MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti"

Transkript

1 U umm a uç vıaaaetık Bir Hân Sunan MMiSMH, KE$MiRiCiMPLEBİSİTİSTEM tint Kuvvetteri Sütün Ceptıeterde Müdafaaya Geçti GÜNLÜK MÜSTAKİL SİYASÎ GAZETE SAYI TL 14 PAZAR 12 EYLÜL 1965 FİATI 15 MİL Dizilip Basüdığı Yer: BOZ KURT BASIMEVİ, 144 Girne Caddesi, Lefkoşa. Sahibi ve Umumi Neşriyat Müdûrn: CEMAL TOGAN: - Mes ul Yan İşleri Müdürü: SADİ C TOGAN ürkieri Geri Köyterine Dönmiye Davet Eden [umiar Gerçek Yüzlerini Yeniden Gösterdüer [öyterini Görmiye Giden Piroyiti Bir!ar<-Kocay< Rumtar Linç Ediyordu ünya kamu oyuna karşı kalmakta olan Piroyi göçmenlerinden Ahmet Mehmet Kah niyetli görünmek gayesiy- 6bns Rumlarının sahte veci ve eşi Fatma Ahmet, geride bıraktıkları mallarını gör tatar! bir taraftan gücüyle devam ederken mek ve zeytinlerini toplamak T taraftan da Türktere üzere 9 Eylül günü yanlarında Barış Gücü asüerleri ol Monadık haksıztıklar ya ıakta ve içterindeki kinin dugu halde Piroyi köyüne git r!erj görülmektedir, mislerdir. Bu soydaşlartmız köye vardıkla**! zaman, evler de dahil olmak üzere Türkle- umradyosunun çarpık sispikeri Türkçe yaymla- ve Rum gazeteleri her re ait bütün malların sayfalarında sahte pro- Mda yaparak, Türklerin RMeri yere korkmadan gidebileceklerini yaz atadırlar. Hatta Makarios tımi, evlerine dönecek kgöçmenlere!., her türlü yapacağın! s!k sık etmektedir. Fakat gecen. gende bıraktıklar: malla görmek için eski köyleri Laen iki göçmen soydaşın Rumlar tarafından linç *nası bu propa tahrip edildiğini zeytin ve sair ağaç larin kesildiğini görmüşlerdir. Ahmet ve eşi, kendi tarlala rina giderek kurumaya yüz tutmuş bir zeytin ağacından bir okka kadar zeytin topladıktan sonra geri Piroyi köyü ne döndüklerinde Rumlar tarafından durdurulmuşlardır. Bu iki Türkün durdurulduğunu gören diğer Rumlar. Rurr kadınların: öne sürmüşler ve bu iki vatandaşımızı taş yağmuruna tutmuşlardır. Kövde faal jetlerin in ne ka- bulunan Rum polisleri ise. oiduğunu bir defa bu olavı durudurmak bir yana Rum kadınlarına yardımc! olmuşlardır. M S " ' ' Akmcılar köyünde (Devam! 2. sayfada) ATOM BOMBAS! İSTİYORLAR: Hindlstanda Sangh Par tisi üyesi kadınlar yaptıkları gösteride atom shahlanna sa hip olunmasını istemişlerdir, öte yandan Hlnt-PaMstan ' ** sınırında çatıma devam etmiştir. Rum Yönetiminin, Türk Kesimierinden Kaçan anan Kaçağı ve AMâkstz Kimseîeri Himayesine ması!ie Rum Kesimierı Birer M anastın'_h a!'"e Geldi Ah!âksız!ar a n ia r Rum Kesim ierini hayalinde b irer cennet olarak caniandıratı ve oralarda Mcak hir buçuk ay yaşıyabilen ve geri toplumu arasına dönen Zaım Osman Hayal ettiği cennetin cehennemden Fark! Olmadığını Söyle# Siaiı zaman za p im lerin e ka v a r d ı r, ismi Ah Piiritlpriü Ayşe olan bu i"- }3a " A. isimleri im r i onlar gelmektedir. yok bir suçu var ahlâkı nasıl- siyle Rum yönetimi bu ada lanmalan pahasına, bugün dır? Bu gibi sorular orüan let kaçaklarına yataklık et Rum yönetimi ipten, kazık ilgilendirmemekte, mezkuı* mekte ve hatta bu müenm tan kurtulmuş ve toplum şahısların Türk olmaları İeri sıkılmadan dünya ka lan arasında hiçbir haysi onların propaganda organ mu oyuna "Türk cehenneminden kaçan kahraman çağı kimseleri himaye et yetleri kalmıyan kanun ka lannı harekete getirmıye kâfidir. Türkler" olarak tanıtmak mekle, Rum kesimlerini Türk kesimlerinde suç gayretkeşliğini de göstermektedir. Rum propagan tın " haline getirmiştir. birer "Ahlâksızlar Manas işlemiş ve adaletten kaçmış ne kadar Türk varsa dacılann arasıra ellerine Bugün Türk toplumu bugün Rum kesimlerinde geçen bu fırsatlardan fayda (Devamı 2. sayfada) yaşamaktadırlar Dolayı U Thant' İhtimaHeri Revalplndi, Karaçi, Yeni Delhi, Londra, New-York : Hind Kuvvetleri Lahore böl gesinde evvelki gün uğradıkları ağır yenilgiden sonra, bütün cephede müdafaaya geç miglerdir. Merkez! Cephede Hint Kuvvetleri müteaddit de falar ümitsiz mukabil taarru za geçmişlerse de Pakistan Birlikleri tarafmdan püskürtülmüşlerdir. Bu bölg&ie çok şiddetli çarpışmaların devam ettiği bildirilmektedir. Pakis* tan Radyosu Vogah Bölgesin de de Pakistan kuvvetlerinin kazançlar elde ettiklerini ve düşmanı Hindistan toprakları na doğru kovalamakta olduğu nu bildirmiştir. PakistanlIlar kuzey cephesinde de Hind kuvvetlerini hududa kadar geri çekilmeye mecbur bırak tıklarını ve savaş esnasında Hind kuvvetlerine ağır zayiat verdirdiklerini açıklamışlar - dır. Güney cephede ise. Hind Kuvvetlerinin ilerlemesi durdurulmuş ve PakistanlIlar kontrolü ele almışlardır. PAKİSTAN UÇAKLARININ HAREKATI Pakistan Hava Kuvvetleri, Sıyankut bölgesindeki Hint üslerine taarruz etmişlerdir.. Bombardımandan sonra geri dönerlerken pilotlar üslerin alevler içinde olduğunu görmüşlerdir. Nodah bölgesinde ise Pakistan uçakları dört Hind tankı ile sair araçları tahrip etmişlerdir. Doğu Pakistanda jki Hind Değiştirme Birliği Yarm Akşam Kıbrıs'a Hareket Ediyor ANKARA: 44 subay, 29 assubay ve 257 erden kurulu Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Değiştirme Birliği 13 Eylül yarınki Pa zartesi günü akşamı "ONA RAN" gemisi ile İskenderun Limanı ndan Magusa'ya hare ket edecektir. Türkiye Dışiş ieri Bakanlığından verilen bilgiye göre. Değiştirme Bir liğimiz 14 Eylül Sah sabahı Mağusa Limanına varmış olacak ve değiştirme işlemi Birleşmiş Milletler Banş Gü cü kuvvetlerinin denetimi altında yapılacaktır. Sözcü, Değiştirme Birliğinin gidişi ile ügüi bütün hazırlıkların tamamlandığı söylemiştir. m Başan Çok Zay:f uçağı düşürülmüştür. HİNDLİLERIN İDDİALARI öte yandan Hint Hükümetinin bir sözcüsü, Hind Kuvvet 1erinin çarpışmalarda bir Pakistan Tuğ Generali ile bir Tümgenerali öldürdüklerini ve birçok tank tahrip ettiklerini iddia etmiştir. Bütün cep helerde şiddetli savaşın devam ettiğini belirten sözcü, Hind kuvvetlerinin yavaş yavaş ilerlediklerini iddia etmiş tir KOS1GİHTİN ÇAĞRISI Sovyet Başbakan! Aleksi Ko- 6igin'in ateşin kesilmesi için Hindistan ve Pakistan a yap - tığı bir müracaat dün açıklan mıştır. Kosigin, Pakistan Cum hurbaşkam Eyüp Han üe Hindistan Başbakanı Şastrıye gön derdiği ayni mealde mesajlar da savaşa derhal son verme terini,, tankları durdurmaları sı, toplan ise susturmalarını istemiştir. Sovyet Başbakanı ateşin kesilmesinden sonra ta rafların askerlerini 1949 Hazi ranınm Hindistan ve Pakistan m kabul ettiği ateş-kes hattı nın kendi taraflarına çekmele rinj tavsiye etmiş ve Sovyet ler Birliğinin bu konuda tavas sutta hulunmayahazir olduğu nu bildirmiştir. U THANT1N TEMASLAR! Ravalpindi'den Yeni Delhi ye gitmekte olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant dün Karaçi'ye uğra mış ve daha sonra Hindistan'a hareket etmiştir. Kara çi'den hareketinden önce ga zetecilere bir demeç veren Genel Sekreter U Thant, Hindistan ve Pakistan arasın la ki savaşı durdurmak için sarfettiği gayretlerin başan ya ulaşıp ulaşmamasınm. Yeni Delhi'de Hint liderleri! e yapacağı görüşmelere bağlı olduğunu söylemiştir. Karaçi'dek; gözlemcilerin ka naatine göre, U Thant Keşmir konusunda Hint liderle rini fazlasıyle inatçı bulacak tır. Bu bakımdan U Thant" m başan sağlaması ihtimalle ri çok zayıf görünmektedir Çok yorgun ve bitkin bir hal de görünen Genel Sekreter U Thant, Pakistan liderleri Ue yaptığı görüşmeler hakkın da herhangi bir şey söylemekten kaçınmış ve ilk vazi fesinin Güvenlik Konseyi'ne rapor sunmak olduğunu söy emiştir. (Devamı 2. sayfada) R U M L A R TÜR K KESİMLERİNE İHTİYAR M A D D E L E R İ N İ N G İ R M E S İ N E M A N! O L U Y O R L A R Bir taraftan Türkler için hareket serbest isi bulundu ğunu iddia eden Rumlar, di ger taraftan da Türk vasıta lannm yollarım gestapo usu lü keserek, bulduktan eşya lan müsadere etmeye devam etmektedirler. Bilhassa son günlerde Li masol ve Poli yollarında Türk araçlarım sıkı bir şe kilde araştırmaya tabi tutan Rum polisleri, bulduktan Baf Türklerinin Bucak dergi lerini, kap teli, telefon kaplo su, örgü yünü, çinko, keres te gibi maddeleri müsadere etmişlerdir. Bir Türk tücca nnm, Bafm Rum kesiminde bulunan deposundan 10 Eylül günü Türk kesimine kereste getirmesine Rum polisi mani olmuştur. Göçmen evlerinin inşasında kullanılacak çinko, çimento, kereste, kımt çakıl gibi maddelerin teminin de Rumlar piişkilât çıkar makta ve adı geçen maddeie ri Türk semtlerine H maktadırlar. -

2 YUVARLAK MASA Rossidisin İtiraf) Papann Bırtenuş Müietlerdeki dciegeai Rosai d*!< Keçen gün adadan ayrüurken. da%aiaruua Bir!eşmi tülkrtter pnrtmiptf rin knvtlc dayandıu daa. Genel Kuruida yapdacak çetin aavaşm netice dnda kötüüm<rr oinmmüğmdan bajbaettikten *mra. bakia%< anndan çtkarnu w Bütün bunlara raf "**" Genei Kuru4da bir ha! çrebain b*dunata#mmn bekkmmediğini itiraf etm işi Şündi bu İtiraf üzerinde bintut durmak ert-k. Kibrut nxeie%i siiibtı çattşma #ekîine döküldüğü CÜndenb*-rİdir Rundar t<enet Raruia fitmeh için yamp tutulmaktadtr adaift mütnam-?m-%inin o nmuunu. orada haharuu rlde rdwklerini. self drtrnninavon. hatta %e hatta Knwd% karariaruun Çt**nhc*tuM -Aytemi? w bu İAf!ar!a Rmn haikınt uxun müddet a!datma#a muvaffak olmntur Rum!ar bu düüntryiedir ki, uaiapnaya yanaşmam ve Birİeml? MİRetier den ba#ka hir İâf etmemiştir. Aahnda bu. Ririrmi Miilrtier ptettaipicrtn** oian xndakatierinden veya %evkiierin<ie!! müteveiut bi! davram? delidir BitAkix Rumİann. hkr bir uiu iararaa! üryckktme. muahedeye ve teamüie say):un ohmadmh Kİbİ Birteşmiş Milk-tier teşkiiatma da zer rece t*ay)pian yoktur GÜveniik Konaeyinin 4 Mart karanntn. kabu! edildiği KÛniin hrmm akabinde bu karann çi#nenmeye baianma. bir tandan Bir tefmiş Miiietiere sadakat beyan fderhrn di#er yan dan Banş Gücü aakerierine kurcun Mkmaiart. on iann harekettrrini kumtiama#a kaiknaian, vazt fe:dni yapmaya çahan ahdi Bant <*ut:u poüaieh Ke aiay edrrek. görevlerini yapmaca mani oimaian bu nun!tadece küçük birer deiiileridir. Bu vüzdendir ki Rum'ar. işin ta hatunda Bİrk-şmiş Miüetİert gitânek için karar verdik ierindr kafalarında tasar ta d)klan pian bambaşkaydı Bir kere frenci Kuruida bhedikieri gibi bir karan çıkaramtyafakiaruu gayet iyi büiyoriartb. Çim kü Dünya teşküâtuun. deviftierin kendi aralarında imzalama olduktan andiamaian takbih etmece veya iafvetmeğe yetkisi yoktur ve bu amaçiart dtştn dadir. Bunu önccden htaapiayan Rundar mesrk- Birieşmiş MİUctierr götürmekle işi sürüm edr btrakmak ve bu yoüa Türk mukavemetinin çökmr *tni saptamak amacuu gütmüşlerdir (hüar da bili yoriard! ki Birieşmiş MİBet!ere giden hir meselenin kailedibp bir karara bagiamhf) nadiren görülmüş tür (hrtada Keşmir gibi M yıkhr hal çareai bekle yen bir buhran vardtr. Ve Birieşmiş M illet ter buna çare buhnakta hiç te gayret göstermemekte ve ehni çabuk tutmak gerekmmini dovmamaktadtr İşte hütan bu ihtimalleri hesaplayan Papa* Ma, kario*. meseieyi bu yoiia sürüncemede bırakünp, hem Türkiye Ue bir masaya oturmak İmkAuiann! ortadan haidnrmak ve buna bir mazeret huiabümeh ve hem de Türkierin mukavemetini bu yoüa çöker tip dhe getirmek için bu yoia başvurmuştur Ancak gerçekler son Güvenlik Kurulu toplan tmmdan bu yana kendini göstermeğe başianuşür Güvenlik Korulunun son topiantuo da göndermiştir ki faparrn bu davayı Bir eymiş Miüetier Ttrşkii&t) htnkkn ve İhtimal kat Bu gerçeğin aniaşfhmş otmastndandtr ki dün. Birleşmiş MtHetlerde nihai gayeye varacakta mu ii&n eden Papaz, bugün dünya teşkpâtmda bir hai çaresinin beklenmedi# nl söyleyerek, müştak be! hir nuühübiyete Rum haikım daha şimdiden ahştır ma#a çahşryue. Rum idaresi vaktiyle kurdutu çürük piân'ann şimdi yavaş yavaş iflas etnvege başiadıgvm görmenin hüznü içindtlif. Türk mukavemeti hehtendii cihi çökmemiş hüâkis daha da kuvvetlenmiştir Vaktiy te lebyterinde gibi görünen dyaai hava, şimdi devlet terin gerçekieri anlanuuo üzerine tamamen alevhte koşaniaruı davaiarmm iflâs ettiği açıkça duyuru! Rossidis Rum halknu müstakbel bir matübiye te hacorlamak için boşuna uitaşmasm. Çünkü Rum haba Gene! Kurut topiantısmm neticesini Güvenlik Korulu topbuıtwmn neticesine bakarak çoktan ta!* mailübiıetin itk acısm) Papazm "Zafer kazandık" <Hye ter ter tepindiği günde fazt* SALİH ÇKLRBİOGU NöhetdEaahaM Kamaran Aziz 1S*H İMÛ K A L R Kamyoncular Birtiği Hue a#vl #şyot vw yük nakby**i için Fapandreu Yaymhd.ğ, Mromoko! Ycnn Ktrat Bir 5örU;ma Daha ATINA Mr Yunantatanda düşük Başba kan Papandreu yaytniadtgt bir bildiride Ktrai Konsiantin in yeni bir hükümet kur mak için girişti# teşebbüsk rin. yetkiterin k&tüyemi iyiy mi kuitanümaat otdugunu sor muştur. Papandreu yaymiadt ){t) bitdirtde. par!&mentodaki çouniuğun üderinin istifaya mecbur edilmesinden bu yana tki ay geçtiğini, bu süre için de buhrantn sadece devam et mekte katmadtgtm, daha da kötüieştigini beürtmiş ve bu nun Yunan tarihinde eşine rast [anmayan bir o!ay okluğu nu behrtmiştir. Büdiride, se çimiere gidilmesinin Ktraim prestijini sarsmayacagt 6e!ir - tümekte ve K)ra!m prestijine ast! tayin ettiği hükûmet!erin pariamentodan güven oyu aia mamast sarsmaktadtr, den - Imektedir Atinadan geien haberierde behrtüdiğine göre. Yunanistanda iki aydan beri devam etmekte o!an siyasî buhrana bir çözüm yo!u bulmak içm büyük gayret sarfediimekte - dir G(rid Başbakan Tsirimo kos*un yann Yunan Ksralt j!e veni bir görüşme vapmas! hektenmektedir. Atinadaki muhabiriere göre Tsirimokos Ktrzia baz! yeni teklihered butunacaktsr. Biiindiği gibi Tsirimokos evvoiki gün Ktrai Üe birbuçuk saat süren bir görüşme yap mtş ve siyasi parti tiderteri ite temastan hakkmda bilgi vermiştir. Tsirimikos gazete citere verdi# bir demeçte. Ktra! Konstantin'in pohtikacı tarta tekrar görüşmesinin ihti ma! dtş toimadtğm! söytemiş KÖYLERİM (İRMEYE GİDEN PİROYİL1 BİR KAR1KOCAYI RUMLAR i!nc EDİYORDU (Birinci sayfadan katan) Bu olay üzerine Danimarka!' askerter. derha! durumu Akmdardaki merkez!erine hi! dirmişler ve yardtm istemişter dir Bu çağn üzerine 20 kadar asker Pİroyiye gitmiştir. Tak viye kuvvetinin gelmesiyte. iki Türk muhakkak bir ö!üm den ve linç olunmaktan kurta rümtşttr Hem Ahmet Kahveci ve hem de eşi. atttan taş!ardan yara tanmtştardtr. Aktncüara döndük teri zaman hem Türk dok toru ve hem de bir Banş Gücü doktoru tarafmdan tedavi edibtüş!er ve evlerine gönderi tmişterdir. M e Y e n! Y a p i y o r hafta ıstikrarhllarmm ilerleme kaydedeceğini kurutmas, saba. I u m d u ğ u bet.rtmt.r... Bucak' Dergisinin 42'nci SayiM Yaymîandi Baf Türklerinin gür sesini yansıtan BUCAK dergisi 42 nci sayısında daha da olgun taşmış bir nitelikte çıktı kaı şımıza.. 9 Eylül tarihini taşı yan bu sayının kapağı isim siz yiğit Bayraktarı Kostanza Burcunda gösteren güzel bir resimle süslenmiştir. Deı ginin başyazısı da 9 Eylül'e ayrılmış.. Şöyle deniyor bu yazıda: "Herşeyden önce bugün bu afta üzerinde direnirken yarlık ve haysiyetimizi müda faa ve muhafaza etmeye çalı tprken, seksenbin şehidin ruhlarım, kefenlerini karart mamak, kirletmemek sorum tuluğunu da taşunaktayız. Namert eller tarafmdan yıla tan, yakılan, soyulan, mer mer taşlan çalman Bayrak taruruzın kutsal sığmağı bugün bize bunu emretmek tedir- Atide de, gelecek nesil KEŞMİR PAKİSTAN (Birinci sayfadan kalan) PAKİSTAN GAZETELERİ NE DİYOR?- Pakistan gazetelerinin bü dirdiklerine göre, Hindistan ile varılacak bir ateş kes an taşmasının, Keşmir'de plebi sit yapılmasını tepıinat altına alacak bir nitelik taşı masının şart olduğu U Thant'a açıkça belirtilmiştir. Gözlemcilere göre, Hindistan liderleri bu teklifi derhal reddedeceklerdir. Hindistan Keşmir'in Hindistan'ın bir parçası olduğunu iddia etmekte ve Pakistan kuvvetle rinin Keşmir topraklarından "kümesini istemektedir. BUİTCNUN DEMECİ Pakistan Dışişleri Bakanı Butto muhabirlere, Pakista- "in ateş kesilmesine karşı olmadığım fakat böyle bir at<3 kas anlaşmasının anlam hobmlmesi için, g e n T b î anlaşmanın bir kısmım tes ıl etmesi ve devamlı bü- ba "Ş sağlaması gerektiğini n Pakistan Dışişle H b t /'A şm azn tere geçmişimizden aldığı mız hızla, ikinci defa vatan taştırılmış bir Kıbrıs bırak pıak en büyük üikümiiz dür." Sayfalan değinilen konu tarla ilgili sembolik resimleı ve başarılı karikatürlerle donatılmış olan BUCAK Deı gisi, ayrıca Baftaki genç sa natcılanmıza da geniş yer vermekte, onların, şiir ve ya zılarmı yayınlamaktadır.. Seksüel öğretimden Mizaha, coğrafyadan aktüel olaylara kadar okuyucusunu her ko nuda aydınlatmakta olan Der gi yöneticilerine başarılar temenni eder, gittikçe olgun ve yararlı bir nitelik kazanan yayınlarından dolayı kendile rini kutlarız.. Korkunç im kânsızlıklar içinde gösterilen bu çaba, cidden övgüye de ğer.. İÇİN PREBİSİT İSTEDİ bilindiği garanti edüe Grtko Romen'defiirk Tak.m, tkinei, Y.M. Tatttmt SonancH Oldu " M -, Balkan Serbest Güreş Mü **b***smta dün sabah [e?cüerimize "unda tlabahk bir seyirci önün<* başlanmışar 53 kilo d* Ati Demirle 57 küoda Haşan Setılh tur atlamışlar Rakibi Romanı -m kiioda Ahmet Ağraiı Yu*r* rakibi N t a t o r y-enmişlerdir T? kiloda mut Ata ay da YugoaSv cek bir plebisit yapılması için çalışmaktadır. H İN TLİLE R İN İDDİASI Hint makamları tarafmdan dün ilk defa olarak açık lanan zayiat rakamlarına gö re, 5 Ağustos tarihinden bu yana Pakistan ile Hindistan arasında cereyan eden muh telif çarpışmalarda 1500 Pakistan askeri öldürülmüş 8 subay ile 200'e yakın Pakistan askeri de esir alınmıştır. Hintlüer kendi zayiatla nnm 18 subay dahil 250 ölü olduğunu iddia etmektedirler. Pakistan makamları tarafından şimdiye kadar her hangi bir yektin zayiat raka nu açıklanmamıştır. PAKİSTAN D IŞİŞLERİ BA KANLIĞININ AÇIKLAMASI Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün gece bildirildiği ne göre, Hindistan-Pakistan anlaşmazlığına son verilmesi için Pakistan Hükümeti Birleşmiş Milletler Genel Sekre teri U Thant'a üç maddelik bir plân sunmuştur. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ou uç maddenin şunlar oldu ğunu söylemiştir: UÇ MADDELİK PLAN Keşmir'deki bûtûn PaM& tanve Hindistan Birlikleri Çekilmen ve bunu takiben ** ***" edilmesidir. Pİe yapılıncaya kadar K ey **** Sfnveniigini Asya ve Afrika uikeierinden kurula cakbir Birleşmiş Milietler GuvenSk Kuvveti sağlamalı Birleşmiş M illetlerin 1959 yılı 5 Ocak günü, Keş*! *nir baklandaki kararma uy 5un oiarak uç ay içinde Keş nbisit yapılmalıdır. Pakistan Dışişleri Bakanlı Sözcüsü, Pakistan plânı nın anahtarları ile Genel Sek reter*e açıklandığım. Birleş mis Milletler Güven'ik Kon sevi Keşmir sorununu görüş mek üzere tekrar toplandığı zaman, konseye sunulacağını ntrllc+lr Bu İKİNCİ OLDUK HİNDİSTAN CUMHURBAŞ - Balkan r*!, KANININ - DEMECİ A d o ]" Aian- T ü r k? la n m ıs S ' "'''d'rd tin e göre. Hindis t W T S *H"<3cAnnS Cumhurbaşkanı dün Hint lahm tasmfinde 36 pu h'taben vaotığı bir birinef "Hindistan. Bir- T ü r k S Gen' Sek- "Rincii Thantm Pakistan He vs Yu JjÜ! [asmazltn banscı ço " " "? e e H her Emiştir.

3 ftkm* L A F ferlerinin J* tatbikatı s e J > olan G riv S a soktu. Tevekkel atasözü? * yır etmiyg devede y ı demiş. TÜRK KESİMLERE K A Ç A N KANUN K A Ç A K L A R I (Birinci sayfadah, arasından kaçmış J emsi sapık, fratg varsa Rumiar yaşamaktadır. Şahısların bamiarmpropagmda için kullanmak içb. pukluğu ile vattis â v e yu k,, belirttiğimiz tipte lan toplumlanmta) makla iftihar da dırlar. Gerçekte M] larrn bir kısmmntk tahane bir kı.<mmtr hapishanedir himi yönetimi bu şahısic de bir propagandan olarak kullanmayı p na uygun bulma&i Medeni memldaccı smda mevcut dan 1 rimleri iade kanım'! gince kötülüğü hü ve mücrimlerin m kalmamalarını apt gayesiyle tatbik "iade" muamelkimi lar bugüne kadar * etmemekle kamm t olanları resmen!a etmiş bulunms&o Türk toplumu tw#s bu nevi bir ah!iksix$ vessü! etmemek!t 13' rafma geçen kanun «Rumlan Rum göndermekle medeni lerin ve topiumiamj makta olduktan am<r rasayg'gösteniima* lü vesilelerle Türk toplumu dar kanun ka< taklık etmemiştir zaman da etnuyk"" Protesto Hiı Türk Basım odarak. bir konunun uzun süre durmayı, yeknesak sakalabalığı ile okuyucuyu hafakanla Iboonay! tercih etmeyiz.. Kalemi i,it hasmımıza vurduk mu, ikinci biı yapmak zorunda kalmamaya, has- İm L *ek bir vuruşla hizaya gelmiş "meyp çalışmaktayız... Buna rağmen * o d u v o r. kalemimizin tek bir vuhahediîemiyecek sorunlarla karhrsıva kalıyoruz.. Böyle bir durumda v u r u ş l a r, yeni darbeler indirmek Lrunlu'uğunu duyuyorsak da, bu zo n.,ı)u!uğun nedenini vuruşlarımızın ısa bftsiıüğinde değil, vurduklarımızın ar dınnda. ve pişkinliğinde aramak gerekir. Müteaddit defalar temas etti nmiz bir konuya bugün yeniden döner h-n karşımızdaki düşmanın yüzsüzlük w vurdumduymazlıhğma hühassa dikiti çekmek isteriz.. Kalemlerimizi ye niden üzerine çeken konu Dali'deki meş hur yol inşaatı ve bu inşaatla ilgili ge melerdir.. Bilmeyiz kaçıncı dönüş bu. FadCetli Türk Basım olarak, insan tık aduıa. uygarlık adına ve beşeri ideal!er adına derin bir üzüntü duyarak yapı yoruz bu dönüşü.. Dalideki meşhur yol hışaatımn hikâyesi hepimizce malûmdur: Rumiar bir süre önce Dali ile Dereliköy'ü birbirine bağlıyacak bir yol inşaatına girişmişler, buişi yaparken de gerek bölgedeki bir kaç Türkten, gerekse Kıbrıs'a gelmiş olan bazı yabancı barış gönüllülerinin işbirliğinden yararlanmışlardır.. Bu iş birliğinden en geniş ölçüde istifade etlen ter. istismarcı Rum propagandacıları o muştur.. Bu adamlar, Türklerle Rumla nn bir ideal uğrunda elele verip çahş M'annı cöstermek için bütün yetenekten i'e seferber olmuşlar, gerek inşaatta çaltşan yabancı gönüllülere gerekse böl teye celbettîkleri ecnebi hasın temsilci lerine bu yoldan Kumlardan çok Türk t"in yararlanacaklarım anlatmak için nrtınıp durmuşlardır.. Bu inşaatta bir kar biçare Türkün ne şartlar altmda çahstıktannı tabu daima gizlemişler, onlan?on5pu işçiler olarak göstermişlerdir. Thimayva cîbi, tnermz Yüksek Komiseri Huni pibi Kibns Diplomasi alanının bir kaç şöhretini de inşaat bölgesine çekmeye muvaffak olan Rumiar, böylece a*y patırtı konarmayı başarmışlardır... Ne kadar acıdır ki bu natırtımn en Ederiz AHMET TOLGAY çalışan yabancı banş gönüllüleri olmuştur. İstismarcı Rum Propagandacıları tanıtından ipnotize edilen bu çocuklar zaman zaman Kibns Türklerinden "asi * diye söz etmek gafletine düşmüşler, Rum lan zevkten dört köşe edercesine Rum davası lehinde davranış ve görüşler izhar etmişlerdir. Mutlu ülkelerden gözlerin de toz pembe perdelerle adaya gelmiş olan bu çocuklann Rumiar tarafından feci şekilde iğfal edildiklerini anlayan Türk Basuu. gerçekleri görebilmeleri için onlan Türk Bölgelerini de ziyarete davet etmiştir.. Defalarca tekrarlanan bir davete, insan hiç olmazsa etiket kaideleri uyarınca icabet eder.. Meğer Rumiar, bu çocuklann etiket duygularım da körletmişler.. öğrendik ki bu çocuklar, kafalannda yanlış izlenimlerde çekip gitmişler adadan.. Bir defacık bile Türk Bölgelerinden içeriye adım atmamışlar, bir defacık ble Türklerin ız dırabı üzerine eğilmemişler, bir defacık bile gerçeklere dönmemişler.. Rum ipnotizmasının tesirinde ülkelerine gitmişler, kendilerini uyandırmamız için bize hiç fırsat vermemişler... Banş Gönüllüleri sıfatını nasıl ya kıstırabiiiriz lıiz böylelerine?.. Elen Gö nüllüleri gibi hareket etti onlar.. Elen gönüllüleri gibi, Elen çıkarla nnm savu nuculuğunu yaptılar, içlerinde Elen Gö nüllülerinin fanatik duygulan ile mem leketlerine döndüler.. Kıbnsı insan'ık adına ziyaret ettiklerini unuttular, ge zilerini, davranışlannı baştanbaşa Ma karios adına yaptılar.. Kıbns Türklerini kırdı bu çocuklar. Fakat biz insan lığa karşı, banşa ve beşeri ilkelere karsı islenen bu cürmün esas sorumluları olarak Rumlan görmekteyiz.. Yüzsüz Rum propagandacılan. banş e;önüllule rinin gencecik dimağlannı iğfal etmiş ler. onlan kendi çıkarlannm ponüllüleri haline getirmişlerdir.. Biz Rumtann ne denli şaklabanlar olduklannı biliyoruz.. Yabancılan bir tarafa bırakın, bizi büe avartmava çahşıyor bu şaklabanlar.. Onun için insanlık ideallen adına islenen bu cürmün sorumluluğunun en ağır yükünü bu saklabanlann omuzla nna lâyık eörmekteviz.. Kıbns Türklerini tâ dennden yara lavan bu olaya medeni dünyanın dıkka tini çeker, bir skandal taşıyan Rum cüreti Be bans gonuüu ennın ta rafcirliğini medeni dünya onunde pro-!k!!nemada birden Ktşhk ŞAHİN Gündüz Seansı: 2.30 da Gece Seansı: 8.30 da Yazhk TAKSİM Kışhkta: Saat 20 da Her Akşam Saat 8.30 da BU GÜN BU AKŞAM YILIN EN GÜZEL TÜRK FİLMİNİ TAKDİM EDER BULUNMAZ UŞAK Bütün buntan" Rum kesimtermi de birer cennet landıran ve bu hareket ederek terine kaçan t lesef mevcuttur, düşünce "e, Rum kesimme bazıtarı tamakta î na dönmek Rumtann { çacaktann' { 5r. îste!!an bövte bjr. rak g&stereb'!, 22 Temmuz! nü P isk o b u ') * köyüne { S! Türkün bu ri ttendi - şimdi 'scjlit atarını fırsat kendi H ium l, he mesele sı! kapp lumu KOÇ BURCU: (21 Mart 20 Nisan) Bugün *"Rin para işlerinizde dikkatli hareket etmelisiniz. BOCA BURCU: (21 Nisan 20 Mayıs' Bir tak K* hatası yüzünden şarmmiüm gölgeliyorsunuz. Bı* samimi hareket etmeğe bakm. İKİZLER BURCU: (21 Mayıs 20 Haziran) *sstek hayatınızda hareketli bir gün geçireceksiniz. "tnmimuz Dikkati ohm. BUBCU: <21 Haziran 30 Temmuz) -"rlınız plânlarınızı tam olarak takip etmek zo- His hayatınıza da kıymet vermelisiniz. -ARSLAN BURCU: (21 Temmuz 20 Ağustos) h5**ya ulaşmak için girişeceğiniz tehlikeli harebaşarıya ııiaşivmkrunz Sıhhatinize dikkat. A Ş A K BURCU: (21 Ağustos 20 Eylül) Dü r e o e n h iç b ir harekette bulunmayın. Acele W a n kanşır. BURCU: (21 Eylül 20 Ekim) Etra B*ı s.-)- dalkavuklara fazla yüz vermeyin. *3den şeflerinizle aranız açılabilir. bir laz BURCU: (21 Ekim 20 Kasım) Yakın yardımı sayesinde bazı kazançho- Lüzumsuz yorgunluklardan kaçınınız. BURCU: (21 Kasım 20 Aralık) Iş i * bazı cesaretli hardcetlerde ve kar bulunmalısınız. Sıhhatiniz iyiiç J A K BURCU: (21 Aralık 20 Ocak) A fe Ş aşm azlıkları halletmek için biraz *neket etmeniz lâzım. Dedikoduya dikkat. BURCU: (21 Ocak 20 Şubat) Teiüı aldığıma takdirde kazancınız büyük ola sevenlere karşı samimi davranmalısınız. BURCU: (21 Şubat 20 Mart) Eli açık iyidir. Fakat, bütün kazancınım dağıta snra zor durumlara düşebil irsiniz. EV EŞYAS! Kullanılmamış yeni yatak ve misafir odası takımları ile aynca az kullanılmış bir miktar ev eşyası satılıktır. Müracaat: Hüseyin (ıraklı Fabrikası. 28. Uray Sokağı Lefkoşa. KREUZER Öğrencilerin a*ve- rek k u lla n d ım tm Dol* ma Kalemi* yahu KREUZER!calead* dir. LeAoşa Türk Erkek [ j s e s ı M iidiirtu ğü nfteb. 1) Ders Yüı rina 10 Eylül 1965 ten ttiba ren başlanmıştır. 2) Kayıtlar H Eylül 15 Cumartesi günü saat 12 de sona erer. Daha sonra kayıt yapılmaz. 3) Eski tarihler masında kayarmı muhakkak yenilemehdiner. ilgililere duyurulur Başrollerde: Cölcsel Arsoy Fatma Girik Suphi Kaner Aysel Tanju Hüseyin Barodan Vahi öz ve Necdet To*un Türkçe Filme ilâveten İngilizce Filmler ŞAHİN SİNEMASI BUGÜN VE BU AKŞAM TOO M ANY CROOKS (Terry Thomas. G eorge Cole) TAKSİM SİNEMASI BUGÜN VE BU AKŞAM L'ASSEMO DI SIRACUSA (ARCHIMETE) R PEK YAM NDA T in a L o U İf# GELECEK ÇARŞAMBA COME SEPTEMBER İ YARIN BİZİMDİR: Oynayanlar: Orhan Günşiray Eşre Kolçak 2 KOÇERO DAĞLARI KIRALI Oynayanlar: Yılmaz Güney Muh terem Nur 3 MUHTEŞEM SERSERİ. Oynayanlar: Ayhan Işüt Fatma Girik 4 SOKAKLARIN KANUNU. Oynayanlar: Taniu Cüreü A jda Pelrkon 5 YILLARIN ARDINDAN Oynayanlar: Gelme! Amoy Türkân Şoray 6 GOYE GİDEN GELİN Oynayanlar: Taniu Gürzü Fatma Girik. 7 MANYAKLAR KÖŞKÜ Oynayanlar: Orhan Günşiray Muhterem Nur 8 SİLAH ARKADAŞLARI Oynayanlar: Eşref Kolçak Semra Sar. 9 EZRAHİN HABERCİSİ. O ynayanlar: Orhan Günşiray Pervin Par 10 GENÇ KIZLARIN SEVGBLİSt Oynayanlar:GoheolAr*oy FnhAhn 11 TIĞ GİBİ DELIKAMA Oynayanlar: İx( Günay Taniu Gürzü.

4 U!usa! Direnme övhütegeçen Yirmibirg Yazan: Ferit GÖREN B İ R M E K T U P Anaağım; Y.n o. askerlerine Erenköy - Burçak yolmaktan dönerken sizi taşıyan traktörün k ağaç _ kovuğu ya da... mağara delıgı çektiheinin ahmda kaldığım; seni doktora yetiştirin- artık bekleyişimizin bittiğim, bittiğini; Rum ciye kadar öldüğünü, daima "koca kaiaiı" diye takıl zilinin en an nihayet aradığım aradığını bulduğunu sanmış sanîmyue. Rum aıgm. dığm, salt san o uueaıgı istediği ıçm için et #1 makarnası, majcarnası. neııım hellim böreği Doıeg* var ki. Ki, biliyorsun yine, aradan bir yüeçmişüi. yi! geçnüşü yapmak için hamur nmam teknesine stuncugın. aanidığın. uıacm uiacık çoctm çocuk ıczıu rezili ettiğini ve aradığım rpek de * bulamamıştır. a gözlerine & Z İ M İ n n balap "bu h nolacak" t n m l f " dediğin küçük lazım İri Ti m M biz * hâlâ A!A O o mutlu t Ogünleri U H İ fi bekliyoruz, e k Ü Y O ru Z. söyledi. Ölümün ebediyen ayrılmanın ne olduğunu Ve bugünlerde yine kuvvetli ümitlere düştük ana muhakkak bilmiyor, anlamıyordu. Ama annesine bu çığım. Kritik günler yaşadığımıza inanıyoruz ve bir konuda anlatılanları bana tekrarlarken, uiacık, siyah şeyler bekliyoruz; bir şeylerin olmasını... Çunku Maçocuk gözlerindeki a a nedendi deısin? karios yönetiminin "Meclisteki görevlerini bırakıp Birbirimizden ancak kırk beş mil meşalede yaşı gitmişlerdir" diye tanımladığı Türk Mebuslarına, bu yorduk. Ama. İnanır mısın, ölüm haberini ancak Makarios yönetimi, gerekirse kuvvet zoru ile de Tem* yirmi beş gün sonra alabildik. Oysa acı haber, özel- silciler Meclisine girmelerinin önlenece Rkle kişinin ölüm haberi, erken yayılır derler De ğini söylemiştir Makarios yönetimi ğilmiş... Çünkü, gerçi kişioullarının aya gitmek şimdilerde hani hani Anayasaya ay km kanunlar haiçin her gün bir ileri adım attıklan bir devrede yaşıyo zırlamak ve vürürlüğe koymakla meşguldür.. Aynca ruz. Güney Vietnam'da Amerikan uçaklanmn düşü Makarios Yönetimi gerek Türkiyeye gerekse îngilterüldüğünü, Viet Kong çetecilerinin toptan "saldırıya reye Garanti Anlaşması diye bir şey tanımadığım bir hazırlandıklarım dakika kaybetmeden oğrenebiliyo- kere daha tekrarlamıştır. Asri Donldşotsuz ve Büyük ruz.] Biz Makarios yönetiminin yarattığı bir berbat fskenderin emellerini gerçekleştireceğini her fırsatta ortamda yaşıyoruz. Ve bu ortamda bir kişi anasının tekrarlayıp duran Papandreu'suz yönetilmiye çalışılan ölümünü ancak yirmi beş gün sonra öğrenebiliyordu, ve bukün bir kazana benziyen Yunanistan ses çıkar- Bilirsin aylardır evlâdım görmemiş analar, analarım mıyor... Makarios Yönetimine göre yapılanlar Kıbgörmemiş evlâtlar var Kıbnsta... Ve yine bilirsin İd nsm iç işlerine aittir ve hiç bir devle- Makarios vönetiminin eline düşmüş, aylardır kendile ti ilgilendirmez. Kıbnstcdd Türkleri katliama tarinden tek kelime ile dahi olsa haberleri alınamamış bi tutarken de iddiası buydu. Başı dara girdi mi yüzlerce kişi var. "Bu bizim iç meselemizdir" deyip tere yağından kıl Bugün senin yattığın yerle aramada lark beş mil işlerin arasından sıyrılmak istiyor. Tabı! var...!ki üç saatlik bir yoldur, bu normal olarak. Türkiye daima olduğu gibi emrivakilere göz yummaya Ama bugün İçin yola çıkmak ne mümkün.. Çılalsa devamlı olarak tekrarlayıvermektedir. Biz, dahi kaçının konağına varacağım kim garantileyebi- "vin emrivaki olduğunu ve neyin olmadığım kestir lir? Lefkoşa ile köyümüz arasında Makarios yöneti- ciz kaldık. Şimdi bir kati hareket "İşte bu minin söyleyip söyleyip bitiremediği konu- T* vakidir" dedirtecek bir hareket bekliyoruz rü güvenlik kuvvetlerinin kaç barikat olduğunu sen ufuklan taramaktadır... bilirsin. Zira bu acılarla dolu olaylar başladıktan *958 lerde komşumuz Avangelos'un dediklerin) sonra köydekileri merak etmiş, yola çıkmıştın. Bir y o r musun anacığım? "Buraya Yunanistan oeçocuk gibiydin o günlerde Ağlayıp bağıran ve Ne utün tarlalarınızı biz alacağız Ve siz vjl de anasım va da babanım istiyen; ya da anamrnn hizmetkâr olarak çalışacaksınız" demişti değine sanhp elma şekeri imgen çocuklara. Otu- Sana bu bahsedilen günleri Tannm rup kalkar Ttöydeki kızlarım, köydeki torunlarım" görmedin o günleri... Bize de qöstermiv< derdin de başka bir şey demezdin. Bir OTaç uydu- f** gormiveceğiz.. Çocuklarımız da Zira ölünj? rup seni yola çıkanncaya kadar akla karayı seçmis karınca kanatlanır, diyorlar 1 Kİ$< Yaştyar Yüzyirmibeş yaşmdaki Said mirzoyev oğin vr 162 yaşmda olduğu iddia edilen, AzerhyaB' ra<!i Müslimov un, Sovyetler Birliğini yayü * gezmeye çıkması, Bu ülkede sayılan 2LMMPP lık insanların gazetelerde ve dergilerde sıh sk M* melerine sebep olmuştur. mi anacığım ' r =, r deği, Mezarım ne ölümle neticelenebileceğini de bcirsin Bunun için vola çıkmamak, banşm ve sükûnetin dönüsünü " e zaman yazanm beklemek en İyMdir ulaştığımız zaman anla ki bil ki r e suz derecede mesudu Qün!d! son- Beklemek.. Yarınımızın ne olacağım tedirgenlik düşürenler o zaman olmadık durum- içinde iakat ümitle beklemek.. süredir hep bunu bekliyoruz. Bir yıl kadar önce Türk Hoşça kal anacığım, et eri Makarios yönetiminin kanuni güvenlik kuvvetlerine ve asri DonUsot. yirminci yüzyılda büyükg... Iskenderin emellerini gerçekleştirmek için dünyaya çeldiğini zanneden Yunanistan Başbakanı Papandreu' nun ilk ağızda Kıbnsm yönetimini ele alsınlar. Türk kuvvetlerine karşı dursunlar diye adaya çıkardığı B u t m a c a SOLDAN SAĞA 1. Sözünde duran füti ke) 3L tş yeri. 3. İnce yapılı Söz. A E*na%e Ev. 5. Mü Su ortası '**** Yirmi aya a va yakın vninw hir bir "!<m onlan İdmse kimse kaldıramıyocakhr kolwırrt-,. uşm ş o ocaklardır biridir Hane YUKARIDAN ABACIYA: I Eğlence yerlerinden bi ridir Asal. 2. Hususi tar 'nr Bayağı sekhde demek tir. 3. Sokağı tıkamak mak sedı ile yığılan şeyer. 4. Sa katiık Dolayısıyla aniat ma. S. Cüd îbadethme S. Söe böyie -- 7 Yaian dolanla kar:.k tş, a Tersi yeni ten kokıu ı Harf okunuru. $. So \.k Masa! canavarı nankü Bntmacamom SOLDAN SAĞA: 1 AvM Kaba 2 Der Nüfus. 3 Ad Tef 4 Ko mürüy (Yürümek). $ Ke rem. a. Kudüs Pek.?. Arik Kİra) Za faz). 8 B01Ü 0!sv 9 Ahk Y A R I D A N AŞAĞtYA: 1. Adak Kaba. 2 Vade 7 3 r - - D. A Tü <cürjik. 5 Netes) g. Küfür Koy. 7 A f Yep (Pey) La a Bul Mezar. 9 a ' Mr, (SON) Ve Sovyetler, bu yüz yaşını geçmiş insanların, doğum tik. Ve sen köye vardıktan sonra bir köylümüzle her kanatlanalı yua iki yıla vanvanvor t kayıtlarının kesinlikle doğru Rum köyünde bir barikat var. seyahat çok zor oldu. :c.n kannca bhe bile olamazlar. olmnı* lurkıyemi? olduğunu ileri sürerek, ina diye haber etmiştin. Kişioğlu her barikatta yanm Buna güveniyoruz ve inanıyoruz yılması güç bir takım ista saat bekletilse bu yolculuk c&şama kadar sürer. Ve akşam karanlığı çöktüğü zaman yolda bulunmanın tistikler yapmaktadırlar. Azerbaycan'ın dağlık köy terinden birinde bir çoban olan Şirali Müslimov'un dünyadaki en yaşlı insan ol duğu üeri sürülmekte ve bu bir buçuk asırlık adamın hem kafa hem de vücut sağlığının yerinde olduğu söylenmektedir. Şirali Müsli yov, gazetecilerle yaptığı oır konuşmada, suyu çaya tercih ettiğini söylemiş ve suyu demiş- Müslimov'un 94 yaşın aa bir kansı ve 100 yaşında bir kardeşi vardır. Gene Sovyetlerin bildirdi tpne göre, Müslimov'un kom dünyava tutumuna kar. şı koz olarak tnıhk dır. Sovyetler anlanan bir de, "Sovyetler B:ryasayanların kü' Sovyetler Bt#. daslarına en <?0K metleri yapan lan en cok kedir" diye yam Azerbeycann Karabask bölges.. Birliğinde en çok 'ondieine gorej; tam 214 miş insan!anlann duklanm ' eık haspada ya ilmektedirlersanlardan -g y kıılianm am am aı erkn Bu ihtivarlanoj ni kadınlar dir. Bu <" tf ne co' Hnsiıin 0 yaşını adamdır. Bu ada "MnMO yaşmı geçmiş üç vurdu* Nâsır Gasi y a k i bu adamın M da evlendiği karısı e n h a y a t t a olup, gecen n i! evlenme yılda meleridir. Sovvet.ler. vatandas! ıcf " " y adam tan ise.j b it t e r in n e dere doğru olduma. mpktpdirler füphe etmektedirler iliz istatistik vıllığı vyetlerm verdiği bu m- terin vatandaşından î bildirdikten sonra ü lk e d e şimdiye ka v a n d a 'nnn r! aşmış insan doğum kayıtlarına hic g a d ı ğ m a işaret et- sa t Okulu'nun Peter Wi Sovyetler BirUi'nin co Han ı l r y c a n tarafında 'nsanioi Yaşını?ecmi? çıkarmakta disi ""** "... *todoks Ki cennet - eehetifn hm sundaki tutu. r{ oldnm! jle Prof. K Ü S H L I K! Hnm gazeteleri Dr. Küçük ün Birleşmiş Mületler Genel Sekreteri U Thant'a J } ve Dr. Plazanm bir arabulucu olarak Türk tarafınca kabul edilemiyeceginl mektubu geniş ölçüde yorumlamaktadırlar. Eleftıeria gazetesi, yukarıdaki baş rritmdaki başyazısında Dr.Küçük'ün bu mektubunun Türkiye tarafından dikte ettirügeri sürmekte ve şunları yazmaktadır: rldyenin bu küstahlığı için sorumlu olanlar da büyük devletlerdir. Çünkü büyük dtvktkf Dr. Plazanm rapo -runa karşı gereken anlayışı göstermemişlerdir. Dr Plaza. raporunda Kıbrıs fe s in in banşçt bir şekil- halli için demokratik pren ptere göre hareket edilmesi arktiğini belirtmiştir. Türk) ise bu prensiplere karşt akmakta ve Zürih anlaşması editerek federal taksime gidilmesini istemektedir. Oysa id Ztirih Andtaşmas! Birleş - mis Miüetier prensipierine ay Undu. Bugün Türkiye büyük jevietierin desteğinden cesaret atarak kötü maksattanna figmek için şiddet kullanmak tehdidinde de bulunmaktadır. Türkiye Mi!H Güvenlik Kuru :unun bütün siyasî parti başkantan ite birlikte aldığt bil- diriien tedbirlerin neler olduğu açıktanmanuştır. Sadece TüAterin can ve ma! emniye tinin temin edileceği açıktan mışttr. Türkiye, Ktbrts Türkle rini sözde bir imha tehtikesinden kurtarmak bahanesiyle adada federat bir rejim kurmak, en sonunda da bütün adayt yutmak istemektedir. Bu yotda şiddet kullanması - tun dahi muhtemel olduğunu thdas etmektedir. Fakat Türki ye şiddet kutlanmağa kalkışû& takdirde Ptazanm rapo - unda belirttiği şey vukubuta cakt'r. Yani Kibns Rum ha! h i!e hükümeti şiddete şiddet!ekarşı koyacakttr. Bundan <loğacak sonuç!artn sorum!utuğu ise Kibns Rumluğuna ait atamayacaktır. Bütün büyük devtetîer bunu böyle bilmeli ve bugün yaydmak tehlikesi?! Hind-Pakistan har i gibi Orta Doğuda da bir hart çkmasınt istemiyorlarsa hazanın raporunda iteri sürü Prensiplere saygt göster- Widir!er." KCÇÜKTN SAFSATALARI [İLELEFTHEROS gazetesi fandaki başlık attmdaki konuyu ete Maaşta ve şunlan yazmakta-.sük siyasi saçmala- "arda ve safsatatarda usta MMhmştir. U Thant'a gönder hf. arabutucuyaptlmasını istemekte fa arabuiucu olarak Dr. P!a- S Z ',J! e k te d ir. İteri o Plazanm Ahinde tarafgir gütmesidir. Dr Küçük. Rumlanndan bir 'cema 'arak bahsetmekle ege- Jbrıs devletinin nin 'hrrs hükümeti zar fudiyetinden sarfma- Sr -t?'' ""'a**' a!e)âde maat' seviyesine indirgs ocaktadır.. Türk az.nl.- e k S d î r ' eviyeye si yukar.daki başlık altındaki bir yazısında Dr. Küçük'ün U Thant'a gönderdiği mektubu ele almakta ve şöyle demektedir: Bu mektubunda Dr. Küçük Rumların arabulucu olarak Dr. Plaza üzerinde İsrar etmelerinin Dr. Plazanm arabu lucutuğa devam edemiyeceğine bir sebeb teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Bu gülünç bir mülâhazadır. Türkler ve emperyalistler, raporunda Birleşmiş Milletler prensiplerine savurduğu ve taksim görüşlerini reddettiği için Dr. P!azayı istemiyorlar. Fakat Birleşmiş MiMetler Teş kitâtı, Türklerin şantajına ve saçmalamalarına müsamaha göstererek kendi temel pren siplerinden sarfınazar edilme sini kabul edecek midir? Biz Birleşmiş Milletlerin böyle bir şeye müsamaha göstermiyeceğini ve arabuluculuk çalışmalarının tamamlanması ve pratik alanda değerlendirilme s{ işine kararlı bir şekilde devam edeceğini ümit etmek teyiz." Türkiye, Yunanistandaki şiddetli siyasî krizden istifade ederek K.brısa karş. yeni teh ditler savurmaktadır. Kuvvet UYANIK VE BİRLİK Solcu HARAVGI gazetesi, yukarıdaki başlık altındaki başyazısında ise şunları yazmaktadır: gösterişi yapmaya çalışarak Kıbrıs.n semalarını ihlâl et mekte ve Güvenlik Konseyinin tavsiyelerini hiçe sayarak gerginlik yaratabilecek her harekete tevessül etmektedir. Son günlerde Türkiye millî Güvenlik Kurulunun aldığı bil dirilen bazı 'ciddî' kararlar hakkında büyük gürültü çıka rılmaktad.r. Kıbrıs Türk gaze teleri söz konusu karartardan cesaret alarak tehditler savur makta, ihtarlarda bulunmaktadır. Türkiye Güvenlik Kurulunun aldığı kararlar hakkında çıkarılan gürültünün arkasın da, seçimlerin arifesinde butu nan Türkiyede halkın nazar, dikkatim başka tarafa celbet mek maksadı gizlidir. Türkiyede seçimler yaklaştıkça K'b ns meselesinde daha büyük gerginlik yaratılmasına teşeb biis edilmesi muhtemeldir.. Yazımızın başında da belirtti ğimiz gibi Yunanistanda siyasî hayatı fe!ce uğratan şiddet Ü kriz Türklerin bu yoldak. cüretinin artmasına vesile ol üss,. seviyede bir cemaktadır. Bu şartlar %H? arak göstermekte ve İ S çoğunluğu He %18 içinde Kıbnsta halk, ordu ve hükümet olarak bize düşen vazife tam bir birlik halinde ve son derece uyanık olmaktır. Ha!k, ordu ve hükümet olarak yarılmaz bir cephe kurduğumuz takdimde samimi dostlarımızın da desteği sayesinde emperyalistlerin ve onların organı Türklerin her hangi bir mace bâzlarseviyeye ç.ka da Zürrhçi olarak vasıflandır Rum. S'*k otacak dığı bazı Rum gazetelerinin Türklerin son günlerde endişe venci na kurması berter yaymladıktanm yz Türkler ve- makta ve şöyle demektedir bu esih-ü* ** olamaz. Çün "Komünist ve bağmsızhk. t ü k değil, fakat ço- sevdalısı yaym o r g r ı..'nlık tarafından Rum halkına karşt psıkotojik itn. bir oligarşi b ir harb açm ışlardır. Bu gaz anlavtc, **lü... demok teler Türklerin İskenderun us aykırıdır ve sünde yığmak Yunanistan.n {se hareketsız kaldığına dair haberler v<şym lamakta ve halkın rnanev.vatmı kırmağa çahşmaktad dar. R A V G İ gazete- Kocaman başlıklar a!tmda yayınlanan bu gibi haberlerden güdülen maksat bir bozgun havasının yarat.lmasıd.r. Fakat endişe etmesinler. Bu gün Kıbns savunma sistemi kuvvetlidir. Şayet Türkler îskenderunda topladıkları gemi lerini Kıbrısa göndermeğe kal kışırlarsa deniz kenditerine mezar olacaktır. Kıbr.s Rum halk. yambaş.ndaki şan!. Yunan ordusuyla birlikte kut sal topraklar.nı müdafaa ede çektir. Türklerin müttefikleri iki yüzlü bir endişe göster - mekten vazgeçmelidir.' HÜRRİYET DESTANİ PATRİS gazetesi, yukarıda ki başhk altındaki başyazısın de son zamanlardaki gelişme lerin Rumların aleyhinde o!- masrna rağmen Rum iktidarı n.n bu gelişmelere karş. tepki göstermek şöyle dursun bir az.nlık haklar, haz.rlanmakta olduğuna dair edebiyat yapmakla yetinmektedir. Hükümetin tuttuğu yol siyası taviz yoludur. Bozgunculuk yoludur. Türkiye ise bizim bu halimizden istifade ile fareyi pençesine takan bir kedi gibi bizimle oynamaktadır. Bozguncu bir... realizm ile bu davan.n güdülemiyeceğini artık anlmaamız lâzımdır.mü cadelemize karşı uluslararası dikkat ve saygı gösterilmesini istiyorsak EOKA mücadelesi zamanında olduğu gibi bu mü cadeleyi bir hürriyet destan, haline getirmeli ve böylece dünyanın sempatisini kazan - malıyız. Davamız dünyada en adil prensibi teşkil eden selfdeterminasyon prensibine dayanmaktadır. Bir hürriyet ve adalet mücadelesidir. Bağımsızlık hakkında lâflar edip gayri ahlâki pazarlıklara giriş mek ancak davamızı çürütür, ve düşmaslarımızm eline yen) kozlar verir. Ne batının ileri sürdüğü uz laşma, ne de Sovyetlerin Rus yan.n desteklediği federasyon fikrinden söz edilmelidir. Talep edeceğimiz şey, hürriyet, barış ve self-determinas- yon olmalıdır. Türkler, tngilizler, Ruslar ve Amerika! darın adamızı taksim etmelerine fırsat vermemeüyiz. Eğer siyasî liderlik bizi ancak feder rasyon uçurumuna yuvarla - yacak bir çıkmaza sürüklerse bunun ağır sorumluluğu ken dişine ait olacaktır. Eğer hükümet gerekeni yapmakta acizlik hissediyorsa, istifa ede rek, yerini, Kıbnsı bugünkü korkunçdurmdan kurtarıp hür riyete barışa ve ana kucağına kavuşturacak olan başka bir liderliğe bırakmalıdır." FELAKET UÇURUM UNUN o ra siy e ve eşitliğe KENARINDA Türklerin Rın AGON gazetesi. Yunanrsnca 2. vatanperverlik hakla tandaki siyasi krizi ele a!dığı H* etmhl * başyazısında krizin devam etmekte o!mastndan dolayı en b K " * Fakat bir Tür- "manıetev üstün dişe izhar etmekte ve şöyle S F ' y tabi tutulmasın. ra tesebbüsünü başan ile de demektedir **i bir K.bns Türk fedebileceğiz." siyasi ENDÎŞE ETMESİNLER "Maa!esef bugün Yunanisedcts v ' f yoğunluğu teş PATRÎS gazetesi yukanda- tanda şahsî ve partizan ıhtl-. K.br.s Rumlarm.n k{ baslık altındaki bir yansm rastar aklı seüme galebe çal mıştır. Baştangıçta Kıral ı!e Papandreu bir uzlaşmaya var mış olsalardı bugün ç.k.lmaz bir lâbirentin içine düşmezdi Bugün felâket uçurumunun kenarmda bulunmaktayız Bu durumun Kibns Üzerindeki et kisi büyüktür. Kıbns, zafer çe!engi yerine basma dıkenh bir ızdırap çelengi seçırmek mecbuiyetinde kakabilir Yunanistandakiiere bir kere daha h a y k.n n a k iste n r2 _saat te olsun kendinize gehnız- (Devamı & Sayrada) Vietnam'da GeriHaotar üç Köye T a a r r u z E ttiie r E İ O M M N İ K C İ H M U Ü L A T E ( H İ! E D İ L H İ Ş B İ R SOVYET CASUS GEMİSİ A M E R İ K A N t N V Ü ' İ N C İ F İL O S U N U N B Ü T Ü N H A R E K E T L E R İN İ İZLİYOR SAYGON: Vietnam'da gerillacılar Say gon'un 35 mü kadar kuzey doğusunda t*ç köye taarruz SUNA AHMET Üe VEDAT MEHMET SON. ER il Nişanlandılar, Lefkoşa BAYRAK KÎBRİS TURK MÜCAHİDİNİN SESİ" SABAH Y A Y ÎM : İstiklâl Marşı Mücahitler Marşı Aç.lış ve Programlar Muzaffer Akgün'den Türkçe Haberler Oyun Havalan Pazar Sohbeti Enstrumental Melodiler İngilizce Haberler Ara Melodileri Rumca Haberler Ev Hanımlanyle Başbaşa Düek Kutusu: "Türk ve Batı" Kapanış ÖÇLE Y A Y IN!: Açılış ve Program Semra özbay Mehmet Derya dan Türk Basınından Yankılar Melodi Kokteyili Pazar'dan Pazar'a Türkçe Haberler Sevdiklerinizden Seçmeler İngilizce Haberler Mel Terme'den Rumca Haberler Kapanış. AKŞAM Y A Y IM : İ7.58 Açılış ve Program Batılı San atkârlar Geçidi Zeki Müren'den Söylüyor Türkçe Haberler Sabite Tur'dan Şarkı'ar Roy Orbison Söylüyor İngilizce Haberler Rumca Haberler Katrl Helena'dan Yankaiar Haftarun ı Temsü Saati: "Onlann Dünyası" Joe Loss Orkestrası Kapanış. LEFKE SANCAK RADYOSU (Kısa dalga 37 5 metre *M0 K/C) ÖĞLEDEN EVVEL: Açılış ve Program etmişlerdir. Halk kuvvetleri tarafından müdafaa edilen Di epank köyü bir gerilla birliği tarafından işgal edilmiş ve köy ile bütün irtibat kesilmiştir. GeriHac.lar, ayni anda diğer ikt köye de saldırmışlardır. Fakat halk kuvvetleri tarafından püskürtü!müş!er - dir. Ziyat hakkında hiçbir bi! gi verilmemiştir. öte yandan Muallo kasaba sı da havan topu ve küçük silâhlarla ateşe tutulmuştur. Halk ve kasabayı müdafaa eden Güney Vietnam kuvvetle rinin zayiat verdikleri bildiril Pazar'ın Solisti: Solmaz Teğmen Haberler ve Yorum Türk ve Batı Müziği Dinleyici İstekleri İngilizce Haberler Herkes için Müzik Rumca Haberler Ali Çan'dan Basm - Yaym Kapanış. ÖĞLEDEN SONRA: 1438 Açılış ve Program Beş Ses, beş şarkı Haber Bülteni Zeki Müren'den Genç Sesler İngilizce Haberler Batı dan Seçmeler Rumca Haberler Ahmet Sezgin'den Kısa Haberler Kapanış. LARNAKA DOĞANIN SESİ (Orta dalga 250 metre) SABAH Y A Y IN I: 0857 istiklâl Marşı Selâhattin Erorhan'dan Tatil Sabahı Melodileri Pazar Postası Yurttan Sesler Haberler Behiye Aksoy*dan İ1.00 Kapanış. ÖÇLE SONU YA Y IN I: 1438 Açılış ve Program Fikret Kozinoğlu'dan Plâk Dolabından Amatör Bir Solist Türkçe Haberler Karma Türk Müziği Kapanış. AKŞAM YA YIN I: Açılış İ8.00 Rumca Rumca Haberler İngilizce Melodiler İ8.45 İngilizce Haberler ARALIK Açılış ve Program Hafif Müzik Bir hikâyemiz var Aksam Konseri Haber'er ve Yorum Geçmişte Bugün Zeki Müren'den istiklâl Marşı ve Kapanış. mektedir. Diğer taraftan "vur ve imha et' harekâtına girişmiş olan Amerikan ve Güney Vietnam Kuvvetleri, gerillacılar ile cid di bir karşılaşma olmadan ha rekâta son vermişlerdir. Bir hava üssünün güneyinde girişilen bu harekât dört gün sürmüştür. Amerikan Donanmasına yakın kaynaklann açıkladıklanna göre, elektronik cihazlarla teçhiz edilmiş bir Sovyet casus gemisi, Amerikanın Yedin ci Filosunun Güney Vietnam açıklarındaki bütün hareketle rini izlemektedir. Ayni kaynaklar Yedinci Filoya bağlı gemilere müdahale etmediği müddetçe, Sovyet gemisi hak kında herhangi bir tedbir alınmayacağını bildirmekte ve geminin elde ettiği bilgiyi Kuzey VietnamlIlara aktarıp aktarmadığının bilinmediğin! ifade etmektedir Hava harekâtında Güney Vietnam İle Amerikan uçaklar. dün şafakla sona eren yirmi dört saatlik süre İçinde Güney Vletnamdaki Vletkong topluluklanna 159 hava akım yapmışlardır. Amerikan bombardıman uçakları, 77 hava akını nda Kuzey Vienamdaki askeri ve komünikasyon mer kezlerini bombalamışlardır. Ingittere Futbo! M eticeleri Aston V v Blackpoo! 3-0 Bum!ey v Man. Un. 3-0 Chealsea v Overton 3-1 Leeds Un. v Sheff Un. 2-2 Liverpoo! v Fulham 2-1 Sheff W v Notts For. 3-1 Stoke City v Newcastle 4-4 Sunderl'd v Blackbum 1-0 rottenh'm v Arsenal 2-2 West Ham v Leicester 2-5 Bristo! C v Coventry 1-1 Charlton v Leyton O 3-0 Crysta! P v Hudderld 2 1 Man. City v Carlisle U 2-1 Norwich v So'amp'n 3-4 Plymouth v Birm'g'm 6-1 Portsm th v ipswich T 1-0 Preston v Midd!*bro 1-1 Rothlıam v Cardiff C 6-4 Woives v Derby Co Boumeth v Southend 0) Brighton v Exeter C 2-1 Mansfield v Hul! City 1-2 Oldham v Gilllngham 5-3 Oxford U v Brentford 2-0 O P R v Reading 0 2 Scunth'pe v Peterboro!-! Swansea v Grimsbv 1-6 Walsa!l v Shrewsb'y 3-0 Watford v MHlvall 0-1 Wrwrking'n v Swindon 0-3 Aldershot v Hortecls 5-0 Bradford v Doncaster 0-i Chesteerfd v Rochdale 4-1 Co!chester v Bamsley 4-0 Darlingt'nv Port Vale 2-İ Lmcoln C. v Ha!ifax T 3-3 Newport v Barrow 3-2 Notts Co. v Chester 0 3 Tomuay v Luton T 2-0 Wrexham v Southport 3-i Celtic v Clyde 2-İ Dımdee v Dnndee U D'infmPe v Hearts İ- l FamHton v Falkirk!-4 Hıberniân v Klhnam*k 3-3 Prtick v Ran ers 1-1 S t Jnhn'e v Aherdeen 2 2 St. M&Ten v M olan 0-1 Sdrling A v Motherw1 1-0 Ardne v Raith R 1-2 Ft Fifev Alion R 1-2 Stranraer v Aîbion R 12 Stranraer v Cowden*h 4-1 VELİ SAİD

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI

BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI BİR EKONOMİ TETİKÇİSİNİN İTİRAFLARI Önsöz Ekonomi tetikçisi olarak bizlerin amacı küresel imparatorluk kurmaktır. Bizler, diğer ülkeleri şirketlerimizin, hükümetimizin, bankalarımızın, kısacası benim şirketokrasi

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III Rapor No: 159, Mayıs 2013 REYHANLI DA SURİYELİ KADINLAR İLE SÖYLEŞİLER - III INTERVIEWS WITH SYRIAN WOMEN IN REYHANLI - III ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR Araştırmalar MERKEZİ Merkezi

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri Tarih Okulu The History Scholl İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 113-145. Number XIV, pp. 113-145. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951) Filiz ÇOLAK Özet Türkiye

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet

İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI. Özet Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 1-22 İSMET İNÖNÜ YE DÜZENLENEN SUİKAST VE SUİKASTIN YANKILARI Ahmet GÜLEN* Özet Türk siyasi tarihinin en zorlu süreçlerinden birisi

Detaylı

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba.

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. 07KIŞ 2011 SUNUŞ Veda Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. Geçen üç aylık dönemde bahçe yemeği, hazırlık sınıfları ile tanışma toplantısı, üniversitede okuyan genç mezunlarımızla

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ NEDİR? Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Nedret Kuran Burçoğlu

Detaylı

Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok

Unutulanlar Dişinda YenĐ Bir Şey Yok Unutulanlar Dişinda Yeni Bîr Şey Yok Hakkarî ve Kuzey Irak Dağlarindakî Askerler Osman Pamukoğlu 1947 yılında SĐnop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. Selimiye Askeri Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU BÜYÜK UYANIŞ. yayın hakları / Copyright. (Otopsi Yayınevi) dizgi: otopsi(0212) 2757078

Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU BÜYÜK UYANIŞ. yayın hakları / Copyright. (Otopsi Yayınevi) dizgi: otopsi(0212) 2757078 Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU BÜYÜK UYANIŞ yayın hakları / Copyright (Otopsi Yayınevi) dizgi: otopsi(0212) 2757078 lada VE cilt mas matbaacılık (0212) 2851196 kapak tasarım: C. Özakıncı(p212) 2757078 kapak

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı