Karac er Hastalıklarında Koagülasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karac er Hastalıklarında Koagülasyon"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Cafer Ad güzel Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı e-posta: Tel: Anahtar Sözcükler Karaciğer hastalıkları, hemostaz, kanama, tromboz Karac er Hastalıklarında Koagülasyon Bozuklukları Özet Karaciğer koagülasyonun hemen her aşamasında yer alan koagülasyon faktörlerin üretildiği önemli bir organdır. Karaciğer hastalıklarında, koagülasyonun primer ve sekonder hemostatik mekanizmalarında bozukluklar oluşur. Primer hemostaz bozukluklarında, trombositopenilerin yanında trombopatilerde görülür. Sekonder hemostaz bozukluklarında ise, protrombin zamanını ve aktive parsiyel tromboplastin zamanını uzatacak faktör eksiklikleri gelişir. Fibrinolitik sistemde ise, profibrinolitik ve antifibrinolitik sistem ile ilgili proteinlerde azalma saptanır. Bu bozuklukların bir kısmını güncel laboratuvar yöntemleri ile izlemek mümkündür. Ancak bazı hastalarda, kullanılan rutin laboratuvar yöntemleri; spontan, cerrahi veya çeşitli girişimler sonrası olabilecek kanamaları yansıtmayabilir. Bazı karaciğer hastalarında kanamanın yanı sıra tromboz da görülmesi, tedavide büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Bu derlemenin amacı, karaciğer hastalıklarında görülen hemostatik bozuklukların mekanizmalarını inceleyerek, klinik ve laboravuar konusundaki bilgilerimizi yenilemektir. G r Karaciğer; koagülasyonda rol oynayan birçok faktörün ve fibrinolitik aktivitede rol olan proteinlerin sentezlendiği ve ayrıca da trombopoeitinin, üretildiği bir organdır. Karaciğerin yapı ve fonksiyonlarını bozan 124

2 Karac er Hastalıklarında Koagülasyon Bozuklukları 125 hastalıklar, primer ve sekonder hemostazı etkileyebilir. Karaciğer hastalıklarında koagülasyon bozukluklarının en büyük nedeni, sentezlenen hemostatik proteinlerin plazma düzeylerinde azalma olmasıdır (1). Karaciğer hastalıklarında görülen trombositopeniler, hemostazın intravasküler aktivasyonuna ikincil hemostatik faktörlerin tüketimi ve buna bağlı aşırı trombosit tüketimi nedeniyle oluşabilir. Ayrıca, azalmış trombopoietin nedeniyle trombosit üretimi de yavaşlar ve trombositopeniler sıkça görülür ve sonuçta hemostatik sistemde bozukluklar oluşur (2). Karaciğer hastalıklarında endotel hücrelerinin hafifçe ancak sürekli uyarılması, von Willebrand faktör gibi bazı hemostatik proteinlerin salınımını artırarak onların plazma düzeylerini yükseltebilir (3). Karaciğer hastalıklarının en sık görülen komplikasyonu olan portal hipertansiyon, endotelel fonksiyon bozukluğuna bağlı hemodinamik değişikliklere ve splenomegaliye ikincil trombositopenilere neden olarak koagulasyon sistemini etkiler (4). Karaciğer hastalıklarında yalnız kanama değil, bazı olgularda venöz trombozlar da görülebilir (Tablo 1). Bu hastalardaki patoloji, prokoagülan ve antifibrinolitik faktörlerin azalması ile birlikte, antikoagulan ve fibrinolitik proteinlerin de azalması sonucu ortaya çıkan bir hemostatik denge bozukluğudur (5). Karaciğer hastalarında hemostazın rutin laboratuvar testlerinden protrombin zamanı (PZ), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aptz) ve trombosit sayısı sıklıkla anormaldir. Bu hastalarda kanamaya sıkça eğilim vardır. Kanamalı veya girişimsel tetkik gereksinimi olan karaciğer hastalarında, bu parametrelerin yakından izlemi ve gerekirse transfüzyonlarla bu bozuklukların düzeltilmesi gerekebilir. Karaci er Bozuklu u Olan Hastalarda Hemostatik De i iklikler Koagulasyon faktörlerlerinin yap m nda azalma: Karaciğer tüm koagülasyon faktörlerinin sentezlendiği en önemli organdır. Kronik karaciğer hastalıklarında (KKH) koagülasyon faktörleri ve inhibitörlerinin hemen hepsi azalır. Akut karaciğer yetersizliklerinde (AKY), yarılanma ömrü kısa olan FV ve FVII en erken azalırken, bunları FII ve FX izler. FIX ve FXI düzeyleri ise,aky de normal KKH da ise düşüktür (6). AKY li hastalarda subklinik K vitamini eksikliği hastaların üçte birinde saptanırken, FVIII düzeyi genelde birkaç kez yüksektir ancak normal de olabilir. Fibrinojen düzeyi AKY de ve dekompanse KKH da düşükken, kompanse KKH ve kolestatik karaciğer hastalıklarında normaldir. Akut ve KKH larında artmış sialik asit rezidülerine ikincil, disfibrinojenemi görülebilir ve bu da fibrin polimerazasyonunda bozukluğa neden olur. Doğal antikoagulanlardan antitrombin (AT), protein C (PC), protein S (PS) nin de sentez yeri karaciğer olup hem AKY de hem de KKH da plazma düzeyleri azalır. Trombositopeni ve/veya trombopatiler: Karaciğer hastalıklarında megakaryopoezin ve trombosit yaşam sürelerinin azalması, dalakta sekestrasyon ve artmış trombosit tüketimi nedeni

3 : 2 2 HematoLog Tablo 1 Karaciğer Hastalığı Olan Hastalarda Hemostatik Parametrelerdeki Değişiklikler Kanamaya e ilim yaratan de i iklikler Trombositopeni Trombosit fonksiyonlarında bozulma Nitrik oksit ve prostasiklinde artış Hematokrit düşüklüğü FII, FV, FVII, FIX, FX ve FXI de azalma K vitamini eksikliği Disfibrinojenemi Plazmin inhibitörleri, FXIII, ve TAFI de azalma tpa da yükselme Tromboza e ilim yaratan de i iklikler vwf de artış FVIII de artış AT, PC, PS de yükselme Plazminojende azalma TAFI, trombinin edimsellediği fibrinoliz inhibitörü; tpa, doku plazminojen aktivatörü; vwf, von Willebrand faktör; doku PC, protein C; PS, protein S; AT, antitrombin; TFPI, doku faktörü yolu inhibitorü. ile trombositopeni ler görülebilir. Edinsel trombosit fonksiyon bozuklukları (trombositopatiler), anormal yüksek dansiteli lipoprotein, azalmış hemotokrit ve trombosit aktivasyonundaki bozukluklar nedeni ile görülür. Kolestatik karaciğer hastalıklarında sirozun varlığına ikincil olarak trombositopeniler saptanırken, kolestatik olmayan karaciğer hastalıklarında ise aksine, trombosit fonksiyonları korunur ve bazen de artmış olabilir (7). Siroz ve splenomegalisi olan hastalardaki trombositopeni, ekstrahepatik portal hipertansiyonu olanlara karşın daha sorunludur. Karaciğer hastalıklarında, karaciğerden sentezlenen trombopoetin in azalması ile kemik iliğindeki megakaryositler tarafından üretilen trombositlerde azalma olur. Karaciğer hasarına neden olan hepatit C (HCV) enfeksiyonu, alkol veya buna bağlı oluşan folik asit eksikliği de kemik iliğinden trombosit üretimini baskılayabilir. Hepatit B (HBV), HCV enfeksiyonları ve primer bilier sirozlu hastalarda gelişen KKH da immun trombositopeni de görülebilir. HCV ve HBV tedavileri sürecinde de sitopeniler oluşabilir (8). vwf de artış trombosit adezyonunu artırarak trombositopeniye ve trombosit fonksiyon bozukluğuna neden olur ve primer hemostazı etkiler. Fibrinoliz: Doku plazminojen aktivatörü (tpa) dışındaki tüm profibrinolitik ve antifibrinolitik proteinler karaciğerde üretilir. KKH larında tpa, karaciğerde yıkımının azalması nedeniyle düzeyinde artış olur. Hem karaciğerden hem de endotel hücrelerinden üretilen plazminojen aktivatör inhibitör-1 (PAI- 1) in düzeyi ise normal veya azalmış olarak bulunur. AKY de ise, PAI-1 düzeyi bir akut faz reaktanı olarak artmış bulunur ve hipofibrinojenemi oluşturabilir. Kolastatik karaciğer hastalıklarında da PAI-1 düzeyi diğer nedenlere karşın daha yüksek saptanır. Asit sıvısı yüksek fibrinolitik akti-

4 Karac er Hastalıklarında Koagülasyon Bozuklukları 127 vite içerir. Yüksek fibrinolitik aktivite torasik kanal yolu ile genel dolaşıma katılarak sistemik fibrinolizi başlatabilir. Bu hastalarda, fibrinolize ikincil fibrinojen yıkım ürünleri, d-dimer ve trombin-antitrombin kompleksinde yükselme olur, ve öglobulin pıhtı erime zamanı kısalır. Bu testler AKY ve KKH lı kişilerde de bozuk olarak bulunur (9). Ancak bu hastalarda, artmış fibrinolitik aktiviteye ikincil klinik bulgular olmayabilir. Bu durum, antifibrinolitik sistemde ki proteinlerin azalması ile birlikte profibrinolitik sistemdeki proteinlerin de azalması ile açıklanmaktadır. Ancak bu hastalardaki hiperfibrinoliz kliniği; sepsis, kanama veya perioperatif durumlarda daha belirgin olmaktadır (10). Yaygın damar içi pıhtılaşma (YDP) ile KKH nın klinik özellikleri birbirlerine benzerlik gösterir. Ancak KKH lı hastaların üçte birinde görülen YDP, düşük dereceli olarak nitelendirilmekte ve bu durum literatürde artm intravasküler koagulasyon ve fibrinoliz olarak isimlendirilmektedir. Bu tablo sıklıkla, ileri derecede dekompanse olmuş KKH da ve/veya sepsis, şok ve kanser gibi ek risk faktörü olan karaciğer hastalarında görülmektedir (11). Kanamay art ran di er faktörler: K vitamini eksikli i: K vitamini eksikliği etkisini, K vitamini bağımlı FII, FVII, FIX, FX, PC ve PS gibi proteinlerin γ-karboksilasyonunu bozarak ve aktivitesini azaltarak gösterir. K vitamini eksikliğinin nedenleri arasında kötü beslenme, karaciğer içi veya dışı kaynaklı kolestazlar, antibiyotiklerle tedavi sonucu K 2 - vitamini üreten intestinal floranın kaybı sayılabilir (12). Bakteriyel enfeksiyonlar: KKH da enfeksiyon sık rastlanan komplikasyonlardan biridir. Sirozlu hastalarda endotoksemi, intestinal floranın kontrolsüz çoğalması, barsak motilitesindeki değişikler ve barsak duvar geçirgenliğindeki artış nedeniyle sıkça görülür. Bu hastalarda kanamaya eğilim artar. Renal yetersizlik: AKY lı ve KKH lı hastaların yaklaşık üçte ikisinde renal yetersizlik görülebilir (13). Renal yetersizlikli hastalarda ise trombosit fonksiyonlarının bozulması, endotel trombosit etkileşimindeki uyumsuzluk, endotel metabolizmasındaki bozukluklar ve anemi nedeni ile kanamaya eğilim artmıştır. Karaci er Hastal klar nda Kanamaya E ilimin Klinik Bulgular İleri evre karaciğer hastalıklarında hemostatik sistemin bozulmasına ikincil kanamalar beklenilen kadar da fazla olmayabilir. Özellikle sirozlu hastalarda ortaya çıkan varis kanamaları vasküler sistemin lokal bozuklukları ve bölgesel vasküler basıncın yükselmesine bağlanırken, hemostatik sistemdeki dengesizliğin bu kanamalar üzerine olan etkisi tartışmalıdır (14,15). Burun kanamaları, kolay morarma, purpura, dişeti kanamaları, menoraji ve diğer girişimsel işlemlere ikincil olarak gelişen aşırı kanamalar hemostazdaki bozukluktan kaynaklanabilir. Bu hastalardaki protrombin zamanı

5 : 2 2 HematoLog veya International Normalized Ratio (INR) daki yükseklikler her zaman kanama komplikasyonlarının olabileceğini göstermez (16,17). Bu hastalara gereksiz taze dondurulmuş plazma (TDP) verilimi, damar içi basıncını daha da yükselterek kanama komplikasyonunu artırabilir. Karaciğer hastalıklarına eşlik eden enfeksiyonlar ve böbrek yetersizliği de kanama komplikasyonlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunan klinik tablolardır. Karaci er Hastal klar le li kili Koagülopatilerin Yönetimi Karaciğer hastalığı ile ilişkili koagülopatisi olan ve kanaması olmayan hastalara koagülopatiyi düzeltmeye yönelik bir tedavi vermek gerekli değildir. Kolestatik karaciğer ve AKY liği olan hastalarda K vitamini eksikliği sıktır. Bu tür hastalarda replasman tedavileri yapılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan hastalarda varis kanaması, kanama olasılığı yüksek cerrahi ve girişimsel işlemler öncesi tedavi gereksinimi olabilir. Uzamış protrombin zamanı (PZ) olan hastalarda karaciğer biyopsi öncesinde TDP vermenin faydaları ise tartışmalıdır. TDP verilen hastalarda PZ da düzelme saptanan hastaların oranı %15 olarak bulunmuştur (18). TDP verilen hastalarda volüm yüklenmesi, portal hipertansiyonda alevlenme, asit, kafaiçi basıncında artma, infeksiyonlar ve akut akciğer zedelenmesi gibi bazı komplikasyon riskleri de vardır. Kanamalı ve YDP olan karaciğer hastalarında TDP faydalı olabilir. Bu hastalarda TDP verilimi sonrası kanamalar devam ediyor ve hipofibrinojenemi saptanıyorsa kriyopresipitat veya fibrinojen konsantreleri verilebilir. Trombositleri / mm 3 altında olan hastalarda veya trombosit sayısı 50000/mm 3 altında olan kanamalı hastalarda trombosit transfüzyonu yapılmalıdır (British Committee for Standards in Haematology and Blood Transfusion Taskforce, 2003). Ancak bu hastalarda trombosit transfüzyonlarından faydalanma oranı splenomegali, edimsel kanama veya ilave enfeksiyonlar nedeni ile düşük orandadır. Karaciğer transplantasyonuna 1970 li yıllarda başlanmış olup, o yıllarda hemen her transplantasyonda ünite arası eritrosit süspansiyonları verilirken, günümüzde karaciğer transplantasyonunda %50 nin üzerindeki hastada transfüzyon gereksinimi yoktur (19,20). Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda gereksiz eritrosit süspansiyonu veya trombosit süspansiyonu verilimi greftin ve hastanın yaşam süresini kısaltan bağımsız risk faktörü olarak saptanmıştır (21). Hemostatik dengeleri bozulmuş ve kanaması olan hastalarda rfviia denenmiştir. Ancak bu ajan kanamaları azaltmadığı gibi kabul edilmiş endikasyonlar dışında kullanımı da tromboz olasılığını artırmıştır (22). Protrombin kompleks konsantreleri (PCC) nin düşük düzeylerde verilmesi, hemostatik parametrelerin düzelmesinde TDP ye oranla daha fazla ve hızlı bir düzelme sağlamıştır. Ancak bu hastalarda da tromboembolik komplikasyon ve YDP nedeni ile PCC uygulamasında son derece dikkatli olunmalıdır (23).

6 Karac er Hastalıklarında Koagülasyon Bozuklukları 129 Antifibrinolitik ilaçlardan traneksamik asit, ε-aminokaproik asit ve aprotinin karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda kanamayı kontrol etmek ve transfüzyon ihtiyacını azaltmak amacı ile başarı bir şekilde kullanılmıştır (24). Desmopresin varis kanamalı ve karaciğer transplantı yapılan hastalarda kullanılmasına karşın fazla etkili bulunmamıştır (25). Trombopoetin agonisti eltrombopag, HCV ne bağlı gelişen sirozlularda trombositopenileri düzelterek antiviral tedavilerin uygulanmasını kolaylaştırmıştır (26). Karaci er Hastal klar nda Hiperkoagulabilite Budd Chiari Sendromu (BCS) gibi trombotik durumlar karaciğer hastalıklarının sebebi olabilirken, karaciğer hastalıklarına sekonder trombotik bir komplikasyon olarak ta görülebilir. Bu hastalıklarda prokoagulan faktörlerin azalmasının yanında antikoagulan proteinlerde azalır. Buna ek olarak lokal endotelial fonksiyon bozuklukları ve koagülasyonun intravasküler aktivasyonu tromboz oluşumuna katkıda bulunan önemli risk faktörleri arasındadır (27). Karaciğer hastalıklarında artmış koagulabiliteye bağlı olarak özellikle abdominal venleri tutan derin ven trombozu, pulmoner emboli ve ektrakorporeal dolaşımın trombozu, parankimal bozulum ile sirozun kliniğinin daha da kötüleşmesine neden olabilir. İleri evre sirozlu hastalarda tromboz sıklıkla portal ve mezenterik venlerde görülür. Bu hastalarda ek trombofilik nedenler ve özelliklede protrombin 20210A gen mutasyonu tromboz olasılığını artırır (28). Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalardaki hepatik arter trombozunda, cerrahi nedenlerin dışında artmış koagülabilite de nedenlerden biridir. AKY li ve sirozlu hastalarda, intrahepatik trombozlar ve bunlara ikincil karaciğer fibrozu gelişebilir. Bu hastalarda parankimal yıkılım hızlanır. Faktör V Leiden li hastalarda hepatit kliniği daha hızlı ilerlerken, hemofilili hastalarında HCV ilişkili karaciğer hastalığı, hemofili olmayanlara oranla daha yavaş ilerler (29). Karaci er Hastalar nda Antikoagülasyon BCS lu tüm hastalarda erken dönemde antikoagulasyon önerilmektedir. Akut portal ven trombozunda en az 3 ay antikoaagulasyon uygulanmalıdır. Bu hastalarda kanama riski tromboz kadar yüksek olsa bile altta yatan protrombotik durumların varlığında verilecek antikoagülasyon trombozların tekrarını büyük oranda azaltacaktır. Trombozun tekrarlama riski yüksek ise, uzun süreli antikoagulasyon düşünülmelidir (30,31). KKH da gelişen portosplenik ve mezenterik ven trombozlarında varis kanama riski nedeniyle antikogulan kullanımı sınırlıdır (31). Bu hastalarda protrombotik durumların varlığında veya mezenterik bölge trombozlarına bağlı barsak iskemisi veya infarktı oluştuğunda antikoagulan tedavi kullanılabilir. Bu hastaların varis kanamalarını azaltmak için gerekli endoskopik tedaviler veya beta blokerler önerilir.

7 : 2 2 HematoLog Sonuç Karaciğer hastalıklarında koagülasyon sistemindeki bozuklukların klinik önemi ve uygun tedavi yaklaşımları konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Kanama riski yüksek hastaların daha iyi değerlendirilebilmeleri amacı ile evrensel koagülasyon testleri yanında, tromboelastografi ve trombin oluşumunu ölçen daha yeni testlerin araştırılmasına gereksinim vardır. Yüksek riskli hastalara uygun kan ürünleri ve ilaç tedavilerinin verilmesi için randomize çalışmalar yapılmalıdır. Eltrombopag gibi trombosit üretimini artıran ilaçların karaciğer hastalıklarında kanama komplikasyonlarının veya oluşan kanamaların önlenmesindeki rolü açığa çıkarılmalıdır. Kaynaklar 1. Lisman T, Leebeek FWG, de Groot PG. Haemostatic abnormalities in patients with liver disease. J Hepatol. 2002;37: Bakker CM, Knot EA, Stibbe J, Wilson JH. Disseminated intravascular coagulation in liver cirrhosis. J Hepatol. 1992;15: Aster RH. Pooling of platelets in the spleen: role in the pathogenesis of hypersplenic thrombocytopenia. J Clin Invest. 1966;45: Leebeek FWG, Kluft C, Knot EAR, de Maat MPM, Wilson JHP. A shift in balance between profibrinolytic and antifibrinolytic factors causes enhanced fibrinolysis in cirrhosis. Gastroenterology. 1991;101: Mannucci, P.M. Abnormal hemostasis tests and bleeding in chronic liver disease: are they related? No. J Thromb Haemost. 2006;4: Kerr R, Newsome P, Germian L, Thomson E, Dawson P, Stirling D. Effects of acute liver injury on blood coagulation. J Thromb Haemost. 2003;1: Pihusch R, Rank A, Gohring P, Pihusch M, Hiller M, Beuers U. Platelet function rather than plasmacytic coagulation explains hypercoagulable state in cholestatic liver disease. J Hepatol. 2002;37: Afdhal N, McHutchison J, Brown R, Jacobson I, Manns M, Poordad F, et al.thrombocytopenia associated with chronic liver disease. J Hepatol. 2008;48: Violi F, Basili S, Ferro D, Quintarelli C, Alessandri C, Cordova C et al. Association between high values of D-dimer and Tissue-plasminogen activator activity and first gastrointestinal bleeding event in cirrhotic patients. Thromb Haemost. 1996;76: Senzolo M, Burra P, Cholongitas E, Burroughs AK. New insights into the coagulopathy of liver disease and liver transplantation. World J Gastroenterol. 2006;12: Joist JH.. AICF and DIC in liver cirrhosis: expressions of a hypercoagulable state. [comment]. Am J Gastroenterol. 1999;94: Amitrano L, Guardascione MA, Brancaccio V, Balzano A, Amitrano L, Guardascione MA, et al. Coagulation disorders in liver disease. Semin Liver Dis. 2002;22: Ring-Larsen H, Palazzo U. Renal failure in fulminant hepatic failure and terminal cirrhosis: a comparison between incidence, types and prognosis. Gut.1981;22;

8 Karac er Hastalıklarında Koagülasyon Bozuklukları Sharara AI, Rockey DC. Gastroesophageal variceal hemorrhage. N Engl J Med. 2001;345: Boks AL, Brommer EJ, Schalm SW, Van Vliet HH. Hemostasis and fibrinolysis in severe liver failure and their relation to hemorrhage. Hepatology.1986;6: Ewe K. Bleeding after liver biopsy does not correlate with indices of peripheral coagulation. Dig Dis Sci. 1981;26: Tripodi A, Caldwell SH, Hoffman M, Trotter JF, Sanyal AJ. Review article: the prothrombin time test as a measure of bleeding risk and prognosis in liver disease. Aliment Pharmacol Ther. 2007;26: Youssef WI, Salazar F, Dasarathy S, Beddow T, Mullen KD. Role of fresh frozen plasma infusion in correction of coagulopathy of chronic liver disease: a dual phase study. Am J Gastroenterol. 2003;98: Porte RJ, Knot EAR, Bontempo FA. Hemostasis in liver transplantation. Gastroenterology. 1989;97: Massicotte L, Beaulieu D, Roy JD, et al. MELD score and blood product requirements during liver transplantation: no link. Transplantation. 2009;87: de Boer MT, Christensen MC, Asmussen M, et al. The impact of intraoperative transfusion of platelets and red blood cells on survival after liver transplantation. Anesth Analg. 2008;106: Hsia CC., Chin-Yee IH, McAlister VC. Use of recombinant activated Factor VII in patients without haemophilia: a meta-analysis of randomised controlled trials. Ann Surg. 2008,248, Kohler M. Thrombogenicity of prothrombin complex concentrates. Thromb Research. 1999;95(Suppl. 1):S13 S Dalmau A, Sabate A, Koo M, Bartolome C, Rafecas A, Figueras J et al. The prophylactic use of tranexamic acid and aprotinin in orthotopic liver transplantation: a comparative study. Liver Transpl. 2004;10: Pivalizza EG, Warters RD, Gebhard R. Desmopressin before liver transplantation. Canadian J Anaesth. 2003;50: McHutchinson JG, Dusheiko G, Shiffman ML, Rodrigues-Torres M, Sigal S, Bourliere M, et al. Eltrombopag for thrombocytopenia in patients with cirrhosis associated with hepatitis C. N Engl J Med.2007;357: Northup PG, Sundaram V, Fallon MB, Reddy KR, Balogun RA., Sanyal AJ, et al. Hypercoagulation and thrombophilia in liver disease. J Thromb Haemost. 2008;6: Amitrano L, Guardascione MA, Brancaccio V, et al. Risk factors and clinical presentation of portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosis. J Hepatol. 2004;40: Assy N, Pettigrew N, Lee SS, Chaudhary RK, Johnston J, Minuk GY. Are chronic hepatitis C viral infections more benign in patients with hemophilia? Am J Gastroenterol. 2007;102: DeLeve LD, Valla DC, Garcia-Tsao G, American Association for the Study Liver Diseases. Vascular disorders of the liver. Hepatology.2009;49: de Franchis R. Evolving Consensus in Portal Hypertension Report of the Baveno IV Consensus Workshop on ethodology of diagnosis and therapy in portal hypertension. J Hepatol. 2005;43:

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor?

Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? 94 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1840 Karaciğer hastalıklarında pıhtılaşma-tromboz mekanizmasına neler oluyor? What is happening to thrombosis-hemostasis in patients with liver disease İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Bölüm 25 GEBELİKTE VE LOHUSALIKTA EDİNSEL VE KONJENİTAL HEMOSTATİK BOZUKLUKLAR R. V. Ganchev, C. A. Ludlam R. Has, F. Güngör

Bölüm 25 GEBELİKTE VE LOHUSALIKTA EDİNSEL VE KONJENİTAL HEMOSTATİK BOZUKLUKLAR R. V. Ganchev, C. A. Ludlam R. Has, F. Güngör Bölüm 25 GEBELİKTE VE LOHUSALIKTA EDİNSEL VE KONJENİTAL HEMOSTATİK BOZUKLUKLAR R. V. Ganchev, C. A. Ludlam R. Has, F. Güngör Normal bir gebelik boyunca kanamanın durdurulması mekanizmasında bir dizi ilerleyici

Detaylı

Karaciğer sirozunda hemostatik bozukluklar Hemostatic abnormalities in liver cirrhosis

Karaciğer sirozunda hemostatik bozukluklar Hemostatic abnormalities in liver cirrhosis Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2, (127-133) ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Karaciğer sirozunda hemostatik bozukluklar Hemostatic abnormalities in liver cirrhosis Kendal YALÇIN 1, Orhan AYYILDIZ

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de KANAMAYA EĞİLİMLİ HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Tanju Atamer İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de seyrek

Detaylı

PIHTILA MA S STEM N N ED NSEL NH B TÖRLER

PIHTILA MA S STEM N N ED NSEL NH B TÖRLER TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Muzaffer Demir, Dr. Elif Ümit Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne e-posta: mdemir@trakya.edu.tr

Detaylı

VON WİLLEBRAND HASTALIĞI VE NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ

VON WİLLEBRAND HASTALIĞI VE NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı VON WİLLEBRAND HASTALIĞI VE NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Elif DOĞU Danışman

Detaylı

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ

NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Sürüm 1 - Ekim 2013 TEDAVİ KILAVUZU 2013 Kılavuzu hazırlayanlar ve yayıncı sarf malzeme, ilac sec imi ve ilac dozları da hil

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU Ekim 2013 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji

Detaylı

Hemof l ler: kl n k bulgular, tanı ve tedav

Hemof l ler: kl n k bulgular, tanı ve tedav TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Lisa Boggio Section of Hematology and the RUSH Hemophilia and Thrombophilia Center, the Department of Pediatrics Rush Children s Hospital and Rush University

Detaylı

HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA ACİL CERRAHİ

HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA ACİL CERRAHİ HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA ACİL CERRAHİ EMERGENCY SURGERY IN HAEMATOLOGICAL DISEASES Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Zafer TEKE *, Ali KESKİN ** * Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Aslı KIBRIS. Tez Yöneticisi Prof. Dr.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Aslı KIBRIS. Tez Yöneticisi Prof. Dr. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Betül ORHANER ÇOCUKLUK ÇAĞI İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA PROTROMBİN G20210A MUTASYONU, METİLENTETRAHİDROFOLAT

Detaylı

6. BÖLÜM GEBELİK DÖNEMİNDE HEMOSTAZ İLE İLİŞKİLİ PARAMET- RELER

6. BÖLÜM GEBELİK DÖNEMİNDE HEMOSTAZ İLE İLİŞKİLİ PARAMET- RELER 6. BÖLÜM GEBELİK DÖNEMİNDE HEMOSTAZ İLE İLİŞKİLİ PARAMET- RELER Gebelik ve lohusalık dönemi tromboz eğiliminin arttığı bir dönem olarak kabul edilir. Gelişmiş ülkelerde pulmoner embolizm, yüzbinde 2.1

Detaylı

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) genetik olarak duyarlı

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) genetik olarak duyarlı güncel gastroenteroloji 17/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı ve Tromboz Hüseyin ALKIM Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul İnflamatuvar bağırsak hastalığı

Detaylı

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN 15.03.2015 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin

Detaylı

Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu

Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu güncel gastroenteroloji 16/1 Hepatik Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu Taylan KAV Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara GİRİŞ Hepatik Sinüzoidal

Detaylı

DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ. Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ 2004

DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ. Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ 2004 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ

Detaylı

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113. Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113. Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113 Yılmaz ve ark. Review / Derleme Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome Ebru Yılmaz 1, Nida Dinçel 2, İpek Kaplan Bulut 3, Sevgi Mir 3 1 Dr. Behçet Uz Çocuk

Detaylı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı

Koagülasyon testler n n kl n kte kullanımı TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Sefer Gezer Rush University, Medical Center, Chicago, Illinois, USA e-posta: sefer_gezer@rush.edu Tel: 001 312 942 35 85 Anahtar Sözcükler Kanama diyatezleri,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Dr. Şeniz SARITAŞ GÖK Ankara

Detaylı

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hedefler Yd erişkin hemostaz farkı Yd hemostaz adaptasyonu Yd da kanama test yorumlama Yd kanama

Detaylı

Kalıtsal ve akk z trombos t fonks yon

Kalıtsal ve akk z trombos t fonks yon TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 2 Dr. Leonard A. Valentino The RUSH Hemophilia and Thrombophilia Center, The Department of Pediatrics, Rush Children s Hospital and Rush University Medical Center,

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

Hemoptizi Yaklaşım; Hemoptiziye Neden Olabilecek Hematolojik ve Romotolojik-İmmünolojik Nedenler

Hemoptizi Yaklaşım; Hemoptiziye Neden Olabilecek Hematolojik ve Romotolojik-İmmünolojik Nedenler Kitap Bölümü DERMAN Hemoptizi Yaklaşım; Hemoptiziye Neden Olabilecek Hematolojik ve Romotolojik-İmmünolojik Nedenler Tekin Yıldırım Giriş Hemoptizi öksürükle kan tükürmedir. Akciğer parankimasından veya

Detaylı

[AYŞEGÜL ÜNÜVAR] BEYANI

[AYŞEGÜL ÜNÜVAR] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [AYŞEGÜL ÜNÜVAR] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VII. FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ VII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ Dr. Tiraje Celkan ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

HEMOFİLİ HASTALARINDA DİŞ ÇEKİMİ VE ÇENE CERRAHİSİ

HEMOFİLİ HASTALARINDA DİŞ ÇEKİMİ VE ÇENE CERRAHİSİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı HEMOFİLİ HASTALARINDA DİŞ ÇEKİMİ VE ÇENE CERRAHİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Meltem GEDİZ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Önceleri yaşamı tehdit edici ve sakat bırakıcı

Önceleri yaşamı tehdit edici ve sakat bırakıcı YAŞLI HEMOFİLİK HASTANIN YÖNETİMİ Filiz Büyükkeçeci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Önceleri yaşamı tehdit edici ve sakat bırakıcı bir hastalık olan hemofili 1970 lerin başlarında

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

TROMBOEMBOLİK ACİLLER VE KATETER TROMBOZU. Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

TROMBOEMBOLİK ACİLLER VE KATETER TROMBOZU. Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı TROMBOEMBOLİK ACİLLER VE KATETER TROMBOZU Prof.Dr.Ayşegül Ünüvar İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Venous thrombosis in children: An emerging issue Molinari AC, et al. Blood

Detaylı