12RMJ SYP12K12RMJ SYP8K12RMJ-P SYP12K12RMJ-P ve 200 SYP12K12RMJ-P Tablo 2: Yedek Modüller Yedek Modüller Model Numarasõ SYMIM3 SYRIM3 SYPM4KU SYBT3 SYCC AP9606 Tanõm Ana Zeka Modülü Artõk (Redundant) Zeka Modülü 4 kva Güç Modülü Akü Modülü İletişim Kartõ Web/SNMP Yönetim Kartõ 7

12 BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER Tablo 3: İsteğe Bağlõ Aksesuarlar Güç Dağõtõm Seçenekleri Model Numarasõ Tanõm SYTF2 208 Vac den 120 Vac ye, 5 kva Düşürücü Transformatör; (12) 5-20 girişli SYTF2J 200 Vac den 100 Vac ye, 3.5 kva Düşürücü Transformatör; (12) 5-20 girişi Kuzey Amerika ve 208/240V (Ø- Ø -G) Evet Avrupa ve 230V (Ø- N -G) Japonya ve 200 V (Ø- Ø -G) SYPD3 (2) L6-20 ve (1) L6-30 girişler Evet Evet SYPD4 (8) IEC320-C13 ve (2) IEC320-C19 girişler SYPD5 (8) IEC320-C13 ve (2) IEC320-C19 girişler SYPD7 (3) L6-20 girişler Evet Evet Evet Evet Evet Evet SYPD3/SYPD7 SYPD4/SYPD5 Uzun Süreli Çalõşma Seçenekleri SYRMXR4 KGK rakõna monteli, uzun süreli çalõşma için 4U akü dolabõ (maksimum 4 akü modülünü barõndõrabilir) Evet SYRMXR4I KGK rakõna monteli, uzun süreli çalõşma için 4U akü dolabõ (maksimum 4 akü modülünü barõndõrabilir) Evet SYRMXR4J KGK rakõna monteli, uzun süreli çalõşma için 4U akü dolabõ (maksimum 4 akü modülünü barõndõrabilir) Evet Smart Slot Yönetim Seçenekleri AP9608 AP9612TH AP9610 Bant dõşõ (uzaktan kumandalõ) yönetim kartõ Çevresel gözleme kartõ Röle Giriş/Çõkõş kartõ Evet AP portlu 10Base-T Hub 8

13 BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER Ürüne Genel Bakõş Önden Bakõşta Elemanlarõn Tanõnmasõ Güç Modül(ü/leri) : Beher modül maksimum 4 kva/2.8 KW güç sağlayabilir. KGK kasasõ maksimum dört güç modülünü destekleyebilir. Ana Zeka Modülü : Ana Zeka Modülü (AZM), tüm gözleme, denetleme ve iletişim işlevlerini yapar. Artõk (Redundant) Zeka Modülü : Artõk (redundant) Zeka Modülü (RZM), AZM nin arõzalanmasõ halinde devreye girer. Akü Modül(ü/leri) : Beher akü modülü yedek enerji deposu görevini yapar. KGK kasasõ maksimum dört akü modülünü destekleyebilir. Şekil 2: KGK nõn Önden Görünüşü PowerView ve Ön Kapaklar Çõkarõlmõştõr Giriş Devre Kesicisi Z: Giriş devre kesicisi, KGK yõ ve yük ekipmanlarõnõ aşõrõ yüklenme durumlarõndan korur. Bakõm Baypas Anahtarõ [: Baypas işlevinin elle kumandasõnõ sağlar. Bakõm baypas anahtarõ On ( Açõk ) pozisyonunda olduğunda, şebeke gücü doğrudan yük ekipmanlarõna gönderilir. Ray Takozlarõ \: İki takoz (beher tarafta birer adet), rak montaj raylarõna geçerek KGK nõn ekipman rakõnda güvenceye alõnmasõnõ sağlar. Montaj Flanşlarõ ]: İki montaj flanşõ, KGK yõ rakta sabitleştirmek için kullanõlõr. PowerView ^: Kullanõcõ arabirimi, KGK nõn komple denetim, gözleme ve yapõlandõrma işlevlerini sağlar. Ön Kapaklar : Boş ön kapaklar KGK nõn ön tarafõndaki güç modüllerini, akü modüllerini ve boş bölmeleri kapatõr. Şekil 3: KGK nõn Önden ve Yandan Görünüşü 9

14 BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER Arkadan Bakõşta Elemanlarõn Tanõnmasõ Sistem Vantilatörü : Sistem vantilatörü, kasadaki elemanlara soğutma sağlar. İletişim Kartõ : Uzaktan yönetme işlevi ve uzun çalõşma süresi sağlayan akü dolaplarõyla iletişim kurulmasõ için seri arabirim bağlantõ noktasõ sağlar. Aksesuar Bağlantõ Noktalarõ : İsteğe bağlõ SmartSlot TM aksesuarlarõ için iki adet aksesuar bağlantõ noktasõ sağlanmõştõr. Verilere ağ aracõlõğõyla erişim sağlayan bir Web/SNMP yönetim kartõ fabrikada monte edilmiştir. Şekil 4: KGK nõn Arkadan Görünüşü (SYPD3 montelidir) Güç Dağõtõm Ünitesi (GDÜ) : Güç dağõtõm panosu, yük ekipmanlarõnõn takõlmasõ için giriş sağlar. Pano türü yapõya göre değişir. Sistem Devrede Şalteri Z: Bu şalter On ( Açõk ) pozisyonundayken KGK dahili olarak açõlõr, ancak yüklere güç sağlanmaz. Off ( Kapalõ ) pozisyonunda ise sistem dahili olarak kapanõr. Uzaktan Acil Kapatma (UAK) Bağlantõsõ [: UAK, KGK nõn kapatõlarak ünitenin aküyle çalõşmasõnõ önlemek amacõyla bir acil kapatma şalterine bağlantõ sağlar. Bu devrenin bağlama talimatõ için 23. sayfaya bakõn. Giriş Voltajõnõ Seçme Anahtarõ \: Bu anahtarõ giriş voltajõnõza göre ayarlayõn. Harici Akü Dolabõ Konektörü ]: Harici Akü Dolabõ KGK ya bu konektör aracõlõğõyla bağlanõr. Giriş Bağlantõlarõ ^: Girişlerin doğrudan bağlanmasõna olanak veren uç bağlantõ bloklarõna erişim sağlar. Şekil 5: KGK nõn Arkadan Görünüşü (SYPD4 montelidir) 10

15 BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER Sistem Blok Şemasõ Aksesuar Kartlar DB9 COM Ba lant Noktas Harici Akü Kasas için COM COM Kart Akü Gözleme Veriyolu AZM RZM PowerView Göstergesi Akü Modülü 120 VDC Güç Modülü Akü Modülü 120 VDC Güç Modülü Akü Modülü 120 VDC Güç Modülü Akü Modülü 120 VDC Güç Modülü Harici Akü Gücü AC giri i VAC Giri Devre Kesicisi Geri Besleme Rölesi Otomatik Baypas Elle Baypas 11

16 BÖLÜM 2: TEMEL BİLGİLER 12

17 BÖLÜM 3: YER SEÇİMİ Hatõrlatmalar Sistemin Satõn Alõnmasõ Aşağõdaki hususlarõ göz önünde bulundurdunuz mu? 1. Yükünüzün güç ve çalõşma süresi gereksinimlerini tespit ettiniz mi? 2. Artõk (redundant) güç ve akü modülü satõn almanõz gerekiyor mu? 3. Servis planlarõnõ değerlendirip, bunlar arasõnda bir seçim yaptõnõz mõ? Yukarõdaki ve diğer hususlara ilişkin yorumlarõ görmek için sitesine başvurun. Yer Seçimi Aşağõdaki hususlarõ göz önünde bulundurdunuz mu? 1. KGK nõzõ nereye monte edeceğinizi ve yeterli rak boşluğu bulunup bulunmadõğõnõ tespit ettiniz mi? 2. Montaj yeri, KGK sisteminin ağõrlõğõnõ taşõyabilecek mi? 3. Montaj yeri; õsõtma, havalandõrma ve klima dahil; minimum çevresel şartlarõ karşõlõyor mu? Montaja ilişkin yukarõdaki ve diğer sorularõn cevaplarõnõ ilerideki kõsõmlarda bulabilirsiniz. Elektriksel Hazõrlõk Aşağõdaki hususlarõ göz önünde bulundurdunuz mu? 1. Gerekli giriş voltajõ mevcut mu? 2. Montaj ve sistemin devre bağlantõlarõ için ehliyetli bir elektrikçiyle irtibat kurdunuz mu? 3. Montajõ yapõlacak tüm çõkõş devre yapõlarõnõ tespit ettiniz mi? 4. Bu belgenin bir kopyasõnõ elektrikçiye verdiniz mi? Devre bağlantõlarõna ilişkin yukarõdaki ve diğer sorularõn cevaplarõnõ ilerideki kõsõmlarda bulabilirsiniz. 13

18 BÖLÜM 3: YER SEÇİMİ Nakliyat KGK ve modüler elemanlarõ, sistemin yapõsõna göre bir veya birden fazla palet üzerinde gönderilir. Önce kasa, ardõndan da kasa içindeki modüler elemanlar monte edilir. Ağõrlõklar ve Ölçüler Ambalajsõz Ambalajlõ Uzunluk cm (inç) Genişlik cm (inç) Yükseklik cm (inç) Ağõrlõk kg (lbs) Şasi* 70.6 (27.8) 48.0 (18.9) 66.3 (26.1) 84.1 (185.0) Güç modülü 59.4 (23.4) 25.4 (10.0) 13.2 (5.2) 13.2 (29.0) Akü modülü 59.7 (23.5) 16.8 (6.6) 13.2 (5.2) 29.1 (64.0) Zeka modüleri 49.8 (19.6) 16.8 (6.6) 4.1 (1.6) 2.3 (5.0) Şasi** 91.4 (36.0) 76.2 (30.0) 95.0 (37.4) (264.0) Güç modülü 78.2 (30.8) 31.2 (12.3) 43.2 (17.0) 15.9 (35.0) Akü modülü 78.2 (30.8) 31.2 (12.3) 43.2 (17.0) 31.8 (70.0) Zeka modüleri 57.9 (22.8) 31.8 (12.5) 18.5 (7.3) 3.2 (7.0) * Ön kapak dahil toplam uzunluk ** Ray ve ön kapak aksesuar takõmõ dahil Akü Modülünün Kõsa Dönem Muhafazasõna İlişkin Koşullar KGK yõ açmaya hazõr değilseniz akü modüllerini monte etmeyin. Zamanõndan önce yük gören aküler kalõcõ hasara uğrayabilir. Akü modüllerini 25 C sõcaklõğõn altõnda serin bir yerde muhafaza edin. Akülerin şarj edilmeden altõ aydan daha uzun bir süre muhafaza edilmesi kalõcõ hasara yol açabilir. 14

19 BÖLÜM 3: YER SEÇİMİ Montaj Koşullarõ KGK için bir yer seçerken aşağõdaki hususlarõ göz önünde bulundurun: Standart Montaj (4 direkli rak) Fiziksel Koşullar Standart 48.2 cm lik (19 inçlik) rak En az 800 mm derinlik 15U rak boşluğu KGK nõn ağõrlõğõndan dolayõ (yapõsõna göre 273 kiloya veya 600 libreye kadar çõkabilir), rakõn alt kõsmõna monte edilmesi tavsiye edilir. Montaj raylarõ ve hõrdavatõ sağlanmõştõr İşlevsel Erişim Devre kesicileri, bakõm baypasõ, PowerView ve modül montajõ ve değiştirilmesi için önden erişim. Sistem devrede şalteri, güç dağõtõmõ ve yönetim iletişimi için arkadan erişim. Önden arkaya hava akõmõ Hava Akõmõ KGK nõn ön kapaklarõnõn, yan ve arka taraflarõndaki havalandõrma deliklerinin önlerini kapatmayõn. Çevresel Koşullar KGK yõ iletken kirli maddelerden arõndõrõlmõş, sõcaklõk denetimli, temiz, kuru ve korumalõ bir dahili alana monte edin. Sõcaklõk 0 40 derece santigrat ( derece F) Bağõl Nem Yükseklik %0 95 (yoğunlaşmasõz) Ortalama deniz seviyesinden m (0-10,000 feet) KGK 12 kva N+1 (Tam Yüklü) Termik Dağõlma Tipik olarak 4246 BTU Aküler şarjlõ Tipik olarak 9664 BTU Aküler şarj olurken 15

20 BÖLÜM 3: YER SEÇİMİ Elektriksel Koşullar Aşağõdaki tabloyu elektriksel tesisatõ planlarken kõlavuz olarak kullanabilirsiniz. Yerel ve ulusal yönetmelikleri kontrol edin. Ehliyetli bir elektrikçi gerekebilir. Giriş Bağlantõsõ Yöntem Maksimum Yük Voltaj (Vac) Doğrudan 16 kva 200, 208, 220, 230 veya 240 Akõm Tam Yükte 100 A Harici devre kesicisi #3 AWG (25 mm 2 ) Bağlantõ Çõkõş Bağlantõsõ Yöntem Maksimum Yük Voltaj (Vac) Doğrudan 16 kva 200, 208, 220, 230 veya 240 Bağlantõ kordonu: Kuzey Amerika, Japonya ve diğer 200/208/240 Vac ülkeleri Bağlantõ kordonu: Avrupa ve diğer 220/230/240 Vac ülkeleri Akõm Tam Yükte 90 A Harici devre kesicisi Bulunan prizler: (3) L6-30R (6) L6-20R Bulunan prizler: (8) IEC320-C13 #3 AWG (25 mm 2 ) (2) IEC320-C19 prizleri Bağlantõ Uzaktan Acil Kapatma (UAK) Acil bir durumda, gerekirse, UAK ya bağlõ bir şalter kapatõlarak çõkõş gücü kesilebilir. İki bağlantõ yöntemi mevcuttur: Güçsüz şalter devreleriyle kullanõlmak üzere dahili olarak güç sağlama. +24Vdc ile güç sağlanmõş şalter devreleriyle kullanõlmak üzere harici olarak güç sağlama. UAK devresi bir Class 2 (UL ve CSA standartlarõ) ve SELV (IEC standardõ) devresi sayõlõr. Hem Class 2 hem de SELV devrelerinin tüm ana devrelerden izole edilmesi şarttõr. Bir devrenin SELV veya Class 2 devresi olduğunu tespit etmedikçe, o devreyi UAK uç bağlantõ bloğuna bağlamayõn. Bu konuda herhangi bir kuşkunuz varsa bir kontak kapatma şalteri kullanõn. KGK yõ UAK şalterine bağlamak için aşağõdaki kablo türlerinden birini kullanõn: CL2: Genel kullanõm için Class 2 kablosu. CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacõyla kullanõlan diğer boşluklarda kullanõm için oluk kablosu. CL2R: İki kat arasõnda bağlantõ sağlamak üzere dikey bir boşlukta kullanõm için kablo. CLEX: Evlerde ve kablo kanallarõnda sõnõrlõ kullanõm için kablo. Kanada da montaj: Sadece CSA sertifikalõ, ELC türü kablo kullanõn (çok düşük voltajlõ kumanda kablosu). Bağlantõlarõn ehliyetli bir elektrikçi tarafõndan yapõlmasõ şarttõr. 16

21 BÖLÜM 4: MONTAJ Ambalajõn Açõlmasõ KGK ve parçalarõ, sağlam bir nakliyat kolisinde ambalajlanmõştõr. Ambalajõn içeriğini dikkatle çõkarõn. KGK ve modüler parçalarõ, yapõsõna bağlõ olarak bir veya birden fazla palet üzerinde gönderilmiştir. Ambalaj malzemeleri geri kazanõlabilir; tekrar kullanmak üzere saklayõn veya gerektiği gibi elden çõkarõn. Denetleme Ekipman elinize geçtiğinde denetleyin. APC, ürününüz için sağlam bir ambalaj tasarlamõştõr. Ancak, nakliyat sõrasõnda kaza ve hasar meydana gelebilir. Hasar ya da ekipmanlarda eksiklik varsa taşõyõcõ firmaya ve bayiinize bildirin. Ambalajõn İçeriği Ambalajõn içeriğini denetleyin. İki nakliyat paleti bulunur: (1) numaralõ palet, plastik malzemeyle sarõlmõş ve kutu içindeki KGK yõ içerir. KGK nõn kutusuna tekerlekli taşõma platformu, ray takõmõ (montaj raylarõnõ ve hõrdavatõ içerir) ve ön kapak aksesuar takõmõ (tekerlekli taşõma platformu için iki adet destek, PowerView ile birlikte gösterge kapağõ, dört boş ön kapak, boş pano takõmõ ve yazõn takõmõnõ içerir) dahil edilmiştir; (2) numaralõ palet ise ayrõ olarak kutulanmõş ve plastik malzemeye sarõlmõş güç ve akü modüllerini içerir. Güç ve akü modüllerinin sayõsõ, õsmarlanan yapõya göre değişir. KGK nõn Montajõ Bu kõsõmda KGK nõn montajõ ve bağlantõlarõ için gereken basamaklar hakkõnda bilgi verilmektedir. KGK bir veri merkezi veya diğer büro ortamlarõnda kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Ünitenin yerini belirlemek için Bölüm 3: Yer Seçimi ne başvurun. 17

22 BÖLÜM 4: MONTAJ KGK nõn Montaj Yerine Taşõnmasõ KGK ağõrdõr. KGK taşõma platformu üzerinde raka götürülürken, raka monte edilirken veya raktan çõkarõlõrken iki kişi ekipmanõn iki tarafõndan destek vermelidir. Akülerin takma veya sökme işlemleri ehliyetli bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. Akü ve güç modüllerini kaldõrma, takma ve sökme işlemleri için iki kişi gerekir. Akü ve güç modülleri ağõrdõr. KGK yõ açmaya hazõr değilseniz akü modüllerini monte etmeyin. Zamanõndan önce yük gören aküler kalõcõ hasara uğrayabilir. ABD Federal Havacõlõk İdaresi yönetmelikleri uyarõnca, sistem, akü modüllerinin KGK ile bağlantõsõ kesilerek gönderilmiştir. Montaj raylarõ KGK ya dahil edilmiştir. Bu raylar üniteye rak üzerinde destek sağlar. 1. Nakliyat desteklerini palet üzerinde sabitleştiren cõvatalarõ sökün. Ön 18

23 BÖLÜM 4: MONTAJ 2. Montaj ray takõmõnda bulunan metal destekleri kullanarak, tekerlekli taşõma platformunu palete iliştirin. 3. KGK yõ tekerlekli taşõma platformuna nakledin. KGK nõn ağõrlõğõ nedeniyle, üniteyi kaldõrmak, taşõmak veya monte etmek için iki kişi gerekir. KGK yõ taşõma platformuna itin. KGK platforma yerleştiğinde platformu paletten öteye çekin. Metal destekleri platformdan ve paletten sökün. 4. KGK yõ tekerlekli taşõma platformuyla monte edileceği ekipman rakõna götürün. 19

24 BÖLÜM 4: MONTAJ Dört Direkli Raka Montaj 1. Klipsli somunlarõ raka monte edin. KGK nõn altõ 2. Raylarõ şekilde gösterildiği gibi bir araya getirin. Sol ön Sağ ön 20

25 BÖLÜM 4: MONTAJ 3. Raylarõ raka monte edin. KGK nõn altõ 4. KGK kasasõnõ iterek raka yerleştirin. KGK nõn ağõrlõğõ nedeniyle, üniteyi kaldõrmak, taşõmak veya monte etmek için iki kişi gerekir. 21

26 BÖLÜM 4: MONTAJ 5. KGK kasasõnõ raka sabitleştirin. 22

27 BÖLÜM 4: MONTAJ KGK nõn Elektriksel Bağlantõlarõ Gerek buattaki, gerek KGK daki kablolarõ monte etmeden veya bağlantõlarõ yapmadan önce tüm şebeke devreleri ve alçak voltaj (kumanda) devrelerindeki elektrik akõmlarõnõn kesilmiş olmasõnõ kontrol edin. Akü modüllerinin monte edilmemiş olmasõna dikkat edin. KGK yõ açmaya hazõr değilseniz akü modüllerini monte etmeyin. Zamanõndan önce yük gören aküler kalõcõ hasara uğrayabilir. Devre bağlantõlarõnõ yapmadan önce ulusal ve yerel yönetmelikleri gözden geçirin. Devre bağlantõlarõ ehliyetli bir elektrikçi tarafõndan yapõlmalõdõr. Kablo büyüklüklerini ve konektörleri ulusal ve yerel yönetmelikler uyarõnca seçin. Bakõm ve servis işlemlerini kolaylaştõrmak için esnek metal sevk borularõ kullanõn. 1. Giriş seçim anahtarõnõ aşağõdaki tabloya göre ayarlayõn. Tablo 4: Elektrik Kordonu Reytingleri Anahtar Ayarõ Kuzey Amerika ve 208/240V (Ø- Ø -G) Avrupa ve 230V (Ø- N G) Japonya ve 200 V (Ø- Ø -G) Ø Ø 200/208/240VAC Ø N 220/230/240VAC Ø Ø 200/208/240VAC 2. Giriş devre kesicisinin OFF (KAPALI) olmasõna dikkat edin. 23

28 BÖLÜM 4: MONTAJ 3. Giriş bağlantõlarõna erişim panolarõnõ sökün. 4. Giriş ve (varsa) çõkõş deliklerini kapatan parçalarõ hafif birer darbeyle çõkarõn. 5. Uç bağlantõ bloklarõ arasõndaki akü atlama telinin Z monteli olmasõna dikkat edin. Akü atlama teli, ekipmanõn nakliyatõ akü modülleri monteli olarak yapõldõysa akülerin bağlantõsõnõ kesmek için kullanõlõr. 6. Giriş [ ve varsa çõkõş \ sevk borularõnõ bağlayõn ve kablolarõ bağlantõ panosunun üzerindeki deliklerden geçirin. 7. Kablolarõ uç bağlantõ bloğuna ] bağlayõn. 8. Bağlantõlarõ denetleyin. 9. Giriş devre kesicisi hâlâ OFF (KAPALI) durumdayken ana şebeke devresini açõn ve L1-L2/N voltajõnõ ölçün. Eğer bu değer şebeke voltajõnõzla aynõ değilse (200/208/220/230 veya 240), devre bağlantõnõzõ kontrol edin. Ana şebeke devresini kapatõn ve montajõ tamamlayõn. 10. Erişim panolarõnõ takõn ve vidalarõ yerleştirip sõkõn. 11. KGK ana şebeke devresine bağlandõktan sonra, üstünde Bu devre üzerinde çalõşmadan önce KGK yõ izole edin yazan üç (3) adet etiketi binanõn tüm ana şebeke bağlantõ panolarõna yapõştõrõn.. 24

29 BÖLÜM 4: MONTAJ 12. Gerekiyorsa, Uzaktan Acil Kapatma (UAK) devresini bağlayõn. Bağlantõyõ yapmadan önce ulusal ve yerel yönetmelikleri gözden geçirin. Çõkõş gücü, acil bir durumda UAK ya bağlõ bir şalteri kapatmak suretiyle kesilebilir. KGK yõ yeniden çalõştõrmak için, ünitenin ön tarafõndaki sistem devrede şalterini fiziksel olarak sõfõrlamanõz gerekecektir. UAK devresi bir Class 2 (UL ve CSA standartlarõ) ve SELV (IEC standardõ) devresi sayõlõr. Class 2 Devresi: UL ve CSA tarafõndan Kuzey Amerika da kullanõlõr. ABD Ulusal Elektrik Yönetmeliğinde (NFPA 70, Madde 725) ve Kanada Elektrik Yönetmeliğinde (C22.1, Kõsõm 16) tanõmlanmõştõr. SELV Devresi: IEC tarafõndan Avrupa da kullanõlõr; güvenli çok düşük voltaj teriminin İngilizce karşõlõğõnõn baş harflerinden türetilmiştir. SELV devresi, bir izole transformatör aracõlõğõyla ana devrelerden izole edilir; bunun amacõ, normal koşullarda voltajõn 42.4 V zirve veya 60 Vdc değerleriyle sõnõrlanmasõdõr. Hem Class 2 hem de SELV devreleri tüm ana devrelerden izole edilmelidir. Bir devrenin SELV veya Class 2 devresi olduğunu tespit etmedikçe, o devreyi UAK uç bağlantõ bloğuna bağlamayõn. Bu konuda herhangi bir kuşkunuz varsa bir kontak kapatma şalteri kullanõn. Seçenek 1: Dahili Güç Sağlama (Atlama Kablosuyla) KGK yõ UAK şalterine bağlamak için aşağõdaki kablo türlerinden birini kullanõn: CL2: Genel kullanõm için Class 2 kablosu. CL2P: Kanallarda, oluklarda ve çevresel hava amacõyla kullanõlan diğer boşluklarda kullanõm için oluk kablosu. 24 Vdc CL2R: İki kat arasõnda bağlantõ sağlamak üzere dikey bir boşlukta kullanõm için kablo. CLEX: Evlerde ve kablo kanallarõnda sõnõrlõ kullanõm için kablo. Kanada da montaj: Sadece CSA sertifikalõ, ELC türü kablo kullanõn (çok düşük voltajlõ kumanda kablosu). Bağlantõlarõn ehliyetli bir elektrikçi tarafõndan yapõlmasõ şarttõr. Seçenek 2: Harici Güç Sağlama (Atlama Kablosu yok) Dahili güç sağlanõyorsa Seçenek 1 i kullanõn. Harici güç sağlanõyorsa Seçenek 2 yi kullanõn. 25

30 BÖLÜM 4: MONTAJ Montajõn Tamamlanmasõ 1. Tüm güç modüllerini monte edin. Güç modülleri sol taraftaki yuvalarõn herhangi birine monte edilebilir. Güç modülünü kasaya yerleştirin. Dili yukarõ itip, sabit vidayõ sõkõn. Akü modüllerinin ağõrlõğõ nedeniyle, bu üniteleri kaldõrmak, taşõmak, takmak veya sökmek için iki kişi gerekir. KGK yõ açmaya hazõr değilseniz akü modüllerini monte etmeyin. Zamanõndan önce yük gören aküler kalõcõ hasara uğrayabilir. 2. Tüm akü modüllerini sağ tarafa monte edin. Emniyet dili devreye girene kadar akü modülünü kasanõn içine doğru itin. Dili yukarõ itip, akü modülünün ön tarafõndaki sabit vidayõ sõkõn. 26

31 BÖLÜM 4: MONTAJ Akü veya güç modülü bulunmayan yuvalar, boş kapak plakalarõyla kapatõlmalõdõr. 3. Ön kapaklarõ takõn. 4. PowerView Göstergesini takõn. Kabloyu Ana Zeka Modülüne (AZM) Z takõn. Ön kapağõn yan taraflarõndaki tõrnaklarõ KGK kasasõnõn ön tarafõndaki yuvalarla hizalayõp, nazikçe yerleştirin. 5. Varsa, Smart Slot aksesuarlarõnõ uygun aksesuar bağlantõ noktalarõna [ monte edip bağlayõn. Aksesuarlar hakkõnda bilgi edinmek için adresindeki APC web sitesine bakõn. Montaj ve ayar bilgileri için aksesuar kõlavuzuna bakõn. 27

32 BÖLÜM 4: MONTAJ Yük Ekipmanlarõnõn KGK ya Bağlanmasõ 1. Tüm yük ekipmanlarõnõ Güç Dağõtõm Ünitesi (GDÜ) prizlerine takõn. 2. Tüm GDÜ devre kesicilerinin ON (AÇIK) pozisyonda olmasõna dikkat edin. Daha fazla bilgi için 7. sayfadaki Tablo 2 ye başvurun. SYPD3 (200/208/240 V) SYPD4 (220/230/240 V) 28

33 BÖLÜM 4: MONTAJ Montaja İlişkin Son Kontrol Listesi G Yük ekipmanlarõ kapatõldõ veya bağlantõlarõ kesildi. G Giriş Voltaj Seçimi anahtar ayarõ kontrol edildi. G Sistemin raka sağlamca monte edilmesi sağlandõ. G Tüm modüller (güç, akü ve zeka) tamamen monte edildi. G PowerView biriminin Ana Zeka Modülüne (AZM) bağlantõsõ kontrol edildi. G Ana şebeke voltajõnõn uç bağlantõ bloğuna bağlantõsõ doğru olarak yapõldõ. G Giriş kordonu bağlandõ. G Ana şebeke devresi canlõ. G Giriş Devre Kesicisi ve Sistem Devrede şalterleri ON (AÇIK) pozisyona getirildi. Sistem açõlõrken bazõ klik sesleri çõkaracak olup, PowerView ekranõnda arõza mesajlarõ görüntüleyebilir. Mesajlarõ bu aşamada dikkate almayõn. Gözleme (Monitoring) ekranõ görüntülenene dek Esc tuşuna basõn. G Giriş voltajõnõn (Vin) ana şebeke voltajõyla aynõ olmasõna dikkat edin. Çõkõş voltajõ (Vout) sõfõr olmalõdõr. G Bakõm Baypasõnõ ON (AÇIK) pozisyona getirin. G LED göstergelerini ve PowerView da gösterilen mesajlarõ dikkate almayõn Gözleme (Monitoring) ekranõ görüntülenene dek Esc tuşuna basõn. G Giriş voltajõnõn (Vin) ve çõkõş voltajõnõn (Vout) ana şebeke voltajõyla aynõ olmasõna dikkat edin. G UAK şalterini test edin. Sistem Devrede şalteri fiziksel olarak Standby (Bekleme) pozisyonuna gitmeli ve sistem tamamen kapanmalõdõr. G Önceki tüm testler tamamlanõrsa montaj başarõlõ demektir. Giriş Devre Kesicisi, Sistem Devrede ve Bakõm Baypas şalterlerini OFF (KAPALI) pozisyonlarõna getirin. 29

34 BÖLÜM 4: MONTAJ Montaj Sonrasõ Prosedürleri Bu kõsõm, akü, güç ve zeka modüllerinin nasõl değiştirileceklerine ilişkin bilgileri içermektedir. Akü Modüllerinin Değiştirilmesi Akü modüllerinin ağõrlõğõ nedeniyle, bu üniteleri kaldõrmak, taşõmak, takmak veya sökmek için iki kişi gerekir. 1. Sabit vidayõ gevşetip, dili aşağõ doğru itin. 2. Emniyet mandalõ devreye girene dek akü modülünü itin. 3. Emniyet mandalõna basõn ve modülü kaldõrarak dõşarõ çõkarõn. 4. Yeni akü modülünü kasaya yerleştirin. 5. Dili yukarõ kaldõrõp, akü modülünün ön tarafõndaki sabit vidayõ sõkõn. Güç Modüllerinin Değiştirilmesi 1. Sabit vidayõ gevşetin. 2. Kapõ dilini aşõğõ pozisyonda tutarak, güç modülünü kasadan dõşarõ çekin. 3. Yeni güç modülünü kasaya yerleştirin. 4. Dili yukarõ itin ve güç modülünün ön tarafõndaki sabit vidayõ sõkõn. 30

35 BÖLÜM 4: MONTAJ Zeka Modüllerinin Değiştirilmesi 1. Sabit tespit vidalarõnõ gevşetin. 2. Tespit dilini tutarak, Ana Zeka Modülünü (AZM) veya Artõk (Redundant) Zeka Modülünü (RZM) çõkarõn. 3. Yeni AZM veya RZM yi kasaya yerleştirin. 4. Sabit tespit vidalarõnõ sõkõn. 31

36 BÖLÜM 4: MONTAJ 32

37 BÖLÜM 5: TEKNİK ÖZELLİKLER KGK nõn Teknik Özellikleri Bu kõsõm, KGK nõn çalõşma, giriş, çõkõş, fiziksel yapõ ve uyum hususlarõna ilişkin teknik özelliklerini içermektedir. Sistem Topoloji Çalõşmaya İlişkin Teknik Özellikler Artõk (redundant), ölçeklenebilir, öz tanõlamalõ, arõzaya toleranslõ ve çalõşõrken değiştirilebilir modüllerden oluşan Güç Birimleri Dizisi On-line, çift dönüşüm, giriş güç katsayõsõ düzeltmeli Güç Kapasitesi 4 16 kva N, 12 kva N+1 Akü Türü Akü Şarj Cihazõ Akü Şarj Süresi Uzatmalõ Akü Seçeneği Çalõşõrken değiştirilebilir, mühürlü (kapalõ), bakõm gerektirmez, kurşun asidi, 3-5 yõl ömürlü Otomatik yüzer (float), denkleştiricili yüksek frekanslõ PWM şarjör Kasadaki standart gruplarla 4 saatin altõnda Evet Çevre Sõcaklõğõ 0 40 C Bağõl Nem Yükseklik < %95 yoğunlaşmasõz m (10000 ft) Nominal Giriş Voltajõ Giriş Voltaj Aralõğõ Giriş Frekans Aralõğõ Girişe İlişkin Teknik Özellikler 200, 208, 220, 230, 240 Vac; 60 veya 50 Hz, 1 fazlõ, 3 telli Aküler şarj edilirken ve tam yük desteklenirken 155 ila 276 Vac Hz Giriş Güç Katsayõsõ Tam yükte yaklaşõk 0.98 Giriş Akõmõ THD si Tam yükte yaklaşõk %6 Giriş Akõmõnõn Ekipman Açõldõğõnda Ani Yükselmesi Giriş Jeneratör Kapasitesi Tam yükteki akõmõn maksimum %150 si 1.5 x KGK kapasitesi 33

38 BÖLÜM 5: TEKNİK ÖZELLİKLER Nominal Çõkõş Voltajõ kva Olarak Çõkõş Gücü kw Olarak Çõkõş Gücü Yük Güç Katsayõsõ 0 1 Çõkõş Frekansõ Kararlõ Halde (Steady State) Çõkõş Voltaj Düzenlemesi Çõkõş Voltaj Düzenlemesi Geçici/Dinamik Düzelme Süresi Çõkõşa İlişkin Teknik Özellikler 200, 208, 220, 230, 240 Vac; 50 veya 60 Hz, 1 fazlõ, 3 telli 4 16 kva kw 60 veya 50 Hz nominal Yüksüz durumdan tam yüklü duruma, minimum ac girişten maksimum ac girişe, minimum dc den maksimum dc ye, lineer veya lineer olmayan yük ya da herhangi bir birleşim için < ± %3 %100 yük uygulamasõ veya çõkarõlmasõ, lineer veya lineer olmayan yük için < ± %5 < 10 milisaniye (yani, kararlõ hale yarõm devir) Toplam Harmonik Distorsiyon Lineer yükler için < %2; lineer olmayan yükler için < %5 Desteklenen Yük Doruk Faktörü 5:1 e kadar %100 lineer olmayan yükler için < %5 Aşõrõ Yüklenme Kapasitesi N+1 ile, 10 dakika için %130 Verim Tam yükte yaklaşõk %90 lineer veya lineer olmayan yükler Fiziksel Yapõya İlişkin Teknik Özellikler İşitilebilir Gürültü Boyutlar (Y x G x D) Ağõrlõk Tam Yüklü Isõ Dağõtma (Tam Yüklü) < 62 dba 66.3 cm x 48.0 cm x 70.6 cm (ön kapakla birlikte) (26.1 in x 18.9 in x 27.8 in) Yaklaşõk 134 kg (557 lb) Tipik olarak 4246 BTU Aküler şarjlõ Tipik olarak 9664 BTU Aküler şarj olurken Uyuma İlişkin Teknik Özellikler VDE-GS Sertifikasyonlarõ EN 60950, EN , EN , IEC 60950, IEC 146-4, VDE ve VDE 0805 UL Listesi UL 1778 CSA Sertifikasyonu CSA

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

APC Smart-UPS. 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu. 990-1022, Uyarlama 2 2/01

APC Smart-UPS. 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu. 990-1022, Uyarlama 2 2/01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 2U Rak ve İstif Harici Akü Grubu 990-1022, Uyarlama 2 2/01 İÇİNDEKİLER 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ... 1 TAŞIMADA GÜVENLİK... 1 AKÜLERE İLİŞKİN GÜVENLİK... 1 AKÜNÜN

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1289D 03/2006 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden,

Detaylı

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 İçindekiler 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS RT 7500/10000VA 200-240VAC 6U Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1216B 02/2004 Giriş APC Smart-UPS RT, elektrik kesintisi, ani değişiklik, sapma ve aşõrõ

Detaylı

APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC 3U Tower/Raf Montajlõ Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-2690 02/2006 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden,

Detaylı

Smart-UPS On-Line SRC

Smart-UPS On-Line SRC Smart-UPS On-Line SRC 230V Bilgi Teknolojileri, Telekom ve Endüstriyel kullanımlar için giriş seviyesi çift çevrimli UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565

Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Kabin İçi Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi AP9565 Açıklama AP9565, kabine monte edilmiş ekipmanlara 100- ile 240-volt arasında güç sağlayan 16-amperlik Dikey/Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimidir.

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

APC Symmetra RM. 990-1032A, Revizyon 2, 07/01

APC Symmetra RM. 990-1032A, Revizyon 2, 07/01 APC Symmetra RM Çalõştõrma Elkitabõ Türkçe 990-1032A, Revizyon 2, 07/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü

APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Yalıtım ve Gerilim Düşürücü Transformatörü 10/20 kva 990-2807 01/2006 Giriş Giriş APC 10 kva ve 20 kva yalıtım transformatörleri filtre olarak kullanılır, KGK ve ona bağlı

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen SV Monterings- och bruksanvisningar IT

Detaylı

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140

Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS Çevrimiçi Yedek Pil Modülü APCRBC140 Güvenlik Mesajları Monte etmeden, çalıştırmadan, servis veya bakım yapmadan önce ekipmanı tanımak için yönergeleri dikkatli şekilde okuyun.

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS. 1500/3000 VA 120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1500/3000 VA 120/230 Vac Modüler Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1704 01/2004 Giriş Bu APC Smart-UPS, veri merkezleri ve kritik görev prosesleri gibi yüksek süreklilik

Detaylı

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS

Smart-UPS On-Line 230 V. 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Smart-UPS On-Line 230 V 1,0 çıkış güç faktörlü, tek faz, çift çevrim online, gelişmiş yönetim yeteneklerine sahip UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line,

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm

Teknik Özellikler. Genel veriler. Algõlama mesafesi s n 4 mm 0102 Sipariş bilgileri Özellikler 4 mm bağlõ değil SIL 2'ye kadar IEC 'ye uygun olarak;61508 kullanõlabilir Aksesuarlar EXG-12 Sonlu hõzlõ montaj ayağõ BF 12 Montaj flanşõ, 12 mm Teknik Özellikler veriler

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR

MOVIDRIVE MDX60B/61B. İşletme Kõlavuzu 02/2004 1122 3073 / TR MOVIDRIVE MDX60B/6B Baskõ 02/2004 İşletme Kõlavuzu 22 3073 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler Önemli Uyarõlar... 5 2 Emniyet Uyarõlarõ... 7 3 Cihaz-Yapõsõ... 8 3. Tip Tanõmõ, Tip Etiketleri ve Teslimat İçeriği...

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U

750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Kullanıcı Elkitabı Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı TR 990-1194D 03/2012 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), bilgisayarınızı ve diğer değerli

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 406849-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu

hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayıcıları kurma ve destek kılavuzu 2 Telif hakkõ bilgisi Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis C5.D01. MOVI-SWITCH Kontrolü İçin. Baskõ 05/2004 11286687 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Fieldbus Arabirimleri/Alan Dağõtõcõlarõ MOVI-SWITCH Kontrolü İçin C5.D0 Baskõ 05/004 86687 / TR El Kitabõ SEW-EURODRIVE

Detaylı

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS On-Line / Kurulum Kılavuzu Güvenlik Mesajları Kurmaya, kullanmaya, servis uygulamaya ya da bakımını yapmaya başlamadan önce ekipmanları tanımak için talimatları dikkatlice okuyun. Olası tehlikeler

Detaylı

APC Smart-UPS. 2200VA/3000VA 3U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC A, 08/01

APC Smart-UPS. 2200VA/3000VA 3U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC A, 08/01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 2200VA/3000VA 3U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1055A, 08/01 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation (APC), en yeni

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı El Kitabı. APC Smart-UPS. 2200/3000 VA 100/120/230 Vac. Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı El Kitabı Türkçe APC Smart-UPS 2200/3000 VA 100/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 12/2005 Giriş Giriş Bu KGK Hakkında APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), elektronik ekipmanınızı şebeke güç

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

Dell Storage Center. Başlangıç Kılavuzu. SC100 ve SC120 Genişletme Kasası. Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001

Dell Storage Center. Başlangıç Kılavuzu. SC100 ve SC120 Genişletme Kasası. Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001 Dell Storage Center SC100 ve SC120 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı 990-1853D 12/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı güç kesintileri, voltaj düşmeleri

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

APC Smart-UPS. 1400VA XL 230VAC/120VAC/100VAC 3U Rak ve İstif Kesintisiz Güç Kaynağõ , Revizyon 01 10/01

APC Smart-UPS. 1400VA XL 230VAC/120VAC/100VAC 3U Rak ve İstif Kesintisiz Güç Kaynağõ , Revizyon 01 10/01 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1400VA XL 230VAC/120VAC/100VAC 3U Rak ve İstif Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1080, Revizyon 01 10/01 İÇİNDEKİLER 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir

Kullanıcı Elkitabı. Türkçe. APC Smart-UPS SC. 250/450 VA 110/120/230 Vac. 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir Kullanıcı Elkitabı Türkçe APC Smart-UPS SC 250/450 VA 110/120/230 Vac 1U Rack/Tower Kesintisiz Güç Kaynağı İle Kullanılmak İçindir 990-1852C, 10/2005 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), ekipmanınızı

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100

TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 TEKNİK ÖZELLİKLER Jeneratör Kontrol Ünitesi AGC 100 Jeneratör Kontrolü ve Koruma Şebeke İzleme ve Koruma Motor Kontrolü ve Koruma Gösterge Ekranı Senkronsuz Güç Yönetimi DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Parça Numarası: 430357-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi

Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Birimi Tanımlama AP7585 ve AP7586, kabine monte edilmiş cihaza 230-volt güç sağlayan 32 A Temel Kabin İçi Yatay Montajlı Güç Dağıtım Üniteleri dir (PDU lar). AP7585

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER GM-6400F için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER GM-6400F tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708

NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti AR7708 Genel Bakış NetShelter SX Hava Devridaim Önleme Kiti kurulu ekipmandan atılan sıcak havanın dolaşıp, ekipmana tekrar girmesini önler. Dikey montaj flanşları

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Monoblok trifaze KGK sistemi. PowerWave 33 60 500 kw Benzersiz güç performansı

Monoblok trifaze KGK sistemi. PowerWave 33 60 500 kw Benzersiz güç performansı Monoblok trifaze KGK sistemi PowerWave 33 60 500 kw Benzersiz güç performansı PowerWave 33 güç merkezi ABB, kesintisiz güç kaynağı sistemlerinde global standartlar ortaya koymuștur. PowerWave 33 ün en

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe

Smart-UPS RT. Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe Smart-UPS RT Kesintisiz Güç Kaynağı SURT 8000/10000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 6U Türkçe 2012 APC by Schneider Electric. APC, APC logosu, Smart-UPS ve PowerChute; Schneider Electric Industries S.A.S

Detaylı

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE

SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE SUPERCOMFORT- ABK27AE/HE 15-27 kw (13.000-23.000 kcal/saat) kapasite aralõğõ Kompakt boyutlar: (Genişlik/Y lik/yükseklik/derinlik) kseklik/derinlik) 490/900/450 mm Ağõrlõğõ: : Bacalõ 60 kg, Hermetik 65

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A

Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Kılavuz TR Yalıtım transformatörü 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Otomatik 115/230V 32/16A Telif Hakkı 2008 Victron Energy B.V. Her Hakkı Saklıdır Bu yayın veya bölümleri hiçbir şekilde,

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Küçük Kasa Modeli

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Küçük Kasa Modeli Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Küçük Kasa Modeli Belge Parça Numarası: 376292-141 Kasım 2004 Bu kõlavuzda, bu bilgisayar modelinin yükseltilmesiyle ilgili temel bilgiler yer

Detaylı

RTX12-BX UZAKTAN KUMANDA

RTX12-BX UZAKTAN KUMANDA RTX12-BX UZAKTAN KUMANDA delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:0216-348 65 21 Yüksek performanslı 12 kanal Uzaktan kontrol seti. Çalışma frekansı UHF 433.9 MHz. Açık alanda mesafe 500 mt.-1km Uygulama

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12255 Nisan 2000 ICS 03.080.30;91.140.90 1. Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

4 HP Designjet H35000/H45000 Yazıcı serisi. Bölge Hazırlığı Kılavuzu

4 HP Designjet H35000/H45000 Yazıcı serisi. Bölge Hazırlığı Kılavuzu 4 HP Designjet H35000/H45000 Yazıcı serisi Bölge Hazırlığı Kılavuzu Yeni Yazıcınıza Hazırlanma Yeni Yazıcınıza Hazırlanma Bölgenizi yazıcının teslimi için hazırlamak üzere buradaki yönergeleri izleyin.

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe

APC Smart-UPS RT. Kullanıcının Elkitabı. 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı. Türkçe APC Smart-UPS RT 1000VA ve 2000VA 220/230/240 Kule/Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanıcının Elkitabı Türkçe 990-1060B 12/2005 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion Corporation (APC),

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D5000SPL için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D5000SPL tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

650/850 VA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI UPS KULLANICI KILAVUZU

650/850 VA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI UPS KULLANICI KILAVUZU LITE Ⅱ 650/850 VA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI UPS KULLANICI KILAVUZU Bu UPS özellikle bilgisayarlar için tasarlanmıştır. Sınırlı çalışma alanlarında kullanılabilmesi için hafif ve küçük şekilde tasarlanmıştır.

Detaylı

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr.

Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çel ka Çelik Kapõ Kullanõm ve Bakõm Kõlavuzu Sevgili Müşterilerimiz Çelik kapõ almanõn altõnda yatan sebep insanlarõn güvenlik ihtiyacõdõr. Çalka kapõlarõ ile, kendinizi güvende hissedersiniz. Çünkü, Çalka,

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir.

* Basõlõ Başlangõç Kõlavuzu notebook bilgisayarõ tanõtõr ve temel işlevleri gösterir. Ayrõca, sorun giderme bilgilerini de içerir. 11 Mart 2002 Bu dosyada aşağõdaki konulara ilişkin en güncel bilgiler yer almaktadõr: HP notebook bilgisayar ve Windows hakkõndaki Bilgi Kaynaklarõ Önlemler Kablosuz Yerel Ağõ Kullanma Grafik Yoğunluklu

Detaylı

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR

ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri. Sistem El Kitabõ 05/2003 11211385 / TR ECOFAST Uyumlu Tahrik Sistemleri Baskõ 0/00 Sistem El Kitabõ 8 / TR S E W-E URODRIV E İçindekiler Önemli uyarõlar... Sistem Açõklamasõ... Teknik Bilgiler ve Boyut Çizimleri... 9. ECOFAST uyumlu AC motorlar

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

UNIQUE Serisi Yüksek Frekans OnLine UPS

UNIQUE Serisi Yüksek Frekans OnLine UPS UNIQUE Serisi Yüksek Frekans OnLine UPS - kva ( faz giriş / faz çıkış) Medikal Telekom LAN e-ticaret Endüstriyel Server Yazar kasa Trafik Güvenlik Ürün Bilgisi Model : --kva Nominal gerilim : 0/0/0/40

Detaylı