Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması"

Transkript

1 Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV No41 sayılı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında; Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi'ndeki görevinden ayrılan Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın yerine Sn. Hafize Nurtaç Ziyal'in atanmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Bağımsız Denetim Şirketi'nin Seçilmesi Konu Bağımsız Denetim ġirketi'nin Seçilmesi ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere ġirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No24 Maslak - Ġstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Kurul Toplantısı Konu Genel Kurul Gündemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi Saati 1530 Adresi Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No186 Topkapı/ĠSTANBUL 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1.AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı Seçimi, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın BaĢkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi, yılı Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması, 7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 9.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 10.Dönem içinde yapılan bağıģ ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 11.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dıģ denetleme kuruluģu hakkında karar alınması, 12.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi, 13.Dilek, Temenniler ve KapanıĢ

2 Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kar Payı Dağıtımı Konu Kar Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) ,78 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0, Net (TL) 0, Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi Ülker Bisküvi 21/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı BĠM BirleĢik Mağazalar A.ġ. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Perakende Mal SatıĢı Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı ,00 TL Beher Pay Fiyatı 50,75 Toplam Tutar ,00 TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 10,05 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0, Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı ,00 TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Ġleriye dönük yatırımlar için kullanılacak Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Piyasa ve Grup ġirketleri Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Piyasa ve Grup ġirketleri Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Piyasa Rayici Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmedi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Satılan finansal varlığın borsada iģlem görmesi Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - Yönetim Kurulu kararı ile, BĠM BirleĢik Mağazalar A.ġ. hisselerinin tamamının 50,75 TL birim bedel üzerinden satılmasına ve konu satıģla ilgili olarak 5520 sayılı Vergi Usul Kanunu 5. Maddesi (e) bendinde yer alan istisna hükümleri çerçevesinde kayıt ve iģlem yapılmasına karar verilmiģtir.

3 Ülker Bisküvi 21/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih SatıĢ KoĢulları Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı Toplam Tutar Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi adet yabancı yatırımcı, Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı adet Yıldız Holding A.ġ. (konsolide değil), adet Ülker Çikolata San. A.ġ. (konsolide değil) Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen finansal duran varlığı satın alanlarla ilgili ek açıklamadır.

4 Ülker Bisküvi 10/05/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) ,78 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0, Net (TL) 0, Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ülker Bisküvi 10/05/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu ġirket Olağan Genel Kurulu nun tamamlanması Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan baģkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Ali Osman ÇAY'ın ve katipliğe Ġlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, adet çekimser oya karģılık adet oy çokluğuyla kabul edildi yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun SeriXI No29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız DıĢ Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, adet çekimser oya karģılık adet oy çokluğuyla kabul edildi. 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği "nde belirlenmiģ olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2010 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi. 6- Tamamı 2010 yılı dönem karından olmak üzere brüt ,78 TL karın esas sözleģmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt ,79 (net ,92) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt ,54 (net ,96) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt ,45 (net ,23) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 8 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselere ise 2010 yılı kar payı kuponları karģılığında 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda Ģirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2010 yılı dönem karından vergi, yasal karģılıklar, temettü ve benzerleri düģüldükten sonra kalan ,95 TL karın olağanüstü yedek akçe ve fon olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmiģleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, ġirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Murat ÜLKER (TC )'in, Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ali ÜLKER (TC )'in, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Ahmet ÖZOKUR (TC )'un, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mahmut Mahir KUġCULU (TC )'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Cengiz SOLAKOĞLU

5 (TC )'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mehmet TÜTÜNCÜ (TC )'nün ve T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Dynamic Growth Fund'u temsilen Alain STRASSER (Ps No09PL96263)'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerinin her birine TL aylık brüt ücret ödenmesine, ġirket içerisinde oluģturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ (TC ) ve Nurettin ALĠZ (TC )'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Yıl içerisinde yapılan ,50 TL tutarındaki bağıģ ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi adet hisse maliki yurtdıģı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler. 11- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dıģ denetleme kuruluģu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. ( a Member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Ģirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 13- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi. Ülker Bisküvi 31/05/2011 Merkezi Kayıt Kar Payı Dağıtımı Kuruluşu A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Konu Kar Payı Dağıtımı ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin 27/05/2011 tarihinde baģlayan brüt %5,16891 net %4,39357 oranında temettü dağıtım iģleminde Borsa'da ĠĢlem Gören kaydileģmiģ payların temettü alacakları 31/05/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.ġ. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıģtır. Ülker Bisküvi 13/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Konu Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ġirketimiz tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na Murat ÜLKER'in, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliğine Ali ÜLKER'in seçilmelerine; Mehmet TÜTÜNCÜ, Ahmet ÖZOKUR, Mahmut Mahir KUġCULU (bağımsız üye), Cengiz SOLAKOĞLU (bağımsız üye) ve Alain STRASSER (bağımsız üye)'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına, karar verilmiģtir.

6 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı PNS Pendik Nişasta A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Nişasta Ve Nişasta Bazlı Şeker Üretimi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 2, Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 23,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,66 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Ekspertiz Değeri Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme raporu düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, PNS Pendik NiĢasta A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir.

7 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Yağ ve Margarin Üretimi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 4, Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 7,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,1073 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Özel Fon Hesabında tutulacaktır. Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Ekspertiz Değeri Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme raporu düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir.

8 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Sağlam GYO A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 0,90 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 10,71 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,183 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Borsa Rayici Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, Sağlam GYO A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Hisse Satışı Konu Hisse SatıĢı Bağlı ortaklıklarımızdan Birlik Pazarlama San. ve Tic. A.ġ.'den aldığımız bilgiye göre; ġirket tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, % 40 oranında paya sahip olduğu TL sermayeli Hero Gıda San. ve Tic. A.ġ.'deki 1.- TL nominal değerli adet hisse senedinin, finansal tablolarının sadeleģtirilmesi kapsamında, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ.'nin yapmıģ olduğu ekspertiz değeri olan TL bedel üzerinden Yıldız Holding A.ġ.'ye satılmasına karar vermiģtir.

9 Ülker Bisküvi 15/07/2011 Kamuyu Aydınlatma Temettü İmtiyazlarının Kaldırılması Konu Temettü Ġmtiyazlarının Kaldırılması ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde, tüm hisse senedi sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamalarını temin etmek düģüncesinden hareketle; 1-ġirketimizin ana sözleģmesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ihdas edilmiģ olan temettü imtiyazına sahip adet nama yazılı intifa senetlerinin iptal edilmesi ve sermayeyi temsil eden ve yine temettü imtiyazı bulunan hamiline yazılı A Grubu ve nama yazılı B Grubu hisse senetlerinin de temettü imtiyazlarının kaldırılması hususunda -Ģirket ana sözleģmesinin değiģtirilmesi dahil- gerekli çalıģmalarının baģlatılmasına, 2-Bu çalıģmalar çerçevesinde intifa senetlerinin ve A,B Grubu hisse senetlerinin güncel değerlerinin tespiti için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.ġ. ile değer tespit raporu hazırlanması çerçevesinde anlaģma yapılmasına, 3-Temettü imtiyazlarının kaldırılmasında Ģirketten nakit çıkıģı gerektirmeyecek alternatiflerin belirlenmesine, 4-Tüm bu sürecin koordinasyonu ve yasal sürecin takibi için Bizim Menkul Değerler A.ġ. ile yatırım danıģmanlığı sözleģmesinin imzalanmasına ve sürecin Yönetim kurulu tarafından takip edilmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir.

10 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Ülker Çikolata San. A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu çikolata ve çikolatalı ürünler imalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Hisse satın alımı İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde Edinme Koşulları Hisse satın alımı Edinilen Payların Nominal Tutarı TL Beher Payın Alış Fiyatı 6,54545 TL Toplam Tutar TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık % 91,67 Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali % 33,18 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yıldız Holding A.Ş. ve Dynamic Growth Fund Ana Hissedar ve Hissedar Değerleme Raporu Düzenlenmiştir TL. sermayeli Ülker Çikolata Sanayi A.ġ.'nin sermaye borcu tamamen ödenmiģ adet hamiline yazılı hisselerin ve bu hisseleri temsil eden hamiline yazılı hisse senedi yerine geçmek üzere düzenlenmiģ olan nama yazılı muvakkat ilmühaberlerin toplam TL.bedel üzerinden tüm hak ve vecibeleri ile satın alınmasına, bunlarla ilgili iģlemlerin ifa ve ikmaline karar verilmiģtir.

11 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Ülker Çikolata San. A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu çikolata ve çikolatalı ürünler imalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Hisse satın alımı İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde Edinme Koşulları Hisse satın alımı Edinilen Payların Nominal Tutarı TL Beher Payın Alış Fiyatı 6,00 TL Toplam Tutar TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık % 91,67 Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali % 30,41 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yıldız Holding A.Ş. ve Dynamic Growth Fund Ana Hissedar ve Hissedar Değerleme Raporu Düzenlenmiştir tarihinde yapılan finansal duran varlık edinilmesiyle ilgili özel durum açıklamasında sehven TL olarak belirtilen satıģ tutarı TL olarak düzeltilmiģtir.

12 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket devralınması Konu ġirket devralınması Yönetim Kurulumuz tarafından; - GeliĢen piyasa Ģartları dikkate alınarak; maliyetlerin düģürülmesi, daha rekabetçi olunabilmesi, verimin ve kalitenin arttırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ., Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Fresh Cake Gıda A.ġ.'nin Ģirketimiz tarafından devralınması suretiyle tüm Ģirketlerin Ülker Bisküvi San. A.ġ. çatısı altında birleģmesine, - Devir alma sureti ile birleģmenin, Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - BirleĢme süreci ile ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak birleģme için bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine, - Bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket Birleşmesi Konu ġirket BirleĢmesi Bağlı ortaklıklarımızdan Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.ġ.'den aldığımız bilgiye göre; ġirketin tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, - GeliĢen piyasa Ģartları dikkate alınarak; maliyetlerin düģürülmesi, daha rekabetçi olunabilmesi, verimin ve kalitenin arttırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde AGS Anadolu Gıda San. A.ġ.'nin Ģirketimiz tarafından devralınması suretiyle Ģirketin Biskot Bisküvi Gıda San.ve Tic. A.ġ. çatısı altında birleģmesine, - Devir alma sureti ile birleģmenin, Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - BirleĢme süreci ile ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak birleģme için bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine, - Bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, karar verilmiģtir.

13 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Godiva Belgium BVBA Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Çikolata üretimi ve pazarlama Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı TL Beher Pay Fiyatı 9,2184 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 6,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 19,23 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 19,23 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,94 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.ġ. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi -

14 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı G New Inc. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu YurtdıĢı yatırım Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı TL Beher Pay Fiyatı 3,9963 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 6,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 19,23 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 19,23 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,99 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.ġ. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - Ülker Bisküvi 08/09/2011 Kamuyu Aydınlatma Temettü İmtiyazlarının Kaldırılması Konu Temettü Ġmtiyazlarının Kaldırılması tarihli özel durum açıklamamıza ek açıklamadır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'ne uyum çerçevesinde, tüm hisse senedi sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamalarının temin edilmesi amacıyla; Temettü imtiyazına sahip adet nama yazılı intifa senetlerinin iptal edilmesi, sermayeyi temsil eden ve yine temettü imtiyazı bulunan A ve B Grubu hisse senetlerinin de temettü imtiyazlarının kaldırılmasına iliģkin ġirket ana sözleģmesinde gerekli değiģikliğin sağlanması amacıyla; ana sözleģme tadil metni onayı için SPK'ya müracaat edilmiģtir.

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL,

Detaylı

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel)

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ankara Devlet Yolu HaydarpaĢa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/Ġstanbul Telefon

Detaylı

Hisse Alım Satım Bildirimi

Hisse Alım Satım Bildirimi ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] 22.01.2014 100041 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis 34394 Levent - Telefon ve Faks No. 212 371 70

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel)

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. / IEYHO [] 31.08.2012 11:39:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL Telefon

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Betil tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġnġn 15/05/2012 TARĠHĠNDE YAPILAN 2011 YILI OlAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Ġnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin 2011 yılına

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN 2011 YILINA AĠT 20 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ve anasözleģme

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel

Detaylı