B NA VE YAPIM B LG S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B NA VE YAPIM B LG S"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2009 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Erol Nezih Orhon Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil ve Yaz m Dan flmanlar Okt. Nilay Giriflen Ölçme De erlendirme Sorumlular Ö r.gör. Bülent Atmacan Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Bina ve Yap m Bilgisi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 800 adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... ix x Bina ve Tasar m ile lgili Temel lkeler...1 B NA B LG S N N AMACI VE ÇER... 3 PLANLAMA VE TASARIM... 3 Planlama... 3 Programlama... 4 Tasarlama... 5 KULLANICI GEREKS NMELER... 6 Gereksinme Kavram... 6 Kullan c Gereksinmeleri... 7 Fiziksel Kullan c Gereksinmeleri... 7 Psiko-Sosyal Kullan c Gereksinmeleri... 9 TASARIMA ETK EDEN F Z KSEL ÇEVRE ÖZELL KLER Arsan n Topo rafik Durumu ve Zemin Yap s Arsan n klim Koflullar klim Yönlenme ve Günefllenme Koflullar Bitki Örtüsü Ulafl m-çevredeki Yol ve Trafik Durumu Çevrenin Do al Özellikleri ve Manzaras Çevrede Yer Alan Mimari Yap lar ve Özellikleri Çevrenin Altyap Donat m Durumu Çevrenin mar Durumu, Yasal Koflullar ve Yönetmelikler B NALARDA KAL TE VE KONTROL Mimarl kta Kalite Kavram Mimarl kta Kontrol Kavram Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Bina Tipleri...25 BARINMA VE KONUT KAVRAMI Konutun Bar nd rd fllevler Konutta Mekânlar n fllevsel Aç l m ve Eylem Alanlar Konut Türleri Apartman Az Katl Evler Büyük Konutlar K rsal Kesimde SA LIK YAPILARI ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Sa l k Ocaklar Dispanserler Hastaneler KONAKLAMA YAPILARI Oteller Butik Oteller Moteller Tatil Köyleri Pansiyonlar Kampingler Yard mc Konaklama Tesisleri SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR Kütüphaneler Tiyatrolar Müzeler E T M YAPILARI BÜROLAR SPOR YAPILARI ULAfiIM YAPILARI ENDÜSTR YAPILARI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE Binay Oluflturan Yap Elemanlar YAPI LE LG L TEMEL KAVRAMLAR Yap Yap Malzemeleri Yap Bileflenleri Yap Elemanlar Yap m Sistemi Tafl y c Sistem TEMELLER Yüzeysel Temeller Derin Temeller DÖfiEMELER ç ve D fl Döflemeler Zemine Oturan ve Oturmayan Döflemeler Altlar Aç k veya Is t lmayan Döflemeler Düflük Döflemeler Yükseltilmifl Döflemeler DUVARLAR Tafl y c l k Özelliklerine Göre Duvarlar Tafl y c Duvarlar Tafl y c Olmayan (Bölücü) Duvarlar... 62

5 çindekiler v Konumlar na Göre Duvarlar ÇATILAR BACALAR Atefl Bacalar Havaland rma Bacalar Çöp Bacalar Tesisat Bacalar MERD VENLER, RAMPALAR VE ASANSÖRLER Merdivenler Rampalar Asansörler DO RAMALAR Pencereler Kap lar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Bina Yap m nda Kullan lan Yap Malzemeleri YAPI MALZEMELER Üretim Yöntemine Göre Yap Malzemeleri Kökenine ( çyap s na) Göre Yap Malzemeleri DO AL TAfi YAPI MALZEMELER Meydana Gelifllerine Göre Do al Tafl Yap Malzemeleri Elde Edilifllerine Göre Do al Tafl Yap Malzemeleri fllenifl fiekillerine Göre Do al Tafl Yap Malzemeleri Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri AHfiAP YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri KERP Ç YAPI MALZEMELER SERAM K YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Duvar Malzemeleri Döfleme Malzemeleri Kaplama Malzemeleri Çat Kaplama Malzemeleri S hhi Tesisat Malzemeleri HAF F BLOK YAPI MALZEMELER Gazbeton Blok Yap Malzemeleri Beton Briket Blok Yap Malzemeleri Bims Blok Yap Malzemeleri AGREGALAR (KUM VE ÇAKILLAR) Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri BA LAYICI YAPI MALZEMELER (ALÇI, K REÇ VE Ç MENTO) Alç ÜN TE

6 vi çindekiler Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Kireç Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Çimento Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri YAPAY TAfi YAPI MALZEMELER (HARÇ VE BETON) Harç Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Beton Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri CAM YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Levha Camlar Cam Duvar Tu lalar Cam Döfleme Bloklar Cam Mozaikler Cam Lifleri METAL YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Tafl y c Elemanlar Kaplama Elemanlar Tesisat Malzemeleri PLAST K YAPI MALZEMELER YALITIM MALZEMELER Su ve Nem Yal t m Malzemeleri Is Yal t m Malzemeleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE Yap lardatafl y c Sistemler TAfiIYICI S STEMLER Yükler Tafl y c Sistemlere Yüklerin Etkisi Tafl y c Sistemler çin Temel Koflullar Tafl y c Sistemde Malzeme TAfiIYICI S STEMLER N SINIFLANDIRILMASI OYMA STRÜKTÜRLER YI MA STRÜKTÜRDE YAPILAR Tafl Y ma Yap lar Tu la Y ma Yap lar Kerpiç Y ma Yap lar Ahflap Y ma Yap lar KARKAS ( SKELET) STRÜKTÜRLER Betonarme Karkas Sistemler

7 çindekiler vii Ahflap Karkas Sistemler Çelik Karkas Sistemler KARMA STRÜKTÜRLER UZAY KAFES STRÜKTÜRLER YÜZEYSEL STRÜKTÜRLER Plaklar Katlanm fl Plaklar Kabuk Strüktürler ASMA GERME STRÜKTÜRLER Kablolu Sistemler Çad r (Membran) Sistemler fi fi RME STRÜKTÜRLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Yap m Yöntemleri ve Uygulama YAPIM YÖNTEMLER Yap Üretimi Kavram Yap m Yöntemleri ve Üretim GELENEKSEL YAPIM YÖNTEMLER RASYONAL ZE ED LM fi YAPIM YÖNTEMLER Modüler Kal p Sistemleri Tünel Kal p Sistemleri Kayar Kal p Sistemleri T rman r Kal p Sistemleri Kal c Kal plar Zeminde Dökülüp Kald r lan Döflemeler (Lift-Slab) Duvar Kald rma Sistemleri (Tilt-Up) ENDÜSTR LEfiM fi YAPIM YÖNTEMLER Endüstrileflme Endüstrileflmifl Yap m Prefabrike Yap lar Prefabrikasyon Prefabrike Yap m Yöntemleri Prefabrike skelet Sistemler Prefabrike Panel Sistemler Prefabrike Hücre Sistemler Prefabrike Karma Sistemler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE

8 viii çindekiler Sözlük Dizin

9 Önsöz ix Önsöz nsanlar n yeme, içme, yatma, uyuma ve korunma gibi birçok gereksinimini içeren bar nma ihtiyac n n fiziksel bir biçime dönüflümü olan yap yapma eylemi, dünyan n en eski u rafllar ndan birisidir. Bafllang çta sadece bar nmaya yönelik temel ihtiyaçlar n karfl lanmas amac ile infla edilen yap lar, kurgusal bir planlamadan öte, spontone olarak geliflen bir planlamaya sahipti. Yap n n bulundu- u bölgenin iklimsel, co rafik ve topo rafik özellikleri ile birlikte yerel malzeme, yap n n temel karakteristiklerini belirliyordu. Malzemenin toprak, tafl ya da ahflap olufluna göre, yap n n tafl y c elemanlar n n özelli i ve boyutu de ifliyor ve her malzemenin tafl y c l k özelliklerine göre de farkl yap m sistemleri ile çözümü gerekiyordu. Yap n n tasar m ve inflas üzerinde belirleyici olan bu temel karakteristikler, sonralar farkl plan tipolojileri ve yap sistemlerinin gelifliminin kayna- n oluflturdu. Zaman içerisinde yap tasar m ve inflas, temel verilerini sadece kökeni geçmifle dayanan yap yapma gelene i ve al flkanl klar ndan alan bir u rafl olmaktan kurtulup, bilimsel ve sanatsal verileri de dayanak alan bir meslek ve sanat u rafl s haline geldi. Mimarlar, mühendisler, hatta heykeltrafllar ve ressamlar, binlerce y l boyunca bu meslek ve sanat u rafl s n n de iflmez elemanlar oldular. Günümüzde her meslek grubunun do ru bir ifl tan m oldu u için, yap tasarlama eylemi mimarl k mesle inin, tasarlanan yap n n infla edilebilecek özelliklere kavuflturulmas eylemi de inflaat mühendisli i mesle inin esas u rafl alan d r. Disiplinler aras iliflkinin ve iflbirli inin vazgeçilemez oldu u günümüzde, yap tasar m ve inflas nda da birçok meslek, sanat ve bilim alan ndan insan n katk s söz konusu olmaktad r. Emlak ve Emlak Yönetimi program mezunlar, yap n n tasar m ve üretim süreçlerinde görev almasa da, emlak olarak nitelendirilen yap n n ya da binan n pazarlanmas, yönetilmesi ve hizmet dan flmanl n n yap lmas eylemlerinde görev almaktad rlar. Dolay s yla bu meslek grubunda yer alacak insanlar n, yap ile bir tan fl kl n n da olmas gerekmektedir. Bu ba lamda haz rlanan ders kitab n n amac da, siz Emlak ve Emlak Yönetimi program ö rencilerine, yap n n tasar m sürecinden bafllay p üretim süreci ile sona eren hikayesini ve hikayenin temel karakterlerini sunarak, yap ile sanal bir yak nl k ve iletiflim kurmas n sa lamakt r. Kitab n yaz lmas na ve bas lmas na karar veren Anadolu Üniversitesi yönetimine ve düzenleme ve bas m nda eme i geçen herkese teflekkür ederiz. Editör Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN

10 x Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Amaç Sorusu: Amaçlar m z bölümünde s - A MAÇ 1 ralanan sorular n yan tlanmas için gerekli bilgi ve becerilerin ifllendi i bölümleri gösterir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. DÜfiÜNEL M SORU DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Dikkat: Hat rlatmak, baz noktalara dikkatinizi çekmek, farkl bir D KKAT üniteye, kayna a ya da ünite içindeki bir konu bafll na yönlendirmek için SIRA gerekli S ZDE uyar - lar içerir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. K T A P TELEV ZYON K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET

11 D KKAT D KKAT D KKAT D KKAT MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Kullan m K lavuzu xi K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON Kitap: Konu ile ilgili di er kitaplara yönlendirir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET NTERNET nternet: fllenen NTERNET konularla ilgili internet adreslerini içerir. S ra Sizde: fllenen konular kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya DÜfiÜNEL M amaçlayan, düflünmeye ve DÜfiÜNEL M uygulamaya yönlendiren sorulard r. SORU D KKAT SORU D KKAT MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al nan okuma parçalar na yer verilmektedir. Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : Kendimizi S nayal m bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : S ra Sizde lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

12

13 Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler 1 1 Mimarl n var olmas n n ve hemen her alanla bilgi al flverifli yapmas n n nedeni, yaflamla olan iliflkisidir. Yaflamla mimarl k aras ndaki yads namaz iliflkiyi nesnel boyutun üstünde bir kavray flla ve en yal n biçimde aç klayan Frank Lloyd Wright, Yaflam n yorumunu yapmak, mimar n gerçek fonksiyonudur, çünkü binalar yaflam için yap lm fllard r; içinde yaflan ls n, mutlu olarak yaflan ls n diye demifltir. (Onat, E., 2006:14) Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; bina bilgisi dersi amac ve içeri ini tan mlayabilecektir. planlama, programlama, tasarlama kavramlar n tan mlayabilecektir. kullan c gereksinimlerini aç klayabilecektir. tasar ma etki eden faktörlerin aç l m n yaparak bu faktörlerin tasar mdaki önemini aç klayabilecektir. binalarda kalite ve kontrol araçlar n aç klayabilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

14 2 Bina ve Yap m Bilgisi Örnek Olay... kinci örnek Columbia-Venezuela s n r ndaki Amazon ormanlar nda bir grup Motilone yerlisi ile ilgili. Bunlar n konutlar ve yerleflimi tek ve ayn ; içinde 10 ila 30 aile bar nd ran yerleflmeler Amazonlar da çok yayg nd r, baflka yerlerde de görülür). Bohio, üzeri neredeyse yere de ecek ölçüde sazlarla örtülü, dairesel bir yap d r; bu yüzden yerleflmenin içi yar karanl kt r, d fla yak n bir yap d r; bu yüzden yerleflmenin içi yar karanl k mekân vard r, hamaklar bu alana as l r. Her ailenin kendi mekân n n önünde, toprak zeminin üzerinde bir de kendi oca vard r, böylece bütün piflirme ateflleri merkezi, genifl ortak alana bakar; bu, bir ailenin ötekini görmesini etkin bir flekilde engeller. Böylece, bir ö leden sonra avdan dönmüfl olan baban n, kad n ocakta yemek piflirirken, hama na uzanm fl, yavafl yavafl sallanarak çocu uyla oynad n görebilirsiniz. Toprak zemin, sürekli bir alacakaranl k, aç k bir atefl ve dumandan oluflan bu yaflama tarz n barbarca bulan baz iyi niyetli insanlar, bunlar n yerine ayd nl k, aç k, havadar ve rüzgâr alan, metal örtülü, zemini beton, elektrik fl yla donat lm fl bar naklar koydular. Bu elbette ki aflikar bir geliflmeydi, fakat bu kadar basit olmad k sa zamanda görüldü. Motilone yerlilerinin bohio lar nda ise sazdan yap lm fl bar nak hem görece olarak serindi, hem de insanlar sivrisinekten (ve bölgedeki vahfli hayat n pek bol olan öteki yarat klar ndan) koruyordu. Aileleri ayr lan bölümlerde kad nlar yün e irip örebiliyor, dinlenebiliyor, çocuklar na bakabiliyorlard. Bir araya gelindi- inde bohio nun fleklinden ve kamuya aç k tarafta bulunan ateflten dolay mahremiyetleri vard. Yeni yap lan dikdörtgen bar naklarda ise ayd nl n iyili i, karanl n ise kötülü ü temsil etti i ilkesinden yola ç k larak konutlar çok ayd nlat lm flt, ortadaki piflirme alan da yok olmufltu. Bu durum sosyal yaflam, sorumluluklar n paylafl m n allak bullak etmifl ve aile yaflam n n mahremiyetini çökertmiflti. Sürekli ve dinlendirici bir yar ayd nl k halinin yerini bölgenin s cak, göz kamaflt ran, keskin günefl fl alm flt. Bu yar ayd nl k durum mahremiyeti ve yak nlaflmay sa layan as l mekanizmayd, yand yer bak m ndan atefl de aileye ayr lan bölümü bloke ederek bu mekanizmaya yard mc oluyordu. Ne gevfleyip dinlenmek mümkündü, ne de yak nlaflmak; sosyal ve aile içi iliflkiler fena halde çökmüfltü. Kaynak: Rapoport, A., 2004: Anahtar Kavramlar Mimarl k Bina bilgisi Tasar m Fiziksel çevre çindekiler B NA B LG S N N AMACI VE ÇER PLANLAMA VE TASARIM KULLANICI GEREKS NMELER TASARIMA ETK EDEN F Z KSEL ÇEVRE ÖZELL KLER B NALARDA KAL TE VE KONTROL

15 1. Ünite - Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler B NA B LG S N N AMACI VE ÇER Bina bilgisi; tasar m e itimi veren mimarl k, iç mimarl k gibi meslekler ile inflaat mühendisli i gibi mühendislik dallar nda önemli bir disiplindir. Bina bilgisi, tasar - m n temel ögelerinden biri olan ifllev kavram n, kifli ve toplum yaflam n n bir parças olarak çeflitli yönleri, iliflkileri ve genifl kapsam ile inceleyen bir disiplindir. nsan n antropometrik ölçülerinden bafllayarak mimaride uygulama programlar n n analiz ve de erlendirmesini yapar. Çeflitli iflleve sahip binalarda program iliflkileri, ifllev ba lar ve plan flemalar aç s ndan karfl laflt rmal çal flmalar içerir. Yön, manzara, ulafl m, iklim ve topografya gibi fiziki çevre verileri do rultusunda mimari tasar m yaklafl mlar n kapsar. 3 Mimarl k: nsanlar n yaflamas n kolaylaflt rmak ve bar nma, e lenme, dinlenme, çal flma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sa lamak için mekânlar düzenleme sanat d r. Mimar: Yap lar n tasar m n yap p bunlar n uygulamas n yöneten sanat ve fen adam d r. Bina Bilgisi dersi hangi mesleklere katk sa lar? PLANLAMA VE TASARIM DÜfiÜNEL M fllev: Kullan l fl DÜfiÜNEL M veya iflleyifl Toplumda, insanlar n içinde bar n p yaflad, çal flt, e lendi i yap lara ihtiyaç bak m ndan amaca vard r. Bunlar n yap lmas bir inflaat iflidir. nflaat n çeflitli dönemlerinde, iflçi, teknisyen, mühendis, mimar, idareci olarak yap n n büyüklü üne SORU göre, pek çok kimse uygunluktur. fllev=fonksiyonsoru görev al r. Hepsi kendine düflen görevi yaparak yap n n tamamlanmas na gay- fllevsel: Kullan fl veya iflleyifl bak m ndan amaca ret eder. Meydana gelen yap lar ile de flehirler karakterini al rlar D KKAT (Uran, F., 1980: 4). uygun oland r. Bir D KKAT evin, bir Tasarlama ve tasar m farkl ifllevdeki binalar n tasar m öncesi ve sonras nda okulun, bir hastanenin iç bölümleri gerek kendi planlamas ve programlanmas sonucunda var olurlar. Bu süreç oldukça karmafl k aralar nda gerekse SIRA birbirleri S ZDE olmas na ra men bir sisteme oturtulmufltur. Bu bafll k kapsam nda planlama, programlama ile olan iliflkileri ve tasar m kavramlar n n aç l mlar yap lacak ve tasarlama ile programla- bak m ndan, içlerinde yaflayan insanlar n bütün ma ve planlama iliflkileri aktar lacakt r. AMAÇLARIMIZ eylemlerini kusursuz AMAÇLARIMIZ ve kolayca yapabilecekleri tarzda düzenlenmifllerse Planlama yap n n fonksiyonel oldu u Planlama, belli bir amaç veya kullan m göz önünde tutularak, K elveriflli T A P ve metotlu söylenebilir. K T A P bir biçimde düzenlemek eylemi dir. Planlama, gelecekte yer alacak etkinlikler- Antropometrik Ölçüler: nsan n iskelet-kas sistemi le ilgili olan ve istenilen amaçlara, en olumlu araçlarla varmaya yönelmifl olan bir yap s ndan kaynaklanan kararlar dizisinin haz rlanmas sürecidir. Planlama kararlar ise TELEV ZYON amaçlanan hedeflere varmak için ileriye yönelik tahminlerin yap ld ve olas her yeni durumda verilen kararlar n tekrar düzenlenerek uyguland oluflumdur. Görülece i gibi planlama, gelecek için karar verme olarak da tan mlanabilir. Planlama NTERNET temelde tan mlay c olmaktan çok düzen kurucu bir etkinlik sürecidir. Planlama düflünce düzeyinden bafllayarak geliflme gösteren ve amaca ulaflmada yer alan eylemlere, verilen kararlar do rultusunda öncülük ederek istenen düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi ile ürününü veren bir oluflum-süreçtir (Arcan,E.,1992:43-45). Genel olarak, binan n tasar m öncesi (yap m dahil) ve sonras al nan kararlar n tümünü bina planlama veya mimari planlama olarak nitelemek mümkündür. Mimari planlama, bina programlama tasar m ve yap m süreçlerini içerir. Planlama objektif kriterlere dayanan, aç k say larla ifade edilebilen ve ak lc, rasyonel bir süreçtir. Kuflkusuz mimarl kta planlama kavram, günlük dilde kulland m zdan daha kapsaml bir anlam içerir. Planlama, önceden saptanm fl olan amaçlara eriflmek için araçlar n düzenlenmesi ve eylemlerin yönlendirilmesine iliflkin kararlar n bütünüdür diyebiliriz ( nceo lu, N., 1990:7). 1 vücut ölçülerine TELEV ZYON denir. Statik Atropometrik Ölçüler: nsan vücudunun hareketsiz haldeki ölçüleridir. Ayakta NTERNET duran insan, oturan insan gibi. Dinamik Antropometrik Ölçüler: nsan n beli bir eylem halindeki ölçülerine denir. Yürüme, çömelme, uzanma gibi. Tasar: Bir yap n n veya bir fleyin ayr ayr bölümlerini ka t üzerinde gösteren çizgilerin tümü. Tasar : Kaleme al nan ilk flekil, bir tasar m n çizime dökülürken ald ilk flekil. Tasar m: Tasar mlamak ifli veya tasar mlanan biçim, tasavvur, dizayn. Tasar mlamak: Bir fleyin biçimini zihinde canland r p tasar n veya modelini haz rlamak.

16 4 Bina ve Yap m Bilgisi Rasyonel: Akla uygun, akl n kurallar na dayanan, hesapl htiyaç program : Tasarlama iflini yapan kiflilerce haz rlanan, bina türüne göre kullan c n n istekleri do rultusunda haz rlanan mekân ve eylem aç l mlar d r. Programlama Belli bir çal flman n amac n, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren pland r. Belirli flartlar ve düzene göre yap lmas öngörülen ifllemlerin bütünü, izlencedir. (http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=262420, ). Programlama evresi; bir mekân n, çevrenin veya elamanlar n tasarlanmas için gerekli olan ihtiyaç programlar n n, gereksinim listeleri olarak düzenlendi i bir evredir. Mimari programlama, tasarlanacak çözüm için gerekli verilerin haz rland, problemi tan maya yönelik bir planlama süreci evresidir. Di er bir deyiflle programlama, mimari amaçlar n ve isteklerin anlafl labilir ve anlat labilir bir biçimde ifade edilmesidir. Tasarlanacak olan yap da yer alan tüm eylemlerin s ralanmas, organize edilmesi ve iflleve ba l etkinliklerin belirledi i mekânlar n, mekân listeleri halinde düzenlenmesi bina ihtiyaç program d r. Bina programlar, tasarlanacak binalara ait tüm bölüm ve mekânlar n ifllevleri, boyutlar, donat m özellikleri ve mekân kullanacak olan kiflilerin-kullan c lar n nitelikleri konusunda ayr nt l bilgileri içerir (Arcan, E. 1992:50). Programlama, planlama ön çal flmalar ile tasarlama aras nda bir ara evredir ve neye ihtiyaç oldu unu belirler. Bir konut program dedi imizde öncelikle, bu konuttaki mekânsal ihtiyaçlar düflünürüz (oturma, yatak odas, banyo ve bunlar n mekânsal büyüklükleri gibi). Programlar n iki temel özelli ini belirtmek gerekir: 1. Programlama öznel kullan c istekleri ile bafllar ve nesnel kullan c ihtiyaçlar program ihtiyaçlar olarak sonuçlan r. 2. Programlama, planlama gibi rasyonel ve say larla anlat labilen, aç k ve kolayca tan mlanabilir bir süreçtir. Bu yönden tasarlamadan ayr l r, planlamaya yaklafl r. Sonuçlar da nesneldir, bir kiflinin anl k isteklerini de il, denenmifl, baflar flans yüksek nesnel de erlere yer verir. Tasarlanmas söz konusu olan basit bir k r lokantas veya küçük bir ev ise kapsaml bir programlama çal flmas yapmaya gerek yoktur. Mimar ve kullan c bunu deneyimleri ile bilirler, yan lma pay fazla de ildir. Fakat günümüzde ihtiyaçlar çok büyük ve fonksiyonlar eskiye göre çok karmafl kt r. Bunlar n programlar n deneme-yan lma yöntemi ile olgunlaflt rmak mümkün de ildir. Bu nedenle programlama günümüzde bir uzmanl k dal d r. Bütün bunlar n yan nda eskiden farkl olarak günümüzde binalar belirli olmayan ANON M bir kullan c için programlan r. Bir spor merkezini kullanacak kiflileri tek tek tan ma flans m z yoktur. Ancak onlar hakk nda yafl, cins gibi standart bilgilere sahip olabiliriz. Bu nedenlerle, yan lma maliyetini azaltmak, binalar n iflleyifllerini güvence alt na almak ve belirli alt üst limitlerin, standartlar n d fl na ç kmamak için ihtiyaç programlar nesnel olarak haz rlan rlar. Kullan c isteklerinin özelli i, bunlar n kiflisel görüfl ve istekleri yans tmas ndand r. Nesnel programlar de iflebilir; ancak bu kiflisel de il, toplumdan topluma ve uzun zamanda ortaya ç kar. Programc n n görevi bu anlamda öznel kullan c isteklerini bir nesnellefltirme süreci ile ihtiyaç programlar haline getirmektir. ( nceo lu, N., 1990:7-8) Planlama, programlama ile oldu u gibi, tasarlama ile de ba nt l d r. Her iki süreç ço u kez birlikte ele al n r. Planlama ile tasarlama aras ndaki bu yak nl Blumenfeld flöyle aç klamaktad r:

17 1. Ünite - Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler 5 Bir amaca veya amaçlar bütününe ulaflmak için gerekli araçlar n kombinasyonunun düflünsel olarak önceden belirlenmesi planlama ile tasarlaman n ortak yönüdür. Tasar m kavram n n içeriklerinin aç klanmas ile konu daha net kavranacakt r ( nceo lu, N., 1982:14). Tasarlama Tasar m sözcü ü ngilizcedeki design ve Frans zcadaki projeter sözcükleri karfl l - olarak kullan lmaktad r. Design sözcü ü Latinceden gelip de-sinnare köklerinden oluflur. Signare-iflaret etmek demek olup signum-iflaret kökünden türetilmifltir. Sözlük anlam, Bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde canland rmak; biçim verme ya da üretilmek üzere zihinde canland r lan bir plan ya da bir fley dir (Bayaz t, N., 2004:13). Uraz a göre; tasar m, sözlük karfl l olarak Bir ürünü ortaya koymaya yönelik düflünsel ya da maddi çal flmalar süreci, Bir fleyin biçimini zihinde oluflturma ifli, ya da bu yolla düflünülmüfl biçim, tasarlama ise Yap lan ve sürekli olarak gelifltirilen plan veya taslak, bir fleyin tasavvur edilen flekli olarak tan mlan r (Uraz, U.T., 1993:1). Bu kapsamda aç l m n yapt m zda tasarlama iflinin bir Biçim verme eylemi oldu unu söyleyebiliriz. Tasar m planlama süreci içinde programlama evresinden sonra gelen ve programlama bilgilerinin araflt r l p analiz edildi i bir sentez evresidir. fientürer mimari tasar m, alg sal, kavramsal, kuramsal, kurgusal bir olgu olarak deneyimsel-düflünsel-elefltirel bir karar verme süreci olarak tan mlamaktad r. Bu tan m mimari tasar m n karar vermeye yönelik felsefi bir süreç oldu unu, bu nedenle de bilgi edinmeyi, alg lamay, kavramay, kavramsallaflt rmay, kuramsal bir temele dayanmay, yap sal kurgu için bir yaklafl m seçmeyi veya gelifltirmeyi gerektirdi ini ve bu sürecin deneyime, düflünmeye ve elefltiriye dayal bir olgu oldu unu ifade etmektedir (Onat, E., 2006:104). Bu ba lamda mimari tasar m evresinin: Bilgi toplama Analiz Sentez De erlendirme Karar Aflamalar ndan olufltu u söylenebilir. fiematik olarak ifade edersek bu sürecin flöyle bir aç l m oldu u görülebilir: Plan: Bir cismin yatay bir düzlemle kesildi i varsay larak çizilen ölçekli arakesit resmi,yatay kesit. Eskiz: Tasar m n ka da dökülen ilk flekli, öntasar m. Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma organlar yla alg lanabilmesini sa layan kendine özgü somut görünümü, form. Tasavvur etme: Zihinde canland rmak, göz önüne getirmek. Analiz: Çözümleme, tahlil Sentez: Yal ndan karmafl k olana, zorunludan olas ya, ilkeden onun uygulanmas na, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden var lan sonuca giden düflünme biçimi. Alg lamak: Bir olay veya bir nesnenin varl n duyu organlar yla alg lamak, idrak etmek. fiekil 1.1 ANAL Z SENTEZ DE ERLEND RME KARAR ÖNER TASARIM ANAL Z SENTEZ DE ERLEND RME KARAR GEL fim fi TASARIM Markus ve Maver in Tasar m Süreci fiemas Kaynak: (Uraz, U.T., 1993:4-5). ANAL Z SENTEZ DE ERLEND RME KARAR DETAYLI TASARIM

18 6 Bina ve Yap m Bilgisi Mekân: nsan çevreden belli ölçüde ay ran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elveriflli olan boflluk. Mimari Mekân: Mimari bir mekân yaratmak, genifl anlamdaki do adan veya peyzaj mekân ndan insan n kavrayabilece i bir bölümü s n rland rmakt r. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 2 SIRA fiekil S ZDE1.2 Analiz, iliflkilerin keflfi ile ilgilidir, tasar m için gerekli bilgiler toplan r ve tasar - m n amaçlar saptan r. Sentez, analizin fl nda probleme önerilen çözümdür. De- erlendirme analiz safhas nda tan mlanan amaçlar do rultusunda önerilen çözümün irdelenmesidir. Çözüm amaçlar yönünden baflar l de ilse bu tasar mc n n senteze geri dönmesi, yeni bir çözüm üretmesi gerekti ini gösterir. Bu flema mimar n çal flma program gibi alg lanmal d r. (Uraz, U.T., 1993:4-5). Uygulama ve kullan m aflamalar mimari tasar m aflamas n takip eden di er evrelerdir. Uygulama evresi, mimari projelerin infla edilerek binalara dönüfltürülmesine, binalar n inflas n n bitiminden sonra binalar kullanacak olan kiflilerin o mekânlara yerleflmeleriyle yaflant lar n sürdürmelerine de kullan m evresi ad n vermekteyiz. Bir sonraki bafll kta tasar m n kim için ve hangi amaçlar için yap ld n saptamam za yarayan kullan c gereksinmelerinin aç l m yap lacakt r. Tasar m sürecinde planlama ve programlama evrelerinin önemi nedir? KULLANICI GEREKS NMELER DÜfiÜNEL M Gereksinme Kavram Abraham H.Maslow, SORU toplum içindeki insan n gereksinmelerini, belirli bir s ralama düzeni içinde, en temel gereksinmeden en karmafl k olanlara kadar düzenlemifltir. Bunlar; fizyolojik, güvenlik, toplumsal, benlik, gerçeklefltirme gereksinmeleridir D KKAT (Maslow, A., 1954:80-106). nsan Gereksinmeleri AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Gerçeklefltirme Gereksinmeleri 5 Aflamalar Kaynak: Maslow, Benlik Gereksinmesi 4 K A., T1954: A P K T A P Toplumsal Gereksinmeler 3 TELEV ZYON TELEV ZYON Güvenlik Gereksinmesi 2 Fizyolojik Gereksinmeler 1 NTERNET NTERNET Fizyolojik gereksinmeler; beslenme, dinlenme, bar nma, hareket, su, hava gereksinmeleri gibi insan yaflant s ile ilgili en temel gerekliliklerdir. Güvenlik gereksinmeleri; korku, bask, tehlikelerden uzak olma, güven duyma ve yar n ndan emin olma gereksinmeleridir. Toplumsal gereksinmeler; ait olma, beraberlik, arkadafll k, grup içine girebilme gibi toplumsal etkileflim ile ilgili gerekliliklerdir. Benlik gereksinmeleri; öz sayg ve öz be eni ile kazan lm fl bilgi ve yeteneklerin tan t lmas gibi be enilme ve sayg görme ile ilgili gerekliliklerdir. Gerçeklefltirme gereksinmeleri; önemli bir ifli baflarma gibi, bireysel potansiyelin gerçekleflmesi ve yarat c yeteneklerin kullan m ile kiflisel doygunlu a eriflme-tatmin gereksinmeleridir (Maslow, A., 1954:80-106).

19 1. Ünite - Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler 7 nsanlar yaflam gere i, en öncelikli olandan en az önemlisine kadar, bu gereksinmelerini karfl lamak istek ve amac ndad r. nsan n fizyolojik gereksinmeleri yaflam n n devam için öncelikle gereklidir. Gerçekte insan gereksinmeleri çeflitli fizyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel aç dan gereklili i belirten ve bunlar n hepsini birden karfl layan özelliklerin bütünüdür. Gereksinmeler insan n yaflam çevresinde olmas gereken en az nitelikleri belirler. Bu niteliklerde olabilecek bir eksiklik insan için bir rahats zl k nedeni olacakt r. stekler; yafl, moda, cinsiyet, ekonomi, gelenek gibi de iflken verilerin etkisi alt ndad r. Sosyal çevreye ba ml d r ve teknoloji gelifltikçe ihtiyaçlardaki farkl laflma belirginleflmeye bafllar (Ünügür, M., 1986:2-10). fiekil 2.3 STEK SAPTAMA DE ERLEND RME GEREKS NMELER (Öznel) (Nesnel) Gereksinmelerin Öznelden nesnele olan de iflimi Kaynak: (Ünügür, M., 1986:2-10). Kullan c Gereksinmeleri Kullan c gereksinmeleri, birey veya topluluklar n eylemlerini en etkin biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli olan çevresel koflullard r. Kullan c veya kullan c lar n belli bir eylem veya eylemleri yerine getirebilmeleri için çevrenin sahip olmas gerekli ödün verilemez koflullar d r. Kullan c ihtiyaçlar ; kullan c için tatmin edici olmak zorunda olan teklif edilmifl bir binan n amaçlar na, özel flartlar na, içinde yer alan eylemlerine ve kullan mlar na iliflkin olan ve tasarlamadan önce tan mlanm fl kriterlerdir (fiener, H., 1977:25). Gereksinme bir gere i, bir zorunlulu u belirtir, bir mekân n tafl yaca en az nitelikleri tan mlar. Bu niteliklerden verilecek her ödün bir rahats zl k nedeni olacakt r. Bir yaflama mekân nda, bu mekânda yer alan dinlenme, misafir kabul etme vb. eylemler söz konusu ise bunlar n yerine getirilmesi için gerekli olan koflullar n her biri bir gereksinmedir. Ayn flekilde bir derslikteki gerekli alan, bir laboratuvardaki çal flma bankosu yüzeyi veya bir üretim yap s nda sa lanmas gerekli ayd nl k düzeyi birer gereksinmedir. Kullan c gereksinmeleri Kullan c n n bir mekân içinde yaflam n toplumsal, psikolojik ve fizyolojik rahats zl klara u ramadan sürdürebilece i ve yapt ifllerde verimli olmas na yard m edecek olanaklar veren çevre koflullar diye tan mlanabilir. Bu anlamda gereksinme daha nesnel ve niteliksel ve niceliksel yönden denetimli, program alt amaçlar d r ( nceo lu, N., 1982:35). Kullan c gereksinmeleri fiziksel ve psiko-sosyal kullan c gereksinmeleri olarak iki ana bafll kta incelenebilir: Fiziksel Kullan c Gereksinmeleri Mekânsal Gereksinmeler Mekân içindeki insan n statik ve dinamik antropometrik boyutlar, eylemleri ve eylemlerinin yap l fl biçimleri ve davran fllard r. nsan boyutuna iliflkin gereksinimler, yap n n kullan c lar n n niteli i ile ba lant l d r. Herhangi bir yap n n yo un kullan c lar, çocuk veya yetiflkinler olabilir. Buna ba l olarak mekânlar n boyutland - r lmas, kullan c lar n boyutlar na uygun ekipman kullan m ve bunun ortaya ç karaca mekân büyüklükleri tasar m aflamas nda ele al nacak konular aras ndad r.

20 8 Bina ve Yap m Bilgisi Ana okulu yap lar, bu yap lardaki slak hacimler ve burada yer alan ekipman boyutlar bu ba lamda örnek olarak verilebilir (Soygenifl, S., 2006:108). nsanlar yaflad klar, çal flt klar yap lar n içinde güvenli bir flekilde hareket olana na sahip olmal d r. Bu nedenle yap n n ifllevine, onu kullanan kifli say s na ba l olarak gerekli say ve boyutta merdiven, asansör veya rampa ve uygun koridor sistemleri ile donat lm fl binalar tasarlanmal d r. Genel dolafl m s ras nda ve yap n n acil boflalt lmas s ras nda yap içindeki hareketin kesintisiz ve rahat olmas birincil kofluldur. Is sal Gereksinmeler Mekândaki uygun s cakl k, nem, radyasyon ve hava hareketidir. Mekân içerisindeki uygun s cakl k 22 ºC dir. S cakl n 22ºC derece alt na düflmesi ya da üstüne ç kmas insan konforu aç s ndan uygun de ildir. Özellikle kalabal k ortamlarda s cakl n ideal s n rlarda tutulmas için mekân içerisinde uygun havaland rma koflullar n n sa lanmas gerekmektedir. Mekân n farkl ifllevlere sahip olmas gerekli s sal ve havaland rma koflullar n da etkiler. Örne in spor salonlar ya da konferans salonlar n n ya da dersliklerin çözümünde oldu u gibi mekân kullanan kifli say s na göre yap lacak hesaplamalar ile uygun koflullar sa lanmal d r. Yine insan konfor s n rlar na göre nemin mekân içerisinde %45 civar nda olmas istenir. Nemin az oldu u durumlarda mekândaki nem oran do al yöntemlerle ya da yapay yöntemlerle uygun seviyeye getirilmelidir. S cak iklim bölgelerinde az olan nemi art rmak için havuz gibi su elamanlar na ihtiyaç duyulmufltur. Fazla olan nemin mekândan uzaklaflt r lmas n n en uygun yolu karfl l kl aç lan pencere ya da aç kl klarla hava sirkülasyonunu sa lamakt r. Akustik: Sesin titreflim s kl, süresi ve duyulma gücü bak m ndan tafl d nitelik; ses da l m, ses düzenlemesi flitsel Gereksinmeleri Mekândaki sesin uygun fliddette olmas ve ses yans ma, da lma özellikleridir. Mekân n ifllevine göre farkl l klar gösterir. Baz mekânlarda sesin iç mekâna girmesinin engellenmesi istenebilir. Konutlarda yatak odalar, hastanelerde hasta odalar ya da otellerde yatak katlar gibi mekânlarda sesi uzak tutmak gerekir. Baz durumlarda da üretim yap lan bir atölyede oldu u gibi, d flar ya ç kan sesin minimuma indirilmesi gerekir. Ancak binan n bir konser salonu olmas durumunda, mekânda sesin her yere eflit oranda ve yank yapmadan yay lmas önem kazan r. Bu tür mekânlar n tasar m nda akustik büyük önem tafl r ve mekân n tasar m, akustik tasar mla do rudan ba lant l d r. Görsel Gereksinmeler Mekândaki uygun fl k fliddeti, ayd nl k de erleridir. Görme ile ilgili istekler; kullan c lar n mekân içinde yapt klar eylemlerin gerektirdi i ayd nl k seviyesini sa lamak konusundad r. Bu gereksinim do al ve/veya yapay ayd nlatma ile sa lanabilir. Bir sergi salonunda, müzede, bir kütüphanede ya da bir restoranda gereken fl k miktar ve niteli i farkl d r. Bu konu tasar m aflamas nda öncelikle do al fl k ba lam nda ve buna ek olarak da yapay ayd nlatma tasar mda dikkate al nmal d r. Sa l k Gereksinmeleri Mekân içine temiz su getirilmesi, çöp ve art klar n yok edilmesi, mikrop ve zararl lardan korunmas d r. Bina tipi ve kullan c say s na ba l olarak sa l kla ilgili gereksinimler de iflkenlik gösterir. Binalarda yer alan tuvalet say s ve niteli i,

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (İÇM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı İÇM 304 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER İNSAN VE KULLANICI GEREKSİNMELERİ İnsan gereksinmeleri: insanların fizyolojik, toplumsal ve psikolojik açılardan rahatsızlık duymadan yaşamlarını sürdürebilmelerine

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (MMR 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I MMR 205 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı