Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2009 Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi Can Ender Gökçe Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Bar fl Eken English translation Bar fl Eken Dünya dan vergi haberleri Elif Ayd n Elif Ersin Resmi Gazete den... Ali Onur Aygün Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Can Ender Gökçe Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi 1. Girifl Yaklafl k bir buçuk y l önce, ABD bankalar n n kredi verme zorlu u yaflamalar ile ilk olarak kendini gösteren finansal krizin, bugün art k dünyan n II. Dünya Savafl ndan bu yana gördü ü en ciddi ve kapsaml ekonomik daralmaya dönüflmüfl oldu u, tüm ilgili uluslararas kurumlar ve otoriteler taraf ndan kabul görmüfltür. Geçti imiz haftalarda çeflitli ülkelerin ekonomik göstergelerinin bir k sm olumlu sinyaller vermeye bafllam fl olsa dahi, krizin sonunun geldi ini ve yukar ya dönüflün bafllad n kesin bir flekilde söylemek mümkün de ildir. OECD nin 23 Haziran 2009 tarihinde yapt bir aç klamada, Nisan ay itibar yla % 7,8 olan OECD ortalama iflsizlik oran n n, 2010 y l n n sonlar na kadar % 10 civarlar nda seyredece i öngörülmektedir. 1 Ernst & Young, dünyan n önde gelen ekonomilerine sahip olan yirmi dört ülkenin, global krizin etkilerini hafifletmek amac yla uygulamaya koydu u mali teflvik paketlerinin incelendi i genifl kapsaml bir çal flmay ilk olarak May s ay nda yay nlam fl bulunmaktad r. Bu çal flma, ilgili ülkelerdeki son geliflmeleri de içerecek flekilde güncellenmekte ve Ernst & Young n internet sitesinden ulafl ma aç k bulunmaktad r. 2 Bu yirmi dört ülkenin krize karfl uygulad klar vergisel teflvik düzenlemelerinin karfl laflt r lmal olarak incelendi i, hükümetlerin çeflitli sorunlara yaklafl mlar ndaki farkl l klar n ortaya konuldu u ve teflvik uygulamalar ile ortaya ç kan f rsat ve risklerin de erlendirildi i bu çal flman n ana hatlar n içeren bir özetini, bu say m zda bir makale halinde okuyucular m za sunman n faydal olaca na inan yoruz. 2. Ekonomiyi canland rmak için kullan lan genel önlem araçlar Genel hatlar yla incelendi inde, dünyan n içinden geçti i ekonomik daralman n etkilerini hafifletme çabalar, esas olarak üç ana alanda yo unlaflmaktad r. Bu alanlar; parasal politika araçlar, piyasay düzenleyen regülasyonlardaki de ifliklikler, ve ekonomiyi canland rmaya yönelik mali destek paketleridir. Baz ülkeler, kendi ihtiyaçlar ve içinde bulunduklar özel koflullar göz önüne alarak, bu üç alandan sadece birinde önlemler alma yoluna gitmifllerdir. Ancak, araflt rmada konu edilen ülkelerin ço unun bu üç alanda da çeflitli düzenlemeleri, farkl a rl klarda ve dönemlerde, birlikte uygulad klar sonucuna ulaflmak mümkündür. Mali destek paketleri, temelde, kamu harcamalar n n artt r lmas ve vergi sisteminde de ifliklikler yap lmas ndan oluflan iki ana araçtan oluflmaktad r. Genel olarak, devletler mali destek paketlerini, harcama politikalar ile vergi sistemlerinde yapt klar de iflikliklerin bir kombinasyonundan oluflturmaktad rlar. Bu konuda, Ernst & Young n çal flmas sonucunda ortaya ç kan bir sonuç oldukça dikkat çekicidir: Gerek uluslararas, gerekse de Türkiye kamuoyunda kamu harcamalar alan nda yap lan yenilikler, vergi mevzuat nda yap lan de iflikliklere k yasla çok daha fazla yer kaplam flt r Temmuz 2009

3 Ancak, son zamanlarda yay nlanan OECD raporunun da do rulad gibi, vergisel de iflikliklerinin mali destek paketlerinin toplam net etkisi içindeki pay % 56 ya ulaflmaktad r (OECD ülkelerinin ortalamas ). Bir baflka deyiflle, vergi alan ndaki mevzuat ve uygulama de ifliklikleri, bu çal flman n yap ld tarih itibariyle, kamu harcamalar n n artt r lmas ndan daha etkili sonuçlar vermifltir. Bu sebeple, dünyan n güçlü ekonomilerinin hükümetlerinin vergisel de iflikliklere, de iflen ekonomik koflullara cevap vermek amac yla devam edebilece ini öngörmek zor de ildir. 3. Mali destek paketlerinde yer alan vergisel de iflikliklerin ortak yönleri Ekonomiyi canland rmaya yönelik mali destek paketleri içinde vergisel teflviklerinin bu derece önem kazanmas, birçok ülkenin ortak ve benzer alanlarda mevzuat ve uygulama de iflikliklerine gitmesi ile ortaya ç kan bir geliflmedir. Bu alanlar, prensipte devletin bütçe gelirlerini göreceli olarak en az derecede etkileyecek, ancak reel ve finansal sektördeki canland r c etkisi en fazla olmas beklenen alanlar olarak ortaya ç kmaktad r. Bu alanlar belirli kategorilere ay rmak gerekirse, flu flekilde bir s n fland rmaya gidilebilir: 1. Amortisman uygulamalar ndaki de ifliklikler, 2. Kurum zararlar n n ileriki y llara tafl nabilmesi (carryforward) ve cari y l zararlar n n geçmifl y l karlar ndan düflülebilmesine (carryback) iliflkin düzenlemeler, 3. Kurumlar vergisi oran ndaki indirimler, 4. Ar-Ge faaliyetleri için getirilen yeni teflvik ve indirim imkânlar ile 5. Dolayl vergiler alan nda yap lan de ifliklikler. Bu de iflikliklerden biri ya da birkaç, çok uluslu flirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerin baz lar nda uygulanmaktad r. Üstelik ekonomik krizin dip noktas n n görüldü ü konusunda uzmanlar n henüz kesin bir görüfl bildirmedi i de göz önüne al nd nda, bu alanlarda bugüne kadar yap lan teflvik edici düzenlemelerin devam n n gelmesi de oldukça muhtemeldir. Devletler, mali politikalar n belirlerken, ekonomik göstergeleri oldu u kadar, kendileri ile benzer flartlar tafl yan ülkelerin uygulamalar n da dikkate almaktad rlar. Bu nedenle, Ernst & Young n çal flmas, söz konusu ülkelerde faaliyet gösteren flirketlerin yöneticilerinin de mali politikalar n oluflumundaki trendi takip edebilmesi aç s ndan da önem tafl makta ve yol gösterici bir özellik kazanmaktad r. yer verece imiz bu cömert vergisel teflviklerin ve agresif kamu harcamalar n n bir sonucu da elbette ki, giderek büyümeye bafllayan bütçe aç klar olacakt r. Hatta bu sonuçlar daha bugünden görülmeye bafllanm flt r. Türkiye nin bütçe dengesine iliflkin 2009 y l n n May s ay verileri incelendi inde, bu durum daha da belirgin bir flekilde anlafl labilmektedir. lk befl ayl k sonuçlara göre, genel bütçe gelirleri yaklafl k 84 milyar TL iken, merkezi yönetim bütçe giderleri, faiz giderleri dahil olmak üzere yaklafl k 107 milyar TL olarak gerçekleflmifltir. 3 Dolay s yla, sadece befl ayda genel bütçe aç yaklafl k 23 milyar TL ye ulaflm flt r. Faiz giderleri d flar da b rak ld nda, devletin genel bütçesinin 3 milyar TL fazla verdi i görülmektedir ve bu oran da toplam gelirlerin yaln zca % 3,78 ine denk düflmektedir. Bundan sonraki bölümlerde, vergi teflviklerinin genel olarak uyguland alanlar n, hem makro hem de mikro ölçekteki sonuçlar n k saca irdelenecek ve ülkelerin uygulamalar ndan örnekler verilecektir Amortisman uygulamalar ndaki de ifliklikler Araflt rmada incelenen yirmi dört ülkenin on bir tanesi, flirketlerin yapt yat r mlar n daha k sa sürede amortize edilmesine, bir baflka deyiflle vergisel aç dan gider kaydedilmesine yönelik mevzuat de iflikliklerinde bulunmufltur. Bu tür programlar n temel mant, iflletmelerin yeni yat r mlar n n de erlerini daha çabuk gider kaydetmelerine imkân sa layarak, bu iflletmelerin nakit ak fllar n n h zlanmas na yard mc olmakt r. Ayr ca, bu yolla yat r m alternatiflerinin artt r lmas ve ülke içerisindeki yat r m ortam n n iyilefltirilmesi amaçlanmaktad r. Global olarak görülen tipik yaklafl m, amortisman sürelerinin h zland r lmas n n 2009 y l sonuna kadar sat n al nan ya da üretilen iktisadi k ymetleri için uygulanmas d r. Ancak baz ülkeler 2010 ve hatta 2011 y l sonuna kadar elde edilen sabit k ymetlerin de bu kapsama al nmas n sa layarak, söz konusu teflvikin süresini daha uzun tutmay tercih etmiflledir. Yap sal olarak incelendi inde ise, belirli tipteki yat r mlara öncelik verildi i görülmektedir. Örnek olarak, üretim, teknoloji, enerji tasarrufu sa layan ve ulafl m için kullan lan araç ve cihazlara yap lan yat r mlar n amortisman uygulamalar ndaki de ifliklikler gösterilebilir. Baz durumlarda ise, amortisman sürelerindeki h zland rma uygulamas, sadece KOB lerin yat r mlar için getirilmifltir. Ayr ca, gözden kaç r lmamas gereken bir baflka husus da, bugünün politikalar n n yar n n sonuçlar belirleyecek olmas, krizden bir gün ç k ld nda, bugünkü politikalar n olas etkilerinin ne flekilde oluflaca n n hesaba kat lmas d r. Detaylar na az sonra 3 T.C. Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlü ü raporlar Temmuz

4 Çeflitli ülkelerdeki amortisman uygulamalar ndaki de iflikliklerden örnekler Baz ülkeler, yat r m n yap ld sektöre göre bu uygulamay bafllatm fllard r. Örnek olarak Kanada, 2012 y l ndan önce edinilen üretim ve iflleme ekipman için % 50 normal amortisman metodunun uygulanmas na izin vermifltir. Ayr ca, 27 Ocak 2009 ile fiubat 2011 tarihleri aras nda al nan belirli bilgisayar ekipmanlar n n bir y l içerisinde gider kaydedilebilmesi sa lanm flt r. Baz ülkeler bonus olarak nitelendirilebilecek yeni amortisman indirimleri getirmifllerdir. Örne in, Rusya çeflitli tiplerdeki iktisadi k ymetler için tek seferlik amortisman oran n % 10 dan % 30 a yükseltmifltir. Ancak, bu bu uygulamadan yararlan larak sat n al nan sabit k ymetlerin befl y l içerisinde iflletme taraf ndan elden ç kar lmas durumunda, bu teflvik ile elde edilen avantajlar kaybedilmektedir. Almanya, 2009 ve 2010 y llar nda üretilen ya da sat n al nan sabit k ymetler için azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman ayr lmas na izin vermifltir (Bu metot, Almanya da daha önce uygulamadan kald r lm flt ). Ayr ca, de inildi i üzere, Almanya hükümeti KOB kapsam na giren iflletmelerin üretti i veya sat n ald baz tafl nabilir k ymetlerin özel amortismana tabi tutulmas na izin vererek, bu tür flirketlere teflvik sa lama amac n güden politikalar uygulamaktad r Zararlar n ileriye ya da geriye tafl nabilmesi çinde bulundu umuz dönem, geçmiflte sürekli olarak yüksek karl olarak bilinen baz sektörlerdeki flirketlerin dahi çok düflük kar rakamlar aç klad klar, hatta zarar ettikleri bir dönemdir. Mali zararlara sahip flirketlerin nakit ak fl na yard mc olmak için, birçok ülkenin söz konusu zararlar n kullan m ile ilgili de iflikliklere gitti i gözlenmektedir. Bu kapsamda, Ernst & Young n çal flmas nda incelenen yirmi dört ülkenin yedi tanesi, söz konusu zararlar n kullan m (kardan mahsubu) konusunda yeni imkânlar tan m fllar ya da var olan imkânlar geniflletme yoluna gitmifllerdir. Bu ülkelerden baz lar n n, sadece geçmifl y l zararlar n n mahsup edilebilece i süreleri uzatmay tercih etti i görülmektedir. Baz lar ise, zararlar n geçmifl y l karlar ndan mahsup edilebilmesine iliflkin uygulamalar ile ilgili çal flmalar yapm fllar ve yeni düzenlemeleri hayata geçirmifllerdir. Özellikle cari y lda oluflan zararlar n geçmifl y l karlar ndan düflülebilmesi, geçmiflte karl durumdayken ekonomik kriz sebebiyle bu dönemde zarar eden flirketlere yard mc olmas nedeniyle hükümetlerin tercih etti i önemli bir teflvik yolu olarak ortaya ç kmaktad r. Amortisman sürelerinin h zland r lmas uygulamas nda oldu u gibi, bu uygulamadan da KOB ler oldukça önemli avantajlar elde edebilmektedirler. Çeflitli ülkelerdeki zararlar n ileriye ve geriye tafl nabilmesine iliflkin örnekler Belirtildi i üzere, bu konuda en s k karfl lafl lan de iflikliklerden biri, zararlar n ileriye tafl nabildi i sürelerin uzat lmas olmufltur. Özellikle Uzak Do u Asya ekonomilerinde bu uygulaman n tercih edildi i görülmektedir. Örne in Güney Kore ve Tayvan, mali zararlar n takip eden befl y l yerine on y l için kullan labilmesine olanak sa lam flt r. Cari y lda oluflan zararlar n geçmifl y l karlar ndan düflülebilmesi olana n n (carryback) getirildi i ya da var olan bu uygulaman n geniflletildi i ülkelerde, bu tür düzenlemelerin çeflitli s n rlamalar ve koflullar ile birlikte uygulamaya koyuldu u görülmektedir. ngiltere de zararlar n geçmifl y l karlar ndan mahsubuna izin verilen süre bir y ldan üç y la ç kar lm fl, ancak son iki y l n kar ndan düflülebilecek maksimum tutar Pound ile s n rland r lm flt r. ABD de, zararlar n geçmifl y l karlar ndan mahsubuna iliflkin süre, sadece belirli flartlar tafl yan KOB ler için uzat lm flt r. Benzer bir yaklafl mla, Japonya da zararlar n geriye tafl nabilmesi uygulanmas na iliflkin yeni program n sadece küçük ve orta ölçekli iflletmeler için bafllatm flt r. Fransa, flirketlerin nakit ak fl h zlar n artt rmak için etkili olabilece i düflüncesiyle, oluflan zararlar n geçmifl y l karlar ndan düflülmesinden do an vergi alacaklar n do rudan mükellefe iade etme uygulamas n devreye sokmufltur. Ancak, daha sonra mükellefe iade edilen tutar n do ruyu yans tmad n n anlafl lmas halinde yüksek cezalar n uygulanmas hükme ba lanm flt r. Zararlar n geçmifl y l karlar ndan düflülmesi ile birlikte getirilen k s tlamalara ABD deki son dönemdeki geliflmeler aç k örnek teflkil etmektedirler. Zararlar n geçmifl y l karlar ndan düflülmesine iliflkin sürenin iki y ldan befl y la ç kar lmas na iliflkin yasal düzenlemeler ABD nin hem Temsilciler Meclisi nde, hem de Senatosu nda kabul edilmifltir. Ancak, daha sonraki günlerde, kamu harcamalar n n artt r lmas na iliflkin tart flmalar n ABD kamuoyunda yo unlaflmas üzerine, bu alanda da bir geri ad m at lm fl ve geriye yönelik befl y l için mahsup imkan n n sadece geliri 15 milyon Amerikan Dolar ya da daha az olan flirketler için uygulanabilir olmas sonradan karara ba lanm flt r Kurumlar vergisi oran ndaki indirimler Bir yandan vergi gelirlerini artt rmak için vergi taban n geniflletmek ve gelirlerin süreklili ini sa lamak için çaba gösteren kamu yönetimleri, di er yandan da flirketlerin yaflamas n sa lamak için kurumlar vergisi oranlar nda indirimlere gitmektedirler. Yirmi dört ülkenin dokuzu, kurumlar vergisinde bir flekilde indirim yoluna gitmifl bulunmaktad r. Kurum kazançlar üzerindeki vergi oran n n azalt lmas, flirketlerin 4 Temmuz 2009

5 bilançolar nda farkl sonuçlara yol açabilmektedir. Örne in, bu tür indirimler, geçmifl y l zararlar gibi ertelenmifl vergi varl klar n n de erini düflürme etkisine sahiptirler. Fakat öte yandan, kurumlar vergisi oranlar n n düflürülmesi, ertelenmifl vergi borçlar n n de erlerini de düflürebilmektedir (h zland r lm fl amortisman ya da yat r ma dönüfltürülmemifl ve da t lmam fl karlar gibi). fiirket yöneticilerinin, çeflitli ülkelerin kurumlar vergisi oranlar ndaki indirimlerin olas etkilerini de erlendirirken bu unsurlar dikkate almalar yerinde olacakt r. Çeflitli ülkelerdeki kurumlar vergisi indirimlerine iliflkin örnekler Baz ülkeler, bütçe gelirlerini azalt c etkisini zamana yaymak amac yla kurumlar vergisi oranlar ndaki indirimleri dereceli olarak gerçeklefltirmekte ve bu sayede ekonominin seyri düzeldi i zaman artmas beklenen ekonomik aktivitenin bütçe dengesindeki bozulmay giderece ini planlamaktad rlar. Örne in Güney Kore 2009 y l için kurumlar vergisi oran n % 25 ten % 22 ye, 2010 y l nda ise % 22 den % 20 ye düflürece ini aç klam flt r. Bu yaklafl m benzer flekilde yans tan baflka bir uygulama da Çek Cumhuriyeti nin önümüzdeki iki y l içerisinde kademeli olarak gerçeklefltirece i iki puanl k indirimdir. Kanada gibi di er birtak m ülkeler ise, genel kurumlar vergisi oran nda bir indirim yapmak yerine, önceki senelerde duyurduklar indirimlerden vazgeçmediklerini duyurmufllard r. Kanada bu kapsamda, federal kurumlar vergisi oran n 2009 da % 19, 2010 da % 18, 2011 de % 16,5, 2012 de ise % 15 olarak uygulama plan ndan vazgeçmemifltir. Ülkelerin ço undaki kurumlar vergisi indirimleri, o ülkenin tüm vergi mükellefleri için geçerli k l nm flt r. Baz ülkeler ise bu indirimleri sadece küçük ve orta ölçekli iflletmeler için yapma yoluna gitmifllerdir. Bu ülkelerden Japonya, kurum kazançlar üzerinde uygulanan gelir vergisi oran n, y ll k geliri 8 milyon Yen e kadar olan (yaklafl k 60,000 Euro) iflletmeler için % 18 e düflürmüfltür. Hollanda da ise hesap dönemi içi öngörülen kurumlar vergisi oran vergi matrah n n Euro tutar ndaki k sm için % 25 olaca aç klanm flt r. Hollanda da, 2008 y l için ise Euro tutar ndaki vergilendirilebilir matrah için % 20 kurumlar vergisi oran uygulanm flt r. Son aylardaki geliflmelerden biri de Japonya n n yurtd fl kaynakl temettü gelirlerinin % 95 ini kurumlar vergisinden istisna etmesi olmufltur. Bu düzenleme ile Japonya merkezli çokuluslu flirketlerin yurtd fl nda elde ettikleri gelirleri Japonya ya transfer etmelerini özendirmek amaçland aflikard r. Bu genel e ilimin aksine, ciddi bütçe s k nt lar yaflayan ve para biriminin de er kaybetmesi ile ekonomisi, di er ülkelere göre daha zorlu bir dönemden geçen Macaristan, kurumlar vergisi oran n % 16 dan % 19 a yükseltmeyi ve kurumlar vergisi matrah ndan indirilebilen baz kalemlerde k s tlamaya gitmeyi planlam flt r. Ekonomisi benzer s k nt lar içinde bulunan rlanda ise % 12,5 oran ndaki kurumlar vergisi oran n de ifltirme niyeti olmad n aç klam fl, ancak gerçek kiflilerin vergi yüklerinde art fla sebep olan baz düzenlemelere gitmifltir. Bu türden bütçe aç klar devletlerin üzerindeki bask y artt rd müddetçe, hükümetler kurumlar vergisi oran konusundaki politikalar n belirlerken bu unsurlar da dikkate almak durumunda kalacaklard r Ar-Ge faaliyetleri için getirilen yeni teflvik ve indirimler Ekonomik krizin etkili oldu u süre uzad kça, flirketlerin bu duruma gösterdi i genel tepkilerden biri de, toplamdaki karl l k oranlar n koruyabilmek amac yla Ar-Ge harcamalar n ciddi oranlarda k smakt r. Bu duruma önlem olarak hükümetlerin, flirketlerin yenili e yat r m yapmalar n özendirici ek teflvikler getirdikleri ve yeni Ar-Ge faaliyetlerini kendi ülkelerine çekebilmek için bu alanda sa lad klar vergi avantajlar n genifllettikleri görülmektedir. Ernst & Young çal flmas n n sonucunda, yirmi dört ülkenin on bir tanesinin bu alanda düzenlemeler yapt klar belirlenmifltir. Ülkelerin genelinde görülen genel e ilim, Ar-Ge faaliyetleri için yap lan harcamalardaki indirim oran n n artt r lmas d r. Bunun yan nda, Ar-Ge harcamalar na iliflkin indirimlerin geçmifl y l karlar ndan düflülebilmesi, vergi iadesine imkan tan yan düzenlemelerin kapsam n n geniflletilmesi ve Ar-Ge faaliyetleri için ayr lan karfl l klar n kurumlar vergisi matrah ndan indirimine izin verilmesi gibi uygulamalar da görülmektedir. Baz ülkeler ise, Ar-Ge faaliyetlerinin özellikle küçük ve orta ölçekli iflletmeler için cazip getirilmesini amaçlayan düzenlemeler getirmifllerdir. Çeflitli ülkelerdeki Ar-Ge için getirilen yeni teflvik ve indirimlere iliflkin örnekler Ar-Ge faaliyetleri için getirilen vergi teflviklerinde KOB lere öncelik verme anlay fl, Güney Kore nin bu alandaki vergi politikas n n ana eksenlerinden birini oluflturmufltur. Keza, Avustralya hükümeti de Ar-Ge harcamalar na iliflkin indirim oran n n KOB ler için % 10 daha yüksek uygulanaca yönünde yeni bir düzenlemeye gitmifltir. rlanda, bir hesap dönemi içerisinde yap lan belirli ek Ar-Ge harcamalar için tan nan vergi indirimi oran n % 20 den % 25 e yükseltmifltir. Bu düzenleme ile rlanda da yap lan Ar-Ge faaliyetleri için sa lanan vergi avantaj bu harcamalar n % 37,5 i oran na kadar ç kabilmektedir. Ayr ca, rlanda hükümeti, gayrimaddi haklar için yap lan yeni yat r mlar için de teflvikler sa lamay planlad n aç klam fl bulunmaktad r. Baz ülkeler ise Ar-Ge ile ilgili mevzuatlar nda, bu tür harcamalar n geçmifl y l karlar ndan düflülebilmesi veya devletten iade al nmas n içeren çeflitli mevzuat de iflikliklerine gitmifllerdir. Bu ülkelerden rlanda, cari y l kar n n Ar-Ge harcamalar n n tamamen indirilmesi için yeterli olmamas halinde, bu tutarlar n Temmuz

6 bir önceki y l n kar ndan mahsubuna izin vermifltir. Bunun yan nda, yine bu flekilde indirilemeyen Ar-Ge ile ilgili tutarlar n, Ar-Ge harcamalar n n yap ld y l takip eden üç y l içerisinde iadesine izin veren bir uygulamay bafllatm flt r. Yukar da yer verilen uygulamaya bir baflka örnek ise Fransa n n yeni yasalaflt rd, daha önceki y llarda kullan lamayan ve 2005, 2006 ve 2007 y llar na iliflkin olan Ar-Ge indirim tutarlar n n, belirli flartlar n sa lanmas halinde, flirketlere iadesini sa layan yeni düzenlemedir. Bu yasaya göre, e er 2008 y l nda yap lan Ar-Ge harcamalar na ait indirimler bu y l n vergi matrah ndan (matrah n yeterli olmamas nedeniyle) indirilemeyecek durumda olursa, iadenin hemen yap lmas mümkün bulunmaktad r. talya da 2007 y l nda uygulanmaya bafllayan Ar-Ge indirim ve teflvik sisteminin geniflletildi i izlenmektedir. Ekonomiye destek için yeni ç kar lan Kararname ile bu sistem, di er ülke mukimi flirketler için ana yüklenici veya tafleron olarak faaliyet gösteren talyan flirketleri ile talyan flirketlerinin flubeleri için de, bu yabanc flirketlerin belirli ülkelerde mukim olmas kofluluyla, geçerli olmak üzere geniflletilmifltir. Japonya da halen tasar aflamas nda olan bir düzenleme ile Ar-Ge harcamalar na iliflkin indirimin maksimum oran n n, flirketin belirli bir dönem için tahakkuk eden toplam vergisinin % 30 undan % 40 na ç kar lmas ve indirilemeyen tutarlar n bir y l yerine üç y l boyunca ileriye tafl nabilmesi öngörülmektedir Dolayl vergiler alan nda yap lan de ifliklikler Ekonomik krize karfl getirilen dolayl vergilerdeki düzenlemelerin temel amac, geçici olarak bu vergilerin oranlar nda indirimlere giderek, mal ve hizmetlerin maliyetlerini düflürebilmek ve iç talebin canl kalmas na yard mc olabilmektir. Bugüne kadar yirmi dört ülkeden on beflinin ekonomik krizin etkilerini hafifletmek amac yla dolayl vergiler alan na yöneldi i gözlenmifltir. Genel bir e ilim, katma de er vergisinin ya genel oran n ya da baz mal ve hizmetler üzerindeki oran n düflürmek olurken, baz ülkeler ise daha önceden planlad klar KDV oran ndaki art r mlar erteleme veya tamamen gündemden kald rma yaklafl m n benimsemifllerdir. Di er bir önlem ise, flirketlerin çeflitli sebeplerle hak kazand klar KDV iadelerinin geri ödemelerinin h zland r larak, bu flirketlerin nakit darl na düflmelerini engellemeye yard mc olmakt r. Hollanda, ekonomik krizin etkisiyle daha önce aç klam fl oldu u, KDV oran n n % 19 dan % 20 ye ç kar lmas plan ndan vazgeçmifltir. sviçre de, planlanmakta olan KDV oran art fl n ertelemifltir. Fransa, flirketlerin KDV alacaklar n üçer ayl k dönemler yerine ayl k olarak iadesi karar n alarak, flirketlerin nakit durumunu rahatlatmay amaçlam flt r. Rusya ise, KDV iadesi için gerekli olan tevsik edici dökümanlar n vergi idaresine verilmesi için mükelleflere tan nan süreyi uzatm flt r. Belçika KDV iadelerinin ödemelerini h zland rma çal flmalar n yürütürken, Çin Cumhuriyeti ise ihracat yapan flirketlerin geri alabilecekleri KDV iadesi oran n artt rm fl, bunun yan nda flirketlerin sabit k ymet al mlar na iliflkin KDV tutarlar n n, hesaplanan KDV lerinden hemen indirimine imkân tan m flt r. Yirmi dört ülke içerisinde KDV oranlar nda art r ma gitmeyi seçen sadece iki ülke oldu u gözlenmektedir. Bu ülkeler, daha önce de belirtildi i üzere, bütçeleri kriz öncesinde dahi ciddi mali s k nt içinde olan Macaristan ve rlanda d r. Halen Macaristan Parlamentosu nda görüflülen bir tasar, genel KDV oran n n 1 Temmuz 2009 den geçerli olmak üzere % 20 den % 25 e ç kar lmas n öngörmektedir (Bu oran, yasalaflt takdirde, Avrupa Birli i ülkeleri içerisindeki en yüksek KDV oran olacakt r). Bu geliflmelere ilave olarak, Macaristan da akaryak t, tütün ve alkol ürünleri üzerindeki tüketim vergisinin artt r lmas tart flmalar devam etmektedir. Dolayl vergiler alandaki de iflikliklerin baz lar, aç k olarak ülkelerin kendi iç ekonomilerindeki talebi artt rma amac n gütmektedir. Hindistan, demir cevheri ihracat nda uygulad özel ihracat vergisi nin oran n düflürmüfl ve gümrük vergilerinde de çeflitli indirimlere gitmifltir. lginç bir yaklafl m sergileyen Hong Kong ise, alkol ürünleri üzerindeki % 40 oran ndaki vergiyi 2008 y l nda kald rm fl, fakat bütçe dönemi için tütün ürünleri üzerindeki tüketim vergisinin % 50 oran nda artt r lmas n gündemine alm flt r. Çeflitli ülkelerdeki dolayl vergiler alan nda yap lan de ifliklikler ngiltere, geçici bir süreli ine ülkede uygulanan genel KDV oran n % 17,5 ten % 15 e düflürmüfltür. Otomobillerin teslimindeki KDV oran nda indirime giden ülkeler ise, Çek Cumhuriyeti, Brezilya ve Çin Cumhuriyeti dir. 6 Temmuz 2009

7 Vergide Gündem Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Bar fl Eken I. Girifl Yaz m z n haz rland tarih itibari ile Resmi Gazete'de yay mlanmam fl olmas na karfl n tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 5904 Say l Gelir Vergisi Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile çeflitli vergi kanunlar nda baz de ifliklikler yap lmas yoluna gidilmifltir. Söz konusu Kanun ile KOB birleflmeleri, lisansl depoculuk faaliyetleri gibi çeflitli alanlarda düzenlemeler getirilirken, ilk bak ld nda önemsiz gibi gözüken ama bizce yak n zamanda etkisi oldukça fazla hissedilecek bir baflka de ifliklik de gerçeklefltirilmifltir. II. Ne de iflti? 5904 Say l Gelir Vergisi Kanunu ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun un 23 üncü maddesi ile 213 say l Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (a) f kras nda yer alan bir y ldan ibaresi on sekiz aydan fleklinde de ifltirilmifltir. Belirtti imiz gibi söz konusu madde hükmü ilk bak flta basit bir de ifliklik gibi gözükse de hukuki sonuçlar aç s ndan büyük farkl l klar ortaya ç karmaktad r. Söz konusu farkl l n sebebini aç klayabilmek için ise öncelikle Türk Ceza Kanununda yer alan düzenlemelere bakmak gerekmektedir. Türk Ceza Kanununun 49 uncu ve 50 inci maddelerinde yer alan hükümler gere ince 1 y la kadar olan hapis cezalar n n paraya çevrilmesi mümkün bulunmaktad r. Dolay s ile söz konusu de ifliklikle vergi kaçakç l suçlar n n paraya çevrilmesi imkan ortadan kald r lmaktad r. Her ne kadar ceza hükmünün istenilen flekilde uygulanmas için Türk Ceza Kanununda da de ifliklikler yap lmas gerekiyor olsa da bu de iflikliklerin en k sa sürede gerçeklefltirilece ine ve vergi kaçakç l klar n n hapis ile cezaland r laca na iliflkin hükümet yetkililerinin beyanlar bulunmaktad r. Bu durumda, hapis cezas ile son bulacak vergi kaçakç l eyleminin Vergi Usul Kanununda ne flekilde tan mland ve ne tür fiillerin bu kapsamda de erlendirilebilece ini incelemek gerekmektedir. III. Vergi kaçakç l suçu hangi fiilleri kaps yor? Günlük hayatta genellikle sadece sahte fatura düzenlendi inde ve bunun bilerek kullan lmas nda uygulanan bir ceza gibi alg lanan vergi kaçakç l cezas n n Vergi Usul Kanunundaki tan m esasen oldukça genifl tutulmufltur. Daha da önemlisi kanun maddesinin lafz çok genifl yorumlamalar yap lmas na da olanak vermektedir. Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi hangi fiillerin vergi kaçakç l suçu say laca n 3 f krada düzenlemifl olup, birinci f kras nda bahsedilen fiillerle ilgili olarak eski kanuna göre bir y ldan yeni kanuna göre on sekiz aydan üç y la kadar, ikinci f krada bahsedilen fiillerle ilgili olarak üç y ldan befl y la kadar, üçüncü f krada bahsedilen fiillerle ilgili olarak ise iki y ldan befl y la kadar hapis cezas öngörülmüfltür. Kanun maddesinin (b) f kras nda say lan fiiller için yani defter, kay t ve belgeleri yok etmek, veya defter sahifelerini yok ederek yerine baflka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, tamamen ya da k smen sahte belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar üç y ldan befl y la kadar hapis cezas na çarpt r lmaktad r. Ayn kanun maddesinde sahte belge gerçek bir muamele veya durum olmad halde bunlar varm fl gibi düzenlenen belge Temmuz

8 olarak tan mlanm flt r. Esasen bu f krada belirlenen fiiller gayet aç k bir flekilde tan mlanm fl olup daha önce de belirtti imiz üzere kamuoyu taraf ndan da benimsenmifltir. ki y ldan befl y la kadar hapis cezas gerektiren fiillerin tan mland Kanun maddesinin c f kras uyar nca Maliye Bakanl ile anlaflmas bulunan kiflilerin basabilece i belgeleri Bakanl k ile anlaflmas bulunmaks z n basanlar veya bu belgeleri bilerek kullananlarda vergi kaçakç l fiili kapsam nda de erlendirilmifltir. Öngörülen cezas bak m ndan Kanun de iflikli ine konu olan fiiller ise maddenin (a) f kras nda aç klanm fl olup, madde metni afla daki gibidir. Vergi kanunlar na göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan; 1) Defter ve kay tlarda hesap ve muhasebe hilesi yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu ifllemlerle ilgisi bulunmayan kifliler ad na hesap açanlar veya defterlere kayd gereken hesap ve ifllemleri vergi matrah n n azalmas sonucunu do uracak flekilde tamamen veya k smen baflka defter, belge veya di er kay t ortamlar na kaydedenler, 2) Defter, kay t ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyat itibariyle yan lt c belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, hakk nda bir y ldan üç y la (kanunun yürürlü ü girmesi ile birlikte on sekiz aydan üç y la kadar fleklinde de iflecektir) hapis cezas na hükmolunur Söz konusu madde hükmünde geçen sahte veya muhteviyat itibariyle yan lt c belge ise yine ayn kanun maddesinde gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya duruma mahiyet veya miktar itibariyle gerçe e ayk r flekilde yans tan belge olarak, gizleme fiili ise, varl noter kay tlar veya sair suretlerle sabit oldu u halde, inceleme s ras nda vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi olarak tan mlanm flt r. Kanun maddesinin tan m na hangi fiillerin girebilece ini belirleyebilmek için öncelikle muhasebe hilesi kavram ndan ne anlafl lmas gerekti ini ortaya koymak gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki muhasebe hilesi muhasebe hatas n n bilinçli olarak yap lan d r. Bunun yan s ra muhasebe hilesi ifllem, kay t ve belgelerin bilerek de ifltirilmesi olarak da tan mlanabilecektir. Örne in sat fl ifllemini gelir hesaplar yerine ortaklara borçlar hesab na kaydetmek, katma de er vergisi matrah n azaltmak amac ile indirilecek katma de er vergisi hesab na kay t girilmesi, aç a sat fl yap lmas muhasebe hilesi kapsam nda de erlendirilebilecek iken olmas gerekene göre yüksek ya da düflük bedelli fatura düzenlemek veya ödenen gerçek ücretten farkl bir ücretin gösterildi i ücret bordrosu düzenlemek muhteviyat itibari ile yan lt c belge düzenlemek olarak tan mlanabilecektir. Di er taraftan transfer fiyatland rmas hükümleri do rultusunda iliflkili kiflilerle gerçeklefltirilen ifllemlerinin emsal bedel kriterine ba l l k göstermesi önem arz etmektedir. Uygulaman n zaman geçtikçe gerek mükellefler gerekse maliye idaresi nezdinde fark ndal n n artt ise gerçektir. Her ne kadar bugüne kadar transfer fiyatland rmas hükümlerine ayk r hareket etme fiili vergi kaçakç l suçu ile iliflkilendirilmemifl olsa da, iliflkili kiflilerle gerçeklefltirilen ifllemlerin fiyatlar belirlenirken esas amac n kar ayarlamas oldu u tespit edilen ve fiyatlar n abart l bir flekilde fazla veya düflük gösterildi i ifllemlerle ilgili olarak vergi kaçakç l suçu ifllendi i iddias gündeme gelebilir. Örneklerden de görüldü ü gibi günlük hayatta çok masum gibi görülebilecek birtak m ifllemler bahsedilen kanun de iflikli i ile 18 aya kadar hapis cezas gerektiren fiiller kapsam na al nmaktad r. Yukar daki aç klamalardan da anlafl laca üzere vergi kanunlar nda vergi kaçakç l cezas hürriyeti ba lay c nitelikte olan tek suç olarak öngörülmüfl ve daha da önemlisi bu suçun kapsam oldukça genifl tutulmufltur. IV. Kimler hakk nda dava aç lacak? Yukar da belirtilen ve art k hapis cezas gerektiren suçlara iliflkin verilen örnekler ister istemez söz konusu ceza davalar n n kimler ad na aç laca sorusunu akla getirmektedir. VUK'nun 333 üncü maddesinde; Tüzel kiflilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa ayk r hareketlerden tevellüt edecek vergi cezalar tüzel kifliler ad na kesilir. Tüzel kiflilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumlulu u hakk nda bu kanunun 10 uncu maddesi hükmü vergi cezalar hakk nda da uygulan r. Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yaz l fiillerin ifllenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 nc maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri iflleyenler hakk nda hükmolunur. ifadesi yer almaktad r. Vergi kaçakç l suçuna sebebiyet verebilecek fiillerin tüzel kiflilik bünyesinde ifllenmesi halinde, bu fiiller nedeni ile uygulanma cihetine gidilebilecek hürriyeti ba lay c cezalardan dolay 8 Temmuz 2009

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs/May 2009 ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas Serdar Altay Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas Av. Gökçe Sar su English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com N SAN/APRIL 2008 2008 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

G loballeflmenin bir sonucu olarak iflletmeler art k ürettikleri ürünler ile

G loballeflmenin bir sonucu olarak iflletmeler art k ürettikleri ürünler ile mali ÇÖZÜM 95 SPONSORLUK HARCAMALARININ ÖNEM VE VERG SEL BOYUTU THE IMPORTANCE AND TAX ASPECTS OF SPONSORHIP EXPENDITURES Yrd. Doç. Dr. Keramettin TEZCAN * ÖZ G loballeflmenin bir sonucu olarak iflletmeler

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

BES, 10 YAfiINDA. ten

BES, 10 YAfiINDA. ten Birlik 34 kapak 2/19/14 4:43 PM Page 1 ten EK M-ARALIK 2013 SAYI: 34 BES, 10 YAfiINDA 10. y l n geride b rakan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, özellikle Devlet Katk s uygulamas n n yürürlü e girmesi ile

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU

BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU BOLU Ç MENTO SANAY A.fi. 2004 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 31.03.2005 Yer: fiirket Merkezi Saat: 11:00 Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar hesab 10.03.2005 Tarih 22 nolu Yönetim

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma

Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma - - Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma Hasan Hüseyin AKSOY* Özet Bu çal flman n amac, kariyer oluflturma ile iliflkili

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 311-342 TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ DE ERLEND R LMES : ANTALYA L ÖRNE Hüseyin Güçlü Ç ÇEK * Hatice HEREK ** Özet Vergi, devletlerin

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA T Ü R K Y E D E ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA TÜRK YE DE ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 17 KÜLTÜR K TAPLARI: 2 stanbul 2000 Dizi Editörü brahim USUL

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı