TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri"

Transkript

1 PERKÜTAN NEFROLİTOTOM TOTOMİ Eğitimi & PNL Komplikasyonları ve Önlemleri Dr. Sinan ZEREN İstanbul Cerrahi Hastanesi

2 Böbrek ve Üreter Taşlar ları Aktif çalışan bir üroloji departmanında nda ameliyatların %30 u

3 PNL Dünya genelinde böbrek b brek taşı op.lar larının %5 i (2000) 67 ülkeden 695 ürolog ile anket, %70 PNL yapıyor yor (2005)

4 PNL Başar arı oranı yüksek Major komplikasyon oranı çok düşükd

5 PNL Eğitimi Usta-çırak eğitimie Simulatörlerin kullanımı Robotlar

6 İYİ BİR R PNL UYGULAMASI Genel renal anatomiyi iyi bilme Hastayı preop iyi değerlendirme erlendirme (görünt ntüleme) Cihazlar ve aletleri iyi tanıma PNL tekniği i hakkında bilgi sahibi olma Operasyon planı Böbreğe e giriş Ameliyatı emniyetli bir şekilde sürds rdürme rme ve sonlandırma Alternatif uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma Postop takip

7 PNL ÖĞRENME RENME EĞRİSİE Tanrıverdi ve ark., (Eur( Urol 2007) 104 olgu 15 olguluk grupları karşı şılaştırma 60 olgu sonrası ameliyat süresinde s ve floroskopi zamanında nda plato Op zamanı 2.4st (ilk 15 ort.).) 1.5st ( ort.) Floroskopi zamanı 17.5dk (ilk 15 ort.).) 8.9 ( ort.)

8 PNL ÖĞRENME RENME EĞRİSİE Allen ve ark., J Endourol olguluk grupları karşı şılaştırma Sonuçlar ları 1600 olgu deneyimli senior cerrah ile karşı şılaştırma 60 olgu sonrası ameliyat süresinde s plato 142dk (ilk 15 ort.).) 92dk ( ort.) 115 olgu sonrası floroskopi zamanında nda plato 596sn (ilk 15 ort.).) 293sn ( ort.)

9 PNL EĞİE ĞİTİMİ Floroskopi zamanının n kısalmama k nedenleri: Daha komplike olguların üstlenilmeye başlanmas lanması Taştan arınmay nmayı sağlamaya daha çok çalışma

10 PNL ÖĞRENME RENME EĞRİSİE Lee ve ark., J Urol 2004 Üroloji uzmanlık k eğitimi e itimi sırass rasında 24 den fazla perkütan giriş uygulaması yeterli

11 PNL EĞİE ĞİTİMİ Departmandaki endoürolojik alt yapı Aynı isimli, farklı özellikli aletler Aletlerin çeşitliliği Benzer amaç için in farklı özellikli (değişik ik forseps ağıa ğızları, ) Farklı amaçlar ları da gerçekle ekleştirebilirlik (fleks( fleksıbl nefroskopi, ) Cihazların n kalitesi (litotript( litotriptör,, X-ray, X )

12 PNL EĞİE ĞİTİMİ de la Rosette ve ark., Eur Urol 2008 inceleme yazısı Uzmanlık k eğitimi e itimi sırass rasında Yeterlilik Mükemmellik 24 olgu 60 olgu 100 olgu Taş merkezleri (özellikle( kompleks taşlarda)

13 PNL EĞİE ĞİTİMİ Ameliyat süresi, s Floroskopi süresi değerlendirmede erlendirmede yeterli mi? Taştan arınma oranları? İkinci seans gerekliliği? i? Komplikasyonlar? Geçirilmi irilmiş ameliyatlar? SWL ler ler? Ek patolojiler? Anomalik böbrekler? brekler?.. BENZER KARŞILA ILAŞTIRMALI ÇALIŞMALARIN ARTMASIYLA SONUÇLAR DAHA GERÇEK EKÇİ OLACAKTIR.

14 PNL Eğitimi Usta-çırak eğitimie Simulatörlerin kullanımı Robotlar

15 PNL EĞİE ĞİTİMİ

16 Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Komplikasyonları

17 Perkütan Cerrahi Perkütan renal drenaj Whitaker testi Renal kist apsirasyonu ve skleroterapi Renal biyopsi Perkütan nefrolitotomi Antegrad endopyelotomi Perkütan tümör r rezeksiyonu Perkütan endopyeloplasti Kalisiyel divertikül (taşlı/ta /taşsız) Perkütan infundibuloplasti Üreteral striktür insizyon veya dilatasyonu Nefrolitiyazis için in perfüzyon kemoliz Perkütan kryoablasyon veya radyofrekans ablasyon

18 Perkütan Cerrahi Kontrendikasyonları Mutlak Düzeltilmemiş kanama diyatezi Hidatik kist şüphesi Rölatif İdrar yolu enfeksiyonu Anesteziye engel olan medikal komorbiditeler Vücut yapısı

19 PNL, teknik üreteral kateterizasyon böbreğe perkütan giriş A - iğneyle giriş, B - kılavuz tel yerl., C - trakt dilatasyonu D - kılıf f (sheath( sheath) ) yerleştirilmesi E - nefroskopi taşların n bütün b n veya kırılarak k çıkarılması intrakorporeal litotripsi,, forsepsler nefrostomi yerleştirilmesi

20 PNL, postop postop 1.gün: mobilize, bol oral sıvı, s kontrol DÜS D S + antegrad nefrostogram rezidü taşlar? lar? belirgin ekstravazasyon? mesaneye geçiş? grafilerin sonucuna göre g nefrostomi çekilir hasta gün g n sonra normal işi ve gücüne g döner

21 PNL TAŞTAN TAN TEMİZLENME (%90) MAJOR KOMP. (%1)

22 PNL, komplikasyonlar hemoraji (%2-11) ateş, sepsis (% ) 2.6) pnömotoraks motoraks-hidrotoraks (% ) 0.4) pelvis renalis laserasyonu (%8-15) UP bölge b striktürü (% ) 0.8) pseudoanevr., AV malform.. veya fistül (% ) kolon yaralanması (% 0.1)

23 Perkütan Cerrahi Komplikasyonları (görülebilen) Ateş Transfüzyon gerektiren kanama Ekstravazasyon Geçici üreteral obstrüksiyon Hidro/hemotoraks İnfundibuler stenoz Sepsis Pnömotoraks Ürinom Kontrast allerjisi Barsak perforasyonu Renal pelvik laserasyon Üreteral avülziyon Üreteropelvik bileşke veya üreterde striktür Nefroplevral veya nefrokütan tanöz fistül Derin ven trombozu, pulmoner emboli ile birlikte veya değil

24 ÇUKUROVA ÜROLOJİ (Haz.1997 Eyl. 2004) 1150 renal ünit PEROP KOMPLİKASYONLAR KASYONLAR GİRİŞİM BELİRG RGİN N KOMPLİKASYON KASYON YOK 1042 (%90.6) HEMORAJİ 183 (%15.9) 51 olguda perop transfüzyon (%4.4) PERFORASYON (belirgin) 7 (%0.6) HEMOTORAKS 1 (%0.09) ÜRETERE KAÇAN AN TAŞLAR 1 (%0.09) ÜRETERDE KALAN KILAVUZ TEL PARÇASI ASI 1 (%0.09) PREOP ZOR ÜRETERAL KATETERİZASYON 1 (%0.09) KALP YETMEZLİĞİ 1 (%0.09) AMELİYAT ESNASINDA SKOPİ ARIZALANMASI 3 (%0.26)

25 ÇUKUROVA ÜROLOJİ (Haz.1997 Eyl. 2004) 1150 renal ünit ERKEN POSTOP KOMPLİKASYONLAR KASYONLAR GİRİŞİM Transfüzyon gerektiren HEMORAJİ 180 (%15.6) 38 0 C ın üzerine çıkan ATEŞ 211 (%18.4) UZAMIŞ ISLATMA 31 (%0.3) ÜRETER TAŞLARI 9 (%0.8) 5 olguya üreteroskopi (1 i avülziyon lziyon......boari flep), 4 olgu takip PERİRENAL RENAL HEMATOM (2.GÜN N NEFREKTOMİ) PERİRENAL RENAL KOLLEKSİYON YON (7.gün ekplorasyon) ARTERİOVEN OVENÖZ Z FİSTF STÜL L (1 i embolizasyon,, 1 i 1 i takipte düzeldi) d BÖBREK BREK KİSTK STİNDEN GEÇME NEDENİYLE UZAMIŞ İDRAR DRENAJİ HİPOTERMİ,, METABOLİK K ASİDOZ (1 olgu takip) MI (1 i postop 1.gün n EX, 1 i 1 i koronere devir, takip) SEREBRAL PROBLEMLER (1 i i yoğun bakıma devir, 9.gün n EX, 2 si 2 takip, taburcu) LOJDA TAŞ (3 olgu, takip) NONFONKSİYONE BÖBREK B BREK (1 olgu, takip, nefrektomi, xantogranülomat lomatöz piyelonefrit) UP DARLIK ŞÜPHESİ (1 olgu, DJ stent yerleştirildi) ANGINA PECTORIS (1 olgu, medikal tedavi)

26 İYİ BİR R PNL UYGULAMASI Genel renal anatomiyi iyi bilme Hastayı preop iyi değerlendirme erlendirme (görünt ntüleme) Cihazlar ve aletleri iyi tanıma PNL tekniği i hakkında bilgi sahibi olma Operasyon planı Böbreğe e giriş Ameliyatı emniyetli bir şekilde sürds rdürme rme ve sonlandırma Alternatif uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma Postop takip

27 PNL üreteral kateterizasyon

28 PNL hasta pozisyonu

29 PNL C-kollu floroskopi kullanımının n avantajları C-kolu açılandırarak derinlik hissinin algılanması

30 PNL - J uçlu? hidrofilik uçlu? - mümkünse üreter içine - ikinci emniyet teli (safety wire) kılavuz tel geçiriliyor

31 DİLATATÖRLER rijid metal koaksiyel semi-rijid Amplatz balon

32 PNL Amplatz dilatasyon

33 KILIFLAR (SHEATH)

34 KILIFLAR (SHEATH) İntrarenalntrarenal basınc ncı 16 cm H 2 O nun altında tutar 75 cm yükseklikten y irrigasyonda intrarenal basınç; Amplatz kılıfla cm H 2 O Kılıf f kullanılmazsa lmazsa cm H 2 O

35 düşük k basınçlı irrigasyon üst trakt TCC tm

36 antegrad endopyelotomi düşük k basınçlı irrigasyon

37 KILIFLAR (SHEATH) Diğer bazı avantajları: - intrapelvik basınc ncı düşük k tutarak sıvıs yüklenmesi, sepsis ve ekstravazasyona engel olur. - traktı tampone eder. - kan ve debris çıkışını kolaylaştırarak görüntg ntüyü iyileştirir. - iri taşlar ların n bütün b çıkarılabilmesine olanak tanır.

38 PNL sheath (kılıf) yerleştiriliyor

39 İRRİGASYON SIVILARI ISITILMALI (mümk mkün olduğunca unca vücut v ısısına yakın) HİPOTERMİ KOMP.: - koagulasyon bozuklukları - asidoz - ilaçlar ların enzimatik yıkımının n azalması - postop titreme ile aşıa şırı oksijen tüketimit - artmış vasküler direnç nedeniyle doku oksijenizasyonunun bozulması

40 üst pol girişi Plevral, pulmoner yaralanma riski subkostal giriş daha emniyetli (triang( triang.) sheath le aşağı çekme foley traksiyon Hemoraji riski üst segmentlerde vasküler dallanma daha fazla subkostal damarların n yaralanma ihtimali

41 üst pol girişi 240 üst pol girişi intratorasik komp. supra 11.kot %23.1 supra 12.kot %1.4 subkostal %0.5 Preminger,, J Urol 2001

42 hemopnömotoraks motoraks 30-y, E Preop YBB Preop IVP

43 hemopnömotoraks motoraks 30-y, E Supracostal PNL ( 11. kot üzeri)

44 hemopnömotoraks motoraks 30-y, E hemo-pneumothorax Göğüs s tüpüt

45 hemopnömotoraks motoraks 30-y, E postop YBB nefrostogram

46 hemoraji

47 hemoraji Kaye tamponad kateter

48 hemoraji FLEKSIBL NEFROSKOPİ

49 psödoanevrizma & AV fistül Geç kanama

50 39y, E psödoanevrizma & AV fistül Sağ SWL (1 seans) 1987 Sağ PNL girişimi imi 1989 Sağ pyelolitotomi ay hastanede yatış Yakl ünite kan transfüzyonu??

51 39y, E psödoanevrizma & AV fistül

52 39y, E psödoanevrizma & AV fistül Postop 3.gün antegrad nefrostogram Aynı gün nefrostomi çekildi

53 39y, E psödoanevrizma & AV fistül Postop 5.gün anjioembolizasyon

54 39y, E psödoanevrizma & AV fistül Postop 9.gün sekonder anjioembolizasyon

55 39y, E psödoanevrizma & AV fistül Postop 10.gün eksplorasyon kanayan odak yok?? Nefrektomi

56 66y, E psödoanevrizma & AV fistül Soliter böbrek, brek, AC Ca

57 66y, E psödoanevrizma & AV fistül Soliter böbrek, brek, AC Ca

58 53-y, E böbrek brek kisti / PNL

59 56-y, E böbrek brek kisti / PNL Perkütan kist ablasyonu

60 56-y, E böbrek brek kisti / PNL

61 56-y, E böbrek brek kisti / PNL Şubat 2002 Mart 2002 Nisan 2002 Ekim 2002

62 56-y, E böbrek brek kisti / PNL

63 Staghorn Taşlar

64 Staghorn Taşlar, PNL

65 45 y E non-opak opak taşlar

66 lomber herni

67 KOLON YARALANMASI barsak dinlendirme & antibiyotik ekstraperitoneal Nefrostomi tüpünü geri çek DJ stent Foley kateter intraperitoneal Açık k cerrahi ekstravazasyonu kontrol et Nefrostomi tüpünü perikolik bölgeye geri çek Foley kateteri çek Nefrostomi tüpünü çıkart güng

68 PNL işlemine i ne zaman son verilmeli? Taşlar tamamen temizlendiğinde inde Ulaşı şılamayacak, ufak rezidüel el fragmanlar kaldığı ığında Perkütan giriş yolu kaybedildiğinde inde Kanama varsa (hemodinami( hemodinamiği bozacak tarzda) Ciddi perforasyon ve sıvıs absorbsiyonu mevcutsa Komşu u organ yaralanması gözlenirse

69 PNL Komplikasyonları SONUÇ Perkütan taş cerrahisinde karşı şılaşılabilecek komplikasyonlar hakkında ameliyatı yapan cerrahın n bilgi sahibi olması önemlidir. Riskli hastalar preop iyi değerlendirilmeli, erlendirilmeli, operasyona gerekli önlemler alınm nmış olarak uygun zamanda girmelidirler. Komplikasyon oluştu tuğunda unda farkına varmak en az bu durumun tedavisini planlamak ve yapabilmek kadar önemlidir.

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Mehmet Taşkıran 1, Orhan Tanrıverdi 2, Umut Sarıoğulları 3, Göksel Bayar 3, Hüseyin Acinikli 3,

Detaylı

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 151-155 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0390 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Our initial

Detaylı

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne

1950 li yıllarda hidronefrozlu böbreklerde perkütan iğne Endoüroloji Bülteni 2013;6:177-186 DOI: 10.5350/ENDO2013060309 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Yeni Literatürler Eşliğinde Perkütan Nefrolitotomi Selahattin Bedir GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara Giriş 1950

Detaylı

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği

İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği 132 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(2):132-137 Endoüroloji Endourology İmpakte üst üreteral taşların tedavisinde antegrad perkütan yaklaşımın etkinliği The effectiveness of antegrade

Detaylı

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ

BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ ENDOÜROLOJİ/Endourology GEYİK BOYNUZU (STAGHORN) TAŞLARININ TEDAVİSİ: 199 HASTALIK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMİ TREATMENT OF STAGHORN CALCULI: EXPERIENCE OF 199 PATIENTS TREATED BY PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Detaylı

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery

Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery 82 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ SURGERY TREATMENT IN THE URINARY STONE DISEASE Açık Taş Cerrahisi Open Stone Surgery Cabir Alan 1, Hasan Koçoğlu 2, Hasan Anıl Kurt 1, Ahmet

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Dr. Mustafa TAŞAR (* )

Dr. Mustafa TAŞAR (* ) PERKÜTAN GENİTOÜRİNER GİRİŞİMSEL İŞLEMLER Dr. Mustafa TAŞAR (* ) Gülhane Tıp Dergisi 45 (3) : 299-305 (2003) ÖZET Perkütan drenaj ürogenital sistemde eskiden daha cok hidronefrotik böbreğin dekompresyonu

Detaylı

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009 ESWL YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ EFFICIENCY OF

Detaylı

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi

Üreterorenoskopi, tanım olarak üreter ve renal pelvisin. Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi Hüsnü Tokgöz Derlemeler / Reviews Yrd. Doç. Dr., Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji AD ÖZET: Ürolojik cerrahide minimal

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparaskopik Sağ Adrenalektomi Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparoskopik Sürrenal Cerrahisindeki Teknikler Endoskopik adrenalektomi

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Yöneticisi Böbrek ve üreter taşları

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Anastomoz kaçaklarının tedavisi

Anastomoz kaçaklarının tedavisi Anastomoz kaçaklarının tedavisi Prof Dr Adil BAYKAN Şişli ETFAL Eğt. ve Arş. Hastanesi XVI. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 nisan 2005 Pine Beach city, Antalya, A.K. Rektum Ca ameliyatlarında morbidite ve

Detaylı

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi

Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı. Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Çocuk Ürolojisi Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kitabı Editörler Erim Erdem Aykut Kefi Reflü ve Üriner Enfeksiyon Üreteroneosistostomi Dr. Tayfun Oktar, Dr. Ömer Acar, Dr. Orhan Ziylan 3 Vezikoüreteral

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):105-111 105 Endoüroloji Endourology Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Safety and efficacy of percutaneous

Detaylı

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Her Zaman Üreteral Stent Yerleştirmek Gerekir mi? Ferhat Ateş, Cüneyt Adayener, İlker Akyol, Kenan Karademir, Temuçin Şenkul Hasan Koçoğlu, Kadir

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

Endoüroloji Derneği Klinik Araştırma Ofisi (CROES) dan Haberler

Endoüroloji Derneği Klinik Araştırma Ofisi (CROES) dan Haberler JOURNAL OF ENDOUROLOGY TURKISH TRANSLATION Endoüroloji Derneği Klinik Araştırma Ofisi (CROES) dan Haberler Misyon CROES uluslararası katılımla, kanıta dayalı bilimsel metodoloji kullanarak, klinik endoürolojinin

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı