B NA VE YAPIM B LG S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B NA VE YAPIM B LG S"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2009 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Erol Nezih Orhon Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil ve Yaz m Dan flmanlar Okt. Nilay Giriflen Ölçme De erlendirme Sorumlular Ö r.gör. Bülent Atmacan Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Bina ve Yap m Bilgisi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde 800 adet bas lm flt r. ESK fieh R, A ustos 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... ix x Bina ve Tasar m ile lgili Temel lkeler...1 B NA B LG S N N AMACI VE ÇER... 3 PLANLAMA VE TASARIM... 3 Planlama... 3 Programlama... 4 Tasarlama... 5 KULLANICI GEREKS NMELER... 6 Gereksinme Kavram... 6 Kullan c Gereksinmeleri... 7 Fiziksel Kullan c Gereksinmeleri... 7 Psiko-Sosyal Kullan c Gereksinmeleri... 9 TASARIMA ETK EDEN F Z KSEL ÇEVRE ÖZELL KLER Arsan n Topo rafik Durumu ve Zemin Yap s Arsan n klim Koflullar klim Yönlenme ve Günefllenme Koflullar Bitki Örtüsü Ulafl m-çevredeki Yol ve Trafik Durumu Çevrenin Do al Özellikleri ve Manzaras Çevrede Yer Alan Mimari Yap lar ve Özellikleri Çevrenin Altyap Donat m Durumu Çevrenin mar Durumu, Yasal Koflullar ve Yönetmelikler B NALARDA KAL TE VE KONTROL Mimarl kta Kalite Kavram Mimarl kta Kontrol Kavram Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Bina Tipleri...25 BARINMA VE KONUT KAVRAMI Konutun Bar nd rd fllevler Konutta Mekânlar n fllevsel Aç l m ve Eylem Alanlar Konut Türleri Apartman Az Katl Evler Büyük Konutlar K rsal Kesimde SA LIK YAPILARI ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Sa l k Ocaklar Dispanserler Hastaneler KONAKLAMA YAPILARI Oteller Butik Oteller Moteller Tatil Köyleri Pansiyonlar Kampingler Yard mc Konaklama Tesisleri SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR Kütüphaneler Tiyatrolar Müzeler E T M YAPILARI BÜROLAR SPOR YAPILARI ULAfiIM YAPILARI ENDÜSTR YAPILARI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE Binay Oluflturan Yap Elemanlar YAPI LE LG L TEMEL KAVRAMLAR Yap Yap Malzemeleri Yap Bileflenleri Yap Elemanlar Yap m Sistemi Tafl y c Sistem TEMELLER Yüzeysel Temeller Derin Temeller DÖfiEMELER ç ve D fl Döflemeler Zemine Oturan ve Oturmayan Döflemeler Altlar Aç k veya Is t lmayan Döflemeler Düflük Döflemeler Yükseltilmifl Döflemeler DUVARLAR Tafl y c l k Özelliklerine Göre Duvarlar Tafl y c Duvarlar Tafl y c Olmayan (Bölücü) Duvarlar... 62

5 çindekiler v Konumlar na Göre Duvarlar ÇATILAR BACALAR Atefl Bacalar Havaland rma Bacalar Çöp Bacalar Tesisat Bacalar MERD VENLER, RAMPALAR VE ASANSÖRLER Merdivenler Rampalar Asansörler DO RAMALAR Pencereler Kap lar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Bina Yap m nda Kullan lan Yap Malzemeleri YAPI MALZEMELER Üretim Yöntemine Göre Yap Malzemeleri Kökenine ( çyap s na) Göre Yap Malzemeleri DO AL TAfi YAPI MALZEMELER Meydana Gelifllerine Göre Do al Tafl Yap Malzemeleri Elde Edilifllerine Göre Do al Tafl Yap Malzemeleri fllenifl fiekillerine Göre Do al Tafl Yap Malzemeleri Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri AHfiAP YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri KERP Ç YAPI MALZEMELER SERAM K YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Duvar Malzemeleri Döfleme Malzemeleri Kaplama Malzemeleri Çat Kaplama Malzemeleri S hhi Tesisat Malzemeleri HAF F BLOK YAPI MALZEMELER Gazbeton Blok Yap Malzemeleri Beton Briket Blok Yap Malzemeleri Bims Blok Yap Malzemeleri AGREGALAR (KUM VE ÇAKILLAR) Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri BA LAYICI YAPI MALZEMELER (ALÇI, K REÇ VE Ç MENTO) Alç ÜN TE

6 vi çindekiler Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Kireç Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Çimento Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri YAPAY TAfi YAPI MALZEMELER (HARÇ VE BETON) Harç Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Beton Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri CAM YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Levha Camlar Cam Duvar Tu lalar Cam Döfleme Bloklar Cam Mozaikler Cam Lifleri METAL YAPI MALZEMELER Yap daki Kullan lma fiekli ve Yeri Tafl y c Elemanlar Kaplama Elemanlar Tesisat Malzemeleri PLAST K YAPI MALZEMELER YALITIM MALZEMELER Su ve Nem Yal t m Malzemeleri Is Yal t m Malzemeleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE Yap lardatafl y c Sistemler TAfiIYICI S STEMLER Yükler Tafl y c Sistemlere Yüklerin Etkisi Tafl y c Sistemler çin Temel Koflullar Tafl y c Sistemde Malzeme TAfiIYICI S STEMLER N SINIFLANDIRILMASI OYMA STRÜKTÜRLER YI MA STRÜKTÜRDE YAPILAR Tafl Y ma Yap lar Tu la Y ma Yap lar Kerpiç Y ma Yap lar Ahflap Y ma Yap lar KARKAS ( SKELET) STRÜKTÜRLER Betonarme Karkas Sistemler

7 çindekiler vii Ahflap Karkas Sistemler Çelik Karkas Sistemler KARMA STRÜKTÜRLER UZAY KAFES STRÜKTÜRLER YÜZEYSEL STRÜKTÜRLER Plaklar Katlanm fl Plaklar Kabuk Strüktürler ASMA GERME STRÜKTÜRLER Kablolu Sistemler Çad r (Membran) Sistemler fi fi RME STRÜKTÜRLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Yap m Yöntemleri ve Uygulama YAPIM YÖNTEMLER Yap Üretimi Kavram Yap m Yöntemleri ve Üretim GELENEKSEL YAPIM YÖNTEMLER RASYONAL ZE ED LM fi YAPIM YÖNTEMLER Modüler Kal p Sistemleri Tünel Kal p Sistemleri Kayar Kal p Sistemleri T rman r Kal p Sistemleri Kal c Kal plar Zeminde Dökülüp Kald r lan Döflemeler (Lift-Slab) Duvar Kald rma Sistemleri (Tilt-Up) ENDÜSTR LEfiM fi YAPIM YÖNTEMLER Endüstrileflme Endüstrileflmifl Yap m Prefabrike Yap lar Prefabrikasyon Prefabrike Yap m Yöntemleri Prefabrike skelet Sistemler Prefabrike Panel Sistemler Prefabrike Hücre Sistemler Prefabrike Karma Sistemler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE

8 viii çindekiler Sözlük Dizin

9 Önsöz ix Önsöz nsanlar n yeme, içme, yatma, uyuma ve korunma gibi birçok gereksinimini içeren bar nma ihtiyac n n fiziksel bir biçime dönüflümü olan yap yapma eylemi, dünyan n en eski u rafllar ndan birisidir. Bafllang çta sadece bar nmaya yönelik temel ihtiyaçlar n karfl lanmas amac ile infla edilen yap lar, kurgusal bir planlamadan öte, spontone olarak geliflen bir planlamaya sahipti. Yap n n bulundu- u bölgenin iklimsel, co rafik ve topo rafik özellikleri ile birlikte yerel malzeme, yap n n temel karakteristiklerini belirliyordu. Malzemenin toprak, tafl ya da ahflap olufluna göre, yap n n tafl y c elemanlar n n özelli i ve boyutu de ifliyor ve her malzemenin tafl y c l k özelliklerine göre de farkl yap m sistemleri ile çözümü gerekiyordu. Yap n n tasar m ve inflas üzerinde belirleyici olan bu temel karakteristikler, sonralar farkl plan tipolojileri ve yap sistemlerinin gelifliminin kayna- n oluflturdu. Zaman içerisinde yap tasar m ve inflas, temel verilerini sadece kökeni geçmifle dayanan yap yapma gelene i ve al flkanl klar ndan alan bir u rafl olmaktan kurtulup, bilimsel ve sanatsal verileri de dayanak alan bir meslek ve sanat u rafl s haline geldi. Mimarlar, mühendisler, hatta heykeltrafllar ve ressamlar, binlerce y l boyunca bu meslek ve sanat u rafl s n n de iflmez elemanlar oldular. Günümüzde her meslek grubunun do ru bir ifl tan m oldu u için, yap tasarlama eylemi mimarl k mesle inin, tasarlanan yap n n infla edilebilecek özelliklere kavuflturulmas eylemi de inflaat mühendisli i mesle inin esas u rafl alan d r. Disiplinler aras iliflkinin ve iflbirli inin vazgeçilemez oldu u günümüzde, yap tasar m ve inflas nda da birçok meslek, sanat ve bilim alan ndan insan n katk s söz konusu olmaktad r. Emlak ve Emlak Yönetimi program mezunlar, yap n n tasar m ve üretim süreçlerinde görev almasa da, emlak olarak nitelendirilen yap n n ya da binan n pazarlanmas, yönetilmesi ve hizmet dan flmanl n n yap lmas eylemlerinde görev almaktad rlar. Dolay s yla bu meslek grubunda yer alacak insanlar n, yap ile bir tan fl kl n n da olmas gerekmektedir. Bu ba lamda haz rlanan ders kitab n n amac da, siz Emlak ve Emlak Yönetimi program ö rencilerine, yap n n tasar m sürecinden bafllay p üretim süreci ile sona eren hikayesini ve hikayenin temel karakterlerini sunarak, yap ile sanal bir yak nl k ve iletiflim kurmas n sa lamakt r. Kitab n yaz lmas na ve bas lmas na karar veren Anadolu Üniversitesi yönetimine ve düzenleme ve bas m nda eme i geçen herkese teflekkür ederiz. Editör Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN

10 x Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Amaç Sorusu: Amaçlar m z bölümünde s - A MAÇ 1 ralanan sorular n yan tlanmas için gerekli bilgi ve becerilerin ifllendi i bölümleri gösterir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. DÜfiÜNEL M SORU DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Dikkat: Hat rlatmak, baz noktalara dikkatinizi çekmek, farkl bir D KKAT üniteye, kayna a ya da ünite içindeki bir konu bafll na yönlendirmek için SIRA gerekli S ZDE uyar - lar içerir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. K T A P TELEV ZYON K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET

11 D KKAT D KKAT D KKAT D KKAT MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Kullan m K lavuzu xi K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON Kitap: Konu ile ilgili di er kitaplara yönlendirir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET NTERNET nternet: fllenen NTERNET konularla ilgili internet adreslerini içerir. S ra Sizde: fllenen konular kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya DÜfiÜNEL M amaçlayan, düflünmeye ve DÜfiÜNEL M uygulamaya yönlendiren sorulard r. SORU D KKAT SORU D KKAT MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al nan okuma parçalar na yer verilmektedir. Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : Kendimizi S nayal m bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : S ra Sizde lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

12

13 Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler 1 1 Mimarl n var olmas n n ve hemen her alanla bilgi al flverifli yapmas n n nedeni, yaflamla olan iliflkisidir. Yaflamla mimarl k aras ndaki yads namaz iliflkiyi nesnel boyutun üstünde bir kavray flla ve en yal n biçimde aç klayan Frank Lloyd Wright, Yaflam n yorumunu yapmak, mimar n gerçek fonksiyonudur, çünkü binalar yaflam için yap lm fllard r; içinde yaflan ls n, mutlu olarak yaflan ls n diye demifltir. (Onat, E., 2006:14) Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; bina bilgisi dersi amac ve içeri ini tan mlayabilecektir. planlama, programlama, tasarlama kavramlar n tan mlayabilecektir. kullan c gereksinimlerini aç klayabilecektir. tasar ma etki eden faktörlerin aç l m n yaparak bu faktörlerin tasar mdaki önemini aç klayabilecektir. binalarda kalite ve kontrol araçlar n aç klayabilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

14 2 Bina ve Yap m Bilgisi Örnek Olay... kinci örnek Columbia-Venezuela s n r ndaki Amazon ormanlar nda bir grup Motilone yerlisi ile ilgili. Bunlar n konutlar ve yerleflimi tek ve ayn ; içinde 10 ila 30 aile bar nd ran yerleflmeler Amazonlar da çok yayg nd r, baflka yerlerde de görülür). Bohio, üzeri neredeyse yere de ecek ölçüde sazlarla örtülü, dairesel bir yap d r; bu yüzden yerleflmenin içi yar karanl kt r, d fla yak n bir yap d r; bu yüzden yerleflmenin içi yar karanl k mekân vard r, hamaklar bu alana as l r. Her ailenin kendi mekân n n önünde, toprak zeminin üzerinde bir de kendi oca vard r, böylece bütün piflirme ateflleri merkezi, genifl ortak alana bakar; bu, bir ailenin ötekini görmesini etkin bir flekilde engeller. Böylece, bir ö leden sonra avdan dönmüfl olan baban n, kad n ocakta yemek piflirirken, hama na uzanm fl, yavafl yavafl sallanarak çocu uyla oynad n görebilirsiniz. Toprak zemin, sürekli bir alacakaranl k, aç k bir atefl ve dumandan oluflan bu yaflama tarz n barbarca bulan baz iyi niyetli insanlar, bunlar n yerine ayd nl k, aç k, havadar ve rüzgâr alan, metal örtülü, zemini beton, elektrik fl yla donat lm fl bar naklar koydular. Bu elbette ki aflikar bir geliflmeydi, fakat bu kadar basit olmad k sa zamanda görüldü. Motilone yerlilerinin bohio lar nda ise sazdan yap lm fl bar nak hem görece olarak serindi, hem de insanlar sivrisinekten (ve bölgedeki vahfli hayat n pek bol olan öteki yarat klar ndan) koruyordu. Aileleri ayr lan bölümlerde kad nlar yün e irip örebiliyor, dinlenebiliyor, çocuklar na bakabiliyorlard. Bir araya gelindi- inde bohio nun fleklinden ve kamuya aç k tarafta bulunan ateflten dolay mahremiyetleri vard. Yeni yap lan dikdörtgen bar naklarda ise ayd nl n iyili i, karanl n ise kötülü ü temsil etti i ilkesinden yola ç k larak konutlar çok ayd nlat lm flt, ortadaki piflirme alan da yok olmufltu. Bu durum sosyal yaflam, sorumluluklar n paylafl m n allak bullak etmifl ve aile yaflam n n mahremiyetini çökertmiflti. Sürekli ve dinlendirici bir yar ayd nl k halinin yerini bölgenin s cak, göz kamaflt ran, keskin günefl fl alm flt. Bu yar ayd nl k durum mahremiyeti ve yak nlaflmay sa layan as l mekanizmayd, yand yer bak m ndan atefl de aileye ayr lan bölümü bloke ederek bu mekanizmaya yard mc oluyordu. Ne gevfleyip dinlenmek mümkündü, ne de yak nlaflmak; sosyal ve aile içi iliflkiler fena halde çökmüfltü. Kaynak: Rapoport, A., 2004: Anahtar Kavramlar Mimarl k Bina bilgisi Tasar m Fiziksel çevre çindekiler B NA B LG S N N AMACI VE ÇER PLANLAMA VE TASARIM KULLANICI GEREKS NMELER TASARIMA ETK EDEN F Z KSEL ÇEVRE ÖZELL KLER B NALARDA KAL TE VE KONTROL

15 1. Ünite - Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler B NA B LG S N N AMACI VE ÇER Bina bilgisi; tasar m e itimi veren mimarl k, iç mimarl k gibi meslekler ile inflaat mühendisli i gibi mühendislik dallar nda önemli bir disiplindir. Bina bilgisi, tasar - m n temel ögelerinden biri olan ifllev kavram n, kifli ve toplum yaflam n n bir parças olarak çeflitli yönleri, iliflkileri ve genifl kapsam ile inceleyen bir disiplindir. nsan n antropometrik ölçülerinden bafllayarak mimaride uygulama programlar n n analiz ve de erlendirmesini yapar. Çeflitli iflleve sahip binalarda program iliflkileri, ifllev ba lar ve plan flemalar aç s ndan karfl laflt rmal çal flmalar içerir. Yön, manzara, ulafl m, iklim ve topografya gibi fiziki çevre verileri do rultusunda mimari tasar m yaklafl mlar n kapsar. 3 Mimarl k: nsanlar n yaflamas n kolaylaflt rmak ve bar nma, e lenme, dinlenme, çal flma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sa lamak için mekânlar düzenleme sanat d r. Mimar: Yap lar n tasar m n yap p bunlar n uygulamas n yöneten sanat ve fen adam d r. Bina Bilgisi dersi hangi mesleklere katk sa lar? PLANLAMA VE TASARIM DÜfiÜNEL M fllev: Kullan l fl DÜfiÜNEL M veya iflleyifl Toplumda, insanlar n içinde bar n p yaflad, çal flt, e lendi i yap lara ihtiyaç bak m ndan amaca vard r. Bunlar n yap lmas bir inflaat iflidir. nflaat n çeflitli dönemlerinde, iflçi, teknisyen, mühendis, mimar, idareci olarak yap n n büyüklü üne SORU göre, pek çok kimse uygunluktur. fllev=fonksiyonsoru görev al r. Hepsi kendine düflen görevi yaparak yap n n tamamlanmas na gay- fllevsel: Kullan fl veya iflleyifl bak m ndan amaca ret eder. Meydana gelen yap lar ile de flehirler karakterini al rlar D KKAT (Uran, F., 1980: 4). uygun oland r. Bir D KKAT evin, bir Tasarlama ve tasar m farkl ifllevdeki binalar n tasar m öncesi ve sonras nda okulun, bir hastanenin iç bölümleri gerek kendi planlamas ve programlanmas sonucunda var olurlar. Bu süreç oldukça karmafl k aralar nda gerekse SIRA birbirleri S ZDE olmas na ra men bir sisteme oturtulmufltur. Bu bafll k kapsam nda planlama, programlama ile olan iliflkileri ve tasar m kavramlar n n aç l mlar yap lacak ve tasarlama ile programla- bak m ndan, içlerinde yaflayan insanlar n bütün ma ve planlama iliflkileri aktar lacakt r. AMAÇLARIMIZ eylemlerini kusursuz AMAÇLARIMIZ ve kolayca yapabilecekleri tarzda düzenlenmifllerse Planlama yap n n fonksiyonel oldu u Planlama, belli bir amaç veya kullan m göz önünde tutularak, K elveriflli T A P ve metotlu söylenebilir. K T A P bir biçimde düzenlemek eylemi dir. Planlama, gelecekte yer alacak etkinlikler- Antropometrik Ölçüler: nsan n iskelet-kas sistemi le ilgili olan ve istenilen amaçlara, en olumlu araçlarla varmaya yönelmifl olan bir yap s ndan kaynaklanan kararlar dizisinin haz rlanmas sürecidir. Planlama kararlar ise TELEV ZYON amaçlanan hedeflere varmak için ileriye yönelik tahminlerin yap ld ve olas her yeni durumda verilen kararlar n tekrar düzenlenerek uyguland oluflumdur. Görülece i gibi planlama, gelecek için karar verme olarak da tan mlanabilir. Planlama NTERNET temelde tan mlay c olmaktan çok düzen kurucu bir etkinlik sürecidir. Planlama düflünce düzeyinden bafllayarak geliflme gösteren ve amaca ulaflmada yer alan eylemlere, verilen kararlar do rultusunda öncülük ederek istenen düzenlemelerin gerçeklefltirilmesi ile ürününü veren bir oluflum-süreçtir (Arcan,E.,1992:43-45). Genel olarak, binan n tasar m öncesi (yap m dahil) ve sonras al nan kararlar n tümünü bina planlama veya mimari planlama olarak nitelemek mümkündür. Mimari planlama, bina programlama tasar m ve yap m süreçlerini içerir. Planlama objektif kriterlere dayanan, aç k say larla ifade edilebilen ve ak lc, rasyonel bir süreçtir. Kuflkusuz mimarl kta planlama kavram, günlük dilde kulland m zdan daha kapsaml bir anlam içerir. Planlama, önceden saptanm fl olan amaçlara eriflmek için araçlar n düzenlenmesi ve eylemlerin yönlendirilmesine iliflkin kararlar n bütünüdür diyebiliriz ( nceo lu, N., 1990:7). 1 vücut ölçülerine TELEV ZYON denir. Statik Atropometrik Ölçüler: nsan vücudunun hareketsiz haldeki ölçüleridir. Ayakta NTERNET duran insan, oturan insan gibi. Dinamik Antropometrik Ölçüler: nsan n beli bir eylem halindeki ölçülerine denir. Yürüme, çömelme, uzanma gibi. Tasar: Bir yap n n veya bir fleyin ayr ayr bölümlerini ka t üzerinde gösteren çizgilerin tümü. Tasar : Kaleme al nan ilk flekil, bir tasar m n çizime dökülürken ald ilk flekil. Tasar m: Tasar mlamak ifli veya tasar mlanan biçim, tasavvur, dizayn. Tasar mlamak: Bir fleyin biçimini zihinde canland r p tasar n veya modelini haz rlamak.

16 4 Bina ve Yap m Bilgisi Rasyonel: Akla uygun, akl n kurallar na dayanan, hesapl htiyaç program : Tasarlama iflini yapan kiflilerce haz rlanan, bina türüne göre kullan c n n istekleri do rultusunda haz rlanan mekân ve eylem aç l mlar d r. Programlama Belli bir çal flman n amac n, bölümlerini, yöntemini ve süresini gösteren pland r. Belirli flartlar ve düzene göre yap lmas öngörülen ifllemlerin bütünü, izlencedir. (http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=262420, ). Programlama evresi; bir mekân n, çevrenin veya elamanlar n tasarlanmas için gerekli olan ihtiyaç programlar n n, gereksinim listeleri olarak düzenlendi i bir evredir. Mimari programlama, tasarlanacak çözüm için gerekli verilerin haz rland, problemi tan maya yönelik bir planlama süreci evresidir. Di er bir deyiflle programlama, mimari amaçlar n ve isteklerin anlafl labilir ve anlat labilir bir biçimde ifade edilmesidir. Tasarlanacak olan yap da yer alan tüm eylemlerin s ralanmas, organize edilmesi ve iflleve ba l etkinliklerin belirledi i mekânlar n, mekân listeleri halinde düzenlenmesi bina ihtiyaç program d r. Bina programlar, tasarlanacak binalara ait tüm bölüm ve mekânlar n ifllevleri, boyutlar, donat m özellikleri ve mekân kullanacak olan kiflilerin-kullan c lar n nitelikleri konusunda ayr nt l bilgileri içerir (Arcan, E. 1992:50). Programlama, planlama ön çal flmalar ile tasarlama aras nda bir ara evredir ve neye ihtiyaç oldu unu belirler. Bir konut program dedi imizde öncelikle, bu konuttaki mekânsal ihtiyaçlar düflünürüz (oturma, yatak odas, banyo ve bunlar n mekânsal büyüklükleri gibi). Programlar n iki temel özelli ini belirtmek gerekir: 1. Programlama öznel kullan c istekleri ile bafllar ve nesnel kullan c ihtiyaçlar program ihtiyaçlar olarak sonuçlan r. 2. Programlama, planlama gibi rasyonel ve say larla anlat labilen, aç k ve kolayca tan mlanabilir bir süreçtir. Bu yönden tasarlamadan ayr l r, planlamaya yaklafl r. Sonuçlar da nesneldir, bir kiflinin anl k isteklerini de il, denenmifl, baflar flans yüksek nesnel de erlere yer verir. Tasarlanmas söz konusu olan basit bir k r lokantas veya küçük bir ev ise kapsaml bir programlama çal flmas yapmaya gerek yoktur. Mimar ve kullan c bunu deneyimleri ile bilirler, yan lma pay fazla de ildir. Fakat günümüzde ihtiyaçlar çok büyük ve fonksiyonlar eskiye göre çok karmafl kt r. Bunlar n programlar n deneme-yan lma yöntemi ile olgunlaflt rmak mümkün de ildir. Bu nedenle programlama günümüzde bir uzmanl k dal d r. Bütün bunlar n yan nda eskiden farkl olarak günümüzde binalar belirli olmayan ANON M bir kullan c için programlan r. Bir spor merkezini kullanacak kiflileri tek tek tan ma flans m z yoktur. Ancak onlar hakk nda yafl, cins gibi standart bilgilere sahip olabiliriz. Bu nedenlerle, yan lma maliyetini azaltmak, binalar n iflleyifllerini güvence alt na almak ve belirli alt üst limitlerin, standartlar n d fl na ç kmamak için ihtiyaç programlar nesnel olarak haz rlan rlar. Kullan c isteklerinin özelli i, bunlar n kiflisel görüfl ve istekleri yans tmas ndand r. Nesnel programlar de iflebilir; ancak bu kiflisel de il, toplumdan topluma ve uzun zamanda ortaya ç kar. Programc n n görevi bu anlamda öznel kullan c isteklerini bir nesnellefltirme süreci ile ihtiyaç programlar haline getirmektir. ( nceo lu, N., 1990:7-8) Planlama, programlama ile oldu u gibi, tasarlama ile de ba nt l d r. Her iki süreç ço u kez birlikte ele al n r. Planlama ile tasarlama aras ndaki bu yak nl Blumenfeld flöyle aç klamaktad r:

17 1. Ünite - Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler 5 Bir amaca veya amaçlar bütününe ulaflmak için gerekli araçlar n kombinasyonunun düflünsel olarak önceden belirlenmesi planlama ile tasarlaman n ortak yönüdür. Tasar m kavram n n içeriklerinin aç klanmas ile konu daha net kavranacakt r ( nceo lu, N., 1982:14). Tasarlama Tasar m sözcü ü ngilizcedeki design ve Frans zcadaki projeter sözcükleri karfl l - olarak kullan lmaktad r. Design sözcü ü Latinceden gelip de-sinnare köklerinden oluflur. Signare-iflaret etmek demek olup signum-iflaret kökünden türetilmifltir. Sözlük anlam, Bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde canland rmak; biçim verme ya da üretilmek üzere zihinde canland r lan bir plan ya da bir fley dir (Bayaz t, N., 2004:13). Uraz a göre; tasar m, sözlük karfl l olarak Bir ürünü ortaya koymaya yönelik düflünsel ya da maddi çal flmalar süreci, Bir fleyin biçimini zihinde oluflturma ifli, ya da bu yolla düflünülmüfl biçim, tasarlama ise Yap lan ve sürekli olarak gelifltirilen plan veya taslak, bir fleyin tasavvur edilen flekli olarak tan mlan r (Uraz, U.T., 1993:1). Bu kapsamda aç l m n yapt m zda tasarlama iflinin bir Biçim verme eylemi oldu unu söyleyebiliriz. Tasar m planlama süreci içinde programlama evresinden sonra gelen ve programlama bilgilerinin araflt r l p analiz edildi i bir sentez evresidir. fientürer mimari tasar m, alg sal, kavramsal, kuramsal, kurgusal bir olgu olarak deneyimsel-düflünsel-elefltirel bir karar verme süreci olarak tan mlamaktad r. Bu tan m mimari tasar m n karar vermeye yönelik felsefi bir süreç oldu unu, bu nedenle de bilgi edinmeyi, alg lamay, kavramay, kavramsallaflt rmay, kuramsal bir temele dayanmay, yap sal kurgu için bir yaklafl m seçmeyi veya gelifltirmeyi gerektirdi ini ve bu sürecin deneyime, düflünmeye ve elefltiriye dayal bir olgu oldu unu ifade etmektedir (Onat, E., 2006:104). Bu ba lamda mimari tasar m evresinin: Bilgi toplama Analiz Sentez De erlendirme Karar Aflamalar ndan olufltu u söylenebilir. fiematik olarak ifade edersek bu sürecin flöyle bir aç l m oldu u görülebilir: Plan: Bir cismin yatay bir düzlemle kesildi i varsay larak çizilen ölçekli arakesit resmi,yatay kesit. Eskiz: Tasar m n ka da dökülen ilk flekli, öntasar m. Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma organlar yla alg lanabilmesini sa layan kendine özgü somut görünümü, form. Tasavvur etme: Zihinde canland rmak, göz önüne getirmek. Analiz: Çözümleme, tahlil Sentez: Yal ndan karmafl k olana, zorunludan olas ya, ilkeden onun uygulanmas na, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden var lan sonuca giden düflünme biçimi. Alg lamak: Bir olay veya bir nesnenin varl n duyu organlar yla alg lamak, idrak etmek. fiekil 1.1 ANAL Z SENTEZ DE ERLEND RME KARAR ÖNER TASARIM ANAL Z SENTEZ DE ERLEND RME KARAR GEL fim fi TASARIM Markus ve Maver in Tasar m Süreci fiemas Kaynak: (Uraz, U.T., 1993:4-5). ANAL Z SENTEZ DE ERLEND RME KARAR DETAYLI TASARIM

18 6 Bina ve Yap m Bilgisi Mekân: nsan çevreden belli ölçüde ay ran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elveriflli olan boflluk. Mimari Mekân: Mimari bir mekân yaratmak, genifl anlamdaki do adan veya peyzaj mekân ndan insan n kavrayabilece i bir bölümü s n rland rmakt r. DÜfiÜNEL M SORU D KKAT 2 SIRA fiekil S ZDE1.2 Analiz, iliflkilerin keflfi ile ilgilidir, tasar m için gerekli bilgiler toplan r ve tasar - m n amaçlar saptan r. Sentez, analizin fl nda probleme önerilen çözümdür. De- erlendirme analiz safhas nda tan mlanan amaçlar do rultusunda önerilen çözümün irdelenmesidir. Çözüm amaçlar yönünden baflar l de ilse bu tasar mc n n senteze geri dönmesi, yeni bir çözüm üretmesi gerekti ini gösterir. Bu flema mimar n çal flma program gibi alg lanmal d r. (Uraz, U.T., 1993:4-5). Uygulama ve kullan m aflamalar mimari tasar m aflamas n takip eden di er evrelerdir. Uygulama evresi, mimari projelerin infla edilerek binalara dönüfltürülmesine, binalar n inflas n n bitiminden sonra binalar kullanacak olan kiflilerin o mekânlara yerleflmeleriyle yaflant lar n sürdürmelerine de kullan m evresi ad n vermekteyiz. Bir sonraki bafll kta tasar m n kim için ve hangi amaçlar için yap ld n saptamam za yarayan kullan c gereksinmelerinin aç l m yap lacakt r. Tasar m sürecinde planlama ve programlama evrelerinin önemi nedir? KULLANICI GEREKS NMELER DÜfiÜNEL M Gereksinme Kavram Abraham H.Maslow, SORU toplum içindeki insan n gereksinmelerini, belirli bir s ralama düzeni içinde, en temel gereksinmeden en karmafl k olanlara kadar düzenlemifltir. Bunlar; fizyolojik, güvenlik, toplumsal, benlik, gerçeklefltirme gereksinmeleridir D KKAT (Maslow, A., 1954:80-106). nsan Gereksinmeleri AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Gerçeklefltirme Gereksinmeleri 5 Aflamalar Kaynak: Maslow, Benlik Gereksinmesi 4 K A., T1954: A P K T A P Toplumsal Gereksinmeler 3 TELEV ZYON TELEV ZYON Güvenlik Gereksinmesi 2 Fizyolojik Gereksinmeler 1 NTERNET NTERNET Fizyolojik gereksinmeler; beslenme, dinlenme, bar nma, hareket, su, hava gereksinmeleri gibi insan yaflant s ile ilgili en temel gerekliliklerdir. Güvenlik gereksinmeleri; korku, bask, tehlikelerden uzak olma, güven duyma ve yar n ndan emin olma gereksinmeleridir. Toplumsal gereksinmeler; ait olma, beraberlik, arkadafll k, grup içine girebilme gibi toplumsal etkileflim ile ilgili gerekliliklerdir. Benlik gereksinmeleri; öz sayg ve öz be eni ile kazan lm fl bilgi ve yeteneklerin tan t lmas gibi be enilme ve sayg görme ile ilgili gerekliliklerdir. Gerçeklefltirme gereksinmeleri; önemli bir ifli baflarma gibi, bireysel potansiyelin gerçekleflmesi ve yarat c yeteneklerin kullan m ile kiflisel doygunlu a eriflme-tatmin gereksinmeleridir (Maslow, A., 1954:80-106).

19 1. Ünite - Bina ve Tasar m le lgili Temel lkeler 7 nsanlar yaflam gere i, en öncelikli olandan en az önemlisine kadar, bu gereksinmelerini karfl lamak istek ve amac ndad r. nsan n fizyolojik gereksinmeleri yaflam n n devam için öncelikle gereklidir. Gerçekte insan gereksinmeleri çeflitli fizyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel aç dan gereklili i belirten ve bunlar n hepsini birden karfl layan özelliklerin bütünüdür. Gereksinmeler insan n yaflam çevresinde olmas gereken en az nitelikleri belirler. Bu niteliklerde olabilecek bir eksiklik insan için bir rahats zl k nedeni olacakt r. stekler; yafl, moda, cinsiyet, ekonomi, gelenek gibi de iflken verilerin etkisi alt ndad r. Sosyal çevreye ba ml d r ve teknoloji gelifltikçe ihtiyaçlardaki farkl laflma belirginleflmeye bafllar (Ünügür, M., 1986:2-10). fiekil 2.3 STEK SAPTAMA DE ERLEND RME GEREKS NMELER (Öznel) (Nesnel) Gereksinmelerin Öznelden nesnele olan de iflimi Kaynak: (Ünügür, M., 1986:2-10). Kullan c Gereksinmeleri Kullan c gereksinmeleri, birey veya topluluklar n eylemlerini en etkin biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli olan çevresel koflullard r. Kullan c veya kullan c lar n belli bir eylem veya eylemleri yerine getirebilmeleri için çevrenin sahip olmas gerekli ödün verilemez koflullar d r. Kullan c ihtiyaçlar ; kullan c için tatmin edici olmak zorunda olan teklif edilmifl bir binan n amaçlar na, özel flartlar na, içinde yer alan eylemlerine ve kullan mlar na iliflkin olan ve tasarlamadan önce tan mlanm fl kriterlerdir (fiener, H., 1977:25). Gereksinme bir gere i, bir zorunlulu u belirtir, bir mekân n tafl yaca en az nitelikleri tan mlar. Bu niteliklerden verilecek her ödün bir rahats zl k nedeni olacakt r. Bir yaflama mekân nda, bu mekânda yer alan dinlenme, misafir kabul etme vb. eylemler söz konusu ise bunlar n yerine getirilmesi için gerekli olan koflullar n her biri bir gereksinmedir. Ayn flekilde bir derslikteki gerekli alan, bir laboratuvardaki çal flma bankosu yüzeyi veya bir üretim yap s nda sa lanmas gerekli ayd nl k düzeyi birer gereksinmedir. Kullan c gereksinmeleri Kullan c n n bir mekân içinde yaflam n toplumsal, psikolojik ve fizyolojik rahats zl klara u ramadan sürdürebilece i ve yapt ifllerde verimli olmas na yard m edecek olanaklar veren çevre koflullar diye tan mlanabilir. Bu anlamda gereksinme daha nesnel ve niteliksel ve niceliksel yönden denetimli, program alt amaçlar d r ( nceo lu, N., 1982:35). Kullan c gereksinmeleri fiziksel ve psiko-sosyal kullan c gereksinmeleri olarak iki ana bafll kta incelenebilir: Fiziksel Kullan c Gereksinmeleri Mekânsal Gereksinmeler Mekân içindeki insan n statik ve dinamik antropometrik boyutlar, eylemleri ve eylemlerinin yap l fl biçimleri ve davran fllard r. nsan boyutuna iliflkin gereksinimler, yap n n kullan c lar n n niteli i ile ba lant l d r. Herhangi bir yap n n yo un kullan c lar, çocuk veya yetiflkinler olabilir. Buna ba l olarak mekânlar n boyutland - r lmas, kullan c lar n boyutlar na uygun ekipman kullan m ve bunun ortaya ç karaca mekân büyüklükleri tasar m aflamas nda ele al nacak konular aras ndad r.

20 8 Bina ve Yap m Bilgisi Ana okulu yap lar, bu yap lardaki slak hacimler ve burada yer alan ekipman boyutlar bu ba lamda örnek olarak verilebilir (Soygenifl, S., 2006:108). nsanlar yaflad klar, çal flt klar yap lar n içinde güvenli bir flekilde hareket olana na sahip olmal d r. Bu nedenle yap n n ifllevine, onu kullanan kifli say s na ba l olarak gerekli say ve boyutta merdiven, asansör veya rampa ve uygun koridor sistemleri ile donat lm fl binalar tasarlanmal d r. Genel dolafl m s ras nda ve yap n n acil boflalt lmas s ras nda yap içindeki hareketin kesintisiz ve rahat olmas birincil kofluldur. Is sal Gereksinmeler Mekândaki uygun s cakl k, nem, radyasyon ve hava hareketidir. Mekân içerisindeki uygun s cakl k 22 ºC dir. S cakl n 22ºC derece alt na düflmesi ya da üstüne ç kmas insan konforu aç s ndan uygun de ildir. Özellikle kalabal k ortamlarda s cakl n ideal s n rlarda tutulmas için mekân içerisinde uygun havaland rma koflullar n n sa lanmas gerekmektedir. Mekân n farkl ifllevlere sahip olmas gerekli s sal ve havaland rma koflullar n da etkiler. Örne in spor salonlar ya da konferans salonlar n n ya da dersliklerin çözümünde oldu u gibi mekân kullanan kifli say s na göre yap lacak hesaplamalar ile uygun koflullar sa lanmal d r. Yine insan konfor s n rlar na göre nemin mekân içerisinde %45 civar nda olmas istenir. Nemin az oldu u durumlarda mekândaki nem oran do al yöntemlerle ya da yapay yöntemlerle uygun seviyeye getirilmelidir. S cak iklim bölgelerinde az olan nemi art rmak için havuz gibi su elamanlar na ihtiyaç duyulmufltur. Fazla olan nemin mekândan uzaklaflt r lmas n n en uygun yolu karfl l kl aç lan pencere ya da aç kl klarla hava sirkülasyonunu sa lamakt r. Akustik: Sesin titreflim s kl, süresi ve duyulma gücü bak m ndan tafl d nitelik; ses da l m, ses düzenlemesi flitsel Gereksinmeleri Mekândaki sesin uygun fliddette olmas ve ses yans ma, da lma özellikleridir. Mekân n ifllevine göre farkl l klar gösterir. Baz mekânlarda sesin iç mekâna girmesinin engellenmesi istenebilir. Konutlarda yatak odalar, hastanelerde hasta odalar ya da otellerde yatak katlar gibi mekânlarda sesi uzak tutmak gerekir. Baz durumlarda da üretim yap lan bir atölyede oldu u gibi, d flar ya ç kan sesin minimuma indirilmesi gerekir. Ancak binan n bir konser salonu olmas durumunda, mekânda sesin her yere eflit oranda ve yank yapmadan yay lmas önem kazan r. Bu tür mekânlar n tasar m nda akustik büyük önem tafl r ve mekân n tasar m, akustik tasar mla do rudan ba lant l d r. Görsel Gereksinmeler Mekândaki uygun fl k fliddeti, ayd nl k de erleridir. Görme ile ilgili istekler; kullan c lar n mekân içinde yapt klar eylemlerin gerektirdi i ayd nl k seviyesini sa lamak konusundad r. Bu gereksinim do al ve/veya yapay ayd nlatma ile sa lanabilir. Bir sergi salonunda, müzede, bir kütüphanede ya da bir restoranda gereken fl k miktar ve niteli i farkl d r. Bu konu tasar m aflamas nda öncelikle do al fl k ba lam nda ve buna ek olarak da yapay ayd nlatma tasar mda dikkate al nmal d r. Sa l k Gereksinmeleri Mekân içine temiz su getirilmesi, çöp ve art klar n yok edilmesi, mikrop ve zararl lardan korunmas d r. Bina tipi ve kullan c say s na ba l olarak sa l kla ilgili gereksinimler de iflkenlik gösterir. Binalarda yer alan tuvalet say s ve niteli i,

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2429 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1410 GENEL D LB L M-II Yazarlar Prof.Dr. A. Sumru ÖZSOY (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Zeynep ERK EMEKS Z (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Ümit Deniz

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı