Çanakkale Yöresi Do ğal Floras ında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Populasyonunun Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin incelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çanakkale Yöresi Do ğal Floras ında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Populasyonunun Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin incelenmesi"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) Çanakkale Yöresi Do ğal Floras ında Bulunan Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Populasyonunun Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin incelenmesi Murat ŞEKER' Zuhal YÜCEL' Emre NURDAN' Geliş Tarihi: Özet: Bu ara şt ı rmada, Çanakkale merkezi ile birlikte Ayvac ık, Çan ve Lapseki ilçelerinin ormanl ık alanlar ında doğal olarak bulunan kocayemi ş (Arbutus unedo L.) populasyonunun önemli bitki ve meyve özellikleri ayr ı nt ı l ı bir şekilde incelenmi ştir. Yap ılan analizler sonucunda meyve iriliklerine göre populasyonda sekiz farkl ı meyve tipinin bulundu ğ u ve tiplerin ortalama meyve a ğı rl ıklar ı n ı n g aras ında oldu ğu, bu tiplerin C vitamini içeriklerinin ise mg/100 g taze meyve aras ı nda değ iştiği belirlenmi ştir. Türün ba şta zengin C vitamini içeri ği ve değ i ş ik özellikleri bak ı m ından dikkat çekici yönleri bulunmaktad ı r. Anahtar Kelimeler: Arbutus unedo, Arbutus andrachne, seleksiyon, C vitamini, pomoloji lnvestigation of Morphological and Pomological Characteristics of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Population in the Natural Flora of Çanakkale District Abstract: In this study, important plant and fruit characteristics of strawberry tree (Arbutus unedo L.) population exist in the natural forests of central county, Ayvac ık, Çan and Lapseki counties of Çanakkale province were investigated. According to the obtained results eight types determined on the fruit weight basis. The average fruit weight ranged between g among types and vitamine C contents of selected individuals changed between mg/100 g fresh fruit. Strawberry tree fruits may have great economic value due to its high amount of vitamine C content and other attractive tree and fruit characteristics. Key Words: Arbutus unedo, Arbutus andrachne, selection, vitamine C, pomology Giriş Türkiye birçok meyve türünün anavatan ı ve meyvecilik kültürünün be ş i ğidir. Ülkemizin farkl ı bölgelerindeki büyük tür zenginli ğinin yan ı nda çok önemli genetik kaynaklar ın varl ığı da bilinmekte ve bir çok ara şt ı r ı c ı taraf ından incelenmektedir. Ülkemizin dünyada yeti ştiricili ği yap ı lan bir çok meyve türünün gen merkezi veya gen merkezi s ı n ı rlar ı içinde bulunmas ı n ın ve çok say ıda tür ve çe şit varl ığı na sahip olmas ı n ı n en önemli nedenleri aras ında ekolojik ko şullar ın son derecede elveri şliliği bulunmaktad ır. Dünya'da kültüre al ınm ış ve yeti ştiricili ği önem ta şıyan 138 meyve türünden 80 kadar ı ülkemizde rahatl ı kla yeti ştirilebilmektedir (Özbek 1988). Arbutus cinsi içinde yer alan Arbutus unedo L. (kocayemi ş) ve Arbutus andrachne L. ülkemizin do ğ al florasi içinde yer alan türlerdir. Her iki türde ormanl ı k alanlarda genellikle birlikte görülebilmektedir. Bu türlerden ekonomik değeri bulunan kocayemi şin gelecek y ı llarda da önemini artt ı racağı dü şünülmektedir. Kocayemi ş, ülkemizin k ıyı bölgelerindeki ormanlar ve makilerde s ı kl ıkla görülen, Ericaceae (fundagiller) familyas ında yer alan doğal bitki türlerindendir. Bu familyada yaban mersini (Vaccinium co ıymbosum L.) türü ile birlikte özellikle süs bitkileri aç ı s ı ndan önemli di ğer baz ı türler de ekonomik bak ı mdan önem ta şı maktad ı r. Türün herdem ye şil, küçük a ğaç ya da çal ı formunda, 2-3 m ye kadar boylanabilen bitkileri kurak ko şullara dayanmakta ve fakir topraklarda da sorunsuz bir şekilde yeti şebilmektedir. Ülkemiz ko şullar ı nda genellikle Kas ı m Mart aylar ında çiçeklenmekte ve meyvelerini 12 ay gibi uzunca bir dönemde olgunla şt ı rabildiği için, yine ayn ı dönemde meyveleri do ğadan toplanabilmektedir. Arbutus cinsi içinde yer alan ve daha büyük a ğaç ve daha iri yapraklara sahip olan Arbutus andrachne L. türünün meyveleri ise küçüktür. Kocayemi şin olgunla ş m ış koyu k ı rm ızı kabuklu meyveleri yuvarlak çilek görünümünde olmas ı na karşı n, botanik ve pomolojik olarak çilek türü ile aralar ı nda benzerlik bulunmamakta, ancak Ingilizce'de `strawberry tree' (çilek a ğac ı) olarak isimlendirilmektedir. Meyveleri genellikle 5-15 g a ğı rl ığı nda ve mm boyutlar ındad ı r. D ış görünüşü çok çekici ve k ı rm ızı renkli, d ış yüzeyi ise pürüzlüdür. Olgunla şm ış yumu şak tekstürlü meyveleri genellikle tatl ı d ır. Meyveleri doğadan genellikle orman köylüleri taraf ı ndan toplanarak, s ı n ı rl ı miktarlarda yöresel pazarlarda tüketicilere sunulmaktad ır. Meyveleri taze tüketimin yan ında özellikle jöle, pasta ve süslemede değerlendirilmekte, Avrupa ülkelerinde baz ı şarap ve likörlerin yap ı m ında da kullan ı lmaktad ır. Ayr ıca s ı k 'Çanakkale Onsekiz Mart üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü -Çanakkale

2 ŞEKER, M., Z. YÜCEL ve E. NURDAN, "Çanakkale yöresi do ğal floras ı nda bulunan kocayemi ş (Arbutus unedo L.) 423 Populasyonunun morfolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi" yaprakl ı ve dayan ı kl ı sürgünleri, çiçekçiler taraf ı ndan özellikle aranjman ve çelenk yap ım ında tercih edilmektedir. Ağaçlar ı çok dekoratif oldu ğu için süs bitkisi olarak ta kullan ılabilmektedir. Ayaz ve ark. (2000), kocayemi ş meyvelerinin 100 g taze meyvesinde %14 düzeyinde kuru madde bulundu ğunu ve mg aras ı nda C vitamini içerdi ğini, taze yapraklar ında ise %45 düzeyinde tanen bileşiklerinin bulundu ğunu bildirmektedirler. Özellikle C vitamini aç ısından kocayemi şin önemli bir kaynak olabilece ği düşünülmektedir. Ülkemizde yeterince tan ı nmayan ve yöresel olarak davulga, ay ı yemişi, kocakar ı yemi şi, dağ yemi şi, dağ çileğ i ve piridim olarak adland ı r ılan ve s ın ı rl ı miktarlarda tüketilen bu meyve türü üzerinde yap ılan araşt ırma say ısı son derecede azd ır. Bu çal ışmada ise, Çanakkale yöresindeki ormanl ık ve makilik alanlarda s ı kl ıkla kar şı la şı lan kocayemi ş a ğaçlar ın ın genel özellikleri populasyon olarak incelenmiş, ayr ıca tür içinde görülen çe ş itliliği ortaya koymak amac ıyla, seleksiyon çal ışmas ı gerçekle ştirilmi ştir. Ayr ıca ayn ı cins içinde yer alan, sandal olarak isimlendirilen ve meyveleri tüketilmeyen Arbutus andrachne türü ile ilgili olarak belirlenen genel özellikler de k ısaca verilmi ştir. Materyal ve Yöntem Çal ışmada, Çanakkale merkez, Ayvac ık, Çan ve Lapseki ilçelerinin ormanl ık alanlar ında s ı kl ı kla karşı la şı lan Arbutus unedo L. (kocayemi ş) türüne ait a ğaçlar ve bunlar ın meyveleri materyal olarak kullan ı lm ışt ı r. Populasyonu temsil edecek şekilde seçilen bitkilerde a ğaç boyu (m), gövde çap ı (cm), yaprak şekli, yaprak eni (mm), yaprak boyu (mm), yaprak a ğı rl ığı (g), yaprak alan ı (cm 2), yaprak sap ı uzunlu ğu (mm), çiçek özellikleri, meyve şekli, meyve rengi, meyve a ğı rl ığı (g), meyve eni (mm), meyve boyu (mm), meyve sap ı uzunluğu (mm), karpel say ı s ı (adet), tohum say ıs ı (adet/meyve), suda çözünebilir toplam kuru madde (SÇKM) miktar ı (%) ve C vitamini miktar ı gibi (mg/100 g taze meyve) özellikler yap ılan arazi ve laboratuvar çal ışmalar ı ile değerlendirilmi ştir. Belirtilen ormanl ık alanlarda bulunan kocayemi ş ağaçlar ı 2003 y ı l ında incelenmi ş bu amaçla yakla şık olarak 200 adet ağaç taranm ış ve öncelikle iri meyve olu şturan tipler seçilmeye çal ışı lm ışt ı r. Seçilen tiplere Çanakkale il kodu (17) ve kocayemi şin k ısaltmas ı olarak (KY) ile ba şlayan tip adlar ı verilmiştir. Ad ı geçen bölgelerde bulunan 50' şer adet a ğaçta boy ve gövde ölçümleri yerinde yap ı lm ış, bu ağaçlardan 4'er adet tam geli şmesini tamamlam ış yaprak ve çiçek salk ı m ı örnekleri al ınarak laboratuvar ko şullar ında di ğer analizleri gerçekleştirilmiştir. Meyvesi al ınan 200 adet a ğaç meyve a ğı rl ı klar ına göre grupland ı r ı lm ış ve 8 farkl ı meyve a ğı rl ığı belirlenmi ştir. Bu gruplardan geli şmesini tamamlam ış ve sağ l ı kl ı görülen 1'er adet a ğaç seçilmiştir. Bu tiplerden olgunlaşm ış 90'ar adet meyve örne ği al ınarak 30 meyveden olu şan 3 yineleme olu şturulmu ş ve her yinelemede belirtilen pomolojik analizler yap ı lm ışt ı r. Ağaç boyu ölçümünde toprak üstünde kalan k ısım dikkate al ınm ış ve metre kullan ı lm ışt ır. Gövde çap ı n ı n ölçülmesinde ise ağaçlar ın toprak yüzeyinden 20 cm yükseklikte kalan gövde çaplar ı dikkate al ınm ış ve elektronik kompas kullan ı lm ışt ı r. Yaprak ve meyve ölçümlerinde 0.01 g duyarl ı l ığı nda terazi ve elektronik kompas kullan ı lm ış, yaprak alan ı n ın ölçülmesinde ise elektronik planimetreden yararlan ı lm ışt ı r. SÇKM miktar ı el refraktometresi ve C vitamini içeri ği ise spektrofotometre yöntemi (Shimadzu UV-1600) ile belirlenmi ştir. Meyvelerde renk ölçümleri PANTONE renk katalogu kullan ı larak yap ı lm ışt ı r. Arbutus andrachne türü ile ilgili olarak sadece baz ı bitki ve meyve özellikleri üzerinde durulmu ş, morfolojik çe şitliliğin izlenmedi ği bu türde, sadece populasyonu temsil edecek say ıda 5 adet ağaç kullan ı lm ışt ı r. Çal ışma süresince elde edilen say ısal verilere SAS istatistik yaz ı l ı m ı ile "Varyans Analizi" ve "AÖF Testi" uygulanarak farkl ı l ıklar ı belirlenmi ştir (SAS 1998). Bulgular ve Tartışma Çal ışmada değerlendirilen kocayemi ş tiplerine ait ağaçlar ın baz ı bitkisel özellikleri Çizelge 1. de verilmi ştir. Yap ılan ölçümlere göre Çanakkale'nin do ğal floras ı ndaki kocayemi ş tiplerinin ortalama a ğaç boyu 2.55 m ve gövde kal ı nl ığı ise cm olarak bulunmu ştur. Elde edilen bulgular, kocayemi ş tiplerinin genelde küçük a ğaç yada çal ı ms ı geliştiklerini, k ısa bir gövdenin ard ından başlayan çok say ıda dall ı geli şme formuna sahip olduklar ın ı göstermi ştir. Ağaçlar ın bulundu ğu ortam ın ormanl ık, yüksek boylu orman a ğaçlar ı nedeniyle yeterince güne ş ışığı alamayan ve yamaç araziler oldu ğu dikkate al ı nd ığı nda, kocayemi ş tiplerinin uygun kültürel ko şullarda daha büyük a ğaçlar olu şturabilece ği düşünülmektedir. Yaprak özellikleri bak ımından kocayemi ş tiplerinin uzun, kenarlar ı hafif di şli, basit yaprak yap ısına sahip olduklar ı belirlenmi ş, tipler aras ında çeşitlilik izlenmemi ştir. Yap ılan ölçümlere göre kocayemi ş tiplerinde yapraklar ı n ortalama olarak mm eninde ve mm boyunda olduklar ı, ortalama yaprak sap ı uzunlu ğunun 7.62 mm, tek yaprak a ğı rl ığı n ı n 0.32 g ve tek yaprak alan ın ın 9.55 cm2 ğu sonucu ç ı kar ı lm ışt ı r. oldu Kocayemi ş a ğaçlar ı uzun bir çiçeklenme dönemine sahip olup çiçeklenme dönemi Çanakkale ko şullar ı nda Kas ı m-ocak aylar ı aras ına rastlamaktad ı r. Kış soğuklar ının ba şlad ığı bu dönemde çiçeklenmenin gerçekle şmesi türün soğuklara dayan ı kl ı l ığı n ı n bir göstergesidir. incelenen populasyondaki tüm tiplerin genellikle benzer çiçek özelliklerine sahip oldu ğu görülmüştür. Kocayemi ş türünün çiçekleri dar uçlu yuvarlak çan şeklinde ve bile şik taç yapraklar ı krem renklidir. Salk ı mlardaki toplam çiçek say ısı 29, salk ımlarda bulunan buketlerdeki çiçek say ısı ise 3-6 adet aras ında de ğ i şmektedir. Ortalama çiçek boyu 7.52 mm ve çiçek ucu aç ı kl ığı 3.27 mm olarak ölçülmü ştür. Populasyon içinde aç ı k pembe ve pembe renkli taç yaprakl ı tiplerle de kar şı la şı lm ışt ır. Çanak yapraklar ı 5 adet olup bile şik y ı ld ız şeklindedir. Erkek organlar ında çiçek tozu keselerinin rengi kahverengi - koyu k ı rm ızıdı r. Çiçeklerinde 10'ar adet erkek organ, 1 adet di şi organ bulunmaktad ı r.

3 424 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, Cilt 10, Say ı 4 Çizelge 1. Çanakkale yöresinde bulunan Arbutus unedo ve Arbutus andrachne türlerine ait populasyonda bulunan ağaçlar ı n bitki özellikleri* Bitki Özellikleri Ağaç boyu (m) Gövde kal ı nl ığı (cm) Yaprak şekli Yaprak kenar yap ıs ı Yaprak eni (mm) Yaprak boyu (mm) Yaprak a ğı rl ığı (g) Yaprak alan ı (cm 2) Yaprak sap ı uzunlu ğ u (mm) Çiçek şekli Salk ımdaki çiçek say ıs ı Salk ımdaki buket say ıs ı (adet) Buketteki çiçek say ıs ı (adet) Çiçek eni (mm) Çiçek boyu (mm) Çiçek ucu aç ı kl ığı (mm) Taç yaprak rengi Taç yaprak say ıs ı (adet) Çanak yaprak say ı s ı (adet) Diş i organ (pistil) say ı s ı (adet) Erkek organ (stamen) say ı s ı (ad) * : populasyon ortalamalar ı şeklinde verilmi ştir. Arbutus unedo Arbutus andrachne Basit yaprak Kenarlar ı hafif di ş li Dar uçlu çan Soluk krem renkli Bileşik (1) Basit yaprak Kenarlar ı düz Dar uçlu çan Soluk krem renkli Bile şik (1) Kocayemi ş türünün çiçek, yaprak ve farkl ı dönemlerdeki meyvelerinin görünümü Şekil 1'de verilmi ştir. Populasyonda incelenen kocayemi ş tiplerinin meyve özelliklerine ili şkin de ğerler Çizelge 2'de verilmi ştir. Meyveler yuvarlak şekilli ve tam olgunluk döneminde d ış renkleri albenisi yüksek, k ı rm ızı ve koyu k ı rm ız ı renk tonlar ı ndad ır. Bu renk tonlar ı Pantone renk katalogunda 198U, 199U ve 200U de ğerlerine kar şı l ık gelmektedir. Meyve a ğı rl ığı bak ı m ı ndan populasyonda incelenen tipler aras ında istatistiksel aç ıdan önemli Şekil 1. Kocayemi ş türünün yaprak ile farkl ı dönemlerdeki çiçek ve meyveleri Çizelge 2. Çanakkale yöresinde seçilen kocayemi ş tiplerinin baz ı meyve özellikleri Meyve Meyve Meyve Meyve Meyve Meyve Karpel SÇKM C vit. Meyve sap ı Tohum et Tipler rengi a ğı rl ığı eni boyu say ıs ı miktar ı miktar ı şekli uz. say ı s ı rengi (Pantone (g) (mm) (mm) (adet) (mm) (%) (mg) (Pantone) 17-KY-01 Yuvarlak 199U a a a ab 138 de 151U 17-KY-02 Yuvarlak 198U a a a b 124 e 151U 17-KY-03 Yuvarlak 200U 8.29 b b b ab 159 cd 151U 17-KY-04 Yuvarlak 199U 6.41 bc bc b ab 215 a 151U 17-KY-05 Yuvarlak 200U 3.96 cd c c b 168 cd 151U 17-KY-06 Yuvarlak 200U 2.60 de d d ab 186 bc 151U 17-KY-07 Yuvarlak 200U 1.33 de e e a 243 a 151U 17-KY-08 Yuvarlak 199U 0.96 e e 9.52 e ab 171 c 151U Önemlilik - - ** ** (:5. D. Ö.D. O.D. 1,1, - AÖF O.D. : %0,1 düzeyinde önemli : %0,5 düzeyinde önemli : Önemli Değ il Ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar ayr ı harflerle gösterilmi ştir.

4 ŞEKER, M., Z. YÜCEL ve E. NURDAN, "Çanakkale yöresi doğ al floras ı nda bulunan kocayemi ş (Arbutus unedo L.) 425 Populasyonunun morfolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi" farkl ı l ı klar bulundu ğu görülmü ştür. Tiplerin ortalama meyve a ğı rl ıklar ı 0.96 g (17-KY-08) ile g (17-KY-01) aras ında de ğ iş miş ve populasyon meyve a ğı rl ığı ortalamas ı 6.10 g olarak bulunmu ştur. Populasyonda en iri meyvelerin elde edildi ği 17-KY-01 tipine ait bir görüntü Şekil 2. de, populasyon içindeki meyve a ğı rl ığı n ın de ğ işimi Şekil 3. te verilmi ştir. Meyve a ğı rl ığı bak ı m ından kocayemi ş populasyonunda önemli bir varyasyon bulunmaktad ı r. Bu varyasyonun nedeni kocayemi ş a ğaçlar ı n ın genellikle tohumdan çoğalm ış bir yap ı sergilemesidir. Meyve boyutlar ı bak ı m ından ise populasyonda en iri meyvelerin mm eninde ve mm boyunda, en küçük meyvelerin ise mm eninde ve 9.52 mm boyunda olduklar ı belirlenmi ştir. Beklenen bir sonuç olarak meyve a ğı rl ığı parametresine paralel bir şekilde meyve boyutlar ında da istatistiksel aç ıdan önemli bir farkl ı l ı k gerçekle şmiştir. Farkl ı meyve boyutlar ına sahip kocayemi ş meyvelerinin kullan ım amaçlar ı da farkl ı l ık ta şıyabilir. iri meyve olu şturan tiplerin taze tüketime yönelik, küçük meyveli tiplerin ise i şlenmiş olarak de ğerlendirilmesi düşünülebilir. Karadeniz ve ark. (1996), taraf ından yap ı lan ve Yomra (Trabzon) çevresinde yeti şen kocayemi ş tiplerinin meyve özelliklerinin incelendi ği çal ışmada, meyve ağı rl ı klar ı n ı n g, meyve boylar ın ı n mm, meyve eni mm, SÇKM miktar ı % aras ında olduğu belirtilmi ştir. Karadeniz ve Ş işman (2003), Giresun'da bulunan kocayemi ş tiplerinde yapt ıklar ı çal ışmada ortalama meyve a ğı rl ığı n ı g, meyve enini mm, meyve boyunu ise mm olarak belirlemi şlerdir. Karadeniz ve ark. (2003), Trabzon çevresinde yapm ış olduklar ı bir di ğer çal ışmada ise meyve ağı rl ığı n ın g değerleri aras ı nda değ işti ğ i bildirilmektedir g a ğı rl ığa sahip meyvelerin bu tür için çok iri olduğu ve dolay ıs ıyla bu tiplerin seleksiyon ve ıslah çal ışmalar ı aç ı s ından önem ta şıd ığı ifade edilmektedir. Meyve a ğı rl ığı ve boyutlar ı bak ı m ından Çanakkale ve Karadeniz bölgesinde bulunan populasyonlar aras ında önemli farkl ı l ı klar oldu ğu aç ı kt ı r. Karadeniz bölgesinin nemli ikliminin meyve irili ğ ini artt ırmada önemli bir etken oldu ğu dü şünülebilir. Di ğer özellikler bak ı m ından ise her iki populasyona ait tiplerin benzerlikler ta şıd ığı belirtilebilir. Çanakkale yöresinde g ın üzerinde a ğı rl ığa sahip tiplerin görülmemesi, bu türün Karadeniz ekolojisine daha iyi uyum sa ğlad ığı n ı göstermektedir. Di ğer taraftan, türün genetik bak ımdan da önemli düzeyde bir aç ı l ı m gösterdi ği ileri sürülebilir. Ş ekil 2. Populasyonda en iri meyvelerin elde edildiğ i 17-KY-01 tipi Tipler Şekil 3. Seçilen kocayemi ş tiplerinde meyve a ğı rl ığı

5 426 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, Cilt 10, Say ı 4 Meyve sap ı uzunlu ğunun tipler aras ı nda farkl ı l ı k ta şı mad ığı ve bu değerin ortalama olarak 2.44 mm oldu ğ u saptanm ışt ır. Bu sonuçtan da anla şı labileceği gibi kocayemi ş meyveleri çok k ısa meyve sap ına sahip bir meyve türüdür. Meyve olgunla şt ığı nda sap ı ndan kolayl ı kla ayr ı lmakta ve meyveler yöre pazarlar ı nda saps ız olarak sunulmaktad ı r. Incelenen meyvelerde karpel say ı s ı 5, bir adet meyvede bulunan tohum say ı s ı ise 28 adet olarak bulunmuştur. Tohumlar ı çok küçük olan kocayemi ş meyveleri tohumlar ı ile birlikte tüketilmektedir. Incelenen kocayemi ş tiplerinde SÇKM miktarlar ı bak ımından önemli farkl ı l ıklar saptanm ışt ı r. SÇKM değerleri %14 20 aras ında değ i şmiş ve küçük meyveli 17-KY-07 tipinde en yüksek SÇKM içeri ği saptanm ışt ı r. Karadeniz ve ark. (1996), Yomra (Trabzon) çevresinde bulunan kocayemiş tiplerinin SÇKM miktarlar ı n ı % olduğunu belirtmi şlerdir. Dolay ı s ı yla, SÇKM içerikleri de önemli bir varyasyon sergilemesine kar şı n farkl ı ekolojilerde de ğ i şik sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Sonuçlar, SÇKM içeri ğinin Karadeniz bölgesi ekolojisinde daha yüksek oldu ğunu göstermekte ancak, ayn ı tiplerin değ işik bölgelerdeki performanslar ı n ın ortaya konulmas ı n ı ve başta s ıcakl ı k toplam ı olmak üzere çevre faktörlerinin etkisinin ara şt ı r ı lmas ı n ı gerektirmektedir. Değ işik kocayemi ş tiplerine ait taze meyvelerde yap ılan C vitamini analizleri, türün bu önemli vitamin bak ı m ından çok zengin oldu ğunu ortaya koymu ştur. Incelenen tiplerde C vitamini içeri ği mg/100 ml taze meyve aras ında değ işmiştir. Bu sonucun, Ayaz ve ark. (2000) taraf ı ndan belirtilen de ğer aral ığı içinde olduğ u görülmü ştür. Bu değerlerle, kocayemi ş meyveleri C vitamini bak ı m ı ndan önemli türlerden birisi olarak dikkat çekmektedir: Kocayemi ş meyvelerinin, yüksek C vitaminine sahip oldu ğu bilinen portakaldan 3.32 kat, çilekten 3.08 kat ve kividen 1.80 kat daha yüksek değerlere sahip oldu ğ u dü ş ünüldü ğ ünde, bu türle ilgili daha fazla ara şt ı rmaya gereksinim duyulduğu ortaya ç ı kmaktad ı r. Kocayemi ş ve C vitamini aç ı s ı ndan önemli değerlere sahip diğermeyve türlerinin karşı laşt ı rmas ı Şekil 4. te verilmi ştir (Romero Rodriguez ve ark. 1992). Kocayemi ş türü ile birlikte s ı kl ı kla görülen Arbutus andrachne türüne ait ağaçlar ı n ortalama boyu 1.96 m ve gövde kal ı nl ığı ise cm olarak belirlenmi ştir. Dolay ı s ıyla bu türün kocayemi ş ağaçlar ı ndan daha küçük ağaçlar olu şturduğu saptanm ışt ı r. Yaprak özellikleri bak ı m ı ndan ise Arbutus andrachne'nin daha geniş ve düzgün kenarl ı yapraklara sahip oldu ğu, ortalama de ğerler olarak yaprak eninin mm, yaprak boyunun mm, yaprak sap ı uzunlu ğunun mm, tek yaprak a ğı rl ığı n ın 0,55 g ve tek yaprak alan ı n ı n ise cm2 ğu belirlenmi ştir. oldu Olgunla şt ığı nda da sert meyve yap ı s ı n ı n devam etmesi ve ho şa gitmeyen tad ı nedeniyle tüketilemeyen Arbutus andrachne'nin meyvelerinin ortalama a ğı rl ığı n ı n 0.96 g, meyve boyunun 9.52 mm, meyve eninin mm, meyve sap uzunlu ğunun 9.6 mm ve tohum say ıs ını n ise 28 adet/meyve oldu ğu belirlenmi ştir. Öneriler Türkiye zengin bitki gen kaynaklar ı ile dünyan ın önde gelen ülkeleri aras ında ilk s ı ralarda bulunmaktad ı r. Bu u o E Trabzon hurmas ı 34 '11 N En O r." El E Pffil Effi on ı E ı N rp E Meyve Türleri Şekil 4. Kocayemi ş ve diğer meyve türlerinin C vitamini içeri ğ i bak ım ı ndan karşı la şt ı r ı lmas ı

6 ŞEKER, M., Z. YÜCEL ve E. NURDAN, "Çanakkale yöresi do ğ al floras ı nda bulunan kocayemiş (Arbutus unedo L.) 427 Populasyonunun morfolojik ve pomolojik özelliklerinin incelenmesi" zenginli ğin ortaya ç ı kar ı lmas ı, de ğerlendirilmesi ve korunmas ı büyük zorunluluk ta şımaktad ır. Kocayemi ş, ağaç ve meyve özellikleri bak ı m ından dikkat çekici bir meyve türü olabilir ve gelecek y ıllarda yayg ı nl ı k gösterebilir. Kullan ım alanlar ı geniş olabilecek bu meyve türünün ülkemizdeki do ğal yay ı l ış alanlar ı belirlenerek yüksek verimli ve kaliteli tiplerin seleksiyon ıslah ı ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Di ğer taraftan, geni ş tüketici topluluklar ın bu meyve türü bak ı m ı ndan bilgilendirilmesi sağlanmal ıd ı r. Çanakkale yöresinde gerçekle ştirilen bu çal ışma ile mevcut kocayemi ş populasyonunun ayr ı nt ı l ı özellikleri ortaya ç ıkar ı lm ışt ır. Ancak, bu çal ışmaya benzer ara şt ırmalar ı n farkl ı ekolojilerde de gerçekle ştirilmesi ve kocayemi ş türü üzerinde yap ılan ara şt ı rmalar ı n çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu çal ışmalar ın ba şında da meyve ve bitki bile şenlerinin çok daha ayr ı nt ı l ı bir şekilde ortaya ç ıkar ılmas ı, doğal C vitamini ve tanen bileşiklerinin kayna ğı olarak de ğerlendirilme olanaklar ı n ı n araşt ır ılmas ı ve genetik özelliklerin moleküler markör teknikleri ile incelenmesi gelmektedir. Di ğer taraftan, üstün meyve özellikleri sergileyen tiplerin çe şit aday ı olarak ıslah çal ışmalar ı çerçevesinde de ğerlendirilmesi ve korunmas ı gerekmektedir. Kocayemi şin, ekolojik koşullar ın uygun oldu ğ u bölgelerde özellikle s ı n ır bitkisi olarak kullan ılabilmesi yan ında, eğimli arazilerde ve fakir toprak ko şullar ı n ı n bulunduğu alanlarda toprak erozyonunun önlenmesi amac ıyla de ğerlendirilmesi de dü şünülebilir. Kaynaklar Ayaz, F. A., M. Kucukislamoglu and M. Reunanen, Sugar, non-volatile and phenolic acids composition of strawberry tree (Arbutus unedo L. var. ellipsoidea) fruits. Journal of Food Composition and Analysis, 13 (2) Karadeniz, T., H. Kurt ve O. Kalk ışım, Yomra (Trabzon) Çevresinde Yeti şen Koacayemi ş (Arbutus unedo L.) Tiplerinin Meyve Özellikleri Üzerinde Çal ışmalar. Yüzüncü Y ıl Üniv. Dergisi, 6 (4) Karadeniz T, O Kalk ışım ve T. Ş işman, Trabzon Çevresinde Yeti şen Kocayemi ş (Arbutus unedo L.) Tiplerinin Meyve özellikleri ve Çelikle Ço ğalt ı lmas ı. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Ekim. KTÜ Üniv. Ziraat Fak. Ordu (Özet kitab ı ). Karadeniz T ve T. Ş işman, Giresun'da Yeti ştirilen Bir Kocayemiş (Arbutus unedo L.) Tipinin Biyolojik Özellikler. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Ekim. KTÜ Üniv. Ziraat Fak. Ordu. (Özet kitab ı) Özbek S Genel Meyvecilik. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitab ı No: 31, 386 s. Romero Rodriguez MA., ML. Vazquez Oderiz, J. Lopez Hernandez and J. Simal Lozano, Determination of Vitamin C and Organic Acids in Various Fruits by HPLC. Journal of Chromatography Sci., 30 (11) SAS lnstitute, SAS/STAT Guide for Personal Computers, SAS Institute Inc. 100 SAS Campus Drive Cary, NC-USA. İ leti şim adresi: Murat Ş EKER Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü-Çanakkale

Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt Olarak Kullan ım ı

Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt Olarak Kullan ım ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2008, 14 (3) 237-245 ANKARA ÜNIVERSITESI Z İ RAAT FAKÜLTESI Pamuk Ya ğı Motorin Kar ışımlar ı n ı n ve Pamuk Ya ğı Esterlerinin Küçük Güçlü Bir Dizel Motorda Yak ıt larak Kullan

Detaylı

Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 71-80 Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) M. Selçuk SAYAN 2 Yüksel ÖZTAN3 Geli ş

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma

Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 116-121 Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma Metin Saip SÜROCOOĞ LU 1 Funda P ı nar ÇAKIROĞLIP Geli ş Tarihi

Detaylı

Ankara Metropoliten Alan ı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Topraklar ı n ı n S ı n ıfland ı r ı lmas ı*

Ankara Metropoliten Alan ı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Topraklar ı n ı n S ı n ıfland ı r ı lmas ı* TARIM BILIMLERI DERGISI 1996, 2 (2) 49-55 Ankara Metropoliten Alan ı içerisinde Kalan Çubuk Vadisi ve Yak ı n Çevresinin Topraklar ı n ı n S ı n ıfland ı r ı lmas ı* Nuray Ç İ NKAYA 1 Mahmut YÜKSEL2 Geli

Detaylı

CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU (1999-2008)

CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU (1999-2008) O.D.C.: 892.52 CENSİYANIN (Gentiana lutea L.) YERİNDE KORUNMASI, YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ ARA SONUÇ RAPORU (1999-2008) Determination of Chemical Structures of Gentian (Gentiana

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.)

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY

Dr. Ayflen ALAY VURAL. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri Araflt rmalar Dairesi Baflkanl. Ebru NURAY T.C. TARIM VE KÖY filer BAKANLI I TARIMSAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü Organik Tar m Araflt rma Sonuçlar 2005-2010 Editör Dr. Ayflen ALAY VURAL Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü Bahçe Bitkileri

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S

OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY Danı man Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Tane Kalite Özellikleri

Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Tane Kalite Özellikleri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 58-63, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kalite Özellikleri Önder KAMİLOĞLU MKÜ Ziraat Fakültesi,

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA

EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 5, No:2 (K ış : 2006), s. 131-166 Prof.Dr. Ahmet Gökdere'ye Arma ğan EURO'NUN ULUSLARARASI ROLÜ: AMERİKAN DOLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA Ceran ARSLAN OLCAY * ÖZET

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute

Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute Enstitü Yayın No : 71 ISSN: 1300-8579 BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of South-West Anatolia Forest Research Institute ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE Annual Journal of Rural Environment

KIRSAL ÇEVRE Annual Journal of Rural Environment YILLI I 2007 KIRSAL ÇEVRE Annual Journal of Rural Environment KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARAfiTIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry Yay na Haz rlayan Yücel ÇA

Detaylı

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 6, No:1 (Güz: 2006), s. 19-47 AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Belgin AKÇAY

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Gazl çecek Sektörü ve Gazoz Pazar ndaki KOB ler çin Ni Pazarlamas na Bir Örnek Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA

DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER. Tuncer U RA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) DEN Z BALIKLARI KULUÇKAHANELER NDE KAPALI DEVRE MODELLER VE TEKNOLOJ LER Tuncer U RA Su Ürünleri Yeti tiricili i Anabilim Dal Bilim Dal Kodu:

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı