KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent"

Transkript

1 Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Þubat 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4433 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BAÞIMIZA BÝR GÜVERCÝN SIÇTIÐINDA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR ÖNGÖRÜ O KADAR OK'DEN SONRA KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN SÝSLÝ TEPELERÝN ARDINDA ANLAÞMA RUMLARDAN YANA OLMALIDIR!.. Ali Osman Dolgun Dalgýçoðlu Mehmet Levent Elvan Levent Erdoðan Baybars Referanduma sunulacak anlaþmada Rum tarafýnýn 'evet'inin saðlanmasý için, müzakereler sonuçlanmadan, güven artýrýcý önlemlerin en önemlisi olan Maraþ'ýn yasal sahiplerine iadesi bekleniyor... Yorgancýoðlu Nami'yi de istiyor n Özkan Yorgancýoðlu Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin de müzakere heyetinde yer almasý gerektiðini belirtti... n Nami'nin "bilgi birikimi ve kurduðu iliþki aðlarý" nedeniyle çok yararlý olacaðýný savunan Yorgancýoðlu, konuyu Eroðlu ile görüþeceðini açýkladý... n 3. sayfada Rum eveti için Maraþ kilit Kuzeyde tüm siyasi parti ve örgütlerin desteðini arkasýna aldýktan sonra oldukça rahatlayan Eroðlu'na göre, güneyde Anastasiadis rahat deðil... Rum lider, ortak açýklamaya karþý çýkanlarý yatýþtýrmak için akla karayý seçiyor... Türk basýnýnýn "Ýyi baþladýlar" manþetlerine karþýlýk bir kýsým Rum basýný "Anlaþmazlýkla baþladýlar" manþetini attý... n Eroðlu'nun ilk görüþmede ortak açýklamaya kendi 'tercümesini' getirerek herþeyin müzakere edilebilir tezini ortaya koyduðu, Rum tarafýnýn ise buna taahhütlere aykýrý olacaðý gerekçesiyle tepki gösterdiði belirtiliyor... n Obama'nýn yeni sürece destek mesajýnda Maraþ'ý da masaya koyduðu, ayrýca Ankara'ya "gerilimden kaçýnma" uyarýsýnda bulunduðu belirtiliyor... n "Obama'dan çözüm ve Maraþ için güçlü müdahale" olduðuna vurgu yapan Rum basýný, önceki günkü görüþmeye RMMO-Ýsrail hava tatbikatýnýn damgasýný vurduðunu kaydetti... n 13. sayfada BKP ve AKEL LTB emekçisinden Yorgancýoðlu'na: Cebime bak, para bulursan senin olsun! n Sabrý taþan Lefkoþa Belediyesi çalýþanlarý dün baþbakanlýða yürüdü. Eylemcilerin yanýna gelen Yorgancýoðlu'na bir eylemci, "Sayýn Baþbakaným, gel cebimi yokla, ekmek parasý bulursan senin olsun" dedi... n Bozat: Bizi iþimizden men eden belediye baþkaný ve hükümettir. Pazartesi baþlattýðýmýz eylemin sorumluluðunu üzerimize almýyoruz... n Yorgancýoðlu: Benim sizden ricam, iþinizin baþýna dönmenizdir. Sorunun bir an önce çözülmesi için çalýþacaðýz... n 15. sayfada Müzakere sürecini Anastasiadis ile Eroðlu'na teslim edemeyiz... n 7. sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý MARAÞ VE MAÐUSA LÝMANI AÇILACAK Yeni baþlayan çözüm sürecine dýþ dünyadan yaðan desteðin en önemlisi ve en kapsamlýsý Amerika'dandý kuþkusuz... Obama'nýn mesajý... Somut ifadeler içeriyor çünkü... Ve atýlmasý gereken adýmlarýn altýný çiziyor. Tabii ki bir talep olarak geliyor masaya bu. Þöyle deniliyor: "Amerika Birleþik Devletleri her iki toplum tarafýndan kabul edildiði zaman çözüm müzakerelerini kuvvetlendirecek, Maðusa bölgesinin gelecekte yeniden canlandýrýlmasýna yönelik önlemleri de içeren, olasý inisiyatifleri araþtýrmak için ilgili tüm taraflarla diplomasiyi sürdürecek." * Maðusa bölgesi... Maraþ yani... Ve de Maðusa limaný herhalde... Limandan emin deðiliz, ama Maraþ kesin... Açacaksýnýz diyor... Yasal sahiplerine iade edeceksiniz... Müzakerelerin kesin bir sonuca ulaþmasýný beklemeden... Güven artýrýcý bir önlem olarak... Tabii Rum tarafý için bu jest yapýlýrken, Türk tarafýna da bir kýyak yapýlabilir... AB gözetiminde Maðusa limaný uluslararasý ticarete açýlabilir... Hatta Ercan da açýlabilir uçuþlara... Ve açýlmalýdýr da... Güven karþýlýklý olmalý deðil mi? * Derviþ Eroðlu'nun kuzeyde tüm kesimlerin desteðini arkasýna aldýðý için çok rahat olduðu görünüyor... Ancak ayný rahatlýk güneyde Anastasiadis'te yok! Ortak açýklamaya karþý çýkanlarý yatýþtýrmak ve yanýna çekmak için akla karayý seçiyor... Hükümetteki ortaðý DÝKO'ya mesela... Yazýlý olarak izah etmeye çalýþtý ortak açýklamayý... Ýkna olsun diye... Ret cephesi yumuþamýyor kolay kolay. Sürece destek veren AKEL'den bile hýrýltýlar gelmeye baþladý... Dün kendisini ziyarete giden Birleþik Kýbrýs Partisi ile garip bir açýklama yaptý... Andros Kiprianu... Ve Ýzzet Ýzcan... Dediler ki: "Müzakere sürecini Anastasiadis ile Eroðlu'na teslim edemeyiz"... Neden edemezlermiþ? Güvenmiyorlar demek! * Güneydeki tepkilerin göðüslenmesi ve olasý bir referandumda Kýbrýslýrumlarýn anlaþmaya evet demesi için Maraþ kilit olarak görülüyor... Müzakerelerin baþarýsý buna baðlý... Türk tarafýnýn güçlü eveti ile ilgili hiçbir þüphe yok þimdilik... Sürece destek vermeyen yok... Herkes Eroðlu'nun yanýnda... Mýzýkçýlýk yapmadýðý süre herhalde... Yoksa eski havalarý çalmaya baþlarsa, bu destek sonsuza dek sürmez... * Eski havalar Ankara havasýdýr... Ordan esen rüzgarlar söyler... Kýbrýs havalarýný çalmalý en iyisi... Bir Dillirga havasý... Bir mühür bu masaya! BAÞIMIZA BÝR GÜVERCÝN SIÇTIÐINDA... BARAKA ARABAHMET'TE ISRAR EDÝYOR Belediyeye karardan vazgeç çaðrýsý Baraka Kültür Merkezi, Arabahmet Kültür Evi'nin Girne Amerikan Üniversitesi'ne (GAÜ) devredilmesine karþý olduðunu belirterek, Lefkoþa Türk Belediyesi'ni (LTB) bu kararýndan vazgeçmeye çaðýrdý. Baraka Kültür Merkezi, LTB yönetiminin bu kararýnda ýsrar etmesi durumunda direniþ ve mücadeleye devam edeceðini belirterek, bu süreçten sonra daha farklý eylem yöntemlerine gidebileceklerini belirtti. Baraka Kültür Merkezi dün, LTB önünde basýn açýklamasý yaparak, Arabahmet Kültür Evi'nin GAÜ'ye devredilmesine ve özelleþtirme sürecinin hýzlandýrýlmasýna karþý olduðunu vurguladý. Baraka, LTB'ye sembolik açýk çek de sunarak, "sermayenin çeki yerine kültüre ve sanata duyarlý örgütlerin ve sanatçýlarýn çekini almasýný" talep etti. Baraka'nýn açýklamasýný okuyan Ýsmail Özuçar, bu konuda LTB ile görüþmeler yaptýklarýný, sürece karþý olduklarýný bildirdiklerini, Arabahmet'in halka ait kurumsal bir alan olduðunu vurguladýklarýný ve ticari bir kuruma devredilemeyeceðini söylediklerini ifade etti. Özuçar, mekanýn, kamunun iþletmesinde olmasý gerektiðini, ancak bu þekilde tüm derneklere, örgütlere ve tiyatrolara ev sahipliði yapabileceðini ifade ederek, bu yüzden LTB'nin devretme kararýndan vazgeçmesi için geç olmadýðýný kaydetti. Arabahmet'in devredilmesi süreci boyunca sürekli iyi niyetle yaklaþtýklarýný ve diyalog kurmakta ýsrar ettiklerini, bugün de iyi niyet göstergesi olarak LTB'ye (sembolik) açýk çek sunduklarýný belirten Özuçar, çekin bir diyalog çabasý olduðunu, ancak LTB yönetiminin kararlýlýðýný sürdürmesi durumunda direniþ ve mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulanarak, bugün uzattýklarý elin havada kalmamasýný istedi. Cuma ve Cumartesi saðanak yaðmur Güneþli havanýn hakim olduðu KKTC'ye Cuma ve Cumartesi günü saðanak yaðmur yaðmasý bekleniyor. Ülkede, hava sýcaklýðý mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak yaðýþ alan günlerde sýcaklýk birkaç derece düþecek. Meteoroloji Dairesi'nin Þubat tarihleri arasýný kapsayan raporuna göre, bölge genellikle yüksek, yaðýþ alan günlerde ise alçak basýnç sistemiyle üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava, yarýn açýk ve az bulutlu olacak. Cuma günü parçalý, çok bulutlu, öðle saatlerinden sonra saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmurlu; 15 Þubat Cumartesi günü çok bulutlu, saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmurlu olacak. Çiziktir di Çiziktirdi Bir mizah ustamýzýn o lafýna bayýldým doðrusu... Þöyle diyor: "Kafasýna kuþ sýçtýðýnda piyango bileti alan bir toplumun aðzýna sýçana oy vermesi gayet normaldir." Biz de hep bunu gördük ve bunu yaþadýk buralarda deðil mi? Baþýmýza kuþ sýçtýðýnda uðurdur sanýyoruz... Aðzýmýza sýçana da koþa koþa oy veriyoruz... Aldýðýmýz bilete piyango vurmuyor... Verdiðimiz oy da boþa gidiyor... Kýbrýs'ýn her iki tarafýnda da sokaklara dökülen hak arayýcýlarý var... Diyojen gibi gündüz vakti fener yakýp hak arýyorlar... Her iki tarafta da karþýlarýna polisler dikiliyor... Güneydekiler haykýrýyor: -Fuck Troyka! Kuzeydekiler haykýrýyor: -Ankara elini yakamýzdan çek! Troyka yedi baþlý bir ejderha... Ankara tek gözlü dev... Yazýk, onlarýn hakkýndan gelecek bir terminatörümüz, bir Rambo'muz bile yok! Þu biçare iþgaller adasýndan çýka çýka yalnýz 3-5 gözüpek kahraman çýktý yalnýz bugüne kadar... Ki ben Afksentiu'yu sayarým en baþta... Türk-Rum kavgasýnda ölmedi... Sömürgeci Ýngilize karþý savaþarak öldü... Bir ihanetin kurbaný oldu... Ve Ýngiliz kalleþliðiyle öldürüldü o daðlarda... Kime sorsam, Türk-Rum kavgasýnda can veren kahramanlarý sayar yalnýz bana... Þüphem yok, onlar da kahraman... Ama bu kahramanlýklarý birbirlerine karþý deðil de iþgalcilere karþý olsaydý keþke... Gelecek güzel günleri özlerken, hayallerimin baþ köþesinde oturan bir hayal de budur iþte... Kahramanlýk çýlgýnlýktýr... Ýmkansýzý istemektir... Demir sopalarla linç edilen Ýsaak ve bayrak direðinde vurulan Solomu da birer kahramandýlar... Bile bile yürünür mü ölümün üstüne? Tasos Ýsaak öldürüldüðünde hamileymiþ karýsý... Bir süre sonra doðum yapmýþ. Dünyaya gelen kýz çocuðuna Anastasia adýný vermiþler... Büyük ses sanatçýsý Haris Aleksiu da bir þarký bestelemiþ onun için... "Kýrlangýcýn Türküsü"... Doðrusu bilmiyordum bunlarý... Ýyi ki sevgili dostum Niyazi Kýzýlyürek yazdý da öðrendim... Niyazi 'Kýrlangýcýn Türküsü'nün Türkçe sözlerini de yazmýþ: "Gel buraya, yakýna gel Sana bir öpücük vereyim Gel, aðlama beyaz kýrlangýcým... Kurnazca bakan gözlerden, Korusun bizi Tanrým... Ruhumuz sevinci ürküttüðünde, Bizi örterek korusun... Söyle bana, Kim savaþýyor sana karþý... Yeniden gül beyaz meleðim... Gül ki, bahar þarkýlarý ýþýklandýrsýn... Kanatlarýný arýlar kelebekler süslesin... Bulutlar daðýlsýn... Tanrýyý gör... Konuþ onunla... Ben yanýnda durayým... Þiirlerle þarkýlarla, Her derdine deva olayým... Býrak artýk acýyý, Sana yunuslar göndereceðim... Her tarafý gezesin, Baf'tan Girne'ye kadar... Adanýn bütün neþesi sende toplanacak Kýrlangýcým, þarkýlarýn yaþamý söylesin"... Çektiði acýlardan saçlarý ne kadar aðarsa da, yüzü ne kadar kýrýþsa da hep genç kalan bir ada... Adamýz... Bakýn, ne kurak bir kýþ bu kýþ... Yaðmursuzluktan ölecek gibiyiz adeta... Arpalarýn boyu bile uzamamýþ... Gömeçler cýlýz... Tarlalar kupkuru... Tarlalar deðil, yürekler filizlenmiþ bu yýl... Ýþte ilk tomurcuk... Ve yeni bir hayata dair ölü bölgede ilk umut... Federal vatandaþ olacaðýz... Bas gaza hadi... Gaz ve petrol yetiþiyor imdadýmýza... Biz kurtaramadýk kendimizi, onlar bizi kurtaracak... Gaz verip çözüm alacaðýz... Ne tuhaf, gaz ve petrol yüzünden dünyada milyonlarca insan kurban ediliyor... Biz ise ölmekten kurtulacaðýz! Baþýmýza bir güvercin sýçtý yine... Ben bir piyango bileti aldým... Siz de alýn... Size çýkmaz mý diyorsunuz? Ya çýkarsa?

3 e x istence Elvan Levent SÝSLÝ TEPELERÝN ARDINDA Polis personelinin eðlence gecesinde olay Hem davet edildi, hem de dövüldü Gazeteci Abbas Elmas Polis Çavuþu Ercan Atasay tarafýndan ciddi þekilde darp edildi. Olay, Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nün 7 Þubat tarihinde Yeniboðaziçi bölgesinde düzenlediði personel yemeði sonrasýnda yaþandý. Düzenlenen yemeðe gazeteci olarak davet edilen Abbas Elmas, eðlencenin ardýndan sýralarýnda Ercan Atasay tarafýndan binmek istemediði iki kapýlý bir aracýn arka koltuðuna zorla bindirildi ve Lefkoþa'ya doðru yola çýkýldý. Yolda kendisine küfür ettiði gerekçesi ile arabayý durduran Polis Çavuþu Ercan Atasay, Abbas Elmas'ý bayýltana kadar darp etti. Daha sonra Abbas Elmas, Atasay tarafýndan Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne götürüldü. Bu esnada Elmas'ýn eve dönmediðinden þüphelenen Elmas'ýn bir arkadaþý Lefkoþa Adli Þube'ye gitti ve Abbas'ý Adli Þube'de kanlar içinde buldu. Olaya tanýk olan arkadaþý, Elmas'ý oradan alarak Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi olmasýný saðladý. Ercan Atasay'dan yediði dayak sonucunda Abbas Elmas'ýn sol kaþýnda 3 dikiþ, sol kaburgalarýnda zedelenme, sol gözde ciddi yaralanma ve vücudunun çeþitli yerlerinde darp izleri meydana geldi. Yaþanan olayýn nerden ileri geldiði netlik kazanamadý. Bilgisine baþvurduðumuz Abbas Elmas olayýn nedenini kendisinin de kavrayamadýðýný söyledi Aldýðý darbeler sonucunda 3 gün boyunca bilinç kaybý yaþayan ve yaþadýklarýný hatýrlamayan Elmas, olayýn þokundan çýkmasý ve bilincinin açýlmasý ile önceki gün Polis Genel Müdürü Pervin Gürler'e suç duyurusunda bulundu. Polis Genel Müdürlüðü Denetleme Kurulu Heyeti tarafýndan baþlatýlan soruþturmada ilgili tüm taraflarýn ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan konunun yargýya havale edilmesi bekleniyor. Abbas Elmas gazetemize yaptýðý açýklamada, "Burasý dað baþý oldu artýk. Elinde polislik yetkisi olan bir þahsýn gazeteci olarak yemeðe davet ettiði bir kiþiyi kaçýrarak darp etmesi ve daha sonra Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne götürerek kanlar içinde tutuklamaya çalýþmasý hukuk devleti olmadýðýmýzýn bir kanýtýdýr" þeklinde konuþtu. Abbas Elmas, yaþadýðý olayý Polis Genel Müdürü Pervin Gürler'e bizzat ilettiðini, yaþadýðý darpla ilgili þikayetçi olduðunu ve ifade verdiðini belirterek, "Binbir yalan dolanla, yalancý tanýk toplayarak kendini aklamaya çalýþan Ercan Atasay'ýn çabalarý boþa çýkacak. Bu iþin peþini býrakmayacaðým ve adalet yerini bulana kadar caným pahasýna olsa da mücadele vereceðim" ifadelerini kullandý. YORGANCIOÐLU: NAMÝ MÜZAKERE HEYETÝNE ALINMALI Dýþiþleri Bakaný'nýn geçmiþte görüþme sürecinde yer almadýðýný, buna geçmiþte ihtiyaç duyulmamýþ olabileceðini söyleyen Özkan Yorgancýoðlu, ancak Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin Kýbrýs sorunu ile ilgili bilgi birikimi ve kurduðu iliþki aðlarý bulunduðunu, Derviþ Eroðlu'nun bu bilgi birikiminden yararlanmasý gerektiðini düþündüklerini belirtti. Yorgancýoðlu, "Eðer bu bilgi birikiminden yararlanýlýrsa, Kýbrýs Türk halkýnýn çýkarýna bir sonuç üretilir. Bu her görüþmeye Özdil Nami'nin de gitmesi anlamýnda deðildir. Ama bazý görüþmelerde bulunmasýnýn doðru olduðunu düþünüyoruz. Bazý öneriler hazýrlanýrken Nami'nin deneyiminden yararlanýlmasý gerektiðini düþünüyoruz" dedi. "Hükümetin de bu mutfakta olmasý gerekir" diyen Yorgancýoðlu, bu konuyu Cumhurbaþkaný Eroðlu ile görüþeceklerini ifade etti. "SANAYÝ HOLDÝNG" BELGESELÝ- Baraka Film Atölyesi'nce hazýrlanan "Sanayi Holding" belgeseli, 17 ve 22 Þubat tarihlerinde Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gösterilecek. Baraka Film Atölyesi'nin beþinci üretimi olan ve 39 yýl önce 17 Þubat 1975'te kurulan Sanayi Holding'in belgeselinin gala gösterimi 17 Þubat Pazartesi akþamý saat 19.00'da baþlayacak. Belgesel 22 Þubat Cumartesi akþamý saat 19.00'da da tekrarlanacak. Baraka'dan yapýlan açýklamaya göre, "Sanayi Holding" belgeselinde, Kýbrýslý Türklerin üretim ve sendikal mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan Sanayi Holding'in öyküsü, ilk kez Baraka Film Atölyesi'nin kolektif çalýþmasýyla sinemaseverlere ulaþmýþ olacak. Dört aylýk arþiv çalýþmasý, iki aylýk çekim ve iki aylýk kurgu sürecinin ardýndan, tamamlanan belgeselde, Sanayi Holding'de farklý fabrikalarda çalýþmýþ 13 emekçinin bireysel tanýklýklarý yer alýyor. Arþiv çalýþmasýnda, Halkýn Sesi, Yenidüzen, Dev-Ýþ'in Sesi, Söz ve Baðýmsýzlýk Yolu gibi gazetelerden yararlanýlýrken, Haspolat, Güzelyurt, Maðusa ve Lefkoþa'da faaliyet gösteren fabrikalarýn çekimleri de yapýldý Belgeselde kullanýlan "Yolda" isimli özgün müzik ise Baraka Müzik Topluluðu Sol Anahtarý tarafýndan hazýrlandý. Þimon Peres, Ýsrail cumhurbaþkaný ve dünyanýn en yaþlý cumhurbaþkaný da ayný zamanda. Doksan yaþýnda. Ve iþte þimdi, kutsal kitaplardaki gibi konuþuyordu neredeyse... Dünyadaki bütün devletlerin gittikçe artan bir süratle güven kaybettiklerini ve þu anki en önemli amaçlarýnýn eskiden olduðu gibi zenginlik için deðil, insanlar için mücadele etmek olduðunu... Bundan böyle bir ülkenin lideri olacak kiþinin, insanlarý yönetmek yerine, iyi niyetli kiþilere yardým etmesi ve onlarý desteklemesi gerektiðini söylüyordu. Kendisi örneðin, etrafýna emirler vermiyormuþ artýk, ricada bulunuyormuþ... Yalan deðil, bütün bunlarý okurken, sanki Tanrý'nýn evinde vaaz veren bir din adamýný dinlediðim hissine kapýldým bir an. Sonra iþte, o yuvarlak rakamý hatýrladým. Doksan... Doksanýna gelince insan dünyaya eskiden olduðundan daha farklý bir gözle bakmaya baþlýyor mu diyorsunuz yoksa? Yoksa, yüzünüzde alaycý bir gülümsemeyle kafanýzý mý sallýyorsunuz? Birbirimizi anladýðýmýzdan kuþkum yok elbette. Ama dünyanýn hali, bu kýþ gününde de güneþin kendini aratmadýðý ve þimdilerde ölü bölgelerinin hayat belirtisi gösterdiði adacýktan bakýnca bile berbat görünüyordu doðrusu. Bakýn Catherine Deneuve, "Bu dünyada insanlar boþandýklarý sürece, evliliðin hiçbir anlamý yok", diyordu. Ben de dünyayla ilgili ayný þeyi düþünüyorum. Yani bana kalýrsa dünyanýn neresinde olursa olsun, açlýk sefalet ve zulüm devam ettikçe, geriye kalan þeylerin anlamý yoktu. Örneðin, þimdi Balkanlar'da olup bitene baktýðýmda içimi gittikçe daha da büyüyen bir umutsuzluk sarýyor. Evet, o coðrafyada yaþanan korkunç savaþ ve katliamlarýn ardýndan sanki orada bir daha kan dökülmesi, hangi sebepten olursa olsun çatýþmalarýn baþlamasý... Hatta büyük bir kavgayý bile hayal etmek o kadar da kolay deðildi. Ama gelin görün ki, durum hiç de öyle deðil. Yugoslavya'nýn parçalanmasýnýn ardýndan kurulan devletlerin hemen hemen hepsinin de, köklü bir yolsuzluk temeline kurulmuþ olduklarý gerçeði þimdi trajik bir þekilde gösteriyor kendini. Kuþkusuz Sovyetler'in daðýlýþý ve doðu blokunun çöküþü de bu trajedinin bir parçasý. Karadað'daki iþsizlik oraný geçtiðimiz yýl yüzde %14'ün de üstüne çýkmýþ... Kýrk yaþýnýn üzerinde yýllardýr iþ bulamayan ve ailesini ayda 300 Euro'nun altýnda bir parayla geçindirmek zorunda kalan binlerce insan var Karadað'da. Ve þimdi bütün bu insanlar adeta zincirlerini koparmýþçasýna sokaða dökülmüþ durumdalar. Evet, Bosna'daki isyan dalgasý Karadað'a da sýçradý. Siyaset uzmanlarýna göre ise, Karadað için en önemli sorun hükümetin istifasý deðil, ülkede yýllardýr neredeyse kendi hanedanlýðýný kurmuþ olan baþbakan Milo Cukanoviç'in ülke yönetiminin kontrolünü tamamen kaybetmiþ olmasý. Milo Cukanoviç doksanlý yýllarýn baþýndan itibaren batýnýn da sempatisiyle neredeyse yönetimden hiç geri durmamýþ, önemli bütün makamlara kendisine yakýn kiþileri yerleþtirmiþ ve bugün de aktif bir þekilde Karadað'ýn Avrupa Birliði üyeliðini savunan birisi. Ancak halk, AB üyeliðinin kendilerine çok pahalýya patlayacaðýný savunuyor ki, bunda hiç de haksýz deðiller kuþkusuz. 15 Þubat'ta gerçekleþtirecekleri eylemde de bunu dile getirmeyi planlýyorlar. Cunkanoviç'in henüz yirmili yaþlarda Yugoslavya Komünistler Birliði'nde baþlayan aktif faaliyetleri, bugün onu bakýn nerelere getirdi. Eðer Þimon Peres gibi doksanýnda da buralarda olursa, týpký onun gibi ruhani mevzulara kayar mý dersiniz?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Böyle birlik beraberlik görülmedi 50 yýldýr Saðcýmýz, solcumuz, faþistimiz, demokratýmýz El ele, omuz omuza yürüyor küldür küldür Öyle bir yürüyüþ ki ürktü Rum dostlarýmýz Kalay "ÇÖZÜM"ÜN SAÐI SOLU YOK DÝYEBÝLÝR MÝYÝZ? Müzakerelere verilen desteðe þaþýrmak yerine þu sorularý sormak lazým belki de: Derviþ Eroðlu'nun yerinde Mehmet Ali Talat olsaydý, UBP'li gençler Talat'a tezahürat yapar mýydý, "hemen çöz" der miydi, yoksa bunun yerine "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" sloganlarý eþliðinde "Kýbrýs'ý satamazsýn/sattýrmayýz" mý derlerdi? UBP'li ve DP'li gençler, CTP'li gençlerin Eroðlu ile Anastasiadis'e yaptýklarý "tarihi fýrsatý heba etmeyin" çaðrýsýnýn benzerini Talat ile Anastasiadis'e yapar mýydý? Muhtemelen yapmazlardý Bu durumda "çözüm"ün saðý solu yok diyebilir miyiz acaba? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR ÖNGÖRÜ Yalta Konferansý'ndaki paylaþým sonrasýnda Kýbrýs Ýngilizin payýna düþtü! Ýngiltere ile Amerika'nýn, yani akýl ve gücün bir arada kullanýldýðýný düþündüðümüzde, Kýbrýs Ýngiltere'nin payýna düþerken dolaylý olarak Amerika'nýn da güdümüne girdiðini söyleyebiliriz. 1990'lardan sonra Sovyetler Birliði'nin daðýlmasýyla iþler epey karýþsa da Kýbrýs'ta bu güçlerin etkisi hala etkinliðini koruyor. Turuncu devrimlerle daðýlan Sovyetler Birliði'ndeki ülkelere giren Amerika ve diðer emperyalist güçler henüz oralardaki durumlarýný tam olarak netleþtiremediler. Büyük ülkelerin planlarý ve programlarý yirmibeþ, elli yýllýk düzenlenir. Ýngiliz son dönemlerinde yani 1958'lerde Kýbrýs'ýn taksim planýný hazýrladý ve elde ettiði üslerine çekildi Cumhuriyeti iki düþman toplumu yeniden bir araya getirdi. Oxillary polis yazýlan Kýbrýslýtürklerin EOKA'ya karþý kullanýlmasýndan doðan düþmanlýk kýsa sürede asgari seviyeye düþtü.. Kan davasý sürgit edilmedi... Ardýndan 1963 olaylarý baþlatýldý 'lerden sonra iþler gene düzeldi... Ýki toplumun, kavga da etse, birarada yaþamalarý düþmanlýklarý azaltacaðýný gören güçler bu kez 1974'ü yarattýlar. Ýki toplum bu kez birbirinden uzaklaþtýrýldý. Bu dönemde gerçekleþen çatýþmalarda bir ferdini kaybetmeyen aile yok gibi... Otuz yýl birbirinden uzaklaþtýrýlan iki toplum için 2004 yýlýnda taksime yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi... Kapýlar pencereler açýlarak, toplumlarýn hareketleri denetlendi... Komþuluk iliþkilerinin geliþtirilmesine çalýþýldý... ABD ve de AB ülkeleri için vazgeçilmez olan Kýbrýs'ýn etrafýnda bulunan doðalgaz belki bu aþamada az gibi görünse de belli parsellerde bol miktarda olduðu söyleniyor. Kýbrýs'ýn stratejik önemi, bulunduðu konum itibarýyla, Ortadoðu ve Afrika'nýn haritasýnýn yeniden düzenlenmesi sýrasýnda batmayan uçak gemisi olarak kullanýlacaðýndandýr. Annan Planý'nda bir "evet", bir "hayýr" çýkacaðý belliydi. Zaten akabinde Abdullah Gül de, Tayyip Erdoðan da bunu itiraf ettiler! Doðalgazýn gün yüzüne çýkmasý... Ýsrail'in bulduðu doðalgaz yataklarýndan elde edilecek doðalgazýn Kýbrýs'taki platform kullanarak Mýsýr'a ve Avrupa'ya gönderilmesi hesaplarýnýn yapýlmasý yeni bir ayarý gerektirdi. Çözüm ve barýþ denilen þimdiki geliþmelerle ilgili yapýlan müzakereler bu yeni ayarýn öncüsüdür. Kýsacasý güneyden çýkacak bir "hayýr"ýn, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki yapýnýn, tanýnmasa da, ambargo veya izolasyon denilen yasaklamalardan, Rumlarýn itirazlarýna raðmen, kurtarýlacaðý öngörülmektedir. Gidilecek köyün minarelerinin görüntüsü böyle. Taksime bir adým daha atýlacaðýný düþünenler, tüm bunlarýn ýþýðýnda haksýz da sayýlmazlar hani Evde uyuþturucu partisi yapan 8 zanlý dün yeniden Maðusa Kaza Mahekemsi'ne çýkarýldý 3'ü tutuklu, 5'i tutuksuz yargýlanacak Gamze BAYKUR- Maðusa'da Claira Louise Eva'nýn evinde yapýlan aramada toplam 5 gr aðýrlýðýnda uyuþturucu madde ile uyuþturucu madde içeren 16 adet sarma sigara izmariti bulundu. Ev sahibi zanlý Claira Louise Eva ile evde misafir olarak bulunan ve gözaltýna alýnan zanlý Halim Serkan Nebil, Þahin Suyolcu, S.Y (K-16), Cengizhan Birgül, E.A (E-17), Turgay Menan Tayþi ve Hüseyin Toran, almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Eva, Birgül ve Tayþi hükümsüz tutuklu yargýlanmak üzere 45 günü geçmemek þartýyla cezaevine gönderilirken, zanlý Nebil, Suyolcu, S.D, E.A ve Hüseyin Toran tutuksuz yargýlanmak üzere teminatla serbest býrakýldý. Evin her yerinden uyuþturucu çýktý Olayýn tahkikat memuru Özgür Biçenleroðlu, 8 Þubat tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Claira Louise Eva'nýn tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde olduðunun öðrenildiðini söyledi. Zanlý Eva'nýn evinde yapýlan aramada salonda 2 ayrý koltuk üzerinde þeffaf poþetler içerisinde toplam 4,5 gr, çocuk yatak odasýnda ise yarým gram uyuþturucu madde, mutfakta ise uyuþturucu içeren toplam 16 adet sarma sigara izmariti bulunduðunu açýkladý. Biçenleroðlu, zanlý Eva ile birlikte evde misafir olarak bulunan zanlý zanlý Halim Serkan Nebil, Þahin Suyolcu, S.Y (K-16), Cengizhan Birgül, E.A (E-17), Turgay Menan Tayþi ve Hüseyin Toran'ýn da tutuklandýðýný anýmsattý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Biçenleroðlu, benzer suçlardan dolayý gündemde birçok davasý olan ve her serbest kaldýðýnda benzer suçlardan mahkeme huzuruna gelen zanlý Eva, Birgül ve Tayþi'nin 3 ayý geçmemek þartý ile merkezi cezaevine gönderilmesini, zanlý Nebil, Suyolcu, S.D, E.A, ve Toran'ýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminata baðlandýlar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Claira Louise Eva, Cengizhan Birgül ve Turgay Menan Tayþi'yi hükümsüz tutuklu yargýlanmak üzere 45 günü geçmemek þartýyla cezaevine gönderilmesine emir verirken, zanlý Serkan Nebil, Þahin Suyolcu, S.D, E.A ve Hüseyin Toran'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, 2'þer KKTC vatandaþýnýn 50'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlý S.D hariç 5'er bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi. Görevden alma ve atamalar devam ediyor 3'lü kararname ile görevden alma ve atamalar devam ediyor. Baþbakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yataklý Tedavi Kurumlarý Dairesi Müdürü Ahmet Ulutekin görevden alýnarak yerine Dr. Katayon Kobat atandý. Dýþiþleri Bakanlýðý, Bakanlýk Müdürü Seda Giray Erçiner görevden alýnarak Madde baðýmlýlarýna iþ insanlarýndan destek Uyuþturucu madde baðýmlýlýðýyla ilgili açýlmasý planlanan Madde Baðýmlýlarý Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi'ne iþ insaný Mustafa Hacý Ali'nin maddi destek vereceði bildirildi. Ruh Saðlýðýný Koruma ve Ruh Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Psikolog Dr. Ýbrahim yerine Durmuþ Erçakýca atandý. Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý, Ýlaç ve Eczacýlýk Dairesi Müdürü Ayden Kutalp görevden alýnarak yerine Mertdoðan Soyalan atandý. Öte yandan Saðlýk Bakanlýðý, Bakanlýk Müdürü mevkiine Yeþim Kubilay atandý. Atamalar bugünden itibaren geçerli oldu. Alçýner bugün yaptýðý açýklamada, Madde Baðýmlýlarý Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne her türlü desteði vereceðine dair iþ adamý Mustafa Hacý Ali'den söz aldýklarýný duyurdu. Alçýner konuyla ilgili bir toplantý yapýldýðýný belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN Annan Plâný, Türk tarafýnýn kabul edeceði kýlýða sokulmak için tam 5 kez deðiþtirilmiþ ve Türkiye'nin "Evet"i, Rum tarafýnýn "Hayýr"ý garanti edildikten sonra referanduma sunulmuþtu. Türkiye'de generallerin bile evet dediði plâna Rum tarafýnýn hayýr diyeceðini tahmin etmek hiç de zor deðildi. Çünkü akýl ve mantýðýn yolu buydu. Kaldý ki Rumlar evet demiþ olsaydý bile, Türkiye'nin plânda öngörülen taahhütlerini yerine getireceðine dair kuþkular olduðu ve bu nedenle oluþan güvensizliðin bir hendikap oluþturduðu da ortadaydý. Nitekim bu konudaki tahminler yanýlmadý. Ve Türk tarafýnýn "Evet"ine karþýlýk Rumlarýn ezici çoðunluðu, Türkiye'yi tatmin edinceye kadar 5 kez deðiþtirilen Annan plânýna hayýr dedi. Þimdi bu 10 yýllýk defterin sayfalarýný neden karýþtýrdým bir daha? Ýki yýldýr kilitlenen müzakerelerin, iki tarafýn da altýna imza attýklarý ortak bir zeminde yeniden baþlamasýndan duyulan bunca heyecan, Türk tarafýnda tüm kesimler arasýnda 50 yýldan bu yana hiç olmadýðý kadar saðlanan birlik beraberlik ortada dururken... Ortak metnin imzalanmasý halk arasýnda sanki bir çözüm anlaþmasýnýn imzalanmasý gibi algýlanýrken... Kýsacasý Türk tarafýnýn iyimserliði tavana vurmuþken... Annan Plâný efsanesinden dem vurmanýn ne alemi var? Hemen söyleyim... Türk tarafýndan yeni süreçle ilgili olarak oluþan iyimser havanýn yarýsý bile Rum tarafýnda yok. Bu havaya bakarak, Türk tarafýnýn Annan Plânýndakinden daha büyük bir çoðunlukla, müzakereler sonucunda referanduma sunulacak bir anlaþmaya evet diyeceði, Rum tarafýnýn ise hayýr diyeceði, týpký Annan Plâný referandumunda olduðu gibi þimdiden bellidir. Türkiye'nin ve Kýbrýs Türk tarafýnýn neredeyse yüzde yüze varan bir oranda, süreç sonunda ortaya çýkacak olasý bir anlaþmaya þimdiden evet demeye hazýr olmalarý, Rum tarafýnda hayýrý körükleyecek ürkütücü bir tablo ortaya koymaktadýr. Çözümün iki evete ihtiyacý olduðu düþünüldüðünde, bu tablo içinde bunun mümkün olmayabileceðini söylemek, acý da olsa gerçeðin ifadesidir. Anastasiadis, ortak açýklamanýn çözüm demek olmadýðýný söyledi. Eroðlu ise deðerlendirmesinde, ortak açýklama ile Kýbrýs sorununa çözüm bulunamayacaðýný, çözümün müzakere masasýnda bulunacaðýný iþaret etti. Ortak açýklamada spotlar halinde verilen baþlýklarýn açýlýmý müzakere masasýnda yapýldýkça, taraflarýn tutum ve tavýrlarý net olarak ortaya çýkmýþ olacak. Sürecin bir çözüme doðru gidip gitmeyeceði de ancak o zaman saðlýklý þekilde deðerlendirilebilecek. Velhasýl çok dikenli konular müzakere masasýný zorlamaya aday. Amerika'nýn Kýbrýs'a yeni bir ayar yapmaya ne kadar niyetli ve hazýr olduðu da, o dikenli konularda ayak sürümeleri halinde, taraflara yeni müdahalelerde bulunup bulunmayacaðý ile belli olacak. Umutlu olun, iyimser olun, ama kendinizi fazla kaptýrmayýn. En azýndan hayal kýrýklýðý duvarýna toslamamak için... Kapýyý biraz "gýndýrýk" býrakýn!

5 5 13 Þubat 2014 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Dereyi görmeden paçayý sývayanlar, eþeðe binmeden ayak sallayanlar O kadar çok ki, endiþelenmeye baþladým vallahi! MÝÞ-MIÞLAR * AB çözüme katký koymak istiyormuþ. - Ne güzel ne güzel Herkes tuzluðu kaptý, koþtu geldi Ýlla onlar da bu çorbayý tuzlayacaklar, onlar da çorbada tuzlarý bulunsun istiyor. * Cumhurbaþkaný Eroðlu "Halkýma güveniyorum" demiþ. - Mesajý aldýnýz ya Bu güveni boþa çýkarma ey halkým * Bira sütten daha ucuzmuþ. - Husun yahu! Biraz olsun dilinizi dutun be arkadaþlar Erdoðan duyarsa, demediðini býrakmayacak gene bize * BES iþ yavaþlatmaya baþlamýþ. - Ma nasýl iþ be bunnar ama Annaþamadýklarý nedir gene Bütçeyi daha dün geçirdiler, üstelik oybirliði ile deyip hava da bastýlar N'oldu da kokudacaklar Leþkofa'yý gene! * Anlaþma ile rant düzeni sona erecekmiþ. - Asla inanmayýn Asla kanmayýn Rantçýlarýn uydurmasýdýr... Sizi ürkütmek istemiyorlar ama bilin ki asýl rant o gün baþlayacak! * Referandumsuz anlaþma isteyenler de varmýþ. - Asla olmaz Dünyaya barýþ isteyen taraf olduðumuzu göstermek zorundayýz Baþka türlü nasýl övünebiliriz ki! * Kýbrýs'ta müzakerelerin baþlamasý bütün dünyayý sevindirmiþ. - Hadi caným siz de Abartmayýn o kadar Kimsenin umurunda deðil. * Obama baþlangýçtan memnun kalmýþ. - Baþlangýçlar güzeldir Ara sýcaklarý da beðenecektir Ama esas yemeði çok tuzlu bulmasýndan korkarým! Kimse bu süreçten pay çýkarmaya kalkmasýn Yatýn gakýn, hep sövdüðünüz Amerika'ya dua edin! O sopayý göstermeseydi, zor kurulurdu o masa! Anlaþma Rumlardan yana olmalýdýr!.. -Çözüm istiyor musun? - Evet Hem de çok istiyorum -Nasýl bir çözüm bekliyorsun? -Ben öncelikle, Rum halkýný memnun edecek bir çözümden yanayým. Türk zaten önüne ne koyarsan yemeye çoktan BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS hazýr! -Neden böyle düþünüyorsun? - Çünkü, günün sonunda, Rum halkýnýn oh kazandýk demesi çok önemlidir. Onlara bu duygu ve düþünceyi yaþatmayan bir anlaþmayý asla hazmedemezler. -Bir anlaþmadan sonra, Kýbrýs Türkünün hayatý deðiþir mi? - Evet - Ne olur? Olumlu mu, olumsuz mu? - Daha da zorlaþýr. -Neden? -Kendi söküðümüzü kendimiz dikmek zorunda kalacaðýz da ondan. -Dikemez miyiz? - Dikemeyiz!.. Terzimiz yok ki! - Umutsuz gibi görünüyorsun? - Bak Lefkoþa çýkýþýnda bir köprü var. 72 saattir o köprünün üzerinde ölü bir köpek yatýyor Þiþti Kokmaya baþladý. Dün ben burada yazdým, fotoðraflarýný da koydum. Bir gün önce de, Halkýn Sesi ön sayfadan resimli olarak haber yaptý Bu nasýl bir körlüktür Bu nasýl bir saðýrlýktýr, bu nasýl bir vurdumduymazlýktýr Bu nasýl uyuþukluk, tembellik, düþüncesizlik, sorumsuzluk Bu nasýl siktir et çiliktir böyle. Anlaþma olduðunda, kafalarýmýzý deðiþtirmeyecekler ki. Ne yazýk bu kafalar Daha doðrusu bu kafasýzlar Bu beceriksizler yönetecek bizi gene. Kimlik deðiþecek, kader deðiþmeyecek. - E n apacaz? - Yapacak bir þey yok. Yatcaz kalkcaz Ha Fýrsatý kullanýr da, Rum dan biraz kopya çekebilirsek, belki dört buçuktan beþ alýrýz! Aksi halde, en iyi anlaþmayý yapsan da, daha çok pinekleriz bu mandrada!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu O KADAR OK'DEN SONRA (Ýstanbul)- Almanya "ok" dedi Ýngiltere "ok" dedi Amerika, Rusya, Türkiye ve Yunanistan "ok" dedi Allah Allah, dedim Ve arkadaþýmýn benle telefonda yaptýðý konuþmayý düþünmeye baþladým. Derviþ Eroðlu Hem KKTC Cumhurbaþkaný, hem toplum lideri, hem görüþmeci Gerçi Kýbrýs'ta oy kullanmaya hakký olmayanlarýn çoðunlukta olduðu seçimlerde seçildiði için toplum liderliði ve görüþmeciliði tartýþma götürüyor ama þimdilik o konuyu ne irdeleyelim, ne de karýþtýralým Dosdoðru aklýmýzdakileri buraya sýralayalým Bildik bileli Eroðlu, "Kýbrýs'ta çözüm" denilince o ayrý devleti kurar kafasýnda Referandum sürecini düþünün. Annan Planý devredeydi o dönem Hop oturdu hop kalktý, "olmaz da olmaz" diyerek. Reddedilmesine çalýþtý. Kendine göre doðrusuydu yaptýðý. O referandumda hayýr çýkacaktý ve Kýbrýs'ta taksim olacaktý. O da taksimden sonra TC'den bir muhtarlýk kapacaktý! Mutlu olacaktý. Olmadý. Sonra oturduðu koltuðu, MAT'tan devraldý. O koltuða oturunca Hristofyas ile yapýlan görüþmeler durdu. Görüþmelerin durmasý onun isteðiyle oldu sanmasýn kimse. Deðiþen stratejiye göre hareket Diyeceksiniz ki Eroðlu istese ne olur, istemese ne olur; elinde yetki olmadýktan sonra. Ayný düþüncelere hâkim olarak zaten taksim veya birleþme konusunun onu aþtýðýný biliyorum. Ve geçiyorum Anastasiadis'e Referandumda çözümcüydü. Daha doðrusu ona çözümcü rolü verilmiþti. Ta Ýstanbul'a gelmiþti. "Ah vre barealar" demiþti, "siz de bizimle ayni haklara sahipsiniz. Keþke evet çýksaydý." Çok sevmiþtik onu Hristofyas'tan sonra seçilince onunla da umutlanmýþtýk. Ki gördük. Daha ilk günden, "ben görüþmeci olmam yardýmcýmý gönderirim" ayaklarýna yattý. Sonra da tutturdu "Ortak Metin". Ve görüþemeden geçirilen kaç hafta, kaç ay Bir tarafta KKTC diyerek yokuþlarda gezinen Eroðlu, diðer tarafta burun kývýran Anastasiadis Bizler ise pinpon maçý izler gibi bir o yana baktýk, bir bu yana Top hangi kaleye girer bilmiyorum, ama galiba ortalarda zýplayýp durur Zýplayýp duran topa bakarken tam uyuyorduk ki Uzaklardan bir yerlerden bir ses yükseldi "Ýmzalayýn." Sesi yükselten ise ABD Ýki gün sonra imzalar çözüme doðru atýlmýþtý. Herkes, ben dâhil yeniden umutlandýk. Ve o umutla aradýðým arkadaþým bana aynen yukarýda yazdýklarýmý söyledi ve baðladý -O kadar 'ok'den sonra gardaþcýðým, zanneden ki bize bir þey düþecek? ASKERLÝK YASASI YKP: Deðiþiklik olumlu, ama yetersiz Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Askerlik Yasasý'nda yapýlmaya çalýþýlan deðiþikliðin kýsýtlý olsa da olumluluklar barýndýrdýðýný ancak yetersiz olduðunu ileri sürdü. YKP'den yapýlan açýklamaya göre, YKP Yürütme Kurulu Askerlik Yasasý'nda yapýlmaya çalýþýlan deðiþiklikleri deðerlendirdi. Açýklamada, Kuzey Kýbrýs'ta "Kýbrýs'ýn kuzeyinde hâlâ savaþ koþullarý devam ettiði varsayýmý üzerinden verili durum ele alýnarak düzenleme yapýlmaya çalýþýlmaktadýr ki bu gerçeklerle baðdaþmamaktadýr" ifadesine yer verilerek, imzalanacak bir çözüm anlaþmasýnda GKK ve RMMO'nun lav edileceðinin daha önceki taslaklarda yer aldýðýna iþaret edildi. Kýsa bir süre içinde çözüme gidildiði bir dönemden geçildiði ifade edilen YKP açýklamasýnda, Askerlik Yasasý'ndaki düzenleme ve deðiþiklik çalýþmalarýnýn bunu hedef alacak Süt Ürünleri Ýmalatçýlarý Birliði hakkýnda soruþturma Rekabet Kurulu, Rekabet Yasasý'na aykýrý olarak ortak fiyat açýklayarak rekabeti engellediði gerekçesiyle Süt Ürünleri Ýmalatçýlarý Birliði hakkýnda re'sen soruþturma baþlattýðýný açýkladý. Kurul, tüm teþebbüs ve teþebbüs birliklerini yeniden Rekabet Yasasý kurallarýna uyumlu davranmaya davet etti. Rekabet Kurulu'ndan yapýlan açýklamada, son günlerde döviz kurlarýnda yaþanan ani artýþlar ve buna baðlý belirli hammadde nitelikli mal fiyatlarýnda ortaya çýkan fiyat ayarlamalarý sonucu, ülkede üretilen birçok mal ve hizmet fiyatýnýn da arttýðýnýn gözlemlendiði belirtildi. YEÞÝLIRMAK YANGINI 7 sponsor 20 bin fidan dikecek Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi'yle 7 sponsor firma arasýnda Yeþilýrmak yangýnýnda zarar gören orman bölgesinin aðaçlandýrmasý amacýyla protokol imzalandý. "Yeþilýrmak için el ele hatýra ormaný projesi" kapsamýnda, The Cacao 1, T&T Havalimaný Ýþletmeciliði 1, Creditwest 1, Envirotek Cyprus 1, Envirotek Türkiye 1, Güven Sigorta 1 ve GAÜ 6 hektarlýk alana toplam 20 bin fidan dikecek. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nda imzalanan protokol uyarýnca, dikilen fidanlarýn bakýmýný 3 yýl boyunca Orman Dairesi üstlenecek. Nörolojik Bilimler Derneði MS konulu toplantý düzenliyor Kýbrýs Türk Nörolojik Bilimler Derneði, 15 Þubat Cumartesi günü "Multipl Skleroz (MS) Kýþ Okulu- MS'i Anlamak" konulu toplantý düzenliyor. Dernek Genel Sekreteri Dr. Sýla Usar Ýncirli'nin açýklamasýna göre toplantý, saatleri arasýnda Lefkoþa Merit Otel'de yer alacak. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin, Türkiye'den nöroloji profesörleri, KKTC'den nöroloji uzmanlarý ve hastalarýn davetli olduðu toplantý, saat 14.00'te Kýbrýs Türk Nörolojik Bilimler Derneði Baþkaný Dr. Turgay Akalýn'ýn konuþmasýyla baþlayacak. Ardýndan Karadeniz Týp Fakültesi Nöroloji ana bilim dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özmenoðlu ile Saðlýk Bakaný Dr. Ahmet Gülle açýlýþ konuþmasý yapacak. Toplantýda ilk olarak "Multipl Skleroz Nedir?" konusunda Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp þekilde yapýlmasý gerektiði kaydedildi. Açýklamada, "Ada'daki silahlanmaya gereksiz þekilde harcanan para ile Kýbrýs'ta yaþayan herkesin eðitim, saðlýk ve diðer kamusal ihtiyaçlarýnýn daha iyi karþýlanmasýna yönelik yatýrýmlar yapýlsa, bugün yaþadýðýmýz birçok sorunun üstesinden rahatlýkla gelebileceðiz" ifadesi kullanýlarak, çalýþmalarýn askeri harcamalarý azaltýcý, savaþ koþullarýný pekiþtirici deðil, barýþ koþullarýna hazýrlýk özellikleri barýndýrmasý gerektiði belirtildi. Askerlik Yasasý'nda yapýlmaya çalýþýlan yasal düzenlemenin bu yönünün zayýf olduðunun ileri sürüldüðü açýklamada, vicdani ret hakkýyla ilgili düzenlemenin de ciddi hatalar barýndýrdýðý iddi edildi ve "Vicdani retçi asker olmadýðý için Askerlik Yasasý içinde düzenleme yapýlmasý, vicdani ret hakkýnýn özü ile çeliþmektedir" denildi. "Girdi maliyetlerindeki artýþlara baðlý yapýlan fiyat ayarlamalarý ekonomik yapýnýn gereðidir ve her teþebbüsün kendi maliyet ve talep yapýsý doðrultusunda fiyat ayarlamalarýný kendi bünyelerinde yapabilmeleri gerekmektedir. Ancak, belirli sektörlerdeki teþebbüslerin mesleki birlikleri aracýlýðýyla ortak fiyat belirleme yönünde tutum izledikleri gözlemlenmektedir" denilen açýklamada, 36/2009 sayýlý Rekabet Yasasý'nýn teþebbüsler arasý rekabeti engelleyen, bozan veya kýsýtlayan anlaþmalarý, teþebbüs birliði kararlarýný ve uyumlu eylemleri yasakladýðý hatýrlatýldý. Fakültesi Nöroloji ana bilim dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Sabahattin Saip; "Multipl Skleroz Tanýsý ve Tanýda Güçlükler" konusunda ise Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Nöroloji bölümü uzmanlarýndan Dr. Sýla Usar Ýncirli konuþacak. Mersin Týp Fakültesi Nöroloji ana bilim dalý öðretim üyesi Prof Dr Serhan Sevim "Multipl Sklerozda Güncel ve Gelecek Tedavi Seçenekleri" konusunda sunum yapacak. Daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji ana bilim dalý öðretim üyesi Prof Dr Taþkýn Duman "Multipl Sklerozda Semptomatik Tedaviler" konulu konuþma yapacak. Toplantý, MS hastasý Sibel Hançerli'nin "Hasta Gözüyle Multipl Skleroz" konulu konuþmasýnýn ardýndan soru-cevap bölümüyle tamamlanacak. GÜNLÜK ÝSRAÝL 14 YILDA 1401 ÇOCUK ÖLDÜRDÜ Elektronik Ýntifada aktivistlerinden Patrick Strickland ve ABD'li Rachele Richards, Filistinli çocuklara uygulanan sistematik þiddetin bilançosunu gösteren bir veri tabaný hazýrladý. Verilere göre 2000'den bu yana, Ýsrail ordusu 1401 Filistinli çocuðu öldürdü, 8000 çocuk hapsedildi. Ýsrail askerlerinin saldýrýlarý hakkýnda soruþturma açýlmadý. Bu fotoðraftaki çocuk Musab Saranin, 27 Eylül 2013'te, ailesiyle birlikte Fuwwar Mülteci Kampý'nda yürürken vurularak sað gözünü yitirdi. Saranin'in vurulduðu bölgede çatýþma yoktu. Strickland ve Richards'ýn verileri Uluslararasý Çocuklarý Koruma Örgütü ve Ýsrailli Ýnsan Haklarý Örgütü "Yesh Din"in raporlarýna dayanýyor. Bu raporlara göre, Ýsrail askerlerinin Filistinli çocuklarý hedef alan þiddet eylemleri ceza almýyor. Ýsrail'de ders kitaplarýnda Filistinliler "ilkel çiftçiler ve teröristler" olarak tanýmlanýyor. Ayný kitaplarda, Ýsrail'in kurulabilmesi için Filistinliler'in öldürülmesinin ahlaki olduðu anlatýlýyor. ÝNSAN KÖPEÐÝ ISIRIRSA... Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! GÜVENSÝZLÝK Güneyde görüþen AKEL ile BKP'den farklý bir ses çýktý... "Bu süreç yalnýz Anastasiadis ile Eroðlu'na teslim edilemez" dediler. Onlara güvenmemeleri için ciddi sebepleri var anlaþýlan! GAZ ÇÖZDÜ Herkes bunca zaman "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diye haykýrýp durdu. Ama gördüðünüz gibi sorunu gaz ve petrol çözdü... Kimisi gaza gelir, kimisi gaz çýkarýr bu dünyada! TEK EGEMENLÝK En çok hayret uyandýran ne oldu? Bugüne dek 'tek egemenlik' konusunda fýrtýna koparanlarýn da bu sürece destek vermesi... Acaba istediklerini elde ettiler de biz mi farkýnda deðiliz? ÝLK KEZ Siyasi yaþamýnda Derviþ Eroðlu ilk kez tüm halkýn desteðini aldý. Yakýnda "Hepimiz Derviþiz" diye sokaða da dökülebilirler! Týrnak... "Bu ülkenin topraðý hala daha insan kalýntýsý kusuyor. Kimleri ihya etmedi ki bu topraðýn 'bereketi'. Bu bereketi bölüþenler, elbette korkacak, elindeki haksýz kazancý kaybetmek istemeyecek." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Doðalgaz ve petrol, bulunduðu pek çok coðrafyaya savaþ getirdi. Olasý ikinci referandumdan iki evetten baþka bir sonuç çýkmasý, korkarým Kýbrýs için en kötüsü olacak. Söylemeye dilim varmýyor, ama Afrodit'ten çýkarýlacak gaz ve petrolün sahibi ABD'dir ve son 50 yýldýr tüm savaþlarýn neden çýktýðýný anlatan paragraflarýn içinde; doðal gaz, petrol, ABD ve çýkar sözcüklerinin geçmesi tesadüf deðildir." Mehmet DAVULCU (Haberal Kýbrýs) "Baþka bir rezalet KKTC'ye hibe edilen ve 4 milyon Euro deðerindeki yeni radyoterapi cihazýnýn da Saðlýk Bakanlýðý bahçesinde konteyner içinde bekletilmesi... Daha da beklemeye devam edecek gibi görülüyor. Zira her nedendir bilinmez yeni Onkoloji Hastanesi'nin ihalesine bile çýkýlmadý..." Levent ÖZADAM (Realist) "Efendim, Birinci Annan Planý'nda bir oylama yapmýþ ve ciddi bir 'Evet' demiþtik. Þimdiki, eskisinden de beter. Þimdiki, bizi adada býrakmamayý hedefliyor..." Arslan MENGÜÇ (Vatan) Günün Kahramaný ÖZDÝL NAMÝ CTP kesimlerinden Kudret Özersay'a gelen tepki ve saldýrýlarýn nedeni anlaþýldý... Görüþmeci olarak meðer Özdil Nami'nin atanmasý beklentisi vardý. Özersay atanýnca fýrtýna koptu... Ve Özkan Yorgancýoðlu da dün baklayý aðzýndan çýkardý... Özdil Nami'nin bilgi ve birikiminden yararlanýlmasý gerektiðini söyleyen Özkan Yorgancýoðlu, bazý görüþmelerde onun da bulunmasýnýn Türk halkýnýn çýkarlarý için yararlý olacaðýna inandýðýný açýkladý. Yorgancýoðlu bu konuyu Derviþ Eroðlu ile görüþeceðini de söyledi. Özersay'da Özdil Nami tarafýndan tamamlanmasý gereken ne gibi bir eksiklik olduðunu anlayamadýk doðrusu...

7 7 13 Þubat 2014 Perþembe GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI BAÞBAKANA SORULAR Gözel Halim son yolculuðuna uðurlandý Yaþamýný yitiren Toplumcu Kurtuluþ Partisi (TKP) Girne eski milletvekili, Kurucu Meclis üyelerinden, Avukat Gözel Halim, dün son yolculuðuna uðurlandý. Girne'ye defnedilecek Gözel Halim için dün sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde devlet töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da katýldý. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber'in konuþma yaptýðý törende, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Baþkaný Nevvar Nolan, bakanlar, milletvekilleri, Limasol Türk Bankasý yetkili, çalýþanlarýyla Meclis çalýþanlarý ve ailesi de yer aldý. Halim anýsýna bir dakikalýk saygý duruþuyla baþlayan tören, saygý geçiþinin ardýndan tamamlandý. ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER KERMES DÜZENLÝYOR Kýbrýs Türk Ortopedik Özürlüler Derneði, bugün kermes düzenleyecek. Dernek'ten verilen bilgiye göre, saat 09.00'da Lefkoþa Mevlevi Tekke önünde yer alacak kermes, saat 16.00'da sona erecek. 'Kermeste, çeþitli firmalarca Derneðe baðýþlanan 1. el giysi ve ayakkabýlar etiket fiyatýnýn onda biri fiyatýyla satýþa sunulacak. 3 ANÝ ÖLÜM Lefkoþa, Girne ve Yeniboðaziçi'nde önceki gün 3 kiþi ani rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, Lefkoþa'da Barýþ Ruh ve Sinir Hastanesinde yatýlý tedavi görmekte olan Sabri Davut Abdülaziz aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Girne'de ise Aydýn Kutluca, Ecevit Caddesi üzerinde kaldýrýmda yürümekte olduðu bir sýrada ani rahatsýzlýk sonucu öldü. Yeniboðaziçi'nde de, Salamis Bay Conti Otel'de kalmakta olan Yaþar Yüzbaþýoðlu aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. SAHTE KÝMLÝKLE GÜNEY'E GEÇÝÞ Metehan Sýnýr Kapýsý'nda, bir araç içerisinde bulunan P.Ü. (K-57), Ü.Ü. (K-27) ve Þ.S.'nin (K-35), KKTC'den GKRY'ye geçiþ yapamayacaðýný bildikleri halde K.S.'nin (E-31) kimliði yerine bir baþkasýnýn kimliðini görevli memura ibraz edip K.S.'nin sahtekarlýkla kayýt temin etmesini saðladýklarý tespit edildi. Adý geçen þahýslar tutuklandý. SAHTEKARLIKLA KREDÝ TEMÝNÝ Alsancak'ta, D.S.(K-21), evinin anahtarýný kaybettiði ve yeni anahtar yaptýracaðý gerekçesi ile Ayhan Avcý'dan, adý edilene ait 300 TL tutarýndaki çek yapraðýný alarak sahtekârlýkla kredi temin etti. Zanlý aranýyor. ÝSKELE'DE YANGIN Ýskele'de, Hasan Yorgancýoðlu'nun iþletmeciliðini yaptýðý dikimevinde pamuk parçalama makinesinin kývýlcým atmasýndan dolayý makine içerisinde bulunan 50 kilogramlýk pamuklar yanarak zarar gördü. Yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. BKP VE AKEL TEMKÝNLÝ "Anastasiadis'e ve Eroðlu'na býrakýlamaz" Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Güney Kýbrýs'ta faaliyetlerini sürdüren Halkýn Ýlerici Partisi (AKEL)'i ziyaret ederek, Kýbrýs sorununda yaþanan son geliþmeler, yeni müzakere süreciyle Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini deðerlendirdi. Bu amaçla Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan baþkanlýðýndaki BKP ile Andros Kiprianu baþkanlýðýndaki AKEL heyetleri dün bir araya geldi. Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan ziyaret sonrasýnda yaptýðý açýklamada, AKEL ile yararlý bir görüþme gerçekleþtirdiklerini belirterek, erken federal çözüm için birlikte çalýþmaya devam edeceklerini kaydetti. Yeni müzakere sürecinin erken ve kapsamlý bir çözüm ile sonuçlanmasýný istediklerini ifade eden Ýzcan, "Ortak Açýklama ile yeni oluþacak devletin þekli, çözüm zemini, dýþ egemenlik gibi konular üzerinde bir uzlaþma saðlanmýþtýr. Ancak, kurucu devletlerin artýk yetkileri, iç egemenlik, garantiler, toprak, harita, mülkiyet ve göçmenler gibi Kýbrýs sorununun esasýný oluþturan konular halen masadadýr. Dolayýsý ile rehavete kapýlmadan, oldubitti havasý içerisine girmeden çözüm için yoðun bir çaba harcamalýyýz" dedi. "Çözüm sürecini Sayýn Eroðlu ve Sayýn Anastasiadis'e teslim edemeyiz" diyen BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, "Her iki taraftaki çözüm ve barýþ yanlýlarý bir araya gelerek ortak bir yol haritasý ve strateji oluþturup, sürece müdahil olmalýlar. Çözüm sürecinin bir kez daha baþarýsýzlýkla sonuçlanmasýný kaldýramayýz" ifadesini kullandý. Çözümün dýþ güçlerin çýkarlarýný gözeten empoze bir anlayýþýn ürünü olmasýna karþý olduklarýný, tüm Kýbrýslýlarýn ortak çýkarlarýný ve geleceðini gözeten bir çözüm talep ettiklerini belirten Ýzzet Ýzcan þöyle devam etti: "Güven yaratýcý önlemlerin müzakere süreci ile paralel bir þekilde biran önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Maraþ yasal sahiplerine iade edilmeli, Maðusa limaný ve Ercan Havalimaný AB denetiminde açýlmalý, Türkiye, Kýbrýs Cumhuriyeti ile iliþkilerini normalleþtirerek, ek protokolü uygulamalý ve limanlarýný açmalý. Ayný zamanda Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki vetolar kaldýrýlmalýdýr." Ýzcan, Avrupa Parlamentosu seçimlerini de toplumlararasý iþbirliði ve güvenin geliþmesi için ciddi bir fýrsat olarak deðerlendirdiklerini belirterek, "Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi partiler iþbirliði yaparak ortak liste oluþturmalý ve iki Kýbrýslý Türk'ün de seçilebileceði koþullar oluþturulmalýdýr. Bu, Kýbrýslý Türklerin temsiliyet sorununu çözeceði gibi federal kültürün geliþmesine de katký saðlayacaktýr. Avrupa Birliði'ni ve her iki tarafý uluslararasý hukuk çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmaya çaðýrýyoruz" dedi. Gazetemize mektup gönderen bir vatandaþýmýz, kendisinin CTP üyesi olduðunu yazdý ve CTP baþkaný ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na bazý sorular yöneltti... "Ben bir CTP üyesiyim. Ve sizin aracýlýðýnýzla da baþkanýma seslenmek istiyorum. Sayýn Baþkan büyük umutlarla ve eskilerin yaptýðý hatalarý yapmamak üzere partimizin baþýna getirildiniz. Yýllarca savunduðumuz emek en yüce deðerdir sloganýný yeniden dirilteceðinizi sanmýþtýk. Bizler yýllarca UBP altýnda ezildik. Bize hayat veren sloganýmýz da buydu. Þimdi deðiþim denildi bakýyoruz ki deðiþen bir þey yok. Biz sizi deðiþim yapasýnýz diye partinin baþýna getirdik. Hala daha UBP'li müdür ve müsteþarlar olduklarý yerde duruyorlar. Diðer yandan ortaðýnýz baþka bir alemde. Hükümetteki aðýrlýðýmýz yok. Tartýþmalý da olsa hala emekli olan Polis Genel Müdürü'nün yerine asaleten bir müdür atayamadýnýz. Ben inanýyorum ki vatandaþ olarak, o mevkiye asaleten atanmayan bir müdür, polis teþkilatýnda tam randýmanlý olamaz. Vekaleten atanan müdür çeþitli deðiþiklikler yaptý. Parti olarak sizin tercih ettiðiniz ve hazýrda ol atanacaksýn dediðinizi duyduðumuz kiþi ise beklemede. Bana göre polisi de ikiye böldünüz. Bir diðer konuya deðinmek istiyorum. Lefkoþa Belediyesi'nde çalýþanlar ödenmiyorlar. Grev kapýda. Hükümet olarak ne yapmayý düþünüyorsunuz? Bir de reklam panolarý konusu vardýr. Bu hiç gündemden düþmedi, düþmeyecek gibi de. Yine duyumlarýmý aktarmak istiyorum. Belediye Meclisi bir müddet önce bir karar aldý ve Remon Þirketi'ndan panolarda reklam yayýnlatma hakkýný aldý. Yasakladý... Belediye Meclisi'nin kararýdýr bu. Ancak bu þirkette bizim partiden birilerinin çocuklarýnýn ortak olduðu söyleniyor. Reklam þirketi de hala meclis kararýna raðmen bu panolara reklam almaktaymýþ. Ben bunu partide duymadým. Sokakta vatandaþlarýn aðzýndan duydum. Yasalarý çiðnemek deðil midir bu? Bunun önlemini almak zorundasýnýz... Hayvancýlar, üreticiler kan aðlýyorlar. Zamlar hep bizim partinin hükümete geldiði zaman baþlar. Vatandaþ bunu da söylüyor. Yani CTP'yi seçmeyelim ki zam olmasýn diyorlar. Mazbata maðdurlarý mahkeme koridorlarýndan, evlerinden veya alýþveriþ yaparken polisler tarafýndan alýnýp götürülüyor. Bir korku imparatorluðu yaratýldý. Yakýnda yerel seçimler var. Seçim sandýklarýna da giderken onlarý polisler yakalayýp götürecekler mi acaba? Biz CTP'liler olarak sadece bunlarý deðil bir de Ýrsen Bey gibi hakarete uðramanýza sessiz kalmanýza üzüldük. Sen bizim ülkemizin baþbakanýsýn. Türkiye'ye gittiðiniz zaman sizleri vali yardýmcýlarý karþýladý. Ben o an BÝZÝM DUVAR uçaða biner geri dönerdim. Ýrsen Bey'e uygulanan hareketlerin bir deðiþiðidir bu hareketler. Baþkaným sorunlar gittikçe bizi boðuyor, siz hiç etkilenmiyor musunuz?" TAYYÝP'Ý FEY STEN FEYSTEN SÝL, RAHA TLA! RAHATLA! Bizim Mandra Gaspedilen sosyal haklarý yýllardýr sürüncemede býrakýlan ve maaþ alacaklarýný bile hâlâ doðru dürüst alamayan belediye çalýþanlarýnýn iþ yavaþlatmasýna gitmesi, Lefkoþa'yý bir kez daha çöp yýðýnlarýyla yüz yüze getirir. Lefkoþa'yý leþköþe yapan o kâbuslu günlerin geri gelmekte olduðunu düþünen vatandaþlar, belediye baþkaný ile hükümeti sorumsuzlukla suçlarken, sokaktaki adam, "Çalýþanlar yerden göðe haklý. Ýyi bile sabrettiler" diye kendi kendine söylenir.

8 8 13 Þubat 2014 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir Yeni doðmuþ bebeðini terk eden ve 3 yýl sonra çocuðunu koruyucu aileden geri almak isteyen baba Mustafa Kara "Evlatlýk davasýný" kaybetti Terk ettiði çocuðunu geri alamadý Gamze BAYKUR- Maðusa Aile Mahkemesi'nde dün ilginç bir dava karara baðlandý yýlýnda henüz yeni doðmuþ bebeðini ve yüzde 80 þizofren hastasý olan eþi Ayþe Özseyhan'ý terk eden ve çocuk üzerindeki tüm haklarýný koruyucu aile ile Sosyal Hizmetler Dairesi'ne devreden Mustafa Kara, çocuðu evlatlýk edinmek isteyen koruyucu aile ile mahkemede karþý karþýya geldi. Maðusa Aile Mahkemesi 2011 yýlý Ocak ayýndan bu yana süren "Evlat edinme" davasýný dün karara baðlayarak 3,5 yaþýndaki Orkide Kara isimli küçük kýzýn evlatlýk olarak koruyucu aile olan Ahmet Çetin Beyaz ile Fatma Beyaz'a verilmesine karar verdi. Küçük kýzýn öz babasý Mustafa Kara ise mahkeme çýkýþýnda "KKTC'de çocuk kaçýrarak evlatlýk ediniyorlar. Yetkililer de buna göz yumuyor" diye isyan etti. Çocuk üzerindeki haklarýný devrettiler Bursa doðumlu Mustafa Kara ile KKTC doðumlu ve küçük yaþtan beri þizofren hastasý olan Ayþe Özseyhan 7 Mart 2010 tarihinde evlenmiþ ve 23 Temmuz 2010 tarihinde ise Larnaka Devlet Hastanesi'nde Orkide isimli bir kýzlarý dünyaya gelmiþti. Orkide'nin öz babasý Mustafa Kara, bebeðinin doðumundan 8 gün sonra Rum Sosyal Hizmetler Dairesi'ne giderek eþinin rahatsýzlýðýndan dolayý bebeðe bakamadýðýný bildirmiþ ve yardým istemiþti. Akabinde Mustafa Kara, þizofren hastasý eþi ile yeni doðmuþ Orkide bebeði terk ederek Rum Sosyal Hizmetler Dairesi'nden bebeðe bakmasý için baþka bir aile bulmasýný istemiþ ve Türkiye'ye gitmiþti. Rum Sosyal Hizmet Dairesi ise yaptýðý araþtýrmalar sonucunda Pile'de yaþayan Ahmet Çetin Beyaz ile eþi Fatma Beyaz'a ulaþmýþ ve 5 gram uyuþturucudan tutuklu yargýlanacaklar Gamze BAYKUR- Maðusa'da tasarruflarýnda toplam 5 gr aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulunan zanlý Selim Uzun ile Rüþtü Kibar, almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla mahkemeye çýkarýlan zanlý Uzun ile Kibar, davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 45 günü geçmemek þartýyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Soruþturma bitti Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 4 Þubat tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Selim Uzun'un tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde olduðunu öðrendiklerini belirtti. Ayni gün zanlý Uzun'un evine gidildiðini belirten Kavaz, evde misafir olarak bulunan zanlý Rüþtü Kibar'ýn elinde bulundurduðu yaklaþýk 2 gr uyuþturucu maddeyi aðzýna atarak yutmaya çalýþtýðýný açýkladý. Kavaz, zanlý Uzun'un evinde yapýlan aramada ise yaklaþýk 3 gr aðýrlýðýnda uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten küçük Orkide'yi 2010 yýlý Aralýk ayýnda yasal olarak Beyaz ailesinin bakýmýna ve gözetimine vermiþti. Akabinde küçük Orkide'nin öz annesi Ayþe Özseyhan ile öz babasý Mustafa Kara 10 Aralýk 2010 tarihinde boþanmýþ ve mahkeme esnasýnda çocuðu istemedikleri gerekçesiyle ebeveyn haklarýný koruyucu aile ile Sosyal Hizmetler Dairesine devretmiþti. Çocuktan vazgeçmek için koruyucu aileden 6 bin Euro istedi Öz baba Mustafa Kara, küçük Orkide'nin yasal olarak koruyucu ailenin yanýnda bulunduðu dönemlerde koruyucu aileyi arayarak "Orkide'yi istemiyorum. Paraya ihtiyacým var. Orkide'den vaz geçmem için bana 6 bin Euro verin" diyerek koruyucu aileden para talep etmiþ, koruyucu aile ise olayý polise bildirmiþti. Koruyucu aile olan Beyaz ailesi ise 2011 yýlýnda küçük Orkide'yi evlatlýk edinebilmek için Maðusa Aile Mahkemesi'ne "Evlat edinme" davasý açtýlar. Çocuða 3,5 yýldýr koruyucu aile bakýyor Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aile Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, Ahmet Çetin Beyaz ile Fatma Beyaz'ýn, Orkide Kara'nýn koruyucu ailesi olarak Sosyal Hizmetler Dairesi tarafýndan kendilerine teslim edildiðini, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin çocuðun öz annesi olan Ayþe Özseyhan'dan ebeveyn haklarýný teslim aldýðýný ve 2010 yýlý Aralýk ayýndan beri küçüðün tüm masraflarýnýn taraflarýndan karþýlandýðýný iddia ettiklerini belirtti. Mahkemelerin evlat edinme müracaatlarýný karara baðlarken Fasýl 274 çocuklarýn evlat edinme yasasýný esas alarak uyguladýðýný belirten Reynar, Fasýl 274'e göre Kavaz, her 2 zanlýnýn da 3 ayý geçmemek þartý ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Tutuklu yargýlanacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Selim Uzun ile Rüþtü Kibar'ýn davalarý mahkemece sonuçlanýncaya deðin 45 günü geçmemek þartý ile hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi. küçüðün anne ve babasýnýn rýzasý dýþýnda bir küçük için evlat edinme emrinin verilemeyeceðine iþaret etti. Reynar, ancak ayni yasanýn 5-1 A maddesi gereðince küçüðün anne ve babasý tarafýndan terk edilmesi veya ihmal edilmesi veya devamlý kötü muameleye tabii tutulmasý halinde mahkemenin anne ve babanýn evlat edinme için gerekli imzasýný aramayabileceðini belirtti. Öz anne ve babanýn beraber yaþadýðý ev çocuða uygun deðil Öz anne Ayþe Özseyhan ile öz baba Mustafa Kara'nýn 10 Aralýk 2010 tarihinde boþandýðýný ve tüm ebeveyn haklarýný devrettiklerini anýmsatan Yargýç Tacan Reynar, Ayþe Özseyhan ile Mustafa Kara'nýn evlilik dýþý beraber yaþadýklarýnýn ve Mustafa Kara'nýn Ayþe Özseyhan'ý hem fiziksel hem de ekonomik olarak istismar ettiðinin tespit edildiðini belirtti. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafýndan Mustafa Kara ile Ayþe Özseyhan'ýn birlikte yaþadýðý eve ziyarette bulunulduðunu belirten Reynar, Özseyhan'ýn ilaç tesiri altýnda olduðu, yaþanýlan evin çok yetersiz olduðu, hijyen þartlarýndan yoksun olduðu, insan yaþamýna aykýrý þartlar taþýdýðý ve küçük Orkide'nin yaþamýný sürdürecek saðlýklý ortamýn kesinlikle bulunmadýðý tespit edildiðine dikkatleri çekti. Öte yandan Beyaz ailesinin yaþadýðý evin Sosyal Hizmetler Dairesi memurlarý tarafýndan birçok kez ziyaret edildiðini belirten Reynar, küçük kýzýn Beyaz ailesini anne ve babasý olarak kabullendiðini, temiz, bakýmlý ve saðlýklý olduðunu, Beyaz ailesinin ise küçük kýzý kendi çocuklarý gibi benimsediðinin tespit edildiðini açýkladý. Öz baba çocuðunun kaçýrýldýðýný iddia etmiþti Maðusa Aile Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, Orkide Kara'nýn öz babasý olan Mustafa Kara'nýn mahkemeye küçük kýzýn Beyaz ailesi tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia ettiðini anýmsattý. Reynar, Mustafa Kara'nýn iddia ettiði gibi koruyucu ailenin küçük kýzý öz anne ve babasýndan kaçýrmadýðýný, annenin yüzde 80 þizofren hastasý olduðunu, babasýnýn ise bu süreçte küçük kýzý terk ettiðini, küçük kýzýn Rum Sosyal Hizmetler Dairesi'ne býraktýklarýný, öz baba olarak küçük kýzý ihmal ettiðinin tespit edildiðini vurguladý. Reynar, sonuç itibariyle küçük kýzýn koruyucu ailesi olan Beyaz ailesinin bakým ve gözetiminde saðlýklý ve mutlu bir yaþam sürdüðü, Beyaz çiftine anne ve baba dediðini, küçük kýzýn yaþadýðý ortamýn daha menfaatli olduðunu, aksi halde küçük kýzýn tanýmadýðý, bilmediði ve kendisini terk ve ihmal eden öz anne ve babasýna verilmesi durumunda küçüðün büyük bir travma yaþayacaðý kanaatinde olduðunu açýkladý. Beyaz ailesi, küçük Orkide'yi evlatlýk edindi Maðusa Aile Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, küçük Orkide'nin menfaatini göz önünde bulundurarak küçük kýzýn Beyaz ailesi tarafýndan evlatlýk edinmesine izin ve emir verdi. Reynar, Beyaz ailesinin talebi üzerine küçük Orkidenin adýnýn Esma Nur Ahmet soyadýnýn ise Beyaz olarak deðiþtirilmesine ve kayýtlara Esma Nur Ahmet Beyaz olarak yazýlmasýna izin ve emir verdi. YÜREÐÝNÝZ VAR MI? "Asacaðým", "keseceðim" ve "biçeceðim" ile baþlayan süreç "asacaðz", "keseceðiz" ve "biçeceðiz"e dönüþmüþ durumda... Mesela hemen aklýma "göç yasasý" geliyor... Bu yasa UBP döneminde geçirilmiþti... Ve muhalefette bulunan partiler tarafýndan çok eleþtirilmiþti... Hatta en büyük mitinglerin ana sebebi "göç yasasý" olmuþtu... Sendikalar ve siyasi partiler birlik olup "UBP istifa" diye haykýrmýþlardý... Neden? Çünkü UBP haricindeki siyasi partiler "göç yasasýný" iptal edeceklerine dair sendikalara ve topluma söz vermiþlerdi... Verilen kavgalar, yapýlan eleþtiriler ve oluþturulan baskýlar sonucunda UBP kendi iç meselelerinin de katkýsýyla hükümetten gitti... Yerine büyük ortak olarak CTP, küçük ortak olarak ise DP geldi... Hükümetin meclisteki koltuk sayýsý Yani istedikleri her yasayý iptal etmeye yetecek kadar koltuða sahipler... Kýsacasý muhalefete muhtaç deðiller... "Göç yasasý" eþit iþe eþit ücret adaletini ortadan kaldýran bir uygulamadýr... Yani emeðe ve emekçiye vurulmuþ en büyük darbelerden bir tanesidir... Bunlarý sadece ben deðil CTP'li milletvekilleri de bakýnýz muhalefette iken meclis kürsüsünden nasýl dile getirmiþlerdi... "Bir devlette yurttaþlarýn eþitliði, iþe girmede eþitlik, yapýlan eþit iþe eþit ücret ödenmesi en basit þeydir. Siz bunun içinden savcýlýðý, yargýçlarý, güvenliði alýrsanýz, birinci sýnýf vatandaþlar ve ikinci sýnýf vatandaþlar diye insanlarý ayýrmýþ olursunuz." (25 Ekim 2010, cumhuriyet meclisi 9'ncu birleþim - Ömer Soyer Kalyoncu) "Bakýn Anayasa Mahkemesi ne diyor o günkü düþünce için; 'ayný baremin ayný kademesinden maaþ çeken eþit süreli ek çalýþmasý olan iki kamu görevlisinin farklý miktarlarda ek çalýþma ödeneði hak etmeleri daha açýk bir ifade ile birinin diðerinden daha düþük ödenek almasý anlaþýlabilir, kabul edilebilir bir sonuç deðildir. Sonuç deðildir diyor.' Sayýn baþkan, deðerli milletvekilleri... Ýki kamu görevlisininden birinin diðerinden daha düþük bir ek ödeneceði hak ettiði sonucunun doðmasý tartýþýlmayacak kadar vicdansýz, akla aykýrý ve adaletsizdir." ( 25 Ekim 2010, Cumhuriyet Meclisi 9'ncu birleþim - Teberrüken Uluçay) "Kamunun bütünlüðü kalkýyor orta yerden. Bu kabul edilebilecek bir uygulama deðildir arkadaþlar. Çok yanlýþtýr bu ve maalesef Anayasa Mahkemesi olaya bu boyuttan bakmamýþtýr." (25 Ekim 2010, Cumhuriyet Meclisi 9'ncu birleþim - Ferdi Sabit Soyer) "Bu yasanýn ÝLO sözleþmelerine aykýrýlýðý ortada dururken ve biz uluslararasý hukukun bir parçasý olmaya çalýþmak gibi bir görevle karþý karþýyayken böylesi bir yasayý da buraya sevk etmenizin hiçbir anlamý, etiði ve inandýrýcýlýðý yoktur... Hükümette olmanýn sorumluluklarý vardýr, mazeret üretmek hiçbir hükümetin haddine deðildir." (25 Ekim 2010, Cumhuriyet Meclisi 9'ncu birleþim - Özkan Yorgancýoðlu) Ne diyor Özkan Bey? "Mazeret üretmek hiçbir hükümetin haddine deðildir"... Madem ne senin, ne de senden öncekilerin haddine deðil, mazeret üretme o zaman Özkan Bey!.. Parti ve hükümet olarak verdiðiniz sözleri yerine getiriniz yeter... Ýþte sizin ve vekil arkadaþlarýnýzýn söyledikleri ortada... O dönemde hepiniz muhalefet milletvekiliydiniz... Þimdi ise siz Baþbakan, Teberrüken Bey Ýçiþleri Bakaný, Ferdi Bey ve Ömer Bey ise hükümet eden partinin milletvekilleri... Üstelik ortaðýnýz ile sayýnýz bu yasayý ve verdiðiniz sözleri yerine getirmeniz için yeterli... Yani mazeret kaldýrmaz bir sayý!.. Zaten siz "mazeret üretmek hiçbir hükümetin haddine deðildir" diyerek bu konuya noktayý koydunuz... Bende size ve ortaðýnýz Serdar Bey'e sesleniyorum, yüreðiniz varsa ve burada kararlarý biz veriyoruz diyorsanýz "göç yasasýný" derhal iptal ediniz... Eðer edemiyorsanýz da adam gibi çýkýp bu topluma "biz sizlere yalan söyledik" deyiniz... Hatta bu konuyu da "bütünlüklü çözüme" baðlayýnýz gitsin... Ne de olsa þu anda son moda... Not: (Meclis konuþmalarý kaynak: KTÖS - Eþit iþe eþit ücret kitapçýðý)

9 9 13 Þubat 2014 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KOD ADI "BÜYÜÐÜMÜZ" Kod adý "büyüðümüz" olan Baþbakan Bay Tayyip'in "talimatlarý ile halkýn haber alma özgürlüðünü "taciz eden" iki Fatih'ten birinin "eþek" olduðu ortaya çýktý. Saklýsý gizlisi yok herkes duydu. Bir Fatih'in öteki Fatih'le yaptýðý "telefon muhaveresinde" Fatih'lerden biri, açýk seçik "eþeklik bende" dedi. Gücü özgürlüðünde olan HaberTürk gazetesi yönetim kurulu üyesi kendi deyiþiyle eþek Fatih, gücü özgürlüðünde olan HaberTürk gazetesinin genel yayýn yönetmeni eþek olmayan Fatih'e "baþbakanýn saðlýk reformu haberini beðenmediðini" anlatýrken çok kötü konuþtuðunu söyledi. "Eþeklik bende" diyen Fatih "eþekten düþmüþe" benzeyen Fatih'e Baþbakanýn beðenmediði haberin yapýlmasýnda emeði geçenlerin ekmeðiyle nasýl oynadýðýný anlattý: "Editör, haberi yapan üç kiþi ve sayfa sekreteri toptan gitti, bilgin olsun." Eþekten düþmüþe benzeyen Fatih, eþeklik bende diyen Fatih'e "beþ çalýþma arkadaþýnýn nereye gittiðini" bile soramadý. Erbil TUÞALP (sol) DÝPNOT TARÝH 14 OCAK 2012 Gazetemizin dünkü manþetinde yer alan 'Ahmet Kaþif'e 6 bakanlýk' baþlýklý haberin uydurma olduðunu iddia eden Küçük'e Taçoy ve Tokel'den yanýt geldi. Taçoy haberi doðruladý, Tokel 'þahitlik bile yaparým' dedi... Kýbrýs ýn ilk bisikletli Profesörü Mehmet Hasgüler... Gözden kaçmayanlar... "ÇÖZÜMCÜ" PAZARLAMAYA SON Çözüm olur ya da olmaz; Eroðlu ile Anastasiadis bir "anlaþma"ya imza atar, ya da atmaz, hiç fark etmez. Bu yaþadýðýmýz dönem her þeye raðmen bazý argümanlarýn yerle bir olmasýna neden olacak gibi görünüyor. Bugüne kadar Kýbrýs Sorunu üzerinden sürdürülen "iç siyaset" deðiþmek zorunda kalacak. Seçilmelerini sadece kendilerini "çözümcü" olarak pazarlamalarýna borçlu olanlarýn KKTC hükümetinde olmalarý Kýbrýs'ýn kuzeyindeki sefil hayata olumlu katký yapmadýðý ortada ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Konda araþtýrma þirketinin anketine göre, Türkiye'de AKP'ye oy veren her dört kiþiden biri yolsuzluk olduðuna inanýyor. "Kýbrýs Türklüðü'nü ikinci sýnýf insan yapma teþebbüslerini, 1974'ün rövanþýný almaya dönük hamleleri asla kabul etmeyeceðiz." Devlet BAHÇELÝ (MHP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... TAYYÝP BEY "KIBRIS" DEDÝ Tayyip Erdoðan yeniden baþlayan müzakerelerle ilgili þöyle bir cümle kurdu: "Kuzey Kýbrýs'ta, daha doðrusu Kýbrýs'ýn genelinde yeni bir sürece doðru gidiyoruz." Farkýndaysanýz, KKTC demedi, GKRY de demedi. Önce "Kuzey Kýbrýs" dedi, akabinde düzelterek "Kýbrýs'ýn genelinde" ifadesini kullandý. Ne büyük bir geliþme Tayyip Erdoðan dahil olmak üzere Türkiye'nin hükümette veya muhalefette olan yetkililerinin tümü de azar azar öðrenecekler "Kýbrýs" demesini ÇIRPINIYOR KARADENÝZ BAKIP TÜRK'ÜN KIRMIZI ÇÝZGÝLERÝNE "Eroðlu'nun Kýbrýs sorunuyla ilgili duruþunu ve vatandaþlýk konusundaki 'kýrmýzý çizgilerini' takdir ediyoruz." Turan BÜYÜKYILMAZ (Karadeniz Kültür Derneði Baþkaný) Bu rezil 'Alo Fatih' dönemi, tereddütsüz 28 Þubat'tan beter!.. Tayyip Erdoðan geçen gün konuþmasýnýn bir yerinde, "Ýstanbul da tarihte birçok kez yakýlýp yýkýlmýþtýr. Ama tarih onu yýkanlarý deðil, Fatih'i hatýrlar, Mimar Sinan'ý hatýrlar" dedi. ( ) Ne yazýk ki Tayyip Erdoðan ismi, Fatih Sultan Mehmet ile ayný 'dalga boyu'nda anýlmayacak. 'Fatih' ile Erdoðan arasýndaki baðlantý, artýk, 'Alo Fatih'. Hiçbir internet yasasý, Erdoðan'a iliþkin 'acý alay'ý ifade eden 'Alo Fatih' damgasýný Türkiye'nin üzerinden silemez. 'Alo Fatih' dönemi, AKP'nin Türkiye'de medya üzerindeki müthiþ baský döneminin en büyük 'medya utancý'nýn simgesi KARÝKATÜR / oldu. 'Alo Fatih', 'ayakkabý kutularý'ný ve içlerinde bulunan 'milyonlarca dolarý' da bir gazete ve televizyonun alýmý için Baþbakan'ýn himmeti, Ulaþtýrma Bakaný'nýn koordinasyonuyla kimi müteahhitlerin 82 milyar küsur liralýk ihaleler elde edecekleri vaadiyle '100'er milyon' dolarlarýný 'havuz'da toplayarak bir 'havuz medyasý' oluþturulmasýndaki katkýlarýný da özetliyor. 28 Þubat döneminde, 'medya' üzerinden bankalar 'hortum'lanýrdý; þimdi 'Alo Fatih'in 'siyasi komiser' olarak yerleþtirildiði medya 'havuz'larda boðuluyor. "Bizim veremeyeceðimiz hesabýmýz Serhan Gazioðlu yok" diye babalanmayý kimse yutmaz. 'Alo Fatih', 'hesap vermekten kurtulmak' için kurulan tezgâhýn 'þifresi'dir. Ýkide bir 'Alo Fatih' diye baþlayan otoriter sese, "Emredersiniz efendim" diye titrek bir sesle cevap veren 'Fatih'in ( Erdoðan'ýn Habertürk'ün baþýna 'siyasi komiser' olarak atadýðý Fatih Saraç), kendi altlarýyla konuþurken efelenen sesiyle devam eden telefon konuþmalarýný dinleyerek çok þey öðrendik. ( ) Tapelerde, Roboski Katliamý'na televizyonda/ gazetede (Habertürk) yer verilmediðini, bunun 'Büyüðü'nü, yani Tayyip Erdoðan'ý nasýl mutlu ettiðini piþkin biçimde Enerji Bakaný'na anlatýyor 'Fatih', yani 'Alo Fatih'. 'Alo Fatih', Tayyip Erdoðan iktidarýnýn medya üzerindeki çirkin baskýlarýnýn 'ses kayýtlarý'dýr ama ayný zamanda medyanýn ne hale geldiðinin hazin bir 'kayýtý'dýr. Maskaraya çevrilen medya sahipliðinin, 'Alo Fatih' gibi 'siyasi komiserler'in kontrolünde nasýl bir þekle büründüðü de bir 'demokratik ülke' için tasavvur edilemeyecek bir 'utanç fotoðrafý'dýr. Dün öðle saatlerinde Erdoðan, tüm haber kanallarýnda konuþmasýný naklen yayýmlayabilirken Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasý, 'Sabah/ATV'nin nasýl ele geçirildiðine iliþkin tapeleri TBMM çatýsý altýnda okumaya baþladýðýnda kesiliverdi. Konu, 'Rüþvet ve Yolsuzluk' kanýtlarýna gelince, 'canlý yayýn'ýn kesilmesi ve 'penguenleþme' hali, Türk medyasýnýn deðiþik düzeylerde 'Alo Fatih' halinde olduðunun kanýtýydý. 28 Þubat'ta 'sansürlenmiþ', iþini kaybetmiþ birisi olarak söylüyorum: Hiçbir dönem, böylesine rezil bir 'Alo Fatih' dönemi olmamýþtý. "28 Þubat'tan beter bir dönem yaþadýn mý bu ülkede" diye bana sorsalar, tereddütsüz, "Bu dönem" derim, 'Alo Fatih' dönemi... Baþbakan'ýn 'Fatih'ten söz ettiðine kulak asmayýn. O muhafazakâr kitlelere seçim propagandasý. Rüþvet ve yolsuzluk, gerçekten, 'Allah korkusu' olanlarýn iþi olamaz. Bu gibi 'þeyler' pek 'dünyevi'dir. Tayyip Erdoðan için aslolan 'Alo Fatih'tir. (Bu yazý Cengiz Çandar'ýn "Radikal"de yayýmlanan "Alo Fatih' dönemi, 'Hortum'dan 'Havuz'a" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 13 Þubat 2014 Perþembe GÜNEYDEN... SÝYASÝ PARTÝLER TEPKÝLÝ Uluslararasý camianýn aksine Rum iç cephesinde önceki gün resmileþtirilen ortak açýklama selamlanmadý, içeriðiyle ilgili itirazlar ve uyarýlar geldi. Hükümet ortaðý DÝKO Baþkaný Papadopulos müzakerelerin çok kötü bir zeminden baþladýðýný söylerken Rum siyasi partilerin büyük çoðunluðu ortak açýklamada bir dolu tehlike görüyor. Ortak açýklama sadece DÝSÝ'yi tatmin etti, AKEL temkinli destek veriyor. Fileleftheros "Siyasi Partilerin Dünkü Anlaþmaya Tepkileri... Farklý Okumalar ve Deðerlendirmeler" baþlýklý haberinde, DÝSÝ Baþkaný Averof Neofitu'nun Kýbrýs sorununa doðru ve iþleyebilir bir çözümün herkes için zafer olacaðý görüþünü ortaya koyduðunu yazdý. AKEL "Eþit iþe eþit ücret" Arabacýoðlu'na da anlatýldý "Eþit iþe eþit ücret" Arabacýoðlu'na da anlatýldý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'ndan (KTÖS) bir heyet, Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu'nu ziyaret ederek, "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ+Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý"ný görüþtü. Milli Eðitim Bakanlýðý'nda gerçekleþen görüþmede, Güven Varoðlu baþkanlýðýndaki KTÖS heyeti, "göç yasasý" olduðunu iddia ettiði söz konusu yasanýn "eþit iþe eþit ücret" anlayýþýna ters olduðunu belirterek, yasadan kaynaklanan anomalilerin giderilmesi konusunda Arabacýoðlu'ndan destek istedi 2011 yýlýndan sonra mesleðe baþlayan bir grup öðretmenin de yer aldýðý görüþmede, KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu yasayla ilgili yaptýklarý çalýþmalarýn yer aldýðý zarfý Bakan Arabacýoðlu'na takdim etti. DÝKO VAROÐLU KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ziyaretin baþýnda yaptýðý konuþmada, Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ+Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn büyük anomaliler yarattýðýný, yasa kapsamýna giren öðretmen, memur ve kamu görevlilerinin maaþlarýnýn yüzde 40 oranýnda gerilediðini, bunun da eþit iþe eþit ücret anlayýþýna ters bir yaklaþým olduðunu söyledi. Varoðlu, ayný iþi yapan kamu görevlisinden birinin diðerinden yüzde 40 daha az maaþ almasýnýn kamu vicdanýný rahatsýz eden bir durum ve toplumsal barýþý bozan bir anlayýþ olduðunu ifade etti. "Burada bir hukuksuzluk var" diyen Varoðlu, anomalilerin ortadan kaldýrýlmasý için siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine destek amaçlý ziyaretler baþlattýklarýný kaydetti. Varoðlu, 2011 yýlýndan itibaren mesleðe baþlayan öðretmenlerin düþük maaþ almalarýnýn yaný sýra, öðretmene verilen hazýrlýk ödeneðini de almadýklarýný kaydetti. ARABACIOÐLU Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu da, eðitimin dinamik bir süreç olduðunu vurgulayarak, Milli Eðitim Bakanlýðý'ný ilgilendiren bazý yasa ve tüzüklerde ciddi sorunlar olduðunu kaydetti. Var olan sorunlara bir de 2011 yýlýndan itibaren mesleðe baþlayanlarýn eklendiðini söyleyen Arabacýoðlu, bütün sorunlarý taraflarýn katýlýmýyla saðduyuyla konuþmak gerektiðini vurguladý yýlý baþýnda çýkan yasayla bazý insanlarýn cezalandýrýlýr gibi olduðunu ifade eden Arabacýoðlu, "Bundan ben de rahatsýz oldum. Bunlarý yeniden deðerlendirmek gerekir" dedi. Arabacýoðlu, eþit iþe eþit ücret yanýnda, fazla iþle fazla ücret kapýsýnýn da açýlmasý gerektiðini, eðitimdeki sorunlarý masaya yatýrýp konuþmanýn eðitim açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Arabacýoðlu, konuyu gündeme getirdikleri için KTÖS heyetine de teþekkür etti. Erhürman: Adaletsiz durumu 'aþýndýrmak' için çalýþacaðým Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG) Milletvekili, Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi Baþkaný Tufan Erhürman, Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ -Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn yarattýðý eþitsizliðin kabul edilemez olduðunu ifade ederek, yasanýn yarattýðý adaletsiz durumu "aþýndýrmak" için çalýþacaðýný söyledi. Güven Varoðlu Baþkanlýðý'ndaki Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) heyeti bugün "Göç Yasasý" olarak nitelendirdikleri Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ -Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'yla ilgili, Cumhuriyet Meclisi'nde, Tufan Erhürman ile bir araya geldi. VAROÐLU KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu görüþmede yaptýðý konuþmada, Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ -Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn hukuk, adalet ve eþitlik içermeyen bir yasa olduðuna iþaret ederek, konuyla ilgili bir dizi görüþme yapmaya karar verdiklerini söyledi. Dýþarýdan dayatýldýðýný söylediði yasanýn ayný iþi yapanlar arasýnda ayrýmcýlýk yaratarak çalýþma barýþýna darbe vurduðunu belirten Varoðlu, yasanýn deðiþtirilmesini istedi. "Eþit iþe eþit ücret istiyoruz" diyen Varoðlu, Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kýbrýs sorununda çok zor bir süreç baþlamakta olduðunu, müzakereler baþladý diye otomatikman olumlu sonuçlanacaðýnýn düþünülmemesi gerektiði görüþünü ortaya koydu. Kiprianu þunlarý söyledi: "Çabanýn mutlu sona varabilmesi için Kýbrýslý Türk vatandaþlarýmýz, Türkiye ve uluslararasý camia tarafýndan karþýlýk verilmesi gerekir. Biz diyaloðun baþlamasýna destek verdik çünkü bunun Kýbrýs sorununun çözümü için tek yol olduðunu düþünüyoruz ancak bu illa çözüme doðru gideceðimiz anlamýna gelmez, büyük bir çaba ve Kýbrýs sorununun temel ilkelerine baðlýlýk gerekli." DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos müzakerelerin, ya kötü bir çözümle veya KKTC'nin yükseltilmesine argüman saðlayacak kötü bir zeminden baþladýðý görüþünü ortaya koydu, þunlarý söyledi: "BM'nin törenleri, iletiþim maytaplarý ve geçmiþte Annan planýný kabul edelim diye bize baský yapanlar tarafýndan çok reklam edilen 'uluslararasý destek' söz konusu mutabakatýn önemini vurguluyor ve Kýbrýs Helenizm'i aleyhine kurulmakta olan baský sahnesi için zemin hazýrlýyor." Vatandaþlar Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas, Anastasiadis'i, izlediði politikanýn gebe olduðu tehlikeleri olabildiðince erken anlamaya, yanýlgýlarý ve kendisini Annan planý tuzaðýna düþüren kendini haklý çýkarma mantýðýný býrakmaya çaðýrdý. Lillikas, ayný kaygýlara sahip siyasi partilere yeniden, ortak cephede seferberlik çaðrýsýnda bulundu. Simerini haberini "Eleþtiriler ve Tavsiyeler... Nikolas Papadopulos 'Müzakereler Çok Kötü Bir Zeminden Baþlýyor' Dedi... Siyasi Güçlerin Büyük Bölümü Ortak Açýklamada Bir Dolu Tehlike Görüyor, Sadece DÝSÝ Memnun, AKEL'den Temkinli Destek" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazeteye göre DÝSÝ Baþkaný Neofitu "Kýbrýs sorununun çözüme giden yolunun uzun ve meþakkatli olacaðýnýn kuþkusuz olduðuna" iþaret ettiði dünkü açýklamasýnda, Rum siyasi güçlerinin olumlu þekilde Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in yanýnda olmasýnýn kritik öneme sahip olduðuna vurgu yaptý. EDEK yasayla ilgili yaptýðý çalýþmayý Erhürman'a sundu. ERHÜRMAN Erhürman da Anayasa'nýn 8'inci maddesinde geçen eþitlik ilkesine dikkat çekerek, Yasa'daki düzensizliðin yarattýðý eþitsizliðin kabul edilemez olduðunu ifade etti. Yasa'nýn olduðu gibi kaldýrýlacaðý þeklinde bir söz veremeyeceðini, böyle bir durumun bütçede ciddi yansýmalarý olacaðýný dile getiren Erhürman, Yasa'nýn yarattýðý adaletsiz durumu "yey yer aþýndýrarak" eþit iþe eþit ücretin verildiði bir ortam yaratmak için çalýþacaðýný söyledi. Öðretmenlerin ödenek ve tahsisatlarý "aþýndýrýlabilecek" konulara iyi bir örnek olduðunu ifade eden Erhürman, gelinen noktada daha fazla maaþ alana ödenek verilirken az maaþ alana ödenek verilmediði bir durum oluþtuðunu kaydetti. Erhürman bu konuda mücadelenin adým adým verilmesi gerektiðini belirtti. Yasa'nýn özel sektörde çalýþmayý özendirmek için çýkarýldýðýný, ancak bunun kamuda çalýþmayý insanlýk dýþý hale getirmek yerine özel sektör çalýþanlarýna toplu iþ sözleþmesi gibi haklar tanýnarak yapýlmasý gerektiðini söyleyen Erhürman, ödenek ve tahsisatlar gibi konulardan baþlayarak yasayý "aþýndýrmak" için çalýþacaðýný ýsrarla yineledi. EDEK Baþkaný Yannakis Omiru "Milli davamýz bir kere daha dönüm noktasýnda bulunuyor. Kýbrýs sorununun çözüm müzakerelerinin baþlamasý için Baþkan Anastasiadis tarafýndan kabul edilen ortak açýklama metninin içeriðindeki büyük tehlikelerin altýný çizmek istiyorum" dedi, þöyle devam etti: "Bu ortak açýklama Kýbrýs sorununa doðru, demokratik ve yaþayabilir bir çözümün dayanmasý gereken temel ilkeler hiçbir þekilde güvence altýna alýnmýyor. Bu ilkeler; halktan kaynaklanan tek, bir ve bölünmez egemenlik, tek ve bir vatandaþlýk, devletin, halkýn, kurumlarýn ve ekonominin bütünlüðüdür. Ancak bu ortak açýklama ile iki oluþturucu devlet tarafýndan partonegeneze (bakir doðum) göndermede bulunuluyor ve Aleksander Downer'ýn sözde görüþ birlikleri belgesi kabul ediliyor. Hiç kuþkusuz, ortak açýklama Türk tezleri lehine gerilemedir ve tartýþmasýz, son 40 yýldýr Kýbrýs sorununun çözüm müzakereleri çerçevesindeki en kötü çerçevedir. "

11 13 Þubat 2014 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ýspanya Baþbakaný ne yapacaðýný bilemedi Baþbakan Tayyip Erdoðan ile Ýspanya Baþbakaný Mariano Rajoy'e ortak basýn açýklamasýnda, yolsuzluk sorularý sorulunca Ýspanya Baþbakaný ne yapacaðýný bilemedi Ankara'da Erdoðan ile görüþen Ýspanya Baþbakaný Mariano Rajoy, basýn toplantýsý sýrasýnda Baþbakan'a Fas'tan arayarak Habertürk'te Bahçeli'nin sözlerinin yayýnlanmasýna gösterdiði tepki sorulunca elindeki kalemi ve simültane çeviri yapýlan kulaklýðý çýkarýp masanýn üzerine koydu. Konuk Baþbakan'ýn bu tavrý deðiþik yorumlara neden oldu. Erdoðan'a, sýzan telefon dinlemeleriyle ilgili sorulan sorularý, Ýspanya Baþbakaný dikkatle dinledi ve uzun uzun not aldý. Ancak Erdoðan sorularý yanýtlamaya baþlayýnca, Rajoy, not aldýðý kalemi ve simültane çeviri yapýlan kulaklýðý çýkarýp masanýn üzerine koydu. ÞAÞIRDI MI YOKSA "BENÝ ÝLGÝLENDÝRMEZ" MESAJI MI VERDÝ Ýspanya Baþbakaný'nýn, Erdoðan kendisine yöneltilen sorularý yanýtlarken kulaklýðýný çýkartmasý diplomatik kulislerde günün konusu oldu. Kimisi, Ýspanya Baþbakaný'nýn Türkiye gündemi karþýsýnda "þaþýrdýðý" ve "ne yapacaðýný bilemediðinden kulaklýðý çýkardýðýný" savundu. Kimileri ise, Ýspanya Baþbakaný'nýn bu hareketle "bu konu beni ilgilendirmez" mesajý vermek için kulaklýðý çýkardýðýna ve Erdoðan'a diplomatik bir jest yapmak istemiþ olabileceðine vurgu yaptý. ÝSPANYA BAÞBAKANI'NDAN YOLSUZLUK AÇIKLAMASI Rajoy, basýn toplantýsýnda kendi ülkesindeki El Pais: Erdoðan bir gazeteciye hücum etti" Ýspanya Basýný, Erdoðan'ýn gazetecilere yönelik çýkýþýna vurgu yaparak, "Baþbakan Rajoy ortak basýn toplantýsýnda iþlerin o kadar ileriye gideceðini düþünmemiþti" deðerlendirmesini yaptý. Ýspanyol basýný, ortak basýn toplantýsýnýn "yolsuzluk suçlamalarý arasýnda gergin geçtiði" yorumlarýnda bulundu. El Pais, haberinde "Erdoðan bir gazeteciye hücum etti" iddiasýnda bulundu. Gazete þöyle yazdý: "Rajoy ve ekibi, Türkiye'nin siyasi olarak kolay bir yer olmadýðýný biliyorlardý, özellikle Erdoðan'ýn yolsuzluk skandallarý ve internet ile ilgili yasa nedeniyle yolsuzluk iddialarý ve Kral'ýn kýzý Prenses Cristina'nýn hakim önüne çýkmasý konusunda þöyle dedi: "Prenses, herhangi bir vatandaþýn olduðu gibi suçsuzluðunu kanun önünde ispatlamak zorundadýr. Bu konuda hiçkimsenin kanun önünde birbirinden farký yoktur. Bu hukuk devletidir ve buna saygý göstermek zorundayýz." "BU ÝDDÝALARIN HEPSÝNÝN ALTINDA PATRONLARINIZ VAR" Erdoðan "Zaman" muhabirinin Habertürk'ten Bahçeli'nin altyazýsýnýn kaldýrýlmasý ve ATV- Sabah satýþý için havuz oluþturulmasý ile ilgili sorularýna verdiði yanýtlar þöyle: "Bu iddialarýn altýnda patronlarýnýz var. Dýþa baðlý olduðunuz bu yer, size nasýl komuta ediyorsa, ona göre hareket ediyorsunuz. Patronlarýnýz maalesef, 'iftira at iz býrakýr' anlayýþýyla hareket ediyor. Baþbakaný lekeleyemezsiniz. Buna ne gücünüz yeter ne evraklarýnýz yeter." "FAS'TAN SADECE HATIRLATMA YAPTIM" "Evet Fas'tan aradým, hatýrlatma yaptým. Hatýrlatma yaptýðým þahýslar da, alt yazý ile ilgili gerekeni yaptý. Biz þu anda Fasta'yýz demiþizdir. Bunu demek yanlýþsa bilemiyorum. Bunlarý öðretmek durumundayýz. Yapýlan hakaretler sýradan hakaretler deðildi. Havuz diye bir ifade kullanýyorsunuz, bunu siz uyduruyorsunuz. Ne havuzu? Bu adýmý atan firma, sýradan bir firma deðil. Hisselerini amcasýna satýyor. Havuz mu bu? Bunlarý patronlarýna söyleyecek irade sende yok." her taraftan eleþtiri aldýðý þu sýralarda... Ancak Ýspanyol heyeti, ortak basýn toplantýsýnda iþlerin o kadar ileriye gideceðini düþünmemiþti." Gazete, Erdoðan'ýn, "Rajoy'un þaþkýn bakýþlarý" arasýnda "yolsuzluk skandalý"na iliþkin sorulara verdiði tepkiyi yansýttý ve Erdoðan'ýn soru soran gazeteciye "tehdit edici" bir biçimde baktýðýný yazdý. Gazete, "Ýspanyol heyetinin rahatsýzlýðý açýktý" yorumunu da yaptýðý haberinde basýn toplantýsý sona ererken Ýspanyol heyetinin Ýspanyol gazetecilerine "Ýspanya'da ne kadar yakýnma olursa olsun, baþka yerlerde durum daha kötü" diye anýmsattýðýný da yazdý. AÝK Pile ve Beyarmudu'na bedava elektriði kesmek istiyor PÝLE'DEKÝ KIBRISLI TÜRKLERÝN AÝK MÜÞTERÝSÝ OLMASINI, BEYARMUDU'NUN ÝSE AÝK MÜÞTERÝSÝ OLMASINI YA DA KKTC'DEN ELEKTRÝK ALMASINI ÖNERÝYOR Rum Elektrik Kurumu'nun (AÝK), "Pila" (Pile) ve "Pergama" (Beyarmudu) köylerine bedava elektrik enerjisi verilmesine son vermek istediði ve bu yönde çözüm arayýþýna girdiði, uygulama için yetkili birimlerden yardým talebinde bulunduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi "AÝK Pila ve Pergama'ya Bedava Elektriði Kesmek Ýçin Yardým Ýstiyor... Yýlda 1 Milyon Euro'ya Mal Oluyor" baþlýklarýyla ön sayfadan verdiði haberinde, AÝK Genel Müdür Stelios Stilianu'nun, Rum Dýþiþleri ve Enerji Bakanlýklarýna gönderdiði gizli mektuplarda, Pile ve Beyarmudu köylerine verilen bedava elektrik enerjisinin kesilmesine çözüm bulunmasý için konuya müdahil olmalarýný istediðini aktardý. Maliyetin yýllýk 1 milyon Euro'yu aþtýðýný iddia eden gazete, AÝK'in Pile için bugün elektrik parasý ödemeyen Kýbrýslý Türklerin de müþterisi olmasýný, Beyarmudu için ise buranýn da müþterisi olmasýný ya da elektrik enerjisini kesmeyi ve KKTC'deki "Makrasika"dan (Ýncirli) elektrik almasýný önerdiðini kaydetti. Haberi "AÝK Pila ve Pergama'ya Elektriði Kesmek Ýstiyor... Genel Müdür S. Stilianu Ticaret ve Dýþiþleri Bakanlýklarýnýn Müdahalesini Ýstedi" baþlýklarýyla iç sayfadan ayrýntýlarýný aktardýðý haberinde, Stilianu'nun, Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlýðý Genel Müdürü Stelios Himonas'a, KKTC'ye yönelik bedava elektrik enerjisinin kesilmesi için çözüm aranmasýný istediði mektup gönderdiðini kaydetti. Gazete 1964 yýlýndan günümüze kadar AÝK için bu maliyetin faiziyle birlikte 1 milyar 5 milyon Euro'yu aþtýðýný da savundu. Habere göre Stilianu, 28 Ocak 2014 tarihli mektubunda KKTC'ye yönelik tahsil edilmemiþ tüketimin, sadece Pile ve Beyarmudu bölgelerinde devam ettiðini ve bunun maliyetinin yýllýk 1 milyon Euro olduðunu öne sürdü. Stilianu, sözlerine "Louricina" (Akýncýlar) bölgesinde tüketimin, 2012 yýlýndan itibaren önemsenmeyecek derece olduðunu da sözlerine ekledi. Gerek Pile gerekse Beyarmudu bölgeleri için 2012 ve 2013 yýllarýnda bedava elektrik enerjisinin kesilmesi konusunda çözüm bulunmasý için Dýþiþleri Bakanlýðýna birçok mektup gönderildiðini, bu konuda yetkililerin katýlýmýyla toplantýlar gerçekleþtirildiðini, Dýþiþleri Bakanlýðýna bu konudaki tutum ve önerilerini aktardýðýný anlatan Stilianu, "Türk hakimiyetindeki" bölgelerde tahsil edilmeyen tüketim konusunun çözülmesi için sürekli giriþim ve faaliyetlerde bulunduðunu belirtti. Ancak konunun siyasi olduðuna ve ilgili kararlarý Rum Hükümeti'nin almasý gerektiðini söyleyen Stilianu, AÝK'in baðlý olduðu Enerji Bakanlýðý Müdürlüðü'nün, meselenin çözülmesi için konuya müdahil olmasý gerektiðine iþaret etti. Gazete AÝK'in Dýþiþleri Bakanlýðýna gönderdiði mektupta, Beyarmudu için iki öneride bulunduðunu aktardý. Bunlardan birincisinin köye elektik enerjisi verilmesinin kesilmesi ve Kýbrýslý Türklerin yapacaðý hatla Ýncirli'den elektrik verilmesi olduðunu kaydeden gazete ikincisinin ise "Kokkina"da (Erenköy) uygulandýðý gibi köyün AÝK'in müþteri olmasý için düzenleme yapýlmasý, elektrik faturalarýnýn ödenmemesi durumunda tüm müþterine uygulanan yöntemin, yani fatura ödenene kadar elektriðin kesilmesinin hayata geçirilmesi olduðunu belirtti. Karma köy Pile'de ise Kýbrýslý Rumlarýn düzenli olarak elektrik faturalarýný ödediðine, ancak Kýbrýslý Türklerin ödemediðine dikkat çeken gazete, AÝK'in Dýþiþleri Bakanlýðýna gönderdiði mektupta Pile'deki Kýbrýslý Türklerin de müþterisi olmasýný önerdiðini aktardý. Anastasiadis iki uzmandan görüþ aldý CRAWFORD VE LOWE ANASTASÝADÝS'ÝN ORTAK AÇIKLAMA METNÝYLE ÝLGÝLÝ SORULARINI CEVAPLADI Nikos Anastasiadis'in iki yabancý uzmandan iki görüþ aldýðý, uzman görüþlerinin, Rum tarafýnýn ortak açýklama metnini kabul etme kararý vermesinden bir gün sonra, 7 Þubat'ta Anastasiadis'e ulaþtýðý bildirildi. Fileleftheros "Baþkanlýk Ýçin Ýki Uzman Görüþü" baþlýklý haberinde her iki uzman görüþünün de ortak açýklamaya yorumlarý açýsýndan neredeyse ayný yaklaþým içerisinde olduðunu ve Anastasiadis Hükümeti'nin 6 Þubat'ta ilan açýkladýðý argümanýný teþkil ettiðini savundu. Gazeteye göre uzman görüþlerinden birinin altýnda tanýnmýþ uluslararasý hukuk profesörü James Crawford, ötekinin altýnda ise Vaughan Lowe'ýn imzasý bulunuyor. Her ikisi de birer buçuk sayfa olan uzman görüþü belgelerinde, Rum Yönetimi tarafýndan ortak açýklama metniyle alakalý sorulan sorulara cevaplar verildiðine iþaret eden gazete devamla þunlarý yazdý: "James Crawford kendisinden, ortak açýklama metninin Kýbrýs Cumhuriyeti devletinin BM ve AB üyesi olarak devamýna muhtemel olumsuz etkileri konusunda görüþ istendiðini belirtiyor. Cevabý olumsuzdur. Kýbrýs'ýn 1975'ten (?) beri fiili bölünmüþlüðü Ada'nýn kuzey parçasýnda ayrý devlet kurulmasýný gündeme getirmedi. Dolayýsýyla, fiili durumun Kuzey'de müktesebatýn uygulanmasýna olanak tanýmamasýna karþýn Kýbrýs'ýn tamamýndaki egemenliðinin AB'nin parçasý olduðunu savunuyor. Vaughan Love ise açýklama içeriðinin iki toplum arasýndaki beklenen müzakerelerin yeni bir devlet kurulmasýný gündeme getirebilecek ifade veya ima barýndýrýp barýndýrmadýðý sorusuna cevap veriyor. uzman görüþüne göre müzakerelerde, Kýbrýs için yeni bir Anayasa tahtýnda bir çözüm aranacak. Anayasa uluslararasýnda tanýnmýþ Kýbrýs devletinin iç anayasal ve siyasal yapýsýný deðiþtirecek." SU SORUNUNA ÇÖZÜM ARANIYOR Güney Kýbrýs'ýn karþý karþýya olduðu su sorununa çözümler arandýðý ve bu çerçevede güney boru hattýndan diðer boru hatlarýna 29 milyon metre küp su aktarýlmasý önerisinin yapýldýðý haber verildi. Simerini gazetesi "Nakille Su Sorununa Çözüm... Kesinti Yapýlmamasý Ýçin Yollar Ýnceleniyor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Rum Su Yönetimi Danýþma Komitesi'nin dün, barajlarýn doluluk oranýn görüþmek ve konuyla ilgili prensipte kararlar alýnmasý için toplantý yaptýðýný yazdý. Toplantýda Rum Su Ýþleri Dairesi'nin, Rum Tarým Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný'na, dün, sulama ve içme suyu kesintilerinin yapýlmamasý için bir öneri sunduðunu kaydeden gazete, buna göre, güney boru hattýndan (Baf-Kokkinahoria) diðer boru hatlarýna 29 milyon metreküp su aktarýlmasýnýn önerildiðini aktardý. Habere göre, önerinin Bakan'a iletileceðini ve nihai kararý bakanýn alacaðýný söyleyen Rum Tarým Bakanlýðý Genel Müdürü Olimbia Stilianu, konunun, kýþ döneminin bittiði Nisan ayýnda yeniden deðerlendirileceðini belirtti. Nisan ayýna kadar koþullarýn bugünden daha iyi olmasý umudunu dile getiren Stilianu, tüm çabalarýnýn su kesintilerinin olmamasý hedefine yönelik olduðunu söyledi. Komþu ülke Lübnan'dan su getirilmesi konusunda da deðinen Stilianu, bu konuda öncelikle bir noktayý netleþtirmek istediðini söyleyerek, Lübnan'dan su getirme önerisinin, Güney Kýbrýs'ta meslektaþýyla yaptýðý görüþmede ülkenin (Lübnan) Tarým Bakaný tarafýndan yapýldýðýný vurguladý. Mevcut aþamada iki ülkenin heyetlerinin konuyu görüþmekte olduðunu ve herhangi bir karar alýnmadýðýný ifade eden Stilianu, þu anda su kesintileri ve baþka ülkeden su getirilmesine yönelik olasýlýklardan kaçýnýlmasý için barajlardaki suyun en iyi þekilde idare edilmesi yollarýný bulma amacýyla çalýþmalar yaptýklarýný belirtti.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Kenetlenmezse eller Yazýgdýr gurbet eller Giderim ama senle Výz gelir bana eller KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Akýldýþý Ama Öngörülebilir Dan Ariely OPTÝMÝST YAYIM DAÐITIM 13 Þubat 2014 Perþembe TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Sevgi, alevleriyle dünyadaki kötülükleri yakan bir ateþtir." Anonim gecenin göðsümüzde unuttuðu bir avuç ay ýþýðý senin göðsünde býraktýðým en derin uykumdu orada kaldým orada kaldý Murathan Mungan "Kadýrga" adlý þiirinden "GENÇ SANATÇILAR RESÝM YARIÞMASI 2014"E BAÞVURULAR BAÞLADI BELLAPAÝS'DA ODA MÜZÝÐÝ KONSERÝ Alman Oda Orkestrasý Capriccio Fridericiana ile Kýbrýslý Soprano Laden Ýnce 3 Mart Pazartesi gecesi Bellapais'da konser verecek. Saat 20.00'de baþlayacak konser, 30 TL'lik biletlerle izlenebilecek. Biletler Bellapais Manastýrý, Lefkoþa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bestseller Bookshops, Kybele Restaurant, Kaleidoskop Turizm ve konser gecesi kapýdan temin edilebilecek. Kýbrýs Piyano Kültür ve Sanat Derneði ile tur operatörü Kaleidoskop Turizm'in organize ettiði konser için daha fazla bilgi ( ) numaralý telefondan alýnabilecek. n BAÞBAKAN YARDIMCISI DENKTAÞ, GENÇ SANATÇILARA YARIÞMAYA KATILIM ÇAÐRISI YAPTI Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Bakanlýðýna baðlý Kültür Dairesi'nin düzenlediði "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2014"e baþvuru kabul edilmeye baþlandýðýný bildirerek, tüm genç sanatçýlara yarýþmaya katýlmalarý çaðrýsýnda bulundu. Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre Denktaþ, "Kültürüne sahip çýkmayan bir millet yok olmaya mahkûmdur" dedi. Denktaþ, þartnamesinin Kültür Dairesi'nden alýnabilecek yarýþmaya, 1 Ocak 1979 ve sonrasýnda doðan ressam ve resim sanatýna ilgi duyan KKTC vatandaþlarýnýn katýlabileceðini kaydetti. Gençleri, Kültür Dairesi'ne giderek eposta adreslerini kaydettirmeye çaðýran Denktaþ, böylece tüm kültürel sanatsal etkinliklerden haberdar olabileceklerini belirtti. SELVÝ SERTDEMÝR'ÝN RESÝM SERGÝSÝ SOS YARARINA Selvi Sertdemir'in "Babamýn Atlarý" isimli resim sergisi, SOS Çocukköyü Derneði yararýna 18 Þubat'ta açýlacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da açýlacak sergi, 21 Þubat'a kadar saatleri arasýnda gezilebilecek. Sertdemir, sergiden elde edeceði gelirin bir kýsmýný "annelik" yapmakta olduðu SOS Çocukköyü Derneði'ne baðýþlayacak. Sertdemir, geçen yýl Uluslararasý Mezopotamya Resim Yarýþmasý'nda "Afgan Kýzý" adlý yaðlý boya eseriyle jüri oylamasýnda üçüncülük ödülü almýþtý.sertdemir'in "Baþe" adlý karakalem çalýþmasý da ayný yarýþmada halk oylamasýnda birinci geldi. Kýbrýs Sanat 4 konserle sahne aldý Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu, dört konserle sahne aldý Kýbrýs Sanat'ýn açýklamasýna gore, cumartesi ve pazar günü gerçekleþtirilen konserlerde, Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu'nun müzik bölümünden 117 öðrenci performans sergiledi. Keman, piyano, bateri, gitar, þan, trompet, trombon ve korno bölümü öðrencileri müzik ziyafeti sundu. HASAN ÇAKMAK KÝTABINI YORGANCIOÐLU'NA TAKDÝM ETTÝ Hasan Çakmak, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na "Benim Gözümden" adlý sesli kitabýný takdim etti. Hasan Çakmak, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na görme engelliler için hazýrladýklarý "Benim Gözümden" adlý sesli kitabýný takdim ederek, kitabý hakkýnda bilgi verdi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da, çalýþmalarýndan ötürü Çakmak'ý kutlayarak, bütün engellilerin önündeki "engelleri" kaldýrmanýn hükümetlerin olduðu kadar, insanýný seven bireylerin de görevi olduðunu söyledi. Engellilerin önünde "engel" olan yaslarý deðiþtirmek için çalýþmalar yaptýklarýný anlatan Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, bu konuyla ilgili birkaç yasa tasarýsýnýn mecliste olduðunu kaydetti. Baþbakan Yorgancýoðlu, "bu yasalarý bir an önce Meclis'ten geçirmeyi umut ediyoruz" dedi. MAGEM'DE OTOPORTRE ÇALIÞTAYI YAPILDI Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Sanat Atölyesi'nde 20 kiþilik grup tarafýndan otoportre çalýþtayý yapýldý. MAGEM'den yapýlan açýklamaya gore, 6 gün süren çalýþmalarda 35 otoportre çalýþmasý ortaya çýkarýldý. Eserler, MAGEM'in Sakarya bölgesindeki binasýnda sergilenmeye baþladý. Sergi, saatleri arasýnda izlenebiliyor. SON BAÞVURU TARÝHÝ 9 MAYIS Yarýþmaya katýlým için son baþvuru tarihinin 9 Mayýs olduðu bildirilirken, yarýþmaya katýlým için, kýsa kenarý 35 santimetreden az, uzun kenarý 200 santimetreden fazla olamayacak eserlerin son baþvuru günü mesai bitimine kadar "alýndý belgesi" karþýlýðýnda Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'ye teslim edilmesi gerekiyor. Bu yýl 6'ýncýsý gerçekleþtirilecek yarýþmada dereceye giren eserler 3-13 Haziran tarihleri arasýnda AKM'de sergilenecek. Yarýþma, anlayýþ ve eðitim ayrýmý gözetmeksizin; genç kuþak ressamlarýn özendirilmesi, yeni deðerlerin saptanmasý, bu alanda eser üreten genç sanatçýlarýn çalýþmalarýnýn bir arada sergilenmesi ve baþarýlý ressamlarýn ödüllendirilerek teþvik edilmesi amacýyla düzenleniyor. "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2014"e, en az üç, en çok beþ eser ile katýlým saðlanacak, son iki yýl içerisinde üretilmiþ, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ ve sergilenmemiþ eserler kabul ediliyor. Yarýþmaya eser verecek sanatçýlar, kendi anlatým biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak. Kültür Dairesi'nin önümüzdeki günlerde belirleyerek duyuracaðý Yarýþma Seçici Kurulu'nun saptayacaðý yöntemle deðerlendirilecek eserlerin, baþarý ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçýnýn yarýþmada en az iki eserinin sergileme almýþ olmasý þartý aranýyor. BAÞARI ÖDÜLÜ VE PLAKET Ödüllerin tümünü veya bir kýsmýný daðýtýp daðýtmamakta serbest olan Seçici Kurul, yarýþmada sergilenmeye deðer bulacaðý eserler içerisinden üç esere, derecelendirme yapýlmaksýzýn Baþarý Ödülü verilecek. Baþarý ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2 bin 500 TL'lik para ödülü ile plaket verilecek.

13 13 Þubat 2014 Perþembe RUM BASINI: Eroðlu-Anastasiadis "anlaþmazlýkla baþladý" OBAMA, MARAÞ KONUSUNU MASAYA KOYDU... "PETROL VE DOÐAL GAZ YATAKLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝNDE KAPSAMLI BÝR ÇÖZÜM ÇERÇEVESÝNDE ÝKÝ TOPLUM ARASINDA ADÝL PAYLAÞIM GEREKLÝ" EROÐLU-ANASTASÝADÝS GÖRÜÞMESÝNE "ÝSRAÝL ÞEMSÝYESÝ" Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiadis'in, mutabýk kalýnan ortak açýklama metnini resmileþtirdikleri önceki günkü görüþme, görüþmenin perde arkasý, Rum siyasi partilerinin ilk tepkileriyle ilgili haberler Rum gazetelerinde geniþ yer buldu. Fileleftheros haberini "Anlaþmazlýkla Baþladýlar... Eroðlu Ortak Açýklamayla Ýlgili Kendi Sürümünü Ortaya Koyarak Tepki Çekti... 8'inci Paragraf Boþ Kaldý" baþlýðýyla manþete çekti. Gazete Eroðlu'nun ilk görüþmede, ortak açýklamaya kendi 'tercümesini' getirerek her þeyin müzakere edilebilirdir olduðu tezini ortaya koyduðunu ancak Rum tarafýnýn, bu ifadenin 'taahhüdün gözden geçirilmesi olacaðý' iddiasýyla tepki gösterdiðini, bunun üzerine Eroðlu'nun metne baðlýlýk belirttiðini yazdý. Ortak açýklama metninin 8'inci paragrafýnýn tamamlanmasý sýrasýnda da anlaþmazlýk çýktýðýný belirten gazete, Cumhurbaþkaný'nýn Özel Temsilcisi Özersay, Rum müzakereci Mavroyannis ve Atina ile Ankara'ya yapacaklarý seyahatlerle ilgili bu paragrafýn metinde yer almadýðýný kaydetti. Gazete BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ýn Özersay, Mavroyannis ve Atina ile Ankara'ya yapacaklarý ziyaretlere basýna özel (metin dýþý) açýklama yaptýðýný hatýrlatarak Özersay ve Mavroyannis'in Cuma günü usulü görüþmek üzere bir araya gelmelerinin beklendiðini belirtti. ÖZERSAY VE MAVROYANNÝS'ÝN ATÝNA VE ANKARA'YA GÝDÝÞ TARÝHLERÝNDE ANLAÞMAZLIK Ýki taraf arasýnda, Özersay ile Mavroyannis'in anavatanlara gidiþ zamanlarý konusunda da anlaþmazlýk yaþandýðýný yazan gazete, Türk tarafýnýn Atina ve Ankara seyahatlerinin, Özersay'ýn baþka baþkentlere ziyaretlerini organize etmek maksadýyla gelecek hafta içerisinde gerçekleþmesini istediði yorumunu yaptý. Rum tarafýnýn, baþlýklarýn paralel görüþülmesini savunduðunu ancak Kýbrýs Türk tarafýnýn buna karþý çýktýðýný, örneðin toprak meselesinin en son görüþüleceðine vurgu yaptýðýný kaydeden gazete þu ifadeleri kullandý: "Kýbrýs Rum tarafý baþlýklarýn paralel müzakere edilmesini savunuyor. Bu tezi önceki gün Brüksel'de Yunanistan Dýþiþleri Bakaný Evangelos Venizelos ve Türk Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da tekrarladý. Derviþ Eroðlu bu usule itiraz ederek farklý bir yaklaþým istiyor. Dün ilk baþta, aleni olarak da, geçmiþte yaptýðý önerilerin müzakere masasýnda bulunduðunu söyledi., ortak açýklamanýn net görüntüsünün ötesinde, prosedüre iki devletle ilgili malum tezlerini yüklediði anlamýna geliyor. Toprak baþlýðýnýn en son görüþüleceðini söyledi ve 'bütün konular görüþüldükten sonra toprak da görüþülmeli. Bütün baþlýklar görüþüldükten sonra harita ve toprak da gündeme gelebilir' ifadelerini kullandý." ANASTASÝADÝS Gazeteye göre Rum Yönetimi Baþkaný görüþmenin ardýndan Rum Baþkanlýk Köþkü'nde yaptýðý açýklamada, ortak açýklamanýn temel çözüm ilkelerinin çerçevesini çizdiði ancak bunun nihai çözüm deðil, arzu edilen hedefe varmak için meþakkatli çabanýn baþlangýcý olduðunu söyledi. Rum siyaset dünyasýný birlik olmaya çaðýrdý. Anastasiadis "Her iki toplumun liderinin de arzusu -en azýndan bugün de ortaya konulduðu üzerekarþýlýklý saygý ve karþýlýklý anlayýþ içerisinde bugünkü kabul edilemez duruma son verecek ve bütün vatandaþlarýn insan haklarýna saygýyla birlikte var olma þartlarýný yaratacak çaðdaþ bir Avrupa devletinde yaþamamýzý gündeme getirecek bir çözüme varmamýzdýr" ifadesini kullandý. Politis manþet haberine "Amerikalýlar Kýbrýs Sorununda Katalizör Rol Ýstiyor... Amerikan Baþkaný Barack Obama'dan Dinamik Müdahale... Maraþ Konusu da Masada... Ve Ankara'ya Gerilimden Kaçýnma Uyarýsý" baþlýðýný attý. Amerikalýlarýn, dünkü Eroðlu-Anastasiadis görüþmesiyle baþlayan yeni çabaya kendi damgalarýný, kararlýlýkla vurduklarýný belirten gazete ABD Baþkaný Barack Obama'nýn prosedüre destek belirttiði genel açýklamasýnýn ötesinde müzakere masasýna Maraþ konusunu da koyduðunu yazdý. OBAMA MARAÞ KONUSUNU DA MASAYA KOYDU Gazete Obama'nýn açýklamasýnýn özellikle þu bölümlerini öne çýkararak okurlarýna aktardý: "Geniþ açýklamasýnda, Amerikan Baþkaný ve Amerikan hükümetinin Baþkan Anastasiadis'in 'taraflarca uzlaþýlýp uygulandýðýnda Kýbrýs Türk ve Rum toplumlarý arasýnda iþbirliði geliþtirip çözüm çabalarýna inanç saðlanmasý olanaðýna sahip olan cesur ve yeni güven yaratýcý önlemler ve diðer yapýcý öneriler paketine' desteðini açýkladý. Maraþ'a ismen deðindiði açýklamasýna, ABD'nin bütün çabaya aktif müdahiliyeti taahhüdü eþlik etti. Obama 'ABD, iki toplum tarafýndan mutabakat saðlandýðýnda Maraþ bölgesinin yeniden canlandýrýlmasý da dâhil, çözüm müzakerelerini takviye için olasý inisiyatifleri araþtýrmak üzere bütün müdahillerle diplomasiye girecek' dedi." Gazete Obama'nýn ABD'nin Güney Kýbrýs'ýn "egemenlik haklarýný" kullanmasýna destek belirtirken dolaylý yoldan da Türkiye'ye "tehdit veya diðer faaliyetlerden veya gerilimi týrmandýracak açýklamalardan kaçýnmasý gerektiði" uyarýsýnda bulunduðunu yazdý. Habere göre doðal gaz ve petrol yataklarýnýn deðerlendirilmesine de deðinen Obama, kapsamlý bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasýnda adil paylaþýlmasý gerektiði tezini yineledi. Gazete Eroðlu ve Anastasiadis'in dünkü ilk görüþmeleriyle ilgili haberini ise "Ýlk Görüþme Prosedürel... Müzakereler Perþembe veya Cuma Günü Baþlýyor... Prensipte Olumlu Atmosfer" baþlýðýyla aktardý. Gazete ortak açýklama metnini imzalamakla yetinen liderlerin dünkü görüþmesinin oldukça iyi bir havada gerçekleþmiþ göründüðünü, müzakerelerin usulü ve gündemini Özersay ile Mavroyannis'in görüþeceðini yazdý. Görüþmenin olumlu ve hatta neredeyse iyimser bir havada gerçekleþtiðini ve taraflarýn belki ilk defa ortak açýklama metnindeki kelimeler konusunda düþtükleri çýkmazdan aylar sonra ilk kez sonuca varma çabasýna odaklandýklarý yorumunu yapan gazete, edindiði bilgilere dayanarak Özersay ve Mavroyannis'in usul ve gündemi belirlemek üzere Perþembe veya Cuma günü bir araya geleceðini kaydetti. EROÐLU VE ANASTASÝADÝS'ÝN HEYET ÜYELERÝ Gazete görüþmede liderlere eþlik eden heyet üyelerini okurlarýna þöyle aktardý: "Anastasiadis'in yanýnda Müzakereci Andreas Mavroyannis, Diplomatik Büro Þefi Hristos Hristodulidis, Rum Ulusal Konseyi sekreteri Pandelis Pandelidis, Mavroyannis'in ofisinden Polis Yoannu ve Adrianos Kiriakidis ile Hukuk Dairesi'nden Nikolas Kiriaku vardý. Eroðlu'nun heyetinde Kudret Özersay, Danýþman Güner Onar, Gülfem Sevgili, mülkiyet konusu uzmaný Erdem Hoca, hukukçu Oðuzhan Hasipoðlu, Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Ayþe Balcýoðlu ve tercüman Özlem Ýnce hazýr bulundu" Gazete Rum Yönetimi Baþkaný'nýn köþke dönüþünde "iyi baþlangýç" yorumunda bulunduðu görüþmeler hakkýnda daha sonra yaptýðý açýklamada, ortak açýklamanýn çözüm deðil çabanýn baþlangýcý olduðunu vurguladýðýný yazdý ve bu akþam saat 20.45'te düzenleyeceði basýn toplantýsýyla, dün okunan ortak açýklama metninin maddelerini detayýyla anlatacaðýný kaydetti. ABD ROL OYNAYACAK Simerini manþet haberini "Yeni Prosedüre Amerikan Mührü... Amerikalýlar Gayrý Resmi Yardýmcý Rolüyle Müzakerelerde" baþlýðýyla aktardý. ABD'nin Kýbrýs sorununda dün baþlayan yeni müzakere turunda aktif rol oynamakta kararlý olduðunu ve çözüm iradesini her þekilde gösterdiðini belirten gazete bu çerçevede BM ile çatýþmaya girmeden, gayrý resmi yardýmcý bir rol üstlenerek gerekli gördüðü zaman harekete geçecek göründüðünü yazdý. Gazete görüþmenin, bir miktar öze deðinilse de prosedürel nitelikte olduðuna iþaret etti ve özetle þunlarý yazdý: "Gazetemizin edindiði bilgilere göre kapalý kapýlar ardýndaki görüþmede önceden hazýrlanýlan bir açýklamanýn taraflarca okunmasýyla ve oldukça iyi bir havada gerçekleþen nezaket görüþmesiyle baþladý. Ardýndan Buttenheim öyle veya böyle çok önceden hazýrlanmýþ ve taraflardan hiçbirinin ciddi bir itirazý bulunmayan ortak açýklamayý okudu. Ortak açýklama taslaðýnda var olan ancak nihai metne girmeyen 8'inci paragrafla ilgili gazetemize ulaþan bilgi, Türk tarafýnýn bu paragrafa müzakerecilerin karþýlýklý ziyaretleri, kamuoyu ve müzakerelerin usulüyle ilgili bazý noktalar eklenmesi görüþü iþitildi. Ancak bu ifadelerin halen metnin diðer maddelerinde yer almasýndan dolayý, ýlýmlý bir tartýþmanýn ardýndan, o paragrafýn olmamasýna karar verildi. Ayný bilgilere göre Baþkan Anastasiadis de güven yaratýcý önlemler konusunu gündeme getirdi ancak geniþ ölçekte ve vurgulu deðil." RMMO-ÝSRAÝL ORTAK TATBÝKATI Alithia manþet haberini "Müzakereler Dün Ýyi Havada Baþladý... Obama'dan Çözüm, Maraþ ve MEB Ýçin Güçlü Müdahale... Amerikan Baþkaný Diplomatik Ýnisiyatiflerle Aktif Müdahale Ýlan Etti... Nikos Anastasiadis: Ada'yý ve Halkýný 40 Yýldýr Bölünmüþ Tutan Kabul Edilemez ve Ýstenmeyen Duruma Son Vermek Ýçin baþlangýç" baþlýk ve þu yorumla spotlarýyla aktardý: "Kýbrýs sorununun çözümüne giden tren dün nihayet, bu sefer içte (DÝSÝ ve AKEL Anastasiadis'e güçlü destek veriyor) ve uluslararasýnda (ABD, AB, BM, Ýngiltere, Fransa, vb.) çok güçlü yolcularla hareket etti, hatta Türkiye bile olumlu görünüyor. Müzakereler iyiye alametle baþlýyor. BM, Kýbrýs Rum tarafýnýn hatýrýný kýrmadý ve Genel Sekreter'in Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ý uzaklaþtýrdý. Kýbrýs Türk tarafý da Kýbrýs sorununun katý müzakerecisi Osman Ertuð'u gerçekçi Kudret Özersay'la deðiþtirdi." Gazete haberinin "Ýsrail Þemsiyesi" baþlýðýyla ayýrdýðý bölümünde ise özetle þunlarý yazdý: "Bu arada Eroðlu-Anastasiadis görüþmesi yapýlýrken Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Muhafýz Ordusu ile Ýsrail Hava Kuvvetleri'nin katýlýmýyla 'NÝSÝLOS-GENEON' kod isimli geniþ ölçekli hava-deniz tatbikatý icra edildi. Savunma Bakaný Fotis Fotiu'ya göre iki ülke arasýndaki yýllýk planlý iþbirliði çerçevesinde Lefkoþa FIR hattý içerisinde icra edilen planlý ortak tatbikat büyük bir baþarýyla icra edildi." Haravgi manþet haberini "Yeniden Baþlangýç Ýçin Coþku... BM ve AB Müzakerelerin Yeniden Baþlamasý Konusunda Mutabakat Saðlanmasýný Kutluyor... Müzakerecilerin Ýlk Görüþmesi Cuma Günü" baþlýðýyla aktardý. Gazeteler dünkü Eroðlu- Anastasiadis görüþmesi ve ortak açýklama metninin resmiyet kazanmasýna uluslar arasý alandan gelen kutlama açýklamalarýný da okurlarýna çeþitli baþlýklarla aktardýlar. 13 BAKANLAR KURULU KARARLARI TAPU HARÇLARINDA ÝNDÝRÝME GÝDÝLÝYOR Bakanlar Kurulu, tapu harçlarýnda indirime gidilmesini kararlaþtýrdý. Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantýsý saat sýralarýnda tamamladý. Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, toplantýdan sonra alýnan kararlarla ilgili basýna açýklama yaptý. Ýnþaat sektöründeki faaliyetleri ve ekonomiyi canlandýrmak adýna 31 Temmuz'a kadar geçerli olmak üzere, özel tedbirlerin yürürlüðe konacaðýný söyleyen Nami, bu çerçevede ilk kez tapuya kayýtlarda yüzde 6 olarak alýnan tapu harçlarýnýn yüzde 3'e düþürüleceðini, ilk mülk alýmýnda oranýn yüzde 1'e indirileceðini belirtti. "YABANCILAR ÜÇ MÜLK EDÝNEBÝLECEK" Ýskan Topraklandýrma ve Eþdeðer Mal Deðiþiklik Yasa Tasarýsý'nýn Meclis'e sevk edildiðini anlatan Nami, üç deðiþik komitenin bu yasa altýnda hizmet verdiðini, bunlarýn sayýsýnýn bire indirildiðini, bu deðiþiklikle devlet bütçesine yýlda 2 milyon TL tasarruf saðlanmasýný hedeflediklerini kaydetti. "Taþýnmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yabancýlar Deðiþiklik Yasa Tasarýsý'yla ilgili de bir deðiþiklik yapýldýðýný belirten Nami, yabancýlarýn edinebileceði konut veya apartman dairesi sayýsýný üçe çýkarmaya karar verdiklerini ifade etti. Nami, bir gazetecinin sorusu üzerine belediyelerin bütçelerinin geçirilmesiyle ilgili sorunun aþýldýðýný belirtti. "ÇALIÞMA DAÝRESÝ ETKÝN DENETÝM YAPACAK" Çalýþma Dairesi'nde denetim görevi yapan müfettiþ ve denetim elemanlarýna yönelik de bir karar alýndýðýný açýklayan Nami, bu görevlilerinin daha etkin görev yürütmelerine olanak saðlamak amacýyla Ceza Mahkemeleri Usul Yasasý tahtýnda soruþturma memuru yetkisi verildiðini kaydetti. Nami, "Buna göre iþ yerlerinde denetim yapan görevliye, yasal mevzuata aykýrý durum tespit ettiði hallerde, bu kiþiler aleyhinde soruþturma yapma olanaðý verilmiþ oluyor" dedi. Nami, amacýn Çalýþma Dairesi'nin denetim fonksiyonun etkin ve güçlü bir hale getirmek olduðunu vurguladý. LTB 2014 YILI EMLAK VERGÝSÝ FATURALARININ DAÐITIMINA BAÞLIYOR Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Emlak Þubesi, 2014 yýlý Taþýnmaz Mal Vergilerinin fatura daðýtýmýna gelecek hafta içinde baþlanacaðýný açýkladý. Yapýlan yazýlý açýklamada, Taþýnmaz Mal Vergisi mükelleflerinin faturalarýnýn kendilerine ulaþtýðý tarihten itibaren LTB veznesine müracaatla 2014 yýlý Taþýnmaz Mal Vergileri'ni ödeyebilecekleri kaydedildi. Açýklamada, 2014 yýlý Taþýnmaz Mal Vergileri'nin I. taksit son ödeme tarihinin 30 Nisan 2014, II. taksit son ödeme tarihinin 30 Eylül 2014 olduðu ve bu tarihlerden sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaðý belirtildi. Faturalarý eline ulaþmayan mükellefler, LTB Emlak Þubesi'ne müracaatla faturalarýný alabilecek. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, vatandaþlara cezaya girmeden emlak vergilerini ödeme çaðrýsý yaptý. Fellahoðlu, daha iyi ve kaliteli bir belediye hizmeti için vatandaþlarýn da mükellefiyetlerini yerine getirmesi gerektiðini belirtti. LTB'nin Lefkoþa halkýnýn malý olduðunu söyleyen Fellahoðlu, vatandaþlardan, LTB'ye sahip çýkmaya devam etmelerini istedi. RIZA VURUÞKAN CUMARTESÝ GÜNÜ ANILACAK Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði ve Ankara Muharip Gaziler Derneði, ilk Bayraktar Emekli Albay Rýza Vuruþkan'ý ölümünün 25. yýldönümü olan 15 Þubat Cumartesi günü Ankara'da anacak. Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, Dernekten bir heyetin katýlýmýyla Cebeci Þehitliðinde saat 11.00'de, Kýbrýs Türk Kültür Derneði Konferans Salonunda da saat 15.00'te anma töreni düzenlenecek.

14 14 13 Þubat 2014 Perþembe Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Törenaða Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:60 Otobüs Terminali Karþýsý K. Kaymaklý Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Kermiya Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Sema Hotel Karþýsý Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: BESLENME VE OBEZÝTE SEMÝNERÝ n Bel çevresinin kadýnlarda 88 santimetre, erkeklerde ise 102 santimetrenin üzerinde olmamasý gerektiði belirtildi Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Maðusa Kadýn Merkezi (MAKAMER), beslenme ve obezite konulu seminer düzenledi. Gazimaðusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, önceki akþam Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan seminere beslenme uzmaný ve diyetisyen Gözde Okburan konuþmacý olarak katýldý. Gözde Okburan, obezitenin hayatýn her döneminde ciddi saðlýk sorunlarýna neden olduðunu, obezitenin beden kitle endeksi ve bel çevresi ölçümü yapýlarak kontrol edilebileceðini anlattý. Okburan, bel çevresinin kadýnlarda 88 Baþsaðlýðý BULMACA Soldan Saða: Dostluk ve iyilik timsali, güzel insan Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir kimseyi rahatsýz 1 2 edecek davranýþta bulunmak, musallat 1 olmak. Vurgusuz þart eki. 2-Sonu olmayan 2 gelecek zaman, sonsuzluk. Argoda 3 "Ayakyolu, tuvalet". 3-Osmanlý 4 imparatorluðunda vezir veya yüksek 5 mevkide devlet adamlarýnýn giydikleri 6 bir baþlýk. Bir araba 7 markasý. 4-Hammadde 8 iþlenerek yapýlan her türlü mal. Rütbesiz 9 asker. 5-Ýtalya'da bir yanardað. Namus, 10 Otomobil kelimesinin kýsaltýlmýþý. 6-Harf 11 okunuþu. Denizde bulunur. Geniþlik. 7Yüce. Hint kenevirinden çýkarýlan ve kullanýlacak miktara göre uyarýcý, sarhoþ edici veya uyuþturucu etkileri olan bir madde. 8-Beðenmek, istekle karþýlamak (iki kelime). 9-Üzerine öteberi koymak için bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ geniþ, uzun tahta veya metal levha. Tanzimattan önce Osmanlý imparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 10-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. Ýyice yanarak ateþ durumuna gelmiþ kömür veya odun parçasý. 11-Bir peynir türü. Harf okunuþu. Sodyum'un kýsaltmasý. Dünkü bulmacanýn çözümü santimetre, erkeklerde ise 102 santimetrenin üzerinde olmamasý gerektiðini vurgulayarak, obezitenin nedeninin yüksek kalorili beslenme olduðunu ifade etti. Okburan, yeterli ve dengeli beslenmek için 4 temel besin grubu olan süt grubu, et grubu, sebze ve meyve grubu ve tahýl grubunun dengeli yenmesi gerektiðini, ayrýca karbonhidratlý beslenmenin de önemli olduðunu belirtti. Her bireyin yaþýna ve enerji ihtiyacýna göre beslenmesi gerektiðini vurgulayan Okburan, dengeli beslenmeyle birlikte sporun hayat tarzý olmasý gerektiðini ifade etti. Okburan, diyet için de bir ayda 3 kilogramdan fazla kilo vermenin saðlýða zararlý olduðunu belirtti Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kesilmesine sebep olmak, kesintiye uðratmak (iki kelime). 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. Bir nota. 3-Lânet okuma. Bir güçlüðü yenmek için gösterilen sürekli çaba, meþguliyet. 4-Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtmak veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmak. Çocuðu olmuþ erkek. 5-Bedeni veya ruhi bir hastalýðýn son bulmasý, hastalýktan kurtulma. Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek. 6-Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan þey. 7-Baharat, ev ilâçlarý, gereçleri satan kimse veya dükkân. Atmosferde ýþýk ýþýnlarýnýn kýrýlmasýndan doðan ve çöllerde kolaylýkla gözlemi yapýlabilen optik yanýlma. 8-Harf okunuþu. Bir günün veya olayýn arkasýndan gelen zaman. 9-Ters okunuþu "Ekmek ondan yapýlýr". Bir iþi doðru ve uygun bulmak, tasvip etmek. 10-Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduðu þeyi göstermek için imzaladýðý resmi kâðýt. Bir maðazanýn yalnýz bir tür eþya satan bölümü. 11-Hristiyanlýkta kilise tarafýndan verilen "cemaatten kovma" cezasý. Yeryüzünün denizlerle örtülü olmayan bölümü. Av. Gözel Halim'i Kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Havva Levent Osman Levent DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 13 Þubat 2014 Perþembe LTB çalýþanlarý Baþbakanlýk a yürüdü ve Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarýnýn da bulunduðunu söyledi. Geçtiðimiz hafta LTB Baþkaný Fellahoðlu ile birlikte Baþbakan Yorgancýoðlu ile görüþtüklerini anýmsatan Savaþ Bozat, çözümlerin sürüncemede kaldýðýný belirterek "Duyumlara göre hükümet ortaðýyla büyük bir sýkýntý içindeymiþ" dedi. n BOZAT: "BÝZÝ ÝÞÝMÝZDEN MEN EDEN BELEDÝYE BAÞKANI VE HÜKÜMETTÝR. PAZARTESÝ BAÞLATTIÐIMIZ EYLEMÝN SORUMLULUÐUNU ÜZERÝMÝZE ALMIYORUZ" n YORGANCIOÐLU: "BENÝM SÝZDEN RÝCAM, ÝÞÝNÝZÝN BAÞINA DÖNMENÝZDÝR. SORUNUN BÝR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESÝ ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIZ" n EYLEMCÝLERDEN BÝRÝ YORGANCIOÐLU'NA SESLENEREK "SAYIN BAÞBAKANIM GEL CEBÝMÝ YOKLA, EKMEK PARASI BULURSAN SENÝN OLSUN" DEDÝ Belediye Emekçileri Sendikasý Baþkaný (BES) Savaþ Bozat, Lefkoþa Türk Belediyesi'ndeki (LTB) sorunlarýn çözümünde bir arpa boyu kadar yol alýnmadýðýný kaydederek, "Çalýþanlarýn artýk dayanacak gücü kalmadý" dedi. Baþbakanlýk önündeki eylemde konuþan Bozat, LTB'deki sorunlara dikkat çekerek, çalýþanlarýn yaþadýðý sýkýntýlarý anlattý. Ýþ yapmaktan kaçmadýklarýný söyleyen Savaþ Bozat, "Bizi iþimizden men eden belediye baþkaný ve hükümettir. Pazartesi baþlattýðýmýz eylemin sorumluluðunu üzerimize almýyoruz " dedi, devletin LTB çalýþanlarýna sahip çýkmasý gerektiðini söyledi. Baþbakanlýk önündeki eyleme sadece bazý belediye çalýþanlarýnýn katýldýðýný belirten Savaþ Bozat, belediye bütçesinin onaylanmamasý, kadrolanan çalýþanlarýn geçmiþ yýllara dönük hizmetlerinin sayýlmamasý konusunda atýlacak somut adýmlarý belediklerini söyledi, "Bu adýmlara güvenerek iþimizin baþýna döneceðiz "BÜTÇELER ALLAK BULLAK" Ekonomideki sýkýntýlara ve zamlara iþaret eden Savaþ Bozat, LTB çalýþanlarýnýn bütçelerinin allak bullak olduðunu söyledi, çalýþanlarýn bekleyiþinden söz etti. Bozat, "Mahkeme koridorlarýnda her gün borçlarýný ödeyemediði için dava edilen LTB çalýþanýný görebilirsiniz. Bugün evinde elektriði kesik olan, çocuðunu okula göndermede sýkýntý yaþayan çalýþanlar var" dedi. Bozat, Fellahoðlu'nun belediyeyle ilgili bazý açýklamalarýna deðinerek bunlarý eleþtirdi. MEKTUP OKUNDU ama bu noktada asla..." dedi. 10 AY GEÇMESÝNE RAÐMEN LTB'deki seçimin üzerinden 10 ay geçmesine raðmen sorunlara çare bulunamadýðýný dile getiren Bozat, "Sýkýntýlarýn çözülmemesi halinde hedefimiz LTB deðil, hükümet olacak" ifadesine yer verdi. Bozat, belediyedeki sorunlara çözüm aramak için Baþbakanlýk'a 2012 yýlýnda gelmeye baþladýklarýný anýmsattý, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun ve Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nun seçimler öncesinde kendilerine destek verdiðini söyledi ve "Mücadelemiz uzun uzadýya devam ediyor" dedi. ANGARYA "Belediye çalýþanlarý, angarya çalýþtýrýlmaya devam ediyor" þeklinde konuþan Savaþ Bozat, halen alacaklarý 2 maaþlarý olduðunu söyledi, sosyal güvencesiz çalýþtýrýldýklarýný ve çalýþtýrýlmaya devam ettiklerini belirtti. Toplu sözleþmede uzlaþtýklarýný anýmsatan Bozat, sözleþmenin halen imzalanamadýðýný ifade ederek, "Bu sözleþme ne olacaðý belirsiz þekilde ortada durmaktadýr" dedi. "24 BELEDÝYENÝN BÜTÇELERÝ HAZIR" Bozat, kendi meclislerinde bütçelerini geçiren belediyelerin hâlâ Bakanlar Kurulu'nun onayýný beklediðini belirterek, 24 belediyenin bütçeleri hazýr olduðunu ve Bakanlar Kurulu'nun gündeminde bulunduðunu söyledi. Savaþ Bozat, bütçelerin geçirilmesinin þart olduðunu vurgulayarak durumun LTB için aciliyetine de dikkat çekti. Bütçede 15 maaþýn yer aldýðýný ifade eden Bozat, 13 maaþýn 2014 yýlýna, 2 maaþýn da geriye dönük olduðunu anlattý, bütçede Sosyal Sigorta Davul eþliðinde, "birlik, mücadele, dayanýþma" gibi sloganlarla yapýlan eylemde Savaþ Bozat'ýn ardýndan BES Genel Sekreteri Ýbrahim Mavili, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na verecekleri mektubu okudu. YORGANCIOÐLU Eylemcilerin yanýna gelen ve mektubu Bozat'ýn elinden alan Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, burada kýsa bir açýklama yaptý. Yorgancýoðlu, hem partilerinin hem de hükümetin çalýþanlara yardým etme gayreti içinde olduðunu, bundan sonra da olacaðýný vurgulayarak, ifade edilenleri deðerlendirip çözüm üretmek istediklerini söyledi, "Yasayý bugünden, burada geçirmek mümkün deðildir" dedi, sürece deðindi. Þimdiye kadar verdikleri sözlerin arkasýnda durduklarýný vurgulayan Yorgancýoðlu, 'Bunlarý karar altýna alýn biz de iþimize gidelim yaklaþýmýný doðru bulmadýðýný' ifade ederek, "Benim sizden ricam iþinizin baþýna dönmenizdir" dedi, sorunun bir an önce çözülmesi için çalýþacaklarýný söyledi. "TAKDÝR SÝZÝN" Bazý eylemcilerin grevi sürdüreceðini ifade etmesi üzerine Özkan Yorgancýoðlu, "Takdir sizindir" dedi. "CEBÝMÝ YOKLA, EKMEK PARASI BULURSAN SENÝN OLSUN" Eylemcileri konuyla ilgili aydýnlatmaya çalýþan Yorgancýoðlu, LTB'de yaþanan süreci anýmsattý, kendilerinin eski hükümetle karýþtýrýlmamasýný istedi, çözüm çabalarýna dikkat çekti. Eylemcilerden biri Özkan Yorgancýoðlu'na seslenerek "Sayýn Baþbakaným gel cebimi yokla, ekmek parasý bulursan senin olsun" dedi. Eylemciler belediyede deðiþen hiçbir þey olmadýðýný söyledi, çözüm beklentilerini dile getirdi

16

17

18

19 13 Þubat 2014 Perþembe LÝMASOL DÝRENÝÞÝ ANILIYOR Limasol Direniþi'nin 50'nci yýldönümü bugün Girne'de düzenlenecek törenle anýlacak. Girne Þehitleri ve Özgürlük Anýtý önündeki anma töreni saat 10.00'da protokol sýrasýna göre çelenklerin anýta sunulmasýyla baþlayacak. Saygý duruþu ve saygý atýþýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý ile bayraklar göndere çekilecek. TMT Mücahitler Derneði Girne Þubesi Onur Üyesi Erbil Aydýnova'nýn konuþma yapacaðý törende, öðrenciler de þiirler okuyacak. Limasol þehitleri için yarýn saat 11.00'de ise, Girne Aða Cafer Paþa Camii'nde Mevlid-i Þerif okutulacak. TAKSÝCÝLER BÝRLÝÐÝ ÝLE SÖZLEÞME Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý ile Taksiciler Birliði arasýnda, havaalaný taksi hizmetleri konusunda önceki gün sözleþme imzalandý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, havaalanýnda çalýþan taksicilerin 2 yýldýr yaþadýðý sýkýntýlarý çözmek için imzalanan sözleþmeye, Bakan Ahmet Kaþif ve Ercan Havaalaný Taksiciler Birliði Baþkaný Seydi Polat imza koydu. Ýmzalanan sözleþmeyle birlik üyelerine havaalanýnda yeni bir alan tahsis edildi. Sözleþme, araçlarýn çalýþacaðý gün ve saatler yanýnda, taksi iþletmecilerinin kýyafetleri ve araçlarýyla ilgili kriterleri de belirliyor. "2014 FIFA DÜNYA KUPASI" KONULU ANMA PUL SERÝSÝ Posta Dairesi, "2014 FIFA Dünya Kupasý" konulu anma pul serisi ve ilk gün zarfýný 17 Þubat Pazartesi günü satýþa sunacak. Müdürü Doðan Emiroðullarý, yaptýðý yazýlý açýklamada, pul serisi ve ilk gün zarfýnýn Devlet Basýmevi'nde bastýrýldýðýný halk ve filatelistlere duyurdu. DP/UG'DE MYK SEÇÝMÝ Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP/UG) Parti Meclisi, Genel Sekreter ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin seçimi gündemiyle bu akþam toplanacak. DP/UG'den yapýlan açýklamaya göre, toplantý, saat 18.00'de Lefkoþa'da Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda baþlayacak. KAYIP KÖPEK Kayýp köpeðimiz Rex aranýyor. (Kurt köpeðidir. Gri/siyah ve kahve tonlarýnda). Kulaklarý dik MÜNHAL Diþ hekimi yardýmcý asistaný -Tercihen hemþirelik mezunu -Kýbrýs vatandaþý -Lefkoþa'da ikamet eden -Esnek çalýþma saatlerine uyumlu Çalýþma arkadaþý aranýyor. LAMA DÝÞ KLÝNÝÐÝ Ýki sözcük bir ömrün anahtarýdýr bazan "Seni seviyorum" de, bitsin gönlümde hazan SATILIK Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Tel: SATILIK Girne'de Çarþamba Pazarý'nda, camiye yakýn satýlýk daire. 2. kat, 2 tuvalet, banyo, 143 metrekare, Türk malý Stg. Tel: ( arasý) SATILIK ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým organik zeytinyaðý. 1 litresi 13 TL SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * Kermiya'da 3+1 full eþyalý daire * Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire * Lefkoþa merkezde 1+1 full eþyalý daire * Hamitköy'de 1+1 stüdyo daire 600 TL * Gönyeli Yenikent'te 3+1 zemin kat daire Satýlýk Hamitköy'de metrekare lüks daire * K. Kaymaklý'da kat daire * Lefkoþa Yaman bölgesinde metrekare daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Stg. * Yeniþehir'de 2+1 bahçeli müstakil eski ev * Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat daire Satýlýk arsa Güzelyurt ta 6000 ayakkare arsa Fiyatý TL Tel: Gazeteniz "Afrika" 14 Þubat Sevgililer Günü mesajlarýnýzý ücretsiz olarak yayýnlayacaktýr. Tel: , Fax: Sevgililer Günü... SATILIK ARABA 2005 model Honda HRV Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg SATILIK DAÝRE Eski Boðaz yolunda Türk malý sýfýr 3+1 daire satýlýk. Tel:

20 Real Madrid gol yemeden finale yükseldi Ýspanya Kral Kupasý'nda finale yükselen Real Madrid, baþarýlmasý güç bir rekora da imza attý. Eflatun-beyazlýlar, finale kadar oynadýklarý 8 maçta gol yemedi ve bunu gerçekleþtiren ilk takým oldu. Atl. Madrid'i de 3-0 ve 2-0'la geçen Real adýný finale yazdýrdý. Bakanlar Kurulu'ndan Galatasaray, Beþiktaþ ve Trabzon'a kötü haber Arazi tahsisleri iptal edildi UBP hükümeti döneminde Türkiye kulüpleri Galatasaray, Beþiktaþ ve Trabzonspor'a verilen arazi tahsisleri Bakanlar Kurulu tarafýndan iptal edildi Bakanlar Kurulu kararlarýnda ilginç konular ele alýndý. Dýþ Ýþleri Bakaný Özdil Nami Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray, Beþiktaþ ve Trabzonspor'a geçtiðimiz yýl arazi tahsis edildiðini, fakat bunu iptal ettiklerini açýkladý. Nami, geçmiþte bazý taahhütler karþýlýðýnda, Türkiye'den gelen bazý spor kulübelerine arazi tahsis edildiðini söyleyerek, taahhütleri yerine getirmediði tespit edilenlerle ilgili iptal kararý aldýklarýný belirtti. Kortlarda heyecan devam ediyor Lefkoþa Þehir Kulübü'nde devam eden Tenis Federasyonu Puanlamalý Yaþ Kategorileri Klasman Turnuvasý'nda yarý finalistler belirlenmeye baþladý. Turnuva 15 Þubat Cumartesi günü tamamlanacak Kuzey Kýbrýs Tenis Federasyonu'nun 2014 Faaliyet Programý'nda yer alan ve organizasyonunu Lefkoþa Þehir Kulübü'nün üstlendiði Puanlamalý Yaþ Kategorileri Klasman Turnuvasý'nda heyecan arttý. 8, 9, 10 Yaþ Teþvik Turnuvasý ile 12, 14, 16 ve 18 Yaþ Klasman Turnuvasý'nda toplan 150 sporcunun katýldýðý ve günde 23 karþýlaþmanýn yapýldýðý turnuvada sýra yarý finallere geldi. Turnuvada bugünden itibaren yarý final karþýlaþmalarý oynanacak. Suzan Kazandý Lefkoþa Þehir Kulübü'nde dün en önemli karþýlaþma 18 Yaþ Kýzlar Kategorisi'nde oynandý. Suzan Pakan ile Özay Barutçu'nun karþýlaþmasýný Suzan Pakan kazandý. Ýlk Finalist Turnuvanýn ilk finalist sporcusu 14 Yaþ Kýzlar Kategorisi'nde belirlendi. Erken oynan ayarý finalde rakibini maðlup eden Tuðçe Tuðcu, turnuvanýn ilk finalisti oldu. Yarý Finalistler 12 Yaþ Kýzlar Kategorisi'nde Nergiz Menemenci, Esra Fýndýk ve Meliz Özkaya yarý finale yükseldiler. 14 Yaþ Erkekler Kategorisi'nde Mustafa Zorba, Þevki Öksüzoðlu, Artunç Hacýoðlu ve Selim Eray yarý finalist olurlarken; 18 Yaþ Erkekler Kategorisi'nde belirlenen ilk iki yarý finalist ise, Rasim Ülker ile Yenal Esenel oldu. 8 Kulüpten Katýlým Yakýn Doðu Üniversitesi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Maðusa Belediyesi, Gönyeli Tenis Kulübü, Girne Belediyesi, Metehan, Ýskele Belediyesi ve Lefkoþa Þehir Kulübü olmak üzere 8 kulüpten sporcular katýldýðý ve tek maç eleme usulüne göre devam eden turnuva 15 Þubat 2014, Cumartesi günü oynanacak final karþýlaþmalarýyla tamamlanacak. Filede yýldýzlar final serisi baþlýyor Voleybolda yýldýzlar final serisi müsabakalarý 17 Þubat tarihinde baþlayacak. Yýldýz kýzlarda final serisinde klasmaný 1. sýrada tamamlayan Magem ile klasmaný 2. sýrada tamamlayan DAÜ arasýnda oynanacak. Yýldýz kýzlarda final serisi ilk karþýlaþmasý 17 Þubat tarihinde Maðusa Arena'da oynanacak. Yýldýz erkeklerde final serisinde klasman birincisi Yeni Erenköy Belediyesi ile kalsman iikincisi MVÝK karþý karþýya gelecek.yýldýz erkeklerde ilk karþýlaþma 18 Þubat tarihinde Erenköy Spor Salonu'nda oynanacak. Yýldýzlar final serisi ikinci karþýlaþmalarý 20 Þubat tarihinde Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý'nda oynanacak. Yýldýzlar final serisinde 2 galibiyete ulaþan takýmlar sezonu lig þampiyonluðunu elde edecek. MELÝZ VE FERDÝ ÖDÜLLERÝNÝ ALACAK Voleybol Federasyonu ile Asics firmasý KKTC temsilcisi Tamer Iþýksel arasýnda yapýlan protokol neticesinde Asics Maçýn Oyuncusu ödülleri bugün Lefkoþa Asics Maðazasý'nda düzenlenecek törenle verilecek. 3. Rauf Denktaþ Kupasý finallerinde ortaya koymuþ olduklarý performans ile takýmlarýnýn þampiyonluða ulaþmasýna büyük katký koyan bayanlarda YDÜ sporcusu Meliz Örtunç, erkeklerde ise Magem sporcusu Ferdi Gürses maçýn oyuncusu ödülüne layýk görüldüler. Ahmet Altýnkaya anýlýyor Kýbrýs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneði Merhum hakem Ahmet Altýnkaya'yý anýyor. Yapýlan açýklama þöyle: "Derneðimize ve Kýbrýs Türk Futbolu'na uzun yýllar hizmet etmiþ ve maalesef elim bir trafik kazasý sonucunda zamansýz kaybettiðimiz merhum Ahmet Altýnkaya'yý aramýzdan ayrýlýþýnýn 13. yýldönümünde rahmetle anýyoruz. Bu vesile ile de 13 Þubat 2014 Perþembe günü saat 11:00'da Lefkoþa'daki kabri baþýnda bir anma töreni düzenlenecektir. Merhum Ahmet Altýnkaya'yý bu baðlamda bir kez daha saygý ve özlemle anarken; Tüm üyelerimizi, spor basýnýmýzý ve sevenlerini anma töreninde kabri baþýnda görmeyi arzu etmekteyiz". ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar

Müzakereci oldu. Ankara istedi Özdil Nami. Açý senerlevent@yahoo.com. Mustafa Akýncý'dan hayal kýrýklýðý yaratan karar Derviþ Eroðlu mu, Mustafa Akýncý mý? sorusu çok kolay bir soruydu da, Özdil Nami mi, Ali Erel mi? sorusu zor bir soru mudur sanki? O halde çocuða sorun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mayýs 2015 Cumartesi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı