Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Haziran 2007 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞÝ KAN VE KEMÝKLE KURTARIYORLAR Mesude ERÞAN / HÜRRÝYET Eriþkinlerin diþlerini kaybetmelerine yol açan etmenler arasýnda yüzde 70'le diþeti hastalýklarý birinci sýrada. Aslýnda diþeti hastalýklarýnýn tedavisi çok kolay, baþlýca nedeni ise aðzýn yeterince temizlenmemesi. Devamý için týklayýn Tatlýnýn ardýndan peynir Erzurum Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Alper Eminoðlu, tatlý yedikten sonra aðýzda biriken mikroorganizmalarýn peynir yiyerek yok edilebileceðini söyledi. Devamý için týklayýn DÝÞ AÐRISI SSK'ya 'diþ' geçirdiler!.. SSK, diþ tedavilerini üstlenmediði 2 çocuðun 2 milyarlýk masraflarýný ödemeye mahkûm oldu. Karar, emsal olacak. Devamý için týklayýn DÝÞ ÇIKARMA Diþ çýkarma doðal bir olaydýr ve bebeklerde süt diþlerinin çýkmasý genelde 6 aylýkken baþlar. Diþ çýkarma belirtileri; yükselen ateþ, diþ etlerinde kýzarýklýk ve þiþme, gündüzleri huzursuzluk, geceleri uykusuzluk, deride döküntü, ishaldir. Devamý için týklayýn Lazerin diþ hekimliðinde uygulanmasý, aðrýsýz, kanamasýz, iðnesiz dolasýyla sessiz diþ tedavilerinin yapýlabilmesine olanak saðlýyor. Lazer kelime anlamý olarak, tek renkli, düz ve enerji taþýyan ýþýk demeti. Devamý için týklayýn Web sitemize kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girerek, baþlangýç ve bitiþ fotoðraflarýnýza ulaþabilirsiniz.

3 DÝÞÝ KAN VE KEMÝKLE KURTARIYORLAR Mesude ERÞAN / HÜRRÝYET Eriþkinlerin diþlerini kaybetmelerine yol açan etmenler arasýnda yüzde 70'le diþeti hastalýklarý birinci sýrada. Aslýnda diþeti hastalýklarýnýn tedavisi çok kolay, baþlýca nedeni ise aðzýn yeterince temizlenmemesi. Milyonlarca bakterinin diþ yüzeylerinde, diþetiyle birleþtiði noktalarda birikintiler oluþturmasý. Neyse ki tedavide önemli geliþmeler sürüyor. Hastalarýn kan ve kemikleri kullanýlarak saðlýklý dokular elde ediliyor. Yeditepe Diþhekimliði Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz, saðlýklý diþetini anlamanýn kolay olduðunu söylüyor: Genellikle açýk pembe renklidir. Mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde, sert kývamlý, diþ yüzeyinde kalýnlaþmadan býçak sýrtý gibi sonlanýr ve kanamaz. Diþlerin düzenli ve etkili fýrçalanmamasý sonucunda diþ yüzeylerinde ve diþetlerinde biriken bakteriler, diþeti iltihabýna yol açar. Ýltihap diþetinin görünümü deðiþtirir. Daha kýrmýzý, parlak ve þiþ görünmesine neden olur. Kanama yapar. Ýltihap genellikle diþlerin arasýndaki diþetinden baþlar ve yayýlýr. Ýltihaplý diþeti fýrçalama sýrasýnda, sert gýdalar yerken ve bazen de kendiliðinden kolayca kanar. Diþeti iltihabýna gingivitis denir. Hastalýk ilerler, diþi destekleyen diðer dokulara yayýlýr ve kemik erimesi olursa, halk arasýnda piyore adýyla da bilinen periodontal hastalýk meydana gelir. ÝYÝ YAPILMAYAN TEMÝZLÝK DÝÞETÝ HASTALIÐINA DAVETÝYE.. Diþeti hastalýðýnýn belirgin sonuçlarýndan biri de diþetlerinin çekilmesi, köklerin ortaya çýkmasýdýr. Aðýz kokusu meydana gelir. Kanamalar artar, diþler yer deðiþtirir, aralarý açýlýr ve sonunda kaybedilir. Prof. Dr. Yýlmaz, "Diþeti hastalýðýnýn en önemli sebebi, aðzýn yeterince temizlenmemesi nedeniyle diþlerin yüzeylerinde ve diþ-diþeti birleþiminde biriken milyonlarca mikroptan meydana gelen birikintiler (mikrobiyal dental plak). Bu plak temizlenmezse, mikroplarýn ürettiði zararlý maddeler diþeti hastalýklarýna neden olurlar. Aðýz bakýmý yetersiz bireyler diþeti iltihaplarý ile daha sýk karþý karþýya kalabilir" diyor. Yumuþak gýdalar daha az çiðnenir ve diþlere yapýþýr. Böylece diþ yüzeyindeki tabakalaþma hýzlanýr, kalýnlaþýr. Þekerli yiyecek ve içecekler de ayný etkiye sahip. Birincil neden olmamakla birlikte, genetik faktörler hastalýðý etkileyebilir. Bazý kiþilerin diðerlerine kýyasla diþeti hastalýklarýna daha yatkýn olduklarý

4 biliniyor. Prof. Dr. Yýlmaz, ailesinde diþ eti hastalýðý bulunanlarýn, çocuklarýna genç yaþta diþ hekimine gitme alýþkanlýðý kazandýrmasý gerektiðini hatýrlatýyor. Hastalýk genetik geçiþliyse de doðru bakým, temizlik ve kontrollerle önlemek mümkün. Sigara tiryakiliði, diþeti hastalýklarýnýn geliþmesindeki risk fartörlerinden. Epilepsi, kalp hastalýklarý, hipertansiyon ve organ nakli gibi çeþitli sistemik hastalýklarýn tedavisi amacýyla kullanýlan ilaçlar da diþetlerini etkileyebilir, diþeti iltihabý gözlenebilir. Ayrýca hormon, kan, deri gibi sistemik hastalýklar sonucu aðýzda çeþitli lezyonlar geliþebilir. Bölgesel ya da yaygýn diþeti çekilmeleri görülebilir. Diþeti hastalýklarýnda iltihap ilerlediðinde derin dokularý etkileyebilir. Diþi destekleyen kemikte erimeler meydana gelir ve periodontal hastalýk oluþur. Hastalýk sonucunda kaybedilmiþ veya hasar görmüþ aðýz dokularý yeniden yapýlandýrýlýyor. Diþ çevresindeki dokularý yeniden inþa etmek için son zamanlarda hücre ve dokularýn geliþim sürecini taklit eden maddelerden yararlanýlýyor. Yara iyileþmesindeki hücresel geliþmelerin aydýnlatýlmasý ve doku mühendisliði yeni teknikleri de beraberinde getirdi. Tedavide mine matriks proteinleri ve hastanýn kendi kaný kullanýlmaya baþlandý. Özellikle kandan elde edilen, büyüme faktörü ve trombosit açýsýndan zengin plazma, kemik veya kemik benzeri materyallerle karýþtýrýlarak diþ çevresindeki sorunlu bölgeye uygulanýyor. Bu yöntem, kök ucuna kadar kemik erimesi gözlenen, umutsuz diþ kategorisine giren, çene kemiklerinde erime gözlenen vakalarda dahi baþarýlý sonuçlar veriyor. Operasyondan 6-8 ay sonra yeni destek yapýlar oluþuyor. Diþ tekrar yerine tutunuyor. Tedavide ilk adým: Temizlik Tedavinin ilk aþamasý, hastalýðýn esas etkenini ortadan kaldýrmak. Diþ etrafýndaki tabakalaþmayý fýrça, diþ ipi ve arayüz fýrçasý kullanarak temizlemek. Diþhekiminden de yardým almak mümkün. Baþlangýç tedavisi olarak isimlendirilen bu aþama, periodontal iþlemlerin de temeli. Bu iþlem basit diþeti iltihaplarýnýn önlenmesi için yeterli olabiliyor. Hastalýðýn ilerlediði vakalarda periodontal operasyonlar yapýlýyor. Tedaviden sonra üç ila altý aylýk aralarla sürekli kontrol gerekiyor. Saðlýksýz diþ ve aðýz bütün vücut sistemini bozuyor Genel vücut saðlýðý ile aðýz ve diþ saðlýðý arasýnda yakýn bað bulunuyor. Kalp ve böbrek yetmezliði, þeker ve ülser gibi sistemik hastalýklar aðýz saðlýðýný da etkiliyor. Diþeti hastalýðý bulunanlarda koroner damar hastalýklarý

5 daha sýk görülüyor. Gerektiði gibi yapýlmayan aðýz ve diþ bakýmý, sistemik hastalýklarýn tedavisini güçleþtirebiliyor ya da hastalýk nedeniyle baðýþýklýk sistemi zayýflamasý, diþlerimizin kaybýna yol açabiliyor. Özellikle iyi kontrol altýnda tutulmayan þeker hastalarýnda, aðýz bakýmýnýn aksamasý, aðýz ve diþlerde dönüþü olmayan hasarlar yaratabilir. Bu durum kandaki glikoz düzeyi kontrolünü zorlaþtýrýyor. ENFARKTÜS HABERCÝSÝ Türk Periodontoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Yaþar Aykaç, bazen kalp krizi aðrýsýyla diþ aðrýsýnýn birbirine karýþtýrýldýðýný söylüyor: "Aðrý, aðrý kesicilerle geçiþtirilmeye çalýþýlýrken, hasta hayatýný kaybedebilir. Araþtýrmalara göre, enfarktüs aðrýlarýnýn yüzde 6'sý diþe vuruyor. Diþ doktoru bunu hemen anlayabilir. Bu nedenle, hastalara diþ aðrýlarýný kendi kendilerine geçirmeye çalýþmalarýný asla önerilmiyor." Temizliði yapýlmayan ve bakýmýna yeterince özen gösterilmeyen saðlýksýz diþ ve diþ etleri vücutta enfeksiyon odaðý oluþturmasý nedeniyle diðer doku ve organlarý da olumsuz etkiler. Diþ çürükleri, sinüzit, bademcik iltihabý, romatizma, kemik erimesi, diyabet (þeker hastalýðý), solunum sistemi, kalp hastalýklarý ve sindirim sorunlarý gibi önemli hastalýklara yol açýyor. Tatlýnýn ardýndan peynir Erzurum Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Alper Eminoðlu, tatlý yedikten sonra aðýzda biriken mikroorganizmalarýn peynir yiyerek yok edilebileceðini söyledi. Çocuklara fazla þeker, çikolata ve lokum gibi yiyecekler verilmemesi gerektiðini söyleyen Diþ Hekimi Eminoðlu, fazla yenilen tatlýlarýn diþ ve diþeti üzerinde olumsuz etkilerii bulunduðunu söyledi. þeker ve çikolata gibi tatlýlarýn tüketilmesinin ardýndan aðýzda istenmeyen mikroorganizmalarýn hýzlý bir þekilde çoðaldýðýný bunun ise diþ çürümesi ve diþeti rahatsýzlýklarýna neden olduðunu vurgulayan Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Alper Eminoðlu, tatlýdan sonra mutlaka bir parça peynir yenilmesini önerdi. Diþ Hekimi Eminoðlu, "Tatlý tüketiminin ardýndan peynir yenilmesi yarar saðlýyor. Peynir, kalsiyum açýsýndan zengin olduðu için tatlýnýn neden olduðu mikroorganizmalarý hýzlý bir þekilde eritir. Böylece tatlýnýn neden olduðu diþ çürükleri ve diþ eti rahatsýzlýklarýný önlenmiþ olur" diye konuþtu.

6 SSK'ya 'diþ' geçirdiler!.. SSK, diþ tedavilerini üstlenmediði 2 çocuðun 2 milyarlýk masraflarýný ödemeye mahkûm oldu. Karar, emsal olacak. TEKEL iþçisi Nurettin Öztürk, 1999'da 13 yaþýndaki oðlu Deniz'in diþleri üst üste çýktýðý için SSK Alsancak Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi'ne baþvurdu. Öztürk, merkezde ortodonti uzmaný olmamasý üzerine baþka bir saðlýk kuruluþuna sevk istedi. Ege Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi'ne sevk edilen Deniz'e, SSK'nýn ortodonti için verdiði düþük ücretli teklifin kabul edilmediði ve kurumla sözleþme yapýlmadýðý bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý Konak Diþ Eðitim Hastanesi de, geliþme çaðýnda yapýlmasý gereken tedavi için 5 yýl sonraya gün verdi. Yargýtay da onadý Bunun üzerine Öztürk, 3 yýl sürecek tedavi için diþ hekimine baþvurdu. Ýzmir Diþhekimleri Odasý'ndan yardým isteyen Öztürk, "Tedavi masraflarýný SSK'dan tahsil edebileceði ve ödenmemesi halinde yargýya baþvurabileceði" yanýtýný aldý. Öztürk, SSK'dan 1 milyar 99 milyon liralýk faturanýn ödenmesini istedi. Tedavi sürdüðü için, ancak biten bölümün ödemesinin yapýlabileceði yanýtýný aldýðýný söyleyen Öztürk, "Ýlk olarak 303 milyon liralýk faturayý verdim, 102 milyon lirasý ödendi. Üçte birini ödeyince, dava açtým ve kazandým. SSK, 2 milyarlýk faturayý ödemek zorunda kaldý. Yargýtay da kararý onadý. Bu bir emsal dava oldu" dedi. Menemen'de oturan Ýzzet Doðan'ýn kýzý Burcu için verdiði mücadele de 1998'de baþladý. Doðan, "Kýzýmý özel bir yerde tedavi ettirdim. SSK, yargý yoluyla 2 milyar 200 milyon lira tutan faturayý ödemek zorunda kaldý" dedi. Birazda gülelim ;-) ;-) Adamýn biri çok kötü ishal olmuþ. Arkadaþlarý hastaneye kaldýrmýþlar. Ama adam bir yanlýþlýk sonucu Psikiyatri Servisi'ne yatýrýlmýþ. Bir hafta sonra hastaneden çýkmýþ. Arkadaþlarý sormuþlar: - "Nasýl ishalin geçti mi?" - Adam yanýtlamýþ: ;-) ;-) - "Hayýr geçmedi ama artýk kafama takmýyorum."

7 DÝÞ ÇIKARMA Diþ çýkarma doðal bir olaydýr ve bebeklerde süt diþlerinin çýkmasý genelde 6 aylýkken baþlar. Diþ çýkarma belirtileri; yükselen ateþ, diþ etlerinde kýzarýklýk ve þiþme, gündüzleri huzursuzluk, geceleri uykusuzluk, deride döküntü, ishaldir. Bebeklerde, ilk diþler aðýzda görünür görünmez temizlenmeye baþlanmalýdýr. Bebeklerde yapýlmasý gereken diþ temizliði; temiz bir tülbent ya da gazlý bez parçasýyla bebeðin diþlerinin üzeri her emzirme veya mama yedikten sonra temizlenmesidir. Süt diþleri önemsenmelidir. Süt diþlerindeki çürükler hem çocuðun diþlerinin aðrýmasýna sebep olur, hem de daimi diþlerine zarar vermektedir. Ayrýca, tedavi edilebilir olan süt diþlerinin düþme vaktinden önce çekilmesi sakýncalýdýr. Süt diþleri çocuðun aðýz estetiðinin oluþmasýný saðladýðý gibi en önemli özelliði de yeni çýkacak daimi diþlere yer tutucu görevi görmesidir. Bebeklerde biberon çürüðünden korunmak için önlem almak gereklidir. Bebeðin gece aðzýnda biberonla uyumasý önlenmelidir. Biberondaki süte þeker, bal reçel eklenmemelidir. Beslenmeden sonra mutlaka su içirilmelidir ve diþler silinmelidir. Ayrýca, emziklerin de aðlayan bebekleri susturmak amacýyla bal, pekmez, reçel gibi tatlandýrýcýlara batýrýlarak verilmesi biberon çürüklerinin baþka bir nedenidir. Diþler sürdükten sonra oyalanmak amacýyla bebeðin eline verilen þekerli gýdalar da diþ çürüklerine neden olduðundan elma, havuç gibi besin deðeri yüksek, diþ temizliðine yardýmcý gýdalara yönlendirmek, daha yerinde olmaktadýr. Diþ fýrçasý kullanýmýna bebeðin arka diþlerinin çýkmasýndan sonra baþlanabilmektedir. Bu da yaklaþýk 2 yaþ civarýdýr. Yetiþkinler için üretilen diþ macunlarýnda yüksek oranlarda bulunan flor, çocuklarýn diþ ve kemik geliþimini olumsuz yönde etkilediðinden, çocuklarýn kendileri için üretilen diþ macunlarýný kullanmalarý gerekmektedir. Ayrýca fýrça üzerine sýkýlan mercimek kadar macun fýrçalama için yeterli olmaktadýr. Mikroplar, diþlerin ara yüzleri ya da çiðneyici yüzeylerinde daha kolay biriktiðinden fýrçalamadan sonra anne-baba çocuðun diþlerini kontrol etmelidir. Okul çaðýndaki çocuklarda fýrçanýn diþ-diþeti birleþim yerine 45 derece eðimle yerleþtirilip diþlerin görünen yüzeylerini döndürme hareketiyle, daha sonra da diþlerin çiðneyici yüzeylerinin ileri-geri hareketlerle fýrçalanmasý önerilmektedir.

8 Çocuðun aðýz büyüklüðüne uygun, yumuþak ve naylon kýllardan üretilmiþ diþ fýrçalarý kullanýlmalýdýr. Sert fýrçalar diþleri aþýndýracaðý için kullanýmý uygun deðildir. Fýrça kýllarý aþýnýnýr aþýnmaz, yaklaþýk 6 ay sonra mutlaka deðiþtirilmelidir. Her öðünden sonra fýrçalama iþleminin yapýlmasý gerekir. Çocuk aile bireylerini model aldýðýndan bu alýþkanlýðý kazandýrmak için anne ya da babanýn fýrçalamayý birlikte yapmalarý gerekmektedir. Çocuklarýn çok sevdiði renkli þekerlemeler, kolalý içecekler, cips, þekerli sakýz ve çikolata gibi gýdalar diþ düþmanýdýrlar, ayný zamanda da diþ çürüklerinin yanýnda genel saðlýðý da etkilemektedirler. Çocuklarýn diþ saðlýðý için vitamin alýmýna da dikkat edilmelidir. A vitamini eksikliði diþlerin enfeksiyona karþý dayanýklýlýðýný azaltmakta ve iyileþmesini geciktirmektedir. B vitamini eksikliðinde, aðýz dokularýnda hassasiyet ve diþleri çevreleyen kemiklerde bozulma görülmektedir. C vitamini eksikliði ise yine kireçlenme bozukluklarý ve diþ etlerinde kanamalara yol açan bazý hastalýklara sebep olmaktadýr. Ayrýca bol kalsiyum alýnarak da diþler kuvvetledirilmelidir. Küstahlýðýmý nezaketim götürdü Saadete kendime bakakaldým. Kararsýzlýk bir an sürdü Gizlenen insanlarýn ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak Selamýmý tanýdýklar götürdü. Saygý bekleyince alçaldým. Kararsýzlýk bir an sürdü Kendini beðenmiþler ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak. Aðlamayý ölenler götürdü. kendimi ölmez sanýnca ufaldým, kararsýzlýk bir an sürdü. Ölülerle dirilerin ortasýnda bir ben kaldým, Çýrýlçýplak. Sonsuzluðu ufuklar götürdü. Yarattýðým dünyalarýn içinde daraldým. Kararsýzlýk bir an sürdü Baþlangýç ile bitiþ ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak. Aydýnlýðý bulutlar götürdü, Yýldýzlara doðru yol aldým. Kararsýzlýk bir an sürdü: Varanlarla duranlarýn ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak. ÖZDEMÝR ASAF ÞÝÝR KÖÞESÝ

9 DÝÞ AÐRISI Lazerin diþ hekimliðinde uygulanmasý, aðrýsýz, kanamasýz, iðnesiz dolasýyla sessiz diþ tedavilerinin yapýlabilmesine olanak saðlýyor. Lazer kelime anlamý olarak, tek renkli, düz ve enerji taþýyan ýþýk demeti. Diþ hekimliðinde ise aðrýsýz, iðnesiz, anestezisiz diþlerdeki çürük dokularý temizlemek, diþeti ameliyatlarýný yapabilmek gibi tedavilerde kullanýlýyor. Lazerle tedavi nasýl aðrýsýz, iðnesiz ve anestezisiz yapýlabilmektedir? Bu özellik lazerin en büyük avantajlarýndan biridir. Delight Er:Yag Lazer sistemi su molekülleri hedefli çalýþýr. Çalýþýlan dokudaki su tarafýndan emilen lazer enerjisi, hedef dokuda küçük patlamalar oluþturur. Bu küçük patlamalar dokular arasý baðlarý çözerek çalýþýlan yüzeydeki dokularý birbirinden ayýrýr. Herhangi bir termal ya da mekanik etki oluþmadýðý için hastada aðrý ya da hassasiyet hissi görülmez. Diþ hekimliðinde diþleri aþýndýrmak veya oymak için kullanýlan geleneksel yüksek hýzlý türbin ya da mikromotorlarýn meydana getirdiði aðrýnýn temel nedeni olan ýsý ve mekanik titreþimi, diþ lazeri oluþturmaz. Dokudan 1 milimetre uzaktan kesim iþlemi yaptýðý için, tedavi aðrý, anestezi ve kanama olmadan gerçekleþiyor. Halk arasýnda bilinen lazerli dolgudan farký nedir? Halk arasýnda bilinen lazerli dolgu iþlemi gerçek lazerle yapýlmýyor. Aslýnda yapýlan, yüksek ýþýk kaynaklý halojen lambalar ile kompozit esaslý dolgu maddelerinin sertleþtirilmesi iþlemi. Gerçek diþ lazeri Delight ise, 2940 nm dalga boyu ile doku seçici özelliðe sahip. Sert dokuda çalýþýrken yumuþak dokuya etkisi olmaz ve saðlýklý doku kaybý önlenmiþ olur. Dolgular uzun yýllar saðlýklý kullanýlabiliyor. Lazer ile diþ hekimliðinde ne gibi tedaviler yapýlabilir? Delight Lazer ile aðýz içinde sert ve yumuþak dokularý ilgilendiren her türlü tedavi yapýlabilir. Diþlerdeki çürük dokularýn temizlenmesi, kemik içinde gömülü kalmýþ diþlerin çekiminde kemiðin uzaklaþtýrýlmasý, kök ucu kistlerinin temizlenmesi, kök kanalý geniþletilmesi ve dezenfeksiyonu, diþeti infeksiyonu tedavisi, estetik amaçlý diþetlerinin kesilerek diþ boylarýnýn uzatýlmasý, dil ve dudak baðý kesileri, aðýz içi aft ve ülser tedavisi, diþ hassasiyetlerinin giderilmesi, diþ etlerindeki hiper pigmentasyona baðlý renkleþmelerin giderilmesi lazer kullanýlarak baþarýyla yapýlmaktadýr. Lazer niçin gerekli? Lazerin en büyük avantajý çalýþýrken rahatsýz edici ses çýkarmamasý, titreþim olmamasý, çoðu zaman anesteziye gerek duyulmamasý nedeniyle iðne yapýlmamasý, diþeti operasyonlarýnda kanama olmamasý, çalýþýlan bölgede verdiði ýþýn nedeniyle steril bir bölge oluþturmasý, tedavilerden sonra hassasiyet ve aðrý oluþmamasýdýr. Diþ hekiminden veya iðne yapýlmasýndan korkan hastalar için, bunun yanýnda özellikle de hamilelerde ve kalp rahatsýzlýðý gibi ciddi hastalýðý olan bireylerde, çoðu zaman anestezi uygulamasý sakýncalý olduðundan, lazer kullanýmý oldukça avantajlýdýr. Böylece hastalar kendilerini daha rahat hissedecekler ve stres faktörü ortadan kalkacaktýr. Çocuklar için ideal gibi... Yaþanan ilk tecrübelerin çok önemli ve hayatýn sonraki dönemlerinde de belirleyici olmasý nedeniyle ilk defa diþ hekimine götürülen çocuklarýn tedavisinde iyi bir seçim. Hem anestezi yapýlmayacak olmasý, hem de sessiz ve titreþimsiz çalýþmasý, çocuklarýn diþ hekiminden ve diþ tedavisinden kaçmasýný engelleyecektir.

10

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA)

Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol) Giriþ KOLONÝZASYON: Staphylococcus aureus (S.aureus) gibi infeksiyon yapýcý özgül bir mikroorganizma açýsýndan kültür sonucu pozitif bulunan, fakat

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA www.bayiskender.com Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah

Detaylı

Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Online Eðitim ile Engelleri Aþýyoruz Eðitim Projesi Mentorun El Kitabý Bu kitapçýk, Ýstanbul Kalkýnma Ajansý'nýn 2012 Yýlý Kar Amacý

Detaylı

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest)

Yazarlar. Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü. Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) SÝGARA BAÐIMLILIÐI VE TEDAVÝSÝ Yazarlar Doç. Dr. Faruk Gençöz ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Doç. Dr. Çiðdem Soykan Klinik Psikolog (Serbest) Doç. Dr. Atilla Soykan A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalý Konsiltasyon

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý

Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 204-212 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 DERLEME Diþ hekimleri için risk taþýyan hastalýklar ve diþ hekimlerinin mesleki rahatsýzlýklarý Buðra Þenel (*) Özet Diþ hekimliði

Detaylı

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853

Sayý 4 Nisan 2001. Kapak Fotoðrafý: Doðubeyazýt, Kasým 2000 Dr. Serdar Kula Gazi Ü. Týp Fak. Çocuk Sað. ve Hast. AD Ankara ISSN 1300-0853 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Bu Sayýda Cilt 10 Sayý 4 Nisan 2001 EDÝTÖRLER Dr. Orhan Odabaþý YAYIN KURULU Prof. Dr. Ufuk Beyazova Dyt. Þeniz Ilgaz Dr. Serdar Kula Dr. Mehmet Özen Dr. Fatih Sarýöz Dr. Murat

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik

2008 Yýlý Olaðan Genel Kurul Duyurusu. Bir 14 Mart Daha. Basýn Açýklamasý. Zaman Ruhlarýmýzýn Zamaný. Saðlýk Hizmetlerinde Verimlilik Ýmtiyaz Sahibi Dr. Gültekin Süleymanlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Selçuk Koçlar ANTALYA TABÝP ODASI YAYIN ORGANI HEKÝM GÜNCESÝ Yayýn Kurulu Dr. Nevzat Akyar Dr. Nevval Bayýr Çelik Dr. Þükrü Bayraktar Dr.

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti Köy okuluna laminat parke Ý lçemize baðlý Sarayözü Köyü Ýlkokulu nasýnýfý'nýn zeminine, amamözü Kaymakamlýðýnca ahþap laminant parke döþendi. Binanýn yapýlýþýnýn çok eski yýllara dayanmasýndan dolayý binada

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Kontraseptif Yöntemler ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ Cilt II

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 79 RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Editörler Prof. Dr. Ýsmet Þahinler, Uz. Dr. Þefika Arzu Ergen 12 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı