TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI"

Transkript

1 TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Ýstanbul doðumludur senesinde, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek serbest avukatlýða baþlayan Balkýr, 1985 yýlýnda "Devletin Kurumlaþma Yoluyla Ekonomiye Müdahalesi" isimli master teziyle yüksek lisansýný, 1989 yýlýnda "Özelleþtirmeye Kuramsal Bir Yaklaþým ve Türkiye'de Özelleþtirme" konulu doktora teziyle doktorasýný tamamlamýþtýr yýlýnda çalýþma þartlarýnýn deðiþtirilmesi isimli tezle doçent olmuþtur yýlýnda Kocaeli Üniversitesi Hukuk fakültesinin kurucu öðretim üyeleri arasýnda yer alan ve ayný yýl Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyeliðine atanan Balkýr, tarihleri arasýnda dekan yardýmcýsý olarak görev yapmýþtýr. Halen Özel Hukuk Bölüm Baþkan Yardýmcýsý ve Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi olarak çalýþmaktadýr. GÝRÝÞ Türk ekonomisinde uygulanan cari faiz düzeni, enflasyon oraný ve bu orandaki dalgalanmalar; herkesi zor duruma düþürmüþ ve bu karmaþadan iþçi alacaklarý da etkilenmiþtir. Bu baðlamda, iþ hukukumuzda; büyük oranda faiz sorunlarý gündeme gelmeye baþlamýþtýr. Ýþçi alacaklarýnýn, enflasyonist ortamlarda korunmasý gereði çok açýktýr. Yürürlükteki faiz oranlarýnýn yetersizliði, iþçilerin hak ettikleri alacaklarý zamanýnda alamamalarý, Türk Ýþ Hukukunda gecikme faizinin önemini arttýrmýþ ve bu konuda faizle ilgili yasal düzenlemeler yapýlmasýna neden olmuþtur. Türk Ýþ hukukunda, iþçi alacaklarýna uygulanan gecikme faizlerinde yasal faizin uygulandýðý ihbar tazminatýnda pek fazla sorun çýkmamakta, gecikme faizinde yaþanan sorunlar, aðýrlýklý olarak kýdem tazminatýnýn düzenleme þeklinden kaynaklanan farklýlýklar yüzünden ortaya çýkmaktadýr. Ýþçi alacaklarýnýn zamanýnda ve gereði gibi ödenmesi halinde sorun yaþanmazken, ödeme de gecikilmesi durumunda; alacaða, gecikilen süre için hangi gecikme faizinin uygulanacaðý sorusu gündeme gelmektedir. Böyle bir durumda; BK.103/1. maddesindeki temerrüt faizi mi? yoksa Ýþ K. 14/11. maddesinde belirlenen mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizinin mi uygulanacaðý ve iþçi alacaklarýnýn toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanmasý halinde, Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu nun 61/1. maddesindeki; bankalara uygulanan en yüksek iþletme kredisi faizinin mi uygulanacaðý sorularýy- 3

2 la karþýlaþýlmaktadýr. Uygulama da; üstelik bu faizlerin, en yüksek faiz oranýnýn hangi dönemler için öngörülen faiz oranýna denk geleceðinin hesaplanmasý ve bu hesapta hangi faiz kriterine göre ve hangi bankalardan alýnan oranlara göre, tespit edilmesi gerektiði gibi sorular, baþlýca tartýþmalarý yaratmaktadýr. Faiz oranlarýyla ilgili, bir baþka tartýþma konusu, gecikme faizleri düzenlenmeyen; Deniz Ýþ ve Basýn Ýþ Kanunlarýna, hangi kanunlarýn ve hangi faiz türlerinin uygulanacaðý noktasýnda yaþanmaktadýr. Çalýþmamýzda; özellikle bu konular üzerinde durularak, Ýþ kanunu 14/11. maddesindeki kýdem tazminatýnýn ödenmesindeki gecikme faiziyle, 2822 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanununun 61/1. maddesi hükmüne dayanan, gecikme faizleri ele alýnacak; bu çerçevede, gecikme faizlerinde mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizi kriteriyle, bankalarca uygulanan en yüksek iþletme kredisi faizi baþta olmak üzere; kýdem tazminatýnýn ödenmesinde gecikilmesi halinde, gündeme gelen gecikme faizleri ve faizin ödenmesinde yaþanýlan sorunlar üzerinde durularak, faizin baþlangýç aný ya da hangi faiz oraný ve bunlarýn nasýl hesaplanmasý gerektiði gibi sorulara cevap aranacaktýr. Türk Ýþ Hukukunda gecikme faizindeki uygulama sorunlarýný araþtýrdýðýmýz, bu çalýþmada; öncelikle büyük bir hareketlilik ve karmaþa yaþanan, Türk Hukukundaki faiz kurumunun; Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve 3095 sayýlý Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine iliþkin Kanunu çerçevesindeki konumu ortaya konmaya çalýþýlarak, Ýþ Hukukunda gecikme faiziyle; bu anlamda farklýlýk ve özellik arz etmesi nedeniyle, kýdem tazminatýnda uygulanan gecikme faizleri, 1475 sayýlý Ýþ Kanunu ve 2822 sayýlý kanundaki düzenlemeler, göz önüne alýnarak araþtýrýlmýþ, çalýþmanýn ikinci bölümünde ise; gecikme faiziyle ilgili olarak, yaþanan uygulama sorunlarý ele alýnmýþtýr. I. TÜRK HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ. Para borcunun, ifasýyla ilgili; en önemli sorunlardan biri, faizdir. Faiz, para olarak borçlanýlan bir sermayenin geliridir. Bir para borcu varsa, bu borç zamana baðlý olarak faiz doðurur. Para; sadece ödeme aracý olmayýp, ayný zamanda bir deðer olarak yatýrým aracý olmasýyla; sermaye biriktirmeye yaradýðýna göre, paranýn kullanýlmasýnýn da bir bedeli olacaðý doðal olup; iþte faiz, paranýn bu kullanýmýnýn karþýlýðýdýr 1. Faiz 2 bir para alacaðýnýn vadeye baðlanmasý ya da ödenmesindeki gecikme nedeniyle; bir oran dahilinde olmak üzere, alacaklýya verilmesi gereken para miktarýdýr 3. Gerçekten faiz, ödünç sözleþmesinin getirdiði istisnalar dýþýnda; para borçlarýndan doðan, asýl alacaða baðlý, zamana göre iþleyen, oraný kanun ya da taraflarca belirlenebilen, kusur ve zararýn ispatýna gerek olmadan dava ve tahsil edilebilen, asgari özel bir tazminattýr 4. Anayasa Mahkemesi tarafýndan da faiz kavramý, benzer þekilde tanýmlanarak tarif edilmiþtir 5. Faiz Kavramýnýn, daima bir para borcuna dayanmasý, mevcudiyeti için; daima eski bir borcun mevcudiyetinin þart olmasý nedeniyle, daima ana borçla birlikte ve zamana baðlý olarak meydana gelme gibi; üç önemli ayýrýcý özelliði vardýr 6. Bu ayýrýcý özelliklerden de anlaþýldýðý gibi, faiz borcunun kay- 4

3 naklarý; ya bir hukuki iþlemden ya da kanundan doðar ki, borcu doðuran hukuki iþlem; herhangi bir akit veya vasiyet gibi tek taraflý hukuki bir iþlem bile olabilir 7. Türk Hukukumuzda, son zamanlara kadar faizle ilgili düzenlemeler; öncelikle Osmanlýlar zamanýndan kalan, Murabaha nizamnamesi ile yürütülmüþtür Murabaha Nizamnamesi; tarihinde yürürlüðe giren 3095 Sayýlý Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine Ýliþkin Kanun'a kadar, hukuk hayatýmýzda etkin bir rol oynamýþ ve bu tarihe kadar adi iþlerde faiz oranlarý bakýmýndan yürürlükte kalmýþ ve 3095 sayýlý faiz kanunu yürürlüðü girene kadar; adi iþlerde Murabaha Nizamnamesi, ticari iþlerdeki faiz hesabýnda ise tarihli Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmýþtýr. Türk Hukuk Tarihinde, faizle ilgili uygulama sorunlarý; 3095 sayýlý faiz yasasýnýn çýkarýlmasýyla bir ölçüde durulmuþ olsa da; bu yasanýn öðreti ve uygulamalarda en fazla tartýþýlan ilk iki maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafýndan oybirliðiyle iptal edilmesi nedeniyle 8, faiz sorunlarý artarak devam edecek gibi görünmektedir. 1. Borçlar Kanununda Gecikme Faizi. Borçlar hukukunda, faizle ilgili genel düzenlemeler; Borçlar Kanununun 72, , 113, maddelerinde yer almýþtýr. Bu maddeleri incelersek, Borçlar Kanununda genel düzenleme niteliðindeki faiz hükümlerinin; 72. madde de, Temerrüt faizinin ve ana para faizlerinin de 307/308. maddelerde düzenlendiði görülmektedir. Borçlar Kanununun, 72. maddesindeki hükme göre 9, bir kimsenin faiz vermesinin zorunlu olduðu durumlarda; faiz oranýnýn sözleþme, kanun veya örf ve adet ile belirli olmamasý halinde uygulanacak faiz oraný yýllýk %5 olarak tespit edilmiþken; bu oran, halen 3095 sayýlý Faiz Kanunu nun 1. maddesinin verdiði yetki çerçevesinde; tarihinden itibaren, %50 olarak uygulanmaktadýr. Bakanlar Kurulu gerekli þartlarýn varlýðý halinde yýllýk yasal faiz oranýnýn tarihinden itibaren %60 'a çýkarýlmasýna karar vermiþtir 10. Temerrüt faizinde ise; para borçlarýnda, borçlunun temerrüdüne baðlanmýþ bir sonuç olarak ortaya çýkmakta, faizin uygulanmaya baþlayacaðý zamaný ve bazý özel düzenlemeleri belirlemektedir. BK. 103/1. maddesi hükmü de, temerrüt faiz oranýný belirleyerek, aksine mukavele yapýlmasýný reddetmiþtir. Maddenin ikinci fýkrasýnda, doðrudan doðruya veya dönemsel banka komisyonu þeklinde, yasal oranýn üzerinde bir ana para faizi öngörülmüþse, temerrüt faizinin; ayný oran üzerinden, istenebileceði hükme baðlanarak, borçlunun; temerrüde düþmekte karlý duruma geçmesi, önlenmek istenmiþtir. Ana para faizine iliþkin düzenlemeler, ödünç sözleþmesi çerçevesinde; BK. 307 ve 308. maddelerinde düzenlenmiþ olup, bu hükümlerde de, Kanun Koyucu; faiz oranýnýn tespiti bakýmýndan, Borçlar Kanunu nun, 72. maddesine benzer bir süreç izlemiþtir. 2. Ticaret Kanununda Gecikme Faizi. Faiz Kurumu; Ticaret Kanunu nun 8, 9 ve maddelerinde, ticari iþler için, ayrýca düzenlenmiþ olup, bu düzenlemelerde; gerek ana para, gerekse 5

4 temerrüt faizinin serbestçe düzenlenebileceði, hüküm altýna alýnmýþtýr 11. Faizin iþlemeye baþlayacaðý zaman ise, TK. 10. Maddesinde; "Aksine mukavele yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa, ihtar gününden itibaren iþlemeye baþlar" diyerek, faizin baþlangýç tarihi, vadeye; vade yoksa, ihtar tarihine baðlanmýþ ve böylece faizin baþlangýcý açýsýndan farklý bir tarih kararlaþtýrýlabileceði kabul edilmiþtir Sayýlý Faiz Kanunu. Genel olarak faiz; Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Murabaha Nizamnamesinde kurala baðlanmýþken, enflasyon oranlarýnýn yükselmesi nedeniyle; tarihinde, 3095 sayýlý Kanun ile yeniden düzenlenmiþtir 12. Kanun Koyucu, 3095 sayýlý faiz kanunu ile faizi, enflasyona karþý bir araç olarak kullanmak istemiþse de zamanýnda yükseltilmeyen faiz oranlarý nedeniyle bunda baþarýya ulaþamamýþtýr. Gerçekten bu kanunda yapýlan deðiþiklikle %30 olarak belirlenen sabit oran tam 13 yýl sonra %50 ya çýkarýlmýþ olduðundan kanun; bu anlamdaki amaca hizmet edememiþtir sayýlý Faiz Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununda olduðu gibi; ana para ve temerrüt faizi ayýrýmýný vurgulayarak, faiz oranlarýn yükseltmiþ; Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununda yer alan faiz oranlarýna iliþkin hükümlerin, uygulanma olanaðýný ortadan kaldýrmýþtýr. Yasanýn 1. Maddesi ile, faiz oranlarý "Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarý sözleþme ile tespit edilmemiþse, faiz ödemesi; senelik %30 oranýnda yapýlýr. Bakanlar Kurulu, ekonomik þartlarý dikkate alarak, bu oranýn yüzde seksenine kadar arttýrma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulunun bu kararý, kararýn alýnmasýný izleyen takvim yýlý baþýndan itibaren uygulanýr" hükmü ile, öncelikle yýllýk %30'a yükseltilmiþtir. Yasanýn çýkmasýndan tam 13 yýl sonra, Bakanlar Kurulu kararý ile, yasal faiz ve Temerrüt faizi oraný, tarihinde, tarihinden baþlamak üzere % 50' ye çýkarýlmýþ olup 14, bu oranlar gerekli koþullarýn varlýðý halinde, tarihinden itibaren % 60 olarak uygulanacaktýr sayýlý Kanunun geçici maddesine göre; "Bu kanunun yürürlüðünden önceki iliþkilerden doðan faiz alacaklarý hakkýnda da yürürlük tarihinden itibaren bu kanun hükümleri uygulanýr" hükmü getirilmiþtir. Yargýtay'da birçok kararýnda, ayný þekilde karar vermiþtir sayýlý Faiz Kanununun, anýlan geçici maddesinde; ayrýca, "Ancak alacaklý ve borçlunun anlaþmalarý ile bir ödeme planýna baðlanan alacaðýn faizleri hakkýnda, anlaþma tarihindeki hükümleri uygulanýr. Þu kadar ki, borçlu ödeme planýna uymadýðý takdirde alacaklý ödeme planý ile baðlý kalmaksýzýn, bu kanun hükümlerine göre alacaðýný tahsil eder." hükmü getirilmiþtir sayýlý Faiz Kanununda, ticari temerrüt faizi; týpký Ticaret Kanununda olduðu gibi, farklý ve ek bir düzenlemeye tabi tutularak, ödeme yerinde ve ödeme zamanýndaki banka iskontosu yukarýda açýklanan orandan fazla ise, arada sözleþme olmasa bile; ticari iþlerde, temerrüt faizi; T.C. Merkez Bankasýnýn kýsa vadeli krediler için, öngördüðü reeskont faiz oraný istenebilecektir 17. 6

5 3095 sayýlý Faiz Kanununa genel hatlarýyla bakacak olursak; bu kanunla Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun faize iliþkin hükümlerinde önemli deðiþiklikler yapýldýðýný söyleyebilir ve bu deðiþiklikleri, kýsaca þöyle özetleyebiliriz Ticari iþlemlerde, faiz oranlarýný; taraflar, serbestçe tayin edebilirler. Oran tayin edilmemiþse, bu oran %30 dur. Temerrüt faizi ise, T.C. Merkez Bankasýnýn kýsa vadeli krediler için uyguladýðý reeskont faizi oranýna göre belli olur. 2. Adi iþlemlerde de; taraflarýn, faiz oranýný serbestçe kararlaþtýrmalarý mümkündür. Bu konuda daha önce belli sýnýrlar koyarak, faizi sýnýrlayan pozitif hükümlerin yer aldýðý 22 Mart 1303 tarihli eski bir nizamname olan Murabaha nizamnamesi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr sayýlý Faiz Kanunu hakkýnda söyleyebileceðimiz en önemli noktalardan biri de; yasanýn, 1 ve 2. maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafýndan, Anayasaya aykýrý bulunarak iptal edilmesi olmuþtur. Anayasa Mahkemesi vermiþ olduðu kararla, ilgili olarak; "Enflasyon ve buna baðlý olarak oluþan döviz kuru, mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvili faiz oranlarýnýn sabit yasal ve temerrüt faiz oranlarýnýn çok üstünde gerçekleþmesi; borçlunun yararlanmasý, alacaklýnýn zarara uðramasý sonucunu doðurmuþtur. Bu nedenle borçlu, süresinde borcunu ödememekte, yargý yoluna baþvurulduðunda da yargý sürecini uzatma gayreti gösterilmekte, böylece yargý mercilerindeki dava ve takipler çoðalmakta, yargýya güven azalmakta, kendiliðinden hak almak düþüncesi yaygýnlaþarak, kamu düzeni bozulmakta; kiþi ve toplum güvenliði sarsýlmaktadýr. Ýtiraz konusu kurallarýn borçlu yararýna, alacaklý zararýna sonuçlar doðurmasý, ekonomik ve sosyal yaþamý olumsuz yönde etkilediði gibi hukuk devleti ilkesini de zedelemektedir. Açýklanan nedenlerle, yasanýn incelenen kurallarý; Anayasanýn 2 ve 5. maddelerine aykýrýdýr." þeklindeki kararla iptal etmiþtir 19. Anayasa Mahkemesi, kararýnda; bu iptal kararýnýn, 6 ay sonra yürürlüðü gireceðini söylemiþ olmasýna ve bu çoktan sona ermesine raðmen, henüz bu konuda yeni bir düzenleme yapýlmadýðýndan; ortaya, faiz oranlarý bakýmýndan bir boþluk çýkmýþtýr. Bu boþluðun, Kanun Koyucu tarafýndan, bir an önce doldurulmasý gerekmektedir. Yapýlacak bu düzenleme esnasýnda, iptal kararý bir fýrsat olarak deðerlendirilmeli; 3095 sayýlý Faiz Kanununun 5/2. madde hükmü ilga edilerek, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki sisteme geri dönülmelidir sayýlý Faiz Kanunuyla ilgili, son olarak; tarihinde T.C. Merkez Bankasý tarafýndan çýkarýlan teblið ile kýsa vadeli kredi iþlemleri için uygulanan reeskont oranýnýn % 60, avans iþlemlerinde uygulanan faiz oranýnýn ise % 70 olarak, tespit edildiðini söylemeliyiz 21. II. TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ. Türk Ýþ Hukukunda gecikme faizi sadece 1475 sayýlý Ýþ Kanunu nda ve 2822 sayýlý Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu nda düzenlenmiþtir Sayýlý Ýþ Kanununda Gecikme Faizi. Ýþçi alacaklarýnda ve ihbar tazminatýna uygulanan yasal faizle ilgili olarak çok fazla bir sorun yaþanmamasýna rað- 7

6 men, kýdem tazminatýnda gecikme faizinin oraný ve bu oranýn hesaplanmasý, büyük sorunlar yaratmaktadýr. Gerçekten kýdem tazminatý, kanunen belirlendiði þekillerde, iþçinin düzgün çalýþmasý sonucunda, iþverence kendisine ödenen bir mükafat ve bir para alacaðý olup 22, zamanýnda ödenmemiþ olmasý halinde; gecikme süreleri için, gecikme faizi tahakkuk etmektedir. Kýdem tazminatýnýn zamanýnda ödenmemesi üzerine, gecikme süresi içinde ödenmeyen süre için; mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesi zorunlu olup 23, kýdem tazminatýyla ilgili olarak uygulamada ortaya çýkan sorunlarý gidermek amacýyla; tarih ve 2869 sayýlý Kanunun 3. maddesi ile, Ýþ Kanunu nun 14. maddesine "Kýdem tazminatýnýn zamanýnda ödenmemesi sebebiyle açýlacak davanýn sonunda, hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine karar verir " þeklinde bir hüküm ilave edilerek, iþçinin gecikme faizi hakkýnýn mahfuz olduðu belirtilmiþtir. Kýdem tazminatýyla ilgili, yasadaki bu düzenleme ile; Ýþ Kanunu kapsamýndaki kýdem tazminatýna ait gecikme faizi; genel temerrüt faizi oran ve esaslarýndan ayrýlmýþtýr. Yasa, kýdem tazminatýna getirdiði özel bir hükümle, mevduata uygulanan en yüksek faiz kriterini getirmiþtir. Kýdem tazminatýnda, artýk genel olarak para alacaklarýnýn ödenmesindeki faizi düzenleyen, Borçlar Kanunu ve 3095 sayýlý faiz kanunun hükümleri uygulanmayarak, Ýþ K. 14/11. maddesindeki en yüksek mevduat faizi uygulanacaktýr. Ýþ Kanunu muzda, ihbar tazminatý için; böyle bir düzenlemeye gidilmediðinden ihbar tazminatý alacaklarý için, Ýþ K. 14/11. maddesindeki en yüksek mevduat faizi uygulanamayacaktýr. Gerçekten ihbar tazminatý için, yasalarda ayrýca gecikme zammý öngörülmediðinden; bu hakkýn genel hükümler çerçevesinde deðerlendirilmesi ve böylece ihbar tazminatýna yasal faizin uygulanmasý gerekmektedir Sayýlý Yasada Gecikme Faizi. Ýþ Hukukumuzda, 2822 sayýlý TSGLK da toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanan iþçi alacaklarýnýn; gecikmeye uðramadan bir an önce ödenmesi ve böylece çalýþma barýþýnýn saðlanmasý için; gecikme faizinin özel olarak düzenlendiði görülmektedir sayýlý TSGLK. 61/1. maddesinde, "Toplu iþ sözleþmesine dayanan eda davalarýnda, ifaya mahkum edilen taraf, temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek iþletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye mahkum edilir." hükmü getirilmiþ ve böylece iþçi alacaklarýna daha yüksek bir faiz uygulanmasý imkaný doðmuþtur. Madde de, iþçi alacaklarýnýn toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanmasý halinde, ifaya mahkum olan tarafýn temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek iþletme kredi faizi ödeyeceði hüküm altýna almýþtýr. Maddede düzenlenen özel yüksek faiz yaptýrýmý, Toplu iþ sözleþmesinden doðan ödeme yükümlülüðünü yerine getirmekte ihmal gösteren iþverenleri caydýrmak maksadýyla sevk edilmiþtir 25. Gerçekten bu hükmün; uygulama da genel kanuni faizin düþüklüðünden yararlanarak, yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçýnanlara karþý bir önlem 8

7 olarak getirildiði çok açýktýr. Kanundaki yüksek faize iliþkin hüküm, sadece toplu iþ sözleþmesine dayanan eda davalarý için öngörülmüþtür 26. Bir ödeme hükmü, toplu iþ sözleþmesinde yer alsa bile; kaynaðý, yasadan doðuyor ise; gecikme halinde en yüksek iþletme kredisi faizi deðil, yasal temerrüt faizi uygulanacaktýr 27. Yargýtay'ca da görülen bir davada, bu nokta önemle vurgulanmýþ; toplu iþ sözleþmesine dayanan ve dayanmayan alacak kýsýmlarýnýn ayrýlarak, toplu iþ sözleþmesine dayanmayan alacak kýsmý için; yasal % 30 faize hükmedilmesi gerektiði sonucuna varýlmýþtýr 28. Ayný ayýrýma yer verilen baþka bir kararda, toplu iþ sözleþmesinde öngörülen ikramiye talebinin iþletme kredisi faizine, 6772 sayýlý kanundan doðan ilave tediye talebinin ise, yasal faize tabi olacaðý açýklanmýþtýr 29. Yargýtay bir baþka uyuþmazlýkta ise 30 ; yýllýk ücretli izin alacaðý için, toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanan fark alacaða 2822 sayýlý yasanýn 61.maddesinin uygulanmasý gerekirse de; hiç kullandýrýlmamýþ izin alacaklarý için, yasal temerrüt faizi uygulanmasý gerektiðine hükmetmiþtir ki; karar bu biçimiyle çok tartýþýlabilir niteliktedir 31. Kýdem tazminatýnýn toplu iþ sözleþmesi ile belirlenmesi halinde; 2822 sayýlý yasanýn, 61/1. madde hükmü uygulanacaktýr. Ayný þekilde; ihbar tazminatýnýn toplu iþ sözleþmesinden doðan haklarý içinde, bu hüküm; uygulanma olanaðý bulacaktýr. Yargýtay görüþleri de; ihbar tazminatýnda, fark alacaðýnýn toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanmasý halinde, 61/1.madde de öngörülen, en yüksek iþletme kredi faizi yürütüleceði yönündedir 32. III. GECÝKME FAÝZÝNDE UYGULAMA SORUNLARI. Ýþ Hukukunda; gecikme faizinde, farklý yasalarla yapýlan farklý düzenlemelerden kaynaklanan, bir çok uygulama sorunu yaþanmaktadýr. Hukuksal tartýþmalarýn çok ötesinde uygulama da yaþanan bir baþka sorun da, ülkemizde uygulanan ekonomik istikrar politikalarý nedeniyle yasal faiz %50 iken, mevduata uygulanan en yüksek mevduat faizinin þu günlerde yaklaþýk brüt % 45 olmasýyla yaþanmakta olup, bu uygulama iþçi alacaklarý açýsýndan aleyhe bir durum yaratarak, maðduriyete yol açmaktadýr. 1. Gecikme Faizinin baþlangýcýnýn tespiti. Kýdem tazminatýnýn ödenmesi gereken anýn tespitinde sorunlar yaþanmakta olup, bu noktada; kýdem tazminatýnda gecikme faizine hangi andan itibaren hükmedilebileceði sorunu ortaya çýkmaktadýr. Tartýþmalar; kýdem tazminatýnýn akdin fesih anýnda mý doðduðuna, yoksa faize hükmedilmesi için, iþverenin temerrüde düþürülmesi gerekip gerekmediðinde ya da kýdem tazminatýnýn gecikme faizinin dava tarihinden veya icraya konuluþ tarihinden itibaren mi iþlemeye baþlamasý gerekeceði konusunda yaþanmaktadýr. Borçlar hukukunda, gecikme faizinin baþlangýç aný; gecikmeyle verilen zararýn doðduðu an olarak belirlenmiþtir 33. Ýþ Hukukunda ise kýdem tazminatýna faiz uygulanabilmesi; alacaðýn muaccel hale gelmiþ olmasýna; kýdem tazminatýnýn, Ýþ K. 14/11. maddesi gereðince doðmuþ ve talep edilebilir olmasýna ve borçlu tarafýndan zamanýnda ödenmemiþ olmasýna baðlýdýr. 9

8 Kýdem tazminatý; kanundan doðan bir para alacaðý olup, bu para alacaðýnýn ödenmesi gereken zaman; hizmet akdinin sona erdiði zaman olarak tespit edilmiþtir. Kýdem tazminatý, kanunda öngörülen þartlarýn gerçekleþmesi ile, talep edilebilir bir alacak niteliðini kazanýr. Kýdem tazminatý talep hakkýnýn doðmasý ve miktarý; iþ sözleþmesinin sona erdiði zaman belli olacaðýndan; kýdem tazminatýnýn, hizmet sözleþmesinin fesihle sona ermesi hallerinde; fesih iþleminin kesinleþtiði tarihte veya iþçinin ölümü halinde, ölüm tarihinde muaccel olur 34. Ýþ K. 26. maddesinde, genel olarak tazminat borçlarýnýn bir ihtara gerek olmaksýzýn, doðduklarý anda; muacceliyet kazanmalarý esasýna uygun olarak, "hizmet akitlerinin sona ermesinde iþçinin ücreti ile sözleþme ve kanundan doðan para ve para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi" hükmü getirilmiþtir. Anýlan bu madde hükmüne göre; kýdem tazminatýnýn, kanundan doðan bir alacak olmasý nedeniyle, hizmet akdinin sona erme tarihinden itibaren muaccel hale geldiði ve bu andan itibaren gecikme faizinin iþlemeye baþlayacaðýnýn kanunen tespit edildiði çok kesin olarak ortadadýr. Kýdem tazminatý alacaðý; doðduðu anda, muaccel olur ve taraflar arasýnda ayrýca bir ifa zamaný kararlaþtýrýlmamýþsa, herhangi bir ihtara lüzum kalmaksýzýn borçlu mütemerrid duruma düþer ve gecikme faizi hakký doðar 35. Bu konudaki tartýþmalara; Hukuk genel Kurulunda, verilmiþ olan çok yeni bir kararla, yön gösterilmiþ olmaktadýr. Kurulun vermiþ olduðu kararda; gecikme faizinin baþlangýcýný, hak ediþ aný olarak belirleyen yerel mahkeme kararýnýn; Yargýtay'ca dava tarihi olarak bozulmasýndan sonra, verilen direnme kararýnýn sonucunda; yerel mahkemenin "gecikme faizi, kýdem tazminatý hak ediþ tarihinden itibaren yürütülmelidir" þeklindeki, direnme kararýný; oybirliði ile onaylayarak, faizin baþlangýç anýyla ilgili tartýþmalara son noktayý koymuþ oldu Gecikme faizinin baþlangýç anýnýn tespitinde temerrüt. Ýþ Hukukunda alacaðýn doðum anýnýn açýkça ortada olmadýðý durumlarda, gecikme faizinin baþlangýç noktasýnýn tespiti için, karþý tarafa açýk bir haber verme ile iþverenin temerrüde düþürülmesi gerekmektedir. Yargýtay bir kararýnda, "Hüküm altýna alýnan izin alacaðý için davacý davalýyý dava tarihinden önce çektiði bir ihtarname ile Temerrüde düþürmüþtür. Bu itibarla ihtarnamenin davalý iþverene tebliði belirlenip o tarihten itibaren... yasal faizin yürütülmesi gerekir." biçiminde, görüþ bildirmiþtir 37. Ýþ Hukukumuzda, gecikme faizinin baþlangýcý için temerrüdün gerekli olduðu hallerden biri de ihbar tazminatýdýr. Ýhbar tazminatý için faiz Temerrüt tarihinden itibaren yürütülür 38. Ýhbar tazminatýnda dava tarihinden önce temerrüde düþüldüðünün belirlenememesi halinde bu tazminat için dava tarihinden itibaren yasal faize karar verilmesi gerekir. Bu konuda kýdem tazminatýnda olduðu gibi mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedilemez 39. Yargýtay'da verdiði çeþitli kararlara bu görüþe katýlmaktadýr 40. Kýdem tazminatýnda, gecikme faizinin baþlangýç anýnýn; kanunen, hizmet sözleþmesinin sona erme tarihi olduðu 10

9 açýk olmasýna raðmen, bazý hallerde hizmet sözleþmesinin sona erme tarihi çok açýk olmayabilir. Veya yine kanundan doðan bazý haklarýn kullanýlabilmesi için, karþý tarafa ihtar gerekebilir. Bu durumlarda kýdem tazminatýnýn doðma ve gecikme faizinin baþlama aný; ihtarýn, karþý tarafa varma zamanýdýr. Kýdem tazminatý doðmuþ olmasýna raðmen, ayný þekilde gecikme faizinin de daha sonraki bir tarihten ya da temerrüt tarihinden itibaren baþlayacaðý haller olabilir. Kýdem tazminatýnda gecikme faizinin iþleyebilmesi için temerrüdün gerekli olduðu baþlýca haller; emeklilik nedeniyle hizmet akdine son verilmesi ve iþçinin tutuklanmasý halleridir. A. Emeklilik amacýyla, hizmet sözleþmesinin feshinde; Kuruma yazýlan yazýnýn iþverene verilmesiyle, kýdem tazminatý hakký doðacaktýr tarihli 4447 sayýlý yasa deðiþikliðinin 14. maddeye yaptýðý ekten sonra bile; herhalde, emeklilik hakkýnýn kazanýldýðýna dair, bir kurum belgesinin; iþverene verilmesi gerekmektedir. Nitekim Yargýtay vermiþ olduðu bir kararda, iþverenin kýdem tazminatý ödeme yükümlülüðünün, fesihten itibaren geriye gitmemek kaydýyla; bu belgenin kendisine verildiði tarihten itibaren baþlayacaðýný belirterek; faiz ödeme yükümlülüðünün, belgenin verildiði tarihten itibaren doðacaðýnýn altýný çizmiþtir Sayýlý Kanunla, Ýþ Kanunu nun 14/5 maddesine yapýlan bir ekle; artýk emekli olmaya hak kazanan iþçiye kýdem tazmýnatý ödenmesi için SSK'ya emeklilik baþvurusu gerekli olmayýp, sadece iþçinin emeklilik aylýðý baðlanmasýna yetecek kadar çalýþmýþ olmasý ve emeklilik için gereken SSK prim ödeme gün sayýsýný doldurmuþ olmasý halinde, kendi istekleriyle iþten ayrýlmayý isteyen iþçilere kýdem tazminatý ödeneceði, hükmü getirilmiþtir 42. B. Ýþçinin tutuklanmasý halinde; bu durumda, Yargýtay kararlarýna göre; iþçinin kýdem tazminatý hakký doðduðuna göre, iþyeri ile ilgili olmayan bir iþten tutuklanan iþçinin sözleþmesinin feshinde; faiz baþlangýcý olarak, genel temerrüt tarihi yani davanýn açýldýðý tarih esas alýnacaktýr En Yüksek Mevduat Faizi Oranýnýn Tespiti. Ýþ Kanununun 14/11. maddesinde kýdem tazminatýna, mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacaðý hükmü getirilmiþtir. Anýlan hüküm uygulamada büyük güçlük çýkartmakta, mevduata uygulanacak en yüksek faiz beyanýnýn ne þekilde deðerlendirileceði tartýþma yaratmaktadýr. Ýþ Kanunu 14/11. madde hükmünde; gecikme faizini, devlet bankasý/özel banka ayýrýmý yapmaksýzýn genel bir þekilde düzenlemiþtir. Bu düzenleme ile, hükmün yerine getiriliþ gayesi de dikkate alýnmak suretiyle; mevduata bankalarca uygulanacak en yüksek faizin hesaplanarak, kýdem tazminatýna bu faizin uygulanmasý gerekmektedir 44. Bu noktada; karþýmýza faiz oranlarýyla ilgili olarak, iki temel soru çýkmaktadýr; 1. Mevduata uygulanan en yüksek faiz oraný, hangi ana göre hesap edilecektir? 2. En yüksek banka mevduat faizi oraný; hangi dönemlere göre, tespit edilecektir? Yargýtay; mevduata uygulanan faizin hangi andaki faiz olduðu sorusuna; kýdem tazminatýnýn ödenmesi gereken ilk an cevabýný vermekte ve oranlarla ilgili kanunun yaptýðý bu tanýmýn; yýllýk 11

10 en yüksek mevduat faizini deyimlediðini ve bu nedenle, bu oranýn yýllýk faiz oraný olduðunu kabul etmektedir 45. Böylece, yýl içinde mevduat oranlarýyla ilgili deðiþiklikler, gecikme faizi oranýný etkilemeyecektir Yargýtay bu konuda verdiði bir baþka kararýnda da,"...fesih tarihindeki, I yýllýk mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi, gecikme süresi; bir yýlý aþtýðý takdirde, 2. Yýlýn baþlangýç tarihindeki mevduata uygulanan en yüksek faizin esas alýnmasý, yýl içinde artan ve eksilen oranlara göre faiz yürütülmemesi ve faiz oranlarýnýn da gösterilmemesi gerekir..."þeklinde hüküm vermiþtir 46. Yargýtay'ýn faiz oranlarýyla ilgili olarak; Kýdem tazminatýnýn faizi birkaç yýl sonra talep edilmiþse, akdin fesih tarihi esas alýnarak; faiz oranýnýn belirlenmesini ve bu oran üzerinden ilk l. yýllýk faizin hesaplanarak, sonraki yýllar içinde her yýlbaþý faiz oranýnýn yeniden belirlenmesini hüküm altýna aldýðý görülmektedir 47. Gerçekten, Yargýtay; mevduata uygulanan en yüksek faiz hesabýnda faiz miktarýnýn yýllýk dönemler itibariyle göz önünde bulundurulmasý gerektiðini kabul etmiþtir 48. Bu kabul, BK. md.103 ve 3095 sayýlý Faiz kanununun 1, 2 ve 4. maddelerince de desteklenmektedir 49. Yargýtay, bir baþka kararýnda da; "Üç yýllýk kýdem tazminatýna uygulanacak faiz oranýnýn belirlenmesinde izlenecek yöntem, her yýlýn baþýndaki oranlarýn esas alýnmasý ve sonuçta bu oranlarýn toplanmasý þeklindedir." diyerek, faiz oranýnýn belirlenmesi yöntemini göstermiþtir 50. Uygulamada; ihtilaf konusu dönemlerin, en yüksek yýllýk faiz oranýnýn, somut olarak ne olmasý gerektiðinin tespiti için; T.C. Merkez Bankasýna sorulmakta, gelecek cevaba göre, faiz oranlarýnýn saptanmasý yoluna gidilmektedir. Nitekim Yargýtay'da vermiþ olduðu kararlarda "Kýdem tazminatýna uygulanacak en yüksek mevduat faizi oranýnýn T.C. Merkez Bankasýna sorularak, gecikme faizinin hesaplanmasý gerekir " þeklinde hüküm kurarak, bu yöntemi iþaret etmiþtir 51. Yargýtay, bir baþka kararýnda; bu yöntemi çok daha ayrýntýlý bir þekilde tarif ederek, " Ýkramiye alacaðý, toplu iþ sözleþmesinden kaynaklandýðýndan bu alacak için bankalarca uygulanan en yüksek iþletme kredisi faizi yürütülür. Bu alacak yönünden, geçmiþ günler faizi istendiðinden, geçirilen süreye göre hesaplama; birer yýllýk dönemler itibariyle yapýlmalýdýr. Bunun içinde somut olayda, tarihinde ikramiye ödenmediðine göre; bu tarihteki bir yýllýk süre için, en yüksek iþletme kredisi faizi belirlenecek, sonra ayný þekilde tarihinde, baþlayan ikinci yýllýk dönem içinde; ayný belirleme yoluna gidilmeli ve tarihinde de ayný iþlem yapýlmalý ve gecikilen ay ve gün sayýsýna göre en yüksek iþletme kredisi faizi üzerinden hesaplama yapýlmalýdýr. Ortalama hesap yöntemi, Dairemiz uygulamasýna aykýrýlýk oluþturur. Bunun için Merkez Bankasýnca, yýllýk süre için bankalarca uygulanan en yüksek faiz, tereddüde yer vermeyecek þekilde sorulmalý ve alýnacak cevaba göre; belirtilen dönemler faizleri tespit edilerek, toplam üzerinden hüküm kurulmalýdýr" þeklinde görüþ bildirmiþtir 52. Yargýtay kararlarý; ne kadar ayrýntýlý yöntemler verse de, en yüksek faiz oranýnýn tespiti; uygulama da sorun yaratmaya devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak Yargýtay'ýn farklý dairelerinin farklý yöntemler önerdikleri görülmektedir. 12

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Ýþverenin. Ýþ Kazasý. Ýle Ýlgili. Yükümlülükleri MAKALE YASAL DAYANAK

Ýþverenin. Ýþ Kazasý. Ýle Ýlgili. Yükümlülükleri MAKALE YASAL DAYANAK MAKALE Ýþverenin Ýþ Kazasý Ýle Ýlgili Yükümlülükleri Celal TOZAN SSK Genel Müdürlüðü Tahsisler Dairesi Eski Baþkaný YASAL DAYANAK Ýþveren, 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanununun 15 inci maddesinde "Ýþ

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK**

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK** DOSYA/DERLEME TÜRKÝYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN AN ÝÞÇÝLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana "bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist teoriye, özellikle

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı