Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması"

Transkript

1 Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV No41 sayılı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında; Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi'ndeki görevinden ayrılan Sn. Didar Sevdil Yıldırım'ın yerine Sn. Hafize Nurtaç Ziyal'in atanmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Bağımsız Denetim Şirketi'nin Seçilmesi Konu Bağımsız Denetim ġirketi'nin Seçilmesi ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere ġirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No24 Maslak - Ġstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Kurul Toplantısı Konu Genel Kurul Gündemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi Saati 1530 Adresi Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No186 Topkapı/ĠSTANBUL 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1.AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı Seçimi, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın BaĢkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi, yılı Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması, 7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 9.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 10.Dönem içinde yapılan bağıģ ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 11.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dıģ denetleme kuruluģu hakkında karar alınması, 12.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi, 13.Dilek, Temenniler ve KapanıĢ

2 Ülker Bisküvi 20/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kar Payı Dağıtımı Konu Kar Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) ,78 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0, Net (TL) 0, Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi Ülker Bisküvi 21/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı BĠM BirleĢik Mağazalar A.ġ. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Perakende Mal SatıĢı Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı ,00 TL Beher Pay Fiyatı 50,75 Toplam Tutar ,00 TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 10,05 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0, Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı ,00 TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Ġleriye dönük yatırımlar için kullanılacak Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Piyasa ve Grup ġirketleri Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Piyasa ve Grup ġirketleri Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Piyasa Rayici Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Düzenlenmedi Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Satılan finansal varlığın borsada iģlem görmesi Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - Yönetim Kurulu kararı ile, BĠM BirleĢik Mağazalar A.ġ. hisselerinin tamamının 50,75 TL birim bedel üzerinden satılmasına ve konu satıģla ilgili olarak 5520 sayılı Vergi Usul Kanunu 5. Maddesi (e) bendinde yer alan istisna hükümleri çerçevesinde kayıt ve iģlem yapılmasına karar verilmiģtir.

3 Ülker Bisküvi 21/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih SatıĢ KoĢulları Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı Toplam Tutar Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi adet yabancı yatırımcı, Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı adet Yıldız Holding A.ġ. (konsolide değil), adet Ülker Çikolata San. A.ġ. (konsolide değil) Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen finansal duran varlığı satın alanlarla ilgili ek açıklamadır.

4 Ülker Bisküvi 10/05/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) ,78 Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0, Net (TL) 0, Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ülker Bisküvi 10/05/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu ġirket Olağan Genel Kurulu nun tamamlanması Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR 1- Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan baģkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Ali Osman ÇAY'ın ve katipliğe Ġlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, adet çekimser oya karģılık adet oy çokluğuyla kabul edildi yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun SeriXI No29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız DıĢ Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, adet çekimser oya karģılık adet oy çokluğuyla kabul edildi. 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği "nde belirlenmiģ olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2010 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi. 6- Tamamı 2010 yılı dönem karından olmak üzere brüt ,78 TL karın esas sözleģmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt ,79 (net ,92) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt ,54 (net ,96) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt ,45 (net ,23) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 8 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselere ise 2010 yılı kar payı kuponları karģılığında 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda Ģirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2010 yılı dönem karından vergi, yasal karģılıklar, temettü ve benzerleri düģüldükten sonra kalan ,95 TL karın olağanüstü yedek akçe ve fon olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmiģleri hakkında genel kurula bilgi verilmesinin akabinde, ġirket yönetim kurulunda 3 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Murat ÜLKER (TC )'in, Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ali ÜLKER (TC )'in, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Ahmet ÖZOKUR (TC )'un, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mahmut Mahir KUġCULU (TC )'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Cengiz SOLAKOĞLU

5 (TC )'nun, T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Mehmet TÜTÜNCÜ (TC )'nün ve T.C. Üsküdar 3. Noterliği tarafından tarih ve yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanına istinaden Dynamic Growth Fund'u temsilen Alain STRASSER (Ps No09PL96263)'ın seçilmelerine, yönetim kurulu üyelerinin her birine TL aylık brüt ücret ödenmesine, ġirket içerisinde oluģturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ (TC ) ve Nurettin ALĠZ (TC )'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Yıl içerisinde yapılan ,50 TL tutarındaki bağıģ ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi adet hisse maliki yurtdıģı ortakların temsilcileri bu maddeyle ilgili çekimser olduklarını beyan ettiler. 11- Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dıģ denetleme kuruluģu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. ( a Member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Ģirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 13- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı için toplantıya son verildi. Ülker Bisküvi 31/05/2011 Merkezi Kayıt Kar Payı Dağıtımı Kuruluşu A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Konu Kar Payı Dağıtımı ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin 27/05/2011 tarihinde baģlayan brüt %5,16891 net %4,39357 oranında temettü dağıtım iģleminde Borsa'da ĠĢlem Gören kaydileģmiģ payların temettü alacakları 31/05/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.ġ. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıģtır. Ülker Bisküvi 13/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Konu Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ġirketimiz tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na Murat ÜLKER'in, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekilliğine Ali ÜLKER'in seçilmelerine; Mehmet TÜTÜNCÜ, Ahmet ÖZOKUR, Mahmut Mahir KUġCULU (bağımsız üye), Cengiz SOLAKOĞLU (bağımsız üye) ve Alain STRASSER (bağımsız üye)'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına, karar verilmiģtir.

6 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı PNS Pendik Nişasta A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Nişasta Ve Nişasta Bazlı Şeker Üretimi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 2, Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 23,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,66 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Ekspertiz Değeri Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme raporu düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, PNS Pendik NiĢasta A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir.

7 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Yağ ve Margarin Üretimi Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 4, Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 7,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,1073 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Özel Fon Hesabında tutulacaktır. Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Ekspertiz Değeri Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme raporu düzenlenmiştir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Tic. A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir.

8 Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Sağlam GYO A.Ş. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peşin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı Beher Pay Fiyatı 0,90 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 10,71 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın - Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 0,183 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim - Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.Ş. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Borsa Rayici Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Yönetim Kurulu kararı ile, Sağlam GYO A.ġ.'deki payımızın tamamının, finansal tablolarımızın sadeleģtirilmesi kapsamında TL bedel üzerinden satılmasına karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 24/06/2011 Kamuyu Aydınlatma Hisse Satışı Konu Hisse SatıĢı Bağlı ortaklıklarımızdan Birlik Pazarlama San. ve Tic. A.ġ.'den aldığımız bilgiye göre; ġirket tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, % 40 oranında paya sahip olduğu TL sermayeli Hero Gıda San. ve Tic. A.ġ.'deki 1.- TL nominal değerli adet hisse senedinin, finansal tablolarının sadeleģtirilmesi kapsamında, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.ġ.'nin yapmıģ olduğu ekspertiz değeri olan TL bedel üzerinden Yıldız Holding A.ġ.'ye satılmasına karar vermiģtir.

9 Ülker Bisküvi 15/07/2011 Kamuyu Aydınlatma Temettü İmtiyazlarının Kaldırılması Konu Temettü Ġmtiyazlarının Kaldırılması ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde, tüm hisse senedi sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamalarını temin etmek düģüncesinden hareketle; 1-ġirketimizin ana sözleģmesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ihdas edilmiģ olan temettü imtiyazına sahip adet nama yazılı intifa senetlerinin iptal edilmesi ve sermayeyi temsil eden ve yine temettü imtiyazı bulunan hamiline yazılı A Grubu ve nama yazılı B Grubu hisse senetlerinin de temettü imtiyazlarının kaldırılması hususunda -Ģirket ana sözleģmesinin değiģtirilmesi dahil- gerekli çalıģmalarının baģlatılmasına, 2-Bu çalıģmalar çerçevesinde intifa senetlerinin ve A,B Grubu hisse senetlerinin güncel değerlerinin tespiti için Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.ġ. ile değer tespit raporu hazırlanması çerçevesinde anlaģma yapılmasına, 3-Temettü imtiyazlarının kaldırılmasında Ģirketten nakit çıkıģı gerektirmeyecek alternatiflerin belirlenmesine, 4-Tüm bu sürecin koordinasyonu ve yasal sürecin takibi için Bizim Menkul Değerler A.ġ. ile yatırım danıģmanlığı sözleģmesinin imzalanmasına ve sürecin Yönetim kurulu tarafından takip edilmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir.

10 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Ülker Çikolata San. A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu çikolata ve çikolatalı ürünler imalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Hisse satın alımı İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde Edinme Koşulları Hisse satın alımı Edinilen Payların Nominal Tutarı TL Beher Payın Alış Fiyatı 6,54545 TL Toplam Tutar TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık % 91,67 Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali % 33,18 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yıldız Holding A.Ş. ve Dynamic Growth Fund Ana Hissedar ve Hissedar Değerleme Raporu Düzenlenmiştir TL. sermayeli Ülker Çikolata Sanayi A.ġ.'nin sermaye borcu tamamen ödenmiģ adet hamiline yazılı hisselerin ve bu hisseleri temsil eden hamiline yazılı hisse senedi yerine geçmek üzere düzenlenmiģ olan nama yazılı muvakkat ilmühaberlerin toplam TL.bedel üzerinden tüm hak ve vecibeleri ile satın alınmasına, bunlarla ilgili iģlemlerin ifa ve ikmaline karar verilmiģtir.

11 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı Ülker Çikolata San. A.Ş. Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu çikolata ve çikolatalı ürünler imalatı Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu Hisse satın alımı İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde Edinme Koşulları Hisse satın alımı Edinilen Payların Nominal Tutarı TL Beher Payın Alış Fiyatı 6,00 TL Toplam Tutar TL Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) % 91,67 Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık % 91,67 Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali % 30,41 Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar TL İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun - Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Yıldız Holding A.Ş. ve Dynamic Growth Fund Ana Hissedar ve Hissedar Değerleme Raporu Düzenlenmiştir tarihinde yapılan finansal duran varlık edinilmesiyle ilgili özel durum açıklamasında sehven TL olarak belirtilen satıģ tutarı TL olarak düzeltilmiģtir.

12 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket devralınması Konu ġirket devralınması Yönetim Kurulumuz tarafından; - GeliĢen piyasa Ģartları dikkate alınarak; maliyetlerin düģürülmesi, daha rekabetçi olunabilmesi, verimin ve kalitenin arttırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ., Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Fresh Cake Gıda A.ġ.'nin Ģirketimiz tarafından devralınması suretiyle tüm Ģirketlerin Ülker Bisküvi San. A.ġ. çatısı altında birleģmesine, - Devir alma sureti ile birleģmenin, Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - BirleĢme süreci ile ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak birleģme için bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine, - Bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket Birleşmesi Konu ġirket BirleĢmesi Bağlı ortaklıklarımızdan Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.ġ.'den aldığımız bilgiye göre; ġirketin tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, - GeliĢen piyasa Ģartları dikkate alınarak; maliyetlerin düģürülmesi, daha rekabetçi olunabilmesi, verimin ve kalitenin arttırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde AGS Anadolu Gıda San. A.ġ.'nin Ģirketimiz tarafından devralınması suretiyle Ģirketin Biskot Bisküvi Gıda San.ve Tic. A.ġ. çatısı altında birleģmesine, - Devir alma sureti ile birleģmenin, Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - BirleĢme süreci ile ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak birleģme için bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine, - Bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, karar verilmiģtir.

13 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Godiva Belgium BVBA Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Çikolata üretimi ve pazarlama Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı TL Beher Pay Fiyatı 9,2184 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 6,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 19,23 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 19,23 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,94 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.ġ. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi -

14 Ülker Bisküvi 26/08/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı G New Inc. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu YurtdıĢı yatırım Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Eylül ayı içerisinde SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı TL Beher Pay Fiyatı 3,9963 Toplam Tutar TL Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 6,00 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) 19,23 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) 19,23 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,99 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi - SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği - Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Yıldız Holding A.ġ. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Ana Hissedar Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği - Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - Ülker Bisküvi 08/09/2011 Kamuyu Aydınlatma Temettü İmtiyazlarının Kaldırılması Konu Temettü Ġmtiyazlarının Kaldırılması tarihli özel durum açıklamamıza ek açıklamadır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'ne uyum çerçevesinde, tüm hisse senedi sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamalarının temin edilmesi amacıyla; Temettü imtiyazına sahip adet nama yazılı intifa senetlerinin iptal edilmesi, sermayeyi temsil eden ve yine temettü imtiyazı bulunan A ve B Grubu hisse senetlerinin de temettü imtiyazlarının kaldırılmasına iliģkin ġirket ana sözleģmesinde gerekli değiģikliğin sağlanması amacıyla; ana sözleģme tadil metni onayı için SPK'ya müracaat edilmiģtir.

15 Ülker Bisküvi 21/09/2011 Kamuyu Aydınlatma Görev Değişikliği Konu Görev DeğiĢikliği Yıldız Holding Unlu Mamuller Grubu BaĢkan Yardımcılığı görevi kapsamında, ġirketimizin sevk ve idaresinden sorumlu olan Sn. Dr. Cafer Fındıkoğlu'nun görev değiģikliği sebebiyle, bu pozisyona Sn. ġener Astan atanmıģtır. Ülker Bisküvi 23/09/2011 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Edinilmesi ve Satışı İşlemlerinin Tamamlanması Konu Finansal Duran Varlık Edinilmesi ve SatıĢı ĠĢlemlerinin Tamamlanması tarihinde yapılan finansal duran varlık edinilmesi ve finansal duran varlık satıģlarıyla ilgili özel durum açıklamalarımıza ek açıklamadır Ülker Çikolata San. A.ġ.'nin sermayesine % 91,67 oranında iģtirak edilmesi, G New Inc. ve Godiva Belgium BVBA'nın sermayelerindeki paylarımızın % 6'sının satıģı ile ilgili süreçler tamamlanmıģtır. Ülker Bisküvi 10/10/2011 Kamuyu Aydınlatma Şirket Devralınması Konu ġirket Devralınması tarihli özel durum açıklamamızda ön görülen "devir alma sureti ile birleģme iģlemlerinin konu Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılması" yerine; - Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ. çatısı altında birleģmesi iģlemlerin bu Ģirketlerin tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmasına, - Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin dağıtım ve pazarlama fonksiyonlarının ve müģterilerle iliģkilerinin aksatılmadan Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ.'ne aktarılması amacı ile ; Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ. çatısı altında birleģmesi iģlemlerin ise; daha ileriki tarihlerde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek dönem bilanço ve mizanları esas alınarak tespit edilecek defter değerleri üzerinden yapılmak üzere ertelenmesine, - BirleĢme süreciyle ilgili gerekli mercilere yasal baģvuruların yapılarak, bilanço tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayenin, birleģme oranının ve bilançoda belirlenen özvarlığın mahkeme yoluyla tespit ettirilmesine ve bu çerçevede bilcümle iģlemlerin ifa ve ikmaline, Karar verilmiģtir.

16 Ülker Bisküvi 26/10/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Müdür Değişikliği Konu Genel Müdür DeğiĢikliği Ülker Bisküvi San. A.ġ. Genel Müdürü Sayın Dr. Hasan Ġrfan DEMĠRYOL, Yıldız Holding A.ġ. bünyesinde baģka bir göreve atanmıģtır. ġirket Genel Müdürlüğü görevini, Unlu Mamuller Grup BaĢkan Yardımcısı Sn. ġener ASTAN vekâleten yürütecektir. Ülker Bisküvi 18/11/2011 Kamuyu Aydınlatma Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Duyuru Konu Devralma Yoluyla BirleĢmeye ĠliĢkin Duyuru Devralan Ortaklığın Unvanı ÜLKER BĠSKÜVĠ SANAYĠ A.ġ. Devralan Ortaklığın Artırılacak Sermaye Tutarı - Devrolan Ortaklık/Ortaklıklar Unvanı DeğiĢtirme Oranı BĠRLĠK PAZARLAMA SAN. VE TĠC. A.ġ. 0, FRESH CAKE GIDA SAN. VE TĠC. A.ġ. 0, ĠDEAL GIDA SAN. VE TĠC. A.ġ. 0, Devrolan Ortaklığın/Ortaklıkların Pay Sahiplerine Verilecek Paylar Hakkında Bilgi - Ülker Bisküvi 05/12/2011 Kamuyu Aydınlatma Genel Kurul Toplantısı Konu Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi - Tarihi Saati 1500 Adresi DavutpaĢa Caddesi No10 Topkapı, Zeytinburnu-ĠSTANBUL OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı Seçimi. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın BaĢkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi. 3. BirleĢmeye esas alınan tarihli bilanço ve gelir tablosunun ve sair belgelerin okunması ve müzakere edilerek onaya sunulması. 4. T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tarih ve 2011/399 D. ĠĢ sayılı kararı kapsamında düzenlenen tarihli BilirkiĢi Raporunda yer alan hususlar esas alınarak, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nda sicil numarası ile kayıtlı olan Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ., Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda sicil numarası ile kayıtlı olan Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda sicil numarası ile kayıtlı olan Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18.,19., 20. ve 21. maddeleri hükümleri ve ayrıca; T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SPK /10567 sayılı tarihli yazısı ile beyan ettiği tarih ve 38/1027 sayılı kararındaki olumlu görüģleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri I No31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Ģirketimiz tarafından devralınması ve buna iliģkin olarak anılan Ģirketlerle müģtereken imzalanan Devir Yoluyla BirleĢme SözleĢmesi'nin okunması, müzakeresi ve tasdiki hususunda onaya sunulması. 5. BilirkiĢi Raporu'nda belirtilen görüģ çerçevesinde; birleģme dolayısıyla Ģirketin sermayesinde bir değiģiklik yapılmasına gerek olmadığı ve buna bağlı olarak ġirket Ana SözleĢmesinde herhangi bir değiģikliğin yapılmasına da lüzum olmadığı hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması. 6. Dilekler ve kapanıģ.

17 Ülker Bisküvi Kamuyu Aydınlatma Genel Kurul Toplantısı Sonucu Konu Olağanüstü Genel Kurulun Tamamlanması Genel Kurul Toplantı Türü Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi - Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜġÜLEN KONULAR 1. Toplantı ġener ASTAN tarafından açılarak Divan BaĢkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Ali Osman ÇAY'ın ve katipliğeġlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ.(Ticaret Sicili Ankara/88642), FreshCake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.(Ticaret SiciliĠstanbul/2029) ve Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.(Ticaret Sicili Ġstanbul/379265)'lerinin ġirketimizin tarafından devir alınması suretiyle birleģmesine esas alınan ġirketimizin tarihli Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, görüģüldü ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tarih ve 2011/399 D. ĠĢ sayılı kararı kapsamında düzenlenen tarihli BilirkiĢi Raporunun sonuç bölümünde "Ülker Bisküvi Sanayi Anonim ġirketi ile FreshCake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin birleģmelerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") SeriI No31 sayılı BirleĢme ĠĢlemlerine ĠliĢkin esaslar Tebliği'nin "BirleĢmede Özellikli Durumlar" baģlıklı 10/A maddesinde belirtilen devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklıkların ortaklarına verilmesini gerektirmeyen durumlar Ģeklinde ifade edilen durum söz konusu olmaktadır. Bu suretle, mevzuatın aradığı Ģartlar yerine getirilmek kaydı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddeleri ve SPK'nın SeriI No31 Tebliği uyarınca, devralan Ülker Bisküvi Sanayi Anonim ġirketi sermayesini artırmayacak ve FreshCake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin mevcut ortaklarından alınacak feragatnameler sonucu bu devralınan ortaklıkların ortaklarına hisse vermeyecektir."ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede; Bu devir iģlemi dolayısıyla devralan Ģirketin sermayesi değiģmeyecektir. Devir olan Ģirketlerin ortakları, devir alan Ģirket ortakları ile aynı olduğundan ve ortaklık payları değiģmediğinden ortaklar arasında birleģmeden dolayı herhangi bir hisse devri yada hisse değiģimi söz konusu olmaksızın Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ.(Ticaret SiciliAnkara/88642), FreshCake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.(Ticaret SiciliĠstanbul/2029) ve Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.(Ticaret SiciliĠstanbul/379265)'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18.,19., 20 ve 21. maddeleri hükümlerine ve ayrıca; T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SPK /10567 sayılı tarihli yazısı ile beyan ettiği tarih ve 38/1027 sayılı kararındaki olumlu görüģleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriI No31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Ģirketimiz tarafından devralınmasına karar verildi. Buna iliģkin olarak, anılan Ģirketlerle müģtereken imzalanan ve ekte tam metni verilen Devir Yoluyla BirleĢme SözleĢmesiokundu, yapılan müzakereler sonucunda sözleģmede yer alan tüm hususlar oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi. 5. BirleĢme iģlemleri çerçevesinde ġirketin sermayesinde bir değiģiklik olmayacağı için ġirket Ana SözleĢmesinde herhangi bir değiģikliğin yapılmasına lüzum olmadığı hususu müzakereye açıldı, adet çekimser oya karģılık adet oy çokluğuyla kabul edildi. 6. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüģülecek baģka bir madde bulunmadığından Divan BaĢkanlığı'nca toplantıya son verildi.

18 Ülker Bisküvi Kamuyu Aydınlatma Özel Durum Açıklaması (Genel) Konu Temettü Ġmtiyazlarının Kaldırılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ġirketimize gönderdiği 23 Aralık 2011 tarih ve 2213 sayılı talebine istinaden ekteki açıklama yapılmaktadır. Saygılarımızla. Sermaye Piyasası Kurulu nun Ģirketimize gönderdiği 23 Aralık 2011 tarih ve 2213 sayılı talebine istinaden aģağıdaki açıklama yapılmaktadır. ġirketimiz; 14 Temmuz 2011 tarihinde alınan kararla, kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde, tüm hisse senedi sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamalarını temin etmek düģüncesinden hareketle gerekli kanuni müracatları tamamlamıģ ve süreç aģağıda detaylandırılmıģtır. ġirketimiz çıkarılmıģ sermayesi; beheri 1.-Yeni KuruĢ itibari değerde adet paya bölünmüģtür. ġirketimiz Esas SözleĢmesi Madde 7 de tanımlandığı gibi bu paylardan; adedi A Grubu hamiline, 731 adedi B Grubu nama, ve adedi D Grubu hamiline yazılı hisse senetlerinden oluģmakta olup bakiye hisseler C Grubu hamiline hisselerdir. Ayrıca, ġirketimiz Esas SözleĢmesi Madde 9 da tanımlanan; adet nama yazılı intifa senedi bulunmaktadır. Hisse senetlerinin sahip oldukları temettü imtiyazları, yine ġirketimiz Ana SözleĢmesinin, Karın Dağıtımı baģlıklı 34. maddesinde tanımlanmıģtır. Buna Göre; ödenecek birinci temettüye halel gelmemek Ģartıyla, kalan kardan; birinci temettünün %17,65 i oranına tekabül edecek bir miktar A ve B Grubu hisse senedi sahiplerine, yine birinci temettünün %11,76 sı oranına tekabül edecek bir miktar da nama yazılı intifa senedi sahiplerine dağıtılır. ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum sağlama çalıģmalarımızın bir sonucu olarak ve halka açık bir Ģirket olan Ülker Bisküvi Sanayi Anonim ġirketi nin sermayesini temsil eden tüm pay sahiplerinin dağıtılan kardan eģit oranda fayda sağlamasının temin edilmesi düģüncesinden hareketle; 14 Temmuz 2011 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı na istinaden yapılan Can Uluslarası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.ġ. Ģirketinin uzman kuruluģ raporu ve sonuç kısmında; Yapılan inceleme ve hesaplamalar sonucunda; 1. Talep sahibi Ģirketin mevcut ana sözleģmesine iliģkin düzenleme ile IMKB de iģlem gören C grubu paylar aleyhine bulunan temettü imtiyazlarının kaldırılması halinde sermaye yapısı pay miktarlarının rapor içeriğinde tespit edildiği gibi oluģacağı; 2. Bu çerçevede; temettü imtiyazlarının kaldırılması iģleminin, Ģirketin 268,600,000 TL. tutarındaki mevcut sermayesinin 347,595,229 TL. ye çıkarılmak suretiyle mevcut ortakların rüçhan hakkının kısıtlanması ve temettü imtiyaz hakkının iptali karģılığında da temettü imtiyaz hakkına sahip A ve B grubu ve intifa senedi sahiplerine tahsis edilmesinin uygun olacağı; ifadesi ile karara bağlanan Ġstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/557D.ĠĢ sayılı dosyası ile temin edilen bilirkiģi raporu çalıģmalarını değerlendirmiģ ve A ve B Grubu hisse senetlerinin temettü dağıtımındaki imtiyazlarının kaldırılması; ayrıca nama yazılı intifa senetlerinin kaldırılması, mezkur imtiyazları tesis eden ana sözleģme hükümlerinin kaldırılması neticesinde, temettü imtiyazı kaldırılan ve baģkaca imtiyazı kalmayan B grubu pay senetlerinin C grubuna dönüģtürülmesi; mevcut D grubu payların Ana sözleģmenin 12. Maddesi ile tanınan yönetim imtiyazlarının devam etmesi nedeniyle B grubu olarak adlandırılması ve bu kapsamda gerekli ana sözleģme değiģiklik teklifinin Pay Sahipleri Genel Kurulu ve Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun onayına sunacaktır. ġirketimiz, bu görüģle ilgili olarak aģağıdaki tablo ıģığında; mahkeme ve bilirkiģi raporlarında çıkan değerlere küçük yatırımcıların hakları ve önümüzdeki dönem alacakları temettü miktar artıģları gözetilerek % 7,08 iskonto uygulanmasına karar vermiģtir, Değerleme C olarak İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/557 D.İş Raporu ile Tahsis Edilecek Sermaye Bağımsız Kuruluş- Can Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Raporu ile Tahsis Edilecek Sermaye İskonto İskonto Sonrası Yönetim Kurulu Kararı ile Tahsis Edilecek Sermaye İntifa , ,61 %7, A , ,80 %7, B , ,77 %7, Toplam , ,18 %7, adet A grubu hamiline, 731 adet B grubu nama ve adet nama yazılı intifa senetlerinin temettü imtiyazları kaldırılacaktır. 2. Her iki raporda da belirtilen imtiyaz değerlerinin, C grubu hisse karģılıklarına, küçük yatırımcıların hakları gözönünde bulundurularak % 7,08 oranında iskontoya tabi tutulacaktır. Buna göre; 3. Ġstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/557 D.ĠĢ. dosyası ile temin edilen bilirkiģi raporu ve bağımsız denetim

19 Ģirketince hazırlanan değer tespit raporuna istinaden bulunan A Grubu hamiline payların 5,54 TL. birim hisse değeri üzerinden toplam TL olan değeri baz alınarak, Ģirketin nakit dengesi gözetilerek nakit ödeme yerine, tahsisli sermaye artıģı yapılarak adet hisse senedinin, iģlemin gerçekleģtirileceği günden bir gün önceki piyasa kapanıģ fiyatının rüçhan kullanım fiyatı olarak belirlenmesine ve bu kapanıģ fiyatı baz alınarak rüçhan kullanımının gerçekleģtirilmesine ve artırılan C grubu hisse senetlerinin ilgili A Grubu hisse sahiplerine payları oranında verilmesine, 4. Ġstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/557 D.ĠĢ. dosyası ile temin edilen bilirkiģi raporu ve bağımsız denetim Ģirketince hazırlanan değer tespit raporuna istinaden bulunan B Grubu nama yazılı payların 5,54 TL birim hisse değeri üzerinden toplam TL olan değeri baz alınarak, Ģirketin nakit dengesi gözetilerek nakit ödeme yerine, tahsisli sermaye artıģı yapılarak adet hisse senedinin, iģlemin gerçekleģtirileceği günden bir gün önceki piyasa kapanıģ fiyatının rüçhan kullanım fiyatı olarak belirlenmesine ve bu kapanıģ fiyatı baz alınarak rüçhan kullanımının gerçekleģtirilmesine ve artırılan C grubu hisse senetlerinin ilgili B Grubu hisse sahiplerine payları oranında verilmesine, 5. Ġstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/557 D.ĠĢ. dosyası ile temin edilen bilirkiģi raporu ve bağımsız denetim Ģirketince hazırlanan değer tespit raporuna istinaden bulunan intifa senetlerinin 5,54 TL birim hisse değeri üzerinden toplam TL olan değeri baz alınarak, Ģirketin nakit dengesi gözetilerek nakit ödeme yerine, tahsisli sermaye artıģı yapılarak adet hisse senedinin iģlemin gerçekleģtirileceği günden bir gün önceki piyasa kapanıģ fiyatının rüçhan kullanım fiyatı olarak belirlenmesine ve bu kapanıģ fiyatı baz alınarak rüçhan kullanımının gerçekleģtirilmesine ve artırılan C grubu hisse senetlerinin intifa senedi sahiplerine payları oranında verilmesine, teslim ve iade alınacak olan intifa senetlerinin imha edilmesine, adeti D Grubu hamiline hisse senetlerinin, mevcut sermayeyi temsil etmek ve üzerinde esas sözleģme ile tanınmıģ haklar kalmak üzere, B Grubu hamiline hisse senetleri olarak yeniden adlandırılmasına bu hisse senetlerinin iade alınarak B grubu olarak adlandırılmıģ olanların sahiplerine verilmesine, 731 adet B grubu nama yazılı hisse senetlerini iade alınarak iptal edilmelerine ve bu payların C grubuna dönüģtürülmesine, 7. IMKB birim iģlem fiyatının temettü imtiyazları dikkate alınmadan hesaplandığı için, artırılacak sermaye sonrasında IMKB iģlem fiyatının değiģmemesi hususunda IMKB ye gerekli müracaatların yapılmasına, Ana SözleĢmenin 7., 9., 12. ve 34. Maddelerinin, tadillerinin yapılması hususunda devam etmekte olan Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrasında Olağanüstü Hissedarlar Genel Kurulu, Ġmtiyazlı Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurulu nun onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur. Ülker Bisküvi Kamuyu Aydınlatma Özel Durum Açıklaması (Genel) Konu Devralma ĠĢlemlerinin Tamamlanması tarihli özel durum açıklamamızda belirtiğimiz üzere Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ., Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'nin devralınarak ġirketimiz çatısı altında birleģmesi bugün itibarıyla tescil olmuģtur. Akçaburgaz Mh. 91. Sk. No21 Esenyurt - Ġstanbul adresindeki Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. "Esenyurt ġube" olarak, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ġhsan Dede Cd. 90. Sk. Gebze - Kocaeli adresindeki Ġdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. "Gebze ġube" olarak üretim faaliyetlerine Ģube olarak devam edecektir. Ayrıca bağlı ortaklıklarımızdan Biskot Bisküvi Gıda San.ve Tic. A.ġ.'den edindiğimiz bilgiye göre; iģtiraki AGS Anadolu Gıda San. A.ġ. ile Biskot Bisküvi Gıda San.ve Tic. A.ġ.'nin birleģme iģlemleri tamamlanmıģ ve 30 Aralık 2011 tarihinde tescil olmuģtur. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 204 [] 04.04.204 7:06:20 Genel Kurul Kararları Tescili 04.04.204 7:05:53 Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon 22-5676800 Faks 22-302828 İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) / OSTIM [] 02.05.2012 163330 1 Sıtkı 2 Abdullah 02.05.2012 163204 02.05.2012 163320 100. Yıl Bulvarı, No 99/90, Ostim - Telefon ve Faks No. 312 385 34 09-312 385 24 19 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kutul Toplantısı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler []

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında 15/01/2013 Özet Bilgi: Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn.H.Fevzi Onat'ın emeklilik nedeniyle istifası hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın H.Fevzi Onat; bu görevlerinden

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin paylarının satışı hakkında Finansal Duran

Detaylı

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: )

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: ) Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-359254 (Mersis No: 0937010013000015) YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN 26 MART 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ġirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 13:22:36 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO [] 21.09.2015 132236 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve

Detaylı

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özel Durum Açıklaması (Genel) CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM [SISE] 31.12.2015 13:47:48 Özel Durum Açıklaması (Genel) Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No: 10 Telefon ve Faks Numarası : 0 258 295 40 00 / 0 258 377 24 79 Ortaklığın

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAGYO [] 29.09.2011 19:05:41 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAGYO [] 29.09.2011 19:05:41 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAGYO [] 29.09.2011 19:05:41 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Bulgurlu Mah. Çilehane Yolu Cad. Saadet Sokak No: 15 Küçük Çamlıca - Üsküdar

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Nijerya-Afrika'da şirket kurulması Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler [KLMSN] İlgili

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 01.04.2015 18:42:32

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 01.04.2015 18:42:32 LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LOGO, 2015 [] 01.04.2015 184232 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şehabettin Bilgisu Caddesi, Numara 609 Gebze KOCAELİ Telefon 262-6798000

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu Genel Kurul İşlemlerine

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU Şirketimizin 2013 ve 2014 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.09.2017 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup, 09.10.2017 Pazartesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO:45030 YUNUSEMRE/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX :

MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO:45030 YUNUSEMRE/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL : FAX : 27000 - Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri İmzasız Görüntüle / KLMSN [] 18.02.2016 15:55:50 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 1 SERKAN 18.02.2016 15:43:36 2 TEVFİK 18.02.2016 15:45:27 Ortaklığın

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi İştirakimiz OEP Turkey Tech B.V. (OEP BV)'nin münhasır yatırımı olan Netaş Telekomünikasyon

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :14:11 Maddi Duran Varlık Alımı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :14:11 Maddi Duran Varlık Alımı / OSTIM [] 30.12.2015 17:14:11 Maddi Duran Varlık Alımı 1 ABDULLAH ÇÖRTÜ 2 Sıtkı ÖZTUNA Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 30.12.2015 17:09:22 30.12.2015 17:13:11 Ortaklığın Adresi 100. Yıl Bulvarı,

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 14.10.2009 15:40:06 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : NO: 158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : TEL: 0232 877 08 55 FAX: 0232 877

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

Bahçelievler Mah Sokak No: DENİZLİ Telefon ve Faks Numarası : /

Bahçelievler Mah Sokak No: DENİZLİ Telefon ve Faks Numarası : / CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM, 2016 [SISE] 07.04.2016 14:56:31 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Telefon 258-2954000 Faks 258-3772479 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 11 Nisan 2006 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı 34788 TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00 Fax

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 29.03.2012 17:25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 1 / 1 01.04.2016 18:56 English Ek dosyalar AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 01.04.2016 18:52:10 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı Özet Bilgi 1.599.189 adet Etiler Gıda (ETILR) satılmıştır. Finansal Duran Varlık Satışı İlgili Şirketler

Detaylı

ÇAMSAN AĞAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

ÇAMSAN AĞAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ÇAMSAN AĞAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Olağanüstü Genel Kurul Ġlanı ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kararlaģtırılan

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Hayır (No) Hayır (No) yoktur. Hayır (No) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 2017

Hayır (No) Hayır (No) yoktur. Hayır (No) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 2017 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:12.04.2017 18:21:21 2017 Mali Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi İlgili Şirketler İlgili Fonlar [KLMSN] [] Türkç e Bağımsız Denetim Kuruluşunun

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2015

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2015 TARİH: 12.01.2015 17:37:15 - Güncelleme Özet Bilgi: Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II- 17.1 Sayılı Kurumsal

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:29.09.206 8:25:58 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [TKURU] [] Türkç

Detaylı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No.609 Gebze Kocaeli Telefon ve Faks Numarası : 262 679 80 00/ 262 679 82 92 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [LOGO] 20.05.2014 085217 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Armor Advisors, LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen

Detaylı