Çanakkale Yöresi Do ğal Floras ında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Populasyonunun Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çanakkale Yöresi Do ğal Floras ında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Populasyonunun Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin incelenmesi"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) Çanakkale Yöresi Do ğal Floras ında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Populasyonunun Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin incelenmesi Murat ŞEKER' Zuhal YÜCEL' Emre NURDAN' Geliş Tarihi: Özet: Bu ara şt ı rmada, Çanakkale merkezi ile birlikte Ayvac ık, Çan ve Lapseki ilçelerinin ormanl ık alanlar ında doğal olarak bulunan kocayemi ş (Arbutus unedo L.) populasyonunun önemli bitki ve meyve özellikleri ayr ı nt ı l ı bir şekilde incelenmi ştir. Yap ılan analizler sonucunda meyve iriliklerine göre populasyonda sekiz farkl ı meyve tipinin bulundu ğ u ve tiplerin ortalama meyve a ğı rl ıklar ı n ı n g aras ında oldu ğu, bu tiplerin C vitamini içeriklerinin ise mg/100 g taze meyve aras ı nda değ iştiği belirlenmi ştir. Türün ba şta zengin C vitamini içeri ği ve değ i ş ik özellikleri bak ı m ından dikkat çekici yönleri bulunmaktad ı r. Anahtar Kelimeler: Arbutus unedo, Arbutus andrachne, seleksiyon, C vitamini, pomoloji lnvestigation of Morphological and Pomological Characteristics of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Population in the Natural Flora of Çanakkale District Abstract: In this study, important plant and fruit characteristics of strawberry tree (Arbutus unedo L.) population exist in the natural forests of central county, Ayvac ık, Çan and Lapseki counties of Çanakkale province were investigated. According to the obtained results eight types determined on the fruit weight basis. The average fruit weight ranged between g among types and vitamine C contents of selected individuals changed between mg/100 g fresh fruit. Strawberry tree fruits may have great economic value due to its high amount of vitamine C content and other attractive tree and fruit characteristics. Key Words: Arbutus unedo, Arbutus andrachne, selection, vitamine C, pomology Giriş Türkiye birçok meyve türünün anavatan ı ve meyvecilik kültürünün be ş i ğidir. Ülkemizin farkl ı bölgelerindeki büyük tür zenginli ğinin yan ı nda çok önemli genetik kaynaklar ın varl ığı da bilinmekte ve bir çok ara şt ı r ı c ı taraf ından incelenmektedir. Ülkemizin dünyada yeti ştiricili ği yap ı lan bir çok meyve türünün gen merkezi veya gen merkezi s ı n ı rlar ı içinde bulunmas ı n ın ve çok say ıda tür ve çe şit varl ığı na sahip olmas ı n ı n en önemli nedenleri aras ında ekolojik ko şullar ın son derecede elveri şliliği bulunmaktad ır. Dünya'da kültüre al ınm ış ve yeti ştiricili ği önem ta şıyan 138 meyve türünden 80 kadar ı ülkemizde rahatl ı kla yeti ştirilebilmektedir (Özbek 1988). Arbutus cinsi içinde yer alan Arbutus unedo L. (kocayemi ş) ve Arbutus andrachne L. ülkemizin do ğ al florasi içinde yer alan türlerdir. Her iki türde ormanl ı k alanlarda genellikle birlikte görülebilmektedir. Bu türlerden ekonomik değeri bulunan kocayemi şin gelecek y ı llarda da önemini artt ı racağı dü şünülmektedir. Kocayemi ş, ülkemizin k ıyı bölgelerindeki ormanlar ve makilerde s ı kl ıkla görülen, Ericaceae (fundagiller) familyas ında yer alan doğal bitki türlerindendir. Bu familyada yaban mersini (Vaccinium co ıymbosum L.) türü ile birlikte özellikle süs bitkileri aç ı s ı ndan önemli di ğer baz ı türler de ekonomik bak ı mdan önem ta şı maktad ı r. Türün herdem ye şil, küçük a ğaç ya da çal ı formunda, 2-3 m ye kadar boylanabilen bitkileri kurak ko şullara dayanmakta ve fakir topraklarda da sorunsuz bir şekilde yeti şebilmektedir. Ülkemiz ko şullar ı nda genellikle Kas ı m Mart aylar ında çiçeklenmekte ve meyvelerini 12 ay gibi uzunca bir dönemde olgunla şt ı rabildiği için, yine ayn ı dönemde meyveleri do ğadan toplanabilmektedir. Arbutus cinsi içinde yer alan ve daha büyük a ğaç ve daha iri yapraklara sahip olan Arbutus andrachne L. türünün meyveleri ise küçüktür. Kocayemi şin olgunla ş m ış koyu k ı rm ızı kabuklu meyveleri yuvarlak çilek görünümünde olmas ı na karşı n, botanik ve pomolojik olarak çilek türü ile aralar ı nda benzerlik bulunmamakta, ancak Ingilizce'de `strawberry tree' (çilek a ğac ı) olarak isimlendirilmektedir. Meyveleri genellikle 5-15 g a ğı rl ığı nda ve mm boyutlar ındad ı r. D ış görünüşü çok çekici ve k ı rm ızı renkli, d ış yüzeyi ise pürüzlüdür. Olgunla şm ış yumu şak tekstürlü meyveleri genellikle tatl ı d ır. Meyveleri doğadan genellikle orman köylüleri taraf ı ndan toplanarak, s ı n ı rl ı miktarlarda yöresel pazarlarda tüketicilere sunulmaktad ır. Meyveleri taze tüketimin yan ında özellikle jöle, pasta ve süslemede değerlendirilmekte, Avrupa ülkelerinde baz ı şarap ve likörlerin yap ı m ında da kullan ı lmaktad ır. Ayr ıca s ı k 'Çanakkale Onsekiz Mart üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü -Çanakkale

2 ŞEKER, M., Z. YÜCEL ve E. NURDAN, "Çanakkale yöresi do ğal floras ı nda bulunan kocayemi ş (Arbutus unedo L.) 423 Populasyonunun morfolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi" yaprakl ı ve dayan ı kl ı sürgünleri, çiçekçiler taraf ı ndan özellikle aranjman ve çelenk yap ım ında tercih edilmektedir. Ağaçlar ı çok dekoratif oldu ğu için süs bitkisi olarak ta kullan ılabilmektedir. Ayaz ve ark. (2000), kocayemi ş meyvelerinin 100 g taze meyvesinde %14 düzeyinde kuru madde bulundu ğunu ve mg aras ı nda C vitamini içerdi ğini, taze yapraklar ında ise %45 düzeyinde tanen bileşiklerinin bulundu ğunu bildirmektedirler. Özellikle C vitamini aç ısından kocayemi şin önemli bir kaynak olabilece ği düşünülmektedir. Ülkemizde yeterince tan ı nmayan ve yöresel olarak davulga, ay ı yemişi, kocakar ı yemi şi, dağ yemi şi, dağ çileğ i ve piridim olarak adland ı r ılan ve s ın ı rl ı miktarlarda tüketilen bu meyve türü üzerinde yap ılan araşt ırma say ısı son derecede azd ır. Bu çal ışmada ise, Çanakkale yöresindeki ormanl ık ve makilik alanlarda s ı kl ıkla kar şı la şı lan kocayemi ş a ğaçlar ın ın genel özellikleri populasyon olarak incelenmiş, ayr ıca tür içinde görülen çe ş itliliği ortaya koymak amac ıyla, seleksiyon çal ışmas ı gerçekle ştirilmi ştir. Ayr ıca ayn ı cins içinde yer alan, sandal olarak isimlendirilen ve meyveleri tüketilmeyen Arbutus andrachne türü ile ilgili olarak belirlenen genel özellikler de k ısaca verilmi ştir. Materyal ve Yöntem Çal ışmada, Çanakkale merkez, Ayvac ık, Çan ve Lapseki ilçelerinin ormanl ık alanlar ında s ı kl ı kla karşı la şı lan Arbutus unedo L. (kocayemi ş) türüne ait a ğaçlar ve bunlar ın meyveleri materyal olarak kullan ı lm ışt ı r. Populasyonu temsil edecek şekilde seçilen bitkilerde a ğaç boyu (m), gövde çap ı (cm), yaprak şekli, yaprak eni (mm), yaprak boyu (mm), yaprak a ğı rl ığı (g), yaprak alan ı (cm 2), yaprak sap ı uzunlu ğu (mm), çiçek özellikleri, meyve şekli, meyve rengi, meyve a ğı rl ığı (g), meyve eni (mm), meyve boyu (mm), meyve sap ı uzunluğu (mm), karpel say ı s ı (adet), tohum say ıs ı (adet/meyve), suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM) miktar ı (%) ve C vitamini miktar ı gibi (mg/100 g taze meyve) özellikler yap ılan arazi ve laboratuvar çal ışmalar ı ile değerlendirilmi ştir. Belirtilen ormanl ık alanlarda bulunan kocayemi ş ağaçlar ı 2003 y ı l ında incelenmi ş bu amaçla yakla şık olarak 200 adet ağaç taranm ış ve öncelikle iri meyve olu şturan tipler seçilmeye çal ışı lm ışt ı r. Seçilen tiplere Çanakkale il kodu (17) ve kocayemi şin k ısaltmas ı olarak (KY) ile ba şlayan tip adlar ı verilmiştir. Ad ı geçen bölgelerde bulunan 50' şer adet a ğaçta boy ve gövde ölçümleri yerinde yap ı lm ış, bu ağaçlardan 4'er adet tam geli şmesini tamamlam ış yaprak ve çiçek salk ı m ı örnekleri al ınarak laboratuvar ko şullar ında di ğer analizleri gerçekleştirilmiştir. Meyvesi al ınan 200 adet a ğaç meyve a ğı rl ı klar ına göre grupland ı r ı lm ış ve 8 farkl ı meyve a ğı rl ığı belirlenmi ştir. Bu gruplardan geli şmesini tamamlam ış ve sağ l ı kl ı görülen 1'er adet a ğaç seçilmiştir. Bu tiplerden olgunlaşm ış 90'ar adet meyve örne ği al ınarak 30 meyveden olu şan 3 yineleme olu şturulmu ş ve her yinelemede belirtilen pomolojik analizler yap ı lm ışt ı r. Ağaç boyu ölçümünde toprak üstünde kalan k ısım dikkate al ınm ış ve metre kullan ı lm ışt ır. Gövde çap ı n ı n ölçülmesinde ise ağaçlar ın toprak yüzeyinden 20 cm yükseklikte kalan gövde çaplar ı dikkate al ınm ış ve elektronik kompas kullan ı lm ışt ı r. Yaprak ve meyve ölçümlerinde 0.01 g duyarl ı l ığı nda terazi ve elektronik kompas kullan ı lm ış, yaprak alan ı n ın ölçülmesinde ise elektronik planimetreden yararlan ı lm ışt ı r. SÇKM miktar ı el refraktometresi ve C vitamini içeri ği ise spektrofotometre yöntemi (Shimadzu UV-1600) ile belirlenmi ştir. Meyvelerde renk ölçümleri PANTONE renk katalogu kullan ı larak yap ı lm ışt ı r. Arbutus andrachne türü ile ilgili olarak sadece baz ı bitki ve meyve özellikleri üzerinde durulmu ş, morfolojik çe şitliliğin izlenmedi ği bu türde, sadece populasyonu temsil edecek say ıda 5 adet ağaç kullan ı lm ışt ı r. Çal ışma süresince elde edilen say ısal verilere SAS istatistik yaz ı l ı m ı ile "Varyans Analizi" ve "AÖF Testi" uygulanarak farkl ı l ıklar ı belirlenmi ştir (SAS 1998). Bulgular ve Tartışma Çal ışmada değerlendirilen kocayemi ş tiplerine ait ağaçlar ın baz ı bitkisel özellikleri Çizelge 1. de verilmi ştir. Yap ılan ölçümlere göre Çanakkale'nin do ğal floras ı ndaki kocayemi ş tiplerinin ortalama a ğaç boyu 2.55 m ve gövde kal ı nl ığı ise cm olarak bulunmu ştur. Elde edilen bulgular, kocayemi ş tiplerinin genelde küçük a ğaç yada çal ı ms ı geliştiklerini, k ısa bir gövdenin ard ından başlayan çok say ıda dall ı geli şme formuna sahip olduklar ın ı göstermi ştir. Ağaçlar ın bulundu ğu ortam ın ormanl ık, yüksek boylu orman a ğaçlar ı nedeniyle yeterince güne ş ışığı alamayan ve yamaç araziler oldu ğu dikkate al ı nd ığı nda, kocayemi ş tiplerinin uygun kültürel ko şullarda daha büyük a ğaçlar olu şturabilece ği düşünülmektedir. Yaprak özellikleri bak ımından kocayemi ş tiplerinin uzun, kenarlar ı hafif di şli, basit yaprak yap ısına sahip olduklar ı belirlenmi ş, tipler aras ında çeşitlilik izlenmemi ştir. Yap ılan ölçümlere göre kocayemi ş tiplerinde yapraklar ı n ortalama olarak mm eninde ve mm boyunda olduklar ı, ortalama yaprak sap ı uzunlu ğunun 7.62 mm, tek yaprak a ğı rl ığı n ı n 0.32 g ve tek yaprak alan ın ın 9.55 cm2 ğu sonucu ç ı kar ı lm ışt ı r. oldu Kocayemi ş a ğaçlar ı uzun bir çiçeklenme dönemine sahip olup çiçeklenme dönemi Çanakkale ko şullar ı nda Kas ı m-ocak aylar ı aras ına rastlamaktad ı r. Kış soğuklar ının ba şlad ığı bu dönemde çiçeklenmenin gerçekle şmesi türün soğuklara dayan ı kl ı l ığı n ı n bir göstergesidir. incelenen populasyondaki tüm tiplerin genellikle benzer çiçek özelliklerine sahip oldu ğu görülmüştür. Kocayemi ş türünün çiçekleri dar uçlu yuvarlak çan şeklinde ve bile şik taç yapraklar ı krem renklidir. Salk ı mlardaki toplam çiçek say ısı 29, salk ımlarda bulunan buketlerdeki çiçek say ısı ise 3-6 adet aras ında de ğ i şmektedir. Ortalama çiçek boyu 7.52 mm ve çiçek ucu aç ı kl ığı 3.27 mm olarak ölçülmü ştür. Populasyon içinde aç ı k pembe ve pembe renkli taç yaprakl ı tiplerle de kar şı la şı lm ışt ır. Çanak yapraklar ı 5 adet olup bile şik y ı ld ız şeklindedir. Erkek organlar ında çiçek tozu keselerinin rengi kahverengi - koyu k ı rm ızıdı r. Çiçeklerinde 10'ar adet erkek organ, 1 adet di şi organ bulunmaktad ı r.

3 424 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, Cilt 10, Say ı 4 Çizelge 1. Çanakkale yöresinde bulunan Arbutus unedo ve Arbutus andrachne türlerine ait populasyonda bulunan ağaçlar ı n bitki özellikleri* Bitki Özellikleri Ağaç boyu (m) Gövde kal ı nl ığı (cm) Yaprak şekli Yaprak kenar yap ıs ı Yaprak eni (mm) Yaprak boyu (mm) Yaprak a ğı rl ığı (g) Yaprak alan ı (cm 2) Yaprak sap ı uzunlu ğ u (mm) Çiçek şekli Salk ımdaki çiçek say ıs ı Salk ımdaki buket say ıs ı (adet) Buketteki çiçek say ıs ı (adet) Çiçek eni (mm) Çiçek boyu (mm) Çiçek ucu aç ı kl ığı (mm) Taç yaprak rengi Taç yaprak say ıs ı (adet) Çanak yaprak say ı s ı (adet) Diş i organ (pistil) say ı s ı (adet) Erkek organ (stamen) say ı s ı (ad) * : populasyon ortalamalar ı şeklinde verilmi ştir. Arbutus unedo Arbutus andrachne Basit yaprak Kenarlar ı hafif di ş li Dar uçlu çan Soluk krem renkli Bileşik (1) Basit yaprak Kenarlar ı düz Dar uçlu çan Soluk krem renkli Bile şik (1) Kocayemi ş türünün çiçek, yaprak ve farkl ı dönemlerdeki meyvelerinin görünümü Şekil 1'de verilmi ştir. Populasyonda incelenen kocayemi ş tiplerinin meyve özelliklerine ili şkin de ğerler Çizelge 2'de verilmi ştir. Meyveler yuvarlak şekilli ve tam olgunluk döneminde d ış renkleri albenisi yüksek, k ı rm ızı ve koyu k ı rm ız ı renk tonlar ı ndad ır. Bu renk tonlar ı Pantone renk katalogunda 198U, 199U ve 200U de ğerlerine kar şı l ık gelmektedir. Meyve a ğı rl ığı bak ı m ı ndan populasyonda incelenen tipler aras ında istatistiksel aç ıdan önemli Şekil 1. Kocayemi ş türünün yaprak ile farkl ı dönemlerdeki çiçek ve meyveleri Çizelge 2. Çanakkale yöresinde seçilen kocayemi ş tiplerinin baz ı meyve özellikleri Meyve Meyve Meyve Meyve Meyve Meyve Karpel SÇKM C vit. Meyve sap ı Tohum et Tipler rengi a ğı rl ığı eni boyu say ıs ı miktar ı miktar ı şekli uz. say ı s ı rengi (Pantone (g) (mm) (mm) (adet) (mm) (%) (mg) (Pantone) 17-KY-01 Yuvarlak 199U a a a ab 138 de 151U 17-KY-02 Yuvarlak 198U a a a b 124 e 151U 17-KY-03 Yuvarlak 200U 8.29 b b b ab 159 cd 151U 17-KY-04 Yuvarlak 199U 6.41 bc bc b ab 215 a 151U 17-KY-05 Yuvarlak 200U 3.96 cd c c b 168 cd 151U 17-KY-06 Yuvarlak 200U 2.60 de d d ab 186 bc 151U 17-KY-07 Yuvarlak 200U 1.33 de e e a 243 a 151U 17-KY-08 Yuvarlak 199U 0.96 e e 9.52 e ab 171 c 151U Önemlilik - - ** ** (:5. D. Ö.D. O.D. 1,1, - AÖF O.D. : %0,1 düzeyinde önemli : %0,5 düzeyinde önemli : Önemli Değ il Ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar ayr ı harflerle gösterilmi ştir.

4 ŞEKER, M., Z. YÜCEL ve E. NURDAN, "Çanakkale yöresi doğ al floras ı nda bulunan kocayemi ş (Arbutus unedo L.) 425 Populasyonunun morfolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi" farkl ı l ı klar bulundu ğu görülmü ştür. Tiplerin ortalama meyve a ğı rl ıklar ı 0.96 g (17-KY-08) ile g (17-KY-01) aras ında de ğ iş miş ve populasyon meyve a ğı rl ığı ortalamas ı 6.10 g olarak bulunmu ştur. Populasyonda en iri meyvelerin elde edildi ği 17-KY-01 tipine ait bir görüntü Şekil 2. de, populasyon içindeki meyve a ğı rl ığı n ın de ğ işimi Şekil 3. te verilmi ştir. Meyve a ğı rl ığı bak ı m ından kocayemi ş populasyonunda önemli bir varyasyon bulunmaktad ı r. Bu varyasyonun nedeni kocayemi ş a ğaçlar ı n ın genellikle tohumdan çoğalm ış bir yap ı sergilemesidir. Meyve boyutlar ı bak ı m ından ise populasyonda en iri meyvelerin mm eninde ve mm boyunda, en küçük meyvelerin ise mm eninde ve 9.52 mm boyunda olduklar ı belirlenmi ştir. Beklenen bir sonuç olarak meyve a ğı rl ığı parametresine paralel bir şekilde meyve boyutlar ında da istatistiksel aç ıdan önemli bir farkl ı l ı k gerçekle şmiştir. Farkl ı meyve boyutlar ına sahip kocayemi ş meyvelerinin kullan ım amaçlar ı da farkl ı l ık ta şıyabilir. iri meyve olu şturan tiplerin taze tüketime yönelik, küçük meyveli tiplerin ise i şlenmiş olarak de ğerlendirilmesi düşünülebilir. Karadeniz ve ark. (1996), taraf ından yap ı lan ve Yomra (Trabzon) çevresinde yeti şen kocayemi ş tiplerinin meyve özelliklerinin incelendi ği çal ışmada, meyve ağı rl ı klar ı n ı n g, meyve boylar ın ı n mm, meyve eni mm, SÇKM miktar ı % aras ında olduğu belirtilmi ştir. Karadeniz ve Ş işman (2003), Giresun'da bulunan kocayemi ş tiplerinde yapt ıklar ı çal ışmada ortalama meyve a ğı rl ığı n ı g, meyve enini mm, meyve boyunu ise mm olarak belirlemi şlerdir. Karadeniz ve ark. (2003), Trabzon çevresinde yapm ış olduklar ı bir di ğer çal ışmada ise meyve ağı rl ığı n ın g değerleri aras ı nda değ işti ğ i bildirilmektedir g a ğı rl ığa sahip meyvelerin bu tür için çok iri olduğu ve dolay ıs ıyla bu tiplerin seleksiyon ve ıslah çal ışmalar ı aç ı s ından önem ta şıd ığı ifade edilmektedir. Meyve a ğı rl ığı ve boyutlar ı bak ı m ından Çanakkale ve Karadeniz bölgesinde bulunan populasyonlar aras ında önemli farkl ı l ı klar oldu ğu aç ı kt ı r. Karadeniz bölgesinin nemli ikliminin meyve irili ğ ini artt ırmada önemli bir etken oldu ğu dü şünülebilir. Di ğer özellikler bak ı m ından ise her iki populasyona ait tiplerin benzerlikler ta şıd ığı belirtilebilir. Çanakkale yöresinde g ın üzerinde a ğı rl ığa sahip tiplerin görülmemesi, bu türün Karadeniz ekolojisine daha iyi uyum sa ğlad ığı n ı göstermektedir. Di ğer taraftan, türün genetik bak ımdan da önemli düzeyde bir aç ı l ı m gösterdi ği ileri sürülebilir. Ş ekil 2. Populasyonda en iri meyvelerin elde edildiğ i 17-KY-01 tipi Tipler Şekil 3. Seçilen kocayemi ş tiplerinde meyve a ğı rl ığı

5 426 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, Cilt 10, Say ı 4 Meyve sap ı uzunlu ğunun tipler aras ı nda farkl ı l ı k ta şı mad ığı ve bu değerin ortalama olarak 2.44 mm oldu ğ u saptanm ışt ır. Bu sonuçtan da anla şı labileceği gibi kocayemi ş meyveleri çok k ısa meyve sap ına sahip bir meyve türüdür. Meyve olgunla şt ığı nda sap ı ndan kolayl ı kla ayr ı lmakta ve meyveler yöre pazarlar ı nda saps ız olarak sunulmaktad ı r. Incelenen meyvelerde karpel say ı s ı 5, bir adet meyvede bulunan tohum say ı s ı ise 28 adet olarak bulunmuştur. Tohumlar ı çok küçük olan kocayemi ş meyveleri tohumlar ı ile birlikte tüketilmektedir. Incelenen kocayemi ş tiplerinde SÇKM miktarlar ı bak ımından önemli farkl ı l ıklar saptanm ışt ı r. SÇKM değerleri %14 20 aras ında değ i şmiş ve küçük meyveli 17-KY-07 tipinde en yüksek SÇKM içeri ği saptanm ışt ı r. Karadeniz ve ark. (1996), Yomra (Trabzon) çevresinde bulunan kocayemiş tiplerinin SÇKM miktarlar ı n ı % olduğunu belirtmi şlerdir. Dolay ı s ı yla, SÇKM içerikleri de önemli bir varyasyon sergilemesine kar şı n farkl ı ekolojilerde de ğ i şik sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Sonuçlar, SÇKM içeri ğinin Karadeniz bölgesi ekolojisinde daha yüksek oldu ğunu göstermekte ancak, ayn ı tiplerin değ işik bölgelerdeki performanslar ı n ın ortaya konulmas ı n ı ve başta s ıcakl ı k toplam ı olmak üzere çevre faktörlerinin etkisinin ara şt ı r ı lmas ı n ı gerektirmektedir. Değ işik kocayemi ş tiplerine ait taze meyvelerde yap ılan C vitamini analizleri, türün bu önemli vitamin bak ı m ından çok zengin oldu ğunu ortaya koymu ştur. Incelenen tiplerde C vitamini içeri ği mg/100 ml taze meyve aras ında değ işmiştir. Bu sonucun, Ayaz ve ark. (2000) taraf ı ndan belirtilen de ğer aral ığı içinde olduğ u görülmü ştür. Bu değerlerle, kocayemi ş meyveleri C vitamini bak ı m ı ndan önemli türlerden birisi olarak dikkat çekmektedir: Kocayemi ş meyvelerinin, yüksek C vitaminine sahip oldu ğu bilinen portakaldan 3.32 kat, çilekten 3.08 kat ve kividen 1.80 kat daha yüksek değerlere sahip oldu ğ u dü ş ünüldü ğ ünde, bu türle ilgili daha fazla ara şt ı rmaya gereksinim duyulduğu ortaya ç ı kmaktad ı r. Kocayemi ş ve C vitamini aç ı s ı ndan önemli değerlere sahip diğermeyve türlerinin karşı laşt ı rmas ı Şekil 4. te verilmi ştir (Romero Rodriguez ve ark. 1992). Kocayemi ş türü ile birlikte s ı kl ı kla görülen Arbutus andrachne türüne ait ağaçlar ı n ortalama boyu 1.96 m ve gövde kal ı nl ığı ise cm olarak belirlenmi ştir. Dolay ı s ıyla bu türün kocayemi ş ağaçlar ı ndan daha küçük ağaçlar olu şturduğu saptanm ışt ı r. Yaprak özellikleri bak ı m ı ndan ise Arbutus andrachne'nin daha geniş ve düzgün kenarl ı yapraklara sahip oldu ğu, ortalama de ğerler olarak yaprak eninin mm, yaprak boyunun mm, yaprak sap ı uzunlu ğunun mm, tek yaprak a ğı rl ığı n ın 0,55 g ve tek yaprak alan ı n ı n ise cm2 ğu belirlenmi ştir. oldu Olgunla şt ığı nda da sert meyve yap ı s ı n ı n devam etmesi ve ho şa gitmeyen tad ı nedeniyle tüketilemeyen Arbutus andrachne'nin meyvelerinin ortalama a ğı rl ığı n ı n 0.96 g, meyve boyunun 9.52 mm, meyve eninin mm, meyve sap uzunlu ğunun 9.6 mm ve tohum say ıs ını n ise 28 adet/meyve oldu ğu belirlenmi ştir. Öneriler Türkiye zengin bitki gen kaynaklar ı ile dünyan ın önde gelen ülkeleri aras ında ilk s ı ralarda bulunmaktad ı r. Bu u o E Trabzon hurmas ı 34 '11 N En O r." El E Pffil Effi on ı E ı N rp E Meyve Türleri Şekil 4. Kocayemi ş ve diğer meyve türlerinin C vitamini içeri ğ i bak ım ı ndan karşı la şt ı r ı lmas ı

6 ŞEKER, M., Z. YÜCEL ve E. NURDAN, "Çanakkale yöresi do ğ al floras ı nda bulunan kocayemiş (Arbutus unedo L.) 427 Populasyonunun morfolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi" zenginli ğin ortaya ç ı kar ı lmas ı, de ğerlendirilmesi ve korunmas ı büyük zorunluluk ta şımaktad ır. Kocayemi ş, ağaç ve meyve özellikleri bak ı m ından dikkat çekici bir meyve türü olabilir ve gelecek y ıllarda yayg ı nl ı k gösterebilir. Kullan ım alanlar ı geniş olabilecek bu meyve türünün ülkemizdeki do ğal yay ı l ış alanlar ı belirlenerek yüksek verimli ve kaliteli tiplerin seleksiyon ıslah ı ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Di ğer taraftan, geni ş tüketici topluluklar ın bu meyve türü bak ı m ı ndan bilgilendirilmesi sağlanmal ıd ı r. Çanakkale yöresinde gerçekle ştirilen bu çal ışma ile mevcut kocayemi ş populasyonunun ayr ı nt ı l ı özellikleri ortaya ç ıkar ı lm ışt ır. Ancak, bu çal ışmaya benzer ara şt ırmalar ı n farkl ı ekolojilerde de gerçekle ştirilmesi ve kocayemi ş türü üzerinde yap ılan ara şt ı rmalar ı n çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu çal ışmalar ın ba şında da meyve ve bitki bile şenlerinin çok daha ayr ı nt ı l ı bir şekilde ortaya ç ıkar ılmas ı, doğal C vitamini ve tanen bileşiklerinin kayna ğı olarak de ğerlendirilme olanaklar ı n ı n araşt ır ılmas ı ve genetik özelliklerin moleküler markör teknikleri ile incelenmesi gelmektedir. Di ğer taraftan, üstün meyve özellikleri sergileyen tiplerin çe şit aday ı olarak ıslah çal ışmalar ı çerçevesinde de ğerlendirilmesi ve korunmas ı gerekmektedir. Kocayemi şin, ekolojik koşullar ın uygun oldu ğ u bölgelerde özellikle s ı n ır bitkisi olarak kullan ılabilmesi yan ında, eğimli arazilerde ve fakir toprak ko şullar ı n ı n bulunduğu alanlarda toprak erozyonunun önlenmesi amac ıyla de ğerlendirilmesi de dü şünülebilir. Kaynaklar Ayaz, F. A., M. Kucukislamoglu and M. Reunanen, Sugar, non-volatile and phenolic acids composition of strawberry tree (Arbutus unedo L. var. ellipsoidea) fruits. Journal of Food Composition and Analysis, 13 (2) Karadeniz, T., H. Kurt ve O. Kalk ışım, Yomra (Trabzon) Çevresinde Yeti şen Koacayemi ş (Arbutus unedo L.) Tiplerinin Meyve Özellikleri Üzerinde Çal ışmalar. Yüzüncü Y ıl Üniv. Dergisi, 6 (4) Karadeniz T, O Kalk ışım ve T. Ş işman, Trabzon Çevresinde Yeti şen Kocayemi ş (Arbutus unedo L.) Tiplerinin Meyve özellikleri ve Çelikle Ço ğalt ı lmas ı. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Ekim. KTÜ Üniv. Ziraat Fak. Ordu (Özet kitab ı ). Karadeniz T ve T. Ş işman, Giresun'da Yeti ştirilen Bir Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Tipinin Biyolojik Özellikler. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Ekim. KTÜ Üniv. Ziraat Fak. Ordu. (Özet kitab ı) Özbek S Genel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitab ı No: 31, 386 s. Romero Rodriguez MA., ML. Vazquez Oderiz, J. Lopez Hernandez and J. Simal Lozano, Determination of Vitamin C and Organic Acids in Various Fruits by HPLC. Journal of Chromatography Sci., 30 (11) SAS lnstitute, SAS/STAT Guide for Personal Computers, SAS Institute Inc. 100 SAS Campus Drive Cary, NC-USA. İ leti şim adresi: Murat Ş EKER Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Çanakkale

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 16.03.2015

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

Ünye de (Ordu) yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik özellikleri*

Ünye de (Ordu) yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik özellikleri* Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 97-106 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ünye de (Ordu) yetiştirilen mahalli armut çeşitlerinin pomolojik özellikleri* Saim Zeki BOSTAN 1,

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

Levent KESKİN 1 Mustafa PAKSOY 2,3 (paksoy42@hotmail.com) Önder TÜRKMEN 2. Bişkek/KIRGIZİSTAN

Levent KESKİN 1 Mustafa PAKSOY 2,3 (paksoy42@hotmail.com) Önder TÜRKMEN 2. Bişkek/KIRGIZİSTAN Levent KESKİN Mustafa PAKSOY 2,3 (paksoy42@hotmail.com) Önder TÜRKMEN 2 :Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Antalya/TÜRKİYE 2 :Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Konya/TÜRKİYE

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (1) 69-74 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Y. Sabit AĞAOĞLU 1

Detaylı

Araştırma. Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* (Research) Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1

Araştırma. Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* (Research) Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1 Akdemik Ziraat Dergisi 1(1): 37-44 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1 1 Ordu

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

Orman Altı Odunsu Bitkiler

Orman Altı Odunsu Bitkiler Orman Altı Odunsu Bitkiler Danışman : Yrd.Doç.Dr. Nurgül KARLIOĞLU BİTKİLER 1. Laurocerasus officinalis 2. Osmanthus decorus 3. Rhus coriaria 35-0601120159 SALİM ÇOBAN 37-0601120189 OKTAY BAKIRTAŞ Laurocerasus

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract

WALNUT SELECTION IN CAMILI VICINITY (ARTVIN-BORÇKA) Abstract CAMİLİ YÖRESİNDE (ARTVİN-BORÇKA) CEVİZ SELEKSİYONU Özet Ü. Serdar T. Demir N. Beyhan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 55139 Samsun Bu araştırma, Artvin in Borçka ilçesi

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Gürsel DELLAL' Geli ş Tarihi: 11.07.2000

Gürsel DELLAL' Geli ş Tarihi: 11.07.2000 TARIM BILIMLERi DERGISI 2000, 6 (3), 153-158 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri I. İş Gücü Durumu, Üretim Sistemleri, Kaba Yem Kayna ğı ve Bar ınak Özellikleri

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi *

Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi * Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 23-30, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) TESCİL RAPORU

FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) TESCİL RAPORU T.C. GIDA. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) TESCİL RAPORU Midnight Large Sweet Moonlight Compact Ankara-2015 MİDNİGHT, LARGE

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.

Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI. Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov. Gürkan Alpsoy ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KIRSAL ÇEVRE KAMU ÇALIŞANI Tel. : 0535 319 67 01 E-posta : guralpsoy@hotmail.com, galpsoy@sayistay.gov.tr BİTKİLER I. İlkel Bitkiler (Thallophyta) * Algler, mantarlar,

Detaylı

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI BAHÇE Ceviz 34 (1): 91 99 2005 CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Fikri BALTA 1 Ferhad MURADOĞLU 2 Kenan YILDIZ 3 ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU

BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU BAHÇE Ceviz 34 (1): 57 62 2005 BURSA İLİ III. ALT BÖLGESİNDE (GEMLİK, ORHANGAZİ, İZNİK VE MUDANYA) YETİŞTİRİLEN CEVİZ TİPLERİNİN SELEKSİYONU M. Emin AKÇAY 1 İsmail TOSUN 2 ÖZET Bu araştırma Bursa ilinin

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi

Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 48-53 Sağı m Makinalar ı na Uygun Programlanabilir Bir Nab ız Ayg ıtı Kontrol Ünitesi Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN 1 Mustafa VATANDAŞ Geliş Tarihi : 12.02.2001 Özet

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU GarantiYat ınm 18 May ıs 2011 G İ R İŞ Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G ıda Sanayi A. Ş. (" Şirket") 1992 y ı l ı nda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Seçilmiş Ceviz Genotiplerine Ait Bazı Meyve Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Seçilmiş Ceviz Genotiplerine Ait Bazı Meyve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

BATI AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ NDE YABANİ VE KÜLTÜR FORMUNDA YETİŞEN KEÇİBOYNUZU TİPLERİNİN SELEKSİYONU

BATI AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ NDE YABANİ VE KÜLTÜR FORMUNDA YETİŞEN KEÇİBOYNUZU TİPLERİNİN SELEKSİYONU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 145 153 BATI AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ NDE YABANİ VE KÜLTÜR FORMUNDA YETİŞEN KEÇİBOYNUZU TİPLERİNİN SELEKSİYONU Mustafa PEKMEZCİ 1 Hamide GÜBBÜK

Detaylı

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Ölçme-Birimler-Anlamlı Rakamlar Ölçme: Bir nesnenin bazı özelliklerini (kütle, uzunluk vs..) standart olarak belirlenmiş birimlere göre belirlenmesi işlemidir (ölçüm,

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Geli ş Tarihi :

Geli ş Tarihi : TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, 7 (4) 12-22 Akdeniz Bölgesi Seralar ı nda Yeti ştirilen Bitkilerin Beslenme Durumlar ı n ı n incelenmesi Il. Domates, H ı yar, Biber ve Patl ıcan Bitkilerinin Beslenme

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Ekoturizm Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu ekoturizmi şöyle tarif etmektedir:

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Kumru (Ordu) Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Elma Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri

Kumru (Ordu) Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Elma Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

Perşembe (Ordu/Türkiye) Yöresinde Yetiştirilen Elma Genotiplerinin Pomolojik, Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri

Perşembe (Ordu/Türkiye) Yöresinde Yetiştirilen Elma Genotiplerinin Pomolojik, Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 15-20, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21 (3):152-157 Geliş Tarihi (Received): 22.02.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 25.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Anacı Üzerine Aşılı 5

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Adilcevaz Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyonu

Adilcevaz Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyonu Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):29-34 Geliş Tarihi : 01.02.2001 Adilcevaz Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyonu

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri

Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 293-298 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri S. Peral EYDURAN

Detaylı

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, 14 (4) 359-364 ANKARA ÜN İVERS İTES İ Z İ RAAT FAKÜLTESI Erzurum-Pasinler Ekolojik Ko şullar ı nda Yeti ştirilen Baz ı Yağ l ı k Ayçiçeğ i (Helianthus annuus L.) Hibridlerinin

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Juniperus communis. Adi Ardıç

Juniperus communis. Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç En geniş yayılışı olan ardıç taksonudur. çoğunlukla çalı formunda Kabuk kırmızı kahverengi, ince kağıt gibi ayrılır İ. yaprak, 1,5 cm dipleri geniş

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

Ders 2: Aktüerya. Ankara Üniversitesi. İST424 Aktüeryal Risk Analizi Ders Notları. Doç.Dr. Fatih Tank. Sigortacılığın.

Ders 2: Aktüerya. Ankara Üniversitesi. İST424 Aktüeryal Risk Analizi Ders Notları. Doç.Dr. Fatih Tank. Sigortacılığın. yal ya yal Ders 2: ya Ankara Üniversitesi Giriş yal ya yal ya Tanım (5.1.1 Risk) Hasar oluşumundaki belirsizliğe risk denir. Objektif Risk Risk Subjektif Risk Tanım (5.1.2 Objektif Risk) Gerçekleşen hasarın

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (2) 211-217 Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı Dilek BAŞALMA ş Tarihi:

Detaylı

Araştırma (Research) İskilip armutları. Turan KARADENİZ 1, Mustafa Serdar ÇORUMLU 1

Araştırma (Research) İskilip armutları. Turan KARADENİZ 1, Mustafa Serdar ÇORUMLU 1 Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 61-66 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) İskilip armutları Turan KARADENİZ 1, Mustafa Serdar ÇORUMLU 1 1 Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

BİTKİ TANIMA 2. Dr. Sergun DAYAN

BİTKİ TANIMA 2. Dr. Sergun DAYAN BİTKİ TANIMA 2 Dr. Sergun DAYAN MONOCOTYLEDONAE FAM: GRAMİNEAE Buğdaygiller (Poaceae), tohum kabuğu, meyve kabuğu ile bitişiktir. sapları boğumlu ve ekseriya içi boştur. başakçıklar,

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO İbreliler 1 Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Alem: Plantae Bölüm: Pinophyta Sınıf: Pinopsida Takım: Pinales Familya: Cupressaceae

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı