Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı"

Transkript

1 Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik Hizmetleri A.ġ. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Lojistik ve Nakliye Hizmetleri Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Resmi Ġzinlere Müteakip 15 gün içersinde SatıĢ KoĢulları Euro avans alındı, kalanı 4 taksitle Satılan Payların Nominal Tutarı ,61 TL Beher Pay Fiyatı 4,58 Euro Toplam Tutar Euro Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 12,445 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) % 0 SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) % 0 Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına % 0,1 Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yok SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı Tahsilat tamamlandığında netleģecek Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği 5520 sayılı KVK kapsamında özel bir fon hesabında tutulması Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi - Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Gökalp ÇAK Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Yok Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi KarĢılıklı Pazarlık Sonucu Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Hayır Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni SatıĢ Tutarı Pazarlık Sonucu Belirlendi Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - Ülker Bisküvi 29/01/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Basında Çıkan Haberler ÇeĢitli basın kuruluģlarında yer alan Ülker'in ABD'li baharat devi McCormick ile görüģme yaptığına iliģkin haberlerin ĠMKB'de iģlem gören ġirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

2 Ülker Bisküvi 24/02/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Toplu ĠĢ SözleĢmesinin Ġmzalanması ġirketimiz ile Öz Gıda ĠĢ Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüģmeleri anlaģma ile sonuçlanmıģ ve taraflarca imzalanmıģtır. Buna göre, toplu iģ sözleģmesinin ilk yılında ( ) çalıģan ücretleri ortalama % 7,77 oranında, sosyal yardımlar ise ortalama % 10,16 oranında artırılmıģtır. SözleĢmenin ikinci yılında ( ) gerek ücretlere gerekse sosyal yardımlara Türkiye Ġstatistik Kurumu'nun 2003=100 endeksi baz alınarak bir önceki yılın tüketici fiyat artıģı oranında artırılması konusunda taraflar anlaģmıģlardır. Ülker Bisküvi 29/03/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik Hizmetleri A.ġ. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Lojistik ve Nakliye Hizmetleri Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih TamamlanmıĢtır. SatıĢ KoĢulları Satılan Payların Nominal Tutarı ,61 TL Beher Pay Fiyatı 5,078 Euro Toplam Tutar Euro Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) % 12,445 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı TL Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

3 Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi Ülker Bisküvi 01/04/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Bağımsız Denetim ġirketi Seçilmesi ve Komitelere Üye Atanması ġirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz tarih ve 555 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. 1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere Ģirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No24 Maslak - Ġstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriIV No41 sayılı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimine Didar Sevdil Yıldırım'ın atanmasına ve bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine, 3. Denetim Komitesi üyeliğinden ayrılan Musa Doğan'ın yerine, Halil Cem KarakaĢ'ın atanmasına ve bu görevi nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesine, karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 14/04/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Yönetim Kurulu Üye DeğiĢikliği ġirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz tarih ve 557 sayılı aģağıdaki kararları almıģtır. 1- ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Necdet BUZBAġ görevinden istifa etmiģtir. Yapılan müzakereler sonucu yönetim kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne, 2- Necdet BUZBAġ'tan boģalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Alain STRASSER'in seçilmesine, karar verildi. Ülker Bisküvi 14/04/2010 Kamuyu Aydınlatma Sermaye Artırımı Konu Sermaye ArtıĢına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi

4 Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) Artırım Öncesi ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) Artırım Sonrası ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye (TL) Bedelli Artırım Tutarı (TL) 0 Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL) 0 Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL) 0 Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 0 Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL) 0 Rüçhan Haklarının Kullanımına ĠliĢkin Kısıtlama Yok Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların SatıĢına ĠliĢkin Açıklama - Satılamayan Payların Taahhüdüne ĠliĢkin Açıklama - Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) Temettüden (TL) 0 Ġç Kaynaklardan (TL) Olağanüstü Yedekler (2009 Yılı Karı) Bedelsiz Artırım Oranı (%) 5,21 Devralma Yoluyla BirleĢme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL) 0 Ana SözleĢme DeğiĢikliğine ĠliĢkin Bilgi (varsa) - Ülker Bisküvi 14/04/2010 Kamuyu Aydınlatma Kar Payı Dağıtımı Konu Kar Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) Net (TL) Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi

5 Ülker Bisküvi 14/04/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Kurul Toplantısı Konu Genel Kurul Gündemine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi Saati 1400 Adresi Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No186 Topkapı/ĠSTANBUL GÜNDEM 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠ 1.AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı Seçimi, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın BaĢkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakeresi, yılı Bağımsız DıĢ Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı Bilanço ve K r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması, 7.BoĢalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca geçici olarak yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince aynı Ģartlarla seçim tarihinden yönetim kurulu seçiminin yapılacağı tarihe kadar geçerli olmak üzere onaylanması, 8.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, 11.Dönem içinde yapılan bağıģ ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dıģ denetleme kuruluģu hakkında karar alınması, 13.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesi, 14.Dilek, Temenniler ve KapanıĢ Ülker Bisküvi 15/04/2010 Kamuyu Aydınlatma Kar Payı Dağıtımı Konu Kar Dağıtımına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması Yönetim Kurulu Karar Tarihi Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) 0 Hisse Senedi ġeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) 0

6 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) Borsa'da ĠĢlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0,04028 Net (TL) 0,03424 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi EK AÇIKLAMALAR tarihinde saat1735'de göndermiģ olduğumuz bildirimde, Borsa'da iģlem gören 1 TL nominal beher paya dağıtılacak brüt ve net nakit kar payı tutarlarına sehven toplam tutarlar yazılmıģ olup doğrusu yukarıdaki tabloda verilmiģtir. Ülker Bisküvi 19/04/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Genel Müdür DeğiĢikliği Ülker Grubu Unlu Mamullerden sorumlu BaĢkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Ģirketimizin Genel Müdürlüğünü de yürütmekte olan Sn. Dr. Cafer FINDIKOĞLU uhdesinde bulunan Genel Müdürlük görevinden ayrılmıģ olup, boģalan Genel Müdürlük görevine tarihinden beri Ülker Çikolata Sanayi A.ġ. Genel Müdürlüğünü yürüten Sn. Dr. Ġrfan DEMĠRYOL atanmıģtır. Ülker Bisküvi 07/05/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım tarihinin belirlenmesi Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı Brüt (TL) 0,04028 Net (TL) 0,03424 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Ülker Bisküvi 07/05/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu ġirket Olağan Genel Kurulu nun tamamlanması

7 Genel Kurul Toplantı Türü Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Genel Kurul Tarihi ALINAN KARARLAR / GÖRÜġÜLEN KONULAR 1. Divan Heyeti'nin seçimine geçilerek, Divan baģkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Musa DOĞAN'ın ve katipliğe Ġlhan Turan USTA'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun SeriXI No29 sayılı tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız DıĢ Denetim raporu okundu ve müzakereye açıldı, oy birliğiyle kabul edildi. 5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriXI No29 '' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği "nde belirlenmiģ olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2009 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi, adet çekimser oya karģılık adet oyçokluğuyla onaylandı. 6. Tamamı 2009 yılı dönem karından olmak üzere brüt TL karın esas sözleģmenin 34 no.lu kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine; brüt ,34 (net ,94) TL'sinin adi hisse senedi sahiplerine, brüt ,13 (net ,86) TL'sinin A ve B grubu hisse senedi sahiplerine, brüt ,53 (net ,20) TL'sinin de nama yazılı intifa senedi sahiplerine olmak üzere, nama yazılı intifa senetlerine 7 no.lu kar payı, A, B, C ve D grubu hisselere ise 2009 yılı kar payı kuponları karģılığında 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda Ģirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına, yasal kayıtlardaki 2009 yılı dönem karından vergi, yasal karģılıklar ve benzerleri düģüldükten sonra kalan ,01 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 7. Necdet BUZBAġ'ın istifa etmesiyle boģalan yönetim kurulu üyeliğine, tarih ve 557 sayılı yönetim kurulu kararıyla, TTK'nın 315. Maddesi kapsamında aynı Ģartlarla kalan süreyi tamamlamak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere göreve getirilen Alain STRASSER'in özgeçmiģi okundu ve ataması oybirliğiyle onaylandı. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. 9. ġirket yönetim kurulu üyelerinin her birine TL aylık brüt ücret ödenmesine, ġirket içersinde oluģturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. 10. Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Ataman YILDIZ ve Nurettin ALĠZ'in denetçi olarak bir yıl için görev yapmak üzere seçilmelerine, denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. Yıl içerisinde yapılan ,48 TL tutarındaki bağıģ ve yardımlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi. 12. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız dıģ denetleme kuruluģu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. ( a member of Deloitte Touche Tohmatsu )'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Ģirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 14. Dilek ve temenniler kısmında söz alan Hikmet Vuslat Sümen, Yönetim Kurulu Üyeliğine bayan üye atanması yönündeki temennisini iletti, sonrasında baģka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

8 Ülker Bisküvi 11/05/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu Godiva Kredisinin Vadesinden Önce Kapatılması ġirketimiz iģtiraklerinden Godiva Belgium BVBA ve G New, Inc.'in satın alınması amacıyla tedarik edilen kredinin vadesinden önce kapatılmasına karar verilmiģtir. Söz konusu kredinin Ģirketimiz hesaplarındaki anapara bakiyesi olan USD'nin tamamı 15 Haziran 2010 tarihinde ödenecektir. Kredi sözleģmesine taraf olan diğer Yıldız Holding iģtiraklerinin de paylarına düģen bakiye anaparayı aynı tarihte ödeyecekleri istihbar edilmiģtir. Kredinin orijinal vadesi13 Mart 2013 idi. Ülker Bisküvi 20/05/2010 Kamuyu Aydınlatma ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Konu Yönetimde söz sahibi olan personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Ġtibariyle Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler Hasan Ġrfan Demiryol Genel Müdür Ülker Bisküvi 20/05/2010 Kamuyu Aydınlatma ŞGBF- Bağlantı kurulacak şirket yetkilileri Konu Bağlantı kurulacak Ģirket yetkilileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Erdal Atak Muhasebe Müdürü (0212) Ülker Bisküvi 02/06/2010 Merkezi Kayıt Kuruluşu Kar Payı Dağıtımı A.Ş. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Konu Kar Payı Dağıtımı ÜLKER BĠSKÜVĠ SANAYĠ A.ġ.'nin 31/05/2010 tarihinde baģlayan brüt %4,02767 net %3,42352 oranında temettü dağıtım iģleminde Borsa'da ĠĢlem Gören kaydileģmiģ payların temettü alacakları 02/06/2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.ġ. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıģtır. Ülker Bisküvi 17/08/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel

9 Konu Basında çıkan haberler ÇeĢitli basın organlarında yer alan, Ģirketimizin Ġngiliz gıda firması United Biscuits'e talip olduğu haberleriyle ilgili olarak kamuya açıklanmamıģ herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Ülker Bisküvi 02/09/2010 Kamuyu Aydınlatma Güncelleme Konu Sermaye ArtıĢ Sürecinin Tamamlanamaması Bedelsiz sermaye artıģıyla ilgili talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 19/591 sayılı kararıyla bedelsiz artırılacak paylar Kurul kaydına alınmıģtı. Sermaye Piyasası Kurulu tarihli yazısıyla bildirildiği üzere; Kurul kararına konu sermaye artırımıyla ilgili muhtelif iģlemlerin tamamlanamamıģ olması nedeniyle, yukarıda sözü edilen kararla kayda alınan ġirketimiz paylarının Tebliğ'in 16. maddesi ile Kurul'un tarih ve 21/669 sayılı kararı uyarınca kayda alınmamıģ sayıldığını ve baģvuru dosyamızın iģlemden kaldırılmasının uygun görüldüğünü kamuoyuyla paylaģırız. Ülker Bisküvi 01/10/2010 Kamuyu Aydınlatma Finansal Duran Varlık Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.ġ. Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi TL ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih - SatıĢ KoĢulları Nakden peģin olarak Satılan Payların Nominal Tutarı ,61 TL Beher Pay Fiyatı 0, ABD doları Toplam Tutar ABD doları Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 1,9437 SatıĢ Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki ĠĢtirak Oranı (%) - SatıĢ Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) - Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 1,2875 Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Yoktur. SatıĢ Sonucu OluĢan Kar/Zarar Tutarı ĠĢlem gerçekleģtikten sonra hesaplanacaktır. Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceği Özel Fon Hesabında tutulacaktır. Varsa SatıĢ Karının Ne ġekilde Değerlendirileceğine ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satın Alan KiĢinin Adı/Ünvanı MONDĠ Packaging Corrugated B.V. Satın Alan KiĢinin Ortaklıkla ĠliĢkisi - Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Pazarlık usulü

10 Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme raporu düzenlenmemiģtir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar - ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - EK AÇIKLAMALAR ġirketimiz ile Mondi Packaging Corrugated BV arasında tanzim ve imza olunan 05 Temmuz 2007 tarihli Hisse Devir SözleĢmesi'nin 9.1. ve 9.2. maddelerinde anılan hükümler gereğince; ġirketimiz, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.ġ.'deki TL'lik ödenmiģ sermayenin %1,94'sine tekabül eden adet hissesini Mondi Packaging Corrugated BV'ye devredecektir. Devre konu hisselerin satıģ fiyatı, satıģ süreci, devir tarihi Hisse Devir SözleĢmesi'nin 9.1. ve 9.2. madde hükümleri gereğince belirlenmiģtir. ĠĢbu devir sonrasında ġirketimizin Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.ġ.'de herhangi bir hissedarlığı kalmayacaktır. Ülker Bisküvi 08/10/2010 Kamuyu Aydınlatma Genel Konu ġube AçılıĢı Yönetim Kurulu Kararı ile; - ġirketimizin çalıģmalarını geniģletmek amacıyla ana sözleģmede yazılı faaliyetleri yapmak, bisküvi, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret imalatı, paketlenmesi ve satıģı ile iģtigal etmek üzere "Gebze Organize Sanayi Bölgesi"nde Ģube açılmasına, - ġube unvanının "Ülker Bisküvi San. A.ġ. GOSB ġubesi" olmasına, - ġubeye ayrıca sermaye ayrılmamasına, Ģube sermayesinin merkez sermayesi ile idare edilmesine, karar verilmiģtir. Ülker Bisküvi 15/11/2010 İstanbul Menkul Hisse Alım Satım Kıymetler Borsası Bildirimi Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın açıklaması aģağıda yer almaktadır. Konu Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriVIII, No54 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Ülker tarafından ĠMKB ye gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama KAP ta yer almaktadır. Ülker Bisküvi 09/12/2010 İstanbul Menkul Hisse Alım Satım Kıymetler Borsası Bildirimi Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın açıklaması aģağıda yer almaktadır. Konu Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriVIII, No54 Sayılı Tebliği kapsamında Dynamic Growth Fund Limited adına Deutsche Bank A.ġ. tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır.

11 Ülker Bisküvi 31/12/2010 İstanbul Menkul Maddi Duran Varlık Kıymetler Borsası Alımı Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ. nın açıklaması aģağıda yer almaktadır. Konu Maddi Duran Varlık Alımı Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Tesis, makine, ekipman ve demirbaģlar Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü Akçaburgaz Mahallesi, Kıraç - Esenyurt / ĠSTANBUL Alıma ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Toplam Alım Bedeli TL Alım Bedelinin Ortaklık ÖdenmiĢ Sermayesine Oranı (%) % 12,51 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) % 1,28 Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) % 12,73 Alım KoĢulları PeĢin ĠĢlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri Maddi duran varlık edinimi KarĢı Taraf Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. KarĢı Taraf Ġle Olan ĠliĢkinin Niteliği ĠĢtirak Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Pazar değeri Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Gayrimenkul değerleme raporu düzenlenmiģtir. Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni - Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar TL ĠĢlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun GerçekleĢtirilmemiĢse/GerçekleĢtirilmeyecekse Gerekçesi - EK AÇIKLAMALAR tarihinde toplanan Yönetim Kurulu, iģtirakimiz Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ.'den tesis, makine, ekipman ve demirbaģların Elit Gayrimenkul Değerleme A.ġ. tarafından düzenlenen tarihli 2010/5754 nolu rapor sonucu ekspertiz değeri olan TL tutardan satın alınmasına karar vermiģtir.

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL,

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT 34330 BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN 2011 YILINA AĠT 20 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ve anasözleģme

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ARÇELĠK A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 29.03.2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 Perşembe

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASUZU [] 28.03.2012 16:04:24 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 HÜSNÜ AÇIKELLİ ÜRETİM MÜDÜRÜ ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı