T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI I. DÖNEM BRĠFĠNG RAPORU 1

2 SUNUġ 22/05/ tarih ve kanun ile kurulan üniversitemizin saha hızlı, kaliteli ve sağlıklı hizmete kavuģabilmesi amacıyla, Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin, kendi mülkiyetine, tahsisli maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve araziler üzerindeki eğitim, öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin yürütülebilmesi için; 1- Yatırım programlarını hazırlamak, 2- Özel bütçeden gelen ödeneğin en yararlı Ģekilde kullanılması 3- Mevcut ve inģaatı devam eden bina inģaatlarının kontrollük 4- Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren iģlerin fizibilite raporlarının hazırlanmasını sağlamak. 5- Yeni yapılacak olan binaların projelerinin hazırlanması, yaklaģık maliyetinin hesaplanması, ihalenin yapılması, yüklenicilerin hakediģlerinin hazırlanması, kontrol ve denetiminin yapılması. 6- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilave olarak ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve blokların yapılması, 7- Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımların yapılması, 8- Yeni deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda, yatay ve düģey yüklere karģı güçlendirmeye yönelik proje ve imalatlar yapmak, 9- Isıtma, soğutma, havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ve haberleģme gibi altyapı hizmetleriyle ilgili tesisleri yapmak, yenilemek, iģletmek, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, arızalarını gidermek, 10- YerleĢkeler içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesinin yapımı ve bakımını sağlamak, 11- Mevcut hizmet araçları ile ulaģım hizmetlerini sağlamak, araç ve makine parkının rutin bakım ve onarımlarını yaptırmak ve yapmak, 12- Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir Ģekilde kamulaģtırma iģlemlerini yapmak, 13- Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü madde, malzeme, araç- gereç ile makine teçhizat alımlarına yönelik ihale iģlem dosyalarının hazırlanmasını sağlamak, 14- Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale iģlemlerinin yapılmasını merkezi bir yapı içinde planlamasını ve projelendirilmesini, plan ve projelerine uygun bir Ģekilde yaptırılmasını, uygulama çalıģmalarının yerinde bire bir izlenmesini ve denetlenmesine, geçici ve kesin kabul iģlemlerinin yapılmasını komisyonlar vasıtasıyla sağlamak, 15- Suveren kampus alanında bulunan binalar, merkezde Karaağaç kampüsünde bulunan binalar,rektörlük binası, ve Meslek Yüksek Okulu binaların tümünün inģaat tesisat ve elektrik problemlerinin giderilmesi için keģif raporlarını hazırlamak ve müteahhit firmalar tarafından arızaların giderilmesini sağlamak, 16- Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamları tarafından verilen görevleri yerine getirmek. Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığımız; Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, eğitim öğretim ve araģtırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda hizmet üreten idari personele, teknik konularda en iyi Ģekilde hizmet verebilecek ve kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaģmayı ve gerekli altyapıyı sağlamakla görevli birimdir. 2

3 Yeni kurulmuģ olan Iğdır üniversitemizin bölgesinde hızla geliģen, eğitim kalitesini hergeçen gün artıran, öğrencilerinin her türlü hizmete kolayca ulaģabilmelerini sağlayan ve Iğdır Ġlimizinde geliģmesine katkıda bulunması için Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığımız yeni yatırımlar planlamakta ve hayata geçirmektedir. Musa KARAKURT Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. 1. Genel Bilgiler 1.1. Misyon ve Vizyon MĠSYON Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak misyonumuz, Üniversitemiz ve ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda geleceğin teminatı olan öğrencilerimizin, personelimizin ve halkımızın yaşam kalitelerini yükseltecek her türlü teknik hizmeti vermek ve fiziki altyapısını güçlendirerek kurumumuzu geleceğe taşımak ve sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmaktır. VĠZYON Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı olarak vizyonumuz, modern teknikleri kullanarak araģtırmacı ve teknolojik geliģmeleri takip eden çağdaģ, iģlev ve sanat açısından simgesel etkileri olan yapılanma hizmeti sunmaktır. 3

4 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki ve Sorumluluk Yapı ĠĢleri Müdürlüğü ve Kontrol Birimi olarak kurulan ve tarih, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı adını alarak görev yapmaya devam eden birimin çalıģmaları, ihaleleri 4734 sayılı kanun kapsamında yapmaktadır. Yapım iģlerini ise Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesine göre yapmaktadır Görevler Tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde belirtildiği üzere Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır: a-) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inģaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım iģlerini yapmak, b-) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç iģletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri iģleri yürütmek Birime ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Birimler Ġdari Bina Eğitim Alanı Sosyal Alanlar Sirkülâsyon Alanı Spor Alanları Alanları A B C D E Açık Kapalı Toplam Alan BaĢkanlık 16, ,96 Bürolar 193, ,08 ArĢiv Toplam 230, ,04 A= Derslik; B= Laboratuar; C=Kantin, Kafeterya, vb. D=Lojman; E= Yurtlar BaĢkanlığımıza Rektörlük binasında toplam 230,04 m 2 alanına sahip biri baģkanlık odası olmak üzere 6 oda tahsis edilmiģtir. 4

5 Fiziksel Yapı % 92,63 % 7,37 Başkanlık Bürolar Örgüt Yapısı Iğdır Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı, ilk planda Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanına bağlı olarak aģağıdaki gösterilen 3 Ģube müdürlüğü ve ofis Ģefliğinden oluģmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. Musa KARAKURT Mimar Yapım İşleri ve Hakedişler Şube Müd. Salih KOÇ İnş. Müh. Serkan ÇELİK Makina Müh. Bakım Onarım Şube Müd. Adem KARADENİZ Elk. Elkt. Müh. Yusuf DEVİŞOĞLU Sıhhı Tesisat Tek. Etüd Proje ve İhaleler Şube Müd. Erbey DAYAUÇ Mak. Müh. Celil ÇELİK Mimar OFİS ŞEFLİĞİ Sibel TURAN Bilgisayar İşletmeni M. Nuri EPLİ inşaat Müh. Ergün DAVAT İnşaat Tek. Gültekin ÇAĞLAR Elektrik Elekt. Müh. Suna AKSOY Elektrik Teks. Cemil VURAL Erdem GENÇKAYA inşaat İnşaat Müh. Müh. Selver ABA Elektrik Tek. Cemil VURAL İnşaat Müh. Birdal KALINAY İnşaat Tek. Selçuk AYGÜN Sıhhi Tesisat Teks. Nazmiye VARCAN İnşaat Müh. Yavuz ŞAHİN Makina Tek. Filiz KAL İnş. Tek. Hakan YURDAKUL İnşaat Tek. Serdar CEYLAN İnşaat Tek. Şerif BAŞARAN İnşaat Tek. İsmail. DAĞAÇAR Memur Deniz KARDAŞ Elektrik Tek. Aydın Güven İNCEDAL İnşaat Tek. 5

6 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar [Aşağıda gösterilen hususlardan birimle ilişkili olanlar yazıyla, tabloyla veya grafikle özet olarak anlatılacak. Birimin Kuruluş Mevzuatı; Tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Toplam Bilgisayar Sayısı; 21 adet masaüstü Bilgisayar ve 7 adet dizüstü Bilgisayar Data Hattı: 11 adet telefon hattı (sadece Dahili),2 adet dış hat, 1 adet fax, 20 adet Cat5 data hattı. Yazıcı: 10 adet Laserjet yazıcı, 4 adet Çok fonksiyonlu Laserjet yazıcı, 2 adet A3 Laserjet yazıcı, ve 2 adet fotokopi Makinesi,1 adet plotter Akademik Personel Ġdari Personel Kadroların Personel Dağılımı Unvan G.Ġ.H. 2 S.H.S. T.H.S. 24 E.Ö.H. A.H.S. D.H.S. Dolu Toplam 26 Ġnsan Kaynakları Kadroların Personel Dağılımı 2 24 G.İ.H. T.H. Unvanlara Göre Ġdari Personel Dağılımı 6

7 Unvan Daire BaĢkanı 1 ġube Müdürü 3 Mimar 2 ĠnĢaat Mühendisi 5 Elektrik ve Elektronik 2 Mühendisi Makine Mühendisi 2 ĠnĢaat Teknikeri 7 Elektrik Teknikeri 1 Makine Teknikeri 1 ĠnĢaat Teknisyeni 0 Elektrik Teknisyeni 2 Makine Teknisyeni 0 Bilgisayar ĠĢletmeni 1 Sıhhi Tes. Tek. 1 Sıhhi Tes. Tekn. 1 Memur 1 Dolu Toplam 26 Daire BaĢkanı ve ġube Müdürü kadrosunda görev yapan personeller mühendis ve mimar kadrosunda gösterilmiģtir. Eğitim Durumuna Göre Ġdari Personel Dağılımı Eğitim Durumu Sayı Lise 1 Ön Lisans 14 Lisans 11 Yüksek Lisans - Doktora - Toplam 26 7

8 14 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı sayı Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Cinsiyete Göre Ġdari Personel Dağılımı Cinsiyet Sayı Kadın 4 Erkek 22 Toplam 26 Kadın Erkek Oranı 4 Kadın Say. Erkek Say. 22 8

9 Hizmet Yılına Göre Ġdari Personel Dağılımı Hizmet Yılı Sayı Toplam Seri sayı YaĢları Ġtibariyle Ġdari Personel Dağılımı YaĢ Sayı Toplam 26 9

10 yaş Seri Sunulan Hizmetler BaĢkanlığımız tarafından sunulan hizmetler 3 müdürlük tarafından yürütülmektedir. YAPIM ĠġLERĠ ve HAKEDĠġLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ Proje iģleri geçici kabullerine üye vermek Yapım ihalelerine komisyon üyesi vermek Yapımla ilgili sözleģme evraklarını kontrol edip sözleģmeleri hazır hale getirmek ġikâyet komisyonlarına üye vermek Yapım iģi ile ilgili resmi yazıģma yapmak Etüt proje ihalelerine komisyon üyesi vermek Yapımla ilgili doğrudan teminleri yapmak Yapımla ilgili kontrollükleri yapmak Yapımla ilgili hak ediģleri hazırlamak ve ödeme evraklarını hazırlamak Proje iģlerine komisyon üyesi vermek Üniversitemiz araç gereçleri için gerekli incelmeleri yaparak teknik raporları hazırlamak Ayniyat iģlerini yapmak Daire baģkanlığımız ile ilgili diğer daire baģkanlıklarının yaptığı mal ve hizmet alım ihalelerine uzmanlık gerektiren konularda komisyon üyesi vermek 10

11 Kurumumuza ait binalarda gerekli olabilecek bakım ve onarımları yapmak veya yapılabilmesi için gerekli iģ ve iģlemleri yapmak. Daire BaĢkanı ve üst makamlarca verilen görevleri yapmak tarihi itibariyle 10 personelden ibarettir. BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bakım Onarım ġube Müdürlüğünün esas görevi üniversiteye ait kampüslerdeki; ihale edilerek yapılması gerekmeyen binaların ve tamirlerle kampüs alanlarında bulunan alt yapı onarımları ve bakımlarını yaptırmak. Hizmete girmiģ binalardaki tüm ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat, inģaat iģleri, elektrik tesisatı, asansör sistemlerinin bakım ve onarımını gerçekleģtirmek ve arızaları gidermek. Düzenli bakım ve kontrol gerektiren sistemlerin bu gereksinimlerini zamanında karģılamak. Bakım Onarım ġube Müdürlüğü bakım ve onarım esnasında kullanılacak her türlü araç ve gereci ve lüzumlu tamir malzemelerini sağlamak, tamir malzemesini satın alacak daireye BaĢkanlık kanalıyla yazılı teklifte bulunmak, deposunda devamlı yedek malzeme bulundurmak, yıktırılan binalardan çıkan ve onarımda kullanılması mümkün olan malzemeyi seçerek ayıklamak, depo etmek lüzumu halinde kullanmak, Bakım ve onarım kapsamında; elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat, asansör, çatı yağmur oluk ve boruları, iç mekanlarda ufak marangozluk iģleri, cam iģleri, masa, sıra, yazı tahtası, kürsü, sandalye tamiri, küçük bölme iģleri, küçük çaplı boya ve badana iģleriyle burada belirtilmeyen benzeri iģleri yaptırmak. Bu iģleri kendine bağlı personellere yaptırmak ve sonuçlarından üst amirlerine bilgi vermek. Diğer müdürlüklerden gelecek istek ve tekliflere göre görevlendirme yapmak. BaĢkan ve yardımcısının verdiği ve de burada yazılı olmayan diğer iģleri de kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak tarihi itibariyle 5 personele sahiptir. ETÜT PROJE VE İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Proje ihalelerini hazırlamak Proje teknik Ģartnamelerini Proje ihalelerini yapmak komisyon üyelerine vermek Proje iģleri kontrollüğünü yapmak Etüt proje iģleri ile ilgili doğrudan temin yapmak 11

12 Yapım iģi ihale dosyalarını hazırlamak ve yapmak Yapım ihalelerine komisyon üyesi vermek Ġhaleler sonuçlandırıp EKAP üzerinde yayınlamak SözleĢme ile ilgili evrakları kontrol edip sözleģmeleri hazır hale getirmek Etüt proje ve ihale ile ilgili resmi yazıģmaları yapmak ġikâyet komisyonlarına üye vermek Etüt proje ile ilgili hak ediģ ve ödeme evraklarını hazırlamak MaaĢ ve SGK ile ilgili iģleri yapmak Daire baģkanlığımızın stratejik programını yapmak,20 yıllık geliģim programına uygun olarak ödenek ve yatırım programlaması yapmak Daire BaĢkanı ve üst makamlarca verilen görevleri yapmak tarihi itibariyle 8 personele sahiptir Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Planlama : 5018 sayılı yasa çerçevesinde ve stratejik planlama esaslarına dayalı olarak, yürütülen üniversitemiz planlama süreçlerinde dairemiz, görev alanıyla paralel olarak katkı sağlamaktadır. Ayrıca Dairemizde taktik planlama ve üniversitemiz birimlerinin dinamik gereksinimleri yürütülmektedir. Organizasyon : doğrultusunda geliģtirilen programlara yönelik olarak çalıģmalar Adı Soyadı Musa KARAKURT Görevi YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI V. Salih KOÇ ŞUBE MÜDÜRÜ V. Erbey DAYAUÇ ŞUBE MÜDÜRÜ V. Adem KARADENİZ ŞUBE MÜDÜRÜ V. Celil ÇELİK Gültekin ÇAĞLAR Cemil VURAL MİMAR MÜHENDİS MÜHENDİS 12

13 Erdem GENÇKAYA MÜHENDİS Mehmet Nuri EPLİ MÜHENDİS Serkan ÇELİK MÜHENDİS Nazmiye VARCAN MÜHENDİS Yavuz ŞAHİN Aydın GÜVEN İNCEDAL Hakan YURDAKUL TEKNİKER TEKNİKER TEKNİKER Birdal KALINAY Filiz KAL Serdar CEYLAN TEKNİKER TEKNİKER TEKNİKER Deniz KARDAŞ TEKNİKER Şerif BAŞARAN TEKNİKER Ergün DAVAT TEKNİKER Yusuf DERVİŞOĞLU TEKNİKER Suna AKSOY TEKNİSYEN Selver ABA TEKNİKER Selçuk AYGÜN TEKNİSYEN İsmail DAĞAÇAR Sibel TURAN MEMUR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 13

14 TeĢkilat ġemasında açıklanan organizasyon yapısı içinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Koordinasyon : Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı organizasyon birimleri ve çalıģanlar arasında koordinasyon, Daire baģkanımız tarafından yönetilirken, bu süreçte üniversitemiz Genel Sekreterliğiyle sürekli iletiģim sağlanmaktadır. Dairemizin diğer üniversite birimleriyle koordinasyonu ise üniversite yönetiminin de katıldığı programlanmıģ koordinasyon toplantıları sayesinde dinamik bir anlayıģa kavuģturulmuģtur. Yürütme : Koordinasyon toplantılarının sonuçları stratejik, taktik ve program düzeyinde yürütme süreçlerine yansıtılmakta, teknik çalıģmalar bu çerçevede yürütülmektedir. Süreçler, sistem yaklaģımı yanında toplam kalite anlayıģına yönelik olarak sürekli geliģme hedefine odaklanmıģtır. Bunun ötesinde teknik süreçlerde üniversitemiz insan kaynaklarından faydalanmak, uygulanan yöntemlerdendir. Ġç Kontrol : Ġç kontrol sistemi gerek daire, gerekse üniversite birimleri nezdinde geniģ katılımlı olarak gerçekleģtirilmeye çalıģılmakta; bu bağlamda gerek teknik ve gerekse idari süreçlerde belirlenen hedeflere yönelik çıktı kontrolü sağlanmaktadır. Yönetim ve iç kontrol sisteminin sürdürülebilir bir modele kavuģturulması için bilgi sistemi anlayıģına dayalı yapılanma çabalarımız sürmektedir. Amaç ve Hedefler : Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı olarak temel ilke ve amacımız kurumumuzda çalıģanlar ve öğrenciler için hayatlarında sağlıklı, huzurlu, güven içinde oturup çalıģabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekanları oluģturmaktır. Amacımız ekonomik ve kısa sürede mekanları devreye almak ve bu alanların insanlar tarafından kullanılmasını ve açılmasını sağlamaktır. Yapım iģi, onarım iģi ve satın alma yöntemleriyle yapılan iģleri bize ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleģtirmektir. 14

15 Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığında 1 Daire BaĢkan V., 3 ġube Müdürü V.,1 Mimar, 4 ĠnĢaat Mühendisi, 1 Elk.Elektronik Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 7 ĠnĢaat Teknikeri ve 1 Elektrik Teknikeri, 1 Makine Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 2 Elektrik Teknisyeni, 1 Memur, 1 Bilgisayar ĠĢletmeni olmak üzere 26 kiģi görev yapmaktadır YAPILAN ĠġLER 1. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜK BĠNASI YAPIM ĠġĠ Iğdır Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Rektörlük Binası Yapım iģi 17 Mayıs 2011 tarihinde baģlamıģtır. Yapım iģinin bitiģ tarihi sözleģmesi gereği 25 Temmuz 2013 olarak belirlenmiģtir. Yapım iģi % 90 oranında gerçekleģtirilmiģtir. 15

16 2. ALT YAPI YAPIM ĠġĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Alt Yapı Yapım ĠĢi Temmuz 2011 tarihinde baģlanmıģ olup Eylül 2013 de bitirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Üniversitemizin içme suyu, yangın hattı, kanalizasyon, su deposu, yollar ve çevre düzenlemesi gibi iģler yaptırılmaktadır. Yapım iģi mahkeme kararı ile firma değiģikliğine uğramıģtır. 16

17 3. MERKEZĠ LABORATUAR YAPIM ĠġĠ Daire BaĢkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampüs alanında modern teknolojiye uygun olarak yapımı devam eden laboratuar binamızın yapımı devam etmektedir. Merkezi Laboratuar yapım iģi de baģlayıp yapım iģinin bitiģ tarihi sözleģme gereği tür. Yapım iģi devam etmektedir ve % 94 seviyesine ulaģmıģtır. 17

18 KĠġĠLĠK KAPALI SPOR SALONU YAPIM ĠġĠ Iğdır Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Kapalı Spor SalonuYapım iģi tarihinde baģlamıģtır. Yapım iģinin bitiģ tarihi sözleģmesi gereği olarak belirlenmiģtir. Yapım iģi fiziki olarak %72 seviyesindedir. 18

19 5. ZĠRAAT FAKÜLTESĠ YAPIM ĠġĠ Iğdır Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Ziraat FakültesiYapım iģi18 Nisan 2012 tarihinde baģlamıģtır. Yapım iģinin bitiģ tarihi sözleģmesi gereği 27 Haziran 2014 olarak belirlenmiģtir. ĠĢin fiziki gerçekleģme oranı % 48 dur. 19

20 20

21 6. 12 BLOK 96 DAĠRE LOJMAN YAPIM ĠġĠ Iğdır Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan 12 Blok 96 Daire LojmanYapım iģi tarihinde baģlamıģtır. Yapım iģinin bitiģ tarihi sözleģmesi gereği olarak belirlenmiģtir. ĠĢin fiziki gerçekleģme oranı %48 dġr. 21

22 7. SUVEREN KAMPUS ALANINDA TERFĠ MERKEZĠ VE ARA BAĞLANTI HATLARI YAPIM ĠġĠ Iğdır Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan suveren kampus alanında terfi merkezi ve ara bağlantı hatları yapım iģi tarihinde baģlamıģtır. Yapım iģinin bitiģ tarihi sözleģmesi gereği olarak belirlenmiģtir. ĠĢin geçici kabulü yapılmıģtır. 22

23 8. MERKEZĠ DERSLĠK YAPIM ĠġĠ Iğdır Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Merkezi DerslikYapım iģi tarihinde baģlamıģtır. Yapım iģinin bitiģ tarihi sözleģmesi gereği olarak belirlenmiģtir. Yapım iģi devam etmektedir. Fiziksel gerçekleģme oranı %41 dir. 23

24 2012 DE YAPILAN PROJE VE HĠZMET ALIM ĠġLERĠ 1-) 2 Adet 280 Metre Derinlikte Ġçme ve Kullanma Suyu Ġçin Sondaj ĠĢi 2012 aralık ayında baģlayıp 2013 te bitmesi planlanmaktadır. 24

25 2-) Cami Projesi Hizmet Alım ĠĢi baģlayıp tamamlanmıģtır. 25

26 3-) ÇeĢitli Ünitelerin Etüt ve Projeleri Hizmet Alım ĠĢi 26

27 tarihimde baģlamıģ tarihinde bitmiģtir. Rektörlük Konutu Projesi Karaağaç Kampüsü GiriĢ Takı Projesi 27

28 Suveren GiriĢ Takı Projesi 28

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 4 A- MĠSYON VE VĠZYON... 4 A.1. MĠSYON... 4 A.2. VĠZYON... 4 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER

Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 3 GĠRĠġ... 4 I-GENEL BĠLGĠLER... 5 A-) MİSYON VE VİZYON... 5 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-FĠZĠKSEL YAPI... 6 2-ÖRGÜT YAPISI... 7 3-BĠLGĠ

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR 1 1-YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ.

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı