Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Haziran 2007 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU

2 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞÝ KAN VE KEMÝKLE KURTARIYORLAR Mesude ERÞAN / HÜRRÝYET Eriþkinlerin diþlerini kaybetmelerine yol açan etmenler arasýnda yüzde 70'le diþeti hastalýklarý birinci sýrada. Aslýnda diþeti hastalýklarýnýn tedavisi çok kolay, baþlýca nedeni ise aðzýn yeterince temizlenmemesi. Devamý için týklayýn Tatlýnýn ardýndan peynir Erzurum Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Alper Eminoðlu, tatlý yedikten sonra aðýzda biriken mikroorganizmalarýn peynir yiyerek yok edilebileceðini söyledi. Devamý için týklayýn DÝÞ AÐRISI SSK'ya 'diþ' geçirdiler!.. SSK, diþ tedavilerini üstlenmediði 2 çocuðun 2 milyarlýk masraflarýný ödemeye mahkûm oldu. Karar, emsal olacak. Devamý için týklayýn DÝÞ ÇIKARMA Diþ çýkarma doðal bir olaydýr ve bebeklerde süt diþlerinin çýkmasý genelde 6 aylýkken baþlar. Diþ çýkarma belirtileri; yükselen ateþ, diþ etlerinde kýzarýklýk ve þiþme, gündüzleri huzursuzluk, geceleri uykusuzluk, deride döküntü, ishaldir. Devamý için týklayýn Lazerin diþ hekimliðinde uygulanmasý, aðrýsýz, kanamasýz, iðnesiz dolasýyla sessiz diþ tedavilerinin yapýlabilmesine olanak saðlýyor. Lazer kelime anlamý olarak, tek renkli, düz ve enerji taþýyan ýþýk demeti. Devamý için týklayýn Web sitemize kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girerek, baþlangýç ve bitiþ fotoðraflarýnýza ulaþabilirsiniz.

3 DÝÞÝ KAN VE KEMÝKLE KURTARIYORLAR Mesude ERÞAN / HÜRRÝYET Eriþkinlerin diþlerini kaybetmelerine yol açan etmenler arasýnda yüzde 70'le diþeti hastalýklarý birinci sýrada. Aslýnda diþeti hastalýklarýnýn tedavisi çok kolay, baþlýca nedeni ise aðzýn yeterince temizlenmemesi. Milyonlarca bakterinin diþ yüzeylerinde, diþetiyle birleþtiði noktalarda birikintiler oluþturmasý. Neyse ki tedavide önemli geliþmeler sürüyor. Hastalarýn kan ve kemikleri kullanýlarak saðlýklý dokular elde ediliyor. Yeditepe Diþhekimliði Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Selçuk Yýlmaz, saðlýklý diþetini anlamanýn kolay olduðunu söylüyor: Genellikle açýk pembe renklidir. Mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde, sert kývamlý, diþ yüzeyinde kalýnlaþmadan býçak sýrtý gibi sonlanýr ve kanamaz. Diþlerin düzenli ve etkili fýrçalanmamasý sonucunda diþ yüzeylerinde ve diþetlerinde biriken bakteriler, diþeti iltihabýna yol açar. Ýltihap diþetinin görünümü deðiþtirir. Daha kýrmýzý, parlak ve þiþ görünmesine neden olur. Kanama yapar. Ýltihap genellikle diþlerin arasýndaki diþetinden baþlar ve yayýlýr. Ýltihaplý diþeti fýrçalama sýrasýnda, sert gýdalar yerken ve bazen de kendiliðinden kolayca kanar. Diþeti iltihabýna gingivitis denir. Hastalýk ilerler, diþi destekleyen diðer dokulara yayýlýr ve kemik erimesi olursa, halk arasýnda piyore adýyla da bilinen periodontal hastalýk meydana gelir. ÝYÝ YAPILMAYAN TEMÝZLÝK DÝÞETÝ HASTALIÐINA DAVETÝYE.. Diþeti hastalýðýnýn belirgin sonuçlarýndan biri de diþetlerinin çekilmesi, köklerin ortaya çýkmasýdýr. Aðýz kokusu meydana gelir. Kanamalar artar, diþler yer deðiþtirir, aralarý açýlýr ve sonunda kaybedilir. Prof. Dr. Yýlmaz, "Diþeti hastalýðýnýn en önemli sebebi, aðzýn yeterince temizlenmemesi nedeniyle diþlerin yüzeylerinde ve diþ-diþeti birleþiminde biriken milyonlarca mikroptan meydana gelen birikintiler (mikrobiyal dental plak). Bu plak temizlenmezse, mikroplarýn ürettiði zararlý maddeler diþeti hastalýklarýna neden olurlar. Aðýz bakýmý yetersiz bireyler diþeti iltihaplarý ile daha sýk karþý karþýya kalabilir" diyor. Yumuþak gýdalar daha az çiðnenir ve diþlere yapýþýr. Böylece diþ yüzeyindeki tabakalaþma hýzlanýr, kalýnlaþýr. Þekerli yiyecek ve içecekler de ayný etkiye sahip. Birincil neden olmamakla birlikte, genetik faktörler hastalýðý etkileyebilir. Bazý kiþilerin diðerlerine kýyasla diþeti hastalýklarýna daha yatkýn olduklarý

4 biliniyor. Prof. Dr. Yýlmaz, ailesinde diþ eti hastalýðý bulunanlarýn, çocuklarýna genç yaþta diþ hekimine gitme alýþkanlýðý kazandýrmasý gerektiðini hatýrlatýyor. Hastalýk genetik geçiþliyse de doðru bakým, temizlik ve kontrollerle önlemek mümkün. Sigara tiryakiliði, diþeti hastalýklarýnýn geliþmesindeki risk fartörlerinden. Epilepsi, kalp hastalýklarý, hipertansiyon ve organ nakli gibi çeþitli sistemik hastalýklarýn tedavisi amacýyla kullanýlan ilaçlar da diþetlerini etkileyebilir, diþeti iltihabý gözlenebilir. Ayrýca hormon, kan, deri gibi sistemik hastalýklar sonucu aðýzda çeþitli lezyonlar geliþebilir. Bölgesel ya da yaygýn diþeti çekilmeleri görülebilir. Diþeti hastalýklarýnda iltihap ilerlediðinde derin dokularý etkileyebilir. Diþi destekleyen kemikte erimeler meydana gelir ve periodontal hastalýk oluþur. Hastalýk sonucunda kaybedilmiþ veya hasar görmüþ aðýz dokularý yeniden yapýlandýrýlýyor. Diþ çevresindeki dokularý yeniden inþa etmek için son zamanlarda hücre ve dokularýn geliþim sürecini taklit eden maddelerden yararlanýlýyor. Yara iyileþmesindeki hücresel geliþmelerin aydýnlatýlmasý ve doku mühendisliði yeni teknikleri de beraberinde getirdi. Tedavide mine matriks proteinleri ve hastanýn kendi kaný kullanýlmaya baþlandý. Özellikle kandan elde edilen, büyüme faktörü ve trombosit açýsýndan zengin plazma, kemik veya kemik benzeri materyallerle karýþtýrýlarak diþ çevresindeki sorunlu bölgeye uygulanýyor. Bu yöntem, kök ucuna kadar kemik erimesi gözlenen, umutsuz diþ kategorisine giren, çene kemiklerinde erime gözlenen vakalarda dahi baþarýlý sonuçlar veriyor. Operasyondan 6-8 ay sonra yeni destek yapýlar oluþuyor. Diþ tekrar yerine tutunuyor. Tedavide ilk adým: Temizlik Tedavinin ilk aþamasý, hastalýðýn esas etkenini ortadan kaldýrmak. Diþ etrafýndaki tabakalaþmayý fýrça, diþ ipi ve arayüz fýrçasý kullanarak temizlemek. Diþhekiminden de yardým almak mümkün. Baþlangýç tedavisi olarak isimlendirilen bu aþama, periodontal iþlemlerin de temeli. Bu iþlem basit diþeti iltihaplarýnýn önlenmesi için yeterli olabiliyor. Hastalýðýn ilerlediði vakalarda periodontal operasyonlar yapýlýyor. Tedaviden sonra üç ila altý aylýk aralarla sürekli kontrol gerekiyor. Saðlýksýz diþ ve aðýz bütün vücut sistemini bozuyor Genel vücut saðlýðý ile aðýz ve diþ saðlýðý arasýnda yakýn bað bulunuyor. Kalp ve böbrek yetmezliði, þeker ve ülser gibi sistemik hastalýklar aðýz saðlýðýný da etkiliyor. Diþeti hastalýðý bulunanlarda koroner damar hastalýklarý

5 daha sýk görülüyor. Gerektiði gibi yapýlmayan aðýz ve diþ bakýmý, sistemik hastalýklarýn tedavisini güçleþtirebiliyor ya da hastalýk nedeniyle baðýþýklýk sistemi zayýflamasý, diþlerimizin kaybýna yol açabiliyor. Özellikle iyi kontrol altýnda tutulmayan þeker hastalarýnda, aðýz bakýmýnýn aksamasý, aðýz ve diþlerde dönüþü olmayan hasarlar yaratabilir. Bu durum kandaki glikoz düzeyi kontrolünü zorlaþtýrýyor. ENFARKTÜS HABERCÝSÝ Türk Periodontoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Yaþar Aykaç, bazen kalp krizi aðrýsýyla diþ aðrýsýnýn birbirine karýþtýrýldýðýný söylüyor: "Aðrý, aðrý kesicilerle geçiþtirilmeye çalýþýlýrken, hasta hayatýný kaybedebilir. Araþtýrmalara göre, enfarktüs aðrýlarýnýn yüzde 6'sý diþe vuruyor. Diþ doktoru bunu hemen anlayabilir. Bu nedenle, hastalara diþ aðrýlarýný kendi kendilerine geçirmeye çalýþmalarýný asla önerilmiyor." Temizliði yapýlmayan ve bakýmýna yeterince özen gösterilmeyen saðlýksýz diþ ve diþ etleri vücutta enfeksiyon odaðý oluþturmasý nedeniyle diðer doku ve organlarý da olumsuz etkiler. Diþ çürükleri, sinüzit, bademcik iltihabý, romatizma, kemik erimesi, diyabet (þeker hastalýðý), solunum sistemi, kalp hastalýklarý ve sindirim sorunlarý gibi önemli hastalýklara yol açýyor. Tatlýnýn ardýndan peynir Erzurum Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Alper Eminoðlu, tatlý yedikten sonra aðýzda biriken mikroorganizmalarýn peynir yiyerek yok edilebileceðini söyledi. Çocuklara fazla þeker, çikolata ve lokum gibi yiyecekler verilmemesi gerektiðini söyleyen Diþ Hekimi Eminoðlu, fazla yenilen tatlýlarýn diþ ve diþeti üzerinde olumsuz etkilerii bulunduðunu söyledi. þeker ve çikolata gibi tatlýlarýn tüketilmesinin ardýndan aðýzda istenmeyen mikroorganizmalarýn hýzlý bir þekilde çoðaldýðýný bunun ise diþ çürümesi ve diþeti rahatsýzlýklarýna neden olduðunu vurgulayan Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Alper Eminoðlu, tatlýdan sonra mutlaka bir parça peynir yenilmesini önerdi. Diþ Hekimi Eminoðlu, "Tatlý tüketiminin ardýndan peynir yenilmesi yarar saðlýyor. Peynir, kalsiyum açýsýndan zengin olduðu için tatlýnýn neden olduðu mikroorganizmalarý hýzlý bir þekilde eritir. Böylece tatlýnýn neden olduðu diþ çürükleri ve diþ eti rahatsýzlýklarýný önlenmiþ olur" diye konuþtu.

6 SSK'ya 'diþ' geçirdiler!.. SSK, diþ tedavilerini üstlenmediði 2 çocuðun 2 milyarlýk masraflarýný ödemeye mahkûm oldu. Karar, emsal olacak. TEKEL iþçisi Nurettin Öztürk, 1999'da 13 yaþýndaki oðlu Deniz'in diþleri üst üste çýktýðý için SSK Alsancak Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi'ne baþvurdu. Öztürk, merkezde ortodonti uzmaný olmamasý üzerine baþka bir saðlýk kuruluþuna sevk istedi. Ege Üniversitesi Diþhekimliði Fakültesi'ne sevk edilen Deniz'e, SSK'nýn ortodonti için verdiði düþük ücretli teklifin kabul edilmediði ve kurumla sözleþme yapýlmadýðý bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý Konak Diþ Eðitim Hastanesi de, geliþme çaðýnda yapýlmasý gereken tedavi için 5 yýl sonraya gün verdi. Yargýtay da onadý Bunun üzerine Öztürk, 3 yýl sürecek tedavi için diþ hekimine baþvurdu. Ýzmir Diþhekimleri Odasý'ndan yardým isteyen Öztürk, "Tedavi masraflarýný SSK'dan tahsil edebileceði ve ödenmemesi halinde yargýya baþvurabileceði" yanýtýný aldý. Öztürk, SSK'dan 1 milyar 99 milyon liralýk faturanýn ödenmesini istedi. Tedavi sürdüðü için, ancak biten bölümün ödemesinin yapýlabileceði yanýtýný aldýðýný söyleyen Öztürk, "Ýlk olarak 303 milyon liralýk faturayý verdim, 102 milyon lirasý ödendi. Üçte birini ödeyince, dava açtým ve kazandým. SSK, 2 milyarlýk faturayý ödemek zorunda kaldý. Yargýtay da kararý onadý. Bu bir emsal dava oldu" dedi. Menemen'de oturan Ýzzet Doðan'ýn kýzý Burcu için verdiði mücadele de 1998'de baþladý. Doðan, "Kýzýmý özel bir yerde tedavi ettirdim. SSK, yargý yoluyla 2 milyar 200 milyon lira tutan faturayý ödemek zorunda kaldý" dedi. Birazda gülelim ;-) ;-) Adamýn biri çok kötü ishal olmuþ. Arkadaþlarý hastaneye kaldýrmýþlar. Ama adam bir yanlýþlýk sonucu Psikiyatri Servisi'ne yatýrýlmýþ. Bir hafta sonra hastaneden çýkmýþ. Arkadaþlarý sormuþlar: - "Nasýl ishalin geçti mi?" - Adam yanýtlamýþ: ;-) ;-) - "Hayýr geçmedi ama artýk kafama takmýyorum."

7 DÝÞ ÇIKARMA Diþ çýkarma doðal bir olaydýr ve bebeklerde süt diþlerinin çýkmasý genelde 6 aylýkken baþlar. Diþ çýkarma belirtileri; yükselen ateþ, diþ etlerinde kýzarýklýk ve þiþme, gündüzleri huzursuzluk, geceleri uykusuzluk, deride döküntü, ishaldir. Bebeklerde, ilk diþler aðýzda görünür görünmez temizlenmeye baþlanmalýdýr. Bebeklerde yapýlmasý gereken diþ temizliði; temiz bir tülbent ya da gazlý bez parçasýyla bebeðin diþlerinin üzeri her emzirme veya mama yedikten sonra temizlenmesidir. Süt diþleri önemsenmelidir. Süt diþlerindeki çürükler hem çocuðun diþlerinin aðrýmasýna sebep olur, hem de daimi diþlerine zarar vermektedir. Ayrýca, tedavi edilebilir olan süt diþlerinin düþme vaktinden önce çekilmesi sakýncalýdýr. Süt diþleri çocuðun aðýz estetiðinin oluþmasýný saðladýðý gibi en önemli özelliði de yeni çýkacak daimi diþlere yer tutucu görevi görmesidir. Bebeklerde biberon çürüðünden korunmak için önlem almak gereklidir. Bebeðin gece aðzýnda biberonla uyumasý önlenmelidir. Biberondaki süte þeker, bal reçel eklenmemelidir. Beslenmeden sonra mutlaka su içirilmelidir ve diþler silinmelidir. Ayrýca, emziklerin de aðlayan bebekleri susturmak amacýyla bal, pekmez, reçel gibi tatlandýrýcýlara batýrýlarak verilmesi biberon çürüklerinin baþka bir nedenidir. Diþler sürdükten sonra oyalanmak amacýyla bebeðin eline verilen þekerli gýdalar da diþ çürüklerine neden olduðundan elma, havuç gibi besin deðeri yüksek, diþ temizliðine yardýmcý gýdalara yönlendirmek, daha yerinde olmaktadýr. Diþ fýrçasý kullanýmýna bebeðin arka diþlerinin çýkmasýndan sonra baþlanabilmektedir. Bu da yaklaþýk 2 yaþ civarýdýr. Yetiþkinler için üretilen diþ macunlarýnda yüksek oranlarda bulunan flor, çocuklarýn diþ ve kemik geliþimini olumsuz yönde etkilediðinden, çocuklarýn kendileri için üretilen diþ macunlarýný kullanmalarý gerekmektedir. Ayrýca fýrça üzerine sýkýlan mercimek kadar macun fýrçalama için yeterli olmaktadýr. Mikroplar, diþlerin ara yüzleri ya da çiðneyici yüzeylerinde daha kolay biriktiðinden fýrçalamadan sonra anne-baba çocuðun diþlerini kontrol etmelidir. Okul çaðýndaki çocuklarda fýrçanýn diþ-diþeti birleþim yerine 45 derece eðimle yerleþtirilip diþlerin görünen yüzeylerini döndürme hareketiyle, daha sonra da diþlerin çiðneyici yüzeylerinin ileri-geri hareketlerle fýrçalanmasý önerilmektedir.

8 Çocuðun aðýz büyüklüðüne uygun, yumuþak ve naylon kýllardan üretilmiþ diþ fýrçalarý kullanýlmalýdýr. Sert fýrçalar diþleri aþýndýracaðý için kullanýmý uygun deðildir. Fýrça kýllarý aþýnýnýr aþýnmaz, yaklaþýk 6 ay sonra mutlaka deðiþtirilmelidir. Her öðünden sonra fýrçalama iþleminin yapýlmasý gerekir. Çocuk aile bireylerini model aldýðýndan bu alýþkanlýðý kazandýrmak için anne ya da babanýn fýrçalamayý birlikte yapmalarý gerekmektedir. Çocuklarýn çok sevdiði renkli þekerlemeler, kolalý içecekler, cips, þekerli sakýz ve çikolata gibi gýdalar diþ düþmanýdýrlar, ayný zamanda da diþ çürüklerinin yanýnda genel saðlýðý da etkilemektedirler. Çocuklarýn diþ saðlýðý için vitamin alýmýna da dikkat edilmelidir. A vitamini eksikliði diþlerin enfeksiyona karþý dayanýklýlýðýný azaltmakta ve iyileþmesini geciktirmektedir. B vitamini eksikliðinde, aðýz dokularýnda hassasiyet ve diþleri çevreleyen kemiklerde bozulma görülmektedir. C vitamini eksikliði ise yine kireçlenme bozukluklarý ve diþ etlerinde kanamalara yol açan bazý hastalýklara sebep olmaktadýr. Ayrýca bol kalsiyum alýnarak da diþler kuvvetledirilmelidir. Küstahlýðýmý nezaketim götürdü Saadete kendime bakakaldým. Kararsýzlýk bir an sürdü Gizlenen insanlarýn ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak Selamýmý tanýdýklar götürdü. Saygý bekleyince alçaldým. Kararsýzlýk bir an sürdü Kendini beðenmiþler ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak. Aðlamayý ölenler götürdü. kendimi ölmez sanýnca ufaldým, kararsýzlýk bir an sürdü. Ölülerle dirilerin ortasýnda bir ben kaldým, Çýrýlçýplak. Sonsuzluðu ufuklar götürdü. Yarattýðým dünyalarýn içinde daraldým. Kararsýzlýk bir an sürdü Baþlangýç ile bitiþ ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak. Aydýnlýðý bulutlar götürdü, Yýldýzlara doðru yol aldým. Kararsýzlýk bir an sürdü: Varanlarla duranlarýn ortasýnda ben kaldým, Çýrýlçýplak. ÖZDEMÝR ASAF ÞÝÝR KÖÞESÝ

9 DÝÞ AÐRISI Lazerin diþ hekimliðinde uygulanmasý, aðrýsýz, kanamasýz, iðnesiz dolasýyla sessiz diþ tedavilerinin yapýlabilmesine olanak saðlýyor. Lazer kelime anlamý olarak, tek renkli, düz ve enerji taþýyan ýþýk demeti. Diþ hekimliðinde ise aðrýsýz, iðnesiz, anestezisiz diþlerdeki çürük dokularý temizlemek, diþeti ameliyatlarýný yapabilmek gibi tedavilerde kullanýlýyor. Lazerle tedavi nasýl aðrýsýz, iðnesiz ve anestezisiz yapýlabilmektedir? Bu özellik lazerin en büyük avantajlarýndan biridir. Delight Er:Yag Lazer sistemi su molekülleri hedefli çalýþýr. Çalýþýlan dokudaki su tarafýndan emilen lazer enerjisi, hedef dokuda küçük patlamalar oluþturur. Bu küçük patlamalar dokular arasý baðlarý çözerek çalýþýlan yüzeydeki dokularý birbirinden ayýrýr. Herhangi bir termal ya da mekanik etki oluþmadýðý için hastada aðrý ya da hassasiyet hissi görülmez. Diþ hekimliðinde diþleri aþýndýrmak veya oymak için kullanýlan geleneksel yüksek hýzlý türbin ya da mikromotorlarýn meydana getirdiði aðrýnýn temel nedeni olan ýsý ve mekanik titreþimi, diþ lazeri oluþturmaz. Dokudan 1 milimetre uzaktan kesim iþlemi yaptýðý için, tedavi aðrý, anestezi ve kanama olmadan gerçekleþiyor. Halk arasýnda bilinen lazerli dolgudan farký nedir? Halk arasýnda bilinen lazerli dolgu iþlemi gerçek lazerle yapýlmýyor. Aslýnda yapýlan, yüksek ýþýk kaynaklý halojen lambalar ile kompozit esaslý dolgu maddelerinin sertleþtirilmesi iþlemi. Gerçek diþ lazeri Delight ise, 2940 nm dalga boyu ile doku seçici özelliðe sahip. Sert dokuda çalýþýrken yumuþak dokuya etkisi olmaz ve saðlýklý doku kaybý önlenmiþ olur. Dolgular uzun yýllar saðlýklý kullanýlabiliyor. Lazer ile diþ hekimliðinde ne gibi tedaviler yapýlabilir? Delight Lazer ile aðýz içinde sert ve yumuþak dokularý ilgilendiren her türlü tedavi yapýlabilir. Diþlerdeki çürük dokularýn temizlenmesi, kemik içinde gömülü kalmýþ diþlerin çekiminde kemiðin uzaklaþtýrýlmasý, kök ucu kistlerinin temizlenmesi, kök kanalý geniþletilmesi ve dezenfeksiyonu, diþeti infeksiyonu tedavisi, estetik amaçlý diþetlerinin kesilerek diþ boylarýnýn uzatýlmasý, dil ve dudak baðý kesileri, aðýz içi aft ve ülser tedavisi, diþ hassasiyetlerinin giderilmesi, diþ etlerindeki hiper pigmentasyona baðlý renkleþmelerin giderilmesi lazer kullanýlarak baþarýyla yapýlmaktadýr. Lazer niçin gerekli? Lazerin en büyük avantajý çalýþýrken rahatsýz edici ses çýkarmamasý, titreþim olmamasý, çoðu zaman anesteziye gerek duyulmamasý nedeniyle iðne yapýlmamasý, diþeti operasyonlarýnda kanama olmamasý, çalýþýlan bölgede verdiði ýþýn nedeniyle steril bir bölge oluþturmasý, tedavilerden sonra hassasiyet ve aðrý oluþmamasýdýr. Diþ hekiminden veya iðne yapýlmasýndan korkan hastalar için, bunun yanýnda özellikle de hamilelerde ve kalp rahatsýzlýðý gibi ciddi hastalýðý olan bireylerde, çoðu zaman anestezi uygulamasý sakýncalý olduðundan, lazer kullanýmý oldukça avantajlýdýr. Böylece hastalar kendilerini daha rahat hissedecekler ve stres faktörü ortadan kalkacaktýr. Çocuklar için ideal gibi... Yaþanan ilk tecrübelerin çok önemli ve hayatýn sonraki dönemlerinde de belirleyici olmasý nedeniyle ilk defa diþ hekimine götürülen çocuklarýn tedavisinde iyi bir seçim. Hem anestezi yapýlmayacak olmasý, hem de sessiz ve titreþimsiz çalýþmasý, çocuklarýn diþ hekiminden ve diþ tedavisinden kaçmasýný engelleyecektir.

10

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Eylül 2007-6 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www..com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R DÝÞ BEYAZLATMA Diþlerdeki þekil ve renk bozukluklarý hepimizde rahatsýzlýklýk oluþturabilen

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Çocuk Diþleri Hakkýnda Bilinmesi Gerekenler Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No:

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE Ağız ve diş sağlığı anne karnında başlar Doğum öncesi yeterli beslenen ve sağlam doğan bebeklerin 6 aylıktan itibaren ilk SÜT DİŞLERİ çıkar 2,5 3 yaşın sonuna kadar çocuğun

Detaylı

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır? 1 2 Süt Dişleri Süt dişleri neden önemlidir? Sanılanın aksine, diş sağlığı açısından süt dişleri önemli dişlerdir. Bu dişler, daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin gelişimi esnasında konuşma ve çiğneme açısından

Detaylı

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 13 Diyabet ve diş-dişeti sorunları

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Temmuz 2007-4 Ortodontist Dr. Med. Dent. Benan OÐUZ Dr. Med. Dent. Cem CANÝKLÝOÐLU www.ortonorm.com Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ortonorm DÝÞ ÇÜRÜKLERÝ Diþ çürükleri daha çok koyu renklenmelerle birlikte görülen

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Ortodonti Kliniði Ýçin Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu

7575 D 7675 D. Klima Kullanma Kılavuzu 7575 D 7675 D Klima Kullanma Kılavuzu Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 07.10.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Doç. Dr. Hoşnuter: Basit Merdiven Altı Güzellik Merkezlerine Dikkat Yaz aylarında

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ ORTODONTİK TEDAVİLER İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Başarılı bir ortodontik tedavi için hastanın kendisine yapılacak tedavi hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Genellikle bilgilendirilmiş

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

ANOREKTAL MALFORMASYONLAR (ANÜS / POPO KAPALILIÐI) HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI

ANOREKTAL MALFORMASYONLAR (ANÜS / POPO KAPALILIÐI) HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI ANOREKTAL MALFORMASYONLAR (ANÜS / POPO KAPALILIÐI) HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI a j a n s & m a t 0.312 341 72 71 GÝRÝÞ Tüm dünya genelinde yaklaþýk olarak 2500 ile 5000 canlý bebekten birisi anüsü

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı AMASYA DİŞ SAĞLIĞI

Ağız Ve Diş Sağlığı AMASYA DİŞ SAĞLIĞI Ağız Ve Diş Sağlığı AMASYA DİŞ SAĞLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Ağız, sindirim sisteminin başlangıcıdır. Bütün besinler dişler yardımıyla sindirime hazırlanır. Bu nedenle dış o oldukça önemlidir. Ağız ve dişlerin

Detaylı

Okul Hastalık Getirmesin!

Okul Hastalık Getirmesin! On5yirmi5.com Okul Hastalık Getirmesin! Veliler dikkat! Okulların açılması ve havaların soğumasıyla çocuklarda görülen hastalıklar da artıyor. Yayın Tarihi : 14 Eylül 2010 Salı (oluşturma : 11/21/2015)

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi.

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 251-260 Yorum Yoksulluk ve çocuklar üzerine etkileri Þükrü Hatun 1, Nilay Etiler 2, Erdem Gönüllü 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Keyifle geçirilecek zamanlar için... online alýþveriþ www.unigo.com.tr 2 en iyi oyun matý 3 4 Unigo Playmat, çocuklarýmýzýn renkli dünyasý için tasarlanmýþ, onlara güvenli bir oyun alaný sunan alternatif

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

e-bülten İÇİNDEKİLER www.ortonorm.com Aralık 2008 21 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent.

e-bülten İÇİNDEKİLER www.ortonorm.com Aralık 2008 21 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Cem CANİKLİOĞLU e-bülten Aralık 2008 21 Online randevu alabilmek için tıklayanız. Ortodontik tedavinizin,kurumumuz tarafından karşılanıp karşılanmadığını

Detaylı

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak İltihabı (Otitis Media) Orta Kulak Neresidir : Kulak; Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 kısma ayrılarak incelenir.dış kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. Kulak zarı dış ve orta kulağı

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE...

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... Portal : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 08.11.2015 Adres : http://www.meydangazetesi.com.tr/guncel/universite-bursu-veren-kurumlar-hangileridir-burs-sartlari-nelerdir-bu

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

Bir Grup Ýlkokul Öðrencisinde Diþ Çürüðü Saptama Araþtýrmasý A Study On Dental Caries In A Group Of Primary School Students

Bir Grup Ýlkokul Öðrencisinde Diþ Çürüðü Saptama Araþtýrmasý A Study On Dental Caries In A Group Of Primary School Students Bir Grup Ýlkokul Öðrencisinde Diþ Çürüðü Saptama Araþtýrmasý A Study On Dental Caries In A Group Of Primary School Students Dr. Ünal Ayrancý* Özet Bu çalýþmanýn amacý, bir grup ilkokul öðrencisinde diþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ötede artýk daha da ötede!!! Bu sloganý bize siz verdiniz:

ötede artýk daha da ötede!!! Bu sloganý bize siz verdiniz: stentcad Ötede ay tasarým :::: CBCT ::: Dental Volumetrik Tomografi ::: Ýmplant Kýlavuzu ::: Biyomodel Üretimi Ay Tasarým'ýn patentli yeni ürünü "stentcad Ötede" sistemi, kayarken takýlýyor mu demiþtiniz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Pazartesi İzmir Gündem

Pazartesi İzmir Gündem 09.06.2014 Pazartesi İzmir Gündem Sözde ortodontistlere dikkat! Uzmanlar, birçok hastanın ekonomik nedenlerle ortodontist yerine diş hekimine gidip ortodontik tedavi olmak istediğini belirtti. İzmir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BESLENME SORUNLARI VE İŞTAHSIZLIK

BESLENME SORUNLARI VE İŞTAHSIZLIK BESLENME SORUNLARI VE İŞTAHSIZLIK Sebep mi? Sonuç mu? İştahsızlık, çocuğun yemek yemeyi reddetmesi ve önceki dönemlere nazaran daha az yemesi ile ortaya çıkan bir durumdur. İştahsızlık ve yemek yeme sorunu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu 2011 Ürün Kataloðu CompactBone B. Doðal sýðýr kemiðinden yapýlmýþ greft malzemesi CompactBone B. sýðýr kemiðinden imal edilmiþ son derece güvenilir, saf, doðal bir kemik

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 21.12.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi MANİSA HABER Soğuklarla birlikte sinüzit vakalarında artış yaşanıyor Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ercan Pınar, havaların

Detaylı

HASTALIKLARA ÖZEL BESLENME

HASTALIKLARA ÖZEL BESLENME HASTALIKLARA ÖZEL BESLENME Beslenme Yetersizliğine Bağlı Sorunlar 1 PROTEİN ENERJİ YETERSİZLİĞİ Büyüme ve gelişme için gerekli olan enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve minerallerin yeterince alınmamasına

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

e-bülten İÇİNDEKİLER TEMMUZ 2009-28 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ HABERLER Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent.

e-bülten İÇİNDEKİLER TEMMUZ 2009-28 AYIN VAKASI EĞLENCE KÖŞESİ HABERLER Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Ortodontist Dr.Med.Dent. Benan OĞUZ Dr.Med.Dent. Cem CANİKLİOĞLU e-bülten TEMMUZ 2009-28 Online randevu alabilmek İçin tıklayınız. İÇİNDEKİLER ÖZGÜRCE GÜLÜMSEYEBİLMEK İÇİN Farkında olmadan yaptığımızı

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı