MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti"

Transkript

1 U umm a uç vıaaaetık Bir Hân Sunan MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASÎ GAZETE SAYI TL 14 PAZAR 12 EYLÜL 1965 FİATI 15 MİL Dizilip Basüdığı Yer: BOZ KURT BASIMEVİ, 144 Girne Caddesi, Lefkoşa. Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdûrn: CEMAL TOGAN: - Mes ul Yan İşleri Müdürü: SADİ C TOGAN ürkieri Geri Köyterine Dönmiye Davet Eden [umiar Gerçek Yüzlerini Yeniden Gösterdüer [öyterini Görmiye Giden Piroyiti Bir!ar<-Kocay< Rumtar Linç Ediyordu ünya kamu oyuna karşı kalmakta olan Piroyi göçmenlerinden Ahmet Mehmet Kah niyetli görünmek gayesiy- 6bns Rumlarının sahte veci ve eşi Fatma Ahmet, geride bıraktıkları mallarını gör tatar! bir taraftan gücüyle devam ederken mek ve zeytinlerini toplamak T taraftan da Türktere üzere 9 Eylül günü yanlarında Barış Gücü asüerleri ol Monadık haksıztıklar ya ıakta ve içterindeki kinin dugu halde Piroyi köyüne git r!erj görülmektedir, mislerdir. Bu soydaşlartmız köye vardıkla**! zaman, evler de dahil olmak üzere Türkle- umradyosunun çarpık sispikeri Türkçe yaymla- ve Rum gazeteleri her re ait bütün malların sayfalarında sahte pro- Mda yaparak, Türklerin RMeri yere korkmadan gidebileceklerini yaz atadırlar. Hatta Makarios tımi, evlerine dönecek kgöçmenlere!., her türlü yapacağın! s!k sık etmektedir. Fakat gecen. gende bıraktıklar: malla görmek için eski köyleri Laen iki göçmen soydaşın Rumlar tarafından linç *nası bu propa tahrip edildiğini zeytin ve sair ağaç larin kesildiğini görmüşlerdir. Ahmet ve eşi, kendi tarlala rina giderek kurumaya yüz tutmuş bir zeytin ağacından bir okka kadar zeytin topladıktan sonra geri Piroyi köyü ne döndüklerinde Rumlar tarafından durdurulmuşlardır. Bu iki Türkün durdurulduğunu gören diğer Rumlar. Rurr kadınların: öne sürmüşler ve bu iki vatandaşımızı taş yağmuruna tutmuşlardır. Kövde faal jetlerin in ne ka- bulunan Rum polisleri ise. oiduğunu bir defa bu olavı durudurmak bir yana Rum kadınlarına yardımc! olmuşlardır. M S " ' ' Akmcılar köyünde (Devam! 2. sayfada) ATOM BOMBAS! İSTİYORLAR: Hindlstanda Sangh Par tisi üyesi kadınlar yaptıkları gösteride atom shahlanna sa hip olunmasını istemişlerdir, öte yandan Hlnt-PaMstan ' ** sınırında çatıma devam etmiştir. Rum Yönetiminin, Türk Kesimierinden Kaçan anan Kaçağı ve AMâkstz Kimseîeri Himayesine ması!ie Rum Kesimierı Birer M anastın'_h a!'"e Geldi Ah!âksız!ar a n ia r Rum Kesim ierini hayalinde b irer cennet olarak caniandıratı ve oralarda Mcak hir buçuk ay yaşıyabilen ve geri toplumu arasına dönen Zaım Osman Hayal ettiği cennetin cehennemden Fark! Olmadığını Söyle# Siaiı zaman za p im lerin e ka v a r d ı r, ismi Ah Piiritlpriü Ayşe olan bu i"- }3a " A. isimleri im r i onlar gelmektedir. yok bir suçu var ahlâkı nasıl- siyle Rum yönetimi bu ada lanmalan pahasına, bugün dır? Bu gibi sorular orüan let kaçaklarına yataklık et Rum yönetimi ipten, kazık ilgilendirmemekte, mezkuı* mekte ve hatta bu müenm tan kurtulmuş ve toplum şahısların Türk olmaları İeri sıkılmadan dünya ka lan arasında hiçbir haysi onların propaganda organ mu oyuna "Türk cehenneminden kaçan kahraman çağı kimseleri himaye et yetleri kalmıyan kanun ka lannı harekete getirmıye kâfidir. Türkler" olarak tanıtmak mekle, Rum kesimlerini Türk kesimlerinde suç gayretkeşliğini de göstermektedir. Rum propagan tın " haline getirmiştir. birer "Ahlâksızlar Manas işlemiş ve adaletten kaçmış ne kadar Türk varsa dacılann arasıra ellerine Bugün Türk toplumu bugün Rum kesimlerinde geçen bu fırsatlardan fayda (Devamı 2. sayfada) yaşamaktadırlar Dolayı U Thant' İhtimaHeri Revalplndi, Karaçi, Yeni Delhi, Londra, New-York : Hind Kuvvetleri Lahore böl gesinde evvelki gün uğradıkları ağır yenilgiden sonra, bütün cephede müdafaaya geç miglerdir. Merkez! Cephede Hint Kuvvetleri müteaddit de falar ümitsiz mukabil taarru za geçmişlerse de Pakistan Birlikleri tarafmdan püskürtülmüşlerdir. Bu bölg&ie çok şiddetli çarpışmaların devam ettiği bildirilmektedir. Pakis* tan Radyosu Vogah Bölgesin de de Pakistan kuvvetlerinin kazançlar elde ettiklerini ve düşmanı Hindistan toprakları na doğru kovalamakta olduğu nu bildirmiştir. PakistanlIlar kuzey cephesinde de Hind kuvvetlerini hududa kadar geri çekilmeye mecbur bırak tıklarını ve savaş esnasında Hind kuvvetlerine ağır zayiat verdirdiklerini açıklamışlar - dır. Güney cephede ise. Hind Kuvvetlerinin ilerlemesi durdurulmuş ve PakistanlIlar kontrolü ele almışlardır. PAKİSTAN UÇAKLARININ HAREKATI Pakistan Hava Kuvvetleri, Sıyankut bölgesindeki Hint üslerine taarruz etmişlerdir.. Bombardımandan sonra geri dönerlerken pilotlar üslerin alevler içinde olduğunu görmüşlerdir. Nodah bölgesinde ise Pakistan uçakları dört Hind tankı ile sair araçları tahrip etmişlerdir. Doğu Pakistanda jki Hind Değiştirme Birliği Yarm Akşam Kıbrıs'a Hareket Ediyor ANKARA: 44 subay, 29 assubay ve 257 erden kurulu Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Değiştirme Birliği 13 Eylül yarınki Pa zartesi günü akşamı "ONA RAN" gemisi ile İskenderun Limanı ndan Magusa'ya hare ket edecektir. Türkiye Dışiş ieri Bakanlığından verilen bilgiye göre. Değiştirme Bir liğimiz 14 Eylül Sah sabahı Mağusa Limanına varmış olacak ve değiştirme işlemi Birleşmiş Milletler Banş Gü cü kuvvetlerinin denetimi altında yapılacaktır. Sözcü, Değiştirme Birliğinin gidişi ile ügüi bütün hazırlıkların tamamlandığı söylemiştir. m Başan Çok Zay:f uçağı düşürülmüştür. HİNDLİLERIN İDDİALARI öte yandan Hint Hükümetinin bir sözcüsü, Hind Kuvvet 1erinin çarpışmalarda bir Pakistan Tuğ Generali ile bir Tümgenerali öldürdüklerini ve birçok tank tahrip ettiklerini iddia etmiştir. Bütün cep helerde şiddetli savaşın devam ettiğini belirten sözcü, Hind kuvvetlerinin yavaş yavaş ilerlediklerini iddia etmiş tir KOS1GİHTİN ÇAĞRISI Sovyet Başbakan! Aleksi Ko- 6igin'in ateşin kesilmesi için Hindistan ve Pakistan a yap - tığı bir müracaat dün açıklan mıştır. Kosigin, Pakistan Cum hurbaşkam Eyüp Han üe Hindistan Başbakanı Şastrıye gön derdiği ayni mealde mesajlar da savaşa derhal son verme terini,, tankları durdurmaları sı, toplan ise susturmalarını istemiştir. Sovyet Başbakanı ateşin kesilmesinden sonra ta rafların askerlerini 1949 Hazi ranınm Hindistan ve Pakistan m kabul ettiği ateş-kes hattı nın kendi taraflarına çekmele rinj tavsiye etmiş ve Sovyet ler Birliğinin bu konuda tavas sutta hulunmayahazir olduğu nu bildirmiştir. U THANT1N TEMASLAR! Ravalpindi'den Yeni Delhi ye gitmekte olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant dün Karaçi'ye uğra mış ve daha sonra Hindistan'a hareket etmiştir. Kara çi'den hareketinden önce ga zetecilere bir demeç veren Genel Sekreter U Thant, Hindistan ve Pakistan arasın la ki savaşı durdurmak için sarfettiği gayretlerin başan ya ulaşıp ulaşmamasınm. Yeni Delhi'de Hint liderleri! e yapacağı görüşmelere bağlı olduğunu söylemiştir. Karaçi'dek; gözlemcilerin ka naatine göre, U Thant Keşmir konusunda Hint liderle rini fazlasıyle inatçı bulacak tır. Bu bakımdan U Thant" m başan sağlaması ihtimalle ri çok zayıf görünmektedir Çok yorgun ve bitkin bir hal de görünen Genel Sekreter U Thant, Pakistan liderleri Ue yaptığı görüşmeler hakkın da herhangi bir şey söylemekten kaçınmış ve ilk vazi fesinin Güvenlik Konseyi'ne rapor sunmak olduğunu söy emiştir. (Devamı 2. sayfada) R U M L A R TÜR K KESİMLERİNE İHTİYAR M A D D E L E R İ N İ N G İ R M E S İ N E M A N! O L U Y O R L A R Bir taraftan Türkler için hareket serbest isi bulundu ğunu iddia eden Rumlar, di ger taraftan da Türk vasıta lannm yollarım gestapo usu lü keserek, bulduktan eşya lan müsadere etmeye devam etmektedirler. Bilhassa son günlerde Li masol ve Poli yollarında Türk araçlarım sıkı bir şe kilde araştırmaya tabi tutan Rum polisleri, bulduktan Baf Türklerinin Bucak dergi lerini, kap teli, telefon kaplo su, örgü yünü, çinko, keres te gibi maddeleri müsadere etmişlerdir. Bir Türk tücca nnm, Bafm Rum kesiminde bulunan deposundan 10 Eylül günü Türk kesimine kereste getirmesine Rum polisi mani olmuştur. Göçmen evlerinin inşasında kullanılacak çinko, çimento, kereste, kımt çakıl gibi maddelerin teminin de Rumlar piişkilât çıkar makta ve adı geçen maddeie ri Türk semtlerine H maktadırlar. -

2 YUVARLAK MASA Rossidisin İtiraf) Papann Bırtenuş Müietlerdeki dciegeai Rosai d*!< Keçen gün adadan ayrüurken. da%aiaruua Bir!eşmi tülkrtter pnrtmiptf rin knvtlc dayandıu daa. Genel Kuruida yapdacak çetin aavaşm netice dnda kötüüm<rr oinmmüğmdan bajbaettikten *mra. bakia%< anndan çtkarnu w Bütün bunlara raf "**" Genei Kuru4da bir ha! çrebain b*dunata#mmn bekkmmediğini itiraf etm işi Şündi bu İtiraf üzerinde bintut durmak ert-k. Kibrut nxeie%i siiibtı çattşma #ekîine döküldüğü CÜndenb*-rİdir Rundar t<enet Raruia fitmeh için yamp tutulmaktadtr adaift mütnam-?m-%inin o nmuunu. orada haharuu rlde rdwklerini. self drtrnninavon. hatta %e hatta Knwd% karariaruun Çt**nhc*tuM -Aytemi? w bu İAf!ar!a Rmn haikınt uxun müddet a!datma#a muvaffak olmntur Rum!ar bu düüntryiedir ki, uaiapnaya yanaşmam ve Birİeml? MİRetier den ba#ka hir İâf etmemiştir. Aahnda bu. Ririrmi Miilrtier ptettaipicrtn** oian xndakatierinden veya %evkiierin<ie!! müteveiut bi! davram? delidir BitAkix Rumİann. hkr bir uiu iararaa! üryckktme. muahedeye ve teamüie say):un ohmadmh Kİbİ Birteşmiş Milk-tier teşkiiatma da zer rece t*ay)pian yoktur GÜveniik Konaeyinin 4 Mart karanntn. kabu! edildiği KÛniin hrmm akabinde bu karann çi#nenmeye baianma. bir tandan Bir tefmiş Miiietiere sadakat beyan fderhrn di#er yan dan Banş Gücü aakerierine kurcun Mkmaiart. on iann harekettrrini kumtiama#a kaiknaian, vazt fe:dni yapmaya çahan ahdi Bant <*ut:u poüaieh Ke aiay edrrek. görevlerini yapmaca mani oimaian bu nun!tadece küçük birer deiiileridir. Bu vüzdendir ki Rum'ar. işin ta hatunda Bİrk-şmiş Miüetİert gitânek için karar verdik ierindr kafalarında tasar ta d)klan pian bambaşkaydı Bir kere frenci Kuruida bhedikieri gibi bir karan çıkaramtyafakiaruu gayet iyi büiyoriartb. Çim kü Dünya teşküâtuun. deviftierin kendi aralarında imzalama olduktan andiamaian takbih etmece veya iafvetmeğe yetkisi yoktur ve bu amaçiart dtştn dadir. Bunu önccden htaapiayan Rundar mesrk- Birieşmiş MİUctierr götürmekle işi sürüm edr btrakmak ve bu yoüa Türk mukavemetinin çökmr *tni saptamak amacuu gütmüşlerdir (hüar da bili yoriard! ki Birieşmiş MİBet!ere giden hir meselenin kailedibp bir karara bagiamhf) nadiren görülmüş tür (hrtada Keşmir gibi M yıkhr hal çareai bekle yen bir buhran vardtr. Ve Birieşmiş M illet ter buna çare buhnakta hiç te gayret göstermemekte ve ehni çabuk tutmak gerekmmini dovmamaktadtr İşte hütan bu ihtimalleri hesaplayan Papa* Ma, kario*. meseieyi bu yoiia sürüncemede bırakünp, hem Türkiye Ue bir masaya oturmak İmkAuiann! ortadan haidnrmak ve buna bir mazeret huiabümeh ve hem de Türkierin mukavemetini bu yoüa çöker tip dhe getirmek için bu yoia başvurmuştur Ancak gerçekler son Güvenlik Kurulu toplan tmmdan bu yana kendini göstermeğe başianuşür Güvenlik Korulunun son topiantuo da göndermiştir ki faparrn bu davayı Bir eymiş Miüetier Ttrşkii&t) htnkkn ve İhtimal kat Bu gerçeğin aniaşfhmş otmastndandtr ki dün. Birleşmiş MtHetlerde nihai gayeye varacakta mu ii&n eden Papaz, bugün dünya teşkpâtmda bir hai çaresinin beklenmedi# nl söyleyerek, müştak be! hir nuühübiyete Rum haikım daha şimdiden ahştır ma#a çahşryue. Rum idaresi vaktiyle kurdutu çürük piân'ann şimdi yavaş yavaş iflas etnvege başiadıgvm görmenin hüznü içindtlif. Türk mukavemeti hehtendii cihi çökmemiş hüâkis daha da kuvvetlenmiştir Vaktiy te lebyterinde gibi görünen dyaai hava, şimdi devlet terin gerçekieri anlanuuo üzerine tamamen alevhte koşaniaruı davaiarmm iflâs ettiği açıkça duyuru! Rossidis Rum halknu müstakbel bir matübiye te hacorlamak için boşuna uitaşmasm. Çünkü Rum haba Gene! Kurut topiantısmm neticesini Güvenlik Korulu topbuıtwmn neticesine bakarak çoktan ta!* mailübiıetin itk acısm) Papazm "Zafer kazandık" <Hye ter ter tepindiği günde fazt* SALİH ÇKLRBİOGU NöhetdEaahaM Kamaran Aziz 1S*H İMÛ K A L R Kamyoncular Birtiği Hue a#vl #şyot vw yük nakby**i için Fapandreu Yaymhd.ğ, Mromoko! Ycnn Ktrat Bir 5örU;ma Daha ATINA Mr Yunantatanda düşük Başba kan Papandreu yaytniadtgt bir bildiride Ktrai Konsiantin in yeni bir hükümet kur mak için girişti# teşebbüsk rin. yetkiterin k&tüyemi iyiy mi kuitanümaat otdugunu sor muştur. Papandreu yaymiadt ){t) bitdirtde. par!&mentodaki çouniuğun üderinin istifaya mecbur edilmesinden bu yana tki ay geçtiğini, bu süre için de buhrantn sadece devam et mekte katmadtgtm, daha da kötüieştigini beürtmiş ve bu nun Yunan tarihinde eşine rast [anmayan bir o!ay okluğu nu behrtmiştir. Büdiride, se çimiere gidilmesinin Ktraim prestijini sarsmayacagt 6e!ir - tümekte ve K)ra!m prestijine ast! tayin ettiği hükûmet!erin pariamentodan güven oyu aia mamast sarsmaktadtr, den - Imektedir Atinadan geien haberierde behrtüdiğine göre. Yunanistanda iki aydan beri devam etmekte o!an siyasî buhrana bir çözüm yo!u bulmak içm büyük gayret sarfediimekte - dir G(rid Başbakan Tsirimo kos*un yann Yunan Ksralt j!e veni bir görüşme vapmas! hektenmektedir. Atinadaki muhabiriere göre Tsirimokos Ktrzia baz! yeni teklihered butunacaktsr. Biiindiği gibi Tsirimokos evvoiki gün Ktrai Üe birbuçuk saat süren bir görüşme yap mtş ve siyasi parti tiderteri ite temastan hakkmda bilgi vermiştir. Tsirimikos gazete citere verdi# bir demeçte. Ktra! Konstantin'in pohtikacı tarta tekrar görüşmesinin ihti ma! dtş toimadtğm! söytemiş KÖYLERİM (İRMEYE GİDEN PİROYİL1 BİR KAR1KOCAYI RUMLAR i!nc EDİYORDU (Birinci sayfadan katan) Bu olay üzerine Danimarka!' askerter. derha! durumu Akmdardaki merkez!erine hi! dirmişler ve yardtm istemişter dir Bu çağn üzerine 20 kadar asker Pİroyiye gitmiştir. Tak viye kuvvetinin gelmesiyte. iki Türk muhakkak bir ö!üm den ve linç olunmaktan kurta rümtşttr Hem Ahmet Kahveci ve hem de eşi. atttan taş!ardan yara tanmtştardtr. Aktncüara döndük teri zaman hem Türk dok toru ve hem de bir Banş Gücü doktoru tarafmdan tedavi edibtüş!er ve evlerine gönderi tmişterdir. M e Y e n! Y a p i y o r hafta ıstikrarhllarmm ilerleme kaydedeceğini kurutmas, saba. I u m d u ğ u bet.rtmt.r... Bucak' Dergisinin 42'nci SayiM Yaymîandi Baf Türklerinin gür sesini yansıtan BUCAK dergisi 42 nci sayısında daha da olgun taşmış bir nitelikte çıktı kaı şımıza.. 9 Eylül tarihini taşı yan bu sayının kapağı isim siz yiğit Bayraktarı Kostanza Burcunda gösteren güzel bir resimle süslenmiştir. Deı ginin başyazısı da 9 Eylül'e ayrılmış.. Şöyle deniyor bu yazıda: "Herşeyden önce bugün bu afta üzerinde direnirken yarlık ve haysiyetimizi müda faa ve muhafaza etmeye çalı tprken, seksenbin şehidin ruhlarım, kefenlerini karart mamak, kirletmemek sorum tuluğunu da taşunaktayız. Namert eller tarafmdan yıla tan, yakılan, soyulan, mer mer taşlan çalman Bayrak taruruzın kutsal sığmağı bugün bize bunu emretmek tedir- Atide de, gelecek nesil KEŞMİR PAKİSTAN (Birinci sayfadan kalan) PAKİSTAN GAZETELERİ NE DİYOR?- Pakistan gazetelerinin bü dirdiklerine göre, Hindistan ile varılacak bir ateş kes an taşmasının, Keşmir'de plebi sit yapılmasını tepıinat altına alacak bir nitelik taşı masının şart olduğu U Thant'a açıkça belirtilmiştir. Gözlemcilere göre, Hindistan liderleri bu teklifi derhal reddedeceklerdir. Hindistan Keşmir'in Hindistan'ın bir parçası olduğunu iddia etmekte ve Pakistan kuvvetle rinin Keşmir topraklarından "kümesini istemektedir. BUİTCNUN DEMECİ Pakistan Dışişleri Bakanı Butto muhabirlere, Pakista- "in ateş kesilmesine karşı olmadığım fakat böyle bir at<3 kas anlaşmasının anlam hobmlmesi için, g e n T b î anlaşmanın bir kısmım tes ıl etmesi ve devamlı bü- ba "Ş sağlaması gerektiğini n Pakistan Dışişle H b t /'A şm azn tere geçmişimizden aldığı mız hızla, ikinci defa vatan taştırılmış bir Kıbrıs bırak pıak en büyük üikümiiz dür." Sayfalan değinilen konu tarla ilgili sembolik resimleı ve başarılı karikatürlerle donatılmış olan BUCAK Deı gisi, ayrıca Baftaki genç sa natcılanmıza da geniş yer vermekte, onların, şiir ve ya zılarmı yayınlamaktadır.. Seksüel öğretimden Mizaha, coğrafyadan aktüel olaylara kadar okuyucusunu her ko nuda aydınlatmakta olan Der gi yöneticilerine başarılar temenni eder, gittikçe olgun ve yararlı bir nitelik kazanan yayınlarından dolayı kendile rini kutlarız.. Korkunç im kânsızlıklar içinde gösterilen bu çaba, cidden övgüye de ğer.. İÇİN PREBİSİT İSTEDİ bilindiği garanti edüe Grtko Romen'defiirk Tak.m, tkinei, Y.M. Tatttmt SonancH Oldu " M -, Balkan Serbest Güreş Mü **b***smta dün sabah [e?cüerimize "unda tlabahk bir seyirci önün<* başlanmışar 53 kilo d* Ati Demirle 57 küoda Haşan Setılh tur atlamışlar Rakibi Romanı -m kiioda Ahmet Ağraiı Yu*r* rakibi N t a t o r y-enmişlerdir T? kiloda mut Ata ay da YugoaSv cek bir plebisit yapılması için çalışmaktadır. H İN TLİLE R İN İDDİASI Hint makamları tarafmdan dün ilk defa olarak açık lanan zayiat rakamlarına gö re, 5 Ağustos tarihinden bu yana Pakistan ile Hindistan arasında cereyan eden muh telif çarpışmalarda 1500 Pakistan askeri öldürülmüş 8 subay ile 200'e yakın Pakistan askeri de esir alınmıştır. Hintlüer kendi zayiatla nnm 18 subay dahil 250 ölü olduğunu iddia etmektedirler. Pakistan makamları tarafından şimdiye kadar her hangi bir yektin zayiat raka nu açıklanmamıştır. PAKİSTAN D IŞİŞLERİ BA KANLIĞININ AÇIKLAMASI Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün gece bildirildiği ne göre, Hindistan-Pakistan anlaşmazlığına son verilmesi için Pakistan Hükümeti Birleşmiş Milletler Genel Sekre teri U Thant'a üç maddelik bir plân sunmuştur. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ou uç maddenin şunlar oldu ğunu söylemiştir: UÇ MADDELİK PLAN Keşmir'deki bûtûn PaM& tanve Hindistan Birlikleri Çekilmen ve bunu takiben ** ***" edilmesidir. Pİe yapılıncaya kadar K ey **** Sfnveniigini Asya ve Afrika uikeierinden kurula cakbir Birleşmiş Milietler GuvenSk Kuvveti sağlamalı Birleşmiş M illetlerin 1959 yılı 5 Ocak günü, Keş*! *nir baklandaki kararma uy 5un oiarak uç ay içinde Keş nbisit yapılmalıdır. Pakistan Dışişleri Bakanlı Sözcüsü, Pakistan plânı nın anahtarları ile Genel Sek reter*e açıklandığım. Birleş mis Milletler Güven'ik Kon sevi Keşmir sorununu görüş mek üzere tekrar toplandığı zaman, konseye sunulacağını ntrllc+lr Bu İKİNCİ OLDUK HİNDİSTAN CUMHURBAŞ - Balkan r*!, KANININ - DEMECİ A d o ]" Aian- T ü r k? la n m ıs S ' "'''d'rd tin e göre. Hindis t W T S *H"<3cAnnS Cumhurbaşkanı dün Hint lahm tasmfinde 36 pu h'taben vaotığı bir birinef "Hindistan. Bir- T ü r k S Gen' Sek- "Rincii Thantm Pakistan He vs Yu JjÜ! [asmazltn banscı ço " " "? e e H her Emiştir.

3 ftkm* L A F ferlerinin J* tatbikatı s e J > olan G riv S a soktu. Tevekkel atasözü? * yır etmiyg devede y ı demiş. TÜRK KESİMLERE K A Ç A N KANUN K A Ç A K L A R I (Birinci sayfadah, arasından kaçmış J emsi sapık, fratg varsa Rumiar yaşamaktadır. Şahısların bamiarmpropagmda için kullanmak içb. pukluğu ile vattis â v e yu k,, belirttiğimiz tipte lan toplumlanmta) makla iftihar da dırlar. Gerçekte M] larrn bir kısmmntk tahane bir kı.<mmtr hapishanedir himi yönetimi bu şahısic de bir propagandan olarak kullanmayı p na uygun bulma&i Medeni memldaccı smda mevcut dan 1 rimleri iade kanım'! gince kötülüğü hü ve mücrimlerin m kalmamalarını apt gayesiyle tatbik "iade" muamelkimi lar bugüne kadar * etmemekle kamm t olanları resmen!a etmiş bulunms&o Türk toplumu tw#s bu nevi bir ah!iksix$ vessü! etmemek!t 13' rafma geçen kanun «Rumlan Rum göndermekle medeni lerin ve topiumiamj makta olduktan am<r rasayg'gösteniima* lü vesilelerle Türk toplumu dar kanun ka< taklık etmemiştir zaman da etnuyk"" Protesto Hiı Türk Basım odarak. bir konunun uzun süre durmayı, yeknesak sakalabalığı ile okuyucuyu hafakanla Iboonay! tercih etmeyiz.. Kalemi i,it hasmımıza vurduk mu, ikinci biı yapmak zorunda kalmamaya, has- İm L *ek bir vuruşla hizaya gelmiş "meyp çalışmaktayız... Buna rağmen * o d u v o r. kalemimizin tek bir vuhahediîemiyecek sorunlarla karhrsıva kalıyoruz.. Böyle bir durumda v u r u ş l a r, yeni darbeler indirmek Lrunlu'uğunu duyuyorsak da, bu zo n.,ı)u!uğun nedenini vuruşlarımızın ısa bftsiıüğinde değil, vurduklarımızın ar dınnda. ve pişkinliğinde aramak gerekir. Müteaddit defalar temas etti nmiz bir konuya bugün yeniden döner h-n karşımızdaki düşmanın yüzsüzlük w vurdumduymazlıhğma hühassa dikiti çekmek isteriz.. Kalemlerimizi ye niden üzerine çeken konu Dali'deki meş hur yol inşaatı ve bu inşaatla ilgili ge melerdir.. Bilmeyiz kaçıncı dönüş bu. FadCetli Türk Basım olarak, insan tık aduıa. uygarlık adına ve beşeri ideal!er adına derin bir üzüntü duyarak yapı yoruz bu dönüşü.. Dalideki meşhur yol hışaatımn hikâyesi hepimizce malûmdur: Rumiar bir süre önce Dali ile Dereliköy'ü birbirine bağlıyacak bir yol inşaatına girişmişler, buişi yaparken de gerek bölgedeki bir kaç Türkten, gerekse Kıbrıs'a gelmiş olan bazı yabancı barış gönüllülerinin işbirliğinden yararlanmışlardır.. Bu iş birliğinden en geniş ölçüde istifade etlen ter. istismarcı Rum propagandacıları o muştur.. Bu adamlar, Türklerle Rumla nn bir ideal uğrunda elele verip çahş M'annı cöstermek için bütün yetenekten i'e seferber olmuşlar, gerek inşaatta çaltşan yabancı gönüllülere gerekse böl teye celbettîkleri ecnebi hasın temsilci lerine bu yoldan Kumlardan çok Türk t"in yararlanacaklarım anlatmak için nrtınıp durmuşlardır.. Bu inşaatta bir kar biçare Türkün ne şartlar altmda çahstıktannı tabu daima gizlemişler, onlan?on5pu işçiler olarak göstermişlerdir. Thimayva cîbi, tnermz Yüksek Komiseri Huni pibi Kibns Diplomasi alanının bir kaç şöhretini de inşaat bölgesine çekmeye muvaffak olan Rumiar, böylece a*y patırtı konarmayı başarmışlardır... Ne kadar acıdır ki bu natırtımn en Ederiz AHMET TOLGAY çalışan yabancı banş gönüllüleri olmuştur. İstismarcı Rum Propagandacıları tanıtından ipnotize edilen bu çocuklar zaman zaman Kibns Türklerinden "asi * diye söz etmek gafletine düşmüşler, Rum lan zevkten dört köşe edercesine Rum davası lehinde davranış ve görüşler izhar etmişlerdir. Mutlu ülkelerden gözlerin de toz pembe perdelerle adaya gelmiş olan bu çocuklann Rumiar tarafından feci şekilde iğfal edildiklerini anlayan Türk Basuu. gerçekleri görebilmeleri için onlan Türk Bölgelerini de ziyarete davet etmiştir.. Defalarca tekrarlanan bir davete, insan hiç olmazsa etiket kaideleri uyarınca icabet eder.. Meğer Rumiar, bu çocuklann etiket duygularım da körletmişler.. öğrendik ki bu çocuklar, kafalannda yanlış izlenimlerde çekip gitmişler adadan.. Bir defacık bile Türk Bölgelerinden içeriye adım atmamışlar, bir defacık ble Türklerin ız dırabı üzerine eğilmemişler, bir defacık bile gerçeklere dönmemişler.. Rum ipnotizmasının tesirinde ülkelerine gitmişler, kendilerini uyandırmamız için bize hiç fırsat vermemişler... Banş Gönüllüleri sıfatını nasıl ya kıstırabiiiriz lıiz böylelerine?.. Elen Gö nüllüleri gibi hareket etti onlar.. Elen gönüllüleri gibi, Elen çıkarla nnm savu nuculuğunu yaptılar, içlerinde Elen Gö nüllülerinin fanatik duygulan ile mem leketlerine döndüler.. Kıbnsı insan'ık adına ziyaret ettiklerini unuttular, ge zilerini, davranışlannı baştanbaşa Ma karios adına yaptılar.. Kıbns Türklerini kırdı bu çocuklar. Fakat biz insan lığa karşı, banşa ve beşeri ilkelere karsı islenen bu cürmün esas sorumluları olarak Rumlan görmekteyiz.. Yüzsüz Rum propagandacılan. banş e;önüllule rinin gencecik dimağlannı iğfal etmiş ler. onlan kendi çıkarlannm ponüllüleri haline getirmişlerdir.. Biz Rumtann ne denli şaklabanlar olduklannı biliyoruz.. Yabancılan bir tarafa bırakın, bizi büe avartmava çahşıyor bu şaklabanlar.. Onun için insanlık ideallen adına islenen bu cürmün sorumluluğunun en ağır yükünü bu saklabanlann omuzla nna lâyık eörmekteviz.. Kıbns Türklerini tâ dennden yara lavan bu olaya medeni dünyanın dıkka tini çeker, bir skandal taşıyan Rum cüreti Be bans gonuüu ennın ta rafcirliğini medeni dünya onunde pro-!k!!nemada birden Ktşhk ŞAHİN Gündüz Seansı: 2.30 da Gece Seansı: 8.30 da Yazhk TAKSİM Kışhkta: Saat 20 da Her Akşam Saat 8.30 da BU GÜN BU AKŞAM YILIN EN GÜZEL TÜRK FİLMİNİ TAKDİM EDER BULUNMAZ UŞAK Bütün buntan" Rum kesimtermi de birer cennet landıran ve bu hareket ederek terine kaçan t lesef mevcuttur, düşünce "e, Rum kesimme bazıtarı tamakta î na dönmek Rumtann { çacaktann' { 5r. îste!!an bövte bjr. rak g&stereb'!, 22 Temmuz! nü P isk o b u ') * köyüne { S! Türkün bu ri ttendi - şimdi 'scjlit atarını fırsat kendi H ium l, he mesele sı! kapp lumu KOÇ BURCU: (21 Mart 20 Nisan) Bugün *"Rin para işlerinizde dikkatli hareket etmelisiniz. BOCA BURCU: (21 Nisan 20 Mayıs' Bir tak K* hatası yüzünden şarmmiüm gölgeliyorsunuz. Bı* samimi hareket etmeğe bakm. İKİZLER BURCU: (21 Mayıs 20 Haziran) *sstek hayatınızda hareketli bir gün geçireceksiniz. "tnmimuz Dikkati ohm. BUBCU: <21 Haziran 30 Temmuz) -"rlınız plânlarınızı tam olarak takip etmek zo- His hayatınıza da kıymet vermelisiniz. -ARSLAN BURCU: (21 Temmuz 20 Ağustos) h5**ya ulaşmak için girişeceğiniz tehlikeli harebaşarıya ııiaşivmkrunz Sıhhatinize dikkat. A Ş A K BURCU: (21 Ağustos 20 Eylül) Dü r e o e n h iç b ir harekette bulunmayın. Acele W a n kanşır. BURCU: (21 Eylül 20 Ekim) Etra B*ı s.-)- dalkavuklara fazla yüz vermeyin. *3den şeflerinizle aranız açılabilir. bir laz BURCU: (21 Ekim 20 Kasım) Yakın yardımı sayesinde bazı kazançho- Lüzumsuz yorgunluklardan kaçınınız. BURCU: (21 Kasım 20 Aralık) Iş i * bazı cesaretli hardcetlerde ve kar bulunmalısınız. Sıhhatiniz iyiiç J A K BURCU: (21 Aralık 20 Ocak) A fe Ş aşm azlıkları halletmek için biraz *neket etmeniz lâzım. Dedikoduya dikkat. BURCU: (21 Ocak 20 Şubat) Teiüı aldığıma takdirde kazancınız büyük ola sevenlere karşı samimi davranmalısınız. BURCU: (21 Şubat 20 Mart) Eli açık iyidir. Fakat, bütün kazancınım dağıta snra zor durumlara düşebil irsiniz. EV EŞYAS! Kullanılmamış yeni yatak ve misafir odası takımları ile aynca az kullanılmış bir miktar ev eşyası satılıktır. Müracaat: Hüseyin (ıraklı Fabrikası. 28. Uray Sokağı Lefkoşa. KREUZER Öğrencilerin a*ve- rek k u lla n d ım tm Dol* ma Kalemi* yahu KREUZER!calead* dir. LeAoşa Türk Erkek [ j s e s ı M iidiirtu ğü nfteb. 1) Ders Yüı rina 10 Eylül 1965 ten ttiba ren başlanmıştır. 2) Kayıtlar H Eylül 15 Cumartesi günü saat 12 de sona erer. Daha sonra kayıt yapılmaz. 3) Eski tarihler masında kayarmı muhakkak yenilemehdiner. ilgililere duyurulur Başrollerde: Cölcsel Arsoy Fatma Girik Suphi Kaner Aysel Tanju Hüseyin Barodan Vahi öz ve Necdet To*un Türkçe Filme ilâveten İngilizce Filmler ŞAHİN SİNEMASI BUGÜN VE BU AKŞAM TOO M ANY CROOKS (Terry Thomas. G eorge Cole) TAKSİM SİNEMASI BUGÜN VE BU AKŞAM L'ASSEMO DI SIRACUSA (ARCHIMETE) R PEK YAM NDA T in a L o U İf# GELECEK ÇARŞAMBA COME SEPTEMBER İ YARIN BİZİMDİR: Oynayanlar: Orhan Günşiray Eşre Kolçak 2 KOÇERO DAĞLARI KIRALI Oynayanlar: Yılmaz Güney Muh terem Nur 3 MUHTEŞEM SERSERİ. Oynayanlar: Ayhan Işüt Fatma Girik 4 SOKAKLARIN KANUNU. Oynayanlar: Taniu Cüreü A jda Pelrkon 5 YILLARIN ARDINDAN Oynayanlar: Gelme! Amoy Türkân Şoray 6 GOYE GİDEN GELİN Oynayanlar: Taniu Gürzü Fatma Girik. 7 MANYAKLAR KÖŞKÜ Oynayanlar: Orhan Günşiray Muhterem Nur 8 SİLAH ARKADAŞLARI Oynayanlar: Eşref Kolçak Semra Sar. 9 EZRAHİN HABERCİSİ. O ynayanlar: Orhan Günşiray Pervin Par 10 GENÇ KIZLARIN SEVGBLİSt Oynayanlar:GoheolAr*oy FnhAhn 11 TIĞ GİBİ DELIKAMA Oynayanlar: İx( Günay Taniu Gürzü.

4 U!usa! Direnme övhütegeçen Yirmibirg Yazan: Ferit GÖREN B İ R M E K T U P Anaağım; Y.n o. askerlerine Erenköy - Burçak yolmaktan dönerken sizi taşıyan traktörün k ağaç _ kovuğu ya da... mağara delıgı çektiheinin ahmda kaldığım; seni doktora yetiştirin- artık bekleyişimizin bittiğim, bittiğini; Rum ciye kadar öldüğünü, daima "koca kaiaiı" diye takıl zilinin en an nihayet aradığım aradığını bulduğunu sanmış sanîmyue. Rum aıgm. dığm, salt san o uueaıgı istediği ıçm için et #1 makarnası, majcarnası. neııım hellim böreği Doıeg* var ki. Ki, biliyorsun yine, aradan bir yüeçmişüi. yi! geçnüşü yapmak için hamur nmam teknesine stuncugın. aanidığın. uıacm uiacık çoctm çocuk ıczıu rezili ettiğini ve aradığım rpek de * bulamamıştır. a gözlerine & Z İ M İ n n balap "bu h nolacak" t n m l f " dediğin küçük lazım İri Ti m M biz * hâlâ A!A O o mutlu t Ogünleri U H İ fi bekliyoruz, e k Ü Y O ru Z. söyledi. Ölümün ebediyen ayrılmanın ne olduğunu Ve bugünlerde yine kuvvetli ümitlere düştük ana muhakkak bilmiyor, anlamıyordu. Ama annesine bu çığım. Kritik günler yaşadığımıza inanıyoruz ve bir konuda anlatılanları bana tekrarlarken, uiacık, siyah şeyler bekliyoruz; bir şeylerin olmasını... Çunku Maçocuk gözlerindeki a a nedendi deısin? karios yönetiminin "Meclisteki görevlerini bırakıp Birbirimizden ancak kırk beş mil meşalede yaşı gitmişlerdir" diye tanımladığı Türk Mebuslarına, bu yorduk. Ama. İnanır mısın, ölüm haberini ancak Makarios yönetimi, gerekirse kuvvet zoru ile de Tem* yirmi beş gün sonra alabildik. Oysa acı haber, özel- silciler Meclisine girmelerinin önlenece Rkle kişinin ölüm haberi, erken yayılır derler De ğini söylemiştir Makarios yönetimi ğilmiş... Çünkü, gerçi kişioullarının aya gitmek şimdilerde hani hani Anayasaya ay km kanunlar haiçin her gün bir ileri adım attıklan bir devrede yaşıyo zırlamak ve vürürlüğe koymakla meşguldür.. Aynca ruz. Güney Vietnam'da Amerikan uçaklanmn düşü Makarios Yönetimi gerek Türkiyeye gerekse îngilterüldüğünü, Viet Kong çetecilerinin toptan "saldırıya reye Garanti Anlaşması diye bir şey tanımadığım bir hazırlandıklarım dakika kaybetmeden oğrenebiliyo- kere daha tekrarlamıştır. Asri Donldşotsuz ve Büyük ruz.] Biz Makarios yönetiminin yarattığı bir berbat fskenderin emellerini gerçekleştireceğini her fırsatta ortamda yaşıyoruz. Ve bu ortamda bir kişi anasının tekrarlayıp duran Papandreu'suz yönetilmiye çalışılan ölümünü ancak yirmi beş gün sonra öğrenebiliyordu, ve bukün bir kazana benziyen Yunanistan ses çıkar- Bilirsin aylardır evlâdım görmemiş analar, analarım mıyor... Makarios Yönetimine göre yapılanlar Kıbgörmemiş evlâtlar var Kıbnsta... Ve yine bilirsin İd nsm iç işlerine aittir ve hiç bir devle- Makarios vönetiminin eline düşmüş, aylardır kendile ti ilgilendirmez. Kıbnstcdd Türkleri katliama tarinden tek kelime ile dahi olsa haberleri alınamamış bi tutarken de iddiası buydu. Başı dara girdi mi yüzlerce kişi var. "Bu bizim iç meselemizdir" deyip tere yağından kıl Bugün senin yattığın yerle aramada lark beş mil işlerin arasından sıyrılmak istiyor. Tabı! var...!ki üç saatlik bir yoldur, bu normal olarak. Türkiye daima olduğu gibi emrivakilere göz yummaya Ama bugün İçin yola çıkmak ne mümkün.. Çılalsa devamlı olarak tekrarlayıvermektedir. Biz, dahi kaçının konağına varacağım kim garantileyebi- "vin emrivaki olduğunu ve neyin olmadığım kestir lir? Lefkoşa ile köyümüz arasında Makarios yöneti- ciz kaldık. Şimdi bir kati hareket "İşte bu minin söyleyip söyleyip bitiremediği konu- T* vakidir" dedirtecek bir hareket bekliyoruz rü güvenlik kuvvetlerinin kaç barikat olduğunu sen ufuklan taramaktadır... bilirsin. Zira bu acılarla dolu olaylar başladıktan *958 lerde komşumuz Avangelos'un dediklerin) sonra köydekileri merak etmiş, yola çıkmıştın. Bir y o r musun anacığım? "Buraya Yunanistan oeçocuk gibiydin o günlerde Ağlayıp bağıran ve Ne utün tarlalarınızı biz alacağız Ve siz vjl de anasım va da babanım istiyen; ya da anamrnn hizmetkâr olarak çalışacaksınız" demişti değine sanhp elma şekeri imgen çocuklara. Otu- Sana bu bahsedilen günleri Tannm rup kalkar Ttöydeki kızlarım, köydeki torunlarım" görmedin o günleri... Bize de qöstermiv< derdin de başka bir şey demezdin. Bir OTaç uydu- f** gormiveceğiz.. Çocuklarımız da Zira ölünj? rup seni yola çıkanncaya kadar akla karayı seçmis karınca kanatlanır, diyorlar 1 Kİ$< Yaştyar Yüzyirmibeş yaşmdaki Said mirzoyev oğin vr 162 yaşmda olduğu iddia edilen, AzerhyaB' ra<!i Müslimov un, Sovyetler Birliğini yayü * gezmeye çıkması, Bu ülkede sayılan 2LMMPP lık insanların gazetelerde ve dergilerde sıh sk M* melerine sebep olmuştur. mi anacığım ' r =, r deği, Mezarım ne ölümle neticelenebileceğini de bcirsin Bunun için vola çıkmamak, banşm ve sükûnetin dönüsünü " e zaman yazanm beklemek en İyMdir ulaştığımız zaman anla ki bil ki r e suz derecede mesudu Qün!d! son- Beklemek.. Yarınımızın ne olacağım tedirgenlik düşürenler o zaman olmadık durum- içinde iakat ümitle beklemek.. süredir hep bunu bekliyoruz. Bir yıl kadar önce Türk Hoşça kal anacığım, et eri Makarios yönetiminin kanuni güvenlik kuvvetlerine ve asri DonUsot. yirminci yüzyılda büyükg... Iskenderin emellerini gerçekleştirmek için dünyaya çeldiğini zanneden Yunanistan Başbakanı Papandreu' nun ilk ağızda Kıbnsm yönetimini ele alsınlar. Türk kuvvetlerine karşı dursunlar diye adaya çıkardığı B u t m a c a SOLDAN SAĞA 1. Sözünde duran füti ke) 3L tş yeri. 3. İnce yapılı Söz. A E*na%e Ev. 5. Mü Su ortası '**** Yirmi aya a va yakın vninw hir bir "!<m onlan İdmse kimse kaldıramıyocakhr kolwırrt-,. uşm ş o ocaklardır biridir Hane YUKARIDAN ABACIYA: I Eğlence yerlerinden bi ridir Asal. 2. Hususi tar 'nr Bayağı sekhde demek tir. 3. Sokağı tıkamak mak sedı ile yığılan şeyer. 4. Sa katiık Dolayısıyla aniat ma. S. Cüd îbadethme S. Söe böyie -- 7 Yaian dolanla kar:.k tş, a Tersi yeni ten kokıu ı Harf okunuru. $. So \.k Masa! canavarı nankü Bntmacamom SOLDAN SAĞA: 1 AvM Kaba 2 Der Nüfus. 3 Ad Tef 4 Ko mürüy (Yürümek). $ Ke rem. a. Kudüs Pek.?. Arik Kİra) Za faz). 8 B01Ü 0!sv 9 Ahk Y A R I D A N AŞAĞtYA: 1. Adak Kaba. 2 Vade 7 3 r - - D. A Tü <cürjik. 5 Netes) g. Küfür Koy. 7 A f Yep (Pey) La a Bul Mezar. 9 a ' Mr, (SON) Ve Sovyetler, bu yüz yaşını geçmiş insanların, doğum tik. Ve sen köye vardıktan sonra bir köylümüzle her kanatlanalı yua iki yıla vanvanvor t kayıtlarının kesinlikle doğru Rum köyünde bir barikat var. seyahat çok zor oldu. :c.n kannca bhe bile olamazlar. olmnı* lurkıyemi? olduğunu ileri sürerek, ina diye haber etmiştin. Kişioğlu her barikatta yanm Buna güveniyoruz ve inanıyoruz yılması güç bir takım ista saat bekletilse bu yolculuk c&şama kadar sürer. Ve akşam karanlığı çöktüğü zaman yolda bulunmanın tistikler yapmaktadırlar. Azerbaycan'ın dağlık köy terinden birinde bir çoban olan Şirali Müslimov'un dünyadaki en yaşlı insan ol duğu üeri sürülmekte ve bu bir buçuk asırlık adamın hem kafa hem de vücut sağlığının yerinde olduğu söylenmektedir. Şirali Müsli yov, gazetecilerle yaptığı oır konuşmada, suyu çaya tercih ettiğini söylemiş ve suyu demiş- Müslimov'un 94 yaşın aa bir kansı ve 100 yaşında bir kardeşi vardır. Gene Sovyetlerin bildirdi tpne göre, Müslimov'un kom dünyava tutumuna kar. şı koz olarak tnıhk dır. Sovyetler anlanan bir de, "Sovyetler B:ryasayanların kü' Sovyetler Bt#. daslarına en <?0K metleri yapan lan en cok kedir" diye yam Azerbeycann Karabask bölges.. Birliğinde en çok 'ondieine gorej; tam 214 miş insan!anlann duklanm ' eık haspada ya ilmektedirlersanlardan -g y kıılianm am am aı erkn Bu ihtivarlanoj ni kadınlar dir. Bu <" tf ne co' Hnsiıin 0 yaşını adamdır. Bu ada "MnMO yaşmı geçmiş üç vurdu* Nâsır Gasi y a k i bu adamın M da evlendiği karısı e n h a y a t t a olup, gecen n i! evlenme yılda meleridir. Sovvet.ler. vatandas! ıcf " " y adam tan ise.j b it t e r in n e dere doğru olduma. mpktpdirler füphe etmektedirler iliz istatistik vıllığı vyetlerm verdiği bu m- terin vatandaşından î bildirdikten sonra ü lk e d e şimdiye ka v a n d a 'nnn r! aşmış insan doğum kayıtlarına hic g a d ı ğ m a işaret et- sa t Okulu'nun Peter Wi Sovyetler BirUi'nin co Han ı l r y c a n tarafında 'nsanioi Yaşını?ecmi? çıkarmakta disi ""** "... *todoks Ki cennet - eehetifn hm sundaki tutu. r{ oldnm! jle Prof. K Ü S H L I K! Hnm gazeteleri Dr. Küçük ün Birleşmiş Mületler Genel Sekreteri U Thant'a J } ve Dr. Plazanm bir arabulucu olarak Türk tarafınca kabul edilemiyeceginl mektubu geniş ölçüde yorumlamaktadırlar. Eleftıeria gazetesi, yukarıdaki baş rritmdaki başyazısında Dr.Küçük'ün bu mektubunun Türkiye tarafından dikte ettirügeri sürmekte ve şunları yazmaktadır: rldyenin bu küstahlığı için sorumlu olanlar da büyük devletlerdir. Çünkü büyük dtvktkf Dr. Plazanm rapo -runa karşı gereken anlayışı göstermemişlerdir. Dr Plaza. raporunda Kıbrıs fe s in in banşçt bir şekil- halli için demokratik pren ptere göre hareket edilmesi arktiğini belirtmiştir. Türk) ise bu prensiplere karşt akmakta ve Zürih anlaşması editerek federal taksime gidilmesini istemektedir. Oysa id Ztirih Andtaşmas! Birleş - mis Miüetier prensipierine ay Undu. Bugün Türkiye büyük jevietierin desteğinden cesaret atarak kötü maksattanna figmek için şiddet kullanmak tehdidinde de bulunmaktadır. Türkiye Mi!H Güvenlik Kuru :unun bütün siyasî parti başkantan ite birlikte aldığt bil- diriien tedbirlerin neler olduğu açıktanmanuştır. Sadece TüAterin can ve ma! emniye tinin temin edileceği açıktan mışttr. Türkiye, Ktbrts Türkle rini sözde bir imha tehtikesinden kurtarmak bahanesiyle adada federat bir rejim kurmak, en sonunda da bütün adayt yutmak istemektedir. Bu yotda şiddet kullanması - tun dahi muhtemel olduğunu thdas etmektedir. Fakat Türki ye şiddet kutlanmağa kalkışû& takdirde Ptazanm rapo - unda belirttiği şey vukubuta cakt'r. Yani Kibns Rum ha! h i!e hükümeti şiddete şiddet!ekarşı koyacakttr. Bundan <loğacak sonuç!artn sorum!utuğu ise Kibns Rumluğuna ait atamayacaktır. Bütün büyük devtetîer bunu böyle bilmeli ve bugün yaydmak tehlikesi?! Hind-Pakistan har i gibi Orta Doğuda da bir hart çkmasınt istemiyorlarsa hazanın raporunda iteri sürü Prensiplere saygt göster- Widir!er." KCÇÜKTN SAFSATALARI [İLELEFTHEROS gazetesi fandaki başlık attmdaki konuyu ete Maaşta ve şunlan yazmakta-.sük siyasi saçmala- "arda ve safsatatarda usta MMhmştir. U Thant'a gönder hf. arabutucuyaptlmasını istemekte fa arabuiucu olarak Dr. P!a- S Z ',J! e k te d ir. İteri o Plazanm Ahinde tarafgir gütmesidir. Dr Küçük. Rumlanndan bir 'cema 'arak bahsetmekle ege- Jbrıs devletinin nin 'hrrs hükümeti zar fudiyetinden sarfma- Sr -t?'' ""'a**' a!e)âde maat' seviyesine indirgs ocaktadır.. Türk az.nl.- e k S d î r ' eviyeye si yukar.daki başlık altındaki bir yazısında Dr. Küçük'ün U Thant'a gönderdiği mektubu ele almakta ve şöyle demektedir: Bu mektubunda Dr. Küçük Rumların arabulucu olarak Dr. Plaza üzerinde İsrar etmelerinin Dr. Plazanm arabu lucutuğa devam edemiyeceğine bir sebeb teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Bu gülünç bir mülâhazadır. Türkler ve emperyalistler, raporunda Birleşmiş Milletler prensiplerine savurduğu ve taksim görüşlerini reddettiği için Dr. P!azayı istemiyorlar. Fakat Birleşmiş MiMetler Teş kitâtı, Türklerin şantajına ve saçmalamalarına müsamaha göstererek kendi temel pren siplerinden sarfınazar edilme sini kabul edecek midir? Biz Birleşmiş Milletlerin böyle bir şeye müsamaha göstermiyeceğini ve arabuluculuk çalışmalarının tamamlanması ve pratik alanda değerlendirilme s{ işine kararlı bir şekilde devam edeceğini ümit etmek teyiz." Türkiye, Yunanistandaki şiddetli siyasî krizden istifade ederek K.brısa karş. yeni teh ditler savurmaktadır. Kuvvet UYANIK VE BİRLİK Solcu HARAVGI gazetesi, yukarıdaki başlık altındaki başyazısında ise şunları yazmaktadır: gösterişi yapmaya çalışarak Kıbrıs.n semalarını ihlâl et mekte ve Güvenlik Konseyinin tavsiyelerini hiçe sayarak gerginlik yaratabilecek her harekete tevessül etmektedir. Son günlerde Türkiye millî Güvenlik Kurulunun aldığı bil dirilen bazı 'ciddî' kararlar hakkında büyük gürültü çıka rılmaktad.r. Kıbrıs Türk gaze teleri söz konusu karartardan cesaret alarak tehditler savur makta, ihtarlarda bulunmaktadır. Türkiye Güvenlik Kurulunun aldığı kararlar hakkında çıkarılan gürültünün arkasın da, seçimlerin arifesinde butu nan Türkiyede halkın nazar, dikkatim başka tarafa celbet mek maksadı gizlidir. Türkiyede seçimler yaklaştıkça K'b ns meselesinde daha büyük gerginlik yaratılmasına teşeb biis edilmesi muhtemeldir.. Yazımızın başında da belirtti ğimiz gibi Yunanistanda siyasî hayatı fe!ce uğratan şiddet Ü kriz Türklerin bu yoldak. cüretinin artmasına vesile ol üss,. seviyede bir cemaktadır. Bu şartlar %H? arak göstermekte ve İ S çoğunluğu He %18 içinde Kıbnsta halk, ordu ve hükümet olarak bize düşen vazife tam bir birlik halinde ve son derece uyanık olmaktır. Ha!k, ordu ve hükümet olarak yarılmaz bir cephe kurduğumuz takdimde samimi dostlarımızın da desteği sayesinde emperyalistlerin ve onların organı Türklerin her hangi bir mace bâzlarseviyeye ç.ka da Zürrhçi olarak vasıflandır Rum. S'*k otacak dığı bazı Rum gazetelerinin Türklerin son günlerde endişe venci na kurması berter yaymladıktanm yz Türkler ve- makta ve şöyle demektedir bu esih-ü* ** olamaz. Çün "Komünist ve bağmsızhk. t ü k değil, fakat ço- sevdalısı yaym o r g r ı..'nlık tarafından Rum halkına karşt psıkotojik itn. bir oligarşi b ir harb açm ışlardır. Bu gaz anlavtc, **lü... demok teler Türklerin İskenderun us aykırıdır ve sünde yığmak Yunanistan.n {se hareketsız kaldığına dair haberler v<şym lamakta ve halkın rnanev.vatmı kırmağa çahşmaktad dar. R A V G İ gazete- Kocaman başlıklar a!tmda yayınlanan bu gibi haberlerden güdülen maksat bir bozgun havasının yarat.lmasıd.r. Fakat endişe etmesinler. Bu gün Kıbns savunma sistemi kuvvetlidir. Şayet Türkler îskenderunda topladıkları gemi lerini Kıbrısa göndermeğe kal kışırlarsa deniz kenditerine mezar olacaktır. Kıbr.s Rum halk. yambaş.ndaki şan!. Yunan ordusuyla birlikte kut sal topraklar.nı müdafaa ede çektir. Türklerin müttefikleri iki yüzlü bir endişe göster - mekten vazgeçmelidir.' HÜRRİYET DESTANİ PATRİS gazetesi, yukarıda ki başhk altındaki başyazısın de son zamanlardaki gelişme lerin Rumların aleyhinde o!- masrna rağmen Rum iktidarı n.n bu gelişmelere karş. tepki göstermek şöyle dursun bir az.nlık haklar, haz.rlanmakta olduğuna dair edebiyat yapmakla yetinmektedir. Hükümetin tuttuğu yol siyası taviz yoludur. Bozgunculuk yoludur. Türkiye ise bizim bu halimizden istifade ile fareyi pençesine takan bir kedi gibi bizimle oynamaktadır. Bozguncu bir... realizm ile bu davan.n güdülemiyeceğini artık anlmaamız lâzımdır.mü cadelemize karşı uluslararası dikkat ve saygı gösterilmesini istiyorsak EOKA mücadelesi zamanında olduğu gibi bu mü cadeleyi bir hürriyet destan, haline getirmeli ve böylece dünyanın sempatisini kazan - malıyız. Davamız dünyada en adil prensibi teşkil eden selfdeterminasyon prensibine dayanmaktadır. Bir hürriyet ve adalet mücadelesidir. Bağımsızlık hakkında lâflar edip gayri ahlâki pazarlıklara giriş mek ancak davamızı çürütür, ve düşmaslarımızm eline yen) kozlar verir. Ne batının ileri sürdüğü uz laşma, ne de Sovyetlerin Rus yan.n desteklediği federasyon fikrinden söz edilmelidir. Talep edeceğimiz şey, hürriyet, barış ve self-determinas- yon olmalıdır. Türkler, tngilizler, Ruslar ve Amerika! darın adamızı taksim etmelerine fırsat vermemeüyiz. Eğer siyasî liderlik bizi ancak feder rasyon uçurumuna yuvarla - yacak bir çıkmaza sürüklerse bunun ağır sorumluluğu ken dişine ait olacaktır. Eğer hükümet gerekeni yapmakta acizlik hissediyorsa, istifa ede rek, yerini, Kıbnsı bugünkü korkunçdurmdan kurtarıp hür riyete barışa ve ana kucağına kavuşturacak olan başka bir liderliğe bırakmalıdır." FELAKET UÇURUM UNUN o ra siy e ve eşitliğe KENARINDA Türklerin Rın AGON gazetesi. Yunanrsnca 2. vatanperverlik hakla tandaki siyasi krizi ele a!dığı H* etmhl * başyazısında krizin devam etmekte o!mastndan dolayı en b K " * Fakat bir Tür- "manıetev üstün dişe izhar etmekte ve şöyle S F ' y tabi tutulmasın. ra tesebbüsünü başan ile de demektedir **i bir K.bns Türk fedebileceğiz." siyasi ENDÎŞE ETMESİNLER "Maa!esef bugün Yunanisedcts v ' f yoğunluğu teş PATRÎS gazetesi yukanda- tanda şahsî ve partizan ıhtl-. K.br.s Rumlarm.n k{ baslık altındaki bir yansm rastar aklı seüme galebe çal mıştır. Baştangıçta Kıral ı!e Papandreu bir uzlaşmaya var mış olsalardı bugün ç.k.lmaz bir lâbirentin içine düşmezdi Bugün felâket uçurumunun kenarmda bulunmaktayız Bu durumun Kibns Üzerindeki et kisi büyüktür. Kıbns, zafer çe!engi yerine basma dıkenh bir ızdırap çelengi seçırmek mecbuiyetinde kakabilir Yunanistandakiiere bir kere daha h a y k.n n a k iste n r2 _saat te olsun kendinize gehnız- (Devamı & Sayrada) Vietnam'da GeriHaotar üç Köye T a a r r u z E ttiie r E İ O M M N İ K C İ H M U Ü L A T E ( H İ! E D İ L H İ Ş B İ R SOVYET CASUS GEMİSİ A M E R İ K A N t N V Ü ' İ N C İ F İL O S U N U N B Ü T Ü N H A R E K E T L E R İN İ İZLİYOR SAYGON: Vietnam'da gerillacılar Say gon'un 35 mü kadar kuzey doğusunda t*ç köye taarruz SUNA AHMET Üe VEDAT MEHMET SON. ER il Nişanlandılar, Lefkoşa BAYRAK KÎBRİS TURK MÜCAHİDİNİN SESİ" SABAH Y A Y ÎM : İstiklâl Marşı Mücahitler Marşı Aç.lış ve Programlar Muzaffer Akgün'den Türkçe Haberler Oyun Havalan Pazar Sohbeti Enstrumental Melodiler İngilizce Haberler Ara Melodileri Rumca Haberler Ev Hanımlanyle Başbaşa Düek Kutusu: "Türk ve Batı" Kapanış ÖÇLE Y A Y IN!: Açılış ve Program Semra özbay Mehmet Derya dan Türk Basınından Yankılar Melodi Kokteyili Pazar'dan Pazar'a Türkçe Haberler Sevdiklerinizden Seçmeler İngilizce Haberler Mel Terme'den Rumca Haberler Kapanış. AKŞAM Y A Y IM : İ7.58 Açılış ve Program Batılı San atkârlar Geçidi Zeki Müren'den Söylüyor Türkçe Haberler Sabite Tur'dan Şarkı'ar Roy Orbison Söylüyor İngilizce Haberler Rumca Haberler Katrl Helena'dan Yankaiar Haftarun ı Temsü Saati: "Onlann Dünyası" Joe Loss Orkestrası Kapanış. LEFKE SANCAK RADYOSU (Kısa dalga 37 5 metre *M0 K/C) ÖĞLEDEN EVVEL: Açılış ve Program etmişlerdir. Halk kuvvetleri tarafından müdafaa edilen Di epank köyü bir gerilla birliği tarafından işgal edilmiş ve köy ile bütün irtibat kesilmiştir. GeriHac.lar, ayni anda diğer ikt köye de saldırmışlardır. Fakat halk kuvvetleri tarafından püskürtü!müş!er - dir. Ziyat hakkında hiçbir bi! gi verilmemiştir. öte yandan Muallo kasaba sı da havan topu ve küçük silâhlarla ateşe tutulmuştur. Halk ve kasabayı müdafaa eden Güney Vietnam kuvvetle rinin zayiat verdikleri bildiril Pazar'ın Solisti: Solmaz Teğmen Haberler ve Yorum Türk ve Batı Müziği Dinleyici İstekleri İngilizce Haberler Herkes için Müzik Rumca Haberler Ali Çan'dan Basm - Yaym Kapanış. ÖĞLEDEN SONRA: 1438 Açılış ve Program Beş Ses, beş şarkı Haber Bülteni Zeki Müren'den Genç Sesler İngilizce Haberler Batı dan Seçmeler Rumca Haberler Ahmet Sezgin'den Kısa Haberler Kapanış. LARNAKA DOĞANIN SESİ (Orta dalga 250 metre) SABAH Y A Y IN I: 0857 istiklâl Marşı Selâhattin Erorhan'dan Tatil Sabahı Melodileri Pazar Postası Yurttan Sesler Haberler Behiye Aksoy*dan İ1.00 Kapanış. ÖÇLE SONU YA Y IN I: 1438 Açılış ve Program Fikret Kozinoğlu'dan Plâk Dolabından Amatör Bir Solist Türkçe Haberler Karma Türk Müziği Kapanış. AKŞAM YA YIN I: Açılış İ8.00 Rumca Rumca Haberler İngilizce Melodiler İ8.45 İngilizce Haberler ARALIK Açılış ve Program Hafif Müzik Bir hikâyemiz var Aksam Konseri Haber'er ve Yorum Geçmişte Bugün Zeki Müren'den istiklâl Marşı ve Kapanış. mektedir. Diğer taraftan "vur ve imha et' harekâtına girişmiş olan Amerikan ve Güney Vietnam Kuvvetleri, gerillacılar ile cid di bir karşılaşma olmadan ha rekâta son vermişlerdir. Bir hava üssünün güneyinde girişilen bu harekât dört gün sürmüştür. Amerikan Donanmasına yakın kaynaklann açıkladıklanna göre, elektronik cihazlarla teçhiz edilmiş bir Sovyet casus gemisi, Amerikanın Yedin ci Filosunun Güney Vietnam açıklarındaki bütün hareketle rini izlemektedir. Ayni kaynaklar Yedinci Filoya bağlı gemilere müdahale etmediği müddetçe, Sovyet gemisi hak kında herhangi bir tedbir alınmayacağını bildirmekte ve geminin elde ettiği bilgiyi Kuzey VietnamlIlara aktarıp aktarmadığının bilinmediğin! ifade etmektedir Hava harekâtında Güney Vietnam İle Amerikan uçaklar. dün şafakla sona eren yirmi dört saatlik süre İçinde Güney Vletnamdaki Vletkong topluluklanna 159 hava akım yapmışlardır. Amerikan bombardıman uçakları, 77 hava akını nda Kuzey Vienamdaki askeri ve komünikasyon mer kezlerini bombalamışlardır. Ingittere Futbo! M eticeleri Aston V v Blackpoo! 3-0 Bum!ey v Man. Un. 3-0 Chealsea v Overton 3-1 Leeds Un. v Sheff Un. 2-2 Liverpoo! v Fulham 2-1 Sheff W v Notts For. 3-1 Stoke City v Newcastle 4-4 Sunderl'd v Blackbum 1-0 rottenh'm v Arsenal 2-2 West Ham v Leicester 2-5 Bristo! C v Coventry 1-1 Charlton v Leyton O 3-0 Crysta! P v Hudderld 2 1 Man. City v Carlisle U 2-1 Norwich v So'amp'n 3-4 Plymouth v Birm'g'm 6-1 Portsm th v ipswich T 1-0 Preston v Midd!*bro 1-1 Rothlıam v Cardiff C 6-4 Woives v Derby Co Boumeth v Southend 0) Brighton v Exeter C 2-1 Mansfield v Hul! City 1-2 Oldham v Gilllngham 5-3 Oxford U v Brentford 2-0 O P R v Reading 0 2 Scunth'pe v Peterboro!-! Swansea v Grimsbv 1-6 Walsa!l v Shrewsb'y 3-0 Watford v MHlvall 0-1 Wrwrking'n v Swindon 0-3 Aldershot v Hortecls 5-0 Bradford v Doncaster 0-i Chesteerfd v Rochdale 4-1 Co!chester v Bamsley 4-0 Darlingt'nv Port Vale 2-İ Lmcoln C. v Ha!ifax T 3-3 Newport v Barrow 3-2 Notts Co. v Chester 0 3 Tomuay v Luton T 2-0 Wrexham v Southport 3-i Celtic v Clyde 2-İ Dımdee v Dnndee U D'infmPe v Hearts İ- l FamHton v Falkirk!-4 Hıberniân v Klhnam*k 3-3 Prtick v Ran ers 1-1 S t Jnhn'e v Aherdeen 2 2 St. M&Ten v M olan 0-1 Sdrling A v Motherw1 1-0 Ardne v Raith R 1-2 Ft Fifev Alion R 1-2 Stranraer v Aîbion R 12 Stranraer v Cowden*h 4-1 VELİ SAİD

5 T Ü R K ty E V E tr A N RAŞBAKANLARL H I N L H S t A r N V t, ANG ] M E S L E K T A L A R Î İLE JO H! S O N A B İR E R M E Ş J G Ö N D E RDİ] Türkiye Pakistan a Sita İran da Jet Yakth Verece ÜRGÜPLÜ İLE GÖRÜSEM HİNDİSTAMM AMKARA RİİYİİKELUS), "DOST ÜLKE KEŞMİR MESELESİ KONUŞUMDA HİMDİSTAMA YAPACAĞI HER TAVSİYE T A R A F IM MEMNUNLUKLA DİNLENECEKTİR.. DEDİ İN KARA Anavatan Hükümeti ti* temaslarda bulunmak üzera Ankara'ya gitmiş olan İran Başbakanı Ahmet Abbaa Huveyda. İrana düdükten sonra Başbakan Suat Hayri Ürgüpiü'ye bir mesaj gönder Tt R K!YE %E ira\ tahtinde silâh ve cephane R \Ş R A K A \ L tr!\ i\ stvkiyatmm hızlandırılması MESVH Laiebtnl olumlu karşılarınş- TUrkiye w! ran Başbakan! tır tan. Hindistan ve İngiliz früme mealektaşiarı üe Başkan Diğer taraftan Anavatan Johnson* btrt-t mesaj gon Başbakan: Suat Hayri Urdermişlerdir Mesajtn gönde güplü dün sabah saat rlldlgl Ankara daki mmasia j da Htndistanm Ankara Bü rmdan sonra Tahran a dö- yükelçlsini kabu! etmiş ve nen Iran Başbakan* Emtr kendisi üe bir süre görüş Ab bas Huvryda tarafından m Liştür. Ote yandan Dışişleri vktannruştir. Oönderiten Bakanı Haşan Işık dün sa mesaj lann nıetm hakkında bah saat 09.00'da Sovvetlet herhangi btr açıklamada bu ; Birliğinin Ankara Büyükelçi tunuimamış fakat Iran Baş tiri Maslahatgüzarını kabul bakam, gviecekte Pakistan a <erk-rek kendisi üe bir süre miştir Iran Başbakan! bu mesajında Şöyte demekte tn Ankara Büyükelçisi üe tür Ttptıgı görüşme hakkında Vermiştir: -la şöyle demiştir: "Kızılay Cemiyeti Merkez "Arkadaşiarun we şahsam "Hindistan ın noktai naza Yönetim Kuruiu, Pakistan top *dına Ankarndaki *iy*ret rmı izah ettl Tutumumuzu raklanndaki çarpışmalarda ya mkt eanatanda Mse göatevüra protesto mahiyetinde bir rai anan muhariplere veya saçak kaaakaeverükten daia (iemarşe olmadı. Hindistan zarar gören sivil halka yardım yapmak üzere Pakistana ys Kka<An!darwMaa. Sayıa yap:tarak yardımın Hindi* ndrüşmüştür. Dışişleri Ba SuAeyman Demireie Saym Başbakanı Şastri'ye gönderi tanln bu masajlara verrcet <anlıgı Genel Sekreteri Bü- jecek cevabî mesaj bugün bir sağlık ekibi göndermeğe Haaaa K*at i**ka w Deviet cevaba bağlı olacağım adyt*. ükelçi Hatûk Bayülken de hazırlanıyor. İran'ın vereceği karar vermiştir. Yardım ekibi ErkAnana t<m&k#f!< " t ir m*t 1100 de Endonezya'nın cevabi mesajla birlikte hemen gönderilecektir." man malzemesi ve taze kanla miz beraberinde ilrç, pansu runi bodimcmfk iterim (1* Yaiaucı ajans haberi*'nneilh5de de Kore'nin Ankara riaievimizinkarde? vern ik göre. İran. Pakistan* jet ben' Büyükelçilerini kabul etmiş tfik Paki% tanın hakh dava Hindistan'ın Ankara Bü- plâzma götürmektedir. Heye zlrü w sair yakıt v *ıw *ttr tir. fkirüşmelerüı mahiyeti Mükdçisi de Başbakanla yap timiz Paldstanda Kızılay ve sma Mtyük çapta yardnnc! Tirkiye be İN ay önce Tür hakkında herhangi bir acık nimaaaeahamaaaetemem ki ye tie Pakistan ' görüşmeden çıkarken Kızd Haç prenslplerhte, insa '*"** arasında} trna yapılmamıştır. gtcci'ere şunlan söylemiş tmzaianan ticaret : ( R G tt U (AZPTTECILH RİN SORiLARtNİ "Çeşitii görüşlerimizi uzun CtrAP!A!ND!RDl "zun konuştuk. Görüşlerimi Başbakan Suat Hayri Ur [ güplü dün başbakanlıktan., o karken gazetecilerin çeşitli K! 1! B \ S!\!\ n A \ ÖZETLER..cc * tahkikat acümtşt!r Aleyhmde sorularım cevaplandırmış. * S Dimi k ö tır. Başbakan Ürgüplü bir ALMANYAYA G f m indendir Bu yahsm Türkle soru üzerine şunlan söyle- MAH! gazetesi aşağıdaki re büyük miktarda çimento} miştir. r * * *- " " " organtzatrinin davetli} Ot? yandan Mandirys kö - puması csast teküf ı:lu oiarak dün hava yoluy!* A! ; yünden Ayla huninde bir TOrk ' vc imkân etvrrlrv n..:.jüt manyaya g*nt*ştir Lkoardes } kadtnm* btr Rum şirketin çi-! hareketinde önce bir muha mentn sstttna dair yap tlan Mrimize verdifi deme%t<f Do-! Jtgr hir thhar da tahkik edi! &u Almaayada. K'bns meseîe j mektedir y!e Hgiii siyasi temastar da i Baf pisi dün tüccartan yapacaâtnt vt aynca 2 Eyiot hoplayarak kentlerine. Türktie Berhnde yaptlacak oian!ere satışı yasak olan maddeie Afrika Asya tesanüt hareket!! rin Mr listesin vermiştir Po konferanstna kat'lacanu söv lis bu yasağa riayet etmeme temiştir Liartdes hu konf rsosmkfbna davasmı izah mek büyük bir ftvsat t*#ci! ilâve ttmtştrr nin douraca#! sonuçlara tür car!arm nazan dikkatlerini!!wîl1z HM!KDPTYR! LR! ERZAK TrRKTYT KUVVET TAŞTYOR (W T E R!S! YAPACAK MAH! gazetesi?u haberi M AH! gazetesi. Mtendenve sevmektedir: mubabbiae atfen aşağıdaki "GCventHr kaynaklardan ög haberi vermektedir rendig imne göre, önceki gün Ifkenderuadan buraya ge- akşam tlzeri emaiyet kuvvet!en haberlere gkt*. Kibrotaki bir helikopterin. Dikomo TOrk Aiayı Deriştirme Bir t i yakmmdaki Bozdaia &ç defa imyte hammmar devam yaptıfm! etnaektüsiif De (piştirme BtMad*#i gibi Bozda tehişçi dön İskenderun Ossane nakle evia e!ind<mür An!aşıld!#*na dumtştie Bv haherieve gare K&re helikopter, rdadaki bdttm Bhrlik son conlere ka- te d a ile r e boytmr dar Çanakkale 0*#t eteklerin erzak taşmmştır, HeHkcfrm j :k- gerilla ef&hni <rmektev!ngîüzlefe aü r4dugu tahmin di Deriştirme Birügind tem ektedir Kdma emniy albav da bahtnmaktad Bu Albvlar ceşitm Türk bimz* lerinm komutam t ürerlerine etmişlerdir - alacakla rdîr Dt#e*- bir habere R W & J M R 4îöre Ma#usa Hmantndaki de stlahtastyo*.tirme isi s rasmda Türk M A M İ B & gemileri KRnrm ya Bakanımız Haşan İşık Birleşmiş Milletlere gitmeden bu ziyaretin faydalı oiup ol madiğim takdir ederek vazi yete göre karar alacaktır. Esasen Dışişleri Bakam mız, Kıbns Değiştirme Birli Kinin hareketinden sonra Birleşmiş Milietier toplantı sına gideceğinden, Pakistan'ı müşterek ziyaret bu hususlarla yakinen ilgilidir." Suat Hayri Ürgüplü sabah t yin kabul ettiği Hindistan PakistaJia gönderilen Sağlık Ekibi dün öğleden sonra saat 17.55'de hava yolu ile Ankara'dan hareket etmiştir. Kızılay Genel Müdürü Muzaffer Akın ın başkanlığın daki ekipte 2 doktor ve beş hemşire bulunmaktadır. E kip aynca Pakistana gerekli sağlık malzemesi ile kan ve plâzma da götürmektedir. Kızılay Genel Müdürü Muzaffer Akın Ekibin hareketinden önce Pakistana yapılacak yardım konusunda şu bilgiyi niyet kaidelerine. ten zarar gören J tara, farkgözetmedm devam edecek Mu yerde, bütün prea#)ü gun ve Türk MiHetineh hays-etine yahşmkmi, hizmet görecektir. Ekipteki diğer gümih t barışsever amaçlan h duygusuyla görev söylemişlerdir. Rumiar Matsunıht Evieri YAmyı OevamEJiyorisr LEFE#! Limnididen Eretıkı. den bütün vasıtaiar.!e nünü Man sura banba Rum îwhsler taratma? c:kı bir yoklamaya muşlardır. Arabalar: * Tri sökülerek tır. öğrenildiğine g&?* şuradaki evlerin pts Rumiar tarafından?*' edilmektedir. Hepsroturulamayacak ha!e& Türkiye MiHi a ortaya koyduk. Hindistan duk'an haber wn&3 oiarak problemin çer riir. Lig Maçtan b irsinde banşcı yollarla #; "özümlenmesine taraftarız. Dün İstanbulda oynanan RASİME AU Bost ülke Türkiye'nin Kes milli lig maçında Galatasaray, rakibi Feriköy'ü 3 1 nur meselesi konusunda Hin fistan a yapacağı her tavsive ile mağlûp etmeye muvaffak tarafımızdan memnulukla olmuştur. din'mecekür." HÜSEYİN HASA*- Diğer karşılaşmalarda Ada nişanlandı KIZILAY EKİBİ GiTTt na Demirspor-Kasımpaşa yi.. Y e Radvo'annm bil 1-0, PTTGençler Brliğini 3-2 i mp '"StşK-tl ve TopraksporGüneşspor'u Gen 1 Merkezi tarafından 2-1 yenmiştir. 393 inci yüdönümü * ve silâhlan Üe katdanj*- olnauşiardır. Törenlerde evvel bu topraklara kan çeklerini, mücadele silâhh gosterferi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!..

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Ahmet TAKAN ahttakan@gmail.com Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Yunanistan, Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal etti. Baktı, Türkiye'den ses seda çıkaran yok!.. Bu adaların hepsini ağır bir şekilde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir.

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi.. etti *Mailime gelen bir notta;

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun Resimleyen: Uğur Altun Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 2. basım Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

ANLATIM BOZUKLUKLARI

ANLATIM BOZUKLUKLARI ANLATIM BOZUKLUKLARI 1. Dün beklenmedik bir sürprizle karşılaştık. Gereksiz Sözcük Kullanımı 2. Yoğun sis sayesinde kaza yapmışlar. Sözcüğü Yanlış Anlamda Kullanma 3. Trafik kazasında yaralananlara başınız

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz

İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın. Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz İkrime Sabri: Mescidi Aksa nın Bir Karışından Bile Taviz Vermeyiz Mescidi Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistinlilerin Mescidi Aksa daki haklarına bağlı olduklarını, bunun bir karışından bile taviz vermeyeceklerini

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Ahmet TAKAN : "İşimiz burada" dediler... Türk toprağında İzmir'in işgalini sahnelediler..

Ahmet TAKAN : İşimiz burada dediler... Türk toprağında İzmir'in işgalini sahnelediler.. Ahmet TAKAN : "İşimiz burada" dediler... Türk toprağında İzmir'in işgalini sahnelediler.. LİNK : http://www.yenicaggazetesi.com.tr/isimiz-burada-dediler-turk-topraginda-izmirinisgali-44475yy.htm ahttakan@gmail.com

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Kendini rezil etmekte ve bunun hesabını vermek yerine de umursamamakta başarılı bir ülkeyiz.

Kendini rezil etmekte ve bunun hesabını vermek yerine de umursamamakta başarılı bir ülkeyiz. Kendini rezil etmekte ve bunun hesabını vermek yerine de umursamamakta başarılı bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti sürekli olarak gücünün oldukça üzerinde işlere girişir. Kendisini büyük Türk olarak gördüğü

Detaylı