Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler Cihazýn tanýmý, 4 Genel Görünüm Kontrol paneli Raflarýn yerleþtirilmesi, 5 Alt raf Çatal-býçak sepeti Üst raf LDF 12314E Çalýþtýrma ve kullaným, 6-7 Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasý Yýkama seçenekleri Yýkama çevrimleri, 8 Program Tablosu Parlatýcý ve rafine tuz, 9 Parlatýcýnýn ölçülüp ayrýlmasý Rafine tuzun ölçülüp ayrýlmasý Temizlik ve bakým, 10 Su ve elektrik baðlantýsýnýn kesilmesi Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Ýstenmeyen kokularýn önlenmesi Püskürtücü kollarýnýn temizlenmesi Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi Filtrelerin temizlenmesi Makinenin uzun süre kullanýlmamasý Önlemler, öneriler ve Servis, 11 Genel güvenlik Atým Enerji tasarrufu ve Çevreye saygý Servis Sorun Giderme, 12

2 Montaj Bu kullanma kýlavuzunu, gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayýn. Cihaz satýlýr, baþka bir yere verilir veya taþýnýrsa, lütfen yeni sahibinin içerisinde bulunan açýklamalardan faydalanabilmesi için kýlavuzun makineyle birlikte verildiðinden emin olun. Lütfen bu kýlavuzu dikkatlice okuyun: Cihazýn güvenli bir þekilde montajý, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Cihazýn taþýnmasý gerekirse, dik konumda tutun, bu kesinlikle zorunludur, yapýlmazsa arkaya devrilebilir. Bu cihaz evde kullanýlmasý veya benzer uygulamalar amaçlý tasarlanmýþtýr, örneðin: - maðazalarda, ofislerde ve diðer iþ ortamlarýnda çalýþan personel için mutfak olarak kullanýlan alanlar; - çiftlik evleri; - otel, motel ve diðer konaklama tipi ortamlarda müþteriler tarafýndan kullaným; - bed and breakfast (oda&kahvaltý). Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi 1. Cihazdan tüm ambalaj malzemelerini sökün ve nakliye sýrasýnda hasar görüp görmediðini kontrol edin. Hasar görmüþse, satýcýyla temasa geçin ve montaj iþlemine baþlamayýn. 2. Bulaþýk makinesini yerine yerleþtirerek her iki yanýnýn veya arka panelin bitiþiðindeki dolaplar yada duvarla temas edip etmedini kontrol edin. Bu cihaz dolapsýz bir mutfak tezgahýnýn altýnada yerleþtirilebilir.* (Montaj talimatý sayfasýna bakýnýz). 3. Bulaþýk makinesini düz ve saðlam bir zemine yerleþtirin. Zemin düz deðilse, cihazýn ön ayaklarý yatay konuma ulaþana kadar ayarlanabilir Cihaz düzgün þekilde dengelenirse, daha sabit olacak ve çalýþýrken büyük bir ihtimalle daha az hareket veya titreþim ve gürültüye neden olacaktýr. 4*. Arka ayaðýn yüksekliðini ayarlamak için, 8 mm lik aðýza sahip olan bir altýgen somun anahtarý kullanarak bulaþýk makinesinin alt orta kýsmýndaki kýrmýzý altýgen burcu döndürün. Somun anahtarýný yüksekliði arttýrmak için saat yönünde ve azaltmak için saat yönün aksi istikametinde döndürün. (see Kýlavuza iliþtirilen Gömme talimatý na bakýnýz) Su giriþ hortumunun baðlanmasý Uygun bir soðuk su baðlantý giriþine: Hortumu baðlamadan önce, suda bulunabilecek kirli maddelerin cihazý týkamamasý için suyun iyice temizlenene kadar akmasýna izin verin, bu iþlemi yaptýktan sonra, giriþ hortumunu ¾ lük vida diþi açýlmýþ bir musluða sýký olacak bir þekilde baðlayýn. Uygun bir sýcak su baðlantý giriþine: Bulaþýk makinenize 60 C sýcaklýðý aþmayan sýcak þebeke suyu ( radiyatörlü kalorifer tesisatýnýz bulunuyorsa) saðlanabilir. Soðuk su þebekesine baðlantý için hortumu musluða tanýmlandýðý gibi baðlayýn. Giriþ hortumu yeterince uzun deðilse, uzman bir maðaza veya yetkili bir teknisyenle temasa geçin (Servis e bakýnýz). Su basýncý, Teknik Bilgiler Tablosu nda gösterilen deðer aralýðýnda olmalýdýr(yandaki bilgilere bakýnýz). Hortum bükülmemeli veya sýkýþtýrýlmamalýdýr. Atýk su boþaltma hortumunun baðlantýsý Boþaltma hortumunu, kývýrmadan iç çapý en az 4 cm olan bir boþaltma kanalýna baðlayýnýz Boþaltma hortumu, zeminden veya bulaþýk makinesinin destek zemininden (A) 40 ila 80 cm. arasýnda bir yükseklikte olmalýdýr. Atýk su boþaltma hortumunu lavabonun akýþ borusuna baðlamadan önce, plastik tapayý (B) kaldýrýnýz. Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Su ve elektrik tesisatýna baðlantý sadece yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Bulaþýk makinesi su hortumlarýnýn veya elektrik kablosunun üzerinde durmamalýdýr. Cihaz su þebekesine yeni hortumlar kullanýlarak baðlanmalýdýr. Eski hortumlarý kullanmayýn. Su giriþ ve çýkýþ hortumlarý ile elektrik kablosu mümkün olan en iyi montaj konumunu elde etmek için saða veya sola yerleþtirilebilir. 2

3 Su basmasýna karþý koruma Su baskýnlarýnýn meydana gelmesini engellemek için, bulaþýk makinesi: - arýza veya cihaz içerisinden sýzýntý olmasý durumunda su teminini engelleyen özel bir sistemle donatýlmýþtýr. Bazý modellerde, su tedarik hortumu koptuðunda bile su basmasýna karþý koruma saðlayan New Acqua Stop* (Yeni Su Durdurucu*) bulunmaktadýr. UYARI: TEHLÝKELÝ VOLTAJ! Hiçbir suretle su giriþ hortumu üzerinde elektrik bulunan elektrikli parçalarý taþýdýðý için kesilmemelidir. Elektrik baðlantýsý Fiþi elektrik prizine takmadan önce þunlarý kontrol edin: Yoðunlaþma önleyici þerit* Bulaþýk makinesi yerine monte edildikten sonra, kapaðý açýn ve oluþabilecek herhangi bir yoðuþlaþmadan onu korumak için yapýþkan þeffaf þeridi ahþap rafýn altýna yapýþtýrýn. Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Cihaz yerine monte edildikten sonra, ilk yýkama çevrimini baþlatmadan hemen önce, tuz daðýtma bölmesini suyla doldurun ve yaklaþýk 1 kg tuz ilave edin (Parlatýcý ve rafine tuz baþlýklý bölüme bakýnýz ). Su taþabilir: Bu normal bir durumdur, endiþe etmeyin. Su sertlik deðerini seçin (Parlatýcý ve rafine tuz baþlýklý bölüme bakýnýz). Makineye tuz konulduktan sonra, TUZ AZ gösterge lambasý* kapanýr. Tuz kabý dolu deðilse, su yumuþatýcý ve ýsýtma elemaný bunun sonucunda hasar görebilir. Prizin topraklanýp topraklanmadýðýný ve yürülükteki düzenlemelere uygun olup olmadýðýný. Prizin, kapaðýn içerisinde bulunan bilgi levhasýnda belirtilen maksimum cihaz yüküne dayanýp dayanamayacaðýný (Cihaz tanýmý baþlýklý bölüme bakýnýz). Güç kaynaðý voltajýnýn kapaðýn içerisindeki bilgi levhasýnda gösterilen deðer aralýðýna düþüp düþmediðini. Prizin cihazýn fiþiyle uyumlu olup olmadýðýný. Uyumlu deðilse, yetkili teknisyenden fiþi deðiþtirmesini isteyin (Servis e bakýnýz); uzatma kablosu yada çoklu priz kullanmayýn. Cihaz yerine yerleþtirildiðinde, elektrik kablosu ve elektrik prizi kolayca eriþilebilir durumda olmalýdýr. Kablo bükülmemeli veya sýkýþtýrýlmamalýdýr. Elektrik kablosu hasarlýysa, olasý tehlikeleri önlemek için üretici veya Teknik Servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. ( Servis e bakýnýz) Þirket, bu kurallara uyulmamasý nedeniyle meydana gelen hiçbir kazadan sorumlu tutulamaz. Teknik bilgiler Boyutlar Kapasite Su ebeke basıncı Güç kaynağı voltajı Toplam absorbe edilen güç Sigorta Genişlik 60 cm. Yükseklik 85 cm. Derinlik 60 cm. 14 standart yer ayarı MPa ( bar) 7, psi Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bu bulaşık makinesi aşağıdak i Avrupa Birliği Yönergelerine uygundur: /95/EC (Düşük Voltaj) -2004/108/EC (Elektromanyetik Uygunluk) -2005/32/EC (Comm. Reg. 1275/2008) (Ecodesign) -2002/96/EC 3

4 Cihazýn tanýmý, Genel Görünüm 1. Üst raf 2. Üst püskürtücü kolu 3. Açýlýr kapanýr bölmeler 4. Raf yüksekliði ayarlayýcý 5. Alt raf 6. Alt püskürtücü kolu 7. Çatal-býçak sepeti 8. Yýkama filtresi 9. Tuz daðýtým bölmesi 10. Deterjan ve parlatýcý daðýtým bölmeleri 11. Bilgi levhasý 12. Kontrol paneli*** AÇMA/KAPAMA gösterge lambasý Kontrol paneli Yýkama çevrimi adý aydýnlatma göstergesi Tuz az gösterge lambasý Good Night (Gece çalýþtýrma) seçeneði gösterge lambasý Short Time (Kýsa sürede yýkama) seçeneði gösterge lambasý Çok iþlevli tablet gösterge lambasý Ekstra kurutma göstergesi lambasý Yarým bulaþýk üst ve alt raf gösterge lambalarý Kalan süre aydýnlatma ekraný GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA gösterge lambasý Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesi ve gösterge lambasý Parlatýcý az gösterge lambasý AÇMA/KAPAMA/ Sýfýrlama düðmesi Yýkama çevrimi seçimdüðmesi Çok iþlevli tablet düðmesi Short Time (Kýsa sürede yýkama) düðmesi Gecikmeli çalýþtýrma düðmesi Half load (Yarým bulaþýk) düðmesi Extra Dry (Ekstra Kurutma) düðmesi Good Night (Gece Çalýþtýrma) düðmesi *** Sadece tamamen gömme olan modellerde. Yýkama çevrimi ve seçeneklerinin sayýsý ve türü bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. 4

5 Raflarýn yerleþtirilmesi Raflarý yerleþtirmeden önce, çanak çömleklerdeki tüm yiyecek kalýntýlarýný temizleyin ve bardak ve fincanlardaki sývýlarý boþaltýn. Bulaþýklarý cihaza yerleþtirdikten sonra, püskürtücü kollarýnýn serbestce dönüp dönmediðini kontrol edin. Alt raf Alt raf tavalarý, kapaklarý, tabaklarý, salata kaselerini, çatal býçak vs. yi bulaþk yerleþtirme örneklerinde gösterildiði gibi alabilir. Tabaklar ve büyük kapaklar, üst püskürtücü kolunun dönüþünü engellememeleri saðlanarak rafýn yanlarýna yerleþtirilebilir. Bazý bulaþýk makinesi modellerinde* tabaklarý yerleþtirirken dikey bir konumda kullanýlabilecek veya tava ve salata kaselerini yerleþtirilirken yatay bir konumda kullanýlabilecek açýlýr kapanýr bölmeler *bulunmaktadýr. Çatal-býçak sepeti Çatal-býçak sepetinin tipi bulaþýk makinesi modeline göre deðiþebilir: Modüler, modüler olmayan veya kayar tipte olabilir. Modüler olmayan sepet sadece alt rafýn önüne yerleþtirilmelidir. Modüler sepet, yarým bulaþýk yýkamasý (sadece bu seçenek bulunan modellerde) uygulanýrken yapýlmasý önerilen bir çözüm olarak iki kýsma ayrýlabilir ve bu kayar tiptede mevcuttur (bu sabit veya açýlýr kapanýr giriþler arasýnda kaydýrýlarak alt raftaki herhangi bir yere yerleþtirilebilir). - Her iki tipte de çatal býçaklarýn mümkün olan en iyi þekilde yerleþtirmesini saðlayan bir açýlýr kapanýr kayar sistem bulunmaktadýr. Keskin kenarlý býçak ve servis takýmlarýný uçlarý aþaðý bakacak þekilde çatal býçak sepetine veya yatay olarak üst raftaki açýlýr kapanýr bölmeye yerleþtirilmelidir. Çatal býçak sepeti yerleþtirme örnekleri Devirme A Devirme B Devirme C - Açýlýr kapanýr bölmeyi kaldýrýn, yavaþça kaydýrýn ve istenilen devrilme açýsýna getirin. Üst rafýn yüksekliðinin ayarlanmasý Çanak çömleklerin yerleþtirilmesini kolaylaþtýrmak için, üst raf yüksek veya alçak bir seviyeye yerleþtirilebilir. (Bebek çevrimi bulunan modellerde, üst raf cihaza bulaþýklar yerleþtirilirken alt konumuna alýnabilir). Üst rafýn yüksekliði RAF BOÞKEN uygun þekilde ayarlanabilir. KESÝNLÝKLE rafý sadece bir tarafýndan kaldýrmayýn veya indirmeyin. Sol ve sað kýlavuz rayý durdurucularýný açýn ve rafý çekip çýkarýn; gerekli olan üst veya alt kýlavuza yerleþtirin, ön tekerlekler yerleþene kadar kýlavuz raylarda kaydýrýn ve durducularý kapatýn(þekile bakýnýz). Rafta Dual Space* (Çift Boþluklu parmaklýklar*) (þekile bakýnýz) bulunmaktadýr, üst rafý durma yerine ulaþana kadar çekin, rafýn yanlarýndaki parmaklýklardan sýkýca tutun ve yukarý aþaðý hareket ettirin, daha sonra yavaþça yerine geri çekilmesine izin verin. Üst/Alt raf yerleþtirme örnekleri Üst raf Bu rafa dayanýksýz ve hafif çanak çömlekleri : çok kirli olmayan cam bardaklarý, çay ve kahve fincanlarýný ve tabaklarýný, küçük salata kaselerini, saplý tavalarý yerleþtirme örneklerini kýlavuz gibi kullanarak yerleþtirin. Bardak ve fincanlar, Uzun keskin býçak ve servis takýmlarý: bunlarý açýlýr kapanýr bölmelere yerleþtirin**. Ayarlanabilir devrilme özelliðine sahip açýlýr kapanýr bölmeler* - Devirme özelliði üst rafta yer kazanmak, farklý sap uzunluklarýna sahip þarap kadehlerini güvenli bir þekilde yerleþtirmek ve kuruma hýzlarýný arttýrmak için kullanýlabilir. Bebek Açýlýr Kapanýr bölmeleri* Bebek çevrimi bulunan modellerde, biberonlara, yüzük ve emziklere uygun açýlýr kapanýr bölmeler bulunmaktadýr. (kýlavuza iliþtirilen talimat sayfasýna bakýnýz) Bulaþýk makinesinde yýkanmamasý gereken eþyalar Tahta eþyalar, tahta veya kemik saplý yada yapýþtýrýlmýþ parçalar bulunan eþyalar Aluminyum, bakýr, pirinç, kalay alaþýmý veya tenekeden yapýlan eþyalar. Isýya dayanýklý olmayan plastik malzemelerden yapýlan eþyalar. Antika veya elde boyanmýþ porselen. Antika gümüþ eþya. Antika olmayan gümüþ eþyalar, yine de bulaþýk makinesinde diðer metal eþyalarla temas etmemesi saðlanarak hassas bir yýkama çevriminde yýkanabilir. Bulaþýk makinesine uygun olan çanak çömleklerin kullanýlmasýný öneririz. ** Miktarý ve yeri farklýlýk gösterebilir. 5

6 Çalýþtýrma ve kullaným Cihazýn ilk kez açýlmasý Dil seçimi Açma/Kapama iþaretine basýn, kýsa bir bip sesi duyacak ve ekranda ayar dilini göreceksiniz. Ýstediðiniz dile ulaþana kadar liste içerisinde DELAYED START (GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA) düðmesini kullanarak ileri, HALF LOAD (YARIM ÇAMAÞIR) düðmesini kullanarak geri hareket edin. Seçimi onaylamak için P düðmesine basýn, bunu yaptýðýnýzda otomatik olarak yýkama çevrimleri listesine gireceksiniz. Yýkama çevrimin sonraki her açýlþýnda, yýkama çevrimleri listesi gösterilecektir. Dil ayrýca P ve DELAYED START (GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA) düðmesine ayný anda birkaç saniye basýlarak daha sonra da deðiþtirilebilir. Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý 1. Su musluðunu açýn. 2. ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesine basýn: Kýsa bir bip sesi duyacaksýnýz, ON/OFF (Açma/Kapama) gösterge lambasý ve göstergeaydýnlanacaktýr. 3. Kapaðý açýn ve uygun miktar deterjaný içeri boþaltýn (aþaðýya bakýnýz). 4. Raflarý yerleþtirin(raflarýn yerleþtirilmesine bakýnýz) ve kapaðý kapatýn. 5. P düðmesine basarak çanak çömlek tipine ve bulaþýk seviyesine uygun yýkama çevrimini seçin (Yýkama çevrimleri tablosuna bakýnýz). 6. Yýkama seçeneklerini seçin (yandaki bilgilere bakýnýz). 7. Çalýþtýrma düðmesine basarak çevrimi baþlatýn: Uzun bir bip sesi yýkama çevrimini baþlatýr; çevrimin bitmesine kadar olan süreyle birlikte seçilen çevrimin adý gösterilir. 8. Ýki kýsa ve bir uzun bir sesi yýkama çevrimin bittiðine iþaret eder ve PROGRAM SONU yazýsý ekranda belirir. ON/OFF AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak cihazý kapatýn, su vanasýný kapatýn ve cihazý fiþten çekin. 9. Yanmayý önlemek için çanak çömlekleri çýkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Raflarý alttan baþlayarak boþaltýn. - Elektrik enerjisi tüketimini azaltmak için, bazý KULLANILMAYAN durumlarda, makine otomatik olarak kapanýr. OTOMATÝK YIKAMA ÇEVRÝMLERÝ*: bu bulaþýk makinesi modelinde kirlenme seviyesini deðerlendirmek ve dolayýsýyla otomatik olarak en verimli ve ekonomik yýkama çevrimini seçmek için kullanýlabilen özel bir sensör bulunmaktadýr. Otomatik yýkama çevrimlerinin süreleri sensörün çalýþmasýndan dolayý deðiþebilir. Çanak çömlek sadece biraz kirlenmiþse veya bulaþýk makinesine yerleþtirilmeden önce suyla çalkalanmýþsa, buna göre kullanýlan deterjan miktarýný azaltýn. Yýkama çevrimi sýrasýnda deðiþiklik yapmak Yýkama çevrimi seçim iþlemi sýrasýnda bir hata yapýlmýþsa, yeni baþlamýþ olmasý koþuluyla çevrimin deðiþtirilmesi mümkündür: Yýkama çevrimi baþlar baþlamaz, AÇMA/KAPAMA/Sýfýrlama düðmesini basýlý tutarak makineyi kapatýn. Ayný düðmeyi kullanarak tekrar açýn ve istediðiniz yýkama çevrimi ve seçeneklerini seçin. Ýlave çanak çömleklerin yerleþtirilmesi Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesine basýn (ilgili gösterge lambasý yanýp sönecektir). Buharýn kaçmamasýna dikkat ederek kapaðý açýn ve çanak çömlekleri cihaz içerisine yerleþtirin. Çalýþtýrma/ Duraklatma düðmesine basýn (sabit ýþýk): Uuzn bip sesinin yayýnlanmasýnýn ardýndan çevrim yeniden baþlayacaktýr. Makineyi duraklatmak amacýyla Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesine basýlýrsa, yýkama çevrimine ve Gecikmeli Çalýþtýrma fonksiyonuna (seçilmiþse) ara verilir. Bu aþamada yýkama çevrimin deðiþtirilmesi mümkün deðildir. Yanlýþlýkla çevrime ara verilmesi Yýkama çevrimi sýrasýnda kapak açýlýrsa yada elektrik kesilirse, çevrim durur. Kapak kapatýldýðýnda veya elektrik yeniden geldiðinde tekrar yarýda kesildiði yerden baþlar. Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasý Ýyi yýkama sonucu ayrýca kullanýlamakta olan deterjanýn doðru miktarda olmasýna baðlýdýr; belirtilen miktarýn aþýlmasý daha etkili yýkamayla sonuçlanmadýðý gibi çevre kirliðini arttýrýr. Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak tasarlanan deterjanlarý kullanýn. Sývý bulaþýk deterjaný KULLANMAYIN. Aþýrý deterjan kullanýmý çevrim bittikten sonra makinede köpük kalýntýlarýn kalmasýyla sonuçlanacaktýr. Tablet kullanýmý sadece ÇOK ÝÞLEVLÝ TABLET seçeneði bulunan modeller için tavsiye edilir. Her yýkama ve kurulama çevriminden sonra en mükemmel sonucu elde etmek için, toz deterjan, sývý parlatýcý ve tuz kullanýlmalýdýr. A bölmesi: Bulaþýk deterjaný B bölmesi: Ön yýkama deterjaný D 1. D düðmesine basarak C kapaðýný A B açýn. 2. Yýkama çevrimi tablosu na baktýktan sonra deterjaný dökün: Toz deterjan için A ve B bölmesini kullanýn Tablet þeklindeki deterjan için: çevrim 1 tablet gerektirdiðinde, onu A C bölmesine yerleþtirin ve kapaðý kapatýn, çevrim 2 tablet gerektirdiðinde ikinci tableti cihazýn altýna yerleþtirin. 3. Deterjan kalýntýlarýný bölmenin kenarlarýndan temizleyin ve kapaðý yerine kilitlenene kadar kapatýn. Yýkama seçenekleri* SEÇENEKLER sadece yýkama çevrimi seçildikten ve Çalýþtýrma/ Baþlatma düðmesine basýldýktan sonra ayarlanabilir, deðiþtirilebilir veya sýfýrlanabilir. Sadece yýkama çevrimi ayar türüyle uyumlu seçenekler seçilebilir. Bir seçenek, seçilen yýkama çevrimiyle uyumlu deðilse (Yýkama çevrimi tablosu na) bakýnýz, ilgili LED hýzlý hýzlý 3 kez yanar ve 2 kýsa bip sesi duyulur. Baþka bir seçenekle (Önceden seçilen) uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, ilk seçilen seçenekle ilgili gösterge lambasý 3 kere yanacak, 3 bip sesi iþitilecektir ve en son seçilen seçenek etkin durumda kalýrken uyumsuz seçim iptal edilecektir. Yanlýþlýkla ayarlanan bir seçimi iptal etmek için, tekrar ilgili düðmeye basýn. 6

7 Üst veya alt raf kullanýlarak yarým bulaþýk yerleþtirilmesi Yýkanacak çok fazla tabak yoksa, su, elektrik ve deterjan tasarrufu saðlamak için yarým bulaþýk çevrimi kullanýlabilir. Yýkama çevrimini seçin ve Yarým Bulaþýk düðmesine arka arkaya basýn: Seçilen bulaþýk yerleþimi ile ilgili üçgen aydýnlanacak ve yýkama çevrimi sadece üst veya alt raf kullanýlarak yapýlacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. Yarým Bulaþýk seçeneði Good Night (Gece Çalýþtýrmasý) ve ShorTime (Kýsa Sürede Yýkama) seçenekleriyle uyumlu deðildir. Sadece üst veya alt rafa yerleþtirmeyi ve buna uygun olarak deterjan miktarýný azaltmayý unutmayýn. Bu seçenekte, toz deterjan kullanýlmasý daha uygundur. Bu seçenek aþaðýdaki yýkama çevrimiyle uyumlu deðildir : Quick wash (Hýzlý yýkama). Gecikmeli çalýþtýrma Çevrim baþlama zamanýnýn 1 ila 24 saat arasýnda ertelenmesi mümkündür. 1. Ýstediðiniz yýkama çevrimini ve gerekli olan baþka seçeneði seçtikten sonra, GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA düðmesine basýn. Gecikmeli Çalýþtýrma sembolü yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Yýkama çevriminin baþlamasýný istediðiniz zamaný(1 ila 24 saatlik bir süre geçtikten sonra) seçmek için ayný düðmeyi kullanýn. 2. Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesini kullanarak seçimi onaylayýn; sembol yanýp sönmeye son verecek ve geri sayým baþlayacaktýr. ZAMAN ERTELEME yazýsý ekrana gelecektir, seçilen gecikme süresi yanýp sönecek ve Çalýþtýrma/Duraklatma sürekli olarak yanacaktýr. 3. Ayarlan süre geçtiðinde, uzun bir bip sesi iþitilir, Gecikmeli Çalýþtýrma gösterge lambasý kapanýr ve yýkama çevrimi baþlar. DELAYED START (Gecikmeli Çalýþtýrma) yý iptal etmek için, OFF yazýsý ekrana gelene kadar DELAYED START (Gecikmeli Çalýþtýrma) düðmesine arka arkaya basýn. Gecikmeli Çalýþtýrma fonksiyonu bir yýkama çevrimi baþlatýldýðýnda ayarlanamaz. Çok iþlevli tabletler (Þeritler) Bu seçenek yýkama ve kurutma sonuçlarýný iyileþtirir. Çok iþlevli tabletleri kullanýrken, MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) düðmesine basýn, ilgili gösterge lambasý yanacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. Multi-functional tablets (Çok iþlevli tabletler) seçeneði yýkama çevriminin uzamasýyla sonuçlanýr. MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) seçeneði, iptal edilmezse, sonraki yýkama çevrimleri için ayarlý kalýr. MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) seçeneði mevcut olduðunda, sadece tabletlerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu seçeneðin, çok iþlevli tabletlerin kullanýmýnýn belirtilmediði yýkama çevrimlerinde kullanýmý önerilmez (Seçenekler tablosuna bakýnýz). Short Time (Kýsa sürede yýkama) seçeneði Bu seçenek ayný yýkama ve kurutma performansý seviyesini korurken ana yýkama çevrimlerinin süresini azaltmak için kullanýlabilir. Yýkama çevrimini seçtikten sonra, Short Time (Kýsa sürede yýkama) seçeneði düðmesine basýn, kýsa bir bip sesinin takip ettiði ilgili gösterge lambasýnýn aydýnlanmasý seçimin yapýldýðýný gösterir. Seçimi iptal etmek için, ayný düðmeye tekrar basýn. Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçeneði Bu seçenek makine tarafýndan yaratýlan gürültü seviyesini azaltýr ve yýkama çevrimlerini uzatýr. Kullanýcýlarýn gece enerji tarifesinden yararlanmasýný mümkün kýldýðý için yararlý bir seçenektir. Yýkama çevrimini seçtikten sonra, Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçeneði düðmesine basýn, kýsa bir bip sesinin takip ettiði ilgili gösterge lambasýnýn aydýnlanmasý seçimin yapýldýðýný gösterir. Seçimi iptal etmek için, ayný düðmeye tekrar basýn. Short Time (Kýsa sürede yýkama) ve Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçenekleri birbirleriyle uyumlu deðildir. Short Time (Kýsa sürede yýkama) ve Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçenekleri HALF LOAD (Yarým Yýkama) seçeneðiyle uyumlu deðildir. Extra drying (Ekstra kurutma) Çanak çöleðin kuruluk seviyesini arttýrmak için, EXA DRYING (Ekstra Kurutma) seçeneðine basýn, gösterge lambasý aydýnlanacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. EXA DRYING (Ekstra Kurutma) seçeneði yýkama çevriminin uzamasýyla sonuçlanýr. SELFCARE (KENDÝNÝ TEMÝZLEME) YIKAMA ÇEVRÝMÝ Bu dezenfektan yýkama çevrimi bulaþýk makinesinin içerisini yoðun bir þekilde temizler ve böylece kötü koku oluþumunu azaltýr. UYARI SELFCARE (Kendini Temizleme) yýkama çevrimi, bulaþýk makinesi BOÞKEN özel tek dozluk ürünler kullanýlarak (ambalaj üzerindeki talimatlara uyunuz) bulaþýk makinenizin rutin bakým iþleminin bir parçasý olarak yapýlmalýdýr. Seçenekler Tablosu Otomatik Süper Yıkama Otomatik Günlük Yıkama A B C D E F Gecikmeli çalıştırma Yarım Bulaşık Çok İşlevli Tabletler Ekstra kurutma Kısa sürede Yıkama Gece Çalıştırma Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet Günlük A 60 Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Sudan Geçirme Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Ekonomik 50 C Evet Evet Evet Evet Hayır Evet Hız 25 Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Cam eşya yıkama Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Otomatik İkili Yıkama Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır Aşırı yoğun Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Özel Misafir Evet Evet Hayır Evet Hayır Hayır Bebek Çevrimi Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Kendini Temizleme Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Not: Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasýný kolaylaþtýrmak için, aþaðýdakileri aklýnýzda tutun: 1 sofra kaþýðý = 15 gr. toz deterjan = yaklaþýk 15 ml sývý deterjan 1 çay kaþýðý = 5 gr. toz deterjan = yaklaþýk 5 ml sývý deterjan 7

8 Yýkama çevrimleri Bulunan SEÇENEKLER için, lütfen Çalýþtýrma ve kullaným sayfasýndaki Seçenekler tablosuna bakýnýz. Yýkama çevrimi ve seçeneklerinin sayýsý ve türü bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. Yıkama çevrimi seçim talimatları Yoğun şekilde kirlenmiş tabak ve tavalar (dayanıksız eşyalar için kullanılamaz). Normal seviyede kirlenmiş tava ve tabaklar. Standart günlük yıkama çevrimi. Sınırlı günlük bulaşık miktarı (4 yer ayarı + 1 saplı tencere +1 kızartma tavası). Sonraki yemekten gelecek tabaklarla birlikte makineye yerleştirilmeyi bekleyen tabaklar için ön yıkama. Düşük enerji tüketim seviyelerine sahip çevre dostu yıkama çevrimi, tava ve tabaklar için uygun. Az kirlenmiş tabakları için ekonomik ve hızlı yıkama. (Çevrimi kullanımın hemen ardından uygulayın) (2 tabak + 2 bardak + 4 parça açanakçömlek + 1 saplı tencere + 1 küçük kızartma tavası). Yüksek sıcaklıklara duyarlı dayanıksız malzemeler için ekonomik ve hızlı yıkama çevrimi (Çevrimi kullanımın hemen ardından uygulayın) ( bardak Üst raf + dayanıksız tabak Alt raf). Yıkama iki rafı kapsar: üst rafta kristal ve cam bardaklar için dayanıksız ve alt rafta tavalar için dayanıklı çevrim. Kurumuş yiyecek artıklarıyla yoğun şekilde kirlenmiş tencere veya tavalar. Az kullanılmış veya sadece tozlanmış tabaklar için durulama ve kurutma çevrimi. Dezenfektan yıkama çevrimi, biberonları, yüzük ve emzikleri tabak, fincan, cam bardak ve çanak çömlekle birlikte yıkamak için uygundur. Çanak çömlek sadece üst rafa erleştirilmelidir. Bulaşık makinesinin içerisini temizlemek için dezenfektan çevrimi, özel deterjanlar kullanılarak sadece bulaşık makinesi BOŞKEN uygulanacak. Yıkama çevrimi Otomatik Süper Yıkama Otomatik Günlük Yıkama Günlük A 60 Deterjan (A) = A bölmesi (B) = B bölmesi Toz Sıvı Tablet Kurutma içeren yıkama çevrimleri Seçenekler Yıkama çevrimi süresi ( ±%10 tolerans) Sa. Dk. 35 gr (A) 35 ml (A) 1 (A) Evet A B C-D E 2:25 29 gr (A) 6 gr (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Evet A B C-D E- F 1:50' 25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A B C 1:00 Sudan Geçirme Hayır Hayır Hayır Hayır A B 0:08 Ekonomik* 50 C 29 gr (A) 6 gr (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Evet A B C-D F 2:55 Hız gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A - C 0:25 Cam eşya yıkama Otomatik İkili Yıkama Aşırı yoğun 35 gr (A) 35 ml (A) 1 (A) Evet A B C D 1:30 35 gr (A) 35 ml (A) 1 (A) Evet A C-D E 1:45 35 gr (A) 5 gr (B) 35 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 1 (cihazın altına) Evet A B C D 2:35' Özel Misafir Hayır Hayır Hayır Evet A B D 0:32 Bebek Çevrimi 20 gr (A) 20 ml (A) Hayır Evet A 1:20' Kendini Temizleme Hayır Hayır Hayır Hayır A 0:40' Not: GÜNLÜK 60 DK ve HIZLI 25 DK kullanýrken en iyi performans seviyesi belirlenen maksimum çanak çömlek miktarýna uyularak elde edilebilir. * Ekonomik yýkama çevrimi EN düzenlemesine uygundur. Diðer yýkama çevrimlerinden daha uzun sürmesine raðmen, daha az enerji kullanýr ve çevre açýsýndan zararý daha azdýr. Test Laboratuvarlarý için not: Karþýlaþtýrmalý EN test koþullarý ile ilgili bilgi almak için, aþaðýdaki adrese bir e-posta gönderin: 8

9 Parlatýcý ve rafine tuz Sadece özel olarak bulaþýk makineleri için tasarlanan ürünleri kullanýn. Sofra tuzu veya endüstriyel tuz yada sývý bulaþýk deterjaný kullanmayýn. Ambalajýn üzerindeki talimatlara uyun. Çok iþlevli bir ürün kullanýlýyorsa parlatýcý ilave etmeye gerek yoktur, bununla birlikte suyun sert veya çok sertolduðu bir yerde yaþýyorsanýz, özellikle tuz ilave etmenizi öneririz. Ambalajýn üzerindeki talimatlara uyun. Tuz veya parlatýcý ilave etmezseniz, TUZ AZ* ve PARLATICI AZ* gösterge lambalarý yanar durumda kalacaktýr. Parlatýcýnýn ölçülüp ayrýlmasý Parlatýcý, su yüzeylerinden daha rahat aktýðý ve böylece iz veya leke býrakmadýðý için çanak çömleðin kurumasýný kolaylaþtýrýr. Parlatýcý daðýtým bölmesi aþaðýdakiler olduðunda doldurulmalýdýr: Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde ; 1. Kapaðý saat yönünün aksi istikametinde (G) döndürerek daðýtým bölmesini açýn. 2. Daðýtým bölmesinden taþmamasýný saðlayarak parlatýcý koyun. Taþarsa, dökülenleri F hemen kuru bir bezle silin. G 3. Kapaðý yerine takýn. KESÝNLÝKLE parlatýcýyý doðrudan cihazýn yýkama bölümüne dökmeyin. Parlatýcý miktarýnýn ayalanmasý Kurulama iþleminin sonuçlarýnan yeterince tatmin olmadýysanýz, kullanýlan parlatýcý miktarýný ayarlayabilirsiniz. Dozaj ayarýný (F) 6 ön ayarlý konumdan birine döndürmek için bir tornavida kullanýn (varsayýlan konum 4 e ayarlýdýr): Çanak çömlekte leke varsa, ayar cihazýný daha düþük bir sayýya ayarlayýn (1-3). Çevrim tamamlandýktan sonra çanak çömleðin üzerinde su damlalarý varsa veya kireç izleri bulunuyorsa, ayarý daha yüksek bir sayýya (4-6) ayarlayýn. Su sertliðinin ayarlanmasý Her bulaþýk makinesinde, özellikle bu tip cihazlar için üretilmiþ rafine tuzu kullanarak, çanak çömleði yýkamak için kullanýlacak kireçsiz suyu saðlayan bir su yumuþatýcýsý bulunmaktadýr. Bu bulaþýk makinesi, bölgenizdeki su sertliði seviyesine uygun olarak kirliliðin azaltýlamasýna ve yýkama performansýnýn arttýrýlmasýna yardýmcý olan bir ayara sahiptir. Bu bilgiler evinize su saðlayan kuruluþtan alýnabilir. - ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesine basarak cihazý açýn. - P düðmesini birkaç saniye basýlý tutun; iki kýsa bip sesi duyulacak, ekranda SU SERTLÝÐÝ yazýsý görünecek ve ayarlý sertlik sayýsý ekranda yavaþ yavaþ yanýp sönecektir (su yumuþatma sistemi varsayýlan olarak 3 sayýsýna ayarlýdýr). - Ýstenen sertlik seviyesine ulaþýlana kadar ( *, sertlik tablosuna bakýnýz), GECÝKMELÝ BAÞLATMA düðmesine (1 ila 5 seviyeleri) veya YARIM YÜKLEME düðmesine (5 ila 1 seviyeleri) arka arkaya basýn. En fazla 5 seviye içinde ilerleyebilirsiniz. Onaylamak için P düðmesine basýn. - Çýkmak için birkaç saniye bekleyin veya herhangi bir düðme seçeneðine basýn* ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düðmesine basarak makineyi kapatýn. Çok iþlevli tabletler kullanýlýyor olsa bile, tuz daðýtým bölmesi doldurulmalýdýr. Suyun Sertlik Çizelgesi dh fh mmol/l seviye , , , ,1 9 5* 0 f - 10 f arasında tuzun konulmaması önerilir * böyle bir ayarlama yapılırsa programların süresi az daha uzun olabilir. ( dh = Alma ölçü sisteminde ölçülen sertlik - f = Fransýz ölçü sisteminde ölçülen sertlik mmol/l = litre baþýna milimol) Rafine tuzun ölçülüp ayrýlmasý Bir yýkama çevriminden mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için, daðýtým bölmesini kesinlikle boþ býrakmayýn. Rafine tuz kireci sudan temizler ve bu sayede çanak çömlekte kalýntý oluþmasýný önler. Tuz daðýtým bölmesi bulaþýk makinesinin alt kýsmýna yerleþtirilmiþtir(taným a bakýnýz) ve aþaðýdakiler olduðunda doldurulmasý gerekir: Yeþil þamandýra * sadece tuz bölmesi kapaðýna bakýldýðýnda görülmediðinde. Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde. 1. Alt kremayeri sökün ve konteynýr kapaðýnýn vidalarýný açýn (saat yönünün tersine). 2. Ýlk defa yapýyorsanýz: su tankýný tam aðzýna kadar doldurun. 3. Cihazla birlikte verilen huniyi* düzgün þekilde yerleþtirin (þekile bakýnýz) ve tuz daðýtým bölmesini kenarlarýna kadar doldurun (yaklaþýk 1 kg); bir miktar su sýzmasý normaldir. 4. Huniyi* çýkartýn ve açýklýk üzerinde kalan tüm tuz artýklarýný temizleyin; akan suyun altýnda kapaðý durulayýn ve ardýndan kapaðýn alt kýsmýnda yýldýz þeklinde düzenlenmiþ olarak bulunan dört yarýktan suyun dýþarý çýkmasýný saðlamak için aþaðýya doðru bakan baþlýða tekrar vidalayýn. (yeþil þamandýralý kapak*) Bölmeye tuz eklerken bu iþlemleri gerçekleþtirmenizi tavsiye ederiz. Kapaðýn yerine sýkýca vidalanmýþ olduðundan emin olun; böylece yýkama çevrimi sýrasýnda bölmenin içerisine deterjan giremeyecektir (Bunun yapýlmamasý su yumuþatýcýsýna tamir edilemez bir þekilde zarar verebilir). Gerektiðinde, tuz bölmesinden dýþarý sýzan her türlü tuz solüsyonun temizlenebilmesi için tuzu yýkama çevriminden önce ölçüp ayýrýn. 9

10 Temizlik ve bakým Su ve elektrik baðlantýsýnýn kapatýlmasý Sýzýntýlarý önlemek için her yýkama çevriminden sonra su musluðunu kapatýn. Cihazý, temizlerken ve bakým yapraken daima fiþten çekin. Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Makinenin dýþ yüzeyini ve kontrol panelini suyla nemlendirilmiþ aþýndýrýcý olmayan bir bezle kullanarak silin. Çözücü veya aþýndýrýcý ürünler kullanmayýn. Cihaz içerisindeki her türlü iz su ve biraz sirkeyle ýslatýlmýþ bir bez kullanýlarak çýkarýlabilir. Ýstenmeyen kokularýn önlenmesi Her zaman makine içerisinde nem oluþmasýný ve hapsolmasýný önlemek için cihazýn kapaðýný yarý açýk durumda tutun. Kapak ve deterjan daðýtým bölmelerinin çevresindeki contalarý düzenli aralýklarla nemli bir bezle silin. Bu, istenmeyen koku oluþumunun arkasýndaki asýl neden olan contalara yiyecek sýkýþmasýný önleyecektir. Püskürtücü kollarýnýn temizlenmesi Yiyecek kalýntýsý püskürtücü kollarýn üzerine kabuk tutabilir ve suyu püskürtmek için kullanýlan delikleri týkayabilir. Bu yüzden kollarýn ara sýra kontrol edilmesini ve küçük metal olmayan bir fýrça ile temizlenmesini öneririz. Püskürtücü kollarýnýn her ikisi de sökülebilir. Üst püskürtücü kolunu çýkarmak için, kilitleme halkasýný saat yönünün aksi istikametinde döndürün. Üst püskürtücü kolu daha çok sayýda delik bulunan taraf yukarý bakacak þekilde deðiþtirilmelidir. Musluk çýkýþýndaki su giriþ filtresini düzenli olarak temizleyin; - Su musluðunu kapatýn. - Su giriþ hortumunun ucunun vidalarýný sökün, filtreyi çýkartýn ve akan suyun altýnda dikkatlice temizleyin. - Filtreyi yenisi ile deðiþtirin ve su hortumunu eski pozisyonunda vidalayýn. Filtrelerin temizlenmesi Filtre takýmý, yiyecek kalýntýlarýný yýkama suyundan temizleyen ve daha sonra suyu tekrar devirdaim ettiren üç filteden oluþmaktadýr. Her yýkamada en iyi sonucu elde etmek istiyorsanýz filtrelerin temizlenmeleri gerekir. Filterleri düzenli aralýklarla temizleyin. Bulaþýk makinesi filtreler olmadan veya filtre yoksa kullanýlmamalýdýr. Birkaç yýkamadan sonra, filtre takýmýný kontrol edin ve gerekiyorsa akan musluk suyunun altýnda metal olmayan bir fýrça kullanarak ve aþaðýdaki talimatlara uyarak iyice temizleyin: 1. Silindir þeklindeki filtreyi C saat yönünün aksi istikametinde döndürün ve çekip, çýkarýn (þekil 1). 2. Yan kanatçýklarýnýn üzerine biraz baský yaparak bardak þeklindeki filtreyi B çýkarýn (þekil 2). 3. Paslanmaz çelik saç filtreyi A kaydýrarak çýkarýn (þekil 3). 4. Týkacý kontrol edin ve her türlü yiyecek kalýntýsýný temizleyin. Yýkama çevrimi pompasýný (siyah ayrýntý) KESÝNLÝKLE ÇIKARMAYIN (þekil 4). B Alt püskürtücü kolu, yan týrnaklara bastýrýlýp, yukarý çekilerek çýkarýlabilir. 1 2 C Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi* Eðer su hortumlarý yeni ya da uzun bir süre boyunca kullanýlmamýþlarsa gerekli baðlantýlarý yapmadan önce hortumlarýn temiz ve artýklardan arýndýrýlmýþ olduðundan emin olmak için su hortumlarýndan su geçisine izin verin. Eðer söz konusu önlem alýnmaz ise su giriþi týkanabilir ve bulaþýk makinesi hasar görebilir. 3 Filtreleri temizledikten sonra, filtre takýmýný yerleþtirn ve yerine düzgün þekilde oturtun; bunun yapýlmasý bulaþýk makinesinin verimli þekilde çalýþmasýný saðlamak için zorunludur. Makinenin uzun süre kullanýlmamasý Cihazýn elektrik baðlantýsý kesin ve su musluðunu kapatýn. 4 Cihazýn kapaðýný yarý açýk durumda býrakýn. Geri döndüðünüzde, bulaþýk makinesi boþ halde bir yýkama çevrimi yaptýrýn. 10

11 Önlemler, öneriler ve Servis Bu cihaz yürürlükteki uluslararasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler güvenlik nedeniyle verilmiþtir ve bu yüzden dikkatli bir þekilde okunmalýdýr. Genel güvenlik Bu cihaz, kendilerine güvenliklerinden sorumlu kiþi tarafýndan cihazýn kullanýmý ile ilgili gözetim veya talimat verilmeksizin, sýnýrlý fiziksel, algýsal veya zihinsel beceriye sahip kiþiler (çocuklar dahil) tarafýndan kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Çocuklar cihazla oynamamalarýný saðlamak için gözetim altýnda tutulmalýdýr. Cihaz evde kullanmak üzere tasarlanmýþtýr, ticari veya endüstriyel kullaným amaçlanmamýþtýr. Cihaz sadece yetiþkinler tarafýndan bu kýlavuzdaki talimatlara göre evdeki çanak çömlekleri yýkamak için kullanýlmalýdýr. Cihaz dýþarýya kapalý alan olsa bile yerleþtirilmemelidir. Makinenin yaðmur ve fýrtýnaya maruz býrakýlmasý son derece tehlikelidir. Ayaklarýnýz çýplakken cihaza dokunmayýn. Cihazý fiþten çekerken, daima fiþi duvardaki elektrik prizinden çekin, kablodan çekmeyin. Cihazý temizlemeden veya bakým yapmadan önce su musluðu kapatýlmalý ve fiþ elektrik prizinden çýkarýlmalýdýr. Cihaz arýzalanýrsa, hiçbir suretle kendi baþýnýza tamir etmeye kalkýþarak iç parçalara dokunmayýn. Isýtma elemanýna dokunmayýn. Cihazýn açýk kapaðýnýn üzerine dayanmayýn veya oturmayýn: Bu cihazýn devrilmesine neden olabilir. Kapak, tehlikeli bir engel yaratabileceði için açýk býrakýlmamalýdýr. Deterjan ve parlatýcýyý çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde muhafaza edin. Ambalaj malzemeleri oyuncak gibi kullanýlmamalýdýr. Atým Ambalaj malzemelerinin atýmý: Ambalajýn yeniden kullanýlabilmesi için yerel yönetmeliklere uyun. Atýk Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE) hakkýnda Avrupa Birliði Yönergesi 2002/96/EC evde kullanýlan cihazlarýn normal kentsel katý atýk sistemi kullanýlarak atýlmamasý gerektiðini bildirir. Kullaným ömrü biten cihazlar, atmosfere ve halk saðlýðýna yönelik olasý zararý önleyerek makine içerisindeki malzemelerin yeniden kullaným ve geri dönüþüm maliyetini en iyi þekilde deðerlendirmek için ayrý ayrý toplanmalýdýr. Bütün ürünler, kulllanýcýya ayrý atýk toplama ile ilgili yükümlülüklerini hatýrlatmak için üzerine çarpý konmuþ çöp kutusu ile iþaretlenmiþtir. Evde kullanýlan cihazlarýn doðru þekilde atýmý ile ilgili daha fazla bilgi için, ürün sahipleri ilgili kamu kurumu veya cihazýn yerel satýcýsýyla temasa geçebilirler. Enerji tasarrufu ve Çevreye saygý Su ve enerji tasarrufu Bir yýkama çevrimini sadece bulaþýk makinesi doluyken baþlatýn. Bulaþýk makinesinin dolmasýný beklerken, Sudan geçirme çevrimini kullanarak istenmeyen kokularýn oluþmasýný önleyin (Yýkama Çevrimleri ne bakýnýz). Yýkama çevrimi tablosu nu kullanarak çanak çömlek türüne ve çanak çömlekteki bulaþýk seviyesine uygun bir yýkama çevrimini seçin: - Normal bulaþýk seviyesindeki tabaklar için, düþük enerji ve su tüketimi seviyelerini temin eden Ekonomik yýkama çevrimini kullanýn. - Bulaþýklar normalden daha azsa, Yarým bulaþýk seçeneðini etkinleþtirin* (Çalýþtýrma ve kullaným a bakýnýz). Elektrik abonelik sözleþmeniz elektrik tasarruf saatleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi veriyorsa, daha düþük tarife uygulanan zamanlarda yýkama çevrimlerini yapýn. Gecikmeli çalýþtýrma* düðmesi (Çalýþtýrma ve kullaným a bakýnýz) yýkama çevrimlerini buna göre düzenlemenize yardýmcý olur. Enzim içeren fosfatsýz ve klorsüz deterjanlar Bu ürünler çevreye zararlý olduðu için fosfat veya klor içeren deterjanlarý kullanmamanýzý kesinlikle tavsiye ederiz. Enzimler 50 C civarýndaki sýcaklýklarda özel bir etki saðlar ve bunun sonucunda enzim içeren deterjanlar normal 65 C lik yýkama çevrimiyle ayný sonucu elde etmek için düþük sýcaklýktaki yýkama çevrimlerinde kullanýlabilirler. Deterjanýn boþa kullanýlmasýný önlemek için, ürünü üretici önerilerine dayanan miktar, su sertliði, bulaþýk seviyesi ve çanak çömlek miktarýnda kullanýn. Toprakta çözünebilir olsalar bile, deterjanlar doðanýn dengesinde deðiþiklik yapabilecek maddeler içerir. Servis Servis le temasa geçmeden önce: Sorun Giderme kýlavuzunu kullanarak sorunun çözülüp çözülemeyeceðini kontrol edin (Sorun Giderme ye bakýnýz). Sorunun giderilip giderilmediðini kontrol etmek için yýkama çevrimini yeniden baþlatýn. Sorun devam ediyorsa, Yetkili Teknik Servis ile temas kurun. Kesinlikle yetkisi olmayan teknisyenlerden hizmet almayýn. Lütfen aþaðýdaki bilgileri yanýnýzda bulundurun: Arýza türü. Cihazýn modeli (Mod.). Seri numarasýný (S/N). Bu bilgiler cihaz bilgi levhasýndan bulunabilir (Cihazýn tanýmýna bakýnýz). 11

12 Sorun Giderme / Xerox Fabriano Cihaz çalýþtýrýlamadýðýnda, Servisi aramadan önce aþaðýdaki listede bir çözüm yolu olup olmadýðýný kontrol edin. Arızalar: Bulaşık makinesi, çalışmıyor veya komutlara yanıt vermiyor Kapak kapanmıyor Bulaşık makinası atık suları boşaltmıyor. Bulaşık makinesi ses yapıyor. Bulaşık ve bardaklar üzerinde kireç kalıntıları veya beyaz bir satıholuşuyor. Bulaşık ve bardaklar üzerinde çizgi gibi veya mavi bir satıh oluşuyor. Bulaşıklar tam kurumamış. Bulaşıklar temiz değil. Olası sebep/çözüm: ON/OFF tuşu ile makineyi kapatınız, yaklaşık bir dakika sonra yeniden açınız ve programı yeniden ayarlayınız. Fiş elektrik prizine tam oturmuyordur. Bulaşık makinesinin kapağı tam kapalı değil. Kilit serbest kalmıştır; "klak" sesini duyana kadar kapağı iyice itiniz. Program bitmemiş. Atık su hortumu kıvrılmış (Montaj bölümüne bakınız). Lavabonun tahliye borusu tıkalı. Filtre yemek artıkları ile tıkanmıştır. Bulaşıklar birbirine veya püskürtme kollarına çarpıyor. Aşırı köpük oluşuyor. deterjan dozajı uygun miktarda ayarlanmamış veya deterjan bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. (Çalıştırma ve kullanım bölümüne bakınız) Yenileyici tuz eksik veya su sertliğine uygun bir şekilde ayarlanmamış (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız). Tuz haznesinin kapağı tam kapalı değil. Parlatıcı bitti veya dozajı yeterli değil. Parlatıcı dozajı fazla. Kurutmasız bir program seçilmiş. Parlatıcı bitti veya dozajı yeterli değil (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız). Parlatıcı dozajı uygun değil. Bulaşıklar yapışmaz tabanlı veya plastiktir. Sepetler fazlasıyla doldurulmuş (Sepetlerin doldurulması bölümüne bakınız). Bulaşıklar iyi yerleştirilmemiş. Püskürtme kolları serbestçe dönemiyor. Çok hafif bir yıkama programı seçilmiş (Program bölümüne bakınız). Aşırı köpük oluşuyor. deterjan dozajı uygun miktarda ayarlanmamış veya deterjan bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. (Çalıştırma ve kullanım bölümüne bakınız) Parlatıcı haznesinin kapağı tamamen kapanmamış. Filtre kirli veya tıkalı (Bakım ve temizlik bölümüne bakınız). Yenileyici tuz eksik (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız). Bulaşık makinesi su almıyor - Kapalı çeşme alarmı. (kısa bip sinyalleri duyulur) (ON /OFF (Açma/Kapama) gösterges inin ışıkları yanıp söner ve aşağıdaki mesaj ekrana gelir)su BAĞLANTISI YOK (No water.turn on tap.) Birkaç saniyesonra, A:6 ekrana gelecektir). Şebekeden su akmıyor. Besleme su hortumu kıvrılmış (Montaj bölümüne bakınız). Musluğu açınız; birkaç dakika sonra makine tekrar çalışmaya başlayacaktır. Bip sinyali verilince müdahale edilmediği için cihaz durmuş. ON/OFF tuşuna basarak makineyi kapatınız, musluğu açınız ve 20 saniye sonra aynı tuşa basarak makineyi tekrar çalıştırınız. Makineyi yeniden programlayınız ve tekrar çalıştırınız. Su alma hortumunda alarm/su giriş filtresi tıkalı. (ON /OFF (AÇMA/KAPAMA) gösterg esinin ışıkları yanıp söner ve A:7 ekrana gelir) Çamaşır makinesini AÇMA/KAPAMA düğmesine basmak suretiyle kapatınız. Akmasını önlemek için su musluğunu kapatınız, fişi prizden çıkartınız. Su giriş filtresinin pislikler ile tıkanmamış olduğunu kontrol ediniz. ("Bakım ve Koruma" bölümüne bakınız) 12

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ RO RU Ýçindekiler Türkçe, 1 Românã, 13 UA Óêðà íñüêà, 37 DFG 262 Ðóññêèè, 25 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 49 Ýçindekiler Kurulum, 50-51 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLS12S/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Sepetlerin Doldurulması

Sepetlerin Doldurulması Sepetlerin Doldurulması Rafları yüklemeden önce tabak ve kapların üzerinde kalan yemek artıklarını temizleyip bardak ve kupalarda kalan sıvıları boşaltınız. Cihazı yükledikten sonra püskürtme kollarının

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kurulum. Yerleþtirme ve Seviyelendirme. Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý. Su giriþ hortumunun baðlanmasý. Su basmalarýna karþý koruma

Kurulum. Yerleþtirme ve Seviyelendirme. Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý. Su giriþ hortumunun baðlanmasý. Su basmalarýna karþý koruma Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine verildi ya da hareket ettirildiyse yeni kullanýcýnýn da bu manüelde belirtilen önerilerden

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8214 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8214 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Kurulum 14-15 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLF12B/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFS 115 A IX/HA.R

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFS 115 A IX/HA.R Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 0512 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 0512 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 12 Ýçindekiler Kurulum 13-14 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации

Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Ankastre Bulaşık Makinesi / Built-in Dishwasher Встраиваемая посудомоечная машина / ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ BM 12 www.simfer.com.tr Degerli Müsterimiz,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 Cihazınızın Tanıtımı (Şekil 1) A Su haznesi B Menteşeli kapak C Damlatmaz vanalı filtre kabı D Göstergeli Aroma düğmesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8314E X EU

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8314E X EU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı