Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Cihaza Bakýþ...5 Kumanda Paneli....6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Çevre Korumaya Katkýnýz...17 Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý...17 Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Ekonomik Yýkama Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý...19 Kapaðýn Kapatýlmasý...19 Çocuk Güvenliði Ekran Fonksiyonlarý...20 Temel Ayarlar Lisan...21 Su Sertlik Derecesi...21 Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: Tuzun Doldurulmasý...22 Tuz Eksik Göstergesi...24 Parlatýcý...25 Parlatýcýnýn Doldurulmasý...25 Parlatýcý Eksik Göstergesi...26 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme...27 Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Üst Sepet...29 Katlanabilir Raflar...29 Fincan Rafý...29 Jumbo-Fincan Desteði (Modele göre): Bardak Askýsý...30 Üst Sepet Ayarý...31 Alt Sepet...32 Çok Konforlu Alan...33 Katlanabilir Destek (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre)

3 Ýçindekiler Kullaným...36 Deterjan...36 Deterjan Ýlavesi...37 Cihazýn Açýlmasý...38 Program Seçimi...38 Programýn Baþlatýlmasý...38 Süre Göstergesi...39 Standby...39 Program Sonu...40 Cihazýn Kapatýlmasý...40 Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Programý Durdurma...41 Programý Deðiþtirme...41 Ýlave Fonksiyonlar...42 Alt Sepet- Yoðun Yýkama...42 Turbo...42 Gecikmeli Baþlatma...43 Deterjan-Tanýma...44 Temizlik ve Bakým...45 Yýkama kabininin temizliði...45 Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði...45 Cihaz Ön Yüzünün Temizliði...46 Yýkama Bölümündeki Süzgeçlerin Kontrolü Süzgeç Temizliði...47 Fýskiye Kollarýnýn Temizliði...49 Arýza ve Yardým...50 Teknik Arýza...50 Su Giriþ/Çýkýþýnda Hata...52 Bulaþýk Makinesindeki Genel Problemler Sesler...56 Ýyi Yýkanmayan Bulaþýklar Arýzalarýn Giderilmesi...60 Su Giriþindeki Süzgecin Temizliði...60 Su Tahliye Pompasý ve Ventil Temizliði...61 Program Tablosu

4 Ýçindekiler Müþteri Hizmetleri...66 Tamirler...66 Program Güncelleme(Update)...66 Test Enstitüsü Ýçin...66 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...67 Elektrik Baðlantýsý...68 Su Baðlantýsý...69 Miele Su Koruma Sistemi...69 Su Giriþi...69 Su Çýkýþý...70 Teknik Veriler...71 Ayarlar Menüsü...72 "Ayarlar" Menüsünün Açýlýþý Lisan...72 Su sertlik derecesi...73 Parlatýcý...74 Otomatik Hafýza AutoOpen Standby-Ýyileþtirme Eksik Göstergeleri...75 Yumuþatma...76 Ön Yýkama...76 Daha Ýyi Kurutma...76 Parlaklýk...76 Kontrast...76 Süzgeç Kontrolü...77 Bayi...77 Fabrika Ayarý...77 Ayar Menüsünden Çýkýþ

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaza Bakýþ Üst Fýskiye Kolu (görülmez) Çatal-Kaþýk Çekmecesi (modele göre) Üst Sepet Orta Fýskiye Kolu Kurutma Hava Giriþi (modele göre) Alt Fýskiye Kolu Süzgeç Sistemi Tip Etiketi Kapakta Çocuk Emniyet Sürgüsü (görülmez) Parlatýcý Haznesi Ýki Bölümlü Deterjan Haznesi Tuz Haznesi 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli Program Seçimi Ekran Kontrol Göstergeli Start/Stop-Tuþu Kontrol Göstergeli Gecikmeli Baþlatma-Tuþu Kontrol Göstergeli Turbo-Tuþu Kontrol Göstergeli Alt Sepet Yoðun-Tuþu Program-Tuþu Tuþu (Açma/Kapama-Tuþu) Bu kullanma kýlavuzunda çeþitli boylarda birçok bulaþýk makinesi anlatýlmaktadýr. Farklý bulaþýk makineleri þöyle sýralanýr: normal = 80,5cm yüksekliðinde (Ankastre Cihaz) veya 84,5 cm yüksekliðinde Bulaþýk Makinesi (Solo Cihaz) XXL = 84,5 cm yüksekliðinde Bulaþýk Makinesi. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Bulaþýk makinesini kurmadan ve çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyun. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýn ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim edin! Kullaným Kurallarý Bu bulaþýk makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu bulaþýk makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bulaþýk makinesini sadece evde bulaþýklarýn yýkanmasý amacýyla kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler yanlarýnda onlarý kontrol edebilecek ve bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþiler olmadan cihazý kullanamazlar. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile cihazdan uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan bulaþýk makinesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonucunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Bulaþýk makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn makine ile oynamalarýna izin vermeyiniz. Bu sýrada çocuklar saklanmak amacýyla bulaþýk makinesinin içine girip kilitli kalmalarý tehlikesi de vardýr! Çocuklarýn deterjanla temasýný engelleyin! Deterjan çocuklarýn aðýzlarýnda ve boðazlarýnda yaralara sebep olabilir veya boðulmalara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarý kapaðý açýlmýþ bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Cihazýn içinde deterjan artýklarý kalmýþ olabilir. Çocuðunuz aðzýna deterjan almýþsa, hemen doktora gidin. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Bulaþýk makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, can güvenliðiniz tehlikeye girebilir! Bulaþýk makinesi ancak 3-kutuplu korumalý bir fiþle (sabit elektrik baðlantýsý yapýlmamalýdýr) prize takýlabilir. Makine kurulduktan sonra fiþinin her zaman kolayca çýkarýlabilmesi için prizin ulaþýlabilir bir yerde olmasý lazýmdýr. Bulaþýk makinesi baþka bir elektrikli cihazýn fiþini kapatmamalýdýr, makinenin niþ içindeki fiþe baský yapmasý sonucunda aþýrý ýsýnma meydana gelebilir (yangýn tehlikesi). Bulaþýk makinesi bir ocak altýna yerleþtirilmemelidir. Ocaktan daðýlan ýsý bulaþýk makinesine zarar verebilir. Ayný sebeple "mutfakta kullanýlmayan" ýsý yayan baþka bir cihazýn doðrudan yanýna monte edilmemelidir (örneðin ýsýtma amaçlý bir cihazýn yanýna). Bulaþýk makinesi ancak tam olarak monte edildikten ve kapak yayý ayarlandýktan sonra elektrik þebekesine baðlanabilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Lütfen evinizin frekans, voltaj ve sigorta deðerlerini tip etiketindeki veriler ile uyuþup uyuþmadýðýný kontrol edin. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsý uygun olmayan çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu bulaþýk makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Bulaþýk makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýnýz. Donmuþ hortumlar yýrtýlabilir ve patlayabilir, sýfýrýn altýndaki dereceler elektronik kartýn güvenle çalýþmasýný tehlikeye sokabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Su baðlantýsýnýn plastik kutusunda elektrikli bir valf vardýr. Bu parçayý suya sokmayýn. Su giriþ hortumunda elektrik ileten baðlantýlar bulunur. Bu nedenle hortum kýsaltýlmamalýdýr. Makinede bulunan Waterproof sistemi(su kontrol sistemi) sayesinde aþaðýda yazýlý durumlarda suyun yol açacaðý zararlar önlenir: kurallara uygun montaj, parçalar zarar gördüðünde deðiþtirilerek makinenin çalýþabilirliðinin saðlanmasý, uzun süre evde bulunulmayacaksa su giriþ musluðunun kapatýlmasý (tatil gibi). Bulaþýk makinesi kapalý olsa bile Waterproof-sistemi devreye girer. Fakat cihazýn elektrik baðlantýsýnýn kesilmemesi gerekir. Hasarlý bir bulaþýk makinesi güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Hasarlý bir makineyi derhal kapatýn ve sorunun giderilmesi için hemen yetkili servise haver verin. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele firmasýnýn yetki verdiði servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak orijinal Miele yedek parçalarý cihazýn tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Bulaþýk makinesinin bakým iþleri yapýlacaðý zaman cihazýn elektrik baðlantýsýný þebekeden ayýrýn (bulaþýk makinesinin kapatýn ve fiþini prizden çekin). Zarar görmüþ bir elektrik kablosu ancak ayný cins özel bir kablo ile yenilenebilir (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Güvenlik nedeniyle kablo deðiþimi sadece Miele yetkili servisleri veya Miele merkez servis tarafýndan yapýlabilir. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kurulma Makinenin kurulmasý ve baðlantýsý montaj planýna göre yapýlmalýdýr. Montajdan önce ve montaj sýrasýnda dikkatli olun. Bazý metal parçalar elinizi kesebilir veya yaralayabilir. Koruyucu bir eldiven kullanýn. Bulaþýk makinesinin kusursuz çalýþabilmesi için yerine düzgün yerleþtirilmesi gerekir. Tezgah altýna veya dolap içine monte dilecek bulaþýk makinesinin saðlam durabilmesi için yandaki dolaplara baðlantýsý olan uzun bir tezgah altýna monte edilmesi gerekir. Eðer solo bir cihazý tezgah altýna monte etmek isterseniz, alttaki bazayý çýkarmanýz gerekir. Bunun için uygun bir ara parçaya ihtiyacýnýz olacaktýr. Aksi halde açýk duran metal parçalar yaralanmaya sebep olabilir! Kapak yaylarý her iki tarafta birden ayarlanmalýdýr. Kapak yarým açýldýðýnda (yaklaþýk 45 açý) ve býrakýldýðýnda bu pozisyonda kalýyorsa doðru ayarlanmýþ demektir. Kapak birden aþaðýya düþmemelidir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yýkama kabini içine çözücü maddeler koymayýn. Patlama tehlikesi! Toz deterjanlar burnunuza ve nefes borunuza kaçmamalýdýr! Deterjaný yutmayýn! Burnunuzda ve boðazýnýzda yaralara neden olabilir. Eðer deterjan boðazýnýza kaçmýþ veya yutmuþ iseniz hemen bir doktora gidin. Bulaþýk makinesinin kapaðýný gereksiz yere açýk býrakmayýn. Açýk kapaða çarpabilirsiniz. Programýn sonunda bulaþýklar çok sýcak olabilir! Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý elle tutulacak kadar soðumalarý için bir süre makine içinde soðumaya býrakýn. Açýk kapak üzerine çýkmayýn veya oturmayýn. Bulaþýk makinesi devrilebilir. Kendiniz yaralanabilir veya makine zarar görebilir. Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýn. Elde yýkama deterjaný kullanmayýn! Sanayi veya endüstride kullanýlan deterjanlarý kullanmayýn, makine bozulabilir veya kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir (örn.: patlama tehlikesi gibi). 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Parlatýcý haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Tuz haznesine deterjan (sývý dahil) koymayýn. Deterjan hazneye zarar verir. Sadece özel, mümkünse iri taneli tuzlarý kullanýn. Diðer tuz türleri suda çözülmeyen maddeler içerdiðinden su yumuþatma sisteminin bozulmasýna sebep olabilir. Çatal-kaþýk-býçak sepetini (modele göre) yerleþtirirken çatal ve býçaklarýn uçlarý aþaðýya gelecek þekilde koyun. Sivri uçlar yukarý doðru durursa yaralanma tehlikesi olabilir. Fakat çatal-býçak ve kaþýklarýn tutacaklarý aþaðýya doðru yerleþtirilirse daha iyi temizlenirler. Sýcak suya dayanýklý olmayan tek kullanýmlýk kaplarý veya çatal-kaþýk-býçaklarý yýkamayýn. Bunlar ýsýnýn etkisiyle deforme olabilir. Ýlave fonksiyonlardan gecikmeli baþlatmayý seçmek isterseniz (modele göre) deterjan haznesi kuru olmalýdýr, aksi halde deterjan ýslak olan hazneye yapýþýr kalýr ve yýkama iþlemi iyi sonuç vermez. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz ve/veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Bulaþýk Makinesinin Kaldýrýlmasý Çocuklarýn oynarken saklanmak amacýyla makine içine girip kendilerini kitlememeleri (havasýz kalarak boðulma tehlikesi) için cihazýn kapak kilidini kullanýlmaz duruma getirin. Kapak kilidinin mandalýný yerinden sökün veya bozun. Üretici firma güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 16

17 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek nitelikte maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Malzeme türleri þöyledir: Dýþ Ambalaj %100 geri dönüþümlü oluklu mukavva, alternatif olarak: Polietilen streç folyo Polipropilen plastik bantlar Ýç Ambalaj: Esnek klorsuz ve florsuz polistrol Taban, tavan ve koruyucu çýtalar iþlenmemiþ doðal tahta Polietilen koruyucu folyo Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. Cihazýn bütün plastik parçalarý uluslararasý bir iþaretle belirlenmiþtir. Geri dönüþüm sürecinde bu iþaretler çevre koruma açýsýndan yararlý olacaktýr. 17

18 Çevre Korumaya Katkýnýz Ekonomik Yýkama Bu bulaþýk makinesi önemli miktarda su ve enerji tasarrufu saðlar. Aþaðýdaki hususlara dikkat ederseniz, bu tasarrufu arttýrabilirsiniz: Bulaþýk makinesini sýcak su tesisatýna baðlayabilirsiniz. Sýcak su baðlantýsýnýn enerji tasarrufu saðlayan güneþ enerjisi gibi bir sisteme yapýlmasý özellikle daha uygun olacaktýr. Elektrikle ýsýtýlan sistemlerde baðlantýyý soðuk su tesisatýna yapmanýzý tavsiye ederiz. Bulaþýk sepetlerinin kapasitelerini aþmadan tamamýný kullanýnýz. En ekonomik yýkama bu þekilde gerçekleþir. Bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine göre bir program seçiniz. Enerji tasarrufundan faydalanmak için "ECO" programýný seçiniz. Bu program normal kirli bulaþýklarýn enerji ve su tüketiminde tassaruflu olmasý açýsýndan çok randýmanlýdýr. Deterjan üreticisinin doz önerilerini dikkate alýnýz. Bulaþýk sepetleri yarý dolu olduðunda toz veya sývý deterjan miktarýný 1 / 3 ölçüde azaltýnýz. 18

19 Ýlk Kullaným Kapaðýn Açýlmasý Kapaðýn Kapatýlmasý Sepetleri makinenin içine sürünüz. Kapaða kilitlenme sesini duyuncaya kadar bastýrýnýz. Kapaðýn kilit bölümünü tutmayýnýz. Eliniz ezilebilir. Çocuk Güvenliði Çocuklarýn bulaþýk makinesi kapaðýný açmamalarý için kapaðý çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyiniz. Kurutma süreci olan programlarýn sonunda ("Program Tablosu" böl.bak.) kurutma iþleminin daha iyi olmasý için cihazýn kapaðý otomatik olarak aralanýr. Bu fonksiyonu isterseniz kapatabilirsiniz ("Ayarlar, AutoOpen-Kurutma" böl.bak.). Kapaðý açmak için kulpu tutunuz ve çekiniz. Yýkama iþlemi sýrasýnda cihazýn kapaðýný açarsanýz, yýkama fonksiyonlarý otomatik olarak durdurulur. Kapaðýn açýlma alaný serbest olmalýdýr. Kapaðý kilitlemek için kulpun altýndaki sürgüyü saða doðru kaydýrýnýz. Güvenlik kilidini açmak için sürgüyü sola doðru kaydýrýnýz. 19

20 Ýlk Kullaným Ekran Fonksiyonlarý Genel Ekran üzerinden aþaðýdaki menüler seçilebilir ve ayarlanabilir: Program Ekstralar Gecikmeli Baþlatma Saati Ayarlar Bir program akýþý sýrasýnda ekranda þunlar gösterilir: Program dilimi Yaklaþýk kalan süre Olasý hata uyarýlarý ve öneriler Bir program baþlatýlmamýþsa ve bu süre içinde sensörlü bir tuþa basýlmamýþsa, enerji tasarrufu açýsýndan bulaþýk makinesi birkaç dakika sonra kapatýlýr ("Çalýþtýrma, Standby" bölümü ne bakýnýz). Bulaþýk makinesini tekrar açmak için tuþuna basýnýz. "Ayarlar" Menüsü "Ayarlar" menüsünde bulaþýk makinesinin elektroniðini deðiþen þartlara uyumlu hale getirebilirsiniz. Ayarlar menüsüne girmek için belirli bir tuþ kombinasyonuna basmanýz gerekir. Bununla ilgili diðer bilgileri ayný isimli bölümde bulabilirsiniz. Ayarlar menüsünde ekranýn altýndaki tuþlarýn gerçek fonksiyonlarý kapanýr ve bu tuþlarýn yardýmý ile menü noktalarýný seçebilir ve onaylayabilirsiniz. Ekranýn saðýnda ve solundaki oklar daha baþka seçeneklerin de mevcut olduðunu gösterir. Buna göre ekran altýndaki sað ve sol tuþ ile bu seçenekleri seçebilirsiniz. Ekranýn altýnda ortada bulunan tuþ ile uyarýlarý ve ayarlarý onaylayabilir ve bir sonraki menüye veya baþka bir menü alanýna geçebilirsiniz. Seçilen ayarýn yanýnda bir onay iþareti görülür. 20

21 Ýlk Kullaným Temel Ayarlar Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Bulaþýk makinesi ilk defa açýlýyorsa birkaç saniye sonra Hoþ Geldiniz yazýsý görülür. Lisan Ekran otomatik olarak lisan ayarýna döner. Ekran fonksiyonlarýný öðrenmek için ayný isimli bölüme bakýnýz. Ýstediðiniz lisaný seçiniz ve bunu ortadaki tuþ ile onaylayýnýz. Seçilen lisan yanýnda bir onay iþareti ile gösterilir. Su Sertlik Derecesi Ekran su sertlik ayarýna döner. Bulaþýk makineniz tam olarak suyunuzun sertlik derecesine göre programlanmalýdýr. Þehrinizin su daðýtým kurumundan evinize gelen þebeke suyunun sertlik derecesini öðrenebilirsiniz. Sabit olamayan su sertlik derecelerinde (örneðin: d) her zaman en yüksek dereceyi programlayýnýz (bu örnekte 50 d). Evinize gelen þebeke suyunun sertlik derecesini bilirseniz daha sonra gerekecek bir servis kontrolünde teknik personelin iþini kolaylaþtýrmýþ olursunuz. Suyunuzun sertlik derecesini buraya yazýnýz: d Makinenin fabrika çýkýþýnda su sertlik derecesi 15 d (2,7 mmol/l) olarak programlanmýþtýr. Evinizdeki su sertlik derecesine uyan dereceyi seçiniz ve bunu ortadaki tuþ ile onaylayýnýz. Su sertlik derecesini ayarlamak için daha fazla bilgiyi "Ayarlar, Su Sertlik Derecesi" bölümünde bulabilirsiniz. Bunun arkasýndan iki öneri gösterilir. Bu önerileri onayladýktan sonra Parlatýcý doldurunuz ve Tuz doldurunuz uyarýlarý gösterilebilir. Bu uyarýlarý onaylamak için bir tuþa basýnýz. Ekran ana menüye döner. Bu temel ayarlar bir programýn sonuna kadar tam olarak yürütülmesinden sonra hafýzaya alýnýr. 21

22 Ýlk Kullaným Ýlk kullanýmda gerekli olan malzemeler: yakl. 1 kg tuz, ev tipi bulaþýk makinesi için deterjan, ev tipi bulaþýk makinesi için parlatýcý. Her bulaþýk makinesi fabrikadan teslim edilmeden önce kalite kontrolden geçer. Bu testlerden sonra makinede belli bir miktar su kalabilir ve bu da makinenin daha önce kullanýldýðý anlamýna gelmemelidir. Tuzun Doldurulmasý Yýkama sonuçlarýnýn kusursuz olmasý için bulaþýk makinesinin yumuþak suya (kireç oraný düþük) ihtiyacý vardýr. Sert su bulaþýklarýn üzerinde ve makinenin iç duvarlarýnda beyaz lekelerin oluþmasýna sebep olur. Bu nedenle su sertlik derecesi 4 d (0,7 mmol/l) deðerinden fazla olan su yumuþatýlmalýdýr. Bu yumuþatma iþlemi makinenin içindeki su yumuþatma sisteminin içinde otomatik olarak uygulanýr. Su yumuþatma sistemi 70 d (12,6 mmol/l) su sertlik derecesi için uygundur. Su yumuþatma iþlemi için sisteme tuz ilave etmek gerekir. Bulaþýklarýn yýkanmasý için çok fonksiyonlu tablet kullanýlacaksa o zaman suyun sertlik derecesine göre ( 21 d) tuz ilave etmeye gerek yoktur ("Deterjan" böl.bak.). Suyunuzun sertlik derecesi devamlý 4 d (= 0,7 mmol/l) altýnda ise tuz ilave etmenize gerek yoktur. Fakat buna raðmen bulaþýk makinesi suyun sertlik derecesine göre programlanmalýdýr. Tuz haznesine deterjan (sývý deterjan dahil) koymayýnýz. Deterjan su yumuþatma sistemine zarar verir. Sadece özel iri taneli tuz kullanýnýz. Diðer tuz çeþitlerinde suda çözülmeyen ve su yumuþatma sistemine zarar veren maddeler bulunabilir. 22

23 Ýlk Kullaným Tuzun hazneye tamamen dolabilmesi için kapaðý sadece yarým açýnýz. Hazneye su doldurmayýnýz! Tuz haznesinin kapaðýndaki açma tuþuna ok yönünde basýnýz. Yaylý kapak açýlýr. Hazne doluncaya kadar tuz doldurunuz, tamamen dolduðunda dýþarý su çýkar. Tuzun cinsine göre hazne yaklaþýk 1 kg. tuz alýr. Hazneye 1 kilodan daha fazla tuz doldurmaya çalýþmayýnýz. Doldurmak için huniyi kaldýrýnýz. Tuz doldurulurken içerdeki su basýnçla dýþarý taþar. Tuz doldururken dökülen tuzlarý temizleyiniz ve arkasýndan haznenin kapaðýný kapatýnýz. Taþan tuzlu sularýn inceltilip cihaz dýþýna pompalanmasý için hemen "Hýzlý" programýný makineye bulaþýk yerleþtirmeden ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) baþlatýnýz. 23

24 Ýlk Kullaným Tuz Eksik Göstergesi Bir programýn sonunda Tuz doldurunuz uyarýsý görüldüðünde hazneye tuz doldurunuz. Bunu ortadaki tuþ ile onaylayýnýz. Tuz eksik göstergesinin ýþýðý söner. Yeterince tuz yoðunluðu oluþmadýðýnda, hazneye tuz ilave ettiðiniz halde, tuz eksik göstergesi yanmaya devam edebilir. Bu durumda yeniden ortadaki tuþ ile onaylayýnýz. Bulaþýk makinesi 4 d (= 0,7 mmol/l) su sertlik derecesinin altýnda programlanmýþ ise, tuz eksik göstergesinin ýþýðý kapalý kalýr. Çok fonksiyonlu yýkama-tabletlerini devamlý kullanýyorsanýz ve tuz ve parlatýcý eksik göstergeleri sizi rahatsýz ediyorsa, o zaman bu göstergelerin ikisini de kapatabilirsiniz ("Ayarlar Menüsü, Eksik Göstergeleri" böl.bak.). Çok fonksiyonlu yýkama tableti yerine tekrar toz deterjan kullanmak istediðinizde tuz ve parlatýcý eksik göstergelerini yeniden açmayý unutmayýnýz. Her tuz ilavesinden sonra taþan tuzlu sularýn inceltilmesi ve dýþarý atýlmasý için makineye bulaþýk yerleþtirmeden hemen "Hýzlý" programýný makineye bulaþýk ilave etmeden ("Turbo" fonksiyonunu seçmeden) çalýþtýrýnýz. 24

25 Ýlk Kullaným Parlatýcý Kuruma sýrasýnda suyun bulaþýðýn üzerinden bir film tabakasý gibi aþaðý akmasý ve bulaþýðýn yýkama iþleminden sonra daha kolay kurumasý için parlatýcýya gerek vardýr. Parlatýcý kendi haznesine doldurulur ve ayarlanan ölçüde otomatik olarak suya karýþýr. Parlatýcý haznesine sadece evlerde kullanýlan bulaþýk makineleri için üretilmiþ parlatýcýlarý doldurunuz. Asla elde yýkanan bulaþýklar için üretilmiþ deterjan veya temizlik maddelerini koymayýnýz. Parlatýcýnýn haznesine zarar verirsiniz. Veya parlatýcý yerine: en fazla % 5 asitli yemek sirkesi veya % 10 sývý limon asidi kullanabilirsiniz. Parlatýcý ile kýyaslandýðýnda bulaþýklar bu durumda daha nemli ve lekeli kalacaktýr. Parlatýcýnýn Doldurulmasý Parlatýcý haznesinin kapaðýný ok yönünde bastýrarak açýnýz. Kapak hýzla açýlýr. Asla asit oraný daha yüksek bir sirke cinsi (örn.: % 25 sirke ruhu gibi) kullanmayýnýz. Bulaþýk makineniz zarar görebilir. Eðer bulaþýklarýnýzý yýkarken çok fonksiyonlu bir ürün kullanýyorsanýz, makinenizin parlatýcý haznesine parlatýcý koymanýza gerek yoktur. 25

26 Ýlk Kullaným Parlatýcý Eksik Göstergesi Parlatýcý doldurun göstergesinin ýþýðý yanarsa, haznede 2-3 bulaþýk yýkama iþlemine yetecek kadar parlatýcý var demektir. Parlatýcý haznesini zamanýnda doldurunuz. Bunu ortadaki tuþ ile onaylayýnýz. Parlatýcý eksik göstergesinin ýþýðý söner. Parlatýcýyý hazne deliðinde görülünceye kadar doldurunuz. Hazne yaklaþýk 110 ml. parlatýcý alýr. Kapaðý iyice kapatýnýz. Aksi halde yýkama sýrasýnda parlatýcý haznesine su girebilir. Hazne etrafýna dökülmüþ olan parlatýcýyý, bir sonraki programda fazla köpük yapmamasý için bir bezle siliniz. Çok fonksiyonlu yýkama-tabletlerini devamlý kullanýyorsanýz ve tuz ve parlatýcý eksik göstergeleri sizi rahatsýz ediyorsa, o zaman bu göstergelerin ikisini de kapatabilirsiniz - ("Ayarlar Menüsü, Eksik Göstergeleri" böl.bak.). Çok fonksiyonlu yýkama tableti yerine tekrar toz deterjan kullanmak istediðinizde tuz ve parlatýcý eksik göstergelerini yeniden açmayý unutmayýnýz. En iyi yýkama sonuçlarýný elde etmek için, parlatýcýnýn dozajýný ayarlayabilirsiniz ("Ayarlar Menüsü, Parlatýcý" böl.bak.). 26

27 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Nelere Dikkat Edilmeli Bulaþýklardaki kaba yemek artýklarýný sýyýrýnýz. Akan suyun altýnda bir ön yýkama yapmanýza gerek yoktur! Üzerinde kül, kum, mum, makine yaðý veya boya olan bulaþýklarý makinede yýkamayýnýz. Bu maddeler bulaþýk makinesine zarar verir. Her bulaþýk sepetin herhangi bir yerine yerleþtirilebilir. Fakat bu arada þunlara dikkat etmeniz faydalý olacaktýr: Bulaþýklar ve çatal-kaþýklar iç içe durmamalý ve birbirlerini örtmemelidir. Bulaþýklarý bütün yüzeyleri suyu alacak biçimde yerleþtiriniz. Ancak bu þekilde yerleþtirildiði takdirde temizlenmeleri mümkün olabilir! Tüm bulaþýklarýn saðlam durmalarýna özen gösteriniz. Fincan, bardak, tencere v.s. gibi içi derin bulaþýklarý aðýzlarý aþaðýya gelecek þekilde yerleþtiriniz. Þarap bardaklarý gibi uzun ince parçalarý sepetin köþelerine deðil, ortasýna yerleþtiriniz. Bu þekilde fýskiyeden gelen su bulaþýklara daha rahat ulaþacaktýr. Derin kaplarý mümkün olduðunca eðik yerleþtiriniz, su akýþý daha rahat olacaktýr. Büyük parçalarýn ve sepetten dýþarý sarkan bulaþýklarýn fýskiye kollarýný engellememesine dikkat ediniz. Gerekirse fýskiye kolunu elinizle döndürerek bir bulaþýða takýlýp takýlmadýðýný kontrol edebilirsiniz. Küçük parçalarýn sepet aralýklarýndan düþmemesine dikkat ediniz. Kavanoz ve þiþe kapaklarý gibi küçük parçalarý çatal kaþýk çekmecesine veya sepetine koyunuz (makinenin modeline göre). Havuç, domates veya ketçap gibi malzemeler doðal boya maddeleri içerebilir. Bu doðal boya maddeleri bulaþýkla birlikte büyük miktarda makinenin içine girdiði takdirde plastik bulaþýklarý ve plastik parçalarý boyayabilir. Plastiðin dayanýklýlýðý bu renk deðiþtirmeden olumsuz etkilenmez. 27

28 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Bulaþýk makinesi için uygun olmayan bulaþýklar: Tahtadan yapýlmýþ veya tahta parçalarý bulunan tabak, çatal-kaþýk-býçaklarýn görünümleri bozulur. Ayrýca bu malzemeler yapýlýrken kullanýlan yapýþtýrýcýlar bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun deðildir. Sonuç:Tahta saplar baðlantýlarýndan ayrýlabilir. Sanatsal parçalar, antikalar, deðerli vazolar veya üstü süslü bardaklar: Bu parçalar bulaþýk makinesi için uygun deðildir. Isýya dayanýksýz plastik parçalar: bu parçalarýn þekli bozulabilir, deforme olabilirler. Bakýr-, pirinç, kalaylý ve aluminyum parçalar: Bunlarýn rengi deðiþebilir veya matlaþabilir. Süslemeli dekorasyon parçalar: bunlarýn rengi birçok yýkamadan sonra solabilir. Hassas bardak ve kristaller: uzun süreli kullaným sonucunda bu parçalar puslanabilirler. Önerilerimiz: Bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tencere, tava ve tabaklar ve üzerinde "bulaþýk makinesinde yýkanabilir" yazýsý olan çatal-kaþýk- ve býçaklar satýn alýnýz. Bardaklar birçok yýkamadan sonra puslanabilir. Bu nedenle hassas bardaklarýnýz için düþük ýsý ile yýkayan uygun programlarý ("Programlara Bakýþ" bölümüne bakýnýz) veya Bardak Bakýmý (modele göre) bulunan programlarý kullanýnýz. Bardaklarýn puslanma tehlikesi azalacaktýr. Lütfen þunlara dikkat ediniz! Gümüþ cilasý ile cilalanan gümüþler, su üzerlerinden bir film tabakasý þeklinde akmadýðýndan, program bittikten sonra nemli ve lekeli kalabilirler. Bunlar bir bezle kurulanmalýdýr. Gümüþ, yumurta, soðan, mayonez, hardal, baklagiller, balýk, salamura balýk gibi kükürt içeren besinlerle temas ettiðinde renk deðiþtirebilir. Aluminyum parçalar (örneðin:yað filtresi) alkali içeren güçlü sanayi deterjanlarý ile yýkanmamalýdýr, zarar görebilir. Ayrýca patlamalara yol açabilecek kimyasal reaksiyonlarýn oluþma tehlikesi vardýr (örneðin: patlayýcý gaz reaksiyonlarý gibi). 28

29 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Güvenlik açýsýndan bulaþýklar ancak üst ve alt sepetler makinenin içine yerleþtirildikten sonra yýkanmalýdýr (eðer varsa, Üst Sepetsiz 65 C programý hariç). Katlanabilir Raflar Büyük bulaþýklara yer açmak destek raflarý katlayabilirsiniz. Sarý kolu aþaðý bastýrýnýz ve destek rafýný katlayýnýz. Üst sepete ufak, hafif ve hassas bulaþýklarý yerleþtiriniz (ör. fincan altlýðý, fincan, bardak, tatlý tabaðý gibi). Ayrýca üst sepete derin olmayan bir tencere veya sahan da yerleþtirebilirsiniz. Çorba kepçeleri, uzun býçaklar ve büyük kaþýklar gibi tek parça bulaþýklarý üst sepetin önüne, çaprazlama yerleþtiriniz. Fincan Rafý Uzun fincanlarý yerleþtirmek için desteði yukarý doðru katlayýnýz. Bardaklarýn saðlam durabilmeleri rafa dayayabilirsiniz. Fincan rafýný aþaðýya katlayýnýz ve bardaklarý buraya dayayýnýz. 29

30 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Jumbo-Fincan Desteði (Modele göre): Fincan desteði geniþliðini iki kademeye ayarlayabilir ve buraya büyük fincanlarý dizebilirsiniz. Gerekirse çatal-kaþýk çekmecesini daha uzun bardaklar için ayarlayabilirsiniz. Yükseklik ayarý: Bardak askýsýný iki kademede ayarlayabilirsiniz. Fincan desteðini yukarý çekiniz ve istediðiniz geniþlikte tekrar takýnýz. Bardak Askýsý Bardak askýsý sayesinde uzun saplý bardaklarý ve kupalarý daha saðlam bir þekilde yerleþtirebilirsiniz. Bardak askýsýný yukarý doðru çekiniz ve istediðiniz boyda tekrar býrakýnýz. Daha düþük bir ayarda küçük bardak ve çanaklarý buna dayayabilirsiniz. Yüksek ayarda ise uzun bardak ve saplý bardaklarý buraya dayayabilirsiniz. Bardak askýsýný aþaðýya katlayýnýz ve bardaklarý buraya dayayýnýz. 30

31 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Üst Sepet Ayarý Üst- ve alt sepette büyük bulaþýklara daha çok yer açmak için üst sepetin yüksekliðini yaklaþýk 2 cm aralýklarla üç farklý kademede ayarlayabilirsiniz. Suyun daha rahat akýp gidebilmesi için üst sepeti hafif eðimli bir þekilde makineye sürebilirsiniz. Bu arada sepetin yýkama alanýna rahat girip çýkmasýna dikkat ediniz. Üst sepeti çekip çýkartýnýz. Üst sepetin yerleþme ayarýna göre aþaðýda belirtilen boyutlardaki tabaklarý sepetlere yerleþtirebilirsiniz. Çatal-kaþýk çekmeceli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst Tabak cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt Çatal-kaþýk sepetli bulaþýk makinesi (Model için tip etiketine bakýnýz) Üst sepeti yukarý kaldýrmak için: Sepeti yukarý çekiniz ve yerine oturtunuz. Üst sepeti aþaðýya takmak için : Sepetin yanlarýndaki mandalý yukarý doðru çekiniz. Ýstediðiniz pozisyonu ayarlayýnýz ve mandallarý tekrar yerine býrakýnýz. Üst Tabak- cm Sepet Ayarý Üst Sepet Alt Sepet normal XXL Üst Orta Alt

32 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Alt Sepet Tabak, tepsi, tencere, çanak gibi büyük ve aðýr parçalarý alt sepete yerleþtiriniz. Ayrýca fincan tabaðý gibi küçük parçalarý da alt sepete dizebilirsiniz. Çok Kirli Bulaþýklar Çatal-Kaþýk Çekmeceli Bulaþýk Makinesi Çok büyük tabaklarý alt sepetin ortasýna diziniz. Tabaklarý eðik yerleþtirirseniz 35 cm çapa kadar tabak koyabilirsiniz. Çatal-Kaþýk Sepetli Bulaþýk Makinesi 32

33 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çok Konforlu Alan Alt sepetin arka tarafý fincan, bardak, tabak ve tencerelerin yýkanmasý için uygundur. Büyük tencerelerin ve tavalarýn yýkanmasý için bardak desteðini katlayýnýz. Þarap, þampanya veya bira bardaklarýný bardak askýsýna dayayabilir veya asabilirsiniz. Bardak askýsýnýn yüksekliðini ayarlayabilirsiniz. Katlanabilir Destek (Modele göre) Öndeki destekler tabaklarýn, çorba kaselerinin, tepsilerin, çanaklarýn ve fincan tabaklarýnýn yýkanmasý için uygundur. Tava, tencere, kase gibi büyük parçalarýn rahat yýkanmasý için destekleri katlayabilirsiniz. Sarý mandalý aþaðýya bastýrýnýz ve destekleri katlayýnýz. Bardak desteðini istediðiniz yüksekliðe göre ayarlayabilir ve yerine takabilirsiniz. 33

34 Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-Kaþýk-Býçak Çatal-Kaþýk-Býçak Çekmecesi (Modele göre) Kaþýk saplarý desteklere girmekte zorlanýyorsa, saplarý diþli desteklere yerleþtiriniz. Çatal-kaþýk ve býçaklarý resimde gösterildiði gibi çekmeceye yerleþtiriniz. Býçak, çatal ve kaþýklarý ayrý bölümlere yerleþtirseniz, bulaþýklar yýkandýktan sonra çekmeceyi daha rahat boþaltabilirsiniz. Sularýn kaþýklardan rahatça akýp gidebilmesi için kaþýklarýn aðýzlarý diþli desteðin üzerinde durmalýdýr. Üst fýskiye kolunun hareketi büyük bulaþýklar tarafýndan engellenmemelidir! Yandaki destekleri ortaya doðru kaydýrýnýz, böylece büyük bulaþýklarý üst sepete daha rahat yerleþtirebilirsiniz. Çatal-kaþýk çekmecesinin orta bölümünde büyük kaþýklar için yer açmak isterseniz, bu bölümün yüksekliðini sarý sürgü yardýmýyla ayarlayabilirsiniz. 34

35 Çatal-Kaþýk-Býçak Sepeti (Modele göre) Bulaþýk ve Çatal-Kaþýk Yerleþtirme Çatal-kaþýk sepetini alt sepette ön desteklerin herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Elinizin zarar görmemesi için çatal-kaþýk ve býçaklarý sivri uçlarý aþaðý gelecek þekilde karýþýk olarak sepete doldurunuz. Tutacaklarýn aþaðý doðru yerleþtirilmesi halinde ise çatal-kaþýk ve býçaklar daha iyi yýkanacak ve kuruyacaktýr. Küçük parçalarý, çatal-kaþýk sepetinin üç tarafýnda bulunan bölmelere yerleþtiriniz. Çatal-Kaþýk Sepetine Destek Makine ile birlikte verilen parça çok kirli kaþýklarýn yýkanmasý için düþünülmüþtür. Kaþýklar bu destek üzerine tek tek asýldýðýndan, birbirlerini örtemezler ve fýskiyeden gelen sular onlarýn daha iyi temizlenmesine saðlar. Gerekirse bu parçayý çatal-kaþýk sepetine takýnýz. Kaþýklarýnýzý burada saplarý aþaðý gelecek þekilde yerleþtiriniz. Bu askýda kaþýklarý dengeli bir þekilde daðýtýnýz. 35

36 Kullaným Deterjan Sadece ev tipi bulaþýk makinesi deterjaný kullanýnýz. Deterjan Türleri Yeni deterjanlar farklý etkili maddeler içermektedir. En önemlileri þunlardýr: Fosfat su sertliðini baðlar ve dolayýsýyla kireç artýklarýnýn oluþmasýný önler. Alkali içeren maddeler kurumuþ kirlerin kabarmasý için gereklidir. Enzimler niþastalý ve proteinli yemek artýklarýný çözer. Oksijen bazlý kir sökücüler renkli lekeleri yok eder (örneðin: çay, kahve, domates sosu gibi). Aslýnda piyasada enzim ve oksijen bazlý fosfat ve hafif alkali içeren deterjanlar satýlmaktadýr. Seyrek olarak da fosfatsýz ürünler bulunabilmektedir. Deterjan çeþitleri þöyle sýralanabilir: Toz ve jel deterjanlar bulaþýk miktarý ve kirlilik derecesine göre farklý dozlarda kullanýlabilir. Tabletler ise çoðu kullanýmlar için yeterli deterjan içermektedir. 36 Normal deterjanlarýn yanýnda farklý ilave iþlevleri olan ürünler de mevcuttur ("Ayarlar, Eksik Göstergeleri" böl.bak.). Bu ürünlerde parlatýcý fonksiyonu ile birlikte su sertliðini yumuþatma (tuz) fonksiyonu da bulunmaktadýr. Adý geçen ürünleri piyasada "3' ü 1 arada" adý altýnda ve cam koruyucu, çelik parlatýcý veya deterjan güçlendirici olarak "5' i 1 arada, "7 si 1" arada, "Hepsi 1 arada" v.s. gibi isimler altýnda bulabilirsiniz. Bu kombi tablet-ürünleri üreticisi tarafýndan önerilen su sertlik kademelerinde kullanýnýz. Bu ürünlerin temizleme ve kurutma güçleri çok farklýdýr. En iyi yýkama ve kurutma sonuçlarýný normal deterjan, ayrýca kullanýlan tuz ve parlatýcý ile elde edebilirsiniz. Deterjan Dozu Deterjan dozu için üreticisinin paket üzerinde verdiði bilgilere dikkat ediniz. Eðer bu konuda hiçbir bilgi verilmemiþse, o zaman bir deterjan tablet ve bulaþýðýn kirlilik derecesine göre II. bölmeye ml. arasý deterjan koyunuz. Eðer bulaþýklar çok kirli ise ilave olarak I. bölmeye az miktarda deterjan koyabilirsiniz (Programlara Bakýþ bölümüne bakýnýz). Çok kirli bulaþýklar için ayrýca I. Bölmeye az miktarda deterjan koyabilirsiniz (Program tablosuna bak.). Bazý deterjan tabletleri Hýzlý programýnda tam olarak çözülemezler.

37 Kullaným Önerilen miktardan daha az deterjan kullanýrsanýz, bulaþýklarýnýz yeterince temizlenemez. Bir programýn sonunda deterjan bölmesinin kapaðý açýktýr. Toz deterjaný solumayýnýz. Deterjaný yutmayýnýz. Deterjan burnunuzda, aðzýnýzda veya boðazýnýzda yaralara sebep olabilir. Eðer böyle bir durum baþýnýza gelirse hemen doktora gidiniz. Çocuklarýn deterjanla temas etmesini engelleyiniz. Ýçinde hala deterjan artýklarý bulunabileceðinden, çocuklarý kapaðý açýk bulaþýk makinesinden uzak tutunuz. Deterjaný ancak program baþlamadan hemen önce koyunuz ve makinenin kapaðýný çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyiniz (modele göre). Deterjan Ýlavesi Deterjaný bölmelere koyunuz ve kapaðýný kapatýnýz. Deterjan ambalajýný da kapatýnýz. Aksi takdirde deterjan topaklaþabilir. Dozaj Yardýmý I. Bölmeye en fazla 10 ml, II. Bölmeye en fazla 50 ml deterjan konulabilir. II. Bölmede 20, 30 iþaretlerini göreceksiniz. Bu iþaretler makine kapaðý yatay durduðunda bölme içindeki yaklaþýk deterjan miktarýný ml. olarak gösterir. Açma tuþuna basýnýz. Deterjan bölmesinin kapaðý açýlýr. 37

38 Kullaným Cihazýn Açýlmasý Önce fýskiye kollarýnýn rahat dönüp dönmediðini kontrol ediniz. Makinenin kapaðýný açýnýz. Eðer kapalý ise su musluðunu açýnýz. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. Ekranda kýsaca son ayarlanan program gösterilir ve bununla ilgili kontrol ýþýðý yanar. Kýsa bir süre sonra ekranda seçilen program için öngörülen program süresi gösterilir. Programýn Baþlatýlmasý Start/Stop-tuþuna basýnýz. Program baþlar. Ýlave fonksiyonlar seçilmiþse, ayrýca onlarýn kontrol ýþýklarý yanar. Bir programý durdurmak istediðinizde, bunu program akýþýnýn ilk dakikalarýnda yapabilirsiniz. Aksi halde önemli program dilimleri (örn.: su yumuþatma hazýrlýðý gibi) iptal olabilir. Program Seçimi Program seçimini bulaþýðýn türüne ve kirlilik derecesine göre yapýnýz. "Program Tablosu" bölümünde programlar ve kullanýldýklarý alanlar belirtilmiþtir. Ýstediðiniz programý program tuþu ile seçiniz. Seçilen programýn kontrol göstergesinin ýþýðý yanar. Þimdi ilave fonksiyonlarý seçebilirsiniz ("Ýlave Fonksiyonlar" böl.bak.). 38

39 Kullaným Süre Göstergesi Program baþlamadan önce seçilen programýn süresi ekranda saat ve dakika olarak görülür. Program akýþý sýrasýnda kalan süre programýn sonuna kadar ekranda görülür. O andaki program dilimi bir sembol ile gösterilir: Ön Yýkama / Yumuþatma Yýkama Ara Yýkama Parlatma Kurutma Son Ayný program için deðiþik program süreleri verilebilir. Bunun sebebi makineye gelen suyun ýsý derecesi, su yumuþatma iþlemi, bulaþýðýn miktarý ve bulaþýðýn kirlilik derecesi olabilir. Bir programý ilk defa seçiyorsanýz, makineye gelen suyun soðuk olduðu düþünülerek ortalama bir program süresi verilir. Program tablosunda yazýlý süreler normlara uygun bulaþýk miktarý ve normlara uygun ýsý deðerlerine göre verilmiþtir. Her program akýþýnda cihaz elektroniði cihaza gelen suyun ýsýsýna ve bulaþýk miktarýna göre süreyi yeniden hesaplar ve düzeltir. Standby Enerji tasarrufu açýsýndan bir tuþu son defa kullandýktan veya program bittikten sonra bulaþýk makinesi Standby-moduna girer. Ekran ve kontrol göstergeleri kapanýr ve sadece Start/Stop-göstergesinin ýþýðý yavaþ yavaþ yanýp söner. Ekraný tekrar açmak için herhangi bir tuþa basýnýz. Programýn sonunda bulaþýk makinesini kapatmazsanýz veya açmazsanýz, makine birkaç dakika sonra tamamen Standby-moduna girer ("Ýlave Fonksiyonlar, Standby Ýyileþtirmesi" böl.bak.). Bir program devam ederken tuz- ve parlatýcý eksik olursa veya bir hata oluþursa, bulaþýk makinesi Standby-moduna girmez. Kombi-tablet kullanýyorsanýz ve bulaþýk makinesi tuz ve parlatýcýnýn eksik olmasýna raðmen Standby-moduna girmesi gerekiyorsa, eksik göstergelerini kapatabilirsiniz ("Ýlk Çalýþtýrma" böl.bak.). Bir hatanýn göstergesini kapatamazsýnýz. 39

40 Kullaným Program Sonu Ekranda Son veya AutoOpen yazýsý gösteriliyorsa ve makinenin kapaðý aralanmýþsa, program bitmiþ demektir. Kilit sürgüsünün tekrar içeri geçmesi için kapaðý tam açýnýz. "Hýzlý" programýnda program bittikten sonra kurutma faný birkaç dakika daha çalýþmaya devam eder. Þimdi bulaþýklarý dýþarý çýkartabilirsiniz. Otomatik kapak açma fonksiyonunu kapatmýþ iseniz ("Ayarlar, AutoOpen" böl.bak.) ve buna raðmen programýn sonunda kapaðý açmak istiyorsanýz, o zaman kapaðý tam açýnýz. Aksi halde fan çalýþmaya devam etmediði için mutfak tezgahýnýn kenarlarý makineden çýkan buharlar nedeniyle zarar görebilir. Cihazýn Kapatýlmasý Program akýþýndan sonra: Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatýnýz. Bulaþýk makinesini tuþu ile kapatmadýðýnýz sürece enerji tüketmeye devam eder. Bulaþýk makinesi uzun bir süre (örneðin: tatil gibi) kullanýlmayacaksa, güvenlik açýsýndan su musluðu kapatýlmalýdýr. Bulaþýklarýn Boþaltýlmasý Sýcak bulaþýklar çarpmalara karþý hassastýr! Bu nedenle cihazý kapattýktan sonra bulaþýklarý bir süre soðumaya býrakýnýz. Bulaþýklarýn hýzla soðumasý için kapaðýný tam olarak açýnýz. Önce alt sepeti, daha sonra üst sepeti ve sonunda (eðer varsa) çatal-kaþýk çekmecesini boþaltýnýz. Böylece üst sepetten veya çatal-kaþýk çekmecesinden aþaðýdaki temiz bulaþýklara sularýn damlamasýný önlemiþ olursunuz. 40

41 Kullaným Programý Durdurma Makinenin kapaðý açýldýðýnda program durur. Kapak kapandýðýnda program birkaç saniye sonra kaldýðý yerden devam eder. Bulaþýk makinesi içindeki su sýcak ise haþlanma tehlikesi vardýr! Bu nedenle kapaðý açarken çok dikkatli olunuz. Kapaðý kapatmadan önce içerisi ile dýþarýsý arasýnda bir ýsý dengesi oluþabilmesi için kapaðý 20 saniye kadar aralýk býrakýnýz. Daha sonra iyice yerine oturuncaya kadar kapaða bastýrýnýz. Programý Deðiþtirme Deterjan haznesinin kapaðý açýlmýþ ise, artýk programý deðiþtirmeyi denemeyiniz. Bir program baþladýktan sonra programý þu þekilde deðiþtirebilirsiniz: Start/Stop-tuþunu en az bir saniye basýlý tutunuz. Program durur. Ýstediðiniz programý seçiniz ve baþlatýnýz. 41

42 Ýlave Fonksiyonlar Alt Sepet- Yoðun Yýkama Üst sepette hassas bulaþýklar yýkanýrken alt sepette "Alt Sepet- Yoðun" ilave fonksiyonu ile çok kirli bulaþýklar yoðun bir yýkama iþleminden geçirilir. Bu fonksiyon alt sepette etkili olduðu programlar içinde yýkama gücünü arttýrýr. Programýna göre yýkama süresi çok az uzayabilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanýp söner. Bir program seçiniz. Alt sepet yoðun tuþuna basýnýz. Seçilen programda bu fonksiyon varsa "Alt sepet yoðun" kontrol ýþýðý yanar. Programý Start/Stop-tuþu ile baþlatýnýz. Ayarlanan fonksiyon deðiþtirilinceye kadar seçilen programda devrede kalýr. Turbo "Turbo" fonksiyonu bulunan programlarda program akýþ süresi kýsalabilir. Mükemmel bir yýkama iþlemi için tüketim deðerleri yükselir. Kokulu bulaþýklarýn yýkanmasý için komple bir program yeterli olmadýðý takdirde "Hýzlý" programý ile birlikte ýsýtmasýz ve kurutmasýz bir "Turbo" fonksiyonu ile bulaþýklar çalkalanýr. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp söner. Bir program seçiniz. Turbo-tuþuna basýnýz. Seçilen program için uygunsa "Turbo" kontrol ýþýðý yanar. Programý Start/Stop-tuþu ile baþlatýnýz. Ayar deðiþtirilinceye kadar seçilen bu fonksiyon bütün programlar için devrede kalýr. 42

43 Ýlave Fonksiyonlar Gecikmeli Baþlatma Gece tarifesinden faydalanmak için gecikmeli baþlatma sayesinde programýn baþlama saatini ayarlayabilirsiniz. Bu durumda baþlama saatini 30 dakika ile 24 saat arasý geciktirebilirsiniz. Gecikmeli baþlatma 30 dakikalýk dilimlerle ayarlanabilir. Gecikmeli baþlatma fonksiyonunu kullanýrken deterjan haznesinin kuru olmasýna dikkat ediniz; hazne ýslaksa kurulayýnýz. Aksi halde deterjan topaklanýr ve yýkama sýrasýnda hazneden tamamen alýnamaz. Sývý deterjan kullanmayýnýz. Deterjan dýþarý sýzabilir. Bulaþýk makinesini tuþu ile açýnýz. "Start/Stop" kontrol gösterge ýþýðý yanýp söner. Ýstediðiniz programý program tuþu ile seçiniz. Gecikmeli baþlatma tuþuna basýnýz. Ekranda son olarak ayarlanan gecikmeli baþlatma saati gösterilir. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý yanar. Ýstediðiniz gecikmeli baþlatma saatini gecikmeli baþlatma tuþu ile ayarlayýnýz. Gecikmeli baþlatma tuþunu basýlý tutarsanýz saat otomatik olarak 24:00 rakamýna kadar yukarý doðru sayar. Tekrar 30 dakikadan baþlamak için iki defa gecikmeli baþlatma tuþuna basýnýz. Start/Stop-tuþuna basýnýz. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanar. Gecikmeli baþlatma saatini ayarladýktan sonra hemen bir kaç saniye içinde kapaðý kapatmazsanýz, ekranda tekrar program süresi gösterilir. Bu durumda gecikmeli baþlatma saatini yeniden ayarlamanýz gerekir. Programýn baþlamasýna kadar olan süre dakikalýk dilimlerle geriye doðru saymaya baþlar. Ayarlanan süre sona erdikten sonra seçilmiþ olan program otomatik olarak baþlar. Ekranda kalan süre gösterilir, "Gecikmeli baþlatma" kontrol ýþýðý söner ve "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanar. Çocuklarýn deterjanla temas etmemeleri için: Deterjaný programý baþlatmadan, baþka bir deyiþle Start/Stop tuþuna basmadan hemen önce doldurunuz ve makinenin kapaðýný çocuk güvenlik kilidi ile kilitleyiniz. 43

44 Ýlave Fonksiyonlar Gecikmeli baþlatma süresi dolmadan programýn baþlatýlmasý: Programý gecikmeli baþlatma süresi dolmadan da baþlatabilirsiniz. Bunun için: Start/Stop-tuþuna en az bir saniye basýnýz. "Gecikmeli Baþlatma" kontrol ýþýðý söner ve "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanýp söner. Start/Stop-tuþuna bir kere daha basýnýz. Program baþlar. "Start/Stop" kontrol ýþýðý yanar. Deterjan-Tanýma Yýkamanýn mükemmel olmasý için bulaþýk makinesi program akýþlarýna ve kullanýlan deterjan cinsine otomatik olarak uyum saðlar. Programýn türüne göre akýþ süresi ve enerji tüketimi biraz deðiþiklik gösterebilir. Bunun için deterjan üreticisinin uyarýlarýný dikkate alýnýz. Bu yýkama ürünlerinin yýkama ve kurutma güçleri çok farklý olabilir. Sürekli çok-fonksiyonlu deterjan kullanýyorsanýz, eksik göstergeleri (tuz eksik; parlatýcý eksik gibi) sizi rahatsýz edebilir. Bu durumda göstergeleri devreden çýkartabilirsiniz ("Ayarlar, Eksik Göstergeleri" böl.bak.). Deterjan-tanýma fonksiyonu bu yüzden olumsuz etkilenmez. Yeniden tuz ve parlatýcý kullanmak istediðinizde eksik göstergelerini tekrar devreye alabilirsiniz. 44

45 Temizlik ve Bakým Düzenli olarak (4-6 ayda bir) bulaþýk makinenizin genel durumunu kontrol ediniz. Bu kontrol sayesinde ortaya çýkabilecek arýzalar önlenebilir. Bütün yüzeyler çiziklere karþý hassastýr. Bütün yüzeyler uygun olmayan bir temizlik maddesi ile silindiði takdirde renk deðiþtirebilir. Yýkama kabininin temizliði Doðru ölçüde deterjan konulduðu takdirde makinenin içindeki yýkama alaný/bölümü her zaman kendi kendini temizler. Buna raðmen kireç veya yað artýklarý görülürse, bunlar özel temizleme maddeleri ile yok edilebilirler (Miele yetkili servislerinden satýn alýabilir). Bu temizlik maddesi üreticilerinin önerilerini dikkate alýnýz. Uzun süre düþük dereceli yýkama uygulandýðýnda (< 50 C) yýkama kabinininde bakteri ve koku oluþumu riski ortaya çýkabilir. Yýkama kabinini temizlemek ve koku oluþumunu önlemek için ayda bir defa "Yoðun 75 C" programý uygulanmalýdýr. Ayrýca yýkama kabinindeki süzgeçler düzenli olarak temizlenmelidir. Kapak Contasýnýn ve Kapaðýn Temizliði Kapak contalarýný düzenli olarak ýslak bezle silerek dökülen bulaþýk artýklarýný alýnýz. Bulaþýk makinesi kapaðýna dökülen yemek ve içki artýklarýný bir bezle alýnýz. Bu kýsýmlar yýkama alanýna ait olmadýðýndan fýskiyeden gelen sularla temizlenemez. O nedenle burada küflenmeler meydana gelebilir. 45

46 Temizlik ve Bakým Cihaz Ön Yüzünün Temizliði Cihazýn önündeki kirleri hemen alýnýz. Kirler uzun süre yüzeyde kaldýðý takdirde temizlenmesi mümkün olmayabilir ve yüzey renginin deðiþmesine sebep olabilir. Cihazýn önünü temiz süngerli bir bez, biraz deterjan ve sýcak suyla siliniz. Daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Temizlik için temiz ve ýslak bir mikro fiberli bezi deterjan koymadan kullanabilirsiniz. Cihaz yüzeyine zarar vermemek için þu ürünleri kullanmayýnýz: soda-, alkali-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik ürünleri, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, Çelik temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyi, cam temizleme maddesi, aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar, bulaþýk süngerleri, kir siliciler, keskin metal kazýyýcýlar! Buharlý-temizlik aletleri. 46

47 Temizlik ve Bakým Yýkama Bölümündeki Süzgeçlerin Kontrolü Yýkama bölümünün tabanýnda bulunan süzgeç sistemi yýkama suyundaki kaba kirleri tutar. Aksi halde bu kirler suyun dolaþým sistemine girerek fýskiye kollarýna ulaþabilir ve tekrar yýkama bölümüne daðýlabilirler. Süzgeç Temizliði Bulaþýk makinesini kapatýnýz. Süzgeç olmadan bulaþýk yýkanmamalýdýr! Süzgeçler biriken kirler nedeniyle zamanla týkanýr. Bu süre her evin ortamýna göre deðiþebilir. Ekranda yaklaþýk 50 program akýþýndan sonra (fabrika ayarý) Süzgeç kontrolü uyarýsý gösterilir. Süzgeç kontrolü aralýklarýný 30 ile 60 program akýþý arasý ayarlayabilirsiniz ("Ayarlar Menüsü, Süzgeç Kontrolü" böl.bak.). Süzgeç sistemini kontrol ediniz. Gerekirse süzgeç sistemini temizleyiniz. Bu uyarýyý ortadaki tuþ ile onaylayýnýz. Ekran program seçimi menüsüne döner. Kulpu arkaya doðru çeviriniz ve süzgeç sisteminin kilidini açýnýz. Süzgeç sistemini dýþarý alýnýz, kaba kirleri temizleyiniz ve süzgeci akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. Bunun için bir bulaþýk fýrçasý da kullanabilirsiniz. Kaba kirlerin sistemin içine kaçmamasýna ve týkamamasýna dikkat ediniz. 47

48 Temizlik ve Bakým Süzgecin içini temizlemek için kilidini açýnýz: Bunun için kulakçýklarý ok yönünde birbirlerine doðru bastýrýnýz ve süzgecin kilidini açýnýz. Bütün parçalarý akan suyun altýnda yýkayýnýz. Daha sonra kilitlenme sesini duyuncaya kadar kilidi kapatýnýz. Süzgeç sistemini yýkama bölümünün tabaný ile ayný düzeyde olacak þekilde yuvasýna yerleþtiriniz. Süzgeç sistemini kilitlemek için ok uçlarý birbirini gösterinceye kadar kulpu arkadan öne doðru çeviriniz. Süzgeç sistemi özenle yerine yerleþtirilmeli ve kilitlenmelidir. Aksi halde kaba kirler su dolaþým sistemine girer ve týkanmalara sebep olabilir. 48

49 Temizlik ve Bakým Fýskiye Kollarýnýn Temizliði Yemek artýklarý fýskiye kollarýnýn üzerindeki deliklere ve baðlantý yataklarýna yapýþýr. Bu nedenle fýskiye kollarý düzenli aralýklarla (yaklaþýk 4-6 ayda bir) kontrol edilmelidir. Cihazý kapatýnýz. Fýskiye kollarýný þu þekilde dýþarý alýnýz: Çatal-kaþýk çekmecesini (eðer varsa) dýþarý çýkartýnýz. Ýçerdeki diþlilerden kurtarmak için üst fýskiye kolunu yukarý çekiniz ve çevirerek yerinden çýkartýnýz. Alt sepeti dýþarý alýnýz. Alt fýskiye kolunu kuvvetlice yukarý doðru çekiniz. Diþlilerden kurtarmak için orta fýskiye kolunu yukarý çekiniz ve çevirerek çýkartýnýz. Yemek artýklarýný sivri bir çubuk ile deliklerin içine doðru bastýrýnýz. Fýskiye kollarýný akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. Fýskiye kollarýný tekrar yuvalarýna yerleþtiriniz ve düzgün dönüp dönmediklerini kontrol ediniz. 49

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı