EV Ç TEM ZL K 1162 ARAÇ K RALAMA 3 TERZ H ZMET 78 OTEL REZERVASYON 1 RANDEVU REZERVASYON 69 YOL YARDIMI 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EV Ç TEM ZL K 1162 ARAÇ K RALAMA 3 TERZ H ZMET 78 OTEL REZERVASYON 1 RANDEVU REZERVASYON 69 YOL YARDIMI 2"

Transkript

1 A. TAMAMLANAN FAAL YETLER 1. Dönem içerisinde planlanan faaliyetler büyük bir oranla tamamlanm t r. 2. Daire sakinlerimizin ihtiyac do rultusunda motosiklet ve bisiklet park alanlar olu turulmu tur. 3. Daire sakinlerimizin talepleri do rultusunda BUYAKA Al Veri Merkezi yöneticileri ile görü ülmü servis güzergâh ve saatleri düzenlenerek daire sakinlerimize duyurulmu tur. 4. Ortak alanlarda bulunan WC lerin daha hijyenik olmas için klozetlere hijyenik rulo sistemi tak larak, havluluklar sensorlu havluluklarla de i tirilmi ve klozet içlerine nano hijyen koku aparatlar yerle tirilmi tir. Bayan WC lerine ped at k kutular konmu tur. 5. Daire sakinlerimize faaliyetlerle ilgili bilgi vermek ve daha h zl ula abilmek için blok otopark giri kap lar nda ve asansörlerde bulunan panolar vas tas yla duyurular yap lm t r. 6. AYEDA ve GDA taraf ndan her ay posta kutular na at lan daire faturalar düzenli olarak siz de erli daire sakinlerimize mail yoluyla bildirilmektedir. Ayr ca hbarname ve kesme gibi i lemlerde SMS gönderimi de yap lmaktad r. 7. Yönetim ve Teknik personellere Güvenli i Uzman taraf ndan güvenli i, sa l ve yang n e itimi verilerek, sertifika almalar sa lanm t r. 8. Gelir art r c tedbirler kapsam nda, yönetimin gelirlerini artt rmak amac yla profesyonel reklam firmas ile sözle me yap lm t r. 9. Daire sakinlerinin Rezidans a giri yapmak için ald klar Giri Kartlar n n ki ilere ba l olarak verilmesi sebebiyle kart üzerine isim yaz lmas için Kart Yaz c Makinesi al nm t r. 10. Y lba sebebiyle A ao lu My Club ile ortak hareket edilerek hem Andromeda Rezidans, hem Al Veri Merkezi hem de My Club itinal bir ekilde süslenerek yeni y la haz rlanm t r. 11. Daire sakinlerimizden Concierge departman olarak toplamda 6908 adet ve Back-Up hizmeti olarak toplamda 591 talep al nm olup gerekli yönlendirmeler ve çözümlemeler sorunsuz bir ekilde yap lm t r. Taleplere ait çizelgeler a a da sunulmu tur. CONCIERGE H ZMETLER BACK-UP H ZMETLER FAX VE MESAJ 2229 OFÖRLÜ ARAÇ H ZMET 41 7/24 MEDL NE 9 B LG LEND RME 457 EV Ç TEM ZL K 1162 ARAÇ K RALAMA 3 OFÖRLÜ ARAÇ H ZMET 480 B LET H ZMET 10 POSTA & KURYE 528 SEYAHAT H ZMETLER 2 KURU TEM ZLEME 39 7/24 LAÇ TEM N 1 Ç L NG R H ZMET 158 RESTORAN REZERVASYON 22 TERZ H ZMET 78 OTEL REZERVASYON 1 Ç ÇEK S PAR 3 MODA DANI MANLIK 18 B LG LEND RME 2088 ÖZEL GÜN - DAVET ORGON ZASYON 3 7/24 LAÇ TEM N 6 TESL MAT ORGAN ZASYON 8 RANDEVU REZERVASYON 69 YOL YARDIMI 2 S PAR 25 TIBBI ORGAN ZASYON 2 D ER H ZMETLER 34 DANI MANLIK 3 TOPLAM 6908 ORGAN ZASYONEL H ZMETLER 18 TOPLAM Concierge hizmetleri kapsam nda yürütülmekte olan; Andromeda Rezidans sakinlerine y l n çe itli dönemlerinde seyahat hizmetlerimizde e-posta, foto blok ve asansör içi görseller kanal yla organizasyonlar sa lanm t r; 13. Sevgililer günü için kutlama yap labilecek restoran ve otel önerileri ile yurtd tatil organizasyonlar sa lanm t r. 14. Çiçek ve hediye gönderimi alternatifleri sunulmu, güneyde mavi tur ve otel organizasyonlar sa lanm t r. 15. Anneler günü için yap labilecek organizasyon alternatifleri ve stanbul a yak n yerlerde konaklamal organizasyonlar düzenlenmi tir. 16. Yaz süresi boyunca Andromeda Residence sakinlerine özel fiyatlarla yelken e itimi organize edilmi tir. 17. Babalar günü için yap labilecek organizasyon mekanlar ve al nabilecek hediye alternatifleri organize edilmi tir. 18. Andromeda Residence sakinlerine indirim sa layan özel f rsatlar, bayram tatili için yurtiçi ve yurtd tatil alternatifleri organize edilmi tir.

2 19. Eylül ay nda stanbul Çe meli Köyüne, günübirlik arap tad m turu organize edilmi tir. 20. ubat ay nda ikramlarla ba layan organizasyonda keyifli bir sohbet ortam sa lanm ve ayr ca Back-Up Travel seyahat acentesi tatil uzmanlar ile Cruise Gemi Seyahatleri konulu workshop gerçekle tirilmi tir. 21. Lounge alan nda ücretsiz s cak ikramlar, TV Yay n, Wirelles nternet, Ayl k Dergi ve Günlük Gazeteler gibi imkanlar sa lanm olup bu y lda devam etmektedir. 22. Concierge hizmetleri kapsam nda seyahat çantalar n z gibi ta nabilecek e yalar n z rahat bir ekilde ta yabilmek için Belboy hizmetimiz bu y lda devam etmektedir. 23. Bütün daire sakinlerimizin ve misafirlerinin ya am bizler için çok önemlidir. Bu anlay la MED-LINE ile Acil Sa l k Hizmetleri sözle mesi yap lm t r. Acil Sa l k Hizmetleri hakk nda detayl bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. ( ) 24. D ar dan gelen personelin (ziyaretçi, emlakç, nakliyeci, ta eron, kurye, kargo vb.) blok güvenlik noktalar nda kar lanmas, intercom sistemi ile teyit al nmas, kimlik bilgisinin kontrol edilmesi, giri -ç k lar n bilgisayardaki CRM program na girilerek kay t alt na al nmas sa lanmaktad r. Bu kapsamda blok güvenlik personeli toplam ziyaretçiyi kar lam ve ilgili dairelere yönlendirmi tir. 25. Güvenlik sisteminden gelen olumsuzluklar ve yang n alg lama sisteminden gelen ihbarlar n tespiti ve çözümü için kamera görüntüleri ve dijital adresli yang n alg lama sistemi monitörleri 24 saat kesintisiz izlenmektedir. 26. Personelin yang n ve ola anüstü durumlarda hareket tarzlar yla ilgili e itimleri yönetmelik esaslar na göre yapt r lm t r. 27. Dükkânlar nda faaliyete girmesiyle olu an trafik s k nt s n çözmek maksad yla özellikle yo un saatlerde ilave güvenlik personeli görevlendirilmektedir. 28. ANDROMEDA Residence misafirlerine ve dükkân misafirlerine, hizmet etmek ve çevrede trafi i engelleyecek ekilde park yap lmas na engel olmak için VALE park ihdas edilerek VALE hizmeti verilmektedir adet tom noktas güvenlik taraf ndan kontrol edilmekte aksakl klar ilgili birimlere sunulmaktad r. 30. ANDROMEDA Residence kapal otopark düzenini sa lamak amac yla araç park yeri harici 4 bisiklet, 7 motosiklet park yerleri faaliyete geçirilmi tir. 31. Andromeda Rezidans Güvenlik ve Temizlik personellerine Güvenli i Uzman taraf ndan güvenli i, sa l ve yang n e itimi verilerek, personele sertifika verilmi tir. 32. Güvenlik personellerine Hizmet firmas e itim sorumlusu taraf ndan ileti im e itimi verilmi tir. 33. Rezidans teknik alt yap s na ait tüm mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin günlük / haftal k / ayl k bak m ve kontrolleri sözle meli firma ve rezidans teknik personelince yap lmaktad r. 34. Dönem içerisinde rezidans sakinlerinden 8748 teknik talep al nm olup bu taleplerin da l m a a da grafikte gösterilmi tir. Gelen bu taleplerden % 95 yönetim imkânlar ile olumlu olarak sonuçland r lm % 1 yönetim imkânlar n a t ndan Sat Sonras Hizmet Birimine ve %4 D Servislere yönlendirilerek sonuçland r lmas sa lanm t r.

3 35. TV sistemi alt yap s ile ilgili bak mlar ilgili firma taraf ndan gerçekle tirilmi tir. 36. Ortak alanlar ve koridorlarda bulunan miad dolan acil arjl ayd nlatmalar n de i imine ba lanm t r. 37. Ofis, Concierge, Güvenlik ve Teknik A leti im hatt n n ve bilgisayar sisteminin daha h zl ve sa l kl çal mas için merkezden fiberoptik kablo çekilerek swich vas tas yla da t m yap lm t r. 38. Yang n pompa ve motorlar, Blok yang n hatlar, Otopark spring yang n hatlar, Yang n dolaplar ve Yang n tüplerinin kontrolleri yap lm t r. 39. Ana giri bölgesinde kald r m diplerine erit LED uygulamas yap lm t r. 40. Lounge alan nda kütüphaneye bakan bölgeye kamera ilavesi yap lm t r. 41. Dükkanlar n teras alanlar n n elektri i kendi i letme hatt na ba lanm t r. 42. Otoparklarda alanlar nda araç çarpmalar nedeniyle zarar görmü (Duvar, aretleme, Tabela, Havaland rma kanal ) bölgelerin kontrolleri yap larak onar m çal malar yap lm t r. 43. Blok yük asansörlerine kablosuz kameras sistemi yap lm t r. 44. Üst zon temiz su hidroforunda 1 nolu pompada görülen ar zal kontaktörlerin de i imi yap lm t r. 45. Hidrofor kontrollerinde üst 1 ve 3 numaral pompalar nda ar za tespit edildi. Pompalar ilgili firmaya gönderildi sorun giderildi. 46. C3 ve C4 Blokta bulunan ar zalanan Güvenlik Switchboard de i imleri yap ld Nolu yang n pompas nda ar za tespit edildi Pompa ilgili firmaya gönderilerek sorun giderildi. 48. Elektrik panolar ve Paratoner sistemi ile ilgili topraklama ölçüm ilgili firmaya yapt r ld. 49. C3 Blok DVR cihaz n n ar zal oldu u görüldü cihaz ve hardiski nin ilgili firma taraf ndan de i imi sa land. 50. Lobi alan çevre ve ortak alan k r k mermer ve seramikleri yenilendi. 51. Blok kulelerindeki yang n bas nçland rma fanlar n n mekanik kontrolleri ve elektrik pano kontrolleri yap ld Çevre a aç diplerine RGB Kontrollü LED li ayd nlatma sistemi yapt r lm t r. 53. Servis merdivenleri ve Yang n merdivenlerinde ta nma s ras nda hasar gören korkuluk, Kap tamiratlar yap lm t r Çevrede yol üzerinde bulunan y pranm h z kesicilerin de i imi sa lanm t r. 55. Mos kuaför giri te bulunan Bay WC tuvalet içi cam kap s k r lmas sebebiyle de i imi sa lanm t r. 56. Blok yang n hatlar n n su tahliyesinin sa lanmas sebebiyle C1-C2-C3-C4 Bloklar -7 katlarda tahliye vanas çal mas yap lm t r. 57. Teras alan k r k ve çatlak seramikleri yenilendi. 58. C4 Blok arkas -2 çevre bölgede bulunan rezerve alan na hareketli bariyer yap ld. 59. Çevre yol Bahçe ve Peyzaj alanlar n n ayd nlatma ve mekanik ar zalar giderilmi tir. 60. Blok giri lerinde bulunan Posta kutular nda bak m onar m çal mas yap lm t r. 61. Kullan m suyu depolar n n dezenfeksiyonu yap lm t r. 62. Lounge alan nda bulunan fancoillerin filtre temizlikleri yap larak yerlerine tak ld. 63. C1 Blok Yang n santrali bataryas ar zalanmas sebebiyle de i imi sa lanm t r.

4 64. Blok Asansörlerinde a nma sebebiyle miad dolan parçalar n de i imleri yap lm t r Blok giri lerindeki hasar gören ve deforme olmu duvar kâ tlar n n de i imi yap lm t r. 66. A r so uklarda ya anan kombi donma olaylar na tedbiren tüm daireleri kapsayan kombi borular n izolasyon çal mas yap lmaktad r. 67. Otopark bölgesindeki yang n borular n n kompansatör k s mlar na izolasyon çal mas yap lm t r Otopark giri i bariyerinin ar zalanmas sebebiyle kontrol kart n n de i imi yap lm t r. 69. ski ana su sayac ar zalanmas sebebiyle yeni su sayac de i imi yap lm t r. 70. Ana giri kald r m dipleri bölgesine yol butonu çal mas yap ld. 71. Jeneratörün gövde s t c s ar zal oldu u tespit edilerek de i imi sa lanm t r. 72. Kamera Otomasyon odas nda bulunan UPS cihaz n n akülerinin ar zalanmas sebebiyle de i imi sa lanm t r. 73. Ana giri caml bölüm tavan su damlamas nedeniyle ilgili firmadan al nan teklif çok yüksek oldu undan malzeme al narak dü ük bir maliyetle teknik ekibimizce sorun giderilmi tir. 74. C3 Blok C asansörünün sürücü kart n n ar zalanmas sebebiyle asansör kart de i imi ilgili firmaya yapt r lm t r Otopark Rampa altlar bölgesine arjl bisiklet park alanlar için priz montaj yap ld. 76. C1-C2-C4 Blok katlar n gösteren DVR cihazlar na veri kay t sürelerini artt rmak amac yla 1 TB HDD ler tak lm t r. 77. C1 Blok nolu depo içinde Üst zona ait boruda su kaça tespit edilmi tir ilgili firma ile çal ma yap larak sorun giderilmi tir. 78. Otopark süpürme arac n n gerekli bak mlar kapsam nda, Süpürge, Ya ve Filtre de i imleri yap ld. 79. C1 Blok interkom sisteminde sorun görüldü ilgili firma taraf ndan güç kayna de i imi yap ld Çevre kald r mda sorun görülen granitlerin de i imi yap ld. 81. C1 Blok iç k s mdan s zan su ak nt lar için peyzaj alan nda bina eteklerinde bulunan kompozit levhalara su testi uyguland kaçaklar tespit edilerek mastik çal mas yap ld. 82. Ana giri caml k s mda talyan boyan n deforme olmas sebebiyle yeniden boyat lm t r. 83. C1-C2 Blok A-B Asansörlerinde kabin ask halatlar n n uzamas sebebiyle ilgili firma taraf ndan k saltma çal mas yap lm t r. 84. Otomasyon odas nda bulunan kliman n ar zalanmas sebebiyle yenisi ile de i imi sa lanm t r. 85. Andromeda AVM içerisinde bulunan i yerlerinde ki yang n sistemlerine önceden müdahale edilebilmesi amac yla kendi yang n sistemimize entegre edilmi tir. 86. Asansörlere son durakta ç kard sesi azaltmak için ilgili firmaya ücretsiz olarak fren kitleri takt r lm t r. 87. Asansörlerin y ll k periyodik muayene ve kontrolleri ilgili firmaya yapt r lm t r. 88. Süs havuzu üzerinde bulunan ayd nlatma cam n n hava ve su almas nedeniyle gerekli malzeme taraf m zdan al narak izolasyon çal mas yap lm t r. 89. Andromeda Residence bünyesinde tüm bitkilerin mevsimsel bak m /budanmas, ilaçlanmas ve bozuk zeminlerin tekrardan çimlendirilmesi tamamlanm t r. 90. A açlar n do a artlar ndan korunmas ve topra a tutunmalar n kolayla t rmak için dikilen a aç destek kaz k ve iplerinden çürüyenler yenisi ile de i tirilmi tir. 91. Çim alanlar bahçe bak m plan na uygun olarak düzenli olarak biçilmi tir. 92. Peyzaj plan ndaki çiçek alan bölgelerinde kuruyan çiçekler mevsimlik çiçekler ile de i tirilmi tir. 93. Ha ere, kemirgen, uçan ve yürüyen ha ere ilaçlamalar periyodik olarak yap lmaya devam edilmektedir. 94. Peyzaj çim alanlar havaland rma i lemleri yap ld ktan sonra çim tohumu ve gübreleme i lemleri yap lm t r. 95. Çimler için mantar ve pas, bitkiler için kabuklu bit, fungal hastal k ve böcek ilaçlamalar yap lm t r. 96. Toprak eklenmesi gereken bölgelere toprak eklemesi yap lm t r.

5 97. Andromeda Residence giri mevsimlik çiçekleri korumak amac yla koruma demiri yap lm t r. 98. Peyzaj alan nda kuruyan 2 defne a ac, 2 maz ve abelya bitkileri al narak dikimi yap lm t r. 99. Andromeda bünyesinde katlar n ortak kullan m alanlar n n, asansörlerin, yang n merdivenlerinin residence ana giri lerinin, otopark alan n n, s naklar n, sakinler için tahsis edilmi depolar n ve di er ortak alanlar n günlük, haftal k, on be günlük, ayl k programlar dâhilinde, temizlikler yap lmaktad r Çöp al m saatlerinde katlardan, otoparktan ve çevre çöp odalar ndan günde 2 defa çöpler toplanmakta, çöp toplama merkezindeki konteynerlara tahliye edilmektedir Geri dönü üm at klar, Ata ehir Belediyesinin teslim ald geri dönü üm deposuna düzenli olarak tahliye edilmekte Ata ehir Belediye yetkililerine tutanak kar l teslim edilmektedir Otoparklardaki araçlardan akan ya lar n, borular n, elektrik panolar n, çöp odalar n n, geri dönü üm odalar n n, acil ç k merdivenlerin, kap lar n, lambalar n temizli i yap lmaktad r Süpürme ve y kama araçlar ile otopark ve çevre temizli i düzenli olarak yap lmakta, çevre kald r mlar günde 2 defa y kanmaktad r Blok giri leri, lobi ve koridorlar, ana giri bölgeleri periyodik günlerde makine ile cila ve parlatma i lemi yap lmaktad r Blok giri lerin servis ve yük asansör ah ap yüzeylerin macunlanmas ve verni i yap ld Bloklar n daire önleri, yük asansör önleri, çöp odas önlerin derz aras temizli i yap ld Tüm bloklara ait ortak alanlar n, otoparklar n, otopark numaralar n n, çizgilerinin, trafik yön i aretlerinin ve di er yerlerin y pranan boyalar n n yenileme çal mas yap lm t r. A. DEVAM EDEN FAAL YETLER: 1. Mevcut kullan mda olan muhasebe ve talep takip program n n yetersiz ve problemli olmas sebebiyle tüm ihtiyaçlar kar layabilecek daire sakinlerinin talepleri do rultusunda düzenli ekstre bilgilendirmesi yapabilecek ve internet üzerinden borç takibi yap larak kredi kart ile ödeme imkan sunabilecek yeni bir programa geçilecektir. (Ocak 2013) 2. Mevcut ortak alan ayd nlatma ampullerinin LED ampul ile de i imi C1, C2, C3 ve C4 bloklarda tamamlanm, otopark, s nak ve depo alanlar nda ki Floresan de i imi için çal malar devam etmektedir. B. PLANLANAN FAAL YETLER : (Yönetim Kurulu nun onay ve Bütçe nin müsait olmas durumunda) 1. Acil ç k merdivenlerinde bulunan arjl ayd nlatma armatürlerinin revizyonu ve de i tirilmesi, 2. Bloklarda -7 nci kat ah ap kap lar n fotoselli kayar cam kap larla de i tirilmesi, 3. Farkl bankalarla görü erek BTM say s n n artt r lmas.

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE AĞUSTOS 2012 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : DİĞER TEKNİK (MONTAJ,ASMA VB.) 300 ELEKTRİK 154 MEKANİK 198 SIHHİ TESİSAT 65 Daire sakinlerinden,163 Adet Elektrik,207 Adet Mekanik,71 Adet

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız.

A. GENEL. 3. Ortak alanlarda (Lounge, Lobby, otopark, pet alanı, çevre, yol vb.) yerlere kabuklu yemiş çöplerinizi atmayınız. A. GENEL 1. Rezidansta görevli tüm personelden (güvenlik, temizlik, belboy, teknik, bahçıvan) yönetimin belirlediği görevlerden başka ve yönetimin bilgisi dışında özel işlerinizi yapmalarını istemeyiniz.

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU

ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU ANDROMEDA RESIDENCE KASIM 2010 AYI AKTİVİTE RAPORU TEKNİK : HİZMET MEKANİK 155 S.TESİSAT 58 D.TEKNİK 219 ELEKTRİK 106 C3 Blok yangın kontrol panosunun batarya şarj kartı değiştirildi. Blok girişlerinde

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı