TÜRK FĐZĐK VAKFI ÖĞRETME EĞĐTĐMĐ ETKĐ LĐĞĐ - I: LABORATUAR ETKĐ LĐKLERĐ DE ÖR EKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK FĐZĐK VAKFI ÖĞRETME EĞĐTĐMĐ ETKĐ LĐĞĐ - I: LABORATUAR ETKĐ LĐKLERĐ DE ÖR EKLER"

Transkript

1 TÜRK FĐZĐK VAKFI ÖĞRETME EĞĐTĐMĐ ETKĐ LĐĞĐ - I: LABORATUAR ETKĐ LĐKLERĐ DE ÖR EKLER ACTIVITY OF TEACHERS EDUCATIO BY TURKISH PHYSICS FOU DATIO I: SAMPLES OF LAB-ACTIVITIES Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliği I: Laborauar Etkinliklerinden Örnekler Gürcan UZAL (1), Aytekin ERDEM (1), Murat ÇELTEK (2) Emrah OĞUZHA (2), Mehmet SA CAR (3) ABSTRACT Turkish Physics Foundation has developed lab-activities supported by technology due to the needs of Science / Physics teachers and also has offered service for teachers by holding in-service educational seminar and workshop activities in some cities. In this activity, the teachers have been informed about how to prepare software materials suitable for their own units without knowing language of computer programme. As example; applets which were downloaded from Internet have been employed, settings which experiments can be applied in Internet have been obtained and recording these into CD a course-material have been formed. It has been thought that this course-material obtains significant contributions to making abstract concepts concrete and making it understanding easily in some units of Science / Physics ( 6 th, 7 th and 8 th classes) and units of Physics in high school for the needs of teachers. More clearly, seminar/ workshop activities of Science / Physics teachers on the base of unit-title has been searched in ex-pilot-work. It has been realized that teacher wishes have been become dense in the units of Primary Science / Physics ( 6 th, 7 th and 8 th classes ), meeting of power and movement-energy, If the pressure hasn t been, electricity that directs our life, and matter and electricity, electromagnetic induction and energy in high school physics units. Firstly, applets which have been downloaded from Internet for the stressed units and simulations have been shown. On the declaration, presented to that, units Electricity that Directs Our Life especially from the second-grade of Primary schools, units Matter and Electricity from the High Scool Physics topics have been chosen as samples and also examples of related experiments have been shown. On the study afterwards, making related experimental studies for teachers done, getting them to develop new experimental studies have been objected. Key-words: Education supported by computer, Physics applets, Physics education, Simulation programs. ÖZET Türk Fizik Vakfı (TFV) bir süredir fen bilgisi/fizik öğretmenlerinin gereksinimlerini belirleyerek teknoloji destekli laboratuar etkinlikleri geliştirmekte; bazı kentlerde düzenlediği hizmet içi eğitim semineri ve işlik çalışmalarında öğretmenlere bir dizi hizmetler sunmaktadır. Bu çalışmada, öğretmenlerin programlama dili bilmeden de, öğretim konularıyla ilgili uygun görsel yazılımları ve bazı materyalleri nasıl hazırlayabilecekleri açıklanmakta ve örnekler gösterilmektedir. Örnek olarak da internetten indirilen eğitim yazılımcıkları (appletler) kullanılmış, internet sayfaları üzerinde deney yapabilecekleri ortamlar sağlanmış ve CD ye kaydedilerek bir ders materyali oluşturulmuştur. Bu ders materyalinin öğretmenlerin gereksinim duydukları konularla ilgili olup bazı fen bilgisi/fizik (6., 7., ve 8. sınıf) üniteleri ve lise fizik ünitelerindeki kavramların daha anlaşılır hale getirilmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Daha açıkçası, yapılan pilot çalışmada, bir grup fen bilgisi/fizik öğretmenlerinin ünite başlıkları bazında en çok katılmak istedikleri seminer/işlik çalışmaları araştırılmıştır. Öğretmen isteklerinin ilköğretim fen bilgisi (6., 7., ve 8. sınıflar) dersleri ünitelerinden Kuvvet ve Hareketin Buluşması-Enerji, Ya Basınç Olmasaydı, Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik, Lise fizik ünitelerinden ise Madde ve Elektrik, Elektromanyetik Đndüksiyon ve Enerji ünitelerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Önce belirtilen üniteler için internetten indirilen eğitim yazılımcıkları (appletler) ile simülasyonlar gösterilmiştir. Sunulan bildiride öncelikle ilköğretim ikinci kademe konularından Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik, Lise fizik dersleri (1) PhD; TU Tekirdag Vocational School, Tekirdag, Turkey (2) Researcher; Thrace University, Faculty of Education, Edirne, Turkey (3) PhD; METU, Faculty of Education, Ankara, Turkey 461

2 ünitelerinden Madde ve Elektrik üniteleri örneklem olarak seçilmiş ve bu ünitelerle ilgili deneylerden örnekler sunulmuştur. Daha sonraki çalışmalarda ise öğretmenlere bu konularla ilgili deneysel çalışmalar yaptırılıp, kendilerinin konu ile ilgili yeni deney etkinliklerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. Anahtar sözcükler: Bilgisayar destekli eğitim, Fizik appletleri, Fizik eğitimi, Simülasyon programları. GĐRĐŞ Günümüz eğitiminde öğrenci odaklı öğretim stratejilerinin aktif öğrenmeye yol açtığı çeşitli araştırmalarda vurgulanmıştır. Bireylerin bilgiyi alıp, yeni bilgiler üretmek için kullanabilmeleri ise ancak teknoloji ve laboratuar destekli /yardımlı öğrenmeleri ile mümkün olabilecektir. Eğitimde materyal kullanımı, algılama ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi; ilgi uyandırır ve sınıfa canlılık getirir. Öğrenme süresini kısaltır, bilgiyi pekiştirir ve kalıcılığını sağlar. Konu işlenirken öğrencileri aktif kılar, onlarda okuma ve araştırma arzusu uyandırır. Sınıf ortamına getirilmesi olanaklı olmayan veya ortamına gidilmesi olanaksız olan olay, olgu ve varlıkları, gerçek yüzleriyle sınıfa taşır [1]. Eğitimde materyal kullanımı; etkili bir eğitim-öğretim ortamı hazırlayarak, öğrencilerin öngörülen hedeflere daha kolay ulaşmalarını sağlar ve programın başarıya ulaşması için önemli bir rol oynar. Bu durum etkin eğitim için gereklidir. Özellikle fen bilgisi/fizik eğitim programlarının başarısı için eğitimde materyal kullanımı yaşamsal öneme sahiptir [2]. Laboratuar yönteminde; fen bilimleri ile ilgili temel bilgiler kanıtlanarak, deneylerin öğrenciler tarafından yapılarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan, bu yöntemin öğrencilerin akıl yürütebilmesi, eleştirel düşünebilmesi, bilimsel bakış açısını kazanması, problem çözme yeteneklerinin gelişmesi gibi yararları olacaktır. Bu nedenle laboratuar etkinlikleri, fen eğitiminde oldukça önem kazanmaktadır [3]. Bu çalışmada, öğretmenlerin programlama dili bilmeden de, öğretim üniteleriyle ilgili uygun görsel yazılımları ve bazı materyalleri nasıl kullanacakları açıklanmakta ve örnekler gösterilmektedir. Öğretmen eğitimi etkinliklerinde öncelikle ünite ile ilgili simülasyonlar kullanılarak, öğretmenlerin yapacakları deneysel çalışmaların etkinliği artırılmaya çalışılacaktır. Bilgisayar Destekli Fen/Fizik Öğretimi Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi, bu teknolojinin eğitimde kullanılmasına da olanak sağlamaktadır. Bilgisayar destekli/yardımlı eğitim yazılımları, kavramların somutlaştırılmasında ve pratikte yapılması için uygun ortam yaratılamayan deneylerin simülasyonunda (benzetişimde) kullanılmaktadır (Altın, 2001). Benzetişim Amaçlı Uygulamalar (Benzetişim (Simulations) Programları); kimi gerçek yaşam olaylarının ya da hayali olay ve görüntülerden alınan bölümlerin sunulması, gösterilmesi biçiminde tasarlanır. Bir anlamda gerçeğe yakın modeller taklit edilir. Bilgisayar, öğrenilmesi söz konusu olan durumları somutlaştırma, ilişkilere hareket öğesi katma rolü oynayıp, sonuçları açık biçimde ilgililerin yararına sunar. Benzetişim amaçlı uygulamalar, gerçek yaşam olaylarını bilgisayarla sunarak, bu olguların gerçek yaşamda oluşabilecek kaza ve tehlike olasılıklarını ortadan kaldırır, maliyeti düşürür (Gemici ve ark., 2001). Ülkemizde Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) in önemi okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler tarafından belirtilmekte ise de, okullarımızda gerçek anlamda bilgisayar destekli eğitim yapılamamaktadır. Okullarımızdaki bilgisayar sayısının yetersizliği, aile,öğrenci ve öğretmenin bu konuda yeterli bilince sahip olmaması gibi nedenler sıralanabilir. Ayrıca Türkçe yazılım paketlerinin yeterli olmaması da söz konusudur. Simülasyonlar, özellikle fen bilgisi/fizik eğitiminde son derece etkin bir yere sahip olmalarına karşın, eğitimcilerimiz tarafından etkin ve yeterince kullanıldıkları söylenemez. Bunun en önemli nedenlerinden biri, eğitimcilerin iyi tanımadıkları ve tamamen kontrollerinde olmayan teknolojiyi kullanmaktan kaçınmalarında saklıdır. Diğer bir neden de, istedikleri gibi bir materyal bulamamalarından kaynaklanmaktadır (Tekdal, 2002). Bu sorunları çözmenin bir yolu, öğretmen ve öğrencilerin kendilerine uygun simülasyonları yaratmalarıdır. Bu durum, Oluşturmacı (Constructivist) öğrenme teorisine de uygundur (Roblyer, Edwards, 2000). 462

3 3. FE /FĐZĐK ÖĞRETĐMĐ DE DE EYSEL YÖ TEM Bütünleyici (tamamlayıcı-destekleyici) bilimsel süreç becerilerinin aşamalarından biri olan deney yapma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme sürecidir. Bu süreç diğer tüm süreçlerle birleşir. Gerekli olan birçok araç gereci beceriyle kullanarak uygun bir düzenek kurmayı, değişkenleri değiştirip kontrol ederek veriler elde etmeyi, bu verileri kaydedip değerlendirerek model oluşturmayı, verileri yorumlamayı, sonuca varmayı ve yapılanları raporlaştırmayı içerir [8]. Gürdal [9], fen öğretiminde laboratuar etkinliğinin başarıya etkisini ortaya koymaya çalıştığı araştırmasında eğitim kadroları, öğretimi destekleyen laboratuarlardan yararlanılacak şekilde yetiştirilmedikçe ilk ve orta öğretimde laboratuar etkinliğinden söz edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Güzel [10] in araştırmasına göre, fen bilgisi öğretmenlerinin yaklaşık yarısı (%54.29) fen bilgisi derslerinde laboratuardan yararlanmaktadır. Genç öğretmenlerin laboratuardan daha az yararlandıkları, buna karşılık yaşları 41 ve daha yüksek olan öğretmenlerin laboratuardan daha fazla yararlandıkları görülmektedir. Buna göre; laboratuardan en fazla yararlanma yüksek öğretmen okulu, eğitim fakültesi (%77.22) ve eğitim enstitüsü (%65.71) mezunu olan öğretmenlerde gözlenmiştir. Genç öğretmenlerin okulda gerekli araç gereci kullanma konusunda daha büyük beceriksizlik içinde oldukları (%58.33), buna karşılık yaşları 31 ve daha yüksek olan öğretmenlerin bu konuda daha yeterli oldukları görülmektedir. Öğrencinin olaylarla birebir ilişki kurabileceği, olaylara aktif bir şekilde katılabileceği en uygun ortamlardan biri kuşkusuz laboratuardır. Öğrencileri laboratuara götürüp, deneyi öğretmenin yapması ve öğrencilerin öğretmenlerini izlemesi ve deney sonucunu görmesi açısından bir laboratuar uygulaması değildir. Bu durumda yalnızca öğretmen uygulama yapmıştır ve aktif olan öğretmendir. Dole un Uygulama Konisi ne göre, gösteri deneylerinin hatırda tutulma oranı %30 dur. Öte yandan aktif deneylerin hatırda tutulma oranı ise %90 dır. Yıldırım ve Demir [11] in yaptıkları araştırmaya göre; Fen Bilgisi Öğretmenliği ne aday öğrencilerin gözlem yaptığı okulların çoğunda fen bilgisi laboratuarı mevcut olup, laboratuarlarda yeterli araç gereç bulunmaktadır. Bu okullardaki öğretmenlerin yaklaşık yarısı derslerini laboratuarda işlemekte ve bu derslerini daha önceden planlamaktadırlar. Son derece önemli ve olumlu bu gelişmeyle birlikte öğretmenlerin eksik olan araç ve gereçlerin temininde aynı duyarlılığı göstermedikleri görülmektedir. Öğretmenlerin yaklaşık yarısı var olan araç-gereçleri kullanarak ders işlemekte, ancak öğretmenlerin büyük çoğunluğu öğrencilerin bu araçları kullanmasına fırsat tanımamaktadırlar. Yapılan çeşitli araştırmalara göre; Bir konu dinleyerek %15, hem dinleyip hem görerek %35, yaparak %85 öğrenilmektedir [12]. 4. YÖ TEM Yapılan bir pilot çalışmada fen bilgisi/fizik öğretmenlerinin ünite başlıkları bazında katılmak istedikleri seminer konuları belirlenmiştir. Đnternetten bu konulara ait web sayfaları araştırılmış ve bazı yazılım appletleri tespit edilmiştir. Bu appletlerin kullanımı ile ilgili metinler Türkçe ye çevrilmiştir. Hazırlanan appletler CD ye aktarılmıştır. Belirlenen appletlerin benzeri deneylerin de kılavuzları hazırlanarak, hem simülasyonlar, hem de deney kılavuzları ekte sunulmuştur. Öğretmen eğitimi etkinliklerinde önce simülasyonların çalışmaları bilgisayar ortamında öğretmenlerin incelemesine sunulacak, daha sonra da öğretmenler benzer konulardaki deneyleri gerçekleştireceklerdir. 5. SO UÇLAR 1. Programlama dili bilmeyen, fakat temel bilgisayar bilgilerine (bilgisayar okur-yazarlığına) sahip öğretmenlerin internet ortamındaki deney düzeneklerinden (simülasyonlar) yararlanabilecekleri umulmaktadır. Öğretmen, simülasyonların kullanılışını gösteren metinleri anlayabilecek düzeyde yabancı dile sahipse hiçbir sorun olmayacaktır. 463

4 2. Şengel [13] ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada, bilgisayar simülasyonlu deneylerin yer değiştirme ve hız kavramlarını algılamada geleneksel laboratuar çalışmasına göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 6. Ö ERĐLER 1. Öğretmen internet ortamındaki simülasyonları öğrencilerine sunarak, onların sanal ortamda deney yapmalarını sağlayabilir. Böylece birçok deney kısa sürede tekrarlanabildiğinden, konular daha iyi pekiştirilir. 2. Simülasyonların ardından sanal ortamdaki deneylerin benzeri deneyler laboratuarda tekrarlandığında, kavram yanılgıları tamamen giderilebilir. 3. Milli Eğitim Bakanlığı; Üniversitelerle işbirliği yaparak, ilköğretim fen bilgisi/fizik ve lise fizik ünitelerine yönelik Türkçe simülasyon programları hazırlatabileceği gibi, öğretmenlere simülasyon hazırlama konusunda hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyebilir. 4. Fen bilgisi/fizik ve bilgisayar öğretmenleri işbirliği içerisinde kendi eğitim yazılımcıklarını oluşturabilirler. 7. KAY AKLAR [4] Altın, K. (2001). Fizik Dersinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Simülasyon Yazılımıyla Ders Geliştirilmesi. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Üniv., 7-8 Eylül 2001, Đst., [5] Gemici, Ö. ve arkadaşları. (2001). Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi ve Bir Örnek Uygulama. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Üniv., 7-8 Eylül 2001, Đst., [8] Arthur, C. (1993). Teaching Science Through Discovery. Toronto: Macmillan Publishing Company. [3] Orbay, M. ve arkadaşları. (2003). Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları I-II Dersinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri , saat 10:34. [9] Gürdal, A. (1997). Fen Eğitiminde Laboratuarın Başarıya Etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 55, Đstanbul. [10] Güzel, H. (2000). Đlköğretim Okulları I. ve II. Kademedeki Fen Bilgisi Derslerinde Lab. Etkinlikleri ve Araç Kullanımı Düzeyi. IV. Fen Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniv., 6-8 Eylül 2000, Ankara, [11] Yıldırım, M. Zeki ve Demir, K. (2000). Burdur Đl Merkezindeki Đlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine Đlişkin Görüşleri Đle Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bu Öğretmenlerle Đlgili Gözlemleri , saat 13:48. [12] Soylu, H. (1984). Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ortaöğretim Kurumlarında Fen Öğretimi ve Sorunları; Türk Eğitim Derneği Bilimsel Toplantısı Haziran 1984, Ankara, 140. [6] Tekdal, M. (2002). Etkileşimli Fizik Simülasyonlarının Geliştirilmesi ve Etkin Kullanılması , saat 16:30. [7] Roblyer, M. D. & Edwards, J. (2000). Integrating Educational Technology in to Teaching (2.Basım). Upper Saddle River, NJ: Merill/Prentice Hall. 464

5 [1] Aslan, Z. Ve Doğdu, S. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç-Gereçleri. Ankara: Tek Işık Offset. [2] Akpınar, B., Turan, M. (2004). Đlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı , saat 14:12. [13] Şengel, E., Özden, Yaşar, M. Ve Geban, Ö. (2002). Bilgisayar Simülasyonlu Deneylerin Lise Öğrencilerinin Yer Değiştirme ve Hız Kavramlarını Anlamadaki Etkisi , saat 16:41. [14] Kiselev, S., Yanovsky-Kiselev, T. (2004). Interactive Physics and Math with Java , saat 19:14. [15] Fendt, W. (2004). Java Applets on Physics , saat 14:00. Ek-1 Ohm Yasası Appleti Bu applet, bir dirençten oluşan basit devreyi gösterir. Ek olarak, dirence paralel bir voltmetre ve dirence seri bir ampermetre vardır. Seçme kutularını kullanarak, ölçü aletlerinin taşıyabileceği maksimum gerilim ve maksimum akım değerlerini seçebilirsiniz. "Maximum exceeded!" uyarısını görürseniz uygun bir ölçüm aralığı seçmelisiniz. R direnci ve U gerilimi dört butonla değiştirilebilir. Sağ üstte gerilim (U) ve akım (I) değerleri gösterilmektedir. Ek-2 Kirchoff Yasaları Appleti Devredeki direnç ve gerilim kaynaklarının alt/üst kısmına fare ile tıklayarak, direnç ve gerilim değerlerini arttırılıp/azaltılır. Direnç kademesinin değeri 1 ile 10 ohm, gerilim kademesi değeri 10 ile +10V tur. Menüden tel veya silici Eraser seçilerek bağlantı noktaları arasına tel bağlantısı yapılır/silinir. Menüden direnç seçilirse, istenilen bağlantı noktası arasına fare ile tıklayarak yerleştirilir. Dört direnç yerleştirebilirsiniz. Dirençler sadece dikey olarak yerleştirilebilir. 465

6 Ek-4 Kirchoff Yasaları Deneyi Amaç: Karışık bağlı devrelerde akım, gerilim ve güç ilişkilerini incelemek. Şekil 1. Deneyin Yapılışı: 1. Şekil 1 deki devreyi kurunuz. 2. Tablo 1 deki gerekli ölçümleri yaparak boşlukları doldurunuz. Multimetreyi gerilim ölçerken gerilim, akım ölçerken akım konumuna almayı unutmayınız. Tablo 1. Direnç Değeri V (Volt) I (ma) P (mw) R1 1 kω R2 100 Ω R3 220 Ω 3. Tablo 1 deki sonuçlara göre; a) I R1 =I R2 +I R3 oluyor mu? Niçin? b) V R2 =V R3 oluyor mu? Niçin? c) V R1 +V R2 =6 V oluyor mu? Niçin? d) P R1 +P R2 +P R3 =P TOPLAM oluyor mu? Niçin? Devre Elemanları ve Cihazları: 1 adet 1 kω direnç 1 adet 100 Ω direnç 1 adet 220 Ω direnç 1 adet multimetre Bağlantı kabloları 0-12 V Güç kaynağı 466

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

Science Education Laboratories in Turkey: Difficulties and Proposals. Türkiye de Fen Bilgisi Laboratuvarları: Zorluklar ve Öneriler

Science Education Laboratories in Turkey: Difficulties and Proposals. Türkiye de Fen Bilgisi Laboratuvarları: Zorluklar ve Öneriler Science Education Laboratories in Turkey: Difficulties and Proposals Türkiye de Fen Bilgisi Laboratuvarları: Zorluklar ve Öneriler Uğur Böyük a,*, Mustafa Erol b a Erciyes University, Education Faculty,

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 80 İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ahmet Hakan HANÇER * Önder

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 203-219 Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ortamda Materyal Tasarlarken İşbirlikli Çalışmalarının Yaratıcı

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi *

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 204-218 [2013] Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Proje Yönetimi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi * Evaluation

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği

Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Ege Eğitim Dergisi 2005 (6) 2: 21 57 Öğretmenlerin Yeni İlköğretim 1-5. Sınıf Programlarıyla İlgili Görüşleri ve Programı Uygulamaya Hazırlayıcı Bir Hizmetiçi Eğitim Çalışması Örneği Nilay T. Bümen * Öz

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475

EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475 EĞİTİM BİLİMLERİ VE UYGULAMA DERGİSİ JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES AND PRACTICE ISSN 1303 6475 HAKEMLİ ALTI AYLIK DERGİ / REFEREED, SEMIANNUAL JOURNAL BAŞ EDİTÖR EDITOR-IN-CHIEF Dr. Nurettin Şimşek YARDIMCI

Detaylı

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ

Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 GİRİŞ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tablet Bilgisayarların Derslerde Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Giresun İli Örneği Uğur ÖZDEMİR 1, Aykut Emre BOZDOĞAN 2 Özet Bu

Detaylı

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ 1 TÜRKİYE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARILI DENEYİMLERİ Murat Demirbaş *, Mustafa Bayrakcı**, Hüseyin Miraç Pektaş*,Ömer Faruk Şen* * Kırıkkale Üniversitesi Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 1C0024 EDUCATION SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZET Doç.Dr. Hacer Tor Öğr.Gör. Dr. Orhan Erden Günümüzde bilimle, bilgi teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 17-30 17 WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMININ LİSE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti: Tekirdağ Örneği

Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti: Tekirdağ Örneği Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 1, (2008),(45-57) 45 Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi inin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti:

Detaylı

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 855-870, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI

Detaylı